detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN"

Transkript

1 detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser beslutsdatum GODKÄND sign. ANTAGEN KLARA arkitektbyrå ab LAGA KRAFT

2 Detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN (Grossbol s:13, Myren 7 samt delar av Grossbol 1:85, Klarälvsbanan 1:2 och Svanen 8) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Utlåtande PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus i fyra våningar i kvarteret Svanen, ordna en ny körbar förbindelse mellan Storgatan till parkeringsplatsen i kvarteret Myren samt att ge Floragatan en ny anslutning till Bruksgatan genom sammankoppling med Vinkelgatan. Sammantaget bedöms planläggningen möjliggöra uppförandet av ett trettiotal nya lägenheter med tillhörande bostadskomplement såsom garage, parkering, förråd och miljöstation. Parkeringsplatsen i kvarteret Myren betjänar idag bl.a. kommunhuset och Folkets Hus. Körbar förbindelse finns idag endast med Bruksgatan via Vinkelgatan. Det är inte alltid lätt att hitta till parkeringen och trafikbelastningen i korsningen Vinkelgatan-Bruksgatan kan ibland bli besvärande vid större arrangemang. I planen ges nu parkeringen ytterligare en tillfartsmöjlighet direkt från Storgatan. Idag mynnar såväl Vinkelgatan som Floragatan ut på Bruksvägen med korta avstånd mellan korsningarna och däremellan sträcker sig gångoch cykelleden Klarälvsbanan. Trafiksituationen i denna punkt bedöms ur såväl framkomlighets- som trafiksäkerhetssynpunkt som mindre god. I planen har Floragatan förlängts över Klarälvsbanan och sammankopplats med Vinkelgatan. Planen upprättas med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900.

3 2 AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN Markens lämplighet Enligt miljöbalkens 3 kap. 1 skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Det aktuella området ligger centralt i Forshaga tätort längs Bruksgatan. Platsen är strategisk för den planerade användningen med närhet till tätortens service och i direkt anslutning till annan bostadsbebyggelse. Platsen har vidare en väl fungerande infrastruktur. Större delen av planområdet är redan idag detaljplanelagt för bostadsändamål. Etableringen är av allmänt intresse och bedöms vara förenlig med intentionerna i 3 kap. 1 miljöbalken. Värdefulla områden Enligt 3 kap. 2-5 miljöbalken skall stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydelse samt fiskevatten skyddas mot påtaglig skada. Områden med värden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall, enligt 3 kap. 6 miljöbalken, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada. Behovet av grönområden i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Föreslagen planering tar inte i anspråk något sådant område som avses i 3 kap. 2-5 miljöbalken. Däremot berörs ett område enligt 3 kap. 6 miljöbalken. Planområdet utgör en del av kulturmiljön Forshaga i länsstyrelsens Kulturmiljöprogram för Värmland. Bedömningen görs dock att de föreslagna förändringarna inte påverkar kulturmiljön på något negativt sätt. Tillgången till grönområden är god i anslutning till tätorten. Riksintressen Enligt 3 kap. 5-8 och 4 kap. miljöbalken kan områden av särkskild betydelse ur ett nationellt perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag eller andra ingrepp som kan påtagligt skada riksintressen. Den föreslagna planeringen omfattas inte direkt av något riksintresse. Planområdet ligger dock inom Klarälvens avrinningsområde. Klarälven är av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 miljöbalken. I det aktuella avsnittet är det älven som utgör riksintresse som vandringsled för klarälvslax och klarälvsöring.

4 3 Vidare mynnar Klarälven i Vänern som bl.a. är av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 miljöbalken. Bedömningen görs dock att den föreslagna exploateringen inte kommer att hota något av dessa riksintressen. Bebyggelsen kommer att anslutas till de kommunala ledningsnäten så att spill- och dagvatten omhändertas på ett betryggande sätt innan det når recipient. Miljökvalitetsnormer utomhusluft Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med stöd av 5 kap. miljöbalken. Idag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft vad gäller partiklar (PM 10), kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bly, bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren, för olika föreningar i fisk- och musselvatten, omgivningsbuller samt för vattenförvaltningen. När det gäller utomhusluft brukar det vara minst skillnad mellan normer och uppmätta halter av luftföroreningar, i miljöer likt denna, för partiklar, bensen och kvävedioxid. Dimensionerande är oftast normerna för partiklar och bensen och i andra hand för kvävedioxid. I Forshaga finns mättningar gjorda i centrum vintern 2004/2005. Mätningarna visar att normerna för kvävedioxid, svaveldioxid och bensen klaras med bred marginal. När det gäller partiklar visar mätresultaten att kommunen i enlighet med bestämmelserna i förordningen om miljökvalitetsnormer måste fortsätta att mäta partikelhalten i utomhusluft, dvs. den s.k. över utvärderingströskeln överskrids för många gånger per år. Av de faktorer som är lättast att påverka har trafikmängden störst betydelse. Den enskilt mest effektiva åtgärden för att reducera halten partiklar torde, enligt olika försök, vara att minska dubbdäcksanvändningen. Planläggningen innebär att antalet bostäder i området ökar något, en bostadsbyggnad rivs och två byggs, och därmed kommer trafikmängden troligtvis att öka något. Men å andra sidan finns det anledning att anta att det centrala läget med närhet till service och kollektivtrafik innebär ett minskat bilberoende. Sammantaget bedöms förutsättningarna för att uppfylla normerna vad gäller luftkvalitet inte nämnvärt komma att påverkas. Plangenomförandet bedöms inte heller innebära några andra förändringar som medför ökade utsläpp till luften. fisk- och musselvatten Planområdet ligger inom Klarälvens avrinningsområde. Klarälven mynnar ut i Vänern. Såväl Klarälven som Vänern ingår i Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten som skall skyddas. De klassas som laxfiskvatten och då avser miljökvalitetsnormerna parametrarna temperatur, upplöst syre, ph-värde, uppslammade fasta substanser, syreförbrukning, nitriter, fenolföreningar, mineraloljebaserade kolväten, ammoniak, ammonium, restklor, zink och upplöst koppar. Dag- och spillvatten kommer att anslutas till kommunens ledningsnät och omhändertas på ett betryggande sätt innan det når recipient. Ett plangenomförande bedöms därför inte medföra någon risk för att gäl-

5 4 lande miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten kommer att överskridas. Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, så som de idag är formuler- ade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med fler än invånare. omgivningsbuller Planläggning bedöms dock under alla omständigheter inte att i nämnvärd grad försämra bullersituationen i området. vattenförvaltning Inom ramen för det s.k. vattendirektivet behandlas alla yt- och grundvatten. Inom vattenförvaltningen har en klassning av alla vattens kemiska och ekologiska status gjorts, miljökvalitetsnormer har antagits. Klarälven norr om Grava uppnår idag s.k. god ekologisk status och god kemisk status, exklusive halten av kvicksilver som idag överstiger gränsvärdet. Spill- och dagvatten kommer att anslutas till de kommunala ledningsnäten och omhändertas och renas på ett betryggande sätt innan det når recipient. Ett plangenomförande bedöms därför inte påverka möjligheterna att behålla eller förbättra statusen i Klarälven. PLANDATA Läge Planområdet ligger inom Forshaga tätort och Forshagas centrala delar, ca 200 meter norr om torget. Området avgränsas i söder av Bruksgatan, i väster av Storgatan, i norr av kommunhuset och Folkets hus och i övrigt av bostadsbebyggelsen inom kvarteren Lunden och Svanen. Areal Planområdets areal är ca 1,6 hektar. Markägoförhållanden Marken inom området ägs av Forshagabostäder AB och Forshaga kommun. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga Gällande översiktsplan, Översiktsplan 2010, antogs av kommunfullplaner mäktige den 26 januari I översiktsplanen utgör det nu aktuella planområdet en del av Forshaga tätort, utan närmare precisering. Klarälvsbanan utgör i översiktsplanen ett utvecklingsområde för turismen. Den nu aktuella planeringen bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.

6 5 Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden m.m. detaljplaner Det aktuella området omfattas idag av tre detaljplaner, Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Svanen m.fl., fastställd , Förslag till ändring av stadsplan för del av kvarteret Svanen m.m., fastställd och Detaljplan för kvarteret Myren och Folkets Hus-parkeringen, antagen Detaljplanen Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Svanen m.fl. anger gatumark samt park- och planteringsändamål för de berörda delarna. Förslag till ändring av stadsplan för del av kvarteret Svanen m.m. anger bostadsändamål för de berörda delarna. Detaljplan för kvarteret Myren och Folkets Hus-parkeringen anger parkering, park samt gång-, cykel- och mopedväg för de berörda delarna. Planernas genomförandetider är utgångna. kulturmiljö- Länsstyrelsen har i sitt Kulturmiljöprogram för Värmland från 1989 progam för uppmärksammat Forshaga tätort som en kulturhistoriskt värdefull miljö, Värmland se beskrivning nedan. Bebyggelsemiljöer med tidstypiska och välbevarade bruksbyggnader vid Europavägen, Bruksgatan och Slottsgatan, kyrka och kyrkogård och övriga kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt järnvägsbro över Klarälven. Ända fram till sekelskiftet 1900 dominerade odlingsmarkerna vid Forshaga och Skived. Vid tiden före reformationen räknades mark- och fiskerättigheter till Risbergs kloster. Skived kom att bli en för värmländska förhållanden ovanligt stor by med ett knappt 15-tal gårdar. Genom talets skiftesreformer upplöstes radbyn så att enbart några få gårdar förblev på sina ursprungliga platser. För sågverksdrift togs älvforsarna i anspråk i början av 1800-talet men inte förrän under seklets sista decennier skedde någon större expansion. Då tillkom såväl ångsågar som massafabriker och pappersbruk vid Forshaga och Klarafors. Samtidigt anlades här också ett glasbruk och viss annan industri. Det egentliga samhällsbyggandet i Forshaga började med den kemiska massaproduktionen mellan 1890 och Företagen byggde arbetaroch tjänstemannabostäder nära verksbyggnaderna, som vid Bruksgatan, Slottsgatan och Europavägen och med avsides på östra sidan älven vid Enåsen och Hjortmyren. Utmed Storgatan och kring järnvägsstationen samlades affärer och gemensamhetslokaler. Befolkningsantalet ökade starkt under 1900-talets första årtionde. År 1907 blev Forshaga municipalsamhälle och 1944 köping.

7 6 Förutom kyrkan från 1920, ritad av Bror Almqvist, finns idag ett flertal enskilda byggnader som illustrerar gångna tiders byggnadsskick. Sammanhängande partier med den bruksanknutna sekelskiftbebyggelsen återfinns främst utmed Europavägen, Bruksgatan och Slottsgatan med byggnaderna på sedvanligt sätt grupperade, utformade och utrustade utifrån en företagsmässig social rangordning. Det kulturhistoriska värdet ligger dels i helheten och samspelet mellan de olika bebyggelseområdena, dels i befintlig bebyggelses och bros utformning, utförande, materialval och färgsättning. Hela planområdet ingår i denna miljö såsom den definierats, men ligger utanför de uppmärksammade bebyggelsemiljöerna och omfattar heller inte några av de uppmärksammade byggnaderna. Ett plangenomförande bedöms därför inte i någon nämnvärd grad påverka områdets kulturvärden. naturvårdsprogram Forshaga och Munkfors kommun har i sitt gemensamma Naturvårdsprogram 2009 uppmärksammat Klarälvsbanan som en viktig spridningskorridor i landskapet för många arter, där känslig flora och insekter har kunnat etablera sig. Det är sträckor längre norrut i kommunen som enligt naturvårdsprogrammet kanske är de mest intressanta. Ett mål i naturvårdsprogrammet är att det skall uppföras en skötselplan för Klarälvsbanans vägkanter för att främja den torrängsflora som finns. Delar av planområdet ingår i denna miljö såsom den definierats, men ligger utanför den mest intressanta sträckningen. Ett plangenomförande bedöms därför inte i någon nämnvärd grad påverka områdets naturvärden. Program för planområdet Bedömningen har gjorts att något detaljplaneprogram inte behöver upprättas. Planeringen innebär i huvudsak en komplettering med ytterligare bostäder inom ett redan detaljplanelagt och etablerat bostadsområde. Vidare har den nu aktuella planeringen stöd i gällande översiktsplan. Behovsbedömning Detaljplanen bedöms inte kunna medföra någon sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten eller anda resurser som avses i 5 kap. 18 plan- och bygglagen, 6 kap. 11 miljöbalken eller 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att den behöver föregås av en miljöbedömning/mkb Däremot gjordes bedömningen att en geoteknisk undersökning, en markradonundersökning, bullerberäkningar samt att en trafikutredning borde tas fram. Undersökningarna/utredningarna finns nu framtagna och kunskaperna härifrån har arbetats in i planen.

8 7 FÖRUTSÄTTNINGAR Natur topografi Planområdet är i princip plant med marknivåer mellan ca +57,0 och +60,0 meter (RH 2000). Det finns en mindre ravin inom planområdets västra del i anslutning till Klarälvsbanan. Botten på ravinen ligger ca tre meter lägre än omgivande mark. vegetation Inom planområdet, som idag till stor del utgörs av asfalterade ytor i form av bl.a. parkeringsplatser och trafikytor, finns det sparsamt med vegetation. Längs med och invid de asfalterade ytorna finns det dock gräsytor och prydnadsbuskar i någon omfattning. I anslutning till Klarälvsbanan, runt den mindre ravinen, finns ett område med naturmarkskaraktär. Här finns några större björkar och några enstaka tallar.

9 8 biotopskydd Utanför planområdet i söder, i anslutning till Bruksgatan, finns en allé med stor betydelse gatubilden. Alléer äger generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 miljöbalken. Inom biotopskyddsområden får det inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Länsstyrelsen kan medge dispens om särskilda skäl föreligger. geotekniska förhållanden Det har inte gjorts någon specifik geoteknisk undersökning i samband med den nu aktuella planeringen. Däremot har kunskaper från närområdet sammanställts i en geoteknisk PM gjord av SWECO Infrastructure, daterad Här anges att jorden överst utgörs jorden överst av upp till ca 0,5 meter fyllning. Härunder återfinns överst ca 10 till 25 meter finkorniga sediment. Sedimenten utgörs överst av lös till halvfast lagrad sand och silt i skikt. Härunder återfinns lera och siltig lera. Leran underlagras av friktionsjord på berg. I tidigare undersökningar har fria vattenytor i provningshålen uppmätts på mellan 3,9 och 4,5 meters djup under markytan. markradon I samband med det geotekniska yttrandet gjordes även en markradonundersökning. Här konstaterades att marken är klassad som s.k. lågradonmark. Rekommenderat radonskydd för nybyggnad finns formulerat i Statens Planverks rapport 59:1982. stabilitet förorenad mark fornlämningar Enligt den geotekniska PM:n bedöms totalstabiliteten inom området vara tillfredsställande. Det finns inga historiska eller andra belägg för att det skulle ha förekommit någon form av verksamhet inom området som kunnat medföra föroreningar av marken. Det finns, enligt fornminnesregistret, inga kända fornlämningar inom planområdet.

10 9 Verksamheter inom planområdet Större delen av planområdet är avsatt för bostadsändamål i nu gällande detaljplaner. I den östra delen av planområdet finns i dagsläget ett flerbostadshus och ett garage för Postens bilar samt en asfalterad parkeringsyta för omkringliggande bostäder. Den västra delen av planområdet utgörs i nu gällande detaljplaner av gatumark, park- och planteringmark, parkering samt gång- och cykelväg. Genom planområdet sträcker sig den regionala cykelleden Klarälvsbanan. Vegetationen närmast Klarälvsbanan har karaktären av naturmark och fungerade tidigare som en skyddszon mot järnvägen. utom planområdet Området i stort utgör en del av Forshaga centrum och innehåller en blandning av bostäder, butiker och kontor. Ca 200 meter söder om planområdet ligger Forshagas egentliga centrumkärna med bl.a. två större livsmedelsbutiker.

11 10 Längs Bruksgatan dominerar flerbostadshusen medan inslaget av butiker är större längs Järnvägsgatan och Storgatan. Direkt norr om planområdet ligger Folkets Hus som är sammanbyggt med kommunhuset. I övrigt omges planområdet i stort av villabebyggelse.

12 11 Bebyggelse stadsbild Planområdet ligger längs Bruksgatan som historiskt sett varit ett betydelsefull förbindelse mellan den gamla landsvägen, Storgatan, och fabrikerna nere vid forsen. Det var innan Industriledens tillkomst. Flödet av människor som rörde sig här innebar att det även fanns förutsättningar för viss kommersiell verksamhet. Det finns fortfarande kvar rester av sådan, särskilt i avsnittet närmast Storgatan. Fram till 1970-talet behöll gatan till stor del sin karaktär. Efterhand kom dock den småskaliga bebyggelsen att ersättas av flerbostadshus i två till tre våningar och inslaget av butiker minskade. Några av de äldre byggnaderna finns dock kvar, exempelvis hotellet och en mer sammanhållen bebyggelse ner mot bruksområdet. Det nu aktuella området ger ett lite övergivet intryck där det ligger som ett dåligt utnyttjat, centralt beläget, markområde längs Bruksgatan. Den bebyggelsestruktur som tidigare var av central betydelse i samhället, nämligen stråket Storgatan-Bruksgatan, är inte längre lika lätt avläsbar. inom planområdet Inom planområdet finns idag ett flerbostadshus i två våningar med fasader i falurött och gavlar i ljus fasadsten med fem tillhörande uthus i falurött. Väster om flerbostadshuset finns ett falurött garage med tillhörande plank.

13 12 I den västra delen av planområdet finns en elnätstation av typiskt snitt. utom planområdet Närmast norr om planområdet ligger en äldre villa med vita träfasader. Bostadsbebyggelsen längs Bruksgatan domineras av flerbostadshus i två till tre våningar. De är uppförda talen och varierar vad gäller material och taklutning.

14 13 Här finns också några byggnader äldre byggnader kvar, exempelvis hotellet. Den bakomliggande villabebyggelsen varierar även utseendemässigt. Här finns villor uppförda från 1920-talet och framåt. Längs Järnvägsgatan finns två nyare flerbostadshus i tre våningar. Här ligger också bl.a. två livsmedelsbutiker med traditionellt utseende. Väster om planområdet ligger Folkets Hus med sina stora, delvis slutna, byggnadsvolymer. Ute vid Storgatan finns även några mer storskaliga bostadshus med upp till fyra våningars höjd. Service samhällelig kommersiell Samhällsservice av olika slag, såsom skolor, vårdcentral och liknande finns inom Forshaga tätort. Sjukhus och universitet finns i Karlstad, avståndet dit är ca två och en halv mil. Kommersiell service finns framförallt inne i centrala Forshaga. Här finns bl.a. två större livsmedelsbutiker, banker och apotek. Planområdet ligger ca 200 meter från närmaste livsmedelsbutik.

15 14 Friytor rekreation Planområdet ligger i anslutning till den grönyta som sträcker sig längs med Klarälvsbanan och som utmynnar i Åsmyrsområdet och strövområdena längs Klarälven. Vid friluftsgården Sisugården finns iordningsställda spår- och stigsystem, avståndet dit är ca två kilometer. lek Närmaste kommunala lekplats finns inom centrumområdet. Trafik biltrafik Planområdet angörs idag från Vinkelgatan och Floragatan som båda är tvärgator till Bruksgatan. Enligt kommunens trafiknätsanalys tillhör Bruksgatan huvudnätet medan Floragatan och Vinkelgatan tillhör lokalnätet. Skyltad hastighet är 50 km/tim på Bruksgatan och Vinkelgata och 30 km/tim på Floragatan. parkering kollektivtrafik buss Stora delar av planområdet utgörs idag av asfalterade ytor i form av bl.a. parkeringsplatser. Parkeringen inom kvarteret Myren är flitigt använd och betjänar bl.a. kommunhuset och Folkets hus medan den inom kvarteret Svanen öster om Klarälvsbanan används betydligt mindre. Busslinjerna Karlstad-Skived-Forshaga-Deje samt Karlstad-Ilanda- Forshaga-Deje trafikerar området med mellan ca åtta och arton turer vardagar respektive mellan ca fyra och sex turer under helgen i vardera riktningen. Närmaste hålplatser finns längs Storgatan, avståndet dit är ca 200 meter. Restiden med buss till Karlstad är ca 30 minuter. Värmlandstrafik svarar för busstrafiken.

16 15 gång- och cykeltrafik Det finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät inom Forshaga. Längs Bruksgatan sträcker sig en gång- och cykelväg med bra koppling till det övergripande gång- och cykelvägnätet. Tvärs genom planområdet sträcker sig Klarälvsbanan som idag fungerar som en regional cykelled mellan Karlstad och Uddeholm. Genom Forshaga tätort har den en strategisk sträckning genom centrumområdet. Störningar buller Riksdagen antog 1999 ett antal miljökvalitetsmål, bl.a. målet God bebyggd miljö. Ett av delmålen under den rubriken handlar om buller. Här anges att antalet människor, som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder, skall ha minskat med 5 % till år 2010 jämfört med år Motsvarande regionala miljömål, beslutat av länsstyrelsen, har samma formulering. vägtrafik Storgatan som avgränsar planområdet åt väster trafikeras med ca 5500 fordon per årsmedeldygn. På Bruksgatan i söder har mätningar gjorts under hösten 2012 som visar att den trafikeras med 2366 fordon per årsmedeldygn inom det aktuella avsnittet. Vinkelgatan och Floragatan bedöms ha en betydligt lägre trafikmängd. Grundläggande riktvärden för vägtrafikbuller finns angivna i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Här anges vägledande riktvärden för god miljökvalitet vid nybyggnad av bostadsbebyggelse: 30 dba ekvivalent ljudnivå inomhus, 45 dba maximal ljudnivå inomhus nattetid, 55 dba ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, och 70 dba maximal ljudnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad. vibrationer Risk för störande vibrationer från vägtrafiken bedöms kunna förekomma i någon omfattning inom området.

17 16 Grundläggande riktvärden för vibrationsnivåer finns angivna i policydokumentet Buller och vibrationer från spårbunden linjetrafik, riktlinjer och tillämpning S024235/SA60 som upprättats gemensamt av Naturvårdsverket och Banverket. Riktvärdena gäller dock endast för spårbunden trafik men saknas i övrigt utanför den direkta arbetsmiljön. Dock finns en svensk standard SS , Mätning och riktlinjer för bedömning av komfort i byggnader, här anges känseltröskeln till < 0,4 mm/s, måttlig störning till 0,4-1,0 mm/s och sannolik störning till > 1,0 mm/s (vägd vibrationshastighet). Teknisk försörjning dricksvatten, spillvatten och dagvatten värme Kommunala dricks-, spill- och dagvattenledningar finns inom området. Det kommunala fjärrvärmenätet är utbyggt inom området. De flesta byggnader inom närområdet är anslutna. Nätägare är Forshaga Energi AB. el Strömförsörjning finns inom området. I planområdets centrala del finns en större elnätstation. Fortum är nätägare. tele Telenät finns utbyggt inom området. Skanova Access är nätägare. data Det finns idag inget separat ledningsnät utbyggt inom området. Det planeras dock för ett kommunalt optonät inom kommunen. avfall Avfallshantering sker enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan. Kommunens återvinningscentral finns på Katrineberg i Deje och närmaste återvinningsstation finns i Forshaga centrum, ca 200 meter sydväst om planområdet. FÖRÄNDRINGAR Natur topografi Den mindre ravin som finns inom planområdets västra del kommer att fyllas igen. I övrigt kommer inga större förändringar av marknivåerna att ske bortsett från smärre justeringar som kan bli aktuella i anslutning till den planerade sammandragningen av Floragatan och Vinkelgatan samt i anslutning till den nya bebyggelsen för att exempelvis klara tillgängligheten.

18 17 vegetation I anslutning till den befintliga parkeringen inom kvarteret Myren kommer den norra infarten från Vinkelgatan att behöva stängas för att få en god profil på Vinkelgatan. Plangenomförandet innebär bl.a. att ett befintligt flerbostadshus nära Bruksgatan rivs och ger plats för en parkering samtidigt som en befintlig parkeringsyta väster där om bebyggs med nya flerbostadshus. Sammantaget kommer mängden vegetation i stort att vara densamma som idag. Däremot kommer den att förfinas eftersom större del kommer att utgöra tomtmark med trädgårdsvegetation. Vegetationen närmast Klarälvsbanan kommer, på grund av att ravinen skall fyllas igen, att behöva avverkas. Eventuellt kan dock något eller några träd bevaras. I och med att området kommer att bebyggas med bostäder kommer karaktären på marken närmast Klarälvsbanan inom själva planområdet att förädlas och mer få karaktären av parkmark. Begreppet park förutsätter parkskötsel efter ortens sed. Längre norrut återfår marken längs Klarälvsbanan sin naturmarkskaraktär. Den befintliga allén längs Bruksgatan har stor betydelse för gatu- och stadsbilden. Allén är skyddad och ligger utanför planområdet och kommer inte att beröras av ett plangenomförande. geotekniskaförhållanden Enligt den geotekniska PM:n bedöms grundläggningen av byggnader med upp till två våningars höjd kunna ske ytligt på befintligt underlag. Större och tyngre byggnadskonstruktioner kan kräva grundläggning med pålar. All grundläggning skall ske frostfritt och vara väldränerad. Kunskaperna bedöms tillräckliga för planskedet. Behovet av kompletterande geotekniska undersökningar kommer att bevakas i samband med bygglovsprövningar. markradon stabilitet förorenad mark fornlämningar Mot bakgrund av att marken är att klassa som s.k. lågradonmark behöver inga särskilda åtgärder vidtas. Inga särskilda åtgärder bedöms behöva vidtas när det gäller områdets stabilitet. Om det i samband med exploatering eller andra arbeten skulle påträffas markföroreningar eller misstänkta markföroreningar skall kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. miljö- och byggnämnden, för samråd om hur hantering av schaktmassor och sanering skall ske. Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kulturminneslagen. Skulle det i samband med exploatering eller andra arbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar skall kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen.

19 18 Verksamheter Huvuddelen av kvartersmarken inom planområdet är avsett för bostadsändamål. Det finns en generell strävan att förtäta centrummiljön med ytterligare bostäder. Det ger ett mer levande centrum som lever över fler av dygnets timmar. Det är Forshagabostäders önskan om att uppföra lägenheter i form av flerbostadshus i det aktuella läget som har initierat planprocessen. Forshaga har, liksom Sverige i övrigt, en åldrande befolkning och efterfrågan på centralt belägna bostäder med närhet till service av olika slag ökar. Platsen har bedömts mycket lämplig utifrån den utgångspunkten. Med bostadsändamål menas att boendet skall vara verksamhetens huvudsyfte och dessutom ha varaktig karaktär. Dit hör även bostadskomplement såsom tvättstugor, garage/parkering, förråd och liknande. I begreppet ingår även kategoribostäder av olika slag såsom gruppbostäder, träningsbostäder och liknande, även om boendet kräver ständig tillsyn av personal. Upplåtelseform och boendeform har ingen betydelse i sammanhanget. Vid annan verksamhet i en bostadslägenhet gäller att huvudsyftet alltid skall vara boendet. Enstaka arbetsrum i en stor bostad skall kunna accepteras. Ett plangenomförande förutsätter att den elnätstation som finns inom planområdet flyttas. I planen har den getts ett nytt läge omedelbart väster om Vinkelgatan i anslutning till parkeringen inom kvarteret Myren. Vidare möjliggör planen en utvidgning av fastigheten Myren 4 fram till Vinkelgatan. Marken utgör parkmark i gällande plan med utnyttjas idag som parkeringsyta för fastighetens behov. Generellt gäller att verksamheter så långt möjligt skall anpassas till ett uthålligt system som ger så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Bebyggelse stadsbild Det finns en uttalad gestaltningsambition från kommunens sida att förtäta centrumområdet och gärna med bostäder. Det har tidigare skett bl.a. längs Järnvägsgatan och Storgatan och kan nu även ske längs Bruksgatan. Genom planen skapas möjlighet att förädla ett centralt beläget markområde och fylla den lucka som finns i bebyggelseraden längs Bruksgatans norra sida. Den nya bebyggelsen kommer att bidra till att knyta samman bebyggelsen längs Bruksgatan med den längs Storgatan. Med förtätning menas här inte enbart utbredningen på mark utan att även att låta centrumbebyggelsen annonsera sig höjdmässigt. Den övervägande delen av centrumbebyggelsen i Forshaga är uppförd i en eller två våningar. Det finns dock högre byggnader och då framförallt i anslutning till Storgatan. Just det nu aktuella området, där Bruksgatan möter centrumkärnan, bedöms vara en lämplig plats för högre bebyggelse.

20 19 Som en följd av plangenomförandet kommer en befintlig bostadsbyggnad längs Bruksgatan att rivas för att bli parkeringsplatser för den nya bebyggelsen. Här ger planen möjlighet att uppföra garage och därmed skapas förutsättningar för att hålla ihop bebyggelseraden ut mot gatan. utformning Kvartersmarken för bostadsändamål inom kvarteret Svanen har getts en enkel struktur. Ut mot Bruksgatan finns en zon om tre meter som inte får bebyggas därefter följer en zon som endast får bebyggas med uthus, garage och motsvarande. Av stadsbildskäl har i planen införts en bestämmelse om att uthusbyggnader skall placeras i förgårdslinjen ut mot Bruksgatan. Från kvartersgräns fram till Bruksgatans körbana är det ca sex meter som rymmer gång- och cykelväg samt planteringsremsa med allé. Zonen om tre meter som överhuvudtaget inte får bebyggas säkrar att ingen bebyggelse hamnar närmare Bruksgatan än idag, dvs. ca nio meter från körbanan. Det har bedömts angeläget ur stadsbildssynpunkt och tryggar allén. Zonen som endast får bebyggas med uthus garanterar att själva bostadsbyggnaderna kommer så långt in från gatan att riktvärdena för trafikbuller kan klaras. Vidare redovisas mark som inte får bebyggas i en zon med sex meters bredd ut mot Floragatan i norr enligt det mönster som gäller i angränsande planer samt för del av Floragatans tidigare sträckning som idag utnyttjas som infart till fastigheten Grossbol 1:104. Bostadsbyggnader får uppföras till högst fyra våningars höjd. Som våning räknas, enligt 1 kap. 4 PBF (Plan- och byggförordningen), vind där bostadsrum eller arbetsrum kan inredas, om den beräknade byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida, och källare om golvets översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett tänkt plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. För komplementbyggnader gäller en högsta tillåten byggnadshöjd på 3,0 meter. Taklutningen har i planen begränsats till maximalt 30 grader. Det är en taklutning som möjliggör användningen av de flesta taktäckningsmaterial och som ansluter väl till omgivningen. I planen finns också en generell bestämmelse om att byggnader skall placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Utnyttjandegraden anges som en största tillåten bruttoarea i m 2 över mark. Med bruttoarea menas area av mätvärda delar av våningsplan begränsade av omslutande byggnadsdelars utsida och omfattar alla byggnader. I planen finns inte några särskilda utseendebestämmelser i övrigt. Med tanke på variationen hos den omgivande bebyggelsen görs bedömningen att en god anpassning bör kunna åstadkommas på en rad olika sätt.

21 20 Utseendefrågorna kommer att bevakas i samband med bygglovsprövningar. Planen förutsätter att en befintlig bostadsbyggnad avvecklas och att marken tas i anspråk som parkering för den nya bebyggelsen. Byggnaden som rivs bedöms inte ha något större värde för stadsbilden. Den är i dåligt skick och har en olämplig lägenhetssammansättning. Den ligger vidare i ett bullerutsatt läge nära Bruksgatan och har dålig tillgänglighet. I södra kanten av den större parkeringen inom kvarteret Myren finns i den tidigare planen byggrätt för ett garage. Byggrätten har inte utnyttjats och tas därför bort i den nya planen. Ett plangenomförande förutsätter att befintlig elnätstation ges ett nytt läge. Mark för ändamålet har reserverats i anslutning till Vinkelgatan vid den befintliga parkeringen i kvarteret Myren. tillgänglighet Bostäder och tillhörande tomter skall i princip utformas så att det medger tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Kravet på att bostäder skall vara tillgängliga genom hiss gäller inte byggnader som har färre än tre våningsplan. Om sådana byggnader innehåller bostäder som inte nås från marken, skall de dock vara projekterade och utförda på sådant sätt att hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. Service samhällelig kommersiell Ett plangenomförande bedöms inte komma att ställa krav på någon förändring av den samhälleliga servicen. Den planerade utbyggnaden av planområdet bedöms inte kunna skapa förutsättningar för någon utbyggnad av den kommersiella servicen. Etableringen innebär dock att underlaget för den befintliga servicen stärks. Friytor rekreation Marken mellan Floragatans nuvarande sträckning och Klarälvsbanan redovisas idag i gällande detaljplan som parkmark. Den utgörs av den mindre ravin som i samband med ett plangenomförande kommer att fyllas igen och delvis överföras till kvartersmark. Området bedöms inte, förutom zonen närmast Klarälvsbanan, ha några kvaliteter som friyta utan uppfattas som en skräpig håla. Utanför fastigheten Myren 4 finns i den tidigare planen en bit parkmark fram till Vinkelgatan. Den utnyttjas enbart av fastigheten och bedöms inte vara av något allmänt intresse. I planen har den överförts till kvartersmark som inte får bebyggas.. I övrigt kommer inga förändringar att ske vid ett plangenomförande.

22 21 lek I planen har införts bestämmelse om att en lekplats skall anordnas. Med lekplats menas sådan yta för småbarnslek som vanligtvis placeras inom bostadshusens entréområde, dvs. inom ca 50 meter från entrén. Den skall vara solbelyst dagtid och kunna övervakas från lägenheterna. Trafik biltrafik Planen omfattar en omdragning av Floragatans över Klarälvsbanan med anslutning till Vinkelgatan. Därmed avvecklas Floragatans nuvarande anslutning till Bruksgatan. Detta innebär, förutom att byggbarbar mark tillskapas, även att trafiksäkerheten inom området förbättras. Utfartens läge bedöms idag som mindre lämplig med hänsyn till närheten till korsningen Bruksgatan-Klarälvsbanan och den avsmalning som gjorts där för öka trafiksäkerheten vid passagen. Det innebär att trafiken på Floragatan istället kommer att ledas över till Vinkelgatan. Vinkelgatan håller god standard och bedöms klara den ökade belastningen. För befintligt enbostadshus på fastigheten Grossbol 1:104, som idag använder Floragatan som infart till sitt garage, kommer möjligheten att kvarstå och tryggas genom särskild bestämmelse i planen. För trafiksäkerheten i stort bedöms justeringen av gatunätet innebära en förbättring. Justeringen av gatunätet skapar också möjlighet till en effektivare markanvändning samt möjlighet till förädling och förtätning av ett centralt beläget område. Vidare kommer parkeringen i kvarteret Myren att ges en ny förbindelse med Storgatan som komplement till den befintliga från Bruksgatan. Detta bedöms förbättra trafikflödet till och från parkeringen och minska konfliktoch olycksrisken i anslutning till Bruksgatan. I övrigt kommer ingen förändring att ske vid ett plangenomförande. parkering Planen förutsätter att parkeringsbehovet skall lösas inom den egna tomtmarken. För de planerade nya bostäderna i kvarteret Svanen kommer det att ske längs Bruksgatan där ett befintligt flerbostadshus kommer att rivas. Infarten kommer att ske via befintlig körbar förbindelse omedelbart öster om parkeringsytan. Den befintliga parkeringen i kvarteret Myren, som bl.a. betjänar kommunhuset och Folkets hus, kommer att finnas kvar som idag. Den kommer dock att kompletteras med ytterligare en tillfart från Storgatan. Det kommer att förbättra trafikflödet och gör det lättare att hitta för besökande. Sammanföringen av Floragatan och Vinkelgatan kommer också att innebära vissa justeringar av parkeringens utseende i mötet mot Vinkelgatan för klara lutningar och vilplan. Det innebär bl.a. att den norra infarten kommer att behöva avvecklas.

23 22 kollektivtrafik buss gång- och cykeltrafik Ingen förändring kommer att ske med anledning av planens genomförande. Vid ett plangenomförande kommer gång- och cykeltrafiken inte att påverkas i någon nämnvärd utsträckning. Den gång- och cykeltrafik som tidigare har använt Floragatans utfart på Bruksgatan kommer vid ett plangenomförande istället att styras till Klarälvsbanan. Floragatans nya passage över Klarälvsbanan måste ur trafiksäkerhetssynpunkt ägnas särskild uppmärksamhet. Sammantaget har bedömningen gjorts, trots den tillkommande passagen över Klarälvsbanan, att trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna totalt sett förbättras inom området. Störningar buller vägtrafik WSP Samhällsbyggnad har gjort trafikbullerberäkningar, daterade och reviderade , som baserar sig på prognosår 2032 då trafiken på Bruksgatan beräknas ha ökat till 2438 fordon per årsmedeldygn. Andelen tung trafik bedöms vara mycket liten, ca 1 %. Beräkningarna visar bostadsbyggnader inte får placeras närmare Bruksgatans mitt än 16 meter om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus, 55 dba, skall klaras för samtliga våningar. Den maximala ljudnivån utomhus vid uteplats, 70 dba, klaras på avstånd mellan 31 och 37 meter beroende på mottagarhöjd, dvs. för vilken våning beräkningen görs. Planen är så utformad att ingen bostadsbebyggelse kan placeras närmare Bruksgatans mitt än 20 meter. Därmed klaras frifältsvärdet vid fasad medan en uteplats i detta läge inte skulle klara riktvärdet för maximal ljudnivå på 70 dba. Mot bakgrund av detta har i planen införts en särskild bestämmelse om att minst en uteplats till varje bostad skall orienteras så att den maximala ljudnivån inte överstiger 70 dba. Med uteplats avses särskilt iordningställt område eller yta såsom altan, terrass, balkong eller liknande som ligger i direkt anslutning till bostadshuset. Det finns goda möjligheter att lösa detta inom planen regelverk. Frågan kommer att bevakas i samband med bygglovsprövningar. Inomhusvärdena för bostäder regleras i Boverkets byggregler (BBR) och behöver därför inte införas som särskild bestämmelse i planen. När det gäller inomhusvärdena handlar det om fasadernas ljudreducerande förmåga vilket är en byggteknisk fråga. Det löses ofta relativt enkelt vid de bullernivåer som är aktuella här. Krav på fasadernas utformning kommer att ställas i samband med bygglovsprövningar. Kravet innebär att fasader med stängda fönster skall dämpa så att den högsta bullernivån inomhus inte överstiger 30 dba ekvivalent ljudnivå och så att den maximala ljudnivån nattetid inte överstiger 45 dba.

24 23 I trafikbullerberäkningarna har också studerats vilken effekt den planerade rivningen av bostadshuset på Svanen 8 får för den kvarvarande bebyggelsen på fastigheten. Beräkningar har gjorts för ett antal positioner med trafikmängder enligt prognosår Beräkningarna visar att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad inte överskrids i något läge, däremot överskrids den maximala ljudnivån med 1 dba för gaveln närmast Bruksgatan. Här finns dock idag ingen uteplats lokaliserad. Bedömningen görs att några särskilda bulleråtgärder med avseende på befintlig benbyggelse inte behöver vidtas på grund av rivningen av bostadshuset på Svanen 8. vibrationer Den totala trafikmängden, den begränsade andelen tung trafik och markförhållandena gör att risken för störande vibrationer bedöms som mycket liten. Några särskilda åtgärder bedöms inte behöva vidtas. Teknisk försörjning dricksvatten, spillvatten och dagvatten värme el Ny bebyggelse kommer att anslutas till de kommunala ledningsnäten. Bebyggelsen kommer att anslutas till fjärrvärmenätet. Ny bebyggelse kommer att anslutas till befintligt ledningsnät. Befintlig elnätstation kommer att ges en ny placering. tele, data avfall Anslutning kommer att ske till befintligt ledningsnät. Avfallshantering kommer att ske enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan. Administrativa frågor Genomförandetiden är satt till tio (10) år från den dag planen vunnit laga kraft. Konsekvenser av planens genomförande En exploatering enligt planen innebär en relativt stor förändring jämfört med dagens situation. Dels kommer ett befintligt flerbostadshus att rivas och ersättas av nya och dels kommer Floragatan att dras samman med Vinkelgatan. Området i kvarteret Svanen utgörs idag av en till stor del av asfalterad parkeringsyta som ursprungligen var tänkt som parkering för de omkringliggande lägenheterna. Utnyttjandet har dock varit lågt varför Posten på senare tid har getts möjlighet att uppföra ett garage och en inhägnad parkering för sina bilar på platsen. Postens behov av en sådan parkeringsanläggning kvarstår dock inte längre.

25 24 På platsen kommer det nu att uppföras flerbostadshus som fullföljer bebyggelsestrukturen längs Bruksgatan och därmed blir en länk till centrum. Bostadsbebyggelsen kommer att uppföras till fyra våningars höjd. Bedömningen görs att platsen kommer att klara detta och att bebyggelsen kommer att få funktionen som centrumkärnans avgränsning mot norr. Samtidigt kommer ett befintligt flerbostadshus längs Bruksgatan att rivas för att ge plats för parkering. Ur stadsbildssynpunkt bedöms detta vara en lämplig rockad. Det finns heller ingen önskan från ägaren Forshagabostäder att behålla byggnaden då den har en rad brister. För att bl.a. undvika en glugg i bebyggelseraden tillåter planen att här uppförs garage. Det skulle också bidra positivt till ljudmiljön på den innanför liggande gården. Inom området bedöms kunna uppföras ett trettiotal nya lägenheter. Det kommer att innebära en vitalisering av centrumområdet. Det kommer att fyllas med mer liv och aktivitet och bli levande under fler av dygnets timmar. Ytterligare bostäder i centrala Forshaga innebär också ett stärkt underlag för tätortens service. Dock kommer även belastningen på området att öka något, både från människor och i viss mån från trafik. Det centrala läget, med närhet till service och allmänna kommunikationer, bör dock innebära att behovet av privata biltransporter blir relativt litet. Ett plangenomförande förutsätter att Floragatans utfart på Bruksgatan avvecklas och att Floragatan dras samman med Vinkelgatan. För befintligt enbostadshus på fastigheten Grossbol 1:104 kommer möjligheten att utnyttja gatan fram till sitt garage att kvarstå. Ur trafiksäkerhetssynpunkt innebär lösningen en förbättring då en besvärlig utfart i anslutning till Klarälvsbanans passage över Bruksgatan avvecklas. Därtill möjliggör justeringen av gatunätet en effektivare användning av centralt belägen mark. Genom planen tillskapas ett antal konkurrenskraftiga och attraktiva bostäder med närhet till såväl grönområden som service, i direkt anslutning till befintlig infrastruktur. Det är angeläget ur ett mer långsiktigt kommunalekonomiskt perspektiv att Forshaga ges möjlighet att växa eller åtminstone inte minska befolkningsmässigt. En förutsättning för framgång i denna strävan är att kunna erbjuda sådana bostäder som efterfrågas. Bra lägenheter med god tillgänglighet och närhet till service av olika slag efterfrågas av allt fler.

26 25 ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande. Tidsplan planprocessen Beslut om samråd MBN september -12 Samråd med berörda samt remiss till myndigheter och kommunala nämnder oktober -12 Beslut om granskning november -12 Granskning december -12 Godkännande för antagande MBN januari -13 Antagande KF februari -13 Laga kraft mars -13 infrastruktur bebyggelse fastighetsbildning Justering av gatunätet kan ske när erforderliga planbeslut är fattade, medel ställs till förfogande och behov föreligger. Bebyggelse kan uppföras när erforderliga planbeslut är fattade, bygglov erhållits och när köparen/byggherren finner det lämpligt eller vad som särskilt avtalas i exploateringsavtal eller liknande. Fastighetsbildning kan ske när erforderliga planbeslut är fattade. Genomförandetid Genomförandetid är satt till tio (10) år från den dag planen vunnit laga kraft. Ansvarsfördelning Kommunen ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen: - behovsbedömning, - planarbete, - planprövning, - försäljning av erforderlig mark, - flyttning av elnätstation (Fortum), - fastighetsbildning (lantmäteriet), - iordningställande av allmän platsmark, - förbindelsepunkter för VSD-ledningar, och - bygglovsprövning. Köparen/byggherren ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen: - förvärv av erforderlig mark, - bygglovsansökan samt kontakter med myndigheter och andra, - nybyggnadskarta, - utsättning,

27 26 - anslutningsledningar till kommunens ledningsnät, - uppförande av bebyggelse, och - iordningställande av tomtmark inklusive in-/utfarter till kommunens gata. Avtal Planavtal har tecknats mellan köparen/byggherren och kommunen. Exploateringsavtal eller liknande, som reglerar de närmare omständigheterna kring exploateringen kommer att upprättas mellan kommunen och köparen/byggherren. Särskilt avtal skall tecknas mellan kommunen och Fortum när det gäller omständigheterna kring omlokaliseringen av elnätstationen. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Ett plangenomförande förutsätter att ett antal fastighetsbildningsåtgärder kan genomföras. Kommunen initierar och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. Kostnadsregleringar kommer att göras i samband med markförsäljningen eller i exploateringsavtalet. Rätten för fastigheten Grossbol 1:104 att utnyttja del av f.d. Floragatan som infart till sitt garage skall tryggas genom servitut. Ny elnätstation skall tryggas genom servitut. Rätten till underjordiska ledningar skall tryggas genom ledningsrätt eller servitut. Fastighetsbildning kan ske med stöd av planen. EKONOMISKA FRÅGOR Kommunen får direkt kostnader för planarbete, fastighetsbildning, ledningsdragning och iordningsställande av allmän platsmark. Kommunens direkta intäkter blir i form av försäljning av mark, bygglovsavgifter och anslutningsavgifter. De ekonomiska frågorna i övrigt mellan kommunen och köparen/byggherren kommer att regleras i ett exploateringsavtal eller liknande. Planavgift kommer inte att tas ut.

28 27 TEKNISKA FRÅGOR Nybyggnadskarta och utsättning kommer att krävas i samband med bygglovsprövning. Detta kan beställas hos kommunen. Krav på geoteknisk undersökning kommer att ställas i samband med bygglovsprövningar såvida det inte bedöms obefogat med tanke objektets ringa omfattning eller andra omständigheter. Krav på ljudmätning kan komma att ställas för att säkerställa att gällande riktvärden för trafikbuller uppfylls med föreslagen lösning. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Vid upprättandet av planbeskrivningen har miljö- och byggchef Tomas Ivansson medverkat. ÖVRIGA MEDVERKANDE Från KLARA arkitektbyrå ab har även planeringsarkitekterna Kristina Larsson och Gustaf Nyman medverkat Jan Erik Engström arkitekt SAR/MSA

29 Detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN (Grossbol s:13, Myren 7 samt delar av Grossbol 1:85, Klarälvsbanan 1:2 och Svanen 8) UTLÅTANDE HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Utlåtande Ett detaljplaneförslag har upprättats med normalt planförfarande för kvarteren Svanen och Myren i Forshaga kommun. Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden till och med I bilaga 1 redovisas de synpunkter som kommit in under granskningstiden och kommunens kommentarer till dessa. Inkomna synpunkter har inte föranlett någon ändring av planförslaget. Det anses inte heller förekomma några synpunkter från samrådsskedet som inte blivit tillgodosedda.

30 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGSSKEDET BILAGA 1

31 REGIONALA YTTRANDEN KOMMENTARER

32 REGIONALA YTTRANDEN KOMMENTARER

33 KOMMUNALA YTTRANDEN KOMMENTARER Urban Ledin miljö- och byggchef Forshaga kommun 4

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab. detaljplan för LUND 4:36 i Fagerås ANTAGANDEHANDLING LUND 4:36 OCH DEL AV LUND 4:4 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab. detaljplan för LUND 4:36 i Fagerås ANTAGANDEHANDLING LUND 4:36 OCH DEL AV LUND 4:4 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN ANTAGANDEHANDLING detaljplan för LUND 4:36 i Fagerås LUND 4:36 OCH DEL AV LUND 4:4 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning särskilt utlåtande övriga handlingar: plankarta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

DEL AV NORRA VÄLSÄTTER

DEL AV NORRA VÄLSÄTTER SAMRÅDSHANDLING 2014-09-15 Detaljplan för DEL AV NORRA VÄLSÄTTER 3:1 del av NORRA VÄLSÄTTER 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: behovsbedömning fastighetsförteckning planbeskrivning samrådsredogörelse

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Karlsgatan Planområdet Gräsgatan Karlsgatan Detaljplan kv Krokusen m.fl Örebro kommun Enkelt planförfarande Samrådstid: 19/5 2014 30/6 2014 Handläggare:

Läs mer

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG ANTAGANDEHANDLING 2002-08-12 Handläggare Birgitta Lööf Tel: 031-792 12 66 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-26 och lagakraftvunnen 2002-11-11 Diarienummer KS 294/2001-061 Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Antagen av Tekniska nämnden (TKN 2010:113) Laga kraft 2011-06-10 Genomförandetiden utgår

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

BERGAVÄGEN (Svanen 1)

BERGAVÄGEN (Svanen 1) SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Detaljplan för BERGAVÄGEN (Svanen 1) Smedjebackens kommun MBN beslut om samråd: 2011-06-17 MBN beslut om granskning: 2011-08-17 MBN förslag om antagande: 2011-10-07

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer