detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN"

Transkript

1 detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser beslutsdatum GODKÄND sign. ANTAGEN KLARA arkitektbyrå ab LAGA KRAFT

2 Detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN (Grossbol s:13, Myren 7 samt delar av Grossbol 1:85, Klarälvsbanan 1:2 och Svanen 8) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Utlåtande PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus i fyra våningar i kvarteret Svanen, ordna en ny körbar förbindelse mellan Storgatan till parkeringsplatsen i kvarteret Myren samt att ge Floragatan en ny anslutning till Bruksgatan genom sammankoppling med Vinkelgatan. Sammantaget bedöms planläggningen möjliggöra uppförandet av ett trettiotal nya lägenheter med tillhörande bostadskomplement såsom garage, parkering, förråd och miljöstation. Parkeringsplatsen i kvarteret Myren betjänar idag bl.a. kommunhuset och Folkets Hus. Körbar förbindelse finns idag endast med Bruksgatan via Vinkelgatan. Det är inte alltid lätt att hitta till parkeringen och trafikbelastningen i korsningen Vinkelgatan-Bruksgatan kan ibland bli besvärande vid större arrangemang. I planen ges nu parkeringen ytterligare en tillfartsmöjlighet direkt från Storgatan. Idag mynnar såväl Vinkelgatan som Floragatan ut på Bruksvägen med korta avstånd mellan korsningarna och däremellan sträcker sig gångoch cykelleden Klarälvsbanan. Trafiksituationen i denna punkt bedöms ur såväl framkomlighets- som trafiksäkerhetssynpunkt som mindre god. I planen har Floragatan förlängts över Klarälvsbanan och sammankopplats med Vinkelgatan. Planen upprättas med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900.

3 2 AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN Markens lämplighet Enligt miljöbalkens 3 kap. 1 skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Det aktuella området ligger centralt i Forshaga tätort längs Bruksgatan. Platsen är strategisk för den planerade användningen med närhet till tätortens service och i direkt anslutning till annan bostadsbebyggelse. Platsen har vidare en väl fungerande infrastruktur. Större delen av planområdet är redan idag detaljplanelagt för bostadsändamål. Etableringen är av allmänt intresse och bedöms vara förenlig med intentionerna i 3 kap. 1 miljöbalken. Värdefulla områden Enligt 3 kap. 2-5 miljöbalken skall stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydelse samt fiskevatten skyddas mot påtaglig skada. Områden med värden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall, enligt 3 kap. 6 miljöbalken, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada. Behovet av grönområden i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Föreslagen planering tar inte i anspråk något sådant område som avses i 3 kap. 2-5 miljöbalken. Däremot berörs ett område enligt 3 kap. 6 miljöbalken. Planområdet utgör en del av kulturmiljön Forshaga i länsstyrelsens Kulturmiljöprogram för Värmland. Bedömningen görs dock att de föreslagna förändringarna inte påverkar kulturmiljön på något negativt sätt. Tillgången till grönområden är god i anslutning till tätorten. Riksintressen Enligt 3 kap. 5-8 och 4 kap. miljöbalken kan områden av särkskild betydelse ur ett nationellt perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag eller andra ingrepp som kan påtagligt skada riksintressen. Den föreslagna planeringen omfattas inte direkt av något riksintresse. Planområdet ligger dock inom Klarälvens avrinningsområde. Klarälven är av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 miljöbalken. I det aktuella avsnittet är det älven som utgör riksintresse som vandringsled för klarälvslax och klarälvsöring.

4 3 Vidare mynnar Klarälven i Vänern som bl.a. är av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 miljöbalken. Bedömningen görs dock att den föreslagna exploateringen inte kommer att hota något av dessa riksintressen. Bebyggelsen kommer att anslutas till de kommunala ledningsnäten så att spill- och dagvatten omhändertas på ett betryggande sätt innan det når recipient. Miljökvalitetsnormer utomhusluft Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med stöd av 5 kap. miljöbalken. Idag finns miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft vad gäller partiklar (PM 10), kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bly, bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren, för olika föreningar i fisk- och musselvatten, omgivningsbuller samt för vattenförvaltningen. När det gäller utomhusluft brukar det vara minst skillnad mellan normer och uppmätta halter av luftföroreningar, i miljöer likt denna, för partiklar, bensen och kvävedioxid. Dimensionerande är oftast normerna för partiklar och bensen och i andra hand för kvävedioxid. I Forshaga finns mättningar gjorda i centrum vintern 2004/2005. Mätningarna visar att normerna för kvävedioxid, svaveldioxid och bensen klaras med bred marginal. När det gäller partiklar visar mätresultaten att kommunen i enlighet med bestämmelserna i förordningen om miljökvalitetsnormer måste fortsätta att mäta partikelhalten i utomhusluft, dvs. den s.k. över utvärderingströskeln överskrids för många gånger per år. Av de faktorer som är lättast att påverka har trafikmängden störst betydelse. Den enskilt mest effektiva åtgärden för att reducera halten partiklar torde, enligt olika försök, vara att minska dubbdäcksanvändningen. Planläggningen innebär att antalet bostäder i området ökar något, en bostadsbyggnad rivs och två byggs, och därmed kommer trafikmängden troligtvis att öka något. Men å andra sidan finns det anledning att anta att det centrala läget med närhet till service och kollektivtrafik innebär ett minskat bilberoende. Sammantaget bedöms förutsättningarna för att uppfylla normerna vad gäller luftkvalitet inte nämnvärt komma att påverkas. Plangenomförandet bedöms inte heller innebära några andra förändringar som medför ökade utsläpp till luften. fisk- och musselvatten Planområdet ligger inom Klarälvens avrinningsområde. Klarälven mynnar ut i Vänern. Såväl Klarälven som Vänern ingår i Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten som skall skyddas. De klassas som laxfiskvatten och då avser miljökvalitetsnormerna parametrarna temperatur, upplöst syre, ph-värde, uppslammade fasta substanser, syreförbrukning, nitriter, fenolföreningar, mineraloljebaserade kolväten, ammoniak, ammonium, restklor, zink och upplöst koppar. Dag- och spillvatten kommer att anslutas till kommunens ledningsnät och omhändertas på ett betryggande sätt innan det når recipient. Ett plangenomförande bedöms därför inte medföra någon risk för att gäl-

5 4 lande miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten kommer att överskridas. Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, så som de idag är formuler- ade, gäller egentligen bara skyldigheten att kartlägga och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med fler än invånare. omgivningsbuller Planläggning bedöms dock under alla omständigheter inte att i nämnvärd grad försämra bullersituationen i området. vattenförvaltning Inom ramen för det s.k. vattendirektivet behandlas alla yt- och grundvatten. Inom vattenförvaltningen har en klassning av alla vattens kemiska och ekologiska status gjorts, miljökvalitetsnormer har antagits. Klarälven norr om Grava uppnår idag s.k. god ekologisk status och god kemisk status, exklusive halten av kvicksilver som idag överstiger gränsvärdet. Spill- och dagvatten kommer att anslutas till de kommunala ledningsnäten och omhändertas och renas på ett betryggande sätt innan det når recipient. Ett plangenomförande bedöms därför inte påverka möjligheterna att behålla eller förbättra statusen i Klarälven. PLANDATA Läge Planområdet ligger inom Forshaga tätort och Forshagas centrala delar, ca 200 meter norr om torget. Området avgränsas i söder av Bruksgatan, i väster av Storgatan, i norr av kommunhuset och Folkets hus och i övrigt av bostadsbebyggelsen inom kvarteren Lunden och Svanen. Areal Planområdets areal är ca 1,6 hektar. Markägoförhållanden Marken inom området ägs av Forshagabostäder AB och Forshaga kommun. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga Gällande översiktsplan, Översiktsplan 2010, antogs av kommunfullplaner mäktige den 26 januari I översiktsplanen utgör det nu aktuella planområdet en del av Forshaga tätort, utan närmare precisering. Klarälvsbanan utgör i översiktsplanen ett utvecklingsområde för turismen. Den nu aktuella planeringen bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.

6 5 Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden m.m. detaljplaner Det aktuella området omfattas idag av tre detaljplaner, Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Svanen m.fl., fastställd , Förslag till ändring av stadsplan för del av kvarteret Svanen m.m., fastställd och Detaljplan för kvarteret Myren och Folkets Hus-parkeringen, antagen Detaljplanen Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Svanen m.fl. anger gatumark samt park- och planteringsändamål för de berörda delarna. Förslag till ändring av stadsplan för del av kvarteret Svanen m.m. anger bostadsändamål för de berörda delarna. Detaljplan för kvarteret Myren och Folkets Hus-parkeringen anger parkering, park samt gång-, cykel- och mopedväg för de berörda delarna. Planernas genomförandetider är utgångna. kulturmiljö- Länsstyrelsen har i sitt Kulturmiljöprogram för Värmland från 1989 progam för uppmärksammat Forshaga tätort som en kulturhistoriskt värdefull miljö, Värmland se beskrivning nedan. Bebyggelsemiljöer med tidstypiska och välbevarade bruksbyggnader vid Europavägen, Bruksgatan och Slottsgatan, kyrka och kyrkogård och övriga kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt järnvägsbro över Klarälven. Ända fram till sekelskiftet 1900 dominerade odlingsmarkerna vid Forshaga och Skived. Vid tiden före reformationen räknades mark- och fiskerättigheter till Risbergs kloster. Skived kom att bli en för värmländska förhållanden ovanligt stor by med ett knappt 15-tal gårdar. Genom talets skiftesreformer upplöstes radbyn så att enbart några få gårdar förblev på sina ursprungliga platser. För sågverksdrift togs älvforsarna i anspråk i början av 1800-talet men inte förrän under seklets sista decennier skedde någon större expansion. Då tillkom såväl ångsågar som massafabriker och pappersbruk vid Forshaga och Klarafors. Samtidigt anlades här också ett glasbruk och viss annan industri. Det egentliga samhällsbyggandet i Forshaga började med den kemiska massaproduktionen mellan 1890 och Företagen byggde arbetaroch tjänstemannabostäder nära verksbyggnaderna, som vid Bruksgatan, Slottsgatan och Europavägen och med avsides på östra sidan älven vid Enåsen och Hjortmyren. Utmed Storgatan och kring järnvägsstationen samlades affärer och gemensamhetslokaler. Befolkningsantalet ökade starkt under 1900-talets första årtionde. År 1907 blev Forshaga municipalsamhälle och 1944 köping.

7 6 Förutom kyrkan från 1920, ritad av Bror Almqvist, finns idag ett flertal enskilda byggnader som illustrerar gångna tiders byggnadsskick. Sammanhängande partier med den bruksanknutna sekelskiftbebyggelsen återfinns främst utmed Europavägen, Bruksgatan och Slottsgatan med byggnaderna på sedvanligt sätt grupperade, utformade och utrustade utifrån en företagsmässig social rangordning. Det kulturhistoriska värdet ligger dels i helheten och samspelet mellan de olika bebyggelseområdena, dels i befintlig bebyggelses och bros utformning, utförande, materialval och färgsättning. Hela planområdet ingår i denna miljö såsom den definierats, men ligger utanför de uppmärksammade bebyggelsemiljöerna och omfattar heller inte några av de uppmärksammade byggnaderna. Ett plangenomförande bedöms därför inte i någon nämnvärd grad påverka områdets kulturvärden. naturvårdsprogram Forshaga och Munkfors kommun har i sitt gemensamma Naturvårdsprogram 2009 uppmärksammat Klarälvsbanan som en viktig spridningskorridor i landskapet för många arter, där känslig flora och insekter har kunnat etablera sig. Det är sträckor längre norrut i kommunen som enligt naturvårdsprogrammet kanske är de mest intressanta. Ett mål i naturvårdsprogrammet är att det skall uppföras en skötselplan för Klarälvsbanans vägkanter för att främja den torrängsflora som finns. Delar av planområdet ingår i denna miljö såsom den definierats, men ligger utanför den mest intressanta sträckningen. Ett plangenomförande bedöms därför inte i någon nämnvärd grad påverka områdets naturvärden. Program för planområdet Bedömningen har gjorts att något detaljplaneprogram inte behöver upprättas. Planeringen innebär i huvudsak en komplettering med ytterligare bostäder inom ett redan detaljplanelagt och etablerat bostadsområde. Vidare har den nu aktuella planeringen stöd i gällande översiktsplan. Behovsbedömning Detaljplanen bedöms inte kunna medföra någon sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten eller anda resurser som avses i 5 kap. 18 plan- och bygglagen, 6 kap. 11 miljöbalken eller 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att den behöver föregås av en miljöbedömning/mkb Däremot gjordes bedömningen att en geoteknisk undersökning, en markradonundersökning, bullerberäkningar samt att en trafikutredning borde tas fram. Undersökningarna/utredningarna finns nu framtagna och kunskaperna härifrån har arbetats in i planen.

8 7 FÖRUTSÄTTNINGAR Natur topografi Planområdet är i princip plant med marknivåer mellan ca +57,0 och +60,0 meter (RH 2000). Det finns en mindre ravin inom planområdets västra del i anslutning till Klarälvsbanan. Botten på ravinen ligger ca tre meter lägre än omgivande mark. vegetation Inom planområdet, som idag till stor del utgörs av asfalterade ytor i form av bl.a. parkeringsplatser och trafikytor, finns det sparsamt med vegetation. Längs med och invid de asfalterade ytorna finns det dock gräsytor och prydnadsbuskar i någon omfattning. I anslutning till Klarälvsbanan, runt den mindre ravinen, finns ett område med naturmarkskaraktär. Här finns några större björkar och några enstaka tallar.

9 8 biotopskydd Utanför planområdet i söder, i anslutning till Bruksgatan, finns en allé med stor betydelse gatubilden. Alléer äger generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 miljöbalken. Inom biotopskyddsområden får det inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Länsstyrelsen kan medge dispens om särskilda skäl föreligger. geotekniska förhållanden Det har inte gjorts någon specifik geoteknisk undersökning i samband med den nu aktuella planeringen. Däremot har kunskaper från närområdet sammanställts i en geoteknisk PM gjord av SWECO Infrastructure, daterad Här anges att jorden överst utgörs jorden överst av upp till ca 0,5 meter fyllning. Härunder återfinns överst ca 10 till 25 meter finkorniga sediment. Sedimenten utgörs överst av lös till halvfast lagrad sand och silt i skikt. Härunder återfinns lera och siltig lera. Leran underlagras av friktionsjord på berg. I tidigare undersökningar har fria vattenytor i provningshålen uppmätts på mellan 3,9 och 4,5 meters djup under markytan. markradon I samband med det geotekniska yttrandet gjordes även en markradonundersökning. Här konstaterades att marken är klassad som s.k. lågradonmark. Rekommenderat radonskydd för nybyggnad finns formulerat i Statens Planverks rapport 59:1982. stabilitet förorenad mark fornlämningar Enligt den geotekniska PM:n bedöms totalstabiliteten inom området vara tillfredsställande. Det finns inga historiska eller andra belägg för att det skulle ha förekommit någon form av verksamhet inom området som kunnat medföra föroreningar av marken. Det finns, enligt fornminnesregistret, inga kända fornlämningar inom planområdet.

10 9 Verksamheter inom planområdet Större delen av planområdet är avsatt för bostadsändamål i nu gällande detaljplaner. I den östra delen av planområdet finns i dagsläget ett flerbostadshus och ett garage för Postens bilar samt en asfalterad parkeringsyta för omkringliggande bostäder. Den västra delen av planområdet utgörs i nu gällande detaljplaner av gatumark, park- och planteringmark, parkering samt gång- och cykelväg. Genom planområdet sträcker sig den regionala cykelleden Klarälvsbanan. Vegetationen närmast Klarälvsbanan har karaktären av naturmark och fungerade tidigare som en skyddszon mot järnvägen. utom planområdet Området i stort utgör en del av Forshaga centrum och innehåller en blandning av bostäder, butiker och kontor. Ca 200 meter söder om planområdet ligger Forshagas egentliga centrumkärna med bl.a. två större livsmedelsbutiker.

11 10 Längs Bruksgatan dominerar flerbostadshusen medan inslaget av butiker är större längs Järnvägsgatan och Storgatan. Direkt norr om planområdet ligger Folkets Hus som är sammanbyggt med kommunhuset. I övrigt omges planområdet i stort av villabebyggelse.

12 11 Bebyggelse stadsbild Planområdet ligger längs Bruksgatan som historiskt sett varit ett betydelsefull förbindelse mellan den gamla landsvägen, Storgatan, och fabrikerna nere vid forsen. Det var innan Industriledens tillkomst. Flödet av människor som rörde sig här innebar att det även fanns förutsättningar för viss kommersiell verksamhet. Det finns fortfarande kvar rester av sådan, särskilt i avsnittet närmast Storgatan. Fram till 1970-talet behöll gatan till stor del sin karaktär. Efterhand kom dock den småskaliga bebyggelsen att ersättas av flerbostadshus i två till tre våningar och inslaget av butiker minskade. Några av de äldre byggnaderna finns dock kvar, exempelvis hotellet och en mer sammanhållen bebyggelse ner mot bruksområdet. Det nu aktuella området ger ett lite övergivet intryck där det ligger som ett dåligt utnyttjat, centralt beläget, markområde längs Bruksgatan. Den bebyggelsestruktur som tidigare var av central betydelse i samhället, nämligen stråket Storgatan-Bruksgatan, är inte längre lika lätt avläsbar. inom planområdet Inom planområdet finns idag ett flerbostadshus i två våningar med fasader i falurött och gavlar i ljus fasadsten med fem tillhörande uthus i falurött. Väster om flerbostadshuset finns ett falurött garage med tillhörande plank.

13 12 I den västra delen av planområdet finns en elnätstation av typiskt snitt. utom planområdet Närmast norr om planområdet ligger en äldre villa med vita träfasader. Bostadsbebyggelsen längs Bruksgatan domineras av flerbostadshus i två till tre våningar. De är uppförda talen och varierar vad gäller material och taklutning.

14 13 Här finns också några byggnader äldre byggnader kvar, exempelvis hotellet. Den bakomliggande villabebyggelsen varierar även utseendemässigt. Här finns villor uppförda från 1920-talet och framåt. Längs Järnvägsgatan finns två nyare flerbostadshus i tre våningar. Här ligger också bl.a. två livsmedelsbutiker med traditionellt utseende. Väster om planområdet ligger Folkets Hus med sina stora, delvis slutna, byggnadsvolymer. Ute vid Storgatan finns även några mer storskaliga bostadshus med upp till fyra våningars höjd. Service samhällelig kommersiell Samhällsservice av olika slag, såsom skolor, vårdcentral och liknande finns inom Forshaga tätort. Sjukhus och universitet finns i Karlstad, avståndet dit är ca två och en halv mil. Kommersiell service finns framförallt inne i centrala Forshaga. Här finns bl.a. två större livsmedelsbutiker, banker och apotek. Planområdet ligger ca 200 meter från närmaste livsmedelsbutik.

15 14 Friytor rekreation Planområdet ligger i anslutning till den grönyta som sträcker sig längs med Klarälvsbanan och som utmynnar i Åsmyrsområdet och strövområdena längs Klarälven. Vid friluftsgården Sisugården finns iordningsställda spår- och stigsystem, avståndet dit är ca två kilometer. lek Närmaste kommunala lekplats finns inom centrumområdet. Trafik biltrafik Planområdet angörs idag från Vinkelgatan och Floragatan som båda är tvärgator till Bruksgatan. Enligt kommunens trafiknätsanalys tillhör Bruksgatan huvudnätet medan Floragatan och Vinkelgatan tillhör lokalnätet. Skyltad hastighet är 50 km/tim på Bruksgatan och Vinkelgata och 30 km/tim på Floragatan. parkering kollektivtrafik buss Stora delar av planområdet utgörs idag av asfalterade ytor i form av bl.a. parkeringsplatser. Parkeringen inom kvarteret Myren är flitigt använd och betjänar bl.a. kommunhuset och Folkets hus medan den inom kvarteret Svanen öster om Klarälvsbanan används betydligt mindre. Busslinjerna Karlstad-Skived-Forshaga-Deje samt Karlstad-Ilanda- Forshaga-Deje trafikerar området med mellan ca åtta och arton turer vardagar respektive mellan ca fyra och sex turer under helgen i vardera riktningen. Närmaste hålplatser finns längs Storgatan, avståndet dit är ca 200 meter. Restiden med buss till Karlstad är ca 30 minuter. Värmlandstrafik svarar för busstrafiken.

16 15 gång- och cykeltrafik Det finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät inom Forshaga. Längs Bruksgatan sträcker sig en gång- och cykelväg med bra koppling till det övergripande gång- och cykelvägnätet. Tvärs genom planområdet sträcker sig Klarälvsbanan som idag fungerar som en regional cykelled mellan Karlstad och Uddeholm. Genom Forshaga tätort har den en strategisk sträckning genom centrumområdet. Störningar buller Riksdagen antog 1999 ett antal miljökvalitetsmål, bl.a. målet God bebyggd miljö. Ett av delmålen under den rubriken handlar om buller. Här anges att antalet människor, som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder, skall ha minskat med 5 % till år 2010 jämfört med år Motsvarande regionala miljömål, beslutat av länsstyrelsen, har samma formulering. vägtrafik Storgatan som avgränsar planområdet åt väster trafikeras med ca 5500 fordon per årsmedeldygn. På Bruksgatan i söder har mätningar gjorts under hösten 2012 som visar att den trafikeras med 2366 fordon per årsmedeldygn inom det aktuella avsnittet. Vinkelgatan och Floragatan bedöms ha en betydligt lägre trafikmängd. Grundläggande riktvärden för vägtrafikbuller finns angivna i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Här anges vägledande riktvärden för god miljökvalitet vid nybyggnad av bostadsbebyggelse: 30 dba ekvivalent ljudnivå inomhus, 45 dba maximal ljudnivå inomhus nattetid, 55 dba ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, och 70 dba maximal ljudnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad. vibrationer Risk för störande vibrationer från vägtrafiken bedöms kunna förekomma i någon omfattning inom området.

17 16 Grundläggande riktvärden för vibrationsnivåer finns angivna i policydokumentet Buller och vibrationer från spårbunden linjetrafik, riktlinjer och tillämpning S024235/SA60 som upprättats gemensamt av Naturvårdsverket och Banverket. Riktvärdena gäller dock endast för spårbunden trafik men saknas i övrigt utanför den direkta arbetsmiljön. Dock finns en svensk standard SS , Mätning och riktlinjer för bedömning av komfort i byggnader, här anges känseltröskeln till < 0,4 mm/s, måttlig störning till 0,4-1,0 mm/s och sannolik störning till > 1,0 mm/s (vägd vibrationshastighet). Teknisk försörjning dricksvatten, spillvatten och dagvatten värme Kommunala dricks-, spill- och dagvattenledningar finns inom området. Det kommunala fjärrvärmenätet är utbyggt inom området. De flesta byggnader inom närområdet är anslutna. Nätägare är Forshaga Energi AB. el Strömförsörjning finns inom området. I planområdets centrala del finns en större elnätstation. Fortum är nätägare. tele Telenät finns utbyggt inom området. Skanova Access är nätägare. data Det finns idag inget separat ledningsnät utbyggt inom området. Det planeras dock för ett kommunalt optonät inom kommunen. avfall Avfallshantering sker enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan. Kommunens återvinningscentral finns på Katrineberg i Deje och närmaste återvinningsstation finns i Forshaga centrum, ca 200 meter sydväst om planområdet. FÖRÄNDRINGAR Natur topografi Den mindre ravin som finns inom planområdets västra del kommer att fyllas igen. I övrigt kommer inga större förändringar av marknivåerna att ske bortsett från smärre justeringar som kan bli aktuella i anslutning till den planerade sammandragningen av Floragatan och Vinkelgatan samt i anslutning till den nya bebyggelsen för att exempelvis klara tillgängligheten.

18 17 vegetation I anslutning till den befintliga parkeringen inom kvarteret Myren kommer den norra infarten från Vinkelgatan att behöva stängas för att få en god profil på Vinkelgatan. Plangenomförandet innebär bl.a. att ett befintligt flerbostadshus nära Bruksgatan rivs och ger plats för en parkering samtidigt som en befintlig parkeringsyta väster där om bebyggs med nya flerbostadshus. Sammantaget kommer mängden vegetation i stort att vara densamma som idag. Däremot kommer den att förfinas eftersom större del kommer att utgöra tomtmark med trädgårdsvegetation. Vegetationen närmast Klarälvsbanan kommer, på grund av att ravinen skall fyllas igen, att behöva avverkas. Eventuellt kan dock något eller några träd bevaras. I och med att området kommer att bebyggas med bostäder kommer karaktären på marken närmast Klarälvsbanan inom själva planområdet att förädlas och mer få karaktären av parkmark. Begreppet park förutsätter parkskötsel efter ortens sed. Längre norrut återfår marken längs Klarälvsbanan sin naturmarkskaraktär. Den befintliga allén längs Bruksgatan har stor betydelse för gatu- och stadsbilden. Allén är skyddad och ligger utanför planområdet och kommer inte att beröras av ett plangenomförande. geotekniskaförhållanden Enligt den geotekniska PM:n bedöms grundläggningen av byggnader med upp till två våningars höjd kunna ske ytligt på befintligt underlag. Större och tyngre byggnadskonstruktioner kan kräva grundläggning med pålar. All grundläggning skall ske frostfritt och vara väldränerad. Kunskaperna bedöms tillräckliga för planskedet. Behovet av kompletterande geotekniska undersökningar kommer att bevakas i samband med bygglovsprövningar. markradon stabilitet förorenad mark fornlämningar Mot bakgrund av att marken är att klassa som s.k. lågradonmark behöver inga särskilda åtgärder vidtas. Inga särskilda åtgärder bedöms behöva vidtas när det gäller områdets stabilitet. Om det i samband med exploatering eller andra arbeten skulle påträffas markföroreningar eller misstänkta markföroreningar skall kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. miljö- och byggnämnden, för samråd om hur hantering av schaktmassor och sanering skall ske. Alla fornlämningar, såväl kända som okända, är skyddade enligt kulturminneslagen. Skulle det i samband med exploatering eller andra arbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar skall kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen.

19 18 Verksamheter Huvuddelen av kvartersmarken inom planområdet är avsett för bostadsändamål. Det finns en generell strävan att förtäta centrummiljön med ytterligare bostäder. Det ger ett mer levande centrum som lever över fler av dygnets timmar. Det är Forshagabostäders önskan om att uppföra lägenheter i form av flerbostadshus i det aktuella läget som har initierat planprocessen. Forshaga har, liksom Sverige i övrigt, en åldrande befolkning och efterfrågan på centralt belägna bostäder med närhet till service av olika slag ökar. Platsen har bedömts mycket lämplig utifrån den utgångspunkten. Med bostadsändamål menas att boendet skall vara verksamhetens huvudsyfte och dessutom ha varaktig karaktär. Dit hör även bostadskomplement såsom tvättstugor, garage/parkering, förråd och liknande. I begreppet ingår även kategoribostäder av olika slag såsom gruppbostäder, träningsbostäder och liknande, även om boendet kräver ständig tillsyn av personal. Upplåtelseform och boendeform har ingen betydelse i sammanhanget. Vid annan verksamhet i en bostadslägenhet gäller att huvudsyftet alltid skall vara boendet. Enstaka arbetsrum i en stor bostad skall kunna accepteras. Ett plangenomförande förutsätter att den elnätstation som finns inom planområdet flyttas. I planen har den getts ett nytt läge omedelbart väster om Vinkelgatan i anslutning till parkeringen inom kvarteret Myren. Vidare möjliggör planen en utvidgning av fastigheten Myren 4 fram till Vinkelgatan. Marken utgör parkmark i gällande plan med utnyttjas idag som parkeringsyta för fastighetens behov. Generellt gäller att verksamheter så långt möjligt skall anpassas till ett uthålligt system som ger så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Bebyggelse stadsbild Det finns en uttalad gestaltningsambition från kommunens sida att förtäta centrumområdet och gärna med bostäder. Det har tidigare skett bl.a. längs Järnvägsgatan och Storgatan och kan nu även ske längs Bruksgatan. Genom planen skapas möjlighet att förädla ett centralt beläget markområde och fylla den lucka som finns i bebyggelseraden längs Bruksgatans norra sida. Den nya bebyggelsen kommer att bidra till att knyta samman bebyggelsen längs Bruksgatan med den längs Storgatan. Med förtätning menas här inte enbart utbredningen på mark utan att även att låta centrumbebyggelsen annonsera sig höjdmässigt. Den övervägande delen av centrumbebyggelsen i Forshaga är uppförd i en eller två våningar. Det finns dock högre byggnader och då framförallt i anslutning till Storgatan. Just det nu aktuella området, där Bruksgatan möter centrumkärnan, bedöms vara en lämplig plats för högre bebyggelse.

20 19 Som en följd av plangenomförandet kommer en befintlig bostadsbyggnad längs Bruksgatan att rivas för att bli parkeringsplatser för den nya bebyggelsen. Här ger planen möjlighet att uppföra garage och därmed skapas förutsättningar för att hålla ihop bebyggelseraden ut mot gatan. utformning Kvartersmarken för bostadsändamål inom kvarteret Svanen har getts en enkel struktur. Ut mot Bruksgatan finns en zon om tre meter som inte får bebyggas därefter följer en zon som endast får bebyggas med uthus, garage och motsvarande. Av stadsbildskäl har i planen införts en bestämmelse om att uthusbyggnader skall placeras i förgårdslinjen ut mot Bruksgatan. Från kvartersgräns fram till Bruksgatans körbana är det ca sex meter som rymmer gång- och cykelväg samt planteringsremsa med allé. Zonen om tre meter som överhuvudtaget inte får bebyggas säkrar att ingen bebyggelse hamnar närmare Bruksgatan än idag, dvs. ca nio meter från körbanan. Det har bedömts angeläget ur stadsbildssynpunkt och tryggar allén. Zonen som endast får bebyggas med uthus garanterar att själva bostadsbyggnaderna kommer så långt in från gatan att riktvärdena för trafikbuller kan klaras. Vidare redovisas mark som inte får bebyggas i en zon med sex meters bredd ut mot Floragatan i norr enligt det mönster som gäller i angränsande planer samt för del av Floragatans tidigare sträckning som idag utnyttjas som infart till fastigheten Grossbol 1:104. Bostadsbyggnader får uppföras till högst fyra våningars höjd. Som våning räknas, enligt 1 kap. 4 PBF (Plan- och byggförordningen), vind där bostadsrum eller arbetsrum kan inredas, om den beräknade byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida, och källare om golvets översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett tänkt plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. För komplementbyggnader gäller en högsta tillåten byggnadshöjd på 3,0 meter. Taklutningen har i planen begränsats till maximalt 30 grader. Det är en taklutning som möjliggör användningen av de flesta taktäckningsmaterial och som ansluter väl till omgivningen. I planen finns också en generell bestämmelse om att byggnader skall placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Utnyttjandegraden anges som en största tillåten bruttoarea i m 2 över mark. Med bruttoarea menas area av mätvärda delar av våningsplan begränsade av omslutande byggnadsdelars utsida och omfattar alla byggnader. I planen finns inte några särskilda utseendebestämmelser i övrigt. Med tanke på variationen hos den omgivande bebyggelsen görs bedömningen att en god anpassning bör kunna åstadkommas på en rad olika sätt.

21 20 Utseendefrågorna kommer att bevakas i samband med bygglovsprövningar. Planen förutsätter att en befintlig bostadsbyggnad avvecklas och att marken tas i anspråk som parkering för den nya bebyggelsen. Byggnaden som rivs bedöms inte ha något större värde för stadsbilden. Den är i dåligt skick och har en olämplig lägenhetssammansättning. Den ligger vidare i ett bullerutsatt läge nära Bruksgatan och har dålig tillgänglighet. I södra kanten av den större parkeringen inom kvarteret Myren finns i den tidigare planen byggrätt för ett garage. Byggrätten har inte utnyttjats och tas därför bort i den nya planen. Ett plangenomförande förutsätter att befintlig elnätstation ges ett nytt läge. Mark för ändamålet har reserverats i anslutning till Vinkelgatan vid den befintliga parkeringen i kvarteret Myren. tillgänglighet Bostäder och tillhörande tomter skall i princip utformas så att det medger tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Kravet på att bostäder skall vara tillgängliga genom hiss gäller inte byggnader som har färre än tre våningsplan. Om sådana byggnader innehåller bostäder som inte nås från marken, skall de dock vara projekterade och utförda på sådant sätt att hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. Service samhällelig kommersiell Ett plangenomförande bedöms inte komma att ställa krav på någon förändring av den samhälleliga servicen. Den planerade utbyggnaden av planområdet bedöms inte kunna skapa förutsättningar för någon utbyggnad av den kommersiella servicen. Etableringen innebär dock att underlaget för den befintliga servicen stärks. Friytor rekreation Marken mellan Floragatans nuvarande sträckning och Klarälvsbanan redovisas idag i gällande detaljplan som parkmark. Den utgörs av den mindre ravin som i samband med ett plangenomförande kommer att fyllas igen och delvis överföras till kvartersmark. Området bedöms inte, förutom zonen närmast Klarälvsbanan, ha några kvaliteter som friyta utan uppfattas som en skräpig håla. Utanför fastigheten Myren 4 finns i den tidigare planen en bit parkmark fram till Vinkelgatan. Den utnyttjas enbart av fastigheten och bedöms inte vara av något allmänt intresse. I planen har den överförts till kvartersmark som inte får bebyggas.. I övrigt kommer inga förändringar att ske vid ett plangenomförande.

22 21 lek I planen har införts bestämmelse om att en lekplats skall anordnas. Med lekplats menas sådan yta för småbarnslek som vanligtvis placeras inom bostadshusens entréområde, dvs. inom ca 50 meter från entrén. Den skall vara solbelyst dagtid och kunna övervakas från lägenheterna. Trafik biltrafik Planen omfattar en omdragning av Floragatans över Klarälvsbanan med anslutning till Vinkelgatan. Därmed avvecklas Floragatans nuvarande anslutning till Bruksgatan. Detta innebär, förutom att byggbarbar mark tillskapas, även att trafiksäkerheten inom området förbättras. Utfartens läge bedöms idag som mindre lämplig med hänsyn till närheten till korsningen Bruksgatan-Klarälvsbanan och den avsmalning som gjorts där för öka trafiksäkerheten vid passagen. Det innebär att trafiken på Floragatan istället kommer att ledas över till Vinkelgatan. Vinkelgatan håller god standard och bedöms klara den ökade belastningen. För befintligt enbostadshus på fastigheten Grossbol 1:104, som idag använder Floragatan som infart till sitt garage, kommer möjligheten att kvarstå och tryggas genom särskild bestämmelse i planen. För trafiksäkerheten i stort bedöms justeringen av gatunätet innebära en förbättring. Justeringen av gatunätet skapar också möjlighet till en effektivare markanvändning samt möjlighet till förädling och förtätning av ett centralt beläget område. Vidare kommer parkeringen i kvarteret Myren att ges en ny förbindelse med Storgatan som komplement till den befintliga från Bruksgatan. Detta bedöms förbättra trafikflödet till och från parkeringen och minska konfliktoch olycksrisken i anslutning till Bruksgatan. I övrigt kommer ingen förändring att ske vid ett plangenomförande. parkering Planen förutsätter att parkeringsbehovet skall lösas inom den egna tomtmarken. För de planerade nya bostäderna i kvarteret Svanen kommer det att ske längs Bruksgatan där ett befintligt flerbostadshus kommer att rivas. Infarten kommer att ske via befintlig körbar förbindelse omedelbart öster om parkeringsytan. Den befintliga parkeringen i kvarteret Myren, som bl.a. betjänar kommunhuset och Folkets hus, kommer att finnas kvar som idag. Den kommer dock att kompletteras med ytterligare en tillfart från Storgatan. Det kommer att förbättra trafikflödet och gör det lättare att hitta för besökande. Sammanföringen av Floragatan och Vinkelgatan kommer också att innebära vissa justeringar av parkeringens utseende i mötet mot Vinkelgatan för klara lutningar och vilplan. Det innebär bl.a. att den norra infarten kommer att behöva avvecklas.

23 22 kollektivtrafik buss gång- och cykeltrafik Ingen förändring kommer att ske med anledning av planens genomförande. Vid ett plangenomförande kommer gång- och cykeltrafiken inte att påverkas i någon nämnvärd utsträckning. Den gång- och cykeltrafik som tidigare har använt Floragatans utfart på Bruksgatan kommer vid ett plangenomförande istället att styras till Klarälvsbanan. Floragatans nya passage över Klarälvsbanan måste ur trafiksäkerhetssynpunkt ägnas särskild uppmärksamhet. Sammantaget har bedömningen gjorts, trots den tillkommande passagen över Klarälvsbanan, att trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna totalt sett förbättras inom området. Störningar buller vägtrafik WSP Samhällsbyggnad har gjort trafikbullerberäkningar, daterade och reviderade , som baserar sig på prognosår 2032 då trafiken på Bruksgatan beräknas ha ökat till 2438 fordon per årsmedeldygn. Andelen tung trafik bedöms vara mycket liten, ca 1 %. Beräkningarna visar bostadsbyggnader inte får placeras närmare Bruksgatans mitt än 16 meter om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus, 55 dba, skall klaras för samtliga våningar. Den maximala ljudnivån utomhus vid uteplats, 70 dba, klaras på avstånd mellan 31 och 37 meter beroende på mottagarhöjd, dvs. för vilken våning beräkningen görs. Planen är så utformad att ingen bostadsbebyggelse kan placeras närmare Bruksgatans mitt än 20 meter. Därmed klaras frifältsvärdet vid fasad medan en uteplats i detta läge inte skulle klara riktvärdet för maximal ljudnivå på 70 dba. Mot bakgrund av detta har i planen införts en särskild bestämmelse om att minst en uteplats till varje bostad skall orienteras så att den maximala ljudnivån inte överstiger 70 dba. Med uteplats avses särskilt iordningställt område eller yta såsom altan, terrass, balkong eller liknande som ligger i direkt anslutning till bostadshuset. Det finns goda möjligheter att lösa detta inom planen regelverk. Frågan kommer att bevakas i samband med bygglovsprövningar. Inomhusvärdena för bostäder regleras i Boverkets byggregler (BBR) och behöver därför inte införas som särskild bestämmelse i planen. När det gäller inomhusvärdena handlar det om fasadernas ljudreducerande förmåga vilket är en byggteknisk fråga. Det löses ofta relativt enkelt vid de bullernivåer som är aktuella här. Krav på fasadernas utformning kommer att ställas i samband med bygglovsprövningar. Kravet innebär att fasader med stängda fönster skall dämpa så att den högsta bullernivån inomhus inte överstiger 30 dba ekvivalent ljudnivå och så att den maximala ljudnivån nattetid inte överstiger 45 dba.

24 23 I trafikbullerberäkningarna har också studerats vilken effekt den planerade rivningen av bostadshuset på Svanen 8 får för den kvarvarande bebyggelsen på fastigheten. Beräkningar har gjorts för ett antal positioner med trafikmängder enligt prognosår Beräkningarna visar att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad inte överskrids i något läge, däremot överskrids den maximala ljudnivån med 1 dba för gaveln närmast Bruksgatan. Här finns dock idag ingen uteplats lokaliserad. Bedömningen görs att några särskilda bulleråtgärder med avseende på befintlig benbyggelse inte behöver vidtas på grund av rivningen av bostadshuset på Svanen 8. vibrationer Den totala trafikmängden, den begränsade andelen tung trafik och markförhållandena gör att risken för störande vibrationer bedöms som mycket liten. Några särskilda åtgärder bedöms inte behöva vidtas. Teknisk försörjning dricksvatten, spillvatten och dagvatten värme el Ny bebyggelse kommer att anslutas till de kommunala ledningsnäten. Bebyggelsen kommer att anslutas till fjärrvärmenätet. Ny bebyggelse kommer att anslutas till befintligt ledningsnät. Befintlig elnätstation kommer att ges en ny placering. tele, data avfall Anslutning kommer att ske till befintligt ledningsnät. Avfallshantering kommer att ske enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan. Administrativa frågor Genomförandetiden är satt till tio (10) år från den dag planen vunnit laga kraft. Konsekvenser av planens genomförande En exploatering enligt planen innebär en relativt stor förändring jämfört med dagens situation. Dels kommer ett befintligt flerbostadshus att rivas och ersättas av nya och dels kommer Floragatan att dras samman med Vinkelgatan. Området i kvarteret Svanen utgörs idag av en till stor del av asfalterad parkeringsyta som ursprungligen var tänkt som parkering för de omkringliggande lägenheterna. Utnyttjandet har dock varit lågt varför Posten på senare tid har getts möjlighet att uppföra ett garage och en inhägnad parkering för sina bilar på platsen. Postens behov av en sådan parkeringsanläggning kvarstår dock inte längre.

25 24 På platsen kommer det nu att uppföras flerbostadshus som fullföljer bebyggelsestrukturen längs Bruksgatan och därmed blir en länk till centrum. Bostadsbebyggelsen kommer att uppföras till fyra våningars höjd. Bedömningen görs att platsen kommer att klara detta och att bebyggelsen kommer att få funktionen som centrumkärnans avgränsning mot norr. Samtidigt kommer ett befintligt flerbostadshus längs Bruksgatan att rivas för att ge plats för parkering. Ur stadsbildssynpunkt bedöms detta vara en lämplig rockad. Det finns heller ingen önskan från ägaren Forshagabostäder att behålla byggnaden då den har en rad brister. För att bl.a. undvika en glugg i bebyggelseraden tillåter planen att här uppförs garage. Det skulle också bidra positivt till ljudmiljön på den innanför liggande gården. Inom området bedöms kunna uppföras ett trettiotal nya lägenheter. Det kommer att innebära en vitalisering av centrumområdet. Det kommer att fyllas med mer liv och aktivitet och bli levande under fler av dygnets timmar. Ytterligare bostäder i centrala Forshaga innebär också ett stärkt underlag för tätortens service. Dock kommer även belastningen på området att öka något, både från människor och i viss mån från trafik. Det centrala läget, med närhet till service och allmänna kommunikationer, bör dock innebära att behovet av privata biltransporter blir relativt litet. Ett plangenomförande förutsätter att Floragatans utfart på Bruksgatan avvecklas och att Floragatan dras samman med Vinkelgatan. För befintligt enbostadshus på fastigheten Grossbol 1:104 kommer möjligheten att utnyttja gatan fram till sitt garage att kvarstå. Ur trafiksäkerhetssynpunkt innebär lösningen en förbättring då en besvärlig utfart i anslutning till Klarälvsbanans passage över Bruksgatan avvecklas. Därtill möjliggör justeringen av gatunätet en effektivare användning av centralt belägen mark. Genom planen tillskapas ett antal konkurrenskraftiga och attraktiva bostäder med närhet till såväl grönområden som service, i direkt anslutning till befintlig infrastruktur. Det är angeläget ur ett mer långsiktigt kommunalekonomiskt perspektiv att Forshaga ges möjlighet att växa eller åtminstone inte minska befolkningsmässigt. En förutsättning för framgång i denna strävan är att kunna erbjuda sådana bostäder som efterfrågas. Bra lägenheter med god tillgänglighet och närhet till service av olika slag efterfrågas av allt fler.

26 25 ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande. Tidsplan planprocessen Beslut om samråd MBN september -12 Samråd med berörda samt remiss till myndigheter och kommunala nämnder oktober -12 Beslut om granskning november -12 Granskning december -12 Godkännande för antagande MBN januari -13 Antagande KF februari -13 Laga kraft mars -13 infrastruktur bebyggelse fastighetsbildning Justering av gatunätet kan ske när erforderliga planbeslut är fattade, medel ställs till förfogande och behov föreligger. Bebyggelse kan uppföras när erforderliga planbeslut är fattade, bygglov erhållits och när köparen/byggherren finner det lämpligt eller vad som särskilt avtalas i exploateringsavtal eller liknande. Fastighetsbildning kan ske när erforderliga planbeslut är fattade. Genomförandetid Genomförandetid är satt till tio (10) år från den dag planen vunnit laga kraft. Ansvarsfördelning Kommunen ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen: - behovsbedömning, - planarbete, - planprövning, - försäljning av erforderlig mark, - flyttning av elnätstation (Fortum), - fastighetsbildning (lantmäteriet), - iordningställande av allmän platsmark, - förbindelsepunkter för VSD-ledningar, och - bygglovsprövning. Köparen/byggherren ansvarar för följande delar i genomförandeprocessen: - förvärv av erforderlig mark, - bygglovsansökan samt kontakter med myndigheter och andra, - nybyggnadskarta, - utsättning,

27 26 - anslutningsledningar till kommunens ledningsnät, - uppförande av bebyggelse, och - iordningställande av tomtmark inklusive in-/utfarter till kommunens gata. Avtal Planavtal har tecknats mellan köparen/byggherren och kommunen. Exploateringsavtal eller liknande, som reglerar de närmare omständigheterna kring exploateringen kommer att upprättas mellan kommunen och köparen/byggherren. Särskilt avtal skall tecknas mellan kommunen och Fortum när det gäller omständigheterna kring omlokaliseringen av elnätstationen. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Ett plangenomförande förutsätter att ett antal fastighetsbildningsåtgärder kan genomföras. Kommunen initierar och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. Kostnadsregleringar kommer att göras i samband med markförsäljningen eller i exploateringsavtalet. Rätten för fastigheten Grossbol 1:104 att utnyttja del av f.d. Floragatan som infart till sitt garage skall tryggas genom servitut. Ny elnätstation skall tryggas genom servitut. Rätten till underjordiska ledningar skall tryggas genom ledningsrätt eller servitut. Fastighetsbildning kan ske med stöd av planen. EKONOMISKA FRÅGOR Kommunen får direkt kostnader för planarbete, fastighetsbildning, ledningsdragning och iordningsställande av allmän platsmark. Kommunens direkta intäkter blir i form av försäljning av mark, bygglovsavgifter och anslutningsavgifter. De ekonomiska frågorna i övrigt mellan kommunen och köparen/byggherren kommer att regleras i ett exploateringsavtal eller liknande. Planavgift kommer inte att tas ut.

28 27 TEKNISKA FRÅGOR Nybyggnadskarta och utsättning kommer att krävas i samband med bygglovsprövning. Detta kan beställas hos kommunen. Krav på geoteknisk undersökning kommer att ställas i samband med bygglovsprövningar såvida det inte bedöms obefogat med tanke objektets ringa omfattning eller andra omständigheter. Krav på ljudmätning kan komma att ställas för att säkerställa att gällande riktvärden för trafikbuller uppfylls med föreslagen lösning. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Vid upprättandet av planbeskrivningen har miljö- och byggchef Tomas Ivansson medverkat. ÖVRIGA MEDVERKANDE Från KLARA arkitektbyrå ab har även planeringsarkitekterna Kristina Larsson och Gustaf Nyman medverkat Jan Erik Engström arkitekt SAR/MSA

29 Detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN (Grossbol s:13, Myren 7 samt delar av Grossbol 1:85, Klarälvsbanan 1:2 och Svanen 8) UTLÅTANDE HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Utlåtande Ett detaljplaneförslag har upprättats med normalt planförfarande för kvarteren Svanen och Myren i Forshaga kommun. Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden till och med I bilaga 1 redovisas de synpunkter som kommit in under granskningstiden och kommunens kommentarer till dessa. Inkomna synpunkter har inte föranlett någon ändring av planförslaget. Det anses inte heller förekomma några synpunkter från samrådsskedet som inte blivit tillgodosedda.

30 SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN UNDER GRANSKNINGSSKEDET BILAGA 1

31 REGIONALA YTTRANDEN KOMMENTARER

32 REGIONALA YTTRANDEN KOMMENTARER

33 KOMMUNALA YTTRANDEN KOMMENTARER Urban Ledin miljö- och byggchef Forshaga kommun 4

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 5 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab. detaljplan för LUND 4:36 i Fagerås ANTAGANDEHANDLING LUND 4:36 OCH DEL AV LUND 4:4 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab. detaljplan för LUND 4:36 i Fagerås ANTAGANDEHANDLING LUND 4:36 OCH DEL AV LUND 4:4 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN ANTAGANDEHANDLING detaljplan för LUND 4:36 i Fagerås LUND 4:36 OCH DEL AV LUND 4:4 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning särskilt utlåtande övriga handlingar: plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Program Samrådsredogörelse 1 Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

DETALJPLAN PLANBESKRIVNING

DETALJPLAN PLANBESKRIVNING TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMRÅDSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i april 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för DEL AV NORRA VÄLSÄTTER 3:1

Detaljplan för DEL AV NORRA VÄLSÄTTER 3:1 GRANSKNINGSHANDLING 2014-11-10 Detaljplan för DEL AV NORRA VÄLSÄTTER 3:1 del av NORRA VÄLSÄTTER 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: behovsbedömning fastighetsförteckning planbeskrivning samrådsredogörelse

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-05-15 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Samråds-/Utställningshandling 2010-09-13 1(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Kv Tjädern (Sofieberg)

Kv Tjädern (Sofieberg) Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING 2009-00007-214 (P09006) Arkivnummer: P1583 B Detaljplan för Kv Tjädern (Sofieberg) inom stadsdelen Tälje i Södertälje Upprättad 2010-02-10 LAGAKRAFTHANDLING Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Ankan 12 m fl. (Rönnegymnasiet) Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län. Planområde ÖP SAMRÅD ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT

Detaljplan för kvarteret Ankan 12 m fl. (Rönnegymnasiet) Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län. Planområde ÖP SAMRÅD ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT Diarienummer Detaljplan för kvarteret Ankan 12 m fl. (Rönnegymnasiet) Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING SAMRÅD 2013-09-19 T.O.M. 2013-10-10 Enkelt planförfarande Planområde ÖP SAMRÅD

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län Dnr 2013-05- 30, ANTAGANDEHANDLING 2013-06-19 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2(6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Dnr. MBN 2011-0596 Version Plannr. V4 D2032 Planhandling Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Väsby 12:102 m fl i Väsby, Höganäs kommun, Skåne län gamla skolan PLANOMRÅDE Hovgårdsgatan

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGEN BMN: 2014-04-23 LAGA KRAFT: 2014-05-23 2013-11-06, REV. 2014-01-07 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun,

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING 1(11) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med nu aktuell planprövning är upphäva gällande tomtindelning för fastigheterna

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

PLANBESKRIVNING. RIKSGRÄNSEN 1:11, RIKSGRÄNSEN 1:1, del av. Detaljplan. Kiruna kommun Norrbottens län. Upprättad av Arkitekthuset Monarken AB, Piteå

PLANBESKRIVNING. RIKSGRÄNSEN 1:11, RIKSGRÄNSEN 1:1, del av. Detaljplan. Kiruna kommun Norrbottens län. Upprättad av Arkitekthuset Monarken AB, Piteå 1 PLANBESKRIVNING Detaljplan RIKSGRÄNSEN 1:11, RIKSGRÄNSEN 1:1, del av Kiruna kommun Norrbottens län. Upprättad av Arkitekthuset Monarken AB, Piteå 2 RIKSGRÄNSEN 1:11 RIKSGRÄNSEN 1:1, del av Kiruna kommun

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Granskningshandling November Ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl. Laxå kommun, Örebro län PLANBESKRIVNING

Granskningshandling November Ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl. Laxå kommun, Örebro län PLANBESKRIVNING Granskningshandling November 2016 Ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl. Laxå kommun, Örebro län PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

GRANSKNINGS HANDLING. KVARTERET GRISEN M.M. Detaljplan PLANBESKRIVNING. Töreboda tätort, Töreboda kommun TÖREBODA KOMMUN

GRANSKNINGS HANDLING. KVARTERET GRISEN M.M. Detaljplan PLANBESKRIVNING. Töreboda tätort, Töreboda kommun TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN GRANSKNINGS HANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår KVARTERET GRISEN M.M. Detaljplan Töreboda tätort, Töreboda kommun PLANBESKRIVNING Upprättad i september, kompletterad

Läs mer

Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås

Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås Elisabeth Lindblad 021-39 15 09 DP 1660 2010-02-16 Dnr 07:10058-BN 540 Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås. Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad.

Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås. Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad. Dp 1801 Illustration Anders Holmberg Arkitekter Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län. Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING. Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB.

Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län. Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING. Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB. Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län Planbeskrivning Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB SAMRÅDSHANDLING Dnr: - 2 - SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR De handlingar

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer