KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla."

Transkript

1 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013 Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla.

2 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Om EMAS 4 Sammanfattning av miljöåret 5 Kährs - Historia 6 Kährs ansvar 7 Kährs miljöarbete 8 Miljöaspekter 9 Betydande miljöaspekter 10 Ekologibalans 2013 & mål 11 Vatten 11 Materialeffektivitet 12 Ansvarsfullt skogsbruk 14 Avfall & återvinning 16 Transporter 17 Energi 18 Buller 20 Emissioner 21 Risker 22 Interna och externa revisioner 22 Lokala villkor Nybro & Blomstermåla 23 Om Kährs Group 24 Certifikat 27 Certifieringar & Registreringar 28 Ordlista 30 Kontakt 31 Omslagsfoto: Under 2013 Svanen-märktes Kährs första produkter. Ek Danaborg, på bilden, var en av dom och under 2014 kommer ytterligare ett stort antal produkter Svanen-märkas. 2 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

3 VD HAR ORDET För att sammanfatta helåret 2013 var integrationen mellan AB Gustaf Kähr och Karelia-Upofloor Oy ett av våra stora fokusområden. Det har inneburit en förändring i vårt nätverk av produktionsenheter och att koncernens huvudsakliga produktområden har breddats med både fler varumärken och en ny produktkategori, plastgolv. Tillverkning av trägolv har delvis överförts från Finland till Sverige och Ryssland och har inneburit en ökning både av mängden golv och antalet golvvarianter som tillverkas i Nybro. Kährs Group, som är namnet på koncernen, har nu produktionsenheter på fler platser i Europa vilket innebär en större flexibilitet och ökad närhet till flera viktiga marknader. Precis som tidigare så har råvaran och dess ursprung stor betydelse för oss och oavsett var vi producerar finns en strävan att förädla träet så nära dess växtplats som möjligt för att undvika onödiga transporter. Koncernen har lagt till plastgolv i produkterbjudandet och det gör oss till en mer intressant och komplett leverantör till våra projektkunder. Även på plastsidan har vi stort fokus på miljö, innovation och utveckling och i vårt PVC-fria plastgolv har vi har en unik produkt för byggprojekt där kraven på produkterna och dess miljöegenskaper är särskilt betydelsefulla som t.ex. för sjukhus och skolor. Under året har vi startat ett antal större projekt i Nybro med syfte att öka vår konkurrenskraft både genom förbättrad produktivitet men också genom att öka andelen svensktillverkade trägolv med hög förädlingsgrad och stort designfokus. Detta är något som efterfrågas av våra kunder och som samtidigt är ett steg mot en bättre nyttjandegrad av framförallt den lokala ek-råvaran. Glädjande kan vi se att vår andel certifierad träråvara har ökat under året. Detta är ett av våra miljömål men vi är beroende av att våra leverantörer, skogsägarna, utvecklar sitt utbud då tillgången på certifierad skog är begränsad. Kraven från våra kunder rörande produkternas miljöegenskaper fortsätter att öka och vi har lanserat de första Svanen-märkta golven. Under 2014 kommer vi att ta ytterligare ett steg och certifiera majoriteten av Kährs-sortimentet. Under året har projekt startats som studerar återväxten av den utrotningshotade ekoxen. Den är Sveriges största skalbagge och Kährs har byggt egna så kalllade faunadepåer och även bistått med utsorterad ekstock till naturvårdsforskningen. Ekoxens återväxt är en långsam process så resultaten i dessa projekt ligger ännu i framtiden. Christer Persson Vd och koncernchef KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

4 OM EMAS EMAS är EU:s frivilliga miljöförordning. Dess syfte är att främja miljöstyrning, miljöförbättringar och miljörevisioner inom industrin samt att ge allmänheten information om de deltagande företagens miljömässiga status. Det Norske Veritas (DNV) är en av SWEDAC (ackrediteringsnummer 1053) ackrediterad miljökontrollant enligt EMAS. DNV har granskat Kährs produktionsanläggningar och konstaterat att de har miljöledningssystem som uppfyller kraven i EMAS-förordningen (nr 1221/2009). Från och med 2006 är Kährs svenska enheter samlade i registreringen för Kährs Nybro. SE Godkännande DNV har granskat miljöredovisningen för år 2013 och funnit den vara korrekt och tillräckligt detaljerad för att uppfylla kraven i EMAS. Redovisningen omfattar produktionsenheterna i Nybro och Blomstermåla samt AB Gustaf Kährs gemensamma funktioner i Nybro. Nästa kontrollerade miljöredovisning för Kährs kommer att upprättas 1:a halvåret Stockholm Ann-Louise Pått Ledningens representant DNV Certification AB, Sverige Om Kährs Group Företagsnamn: Kährs Holding AB (publ) Vd: Christer Persson Ägare: Triton & Hartwall Capital Verksamhet: Koncernen utvecklar, tillverkar och marknadsför trägolv samt plastgolv Global försäljning: I mer än 50 länder EMAS-redovisningen omfattar: Dotterbolaget AB Gustaf Kähr och dess verksamhet i Nybro och Blomstermåla (760 anställda) Produktion i Nybro: Ca 5 milj m 2 trägolv Läs mer om EMAS på 4 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

5 SAMMANFATTNING AV MILJÖÅRET Miljöarbetet under 2013 har haft två huvudspår, uppfylla ökade krav från omvärlden på produktcertifiering samt dagvattenfrågor kopplade till bevattningen. Kährs helhetssyn på ansvarsfullt och hållbart företagande och intressenters förväntningar innebär att vi beaktar principer om social, ekonomisk och miljömässig hänsyn i vår planering och verksamhet. Våra produktionsanläggningar är belägna mitt i tätorter, nära till bostäder och annan samhällelig verksamhet vilket gör att frågan om buller, damm och trafik är synnerligen viktiga. Tester visar att vi uppfyller de nödvändiga nivåerna idag. Arbetet med produktcertifieringar ställer krav på hela Kährs verksamhet från produktutveckling och inköp via produktion och miljö och arbetsmiljöfunktioner till marknads och kommunikationsavdelningar. Naturliga tanniner läcker från eken vilket ger en mörk färg på avrinningsvattnet. Forskare från Linnéuniversitetet driver pilotstudier av olika metoder för att minska missfärgning och tanniner i dagvattnet. Utökad lagringskapacitet för bevattningsvatten, ökad insamling av dagvatten samt ett vegetativt sedimentionsfilter på utloppet förbättrar reningen av bevattningsvattnet. Klimatförändringar och minskning av våra koldioxidutsläpp påverkar alla planerade aktiviteter, men särskilt när det gäller transporter och energiförbrukning. En av Kährs starka sidor är en mycket hög andel av förnybar råvara både till produktionen av golv och som biobränsle. Leveranserna av våra golv till över 50 länder leder till en hel del transporter, främst med fartyg och lastbil. Beroendet av fossila bränslen för transporterna är således en del av klimatpåverkan och kräver framtida förbättringar och forskning. En koldioxidkompensation är dock att Kährs har ett överskott av bioenergi från den löpande verksamheten och att våra träprodukter lagrar koldioxid under de decennier golvet används. Vi lagrade mer koldioxid än vi släppte ut under Positiva resultat/ åtgärder MIFO fas 2-utredning har inte visat på några föroreningar i mark eller grundvatten på grund av tidigare verksamhet. Energibesparingsåtgärder som ska minska vår energianvändning med kwh per år i framtiden. Byggt ett vegetativt sedimentationsfilter för rening av bevattningsvatten med stöd av resultat från Linnéuniversitetets forskning. Genom samarbete med våra kemikalieleverantörer har vi bättre förutsättningar att uppfylla kundkrav och krav i olika produktcertifieringar Nästan 5 miljoner kvadratmeter trägolv medför att över ton koldioxid lagrats undan. Vi har byggt faunadepåer på Kährs område i Nybro som föryngringplatser för ekoxar. Svårigheter Ökade transporter mellan Kährs Groups enheter och externa leverantörer. Att minska mängden tanniner i vårt bevattningsvatten är en utmaning för det pågående forskningsprojektet. Kemikaliehanteringen behöver kontinuerligt förbättras i enlighet med den uppdaterade riskanalysen. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

6 KÄHRS - HISTORIA OCH VIKTIGA MILJÖHÄNDELSER År 1857 flyttade Johan Kähr den äldre från Mönsterås till den lilla men växande orten Nybro i Småland. Han hade med sig en svarv och några andra verktyg och startade tillverkning av bruksföremål i trä som till exempel delar till spinnrockar. Denna enkla början blev grunden till det moderna Kährs av idag. Historia 1919 bildar Gustaf Kähr, sonson till Johan, AB Gustaf Kähr. Under hans ledning utvecklades företaget och blev en viktig och innovativ tillverkare av trädörrar, leksaker, möbler och golv. Gustaf ägnade sig åt att hitta effektiva sätt att använda träråvaran och att förbättra träets formstabilitet vid användning som byggmaterial. Hans uthållighet lönade sig när han 1937 fick patent på uppfinningen av den moderna lamellkonstruerade dörren. Efter denna framgång arbetade han hårt för att hitta en lösning på problemet med springor, vridning och kupighet i trägolven. Efter flera år, 1941, fick Kährs ett patent för uppfinningen av dagens moderna fabrikstillverkade lamellträgolv. Kährs idag Vi finns fortfarande i den lilla staden Nybro, djupt i de småländska skogarna, där allt en gång började. Den kunskap om trä som vi har samlat på oss över åren har gått i arv från generation till generation. Vi diskuterar ständigt nya idéer hur vi kan förbättra våra golv. Vi prövar i tan- ken, sedan i praktiken och till slut lyckas vi. Men målet är alltid detsamma: att hitta och förverkliga idéerna som gör våra golv ännu vackrare, starkare, lättare att lägga och mer hållbara för miljön. Vi är stolta över att människor över hela världen uppskattar resultatet av vårt arbete. Idag finns våra golv i bostäder, kontor, butiker, hotell, konserthus, teatrar och sportarenor från Europa och Asien till Amerika. Innovationer i världsklass Kährs har alltid legat i framkant när det gäller utveckling och produkter börjar vi använda träavfall som biobränsle till en ångmaskin får vi det första patentet på en lamellkonstruerad trädörr får vi det första patentet på lamellkonstruktion i trägolv blir vi den första fabriken för färdigbehandlade golv utvecklar vi det första sportgolvsystemet har vi det första lösningsmedelsfria lacksystemet lanseras vårt första fanerträgolv, Linnea introduceras det första limfria låsningssystemet, Woodloc lanserar vi den nya generationen Activity Floor introducerar vi Woodloc 5S, nästa generations låsningssystem har vi det första LEED-certifierade lagret i Skandinavien certifieras vi enligt DIBt, Franska VOC A tillverkar vi det första golvet av FSC och Fairtrade-certifierat trä Samgåendet med Karelia-Upofloor och bildandet av Kährs Group ger ännu bättre förutsättningar för fortsatt utveckling av produkter och verksamhet till ett uthålligt företag Kährs första Svanen-märkta produkter lanseras. Företagets svenska produktionsenheter PEFC-certifieras. 6 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

7 KÄHRS ANSVAR Ansvarsfullt företagande innebär naturligtvis att skapa en stark, effektiv och lönsam verksamhet. Företaget har också ansvar för sin påverkan på samhället ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Detta brukar kallas CSR, Corporate Social Responsibility. Ett liknande ansvar upprätthåller vi genom vårt arbete med ESG (Environmental, social and corporate governance), miljömässiga och sociala principer för styrning. Vår ägare, Triton, har skrivit under FN: s Principles for Investment och dessa principer ger oss riktlinjer för vårt arbete med ESG till nytta för våra intressenter och samhället Här är några exempel: Människorna I vår verksamhet kommer säkerheten först. Vi arbetar målmedvetet och strukturerat för att utveckla både arbetsmetoder, tekniker och kulturen för att förebygga risker för medarbetare att skadas i arbetet. Vi vill underlätta för våra medarbetare att främja sin hälsa genom träning och motion. Vi har eget gym, egen tennisbana, fri entré till stadens simhall och varje år stödjer vi en gemensam personalaktivitet. Kährs har en egen konstförening där vinsterna finansieras av medlemsavgifter och bidrag från företaget. I vår Code of Conduct (Uppförandekod) ställer vi krav på våra affärspartners gällande ansvarsfullt, etiskt och hållbart företagande. Samhället Kährs har ett ansvar att minimera utsläpp av ämnen som skadar människor och natur. Som företag mitt i samhället måste vi också visa hänsyn till våra grannar genom att inte bullra och störa mer än nödvändigt. Vi har en lång tradition av att öppet redovisa vårt miljöarbete genom vår EMAS-redovisning som finns tillgänglig på Miljöstyrningsrådets utmärkelse för långsiktigt miljöarbete. Vi stödjer lokala idrottsföreningar. Vi är öppna för skolelever och studenter som behöver kontakter med näringslivet för specialarbeten, praktik och examensjobb. Vår utställning av golv vid fabriken har öppet för allmänheten alla vardagar och vi tar emot studiebesök från olika intressentgrupper. Vi stödjer olika projekt för att gynna och bevara lövskogen och biologisk mångald. Ett exempel är Projekt Ekskador i samarbete med Skogsstyrelsen, föreningen svenska lövsågverk, Södra skog och Skogssällskapet Stockar som inte går att använda för golvproduktion används i olika naturvårdsprojekt som exempelvis Länsstyrelsens projekt för att värna om Ekoxen, Sveriges största skalbagge var vi först med att tillverka och sälja golv med både FSC och Fairtrademärkning, med ursprung i Chile. Miljön Kährs arbetar med en övergripande hållbarhetsyn där miljö och kvalitet länge har varit av central betydelse var vi den första trägolvtillverkaren i världen som erhöll ISO 9001-certifiering blev vi miljöcertifierade enligt ISO och EMAS-registrerade. Långsiktigt och ansvarsfullt skogsbruk är grunden för vår verksamhet. På Kährs ägnar vi stor omsorg åt att säkerställa vårt råmaterials kvalitet och ursprung. Vi är både FSC - och PEFCcertifierade. Vi har ett ambitiöst miljöprogram och ser till helheten när det gäller tillverkningsprocessen, vilket innefattar såväl energieffektivitet som optimal resurshantering. Kährs trägolv är, i huvudsak uppbyggda med en lamellkonstruktion, där råmaterialet används så effektivt som möjligt. Restmaterial blir biobränsle som dels värmer upp Kährs anläggning i Nybro, dels går till ett lokalt energibolag. Askan som blir kvar återförs till skogen som gödslingsmedel. Ett urval av Kährs trägolv är Svanenmärkta och antalet miljömärkta produkter i vårt sortiment ökar snabbt. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013 Ekoxen är Sveriges största skalbagge och utrotningshotad. Genom faunadepåer som denna erbjuder vi en miljö med döda ekar och multnande ekved där ekoxen kan lägga sina larver. Tidningen Ek är en del i vår kommunikation med skogsägare. Ett viktigt budskap från oss är att vackra hagekar inte är intressanta som råvara för golvproduktion utan gör bäst nytta där de står genom bevarade naturvärden och gynnande av den svenska lövskogen. 7

8 KÄHRS MILJÖARBETE 1. Miljöaspekter Hörnpelarna i Kährs miljöarbete är kunskap om verksamhetens påverkan, de lagar vi lyder under och krav vi har från omgivning och andra intressenter. Miljöaspekterna uppdateras och omvärderas varje år för att se att utvecklingen går åt rätt håll och att verkliga förbättringar sker. Dessa aspekter stödjer vårt långsiktiga arbete med att ständigt förbättra organisationens processer. 2. Planering av de viktigaste miljöaspekterna Kährs miljöpolicy anger inriktningen för miljöarbetet. Årligen sammanställs en Ekologibalans över miljöförhållanden för verksamheten. Den värdering vi gjort visar vilka miljöaspekter som har har störst miljöpåverkan. Utifrån minst en av de betydande miljöaspekterna tas miljömål och program fram. Effekter och risker för de betydande miljöaspekterna inom Kährs redovisas i nästa kapitel. Det är våra övergripande miljömål som driver oss när det gäller att ständigt förbättra miljöarbetet. Identifiering av de lagar och krav som Kährs berörs av görs löpande. Lagarna samlas i ett gemensamt register och är där kopplade till ansvarig och rutiner. 3. Genomförande De personer som berörs av de betydande miljöaspekterna är nyckelpersoner för genomförandet av Kährs miljöarbete. Dessa personer ingår till stor del i linjeorganisationen och får också utbildning i de miljöfrågor som de berörs av i sitt arbete. Vi får bred delaktighet genom förbättringsgrupper i TPM (totalproduktivt underhåll), vilka bedrivs i alla tillverkningslinjer. I ett avvikelsesystem, som finns lätt tillgängligt via Kährs Intranät, kan händelser och förslag till förändringar lyftas fram. Miljöfrågorna kommuniceras både internt och externt i företaget. Allt som ingår i miljöledningssystemet är dokumenterat som processer samt i handböcker, och de rutiner och instruktioner som styr miljöarbetet inom verksamheten är till största delen tillgängliga via vårt intranät. För identifierade miljörisker finns särskilda åtgärdsplaner eller rutiner. 4. Kontroll För att kunna kontrollera och mäta företagets miljöpåverkan genomförs löpande mätningar och journalföringar. Som kontroll av att de interna processerna fungerar finns ett avvikelsehanteringssystem som har till syfte att säkerställa att eventuell felaktig hantering inte uppkommer igen. Löpande under året sker även interna revisioner av specialutbildad personal som kontrollerar efterlevnad av kraven i miljöledningssystemet. Revisionerna är också ett hjälpmedel för ledningen att utvärdera om ledningssystemet är effektivt och bidrar till förbättringar. 5. Agerande Ledningsgruppen för Kährs följer upp miljöarbetet och miljöledningssystemet. Vid denna genomgång presenteras resultat och eventuella nya betydande miljöaspekter. Nya miljömål sätts upp och man kommer in i en ny fas med planering, genomförande, kontroll och agerande. 6. Öppenhet EMAS revisioner och rapporter under de senaste 15 åren visar historiken och öppenheten som finns i vårt miljöarbete. Denna EMAS-rapport finns tillgänglig på Som ett led i att företaget är certifierat enligt ISO samt registrerat enligt EMAS, kontrollerar utomstående och oberoende revisorer efterlevnad av EMAS- och ISO kraven årligen. Utfall för lagstadgade krav redovisas för respektive anläggning. På vårt Intranät finns informationsmaterial tillgängligt, vilket används vid intern utbildning men även som presentationsmaterial vid kundbesök och andra externa besök. Utfall för lagstadgade krav redovisas för respektive anläggning. Modell som visar Kährs miljöledningssystem 8 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

9 Miljöpolicy Vårt miljöengagemang måste vara genuint och tas på största allvar. Vi ska stärka vårt miljöengagemang ytterligare och skapa en långsiktigt uthållig verksamhet, till gagn för nuvarande och framtida generationer. Vi ska bidra till och underlätta för ett ansvarsfullt skogsbruk. Vi ska minska miljöpåverkan genom vår kontinuerligt förbättrade hantering av kemikalier, råvaror och energi. Vi ska utveckla och tillverka trägolv utifrån ett livscykelperspektiv, enligt villkoren för hållbar utveckling. Vi ska förstå samt uppfylla lagar och andra miljökrav, vilket gäller för hela försörjningskedjan. Christer Persson, Vd och Koncernchef MILJÖASPEKTER En miljöaspekt är en del av en organisations verksamhet, produkter eller tjänster som påverkar eller kan påverka miljön. För mer information, se sidan 31 för kontaktuppgifter. De identifierade miljöaspekterna bedöms var och en för att avgöra om de ska anses som betydande. För att kunna göra den bedömningen värderas följande: Lagar: Eventuell koppling mot lagkrav. Om koppling finns ska miljöaspekten styras som en betydande miljöaspekt. Risker: Hur stor risken är för en olycka för aktiviteten/tjänsten/produkten. Nationella miljömål: Koppling till Sveriges 16 nationella miljömål. Omfattning: Mängden utsläpp och resurser som används. Systemvillkor: 1. Ämnen från jordskorpan får inte systematiskt öka i naturen. 2. Ämnen från samhällets produktion får inte systematiskt öka i naturen. 3. Det fysiska underlaget för naturens produktion och mångfald får inte systematiskt utarmas. 4. Effektiv och rättvis resursomsättning för att tillgodose mänskliga behov. Det är utifrån de betydande miljöaspekterna som miljöarbetet koncentreras och planer till förbättringar formas. Denna figur visar på ett förenklat sätt vad Kährs förbrukar, producerar och släpper ut. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

10 BETYDANDE MILJÖASPEKTER Vissa miljöaspekter medför ingen miljöpåverkan vid normal drift utan endast i samband med händelse eller olyckor. Ekologibalansen i nästa kapitel redovisar viktiga trender och utveckling för Kährs betydande miljöaspekter. Betydande miljöaspekt Klimatpåverkan Aktivitet som kan ge miljöpåverkan Transport av material till, från, mellan samt inom Kährs verksamhetsorter. Miljöpåverkan Risk Symbol i Ekologibalansen Emissioner av koldioxid från fossila bränslen till atmosfären medför ökad halt av koldioxid och förstärkt växthuseffekt. Upphandling av mindre effektiva transporter. Energianvändning Torkning av material och värme för pressning är de processer som använder mest energi inom Kährs. Försurning, utsläpp av koldioxid samt förbrukning av resurser vid omvandling av energi. Ökad energianvändning Störning av uthålligt skogsbruk Inköp av träråvara. Ekologiskt ej hållbara avverkningar. Trämaterial från avverkningar som inte uppfyller krav för hållbar skogsbruk levereras till Kährs. Utsläpp till luft av stoft Utsug, filtrering och transport av spån från träbearbetning. Spridande av partiklar som är skadliga att andas in skapar en sämre luftkvalitet. Större brand i anläggning. Haveri av filter med höga utsläpp under kort tid kan medföra störning hos kringboende. Utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen (VOC) Ytbehandling, spackling, limning samt maskin- och fastighetsunderhåll. Försämrad luftkvalitet. Utsläppen är diffusa och användning av mindre kärl ger låg risk för större utsläpp. Utsläpp av föroreningar till mark eller dagoch spillvattennätet samt användning av vatten Rengöring av processutrustning, fabriksgolv, sågklingor och truckar samt händelser som medför utsläpp av kemikalier. Bevattning av stock och lagring av ekspån. Bevattning kräver stora uttag av vatten. Bioackumulerbara ämnen upptas i reningsverkets slam. Vid normal drift är miljöpåverkan obetydlig. Spridning av tanniner vid bevattning. Risk för läckage vid lastning och lossning av kemikalier som kan medföra störning i dagvattenrecipienten eller i mark. Släckvatten från större brand. Spridning av tanniner vid kraftiga regn. Farligt avfall Hantering av kemikalier klassade som farligt avfall. Rengöring av härdarmaskiner, spackelmaskiner och maskiner för ytbehandling genererar förorenat tvättvatten klassat som farligt avfall. Avfall är inte effektivt utnyttjande av material. Farligt avfall utgör en risk för brott mot Systemvillkor 2. Hantering och förvaring av farligt avfall innebär en risk för läckage till närliggande mark och vattendrag. Buller Transporter till och från Kährs, fläktar samt transport av spån. Störande ljudnivå för närboende. Risk för störning vid bristande underhåll eller dimensionering/projektering. Grön symbol = Positiv utveckling under året jämfört med föregående år. Gul symbol = Situationen är stabil. Röd symbol = Miljöpåverkan ökar, behöver omedelbar åtgärd. 10 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

11 EKOLOGIBALANS 2013 & MÅL Här redovisas Ekologibalansen för AB Gustaf Kähr och de två produktionsanläggningarna. Nyckeltalen gäller för Kährs totalt, då verksamheten i Nybro är huvudanläggning och Blomstermåla är en del av Kährs sågverksorganisation. Under 2013 har AB Gustaf Kähr gått samman med Karelia-UpoFloor Oy och bildat Kährs Group. Förändringar under året påverkar Kährs verksamhet till viss del. Viss ekologibalansdata för Karelia-Upofloor redovisas utanför denna kontrollerande redovisning. Se sidorna Kontrollerad trävaruanskaffning Tillverka trägolv Beräkningsbasen för nyckeltalen är antalet kvadratmeter (m²) Nybro-producerat trägolv. Alla värden i ekologibalansen avser helår Aska återförs till skogen som jordförbättrare 100% av uppvärmningen kommer från träavfall Överskottet av koldioxid-neutral energi räcker till hushåll Vatten - Källa och användning Kommunalt dricksvatten m 3 4,8 l/m 2 Uttag av grundvatten för bevattning av stock Uttag av åvatten för bevattning av stock m 3 0,2 l/m m 3 6,2 l/m 2 Vatten till bevattning av stock m³ 10 l/m 2 Den största andelen av vattenanvändningen går till bevattning av timmer och för att reglera fukthalten i torkprocessen. Bevattningen görs för att hålla uppe utbytet genom att få mindre sprickor. Cirka m³ ek och asktimmer bevattnas i Nybro och Blomstermåla. Det mesta vattnet som används i Nybro är insamlat dagvatten med stöd av grundvatten vid behov. Processen för bevattning av timmer i Nybro bygger på recirkulation för att minska användningen av vatten. Forskningssamarbetet med Linnéuniversitetet bedrivs för att förbättra reningen av process-, dagvatten och lakvatten. Integrated Wastewater Management for the Wood Industry - Process water, Storm water and Leachate. Under 2013 har en pilotanläggning för behandling av dagvatten drivits av Linnéuniversitetets forskare. Ett vegetativt sedimentationsfilter har byggts enligt rekommendationer utifrån denna forskning. Lakvatten från biobränslelager och timmer medför förhöjda nivåer på syrekrävande substanser. Behandling av detta vatten i pilotanläggningen, som KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013 består av en våtmarksdel och en luftad zon har visat positiva resultat. Processavloppsvatten uppstår inom tillverkningen främst vid rengöring av maskiner och utrustning. Processavloppsvattnet från reningsanläggningen får sedan släppas till spillvattennätet och kommunens reningsverk. Riskerna att förorena vatten eller mark är kopplade till lastning och lossning av kemikalier. Dessa risker är identifierade i Kährs riskanalys. Rutiner har tagits fram för att förebygga incidenter och minimera miljöpåverkan i händelse av en olycka. Läs om LNU-projektet 11

12 Materialeffektivitet Trämaterial t 30,8 kg/m 2 Stock t Sågat trä och halvfabrikat t Tillsatsmaterial till produkten t 642 g/m 2 Förnybart 810 t 163 g/m 2 Ej förnybart t 479 g/m 2 Underhållskemikalier 50 t 10 g/m 2 Förnybara 30 t 6 g/m 2 Ej förnybara 20 t 4 g/m 2 Motorbränsle 116 t 23 g/m 2 Trämaterial Trämaterialen består av barrträ och lövträ eller halvfabrikat som skivmaterial. Golvbrädan består av ytskikt i ädelträ och mellanmaterial (stomme) av barrträ. Timmer av ek, bok, och ask sågas i Nybro eller Blomstermåla. Efter torkning går materialet in i golvfabriken. Ytskikt och mellanmaterial sammanfogas och därefter ytbehandlas och profileras golvbrädan. Nästan 70 % av allt trä som används i produktionen kommer från svenska skogar, medan mindre än 2 % har sitt ursprung utanför EU. Ekstocken som köps direkt från skogsägare i södra Sverige växer inom en genomsnittlig radie av 180 km från våra sågverk. Timmer inhandlat i Danmark och Tyskland transporteras nästan uteslutande med tåg och båt. Halvfabrikat till fanergolvet Linnea tillverkas i Polen. Det består av en HDFskiva med ett träfaner som ytskikt. Tillsatsmaterial till produkten För att producera trägolv behövs även andra material som lim, spackel och lacker. Förpackningsmaterial är också ett tillsatsmaterial och för Kährs produkter består det av wellpapp och en krympplast, vilka kan återvinnas. Innan nya kemikalier tas in för användning i någon produktionsprocess bedöms de en och en mot miljö och säkerhetskriterier. Godkända kemikalier listas i Kährs kemikaliedatabas där information om alla kemikalier är tillgänglig via säkerhetsdatablad. I nuläget är cirka 500 kemikalier upptagna i Kemikalieförteckningen. Ett vattenbaserat lim används för att sammanfoga våra golv. Eftersom övre skiktet inte är helt slätt efter sågning, spacklas ytan och efter slipning är den preparerad för en ytbehandling. Lacker, lasyrer eller oljor används för att ge golvet det önskade utseendet och prestandan. De olika ytbehandlingar vi applicerar förlänger golvens livslängd. Kährs lacker är vattenburna och UV-härdande. Lasyrer och oljor innehåller små mängder av VOC, vilka avgår under härdningen. Mängd trämaterial för att producera 1 m 2 trägolv i golvfabriken (beräknat på sågat, externt eller egensågat, in till golvfabriken). Stock omvandlat till sågat timmer. Kährs trägolv uppfyller kraven på inomhusluft enligt certifieringar E1 och CARB (ATCM) Fas II. 12 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

13 Förnybara tillsatsmaterial består av vaxer samt kartong till förpackningen. Utbudet av förnybara material är begränsat och utgör en utmaning i produktutveckling och inköp. Ej förnybart tillsatsmaterial är plastfolie, plastband och metallband som används i förpackning av golv. Metall och plast återvinns. Papperet i alla våra förpackningar är från returpapper, medan papper som används vid tryckning av vårt produktmagasin är FSC-certifierat. Underhållsmaterial Underhållsmaterial som smörjoljor och hydraloljor för maskiner är också registrerade i vår Kemikalieförteckning. Genomgång av vårt sortiment av smörjoch hyrdauloljor har gjort att vi har minskat antalet produkter rejält. Motorbränslen Inom Kährs används nästan uteslutande diesel och alkylatbensin. Alkylatbensin är ett renare drivmedel än vanlig bensin och särskilt viktigt för mindre motorredskap. Diesel används till truckar och lastmaskiner, alkylatbensinen används främst för motorsågar inom våra produktionsanläggningar. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

14 Ansvarsfullt skogsbruk Ett av Kährs viktigaste miljömål är att öka andelen certifierad träråvara. Under 2013 var målet för certifierad träråvara 45 %. Detta beräknat som andel av den totalt inköpta volymen. Kährs uppnådde 49 % certifierat trä. Två av våra större leverantörer har förbättrat sin förmåga att leverera certifierat eller certifierat controlled wood, vilket är positivt. De skogscertifieringar som Kährs använder är FSC, FSC-Fairtrade, FSC Controlled wood, PEFC och andra certifieringar som Kährs bedömt acceptabla i samarbete med ledande miljöorganisationer. Alla virkesköp, enligt våra specifikationer, är idag i överensstämmelse med kraven i Lacey Act och från och med 2013 European Timber Regulation. Vår ambition är att köpa enligt Kährs standard för kontrollerat virke som den lägsta acceptabla nivån, vilket är ett bra sätt att ge stöd till ansvarsfullt skogsbruk. Mängden sålda FSC-certifierade golv styrs av efterfrågan hos våra kunder. Andelen FSC-certifierad ekstock i Sverige är beroende av hur stor andel skogsmark som är certifierad. All lokal svensk råvara är klassificerad som från lågriskområde av FSC, men på grund av kostnader väljer många av de små markägarna att inte bli FSC-certifierade idag. 14 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

15 Hållbart skogsbruk är grunden för Kährs verksamhet En av Kährs viktigaste miljöaspekter är risken med att använda virke från icke-hållbara skogar. Det är vår övertygelse att en framtida, hållbar försörjning av kontrollerat trä är av största vikt, inte bara för Kährs, utan också som global angelägenhet. 80 % av de golv vi säljer har ett ytskikt av ek. Den svenska eken brukas enligt den svenska Ädellövsskogslagen. Det fanns ekonomiskt och tekniskt stöd under 2013 från EU och svenska regeringen för att återplantera och ta hand om de svenska ädellövskogarna. Kährs lövträinköpare har kontakt med över 1000 skogsägare. Dessa kontakter omfattar diskussioner och utbildning för att uppmuntra och bevara de höga naturvärdena i skogen. Normalt har inte gamla ekar något värde för golvproduktion, och därför finns det ingen konflikt kopplad mellan naturvård och golvproduktion. Det är mycket viktigt att skogsägarna aktivt brukar och skyddar sin värdefulla lövskog, annars kommer den att tas över av gran och andra barrträdarter. Kährs genomför en rad aktiviteter för att stödja en växande, aktiv skog och för att ytterligare stärka sydsvenska ekskogsbruk: Särskilda skogsdagar för utbildning av lokala skogsägare. Produktion och distribution av Kährs Ek, ett utbildande magasin som skickas till 7000 skogsägare. Bonus för certifierat virke. Projekt för föryngring av bland annat ekoxar där faunadepåer, byggs med stock från Kährs. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

16 Avfall och återvinning Till energiutvinning 154 t 31 g/m 2 Till materialåtervinning 292 t 59 g/m 2 Skickat som farligt avfall 151 t 30 g/m 2 Deponi 28 t 6 g/m 2 Material som sänds för energiutvinning består till exempel av hushållsavfall och allt från sandpapper till stolsdynor. Under materialåtervinning ingår kontorspapper, metall och plast. Farligt avfall utgör en betydande miljöaspekt. Detta avfall består av batterier, avfall från spackling och ytbehandlingsprocesser samt elektroniskt avfall typ kondensatorer som innehåller PCB. Mängden farligt avfall beror till stor del på omställningar i produktionsprocesserna och mycket provkörningar. Ett intensivt arbete med att utveckla nya produkter har inneburit många tester av kemiska produkter. Avfallet samlas i godkända behållare för sitt särskilda ändamål och lagras och hanteras på utvalda platser. Det farliga avfallet tas sedan omhand av utvalda entreprenörer för att hanteras professionellt och miljömässigt korrekt. Allt som är olämpligt för materialåtervinning eller förbränning ingår i deponi, vilket kan vara avfall av typen betong. Avfall från renoveringar hanteras av byggföretag och redovisas inte här. Även om allt avfall behandlas på ett miljömässigt godtagbart sätt, bryter det fortfarande det naturliga kretsloppet. Avfall och speciellt farligt avfall utgör en risk för utsläpp med en miljöpåverkan. För att ta nästa steg och minska mängden farligt avfall krävs nya rengöringsmetoder och att vi måste förbättra våra metoder och sprida kunskap om miljöpraxis i de olika tillverkningsprocesserna. Mål för 2013 Att minska mängden restprodukter med 10 g/m 2 och kostnaden för hanteringen med 10 % jämfört med Målet har flyttats fram ett år på grund av förändringar i verksamheten som ändrat förutsättningarna. Detta avsnitt tar inte upp biprodukter som träflis och sågspån (se istället Energieffektivitet och biobränsleproduktion på nästa uppslag). Total mängd avfall , uttryckt i ton, per fraktion. Mängd avfall per kvadratmeter tillverkat trägolv Totalt och nedbrutet per fraktion. 16 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

17 Transporter Transportarbete (tonkm) Koldioxid CO2 (ton) Kväveoxid NOx (ton) Svaveldioxid SO2 (ton) Transporter in till produktion och lager Transporter ut Mellantransporter ~0 Interna transporter 9* ~0 *Alla interna transporter omräknade till lastbil. Alla beräkningar av transportutsläpp baseras på material från NTM och DB Schenker. Fördelningen visar att de dominerande formerna av transporter är med båt och lastbil. Tåg används för transporter av inkommande timmer till sågverket i Blomstermåla. Fartyg används främst för att transportera inkommande sågat trämaterial från Nordamerika och andra långväga länder, samt för utgående transporter av färdiga golv till kunder runt om i världen. Lastbil används för korta transporter mellan leverantörer och produktionsanläggningar samt för transporter som inte kan betjänas av fartyg eller tåg. Det största transportarbetet är via lastfartyg, men de största koldioxidutsläppen kommer från vägtransporter. Som alternativ till fartygsfrakt har tåg använts för transport av gods mellan Kina och Nybro när kortare leveranstid varit nödvändig. Det ger en snabbare men dyrare frakt, dock ingen direkt miljövinst. Tågets miljöfördelar är svåra att utnyttja då tåget inte uppfyller kunders krav på leveranstid och leveransprecision. Kostnadsmässigt förlorar tåget också främst på grund av flera omlastningar. Koldioxidutsläpp Kährs säljer och levererar trägolv över hela världen vilket innebär många långväga transporter. De fossila koldioxidutsläpp som uppstår bidrar till en ökad växthuseffekt (mäts i GWP100) och därmed en ökning av risken för klimatförändringar. Transportflöden Transporter in produktion Transporter in extern produktion Transporter ut Interna transporter Mellantransporter Transportslag Lastbil Tonkm Kährs totala transportarbete 2013 ca 425 milj tonkm Kährs utsläpp av fossil koldioxid kommer uteslutande från transporter, och uppgår till cirka ton eller GWP100. CO2 Kährs totala koldioxid CO2- utsläpp 2013 ca ton Lastfartyg Tåg Klimatpåverkan Vår huvudsakliga aktivitet för att minska koldioxid är att öka effektiviteten i logistiken och att använda transportsätt som ger mindre utsläpp av koldioxid. När all intern användning av energi och användning för transporter dras ifrån den totala mängden producerat biobränsle, finns det fortfarande MWh kvar. Detta motsvarar ett utsläpp av ca ton CO2 vilket är lika mycket som att elda m 3 eldningsolja. Förbränning av trä ger inte en nettoökning av atmosfärisk koldioxid, förutsatt att skogen återplanteras. Ett Kährsgolv kan ha en livscykel på femtio år och det är sedan användbart som biobränsle, då 98 % är trä. Alternativt för användning till någon annan träbaserad produkt. Den största minskningen av koldioxid är i användning av trägolv. Genom Kährs sålda kvantitet under 2013 lagras mer än ton CO2 i ca 50 år i de golvinstallationer som har gjorts. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

18 Energieffektivitet och biobränsleproduktion Använd el MWh 8,1 kwh/m 2 Använd värme MWh 8,6 kwh/m 2 Transportenergi (fossil) MWh 8,8 kwh/m 2 Producerat biobränsle MWh 59 kwh/m 2 Överskott av energi (Koldioxidneutral) MWh 29 kwh/m 2 All elektrisk energi som används på Kährs är registrerad som 100% förnyelsebar. All värmeenergi som används i huvudanläggningen i Nybro genereras från restprodukter från våra egna sågverk; sågspån, bark och flis. Den totala mängden fossilbaserade bränslen som användes för Kährs transporter under 2013 motsvarar ca MWh. Den totala mängden producerat biobränsle som levererades från våra anläggningar ger i ett effektivt kraftvärmeverk (90% verkningsgrad) ca MWh el och ca MWh värme. Kährs verksamhet gav under 2013 ett överskott av koldioxidneutral fossilfri energi på ca MWh. Våra torra restprodukter (träpulver) köps av ett lokalt energibolag för att tillverka träpulver eller träpellets för produktion av värmeenergi. Askan från förbränningen i biobränslepannorna sprider de tillbaka till de lokala skogarna som ett näringsämne. Kährs energianvändning Kährs energianvändning per m KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

19 Ett av våra miljömål är att genomföra åtgärder som ska minska den framtida energianvändningen med 3 GWh/år. Målet för 2013 uppnåddes inte fullt ut av de aktiviteter som genomförts. Åtgärder som beräknas minska energianvändningen med 2.3 GWh/år har genomförts. Värme återvinning från IR/uv-ugn Returluft till maskiner Läcksökning tryckluft och åtgärder. Automatsläckning av belysning samt installation av LED belysning. Installation av varvtalsreglerade kompressorer. Under 2014 ligger fokus i handlingsplanen på: Forsätta att mäta energianvändingen i våra lokaler och processer. Att utifrån resultat från dessa mätningar identifiera och genomföra åtgärder. Detta kommer att skapa fler möjligheter för minskad energianvändning. Att undersöka möjligheten att återvinna energi (värmen) i frånluften från våra stora filtreringssystem. Obs: Möjligheterna att minska energiförbrukningen påverkas av många faktorer, inklusive väder, milda och hårda vintrar och ökningar eller minskningar i produktionsvolymer. Effektivare energianvändning minskar miljöpåverkan och gör förnybar energi tillgänglig för andra konsumenter som för närvarande använder fossila bränslen. All omvandling av energi har viss effekt på miljön, främst i form av klimatpåverkan på grund av den fossila bränsleförbrukningen och bildandet av sura gaser. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

20 Buller Kährs huvudfabriks lokalisering i centrala Nybro är en utmaning vad gäller buller. Buller uppstår främst vid fläktar och filter i anläggningarna men också i samband med transporter (lastning/lossning eller väg-/motorljud). Buller kan vara skadligt eller upplevas som störande för människor såväl inom som utanför företaget (anställda, grannar, närboende). För att undvika problem med buller bedrivs förebyggande underhåll på fläktar och filter. I investeringsprojekt och ombyggnationer vägs bullerfrågan in i olika beslut. Denna styrning finns beskriven i projektrutinerna. Buller finns med som ett villkor i tillstånden på respektive ort. Utfall för bullervillkoren redovisas under respektive anläggning. Bullerminskande åtgärder som gjorts under 2013 har varit effektiva. Kährs arbetar vidare med att vara en god granne för de närboende och ta ansvar för de anställdas arbetsmiljö. Bearbetning av trä, sågning hyvling och putsning samt fläktar ger ofrånkomligt höga ljudnivåer. Vi arbetar aktivt med att reducera ljudnivån för våra medarbetare, genom att ställa krav på våra maskinleverantörer för att minska ljudet vid källan. 20 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

21 Emissioner VOC (Volatile Organic Compounds) 3,8 t 0,8 g/m 2 Stoft (uppskattad mängd) 3 t 0,7 g/m 2 TOC i processvatten till reningsverk, beräknad mängd 0,25 t 0,1 g/m 2 TOC Bevattningen, beräknad mängd 1,3 t 0,3 g/m 2 Utsläppen från produktionsprocesser till atmosfären är främst spridda utsläpp av VOC och damm från filteranläggningarna. VOC VOC utgörs av flyktiga organiska ämnen i lack, lasyr, spackel och från olika kemikalier som används vid rengöring av maskiner och underhåll av byggnader. Den största mängden lösningsmedel används för rengöring i produktionsprocesserna och hanteras som farligt avfall. Detta tas om hand av godkända entreprenörer för behandling av farligt avfall. VOC-emissionerna har varit nedåtgående sedan 2006 vilket delvis beror på minskad produktion och på produktutveckling inom limningsteknik. Förändringar i produktsortimentet har medfört att trenden brutits senaste åren. Utsläpp av VOC från Kährs Stoft Stora mängder spån och trädamm transporteras i rörledningar och genom vår stora filteranläggning vid Kährs fabrik i Nybro. Förebyggande underhåll säkerställer att filtreringsutrustningen fungerar bra. Genom att mäta, undersöka och lyssna på utrustningen kan vi hitta fel tidigt och förhindra utsläpp och kostsamma reparationer i filtren. Andra utsläpp till atmosfären Värmeenergin köps från lokal energibolag som använder biobränsle från Kährs. Förbränningen frigör koldioxid, kväveoxid, svaveldioxid och stoft. Koldioxidutsläpp bidrar till växthuseffekten men förbränning av biobränsle orsakar inte en nettoökning av koldioxid i atmosfären. Däremot bidrar kväveoxid och svaveldioxid till försurning. Denna energiomvandling sker inte på Kährs anläggning och därför har ingen emission redovisats för detta i rapporten. TOC i processvatten Processavloppsvatten behandlas i en sedimentering/adsorptionsprocess för att minska svårnedbrytbara organiska substanser dessa är svåra att behandla i det kommunala reningsverket i Nybro. Utvecklingen av denna behandlingsprocess sker i samarbete med forskare från Linnéuniversitetet. Under 2013 har reningsanläggningen för processavloppsvatten förbättrats vilket ger minskade mängder organiskt material (TOC) till kommunens reningsverk. Då industrins kemikalier ofta inte bryts ner eller avskiljs i kommunens avloppsreningsverk är det viktigt att ta hand om det vid källan. Bevattningsvatten Dagvatten som avleds från bevattningen innehåller tanniner från flisupplag och den vattnade stocken. Mängden bevattningsvatten som avleds begränsas av utjämningsmagasin och recirkulation i Nybro. Under 2013 har ett vegetativt sedimentationsfilter byggts i Nybro för att reducera mängderna organiskt material till recpienten. I Blomstermåla sker ingen recirkulering av bevattningsvattnet utan det infiltreras i marken innan det når Alsterån. En pilotanläggning för att rena bevattningsvattnet bedrivs av forskare från Linnéuniversitetet. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

22 RISKER En gång per år uppdateras Kährs riskanalys ur bl.a. miljösynpunkt av en grupp ansvariga för miljö, brand, återvinning och arbetsmiljö. Lagstiftningen har utvecklats mot större krav på riskbedömningar och åtgärder för att minska riskerna. Både sannolikheter för och konsekvenser av en händelse påverkar risken. Inom Kährs har vi sedan flera år samordnat vårt riskarbete i en grupp med representanter för miljö, arbetsmiljö, infrastruktur och säkerhet. Efter genomförd riskanalys upprättas en handlingsplan med vad som ska åtgärdas för att minska riskerna. Åtgärder utifrån föregående riskanalys har genomförts, t.ex. brandlarm på kontor och utbyggnad av gnistsäkring av filter. Under 2013 har riskbedömningen uppdaterats. Genomförda åtgärder har följts upp och ny handlingsplan är framtagen, där fortsatt hantering av kemikalier är en av de tyngre delarna. Olycksfall med oljespill vid sågverket har hanterats på ett bra sätt så att ingen olja kommit till dagvattensystemet. Utökad insamling av dagvatten förbättrar beredskapen vid eventuella kemikaliespill på marken. Genomgång av kemikalierisker och utbildning av personal har gjorts i samband med utplacering av nya akutboxar för kemikaliespill. Enligt riskanalysen är de största miljöriskerna kopplade till brand och filterhaveri samt lastning och lossning av kemikalier. INTERNA OCH EXTERNA REVISIONER Interna revisioner är ett hjälpmedel att följa upp hur viktiga processer fungerar. Revisionerna följer upp att vi har ett arbetssätt som styr mot de krav och mål som finns uppsatta i Kährs ledningssystem. Företagsledningen prioriterar de processer som ska utvärderas genom revisionerna. I standarden för respektive ledningssystem (SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004 samt EMAS-förordningen) finns uppsatta krav för intern revision. Vi genomför interna revisioner med planerade intervaller för att avgöra om ledningssystemet har införts och underhållits på ett ändamålsenligt sätt. Internrevisorer med olika roller i företaget utgör en mycket kompetent revisorsgrupp. Både planering och genomförande samt rapportering syftar till att utvärdera och stödja Kährs kontinuerliga förbättringsarbete enligt PDCA-hjulet. Revisionerna genomförs utifrån Kährs gemensamma ledningssystem för miljö och kvalitet. Kontroll av effektiviteten i systemet vid de olika anläggningarna ingår i revisionerna. Externa revisioner Periodiska revisioner av ledningssystemet för miljö(iso 14001) och kvalitet (ISO 9001) har genomförts under året. För Kährs FSC-certifikat har vi haft en externrevision. Under året har vi även genomgått en certifieringsrevision för PEFC. Revisioner har även genomförts för att kontrollera att vi uppfyller krav på våra golvprodukter. 22 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

23 LOKALA VILLKOR KÄHRS NYBRO Tillståndsvillkor Under 2013 har vi gjort anmälan om förändringar för att minska behovet av grundvatten för bevattning. Åtgärder för att förbättra kvaliteten på dag- och processvatten pågår. Inga klagomål om buller har inkommit under året. Åtgärder har gjorts för att minska buller från filter och spånledningar. Aktiviteter för att utveckla hanteringen av processvatten har fortsatt i samarbete med LNU. Arbetet med att utveckla egenkontrollprogrammet fortsätter. Anteckningar från kontroller har använts för åtgärder eller är under arbete och redovisas i miljöredovisningen. Inga förhöjda nivåer som indikerar en miljöpåverkan från deponin har registrerats. Villkor (Utfärdat datum) Riktvärde Status 3. Utsläpp av VOC ( ) Max 0,75 ton VOC per påbörjad miljon m 2. Som gränsvärde gäller dock 15 ton VOC/år. 4. Buller ( ) 55 db(a) vardagar måndag fredag kl db(a) nattetid kl db(a) övrig tid Högsta momentana ljudnivå nattetid får vara 55 db(a). 5. Buller ( ) Vid nyetablering ska åtgärder vidtas för att nedbringa bulleremissionerna till naturvårdsverkets riktvärden för nyetablerad industri. 8. Sanering och efterbehandling Undersöka behovet av sanering och efterbehandlingsåtgärder. Uppfyllt: 0,67 ton per påbörjad miljon m 2. Riktvärde för natt uppfylls vid nuvarande drifttider. Bullerdämpning av fläktar i en tork har genomförts med acceptabelt resultalt. MIFO-FAS2 genomfördes under Stoft ( ) 2 mg/nm 3 torr luft, mätt som stickprov. Uppmätning utförd, < 0,5 mg/nm³ under 2012, kommande mätning inplanerad enligt egenkontrollen. Underhåll och uppföljning av filteranläggningen sker enligt ordinarie underhållssystem. 10. Vatten ( ) Processavloppsvatten ska genomgå sedimentering och adsorption innan detta släpps på det kommunala spillvattennätet Vatten ( ) De rester som uppkommer vid sedimentering och adsorption ska tas om hand som avfall. Utgående vatten får inte skada det kommunala spillvattennätet, reningsverket eller recipienten. Kährs ska årligen i sin miljörapport redovisa sitt arbete med att reducera mängden processavloppsvatten och föroreningar till det kommunala avloppsreningsverket. Uppfylls genom ny reningsanläggning för processavloppsvatten. Fast avfall, lim och spån hanteras som brännbart avfall. Lågt ph i utgående vatten efter behandling. Vid användning av aktivt kol i adsorptionssteget har acceptabel ph erhhållits. Utvärdering av adsorptionsmetod och andra alternativa metoder har genomförts av en forskargruppen vid Linneuniversitetet. KÄHRS BLOMSTERMÅLA Risker Transporter och risken för oavsiktliga utsläpp till Alsterån som flyter längs med sågverket är de viktigaste miljöaspekterna vid Blomstermåla-sågen. Kährs ingår i Alsteråns Vattenrådsförbund och följer programmet för recipientkontroll. Inga klagomål på extern miljöpåverkan har erhållits under året. Skyddsutrustningen på truckar har förnyats som beredskap vid eventuellt spill nära dagvattenbrunnar och nya städrutiner av asfaltsytor har tagits fram för att minska spridning av damm. Bevattning Bevattningsystemet har varit i drift hela säsongen. Provtagning på avrinningen från bevattningen har genomförts och rapporterats till Miljökontoret (Mönsterås). Analyser av vatten från bevattningen har gjorts under 2013 i samarbete med Linnéuniversitetet. Analys av TOC på vatten från bevattningen ger ett resultat på cirka 40 mg TOC/l m³ stock bevattnades med m³ vatten från Alsterån. Transporter Ca 75% av den stock som levererades till Blomstermåla transporterades med tåg och båt under Tillsyn Senaste tillsynsbesöket genomfördes i maj Spridning av sågspån påtalades. Ett åtgärdsprogram har startats. En ny lagerbyggnad planeras att uppföras för att undvika spridningen av spån till angränsande område. Förbättring av egenkontrollen har påbörjats för att säkra åtgärder och uppföljning av miljöaspekter. Ny plats för mellanlagring av bark har skapats. Sågverket i Blomstermåla sågade m³ timmer under Inga förändringar som påverkat bullernivån har gjorts under året. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

24 KÄHRS GROUP - ÖVRIGA PRODUKTIONSENHETER Maklino, Ryssland Satulung, Rumänien Tuupovaara, Finland Ekologibalansdata trä 2013 Enhet Per m² Enhet Energi Energianvändning Electricitet MWh 14,1 kwh/m² Värme MWh 8,5 kwh/m 2 Annat 0 MWh 0,0 kwh/m² Materialanvändning Trämaterial till produkter ton 25,5 kg/m² Kemikalier till produkter, lim, härdare, lack, lasyr olja mm Emissioner 877 ton 0,5 kg/m² Stoft kg 1,3 g/m² VOC 54 kg 0,032 g/m² TOC eller COD i processvatten 1,14 kg 0,001 g/m² Annat Avfall Återvinning papper kg 5 g/m² Återvinning plast kg 21 g/m² Återvinning metall kg 39 g/m² Farligt avfall kg 18 g/m² Till energiutvinning kg g/m² Produktion Golvproduktion ton Halvfabrikat, slitskikt ton Biobränsle ton Karelia-Upofloor Oy Kährs Groups dotterbolag Karelia- Upofloor Oy har tre produktionsenheter för tillverkning av trägolv och komponenter till trägolv. Trägolv I Tuupovaara i Finland tillverkas designprodukten Saima. I ryska Maklino finns en fullskalig fabrik som huvudsakligen försörjer den ryska marknaden. Fabriken i Satulung Rumänien förser de övriga trägolvsfabrikerna med ytskikt av olika träslag. 24 Denna sida är inte en del av den kontrollerande EMAS-Redovisningen

25 KÄHRS GROUP - ÖVRIGA PRODUKTIONSENHETER Ikaalinen, Finland Nokia, Finland Ekologibalansdata plastgolv 2013 Enhet Per m² Enhet Energi Energianvändning Electricitet MWh 5,7 kwh/m² Värme MWh 2,6 kwh/m2 Annat MWh 1,7 kwh/m² Materialanvändning Polymerer till plastgolv ton 3,5 kg/m² Kemikalier till produkter, Lim, härdare, lack, lasyr olja mm Annat Emissioner 0 ton VOC 0 kg 0,0 g/m² Avfall Återvinning papper kg 5,3 g/m² Återvinning plast kg 35 g/m² Återvinning metall kg 3,7 g/m² Farligt avfall kg 18 g/m² Till energiutvinning Produktionsavfall kg 265 g/m² Hushållsavfall kg 50 g/m² Produktion Golvproduktion ton Plastgolv I Ikaalinen och Nokia i Finland tillverkas plastgolv under varumärket Upofloor. Huvudprodukt är det PVC-fria golvet som har en växande marknad inom offentliga projekt som sjukhus och skolor med hög miljöprofil. Denna sida är inte en del av den kontrollerande EMAS-Redovisningen 25

26 KÄHRS GROUP I KORTHET Kährs Group med det juridiska namnet Kährs Holding AB (publ) är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken i produktportföljen som Kährs, Karelia och Upofloor. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs arbetar målmedvetet för att fortsätta förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar produkter till mer än 50 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland, Norge och Ryssland, och har en stark position även på andra viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland. Koncernen sysselsätter cirka personer och har en årlig omsättning på cirka 300 MEUR. Koncernens produktionsenheter Nybro & Blomstermåla, Sverige Produkter: 1-,2-,3-stav Verksamhet: Sågverk till färdig bräda Bialosliwie, Polen Produkter: Fanergolv Verksamhet: Profilering till färdig bräda Satulung, Rumänien Produkter: 3-stav & 1-stav Verksamhet: Tillverkning av ytskikt Tuupovaara, Finland Produkter: Trägolv Verksamhet: Produktion Maklino, Ryssland Ikaalinen, Finland Produkter: Kvartsvinylplattor & PVC-fria golv Verksamhet: Produktion Nokia, Finland Produkter: Plastgolv och väggbeklädnad Verksamhet: Produktion & R&D Produkter: 3-stav & 1-stav Verksamhet: Ytskikt (3-stav), pressning & ytbehandling Kährs-koncernens tre power brands. Gruppens globala varumärken som marknadsförs inom Kährs samtliga säljregioner världen över. Enhet ISO 9001 ISO PEFC Trägolvstillverkning Tuupovaara, Finland Ja Ja Ja Maklino, Ryssland Ja Ja - Satulung, Rumänien Ja Ja - Bialosliwie, Polen. Start under Plastgolvstillverkning Ikaalinen, Finland Ja Ja Nokia, Finland Ja Ja Denna sida är inte en del av den kontrollerande EMAS-Redovisningen

27 CERTIFIKAT Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess svenska enheter i Nybro och Blomstermåla ingår i kvalitets- och miljöledningssystemet enligt ISO och ISO 9001 samt EMASregistreringen. Certifikat finns tillgängliga för nedladdning på Certifiering EMAS FSC ISO 9001 ISO FSC och Fairtrade PEFC År (ISO ) EMAS. Syftet är att främja miljöförbättringar. Denna frivilliga EU-förordning kräver en offentlig redovisning av miljöförhållandena. FSC är en internationell organisation som arbetar för ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till både miljö och till människor som lever i och av skogen. Kährs chain of custody -certifikat innebär att vi kan köpa FSC-material och tillverka och sälja golvprodukter som FSC- Mix-certifierade. PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) är ett internationellt system för hållbart skogsbruk. Kährs har en spårbarhetscertifiering. ISO 9000 är en uppsättning internationella standarder som ger riktlinjer för organisationers kvalitetsledningssystem. ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsstyrning. ISO Grupp av relaterade, granskningsbara, internationella standarder och kompletterande riktlinjer för en organisations miljöledningssystem. Administreras av Internationella Standardiseringsorganisationen. ISO är en internationell standard för miljöledning, utformad för att skydda miljön, förhindra föroreningar och uppnå ständiga miljöförbättringar. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att ta itu med fattigdom och orättvisor genom handel. Syftar till att åstadkomma bättre priser, drägliga arbetsvillkor och lokal hållbarhet i sämre gynnade regioner i världen. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS

28 CERTIFIERINGAR & REGISTRERINGAR Regler och certifieringssystem som våra trägolvsprodukter omfattas av och som marknadsförs under varumärkena Kährs, Karelia och Upofloor. Informationen i denna tabell uppdateras kontinuerligt. Aktuell status hittar du på 28 KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Miljö som konkurrensmedel

Miljö som konkurrensmedel 2003:055 SHU EXAMENSARBETE Miljö som konkurrensmedel Intervjuer med fem småföretag och två revisorer CHARLOTTA HOFVERBERG JESSICA OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer