å r s r e d o v i s n i n g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8"

Transkript

1 årsredovisning 1998

2 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra.

3 INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse 10 vd har ordet 11 affärsidé, visioner och ekonomiska mål 14 marknaden 16 entra family 18 finansiella system 22 specialisttjänster 25 tieto entra 28 outsourcing 29 kompetens- och kundkapital 30 fem år i sammandrag 32 nyckeltal och definitioner 33 styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 35 förvaltningsberättelse 37 resultaträkningar 39 balansräkningar 40 finansieringsanalyser 42 noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 44 revisionsberättelse 50 adresser 52 ekonomisk information 1999 Delårsrapport jan-mars: 30 april Delårsrapport jan-juni: 30 juli Delårsrapport jan-sep: 29 oktober

4 1998 ENTRA I KORTHET Entras affärsidé är att erbjuda administrativa systemlösningar och tjänster, som stödjer finansbranschens affärsprocesser. Företaget skall ha ett brett och attraktivt produktutbud med hög teknisk kvalitet samt tillhandahålla de konsulttjänster som finansmarknaden efterfrågar. kunder Resultat före skatt Mkr ) * * Exklusive jämförelsestörande poster Försäljning Mkr Exklusive reavinst vid försäljning av aktier om 16,5 Mkr 98 Entra har idag drygt 200 kunder inom ett brett spektrum av aktörer på den nordiska finansmarknaden. Exempel på kundföretag är banker, fondförvaltare, finansbolag, kontokortsföretag, försäkringsbolag, bolåneinstitut och inkassoföretag. Därtill kommer cirka 100 företag, i huvudsak inom finanssektorn, som efterfrågar företagets konsulttjänster. Entra är ledande inom sitt område i Sverige. Cirka en fjärdedel av försäljningen sker via egna dotterbolag i Danmark, Norge och Finland, samt via internationella distributörer utanför Norden. tillväxt Under de närmaste åren har Entra för avsikt att växa snabbare än marknaden i övrigt, eller med cirka 50 procent per år med bibehållna marginaler. Detta skall ske med hjälp av både förvärv och organisk tillväxt. försäljning per affärsområde Finansiella system 207,4 150,3 Specialisttjänster 144,7 71,9 summa 352,1 222,2 Övrigt och elimineringar -21,9-13,2 totalt 330,2 209,0 marknad Genom finansbranschens pågående strukturförändring, med nya aktörer, branschglidning och hårdare konkurrens, har IT-system som kan levereras snabbt blivit en allt viktigare förutsättning för framgång. Entras standardiserade och installationsfärdiga system möjliggör detta i siffror Rörelseintäkter mkr 330,2 209,0 Resultat före skatt mkr 41,4 1) 28,0 Soliditet % 52,7 56,5 Vinst per aktie kr 3,64 1) 3,19 Medelantal anställda ) I resultatet ingår inte jämförelsestörande kostnader om 21,6 Mkr i samband med samgåendet mellan Entras och finska Tietos konsultverksamheter inom bank, finans och försäkring. programprodukter entra family Entras olika system täcker tillsammans i stort sett alla behov av administrativa rutiner som finns inom den finansiella sektorn. Idag är produkterna helt integrerade i EntraFamily. Systemen baseras på client/server en teknik som introducerades i början av 1990-talet. Sedan 1997 pågår ett mycket omfattande utvecklingsarbete som successivt håller på att överföra EntraFamily till den senaste objektorienterade teknologin. Det första systemet med den nya teknologin, EntraCredit 2.0, installerades under året. specialisttjänster Entra erbjuder också specialistkompetens i första hand mot den finansiella sektorn och speciellt inom Internet, systemteknik, servicebyråtjänster samt objektorientering. Specialisttjänsterna säljs direkt till kunder, men är också Entras interna kompetenscenter avseende ny teknologi som objektorientering, Internetlösningar, tekniktjänster samt systemdrift. 2

5 1999 DET NYA ENTRA Aktieägarna i Entra godkände vid en extra bolagsstämma den 22 december 1998 ett avtal som innebar att Entra den 1 januari 1999 gick samman med delar av finska Tietos konsultverksamheter inom bank, finans och försäkring. Samgåendet skapade Nordens ledande IT-bolag inom bank och finans, med en omsättning och resultat under 1998 på 600 Mkr respektive 118 Mkr pro forma samt med totalt cirka 700 anställda. Genom samgåendet blev Tieto största ägare i Entra, och därmed skapades ett tredje affärsområde i form av ett nytt dotterbolag, Tieto Entra, där den finska verksamheten är placerad. Entra behåller huvudkontor och koncernledning i Stockholm. Entras aktie skall även i fortsättningen vara noterad på Stockholms Fondbörs. bakgrunden Entras och Tietos verksamheter kompletterar varandra väl och gör det nya bolaget till en ännu mer konkurrenskraftig och komplett IT-partner. Detta är nödvändigt mot bakgrund av den snabba strukturförändring som äger rum bland Entras nuvarande och potentiella kunder. Nya aktörer, tjänster och distributionssystem ser dagens ljus, samtidigt som kraven på effektivisering och rationalisering tvingar finansmarknadens företag att fokusera på kärnverksamheten. Det innebär att drift, förvaltning och systemutveckling i växande grad läggs ut på entreprenad till externa IT-företag, något som redan är en trend internationellt, inte minst på den finska marknaden. Denna outsourcing innebär stora affärschanser för Entra, som tack vare samgåendet med delar av Tieto får en betydande kompetens på detta område. Samgåendet skapar en professionell IT-partner, som kombinerar en djup kompetens kring outsourcing, programprodukter, Internetrelaterade lösningar och objektorienterad teknologi. finansiella motiv Samgåendet leder till samordningsvinster i första hand på intäktssidan, även om det är Entras ambition att också skapa en än mer konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Synergivinsterna, som förväntas bli betydande och växa successivt från och med 1999, kan främst hänföras till en lansering av konkurrenskraftiga Entra Data AB Tieto-Entra* Finansiella system Specialisttjänster Outsourcing* Retail Entra Financial Software Entra Juristdata Institutioner Entra Capital Solutions Entra Softica Dotterbolag i Danmark och Norge Objektorientering och Internet Entra Internet Solutions Entra Business Objects Entra Visuell Information Entra Phantom Entra Adaptive Performance Dotterbolag i Finland Systemteknik, förvaltning och drift Entra Teknik Entra Finansservice Entra BMT *De markerade affärsområdena är nya. Tieto Entra införlivades i koncernen från och med januari 1999 och ett nytt affärsområde för Outsourcing kommer att skapas under

6 400 medarbetare från Entra. 300 medarbetare från Tieto Entra. Nya Entra har 700 specialister inom IT för bank och finans.

7 outsourcinglösningar i Sverige och merförsäljning av EntraFamily i Finland. affärsidé och mål Samgåendet föranleder ingen förändring av Entras ursprungliga affärsidé, nämligen att erbjuda systemlösningar och tjänster, som stödjer finansbranschens affärsprocesser. Tvärtom innebär utdrag ur pro forma balansräkning den nya koncernen Mkr Anläggningstillgångar 73,2 Övriga omsättningstillgångar 169,8 Kassa och bank 46,3 summa tillgångar 289,3 Eget kapital och minoritetsandelar 147,3 Latent skatt 13,6 Kortfristiga skulder 128,4 summa eget kapital och skulder 289,3 Vid omräkning av balansräkningen har en balanskurs om 1,58 kronor för den finska marken använts. den kompetens Tieto medför inom outsourcing en breddning av den palett av tjänster, som Entra kan erbjuda. Det ligger helt i linje med affärsidén, och gör Entra till en ännu mer komplett ITpartner. Utöver Entras uppsatta mål att vara den ledande leverantören av programvaror och tjänster till den finansiella sektorn i Norden innebär samgåendet att två nya delmål identifierats. Det ena är att Entra skall vinna betydande marknadsandelar inom outsourcing i första hand på den svenska marknaden, det andra att bolaget skall bli en ledande leverantör av programvarorna i EntraFamily på den finska marknaden. marknaden Entra skall fortsätta den nordiska expansionen och kontinuerligt utarbeta nya strategier för organisk tillväxt, samgåenden och förvärv. I Sverige och Finland har den nya koncernen en ledande marknadsposition inom bank- och finanssektorn. De största konkurrenterna utgörs av företagens interna IT-avdelningar och delar av de stora IT-bolagens verksamheter. I Norden har Entra efter samgåendet med Tieto en andel på mindre än 5 procent av den totala potentiella marknaden inom bank- och finansområdet. Målet är att ta en större del av denna marknad. Entra räknar med ett snabbt genomslag av outsourcingtjänster i Norden de närmaste åren, vilket bolaget med sin nya kompetens och sin större kritiska massa kan dra nytta av. utdrag ur pro forma resultaträkningar den nya den nya kon- koncernen cernen Mkr ) 1997 Rörelsens intäkter 601,6 412,6 Rörelsens kostnader 484,2-342,9 Rörelseresultat 117,4 69,7 Finansiella poster 0,7 2,0 Resultat efter finansiella poster 118,1 71,7 Skatt -38,9-19,7 Minoritet poster 0,3 0,0 resultat 78,9 52,0 1) Exklusive jämförelsestörande poster om -21,6 Mkr. Vid omräkning av resultaträkningen har genomsnittskurs 1,49 kronor för den finska marken använts. Proformaredovisningen för den nya koncernen är baserad på Entras och Tieto Entras verksamheter. Proformaredovisningen har upprättats enligt poolningsmetoden, varvid respektive bolags tillgångar och skulder redovisas till de värden vartill de upptas i respektive företags koncernbalansräkning. Därmed skapas ingen goodwill i samband med samgåendet. nyckeltal pro forma den nya den nya koncernen koncernen Rörelsemarginal % 19,6 1) 16,9 Soliditet % 50,9 Vinst per stamaktie kr 5,37 1) 3,53 Stamaktier antal ) ) Exklusive jämförelsestörande poster om -21,6 Mkr. 2) Exklusive preferensaktier. Med börskursen 237 kr motsvarar detta cirka stamaktier. 5

8 ENTRAS AKTIE aktiekapitalet Vid årets utgång uppgick aktiekapitalet i Entra till kronor, fördelat på stamaktier serie A och preferensaktier, samtliga med ett nominellt värde om 0,25 krona per aktie. Aktier av serie A samt preferensaktier berättigar till en (1) röst per aktie. Med stöd av bolagsstämmans beslut har under året en emission av preferensaktier emitterats till Stiftelsen Entra Data vilket ökat det egna kapitalet med Tkr. I bolaget har anställda tecknat terminsavtal med stiftelsen om framtida utbyte till stamaktier i Entra Data. Antalet underliggande stamaktier är beroende av framtida börsutveckling på sätt som framgår utav bolagsordningen och av stämmobeslut våren år Utspädningseffekten bedöms hamna i intervallet 0,5-0,7 procent, beräknat på antalet aktier efter genomförd riktad nyemission till Tieto. Entra genomförde under våren 1998 en split 4:1, innebärande att antalet aktier i bolaget ökade från till Vid en extra bolagsstämma i Entra den 22 december 1998 beslutades att öka bolagets aktiekapital till högst :50 kronor genom en riktad nyemission till Tieto av stamaktier av serie A samt konvertibla stamaktier av serie B. aktieägare antal andel av kapital aktieägare aktier och röster % Ulf Tangen ,6 Sjätte AP-Fonden ,3 Skandia Liv ,7 Handelsbankens småbolagsfond ,5 Kjell Spångberg, via bolag ,8 Stiftelsen Entra Data ,9 Fidelity småbolagsfond ,8 Sten-Anders Fellman ,6 Christiania Bank og Kreditkasse ,0 AMF Sjukförsäkrings AB (OM) ,0 Lars Ahlman, via bolag ,0 Banque Intl. A Luxenbourg S.A ,8 Jan-Mikael Mäler ,8 Alessandro Cornale ,8 Merita Bank Ltd ,8 Banco småbolagsfond ,6 Jan-Erik Hwasser ,5 Unibank S A ,5 State Street Bank and Trust ,5 Skandia Försäkrings AB ,5 Övriga 8869 st ,0 summa ,0 Denna affär har nu fullbordas eftersom den godkänts av den finska konkurrensmyndigheten, vilket var det sista villkoret. ägarförhållanden Entras aktie är noterad på Stockholms fondbörs O-lista sedan den 14 februari Vid årets utgång var antalet aktieägare Största enskilda ägare vid årets utgång var VD Ulf Tangen med aktier av serie A, motsvarande 7,6 procent av kapital och röster. Andelen för de tio största ägarna var vid årets slut 29 procent. Det utländska ägandet svarade för cirka 13 procent av aktiekapitalet. Andelen svenskt institutionellt ägande var 17 procent. Genom samgåendet mellan Entra och Tieto Entra ändrades ägarbilden genom att den enskilt största ägaren blev Tieto Corporation Oyj med stamaktier av serie A och stamaktier av serie B. Sammanlagt motsvarar detta 55,7 procent av kapital och 49,99 procent av antalet röster i det nya Entra. börskurs och omsättning Under perioden från den 1 januari 1998 till slutet av året omsattes antal aktier till ett sammanlagt värde av kr. Det innebär i genomsnitt antal aktier till ett värde av kr per börsdag. Aktiekursen steg från 76 kr (justerat för split 4:1) den första börsdagen under 1998 till 237 kr sista börsdagen under året. Entras marknadsvärde var vid utgången av året Mkr, exklusive Tieto Entra. 6

9 aktiekapitalets utveckling nomi- förändring totalt totalt nellt be- av aktie- aktie- antal år transaktion lopp, kr kapital, kr kapital, kr aktier 1982 Nyemission 1) Split 100: Fondemission Nyemission Fondemission Nyemission Nyemission 2) Nyemission 3) Nyemission Split 4:1 0, Nyemission 4) 0, Nyemission 5) 0, ) Bolaget bildas 2) Konvertering av förlagslån ) Konvertering av förlagslån ) Riktad nyemission av preferensaktier till Stiftelsen Entra Data 5) I februari 1999 genomförd nyemission av stamaktier riktad till Tieto. Kronor Jan 1998 Aktien Afv Generalindex nyckeltal per aktie kr Eget kapital per aktie 16,3 13,8 8,2 4,9 3,5 Vinst per aktie efter full skatt (1,22) 2) 3,64 3,19 (4,02) 3) 1,99 1,75 0,37 Utdelning per aktie 0,80 4) 0,56 0,35 0,70 0,35 1) Exklusive preferensaktier vilka emitterats till stiftelsen Entra Data. Beräknad utspädningseffekt 0,5-0,7% baserat på antalet aktier efter genomförd nyemission riktad till Tieto. Med börskursen 237 kr per motsvarar detta ca stamaktier. 2) Siffror inom parentes är inklusive jämförelsestörande poster. 3) Siffror inom parentes är inklusive vinst vid avyttring av aktieinnehavet i Intentia International AB. 4) Av styrelsen föreslagen utdelning Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl. efteranm.) Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 1999 (c) SIX Findata Antal aktier i tusental utdelningspolitik Styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig utdelning som i genomsnitt ska uppgå till cirka 20 procent av resultatet efter skatt, förutsatt att detta är förenligt med koncernens konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning i övrigt. För verksamhetsåret 1998 har styrelsen föreslagit en utdelning på 0,80 kronor per aktie. risker Som all affärsverksamhet påverkas Entra av omvärldsfaktorer som kan kontrolleras i varierande grad. Nedanstående riskfaktorer är inte angivna i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara uttömmande. Den snabba tekniska utvecklingen ställer höga krav på alla programproducerande företag. En överraskande introduktion av ny teknik som Entra inte behärskar kan komma att ha negativ inverkan på de planlagda utvecklingsmålen. Entra bedömer att bolaget har en gynnsam utgångsposition genom de många och långsiktiga avtalen med kunderna, genom utvecklingsarbetet av den nya generationen av EntraFamily i kombination med bolagets framskjutna kombination avseende Internetlösningar integrerade med EntraFamily. En förutsättning för att Entra ska lyckas växa i den takt som är planerad är att företaget kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. För att framstå som ett attraktivt val vid nyanställningar arbetar Entra kontinuerligt med att kommunicera Entras företagskultur som ger individen stor 7

10 ägarstruktur i nya entra antal antal antal totalt andel av andel av stamaktier stamaktier preferens- antal aktiekapital röstetal aktieägare serie a serie b aktier aktier % % Tieto Corporation Oyj ,7 50,0 Ulf Tangen ,4 3,8 Sjätte AP-Fonden ,9 2,1 Skandia ,6 1,8 Handelsbankens småbolagsfond ,6 1,8 Kjell Spångberg genom bolag ,2 1,4 Stiftelsen Entra Data ,9 1,0 Fidelitys europeiska småbolagsfond ,8 0,9 Sten-Anders Fellman ,7 0,8 Övriga ,1 37,4 totalt ,0 100,0 frihet och möjlighet att förverkliga både företagets och personliga mål. Trots den stora efterfrågan på kompetent personal inom IT-branschen har Entra hittills lyckats väl med att rekrytera medarbetare. Internationella konkurrenter kan komma att etablera verksamhet på Entras hemmamarknad, vilket utgör ett potentiellt hot. En annan risk är att mindre inhemska aktörer kan komma att ta en stark marknadsposition inom en nisch. Dessa risker bedöms dock som små eftersom den nordiska marknaden, sett ur ett internationellt perspektiv, är förhållandevis liten samt att Entras position med långa, stabila kundrelationer är stark. Entra ställer sig positiv till att istället etablera ett samarbete med nya aktörer som bedöms ha ett konkurrenskraftigt erbjudande. Eftersom huvuddelen av Entras kunder är verksamma inom den finansiella sektorn i Sverige är Entra starkt beroende av utvecklingen inom denna sektor. Beroendet minskar dock gradvis i takt med att Entra expanderar verksamheten till övriga nordiska marknader. Entras framtida tillväxt kommer att ske dels organiskt, dels genom förvärv. En förvärvsstrategi medför alltid risker. De förväntade samordningsfördelarna kan överskattas, integrationen kan vara svår att genomföra, ledningsresurser tas i anspråk och viss turbulens kan uppstå i organisationen. De förvärv Entra hittills genomfört har skett efter noggrann analys och kritisk granskning och utfallet har varit mycket positivt. 8

11 Entra har uppfyllt högt ställda tillväxtmål sedan flera år. Efter samgåendet med Tieto Entra fortsätter expansionen i än högre takt. Det Nya Entra planerar att växa med cirka 50 procent per år, med en resultatmarginal på procent.

12 STYRELSEBERÄTTELSE Entras styrelse för 1998 har utökats och huvudsakligen utgjorts av personer med lång och kvalificerad verksamhet inom IT-branschen och från styrelsearbete i andra företag. Från koncernen ingår Ulf Tangen, bolagets VD, som ordinarie ledamot och Bo Nordlander, vvd, som adjungerad. Bolaget utnyttjar frekvent att ansvariga chefer som inte är styrelsemedlemmar, föredrar och diskuterar frågor inom sitt ansvarsområde inför beslut i styrelsen. Styrelsen sammanträder relativt frekvent och dessemellan har VD regelbundna kontakter med styrelseledamöter. Under 1998 sammanträdde styrelsen nio gånger. arbetssätt Styrelsearbetet har löpt förtroendefullt och smidigt med stort engagemang från samtliga styrelseledamöter. Avsikten med frekventa styrelsemöten har varit att snabbt skapa specifik kunskap om verksamheten hos de styrelseledamöter som är relativt nya. Tack vare de frekventa mötena och denna ambition har styrelsen spelat en stor, för att inte säga, avgörande roll i samband med bolagets expansion och vinstutveckling. Förutom sedvanliga styrelsebeslut har styrelsen erhållit information om och medverkat till beslut i frågor av mer operativ karaktär. Bolagets ekonomioch finansdirektör, Sten-Anders Fellman, har varit styrelsens sekreterare. Dessutom har bolagets ledande tjänstemän deltagit aktivt i styrelsearbetet. Styrelsearbetet kännetecknas i hög grad av en fri diskussion och stort engagemang, höga krav på beslutsunderlaget i viktiga frågor, stor integritet och en stark ambition att fatta väl underbyggda beslut i strategiska frågor. Detta sagt, samtidigt som styrelsen har visat hög kapacitet att snabbt fatta en lång serie av viktiga strategiska beslut som bidragit positivt till företagets utveckling. Detta gäller inte minst de många genomförda förvärven och inte minst bolagets medvetna satsning inom Internetområdet. Presentation av beslutsunderlag inför styrelsen har i många fall beretts av affärsområdescheferna Bo Nordlander och Thomas Jonsson som då också deltagit i styrelsens diskussion inför beslut i presenterade frågor. utformning av mål och strategier Entra kännetecknas av en inriktning på lång sikt mot mål och visioner för verksamheten. Dessa har i hög grad legat fast och inte varit föremål för styrelsens diskussion annat än vad avser smärre förändringar av inriktningen som beslutats, exempelvis satsningen inom Internetområdet. Det har bland annat sin grund i att verksamhetens inriktning inte snabbt kan ställas om till något annat, och att styrelsen starkt sympatiserar med verksamhetens inriktning och dess strategier för framtiden. Till styrelsen föreslås varje år verksamhetsplaner från respektive affärsenhet inklusive budget, detaljerat för nästkommande år och mer översiktligt för nästa treårsperiod. Styrelsen beslutar om dessa vilket i sig innebär en viss långsiktighet och kontinuitet. Uppföljning av verksamheten sker utifrån de detaljerade verksamhetsplanerna och budgetarna för respektive affärsenhet. Hittills kan sägas att av styrelsen fastställda mål och strategier utarbetats i dialog inom företagsledningen och därefter beslutats av styrelsen utan någon större diskussion. verksamhetens mål Under några år har verksamhetens mål i stort sett varit desamma som nu. Dock har målen formulerats något mer offensivt i takt med att man realiserat stora delar av tidigare fastställda mål. Genom samgåendet med Tieto har vi formulerat ett modifierat och mer offensivt mål; att uppnå en ledande position som outsourcingleverantör till den nordiska finansmarknaden. Detta tror vi kommer att innebära stora positiva förändringar, samtidigt som det bara ska ses som en förlängning av verksamhetens tidigare formulerade mål. 10

13 VD HAR ORDET 1998 blev ett framgångsrikt år för Entra. Omsättningen ökade med 58 procent till 330 Mkr, medan resultatet efter finansnetto växte till 41 Mkr från 28 Mkr året tidigare. Det gav en resultatmarginal på cirka 13 procent. Resultatet efter jämförelsestörande poster med hänsyn till fusionen med delar av Tieto uppgick till 19,8 Mkr. Att den kraftiga expansionen kunde kombineras med en positiv resultatutveckling innebar att Entra återigen kunde leva upp till sitt uttalade mål att växa med cirka 50 procent samtidigt som resultatmarginalen skall ligga i intervallet procent. Vi har under året lyckats attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Trots den hårda konkurrensen om IT-personal har Entra rekryterat över 150 personer under Med vår fortsatta tillväxt och affärsinriktning tror vi oss om att även framöver kunna erbjuda intressanta arbetsuppgifter och en stimulerande arbetsmiljö. Efterfrågan på koncernens tjänster var under 1998 stark och väntas inte avta de närmaste åren. Entras expansion sker genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv, en tillväxtmodell som visat sig vara mycket framgångsrik. Under de senaste åren har vi genomfört cirka tio förvärv av mindre bolag med verksamhet i linje med Entras affärsidé. Vår goda utveckling befäster vår affärsidé. Entras inriktning mot systemlösningar och tjänster för finansbranschen ligger fast. Entra tar nu ett nytt steg i sin utveckling genom samgåendet med delar av finska Tietos verksamhet inom finansområdet. Det betyder att Entra växer med cirka 300 medarbetare, och därmed bildas en ny koncern med totalt nära 700 anställda och en omsättning pro forma för 1998 på 600 Mkr. Vi skapade därmed Nordens ledande, fristående IT-företag med inriktning på bank- och finanssektorn. Samgåendet sker mellan två lika parter, vilket innebär att ägande och inflytande fördelas lika mellan parterna. Praktiskt betyder detta att Entra även fortsättningsvis skall ha sitt huvudkontor i Stockholm där också den gemensamma koncernledningen skall sitta. Noteringen på Stockholmsbörsen kvarstår, samt att ett tredje affärsområde Tieto Entra Oy för den finska marknaden skapas och inlemmas i koncernen. Nya Entra beräknas ha en andel på mindre än 5 procent av den totala potentiella nordiska marknaden, vars värde vi uppskattar till cirka miljarder kronor per år. I Sverige och Finland är dock våra marknadsandelar större. Vårt uttalade mål är att uppnå en större andel av denna marknad för systemlösningar och tjänster åt finansbranschen. Men situationen i dag är sådan att de stora finansiella institutionernas egna ITavdelningar själva sköter den här verksamheten. Endast en mindre del av totalmarknaden är än så länge tillgänglig för externa leverantörer som Entra. Vi räknar dock med ett genombrott i Norden de närmaste åren för en så kallad outsourcing av finansbranschens IT-verksamheter i linje med utvecklingen internationellt, och inte minst på den finansiella marknaden i Finland. Det som gör Tieto så intres- 11

14 sant som partner är just att bolaget vunnit stora framgångar inom outsourcing, vilket bland annat lett till att bolaget tillsammans med olika banker i Finland skapat joint-venturebolag, som sköter respektive banks IT-verksamheter. Entra definierar den möjliga marknaden för outsourcing som de IT-tjänster, som helt eller delvis fortfarande sköts av de stora bankernas och institutionernas egna IT-enheter. Det kan handla om allt från ett övertagande av hela IT-funktionen, det vill säga utveckling, förvaltning och drift, till skötsel av enstaka funktioner inom ett visst systemområde. Det finns nästan oändliga kombinationsmöjligheter. I Sverige tror vi att utvecklingen kommer att ske stegvis. Det kan börja med att bankerna outsourcar en del av sin IT-verksamhet, snarare än att de genast fattar ett radikalt beslut att lägga ut hela IT-funktionen externt. En svensk storbanks IT-avdelning kan sysselsätta över personer och omsätta lika många miljoner, vilket säger en hel del om potentialen för outsourcingtjänster. Genom samgåendet med Tieto har vi utvecklats till en leverantör med de bästa förutsättningar för att bli framgångsrika inom outsourcing av finansiella tjänster. Nya Entras storlek och expertis parat med Tietos världsledande outsourcingkompetens tror vi kan utgöra en vinnande kombination. För Entras del utgör outsourcing en naturlig utveckling av vårt produkt- och tjänsteutbud. Vi tar redan idag ett totalansvar för att ge våra kunder IT-stöd vad avser utveckling, installation, förvaltning och allt oftare just drifttjänster, allt med utgångspunkt från vår produktfamilj, Entra- Family. Under senare år har Entra breddat sin verksamhet till att erbjuda specialiserade konsulttjänster åt bank- och finanssektorn, något som är en naturlig utveckling med tanke på vår finansiella kompetens. Våra konsulttjänster riktas mot områden med stor tillväxt till exempel Internetteknologi, objektorienterad Services Software Products Outsourcing utveckling och tekniktjänster. Det här affärsområdet växer för närvarande snabbare än verksamheten inom Finansiella System. Därför är det ett naturligt nästa steg i vår utveckling att satsa på outsourcingtjänster, som tack vare Tietos kompetens förväntas få en mycket snabb tillväxt de närmaste åren. Entras traditionella verksamhet inom Finansiella System (Software Products) och Specialisttjänster (Services) utvecklades tillfredsställande och med god tillväxt under Den snabbare tillväxten inom Specialisttjänster förstärktes av ett antal mindre förvärv under året, som bland annat fick till resultat att det snabbväxande Internetområdet nu sysselsätter drygt hundra anställda. Nya Entras ambition är att fortsätta sin snabba tillväxt genom nya förvärv. Förvärven skall också syfta till att ytterligare förstärka vår konkurrenskraft för våra potentiella outsourcingkunder. Vi har hittills under 1999 annonserat två mindre förvärv, det ena av BMT Scandinavia, med inriktning på stordatorkompetens mot banker, det andra av Adaptive Performance, som sysslar med affärsoch systemutveckling inom Internetområdet. Den strategiska förnyelsen av Entras heltäckande produktfamilj, EntraFamily, fortsatte planenligt. Vi kunde därför lansera en ny produkt för finansbolag, EntraCredit 2.0, utvecklad med objektorientering och med integrerat Internetstöd. Inom ett par månader sker nästa lansering, då av produkterna Entra- Osiris och EntraIsis, avsedda för fondadministration, portföljförvaltning och större företags treasuryenheter. Båda satsningarna är led i ett mångårigt och kostnadskrävande produktutvecklingsarbete. Detta skall säkerställa Entras framtida konkurrenskraft, tack vare skapandet av en ny, helt integrerad generation av EntraFamily, utvecklad med objektorienterad teknologi med hjälp av språket JAVA, samt med integrerat stöd för Internet. Därigenom uppnår Entra ett så kallat plattformsoberoende, vilket innebär att våra moderna programprodukter kan köras 12

15 i den servermiljö som kunderna efterfrågar, som Windows NT, UNIX, IBM stordator eller IBM AS/400. Denna omfattande produktutveckling har pågått under flera år och beräknas fortsätta ytterligare några år innan målet är nått en helt ny generation av EntraFamily, som är plattformsoberoende, objektorienterad och med inbyggt stöd för Internet. Entras goda lönsamhet under senare år är ett resultat av att vi uppnått en kritisk massa, som ger tillräckliga vinster i takt med att volymerna ökar. Vi kan genom vår expansion slå ut de höga utvecklingskostnaderna på en stor och växande kundkrets i hela Norden. Men vi måste vara medvetna om att den snabba expansionstakten, inklusive en omfattande förvärvsverksamhet, skapar nya risker. Sålunda drabbades ett av våra förvärv, Entra Juristdata, under senhösten 1998 av stora problem till följd av en alltför snabb expansion. Resultatet blev att en hög vinst vändes till en stor förlust. Vi räknar dock med att en rad kraftfulla åtgärder redan i år skall lösa de kvarstående problemen, så att verksamheten från år 2000 åter skall kunna visa hög lönsamhet och därmed kunna fortsätta sin expansion i Norden. Vår framtidsbedömning är således mycket positiv, med fortsatt snabb ökning av både omsättning och vinster. Vi räknar med att omsättningen skall öka med cirka 50 procent och resultatmarginalen bibehållas på mellan 10 och 15 procent. Eftersom den finska verksamheten har högre marginaler kan resultatet bli ännu bättre. Expansionen fortsätter efter samgåendet med Tieto från en nästan dubbelt så hög nivå. Även i fortsättningen är den ett resultat av vår höga förvärvsverksamhet i kombination med god organisk tillväxt. Dessutom tillkommer nu möjligheterna till en framgångsrik lansering av vårt outsourcingkoncept, i första hand på den svenska marknaden. Avslutningsvis kan vi konstatera att år 2000-problematiken i högsta grad är en realitet för ett företag med vår inriktning. Entras moderna produkter är utvecklade för att problemfritt klara övergången till år 2000, men ändå krävs omfattande tester mot bakgrund av EntraFamilys stora antal gränssnitt till den angränsande infrastrukturen. De kvarstående testerna av återstående gränssnitt kommer att genomföras i god tid, så att övergången till år 2000 kan ske problemfritt, både för vår egen verksamhet och för våra kunder. ulf tangen verkställande direktör 13

16 AFFÄRSIDÉ, VISIONER OCH EKONOMISKA MÅL affärsidé Entras affärsidé är att erbjuda administrativa systemlösningar och tjänster, som stödjer finansbranschens affärsprocesser. Företaget skall ha ett brett och attraktivt produktutbud med hög teknisk kvalitet samt tillhandahålla de konsulttjänster som finansmarknaden efterfrågar. entras vision Entras skall i ett längre perspektiv utnyttja sin marknadsledande ställning i Norden som plattform för att på den europeiska marknaden erbjuda sina produkter, tjänster samt kompetensen inom outsourcing. Ambitionen är att vara förstahandsvalet för nordiska och europeiska företag inom finansbranschen vid investeringar i systemlösningar och tjänster. Kunden skall välja Entra för att företaget service- och kvalitetsmässigt är det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet. mål Entra skall i ett kortare perspektiv stärka sin roll som den ledande leverantören av programvaror och tjänster till den finansiella sektorn i Norden. Detta skall ske genom utveckling av den stora affärspotentialen hos existerande och nya kunder, genom nyetableringar och förvärv på de nordiska marknaderna samt genom distributörer på de utomnordiska marknaderna. delmål Efter samgåendet med delar av Tietos verksamhet har följande delmål identifierats: Entra skall vinna betydande marknadsandelar inom outsourcing på den svenska marknaden. Entra skall bli en ledande leverantör av programvarorna i EntraFamily på den finska marknaden. finansiella mål Affärsvolymen skall öka med cirka 50 procent per år under de närmaste åren, inklusive en fortsatt förvärvsverksamhet. Tillväxten skall ske med en bibehållen vinstmarginal på mellan 10 och 15 procent. Soliditeten skall vara lägst 40 procent. produkt- och organisationsutveckling I genomsnitt kommer även fortsättningsvis 30 procent av Entras totala timproduktion inom Finansiella system att satsas på produktutveckling. Ungefär hälften egenfinansieras och resterande hälft av olika kunder. Entra skall under de närmaste åren fortsätta överföringen av de befintliga programprodukterna till den nya generationen av EntraFamily som bygger på objektorienterad teknologi. Detta medför väsentligt mindre underhåll och ett kostnadseffektivare utvecklingsarbete genom återanvändning av generella objekt. Entra skall genom att utveckla generella programprodukter som passar för företag med liknande behov tillhandahålla system som är kostnadseffektiva och flexibla. Efter samgåendet med delar av Tietos konsultverksamhet bildas affärsområdet Outsourcing, vilket innebär att en ny, svensk organisation skapas för att administrera detta affärsområde. Det framtida utvecklingsarbetet skall i huvudsak att inriktas på: Fortsatt satsning på objektorientering för att uppnå flexibilitet och plattformsoberoende. Fortsatt anpassning av programprodukter till utländska marknaders krav. Fortsatt integration av produkterna inom EntraFamily. Vidarutveckling av Entras Internetlösningar för att bättre stödja kundernas nya distributionsformer. Skapandet av en svensk organisation för att leda nya affärsområdet Outsourcing. Fortsatt offensiv satsning på verksamhetsorienterade konsulttjänster inom bank- och finansområdet med hjälp av strukturerad metodik. långtidsavtal en viktig strategi Kostnaderna för att nyutveckla system är i allmänhet lägre än den kostnad som läggs ned på underhåll och förvaltning av systemet under dess livstid. En viktig strategi i Entras verksamhet är att genom långtidsavtal erbjuda produktutveckling, förvaltningstjänster, samt i växande utsträckning även servicetjänster. 14

17 Entras kompletta utbud av programvaror, EntraFamily, marknadsförs i Finland. Tieto Entras kunnande inom outsourcing marknadsförs i övriga Norden. Nya affärsmöjligheter i både väst och öst för Nya Entra.

18 MARKNADEN Bank- och finanssektorn, som kännetecknas av ett högt utnyttjande av informationsteknologi, genomgår sen några år tillbaka en strukturförändring med nya aktörer, tjänster och distributionssystem. Kraven på effektivitet och rationalisering styr företagen till att fokusera på kärnkompetensen och i ökad utsträckning lägga ut drift, förvaltning och systemutveckling på entreprenad till externa IT-företag. Systemen blir också större, mer kompletta och mer affärskritiska och efterfrågan på avancerade IT-lösningar växer. Efterfrågan på generella programlösningar och outsourcing förstärktes ytterligare under året. I Norden söker de nationella bankerna allt mer att etablera sig på en nordisk bas som ett led att uppnå större volym och öka konkurrenskraften. Detta mönster förtydligades under året och innebär också ett ökat behov av systemlösningar. en marknad i förändring Marknaden för systemlösningar, exklusive hårdvara, till den finansiella sektorn i Norden uppskattas till miljarder kronor med en bedömd framtida tillväxttakt kring 15 procent per år. Marknaden för systemlösningar för bank- och finanssektorn är bara till viss del öppen för konkurrens. Den största delen sköts fortfarande av interna dataavdelningar hos de större finansiella företagen. Borträknat dessa internt producerade tjänster uppskattas Entras tillgängliga marknad i Norden till cirka 5 miljarder kronor, som växer betydligt snabbare än IT-marknaden i stort. Delvis beror detta på att den totala marknaden för systemlösningar till den finansiella sektorn växer kraftigt, men även på att andelen externt producerade system och tjänster växer. Det är en tydlig och tilltagande internationell trend att köpa externt levererade systemlösningar och att anlita externa specialister. Detta är en del av den så kallade outsourcing-trenden, innebärande att kundföretagen anlitar externa företag för att ta hand om områden som kundföretagen tidigare skötte själva, exempelvis datadrift, systemförvaltning, utveckling av nya system etc. Den starka efterfrågan på programvaror beror delvis på svårigheten för mindre och medelstora aktörer att uppnå en kritisk affärsvolym som ger skalfördelar i eget utvecklingsarbete, men också beroende på kraven att snabbt och effektivt nå ut och anpassa sig till marknaden. Ofta är time to market avgörande för en lyckad satsning, vilket gör att företagen allt oftare väljer att köpa installationsfärdiga program som snabbt kan sättas i drift, snarare än att själva utveckla och underhålla kundunika system. Efterfrågan på Entras produkter drivs också av att många företag väljer att investera i EntraFamily, istället för att anpassa befintliga system inför övergången till år Entras moderna produkter har utvecklats för att problemfritt klara övergången till år ny teknologi IT-system är inte längre bara ett sätt att skära kostnader utan ett viktigt strategiskt konkurrensmedel för företag och organisationer. Det innebär att systemen används i hela affärsverksamheten för att höja servicenivå, förbättra produkter och ge bättre analysunderlag, med mera. Ett kreditsystem kan till exempel förut ha varit verksamt enbart under löptiden av krediten, medan det nu fungerar som säljstöd och informationsstöd redan i införsäljnings- och uppläggningsprocessen samt till det efterföljande analysarbetet för att kunna identifiera nya affärsmöjligheter mer automatiserat. Internet och användningen av internetrelaterad teknik blir allt viktigare redskap för tillhandahållande av finansiella tjänster och som stöd till företagets affärsprocesser. Dessutom skapas virtuella organisationer och nya förhållanden mellan kund och leverantör. I dag erbjuder alla större svenska banker sina tjänster över Internet, flertalet finansbolag använder internetrelaterad teknik, så kallade Extranet, för att ge informationsstöd till återförsäljare, nästan samtliga fondkommissionärer erbjuder aktiehandel över Internet, med mera. Applikationsområdet är till synes oändligt och efterfrågan är stor eftersom den snabba tekniska utvecklingen erbjuder ständigt nya affärskoncept till allt lägre kostnader. Marknaden för standardiserade affärssystem som riktar sig mot handel och industri, har nått en helt annan mognadsgrad än marknaden för motsvarande system för finanssektorn. Orsaken är att industrin under en längre tid varit utsatt för internationell konkurrens och effekti- 16

19 viseringar för att minska kostnaderna. En komplexare företags- och affärsvärld har lett till en ökande fokusering på kärnkompetensen. Till följd av detta är industrin i hög utsträckning redan användare av standardiserade program från externa leverantörer. Samma utveckling sker nu inom finansbranschen. outsourcing Marknaderna i de övriga nordiska länderna följde under året i stort sett samma tillväxtmönster som den svenska. De variationer som förekommer förklaras till största delen av att länderna nått olika mognadsgrad vad gäller outsourcing samt skilda historiska beteenden hos de olika ländernas finansiella företag. Marknadsacceptansen för externt utvecklade systemlösningar är störst på den finska marknaden där det finns en lång tradition att anlita externa leverantörer av IT-lösningar även för drift och förvaltning. Det stora finska ITbolaget Tieto är ledande leverantör till bank- och finanssektorn. På den danska och norska marknaden anlitas i betydligt större omfattning än i Sverige så kallade servicebyråer för utveckling och drift av datasystem. På den svenska marknaden har Entra inga konkurrenter av jämförbar storlek och med motsvarande produktutbud. De största konkurrenterna utgörs av de stora affärsbankernas interna dataavdelningar. Inom vissa enskilda produkt- och tjänstesegment har Entra mindre konkurrenter. På de övriga nordiska marknaderna finns framför allt Provida i Norge och de branschägda servicebyråerna i Danmark. Tieto i Finland var tidigare en konkurrent men är nu huvudägare i Entra och en viktig samarbetspartner. kunder Entras kunder representerar ett brett spektrum av aktörer på finansmarknaden. Bland kunderna finns banker, finansbolag, försäkringsbolag, kontokortsföretag, treasury-enheter, fondförvaltare, bolåneinstitut, inkassobolag och andra finansiella institutioner. Entras största kundkategori utgörs av de stora bankernas finansiella verksamhet utanför bankernas kärnverksamhet som exempelvis finansbolagsverksamhet, kontokortsverksamhet, fondförvaltning, inkassoverksamhet med mera. Andra viktiga kundgrupper för Entra är de stora försäkringsbolagens växande finansiella verksamheter, fristående mindre och medelstora banker, finansbolag och andra typer av medelstora finansiella institutioner, såsom hypoteksinstitut, fondbolag, med flera. Ett av Entras mål är att på sikt etablera sig som en ledande leverantör av banksystem även till de stora bankerna, vilket kräver fortsatt tillväxt och produktutveckling. Tieto har inom detta område både lång och djup kunskap från den finska marknaden, vilket Entra i så stor utsträckning som möjligt nu söker att integrera i det fortsatta utvecklingsarbetet. nya avtal I slutet av 1998 hade Entra drygt 200 aktiva kunder i affärsområdet Finansiella system i Norden. Dessutom fanns cirka 30 installationer av EntraCard i 12 länder. Exempel på större avtal som slöts under 1998 är försäljningen av EntraCard till den holländska banken VSBI, banksystem till OKO-banken och EntraCredit till ABB Credit och Handelsbanken Finans. IT-tjänster inom bank och finans i Norden Totalmarknad* (ca mdr kronor) Interna IT-avdelningar ca 20 mdr * Entras uppskattning Tillgänglig marknad för konsulter och programvaruhus, ca 5 mdr 17

20 ENTRA FAMILY Entras utveckling mot att bli dagens fullsorterade programvaruhus för bankoch finanssektorn började 1985 och har sedan dess varit ytterst konsekvent. År 1986 lanserades den första programvaran, EntraCard. Idag omfattar den integrerade produktfamiljen cirka 10 standardiserade system riktade mot olika segment av den finansiella sektorn. Programmen baseras på client/ servertekniken, som lanserades i början av 1990-talet. Genom client/servertekniken kan applikationerna delas upp mellan å ena sidan klienten, ofta en PC, och servern, idag ofta en NT-server eller en IBM AS/400. I servern utförs de mer omfattande funktionerna av applikationen medan klienten används för att kommunicera med användaren. EntraFamily kan kompletteras med olika tilläggsprodukter såsom EntraNet- Family som gör samtliga basapplikationer i EntraFamily tillgängliga över Internet, eller EntraCallcenter som är en modul för en komplett telefonbankslösning. Med de olika delarna av EntraFamily har Entra realiserat sitt mål att bygga upp ett komplett och integrerat produktutbud för en fullsorterad finansiell institution. objektteknologi Entra insåg tidigt att objektteknologi är en framtidsteknik och började redan 1994, då tekniken fortfarande var i utvecklingsstadiet, att bygga upp kunskap inom objektorientering. Bland annat bildades bolaget Entra Business Objects. Sedan 1997 pågår ett utvecklingsarbete som håller på att successivt överföra EntraFamily till objektorienterad teknologi. Hittills utvecklade produkter enligt den nya teknologin är finansbolagssystemet EntraCredit, portföljsystemet Entra- Osiris och treasury-systemet EntraIsis. Det nya EntraCredit 2.0 började levereras och installeras hos kunder under hösten EntraOsiris och EntraIsis kommer att lanseras i april i år. Fördelen med objektorientering är främst att datasystemen snabbt kan anpassas och uppgraderas till nya och förändrade krav. Tekniken kan beskrivas som ett sätt att konstruera programvaran genom att bygga samman många mindre delar (objekt). Samma objekt kan användas flera gånger för olika applikationer och enskilda objekt kan enkelt tas bort eller läggas till för att anpassa applikationen till särskilda behov. Objektteknologins öppna arkitektur innebär även att nya tekniska möjligheter effektivt kan tas tillvara och introduceras i systemen. Entras programprodukter är i dagsläget anpassade för vissa specifika tekniska miljöer, så kallade plattformar. De vanligaste tekniska plattformarna 18

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854 1 Delårsrapport Januari - Juni 2001 * Försäljningen under perioden uppgick till 378 MSEK, en ökning med 40% * Resultat före skatt exklusive reavinster uppgick till 25,0 MSEK (13,2) * Fortsatt framgång

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Halvårsrapport (1 januari 30 juni 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Halvårsrapport (1 januari 30 juni 2000) Stabil ökning av abonnemangsintäkter. Satsning avseende signering av elektroniska dokument. Sign On i Stockholm AB (publ) Halvårsrapport (1 januari 30 juni 2000) - För halvårsperioden ökade omsättningen

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 4 42 44 46 ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 24STORE expanderar kraftigt (f.n. på en årsvolym av 6 M) InfiniCom Electronic Commerce tecknar avtal

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer