LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen"

Transkript

1 Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen Noter till balansräkningen Nyckeltal och analyser Placeringsfördelning (gängse värden) Placeringsverksamhetens avkastning Regler för uträkningen av nyckeltalen och redovisningsprinciperna för nyckeltalen Riskhanteringsnot Resultaträkning, koncern Balansräkning Finansieringsanalys Noter till resultaträkningen Noter till balansräkningen Förteckning över bolagets bokföringsböcker, system och register Styrelsens förslag till disposition av vinst Revisionsberättelse

2 Veritas Livförsäkring Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Livförsäkringsaktiebolaget Veritas (nedan Veritas Livförsäkring) är Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas (Veritas Pensionsförsäkrings) dotterbolag. Moderbolaget äger 87,27 % av bolaget. Veritas har haft verksamhet inom livförsäkringsbranschen sedan år 1921 och i sin nuvarande form har bolaget fungerat sedan år År 2005 var alltså bolagets tolfte verksamhetsår. Ledning Som bolagets styrelseordförande fungerade verkställande direktör Jan-Erik Stenman och som viceordförande viceverkställande direktör Thor Sourander. Bolagets styrelse bestod under året också av viceverkställande direktör Margolit Söderholm och fi losofi e magister, SGF Leo Wistbacka. Diplomekonom Torbjörn Jakas fungerade som styrelsemedlem till och med Bolagets verkställande direktör fi losofi e doktor, SGF Matti Ruohonen fungerade som suppleant i styrelsen. Livförsäkringsbranschen Flodvågen, tsunamin, som inträffade på annandag jul år 2004 vid ön Sumatra dödade 178 fi nländare i Thailand. Livförsäkringsersättningarna blev blygsamma. Det här påvisar klara brister i nivån på fi nländarnas livförsäkringsskydd. För att höja nivån krävs aktiv insats av försäkringsbolagen. År 2005 var ur livförsäkringsverksamheten synpunkt ett rätt normalt år. Inom lagstiftningen gjordes inga väsentliga förändringar. Avdrag för försäkringspremier för individuella pensionsförsäkringar tecknade av privatpersoner gjordes för sista gången från förvärvsinkomsterna. Från början av år 2006 övergick man till avdrag från kapitalinkomsterna. Försäljningen av dessa försäkringar återhämtade sig något från året innan. Försäljningen av gruppensionsförsäkringar tecknade av företag tilltog inte som väntat. Den kraftiga ökningen i premieinkomsten härrör sig från att några stora pensionsstiftelser upplöstes och att ansvaret överfördes till försäkringsbolag. Populariteten hos försäkringar för tryggande av återbetalning på lån, det vill säga de så kalllade låneförsäkringarna, fortsatte att öka. År 2005 var fortsättningsvis de stora förändringarnas år på livförsäkringsmarknaden. Organiseringen av arbetstagarnas grupplivförsäkring förnyades att motsvara de krav den förnyade konkurrenslagstiftningen förutsätter. Suomi-bolaget upphörde med försäljningen av nya försäkringar och Livförsäkringsaktiebolaget Pohjola övergick i OP-gruppens ägo och bolagets verksamhet förenas med verksamheten i andelsbankernas livförsäkringsbolag. Samtidigt upphörde det samarbete, som Pohjola haft i ett antal år med sparbankerna, så som också andelsbankernas samarbete med lokalförsäkringsföreningarna och Fennia. De här händelserna har stor betydelse på konkurrenssituationen på marknaden. Placeringsmarknadernas utveckling var god för tredje året i följd och livförsäkringsbolagen gjorde goda resultat. Ökningen i premieinkomsten var 10,3 %. Premieinkomsten för kapitaliseringsavtal sjönk med 32,5 % och premieinkomsten för sparlivförsäkringar ökade med 7,5 %. Däremot minskade premieinkomsten för individuell pensionsförsäkring med 2,9 %. Gruppensionsförsäkringarnas premieinkomst ökade med 99,4 % uttryckligen till följd av upplösningen av stiftelser. Hela branschens premieinkomst var 3,2 (2,9) miljarder euro, av vilket 1,9 miljarder euro var räntebundna försäkringar och 1,3 miljarder euro fondanknutna försäkringar. Talen angivna inom parentes gäller för år Aktiekursutvecklingen var gynnsam under året och Helsingfors Fondbörs portföljindex hade en tillväxt om 30,14 %. STOXX600-indexet som beskriver de europeiska aktiemarknaderna ökade med 23,51 %. I USA höjde centralbanken sin styrränta åtta gånger under året och vid årsskiftet var den 4,25 %. Europeiska centralbanken höjde styrräntan en gång, och räntan var i slutet av året 2,25 %. De långa räntorna fortsatte sin nedgång och företagslånens marginaler minskade ytterligare. Betydande var också att oljepriset fortsatte att stiga kraftigt.

3 Veritas Livförsäkring Det goda placeringsåret ökade kännbart på livförsäkringsbolagens solvens. Solvensen börjar uppnå den nivå, som bolagen hade före börskraschen år Förhållandet mellan den låga räntenivån och beräkningsräntan har hållit bolagen försiktiga vad gäller kundgottgörelser. De kundgottgörelser livförsäkringsbolagen gav höll sig i stort sett på samma nivå som året innan och totalavkastningen på försäkringsbesparingarna var ungefär 4,5 %, vilket var beräkningsräntan ända till Försäkringsverksamheten Veritas Livförsäkring förvärvade Aktia Livförsäkring Ab av Aktia Sparbank Abp Livförsäkringsbolagens verksamheter förenades under våren och verksamhetssynergierna genomfördes. Försäkringsförsäljningen via Aktia Sparbanks kontor lyckades bra och den växte påtagligt jämfört med år I samband med förvärvet avstod Veritas-gruppen från sin affärsverksamhet inom kapital- och fondförvaltning samt sin bankirfi rmaverksamhet, vilka övergick i Aktia Sparbanks regi. Aktia Livförsäkring fusionerades med Veritas Livförsäkring Med denna åtgärd realiseras också de administrativa synergierna. Det aktiva försäljningssamarbetet med Aktia Sparbank, de lokala andelsbankerna, Ålandsbanken och några sparbanker fortsatte och utvecklades genom att man grundade en speciell enhet för att stöda bankförsäljningen. Premieinkomst Uppgifterna nedan gällande premieinkomst, ersättningskostnader och ansvarsskuld är på koncernnivå. Som jämförelsetal har räknats pro formasiffror för år Bolagets premieinkomst för direktförsäkring ökade med 8,5 % och hela branschens premieinkomst ökade med 10,3 %. Den kraftigaste tillväxten skedde för fondanknutna produkter, vilkas andel av premieinkomsten fortsättningsvis är liten. Premieinkomsten var 96,0 (87,6) miljoner euro och marknadsandelen 3,0 % (3,1 %). Riskförsäkringarnas premieinkomst var 17,2 (16,6) miljoner euro och marknadsandelen 8,9 % (8,6 %). Den individuella pensionsförsäkringens premieinkomst sjönk med 5,0 % och var 30,4 (31,9) miljoner euro. Marknadsandelen i det här försäkringsslaget sjönk och var 4,0 % (4,1 %). Spar- och placeringsförsäkringarnas premieinkomst var 41,7 (29,3) miljoner euro. Den frivilliga gruppensionsförsäkringens premieinkomst minskade kraftigt då kunderna hade möjlighet att använda premier inbetalda för åldrarna 63 till 65 år för att täcka annat försäkringsskydd. Av alla spar-, placerings- och pensionsförsäkringar var 12,8 % fondanknutna. Av den totala premieinkomsten uppgick försäkringar beviljade i koassurans med Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia på Åland till 4,1 (3,8) miljoner euro. I försäkringspremier ökade de fondanknutna försäkringarnas andel tydligt. I fondanknutna försäkringar betalades premier till ett belopp av 26,3 (15,1) miljoner euro. PREMIEINKOMST Veritas Livförsäkring M Diverse Gruppensionsförsäkring Individuell pensionsförsäkring Grupplivförsäkring Livförsäkring Placeringsförsäkring

4 Veritas Livförsäkring Ersättningskostnader Totalbeloppet av utbetalda ersättningar sjönk jämfört med föregående år. Ersättningarna uppgick till 52,2 (53,7) miljoner euro. Det att ersättningskostnaderna minskade beror huvudsakligen på att sparsummorna i försäkringar som upphör har minskat med 16,7 % till 16,9 (20,3) miljoner euro. En del av de här sparsummorna för tidsbundna försäkringar har betalats in till bolaget som nya försäkringspremier, vilket framgår av premieinkomsten. I sig inverkar inte dessa belopp på bolagets resultat eller solvens. Ersättningar utbetalda för dödsfall exklusive arbetstagarnas grupplivförsäkring var 7,9 (8,8) miljoner euro. I dessa ingår 0,4 miljoner euro i tsunamiersättningar. Ersättningar utbetalda för sjukkostnader uppgick till 5,7 (5,9) miljoner euro. Ansvarsskuld Koncernens försäkringstekniska ansvarsskuld på eget ansvar ökade med 13,7 % och var 698,6 (614,1) miljoner euro. Av det här var ansvarsskulden för fondanknutna försäkringar 128,0 miljoner euro. För försäkringar beviljade före är ansvarsskulden uträknad enligt en beräkningsränta om 4,5 %. För försäkringar beviljade har beräkningsräntan 3,5 % använts och för försäkringar beviljade efter har beräkningsräntan 2,5 % använts. Undantag från den här regeln är gruppensionsförsäkringar, för vilka beräkningsräntan är 3,5 % för alla försäkringar, V+Plus placeringsförsäkringar för vilka man använt beräkningsräntan 2,5 % och Senior pensionsförsäkringar, för vilka beräkningsräntan 4,05 % har använts. För individuella pensionsförsäkringar beviljade före är beräkningsräntan 2,5 %. Hela det räntebundna försäkringsbeståndets genomsnittliga beräkningsränta är 3,61 %. Placeringsverksamheten Bruttointäkterna för placeringsverksamheten i moderbolagets resultaträkning ökade till 47,9 miljoner euro från föregående års 38,9 miljoner euro. Orsaken till det här var bland annat 11,2 (5,0) miljoner euro i försäljningsvinster och större återförda nedskrivningar i placeringsportföljen 3,8 (2,8) miljoner euro. Kostnaderna för placeringsverksamheten ökade till 13,1 miljoner euro jämfört med 12,7 miljoner euro år Placeringsverksamhetens nettointäkter inklusive uppskrivningar var 44,2 (27,7) miljoner euro. Bolaget fortsatte aktivt att placera i aktier och marknaderna hade en kraftigt positiv utveckling under året. Det här ökade också aktieportföljens avkastning till 28,9 %. På grund av den allmänna låga räntenivån gjordes nya ränteplaceringar återhållsamt. Särskilt andelen statsobligationer i masskuldebrevsportföljen var fortsättningsvis liten. Masskuldebrevsportföljens avkastning var 3,0 %. Fastigheternas andel av portföljen höll sig på över 20 % och avkastningen var 10,1 %. Som helhet var avkastningen på bolagets placeringsverksamhet 9,1 % beräknat med gängse värden. Efter beräkningsräntan och gottgörelserna som betalades till kunderna ökade bolagets solvens klart. PLACERINGAR (gängse värde) Veritas Livförsäkring Fastigheter Aktier och andelar Övriga finansmarknadsinstrument Masskuldebrev Lånefordringar M

5 Veritas Livförsäkring NETTOINTÄKTER AV PLACERINGSVERKSAMHETEN Veritas Livförsäkring M Riskhantering Riskhanteringen i Veritas Livförsäkring baserar sig på en riskhanteringsplan som årligen uppgörs av styrelsen. I planen fastställs målen för riskkontroll för olika funktioner samt gränserna för risktagning, ansvarsområden, nyckeltal och tillsynsprinciper. Riskhanteringsplanen omfattar bolagets hela verksamhet. De huvudsakliga principerna för placeringsverksamheten slås fast i styrelsens årliga placeringsplan. Placeringsplanen innehåller bland annat gränser för placeringarnas allokering och riskkoncentrationer. Bolaget har tillsammans med moderbolaget en placeringsriskchef, vars uppgift är att följa upp och rapportera om riskerna i anslutning till placeringsverksamheten. Organisationens struktur är sådan att placeringsriskchefen är oberoende av placeringsfunktionen, som bereder och fattar placeringsbeslut. Den interna revisorns främsta uppgift är att bidra till att trygga att bolagets riskhanterings-, kontroll- och förvaltningsprocesser är effektiva och fungerar i enlighet med uppställda mål och fastställda verksamhetsmodeller. Ramarna för den interna revisionen fastslås av styrelsen i form av en årlig plan för intern revision. Den interna revisorn rapporterar regelbundet till styrelsen. Under 2005 låg den interna revisionens tyngdpunkt på bland annat granskning av ersättningsprocessen och genomgång av placeringsverksamhetens arbetsprocesser och rapportering. Riskhanteringen presenteras närmare i bokslutets not om riskhantering. Driftskostnader och organisationen Driftskostnaderna i resultaträkningen var 12,3 (12,2) miljoner euro. Den personal som svarar för de administrativa funktionerna är huvudsakligen anställd av Veritas Pensionsförsäkring. De kostnader, som erlagts till Veritas Pensionsförsäkring för administrativa tjänster, redovisas i Veritas Livförsäkrings driftskostnader som om personalen hade varit direkt anställd av Veritas Livförsäkring. Till Veritas Livförsäkrings ledning har under räkenskapsperioden i löner och arvoden erlagts ( ) euro. Till hela personalen har i löner och arvoden erlagts 6,0 (5,8) miljoner euro. Under året var i Veritas Livförsäkrings tjänst i genomsnitt 152 (158) personer.

6 Veritas Livförsäkring OMKOSTNADSPROCENT Veritas Livförsäkring % Resultat och solvens Räkenskapsperiodens resultat uppvisar en vinst om ,45 euro. Resultatet försvagades av en reservering om cirka 7,2 miljoner euro, med vilken diskontoräntan för ansvarsskulden för individuella pensionsförsäkringar sänktes från 4,5 % till 4,05 %. Bolagets solvens förstärktes. I och med den goda solvensgraden erbjöd bolaget gäldenärerna för kapitallånet möjlighet att återfå kapitallånet i förtid. En del av gäldenärerna godtog erbjudandet och kapitallånet minskade från 13,3 miljoner euro till 4,2 miljoner euro. Verksamhetskapitalet var i slutet av året 102,4 miljoner euro och dess minimibelopp 30,8 miljoner euro. Följaktligen var verksamhetskapitalet 3,3 gånger minimibeloppet. Solvenskapitalet utgjorde 18,1 % av ansvarsskulden, då det föregående år var 17,4 %. SOLVENSNIVÅ (i förhållande till ansvarsskulden) Veritas Livförsäkring % Koncernbokslutet Koncernbokslutet omfattar 15 av bolaget helägda inhemska bostads- och fastighetsaktiebolag och det delägda dotterbolaget Vaasan Liiketalo Oy. Därtill konsolideras Kiinteistö Oy Luna samt Kiinteistö Oy Turun Antintalo som intressebolag i koncernen. Resultaträkningen för Aktia Livförsäkring Ab, som fusionerades med Veritas Livförsäkring, har konsoliderats i koncernbokslutet. Som en följd av fusionen mellan Veritas Livförsäkring och Veritas Återförsäkring år 2003 blev Hiisi Group Ab samt dess två dotterbolag Hiisi Kapitalförvaltning Ab och Hiisi PKL Ab (tidigare Hiisi Bankirfi rma Ab) dotterbolag till Veritas Livförsäkring. Dessutom blev det av Veritas Livförsäkring och Hiisi Group Ab samägda Hiisi RH Ab (tidigare Veritas Fondbolag Ab) dotterbolag till Veritas Livförsäkring. De här bolagen har dock inte konsoli-

7 Veritas Livförsäkring derats som dotterbolag i koncernbokslutet för Veritas Livförsäkring av den anledningen att koncernförhållandet kommer att bli kortvarigt. Hiisi PKL Ab, Hiisi RH Ab och Hiisi Kapitalförvaltning Ab är i frivillig likvidation, medan moderbolaget Hiisi Group Ab avses försättas i likvidation under år Under räkenskapsåret såldes ett delägt fastighetsbolag från koncernen och ett helägt fastighetsbolag köptes. Under år 2005 har i medeltal 154 (159) personer varit anställda i koncernen. Till ledningen har i arvoden och löner utbetalats ( ) euro. Till hela personalen har i löner och arvoden erlagts 6,1 (5,9) miljoner euro. Koncernens resultat för räkenskapsperioden visade en vinst om 2,3 (0,7) miljoner euro. Framtidsutsikter Konkurrensen på placeringsmarknaderna och de förändrade skattebestämmelserna har inverkat på att försäkringsbolagens intresse för riskförsäkring har ökat markant. Samma inverkan har behovet att åtminstone delvis överfl ytta kostnadsansvaret för sjukkostnader från samhället till företagen och privatpersonerna. Sjukkostnaderna utgör en allt större del av kommunernas utgifter. Det att utbudet och efterfrågan på riskförsäkringar har piggnat till är ett sunt drag i den fi nländska försäkringsverksamheten. På det här sättet förbereder man sig också för tillväxten av den åldrande befolkningens vårdkostnader, vilket man i Finland tillsvidare gjort i mycket liten grad. Å anda sidan behövs frivilligt pensionssparande, med vilket man garderar sig för ökad livslängd och längre tid i arbetslivet. Infl ationen och räntenivån har hållits på låg nivå. En del av bolagets räntebundna försäkringsbestånd har fortsättningsvis beräkningsräntan 4,5 %, trots att det här beståndets andel klart har minskat i bokslutet år Det här utgör fortsättningsvis en stor utmaning för bolagets placeringsverksamhet. Det är en stor utmaning att också i framtiden kunna kombinera säkerställandet av en tillräcklig solvens och den relativt höga avkastningen som ges kunderna. Den snäva avkastningsmarginalen ställer också krav på bolagets kostnadseffektivitet och riskrörelsens resultat. Veritas Livförsäkring har ett omfattande banksamarbete. Tillsammans med bankerna har bolaget möjlighet att kostnadseffektivt utveckla och sälja produkter som lämpar sig för kundernas behov. Försäljningen som sker via bankerna kommer att vara en viktig faktor i ökningen av bolagets premieinkomst.

8 RESULTATRÄKNING Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premieinkomst , ,19 Återförsäkrares andel , , , ,86 Intäkter av placeringsverksamheten , ,93 Uppskrivning av placeringar , ,11 Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar , ,31 Återförsäkrares andel , , , ,16 Förändring av ersättningsansvaret , ,00 Fusionens inverkan på ersättningsansvaret ,74 0,00 Återförsäkrares andel , ,00 Fusionens inverkan på återförsäkrarnas andel 0, , ,47 0, , ,16 Förändring av premieansvaret Förändring av premieansvaret , ,00 Fusionens inverkan på premieansvaret ,00 0,00 Återförsäkrares andel , ,00 Fusionens inverkan på återförsäkrarnas andel 0, ,00 0, ,00 Driftskostnader , ,76 Kostnader för placeringsverksamheten , ,23 Försäkringstekniskt resultat , ,75 Annan än försäkringsteknisk kalkyl Extraordinära poster Fusionsförlust ,86 0,00 Resultat efter extraordinära poster , ,75 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens 0, ,14 Inkomstskatt Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder , ,96 Räkenskapsperiodens resultat , ,93

9 BALANSRÄKNING Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Aktiva Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter , ,83 Övriga utgifter med lång verkningstid , ,57 Förskottsbetalningar , , , ,91 Placeringar Placeringar i fastigheter Fastigheter och fastighetsaktier , ,53 Lånefordringar hos företag inom samma koncern , ,96 Lånefordringar hos ägarintresseföretag , , , ,49 Placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag Aktier och andelar i företag inom samma koncern , ,75 Lånefordringar hos företag inom samma koncern , , , ,75 Övriga placeringar Aktier och andelar , ,36 Finansmarknadsinstrument , ,96 Fordringar på inteckningslån , ,20 Övriga lånefordringar , , , , , ,89 Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar , ,69 Fordringar Vid direktförsäkringsverksamhet Hos försäkringstagare , ,02 Vid återförsäkringsverksamhet , ,87 Övriga fordringar , , , ,71 Övriga tillgångar Materiella tillgångar Maskiner och inventarier , ,53 Övriga materiella tillgångar , , , ,25 Kassa och bank , , , ,72 Resultatregleringar Räntor och hyror , ,49 Övriga resultatregleringar , , , ,37 Aktiva sammanlagt , ,29

10 BALANSRÄKNING Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Passiva Eget kapital Aktiekapital , ,40 Överkursfond , ,70 Övriga fonder , ,15 Räkenskapsperiodens resultat , , , ,18 Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens 0,00 0,00 Kapitallån , ,00 Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar , ,00 Återförsäkrares andel 0, , , ,00 Ersättningsansvar , ,00 Återförsäkrares andel 0, , , , , ,00 Ansvarsskuld för fondförsäkringar Försäkringsteknisk ansvarsskuld , ,00 Skulder Av direktförsäkringsverksamhet , ,05 Av återförsäkringsverksamhet , ,11 Övriga skulder , , , ,47 Resultatregleringar , ,64 Passiva sammanlagt , ,29

11 FINANSIERINGSANALYS Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Rörelseverksamhetens kassaflöde Erhållna försäkringspremier till återförsäkrare betald andel Utbetalda ersättningar återförsäkrares andel av betalda ersättningar Erhållna räntor Erhållna dividender Övriga placeringsinkomster och övriga inkomster från rörelseverksamheten Betalningar för personalkostnader Övriga utbetalningar föranledda av rörelseverksamheten Kassaflöde från rörelseverksamheten före finansiella poster och skatter Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansieringskostnader Betalda direkta skatter Kassaflöde före extraordinära poster Kassaflöde från rörelseverksamhetens extraordinära poster (netto) Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde Investeringar i placeringar, netto (exkl. likvida medel) Investeringar i materiella och immateriella tillgångar och i övriga tillgångar, överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar och från övriga tillgångar (posten till nettobelopp) Investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Aktieemission mot betalning 0 0 Upptagna skulder 0 0 Mottagande av ansvarskuld vid fusion Amortering av skulder Utbetalda dividender och övrig vinstutdelning Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

12 Bokslutsprinciper Följande principer gäller såväl för Livförsäkringsaktiebolaget Veritas bokslut som för dess koncernbokslut. Bokslutet är upprättat i enlighet med stadgandena i försäkringsbolagslagen, aktiebolagslagen, bokföringslagen och -förordningen, förordningen om föräkringsföretags bokslut och koncernbokslut, social- och hälsovårdsministeriets bokförings- och bokslutsdirektiv samt försäkringsinspektionens föreskrifter och anvisningar. Koncernbokslutet I koncernbokslutet ingår bokslutsuppgifterna för moderbolaget samt dess direkt eller indirekt ägda dotterbolag och intresseföretag. Koncernbokslutet har upprättats enligt förvärvsmetoden, medan intresseföretag har konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden. Anskaffningsvärdet för dotterbolagsaktier har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstidpunkten. Koncernaktiva har hänförts till antingen jordområden eller byggnader. Avskrivningen på byggnaderna följer den plan som gäller för motsvarande tillgångsslag i enlighet med bokslutsprinciperna. Interna koncernmellanhavanden har eliminerats i koncernbokslutet. Utomstående aktieägares andelar av resultat och eget kapital i koncernens dotterbolag redovisas som minoritetsandelar. I koncernens noter har inte upptagits poster som framgår ur moderbolagets noter. Då Återförsäkringsaktiebolaget Veritas fusionerades med Livförsäkringsaktiebolaget Veritas blev Hiisi Group Oy och dess två dotterbolag Hiisi PKL Oy (tidigare Hiisi Bankirfirma Ab) och Hiisi Kapitalförvaltning Ab samt det av Livförsäkringsaktiebolaget Veritas och Hiisi Group Oy till lika delar ägda bolaget Hiisi RH Oy (tidigare Veritas Fondbolag Ab) dotterbolag till Pensionsaktiebolaget Veritas. Bolagen i Hiisi-koncernen överlät sin affärsverksamhet och har inte utövat någon affärsverksamhet fr.o.m Dessa bolag konsolideras inte i koncernbokslutet eftersom koncernförhållandet kommer att vara kortvarigt och måste avvecklas under år 2006 i enlighet med ett av Försäkringsinspektionen beviljat undantagstillstånd. Dessa bolag, förutom Hiisi Group Oy, är i likvidation. Kreditförluster Som kreditförluster redovisas sådana fordringar som sannolikt inte kommer att inflyta. Placeringarnas redovisade kredit-förluster redovisas som nedskrivningar. Poster i främmande valuta Fordringar i främmande valuta har omräknats till euro enligt medelkursen på bokslutsdagen. De valutakursdifferenser som uppkommit har behandlats som övriga inkomster/utgifter för placeringsverksamheten och redovisas separat i noten om placeringsverksamhetens intäkter och kostnader. Värdering av tillgångar i balansräkningen Immateriella rättigheter och utgifter med lång verkningstid upptas till ursprungligt anskaffningsvärde minskat med lineära avskrivningar enligt plan. Fastigheter redovisas till anskaffningsutgiften minskad med avskrivningar enligt plan. Om det sannolika överlåtelsevärdet är varaktigt lägre än bokföringsvärdet upptas fastigheten till det lägre värdet. Fastighetsaktierna redovisas till anskaffningsutgift eller lägre sannolikt överlåtelsevärde. I bokföringsvärdena för vissa fastighetsaktieinnehav ingår gjorda uppskrivningar. Aktier och andelar upptas enligt medelvärdeprincipen och redovisas till motsvarande anskaffningsutgift eller lägre gängse värde. Tidigare gjorda nedskrivningar återförs till den del gängse värdet överstiger det med nedskrivningar korrigerade bokföringsvärdet. Aktier som är hänförliga till anläggningstillgångar, värderas till ursprungligt anskaffningsvärde eller lägre sannolikt överlåtelsevärde.

13 Finansmarknadsinstrument redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde korrigerat med skillnaden mot nominellt värde under värdepapprets löptid. Indexbundna finansmarknadsinstrument har till den del positionen bundits redovisats som intäkt och som ökning av anskaffningsvärdet. Till den del gängse värdet understiger bokföringsvärdet och nedgången inte beror på förändringar i det allmänna ränteläget, har värdet på dessa finansmarknadsintrument nedskrivits till gängse värde. Lånefordringar och övriga fordringar upptas till ursprungligt värde eller lägre sannolikt värde. Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar värderas till gängse värde. Säkringsredovisning används inte i samband med redovisningen av derivativa instrument, oberoende av om derivativtransaktionen är skyddande eller inte. Bokföringsvärdet på derivativa instrument utgörs av anskaffningspriset eller ett lägre gängse värde. Orealiserade positiva värdeförändringar bokförs sålunda inte. Resultatet av stängda eller utlupna derivatkontrakt har bokats resultatpåverkande i sin helhet. Definition av gängse värde Fastigheternas gängse värde uträknas årligen separat på sätt som försäkringsinspektionen förutsätter. Med gängse värde avses det sannolika överlåtelsepris som förväntas erhållas vid en eventuell försäljning på den fria marknaden mellan oberoende parter. Gängse värdet för noterade aktier och finansmarknadsinstrument uppgår till den senast noterade köpkursen på bokslutsdagen. För de aktier, för vilka det inte noterats köpkurs på bokslutsdagen, har den senast noterade avslutskursen använts. För icke-noterade aktieinnehav utgörs det gängse värdet i regel av det ursprungliga anskaffningsvärdet eller ett lägre sannolikt överlåtelsevärde. För vissa icke-noterade aktieinnehav utgörs det gängse värdet av ett värde beräknat på basen av substansen eller på basen av gjorda aktietransaktioner. Gängse värdet på aktier i andra dotterbolag än fastighets- och bostadsaktiebolag utgörs av substansvärdet. Gängse värdet för finansmarknadsinstrumet som saknar notering motsvaras av balansvärdet. Värderingen av säkerheten för skuldebrevsfordringar utgår från sannolikt överlåtelsevärde. Vid kreditförhållandets uppkomst har det betryggande värdet på säkerheten bedömts enligt för koncernen fastställda principer. Som gängse värde på derivativa instrument används marknadsvärde. Planmässiga avskrivningar Koncernens avskrivningsplaner är uppgjorda enligt enhetliga principer utgående från tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd. Den ursprungliga anskaffningsutgiften utgör huvudsakligen grunden för avskrivningarna. Till den del den ursprungliga anskaffningsutgiften inte historiskt kunnat utredas har utgångsvärdet varit bokföringsmässigt restvärde enligt balans och från nämnda tidpunkt baserad återstående ekonomisk livslängd. Följande ekonomiska brukstider har använts: Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Placeringar Industri-, affärs- och kontorsfastigheter Bostadsfastigheter Materiella tillgångar Kontorsinventarier Bilar ADB-inventarier Övriga inventarier 5 år 5-10 år 40 år 50 år 5 år 5 år 3 år 5 år Avskrivningstiden för kontorsinventarier och övriga inventarier har förkortats från 8 år till 5 år under år Det planmässiga restvärdet på kontors- och övriga inventarier per avskrivs lineärt så att anskaffningsutgiften är

14 helt avskriven då 5 år förlöpt sedan anskaffningstidpunkten. Det planmässiga restvärdet på de inventarier som införskaffats år 1999 eller tidigare avskrevs i sin helhet under år Skillnaden mellan planmässiga och skattemässiga avskrivningar har redovisats separat i moderbolagets resultaträkning. Moderbolagets ackumulerade avskrivningsdifferens är negativ, varför den inte redovisas i balansräkningen. Funktionsspecifika kostnader Driftskostnader samt avskrivningar redovisas i resultaträkningen enligt funktion som baserar sig på årliga utredningar. Den procentuella fördelningen kan därmed variera årligen. Bokslutsdispositioner och latent skatteskuld I de separata bolagens bokslut avdras inte den latenta skatteskulden på bokslutsdispositioner. I koncernbokslutet däremot uppdelas de frivilliga reserveringarna och den ackumulerade avskrivningsdifferensen i förändring i latent skatteskuld och resultatandel samt i latent skatteskuld och andel av eget kapital. Minoritetsandelen avdras från detta. Avskrivningsdifferensen är negativ även på koncernnivå per både per och Av denna anledning redovisas inte latent skatteskuld eller egetkapitalandelar av bokslutsdispositioner i balansräkningen. Skatter De skatter som redovisas i resultaträkningen inkluderar förutom den beräknade skatten för räkenskapsperioden även eventuella korrigeringsposter avseende skatter för tidigare år. Pensionsarrangemang Det lagstadgade pensionsarrangemanget för personalens del är ordnat genom APL-försäkring. Dessutom har tilläggspensionsarrangemang ordnats. Pensionskostnaderna är bokförda enligt prestationsprincipen. Oamorterade försäljningskostnader (zillmering) Bolaget har inte aktiverat förutbetalda anskaffningskostnader. Ansvarsskulden Beräkningsräntan som har använts vid beräkningen av ansvarsskulden för de räntebärande försäkringarna är för olika försäkringsslag följande: 4,5 % för försäkringar beviljade före ,5 % för försäkringar bevilgade ,5 % för försäkringar beviljade fr.o.m Undantag från denna regel är gruppensioner där beräkningsräntan är 3,5 % för alla försäkringar, V+ placeringsförsäkringar där beräkningsräntan år 2003 sänktes till 2,5 % samt pensionsförsäkringar beviljade före , för vilka beräkningsräntan sänktes till 2,5 % under Resultateffekten av räntesänkningen på V+ placeringsförsäkringarna uppgick år 2003 till cirka -2,8 miljoner euro, medan den år 2004 var -2,0 miljoner euro beträffande de före beviljade pensionsförsäkringarna. För de fondanknutna försäkringarna har ingen beräkningsränta använts.

15 Skälighetsprincipen Enligt 13 kap 3 Lag om försäkringsbolag bör man beträffande livförsäkring iaktta den sk skälighetsprincipen för sådana försäkringar, som enligt försäkringsavtalet har rätt till tilläggsförmåner. Dessa tilläggsförmåner beviljas på basen av det överskott som dessa försäkringar möjligen ger upphov till. Skälighetsprincipen förutsätter att en skälig del av detta överskott ges som tilläggsförmån åt dessa försäkringar såvida solvenskraven inte förhindrar denna utdelning. Beträffande nivån på tilläggsförmåner bör kontinuitet eftersträvas. Skälighetsprincipen påverkar fördelningen av värderingsskillnaderna mellan bolagets ägare och försäkringstagare på lång sikt utan att ge någon enskild person som hör till någondera gruppen direkt rätt till dessa tillgångar. Under år 2005 sänktes dessutom beräkningsräntan för Seniorpensionsförsäkringarna från 4,5 % till 4,05 %. Detta hade en resultateffekt om -7,2 miljoner euro.i kundgottgörelser strävar bolaget till att under de närmaste åren ge så mycket att den sammanlagda avkastningen på försäkringarnas besparingar betyder att kunderna erhåller en realränta om 2,5 %. Kapitallån Bolaget upptog 2002 ett kapitallån om sammanlagt euro, uppdelat på följande långivare: Stiftelsen för Åbo Akademi euro, Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag euro, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet euro, Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia euro och Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia euro. Detta kapitallån har avkortats med 9,1 miljoner euro under 2005, dvs kapitallån om 4,2 miljoner euro kvarstår per Långivare för det återstående kapitallånet är Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet. Lånet har en fast ränta om 5,2 %. Ränta kan betalas endast om bolaget har utdelningsbart eget kapital enligt det senast fastställda bokslutet. Bolaget har kostnadsfört alla räntor på kapitallånet. Lånet är i kraft tills vidare. Långivarna eller gäldenären kan årligen säga upp lånet, så att det förfaller till betalning fem år efter uppsägningen. Bolaget har inte ställt säkerheter för lånet.

16 1. NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Premieinkomst från livförsäkring Direktförsäkring Från Finland , ,65 Återförsäkring , ,46 Premieinkomst före avdrag för återförsäkrares andel , , Poster som dragits av från premieinkomsten Kreditförluster av premiefordringar (-) 0, , Premieinkomst och utbetalda ersättningar inom livförsäkring Premieinkomst från direktförsäkring före kreditförluster och återförsäkrares andel 1a Livförsäkring Individuell livförsäkring med fondanknytning , ,97 Annan individuell livförsäkring , ,72 Kapitaliseringsavtal med fondanknytning 0,00 0,00 Annat kapitaliseringsavtal , ,00 Arbetstagares grupplivförsäkring , ,02 Annan grupplivförsäkring , , , ,04 1b Pensionsförsäkring Individuell pensionsförsäkring med fondanknytning , ,56 Övrig individuell pensionsförsäkring , ,55 Gruppensionsförsäkring med fondanknytning 0,00 0,00 Annan gruppensionsförsäkring , , , ,61 Totalt , ,65 2a Fortlöpande premier , ,55 2b Engångspremier , , , ,65 3b Premier från avtal som berättigar till återbäring , ,12 3c Premier för fondförsäkring , , , ,65 Utbetalda ersättningar före återförsäkrares andel Direktförsäkring Livförsäkring , ,93 Pensionsförsäkring , , , ,86 Återförsäkring , ,45 Utbetalda ersättningar sammanlagt , ,31 Av vilka: Återköp , ,74 Återbetalning av sparsumma , ,95 Övriga , , , ,31 Fondförsäkringarnas andel av utbetalda ersättningar , , Extra förmåner inom livförsäkring Resultat inklusive återbäringar och rabatter , ,93 Resultat exklusive återbäringar och rabatter , ,93 Återbäringarnas och rabatternas inverkan på resultatet , ,00

17 Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamhet Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av fastighetsplaceringar Ränteintäkter, koncern , ,41 Ränteintäkter , ,45 Övriga intäkter , , , ,32 Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter , ,70 Ränteintäkter , ,91 Valutakursvinster , ,68 Övriga intäkter , , , ,79 Sammanlagt , ,11 Återförda nedskrivningar , ,58 Försäljningsvinster , ,24 Sammanlagt , ,93 Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar, koncern , ,52 Kostnader för fastighetsplaceringar , ,37 Valutakursförluster , ,38 Kostnader för övriga placeringar , ,98 Räntekostnader o.dyl. kostnader för främmande kapital , ,05 Räntekostnader, koncern , ,13 Sammanlagt , ,43 Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar , ,12 Byggnadsavskrivningar enligt plan , , , ,49 Försäljningsförluster , ,31 Sammanlagt , ,23 Nettointäkter av placeringsverksamheten före uppskrivningar och korrigeringar av dessa , ,70 Uppskrivningar av placeringar , ,11 Nettointäkter av placeringsverksamheten , ,81 Nettointäkter för placering av fondförsäkringar Placeringsverksamhetens intäkter , ,61 Placeringsverksamhetens kostnader , ,28 Placeringsverksamhetens nettointäkter före uppskrivningar och nedskrivningar samt korrigeringar av dessa , ,33 Uppskrivningar av placeringar , ,11 Korrigering av placeringarnas uppskrivning 0, ,76 Nedskrivning 0, ,24 Korrigering av nedskrivning , ,36 Nettointäkter av placeringsverksamhet i resultaträkningen , ,80

18 Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Posten "Driftskostnader" i resultaträkningen Utgifter för anskaffning av försäkringar Provisioner för direktförsäkring , ,22 Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar , , , ,88 Kostnader för skötsel av försäkringar , ,93 Administrationskostnader , ,95 Provisioner för avgiven återförsäkring (-) 0,00 0,00 Sammanlagt , , De totala driftskostnaderna enligt funktion Utbetalda ersättningar , ,14 Driftskostnader , ,76 Kostnader för placeringsverksamheten , ,42 Sammanlagt , , Noter angående personal och medlemmar i förvaltningsorgan 1. Personalkostnader Löner och arvoden , ,64 Pensionskostnader , ,60 Övriga lönebikostnader , ,77 Sammanlagt , ,01 2. Ledningens löner och arvoden Löner och arvoden Det genomsnittliga antalet anställda Genomsnittsantalet anställda under räkenskapsperioden Ledningens pensionsförbindelser och lån Ledningen har rätt att gå i pension vid 61 års ålder och pensionsansvaret är täckt med pensionsförsäkringar. För styrelsens medlemmar har bolaget inte förbundit sig till några pensionsarrangemang. Lån 0 0

19 2. NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2.1 Gängse värde och värderingsdifferens för placeringar Livförsäkringsaktiebolaget Veritas 2005 Placeringar Återstående Bokförings Gängse anskaffnings värde värde utgift Fastighetsplaceringar Fastighetsaktier i företag inom samma koncern Fastighetsaktier i ägarintresseföretag Övriga fastighetsaktier Lånefordringar hos företag inom samma koncern Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i företag inom samma koncern Aktier och andelar Lånefordringar Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Inteckningslånefordringar Övriga lånefordringar I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa Avkastning på indexbundna lån 0 I bokföringsvärdet ingår inkomstförda uppskrivningar övriga uppskrivningar Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde)

20 Livförsäkringsaktiebolaget Veritas 2004 Placeringar Återstående Bokförings Gängse anskaffnings värde värde utgift Fastighetsplaceringar Fastighetsaktier i företag inom samma koncern Fastighetsaktier i ägarintresseföretag Övriga fastighetsaktier Lånefordringar hos företag inom samma koncern Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i företag inom samma koncern Aktier och andelar Lånefordringar Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Inteckningslånefordringar Övriga lånefordringar I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa Avkastning på indexbundna lån 0 I bokföringsvärdet ingår inkomstförda uppskrivningar övriga uppskrivningar Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde)

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden)

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden) Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till balansräkningen Nyckeltal och

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut, offi ciellt VERITAS LIVFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004... 2. Resultaträkning, moderbolag...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut, offi ciellt VERITAS LIVFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004... 2. Resultaträkning, moderbolag... VERITAS LIVFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut, offi ciellt LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004... 2 Resultaträkning, moderbolag............... 8 Balansräkning...............................

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef,

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Försäkringsavdelningen ANVISNING Fullmaktsstadgande: 21.6.2000 Finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (390/1999), 3

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsverksamhetens avkastning

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsverksamhetens avkastning Veritas Pensionsförsäkring Bokslut PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till resultaträkningen Noter

Läs mer

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. 2006 Bokslut

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. 2006 Bokslut Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 2006 Bokslut Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper Noter

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2011

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2011 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2011 Försäkringsrörelsen Försäkringsrörelsen nyckeltal 2011 2010 % Premieinkomst, milj. 423,6 380,4 11,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar, milj.

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2010

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2010 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2010 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 2010 2009 % Premieinkomst, milj. 380,4 371,6 2,4 Utbetalda pensioner och övriga

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2009 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 2009 2008 % Premieinkomst, milj. 371,6 335,4 10,8 Utbetalda pensioner och övriga

Läs mer

3A. Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar och skulder. Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar, skulder och eget kapital

3A. Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar och skulder. Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar, skulder och eget kapital Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar, skulder och eget kapital samt om de omständigheter som påverkar värderingen av dessa, om den inverkan som fusionen planeras få på det övertagande bolagets

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl 4038 Nr 1413 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Understödsavgifter för lagstadgade pensioner Understödsavgifter för övriga pensioner Medlemsavgifter för övriga pensioner

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

BILAGOR 1 (19) Bilaga Scheman för koncernresultaträkning och -balansräkning

BILAGOR 1 (19) Bilaga Scheman för koncernresultaträkning och -balansräkning 1 (19) BILAGOR Bilaga 1 1. Scheman för koncernresultaträkning och -balansräkning Koncernresultaträkning enligt kostnadsslag (BokfF 1:1 ) (Räkenskapsperioden) (Föregående räkenskapsperiod) _._. - _._.._.

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bilaga 1

RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Nr 203 623 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Understödsavgifter för lagstadgade pensioner Understödsavgifter för övriga pensioner Medlemsavgifter för övriga pensioner Överföringar

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2012

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2012 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2012 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen nyckeltal 2012 2011 % Premieinkomst, milj. 458,2 423,6 8,2 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar,

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2011

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2011 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-6/2011 1-6/2010 2010 Premieinkomst, milj. 207,4 187,5 380,4 ArPL-lönesumma, milj.

Läs mer

RELATIONSTAL OCH ANALYSER

RELATIONSTAL OCH ANALYSER Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Bilaga 1/sidan 1a Noter till bokslutet RELATIONSTAL OCH ANALYSER Sammandrag över relationstal (arbetspensionsförsäkringsbolag ) år Premieinkomst,

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BOKSLUTSÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

BOKSLUTSÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring BOKSLUTSÖVERSIKT 2018 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning -1,5 % Bäst avkastade fastighetsplaceringarna 5,7 % Solvensnivå 126,2 % Premieinkomst 540,5 milj. Kundåterbäringar

Läs mer

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Meddelande 10.11.2010 Offentligt Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Innehåll Försäkringsmarknadssammanslutningarnas uppgiftslämnarkategorier 1 Försäkringsmarknadssammanslutningars

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Värde EUR /2005 September Lagerförsäljning Totalt

Värde EUR /2005 September Lagerförsäljning Totalt TURKISTUOTTAJAT OYJ DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.9.2005-30.11.2005 Koncernens utveckling Turkistuottajat Oyj-koncernens första kvartal var utgiftsbelastat på grund av förberedelserna inför försäljningssäsongen

Läs mer

PostNord Försäkringsförening Org nr

PostNord Försäkringsförening Org nr PostNord Försäkringsförening Org nr 816400-4163 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2018 Allmänt om verksamheten (Siffrorna inom parentes avser per den 30 juni 2017) PostNord Försäkringsförening (PFF) försäkrar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Dnr 11/002/2002

Dnr 11/002/2002 FÖRESKRIFT 30.12.2002 Dnr 11/002/2002 Till begravnings- och avgångsbidragskassor underställda lagen om försäkringskassor Fullmaktstadgande: Lagen om försäkringskassor (1164/1992) 74 c, 77, 83, 83 f, 96,

Läs mer

BOKSLUTSÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

BOKSLUTSÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring BOKSLUTSÖVERSIKT 2017 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG Avkastning 8,0% Bäst avkastade aktieplaceringarna 14,9 % Solvensnivå 131,6 % Premieinkomst 520,9 milj. Kundåterbäringar 8,6 milj. Placeringarna

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Innehåll Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Resultaträkning Balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2016 Kreditinstitutens bokslut 2016, 2:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent och rörelsevinsten med 37 procent under andra kvartalet 2016 De inhemska

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Friitalantie ULVSBY. FO-nummer Enersize OY

Friitalantie ULVSBY. FO-nummer Enersize OY Enersize OY BALANSBOK Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2015 Innehållsförteckning Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets underskrift 10 Bokslutspåteckning

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2017 Kreditinstitutens bokslut 2017, 1:a kvartalet Finansnettot och rörelsevinsten för bankerna i Finland sjönk under första kvartalet år 2017 Finansnettot för kreditinstitut

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse och bokslut 2008 1 Femårsöversikt (1 000 euro) 2004 2005 2006 2007 2008 Premieinkomster Redovisad premieinkomst 16 831 17 508 18 699 18 157 21 231 16,9 % Omsättning Premieintäkter

Läs mer

BOKSLUT 2009. Försäkringsaktiebolaget. Liv-Alandia

BOKSLUT 2009. Försäkringsaktiebolaget. Liv-Alandia BOKSLUT 2009 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 3 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 6 2.1 RESULTATRÄKNING 6 2.2 BALANSRÄKNING 7 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2016 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen Veritas Skadeförsäkring Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

RESULTATRÄKNING (kkr) BALANSRÄKNING (kkr) 30/6 2014

RESULTATRÄKNING (kkr) BALANSRÄKNING (kkr) 30/6 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) 1/1-30/6 2014 1/1-30/6 2013 1/1-31/12 2013 Premieinkomst premieinkomst 110 634 98 553 216 270 premier för avgiven återförsäkring 0 0-219 Kapitalavkastning, intäkter 205 448 128 357

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Värdepappersföretags koncern/konsolideringsrupp

Värdepappersföretags koncern/konsolideringsrupp VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (jfr. Bilaga 6) Daterad Identifierare System Identifierare 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Värdepappersföretags

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

DELÅRSRESULTAT 1-6/2018. Veritas Pensionsförsäkring

DELÅRSRESULTAT 1-6/2018. Veritas Pensionsförsäkring DELÅRSRESULTAT 1-6/2018 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER HALVÅRSRAPPORTEN Avkastning 0,3% Bäst avkastade kapital placeringarna 8,1 % Nominell årlig avkastning sedan 1997 6,0 % Premieinkomst 267,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2017

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2017 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2017 3,1 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg (3,1 milj. föreg. år) Omsättning 233,2 miljoner euro (237,6 milj. euro) Rörelseresultat,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Enligt Försäkringsinspektionens uppgifter uppfyller alla försäkringsanstalter de krav på verksamhetskapitalet som förutsätts enligt lag.

Enligt Försäkringsinspektionens uppgifter uppfyller alla försäkringsanstalter de krav på verksamhetskapitalet som förutsätts enligt lag. PRESSMEDDELANDE 4/2008 5.6.2008 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 31.3.2008 Försäkringsbolagens solvens sjönk under årets första kvartal. Den viktigaste orsaken till försämringen av solvensen var den exceptionellt

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 1414 1415 INNEHÅLL Nr Sidan 1414 Statsrådets förordning om ändring av 5 förordningen om grunderna för beviljande av statsunderstöd

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VAKAVARA OY DAGBOK 1.1 31.12.2009 1. En premieskatteskuld från december 2008 på 12 000 euro som inte redovisats samt en förskottsinnehållningsskuld från år 2008 på 4 000 euro betalas

Läs mer

Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet

Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet Anvisning 1 (7) VK Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet Genom VK-rapporteringen insamlas uppgifter om livförsäkringsbolagens försäkringsverksamhet. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer