Avtal om re:member delbetalning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal om re:member delbetalning"

Transkript

1 Företagsuppgifter Företagets juridiska namn Butiksnummer Organisationsnummer Kedjenummer 399 Företagets marknadsnamn (i dagligt tal) Bransch Gatuadress/Box Postnummer och postadress Kontaktperson Telefon (inkl. riktnummer) E-postadress Faxnummer (inkl. riktnummer) Företaget registrerat år Bankgiro Bankkontakt, namn, adress och telefon Postadress bankkontakt Bankens clearingnummer Bankens KTH-nummer (ID-nr) Delbetalningsperiod tills vidare Inlösenpart (Bank) Redovisningsnummer (Ex. Babsnummer) Ange typ av försäljning: Butik Annat anges här: Terminalleverantör (om annan än inlösare) Delbetalningsprodukter Typbeteckning Beskrivning Serviceavgift* Uppläggningsavgift** Aviavgift** 0231 Upp till 4 månader utan ränta 0 % 295 kr 25 kr 8507 Upp till 6 månader utan ränta 0 % 295 kr 25 kr 8028 Upp till 12 månader utan ränta 0 % 395 kr 25 kr 8962 Upp till 24 månader utan ränta 0 % 495 kr 35 kr 7500 Lågräntekonto 36 månader, 7,92 % 0 % 395 kr 25 kr 7506 Lågräntekonto 60 månader, 7,92 % 0 % 395 kr 25 kr * Avgift som debiteras Företaget vid försäljning via delbetalning. Referensränta: Samtliga se rvicekostnader ä r ba serade på e n r eferensränta o m Stibor 90 dagar. För den händelse referensräntan, Stibor 90 dagar, ändras mer än 0,50 procentenheter i förhållande till referensräntan skall referensräntan justeras. Ny servicekostnad fastställes av EnterCard baserat på den nya referensräntan. Räntan skall vid jämförelsen beräknas p å de senaste 90 dagars ge nomsnitt av Stibor 90 dagar. EnterCard äger rätt att välja annan räntebas än Stibor 90 dagar, om annan räntebas i framtiden bättre avspeglar EnterCards upplåningsränta. För avtalet gäller "Allmänna villkor februari 2009 för avtal om delbetalning". Konsumentränta på kontot utgår med f n 20,40% per år. Företaget är skyl dig a tt ti llse a tt erh ållna l ösenord fö r Kr editansökan vi a I nternet inte används obehörigt. Företaget ansvarar gentemot EnterCard och tredje man för skada som uppkommer genom obehörig användning av lösenord. ** Avgift som debiteras Konsumenten av EnterCard vid avisering. Sekretessförbindelse: Härmed förbinder sig Företaget att tillse att samtliga personer på säljstället som kommer att hantera delbetalning informeras om och undertecknar bifogad sekretessförbindelse, vilken sedan arkiveras av säljstället. EnterCard åtar sig att till Kunder som beviljats konto om delbetalning och kort, att utge re:memberkort. För re:memberkort gäller villkor för re:memberkort. Utbildning om legitimationskontroll och penningtvätt: Härmed förbinder sig Företaget att ti llse att samtliga personer på säljstället som kommer att h antera delbetalning g enomgår utbildning om l egitimationskontroll o ch p enningtvätt enligt En tercards i nstruktioner samt un dertecknar bi fogad fö rteckning ö ver utbildad personal. Förteckningen arkiveras av säljstället. Firmatecknare för ovanstående företag VD Entercard Sverige AB Anne-Mette Krighaar EnterCards exemplar Returnera avtalet till: EnterCard, Svarspost , Stockholm. Sourcecode

2 Företagsuppgifter Företagets juridiska namn Butiksnummer Organisationsnummer Kedjenummer 399 Företagets marknadsnamn (i dagligt tal) Bransch Gatuadress/Box Postnummer och postadress Kontaktperson Telefon (inkl. riktnummer) E-postadress Faxnummer (inkl. riktnummer) Företaget registrerat år Bankgiro Bankkontakt, namn, adress och telefon Postadress bankkontakt Bankens clearingnummer Bankens KTH-nummer (ID-nr) Delbetalningsperiod tills vidare Inlösenpart (Bank) Redovisningsnummer (Ex. Babsnummer) Ange typ av försäljning: Butik Annat anges här: Terminalleverantör (om annan än inlösare) Delbetalningsprodukter Typbeteckning Beskrivning Serviceavgift* Uppläggningsavgift** Aviavgift** 0231 Upp till 4 månader utan ränta 0 % 295 kr 25 kr 8507 Upp till 6 månader utan ränta 0 % 295 kr 25 kr 8028 Upp till 12 månader utan ränta 0 % 395 kr 25 kr 8962 Upp till 24 månader utan ränta 0 % 495 kr 35 kr 7500 Lågräntekonto 36 månader, 7,92 % 0 % 395 kr 25 kr 7506 Lågräntekonto 60 månader, 7,92 % 0 % 395 kr 25 kr * Avgift som debiteras Företaget vid försäljning via delbetalning. Referensränta: Samtliga se rvicekostnader ä r ba serade på e n r eferensränta o m Stibor 90 dagar. För den händelse referensräntan, Stibor 90 dagar, ändras mer än 0,50 procentenheter i förhållande till referensräntan skall referensräntan justeras. Ny servicekostnad fastställes av EnterCard baserat på den nya referensräntan. Räntan skall vid jämförelsen beräknas p å de senaste 90 dagars g enomsnitt av Stibor 90 dagar. EnterCard äger rätt att välja annan räntebas än Stibor 90 dagar, om annan räntebas i framtiden bättre avspeglar EnterCards upplåningsränta. För avtalet gäller "Allmänna villkor februari 2009 för avtal om delbetalning". Konsumentränta på kontot utgår med f n 20,40% per år. Företaget är skyldig att tillse att erhållna lösenord för Kreditansökan via Internet inte används obehörigt. Företaget ansvarar gentemot EnterCard och tredje man för skada som uppkommer genom obehörig användning av lösenord. ** Avgift som debiteras Konsumenten av EnterCard vid avisering. Sekretessförbindelse: Härmed förbinder sig Företaget att tillse att samtliga personer på säljstället som kommer att hantera delbetalning informeras om och undertecknar bifogad sekretessförbindelse, vilken sedan arkiveras av säljstället. EnterCard åtar sig att till Kunder som beviljats konto om delbetalning och kort, att utge re:memberkort. För re:memberkort gäller villkor för re:memberkort. Utbildning om legitimationskontroll och penningtvätt: Härmed förbinder sig Företaget att ti llse att samt liga personer på sälj stället som kommer att hantera delbetalning g enomgår utbildning om l egitimationskontroll o ch p enningtvätt enligt En tercards i nstruktioner sa mt u ndertecknar b ifogad f örteckning ö ver utbildad personal. Förteckningen arkiveras av säljstället. Firmatecknare för ovanstående företag VD Entercard Sverige AB Anne-Mette Krighaar Säljställets exemplar Behålles av säljstället. Sourcecode

3 ALLMÄNNA VILLKOR februari 2009 för avtal om delbetalning EnterCard åtar sig att, efter sedvanlig kreditprövning och legitimationskontroll av kunden i en lighet m ed EnterCards instruktioner, finansiera konsuments köp av varor/tjänster f rån F öretaget. K onsument, so m f ått si n ansökan b ifallen och bev iljats konto, ka llas nedan Kund(en). E ntercard f örbehåller s ig rätt a tt, gentemot Företaget, ut an m otivering avs lå ko ntoansökan. Finansieringen ske r g enom f inansieringsform/er so m angivits i Särskilda Villkor. EnterCard åtar sig att till Kunder som beviljats konto om del betalning och ko rt, at t ut ge ko rt. För ko rt gä ller Kundens kortvillkor. Det sa mmanlagda vi d va r t id ut estående f ordringsbeloppet av all finansiering som EnterCard lämnat Kund under v iss f inansieringsform, f år högst uppgå t ill de t belopp so m i S ärskilda V illkor ang ivits för finansieringsformen i fråga. Finansieringsformerna ska ll ha den ut formning och följa de v illkor so m E ntercard vi d va r t id f astställer. EnterCard håller Företaget informerad om utformningen av och r utinerna f ör va rje f inansieringsform. V idare tillhandahåller E ntercard Företaget t illämpliga anvisningar, ans ökningshandlingar sa mt övr iga erforderliga handlingar. Alla sådana handlingar skall ha den utformning EnterCard vid var tid fastställer. 2. Företagets åtaganden Företaget ska ll upp lysa k onsument so m ef terfrågar delbetalning om möjligheten at t erhålla k redit sa mt tillhandahålla ko nsument i nformationsmaterial och ansökningshandlingar. Företaget förbinder si g v idare a tt hå lla ansökningshandlingar och övr igt i nformationsmaterial lätt tillgängligt på säljstället. Vid f örmedling och m arknadsföring a v delbetalning förbinder si g F öretaget att noga f ölja gäl lande lagstiftning, god branschsedvänja, villkoren i avtalet och de r utiner oc h anv isningar so m E ntercard vi d va r t id fastställer. För det fall EnterCard medgivit att Företaget får anlita annan at t f ör den nes räkning f örmedla f örsäljning av vara r espektive at t ut föra dä rmed t illhörande t jänster såsom installationer och dylikt åtar sig Företaget att tillse att dessa allmänna villkor följs samt ansvarar härför fullt ut gent emot E ntercard i enlighet m ed dessa villkor. EnterCard äger således t ex r ätt at t kr äva återköp av Företaget en ligt p unkten 7 om K und hävd ar at t av Företaget an litad f örmedlare inte f ullgjort si na skyldigheter avse ende f örsåld va ra e ller av t illhörande tjänst såsom installation och dylikt. Företaget förbinder sig därutöver att vid försäljning av vara respektive tjänst följa gällande lagstiftning såsom exempelvis vid f örsäljning på distans, d istans- och hemförsäljningslagen och god branschsedvänja. 3. Handläggning vid finansiering och kontoköp Företaget ska ll tillställa ko nsument, so m önska r delbetalning, f astställd ansö kningshandling sa mt uppmana konsument att fullständigt fylla i och ta del av samt under teckna ansö kan. I nnan ansö kningshandling överlämnas till K und ska ll F öretaget f ylla i uppgifter avseende Grundkontovillkor och Villkor f ör Delbetalningsköp. Företaget är också sky ldig at t gör a legitimationskontroll. D ärvid sk all k ontrolleras att identitetshandlingen acce pteras av svensk bank och är giltig samt att konsumentens utseende överensstämmer med fotografiet på i dentitetshandlingen. Legitimationsnummer skall antecknas på ansökan för att denna ska vara giltig. Företaget sk all dä refter ko ntakta E ntercard f ör at t erhålla bes lut öve r a nsökan. A lla av E ntercard efterfrågade uppgifter skall återges i sin helhet. EnterCard b eslut r örande ansö kan ska ll va ra i enlighet m ed de r utiner so m E ntercard vi d va r t id tillämpar. Om EnterCard bifallit ansökan skall Företaget tillställa E ntercard den av Kunden ( konsumenten) underskrivna finansieringsavtalet, kompletterat med bl a beviljad kr edit, ko ntonummer och under tecknande av Företaget. Vid ko ntoköp ska ll F öretaget a nvända bet alterminal enligt de särskilda regler och rutiner som gäller härför. 4. Delbetalning Mellan Företaget och E ntercard föreligger et t a vtal o m delbetalning, neda n ka llat A vtal(et). EnterCard er bjuder Företaget delbetalningskrediter m ed sä rskilda delbetalningsvillkor so m f ramgår i A vtalet. Konsument som erbjuds delbetalningskredit erhåller ett särskilt konto med gr undkontovillkor o ch/eller v illkor f ör delbetalningsköp. F öretaget är sky ldig at t i nformera konsumenten om nämnda villkor. EnterCard åtar sig att administrera nämnda delbetalningskrediter enligt Avtalet. Företaget f örbinder s ig at t t ill E ntercard er lägga servicekostnaden f ör de lbetalningsprodukten enl igt de villkor s om f ramgår av Avtalet. E ntercard ä ger r ätt at t tillgodogöra s ig se rvicekostnaden v ia autogiro en ligt särskilt medgivande härtill. EnterCard äger vidare rätt att ändra se rvicekostnaden m ed o medelbar ve rkan i samband med ändr ing av ränteläget på d en m arknad där EnterCard re-finansierar sin verksamhet eller då det motiveras av annan kreditpolitisk åtgärd eller av annan ändring i r änte- och/eller ko stnadsläget. Delbetalningsvillkoren gä ller under angi ven delbetalningsperiod. Finns ej slutdatum angivet gäller en uppsägningstid om tio dagar. EnterCard har dock rätt att säga upp ensk ilt de lbetalningsvillkor m ed f em dagar s varsel. Om Företaget ej följer dessa delbetalningsvillkor har EnterCard rätt att med omedelbar verkan säga upp desamma. D essa de lbetalningsvillkor a nses som bekräftade och godkända om ansö kningshandling m ed delbetalningstyp kommer EnterCard tillhanda. 5. Utbetalning till Företaget Sedan Kunds köptransaktion kommit EnterCard tillhanda skall E ntercard t ill F öretaget u tbetala ut nyttjade kreditbelopp. Företaget e rhåller ut betalda kr editbelopp f ör respektive K unds räkning och b eloppet sk all avr äknas köpeskillingsfordran. H ar F öretaget f örfallen sku ld t ill EnterCard får EnterCard i stället för att utbetala beloppet till Företaget använda beloppet till kvittning av skulden, oavsett om f örutsättningarna f ör kv ittning i övr igt föreligger e ller ej. F öretaget ska ll äve n i sådant f all avräkna hela beloppet mot köpeskillingsfordran. Skulle utbetalning till Företaget göras av misstag skall Företaget vid anf ordran åt erbetala motsvarande belopp till EnterCard. I övrigt gäller de r utiner som angivits i avtal med BABS eller F öretagets inlösenpart. U nderlåter F öretaget att noga f ölja avt alsvillkoren oc h/eller d e r utiner o ch anvisningar so m gäl ler är F öretaget sky ldig at t v id anfordran t ill E ntercard åt erbetala be lopp so m utbetalats. Företaget f år i så dant f all inte kr äva kompensation av Kunden. Underlåter Företaget att följa EnterCards anvisningar i en lighet m ed det ta A vtal om bland annat identifikationskontroll har EnterCard rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet med Företaget samt at t f å åt erbetalt de be lopp so m har ut betalts på felaktiga grunder. 6. Kundkommunikation Eftersom fordringarna ingår i EnterCards kundreskontra och är EnterCards fordringar utgör Kunderna EnterCards kunder. E ntercard äge r så ledes rätt at t bet räffande kreditvillkor och annan information r örande kr editen kommunicera med Kunderna. Företaget äger rätt att i olika urval kommunicera med Kunderna ge nom r äkningstext och f örsäljningsbilagor i räkningskuverten eller se parata ut skick. E ntercard åtar sig at t f ör F öretagets räkning om besörja utskick av reklammaterial till Kunder, efter överenskommelse i varje enskilt fall. EnterCards åtagande, i fråga om ut skick av reklammaterial, räkningstexter etc gäller endast om och i den utsträckning gällande lagstiftning och/eller utfärdade riktlinjer etc medger detta. 7. Återköp Bestrider K und, he lt e ller de lvis, s itt bet alningsansvar gentemot E ntercard o ch häv dar till ex empel at t varan/tjänsten är be häftad m ed f el e ller b rist el ler a tt Företaget e ljest i nte f ullgjort s ina sky ldigheter m ot Kunden, ska ll Företaget på anm odan av E ntercard genast f rån E ntercard f örvärva he la E ntercards utestående f ordran m ot Kunden ( kapital, räntor och kostnader). F ör så dant f örvärv skall F öretaget t ill EnterCard b etala en k öpeskilling so m motsvarar EnterCards fordran på K unden pe r de n da g f örvärvet sker i nklusive f örfallna ob etalda be lopp j ämte dröjsmålsränta. Om F öretaget åt erköpt E ntercards fordran m ot Kunden ska ll E ntercard i s in t ur åt erköpa F öretagets ursprungliga fordran mot Kunden, om Företaget kan visa att dennes fordran blivit fastställd genom dom. 8. Utbildning EnterCard skall i nformera och ut bilda F öretagets säljpersonal om avt alade f inansieringsformer sa mt lämna F öretaget i nstruktionsmaterial f ör l öpande användning. EnterCard skall bland annat informera och utbilda F öretagets säljpersonal om penni ngtvätt sa mt lämna F öretaget i nstruktionsmaterial f ör l öpande användning. EnterCard bestämmer om informationens, utbildningens och materialets utformning och omfattning. 9. Reklam Företaget f år anvä nda E ntercards namn i si n r eklam under f örutsättning at t E ntercard skr iftligen sa mtyckt därtill i varje enskilt fall. 10. Lösenord, Kreditansökan via Internet Företaget är sky ldig at t t illse at t er hållna lösenord inte används obehörigt. F öretaget a nsvarar gent emot EnterCard och tredje m an f ör ska da so m u ppkommer genom obehörig användning av lösenord. 11. Upplysningsskyldighet Företaget är sky ldig at t lämna den i nformation om si n affärsverksamhet so m E ntercard anse r er forderlig. EnterCard h ar äv en r ätt at t g enomföra i nspektion/ platskontroll hos Företaget för att säkerställa att Avtalet uppfylls på ko rrekt sä tt sa mt at t gi vna r utiner och instruktioner efterföljs. 12. Befrielsegrunder EnterCard är inte ansva rig f ör ska da so m ber or av lagbud, m yndighets åtgärd, k rigshändelse, st rejk, blockad, boj kott, lockout e ller annan l iknande omständighet. F örbehållet i f råga om st rejk, bl ockad, bojkott och l ockout gäller äve n om E ntercard sj älv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. EnterCard är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada so m uppko mmer, o m E ntercard va rit no rmalt aktsam. E ntercard är i intet f all a nsvarig för i ndirekta skador såsom t ex utebliven vinst, skador i förhållandet mellan Företaget och tredje man. 13. Uppsägning av Avtalet Part får säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om a) andra parten bryter mot villkor i Avtalet eller i handling som o mnämnes i A vtalet e ller om så dan omständighet sku lle f öreligga so m äve ntyrar de t behöriga f ullgörandet av andra par tens förpliktelser enligt detta Avtal eller b) andra pa rten inställer si na bet alningar, i nleder ackordsförhandling, bl ir f örsatt i ko nkurs, träder i likvidation eller e ljest av uppsägande par t bedömes vara på obestånd. c) andr a parten inte f öljer gä llande lagstiftning så so m exempelvis Lag om åt gärder m ot penni ngtvätt och finansiering av terrorism. EnterCard f år sä ga upp A vtalet t ill om edelbart upphörande om l agstiftning e ller m yndighets åtgärd, beslut el ler ut talande en ligt E ntercards bedömning förhindrar eller f örsvårar E ntercards åtagande en ligt detta Avtal. 14. Avtalstid Detta A vtal gä ller ett år från tecknandet och ska ll upphöra at t gä lla s ex månader ef ter f rån någondera parten ve rkställd skr iftlig upps ägning. O aktat va d nu sagts kan A vtalet upp höra i f örtid gen om uppsägning enligt punkt Efter Avtalets upphörande Sedan detta Avtal upphört att gälla skall EnterCard inte vara skyldig at t lämna yt terligare f inansiering. Ä ven därefter best år dock Företagets samtliga s kyldigheter enligt avt alet till dess att a lla m ellanhavanden så väl mellan EnterCard och Företaget som mellan EnterCard och Kund avklarats. EnterCard äg er r ätt a tt deb itera F öretaget de ex tra kostnader som kan uppstå i samband med avvecklingen av detta Avtal. 16. Tvist Tvist i anledning av detta A vtal eller där ur här f lytande eller där med sa mmanhängande r ättsförhållanden ska ll slutligt avg öras genom ski ljedom vi d S tockholms Handels-kammares Skiljedomsinstitut ( Institutet). Reglerna f ör S tockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska ll gä lla om i nte I nstitutet m ed beaktande av m ålets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övr iga om ständigheter best ämmer at t Institutets regler f ör F örenklat sk iljeförfarande ska ll tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall institutet även bestämma att om skiljenämnden skall bestå av en eller t re t jänstemän. S kiljemännen ska ll sa mmanträda i Stockholm och vi d si tt avg örande t illämpa rättegångsbalkens regler om omröstning samt fördelning av rättegångskostnader i dispositiva tvistemål. 17. Övrigt Uppdragstagaren är införstådd med att EnterCard är ett kreditinstitut som bedriver finansieringsrörelse i enlighet med 3 ka p 2 l ag ( 2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Därmed måste E ntercard äve n efterfölja Lag om åt gärder m ot pen ningtvätt o ch finansiering av terrorism.

4 Sekretess för butikspersonal En kund i ett kreditinstitut skall alltid med fullt förtroende kunna lämna personliga uppgifter till sitt institut och vara säker på att uppgifter härom och om kundförhållandet inte lämnas vidare. Detta kallas sekretess. Sekretessen är inte bara grundad på sedvana och hävd utan reglerad i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Du som arbetar i butik och hanterar EnterCards tjänst Delbetalning måste iaktta sekretessbestämmelserna. Du har således tystnadsplikt om den information du får om EnterCards kunder. Tystnadsplikt innebär: Du får inte tala om att någon är kund i EnterCard. Även dina släktingar, bekanta, grannar m.fl. ska kunna känna sig säkra på att du aldrig lämnar ut uppgifter om deras affärer i EnterCard. Du får inte tala om för någon vilka kunder som du har biträtt med EnterCards tjänster. Du får inte tala om för någon hur rutiner är utformade eller vilka lösenord butiken har. t.ex. för kreditansökan via ansökan (KvI). Tystnadsplikten gäller inte bara utomstående. Den gäller även i förhållande till arbetskamrater såvida de inte behöver tillgång till en uppgift för sitt arbete. Tystnadsplikten upphör inte när din anställning etc. i butiken upphör, den är evig. Har du frågor om tillämpning av sekretessreglerna vänder du dig till EnterCard. Jag har tagit del av ovanstående information och förbinder mig härmed att iaktta sekretessreglerna. Datum Underskrifter Denna sekretessförbindelse arkiveras av butiken.

5 Förteckning över utbildad Butikspersonal Personal som har genomgått EnterCards utbildning om legitimationskontroll och penningtvätt. Länk till utbildning: Förteckning arkiveras av butiken! Signatur Namn Personnummer Datum

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Årskostnaden i procent (ÅiP) och totalkostnader (i övrigt hänvisas till Avtalets villkor rörande detta): ÅiP:...% Totalkostnader: 0,- SEK.

Årskostnaden i procent (ÅiP) och totalkostnader (i övrigt hänvisas till Avtalets villkor rörande detta): ÅiP:...% Totalkostnader: 0,- SEK. Aktiekreditavtal Netfonds Bank AS Sida 1 1. KONTOUPPLYSNINGAR Kundnr. 2. KUNDINFORMATION Namn Person. nr./org. nr. Firmatecknare 1 Personnummer för firmatecknare 1 Firmatecknare 2 Personnummer för firmatecknare

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

TellerAvtal Fysisk handel

TellerAvtal Fysisk handel FÖR INTERNT BRUK (IFYLLS AV TELLER): REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: ANSÖKNINGSNUMMER: BAX: PARTNER-ID: TellerAvtal Fysisk handel Avtalet gäller inlösen av kortbetalningar för fysisk handel och

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare.

221.082 14 04. Samarbetsavtal. mellan AMF och försäkringsförmedlare. 221.082 14 04 Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Samarbetsavtal mellan AMF och försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren... org nr/pnr:... Adress:... härefter benämnd Förmedlaren

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar...

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... ...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... Med el-konto får du pengar över till annat! El-konto är en ny tjänst från Göta energi som hjälper dig att fördela elkostnaden jämnt över hela året. Du slipper

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk

Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk Tack för ditt intresse att bli integrationspartner till Visma Spcs. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges

Läs mer

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 1 Mellan 1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 4. Skellefteå

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej.

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej. Anslutningsavtal v.151004 - Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 20150801 Avtalet är upprättat mellan Starrkärrs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769628-4756 (i fortsättningen kallad

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt

Läs mer

AVTALSEXEMPEL FRÅN SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN

AVTALSEXEMPEL FRÅN SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN Samarbetsavtal Här lämnas historik och bakgrund om produkten Avtal Parter: EN och PI Upphovsman: Erik Nilsson nedan kallad EN Uppfinnarvägen 1 Staden Tel: Licenstagare: Produkt Industrier AB nedan kallad

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2007-06-01 1. AVTALSTID

ALLMÄNNA VILLKOR 2007-06-01 1. AVTALSTID ALLMÄNNA VILLKOR 2007-06-01 1. AVTALSTID Avtalet gäller under den tid som anges på sidan 1 i Avtalet. Därefter förlängs Avtalet med 12 månader i taget om det inte sagts upp av part till upphörande senast

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106 Till våra medlemmar i Skaftö Fiber Skaftö Fiber har glädjen att informera om att vi tillsammans med Empower ämnar börjar gräva för fiberkabel inom en snar framtid.. För de medlemmar som inte var med på

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 EXEMPEL 8A Arbetspapper Avtal om fastighetsanslutning 20xx-xx-xx Avtalet är upprättat mellan Bredbys fiberförening med organisationsnummer xxxx (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

Bolagsnamn: Organisationsnummer: Postadress:

Bolagsnamn: Organisationsnummer: Postadress: MONEY AGENT AVTAL Skicka in avtalet på något av följande sätt: (1) Posta avtalet till 24Money Payments AB (Publ), Box 2078, 750 02 Uppsala, (2) skanna in den och mejla till info@24money.se eller (3) signera

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor

Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor för användande av Collectum AB:s ( Collectum ) elektroniska tjänster

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Sökt kreditgräns, anges i tusental kronor (markera med X eller ange belopp) Höjning till totalt

Sökt kreditgräns, anges i tusental kronor (markera med X eller ange belopp) Höjning till totalt Butikslånet 9752 2162 - - Sökt editgräns, anges i tusental onor (markera med X eller ange belopp) 5 10 15 20 25 30 40 50 Annan Giltig t o m (åå - mm) - Legitimation (typ & nr) Butiksnummer Säljare Finansieringsalternativ

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

8 Mbit 325:-/mån 10/10 Mbit 295:-/mån 1 Mbit 259:-/mån

8 Mbit 325:-/mån 10/10 Mbit 295:-/mån 1 Mbit 259:-/mån Beställning av ADSL / LAN TJÄNST PRIVAT i Laholms Stadsnät, 18 mån bindningstid, 3 mån uppsägningstid. Hastighet kan variera på grund av tekniska hinder såsom kvalitet på telekabel samt längd från telestation

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Avtal om elektronisk åtkomst till journaluppgifter

Avtal om elektronisk åtkomst till journaluppgifter 2015-08-10 (v1.3) Avtal om elektronisk åtkomst till journaluppgifter Parter Praktikertjänst Röntgen AB (nedan PRAB) org. nr. 556062-0204 Sveavägen 64, 2 tr, 111 34 Stockholm och Företag (nedan kunden):

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning HedinBil HedinBil Hedin Bil-kortet Dela upp din betalning Hedin Bil MasterCard ett kort för alla dina inköp! Handla på Hedin Bil Hedin Bil har nu möjlighet att erbjuda dig Hedin Bil-kortet ett kombinerat

Läs mer

Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd

Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd 1(6) ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD Tillvägagångssätt för ansökan om parkeringstillstånd Vid första ansökningstillfället fyller alltid läkaren i läkarintyget på sidan fyra. Läkarintyg

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÖSEN AV KONTOKORTSTRANSAKTIONER (Juli 2010)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÖSEN AV KONTOKORTSTRANSAKTIONER (Juli 2010) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÖSEN AV KONTOKORTSTRANSAKTIONER (Juli 2010) 1. Bakgrund och definitioner 1.1 Euroline AB ( Euroline ) och Diners Club Nordic AB ( Diners Club ) är båda helägda dotterbolag till

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Licensavtal Nr 1307 001 De sju stegen

Licensavtal Nr 1307 001 De sju stegen Licensavtal Nr 1307 001 De sju stegen med organisationsnummer 556802-5117 (benämns i fortsättningen KRONAN) och FÖRETAG AB, Box 123 123 45 Exempelstad, organisationsnummer 550000-0000, (benämns i fortsättningen

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 1. DEFINITIONER UL-kort Ett smartkort som kan laddas med Biljetter och Reskassa. UL:s kunder får genom UL-kortet även tillgång till ett antal Tjänster.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Ramavtal avseende handel med ostandardiserade Optionsoch Terminskontrakt (Elcertifikat)

Allmänna bestämmelser för Ramavtal avseende handel med ostandardiserade Optionsoch Terminskontrakt (Elcertifikat) 1(9) Allmänna bestämmelser för Ramavtal avseende handel med ostandardiserade Optionsoch Terminskontrakt (Elcertifikat) 1. Ramavtalets tillämpningsområde m m Detta Ramavtal skall - utan att hänvisning härtill

Läs mer

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

TellerAvtal Fysisk handel

TellerAvtal Fysisk handel FÖR INTERNT BRUK (IFYLLS AV TELLER): REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: ANSÖKNINGSNUMMER: BAX: PARTNER-ID: TellerAvtal Fysisk handel Avtalet gäller inlösen av kortbetalningar för fysisk handel och

Läs mer