KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm, tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32 -Stockholm, tel. 08-15 63 16"

Transkript

1 KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm, tel Januari - april 2012 Julbudskap Av HH Ärkebiskop Gabriel Aktuellt En historisk händelse i Neiden, Norge Personer Ärkebiskop Serafim (Sobolev) Vårt liv Framgångar för vår skolverksamhet Keramik som syn och välsignelse: en berättelse av Anna Welander Anna Welanders keramiska ljusstakar

2 2 Kristi Förklarings ortodoxa församling grundades år Församlingen ingår i det Ryska Ortodoxa Ärkestiftet i Västeuropa, vars administrativa centrum, Ärkebiskop, Stiftsstyrelse och Teologiska institut Saint-Serge finns i Paris. Sedan år 1931 är stiftet upptaget i det Ekumeniska Patriarkatet i Konstantinopel. Nuvarande Kristi Förklarings ortodoxa kyrka invigdes år 1907 och är förklarad för byggnadsminne. Ryska Ortodoxa Kyrkan - Kristi Förklarings ortodoxa församling är ett i Sverige registrerat trossamfund. Se vår hemsida Kristi Förklarings ortodoxa kyrkas församlingsblad sänds gratis till församlingens medlemmar, vilka erlagt församlingsavgiften 1000:-/år. Övriga som önskar få församlingsbladet bidrar till kostnaderna genom insättning på församlingens postgiro

3 3 K R I S T I F Ö R K L A R I N G S O R T O D O X A K Y R K A J a n u a r i - a p r i l 2012 Julbudskap Av H H. Ärkebiskop Gabriel Denna Kristi födelses dag har "Rättfärdighetens Sol förmälts med skuggornas dotter" (ur den syriska liturgin) Det är så morgonrodnaden uppenbarar sig mot den mörka nattens slut och Kristus upplyser hela skapelsen, vars skönhet har fläckats av våra bristers skuggor. Som herdarna i Betlehem på den tiden gläds vi idag när vi hör änglarna även för oss tillkännage att "ett Barn är oss fött, en Son blir oss given!" Denna Son, detta Barn, det är Gud som besöker oss och för den skull antar vår mänskliga gestalt. Tack vare Faderns älskade Son som visar sig på jorden är vi inte längre ensamma i vår världs köld "där de som inte har något bröd vill leva och de som har bröd inte längre vet varför de skall leva!" (Liturgiska predikningar - Jean Corbon). Ja vår värld är kall! Den vill värmas av ganska onyttiga och futtiga källor. Den vill leva på ett konstlat sätt och blottar till slut den sorgliga fåfängligheten och insomnar inkrökt i sig själv och glömmer därvid det Hopp son klappar på porten till dess hjärta! Men denna värld är vår värld, den vari vi lever alla dagar som Gud ger, där människorna accepterar att hata och döda varandra, där den som har allt går förbi den som inget har utan minsta oro eller medlidande...där en broder bestjäl sin broder för "äran" att vara rik, om det så bara rör sig om några gamla stenar, av vilka det till slut inte finns något kvar... "Fred på jorden, till människor av god vilja!" Som varande kristna, vad gör vi av denna nyhet som änglarna tillkännagav? Kristi Födelse, det är tiden för att väcka våra hjärtan, lämna våra vanor, även om de så är fromma! Det är tiden för att väcka hoppet, att dela det och leva av det tillsammans med våra bröder: som herdarna måste vi ivrigt låta alla få veta att med Gud kan allt ändras, allt kan räddas! Detta hopp och denna glädje som härrör från detta bör stråla ut från oss! Om alla ger ett tecken - ett verkligt! - som skänker Frid! - en verklig! en sådan som denna värld inte kan ge... Om var och en vänder ett ansikte leende av kärlek till sin broder som längtar efter detta... Om 3

4 4 alla lägger en sval hand på den förtrycktes febriga panna... Om den kärlek som finns i oss kunde flyta fram som ett renande vatten som tvår alla sår... Om förlåtelsen kunde höja sig över vreden och hatet som anstiftas av alla som borde kallas bröder... Vi bör känna oss ansvariga för denna Guds gåva denna vår Herres Jesu Kristi födelses fest som på nytt aktualiserar: vi är alla förenade med alla våra bröder och systrar på denna jord, för Herren har skapat oss "till sin avbild och likhet", vilka vi än må vara! Det finns alltid kvar litet av den ursprungliga skönhet som Gud har givit oss! Julen, det är den förundran som Kristus väcker hos herdarna och de tre vise männen! Julen, det är den överväldigande synen inför Födelsens ikon. Julen, det är barnens, fädernas och mödrarnas glädje! Men Julen det är också sorgen över att vara övergiven, glömd... Det är också kölden och hungern som nedtynger kroppen... Det är också den vanställda mänsklighet som inte längre kan älska... Men Julen, det är framför allt Fadern som skänker oss sin älskade Son! Och denna Son, Guds Ord, blir människa för att människan skall bli Gud (Hl. Athanasios av Alexandria). Och för att åstadkomma detta börjar han med att bli lik oss, förutom all synd av vilken Han likväl fick bära alla konsekvenser ända till döden på Korset för att på så sätt bättre frälsa oss från synd och död. Så hur skall vi alltså begå Julen? Låt oss helt enkelt framhärda i att vara beredda att motta Guds Kärlek! Låt oss samtidigt framhärda i att vara kapabla att öppna ögonen inför männiiskor som ofta lider helt oskyldigt... Låt oss helt enkelt framhärda i kärlek! Betlehems grotta ger oss hopp: "Fatta mod! Hoppas på Gud!" Det är med mycken kärlek som jag önsklar er, kära bröder och systrar, en glädjerik Jul! Må Herren Jesus Kristus, vars födelse i köttet vi idag firar, vara vår glädje, och må Han nedsända över oss frälsningens nåd! Amen. Ärkebiskop Gabriel av Comana, den Ekumeniske Patriarkens Exark 4

5 5 АКТUELLT En historisk händelse i Neiden Den 25 september förrättade Ärkebiskop Gabriel återbegravning av kvarlevorna från 94 skoltsamer vid Helige Georgios kapell i Neiden, Norge - kvarlevor som legat nästan 100 år i Oslo. Bakgrunden till den här händelsen är följande: År 1915 blev ett antal gravar uppgrävda i området runt Helig Georgios kapell i Neiden. Gravarna tömdes och kvarlevorna efter 94 skoltsamer packades ned och sändes till Anatomisk Institutt på universitet i Oslo. Det var professor Schreiners assistent Bruun, som ledde detta arbete då det blivit godkänt av Stortinget i Norge. På så sätt kan man säga att det var Norska staten som bar ansvaret för att uppgrävningarna, som väckte ett så stort motstånd i Neiden och som kom att betraktas som en gravskändning och som ytterligare ett sätt bland många för att förtrycka och diskriminera skoltsamerna. Meningen med projektet var att kunna utöva rasforskning och målet att bevisa skoltsameras underlägsna rasegenskaper. Nu kom det sig att kvarlevorna inte skulle bidra med 5

6 6 så mycket nyttig information. Det inleddes aldrig någon forskning på det här materialet. Det blev bara liggande där som en del av en raritetsutställning. Ända sedan återbildningen av Kyrkoföreningen i Neiden har det här varit ett ämne som man återkommit till. Och många gånger tog man upp diskussionen om hur man skulle få kvarlevorna tillbaka till jorden igen. I mitten av 90-talet byggdes ett gravmonument i form av ett traditionellt gravhus på begravningsplatsen intill kapellet. Detta stod tomt över en tom grav och fick symbolisera förväntningen man hade på att få tillbaka dem som blivit borttagna från kyrkogården. Under de följande åren användes platsen för minnesgudstjänster. Först 2006 kom man fram till ett slutgiltigt och konkret beslut på kyrkoföreningens årsmöte. Detta blev sänt som en anmodan till biskopen i Nord-Hålogaland att stötta det krav man ställt på att få kvarlevorna åter till Neiden. Det stödet fick man från DNK, liksom man fick stöd från skoltesamernas organisationer ( Skoltene i Norge och Östsamene i Neiden ) och man gjorde en namninsamling som gav gott resultat. Man skickade också en förfrågan om stöd till Sametinget. Det krav man formulerat fick stort stöd från många håll och blev så sänt till medicinska fakulteten vid Universitet i Oslo som utsåg en Skelettkommitté som bestod av Audhild Schanke från Sametinget, Gunnar Nicolaysen från Universitetet i Oslo, jag själv från Kyrkan och Den hellige Georgs Kirkeforening. Efter ett års arbete hade vi formulerat ett anförande som sändes till styrelsen för Med. Fack. vid universitetet i Oslo. Den 28 februari blev vårt krav accepterat och beslut togs att återföra de 94 skeletten för en återbegravning. Regeringen gav också ekonomiska medel för att genomföra saken. Efter att ha vänt sig till Sametinget (som har beslutsrätt i alla frågor som rör samerna, däribland även lämningar efter döda personer) så gav också de sitt tillstånd till saken. I och med detta var Skelettkommitténs uppdrag slutfört och kommittén omvandlades till en Arbetsgrupp som skulle verka för att slutföra uppdraget (gruppen utvidgades så småningom med Oiva Jarva, Lenita Buljo och Börre Mathiesen/Ivan Ivanowitz). Det här innebar flera resor till Neiden för att förhandla med den lokala befolkningen. Något som inte var lika lätt. Intriger och sabotage var ord som ofta kom för oss när vi skulle formulera vissa personers förhållningssätt till vad vi försökte göra Speciellt var ledningen vid Östsamisk museum svårt att handskas med. Men trots alla dessa svårigheter, som faktiskt fortsatte på samma sätt ända till slutet, kom vi fram till ett resultat som alla var glada och nöjda med. Slutsatsen av arbetet blev själva återbegravningen den 25 september detta år. För att genomföra den måste den egendom (Hallonens gård) som delvis låg på gravplatsen köpas in och rivas. Driften av campingplatsen måste avslutas och arkeologiska utgrävningar med hjälp av georadar genomomföras för att kartlägga området så att inte arkeologiskt material under jordytan skulle komma till skada. Dessutom måste en ny marknadsplan upprättas och en landskapsarkitekt skulle ge platsen dess visuella utformning. Kirkedepartementet måste också 6

7 7 ge dispension från beslutet att platsen var stängd för nya gravplatser. Allt det här kostade mycket pengar som lyckligtvis täcktes av det offentliga. Själva begravningen innebar också att de 94 skeletten måste hämtas från Oslo. De blev packade i var sin kartong och sändes i containrar med flyg till Kirkenes varifrån de blev hämtade och fraktade till Neiden. Där blev de sedan överplacerade till de 94 kistor som var framtagna för ändamålet. I två hela dagar stod vi och packade ur skelett och la dem i kistor som sedan stängdes! På begravningsdagen blev de burna till gravplatsen som var anlagd där ladan tidigare stått. Man valde detta område eftersom här var allt av arkeologisk värde redan borttaget. Man hade tagit bort ladan och sedan fyllt på med ny, rensad jord och sand. Kistorna skulle ställas på marken kring en cirkelformad vall. Det vill säga 91 av de 94 kistorna skulle ställas fram de kvarvarande tre skulle bäras dit i högtidlig procession senare. Vi bjöd in Ärkebiskop Gabriel från Paris till att leda ceremonin, liksom Metropolit Panteleimon från Oulu och biskop Simon från Murmansk (sen sistnämnde svarade aldrig på invitationen och kom heller aldrig). Vi hade lyckats få in en finsk kyrkokör eftersom vår egen inte kunde komma. Det betydde då dessvärre att all sång under gudstjänsten blev på finska. Fader Serfim liksom diakonen Athanasios från Paris deltog också. Vi inbjöd sametingspresidenten Egil Olli, statsrådet Rigmor Aasröd, universitet var representerat av prof. em. Dr. med. Gunnar Nicolaysen och vicerektor Ragnhild Hennum. DNK var representerat av prosten Hans Bock. Dessutom deltog ordförande för Sör-Vanger kommun, Linda Beate Randal. På söndagsmorgonen den 25 september bars de 91 kistorna ut och placerades på gravplatsen. Det skedde med hjälp av representanter från lokalbefolkningen. Själva arrangemanget startade kl Hela Neiden Hotell med konferensdel var inbokad några dagar framåt för ändamålet. Första delen av arrangemanget skedde i konferenssalen. Där var de tre kistorna placerade, smyckade med blommor och ett processionskors i mitten. Jag själv fungerade som konfrancier och öppnade mötet. Vi fick några korta tal från de inbjudna representanterna för stat, kommun och Sameting, samt även DNK och UiO. Talarna lade stor vikt vid bekännelsen att det norska storsamfundet hade förtryckt skoltsamerna och att det som nu skedde, var ett slags uppresning för skolterna i Norge. Därefter blev de tre kistorna överlämnade till tre skoltiska representanter: en från Neidensiidaen, en från Pasviksiidaen och en från Sevettijärvisiidaen. Processionen efter korset med kistorna började, prästerskapet, offentliga representanter och deltagare gick mot gravplatsen. Den finska kören sjöng Trisagion hela vägen. Framme vid gravplatsen blev de tre kistorna lagda tillsammans med de 91 andra. Ärkebiskop Gabriel välsignade dem alla och man förrättade en åminnelsegudstjänst på slaviska, norska 7

8 8 och finska. Mot slutet kom representanterna fram och tände ljus och kastade jord på kistorna och andra som så önskade gjorde detsamma. Så avslutades ceremonin på hotellet med en gemensam måltid och olika kulturinslag. Den finska kören höll i en del, den skoltiska konstnären Jakko Gauriloff framförde traditionell skoltisk sång. Det fanns också en liten utställning med skoltiskt konsthantverk. Det gavs också möjlighet till spontana uttalanden för deltagarna. Och flera av de samiska organisationerna uttryckte betydelsen av vad som nu skedde. Det var en stor representation av skolter från både Finland och Ryssland närvarande och de uttryckte alla sin glädje och stolthet över den här händelsen. Arkemandrit Johannes, prost för Skandinavien PERSONER 130 år sedan ärkebiskop Serafim (Sobolev) föddes 1 december 2011 var det 130 år sedan ärkebiskopen av Bogutjarovsk, Serafim (Sobolev) föddes. Av denna anledning anordnades i den ryska Nikolajkyrkan i Sofia högtidligheter för att fira detta jubileum. Denne ärkebiskops andliga verk är förbundet med såväl den ryska emigrationen efter revolutionen som den bulgariska ortodoxa kyrkans liv under den svåra perioden mellan de två världskrigen. Ärkebiskop Serafim (i världen Nikolaj Borisovitj Sobolev,) föddes i Rjazan den 1 december Efter studier vid det teologiska seminariet där inträdde han i den Teologiska akademin i Sankt Petersburg Den 26 januari 1908 vigdes han av biskopen av Jamburg Sergij (Tichomirov) till munk med namnet Serafim efter den helige Serafim av Sarov och den 18 mars samma år vigdes han till prästmunk. Efter det att 8

9 9 han hade avslutat studierna vid den Teologiska akademin förordnades han som lärare vid prästseminariet i Zjitomir och senare till biträdande inspektör vid det teologiska seminariet i Kaluga förordnades han till inspektör vid det teologiska seminariet i Kostroma, 1912 till rektor för det teologiska seminariet i Voronezj. På hösten 1918 tvingades han flytta till Ekaterinodar och sedan till Simferopol. 1 oktober 1920 vigdes han i Alexander Nevskijkatedralen i Simferopol till biskop av Lubnen av metropolit Antonij (Chrapovitskij). 14 november 1920 tvingades han lämna Ryssland. Han började undervisa i den teologiska skolan på Chalki. Den 19 maj kom han till Bulgarien och utsågs av styrelsen för den Ryska utlandskyrkan till föreståndare för Nikolajkyrkan vid den ryska ambassaden i Sofia och för det ryska Alexander Nevskijklostret i Jambol. Den 31 augusti sattes han i spetsen för det stift för ryska emigranter som hade upprättats i Bulgarien med titeln biskop av Bogutjarov upphöjdes han till ärkebiskop. Ryska ortodoxa kyrkan Hl Nikolaj i Sofia, Bulgarien 16 juni 1946 under Moskvapatriarken Alexij I:s besök i Bulgarien återupptog han de liturgiska förbindelserna med Moskva och blev även rysk medborgare. Han deltog i den konferens för de autokefala ortodoxa kyrkorna som anordnades i Moskva i juli-augusti Han har skrivit flera teologiska arbeten och i sin forskning Nya läran om Sofia Guds vishet (Sofia 1935) kritiserade han Sergij Bulgakovs åsikter i detta ämne. Han motsatte sig övergången till ny kalender för gudstjänsterna och den ekumeniska rörelsen. Han verkade för biläggandet av schismen med den Bulgariska ortodoxa kyrkan och var andlig fader för många av dess präster och framstående kyrkotjänare. Han avled den 26 februari 1950 i Sofia, och är begravd i kryptan i den ryska Nikolajkyrkan. Redan under livstiden ansågs han vara en starets och klarsynt. Efter hans död började många underverk ske efter att man bett till honom. I den Bulgariska ortodoxa kyrkan har mer än en gång tagits upp frågan om hans kanonisering. Material i denna fråga finns för utredning hos kommissionen för kanonisering i den Ryska ortodoxa kyrkan. VÅRT LIV Framgångar för vår skolverksamhet 9

10 10 I församlingen sker skolverksamhet på fredagar mellan 16 och 19, där undervisas i körsång, kristendom och ryska. Lärarna arbetar utan ersättning helt frivilligt och på sin fritid. Målet är att ge barnen en ortodox uppfostran och att bevara det ryska språket och kulturen hos den i Sverige uppväxande generationen. Under lärarnas ledning lär sig barnen att arbeta tillsammans, berikar sitt ryska ordförråd och får nya kunskaper om Rysslands historia och kultur. Under detta års första hälft planerades att arbeta med Krylovs fabler, vilka lär oss att förstå den mänskliga naturen och får oss att tänka på våra brister och särskilja lögn från sanning, vänskap från falskhet, avundsjuka från verklig glädje över nästans framgångar. Barnen framställde i rollspel Apan och spegeln, Sländan och myran, Vargen och lammet, Markattan och glasögonen, Kvartetten m.fl. Till fabeln Svanen, gäddan och kräftan gjorde barnen teckningar som insändes till en tävling som anordnades av Centralorganisationen för lärare i ryska språket och Ryska ambassaden i Sverige. Som avslutning på projektet Krylovs fabler beslöt lärarna och barnen att filma fabeln Kvartetten som skulle delta i tävlingen om Inscenering (max 10 minuter) av ett verk av någon rysk författare. Då det endast återstod två lektioner till tävlingen tog arbetet med uppsättningen fart. Bokstavligen under en enda lektion lyckades eleverna lära sig sina roller, kostymer syddes i hemmen och så kom barnen till inspelningen. Bland rekvisitan fanns även riktiga instrument. Under inspelningen var barnen lätt upphetsade eftersom det för många var första gången i livet som de befann sig i en skådespelares situation. Kameran brände i händerna på Gennadij Martynov, pappa till en av eleverna. Man blev tvungen att ta om olika scener några gånger på grund av de små deltagarnas oåterhållna glädje. Sedan filmen sänts in till tävlingen väntade man tålmodigt på bedömningen av arbetet. Hur stor blev inte den allmänna glädjen när man meddelade att vår film kommit på första plats och deltagarna inbjöds till en mottagning på ambassaden för att motta priset. På ambassaden väntade en storslagen rysk mottagning: konsert med deltagande av jämnåriga från andra städer, fantastiska priser som utdelades av ambassadören och naturligtvis en festlig traktering! Barnen fick i present fina böcker på ryska. Våra barns deltagande i tävlingen hjälpte till att upptäcka deras talanger, känna självsäkerhet och nödvändigheten av att studera ryska i Sverige. Ett stort tack till alla som organiserade och deltog i tävlingen! Nu förbereder vi oss i skolan till Julfirandet! Margarita Björkman och Elena Tjernysjeva 10

11 11 KERAMIK som syn och välsignelse Jag heter Anna Welander och har varit blind sedan 14 års ålder. Innan dess hade jag ledsyn och lärde mig att skilja mellan olika färger och nyanser rekommenderade en vän till mig att jag skulle prova på keramik. Jag hade tidigare gjort små skulpturer som jag brände i ugnen hemma, men keramik var något nytt för mig. Vad hon rekommenderade var en öppen keramikverkstad där hon själv gick här i Uppsala, där jag bor. Den är en del av den diakonala verksamheten inom Svenska Kyrkan. Jag gick dit en gång för att prova, sedan var jag fast! Det är mer än 6 år sedan jag började. Vi arbetar med stengodslera och formar det mesta med händerna. Jag har drejat en liten skål en gång, men jag har så många andra idéer att jag inte har haft tid att sätta mig vid drejskivan och lära mig att göra större pjäser. Jag skulle gärna vilja gå en drejkurs någon gång, och även lära mig att jobba med andra sorters lera. För det mesta skulpterar jag. Det kan vara allt möjligt från kaniner och katter till frukter, blommor, löv och änglar. Ibland tar jag material från naturen till min hjälp, som till exempel löv och gräs. Dem trycker jag in i utkavlad lera och låter dem sedan sitta kvar. I ugnen bränns dem bort, men strukturen blir kvar. Det blir alltså Skaparens egna mönster. Keramik för mig är en underbar blandning av kreativitet, terapi och kontemplation. Om jag känner mig stressad eller ledsen någon gång när jag kommer till keramikverkstaden så dröjer det inte lång tid innan jag blir lugn och glad. Det brukar räcka med att jag tar upp en klump lera och börjar knåda den med händerna. Min koncentration flyttas från mig själv och mina bekymmer till leran och Gud. Herren är alltid med mig när jag skapar nya pjäser; det känner jag tydligt. Mitt skapande gör jag tillsammans med Honom. För mig blir det som en bön, en tacksägelse till Honom. Jag känner att när jag håller i leran och formar den så är jag nära jorden, nära livet. Jag är också nära de hundratusentals, ja kanske miljontals människor som gjort föremål av keramik före mig. 11

12 12 Men det jag framförallt känner är att jag är nära Skaparen när jag formar leran till olika föremål. Varje pjäs blir unik, precis som var och en av oss människor är unik. Även om jag till exempel skulle göra två temuggar av samma modell så skulle de aldrig bli exakt likadana. Det är det som är charmen med handgjorda föremål. Det är också vad som gör att jag känner att Gud skapar tillsammans med mig. Ibland blir den slutliga pjäsen inte alls som jag hade föreställt mig den när jag började. Jag har lärt mig att det beror på att det är Han, inte jag, som i slutänden bestämmer. Jag är så att säga en medskapare, eller kanske till och med bara ett verktyg för Hans vilja. Gud visar mig verkligen att det är detta jag ska hålla på med, för så gott som varje dag får jag nya idéer om vad jag kan skapa. Jag känner en sådan glädje i att kunna förverkliga mina idéer, och jag blir ännu gladare när jag kan glädja andra. Därför är det en stor glädje för mig att kunna ställa ut- och sälja mina keramikpjäser i kyrkan. Det finns människor som har kommit och visat mig skulpturer som de har köpt av mig tidigare. De berättar vad pjäsen betyder för dem, eller kanske helt enkelt var någonstans i deras hem de har placerat den. Jag känner mig så välsignad att det jag gör kan vara till glädje för någon annan. Jag vill så gärna dela med mig av skaparglädjen. 12

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Efter den fjorton månader långa officiella dialogen mellan den Heliga Motståndssynoden

Efter den fjorton månader långa officiella dialogen mellan den Heliga Motståndssynoden Unionsliturgi på korsärandets söndag 2014 Den glädjerika unionen av gammalkalendariker I. Bildandet av en gemensam helig synod i Grekland Efter den fjorton månader långa officiella dialogen mellan den

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

G U D S T J Ä N S T K U N G Ö R E L S E

G U D S T J Ä N S T K U N G Ö R E L S E 1 G U D S T J Ä N S T K U N G Ö R E L S E för Kristi Förklarings ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel 08 15 63 16 juli oktober 2009 Juli 11 Lördag Vigilia...17.30 Läsningar:

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man?

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? I kyrkan vet man hur begravningar går till! Ylva, Eleonora och Susanne har hand om Barnens kyrktimme i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det är den 17 april

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 April - juni 2007 April +STILLA VECKAN+ 2 Måndag Stora Måndagen: Timbönerna

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Världens fest i Sverige (sas)

Världens fest i Sverige (sas) Avnr: 11223tv 6 Jesus, Diana och äggen (assyrisk/syriansk ortodox påsk) Handledning för svenska som andraspråk av Carolina Ahnhem och Viveca Öste OBS! Begär gärna att få en textad version av programmet

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER 8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (2 MARS 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 6:24-34 Gud och mammon Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar I SKR:s skrift Värna den jord Gud älskar finns uppmaningen att - kyrkor och samfund i Sverige som en del av den internationella ekumeniska rörelsen särskilt

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

Övriga läsningar: Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11, 16-17

Övriga läsningar: Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11, 16-17 Jesus rensar templet Lateranbasilikans invigningsdag (årgång A) (9 november 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 2:13-22 Templet rensas Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

B. Begravningsmässa. 2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

B. Begravningsmässa. 2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används. B. Begravningsmässa Under begravningsmässan kan kyrkans påskljus vara tänt. Jordfästningsorden (moment 14) kan uttalas vid graven. Då den avlidna förs till graven kan ett processionskors bäras före begravningsföljet.

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32-Stockholm, tel. 08-15 63 16

KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32-Stockholm, tel. 08-15 63 16 KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32-Stockholm, tel. 08-15 63 16 januari - april 2010 Julbudskap Från Ekumeniske Patriarken Bartolomeos och Ärkebiskopen Gabriel Intervju

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament?

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament? 1. Vad delar prästen ut med hjälp av en sked och bara till medlemmar av den ortodoxa - Nattvard 2. Vilket tecken målar prästen med en pensel på den nydöptes panna, ögonlock, näsvingar, mun, öron, bröst,

Läs mer

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig.

LEVA LIVET 2. Arbetsblad. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. Vem är jag? (sidan 2) 1 Presentera dig själv. Vem är du? Måla en bild av dig. 2 Skriv och berätta om vad du kan, vad du vill och om annat som finns i ditt inre rum. Jag är rädd (sidan 4) 1 Läs sidan 4.

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer