Avtal om re:member delbetalning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal om re:member delbetalning"

Transkript

1 Företagsuppgifter Företagets juridiska namn Butiksnummer Organisationsnummer Kedjenummer 399 Företagets marknadsnamn (i dagligt tal) Bransch Gatuadress/Box Postnummer och postadress Kontaktperson Telefon (inkl. riktnummer) E-postadress Faxnummer (inkl. riktnummer) Företaget registrerat år Bankgiro Bankkontakt, namn, adress och telefon Postadress bankkontakt Bankens clearingnummer Bankens KTH-nummer (ID-nr) Delbetalningsperiod tills vidare Inlösenpart (Bank) Redovisningsnummer (Ex. Babsnummer) Ange typ av försäljning: Butik Annat anges här: Terminalleverantör (om annan än inlösare) Delbetalningsprodukter Typbeteckning Beskrivning Serviceavgift* Uppläggningsavgift** Aviavgift** 0231 Upp till 4 månader utan ränta 0 % 295 kr 25 kr 8507 Upp till 6 månader utan ränta 0 % 295 kr 25 kr 8028 Upp till 12 månader utan ränta 0 % 395 kr 25 kr 8962 Upp till 24 månader utan ränta 0 % 495 kr 35 kr 7500 Lågräntekonto 36 månader, 7,92 % 0 % 395 kr 25 kr 7506 Lågräntekonto 60 månader, 7,92 % 0 % 395 kr 25 kr * Avgift som debiteras Företaget vid försäljning via delbetalning. Referensränta: Samtliga se rvicekostnader ä r ba serade på e n r eferensränta o m Stibor 90 dagar. För den händelse referensräntan, Stibor 90 dagar, ändras mer än 0,50 procentenheter i förhållande till referensräntan skall referensräntan justeras. Ny servicekostnad fastställes av EnterCard baserat på den nya referensräntan. Räntan skall vid jämförelsen beräknas p å de senaste 90 dagars ge nomsnitt av Stibor 90 dagar. EnterCard äger rätt att välja annan räntebas än Stibor 90 dagar, om annan räntebas i framtiden bättre avspeglar EnterCards upplåningsränta. För avtalet gäller "Allmänna villkor februari 2009 för avtal om delbetalning". Konsumentränta på kontot utgår med f n 20,40% per år. Företaget är skyl dig a tt ti llse a tt erh ållna l ösenord fö r Kr editansökan vi a I nternet inte används obehörigt. Företaget ansvarar gentemot EnterCard och tredje man för skada som uppkommer genom obehörig användning av lösenord. ** Avgift som debiteras Konsumenten av EnterCard vid avisering. Sekretessförbindelse: Härmed förbinder sig Företaget att tillse att samtliga personer på säljstället som kommer att hantera delbetalning informeras om och undertecknar bifogad sekretessförbindelse, vilken sedan arkiveras av säljstället. EnterCard åtar sig att till Kunder som beviljats konto om delbetalning och kort, att utge re:memberkort. För re:memberkort gäller villkor för re:memberkort. Utbildning om legitimationskontroll och penningtvätt: Härmed förbinder sig Företaget att ti llse att samtliga personer på säljstället som kommer att h antera delbetalning g enomgår utbildning om l egitimationskontroll o ch p enningtvätt enligt En tercards i nstruktioner samt un dertecknar bi fogad fö rteckning ö ver utbildad personal. Förteckningen arkiveras av säljstället. Firmatecknare för ovanstående företag VD Entercard Sverige AB Anne-Mette Krighaar EnterCards exemplar Returnera avtalet till: EnterCard, Svarspost , Stockholm. Sourcecode

2 Företagsuppgifter Företagets juridiska namn Butiksnummer Organisationsnummer Kedjenummer 399 Företagets marknadsnamn (i dagligt tal) Bransch Gatuadress/Box Postnummer och postadress Kontaktperson Telefon (inkl. riktnummer) E-postadress Faxnummer (inkl. riktnummer) Företaget registrerat år Bankgiro Bankkontakt, namn, adress och telefon Postadress bankkontakt Bankens clearingnummer Bankens KTH-nummer (ID-nr) Delbetalningsperiod tills vidare Inlösenpart (Bank) Redovisningsnummer (Ex. Babsnummer) Ange typ av försäljning: Butik Annat anges här: Terminalleverantör (om annan än inlösare) Delbetalningsprodukter Typbeteckning Beskrivning Serviceavgift* Uppläggningsavgift** Aviavgift** 0231 Upp till 4 månader utan ränta 0 % 295 kr 25 kr 8507 Upp till 6 månader utan ränta 0 % 295 kr 25 kr 8028 Upp till 12 månader utan ränta 0 % 395 kr 25 kr 8962 Upp till 24 månader utan ränta 0 % 495 kr 35 kr 7500 Lågräntekonto 36 månader, 7,92 % 0 % 395 kr 25 kr 7506 Lågräntekonto 60 månader, 7,92 % 0 % 395 kr 25 kr * Avgift som debiteras Företaget vid försäljning via delbetalning. Referensränta: Samtliga se rvicekostnader ä r ba serade på e n r eferensränta o m Stibor 90 dagar. För den händelse referensräntan, Stibor 90 dagar, ändras mer än 0,50 procentenheter i förhållande till referensräntan skall referensräntan justeras. Ny servicekostnad fastställes av EnterCard baserat på den nya referensräntan. Räntan skall vid jämförelsen beräknas p å de senaste 90 dagars g enomsnitt av Stibor 90 dagar. EnterCard äger rätt att välja annan räntebas än Stibor 90 dagar, om annan räntebas i framtiden bättre avspeglar EnterCards upplåningsränta. För avtalet gäller "Allmänna villkor februari 2009 för avtal om delbetalning". Konsumentränta på kontot utgår med f n 20,40% per år. Företaget är skyldig att tillse att erhållna lösenord för Kreditansökan via Internet inte används obehörigt. Företaget ansvarar gentemot EnterCard och tredje man för skada som uppkommer genom obehörig användning av lösenord. ** Avgift som debiteras Konsumenten av EnterCard vid avisering. Sekretessförbindelse: Härmed förbinder sig Företaget att tillse att samtliga personer på säljstället som kommer att hantera delbetalning informeras om och undertecknar bifogad sekretessförbindelse, vilken sedan arkiveras av säljstället. EnterCard åtar sig att till Kunder som beviljats konto om delbetalning och kort, att utge re:memberkort. För re:memberkort gäller villkor för re:memberkort. Utbildning om legitimationskontroll och penningtvätt: Härmed förbinder sig Företaget att ti llse att samt liga personer på sälj stället som kommer att hantera delbetalning g enomgår utbildning om l egitimationskontroll o ch p enningtvätt enligt En tercards i nstruktioner sa mt u ndertecknar b ifogad f örteckning ö ver utbildad personal. Förteckningen arkiveras av säljstället. Firmatecknare för ovanstående företag VD Entercard Sverige AB Anne-Mette Krighaar Säljställets exemplar Behålles av säljstället. Sourcecode

3 ALLMÄNNA VILLKOR februari 2009 för avtal om delbetalning EnterCard åtar sig att, efter sedvanlig kreditprövning och legitimationskontroll av kunden i en lighet m ed EnterCards instruktioner, finansiera konsuments köp av varor/tjänster f rån F öretaget. K onsument, so m f ått si n ansökan b ifallen och bev iljats konto, ka llas nedan Kund(en). E ntercard f örbehåller s ig rätt a tt, gentemot Företaget, ut an m otivering avs lå ko ntoansökan. Finansieringen ske r g enom f inansieringsform/er so m angivits i Särskilda Villkor. EnterCard åtar sig att till Kunder som beviljats konto om del betalning och ko rt, at t ut ge ko rt. För ko rt gä ller Kundens kortvillkor. Det sa mmanlagda vi d va r t id ut estående f ordringsbeloppet av all finansiering som EnterCard lämnat Kund under v iss f inansieringsform, f år högst uppgå t ill de t belopp so m i S ärskilda V illkor ang ivits för finansieringsformen i fråga. Finansieringsformerna ska ll ha den ut formning och följa de v illkor so m E ntercard vi d va r t id f astställer. EnterCard håller Företaget informerad om utformningen av och r utinerna f ör va rje f inansieringsform. V idare tillhandahåller E ntercard Företaget t illämpliga anvisningar, ans ökningshandlingar sa mt övr iga erforderliga handlingar. Alla sådana handlingar skall ha den utformning EnterCard vid var tid fastställer. 2. Företagets åtaganden Företaget ska ll upp lysa k onsument so m ef terfrågar delbetalning om möjligheten at t erhålla k redit sa mt tillhandahålla ko nsument i nformationsmaterial och ansökningshandlingar. Företaget förbinder si g v idare a tt hå lla ansökningshandlingar och övr igt i nformationsmaterial lätt tillgängligt på säljstället. Vid f örmedling och m arknadsföring a v delbetalning förbinder si g F öretaget att noga f ölja gäl lande lagstiftning, god branschsedvänja, villkoren i avtalet och de r utiner oc h anv isningar so m E ntercard vi d va r t id fastställer. För det fall EnterCard medgivit att Företaget får anlita annan at t f ör den nes räkning f örmedla f örsäljning av vara r espektive at t ut föra dä rmed t illhörande t jänster såsom installationer och dylikt åtar sig Företaget att tillse att dessa allmänna villkor följs samt ansvarar härför fullt ut gent emot E ntercard i enlighet m ed dessa villkor. EnterCard äger således t ex r ätt at t kr äva återköp av Företaget en ligt p unkten 7 om K und hävd ar at t av Företaget an litad f örmedlare inte f ullgjort si na skyldigheter avse ende f örsåld va ra e ller av t illhörande tjänst såsom installation och dylikt. Företaget förbinder sig därutöver att vid försäljning av vara respektive tjänst följa gällande lagstiftning såsom exempelvis vid f örsäljning på distans, d istans- och hemförsäljningslagen och god branschsedvänja. 3. Handläggning vid finansiering och kontoköp Företaget ska ll tillställa ko nsument, so m önska r delbetalning, f astställd ansö kningshandling sa mt uppmana konsument att fullständigt fylla i och ta del av samt under teckna ansö kan. I nnan ansö kningshandling överlämnas till K und ska ll F öretaget f ylla i uppgifter avseende Grundkontovillkor och Villkor f ör Delbetalningsköp. Företaget är också sky ldig at t gör a legitimationskontroll. D ärvid sk all k ontrolleras att identitetshandlingen acce pteras av svensk bank och är giltig samt att konsumentens utseende överensstämmer med fotografiet på i dentitetshandlingen. Legitimationsnummer skall antecknas på ansökan för att denna ska vara giltig. Företaget sk all dä refter ko ntakta E ntercard f ör at t erhålla bes lut öve r a nsökan. A lla av E ntercard efterfrågade uppgifter skall återges i sin helhet. EnterCard b eslut r örande ansö kan ska ll va ra i enlighet m ed de r utiner so m E ntercard vi d va r t id tillämpar. Om EnterCard bifallit ansökan skall Företaget tillställa E ntercard den av Kunden ( konsumenten) underskrivna finansieringsavtalet, kompletterat med bl a beviljad kr edit, ko ntonummer och under tecknande av Företaget. Vid ko ntoköp ska ll F öretaget a nvända bet alterminal enligt de särskilda regler och rutiner som gäller härför. 4. Delbetalning Mellan Företaget och E ntercard föreligger et t a vtal o m delbetalning, neda n ka llat A vtal(et). EnterCard er bjuder Företaget delbetalningskrediter m ed sä rskilda delbetalningsvillkor so m f ramgår i A vtalet. Konsument som erbjuds delbetalningskredit erhåller ett särskilt konto med gr undkontovillkor o ch/eller v illkor f ör delbetalningsköp. F öretaget är sky ldig at t i nformera konsumenten om nämnda villkor. EnterCard åtar sig att administrera nämnda delbetalningskrediter enligt Avtalet. Företaget f örbinder s ig at t t ill E ntercard er lägga servicekostnaden f ör de lbetalningsprodukten enl igt de villkor s om f ramgår av Avtalet. E ntercard ä ger r ätt at t tillgodogöra s ig se rvicekostnaden v ia autogiro en ligt särskilt medgivande härtill. EnterCard äger vidare rätt att ändra se rvicekostnaden m ed o medelbar ve rkan i samband med ändr ing av ränteläget på d en m arknad där EnterCard re-finansierar sin verksamhet eller då det motiveras av annan kreditpolitisk åtgärd eller av annan ändring i r änte- och/eller ko stnadsläget. Delbetalningsvillkoren gä ller under angi ven delbetalningsperiod. Finns ej slutdatum angivet gäller en uppsägningstid om tio dagar. EnterCard har dock rätt att säga upp ensk ilt de lbetalningsvillkor m ed f em dagar s varsel. Om Företaget ej följer dessa delbetalningsvillkor har EnterCard rätt att med omedelbar verkan säga upp desamma. D essa de lbetalningsvillkor a nses som bekräftade och godkända om ansö kningshandling m ed delbetalningstyp kommer EnterCard tillhanda. 5. Utbetalning till Företaget Sedan Kunds köptransaktion kommit EnterCard tillhanda skall E ntercard t ill F öretaget u tbetala ut nyttjade kreditbelopp. Företaget e rhåller ut betalda kr editbelopp f ör respektive K unds räkning och b eloppet sk all avr äknas köpeskillingsfordran. H ar F öretaget f örfallen sku ld t ill EnterCard får EnterCard i stället för att utbetala beloppet till Företaget använda beloppet till kvittning av skulden, oavsett om f örutsättningarna f ör kv ittning i övr igt föreligger e ller ej. F öretaget ska ll äve n i sådant f all avräkna hela beloppet mot köpeskillingsfordran. Skulle utbetalning till Företaget göras av misstag skall Företaget vid anf ordran åt erbetala motsvarande belopp till EnterCard. I övrigt gäller de r utiner som angivits i avtal med BABS eller F öretagets inlösenpart. U nderlåter F öretaget att noga f ölja avt alsvillkoren oc h/eller d e r utiner o ch anvisningar so m gäl ler är F öretaget sky ldig at t v id anfordran t ill E ntercard åt erbetala be lopp so m utbetalats. Företaget f år i så dant f all inte kr äva kompensation av Kunden. Underlåter Företaget att följa EnterCards anvisningar i en lighet m ed det ta A vtal om bland annat identifikationskontroll har EnterCard rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet med Företaget samt at t f å åt erbetalt de be lopp so m har ut betalts på felaktiga grunder. 6. Kundkommunikation Eftersom fordringarna ingår i EnterCards kundreskontra och är EnterCards fordringar utgör Kunderna EnterCards kunder. E ntercard äge r så ledes rätt at t bet räffande kreditvillkor och annan information r örande kr editen kommunicera med Kunderna. Företaget äger rätt att i olika urval kommunicera med Kunderna ge nom r äkningstext och f örsäljningsbilagor i räkningskuverten eller se parata ut skick. E ntercard åtar sig at t f ör F öretagets räkning om besörja utskick av reklammaterial till Kunder, efter överenskommelse i varje enskilt fall. EnterCards åtagande, i fråga om ut skick av reklammaterial, räkningstexter etc gäller endast om och i den utsträckning gällande lagstiftning och/eller utfärdade riktlinjer etc medger detta. 7. Återköp Bestrider K und, he lt e ller de lvis, s itt bet alningsansvar gentemot E ntercard o ch häv dar till ex empel at t varan/tjänsten är be häftad m ed f el e ller b rist el ler a tt Företaget e ljest i nte f ullgjort s ina sky ldigheter m ot Kunden, ska ll Företaget på anm odan av E ntercard genast f rån E ntercard f örvärva he la E ntercards utestående f ordran m ot Kunden ( kapital, räntor och kostnader). F ör så dant f örvärv skall F öretaget t ill EnterCard b etala en k öpeskilling so m motsvarar EnterCards fordran på K unden pe r de n da g f örvärvet sker i nklusive f örfallna ob etalda be lopp j ämte dröjsmålsränta. Om F öretaget åt erköpt E ntercards fordran m ot Kunden ska ll E ntercard i s in t ur åt erköpa F öretagets ursprungliga fordran mot Kunden, om Företaget kan visa att dennes fordran blivit fastställd genom dom. 8. Utbildning EnterCard skall i nformera och ut bilda F öretagets säljpersonal om avt alade f inansieringsformer sa mt lämna F öretaget i nstruktionsmaterial f ör l öpande användning. EnterCard skall bland annat informera och utbilda F öretagets säljpersonal om penni ngtvätt sa mt lämna F öretaget i nstruktionsmaterial f ör l öpande användning. EnterCard bestämmer om informationens, utbildningens och materialets utformning och omfattning. 9. Reklam Företaget f år anvä nda E ntercards namn i si n r eklam under f örutsättning at t E ntercard skr iftligen sa mtyckt därtill i varje enskilt fall. 10. Lösenord, Kreditansökan via Internet Företaget är sky ldig at t t illse at t er hållna lösenord inte används obehörigt. F öretaget a nsvarar gent emot EnterCard och tredje m an f ör ska da so m u ppkommer genom obehörig användning av lösenord. 11. Upplysningsskyldighet Företaget är sky ldig at t lämna den i nformation om si n affärsverksamhet so m E ntercard anse r er forderlig. EnterCard h ar äv en r ätt at t g enomföra i nspektion/ platskontroll hos Företaget för att säkerställa att Avtalet uppfylls på ko rrekt sä tt sa mt at t gi vna r utiner och instruktioner efterföljs. 12. Befrielsegrunder EnterCard är inte ansva rig f ör ska da so m ber or av lagbud, m yndighets åtgärd, k rigshändelse, st rejk, blockad, boj kott, lockout e ller annan l iknande omständighet. F örbehållet i f råga om st rejk, bl ockad, bojkott och l ockout gäller äve n om E ntercard sj älv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. EnterCard är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada so m uppko mmer, o m E ntercard va rit no rmalt aktsam. E ntercard är i intet f all a nsvarig för i ndirekta skador såsom t ex utebliven vinst, skador i förhållandet mellan Företaget och tredje man. 13. Uppsägning av Avtalet Part får säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om a) andra parten bryter mot villkor i Avtalet eller i handling som o mnämnes i A vtalet e ller om så dan omständighet sku lle f öreligga so m äve ntyrar de t behöriga f ullgörandet av andra par tens förpliktelser enligt detta Avtal eller b) andra pa rten inställer si na bet alningar, i nleder ackordsförhandling, bl ir f örsatt i ko nkurs, träder i likvidation eller e ljest av uppsägande par t bedömes vara på obestånd. c) andr a parten inte f öljer gä llande lagstiftning så so m exempelvis Lag om åt gärder m ot penni ngtvätt och finansiering av terrorism. EnterCard f år sä ga upp A vtalet t ill om edelbart upphörande om l agstiftning e ller m yndighets åtgärd, beslut el ler ut talande en ligt E ntercards bedömning förhindrar eller f örsvårar E ntercards åtagande en ligt detta Avtal. 14. Avtalstid Detta A vtal gä ller ett år från tecknandet och ska ll upphöra at t gä lla s ex månader ef ter f rån någondera parten ve rkställd skr iftlig upps ägning. O aktat va d nu sagts kan A vtalet upp höra i f örtid gen om uppsägning enligt punkt Efter Avtalets upphörande Sedan detta Avtal upphört att gälla skall EnterCard inte vara skyldig at t lämna yt terligare f inansiering. Ä ven därefter best år dock Företagets samtliga s kyldigheter enligt avt alet till dess att a lla m ellanhavanden så väl mellan EnterCard och Företaget som mellan EnterCard och Kund avklarats. EnterCard äg er r ätt a tt deb itera F öretaget de ex tra kostnader som kan uppstå i samband med avvecklingen av detta Avtal. 16. Tvist Tvist i anledning av detta A vtal eller där ur här f lytande eller där med sa mmanhängande r ättsförhållanden ska ll slutligt avg öras genom ski ljedom vi d S tockholms Handels-kammares Skiljedomsinstitut ( Institutet). Reglerna f ör S tockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska ll gä lla om i nte I nstitutet m ed beaktande av m ålets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övr iga om ständigheter best ämmer at t Institutets regler f ör F örenklat sk iljeförfarande ska ll tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall institutet även bestämma att om skiljenämnden skall bestå av en eller t re t jänstemän. S kiljemännen ska ll sa mmanträda i Stockholm och vi d si tt avg örande t illämpa rättegångsbalkens regler om omröstning samt fördelning av rättegångskostnader i dispositiva tvistemål. 17. Övrigt Uppdragstagaren är införstådd med att EnterCard är ett kreditinstitut som bedriver finansieringsrörelse i enlighet med 3 ka p 2 l ag ( 2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Därmed måste E ntercard äve n efterfölja Lag om åt gärder m ot pen ningtvätt o ch finansiering av terrorism.

4 Sekretess för butikspersonal En kund i ett kreditinstitut skall alltid med fullt förtroende kunna lämna personliga uppgifter till sitt institut och vara säker på att uppgifter härom och om kundförhållandet inte lämnas vidare. Detta kallas sekretess. Sekretessen är inte bara grundad på sedvana och hävd utan reglerad i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Du som arbetar i butik och hanterar EnterCards tjänst Delbetalning måste iaktta sekretessbestämmelserna. Du har således tystnadsplikt om den information du får om EnterCards kunder. Tystnadsplikt innebär: Du får inte tala om att någon är kund i EnterCard. Även dina släktingar, bekanta, grannar m.fl. ska kunna känna sig säkra på att du aldrig lämnar ut uppgifter om deras affärer i EnterCard. Du får inte tala om för någon vilka kunder som du har biträtt med EnterCards tjänster. Du får inte tala om för någon hur rutiner är utformade eller vilka lösenord butiken har. t.ex. för kreditansökan via ansökan (KvI). Tystnadsplikten gäller inte bara utomstående. Den gäller även i förhållande till arbetskamrater såvida de inte behöver tillgång till en uppgift för sitt arbete. Tystnadsplikten upphör inte när din anställning etc. i butiken upphör, den är evig. Har du frågor om tillämpning av sekretessreglerna vänder du dig till EnterCard. Jag har tagit del av ovanstående information och förbinder mig härmed att iaktta sekretessreglerna. Datum Underskrifter Denna sekretessförbindelse arkiveras av butiken.

5 Förteckning över utbildad Butikspersonal Personal som har genomgått EnterCards utbildning om legitimationskontroll och penningtvätt. Länk till utbildning: Förteckning arkiveras av butiken! Signatur Namn Personnummer Datum

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 ETT ELLER FLERA UPPDRAG 4 UPPDRAGSINKOMST 4 UPPDRAGSUTGIFTER

Läs mer