KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm, tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32 -Stockholm, tel. 08-15 63 16"

Transkript

1 KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm, tel Januari - april 2012 Julbudskap Av HH Ärkebiskop Gabriel Aktuellt En historisk händelse i Neiden, Norge Personer Ärkebiskop Serafim (Sobolev) Vårt liv Framgångar för vår skolverksamhet Keramik som syn och välsignelse: en berättelse av Anna Welander Anna Welanders keramiska ljusstakar

2 2 Kristi Förklarings ortodoxa församling grundades år Församlingen ingår i det Ryska Ortodoxa Ärkestiftet i Västeuropa, vars administrativa centrum, Ärkebiskop, Stiftsstyrelse och Teologiska institut Saint-Serge finns i Paris. Sedan år 1931 är stiftet upptaget i det Ekumeniska Patriarkatet i Konstantinopel. Nuvarande Kristi Förklarings ortodoxa kyrka invigdes år 1907 och är förklarad för byggnadsminne. Ryska Ortodoxa Kyrkan - Kristi Förklarings ortodoxa församling är ett i Sverige registrerat trossamfund. Se vår hemsida Kristi Förklarings ortodoxa kyrkas församlingsblad sänds gratis till församlingens medlemmar, vilka erlagt församlingsavgiften 1000:-/år. Övriga som önskar få församlingsbladet bidrar till kostnaderna genom insättning på församlingens postgiro

3 3 K R I S T I F Ö R K L A R I N G S O R T O D O X A K Y R K A J a n u a r i - a p r i l 2012 Julbudskap Av H H. Ärkebiskop Gabriel Denna Kristi födelses dag har "Rättfärdighetens Sol förmälts med skuggornas dotter" (ur den syriska liturgin) Det är så morgonrodnaden uppenbarar sig mot den mörka nattens slut och Kristus upplyser hela skapelsen, vars skönhet har fläckats av våra bristers skuggor. Som herdarna i Betlehem på den tiden gläds vi idag när vi hör änglarna även för oss tillkännage att "ett Barn är oss fött, en Son blir oss given!" Denna Son, detta Barn, det är Gud som besöker oss och för den skull antar vår mänskliga gestalt. Tack vare Faderns älskade Son som visar sig på jorden är vi inte längre ensamma i vår världs köld "där de som inte har något bröd vill leva och de som har bröd inte längre vet varför de skall leva!" (Liturgiska predikningar - Jean Corbon). Ja vår värld är kall! Den vill värmas av ganska onyttiga och futtiga källor. Den vill leva på ett konstlat sätt och blottar till slut den sorgliga fåfängligheten och insomnar inkrökt i sig själv och glömmer därvid det Hopp son klappar på porten till dess hjärta! Men denna värld är vår värld, den vari vi lever alla dagar som Gud ger, där människorna accepterar att hata och döda varandra, där den som har allt går förbi den som inget har utan minsta oro eller medlidande...där en broder bestjäl sin broder för "äran" att vara rik, om det så bara rör sig om några gamla stenar, av vilka det till slut inte finns något kvar... "Fred på jorden, till människor av god vilja!" Som varande kristna, vad gör vi av denna nyhet som änglarna tillkännagav? Kristi Födelse, det är tiden för att väcka våra hjärtan, lämna våra vanor, även om de så är fromma! Det är tiden för att väcka hoppet, att dela det och leva av det tillsammans med våra bröder: som herdarna måste vi ivrigt låta alla få veta att med Gud kan allt ändras, allt kan räddas! Detta hopp och denna glädje som härrör från detta bör stråla ut från oss! Om alla ger ett tecken - ett verkligt! - som skänker Frid! - en verklig! en sådan som denna värld inte kan ge... Om var och en vänder ett ansikte leende av kärlek till sin broder som längtar efter detta... Om 3

4 4 alla lägger en sval hand på den förtrycktes febriga panna... Om den kärlek som finns i oss kunde flyta fram som ett renande vatten som tvår alla sår... Om förlåtelsen kunde höja sig över vreden och hatet som anstiftas av alla som borde kallas bröder... Vi bör känna oss ansvariga för denna Guds gåva denna vår Herres Jesu Kristi födelses fest som på nytt aktualiserar: vi är alla förenade med alla våra bröder och systrar på denna jord, för Herren har skapat oss "till sin avbild och likhet", vilka vi än må vara! Det finns alltid kvar litet av den ursprungliga skönhet som Gud har givit oss! Julen, det är den förundran som Kristus väcker hos herdarna och de tre vise männen! Julen, det är den överväldigande synen inför Födelsens ikon. Julen, det är barnens, fädernas och mödrarnas glädje! Men Julen det är också sorgen över att vara övergiven, glömd... Det är också kölden och hungern som nedtynger kroppen... Det är också den vanställda mänsklighet som inte längre kan älska... Men Julen, det är framför allt Fadern som skänker oss sin älskade Son! Och denna Son, Guds Ord, blir människa för att människan skall bli Gud (Hl. Athanasios av Alexandria). Och för att åstadkomma detta börjar han med att bli lik oss, förutom all synd av vilken Han likväl fick bära alla konsekvenser ända till döden på Korset för att på så sätt bättre frälsa oss från synd och död. Så hur skall vi alltså begå Julen? Låt oss helt enkelt framhärda i att vara beredda att motta Guds Kärlek! Låt oss samtidigt framhärda i att vara kapabla att öppna ögonen inför männiiskor som ofta lider helt oskyldigt... Låt oss helt enkelt framhärda i kärlek! Betlehems grotta ger oss hopp: "Fatta mod! Hoppas på Gud!" Det är med mycken kärlek som jag önsklar er, kära bröder och systrar, en glädjerik Jul! Må Herren Jesus Kristus, vars födelse i köttet vi idag firar, vara vår glädje, och må Han nedsända över oss frälsningens nåd! Amen. Ärkebiskop Gabriel av Comana, den Ekumeniske Patriarkens Exark 4

5 5 АКТUELLT En historisk händelse i Neiden Den 25 september förrättade Ärkebiskop Gabriel återbegravning av kvarlevorna från 94 skoltsamer vid Helige Georgios kapell i Neiden, Norge - kvarlevor som legat nästan 100 år i Oslo. Bakgrunden till den här händelsen är följande: År 1915 blev ett antal gravar uppgrävda i området runt Helig Georgios kapell i Neiden. Gravarna tömdes och kvarlevorna efter 94 skoltsamer packades ned och sändes till Anatomisk Institutt på universitet i Oslo. Det var professor Schreiners assistent Bruun, som ledde detta arbete då det blivit godkänt av Stortinget i Norge. På så sätt kan man säga att det var Norska staten som bar ansvaret för att uppgrävningarna, som väckte ett så stort motstånd i Neiden och som kom att betraktas som en gravskändning och som ytterligare ett sätt bland många för att förtrycka och diskriminera skoltsamerna. Meningen med projektet var att kunna utöva rasforskning och målet att bevisa skoltsameras underlägsna rasegenskaper. Nu kom det sig att kvarlevorna inte skulle bidra med 5

6 6 så mycket nyttig information. Det inleddes aldrig någon forskning på det här materialet. Det blev bara liggande där som en del av en raritetsutställning. Ända sedan återbildningen av Kyrkoföreningen i Neiden har det här varit ett ämne som man återkommit till. Och många gånger tog man upp diskussionen om hur man skulle få kvarlevorna tillbaka till jorden igen. I mitten av 90-talet byggdes ett gravmonument i form av ett traditionellt gravhus på begravningsplatsen intill kapellet. Detta stod tomt över en tom grav och fick symbolisera förväntningen man hade på att få tillbaka dem som blivit borttagna från kyrkogården. Under de följande åren användes platsen för minnesgudstjänster. Först 2006 kom man fram till ett slutgiltigt och konkret beslut på kyrkoföreningens årsmöte. Detta blev sänt som en anmodan till biskopen i Nord-Hålogaland att stötta det krav man ställt på att få kvarlevorna åter till Neiden. Det stödet fick man från DNK, liksom man fick stöd från skoltesamernas organisationer ( Skoltene i Norge och Östsamene i Neiden ) och man gjorde en namninsamling som gav gott resultat. Man skickade också en förfrågan om stöd till Sametinget. Det krav man formulerat fick stort stöd från många håll och blev så sänt till medicinska fakulteten vid Universitet i Oslo som utsåg en Skelettkommitté som bestod av Audhild Schanke från Sametinget, Gunnar Nicolaysen från Universitetet i Oslo, jag själv från Kyrkan och Den hellige Georgs Kirkeforening. Efter ett års arbete hade vi formulerat ett anförande som sändes till styrelsen för Med. Fack. vid universitetet i Oslo. Den 28 februari blev vårt krav accepterat och beslut togs att återföra de 94 skeletten för en återbegravning. Regeringen gav också ekonomiska medel för att genomföra saken. Efter att ha vänt sig till Sametinget (som har beslutsrätt i alla frågor som rör samerna, däribland även lämningar efter döda personer) så gav också de sitt tillstånd till saken. I och med detta var Skelettkommitténs uppdrag slutfört och kommittén omvandlades till en Arbetsgrupp som skulle verka för att slutföra uppdraget (gruppen utvidgades så småningom med Oiva Jarva, Lenita Buljo och Börre Mathiesen/Ivan Ivanowitz). Det här innebar flera resor till Neiden för att förhandla med den lokala befolkningen. Något som inte var lika lätt. Intriger och sabotage var ord som ofta kom för oss när vi skulle formulera vissa personers förhållningssätt till vad vi försökte göra Speciellt var ledningen vid Östsamisk museum svårt att handskas med. Men trots alla dessa svårigheter, som faktiskt fortsatte på samma sätt ända till slutet, kom vi fram till ett resultat som alla var glada och nöjda med. Slutsatsen av arbetet blev själva återbegravningen den 25 september detta år. För att genomföra den måste den egendom (Hallonens gård) som delvis låg på gravplatsen köpas in och rivas. Driften av campingplatsen måste avslutas och arkeologiska utgrävningar med hjälp av georadar genomomföras för att kartlägga området så att inte arkeologiskt material under jordytan skulle komma till skada. Dessutom måste en ny marknadsplan upprättas och en landskapsarkitekt skulle ge platsen dess visuella utformning. Kirkedepartementet måste också 6

7 7 ge dispension från beslutet att platsen var stängd för nya gravplatser. Allt det här kostade mycket pengar som lyckligtvis täcktes av det offentliga. Själva begravningen innebar också att de 94 skeletten måste hämtas från Oslo. De blev packade i var sin kartong och sändes i containrar med flyg till Kirkenes varifrån de blev hämtade och fraktade till Neiden. Där blev de sedan överplacerade till de 94 kistor som var framtagna för ändamålet. I två hela dagar stod vi och packade ur skelett och la dem i kistor som sedan stängdes! På begravningsdagen blev de burna till gravplatsen som var anlagd där ladan tidigare stått. Man valde detta område eftersom här var allt av arkeologisk värde redan borttaget. Man hade tagit bort ladan och sedan fyllt på med ny, rensad jord och sand. Kistorna skulle ställas på marken kring en cirkelformad vall. Det vill säga 91 av de 94 kistorna skulle ställas fram de kvarvarande tre skulle bäras dit i högtidlig procession senare. Vi bjöd in Ärkebiskop Gabriel från Paris till att leda ceremonin, liksom Metropolit Panteleimon från Oulu och biskop Simon från Murmansk (sen sistnämnde svarade aldrig på invitationen och kom heller aldrig). Vi hade lyckats få in en finsk kyrkokör eftersom vår egen inte kunde komma. Det betydde då dessvärre att all sång under gudstjänsten blev på finska. Fader Serfim liksom diakonen Athanasios från Paris deltog också. Vi inbjöd sametingspresidenten Egil Olli, statsrådet Rigmor Aasröd, universitet var representerat av prof. em. Dr. med. Gunnar Nicolaysen och vicerektor Ragnhild Hennum. DNK var representerat av prosten Hans Bock. Dessutom deltog ordförande för Sör-Vanger kommun, Linda Beate Randal. På söndagsmorgonen den 25 september bars de 91 kistorna ut och placerades på gravplatsen. Det skedde med hjälp av representanter från lokalbefolkningen. Själva arrangemanget startade kl Hela Neiden Hotell med konferensdel var inbokad några dagar framåt för ändamålet. Första delen av arrangemanget skedde i konferenssalen. Där var de tre kistorna placerade, smyckade med blommor och ett processionskors i mitten. Jag själv fungerade som konfrancier och öppnade mötet. Vi fick några korta tal från de inbjudna representanterna för stat, kommun och Sameting, samt även DNK och UiO. Talarna lade stor vikt vid bekännelsen att det norska storsamfundet hade förtryckt skoltsamerna och att det som nu skedde, var ett slags uppresning för skolterna i Norge. Därefter blev de tre kistorna överlämnade till tre skoltiska representanter: en från Neidensiidaen, en från Pasviksiidaen och en från Sevettijärvisiidaen. Processionen efter korset med kistorna började, prästerskapet, offentliga representanter och deltagare gick mot gravplatsen. Den finska kören sjöng Trisagion hela vägen. Framme vid gravplatsen blev de tre kistorna lagda tillsammans med de 91 andra. Ärkebiskop Gabriel välsignade dem alla och man förrättade en åminnelsegudstjänst på slaviska, norska 7

8 8 och finska. Mot slutet kom representanterna fram och tände ljus och kastade jord på kistorna och andra som så önskade gjorde detsamma. Så avslutades ceremonin på hotellet med en gemensam måltid och olika kulturinslag. Den finska kören höll i en del, den skoltiska konstnären Jakko Gauriloff framförde traditionell skoltisk sång. Det fanns också en liten utställning med skoltiskt konsthantverk. Det gavs också möjlighet till spontana uttalanden för deltagarna. Och flera av de samiska organisationerna uttryckte betydelsen av vad som nu skedde. Det var en stor representation av skolter från både Finland och Ryssland närvarande och de uttryckte alla sin glädje och stolthet över den här händelsen. Arkemandrit Johannes, prost för Skandinavien PERSONER 130 år sedan ärkebiskop Serafim (Sobolev) föddes 1 december 2011 var det 130 år sedan ärkebiskopen av Bogutjarovsk, Serafim (Sobolev) föddes. Av denna anledning anordnades i den ryska Nikolajkyrkan i Sofia högtidligheter för att fira detta jubileum. Denne ärkebiskops andliga verk är förbundet med såväl den ryska emigrationen efter revolutionen som den bulgariska ortodoxa kyrkans liv under den svåra perioden mellan de två världskrigen. Ärkebiskop Serafim (i världen Nikolaj Borisovitj Sobolev,) föddes i Rjazan den 1 december Efter studier vid det teologiska seminariet där inträdde han i den Teologiska akademin i Sankt Petersburg Den 26 januari 1908 vigdes han av biskopen av Jamburg Sergij (Tichomirov) till munk med namnet Serafim efter den helige Serafim av Sarov och den 18 mars samma år vigdes han till prästmunk. Efter det att 8

9 9 han hade avslutat studierna vid den Teologiska akademin förordnades han som lärare vid prästseminariet i Zjitomir och senare till biträdande inspektör vid det teologiska seminariet i Kaluga förordnades han till inspektör vid det teologiska seminariet i Kostroma, 1912 till rektor för det teologiska seminariet i Voronezj. På hösten 1918 tvingades han flytta till Ekaterinodar och sedan till Simferopol. 1 oktober 1920 vigdes han i Alexander Nevskijkatedralen i Simferopol till biskop av Lubnen av metropolit Antonij (Chrapovitskij). 14 november 1920 tvingades han lämna Ryssland. Han började undervisa i den teologiska skolan på Chalki. Den 19 maj kom han till Bulgarien och utsågs av styrelsen för den Ryska utlandskyrkan till föreståndare för Nikolajkyrkan vid den ryska ambassaden i Sofia och för det ryska Alexander Nevskijklostret i Jambol. Den 31 augusti sattes han i spetsen för det stift för ryska emigranter som hade upprättats i Bulgarien med titeln biskop av Bogutjarov upphöjdes han till ärkebiskop. Ryska ortodoxa kyrkan Hl Nikolaj i Sofia, Bulgarien 16 juni 1946 under Moskvapatriarken Alexij I:s besök i Bulgarien återupptog han de liturgiska förbindelserna med Moskva och blev även rysk medborgare. Han deltog i den konferens för de autokefala ortodoxa kyrkorna som anordnades i Moskva i juli-augusti Han har skrivit flera teologiska arbeten och i sin forskning Nya läran om Sofia Guds vishet (Sofia 1935) kritiserade han Sergij Bulgakovs åsikter i detta ämne. Han motsatte sig övergången till ny kalender för gudstjänsterna och den ekumeniska rörelsen. Han verkade för biläggandet av schismen med den Bulgariska ortodoxa kyrkan och var andlig fader för många av dess präster och framstående kyrkotjänare. Han avled den 26 februari 1950 i Sofia, och är begravd i kryptan i den ryska Nikolajkyrkan. Redan under livstiden ansågs han vara en starets och klarsynt. Efter hans död började många underverk ske efter att man bett till honom. I den Bulgariska ortodoxa kyrkan har mer än en gång tagits upp frågan om hans kanonisering. Material i denna fråga finns för utredning hos kommissionen för kanonisering i den Ryska ortodoxa kyrkan. VÅRT LIV Framgångar för vår skolverksamhet 9

10 10 I församlingen sker skolverksamhet på fredagar mellan 16 och 19, där undervisas i körsång, kristendom och ryska. Lärarna arbetar utan ersättning helt frivilligt och på sin fritid. Målet är att ge barnen en ortodox uppfostran och att bevara det ryska språket och kulturen hos den i Sverige uppväxande generationen. Under lärarnas ledning lär sig barnen att arbeta tillsammans, berikar sitt ryska ordförråd och får nya kunskaper om Rysslands historia och kultur. Under detta års första hälft planerades att arbeta med Krylovs fabler, vilka lär oss att förstå den mänskliga naturen och får oss att tänka på våra brister och särskilja lögn från sanning, vänskap från falskhet, avundsjuka från verklig glädje över nästans framgångar. Barnen framställde i rollspel Apan och spegeln, Sländan och myran, Vargen och lammet, Markattan och glasögonen, Kvartetten m.fl. Till fabeln Svanen, gäddan och kräftan gjorde barnen teckningar som insändes till en tävling som anordnades av Centralorganisationen för lärare i ryska språket och Ryska ambassaden i Sverige. Som avslutning på projektet Krylovs fabler beslöt lärarna och barnen att filma fabeln Kvartetten som skulle delta i tävlingen om Inscenering (max 10 minuter) av ett verk av någon rysk författare. Då det endast återstod två lektioner till tävlingen tog arbetet med uppsättningen fart. Bokstavligen under en enda lektion lyckades eleverna lära sig sina roller, kostymer syddes i hemmen och så kom barnen till inspelningen. Bland rekvisitan fanns även riktiga instrument. Under inspelningen var barnen lätt upphetsade eftersom det för många var första gången i livet som de befann sig i en skådespelares situation. Kameran brände i händerna på Gennadij Martynov, pappa till en av eleverna. Man blev tvungen att ta om olika scener några gånger på grund av de små deltagarnas oåterhållna glädje. Sedan filmen sänts in till tävlingen väntade man tålmodigt på bedömningen av arbetet. Hur stor blev inte den allmänna glädjen när man meddelade att vår film kommit på första plats och deltagarna inbjöds till en mottagning på ambassaden för att motta priset. På ambassaden väntade en storslagen rysk mottagning: konsert med deltagande av jämnåriga från andra städer, fantastiska priser som utdelades av ambassadören och naturligtvis en festlig traktering! Barnen fick i present fina böcker på ryska. Våra barns deltagande i tävlingen hjälpte till att upptäcka deras talanger, känna självsäkerhet och nödvändigheten av att studera ryska i Sverige. Ett stort tack till alla som organiserade och deltog i tävlingen! Nu förbereder vi oss i skolan till Julfirandet! Margarita Björkman och Elena Tjernysjeva 10

11 11 KERAMIK som syn och välsignelse Jag heter Anna Welander och har varit blind sedan 14 års ålder. Innan dess hade jag ledsyn och lärde mig att skilja mellan olika färger och nyanser rekommenderade en vän till mig att jag skulle prova på keramik. Jag hade tidigare gjort små skulpturer som jag brände i ugnen hemma, men keramik var något nytt för mig. Vad hon rekommenderade var en öppen keramikverkstad där hon själv gick här i Uppsala, där jag bor. Den är en del av den diakonala verksamheten inom Svenska Kyrkan. Jag gick dit en gång för att prova, sedan var jag fast! Det är mer än 6 år sedan jag började. Vi arbetar med stengodslera och formar det mesta med händerna. Jag har drejat en liten skål en gång, men jag har så många andra idéer att jag inte har haft tid att sätta mig vid drejskivan och lära mig att göra större pjäser. Jag skulle gärna vilja gå en drejkurs någon gång, och även lära mig att jobba med andra sorters lera. För det mesta skulpterar jag. Det kan vara allt möjligt från kaniner och katter till frukter, blommor, löv och änglar. Ibland tar jag material från naturen till min hjälp, som till exempel löv och gräs. Dem trycker jag in i utkavlad lera och låter dem sedan sitta kvar. I ugnen bränns dem bort, men strukturen blir kvar. Det blir alltså Skaparens egna mönster. Keramik för mig är en underbar blandning av kreativitet, terapi och kontemplation. Om jag känner mig stressad eller ledsen någon gång när jag kommer till keramikverkstaden så dröjer det inte lång tid innan jag blir lugn och glad. Det brukar räcka med att jag tar upp en klump lera och börjar knåda den med händerna. Min koncentration flyttas från mig själv och mina bekymmer till leran och Gud. Herren är alltid med mig när jag skapar nya pjäser; det känner jag tydligt. Mitt skapande gör jag tillsammans med Honom. För mig blir det som en bön, en tacksägelse till Honom. Jag känner att när jag håller i leran och formar den så är jag nära jorden, nära livet. Jag är också nära de hundratusentals, ja kanske miljontals människor som gjort föremål av keramik före mig. 11

12 12 Men det jag framförallt känner är att jag är nära Skaparen när jag formar leran till olika föremål. Varje pjäs blir unik, precis som var och en av oss människor är unik. Även om jag till exempel skulle göra två temuggar av samma modell så skulle de aldrig bli exakt likadana. Det är det som är charmen med handgjorda föremål. Det är också vad som gör att jag känner att Gud skapar tillsammans med mig. Ibland blir den slutliga pjäsen inte alls som jag hade föreställt mig den när jag började. Jag har lärt mig att det beror på att det är Han, inte jag, som i slutänden bestämmer. Jag är så att säga en medskapare, eller kanske till och med bara ett verktyg för Hans vilja. Gud visar mig verkligen att det är detta jag ska hålla på med, för så gott som varje dag får jag nya idéer om vad jag kan skapa. Jag känner en sådan glädje i att kunna förverkliga mina idéer, och jag blir ännu gladare när jag kan glädja andra. Därför är det en stor glädje för mig att kunna ställa ut- och sälja mina keramikpjäser i kyrkan. Det finns människor som har kommit och visat mig skulpturer som de har köpt av mig tidigare. De berättar vad pjäsen betyder för dem, eller kanske helt enkelt var någonstans i deras hem de har placerat den. Jag känner mig så välsignad att det jag gör kan vara till glädje för någon annan. Jag vill så gärna dela med mig av skaparglädjen. 12

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Söndagsskolan 2015 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Söndagsskolan 2015 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2014 Intellectual

Läs mer

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR

Släpp fångarna loss! Kristus seger och framtiden. Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR evangelisk-luthersk MIssIonstIdnIng nummer 4 2013 50 kr Kristus seger och framtiden Släpp fångarna loss! Vad vill gud med mitt liv? POLITIK BASERAD PÅ VÄRDERINGAR omslagsbild: AMAndus einarsson I sin stora

Läs mer

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN Verksamhetsberättelsen 2011 UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA Inledning UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA 2012-02-18 Ännu ett verksamhetsår har nått sitt slut och med detta vill Ungdoms Initiativet

Läs mer

Aktiviteter Andakter Gudstjänster...INSPIRATION 2006

Aktiviteter Andakter Gudstjänster...INSPIRATION 2006 Aktiviteter Andakter Gudstjänster...INSPIRATION 2006 Innehåll Årets tema: Sida vid sida 4 Smaka på budskapet 15 Tips och idéer på enkla aktiviteter 16. 2006 Aktiviteter Andakter Gudstjänster Idéer för

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan

SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA samtal om religionsteologi i svenska kyrkan Svenska

Läs mer

Missionären. Nya grepp för Hjälpaktion prövas. En hel del att uppleva på L99 TACK GUD ATT JAG LEVER! FINNS DET ETT SLUT PÅ HELVETET?

Missionären. Nya grepp för Hjälpaktion prövas. En hel del att uppleva på L99 TACK GUD ATT JAG LEVER! FINNS DET ETT SLUT PÅ HELVETET? N R 9 S E P T E M B E R 1 9 9 9 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland Nya grepp för Hjälpaktion prövas Hjärta för behoven i u-länderna finns i alla generationer.

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Pengarna och livet Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Uppmuntran, utmaning och utrustning Detta material vill vara en hjälp för Dig som läser det i förvaltarskap och offrande. Det är framsprunget

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande Församlingsresan En riktigt Glad sommar! till Åkers bergslag Här vi nu sommarnumret av Hopp Tro. Hopp tro värme kallar vi detta numret vi hoppas det blir en sommar fylld Sista av värme dagen både i maj

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer