Årsredovisning Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys Sid 8 Redovisnings- och värderingsprinciper Sid 9 Noter Sid 10-16

3 Barken Invest AB Sid 2 (16) ÅRSREDOVISNING FÖR 2007 Organisationsnummer Styrelsen och verkställande direktören för Barken Invest AB avger härmed årsredovisning för Samtliga belopp är angivna i tusentals kronor (tkr) om inte annat anges. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ägarförhållanden Barken Invest AB är helägt av grundaren Lars Barkström. Organisation består av Barken Invest AB (moderbolag) samt dotterbolagen Diskteknik AB, Jasico AB, Lubeco A/S, Diskteknik A/S, Diskteknik Oy och Industrihygien Sverige AB. Verksamhet Barken Invest AB s verksamhet är inriktad på företagsledning, adminstration av dotterbolagens verksamheter. Barken invest AB är sedan 1984 moderbolag i koncernen. Barken Invest AB äger fastigheten där Diskteknik AB har sitt huvudkontor och lager. Diskteknik AB säljer ren disk till professionella kök på ett resurssnålt och ett miljövänligt sätt. Disktekniks primära samhällsinsats är att arbeta för ren disk och god hygien på hotell och restaurang. Diskteknik levererar kunskapen, tekniken och produkterna som hotell och restaurang behöver för att diska, städa och göra rent. Med vårt arbetssätt arbetar vi med helheten hos kunden. Vi är restaurangens hygienpartner - Vi arbetar med maskinerna. Vi trimmar och reparerar maskiner och redskap så att de fungerar effektivt. - Vi arbetar med människorna. Vi instruerar och utbildar personalen i disk, rengöring och hygien plus att vi tillhandahåller verktyg för egenkontrollen. - Vi arbetar med chefen. Vid varje besök rapporterar vi, vad vi arbetat med och observerat, för att ge kunden kontroll över hur disk och rengöringsarbetet fungerar. Vår vision är att när den vita Diskteknikbussen står parkerad vid en restaurang så ska gästerna kunna känna ett förtroende att här är disken ren och hygienen god. Diskteknik AB har systerbolag i Norge, Finland och Danmark genom de delägda bolagen Lubeco A/S Diskteknik Oy och Diskteknik A/S. Industrihygien Sverige AB är tills vidare vilande. Jasico AB tillverkar en rad välbekanta kemisk-tekniska produkter för både konsument- och storköksmarknaden. Produktsortimentet sträcker sig från disk- och rengöringsmedel till produkter för bilvård.

4 Barken Invest AB Sid 3 (16) Nettoomsättning och resultat efter finansiella poster s nettoomsättning uppgick till tkr ( tkr) vilket innebär en förändring med 0,5%. s resultat efter finansiella poster uppgick till 289 tkr (2.835 tkr). Flerårsöversikt - koncernen Nettoomsättning Omsättningstillväxt 0,5% 5% 3% 3% -3% 0% 10% Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Rörelsemarginal 0,8% 1,6% 0,8% 7,0% 3,3% -0,6% 1,9% Balansomslutning Sysselsatt kapital Eget kapital Investeringar Soliditet 33,8% 35,4% 39,0% 43,3% 39,0% 35,4% 36,9% Avkastning på sysselsatt kapital 3,8% 7,8% 3,5% 31,0% 15,3% -2,3% 7,6% Avkastning på eget kapital -1,7% 2,3% 0,1% 26,4% 6,2% -20,1% -0,6% Medelantal anställda Investeringar Under 2007 uppgick koncernens investeringar i anläggningstillgångar till tkr ( tkr). Likviditet och finansiering s likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid årets slut till tkr ( tkr). Räntebärande skulder uppgick till tkr ( tkr). Forskning och utveckling Under 2007 har nya svanenmärkta disk- och torkmedel utvecklats i Jasico AB för Diskteknik AB, för att möta nya miljökrav. Utveckling av nästa generation doseringsutrustningar för maskindiskmedel pågår. s miljöarbete har sedan lång tid satsat stora resurser på att miljöanpassa och kvalitetssäkra verksamheten. Under det gångna året har uppföljande revisioner av miljöledningssystemet ISO 14001:2004 utförts i de svenska dotterbolagens verksamheter.

5 Barken Invest AB Sid 4 (16) Miljöpåverkan 1) Råvaror till disk- och rengöringsmedel anländer till produktionsanläggningarna i stora emballage: - pulver i storsäckar och säckar - flytande på tank - fat i småbulkbehållare 2) I produktionsanläggningen blandas råvarorna till produkter och förpackas i emballage från 0,3 liter till tankar. 3) Produkterna lagras i Vallentuna och Älgarås för vidare leverans till Disktekniks 20 dellager spridda över hela Sverige samt till egna försäljningsbolag i Norge, Danmark och Finland samt återförsäljare i Litauen och på Island. 4) Från dellagren distribueras produkterna till närliggande områden med Disktekniks bussar ut till restauranger, hotell och storkök. 5) Produkterna används hos kunden och följer därefter med avloppsvattnet till reningsverk. Emballage som ingår i Disktekniks återanvändningssystem tas i retur vid ordinarie kundbesök. 6) Emballagen som tagits i retur returneras till anläggningen i Vallentuna vid ordinarie dellagerleverans, diskas ur och återanvänds. Disktekniks miljöarbete har under många år samlats kring tre hjärtefrågor: - miljömärkta produkter - returemballage - transporter med biobränsle Men det är Disktekniks arbetssätt att arbeta nära kund, utföra förebyggande service på disk- och tvättmaskiner, kontrollera vatten- och kemförbrukning, utbilda personal genom diskskolor, ha miljömärkta produkter i sortimentet, transportera med biobränsle, retursystem för emballage som vi underlättar för våra kunders miljöarbete. Inte minst märks det hos de hotell och restauranger som valt att miljömärka sina tjänster med Svanen hade vi 1 kund som var svanenmärkt, 2007 hade de blivit 25 stycken hotell samt 3 restauranger. Många väljer att samarbeta med Diskteknik efter att de erhållit en Svanenlicens. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets utgång Under 2007 har resultatet förbättrats marginellt i dotterbolaget Jasico AB, men är fortfarande negativt. Stora investeringar har slutförts under 2007 för att skapa ett toppmoderrnt och konkurrenskraftigt bolag av Jasico AB. Marknadspotentialen och framtiden för Jascio AB bedöms som gynnsam. Efter ett enormt hårt arbete är det med stort nöje att informera att Jasico AB har tagit hem ett kontrakt värt minst 60 miljoner, per helår från United Nordic. I United Nordic ingår Axfood (Sverige), UNIL (Norge) Tuko (Finland) och SuperGros (Danmark). Kontraktet gäller från och med maj 2008 till och med december Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel i moderbolaget utgör tkr. Styrelsen föreslår till bolagstämman att vinstmedlen disponeras enligt följande förslag Att till aktieägareen utdelas Att i ny räkning balanseras Totalt tkr tkr tkr

6 Barken Invest AB Sid 5 (16) RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat

7 Barken Invest AB Sid 6 (16) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Bostadsrätter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Barken Invest AB Sid 7 (16) BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 15 Bundet eget kapital(moderbolaget) Aktiekapital (1000 aktier) Bundna reserver/ reservfond Fritt eget kapital(moderbolaget) Fria reserver/ balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

9 Barken Invest AB Sid 8 (16) KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Erhållen ränta och utdelning Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Investering i dotterbolagsaktier Försäljning av långfristig fordran Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Utbetalning av skuld till aktieägare Omräkningsdifferens Upptagna lån från koncernföretag Återbetalning av lån till koncernföretag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång Förändring av likvida medel

10 Barken Invest AB Sid 9 (16) Redovisnings- och värderingsprinciper Koncernredovisning Årsredovisningen har upprättas enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. s bokslut omfattar moderbolaget och de bolag i vilka moderbolaget förfogar över mer än 50% av röstetalet. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Omräkning av utländska dotterföretag Bolaget tillämpar dagskursmetoden för omräkning av bokslut för utländska dotterföretag. Resultaträkningar och balansräkningar för dotterbolag har omräknats till genomsnittskurs respektive balansdagens kurs. Omräkningsdifferenser redovisas direkt mot eget kapital. Anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan har beräknats på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Följande avskrivningstider har tillämpats: Koncernmässig goodwill Byggnader Markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Fordon, övriga inventarier, patent, verktyg och installationer Datautrustning 10 år 25 år 20 år 10 år 5 år 3 år Föregående år redovisades en del maskiner som finansiell leasing och ingick i balansräkningen bland inventarier, verktyg och installationer. Från och med i år har dessa leasingavtal redovisats som nyttjanderättsavtal vilket innebär att leasingavgiften redovisats som en kostnad i resultaträkningen. Resultatpåverkan är betydelslös. Varulager Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först in, först ut-metoden (FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärv av lagertillgångarna. För tillverkade varor inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig andel av indirekta kostnader baserad på en normal kapacitet. Avdrag för inkurans har gjorts. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

11 Barken Invest AB Sid 10 (16) Not 1 Inköp och försäljning med andra koncernbolag Omsättning av tjänster till koncernföretag Not 2 Revisionsarvoden Revisionsarvode, Deloitte Konsultarvode, Deloitte Revisionsarvode, Grant Thornton Sweden AB Revisionsarvode Martti Halko, GRM (FIN) Not 3 Personalkostnader Medelantal anställda Män Kvinnor Totalt Varav i Sverige Varav i Finland 6 6 Varav i Norge Varav i Danmark 3 3 Fördelning ledande befattningshavare Kvinnor: styrelseledamöter andra personer i företagets ledning inkl VD Män: styrelseledamöter andra personer i företagets ledning inkl VD Löner och andra ersättningar Styrelse och VD Övriga anställda Totalt Varav i Sverige Varav i Finland Varav i Norge Varav i Danmark Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och VD Sociala avgifter enligt lag och avtal

12 Barken Invest AB Sid 11 (16) Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar Goodwill Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Not 5 Övriga ränteintäkter / liknande resultatpo Ränteintäkter Not 6 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Skatt hänförlig till koncernbidrag Förändring uppskjuten skatt Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av förluster i utl koncenföretag Ej skattepliktiga intäkter Redovisad skatt Not 7 Bostadsrätter Ingående anskaffningsvärde Försäljning Utgående anskaffningsvärde

13 Barken Invest AB Sid 12 (16) Not 8 Goodwill Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 9 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp Justering av anskaffningsvärde/omräkningseffekt Omklassificeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Justering av ackumulerade avskrivningar/omräknin Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden Not 10 Maskiner och andra tekniska anl Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

14 Barken Invest AB Sid 13 (16) Not 11 Inventarier, verktyg och inst Ingående anskaffningsvärde Inköp Omräkningseffekt/omklassificeringar Försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Justering av ack avskrivn/omräkningseffekt Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 12 Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärde inköp Omklassificeringar Utgående planenligt restvärde Inventarier, verktyg och installationer inkluderar de fordon som ägs av koncernen och moderbolaget Därutöver föreligger leasingavtal avseende främst fordon. Framtida leasingavgifter framgår nedan: Framtida leasingavgifter År År År År År År År År

15 Barken Invest AB Sid 14 (16) Not 13 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning - - Utgående anskaffningsvärde Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört Företag Org.nr. Säte andel andel andelar värde Diskteknik AB Vallentuna Jasico AB Töreboda Lubeco A/S Strömme, Norge Diskteknik OY FI Helsingfors, FIN Diskteknik A/S DK Söborg, Danmark Industrihygien AB Vallentuna Not 14 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkte Förutbetbetalda hyror Förutbetbetalda leasingavgifter Förutbetbetalda försäkrings premier Övriga interimsfordringar Not 15 Eget kapital Aktie- Bundna Fria kapital reserver reserver Totalt Belopp vid årets ingång Utdelning 0 Förskjutning mellan fritt och bundet Omräkningsdifferens Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktie- Reservfond Fritt eget kapital kapital Totalt Belopp vid årets ingång Utdelning Koncernbidrag netto Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiernas kvotvärde är 100 SEK

16 Barken Invest AB Sid 15 (16) Not 16 Obeskattade reserver Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Summa obeskattade reserver Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver uppgår till 28% Not 17 Avsättningar för skatter uppskjutna skatteskulder är hänförliga till följande poster: Skillnad mellan bokförings- och skattemässiga avskrivningar på: Maskiner och inventarier Periodiseringsfonder i koncernbolagen Summa Not 18 Skulder till kreditinstitut Skulder med förfallodatum senare än fem år efter balansdagen Beviljad checkräkningkredit Not 19 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkte Upplupna semesterlöner Upplupna arbetsgivaravgifter Upplupna löner Särskild löneskatt Övriga interima skulder Förutbetalda intäkter

17

18

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet HSC Gotlandia II på besök i Stockholm 17:e juni 2006. Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2005 30 april 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto minskade från 346 Mkr till 269 Mkr, i föregående års resultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer