Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 1 Verksamhetsberättelse 2012 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län med Landstinget Kronoberg och Region Blekinge som huvudmän. Huvudmännen upprättar avtal för samverkan om Länsbibliotek Sydost. En politisk styrgrupp ansvarar för Länsbibliotek Sydosts verksamhet utifrån uppdrag från huvudmännen. Styrgruppen består av fyra ledamöter, varav en ordförande. Ledamöterna utses av Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd och av Landstinget Kronobergs fullmäktige. Styrgruppen har haft sammanträden 10 februari på Alvesta bibliotek, 14 maj på Karlskrona bibliotek, 10 september på Lessebo bibliotek och 10 december på Sölvesborgs bibliotek. Samarbete mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län Sedan flera år finns ett nära samarbete mellan Regionbiblioteket Kalmar län och Länsbibliotek Sydost. Dokumentet Fördjupad samverkan mellan Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar finns utlagt på länsbibliotekets webbplats under avdelningen Om oss Verksamhet. Det fördjupade samarbetet har fått flera konkreta resultat. Några exempel: Gemensam transportorganisation med möjlighet till mera flexibla lån och bättre utnyttjande av gemensamma mediaresurser inom regionen. Samverkan kring inköpspaket och information samt utbildning kring databaser, elektroniska resurser och kommunikationsprogram. Samverkan i projektverksamhet. Gemensam blogg samt projektbloggar för biblioteken i regionen. Gemensamma planerings-/arbetsmöten för läns-/regionbiblioteken. Gemensamma, gränsöverskridande konsulentteam för arbete över länsgränserna. Gemensamma biblioteksbesök för konsultativa samtal. Gemensamma arbetsmöten och kompetensutvecklingsinsatser för anställda vid kommunbiblioteken. Organisation Personalen på Länsbibliotek Sydost har sina arbetsplatser i Ronneby respektive Växjö. Chefen för länsbiblioteket och en verksamhetsutvecklare för bl.a. livslångt lärande och barn/ungdomsverksamhet finns på Soft Center, i Ronneby. Chefen gick i pension vid årsskiftet 2012/2013 och ersätts med ny befattningshavare Verksamhetsutvecklaren gick i pension under våren 2012 och ersattes av ny befattningshavare. På Växjö stadsbibliotek finns en verksamhetsutvecklare (ställföreträdande chef) med ansvar för bl.a. mediafrågor, marknadskommunikation och tillgänglighet samt en verksamhetsutvecklare med ansvar för implementering av Sydostbibliotekens gemensamma webb 2.0. I Växjö finns även en redaktör och webbmaster för arbete med grafik, layout, trycksaker samt ABM-tjänster med kulturarvsportal. Från och med hösten 2012 har befattningshavaren haft arbetsplats på Blekinge Museum i Karlskrona men från är arbetsplatsen Växjö stadsbibliotek.

2 2 Länsbibliotekets personal presenteras på länsbibliotekets webbplats under Om oss-kontakta oss. Tjänster för kompletterande medieförsörjning och fjärrlån sköts via avtal med värdbiblioteken i Karlskrona och Växjö. För att effektivisera fjärrlånehanteringen samt underlätta direkta interkommunala fjärrån finns en regional mediepott tillgänglig för de övriga folkbiblioteken i Sydost. Riktlinjer för mediepotten finns på länsbibliotekets webbplats under Media-Medieförsörjning. Regionbiblioteket Kalmar län har enligt avtal haft ansvar för den kompletterande medieförsörjningen av talböcker med en gemensam talbokspott för folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län samt inläsning av lokal litteratur, samarbetet med talbokspott avslutas Riktlinjer för talbokstjänster finns på länsbibliotekets webbplats under Media-Talböcker. För arbetet med lokalsamlingar köper länsbiblioteket tjänster av Blekinge Museum och värdbiblioteket i Växjö. På sikt kommer Databas Blekinge att föras över till specialdatabasen Småland, Öland och Blekinge i Libris. Databas Kronoberg innehåller referenser till artiklar i länets lokallitteratur. Denna artikeldatabas är numera genom avtal integrerad med Växjö biblioteks katalog. Målgrupper och samverkansparter Som framgår av Bibliotekslagen, 4, från 1997 är folkbiblioteken i länet den primära målgruppen för länsbibliotekens insatser. Men i lagen, t.ex. 10, framhålls även vikten av samverkan mellan olika slags bibliotek. I december 2004 antog dessutom riksdagen ett tillägg till bibliotekslagen: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261) 7a. På webbplatsen för Länsbibliotek Sydost under Arbetsområden-Biblioteksplaner återfinns antagna biblioteksplaner från kommunbiblioteken. Länsbibliotek Sydost ser det som nödvändigt att samverka med folkbibliotek, läns/regionbibliotek, universitets- och högskolebibliotek, skol- och gymnasiebibliotek och sjukhusbibliotek inom och utom regionen. I synnerhet gäller detta fortsatt och fördjupad samverkan med Regionbibliotek Kalmar län för utvecklingsinsatser och stöd till kommunbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län med slutmålet att ge kvalificerad service till den enskilde samhällsmedborgaren. Det är väsentligt att samverka med kulturorganisationer, myndigheter, arkiv, museer, lärcentra, skolor, universitet/högskolor, studieförbund, föreningar m.fl. - framför allt i Blekinge och Kronoberg med tanke på de regionala kulturplanerna. Länsbibliotek Sydost ingår organisatoriskt i teamet för Kultur och Fritid inom Region Blekinge. Bland viktiga samverkansparter under 2012, utöver Regionbiblioteket i Kalmar län, kan särskilt nämnas Blekinge Läns Bildningsförbund och Kronobergs Läns Bildningsförbund beträffande projektet Digidel samt Blekinge Museum, Blekingearkivet och Kulturparken Småland rörande ABM-samverkan och Kulturarvsfrågor. Statens kulturråd ger bidrag till regional kulturverksamhet inklusive biblioteksverksamhet. En annan viktig samverkanspart är Kungliga biblioteket (KB), som från år 2011 även har ett nationellt uppdrag med ett samordnings- och utvecklingsansvar för hela bibliotekssektorn. En verksamhetsutvecklare på Länsbibliotek Sydost är representant för Blekinge, Kronoberg och även Kalmar län i KBs grupp för kvalitetsarbete.

3 3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) och Svenska Daisy-konsortiet (SDK) är samverkansparter kring tillgänglighetsfrågor för läshindrade. En verksamhetsutvecklare på Länsbibliotek Sydost är invald som ordförande i SDK. Länsbibliotekarien har varit med i styrelsen för Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier, SLB. Länsbibliotek Sydost var remissinstans beträffande kulturdepartementets förslag till ny bibliotekslag, DS 2012:13 och har under året inlämnat remissvar. Utvecklingsområden och uppdrag Länsbibliotek Sydost har medverkat vid möten och bidragit med beskrivningar av nuläge och planerade utvecklingsinsatser med anknytning till de regionala kulturplanerna för såväl Blekinge som Kronoberg. I planen för Blekinge framhålls särskilt att länsbiblioteket ska: arbeta med läsfrämjande och skapande insatser för barn och unga fortsätta utveckla samverkan mellan bibliotek och folkbildning för att motverka den digitala klyftan mellan människor och öka den digitala delaktigheten, till exempel projektet Digidel. fullfölja planer beträffande upphandling och drift av en gemensam bibliotekswebb med integrerad katalog för kommunbiblioteken i sydost. I planen för Kronoberg framhålls särskilt följande utvecklingsområden för biblioteksverksamheten: utveckla samarbetsmodeller kring Kultur och Hälsa utveckla förutsättningar för att bevara, använda och utveckla vårt kulturarv öka tillgängligheten för kultur vara en plattform för det fria ordet Projekt och uppföljande samverkansinsatser Länsbibliotek Sydost har under 2012 drivit och medverkat i flera projekt och uppföljande samverkansinsatser. Digidel Digital Delaktighet Digidel är en nationell kampanj som verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Målet med kampanjen är att med gemensamma krafter få ytterligare minst personer att börja använda Internet innan utgången av år 2013 (vilket motsvarar personer i Blekinge och i Kronoberg). Kampanjen vill också bidra till att de som redan är på nätet blir bättre på att ta tillvara de möjligheter som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, ge delaktighet i samhällsutvecklingen, få bättre vård och omsorg, ge möjlighet till arbete och en bättre utbildning. Deltagande parter kommer från bibliotek, folkbildning, folkrörelse, övriga ideella organisationer, näringsliv, myndigheter, kommuner, landsting m.fl. och kan verka på olika nivåer - nationellt, regionalt, lokalt. I Blekinge, Kronoberg och Kalmar län har ett framgångsrikt arbete bedrivits kring Digidel i nära samverkan mellan läns/regionbiblioteken, folkbiblioteken, länsbildningsförbunden och studieförbunden. Länsbibliotekarien har varit med i styrgruppen för projektet Internet i alla cirklar med Blekinge Läns Bildningsförbund som projektägare, ett projekt som nu avslutats. Länsbibliotek Sydost har under året gett stöd till biblioteken för lokala informations- och marknadsföringsinsatser. Förutom bibliotekens prova på -aktiviteter i samarbete med studieförbunden har årets satsning varit Dyslexiveckan den 1-7 oktober. Länsbibliotekets roll har här varit samordnande genom att i samverkan med andra länsbibliotek ta fram en affisch samt genom att annonsera i lokalpressen. Dyslexiveckan inleddes med en seminariedag för bibliotekspersonal i Växjö med fokus på alternativa verktyg som idag finns för att underlätta för personer med läs- och skrivsvårigheter.

4 4 Futurum.kom Projekt Futurum.kom är ett samverkansprojekt mellan Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Kalmar (projektägare) och de 25 folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. En verksamhetsutvecklare på Länsbibliotek Sydost är sammankallande i styrgruppen. Projektet är treårigt och avslutas vid 2012 års slut. Slutrapporten är under arbete. Syftet med projektet är att skapa en bild av biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Projektets inriktning är att utifrån en gemensam värdegrund och prioriterade målgrupper arbeta med utåtriktad kommunikation och marknadsföring. Under året har fyra kampanjer genomförts. I februari gjordes en bred övergripande kampanj, i april en kampanj med målgruppen småbarnsföräldrar, i september en kampanj för den vuxenstuderande och under höstlovet en kampanj för tonåringen. Projektet har medverkat vid konferenser i Göteborg, Norrköping och Örebro och berättat om arbetet. En plan för det fortsatta arbetet med marknadskommunikation under 2013 när projektet är avslutat är gjord och förankrad hos biblioteken, arbetet går nu in i ordinarie verksamhet. Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet arbetar med den vetenskapliga utvärderingen av projektet. Futurum.kom- Barn, unga, bibliotek Barn, unga, bibliotek Futurum.kom är ett projekt som stöds av Kulturrådet och som drivs i samverkan mellan Regionbibliotek Kalmar län och Länsbibliotek Sydost. Projektets syfte är att betona vikten av att hela biblioteksverksamheten genomsyras av att barn och unga är en prioriterad målgrupp, inte bara i ord, utan handling - alla i personalen ska ha barnkompetens. Projektet har 3 faser. Under 2012 har fas 2 genomförts med fokus på utbildning, att bredda kunskapen hos bibliotekspersonalen om barn och unga. Två breddseminarier har genomförts under året. Vårens breddseminarium fokuserade på FN:s barnkonvention och frågan om barns delaktighet och skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv. Vid höstens breddseminarier lades fokus på lokal ungdomspolitik, bibliotekens roll/betydelse för unga och ungas digitala världar (framför allt digitala spel). Ungefär 65 % av all bibliotekspersonal i Blekinge, Kronoberg och Kalmar har deltagit och fått barnkompetens. Under året har deltagarna fått i uppdrag att titta på sitt bibliotek, såväl fysiskt som digitalt, utifrån barns och ungas perspektiv och reflektera över vilka metoder man använder för att nå ut till målgruppen och få dem att känna delaktighet. Syftet med breddseminarierna har varit att stödja de två klusterkampanjerna inom projektet Låna dig rik - Fantisera dig rik och kampanjen kring tonåringen. Projektet fortsätter under 2013 med fokus på spetskompetensutbildningar för barn- och ungdomsbibliotekarier i de tre länen. Skolbibliotekarielyftet Skolbibliotekarielyftet är ett kompetensutvecklingsprojekt för bibliotekspersonal verksamma vid skolbibliotek i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötlands län, finansierat av Europeiska Socialfonden. 3,4 miljoner kronor ska användas till att ge kompetens inom områden som skolans styrdokument, pedagogik och lärande, litteratur och läsning i skolan, informationskompetens, digital kompetens, tillgänglighet samt att ge verktyg för att kunna driva och utveckla en bra skolbiblioteksverksamhet. Regionbibliotek Kalmar är projektägare. Personal från Länsbibliotek Sydost är med i styrgrupp och projektgrupp. En person är anställd som projektledare med placering på Regionbibliotek Kalmar län.

5 5 Under våren har en mobiliseringsfas genomförts med en kartläggning via enkäter och intervjuer kring behovet av kompetensutbildning. Kartläggningen presenterades vid en konferens i Alvesta i juni. Under sommaren har upphandling gjorts för modul ett och Bibliotekshögskolan i Borås blev den utbildningsanordnare som fick första utbildningsdelen. Under hösten har den första modulen genomförts i form av en gemensam träff, en lokal träff (på fyra olika platser) samt ett antal e-föreläsningar att för de deltagande. En ny upphandling för modul 2 och 3 har gjorts under senhösten och Linnéuniversitetet blir utbildningsanordnare. Skolbibliotekarielyftet pågår till och med juni Sydostbibliotekens katalog/webb I början av januari hölls ett första möte med leverantören av Arena (Axiell) där tidsplan, betalplan och resursplan bestämdes. För projektledaren från Sydost intensifierades nu också informationsarbetet, både internt och externt. Externt behövde både Karlskronas och Växjös informationsavdelningar mer information om tekniken och den grafiska profilen, internt behövde kommunernas bibliotek förstå vilka alternativ som fanns för webbsamverkan. Ett inledande möte hölls om arbetets organisering och Arenas tekniska uppbyggnad. I slutet av februari hölls ett möte med styrgruppen för Arena 1 och representanter från informationsavdelningarna i Karlskrona och Växjö. Frågor kring hur samverkan skulle ske och vad det skulle föra med sig för kommunerna diskuterades. Projektledaren skulle tillsammans med Axiell ta fram olika förslag till webblösning. Ett stormöte hölls i mitten av mars med alla bibliotekschefer och Axiell. På mötet presenterades de olika alternativen för samverkan. Bibliotekscheferna beslöt att varje kommun skulle ha en egen Arena men ändå samverka. I slutet av april utbildades arbetsgruppen med projektledaren från Sydost. Projektledaren från Sydost bildade tillsammans med bibliotekspersonal från Karlskrona och Växjö en arbetsgrupp för att ta fram en prototyp/mall som skulle kopieras ut till alla kommuner. Den valda strukturen med nära samverkan och ändå ha 13 kommunspecifika Arena hade varken testats eller genomförts i praktiken förut av Axiell. Det kom att medföra en del extra utvecklingsarbete både organisatoriskt och tekniskt vilket projektledaren från Sydost har tagit ett huvudansvar för. I slutet av oktober bestämdes det att arbetet var färdigt att kopiera ut till alla bibliotek i Sydost. Efter ett par nedgångar i systemet kraschade servern för Arena hos Axiell och även backup vilket ledde till stora förseningar. Ett felsökningsarbete och korrigerande inleddes både av Axiell men också av projektledaren från Sydost. Först en månad senare var projektet tillbaka på samma nivå som före kraschen. Lanseringen av Arena kommer på grund av förseningarna att bli någon gång under våren Verksamhetsområden Webb och marknadsföring o Kontinuerligt arbete med hemsidan för att hålla den uppdaterad. o Så gott som allt material angående vår verksamhet presenteras på vår webbplats 1 Består av tre bibliotekschefer och en förvaltningschef kultur och fritid från Sydostregionen.

6 6 ABM/kulturarv Kulturarv Sydost (ABM Blekinge) Kulturarv Sydost är inom den aktuella planperioden ett eget verksamhetsområde i den regionala kulturplanen, något som visar att detta långsiktiga samverkansprojekt utgör en viktig del i den regionala kulturpolitiken i Blekinge. Kulturarv Sydost har tillsammans med ett antal andra regionala nätverksbildningar på kulturarvsområdet - kallat Portalnätverket - arbetat med gemensam utveckling av de regionala kulturarvsportalerna, detta i syfte att få till gång till fler unika funktioner, men med delade resurser. Den samverkan som sker inom Portalnärverket görs med tydlig kommunikation till Kulturrådet. Arbetet inom Kulturarv Sydost 2012 har varit inriktat på inrättandet av ett nytt Kulturarvsforum. Målsättningen är att Kulturarvsforum ska bli en årligen återkommande mötesplats och kontaktyta för kvalitativ utveckling av kulturarvsområdet i Blekinge. Forumet ska både vara en möjlighet till kompetensutveckling och en kontaktyta för att hitta inspiration och partners till nya utvecklingsprojekt. Länsbibliotek Sydost har gjort en betydande insats inom såväl utvecklingsarbetet med Kulturarvsportalen som inom arbetsgruppen för Kulturarv Sydost Vikten av de externa kontakterna med de övriga arbetsgrupperna inom Portalnätverket och den relation som därigenom byggs upp med Kulturrådet, kan inte nog poängteras. Adresser: Kulturarv Sydost: Portalnätverket: ABM arbetet i Kronoberg ABM arbetet i Kronoberg innehåller två parallellt löpande verksamheter. Den ena är arbetet med Riksantikvarieämbetets webbplats Platsr Org. Den andra är uppbyggnaden av webbplatsen Södra Smålands historia. Platsr Org Platsr är en community som drivs av Riksantikvarieämbetet. Idén kring Platsr, bygger på konceptet Digital Storytelling, ett sätt att föra traditionell berättandeform vidare med hjälp av digital teknik. Platsr Org har tagits fram för att man enkelt ska kunna registrera sig på Platsr som en organisation, museum, arkiv, förening, företag eller liknande, dels för att synas, men också för att kunna kommunicera med användare på Platsr på en öppen och flexibel plattform. Kulturparken Småland i samverkan med Växjö stadsbibliotek är en av testpiloterna för Platsr Org. Länsbibliotek Sydost ingår i arbetsgruppen kring Platsr Org. Under 2012 har Länsbibliotek Sydosts deltagande i Platsr legat nere på grund av sjukskrivning. Engagemanget kommer att återupptas med start den 15 januari Södra Smålands historia Arbetet med Södra Smålands historia sker i samverkan mellan Växjö stadsbibliotek, Kulturparken Småland och Länsbibliotek Sydost. Tanken är att skapa en pedagogisk plats för intresserade av historia, litteratur, arkeologi och etnologi från den småländska gränsbygden till Skåne-Blekinge.

7 7 Webbplatsen kommer att bestå av två delar, en där det som är relaterat till länsnivå ligger i fokus och en där både kommun- och sockennivån är tydliggjord. Webbplatsens gränssnitt är uppbyggt kring kartan som visuell utgångspunkt och tanken är att webbplatsen riktar sig till såväl den allmänt intresserade användaren och kan vara underlag för pedagogisk verksamhet. Under 2012 har arbetet med Södra Smålands historia legat nere på grund av sjukskrivning. Arbetet kommer att återupptas med start den 15 januari Arbetet kommer att kunna följas på den dolda webbplatsen: Barn- och skolbiblioteksverksamhet I början av 2012 har genomförts ett personalskifte som verksamhetsutvecklare för barn och unga på Länsbibliotek Sydost. Året inleddes därför med besök på samtliga kommunbibliotek i Blekinge och Kronoberg av avgående och ersättande, en avskeds- och en introduktionsturné. Två arbetsmöten för barn- och ungdomsbibliotekarier har genomförts. Det första i maj i Olofström och det andra i november i Växjö. Det senare arbetsmötet var mer upplagt som en utbildningsdag där surfplattan stod i fokus och hur den kan användas i barn- och ungdomsbibliotekariernas verksamheter. I november genomfördes Författardagen i Hässleholm, en dag med fokus på mötet med barn- och ungdomsförfattare och förmedlare av litteratur. Den riktar sig framför allt till bibliotekspersonal, lärare och pedagoger. Arrangemanget är årligen återkommande och arrangeras i samverkan mellan Författarcentrum Syd och Kultur Skåne/Regionbiblioteket, länsbiblioteken i Kalmar och Jönköping samt Länsbibliotek Sydost. I år deltog bl. a. författarna Arkan Asaad, Jessica Schiefauer, Magnus Ljunggren, Lin Hallberg och Tony Manieri. Författardagen samlade sammanlagt runt 220 personer från södra Sverige och fick ett positivt gensvar från såväl publik som författare. Under året har arbetet med att ta fram en gemensam barnbiblioteksfigur startat. En figur som ska kunna användas på webben, i biblioteksrummet och i samband med marknadsföring (affischer, vykort, kassar etc.). Ett antal förslag har framtagits och presenterats, men inget beslut har tagits. Fokus inom barn- och skolverksamheten har under året lagts på projekten Barn, unga, bibliotek. Futurum.kom och breddseminarierna om barn och unga samt starten av Skolbibliotekarielyftet (se under presentationen av respektive projekt). Digital Delaktighet Strax innan sommaren skiftades ansvaret för Digital Delaktighet mellan två av Länsbibliotek Sydosts verksamhetsutvecklare. Under året har ansvarig deltagit i två nätverksmöten inom projektet Digidel, ett i Stockholm och ett i Malmö. En arbetsgrupp med representanter från folkbildning och läns/regionbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar med uppdrag att förbereda insatser inom området har bland tittat på möjligheterna till en gemensam strategi för projektet Digidel för Länsbibliotek Sydost är medlem i Blekinge Läns Bildningsförbund samt Kronobergs Läns Bildningsförbund. Personal från länsbiblioteket är ledamöter och har deltagit i styrelsemöten för bildningsförbunden. Bland annat har den gemensamma samverkan och inom projektet Digidel diskuterats och hur projektet under 2013 mer ska kunna övergå till att bli en naturlig del av ordinarie verksamhet. Inom projektet Digidel finns även en blogg samt en sluten Facebookgrupp som sköts av Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar.

8 8 IKT och nättjänster Det subventionerade nättjänstpaketet har utvärderats med hjälp av enkät och uppföljningsmöte via Adobe Connect. Innehållet i paketet är oförändrat och innehåller Arkiv Digital, Global Grant, Library Press Display och Zeteo, med Musikwebb som tillval. Samtliga bibliotek fortsätter med nättjänstpaketet under Driften fortsätter av den gemensamma bloggen tillsammans med Regionbibliotek Kalmar ( Biblioteken har bidragit med inlägg enligt ett rullande schema. Under 2012 har bloggen haft runt 7000 besökare, 54 inlägg gjorts och 99 bilder lagts upp, 108 personer prenumererar på inläggen. I december 2011 tog kommuncheferna ett beslut om en avvecklingsplan för Sydnet där bibliotekens gemensamma Book-it internettrafik ingick. Länsbiblioteket fick i uppdrag att ta fram förslag på alternativ till Sydnet, dessa alternativ med ekonomiska beräkningar presenterades för bibliotekscheferna i Kronoberg. Det komplicerades ytterligare genom att Regionförbundet södra Småland, som hade hjälpt Kronobergs kommuner med en gemensam server, nu inte längre skulle fortsätta med det. Nedläggningsbeslutet av Sydnet och dess konsekvenser för biblioteken fick föras tillbaka till den regionala politiska nivån eftersom biblioteken inte under några omständigheter kunde bli av med internet för sitt biblioteksdatasystem. Resultatet blev en gemensam server för Book-it i Kronberg och detta har inneburit att länsbibliotek Sydost har kallat till och genomfört möten för systemansvariga i Kronoberg. Media och fjärrlån Det regionala samarbetet med transporter mellan biblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län har fortsatt. Under 2012 transporterades lån fram och tillbaka mellan biblioteken. Medierna strömmar i friare banor mellan de tre länen, oberoende av läns- och kommungränser. Tillgången för biblioteken till det regionala medieanslaget och det regionala talboksanslaget har fortsatt under Sju lokala talboksinläsningar har producerats. En mediedag har arrangerats tillsammans med Regionbiblioteket i Kalmar län där aktuella medie- och fjärrlånefrågor diskuterades. Susanne Erlandson från Hillye of Sweden AB föreläste där om butikskommunikation ur ett biblioteksperspektiv. Arbetsgruppen för mediearbete på värdbiblioteken i Växjö, Karlskrona och Kalmar har arbetat vidare med statistikjämförelser för fjärrlån och medieinköp. Mångspråkig litteratur Medieförsörjningsfrågor vad gäller mångspråkig litteratur har under året diskuteras med representanter för värdbiblioteken (Växjö och Karlskrona) samt vid ett mediemöte. En enkät har genomförts för att undersöka hur bibliotekens behov av mångspråkig litteratur tillgodoses genom de lokala, regionala och nationella bestånden. Till LL-bokmässan i Växjö kom glädjande nog flera grupper av besökande SFI-elever. Särskilda tjänster och tillgänglighet I februari arrangerades en dag för medlemmar i de kommunala arbetsgrupperna för lättläst. Under dagen gavs det inspirerande exempel på olika sätt att arbeta med lättläst litteratur och möjlighet att diskutera med kollegor om det egna arbetet. Lite senare i februari erbjöds bibliotekspersonal från skol- och gymnasiebibliotek en dag om egen nedladdning av talböcker. Dagen, som arrangerades tillsammans med Regionbiblioteket i Kalmar län, innehöll också en föreläsning om hur appar kan användas för läs- och skrivinlärning. I april arrangerades en eftermiddag för att inspirera till deltagande i projekt Läskraft!, ett projekt där frivilliga högläsare läser lättläst litteratur för personer med demenssjukdomar. Projektet drivs av Centrum för lättläst i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och biblioteken.

9 9 I Blekinge har sedan flera år Bildningsförbundet samverkat med länets regionala kulturinstitutioner kring Festival Spezial, ett kulturarrangemang framför allt för funktionshindrade med utvecklingsstörning samt fortbildningsdagar för personal inom handikappomsorg och särskola. Länsbibliotek Sydost deltog i planeringsgruppen. Vid årets två fortbildningsdagar i maj i Ronneby informerade och visade personal från kommunbiblioteken anpassade medier. För läsombud, IT-ombud och arbetsgrupper för lättläst arrangerades en dag tillsammans med Centrum för lättläst och Studieförbundet Vuxenskolan om att läsa med öronen, läsa med äldre och museum för alla. En talboksdag för folkbibliotekspersonal arrangerades tillsammans med Regionbiblioteket i Kalmar län i slutet av maj som innehåll diskussion kring aktuella talboksfrågor. Anna Gustafsson Chen från TPB medverkade. I samband med dyslexiveckan erbjöds bibliotekspersonal en dag på temat dyslexi och om att läsa på nya sätt. De medverkande kom från FMLS Dyslexiförbundet och Linnéuniversitetet. I början av oktober arrangerades en studiedag om bemötande på bibliotek av personer med funktionsnedsättning. De funktionsnedsättningar som berördes var psykisk ohälsa, synnedsättning, rörelsehinder, hörselskada och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De medverkande kom från Riksförbundet för social och mental hälsa samt Iris Hadar. Länsbiblioteket är tillsammans med representanter från FUB, Studieförbundet Vuxenskolan och Centrum för Lättläst en av parterna i en regional arbetsgrupp för att främja arbetet med lättläst litteratur och information inom den kommunala handikappomsorgen. Ett resultat av årets samarbete blev återupprepning från 2010 av bokmässan för lättläst litteratur i Växjö med 400 besökare. Växjö stadsbibliotek tillhörde en av utställarna. Dagen innan mässan bjöds bibliotekspersonal in av Centrum för lättläst för ett frukostmöte med boktips och information om lättläst. Vid Svenska Daisy-konsortiets, SDK, årsmöte omvaldes en av Länsbibliotek Sydosts verksamhetsutvecklare till ordförande för konsortiet. Ordförandeskapet innebär bland annat möte med SDK-kansliet på TPB. I samband med årsmötet arrangerade SDK tillsammans med TPB en konferens om tillgänglig publicering. Vid det internationella DAISY Consortiums årsmöte i Baltimore, USA, representerade ordförande SDK. Mobil bibliotekverksamhet På uppdrag av Länsbibliotek Sydost har konsult Ann Wiklund gjort en förstudie och en studie angående möjligheten till gemensam mobil biblioteksverksamhet i Kronobergs län. Ann Wiklund har levererat rapporterna och workshop och möten har hållits. Biblioteksplaner och kvalitetsarbete Kungliga biblioteket, KB, driver tillsammans med läns- och regionbiblioteken ett arbete för att jobba med biblioteksplaner och kvalitetsarbete. KB bjuder regelbundet in till möten. En dag på det här temat arrangerades i december tillsammans med Regionbiblioteket i Kalmar län där KB medverkade.

10 10 Övrigt Egenproducerat marknadsföringsmaterial har bl.a. tagits fram för: Kulturarvsforum : både för skärm och i pappersformat. Kulturarv Sydost: Rollup. Möten och nätverksträffar har arrangerats för bibliotekschefer, filialpersonal och programansvariga. Utbildning och fortbildning för bibliotekspersonal Uppemot ett 50-tal arrangemang för biblioteken i Blekinge och Kronoberg har genomförts, flera av arrangemangen har haft deltagare från andra län. Arbetsmöte för verksamma på filialbibliotek, 30 januari, Lessebo Lättläst lyfter! Träff för kommunala LL-arbetsgrupper, 7 februari, Emmaboda Futurum.koms övergripande kampanj startar, vecka 7 (13-17 februari) Stöd för läs- och skrivinlärning. Studiedag, 21 februari, Växjö Nätverksträff för programansvariga, 6 mars, Växjö Bibliotekschefsmöte för Blekinge och Kronobergs län, 8 mars, Växjö Breddutbildning om barn, barnkonventionen, -perspektiv, -litteratur, 9 mars, Olofström Breddutbildning om barn, barnkonventionen, - perspektiv, - litteratur, 14 mars, Karlskrona Upptaktsmöte för gemensam webb/katalog med Axiell, 15 mars, Växjö Breddutbildning om barn, barnkonventionen, - perspektiv, - litteratur, 20 mars, Emmaboda Breddutbildning om barn, barnkonventionen, - perspektiv, - litteratur, 26 mars, Oskarshamn Möte inför bokbussförstudie, 3 april, Växjö Breddutbildning om barn, barnkonventionen, - perspektiv, - litteratur, 12 april, Växjö Futurum.koms klusterkampanj Småbarnsföräldern startar, vecka 16 (16-20 april) Inspirationsdag för Läskraft! i Kronoberg, 24 april, Växjö Internet i alla cirklar, 3 maj, Oskarshamn Festival Spezial, 3-4 maj, Ronneby Arbetsmöte med barn- och ungdomsbiblioteksverksamma i Blekinge och Kronobergs län, 4 maj, Olofström Läs med öronen, läs med äldre och museum för alla!, 8 maj, Emmaboda Bibliotekschefsmöte för Blekinge och Kronobergs län, 15 maj, Ljungby Internet i alla cirklar, 15 maj, Karlskrona Internet i alla cirklar, 16 maj, Växjö Internet i alla cirklar, 21 maj, Emmaboda Planeringsmöte inför Dyslexiveckan, 22 maj, Karlshamn Planeringsmöte inför Dyslexiveckan, 23 maj, Växjö Talboksdag, 29 maj, Växjö Nu lyfter vi skolbiblioteken, 18 juni, Alvesta Inför Dyslexiveckan, 4 september, e-möte Bibliotekschefsmöte för Blekinge, Kronobergs och Kalmar län, 5 september, Växjö Nättjänstmöte, 11 september, e-möte Futurum.koms klusterkampanj Vuxenstuderande startar, vecka 37 (10-14 september) Breddseminarium Futurum.kom Barn & unga, 19 september, Emmaboda "Läsa på nytt sätt". En dag om dyslexi och alternativa verktyg som stöd vid läsoch skrivsvårigheter, 25 september, Växjö Det börjar med ett gott bemötande!, 3 oktober, Växjö

11 11 Kulturatten, Karlshamn, deltagande med information och programpunkt, ABM, 6 oktober Inledande träff Skolbibliotekarielyftet, 8 oktober, Alvesta Breddseminarium Futurum.kom Barn & unga, 9 oktober, Älmhult Breddseminarium Futurum.kom Barn & unga, 11 oktober, Växjö Breddseminarium Futurum.kom Barn & unga, 16 oktober, Oskarshamn Frukostmöte med lättläst, 17 oktober, Växjö LL-bokmässa, 18 oktober, Växjö Breddseminarium Futurum.kom Barn & unga, 19 oktober, Ronneby Futurum.koms klusterkampanj Tonåringen startar, vecka 44 (29 oktober-2 november) Bibliotekschefsmöte för Blekinge och Kronobergs län, 7 november, Karlskrona Arbetsmöte Barnbiblioteksverksamma, 9 november, Växjö Författardagen i Hässleholm ett möte om barn- och ungdomslitteratur, 13 november, Hässleholm Mediedag, 22 november, Växjö Kulturarvsforum, 22 november, Karlskrona Lokal träff Skolbibliotekarielyftet, 4 december, Alvesta Biblioteksplaner och kvalitetsbygget i sydöstra Sverige - Biblioteksplaner 2.0, 12 december, Emmaboda Nätbaserade arbetsmöten 2012 Länsbibliotek Sydost har under året haft arbetsmöten via konferensprogrammet Adobe Connect Pro såväl helt interna som med bland annat Regionbibliotekeket i Kalmar län och andra läns- och regionbibliotek. Kompetensutvecklingsinsatser för egen personal 2012 Exempel på konferensdeltagande och fortbildning. Möte med länsbibliotekens barnkonsulenter, Göteborg, 1-2 februari Möte med Sveriges Länsbibliotekarier, Stockholm, 8-9 februari Hjälpmedelsinstitutets IT-konferens, Stockholm, 29 mars Bokbusskonferens, Örebro, april Halmstadkonferensen, Halmstad, april Digidels nätverksträff, Stockholm, 2 maj Biblioteksdagarna, Norrköping, 7-9 maj Träff för tillgänglighetskonsulenter, Gävle, maj Storteam-möte Region Blekinge, Karlskrona, 13 juni Kulturens Open Space Kronoberg, Växjö, 29 augusti Kulturturism. Digital media, produktutveckling, samverkan, Ronneby, 11 september Digidels nätverksträff, Malmö, 20 september Bok- och biblioteksmässan, Göteborg, september Konsortiemöte för S&S, Historiska museet, Stockholm, 9 oktober Regiondagen. Kraft att vilja, tillsammans är det möjligt, Karlshamn, 10 oktober Barn <3 Kommunikation. Kulturhuset Barbacka, Kristianstad, 13 november Mötesplatskonferensen, Borås, oktober Nätverkande - att arbeta i nätverk och att vara verksam på nätet! ABM konferens, Härnösand, oktober Kulturarvsforum. Karlskrona. 22 november E-boken och dess omvärld, Malmö, 19 november Ulf Redmo länsbibliotekarie Länsbibliotek Sydost

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov.

Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov. Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov. Verksamhetsidé för Länsbibliotek Sydost Genom att verka

Läs mer

Länsbibliotekets personal presenteras på länsbibliotekets webbplats http://www.lansbiblioteksydost.org/ under Om oss-kontakta oss.

Länsbibliotekets personal presenteras på länsbibliotekets webbplats http://www.lansbiblioteksydost.org/ under Om oss-kontakta oss. 1 Verksamhetsberättelse 2011 Antagen av styrgruppen för Länsbibliotek Sydost Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län med Landstinget Kronoberg och Region Blekinge

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 1 Verksamhetsberättelse 2010 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län. Huvudman för verksamheten har varit Landstinget Blekinge utifrån samverkansavtal mellan

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Från Kompobib2020 till Komposten Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Biblioteken som lärande organisationer 2014-02-07 1 Kompobib2020

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. genom Europeiska Socialfonden

Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. genom Europeiska Socialfonden Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län genom Europeiska Socialfonden Jag som pratar: Catharina Aineström, projektledare, Skolbibliotekarielyftet Föredraget

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008

Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008 Anteckningar från Seminarium om Boken kommer Växjö 14 november 2008 Dagen inleddes med att Elisabeth Aquilonius redogjorde för rapporten Social ekonomi http://www.regionbiblioteket.stockholm.se/upload/social%20ekonomi%2007102

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Länsbibliotek Sydost. Detta är vi!

Länsbibliotek Sydost. Detta är vi! Länsbibliotek Sydost Detta är vi! Maria Lundqvist, Ulf Redmo, Joakim Larnö, Solveig Einarsdóttir och Lars Johansson Kontakt: Solveig Einarsdóttir Chef/länsbibliotekarie Tel: 0457-38 61 55 Mobil: 0734-47

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser 1 (5) Bidragsmottagare Organisationsnummer Regionförbundet i Kalmar län 222000-0984 Adress Uppgiftslämnare Box 762 Postnummer Ort 391

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING Bakgrund: Ungefär 500 000 personer i Sverige har stora lässvårigheter av olika skäl: funktionshinder, ålderssvaghet, annorlunda kulturbakgrund eller bristande språkkunskaper.

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

Storprojektet för mindre Barn och unga - Futurum.kom

Storprojektet för mindre Barn och unga - Futurum.kom Storprojektet för mindre Barn och unga - Futurum.kom Fas 1 3 2011-2014 Bak-grund Biblioteksutveckling genom barnets delaktighet och rättigheter barns skapande fokus barn och unga som fritidsbesökare biblioteksmiljön

Läs mer

Formulärsresultat - Enkät

Formulärsresultat - Enkät Formulärsresultat - Enkät Bibliotek Antal svar 13 Karlskrona stadsbibliotek Lessebo bibliotek Sölvesborg Älmhult Markaryd Olofströms bibliotek Ljungby Tingsryd Ronneby Alvesta bibliotek Växjö bibliotek

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland Delar av slutrapporten som Jenny Tunedal, den första av två projektledare, håller på att skriva. När det inte

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Jämlik tillgång till biblioteksverksamhet

Jämlik tillgång till biblioteksverksamhet Regional biblioteksplan för Östergötland Allas rätt till information Alla ska kunna ta del av litteratur, information och bibliotekstjänster av hög kvalitet och utifrån sina förutsättningar. Biblioteket

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för Länsbibliotek Dalarna

Verksamhetsplan 2011 för Länsbibliotek Dalarna Verksamhetsplan 2011 för Länsbibliotek Dalarna Länsbibliotek Dalarna är en kunskapsinstitution, en resurs för biblioteksutveckling i Dalarna. Uppdraget är att vara stöd och samarbetspartner för folkbiblioteken,

Läs mer

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Statens kulturråd SWEDISH NATIONAL COUNCIL FOR CULTURAL AFFAIRS Utbildningsdepartementet 04-05-26 Dnr KUR 2004/388 103 33 Stockholm 1(4) YTTRANDE KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Kulturrådet

Läs mer

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information Länsbibliotek Östergötland Verksamhetsplan 2003 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Regional biblioteksplan Region Blekinge och Region Kronoberg MICROSOFT OFFICE-ANVÄNDARE

Regional biblioteksplan Region Blekinge och Region Kronoberg MICROSOFT OFFICE-ANVÄNDARE Regional biblioteksplan 2016-2018 Region Blekinge och Region Kronoberg MICROSOFT OFFICE-ANVÄNDARE Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Syfte och mål med planen... 2 3. Styrdokument... 2 3.1 Bibliotekslagen (2013:801)...

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2016-04-25 Referens KN 160098 Kulturnämnden Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län 2017-2021 Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Regional biblioteksverksamhet 2012 2013. Länsbibliotek Regionbibliotek

Regional biblioteksverksamhet 2012 2013. Länsbibliotek Regionbibliotek Regional biblioteksverksamhet 2012 2013 Regionbibliotek Omslagsbild, Workshop i Värnamo, foto Jönköping Regional biblioteksverksamhet 2012 2013, Dnr 232-KB 926-2013 Publikationen kan kopieras fritt och

Läs mer

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbiblioteket har sina lokaler i Linköpings nya stadsbibliotek, Östgötagatan 5, Linköping. Uppdrag Länsbiblioteket är en regional kulturinstitution med

Läs mer

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 VISION Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 1 Verksamhetsberättelse 2007 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län. Huvudman för verksamheten är Landstinget Blekinge. Samverkansavtal finns mellan Landstinget

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Länsbiblioteket Västernorrland Medicinska biblioteket Folkhögskolebiblioteken 2 Innehåll Regional biblioteksplan 2015 2017... 1 Västernorrland... 1 REGIONAL

Läs mer

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Länsbibliotek Sydost Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Information för dig som vill veta mer Weine Sundell 2013 Innehåll Översikt - så här fungerade det innan Arena... 2 Så här är det

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030.

Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030. Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030. Närvarande: Anna Lindqvist, Gävleborg, Kerstin Olsson, Östergötland, Malin Ögland, Stockholm, Maria Törnfeldt, Dalarna, Katinka Borg,

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Nu lyfter vi skolbiblioteken! Skolbibliotekarielyftet Alvesta 18 juni 2012

Nu lyfter vi skolbiblioteken! Skolbibliotekarielyftet Alvesta 18 juni 2012 Nu lyfter vi skolbiblioteken! Skolbibliotekarielyftet Alvesta 18 juni 2012 18 juni 2012 Kl. 10-11.15 Vad kan väl en skolbibliotekarie? Kl. 11.20 12.00 Madeleine Hjort, NSG Lunch 18 juni 2012 Kl. 13. 10

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kunskap för evigheten Lag om pliktleverans av tryckt material 1661 Lag om pliktleverans av radio och TV - 1979 Lag om pliktleverans av e-material

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Remissvar - Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket

Remissvar - Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Suzanne Hammargren 2016-09-14 KFN 2016/0136 50635 Kultur- och fritidsnämnden Remissvar - Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län 2017-2021

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 för Länsbibliotek Dalarna

Verksamhetsplan 2010 för Länsbibliotek Dalarna Verksamhetsplan 2010 för Länsbibliotek Dalarna Länsbibliotek Dalarna är en kunskapsinstitution, en resurs för biblioteksutveckling. Uppdraget är att vara stöd och samarbetspartner för folkbiblioteken,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning bildades 2012. Sammanlagt fyra expertgruppsmöten har ägt

Läs mer

Verksamhetsplan för Regionbibliotek Halland 2009

Verksamhetsplan för Regionbibliotek Halland 2009 Datum 2008-10-15 Regionbiblioteket Verksamhetsplan för Regionbibliotek Halland 2009 Regionbibliotekets uppdrag är att stödja och komplettera regionens kommunala bibliotek, att arbeta med utveckling och

Läs mer

Biblioteksplan för Luleå kommun

Biblioteksplan för Luleå kommun Biblioteksplan för Luleå kommun NLL Dnr 01810-2015 Luleå kommun Ärendenummer 2014.26-88 Bakgrund I enlighet med bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner och landsting upprätta biblioteksplaner för sin

Läs mer

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 1 KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 22 nov 2013 Plats: Klemmingrummet, KB Deltagare: Elisabet Ahlqvist, Kungl. Biblioteket Cecilia Ranemo, Kungl. Biblioteket Ulf Hölke, Länsbibliotek

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009 Behandlad av nämnden 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning s. 2 Bakgrund till biblioteksplanen s. 3 Bilden av Sörmland s. 3 Kommunala bibliotek s.

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö

Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö Välkommen till heldagskonferensen Att skapa en funktionell(are) lärmiljö utveckling och möjligheter 16 december 2008 Växjö 1 Uppstart Samtliga folkbibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län inbjuds

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Örjan Hellström, Regionbibliotek Västra Götaland Sesim - gemensam sökportal för biblioteken i södra Sverige Sesim en del av SIM-projektet SIM står för

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR GENOMFÖRANDEFASEN

HANDLINGSPLAN FÖR GENOMFÖRANDEFASEN HANDLINGSPLAN FÖR GENOMFÖRANDEFASEN Med utgångspunkt från analyser av projektets mobiliseringsfas har en handlingsplan formulerats. 1. UPPHANDLING Upphandlingen är en viktig del av hur skallkraven kommer

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer