Miljöinformation för företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöinformation för företag"

Transkript

1 Miljöinformation för företag

2 Miljöfrågor får allt större vikt i samhället vad det gäller miljökrav från myndigheter, företagskunder och konsumenter. Som verksamhetsutövare är det en god idé att analysera vilka möjligheter en miljöanpassning av verksamheten kan innebära och vilka risker man kan utsätta verksamheten för genom att inte ta ett miljöansvar. Utöver möjligheter och risker så ska man också leva upp till de lagar och regler som berör verksamheten. Denna skrift är en sammanställning av var man hitta miljörelaterad information för att möta de behov som kan uppstå för det egna företaget. Miljöledningssystem I upphandlingar och anbudsförfaranden från offentlig sektor och från företag kan det ställas krav på att den som ska lämna anbud ska bevisa att man bedriver ett systematiskt miljöarbete. Ett sätt att möta det kravet är att införa ett miljöledningssystem och låta certifiera eller diplomera företaget utifrån en miljöledningsstandard. ISO ISO är en internationell miljöledningsstandard som efter revision av ackrediterad revisor leder till ett miljöcertifikat. Implementeringen av ledningssystemet kan ske på egen hand eller med stöd av miljökonsult. I Sverige förvaltas standarden av SIS Swedish Standards Institute. Standardkriterierna och litteratur för stöd till implementering kan beställas från SIS förlag. Swetic är branschorganisationen för ackrediterade miljörevisorer. Lista över tillgängliga revisorer finns tillgänglig på Swetics hemsida. EMAS EMAS - Eco Management and Audit Scheme- är EU s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionförordning. EMAS är baserat på ISO och svarar upp gentemot upphandlingskrav på motsvarande sätt. Efter revision från ackrediterad miljökontrollant registreras företaget i EU s EMAS-register. Implementeringen av ledningssystemet kan ske på egen hand eller med stöd av miljökonsult. Riktlinjer för implementering, vägledningsdokument, informationsmaterial och förteckning över ackrediterade miljökontrollanter finns tillgängligt på Miljöstyrningsrådets hemsida. Svensk Miljöbas Svensk Miljöbas är en nationell miljödiplomeringsstandard som främst riktar sig mot små och medelstora företag. Standarden är baserad på ISO men har ett lägre dokumentationskrav än ISO och EMAS. Fokus ligger på miljöförbättrande åtgärder och en tydlig miljökommunikation. Tredjepartsrevision av godkänd miljörevisor kommer att införas i standarden 2010.Implementering av ledningssystemet sker med hjälp av en av Svensk Miljöbas godkänd utfärdare. Godkända utfärdare listas på Svensk Miljöbas hemsida.

3 FR2000 FR2000 är ett integrerat verksamhetssystem som är baserat på standarderna ISO 9000, (kvalitet) ISO , SS (kompetensförsörjning), Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. FR2000 har utarbetat ett antal branschanpassningar av standarden, se länk. Standarden förvaltas av FR2000 i Sverige ekonomisk förening, där 13 branschorganisationer är medlemmar. Tredjepartsrevision av verksamhetssystemet utförs av godkänd FR2000-revisor. Systemet kan implementeras med eller utan stöd från konsult. Information, handledningsmaterial, certifierade FR2000-konsulter och godkända revisorer finns på FR2000:s hemsida. Miljöutmärkelser och miljömärkningar Ett sätt att miljöprofilera sin verksamhet och leva upp till beställare och kunders miljökrav är att miljömärka sin tjänst eller verksamhet genom någon av aktörerna nedan. Om den egna verksamheten idag inte finns med i det listade urvalet av tjänster går det bra att kontakta organisationerna och undersöka möjligheterna att i samråd med dem kanske bli den första i sin bransch som miljömärker sitt företag. Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden miljöorganisation som arbetar med att kartlägga miljöhot, sprida kunskap och skapa opinion. Naturskyddsföreningen står även bakom miljömärkningen Bra Miljöval som är en miljömärkning av såväl produkter som tjänster. Nedan listas de tjänster där det för närvarande är möjligt att få miljömärkningen Bra Miljöval. - Värmeenergi - Fjärrkyla - Elenergi - Textil - Kemiska produkter - Godstransporter - Persontransporter - Livsmedelsbutiker - Papper För information om Bra Miljöval:

4 Svanen Svanen är en Nordisk miljömärkning av produkter och tjänster. Nedan listas de tjänster där det för närvarande är möjligt att få en Svanen-märkning. - Biltvättanläggningar - Dagligvarubutiker - Digital fotoframkallning - Hotell och vandrarhem - Konferensanläggningar - Restauranger - Städtjänster - Tryckerier - Tvätterier och textiltjänster För information om Svanen-märkning: Håll Sverige rent Håll Sverige Rent är en privat stiftelse, stiftad av Naturvårdsverket och Returpack. I styrelsen sitter representanter för myndigheter, organisationer och förpackningsindustrin. Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för att minska individens nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Arbetet bedrivs genom kampanjer och projekt, miljöutbildningar och utdelandet av olika miljöutmärkelser. Håll Sverige Rent står som huvudman för följande miljöutmärkelser: - Blå Flagg miljöutmärkelse för båthamnar och stränder - Den Gröna Nyckeln miljöutmärkelse för hotell, vandrarhem, fjällstationer och campingplatser - Grön Flagg miljöutmärkelse för skolor och förskolor - Miljödiplomerat arrangemang miljöutmärkelse för tidsbegränsade arrangemang t ex festivaler, mässor, konferenser eller tävlingar.

5 Miljölagstiftningen Tillstånds- och anmälningsplikt Alla som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Viss verksamhet är tillståndseller anmälningspliktigt. Av 9 kapitlet miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), och dess bilaga, framgår vilka typer av miljöfarliga verksamheter som: - måste anmäla sin verksamhet till den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen (C) - ska prövas hos länsstyrelsen (B) - ska prövas av miljödomstolen (A). Anmälan eller ansökan om tillstånd sker till den kommun eller länsstyrelse där företaget bedriver sin verksamhet. Länk till miljöbalken: Transport eller mellanlagring av farligt avfall Om det i verksamheten uppstår transporter eller mellanlagring av farligt avfall som t.ex. olje- eller kemikalierester, lysrör eller el-avfall kan det behövas tillstånd för att transportera och mellanlagra dessa. Tillstånd för detta söks hos Länsstyrelsen i det län verksamheten är belägen. Lagen om egenkontroll Alla verksamhetsutövare är skyldiga att bedriva egenkontroll för att försäkra sig om att företaget lever upp till miljölagstiftningen. Hur omfattande egenkontrollen är beror dock på vilken slags verksamhet det handlar om. Till exempel är kraven på egenkontrollen högre i tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter än i andra typer av verksamheter som inte kräver tillstånd och anmälningsplikt. Är du osäker på om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktigt, kontakta miljökontorets tillsynsenhet i kommunen där företaget bedriver sin verksamhet. Ett miljöledningssystem är ett bra verktyg för få ordning och reda och att efterleva lagen om egenkontroll genom ledningssystemets dokumentationskrav gällande riskinventering, kemikalieförteckning och nödlägesberedskap.

6 Kemikalier För den som tillverkar, importerar eller i sin verksamhet använder kemiska ämnen och produkter finns föreskrivna regler Kraven kan t.ex. gälla produktregistrering, anmälningsplikt och informationsplikt till slutanvändare Det finns också regler som begränsar användningen av specifika kemiska ämnen i vissa varor. Några exempel på sådana regler är avgivning av nickel från smycken, användningen av azofärger i textilier och avgivning av formaldehyd från spånskivor. För import eller tillverkning av kemikalier finns ett omfattande regelverk På Kemikalieinspektionens hemsida hittar du information rörande regelverk, Prioriteringslistan, PRIO, som utgör stöd för miljöchefer, produktutvecklare och inköpare i att välja rätt kemikalier. Där finns även en mängd databaser med information rörande kemikalier, bl.a. Begränsningsdatabasen som är ett hjälpmedel för att hitta förbud m.m. Kemikalieinspektionen: Avfall Avfall som uppstår i ett företags verksamhet omfattas inte av det regelverk som gäller för privatpersoner. Hushåll kan avgiftsfritt lämna sitt avfall på återvinningscentraler eller i behållare för returglas, metall m.m. Företag som lämnar in avfall vid bemannade återvinningscentraler betalar för tjänsten och ska få ett kvitto på det lämnade avfallet. Alternativt kan avtal träffas med en godkänd transportör som omhändertar avfallet. Transportören ska inneha tillstånd att transportera farligt avfall och lämna tranportdokumentation på det omhändertagna avfallet. Företaget är enligt miljölagstiftningen skyldigt att dokumentera omhändertagande och transport av farligt avfall så som el-skrot, kemikalierester, lysrör m.m. Dokumentationen ska sparas i fem år. Naturvårdsverkets handbok för farligt avfall enligt avfallsförordningen (SFS 2001:1063)

7 Producentansvar Producentansvaret innebär att producenter och importörer ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen I Sverige har vi lagstiftat producentansvaret för sex produktgrupper i dag: Förpackningar Den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller vara som är innesluten i förpackning av papper, kartong, wellpapp, glas eller metall har ansvar för bland annat insamlingssystem och för att hushållen får information om vad de ska göra med uttjänta förpackningar. Producenterna ska rapportera in hur mycket förpackningar de sålt, hur stora mängder de samlat in och hur avfallet tagits omhand, till Naturvårdsverket. REPA-registret är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Genom att ansluta sitt företag till REPA fullgör företagets sitt producentansvar. Information om producentansvar för förpackningar: Reparegistret: Däck Producentansvar gäller för försäljning och import av flertalet typer av däck till motordrivna fordon, släpvagnar och liknande. Genom att ansluta sitt företag till Svensk Däckåtervinning AB fullgör företaget sitt producentansvar. Svensk Däckåtervinning AB: Returpapper Producent är den som yrkesmässigt för distribution inom Sverige tillverkar eller importerar sådant papper som tidningar, mm, trycks på, trycker eller låter trycka tidningar, kataloger, direktreklam m.m. importerar tidningar eller trycksaker Producent skall se till att det finns ett lämpligt insamlingssystem för returpapper. Detta kan ske genom en individuell lösning eller genom att sluta avtal med Pressretur AB. Pressretur AB

8 Bilar Den som tillverkar eller importerar bilar har producentansvar för att bilarna ska kunna återvinnas. Detta genomförs genom demontering av auktoriserade bildemonteringsföretag. Information runt detta finns på Bilindustriföreningen,BIL Swedens hemsida. BIL Sweden: Elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur) Producentansvar gäller alla typer av elektriska och elektroniska produkter som tillverkas eller importeras. Genom att ansluta företaget till El-kretsen fullgörs producentansvaret. Elkretsen: Batterier Den som importerar eller tillverkar batterier ska anmäla detta till Batteriregistret samt upprätta ett insamlingssystem för uttjänta batterier, antingen en individuell lösning eller genom att ansluta sig till en kollektiv insamling (El-kretsen). Det finns också regler om produktmärkning och produktinformation Batteriregistret: Elkretsen: Retursystem för burkar och flaskor: För närvarande ingår bara burkar och flaskor som säljs i Sverige i pantsystemet. En utredning om en sammanslagning med de nordiska länderna kommer att presenteras i dec och förhoppningsvis leder det till ett gemensamt nordiskt system Vilket breddar vägen för ett utökat samarbete med övriga EU. Burkar och flaskor i standardformat vanliga läsk och ölburkar samt PET-flaskor får sedan 2006 inte säljas i Sverige om de inte ingår i det svenska retursystemet, med rätt streckkod etc. Det innebär att det t.ex. är förbjudet att sälja parallellimporterad Coca Cola i butik eller restaurang. Sådana burkar/flaskor får bara tas in i landet av privatpersoner, för privat konsumtion. Vill man t.ex. starta ett bryggeri eller importera t.ex. en ny läsksort och använda sig av vanliga 33/45 cl. burkar eller PET-flaska, måste man ansluta sig till pantsystemet via ett avtal med Returpack och lämna in en materialdeklaration för förpackningen i fråga. Efter registrering så får man en EAN-kod som man ska låta trycka på sina burkar/flaskor tillsammans med information på svenska om att det är pant på förpackningen. Ansökningshandlingar finns på Returpacks hemsida under Importörer och bryggerier

9 Om man avser att använda sig av 33 cl. pantflaskor i glas sluter man avtal med Svenska Bryggareföreningen Använder man sig av egen design på flaskor eller burkar så gäller det vanliga producentansvaret med anslutning till REPA-registret, alternativt Svensk Glasåtervinning, som för vilken förpackning som helst. Det kan krävas dispens för vissa förpackningar t.ex. 3-liters PET-flaskor. Dispens söker man hos Jordbruksverket, men avtal tecknar man som sagt med REPA. Undantaget från pantsystemet (av hygienskäl) är juicer av bär och frukt samt mejeriprodukter, men även här kan krävas tillstånd från Jordbruksverket - Och om det är en ej tidigare EU-registrerad produkt även från Livsmedelsverket.

10 Miljömärkningar av produkter Miljömärkta varor och tjänster gör det lätt för konsumenter att göra ett bra miljöval. För nedanstående miljömärkningar utförs tredjepartskontroll för att säkerställa att produkten uppfyller uppställda kravkriterier. Ansökan om att miljömärka en produkt görs hos den organisation som står bakom märkningen. Bra Miljöval Har tagits fram av Svenska Naturskyddsföreningen tillsammans med Ica, KF och Dagab. Märket har funnits sedan Det tar hänsyn till en produkts hela livscykel men däremot inte till hur produkten fungerar. Märket finns på allt från tvättmedel, rengöringsmedel till papper, blöjor, textil, elleveranser och transporter. klicka på Bra Miljöval. Svanen Nordiska ministerrådet instiftade märket För svanenmärkningen görs en miljöbedömning av livscykeln från råvara till avfall och dessutom ska produkten verkligen fungera. I Sverige sköts miljömärkningen av SIS Miljömärkning. Svanmärket utfärdas i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island. Produkter som kan få märkningen är bland annat papper, tvättmedel och båtmotorer. EU-blomman Infördes 1992 och är EU:s miljömärke. Miljömärket får tilldelas produkter, som uppfyller de krav som finns uppställda för varje enskild produktgrupp. EUblomman får inte tilldelas produkter vars tillverkningsprocesser sannolikt kan orsaka väsentlig skada på människa och/eller miljön. Märket är än så länge ovanligt i Sverige och finns bara på ett fåtal produkter, till exempel färger och tvättmaskiner.

11 KRAV Kontrollförening för ekologisk produktion bildades 1985 och är en märkning av ekologiska livsmedel. Ställer bl.a. krav på att grödorna odlats utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel samt att djuren som finns på gårdarna ska få utlopp för sina naturliga beteenden. Rättvisemärkt Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. När du köper Rättvisemärkt bidrar du till en bättre och friare tillvaro för både barn och vuxna i de fattigare delarna av världen. FSC - Forest Stewardship Council Är en internationell oberoende medlemsorganisation för miljömärkning av trävirke och andra skogsprodukter. Det är en miljömärkning, men vissa sociala och ekonomiska hänsyn ingår i kraven som ställs på skogsbruket. Certifiering sker av oberoende certifierare utifrån FSCs regler. Bakom märkningen står Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, IKEA, Svenska Samernas Riksförbund med flera. TCO TCO Development är ett internationellt märkningssystem för datorer, bildskärmar hörlurar m.m. Märkningen tar inte enbart hänsyn till produktens miljöpåverkan, utan även prestanda, ergonomi och strålning. TCO-märkta produkter är sökbara på TCO Developments hemsida.

12 EU-märket för ekologisk produktion av livsmedel Ekologiskt jordbruk är en EU-märkning som ännu är ganska ovanlig i Sverige. Märkningen garanterar att minst 95 procent av varans ingredienser är ekologiskt producerade och att namnet på producenten, företaget som bearbetat varan, eller försäljaren, liksom namnet eller koden på inspektionsorganet anges på varan. Naturens Bästa (Nature's best) Står för kvalitetsmärkt ekoturism i Sverige. Märkningen bygger på krav som Ekoturismföreningen och Sveriges Rese- och turistråd satt för miljöanpassad och lokalförankrad upplevelseturism i natur. Blå ängeln Är ett officiellt tyskt miljömärke. Det finns bara på ett fåtal produkter i Sverige. Energy Star Märkningssystem för energieffektiva datorer, skrivare och kontorsmaskiner. I offentlig upphandling inom EU är Energy Star-märkning ett krav.

13 Nyttiga miljölänkar - Här finns det bl.a. köpguider, ett test för att se hur miljövänligt man lever och bra frågor & svar. - Här finns kalkylprogram som räknar ut mängd koldioxid för resor med bil, flyg och tåg. - Sidor med aktuell information om miljöbilar och biobränslen. - Här finns alla information samlad kring sopor, avfall med bra länkar till materialbolagen. - Göteborgs universitet och Chalmers har tillsammans skapat sidan som bl.a. har en ordlista men även bra förklarande texter inom miljöområdet. - Näringslivets miljöchefers hemsida. En förening för alla, inte bara miljöchefer, som arbetar med miljö och vill träffa andra på bra möten, utbildningar och resor. - Nätverket för transport och miljö. En bra hemsida för att hitta vad som händer in om transportsektorn. Det finns även ett kalkylprogram för att räkna på transporter och utsläpp. - En hemsida full med tips och länkar kring hur man sparar energi. Denna broschyr är sammanställd av Miljöstegen

Sveriges Importörers importhandbok

Sveriges Importörers importhandbok Sveriges Importörers importhandbok 1 2 Sverige behöver importen Tar vi bort alla importerade varor från hyllorna i en butik skulle den bli ganska tom. Byggde vi bilar med enbart svenska råvaror och komponenter

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Jordens Vänner (JV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet.

Jordens Vänner (JV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. h s a ten w e v m n a s e re ta miljö r G a v s v a ng i n l å m n grö Jordens Vänner (JV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen verkar

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Hållbar konst. En kreativ utmaning! stockholm.se

Hållbar konst. En kreativ utmaning! stockholm.se Hållbar konst En kreativ utmaning! stockholm.se Innehåll Hållbar konst - en kreativ utmaning 3 Lathund - 5 steg till hållbar konst 4 Steg på väg till hållbar konst 5 Ställ frågor om hur materialet påverkar

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Miljöledning av transporter

Miljöledning av transporter Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB Göteborgs Stad ställer sedan

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Bra Miljöval En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete

Bra Miljöval En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete Scores rapportserie 2014:2 Bra Miljöval En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete Sofie Grettve Bra Miljöval En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete Sofie Grettve sofie.grettve@score.su.se

Läs mer

Vad betyder märkningen?

Vad betyder märkningen? Vad betyder märkningen? Miljömärkningar 3 Bra Miljöval 5 Demeter 10 Ekologiskt jordbruk 5 EU Ecolabel 9 FSC 8 Krav 6 MSC 10 Svanen 4 TCO Certified 7 Treklövern 11 Änglamark 11 Andra märkningar 12 Nyckelhålet

Läs mer

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Håbo 2014-08-07. Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA. Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan

Håbo 2014-08-07. Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA. Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan Håbo 2014-08-07 Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan Håbo Naturskyddsförening har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter inför arbetet med

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer