LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen"

Transkript

1 Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen Noter till balansräkningen Nyckeltal och analyser Placeringsfördelning (gängse värden) Placeringsverksamhetens avkastning Regler för uträkningen av nyckeltalen och redovisningsprinciperna för nyckeltalen Riskhanteringsnot Resultaträkning, koncern Balansräkning Finansieringsanalys Noter till resultaträkningen Noter till balansräkningen Förteckning över bolagets bokföringsböcker, system och register Styrelsens förslag till disposition av vinst Revisionsberättelse

2 Veritas Livförsäkring Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Livförsäkringsaktiebolaget Veritas (nedan Veritas Livförsäkring) är Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas (Veritas Pensionsförsäkrings) dotterbolag. Moderbolaget äger 87,27 % av bolaget. Veritas har haft verksamhet inom livförsäkringsbranschen sedan år 1921 och i sin nuvarande form har bolaget fungerat sedan år År 2005 var alltså bolagets tolfte verksamhetsår. Ledning Som bolagets styrelseordförande fungerade verkställande direktör Jan-Erik Stenman och som viceordförande viceverkställande direktör Thor Sourander. Bolagets styrelse bestod under året också av viceverkställande direktör Margolit Söderholm och fi losofi e magister, SGF Leo Wistbacka. Diplomekonom Torbjörn Jakas fungerade som styrelsemedlem till och med Bolagets verkställande direktör fi losofi e doktor, SGF Matti Ruohonen fungerade som suppleant i styrelsen. Livförsäkringsbranschen Flodvågen, tsunamin, som inträffade på annandag jul år 2004 vid ön Sumatra dödade 178 fi nländare i Thailand. Livförsäkringsersättningarna blev blygsamma. Det här påvisar klara brister i nivån på fi nländarnas livförsäkringsskydd. För att höja nivån krävs aktiv insats av försäkringsbolagen. År 2005 var ur livförsäkringsverksamheten synpunkt ett rätt normalt år. Inom lagstiftningen gjordes inga väsentliga förändringar. Avdrag för försäkringspremier för individuella pensionsförsäkringar tecknade av privatpersoner gjordes för sista gången från förvärvsinkomsterna. Från början av år 2006 övergick man till avdrag från kapitalinkomsterna. Försäljningen av dessa försäkringar återhämtade sig något från året innan. Försäljningen av gruppensionsförsäkringar tecknade av företag tilltog inte som väntat. Den kraftiga ökningen i premieinkomsten härrör sig från att några stora pensionsstiftelser upplöstes och att ansvaret överfördes till försäkringsbolag. Populariteten hos försäkringar för tryggande av återbetalning på lån, det vill säga de så kalllade låneförsäkringarna, fortsatte att öka. År 2005 var fortsättningsvis de stora förändringarnas år på livförsäkringsmarknaden. Organiseringen av arbetstagarnas grupplivförsäkring förnyades att motsvara de krav den förnyade konkurrenslagstiftningen förutsätter. Suomi-bolaget upphörde med försäljningen av nya försäkringar och Livförsäkringsaktiebolaget Pohjola övergick i OP-gruppens ägo och bolagets verksamhet förenas med verksamheten i andelsbankernas livförsäkringsbolag. Samtidigt upphörde det samarbete, som Pohjola haft i ett antal år med sparbankerna, så som också andelsbankernas samarbete med lokalförsäkringsföreningarna och Fennia. De här händelserna har stor betydelse på konkurrenssituationen på marknaden. Placeringsmarknadernas utveckling var god för tredje året i följd och livförsäkringsbolagen gjorde goda resultat. Ökningen i premieinkomsten var 10,3 %. Premieinkomsten för kapitaliseringsavtal sjönk med 32,5 % och premieinkomsten för sparlivförsäkringar ökade med 7,5 %. Däremot minskade premieinkomsten för individuell pensionsförsäkring med 2,9 %. Gruppensionsförsäkringarnas premieinkomst ökade med 99,4 % uttryckligen till följd av upplösningen av stiftelser. Hela branschens premieinkomst var 3,2 (2,9) miljarder euro, av vilket 1,9 miljarder euro var räntebundna försäkringar och 1,3 miljarder euro fondanknutna försäkringar. Talen angivna inom parentes gäller för år Aktiekursutvecklingen var gynnsam under året och Helsingfors Fondbörs portföljindex hade en tillväxt om 30,14 %. STOXX600-indexet som beskriver de europeiska aktiemarknaderna ökade med 23,51 %. I USA höjde centralbanken sin styrränta åtta gånger under året och vid årsskiftet var den 4,25 %. Europeiska centralbanken höjde styrräntan en gång, och räntan var i slutet av året 2,25 %. De långa räntorna fortsatte sin nedgång och företagslånens marginaler minskade ytterligare. Betydande var också att oljepriset fortsatte att stiga kraftigt.

3 Veritas Livförsäkring Det goda placeringsåret ökade kännbart på livförsäkringsbolagens solvens. Solvensen börjar uppnå den nivå, som bolagen hade före börskraschen år Förhållandet mellan den låga räntenivån och beräkningsräntan har hållit bolagen försiktiga vad gäller kundgottgörelser. De kundgottgörelser livförsäkringsbolagen gav höll sig i stort sett på samma nivå som året innan och totalavkastningen på försäkringsbesparingarna var ungefär 4,5 %, vilket var beräkningsräntan ända till Försäkringsverksamheten Veritas Livförsäkring förvärvade Aktia Livförsäkring Ab av Aktia Sparbank Abp Livförsäkringsbolagens verksamheter förenades under våren och verksamhetssynergierna genomfördes. Försäkringsförsäljningen via Aktia Sparbanks kontor lyckades bra och den växte påtagligt jämfört med år I samband med förvärvet avstod Veritas-gruppen från sin affärsverksamhet inom kapital- och fondförvaltning samt sin bankirfi rmaverksamhet, vilka övergick i Aktia Sparbanks regi. Aktia Livförsäkring fusionerades med Veritas Livförsäkring Med denna åtgärd realiseras också de administrativa synergierna. Det aktiva försäljningssamarbetet med Aktia Sparbank, de lokala andelsbankerna, Ålandsbanken och några sparbanker fortsatte och utvecklades genom att man grundade en speciell enhet för att stöda bankförsäljningen. Premieinkomst Uppgifterna nedan gällande premieinkomst, ersättningskostnader och ansvarsskuld är på koncernnivå. Som jämförelsetal har räknats pro formasiffror för år Bolagets premieinkomst för direktförsäkring ökade med 8,5 % och hela branschens premieinkomst ökade med 10,3 %. Den kraftigaste tillväxten skedde för fondanknutna produkter, vilkas andel av premieinkomsten fortsättningsvis är liten. Premieinkomsten var 96,0 (87,6) miljoner euro och marknadsandelen 3,0 % (3,1 %). Riskförsäkringarnas premieinkomst var 17,2 (16,6) miljoner euro och marknadsandelen 8,9 % (8,6 %). Den individuella pensionsförsäkringens premieinkomst sjönk med 5,0 % och var 30,4 (31,9) miljoner euro. Marknadsandelen i det här försäkringsslaget sjönk och var 4,0 % (4,1 %). Spar- och placeringsförsäkringarnas premieinkomst var 41,7 (29,3) miljoner euro. Den frivilliga gruppensionsförsäkringens premieinkomst minskade kraftigt då kunderna hade möjlighet att använda premier inbetalda för åldrarna 63 till 65 år för att täcka annat försäkringsskydd. Av alla spar-, placerings- och pensionsförsäkringar var 12,8 % fondanknutna. Av den totala premieinkomsten uppgick försäkringar beviljade i koassurans med Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia på Åland till 4,1 (3,8) miljoner euro. I försäkringspremier ökade de fondanknutna försäkringarnas andel tydligt. I fondanknutna försäkringar betalades premier till ett belopp av 26,3 (15,1) miljoner euro. PREMIEINKOMST Veritas Livförsäkring M Diverse Gruppensionsförsäkring Individuell pensionsförsäkring Grupplivförsäkring Livförsäkring Placeringsförsäkring

4 Veritas Livförsäkring Ersättningskostnader Totalbeloppet av utbetalda ersättningar sjönk jämfört med föregående år. Ersättningarna uppgick till 52,2 (53,7) miljoner euro. Det att ersättningskostnaderna minskade beror huvudsakligen på att sparsummorna i försäkringar som upphör har minskat med 16,7 % till 16,9 (20,3) miljoner euro. En del av de här sparsummorna för tidsbundna försäkringar har betalats in till bolaget som nya försäkringspremier, vilket framgår av premieinkomsten. I sig inverkar inte dessa belopp på bolagets resultat eller solvens. Ersättningar utbetalda för dödsfall exklusive arbetstagarnas grupplivförsäkring var 7,9 (8,8) miljoner euro. I dessa ingår 0,4 miljoner euro i tsunamiersättningar. Ersättningar utbetalda för sjukkostnader uppgick till 5,7 (5,9) miljoner euro. Ansvarsskuld Koncernens försäkringstekniska ansvarsskuld på eget ansvar ökade med 13,7 % och var 698,6 (614,1) miljoner euro. Av det här var ansvarsskulden för fondanknutna försäkringar 128,0 miljoner euro. För försäkringar beviljade före är ansvarsskulden uträknad enligt en beräkningsränta om 4,5 %. För försäkringar beviljade har beräkningsräntan 3,5 % använts och för försäkringar beviljade efter har beräkningsräntan 2,5 % använts. Undantag från den här regeln är gruppensionsförsäkringar, för vilka beräkningsräntan är 3,5 % för alla försäkringar, V+Plus placeringsförsäkringar för vilka man använt beräkningsräntan 2,5 % och Senior pensionsförsäkringar, för vilka beräkningsräntan 4,05 % har använts. För individuella pensionsförsäkringar beviljade före är beräkningsräntan 2,5 %. Hela det räntebundna försäkringsbeståndets genomsnittliga beräkningsränta är 3,61 %. Placeringsverksamheten Bruttointäkterna för placeringsverksamheten i moderbolagets resultaträkning ökade till 47,9 miljoner euro från föregående års 38,9 miljoner euro. Orsaken till det här var bland annat 11,2 (5,0) miljoner euro i försäljningsvinster och större återförda nedskrivningar i placeringsportföljen 3,8 (2,8) miljoner euro. Kostnaderna för placeringsverksamheten ökade till 13,1 miljoner euro jämfört med 12,7 miljoner euro år Placeringsverksamhetens nettointäkter inklusive uppskrivningar var 44,2 (27,7) miljoner euro. Bolaget fortsatte aktivt att placera i aktier och marknaderna hade en kraftigt positiv utveckling under året. Det här ökade också aktieportföljens avkastning till 28,9 %. På grund av den allmänna låga räntenivån gjordes nya ränteplaceringar återhållsamt. Särskilt andelen statsobligationer i masskuldebrevsportföljen var fortsättningsvis liten. Masskuldebrevsportföljens avkastning var 3,0 %. Fastigheternas andel av portföljen höll sig på över 20 % och avkastningen var 10,1 %. Som helhet var avkastningen på bolagets placeringsverksamhet 9,1 % beräknat med gängse värden. Efter beräkningsräntan och gottgörelserna som betalades till kunderna ökade bolagets solvens klart. PLACERINGAR (gängse värde) Veritas Livförsäkring Fastigheter Aktier och andelar Övriga finansmarknadsinstrument Masskuldebrev Lånefordringar M

5 Veritas Livförsäkring NETTOINTÄKTER AV PLACERINGSVERKSAMHETEN Veritas Livförsäkring M Riskhantering Riskhanteringen i Veritas Livförsäkring baserar sig på en riskhanteringsplan som årligen uppgörs av styrelsen. I planen fastställs målen för riskkontroll för olika funktioner samt gränserna för risktagning, ansvarsområden, nyckeltal och tillsynsprinciper. Riskhanteringsplanen omfattar bolagets hela verksamhet. De huvudsakliga principerna för placeringsverksamheten slås fast i styrelsens årliga placeringsplan. Placeringsplanen innehåller bland annat gränser för placeringarnas allokering och riskkoncentrationer. Bolaget har tillsammans med moderbolaget en placeringsriskchef, vars uppgift är att följa upp och rapportera om riskerna i anslutning till placeringsverksamheten. Organisationens struktur är sådan att placeringsriskchefen är oberoende av placeringsfunktionen, som bereder och fattar placeringsbeslut. Den interna revisorns främsta uppgift är att bidra till att trygga att bolagets riskhanterings-, kontroll- och förvaltningsprocesser är effektiva och fungerar i enlighet med uppställda mål och fastställda verksamhetsmodeller. Ramarna för den interna revisionen fastslås av styrelsen i form av en årlig plan för intern revision. Den interna revisorn rapporterar regelbundet till styrelsen. Under 2005 låg den interna revisionens tyngdpunkt på bland annat granskning av ersättningsprocessen och genomgång av placeringsverksamhetens arbetsprocesser och rapportering. Riskhanteringen presenteras närmare i bokslutets not om riskhantering. Driftskostnader och organisationen Driftskostnaderna i resultaträkningen var 12,3 (12,2) miljoner euro. Den personal som svarar för de administrativa funktionerna är huvudsakligen anställd av Veritas Pensionsförsäkring. De kostnader, som erlagts till Veritas Pensionsförsäkring för administrativa tjänster, redovisas i Veritas Livförsäkrings driftskostnader som om personalen hade varit direkt anställd av Veritas Livförsäkring. Till Veritas Livförsäkrings ledning har under räkenskapsperioden i löner och arvoden erlagts ( ) euro. Till hela personalen har i löner och arvoden erlagts 6,0 (5,8) miljoner euro. Under året var i Veritas Livförsäkrings tjänst i genomsnitt 152 (158) personer.

6 Veritas Livförsäkring OMKOSTNADSPROCENT Veritas Livförsäkring % Resultat och solvens Räkenskapsperiodens resultat uppvisar en vinst om ,45 euro. Resultatet försvagades av en reservering om cirka 7,2 miljoner euro, med vilken diskontoräntan för ansvarsskulden för individuella pensionsförsäkringar sänktes från 4,5 % till 4,05 %. Bolagets solvens förstärktes. I och med den goda solvensgraden erbjöd bolaget gäldenärerna för kapitallånet möjlighet att återfå kapitallånet i förtid. En del av gäldenärerna godtog erbjudandet och kapitallånet minskade från 13,3 miljoner euro till 4,2 miljoner euro. Verksamhetskapitalet var i slutet av året 102,4 miljoner euro och dess minimibelopp 30,8 miljoner euro. Följaktligen var verksamhetskapitalet 3,3 gånger minimibeloppet. Solvenskapitalet utgjorde 18,1 % av ansvarsskulden, då det föregående år var 17,4 %. SOLVENSNIVÅ (i förhållande till ansvarsskulden) Veritas Livförsäkring % Koncernbokslutet Koncernbokslutet omfattar 15 av bolaget helägda inhemska bostads- och fastighetsaktiebolag och det delägda dotterbolaget Vaasan Liiketalo Oy. Därtill konsolideras Kiinteistö Oy Luna samt Kiinteistö Oy Turun Antintalo som intressebolag i koncernen. Resultaträkningen för Aktia Livförsäkring Ab, som fusionerades med Veritas Livförsäkring, har konsoliderats i koncernbokslutet. Som en följd av fusionen mellan Veritas Livförsäkring och Veritas Återförsäkring år 2003 blev Hiisi Group Ab samt dess två dotterbolag Hiisi Kapitalförvaltning Ab och Hiisi PKL Ab (tidigare Hiisi Bankirfi rma Ab) dotterbolag till Veritas Livförsäkring. Dessutom blev det av Veritas Livförsäkring och Hiisi Group Ab samägda Hiisi RH Ab (tidigare Veritas Fondbolag Ab) dotterbolag till Veritas Livförsäkring. De här bolagen har dock inte konsoli-

7 Veritas Livförsäkring derats som dotterbolag i koncernbokslutet för Veritas Livförsäkring av den anledningen att koncernförhållandet kommer att bli kortvarigt. Hiisi PKL Ab, Hiisi RH Ab och Hiisi Kapitalförvaltning Ab är i frivillig likvidation, medan moderbolaget Hiisi Group Ab avses försättas i likvidation under år Under räkenskapsåret såldes ett delägt fastighetsbolag från koncernen och ett helägt fastighetsbolag köptes. Under år 2005 har i medeltal 154 (159) personer varit anställda i koncernen. Till ledningen har i arvoden och löner utbetalats ( ) euro. Till hela personalen har i löner och arvoden erlagts 6,1 (5,9) miljoner euro. Koncernens resultat för räkenskapsperioden visade en vinst om 2,3 (0,7) miljoner euro. Framtidsutsikter Konkurrensen på placeringsmarknaderna och de förändrade skattebestämmelserna har inverkat på att försäkringsbolagens intresse för riskförsäkring har ökat markant. Samma inverkan har behovet att åtminstone delvis överfl ytta kostnadsansvaret för sjukkostnader från samhället till företagen och privatpersonerna. Sjukkostnaderna utgör en allt större del av kommunernas utgifter. Det att utbudet och efterfrågan på riskförsäkringar har piggnat till är ett sunt drag i den fi nländska försäkringsverksamheten. På det här sättet förbereder man sig också för tillväxten av den åldrande befolkningens vårdkostnader, vilket man i Finland tillsvidare gjort i mycket liten grad. Å anda sidan behövs frivilligt pensionssparande, med vilket man garderar sig för ökad livslängd och längre tid i arbetslivet. Infl ationen och räntenivån har hållits på låg nivå. En del av bolagets räntebundna försäkringsbestånd har fortsättningsvis beräkningsräntan 4,5 %, trots att det här beståndets andel klart har minskat i bokslutet år Det här utgör fortsättningsvis en stor utmaning för bolagets placeringsverksamhet. Det är en stor utmaning att också i framtiden kunna kombinera säkerställandet av en tillräcklig solvens och den relativt höga avkastningen som ges kunderna. Den snäva avkastningsmarginalen ställer också krav på bolagets kostnadseffektivitet och riskrörelsens resultat. Veritas Livförsäkring har ett omfattande banksamarbete. Tillsammans med bankerna har bolaget möjlighet att kostnadseffektivt utveckla och sälja produkter som lämpar sig för kundernas behov. Försäljningen som sker via bankerna kommer att vara en viktig faktor i ökningen av bolagets premieinkomst.

8 RESULTATRÄKNING Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premieinkomst , ,19 Återförsäkrares andel , , , ,86 Intäkter av placeringsverksamheten , ,93 Uppskrivning av placeringar , ,11 Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar , ,31 Återförsäkrares andel , , , ,16 Förändring av ersättningsansvaret , ,00 Fusionens inverkan på ersättningsansvaret ,74 0,00 Återförsäkrares andel , ,00 Fusionens inverkan på återförsäkrarnas andel 0, , ,47 0, , ,16 Förändring av premieansvaret Förändring av premieansvaret , ,00 Fusionens inverkan på premieansvaret ,00 0,00 Återförsäkrares andel , ,00 Fusionens inverkan på återförsäkrarnas andel 0, ,00 0, ,00 Driftskostnader , ,76 Kostnader för placeringsverksamheten , ,23 Försäkringstekniskt resultat , ,75 Annan än försäkringsteknisk kalkyl Extraordinära poster Fusionsförlust ,86 0,00 Resultat efter extraordinära poster , ,75 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens 0, ,14 Inkomstskatt Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder , ,96 Räkenskapsperiodens resultat , ,93

9 BALANSRÄKNING Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Aktiva Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter , ,83 Övriga utgifter med lång verkningstid , ,57 Förskottsbetalningar , , , ,91 Placeringar Placeringar i fastigheter Fastigheter och fastighetsaktier , ,53 Lånefordringar hos företag inom samma koncern , ,96 Lånefordringar hos ägarintresseföretag , , , ,49 Placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag Aktier och andelar i företag inom samma koncern , ,75 Lånefordringar hos företag inom samma koncern , , , ,75 Övriga placeringar Aktier och andelar , ,36 Finansmarknadsinstrument , ,96 Fordringar på inteckningslån , ,20 Övriga lånefordringar , , , , , ,89 Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar , ,69 Fordringar Vid direktförsäkringsverksamhet Hos försäkringstagare , ,02 Vid återförsäkringsverksamhet , ,87 Övriga fordringar , , , ,71 Övriga tillgångar Materiella tillgångar Maskiner och inventarier , ,53 Övriga materiella tillgångar , , , ,25 Kassa och bank , , , ,72 Resultatregleringar Räntor och hyror , ,49 Övriga resultatregleringar , , , ,37 Aktiva sammanlagt , ,29

10 BALANSRÄKNING Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Passiva Eget kapital Aktiekapital , ,40 Överkursfond , ,70 Övriga fonder , ,15 Räkenskapsperiodens resultat , , , ,18 Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens 0,00 0,00 Kapitallån , ,00 Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar , ,00 Återförsäkrares andel 0, , , ,00 Ersättningsansvar , ,00 Återförsäkrares andel 0, , , , , ,00 Ansvarsskuld för fondförsäkringar Försäkringsteknisk ansvarsskuld , ,00 Skulder Av direktförsäkringsverksamhet , ,05 Av återförsäkringsverksamhet , ,11 Övriga skulder , , , ,47 Resultatregleringar , ,64 Passiva sammanlagt , ,29

11 FINANSIERINGSANALYS Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Rörelseverksamhetens kassaflöde Erhållna försäkringspremier till återförsäkrare betald andel Utbetalda ersättningar återförsäkrares andel av betalda ersättningar Erhållna räntor Erhållna dividender Övriga placeringsinkomster och övriga inkomster från rörelseverksamheten Betalningar för personalkostnader Övriga utbetalningar föranledda av rörelseverksamheten Kassaflöde från rörelseverksamheten före finansiella poster och skatter Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansieringskostnader Betalda direkta skatter Kassaflöde före extraordinära poster Kassaflöde från rörelseverksamhetens extraordinära poster (netto) Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde Investeringar i placeringar, netto (exkl. likvida medel) Investeringar i materiella och immateriella tillgångar och i övriga tillgångar, överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar och från övriga tillgångar (posten till nettobelopp) Investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Aktieemission mot betalning 0 0 Upptagna skulder 0 0 Mottagande av ansvarskuld vid fusion Amortering av skulder Utbetalda dividender och övrig vinstutdelning Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

12 Bokslutsprinciper Följande principer gäller såväl för Livförsäkringsaktiebolaget Veritas bokslut som för dess koncernbokslut. Bokslutet är upprättat i enlighet med stadgandena i försäkringsbolagslagen, aktiebolagslagen, bokföringslagen och -förordningen, förordningen om föräkringsföretags bokslut och koncernbokslut, social- och hälsovårdsministeriets bokförings- och bokslutsdirektiv samt försäkringsinspektionens föreskrifter och anvisningar. Koncernbokslutet I koncernbokslutet ingår bokslutsuppgifterna för moderbolaget samt dess direkt eller indirekt ägda dotterbolag och intresseföretag. Koncernbokslutet har upprättats enligt förvärvsmetoden, medan intresseföretag har konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden. Anskaffningsvärdet för dotterbolagsaktier har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstidpunkten. Koncernaktiva har hänförts till antingen jordområden eller byggnader. Avskrivningen på byggnaderna följer den plan som gäller för motsvarande tillgångsslag i enlighet med bokslutsprinciperna. Interna koncernmellanhavanden har eliminerats i koncernbokslutet. Utomstående aktieägares andelar av resultat och eget kapital i koncernens dotterbolag redovisas som minoritetsandelar. I koncernens noter har inte upptagits poster som framgår ur moderbolagets noter. Då Återförsäkringsaktiebolaget Veritas fusionerades med Livförsäkringsaktiebolaget Veritas blev Hiisi Group Oy och dess två dotterbolag Hiisi PKL Oy (tidigare Hiisi Bankirfirma Ab) och Hiisi Kapitalförvaltning Ab samt det av Livförsäkringsaktiebolaget Veritas och Hiisi Group Oy till lika delar ägda bolaget Hiisi RH Oy (tidigare Veritas Fondbolag Ab) dotterbolag till Pensionsaktiebolaget Veritas. Bolagen i Hiisi-koncernen överlät sin affärsverksamhet och har inte utövat någon affärsverksamhet fr.o.m Dessa bolag konsolideras inte i koncernbokslutet eftersom koncernförhållandet kommer att vara kortvarigt och måste avvecklas under år 2006 i enlighet med ett av Försäkringsinspektionen beviljat undantagstillstånd. Dessa bolag, förutom Hiisi Group Oy, är i likvidation. Kreditförluster Som kreditförluster redovisas sådana fordringar som sannolikt inte kommer att inflyta. Placeringarnas redovisade kredit-förluster redovisas som nedskrivningar. Poster i främmande valuta Fordringar i främmande valuta har omräknats till euro enligt medelkursen på bokslutsdagen. De valutakursdifferenser som uppkommit har behandlats som övriga inkomster/utgifter för placeringsverksamheten och redovisas separat i noten om placeringsverksamhetens intäkter och kostnader. Värdering av tillgångar i balansräkningen Immateriella rättigheter och utgifter med lång verkningstid upptas till ursprungligt anskaffningsvärde minskat med lineära avskrivningar enligt plan. Fastigheter redovisas till anskaffningsutgiften minskad med avskrivningar enligt plan. Om det sannolika överlåtelsevärdet är varaktigt lägre än bokföringsvärdet upptas fastigheten till det lägre värdet. Fastighetsaktierna redovisas till anskaffningsutgift eller lägre sannolikt överlåtelsevärde. I bokföringsvärdena för vissa fastighetsaktieinnehav ingår gjorda uppskrivningar. Aktier och andelar upptas enligt medelvärdeprincipen och redovisas till motsvarande anskaffningsutgift eller lägre gängse värde. Tidigare gjorda nedskrivningar återförs till den del gängse värdet överstiger det med nedskrivningar korrigerade bokföringsvärdet. Aktier som är hänförliga till anläggningstillgångar, värderas till ursprungligt anskaffningsvärde eller lägre sannolikt överlåtelsevärde.

13 Finansmarknadsinstrument redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde korrigerat med skillnaden mot nominellt värde under värdepapprets löptid. Indexbundna finansmarknadsinstrument har till den del positionen bundits redovisats som intäkt och som ökning av anskaffningsvärdet. Till den del gängse värdet understiger bokföringsvärdet och nedgången inte beror på förändringar i det allmänna ränteläget, har värdet på dessa finansmarknadsintrument nedskrivits till gängse värde. Lånefordringar och övriga fordringar upptas till ursprungligt värde eller lägre sannolikt värde. Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar värderas till gängse värde. Säkringsredovisning används inte i samband med redovisningen av derivativa instrument, oberoende av om derivativtransaktionen är skyddande eller inte. Bokföringsvärdet på derivativa instrument utgörs av anskaffningspriset eller ett lägre gängse värde. Orealiserade positiva värdeförändringar bokförs sålunda inte. Resultatet av stängda eller utlupna derivatkontrakt har bokats resultatpåverkande i sin helhet. Definition av gängse värde Fastigheternas gängse värde uträknas årligen separat på sätt som försäkringsinspektionen förutsätter. Med gängse värde avses det sannolika överlåtelsepris som förväntas erhållas vid en eventuell försäljning på den fria marknaden mellan oberoende parter. Gängse värdet för noterade aktier och finansmarknadsinstrument uppgår till den senast noterade köpkursen på bokslutsdagen. För de aktier, för vilka det inte noterats köpkurs på bokslutsdagen, har den senast noterade avslutskursen använts. För icke-noterade aktieinnehav utgörs det gängse värdet i regel av det ursprungliga anskaffningsvärdet eller ett lägre sannolikt överlåtelsevärde. För vissa icke-noterade aktieinnehav utgörs det gängse värdet av ett värde beräknat på basen av substansen eller på basen av gjorda aktietransaktioner. Gängse värdet på aktier i andra dotterbolag än fastighets- och bostadsaktiebolag utgörs av substansvärdet. Gängse värdet för finansmarknadsinstrumet som saknar notering motsvaras av balansvärdet. Värderingen av säkerheten för skuldebrevsfordringar utgår från sannolikt överlåtelsevärde. Vid kreditförhållandets uppkomst har det betryggande värdet på säkerheten bedömts enligt för koncernen fastställda principer. Som gängse värde på derivativa instrument används marknadsvärde. Planmässiga avskrivningar Koncernens avskrivningsplaner är uppgjorda enligt enhetliga principer utgående från tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd. Den ursprungliga anskaffningsutgiften utgör huvudsakligen grunden för avskrivningarna. Till den del den ursprungliga anskaffningsutgiften inte historiskt kunnat utredas har utgångsvärdet varit bokföringsmässigt restvärde enligt balans och från nämnda tidpunkt baserad återstående ekonomisk livslängd. Följande ekonomiska brukstider har använts: Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Placeringar Industri-, affärs- och kontorsfastigheter Bostadsfastigheter Materiella tillgångar Kontorsinventarier Bilar ADB-inventarier Övriga inventarier 5 år 5-10 år 40 år 50 år 5 år 5 år 3 år 5 år Avskrivningstiden för kontorsinventarier och övriga inventarier har förkortats från 8 år till 5 år under år Det planmässiga restvärdet på kontors- och övriga inventarier per avskrivs lineärt så att anskaffningsutgiften är

14 helt avskriven då 5 år förlöpt sedan anskaffningstidpunkten. Det planmässiga restvärdet på de inventarier som införskaffats år 1999 eller tidigare avskrevs i sin helhet under år Skillnaden mellan planmässiga och skattemässiga avskrivningar har redovisats separat i moderbolagets resultaträkning. Moderbolagets ackumulerade avskrivningsdifferens är negativ, varför den inte redovisas i balansräkningen. Funktionsspecifika kostnader Driftskostnader samt avskrivningar redovisas i resultaträkningen enligt funktion som baserar sig på årliga utredningar. Den procentuella fördelningen kan därmed variera årligen. Bokslutsdispositioner och latent skatteskuld I de separata bolagens bokslut avdras inte den latenta skatteskulden på bokslutsdispositioner. I koncernbokslutet däremot uppdelas de frivilliga reserveringarna och den ackumulerade avskrivningsdifferensen i förändring i latent skatteskuld och resultatandel samt i latent skatteskuld och andel av eget kapital. Minoritetsandelen avdras från detta. Avskrivningsdifferensen är negativ även på koncernnivå per både per och Av denna anledning redovisas inte latent skatteskuld eller egetkapitalandelar av bokslutsdispositioner i balansräkningen. Skatter De skatter som redovisas i resultaträkningen inkluderar förutom den beräknade skatten för räkenskapsperioden även eventuella korrigeringsposter avseende skatter för tidigare år. Pensionsarrangemang Det lagstadgade pensionsarrangemanget för personalens del är ordnat genom APL-försäkring. Dessutom har tilläggspensionsarrangemang ordnats. Pensionskostnaderna är bokförda enligt prestationsprincipen. Oamorterade försäljningskostnader (zillmering) Bolaget har inte aktiverat förutbetalda anskaffningskostnader. Ansvarsskulden Beräkningsräntan som har använts vid beräkningen av ansvarsskulden för de räntebärande försäkringarna är för olika försäkringsslag följande: 4,5 % för försäkringar beviljade före ,5 % för försäkringar bevilgade ,5 % för försäkringar beviljade fr.o.m Undantag från denna regel är gruppensioner där beräkningsräntan är 3,5 % för alla försäkringar, V+ placeringsförsäkringar där beräkningsräntan år 2003 sänktes till 2,5 % samt pensionsförsäkringar beviljade före , för vilka beräkningsräntan sänktes till 2,5 % under Resultateffekten av räntesänkningen på V+ placeringsförsäkringarna uppgick år 2003 till cirka -2,8 miljoner euro, medan den år 2004 var -2,0 miljoner euro beträffande de före beviljade pensionsförsäkringarna. För de fondanknutna försäkringarna har ingen beräkningsränta använts.

15 Skälighetsprincipen Enligt 13 kap 3 Lag om försäkringsbolag bör man beträffande livförsäkring iaktta den sk skälighetsprincipen för sådana försäkringar, som enligt försäkringsavtalet har rätt till tilläggsförmåner. Dessa tilläggsförmåner beviljas på basen av det överskott som dessa försäkringar möjligen ger upphov till. Skälighetsprincipen förutsätter att en skälig del av detta överskott ges som tilläggsförmån åt dessa försäkringar såvida solvenskraven inte förhindrar denna utdelning. Beträffande nivån på tilläggsförmåner bör kontinuitet eftersträvas. Skälighetsprincipen påverkar fördelningen av värderingsskillnaderna mellan bolagets ägare och försäkringstagare på lång sikt utan att ge någon enskild person som hör till någondera gruppen direkt rätt till dessa tillgångar. Under år 2005 sänktes dessutom beräkningsräntan för Seniorpensionsförsäkringarna från 4,5 % till 4,05 %. Detta hade en resultateffekt om -7,2 miljoner euro.i kundgottgörelser strävar bolaget till att under de närmaste åren ge så mycket att den sammanlagda avkastningen på försäkringarnas besparingar betyder att kunderna erhåller en realränta om 2,5 %. Kapitallån Bolaget upptog 2002 ett kapitallån om sammanlagt euro, uppdelat på följande långivare: Stiftelsen för Åbo Akademi euro, Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag euro, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet euro, Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia euro och Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia euro. Detta kapitallån har avkortats med 9,1 miljoner euro under 2005, dvs kapitallån om 4,2 miljoner euro kvarstår per Långivare för det återstående kapitallånet är Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet. Lånet har en fast ränta om 5,2 %. Ränta kan betalas endast om bolaget har utdelningsbart eget kapital enligt det senast fastställda bokslutet. Bolaget har kostnadsfört alla räntor på kapitallånet. Lånet är i kraft tills vidare. Långivarna eller gäldenären kan årligen säga upp lånet, så att det förfaller till betalning fem år efter uppsägningen. Bolaget har inte ställt säkerheter för lånet.

16 1. NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Premieinkomst från livförsäkring Direktförsäkring Från Finland , ,65 Återförsäkring , ,46 Premieinkomst före avdrag för återförsäkrares andel , , Poster som dragits av från premieinkomsten Kreditförluster av premiefordringar (-) 0, , Premieinkomst och utbetalda ersättningar inom livförsäkring Premieinkomst från direktförsäkring före kreditförluster och återförsäkrares andel 1a Livförsäkring Individuell livförsäkring med fondanknytning , ,97 Annan individuell livförsäkring , ,72 Kapitaliseringsavtal med fondanknytning 0,00 0,00 Annat kapitaliseringsavtal , ,00 Arbetstagares grupplivförsäkring , ,02 Annan grupplivförsäkring , , , ,04 1b Pensionsförsäkring Individuell pensionsförsäkring med fondanknytning , ,56 Övrig individuell pensionsförsäkring , ,55 Gruppensionsförsäkring med fondanknytning 0,00 0,00 Annan gruppensionsförsäkring , , , ,61 Totalt , ,65 2a Fortlöpande premier , ,55 2b Engångspremier , , , ,65 3b Premier från avtal som berättigar till återbäring , ,12 3c Premier för fondförsäkring , , , ,65 Utbetalda ersättningar före återförsäkrares andel Direktförsäkring Livförsäkring , ,93 Pensionsförsäkring , , , ,86 Återförsäkring , ,45 Utbetalda ersättningar sammanlagt , ,31 Av vilka: Återköp , ,74 Återbetalning av sparsumma , ,95 Övriga , , , ,31 Fondförsäkringarnas andel av utbetalda ersättningar , , Extra förmåner inom livförsäkring Resultat inklusive återbäringar och rabatter , ,93 Resultat exklusive återbäringar och rabatter , ,93 Återbäringarnas och rabatternas inverkan på resultatet , ,00

17 Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamhet Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av fastighetsplaceringar Ränteintäkter, koncern , ,41 Ränteintäkter , ,45 Övriga intäkter , , , ,32 Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter , ,70 Ränteintäkter , ,91 Valutakursvinster , ,68 Övriga intäkter , , , ,79 Sammanlagt , ,11 Återförda nedskrivningar , ,58 Försäljningsvinster , ,24 Sammanlagt , ,93 Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar, koncern , ,52 Kostnader för fastighetsplaceringar , ,37 Valutakursförluster , ,38 Kostnader för övriga placeringar , ,98 Räntekostnader o.dyl. kostnader för främmande kapital , ,05 Räntekostnader, koncern , ,13 Sammanlagt , ,43 Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar , ,12 Byggnadsavskrivningar enligt plan , , , ,49 Försäljningsförluster , ,31 Sammanlagt , ,23 Nettointäkter av placeringsverksamheten före uppskrivningar och korrigeringar av dessa , ,70 Uppskrivningar av placeringar , ,11 Nettointäkter av placeringsverksamheten , ,81 Nettointäkter för placering av fondförsäkringar Placeringsverksamhetens intäkter , ,61 Placeringsverksamhetens kostnader , ,28 Placeringsverksamhetens nettointäkter före uppskrivningar och nedskrivningar samt korrigeringar av dessa , ,33 Uppskrivningar av placeringar , ,11 Korrigering av placeringarnas uppskrivning 0, ,76 Nedskrivning 0, ,24 Korrigering av nedskrivning , ,36 Nettointäkter av placeringsverksamhet i resultaträkningen , ,80

18 Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Posten "Driftskostnader" i resultaträkningen Utgifter för anskaffning av försäkringar Provisioner för direktförsäkring , ,22 Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar , , , ,88 Kostnader för skötsel av försäkringar , ,93 Administrationskostnader , ,95 Provisioner för avgiven återförsäkring (-) 0,00 0,00 Sammanlagt , , De totala driftskostnaderna enligt funktion Utbetalda ersättningar , ,14 Driftskostnader , ,76 Kostnader för placeringsverksamheten , ,42 Sammanlagt , , Noter angående personal och medlemmar i förvaltningsorgan 1. Personalkostnader Löner och arvoden , ,64 Pensionskostnader , ,60 Övriga lönebikostnader , ,77 Sammanlagt , ,01 2. Ledningens löner och arvoden Löner och arvoden Det genomsnittliga antalet anställda Genomsnittsantalet anställda under räkenskapsperioden Ledningens pensionsförbindelser och lån Ledningen har rätt att gå i pension vid 61 års ålder och pensionsansvaret är täckt med pensionsförsäkringar. För styrelsens medlemmar har bolaget inte förbundit sig till några pensionsarrangemang. Lån 0 0

19 2. NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2.1 Gängse värde och värderingsdifferens för placeringar Livförsäkringsaktiebolaget Veritas 2005 Placeringar Återstående Bokförings Gängse anskaffnings värde värde utgift Fastighetsplaceringar Fastighetsaktier i företag inom samma koncern Fastighetsaktier i ägarintresseföretag Övriga fastighetsaktier Lånefordringar hos företag inom samma koncern Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i företag inom samma koncern Aktier och andelar Lånefordringar Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Inteckningslånefordringar Övriga lånefordringar I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa Avkastning på indexbundna lån 0 I bokföringsvärdet ingår inkomstförda uppskrivningar övriga uppskrivningar Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde)

20 Livförsäkringsaktiebolaget Veritas 2004 Placeringar Återstående Bokförings Gängse anskaffnings värde värde utgift Fastighetsplaceringar Fastighetsaktier i företag inom samma koncern Fastighetsaktier i ägarintresseföretag Övriga fastighetsaktier Lånefordringar hos företag inom samma koncern Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i företag inom samma koncern Aktier och andelar Lånefordringar Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Inteckningslånefordringar Övriga lånefordringar I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa Avkastning på indexbundna lån 0 I bokföringsvärdet ingår inkomstförda uppskrivningar övriga uppskrivningar Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 15/2012

Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser Dnr FIVA 11/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling.

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND

LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Allmänt Enligt LL om landskapet Ålands pensionsfond (ÅFS 71/95) är avsikten med fonden att trygga betalningen av framtida pensioner för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 26.2.2015 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda 22.11.2005 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer