SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa WhiteWash Artikelnr: Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer C. Kan vid tvätt användas tillsammans med Activa Soft sköljmedel. Tillverkare: Hygienteknik Sverige AB Svensk leverantör: Hygienteknik Sverige AB Postadress: Hejargränd 2 Besöksadress: Hejargränd 2 Postnr: Västerås Hemsida: Telefon: Telefonnummer för nödsituationer: 112 (Begär giftinformation) 2. FARLIGA EGENSKAPER Produktens viktigaste farliga egenskaper: Irriterar ögonen och huden Fysikaliska egenskaper: - Miljömässiga egenskaper: Produkten innehåller inga miljöfarliga ämnen. Nordisk miljömärkning Svanen: Licensnr.: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Ämnen EG-Nr CAS-Nr Vikt % Symbol/Riskfraser Natriumsilikat < 5 Xi/36/38 Natriumkarbonatperoxidhydrat O, Xi/8-36/38 Natriumkarbonat > 30 Xi/36 Fettalkohol C12-C mol EO < 4 Xn/22-41 Subtilisin < 1 Xi/37/ Natrium C12-C18 alkylsulfat < 4 Xi/41-37/38 Se punkt 16 för förklaringar till Symboler och Riskfraser. 1 (5)

2 4. FÖRSTA HJÄLPEN Stänk i ögonen: Hudkontakt: Förtäring: Inandning: Tag av ev. kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär och rulla med ögonen. Skölj med tempererat 20 C - 30 C vatten under lågt tryck i c:a 10 minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Ta av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Sök läkarhjälp vid symptom och visa etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Skölj munnen grundligt och drick rikligt med vatten. Sök läkarhjälp vid fortsatta obehag och visa etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Se till att den drabbade flyttas ut till friska luften. Sök läkarhjälp vid obehag och visa etiketten eller detta säkerhetsdatablad. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Allmän information Lämpliga släckmedel: Skyddsutrustning: Övrigt Produkten är inte brandfarlig. Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas. Skum, koldioxid eller pulver. Lämpliga skyddskläder/utrustning. Använd andnings -mask eller självförsörjande andningsapparat. Behållare i närheten av brand flyttas eller kyls med vatten. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Personliga skyddsåtgärder: Som under punkt 8. Miljömässiga skyddsåtgärder: Låt inte produkten rinna ut i avlopp/vatten/vattendrag eller mark. Samla upp spillet och forsla till avfallsanläggning (se punkt 13) eller förvara i egna behållare. Meddela Räddningsverket (MSB)vid större spill. 7. HANTERING OCH LAGRING Åtgärder vid hantering: Åtgärder vid lagring: Se punkt 8 för information om hantering och skyddsåtgärder/utrustning. Förvaras i låst utrymme, oåtkomligt för barn. Förvara inte produkten tillsammans med livsmedel, foder, läkemedel e.dyl. Förvara produkten torrt och svalt i väl tillslutna förpackningar. 2 (5)

3 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Hygieniska gränsvärden för ingående ämnen enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:17 Produkt: Activa WhiteWash CAS-nr: Ämne: Nivågränsvärde: Takgränsvärde: Anm Subtilisiner 1 glycinenhet*)/m 3 3 glycinenheter/m 3 S *) Glycinenhet (GU) Ett kvantitativt mått på proteolytisk, dvs. proteinspjälkande, enzymaktivitet. En glycinenhet (GU) motsvarar en aktivitet som från standardsubstrat under standardbetingelser frigör så många aminogrupper som finns i 1 mg glycin. S = Ämnet är sensibiliserande. Skyddsåtgärder Vid användning: Tillgång till rinnande vatten samt dusch, inkl. ögondusch. Tvätta händerna före pauser, toalettbesök och efter arbete. Arbetsplatsen bör utformas så att direktkontakt med produkten så långt som möjligt undviks. Andningsskydd: Krävs normalt inte. Använd andningsmask med P2- filter vid risk för dammbildning. Handskydd: Ögonskydd: Skyddshandskar av latex, butyl- eller nitrilgummi. Skyddsglasögon vid risk för damm i ögonen. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Allmänna kännetecken: Form: Färg: Lukt: Pulver Vitt Karaktäristisk Fysikalisk/kemiska egenskaper: ph i 1 % brukslösning: C:a 10,5 Vattenlöslighet: Löslig Densitet: 850 kg/m STABILITET OCH REAKTIVITET Stabilitet Produkten är stabil vid användning enligt leverantörens anvisningar. 3 (5)

4 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Akuta hälsoeffekter: Inandning: Förtäring: Hudkontakt: Stänk i ögonen: Inandning av damm kan vara irriterande på de övre luftvägarna. Kan vara irriterande på slemhinnorna i munnen och magtarmkanalen. Verkar avfettande på huden. Lång tids påverkan kan ge irritation och ev. rodnad. Irriterar ögonen. Ger sveda och tårflöde. Långtidsverkningar: Inga kända. 12. EKOLOGISK INFORMATION Nordisk miljömärkning Svanen: Licensnr.: Denna produkt är ej klassificerad som miljöfarlig. Beständighet och nedbrytbarhet: Tensiderna i produkten uppfyller kraven för biologisk nedbrytbarhet enligt EU-direktivet 648/2004 för tvättmedel. Bekräftelse på detta kan lämnas till berörd myndighet på begäran härifrån eller från tillverkare av tvättmedel. Släpp inte ut större mängder av koncentrerad produkt i miljö eller avlopp. 13. AVFALLSHANTERING Metoder för avfallshantering: Samla upp spill och avfall i väl tillslutna och täta behållare och forsla till behörig avfallsanläggning för kassering. Etikettera behållarna med för produkten korrekt märkning. Undvik utspridning av spill i mark, vatten/drag och avlopp. Farligt avfall (Avfallsförordningen 2001:1063): Förslag på avfallskod: * Andra baser 14. TRANSPORTINFORMATION Produkten är inte klassificerat som farligt gods enligt gällande transportlagstiftning (ADR/RID, DGR och IMDG-koden). 4 (5)

5 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Klassificering/märkning Klassificering i enlighet med Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter, KIFS 2005:7 Farosymbol Beteckning på etikett: Innehåller: Tvättmedel Natriumkarbonatperoxidhydrat, Natriumkarbonat Riskfraser: R36/38: Irriterar ögonen och huden. Skyddsfraser: S(/2): Förvaras oåtkomligt för barn. S22: Undvik inandning av damm. S26: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S37: Använd lämpliga skyddshandskar. S46: Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Övrig märkning: Innehåller Subtilisin. Kan ge upphov till allergisk reaktion. 16. ANNAN INFORMATION Förklaringar till symboler under punkt 3: Xi: Irriterande. Xn: Hälsoskadlig. O: Oxiderande. Förklaringar till riskfraser under punkt 3: R8: Kontakt med brännbart material kan orsaka brand. R22: Farligt vid förtäring. R36: Irriterar ögonen. R36/38: Irriterar ögonen och huden. R37/38: Irriterar andningsorganen och huden. R41: Risk för allvarliga ögonskador. R42: Kan ge allergi vid inandning. Säkerhetsdatabladet är översatt från engelska till svenska från originalet (Version 1) Version 2: omarbetad Ändringar gjorda under p 1,2,3,5,8,12,13,14,15,16. Detta säkerhetsdatablad har gjorts i enlighet med bilaga II i REACH-förordningen (EG) 1907/2006. Produkten används inom industrier, hotell, restauranger, kafeterior och offentlig sektor. Emballage: 7 kg, 10 kg. 5 (5)

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1/5 SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på blandningen: Maxipower Grovrent Användning: Rengöringsmedel Tillverkare: Svenska Diskbolaget AB Adress: Företagsgatan

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Glasblocksbruk Produktnamn: Glasblocksbruk Produktens användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901)

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.06.2012 1.1.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime Smart Prime Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.05.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Smart Prime 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B)

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.12.2009 Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning

SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning CIDEX OPA Lösning Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 19.10.2009 Produktnamn CIDEX OPA Lösning Användningsområde Desinfektionsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Alun

SÄKERHETSDATABLAD Alun Alun Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Alun AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 06.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer EG-nr. Alun Alun

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong Färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare ABC Brandsläckare Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 31.10.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn ABC Brandsläckare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 Meltolit 600 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.02.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Meltolit 600 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B)

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B) Omarbetad 11/12/2014 Revision 10 Ersätter datum 22/05/2014 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1960549 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140224 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER L41131/231/331/431/531 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer