Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund

2 Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta har hänt under Kvalitetsarbetet 15 Sensus förbundstyrelse 15 Medlemsorganisationer 16 Årets statistik 25 Årsredovisning 25 Förvaltningsberättelse 27 Resultaträkning 28 Balansräkning 30 Kassaflödesanalyser 31 Noter Bilder: Anders Nicander, Andreas Bylund, Cecilia Edin, Peter Knutson (sid 3). Omslagsbilden av Anders Nicander är även omslagsbild på Multireligiösa almanackan 2014 som ges ut av Sensus. Grafisk form: Maria Löfström

3 Förbundsrektor har ordet Anhalt 2013 mot Destination Framtiden Anhalt 2013 har präglats av förändrings- och förbättringsarbete. Utvecklingsinsatser vi gjort har gett resultat samtidigt som vi rört oss mot det önskvärda läget i Destination Framtiden, vårt strategiarbete som påbörjades Under året kom det att kallas Destination Framtiden med Sensus Bilda. Vi rör oss i en riktning och förbereder och påverkar vår egen framtid som Sensus eller som Sensus och Bilda. När vi beslutade att gå in i Destination Framtiden var ambitionen att många intressenter skulle vara med och beskriva hur vi ska vara och ha det i framtiden. Medlemsorganisationer och samarbetspartner, förtroendevalda och medarbetare. Och under året har vi genomfört det vi tänkte. Jag är riktigt glad över det engagemang som har investerats i workshops, reguljära möten och i samtal av olika slag. Vi arbetade med Destination Framtiden på förbundsstämman, på våra idédagar och på särskilda workshops i hela landet. På sidan 6 kan ni läsa mer om hur processen sett ut. Fokus under året har varit att beskriva vårt önskvärda läge vilket ni också kan läsa om längre fram. Det önskvärda läget är tankar och formuleringar som vi nu tar med oss in i det fortsatta samtalet med Bilda. Det möte som växte fram runt årsskiftet och som lett till ett förslag om att skapa ett gemensamt studieförbund är en ynnest att få vara en del av. Vi har med ömsesidig respekt hittat samsyn kring viktiga framtidsfrågor för oss och för dem vi är till för i den värld vi verkar. Remissen om ett eventuellt samgående som skickades till våra medlemsorganisationer, regioner och samarbetspartner besvarades av de allra flesta och gensvaret var sammantaget positivt. Remissvaren visar på ett stort engagemang för oss och vår verksamhet. Det blir spännande att mötas på extrastämma den 24 maj 2014 då beslut ska fattas om vi ska gå vidare i processen. Två andra stora glädjeämnen är att vi i Sensus fick sex nya medlemsorganisationer på stämman i april och att vår satsning på att bygga relationer med våra medlemsorganisationer och samarbetspartner gav utslag i NKI-undersökningen. Vi förbättrade indexet för nöjdhet rejält och ännu mer för andelen Sensusambassadörer. Ett resultat vi förhåller oss ödmjuka till men också är stolta över. Ann-Katrin Persson 3

4 Det här är Sensus Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av kurser, utbildningar och kulturprogram. SENSUS ÄR ETT AV SVERIGES tio studieförbund. Vi arbetar med demokrati, bildning och kultur. Ofta i nära samarbete med våra medlemsorganisationer och samarbetspartner. Vår verksamhet ska vara tillgänglig för var och en som vill delta. VI SAMARBETAR MED SÅVÄL kristna och muslimska organisationer som humanitära och fackliga grupper. Vi har en av landets största musikverksamheter. Här finns något för både arbetsliv och fritid, för personlig utveckling och för yrkeskompetens, men också ett engagemang för utsatta människor och för de globala rättvisefrågorna. SENSUS STUDIEFÖRBUND ÄR FRAMVÄXT ur tre olika studieförbund: KFUK-KFUMs studieförbund, Sveriges Kyrkliga Studieförbund samt Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV. Dessa tre studieförbund har gått samman i två omgångar, 2002 och 2004 och bildar dagens Sensus. 10 Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi arbetar med demokrati, bildning och kultur. 4

5 Sensus riksförbund och Sensus åtta regioner samarbetar Sensus studieförbund bedriver folkbildningsverksamhet i hela Sverige. Det här är riksförbundets verksamhetsberättelse. Sensus åtta regioner är självständiga och lämnar egna årsredovisningar. s uppgifter kan sammanfattas i tre huvuduppgifter. 1. Vi arbetar med att bygga Sensus identitet och bygger relationer nationellt med medlemsorganisationer, samarbetspartner, branschorganisationer och organisationer i civilsamhället. 2. Vi ansvarar för att statsbidraget används på rätt sätt. Stödet till folkbildningen ges av staten. 3. Vi samordnar, utvecklar, stödjer och effektiviserar arbetet i Sensus. Det sker exempelvis genom att skapa förutsättningar för verksamhets- och produktutveckling, kvalitetsarbete, erbjuda intern kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte, en gemensam hemsida och tillhandahålla gemensamma system och rutiner. ansvarar för gemensam service och infrastruktur som IT, ekonomi och löneadministration. norra norrland Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå 8Sensus åtta regioner är självständiga och lämnar egna årsredovisningar. mellansverige Bengtsfors, Karlstad, Örebro, Falun, Västerås, Eskilstuna, Katrineholm västra sverige Göteborg, Halmstad, Borås, Skövde, Uddevalla uppsala härnösand Gävle, Norrtälje, Uppsala, Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik stockholm gotland Stockholm, Visby östergötland norra småland Linköping, Norrköping, Mjölby, Västervik, Vimmerby Varje punkt är plats med Sensuskontor. småland öland Jönköping, Växjö, Kalmar, Oskarshamn skåne blekinge Malmö, Kristianstad, Lund, Landskrona, Helsingborg, Ronneby 5

6 Destination framtiden har i år fokuserat på önskvärt läge Redan i slutet av 2011 beslutade förbundsstyrelsen att Sensus skulle genom föra ett arbete med framtidsfrågor. Arbetet fick namnet Destination Framtiden och det övergripande syftet är att vi ska formulera vilka vi vill vara på medellång sikt, vad vi vill åstadkomma och vad vi då behöver göra. UNDER 2012 ARBETADE VI MED nuläget och uppgiften under 2013 har varit att ta fram Sensus önskvärda läge. Arbetet har genomförts i två steg: Först identifierades vilka målområden vi ska arbeta med och sedan skapades målbilderna, det vill säga vi formulerade vart vi vill komma inom de olika målområdena. Under mars-april 2013 genomfördes sex workshops för anställda och förtroendevalda. Totalt deltog 192 anställda och förtroendevalda från hela landet. Uppgiften på workshopdagarna var att vaska fram förslag till möjliga målområden. Ett målområde skulle vara: livskraftigt, ge energi framåt, vara relevant och skapa mening. Totalt togs det fram 104 olika målområden. Dessa målområden bearbetades sedan under våren på uvärderings- och utvecklingskonferensen och på förbundsstämman. Regioner och riksförbund fick en hemuppgift. De skulle lägga till, ta bort och rangordna de målområden som var kvar, motivera rangordningen och lägga till övriga inspel efter behov. Den samlade dokumentationen låg sedan till grund för förbundsstyrelsens beslut den 31 maj där man beslutade om följande sex målområden: kultur bildning att arbeta med rättighetsfrågor att arbeta med hållbarhetsfrågor att vara människa livsfrågor relationer och samarbeten för och med medlemsorganisationer/samarbetspartner och i samhället. EN ARBETSGRUPP PER MÅLOMRÅDE jobbade under augusti-oktober med att ta fram målbilder för varje målområde. Grupperna bestod av både anställda och förtroendevalda från samtliga regionstyrelser. Under årets Idédagar i november presenterades hela arbetet med Destination Framtiden med betoning på arbetet med Sensus önskvärda läge i form av de framtagna förslagen på målbilder. Nu hade processen med Destination Framtiden och processen om ett eventuellt samgående med studieförbundet Bilda smält ihop till en gemensam process. Alla deltagare gavs möjlighet att ge inspel till det fortsatta arbetet. Texten om Sensus önskvärda läge har efter idédagarna processats ytterligare och lämnades i december 2013 till förbundsstyrelsen. eye På nästa sida kommer texten som den ser ut nu. 6

7 Sensus önskvärda läge På styrelsemötet i december 2013 diskuterades beskrivningen av Sensus önskvärda läge. Styrelsen beslutade att ge förbundsrektor i uppdrag att färdigställa texten. Så här såg texten ut den 18 februari I Sensus bejakar vi människans livslånga lust till utveckling och lärande. MÄNNISKORS BILDNING HAR BÅDE ett egenvärde och ett värde för samhället. Bildning är förmåga att tolka och reflektera, sätta samman work kunskap till ny kunskap. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter skapar vi, och finns med där mötesplatser för bildning skapas och utvecklas. Vi ger våra ledare stöd i deras ledarskap och har en känd opinionsbildande ställning vad gäller bildning. I vår kulturverksamhet möts individer och grupper i olika åldrar, både professionella och amatörer, med skiftande bakgrund och med olika kulturella uttryck. Kulturverksamheten är tillgänglig för alla och alla kan delta som utövare eller publik utan normer som krymper människan. I Sensus har vi en bred och djup kulturkompetens och en öppenhet för världen och dess mångfald. Hos oss möts olika människor för att dela, tänka fritt, lyssna, debattera, gestalta och reflektera livsfrågor. Mötena är tillåtande, öppna och lockande. Genom möten förstår vi oss själva bättre och bidrar till vars och ens utveckling, egna val och tolkning av tillvaron. Därmed ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Det rättighetsbaserade arbetet genomsyrar vår verksamhet och omfattas av alla medarbetare och förtroendevalda. Vi arbetar för att människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap att ifrågasätta och försvara både sina egna och andras rättigheter. Mänskliga rättigheter handlar om människors vardag såväl i det lokala och nationella sammanhanget som i det globala. Sensus har en viktig roll i att stödja arbetet för en hållbar framtid för alla. I vårt folkbildningsarbete samspelar de tre dimensionerna social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vi bidrar till mötesplatser som belyser, utmanar och verkar för en helhetssyn omkring långsiktig hållbarhet. Vi är medvetna om och synliggör den påverkan som vår egen verksamhet har på samhälle och miljö. Vi strävar efter genuin förståelse till samtiden och våra partners. Vi bygger långsiktiga och kvalitativa relationer baserade på ny kunskap och erfarenheter. I ömsesidig dialog arbetar vi med att förstärka och bidra till det som våra medlemsorganisationer och samarbetsparter vill utveckla. Vår gemensamma kompetens är både bred och djup. 7

8 2013 var ett spännande år. Här är några av årets stoltheter Vi har valt ut några av de satsningar, projekt, möten och idéer som genomfördes av riksförbundet under Satsningarna genomfördes ofta tillsammans med en eller flera av Sensus regioner och olika medlemsorganisationer eller samarbetspartner. På förbundsstämman fick Sensus sex nya medlemsorganisationer Sensus har vässat sin kompetens att leda processer SENSUS PROCESSLEDARE erbjuder stöd i församlingars och organisationers utvecklingsarbete. Ett antal särskilt utbildade Sensusmedarbetare utgör nu tillsammans ett nätverk, Sensus Processledare. Utifrån en gemensam grundhållning och gemensamma metoder genomför Sensus Processledare olika uppdrag inom verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och grupputveckling. I ett första skede har ett särskilt fokus riktats mot de förändringsprocesser som pågår i Svenska kyrkan, men processledarinsatser görs också i andra sammanhang. Sensus Processledare marknadsförs gemensamt på Nätverket möts årligen för gemensam kompetensutveckling. I APRIL 2013 BEVILJADES Amningshjälpen Frisk och Fri, riksförbundet mot ätstörningar, Mandeiska Sabeiska Samfundet, RFHL, för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, Svenska muslimer för fred och rättvisa och Sveriges konstföreningar medlemskap i Sensus. Det gör att Sensus nu har 34 medlemsorganisationer på nationell nivå. På sidan 15 finns listan med samtliga medlemsorganisationer. 8

9 Världens kurs fortsätter att utvecklas VÄRLDENS KURS, är ett folkbildningsarbete kopplat till Svenska kyrkans internationella arbete. Inspirationsfilmen om Världens kurs blev klar i november 2013 och berättar hur allt material i Världens kurs kan användas. Filmen togs fram tillsammans med Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga. Den kommer att användas som introduktion på workshops, ledarutbildningar och inspirationsträffar. I januari 2014 hade den haft 176 visningar på Youtube. Idag består Världens kurs av sju tematiska material. Samtliga material finns för fri nedladdning på Sensus hemsida. MR I Sensus är en tydlig aktör i kyrkans arbete med mänskliga rättigheter KYRKOMÖTET BESLUTADE 2012 att alla (strategiska) beslut i Svenska kyrkan ska föregås av en barnkonsekvensanalys och att ett barnrättsperspektiv ska finnas med i allt löpande arbete. Detta skapar stora utbildningsbehov både i hur man gör en barnkonsekvensanalys och i Barnkonventionen. Sensus bok Barnets rätt är en tillgång i det arbetet. Sensus är också involverade i utbildningsinsatser både nationellt och regionalt. Religionsfrihetsfrågan har stor aktualitet, inte minst utifrån de främlingsfientliga strömningar som inte sällan använder sig av religiösa argument. Dessa frågor engagerar flera organisationer i Sensus närhet, t ex Sveriges Kristna Råd och Svenska Missionsrådet för nationellt utvecklingsarbete. Uppdrag förtroendevald stöder kyrkans förtroendevalda SEPTEMBER 2013 HÖLLS kyrkoval i Svenska kyrkan. Sensus har tillsammans med Verbum, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Svenska Kyrkans Unga tagit fram ett nytt material för utbildning och stöd i de förtroendevaldas löpande arbete. Uppdrag Förtroendevald innehåller fakta, inspiration och pedagogiskt material. Webben, gör det möjligt att hålla materialet levande och den uppdateras med nyheter, nya texter, övningar och redskap. Sensus uppskattas DEN NKI-UNDERSÖKNING (Nöjd Kund Index) som genomfördes under året visar att våra medlemsorganisationer och samarbetspartner blir allt nöjdare med Sensus. Angelägetföreläsningar tillgängliga för alla Angeläget, som är en serie föreläsningar som handlar om livsfrågor, mångfald och globala frågor, är en del av Sensus öppna utbud. UNDER ÅRET SOM GÅTT har flera föreläsningar filmats för att göra dem tillgängliga för fler. Det är medarbetare från Sensus regionala verksamhet på Medis5 i Stockholm som filmar. Ämnen som datorspelsberoende, ätstörningar, registreringen av romer, HBTQ-frågor och rasism är aktuella långt efter det att datumet för föreläsningen passerat, dessutom är det bra att tillgängliggöra föreläsningar oavsett var man bor. Se filmerna på angelaget 9

10 lightbul Samarbetet med fackförbunden har utvecklats Sedan våren 2013 bedrivs ett projekt i syfte att utveckla och kvalitetssäkra Sensus samarbete med fackliga organisationer, i första hand TCO-förbunden. Inom ramen för projektet stärks relationerna med fackförbunden på nationell nivå. Under året har Sensus erbjudit en tvärfacklig plattform, bland annat genom att arrangera Lärandeforum och genom att bjuda in facken till våra frukostseminarier. Sensus har även funnits som en resurs för de fackförbund som vill utveckla sin utbildningsverksamhet. En viktig del i det fackliga utvecklingsprojektet är att stötta Sensus regioner i deras lokala samarbete med facken. En intern projektgrupp har arbetat med att definiera behov och utveckla praktiskt stöd till dem som har kontakt med facken runt om i landet. Ett internt nyhetsbrev med beskrivning av aktiviteter runt om i landet har publicerats. Ett koncept för marknadsföring av fackliga rabatter har utvecklats. Sensus idédagar samlade medarbetare från hela landet DEN NOVEMBER träffades Sensus medarbetare på Arlanda för att stärka Sensus inför framtiden, få inspiration, samtala om stoltheter och även ha trevligt och kul tillsammans. Vartannat år inbjuds alla Sensus medarbetare till en samling och i år var den röda tråden Destination Framtiden där det eventuella samarbetet Sensus- Bilda ingick. God stämning och många givande samtal kännetecknade dagarna. Utvärderingen av dagarna gav 242 enkätsvar (en svarsfrekvens på 87,7 %) och två av inslagen fick fantastiskt fina bedömningar. Det var Bagir Kwieks föreläsning Romer en resa i tiden och Medis5 Musik och filosoferande om framtiden. Lockande tema på Rättighetsdagen i Almedalen RÄTTIGHETSDAGEN DEN 2 JULI i Almedalen arrangerades av Sensus tillsammans med flera av Sensus medlemsorganisationer och samarbetspartner. Temat för dagen var Rättigheter och fördomar och en röd tråd var just hur folkbildningen kan bidra till att stärka mänskliga rättigheter och motverka fördomar. Alla aktiviteter hölls i en vacker trädgård i Visby och dagen inleddes med ett frukostseminarium kring barns rättigheter och barnkonventionen med barn- och äldreminister Maria Larsson. Det blev en interaktiv workshop med stort utrymme för samtal. Amnestykören gjorde flera inspel under dagen som avslutades med ett mingel. 10

11 10 Sensus skapar mötesplatser Sensus har blivit en anordnare av mötesplatser. GENOM VÅRA FRUKOSTSEMINA- RIER, utbildningar och konferenser skapas möjligheter till samtal mellan olika grupper. Gemensamt för de frukostmöten som regelbundet hålls i Sensus Möte är att de ska fungera som en mötesplats och att vi använder folkbildningens metoder för att stimulera olika lärstilar. Folkbildningens arbetssätt präglar även Mötesplats Engagemang som Sensus tillsammans med Sigtunastiftelsen under 2013 bjöd in till för andra året i rad. Här möts medlemsorganisationer och samarbetspartner för två dagars samtal och tankeverksamhet. Tio procent redovisar sina listor digitalt SENSUS HAR UNDER FLERA ÅR varit drivande i arbetet med att få cirkelledarna att använda de så kallade e-listorna, det vill säga att redovisa närvaro digitalt istället för på handskrivna listor. Under Kanslidagar med fokus på rättighetsfrågor MEDARBETARNA PÅ SENSUS riksförbund tar varje år fram gemensamma kanslimål. Under 2013 var ett av målen att öka kunskapen på riksförbundet om rättighets- och mångfaldsfrågor. Som ett led i det arbetet genomfördes höstens planeringsdagar som en tvådagars konferens i Berlin med rättighetsfokus. Bland annat besöktes svenska kyrkan i Berlin där kyrkans medarbetare berättade Projekt Digital kommunikation skapades för att ta ett samlat grepp om Sensus kommunikation. SYFTET ÄR ATT SE över Sensus kommunikation och snart är projektet i hamn och Sensus har då en ny webb och en ny grafisk profil. året har tio procent, eller e-listor, kommit in digitalt. Det är ett resultat som Sensus är mycket nöjda med. För 2012 var det cirka listor som redovisades digitalt. om kyrkans arbete under andra världskriget för att rädda judar och andra förföljda grupper. Resan finansierades av de 0,2 % som enligt förra årets kollektivavtal skulle användas till kompetensutveckling. Många jobbar aktivt med kommunikation och relationer Redan nu är Sensus Ledstjärna för kommunikation klar. Rubrikerna sammanfattar budskapet: Vi är folkbildare, Vi hjälps åt, Vi bygger relationer, Vi gillar enkelhet, Vi vill vara lätta att känna igen och Vi strävar efter ständiga förbättringar. 11

12 Våra viktigaste ambassadörer Sensus viktigaste ambassadörer och de som möter deltagare och partners i vardagen. Ledarrollen ser mycket olika ut. Det kan till exempel handla om att samordna en kör, leda en scoutgrupp, bli utsedd kontaktperson för det lilla musikbandet eller kanske hålla i en dansgrupp. Sensus erbjuder samtliga ledare att kostnadsfritt delta i Sensus ledar utvecklingsprogram ledare var aktiva under av dessa har kunskaper motsvarande Sensus grundläggande ledarutbildning och 142 stycken har deltagit i vår certifiering. VÅRA LEDARE ÄR Kompetensutveckling för Sensus musikgrupper Manifest On Tour är samlingsnamnet för den satsning på kompe tensutveckling för musiker som Sensus tillsammans med SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter) och SAMI (Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation) har genomfört under flera år. har under året genomförts i åtta städer. Musiker som befinner sig i olika stadier av sin karriär har fått möta musikbranschen och prata om hur man kan ta sig vidare och utvecklas. På MANIFEST ON TOUR Tre nya filmer för Sensus ledare SENSUS HAR TAGIT FRAM tre nya ledarfilmer som stöd vid introduktion av nya ledare. Filmerna visar att ledaruppdraget kan se mycket olika ut och att det finns en stor variation av olika ledarprofiler. Filmerna kan även användas i andra sammanhang när det känns angeläget att ge exempel på vad folkbildning är och vilken skillnad folkbildning kan göra i samhället. 12 varje plats har en akt blivit utvald att tävla om en spelning på Manifestgalan som hölls den 6 februari 2014 på Nalen i Stockholm. I år var det Heavy Tiger från Stockholm som fick öppna Manifestgalan.

13 Ständiga förbättringar är vårt förhållningssätt och arbetssätt Sensus kvalitetsledningssystem baseras på att leda och styra utifrån den gemensamma strategin, ständiga förbättringar, riskoch väsentlighetsanalyser samt internkontroll och uppföljning.. KVALITETSUTVECKLING ÄR ETT STÄNDIGT pågående förbättringsarbete. Risk- och väsentlighetsanalyser är proaktiva och görs i förebyggande syfte för att medvetandegöra vilka risker vi är beredda att ta samt hur vi kan minimera att icke önskade händelser inträffar. Internkontroll och uppföljningar är reaktiva och görs i efterhand för att se om vi nått våra mål och för att lära av vårt agerande. Ledning och styrning Sensus har en gemensam strategi och 16 övergripande mål. Inför varje nytt år beslutar förbundsstyrelsen om ett gemensamt vägledningsdokument som talar om vad vi ska fokusera extra på under det kommande året. Utifrån vägledningsdokumentet utarbetar och regionerna egna årliga handlingsplaner och budgetar. Resultaten följs upp på gemensamma konferenser. Det viktigaste stödet för detta arbete är vår gemensamma planerings- och uppföljningsprocess baserad på aktiviteter i årscykeln. Kvalitetsutveckling Sensus kvalitetsutveckling baseras på arbetet med ständiga förbättringar och att lära i vardagen. Målbilden är att alla inom Sensus använder förhållningssätt och arbetssätt i linje med ständiga förbättringar, att vi använder vår kompetens till nytta för våra medlemsorganisationer och samarbetspartners samt att vi är branschledare när det gäller kvalitetsarbete. Ständiga förbättringar utgår från idén om det lilla mikrosystemet som platsen där deltagare, partners och våra medarbetare tillsammans skapar värde. Tillsammans har vi ett gemensamt språk, mål, värderingar, arbetssätt och information. Sensus årscykel Budget och handlingsplan Nov Dec Jan Feb Slutrapportering Verksamhetsberättelse Bokslut pen Analys & uppföljning FS betyder att Förbundsstyrelsen träffas. Planeringskonferens Slutrapportering Målkonferens Okt Sept Aug Juli FS Juni Maj Mars April Uppföljnings- och utvecklingskonferens Vägledande beslut inför kommande år 13

14 Kvalitetsutveckling är en ständigt pågående aktivitet. Vår generella metod för att stötta arbetet med ständiga förbättringar baseras på PGSA-hjulets (förbättringshjulets) fyra steg: Planera: Vi formulerar mål vi vill uppnå. Gör: Vi genomför aktiviteter för att uppnå målen. Studera: Vi utvärderar genom att mäta och analyserar utfallet. Agera: Vi lär av resultaten och reviderar mål och initiativ. Risk- och väsentlighetsanalys Vi gör riskbedömningar i relation till mål och beslut för att vi ska kunna bedöma hur stora risker vi är beredda att acceptera när vi strävar efter att skapa värde. Vår metod för att göra organisationsövergripande riskbedömningar utgår ifrån modellen Coso Framework ERM kompletterat med FMEA och SWOT-analyser. Internkontroll och uppföljning Vi genomför internkontroll för att se att organisationens mål uppnås, att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, att rapporteringen är tillförlitlig och att vi följer lagar och förordningar. Vi har två metoder; självvärdering av vårt systematiska kvalitetsarbete samt internkontroll. Självvärdering är Sensus metod för att synliggöra den egna bedömningen av det systematiska kvalitetsarbetet. genomför internrevision av den statsbidragsberättigade verksamheten utifrån direktiv från Folkbildningsrådet. Respektive region ansvarar för egenkontroll av motsvarande verksamhet. Resultat och effekter av vårt systematiska kvalitetsarbete Ett konkret resultat av vårt utvecklingsarbete är att vi under 2013 förbättrat nöjdheten hos våra partners. I årets undersökning lyfter de fram att de är särskilt nöjda med vårt bemötande. Ett annat resultat av vårt utvecklingsarbete är att vi under 2013 förändrat arbetssätt och rutiner för vår interna kontroll av den statsbidragsberättigade verksamheten. genomför besök i fler regioner och det gemensamma lärandet har utvecklats. För att ytterligare stärka egenkontrollen introduceras en modell för självvärdering under Ett tredje resultat är en ökad medvetenhet om risker vilket lett till att fler riskbedömningar genomförs. Ett fjärde resultat är att innehåll och upplägg på våra gemensamma konferenser förändrats utifrån resultat vid utvärderingar. Agera Planera Studera Gör PGSA-hjulet 14

15 Efter förbundsstämman i april 2013 har Sensus 34 medlemsorganisationer heart Sensus har 34 medlemsorganisationer på nationell nivå. Sensus medlemsorganisationer på nationell nivå ABC, Aktiva insatser för människa och miljö, Amningshjälpen, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, Credo, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, Frisk och Fri, riksförbundet mot ätstörningar, Föreningen Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan, Individuell Människohjälp, KFUM Sverige, KFUMs idrottsförbund, KFUMs scoutförbund, KFUMs triangelförbund, Kvinnor för mission, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kyrkans Akademikerförbund, Kyrkomusikernas Riksförbund, Mandeiska Sabeiska Samfundet, Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella, RFHL, för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, Sveriges Lottakårer, Riksorganisationen för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd SPES, Scouterna, S:t Georges Scoutgillen i Sverige, Sigtunastiftelsen, Spädbarnsfonden, Stiftelsen för Sverige och Kristen Tro, Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbets givarorganisation, Svenska Kyrkans Lekmannaförbund, Svenska kyrkans Unga, Svenska muslimer för fred och rättvisa, Sveriges konstföreningar, Sveriges Kyrkosångsförbund och Y s Men International Region Sweden. Sensus förbundsstyrelse 4Sensus arbetsutskott har under 2013 sammanträtt vid fyra tillfällen. SENSUS FÖRBUNDSSTÄMMA GENOMFÖRDES den 27 april Efter stämman bestod förbundsstyrelsen av: Michael Ekdahl, ordförande Ken Bjerregaard (nyval) Jan Cedmark Elisabeth Falkemo Maria Graner (nyval) Emma Hansen Dahlqvist Inger Harlevi Magnus Högdahl, personalrepresentant Solveig Ininbergs Hannu Kannussaari Anders Lindberg Åsa Roslund, vice ordförande Marika Tyrsén, personalrepresentant Sensus arbetsutskott har under 2013 sammanträtt vid fyra tillfällen och förbundsstyrelsen vid sju tillfällen, varav ett var ett extra sammanträde tillsammans med Bildas förbundsstyrelse för beslut om att gå vidare i frågan om ett samgående mellan Sensus och Bilda. 15

16 Verksamhetsstatistik 2013 Statsbidragsberättigad verksamhet i antal arrangemang, deltagare och studietimmar Antal arrangemang % Studiecirkel % Annan folkbildningsverksamhet % Kulturprogram % Sensus totalt % Antal deltagare % Studiecirkel % Varav kvinnor % Varav män % Annan folkbildningsverksamhet % Varav kvinnor % Varav män % Kulturprogram % Varav kvinnor % Varav män % Sensus totalt % Varav kvinnor % Varav män % Antal studietimmar % Studiecirkel % Annan folkbildningsverksamhet % Kulturprogram* % Sensus totalt % 16

17 Statsbidragsberättigad verksamhet per region Antal arrangemang Studiecirkel % Mellansverige % Norra Norrland % Skåne-Blekinge % Småland-Öland % Stockholm-Gotland % Uppsala-Härnösand % Västra Sverige % Östergötland-Norra Småland % Sensus totalt % Annan folkbildningsverksamhet % Mellansverige % Norra Norrland % Skåne-Blekinge % Småland-Öland % Stockholm-Gotland % Uppsala-Härnösand % Västra Sverige % Östergötland-Norra Småland % Sensus totalt % 17

18 Kulturprogram % Mellansverige % Norra Norrland % Skåne-Blekinge % Småland-Öland % Stockholm-Gotland % Uppsala-Härnösand % Västra Sverige % Östergötland-Norra Småland % Sensus totalt % Antal deltagare rapporterad i målgrupper Studiecirkel Invandrare Funktionsnedsatta Arbetslösa Studiecirkel totalt Annan folkbildningsverksamhet Invandrare Funktionsnedsatta Arbetslösa Annan folkbildningsverksamhet totalt Totalt antal deltagare Invandrare Funktionsnedsatta Arbetslösa Sensus totalt

19 Ämne i studiecirklar 2013 Antal arr Studietimmar Deltagare Varav kvinnor Allmän utbildning Humaniora, språk och konst därav Religion Konst, musik och media därav Konsthantverk därav Improvisatorisk musik därav Körsång därav Sång och musik i grupp Hälso- och sjukvård samt social omsorg Lant- och skogsbruk Miljö, turism, idrott (Tjänster) Naturvetenskap, matematik och data Okänd - övriga ämnen Pedagogik och ledarutbildning Samhälls- och beteendevetenskap, juridik, handel, administration Teknik Sensus totalt Fördelning öppen/programförd verksamhet-verksamhet med medlemsorganisationer/samarbetspartner-fria grupper Studiecirkeltimmar Öppen/programförd Medlemsorganisationer/samverkanspartners Fria grupper Sensus totalt

20 Verksamhet i studiecirkel Medlemsorganisationer Arr Varav kvinnor Arr Studietimmar Deltagare Studietimmar Deltagare Varav kvinnor ABC-Aktiva insatser med världens Barn i Centrum Amningshjälpen Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse* BRO-Bröstcancerföreningarnas riksorganisation Credo EFS Frisk och Fri mot ätstöriningar Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan Föräldraföreningen Små Änglar* Individuell Människohjälp KFUMs Idrottsförbund KFUMs Scoutförbund KFUM Sverige KFUMs Triangelförbund Kvinnor för mission Kvinnor i Svenska kyrkan Kyrkans Akademikerförbund Kyrkomusikernas Riksförbund Mandeiska Sabiska Samfundet RFHL, för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella Sveriges lottakårer för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd SPES Riksorganisationen Unique (Unglottornas riksorganisation)* Scouterna S:t Georges Scoutgillen i Sverige Sigtunastiftelsen Spädbarnsfonden

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013-2014 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund 5 Sensus finns över hela landet 6 Med Destination framtiden möter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund

Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund Välkommen till förbundsstämman! Tider för dagen 09.00 Registrering, kaffe/te 10.00 Inledning. Musik. 10.30 Förhandlingarna startar 11.30 Lunch 12.30 Fortsatta förhandlingar

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet besluta

Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet besluta EKONOMIHANDLINGAR 2014 INNEHÅLL s 4 8 Årsredovisning 2014 9 Revisionsberättelse 10 16 Förklaringar till årsredovisningen 17 19 Kommentarer och jämförelser mellan rambudget och resultat Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer