Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund

2 Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta har hänt under Kvalitetsarbetet 15 Sensus förbundstyrelse 15 Medlemsorganisationer 16 Årets statistik 25 Årsredovisning 25 Förvaltningsberättelse 27 Resultaträkning 28 Balansräkning 30 Kassaflödesanalyser 31 Noter Bilder: Anders Nicander, Andreas Bylund, Cecilia Edin, Peter Knutson (sid 3). Omslagsbilden av Anders Nicander är även omslagsbild på Multireligiösa almanackan 2014 som ges ut av Sensus. Grafisk form: Maria Löfström

3 Förbundsrektor har ordet Anhalt 2013 mot Destination Framtiden Anhalt 2013 har präglats av förändrings- och förbättringsarbete. Utvecklingsinsatser vi gjort har gett resultat samtidigt som vi rört oss mot det önskvärda läget i Destination Framtiden, vårt strategiarbete som påbörjades Under året kom det att kallas Destination Framtiden med Sensus Bilda. Vi rör oss i en riktning och förbereder och påverkar vår egen framtid som Sensus eller som Sensus och Bilda. När vi beslutade att gå in i Destination Framtiden var ambitionen att många intressenter skulle vara med och beskriva hur vi ska vara och ha det i framtiden. Medlemsorganisationer och samarbetspartner, förtroendevalda och medarbetare. Och under året har vi genomfört det vi tänkte. Jag är riktigt glad över det engagemang som har investerats i workshops, reguljära möten och i samtal av olika slag. Vi arbetade med Destination Framtiden på förbundsstämman, på våra idédagar och på särskilda workshops i hela landet. På sidan 6 kan ni läsa mer om hur processen sett ut. Fokus under året har varit att beskriva vårt önskvärda läge vilket ni också kan läsa om längre fram. Det önskvärda läget är tankar och formuleringar som vi nu tar med oss in i det fortsatta samtalet med Bilda. Det möte som växte fram runt årsskiftet och som lett till ett förslag om att skapa ett gemensamt studieförbund är en ynnest att få vara en del av. Vi har med ömsesidig respekt hittat samsyn kring viktiga framtidsfrågor för oss och för dem vi är till för i den värld vi verkar. Remissen om ett eventuellt samgående som skickades till våra medlemsorganisationer, regioner och samarbetspartner besvarades av de allra flesta och gensvaret var sammantaget positivt. Remissvaren visar på ett stort engagemang för oss och vår verksamhet. Det blir spännande att mötas på extrastämma den 24 maj 2014 då beslut ska fattas om vi ska gå vidare i processen. Två andra stora glädjeämnen är att vi i Sensus fick sex nya medlemsorganisationer på stämman i april och att vår satsning på att bygga relationer med våra medlemsorganisationer och samarbetspartner gav utslag i NKI-undersökningen. Vi förbättrade indexet för nöjdhet rejält och ännu mer för andelen Sensusambassadörer. Ett resultat vi förhåller oss ödmjuka till men också är stolta över. Ann-Katrin Persson 3

4 Det här är Sensus Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av kurser, utbildningar och kulturprogram. SENSUS ÄR ETT AV SVERIGES tio studieförbund. Vi arbetar med demokrati, bildning och kultur. Ofta i nära samarbete med våra medlemsorganisationer och samarbetspartner. Vår verksamhet ska vara tillgänglig för var och en som vill delta. VI SAMARBETAR MED SÅVÄL kristna och muslimska organisationer som humanitära och fackliga grupper. Vi har en av landets största musikverksamheter. Här finns något för både arbetsliv och fritid, för personlig utveckling och för yrkeskompetens, men också ett engagemang för utsatta människor och för de globala rättvisefrågorna. SENSUS STUDIEFÖRBUND ÄR FRAMVÄXT ur tre olika studieförbund: KFUK-KFUMs studieförbund, Sveriges Kyrkliga Studieförbund samt Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV. Dessa tre studieförbund har gått samman i två omgångar, 2002 och 2004 och bildar dagens Sensus. 10 Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi arbetar med demokrati, bildning och kultur. 4

5 Sensus riksförbund och Sensus åtta regioner samarbetar Sensus studieförbund bedriver folkbildningsverksamhet i hela Sverige. Det här är riksförbundets verksamhetsberättelse. Sensus åtta regioner är självständiga och lämnar egna årsredovisningar. s uppgifter kan sammanfattas i tre huvuduppgifter. 1. Vi arbetar med att bygga Sensus identitet och bygger relationer nationellt med medlemsorganisationer, samarbetspartner, branschorganisationer och organisationer i civilsamhället. 2. Vi ansvarar för att statsbidraget används på rätt sätt. Stödet till folkbildningen ges av staten. 3. Vi samordnar, utvecklar, stödjer och effektiviserar arbetet i Sensus. Det sker exempelvis genom att skapa förutsättningar för verksamhets- och produktutveckling, kvalitetsarbete, erbjuda intern kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte, en gemensam hemsida och tillhandahålla gemensamma system och rutiner. ansvarar för gemensam service och infrastruktur som IT, ekonomi och löneadministration. norra norrland Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå 8Sensus åtta regioner är självständiga och lämnar egna årsredovisningar. mellansverige Bengtsfors, Karlstad, Örebro, Falun, Västerås, Eskilstuna, Katrineholm västra sverige Göteborg, Halmstad, Borås, Skövde, Uddevalla uppsala härnösand Gävle, Norrtälje, Uppsala, Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik stockholm gotland Stockholm, Visby östergötland norra småland Linköping, Norrköping, Mjölby, Västervik, Vimmerby Varje punkt är plats med Sensuskontor. småland öland Jönköping, Växjö, Kalmar, Oskarshamn skåne blekinge Malmö, Kristianstad, Lund, Landskrona, Helsingborg, Ronneby 5

6 Destination framtiden har i år fokuserat på önskvärt läge Redan i slutet av 2011 beslutade förbundsstyrelsen att Sensus skulle genom föra ett arbete med framtidsfrågor. Arbetet fick namnet Destination Framtiden och det övergripande syftet är att vi ska formulera vilka vi vill vara på medellång sikt, vad vi vill åstadkomma och vad vi då behöver göra. UNDER 2012 ARBETADE VI MED nuläget och uppgiften under 2013 har varit att ta fram Sensus önskvärda läge. Arbetet har genomförts i två steg: Först identifierades vilka målområden vi ska arbeta med och sedan skapades målbilderna, det vill säga vi formulerade vart vi vill komma inom de olika målområdena. Under mars-april 2013 genomfördes sex workshops för anställda och förtroendevalda. Totalt deltog 192 anställda och förtroendevalda från hela landet. Uppgiften på workshopdagarna var att vaska fram förslag till möjliga målområden. Ett målområde skulle vara: livskraftigt, ge energi framåt, vara relevant och skapa mening. Totalt togs det fram 104 olika målområden. Dessa målområden bearbetades sedan under våren på uvärderings- och utvecklingskonferensen och på förbundsstämman. Regioner och riksförbund fick en hemuppgift. De skulle lägga till, ta bort och rangordna de målområden som var kvar, motivera rangordningen och lägga till övriga inspel efter behov. Den samlade dokumentationen låg sedan till grund för förbundsstyrelsens beslut den 31 maj där man beslutade om följande sex målområden: kultur bildning att arbeta med rättighetsfrågor att arbeta med hållbarhetsfrågor att vara människa livsfrågor relationer och samarbeten för och med medlemsorganisationer/samarbetspartner och i samhället. EN ARBETSGRUPP PER MÅLOMRÅDE jobbade under augusti-oktober med att ta fram målbilder för varje målområde. Grupperna bestod av både anställda och förtroendevalda från samtliga regionstyrelser. Under årets Idédagar i november presenterades hela arbetet med Destination Framtiden med betoning på arbetet med Sensus önskvärda läge i form av de framtagna förslagen på målbilder. Nu hade processen med Destination Framtiden och processen om ett eventuellt samgående med studieförbundet Bilda smält ihop till en gemensam process. Alla deltagare gavs möjlighet att ge inspel till det fortsatta arbetet. Texten om Sensus önskvärda läge har efter idédagarna processats ytterligare och lämnades i december 2013 till förbundsstyrelsen. eye På nästa sida kommer texten som den ser ut nu. 6

7 Sensus önskvärda läge På styrelsemötet i december 2013 diskuterades beskrivningen av Sensus önskvärda läge. Styrelsen beslutade att ge förbundsrektor i uppdrag att färdigställa texten. Så här såg texten ut den 18 februari I Sensus bejakar vi människans livslånga lust till utveckling och lärande. MÄNNISKORS BILDNING HAR BÅDE ett egenvärde och ett värde för samhället. Bildning är förmåga att tolka och reflektera, sätta samman work kunskap till ny kunskap. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter skapar vi, och finns med där mötesplatser för bildning skapas och utvecklas. Vi ger våra ledare stöd i deras ledarskap och har en känd opinionsbildande ställning vad gäller bildning. I vår kulturverksamhet möts individer och grupper i olika åldrar, både professionella och amatörer, med skiftande bakgrund och med olika kulturella uttryck. Kulturverksamheten är tillgänglig för alla och alla kan delta som utövare eller publik utan normer som krymper människan. I Sensus har vi en bred och djup kulturkompetens och en öppenhet för världen och dess mångfald. Hos oss möts olika människor för att dela, tänka fritt, lyssna, debattera, gestalta och reflektera livsfrågor. Mötena är tillåtande, öppna och lockande. Genom möten förstår vi oss själva bättre och bidrar till vars och ens utveckling, egna val och tolkning av tillvaron. Därmed ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Det rättighetsbaserade arbetet genomsyrar vår verksamhet och omfattas av alla medarbetare och förtroendevalda. Vi arbetar för att människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap att ifrågasätta och försvara både sina egna och andras rättigheter. Mänskliga rättigheter handlar om människors vardag såväl i det lokala och nationella sammanhanget som i det globala. Sensus har en viktig roll i att stödja arbetet för en hållbar framtid för alla. I vårt folkbildningsarbete samspelar de tre dimensionerna social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vi bidrar till mötesplatser som belyser, utmanar och verkar för en helhetssyn omkring långsiktig hållbarhet. Vi är medvetna om och synliggör den påverkan som vår egen verksamhet har på samhälle och miljö. Vi strävar efter genuin förståelse till samtiden och våra partners. Vi bygger långsiktiga och kvalitativa relationer baserade på ny kunskap och erfarenheter. I ömsesidig dialog arbetar vi med att förstärka och bidra till det som våra medlemsorganisationer och samarbetsparter vill utveckla. Vår gemensamma kompetens är både bred och djup. 7

8 2013 var ett spännande år. Här är några av årets stoltheter Vi har valt ut några av de satsningar, projekt, möten och idéer som genomfördes av riksförbundet under Satsningarna genomfördes ofta tillsammans med en eller flera av Sensus regioner och olika medlemsorganisationer eller samarbetspartner. På förbundsstämman fick Sensus sex nya medlemsorganisationer Sensus har vässat sin kompetens att leda processer SENSUS PROCESSLEDARE erbjuder stöd i församlingars och organisationers utvecklingsarbete. Ett antal särskilt utbildade Sensusmedarbetare utgör nu tillsammans ett nätverk, Sensus Processledare. Utifrån en gemensam grundhållning och gemensamma metoder genomför Sensus Processledare olika uppdrag inom verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och grupputveckling. I ett första skede har ett särskilt fokus riktats mot de förändringsprocesser som pågår i Svenska kyrkan, men processledarinsatser görs också i andra sammanhang. Sensus Processledare marknadsförs gemensamt på Nätverket möts årligen för gemensam kompetensutveckling. I APRIL 2013 BEVILJADES Amningshjälpen Frisk och Fri, riksförbundet mot ätstörningar, Mandeiska Sabeiska Samfundet, RFHL, för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, Svenska muslimer för fred och rättvisa och Sveriges konstföreningar medlemskap i Sensus. Det gör att Sensus nu har 34 medlemsorganisationer på nationell nivå. På sidan 15 finns listan med samtliga medlemsorganisationer. 8

9 Världens kurs fortsätter att utvecklas VÄRLDENS KURS, är ett folkbildningsarbete kopplat till Svenska kyrkans internationella arbete. Inspirationsfilmen om Världens kurs blev klar i november 2013 och berättar hur allt material i Världens kurs kan användas. Filmen togs fram tillsammans med Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga. Den kommer att användas som introduktion på workshops, ledarutbildningar och inspirationsträffar. I januari 2014 hade den haft 176 visningar på Youtube. Idag består Världens kurs av sju tematiska material. Samtliga material finns för fri nedladdning på Sensus hemsida. MR I Sensus är en tydlig aktör i kyrkans arbete med mänskliga rättigheter KYRKOMÖTET BESLUTADE 2012 att alla (strategiska) beslut i Svenska kyrkan ska föregås av en barnkonsekvensanalys och att ett barnrättsperspektiv ska finnas med i allt löpande arbete. Detta skapar stora utbildningsbehov både i hur man gör en barnkonsekvensanalys och i Barnkonventionen. Sensus bok Barnets rätt är en tillgång i det arbetet. Sensus är också involverade i utbildningsinsatser både nationellt och regionalt. Religionsfrihetsfrågan har stor aktualitet, inte minst utifrån de främlingsfientliga strömningar som inte sällan använder sig av religiösa argument. Dessa frågor engagerar flera organisationer i Sensus närhet, t ex Sveriges Kristna Råd och Svenska Missionsrådet för nationellt utvecklingsarbete. Uppdrag förtroendevald stöder kyrkans förtroendevalda SEPTEMBER 2013 HÖLLS kyrkoval i Svenska kyrkan. Sensus har tillsammans med Verbum, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Svenska Kyrkans Unga tagit fram ett nytt material för utbildning och stöd i de förtroendevaldas löpande arbete. Uppdrag Förtroendevald innehåller fakta, inspiration och pedagogiskt material. Webben, gör det möjligt att hålla materialet levande och den uppdateras med nyheter, nya texter, övningar och redskap. Sensus uppskattas DEN NKI-UNDERSÖKNING (Nöjd Kund Index) som genomfördes under året visar att våra medlemsorganisationer och samarbetspartner blir allt nöjdare med Sensus. Angelägetföreläsningar tillgängliga för alla Angeläget, som är en serie föreläsningar som handlar om livsfrågor, mångfald och globala frågor, är en del av Sensus öppna utbud. UNDER ÅRET SOM GÅTT har flera föreläsningar filmats för att göra dem tillgängliga för fler. Det är medarbetare från Sensus regionala verksamhet på Medis5 i Stockholm som filmar. Ämnen som datorspelsberoende, ätstörningar, registreringen av romer, HBTQ-frågor och rasism är aktuella långt efter det att datumet för föreläsningen passerat, dessutom är det bra att tillgängliggöra föreläsningar oavsett var man bor. Se filmerna på angelaget 9

10 lightbul Samarbetet med fackförbunden har utvecklats Sedan våren 2013 bedrivs ett projekt i syfte att utveckla och kvalitetssäkra Sensus samarbete med fackliga organisationer, i första hand TCO-förbunden. Inom ramen för projektet stärks relationerna med fackförbunden på nationell nivå. Under året har Sensus erbjudit en tvärfacklig plattform, bland annat genom att arrangera Lärandeforum och genom att bjuda in facken till våra frukostseminarier. Sensus har även funnits som en resurs för de fackförbund som vill utveckla sin utbildningsverksamhet. En viktig del i det fackliga utvecklingsprojektet är att stötta Sensus regioner i deras lokala samarbete med facken. En intern projektgrupp har arbetat med att definiera behov och utveckla praktiskt stöd till dem som har kontakt med facken runt om i landet. Ett internt nyhetsbrev med beskrivning av aktiviteter runt om i landet har publicerats. Ett koncept för marknadsföring av fackliga rabatter har utvecklats. Sensus idédagar samlade medarbetare från hela landet DEN NOVEMBER träffades Sensus medarbetare på Arlanda för att stärka Sensus inför framtiden, få inspiration, samtala om stoltheter och även ha trevligt och kul tillsammans. Vartannat år inbjuds alla Sensus medarbetare till en samling och i år var den röda tråden Destination Framtiden där det eventuella samarbetet Sensus- Bilda ingick. God stämning och många givande samtal kännetecknade dagarna. Utvärderingen av dagarna gav 242 enkätsvar (en svarsfrekvens på 87,7 %) och två av inslagen fick fantastiskt fina bedömningar. Det var Bagir Kwieks föreläsning Romer en resa i tiden och Medis5 Musik och filosoferande om framtiden. Lockande tema på Rättighetsdagen i Almedalen RÄTTIGHETSDAGEN DEN 2 JULI i Almedalen arrangerades av Sensus tillsammans med flera av Sensus medlemsorganisationer och samarbetspartner. Temat för dagen var Rättigheter och fördomar och en röd tråd var just hur folkbildningen kan bidra till att stärka mänskliga rättigheter och motverka fördomar. Alla aktiviteter hölls i en vacker trädgård i Visby och dagen inleddes med ett frukostseminarium kring barns rättigheter och barnkonventionen med barn- och äldreminister Maria Larsson. Det blev en interaktiv workshop med stort utrymme för samtal. Amnestykören gjorde flera inspel under dagen som avslutades med ett mingel. 10

11 10 Sensus skapar mötesplatser Sensus har blivit en anordnare av mötesplatser. GENOM VÅRA FRUKOSTSEMINA- RIER, utbildningar och konferenser skapas möjligheter till samtal mellan olika grupper. Gemensamt för de frukostmöten som regelbundet hålls i Sensus Möte är att de ska fungera som en mötesplats och att vi använder folkbildningens metoder för att stimulera olika lärstilar. Folkbildningens arbetssätt präglar även Mötesplats Engagemang som Sensus tillsammans med Sigtunastiftelsen under 2013 bjöd in till för andra året i rad. Här möts medlemsorganisationer och samarbetspartner för två dagars samtal och tankeverksamhet. Tio procent redovisar sina listor digitalt SENSUS HAR UNDER FLERA ÅR varit drivande i arbetet med att få cirkelledarna att använda de så kallade e-listorna, det vill säga att redovisa närvaro digitalt istället för på handskrivna listor. Under Kanslidagar med fokus på rättighetsfrågor MEDARBETARNA PÅ SENSUS riksförbund tar varje år fram gemensamma kanslimål. Under 2013 var ett av målen att öka kunskapen på riksförbundet om rättighets- och mångfaldsfrågor. Som ett led i det arbetet genomfördes höstens planeringsdagar som en tvådagars konferens i Berlin med rättighetsfokus. Bland annat besöktes svenska kyrkan i Berlin där kyrkans medarbetare berättade Projekt Digital kommunikation skapades för att ta ett samlat grepp om Sensus kommunikation. SYFTET ÄR ATT SE över Sensus kommunikation och snart är projektet i hamn och Sensus har då en ny webb och en ny grafisk profil. året har tio procent, eller e-listor, kommit in digitalt. Det är ett resultat som Sensus är mycket nöjda med. För 2012 var det cirka listor som redovisades digitalt. om kyrkans arbete under andra världskriget för att rädda judar och andra förföljda grupper. Resan finansierades av de 0,2 % som enligt förra årets kollektivavtal skulle användas till kompetensutveckling. Många jobbar aktivt med kommunikation och relationer Redan nu är Sensus Ledstjärna för kommunikation klar. Rubrikerna sammanfattar budskapet: Vi är folkbildare, Vi hjälps åt, Vi bygger relationer, Vi gillar enkelhet, Vi vill vara lätta att känna igen och Vi strävar efter ständiga förbättringar. 11

12 Våra viktigaste ambassadörer Sensus viktigaste ambassadörer och de som möter deltagare och partners i vardagen. Ledarrollen ser mycket olika ut. Det kan till exempel handla om att samordna en kör, leda en scoutgrupp, bli utsedd kontaktperson för det lilla musikbandet eller kanske hålla i en dansgrupp. Sensus erbjuder samtliga ledare att kostnadsfritt delta i Sensus ledar utvecklingsprogram ledare var aktiva under av dessa har kunskaper motsvarande Sensus grundläggande ledarutbildning och 142 stycken har deltagit i vår certifiering. VÅRA LEDARE ÄR Kompetensutveckling för Sensus musikgrupper Manifest On Tour är samlingsnamnet för den satsning på kompe tensutveckling för musiker som Sensus tillsammans med SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter) och SAMI (Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation) har genomfört under flera år. har under året genomförts i åtta städer. Musiker som befinner sig i olika stadier av sin karriär har fått möta musikbranschen och prata om hur man kan ta sig vidare och utvecklas. På MANIFEST ON TOUR Tre nya filmer för Sensus ledare SENSUS HAR TAGIT FRAM tre nya ledarfilmer som stöd vid introduktion av nya ledare. Filmerna visar att ledaruppdraget kan se mycket olika ut och att det finns en stor variation av olika ledarprofiler. Filmerna kan även användas i andra sammanhang när det känns angeläget att ge exempel på vad folkbildning är och vilken skillnad folkbildning kan göra i samhället. 12 varje plats har en akt blivit utvald att tävla om en spelning på Manifestgalan som hölls den 6 februari 2014 på Nalen i Stockholm. I år var det Heavy Tiger från Stockholm som fick öppna Manifestgalan.

13 Ständiga förbättringar är vårt förhållningssätt och arbetssätt Sensus kvalitetsledningssystem baseras på att leda och styra utifrån den gemensamma strategin, ständiga förbättringar, riskoch väsentlighetsanalyser samt internkontroll och uppföljning.. KVALITETSUTVECKLING ÄR ETT STÄNDIGT pågående förbättringsarbete. Risk- och väsentlighetsanalyser är proaktiva och görs i förebyggande syfte för att medvetandegöra vilka risker vi är beredda att ta samt hur vi kan minimera att icke önskade händelser inträffar. Internkontroll och uppföljningar är reaktiva och görs i efterhand för att se om vi nått våra mål och för att lära av vårt agerande. Ledning och styrning Sensus har en gemensam strategi och 16 övergripande mål. Inför varje nytt år beslutar förbundsstyrelsen om ett gemensamt vägledningsdokument som talar om vad vi ska fokusera extra på under det kommande året. Utifrån vägledningsdokumentet utarbetar och regionerna egna årliga handlingsplaner och budgetar. Resultaten följs upp på gemensamma konferenser. Det viktigaste stödet för detta arbete är vår gemensamma planerings- och uppföljningsprocess baserad på aktiviteter i årscykeln. Kvalitetsutveckling Sensus kvalitetsutveckling baseras på arbetet med ständiga förbättringar och att lära i vardagen. Målbilden är att alla inom Sensus använder förhållningssätt och arbetssätt i linje med ständiga förbättringar, att vi använder vår kompetens till nytta för våra medlemsorganisationer och samarbetspartners samt att vi är branschledare när det gäller kvalitetsarbete. Ständiga förbättringar utgår från idén om det lilla mikrosystemet som platsen där deltagare, partners och våra medarbetare tillsammans skapar värde. Tillsammans har vi ett gemensamt språk, mål, värderingar, arbetssätt och information. Sensus årscykel Budget och handlingsplan Nov Dec Jan Feb Slutrapportering Verksamhetsberättelse Bokslut pen Analys & uppföljning FS betyder att Förbundsstyrelsen träffas. Planeringskonferens Slutrapportering Målkonferens Okt Sept Aug Juli FS Juni Maj Mars April Uppföljnings- och utvecklingskonferens Vägledande beslut inför kommande år 13

14 Kvalitetsutveckling är en ständigt pågående aktivitet. Vår generella metod för att stötta arbetet med ständiga förbättringar baseras på PGSA-hjulets (förbättringshjulets) fyra steg: Planera: Vi formulerar mål vi vill uppnå. Gör: Vi genomför aktiviteter för att uppnå målen. Studera: Vi utvärderar genom att mäta och analyserar utfallet. Agera: Vi lär av resultaten och reviderar mål och initiativ. Risk- och väsentlighetsanalys Vi gör riskbedömningar i relation till mål och beslut för att vi ska kunna bedöma hur stora risker vi är beredda att acceptera när vi strävar efter att skapa värde. Vår metod för att göra organisationsövergripande riskbedömningar utgår ifrån modellen Coso Framework ERM kompletterat med FMEA och SWOT-analyser. Internkontroll och uppföljning Vi genomför internkontroll för att se att organisationens mål uppnås, att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, att rapporteringen är tillförlitlig och att vi följer lagar och förordningar. Vi har två metoder; självvärdering av vårt systematiska kvalitetsarbete samt internkontroll. Självvärdering är Sensus metod för att synliggöra den egna bedömningen av det systematiska kvalitetsarbetet. genomför internrevision av den statsbidragsberättigade verksamheten utifrån direktiv från Folkbildningsrådet. Respektive region ansvarar för egenkontroll av motsvarande verksamhet. Resultat och effekter av vårt systematiska kvalitetsarbete Ett konkret resultat av vårt utvecklingsarbete är att vi under 2013 förbättrat nöjdheten hos våra partners. I årets undersökning lyfter de fram att de är särskilt nöjda med vårt bemötande. Ett annat resultat av vårt utvecklingsarbete är att vi under 2013 förändrat arbetssätt och rutiner för vår interna kontroll av den statsbidragsberättigade verksamheten. genomför besök i fler regioner och det gemensamma lärandet har utvecklats. För att ytterligare stärka egenkontrollen introduceras en modell för självvärdering under Ett tredje resultat är en ökad medvetenhet om risker vilket lett till att fler riskbedömningar genomförs. Ett fjärde resultat är att innehåll och upplägg på våra gemensamma konferenser förändrats utifrån resultat vid utvärderingar. Agera Planera Studera Gör PGSA-hjulet 14

15 Efter förbundsstämman i april 2013 har Sensus 34 medlemsorganisationer heart Sensus har 34 medlemsorganisationer på nationell nivå. Sensus medlemsorganisationer på nationell nivå ABC, Aktiva insatser för människa och miljö, Amningshjälpen, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, Credo, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, Frisk och Fri, riksförbundet mot ätstörningar, Föreningen Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan, Individuell Människohjälp, KFUM Sverige, KFUMs idrottsförbund, KFUMs scoutförbund, KFUMs triangelförbund, Kvinnor för mission, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kyrkans Akademikerförbund, Kyrkomusikernas Riksförbund, Mandeiska Sabeiska Samfundet, Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella, RFHL, för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, Sveriges Lottakårer, Riksorganisationen för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd SPES, Scouterna, S:t Georges Scoutgillen i Sverige, Sigtunastiftelsen, Spädbarnsfonden, Stiftelsen för Sverige och Kristen Tro, Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbets givarorganisation, Svenska Kyrkans Lekmannaförbund, Svenska kyrkans Unga, Svenska muslimer för fred och rättvisa, Sveriges konstföreningar, Sveriges Kyrkosångsförbund och Y s Men International Region Sweden. Sensus förbundsstyrelse 4Sensus arbetsutskott har under 2013 sammanträtt vid fyra tillfällen. SENSUS FÖRBUNDSSTÄMMA GENOMFÖRDES den 27 april Efter stämman bestod förbundsstyrelsen av: Michael Ekdahl, ordförande Ken Bjerregaard (nyval) Jan Cedmark Elisabeth Falkemo Maria Graner (nyval) Emma Hansen Dahlqvist Inger Harlevi Magnus Högdahl, personalrepresentant Solveig Ininbergs Hannu Kannussaari Anders Lindberg Åsa Roslund, vice ordförande Marika Tyrsén, personalrepresentant Sensus arbetsutskott har under 2013 sammanträtt vid fyra tillfällen och förbundsstyrelsen vid sju tillfällen, varav ett var ett extra sammanträde tillsammans med Bildas förbundsstyrelse för beslut om att gå vidare i frågan om ett samgående mellan Sensus och Bilda. 15

16 Verksamhetsstatistik 2013 Statsbidragsberättigad verksamhet i antal arrangemang, deltagare och studietimmar Antal arrangemang % Studiecirkel % Annan folkbildningsverksamhet % Kulturprogram % Sensus totalt % Antal deltagare % Studiecirkel % Varav kvinnor % Varav män % Annan folkbildningsverksamhet % Varav kvinnor % Varav män % Kulturprogram % Varav kvinnor % Varav män % Sensus totalt % Varav kvinnor % Varav män % Antal studietimmar % Studiecirkel % Annan folkbildningsverksamhet % Kulturprogram* % Sensus totalt % 16

17 Statsbidragsberättigad verksamhet per region Antal arrangemang Studiecirkel % Mellansverige % Norra Norrland % Skåne-Blekinge % Småland-Öland % Stockholm-Gotland % Uppsala-Härnösand % Västra Sverige % Östergötland-Norra Småland % Sensus totalt % Annan folkbildningsverksamhet % Mellansverige % Norra Norrland % Skåne-Blekinge % Småland-Öland % Stockholm-Gotland % Uppsala-Härnösand % Västra Sverige % Östergötland-Norra Småland % Sensus totalt % 17

18 Kulturprogram % Mellansverige % Norra Norrland % Skåne-Blekinge % Småland-Öland % Stockholm-Gotland % Uppsala-Härnösand % Västra Sverige % Östergötland-Norra Småland % Sensus totalt % Antal deltagare rapporterad i målgrupper Studiecirkel Invandrare Funktionsnedsatta Arbetslösa Studiecirkel totalt Annan folkbildningsverksamhet Invandrare Funktionsnedsatta Arbetslösa Annan folkbildningsverksamhet totalt Totalt antal deltagare Invandrare Funktionsnedsatta Arbetslösa Sensus totalt

19 Ämne i studiecirklar 2013 Antal arr Studietimmar Deltagare Varav kvinnor Allmän utbildning Humaniora, språk och konst därav Religion Konst, musik och media därav Konsthantverk därav Improvisatorisk musik därav Körsång därav Sång och musik i grupp Hälso- och sjukvård samt social omsorg Lant- och skogsbruk Miljö, turism, idrott (Tjänster) Naturvetenskap, matematik och data Okänd - övriga ämnen Pedagogik och ledarutbildning Samhälls- och beteendevetenskap, juridik, handel, administration Teknik Sensus totalt Fördelning öppen/programförd verksamhet-verksamhet med medlemsorganisationer/samarbetspartner-fria grupper Studiecirkeltimmar Öppen/programförd Medlemsorganisationer/samverkanspartners Fria grupper Sensus totalt

20 Verksamhet i studiecirkel Medlemsorganisationer Arr Varav kvinnor Arr Studietimmar Deltagare Studietimmar Deltagare Varav kvinnor ABC-Aktiva insatser med världens Barn i Centrum Amningshjälpen Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse* BRO-Bröstcancerföreningarnas riksorganisation Credo EFS Frisk och Fri mot ätstöriningar Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan Föräldraföreningen Små Änglar* Individuell Människohjälp KFUMs Idrottsförbund KFUMs Scoutförbund KFUM Sverige KFUMs Triangelförbund Kvinnor för mission Kvinnor i Svenska kyrkan Kyrkans Akademikerförbund Kyrkomusikernas Riksförbund Mandeiska Sabiska Samfundet RFHL, för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella Sveriges lottakårer för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd SPES Riksorganisationen Unique (Unglottornas riksorganisation)* Scouterna S:t Georges Scoutgillen i Sverige Sigtunastiftelsen Spädbarnsfonden

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning för Brottsofferjourernas Riksförbund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer