Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund

2 Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta har hänt under Kvalitetsarbetet 15 Sensus förbundstyrelse 15 Medlemsorganisationer 16 Årets statistik 25 Årsredovisning 25 Förvaltningsberättelse 27 Resultaträkning 28 Balansräkning 30 Kassaflödesanalyser 31 Noter Bilder: Anders Nicander, Andreas Bylund, Cecilia Edin, Peter Knutson (sid 3). Omslagsbilden av Anders Nicander är även omslagsbild på Multireligiösa almanackan 2014 som ges ut av Sensus. Grafisk form: Maria Löfström

3 Förbundsrektor har ordet Anhalt 2013 mot Destination Framtiden Anhalt 2013 har präglats av förändrings- och förbättringsarbete. Utvecklingsinsatser vi gjort har gett resultat samtidigt som vi rört oss mot det önskvärda läget i Destination Framtiden, vårt strategiarbete som påbörjades Under året kom det att kallas Destination Framtiden med Sensus Bilda. Vi rör oss i en riktning och förbereder och påverkar vår egen framtid som Sensus eller som Sensus och Bilda. När vi beslutade att gå in i Destination Framtiden var ambitionen att många intressenter skulle vara med och beskriva hur vi ska vara och ha det i framtiden. Medlemsorganisationer och samarbetspartner, förtroendevalda och medarbetare. Och under året har vi genomfört det vi tänkte. Jag är riktigt glad över det engagemang som har investerats i workshops, reguljära möten och i samtal av olika slag. Vi arbetade med Destination Framtiden på förbundsstämman, på våra idédagar och på särskilda workshops i hela landet. På sidan 6 kan ni läsa mer om hur processen sett ut. Fokus under året har varit att beskriva vårt önskvärda läge vilket ni också kan läsa om längre fram. Det önskvärda läget är tankar och formuleringar som vi nu tar med oss in i det fortsatta samtalet med Bilda. Det möte som växte fram runt årsskiftet och som lett till ett förslag om att skapa ett gemensamt studieförbund är en ynnest att få vara en del av. Vi har med ömsesidig respekt hittat samsyn kring viktiga framtidsfrågor för oss och för dem vi är till för i den värld vi verkar. Remissen om ett eventuellt samgående som skickades till våra medlemsorganisationer, regioner och samarbetspartner besvarades av de allra flesta och gensvaret var sammantaget positivt. Remissvaren visar på ett stort engagemang för oss och vår verksamhet. Det blir spännande att mötas på extrastämma den 24 maj 2014 då beslut ska fattas om vi ska gå vidare i processen. Två andra stora glädjeämnen är att vi i Sensus fick sex nya medlemsorganisationer på stämman i april och att vår satsning på att bygga relationer med våra medlemsorganisationer och samarbetspartner gav utslag i NKI-undersökningen. Vi förbättrade indexet för nöjdhet rejält och ännu mer för andelen Sensusambassadörer. Ett resultat vi förhåller oss ödmjuka till men också är stolta över. Ann-Katrin Persson 3

4 Det här är Sensus Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av kurser, utbildningar och kulturprogram. SENSUS ÄR ETT AV SVERIGES tio studieförbund. Vi arbetar med demokrati, bildning och kultur. Ofta i nära samarbete med våra medlemsorganisationer och samarbetspartner. Vår verksamhet ska vara tillgänglig för var och en som vill delta. VI SAMARBETAR MED SÅVÄL kristna och muslimska organisationer som humanitära och fackliga grupper. Vi har en av landets största musikverksamheter. Här finns något för både arbetsliv och fritid, för personlig utveckling och för yrkeskompetens, men också ett engagemang för utsatta människor och för de globala rättvisefrågorna. SENSUS STUDIEFÖRBUND ÄR FRAMVÄXT ur tre olika studieförbund: KFUK-KFUMs studieförbund, Sveriges Kyrkliga Studieförbund samt Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV. Dessa tre studieförbund har gått samman i två omgångar, 2002 och 2004 och bildar dagens Sensus. 10 Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi arbetar med demokrati, bildning och kultur. 4

5 Sensus riksförbund och Sensus åtta regioner samarbetar Sensus studieförbund bedriver folkbildningsverksamhet i hela Sverige. Det här är riksförbundets verksamhetsberättelse. Sensus åtta regioner är självständiga och lämnar egna årsredovisningar. s uppgifter kan sammanfattas i tre huvuduppgifter. 1. Vi arbetar med att bygga Sensus identitet och bygger relationer nationellt med medlemsorganisationer, samarbetspartner, branschorganisationer och organisationer i civilsamhället. 2. Vi ansvarar för att statsbidraget används på rätt sätt. Stödet till folkbildningen ges av staten. 3. Vi samordnar, utvecklar, stödjer och effektiviserar arbetet i Sensus. Det sker exempelvis genom att skapa förutsättningar för verksamhets- och produktutveckling, kvalitetsarbete, erbjuda intern kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte, en gemensam hemsida och tillhandahålla gemensamma system och rutiner. ansvarar för gemensam service och infrastruktur som IT, ekonomi och löneadministration. norra norrland Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå 8Sensus åtta regioner är självständiga och lämnar egna årsredovisningar. mellansverige Bengtsfors, Karlstad, Örebro, Falun, Västerås, Eskilstuna, Katrineholm västra sverige Göteborg, Halmstad, Borås, Skövde, Uddevalla uppsala härnösand Gävle, Norrtälje, Uppsala, Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik stockholm gotland Stockholm, Visby östergötland norra småland Linköping, Norrköping, Mjölby, Västervik, Vimmerby Varje punkt är plats med Sensuskontor. småland öland Jönköping, Växjö, Kalmar, Oskarshamn skåne blekinge Malmö, Kristianstad, Lund, Landskrona, Helsingborg, Ronneby 5

6 Destination framtiden har i år fokuserat på önskvärt läge Redan i slutet av 2011 beslutade förbundsstyrelsen att Sensus skulle genom föra ett arbete med framtidsfrågor. Arbetet fick namnet Destination Framtiden och det övergripande syftet är att vi ska formulera vilka vi vill vara på medellång sikt, vad vi vill åstadkomma och vad vi då behöver göra. UNDER 2012 ARBETADE VI MED nuläget och uppgiften under 2013 har varit att ta fram Sensus önskvärda läge. Arbetet har genomförts i två steg: Först identifierades vilka målområden vi ska arbeta med och sedan skapades målbilderna, det vill säga vi formulerade vart vi vill komma inom de olika målområdena. Under mars-april 2013 genomfördes sex workshops för anställda och förtroendevalda. Totalt deltog 192 anställda och förtroendevalda från hela landet. Uppgiften på workshopdagarna var att vaska fram förslag till möjliga målområden. Ett målområde skulle vara: livskraftigt, ge energi framåt, vara relevant och skapa mening. Totalt togs det fram 104 olika målområden. Dessa målområden bearbetades sedan under våren på uvärderings- och utvecklingskonferensen och på förbundsstämman. Regioner och riksförbund fick en hemuppgift. De skulle lägga till, ta bort och rangordna de målområden som var kvar, motivera rangordningen och lägga till övriga inspel efter behov. Den samlade dokumentationen låg sedan till grund för förbundsstyrelsens beslut den 31 maj där man beslutade om följande sex målområden: kultur bildning att arbeta med rättighetsfrågor att arbeta med hållbarhetsfrågor att vara människa livsfrågor relationer och samarbeten för och med medlemsorganisationer/samarbetspartner och i samhället. EN ARBETSGRUPP PER MÅLOMRÅDE jobbade under augusti-oktober med att ta fram målbilder för varje målområde. Grupperna bestod av både anställda och förtroendevalda från samtliga regionstyrelser. Under årets Idédagar i november presenterades hela arbetet med Destination Framtiden med betoning på arbetet med Sensus önskvärda läge i form av de framtagna förslagen på målbilder. Nu hade processen med Destination Framtiden och processen om ett eventuellt samgående med studieförbundet Bilda smält ihop till en gemensam process. Alla deltagare gavs möjlighet att ge inspel till det fortsatta arbetet. Texten om Sensus önskvärda läge har efter idédagarna processats ytterligare och lämnades i december 2013 till förbundsstyrelsen. eye På nästa sida kommer texten som den ser ut nu. 6

7 Sensus önskvärda läge På styrelsemötet i december 2013 diskuterades beskrivningen av Sensus önskvärda läge. Styrelsen beslutade att ge förbundsrektor i uppdrag att färdigställa texten. Så här såg texten ut den 18 februari I Sensus bejakar vi människans livslånga lust till utveckling och lärande. MÄNNISKORS BILDNING HAR BÅDE ett egenvärde och ett värde för samhället. Bildning är förmåga att tolka och reflektera, sätta samman work kunskap till ny kunskap. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter skapar vi, och finns med där mötesplatser för bildning skapas och utvecklas. Vi ger våra ledare stöd i deras ledarskap och har en känd opinionsbildande ställning vad gäller bildning. I vår kulturverksamhet möts individer och grupper i olika åldrar, både professionella och amatörer, med skiftande bakgrund och med olika kulturella uttryck. Kulturverksamheten är tillgänglig för alla och alla kan delta som utövare eller publik utan normer som krymper människan. I Sensus har vi en bred och djup kulturkompetens och en öppenhet för världen och dess mångfald. Hos oss möts olika människor för att dela, tänka fritt, lyssna, debattera, gestalta och reflektera livsfrågor. Mötena är tillåtande, öppna och lockande. Genom möten förstår vi oss själva bättre och bidrar till vars och ens utveckling, egna val och tolkning av tillvaron. Därmed ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Det rättighetsbaserade arbetet genomsyrar vår verksamhet och omfattas av alla medarbetare och förtroendevalda. Vi arbetar för att människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap att ifrågasätta och försvara både sina egna och andras rättigheter. Mänskliga rättigheter handlar om människors vardag såväl i det lokala och nationella sammanhanget som i det globala. Sensus har en viktig roll i att stödja arbetet för en hållbar framtid för alla. I vårt folkbildningsarbete samspelar de tre dimensionerna social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vi bidrar till mötesplatser som belyser, utmanar och verkar för en helhetssyn omkring långsiktig hållbarhet. Vi är medvetna om och synliggör den påverkan som vår egen verksamhet har på samhälle och miljö. Vi strävar efter genuin förståelse till samtiden och våra partners. Vi bygger långsiktiga och kvalitativa relationer baserade på ny kunskap och erfarenheter. I ömsesidig dialog arbetar vi med att förstärka och bidra till det som våra medlemsorganisationer och samarbetsparter vill utveckla. Vår gemensamma kompetens är både bred och djup. 7

8 2013 var ett spännande år. Här är några av årets stoltheter Vi har valt ut några av de satsningar, projekt, möten och idéer som genomfördes av riksförbundet under Satsningarna genomfördes ofta tillsammans med en eller flera av Sensus regioner och olika medlemsorganisationer eller samarbetspartner. På förbundsstämman fick Sensus sex nya medlemsorganisationer Sensus har vässat sin kompetens att leda processer SENSUS PROCESSLEDARE erbjuder stöd i församlingars och organisationers utvecklingsarbete. Ett antal särskilt utbildade Sensusmedarbetare utgör nu tillsammans ett nätverk, Sensus Processledare. Utifrån en gemensam grundhållning och gemensamma metoder genomför Sensus Processledare olika uppdrag inom verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och grupputveckling. I ett första skede har ett särskilt fokus riktats mot de förändringsprocesser som pågår i Svenska kyrkan, men processledarinsatser görs också i andra sammanhang. Sensus Processledare marknadsförs gemensamt på Nätverket möts årligen för gemensam kompetensutveckling. I APRIL 2013 BEVILJADES Amningshjälpen Frisk och Fri, riksförbundet mot ätstörningar, Mandeiska Sabeiska Samfundet, RFHL, för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, Svenska muslimer för fred och rättvisa och Sveriges konstföreningar medlemskap i Sensus. Det gör att Sensus nu har 34 medlemsorganisationer på nationell nivå. På sidan 15 finns listan med samtliga medlemsorganisationer. 8

9 Världens kurs fortsätter att utvecklas VÄRLDENS KURS, är ett folkbildningsarbete kopplat till Svenska kyrkans internationella arbete. Inspirationsfilmen om Världens kurs blev klar i november 2013 och berättar hur allt material i Världens kurs kan användas. Filmen togs fram tillsammans med Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga. Den kommer att användas som introduktion på workshops, ledarutbildningar och inspirationsträffar. I januari 2014 hade den haft 176 visningar på Youtube. Idag består Världens kurs av sju tematiska material. Samtliga material finns för fri nedladdning på Sensus hemsida. MR I Sensus är en tydlig aktör i kyrkans arbete med mänskliga rättigheter KYRKOMÖTET BESLUTADE 2012 att alla (strategiska) beslut i Svenska kyrkan ska föregås av en barnkonsekvensanalys och att ett barnrättsperspektiv ska finnas med i allt löpande arbete. Detta skapar stora utbildningsbehov både i hur man gör en barnkonsekvensanalys och i Barnkonventionen. Sensus bok Barnets rätt är en tillgång i det arbetet. Sensus är också involverade i utbildningsinsatser både nationellt och regionalt. Religionsfrihetsfrågan har stor aktualitet, inte minst utifrån de främlingsfientliga strömningar som inte sällan använder sig av religiösa argument. Dessa frågor engagerar flera organisationer i Sensus närhet, t ex Sveriges Kristna Råd och Svenska Missionsrådet för nationellt utvecklingsarbete. Uppdrag förtroendevald stöder kyrkans förtroendevalda SEPTEMBER 2013 HÖLLS kyrkoval i Svenska kyrkan. Sensus har tillsammans med Verbum, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Svenska Kyrkans Unga tagit fram ett nytt material för utbildning och stöd i de förtroendevaldas löpande arbete. Uppdrag Förtroendevald innehåller fakta, inspiration och pedagogiskt material. Webben, gör det möjligt att hålla materialet levande och den uppdateras med nyheter, nya texter, övningar och redskap. Sensus uppskattas DEN NKI-UNDERSÖKNING (Nöjd Kund Index) som genomfördes under året visar att våra medlemsorganisationer och samarbetspartner blir allt nöjdare med Sensus. Angelägetföreläsningar tillgängliga för alla Angeläget, som är en serie föreläsningar som handlar om livsfrågor, mångfald och globala frågor, är en del av Sensus öppna utbud. UNDER ÅRET SOM GÅTT har flera föreläsningar filmats för att göra dem tillgängliga för fler. Det är medarbetare från Sensus regionala verksamhet på Medis5 i Stockholm som filmar. Ämnen som datorspelsberoende, ätstörningar, registreringen av romer, HBTQ-frågor och rasism är aktuella långt efter det att datumet för föreläsningen passerat, dessutom är det bra att tillgängliggöra föreläsningar oavsett var man bor. Se filmerna på angelaget 9

10 lightbul Samarbetet med fackförbunden har utvecklats Sedan våren 2013 bedrivs ett projekt i syfte att utveckla och kvalitetssäkra Sensus samarbete med fackliga organisationer, i första hand TCO-förbunden. Inom ramen för projektet stärks relationerna med fackförbunden på nationell nivå. Under året har Sensus erbjudit en tvärfacklig plattform, bland annat genom att arrangera Lärandeforum och genom att bjuda in facken till våra frukostseminarier. Sensus har även funnits som en resurs för de fackförbund som vill utveckla sin utbildningsverksamhet. En viktig del i det fackliga utvecklingsprojektet är att stötta Sensus regioner i deras lokala samarbete med facken. En intern projektgrupp har arbetat med att definiera behov och utveckla praktiskt stöd till dem som har kontakt med facken runt om i landet. Ett internt nyhetsbrev med beskrivning av aktiviteter runt om i landet har publicerats. Ett koncept för marknadsföring av fackliga rabatter har utvecklats. Sensus idédagar samlade medarbetare från hela landet DEN NOVEMBER träffades Sensus medarbetare på Arlanda för att stärka Sensus inför framtiden, få inspiration, samtala om stoltheter och även ha trevligt och kul tillsammans. Vartannat år inbjuds alla Sensus medarbetare till en samling och i år var den röda tråden Destination Framtiden där det eventuella samarbetet Sensus- Bilda ingick. God stämning och många givande samtal kännetecknade dagarna. Utvärderingen av dagarna gav 242 enkätsvar (en svarsfrekvens på 87,7 %) och två av inslagen fick fantastiskt fina bedömningar. Det var Bagir Kwieks föreläsning Romer en resa i tiden och Medis5 Musik och filosoferande om framtiden. Lockande tema på Rättighetsdagen i Almedalen RÄTTIGHETSDAGEN DEN 2 JULI i Almedalen arrangerades av Sensus tillsammans med flera av Sensus medlemsorganisationer och samarbetspartner. Temat för dagen var Rättigheter och fördomar och en röd tråd var just hur folkbildningen kan bidra till att stärka mänskliga rättigheter och motverka fördomar. Alla aktiviteter hölls i en vacker trädgård i Visby och dagen inleddes med ett frukostseminarium kring barns rättigheter och barnkonventionen med barn- och äldreminister Maria Larsson. Det blev en interaktiv workshop med stort utrymme för samtal. Amnestykören gjorde flera inspel under dagen som avslutades med ett mingel. 10

11 10 Sensus skapar mötesplatser Sensus har blivit en anordnare av mötesplatser. GENOM VÅRA FRUKOSTSEMINA- RIER, utbildningar och konferenser skapas möjligheter till samtal mellan olika grupper. Gemensamt för de frukostmöten som regelbundet hålls i Sensus Möte är att de ska fungera som en mötesplats och att vi använder folkbildningens metoder för att stimulera olika lärstilar. Folkbildningens arbetssätt präglar även Mötesplats Engagemang som Sensus tillsammans med Sigtunastiftelsen under 2013 bjöd in till för andra året i rad. Här möts medlemsorganisationer och samarbetspartner för två dagars samtal och tankeverksamhet. Tio procent redovisar sina listor digitalt SENSUS HAR UNDER FLERA ÅR varit drivande i arbetet med att få cirkelledarna att använda de så kallade e-listorna, det vill säga att redovisa närvaro digitalt istället för på handskrivna listor. Under Kanslidagar med fokus på rättighetsfrågor MEDARBETARNA PÅ SENSUS riksförbund tar varje år fram gemensamma kanslimål. Under 2013 var ett av målen att öka kunskapen på riksförbundet om rättighets- och mångfaldsfrågor. Som ett led i det arbetet genomfördes höstens planeringsdagar som en tvådagars konferens i Berlin med rättighetsfokus. Bland annat besöktes svenska kyrkan i Berlin där kyrkans medarbetare berättade Projekt Digital kommunikation skapades för att ta ett samlat grepp om Sensus kommunikation. SYFTET ÄR ATT SE över Sensus kommunikation och snart är projektet i hamn och Sensus har då en ny webb och en ny grafisk profil. året har tio procent, eller e-listor, kommit in digitalt. Det är ett resultat som Sensus är mycket nöjda med. För 2012 var det cirka listor som redovisades digitalt. om kyrkans arbete under andra världskriget för att rädda judar och andra förföljda grupper. Resan finansierades av de 0,2 % som enligt förra årets kollektivavtal skulle användas till kompetensutveckling. Många jobbar aktivt med kommunikation och relationer Redan nu är Sensus Ledstjärna för kommunikation klar. Rubrikerna sammanfattar budskapet: Vi är folkbildare, Vi hjälps åt, Vi bygger relationer, Vi gillar enkelhet, Vi vill vara lätta att känna igen och Vi strävar efter ständiga förbättringar. 11

12 Våra viktigaste ambassadörer Sensus viktigaste ambassadörer och de som möter deltagare och partners i vardagen. Ledarrollen ser mycket olika ut. Det kan till exempel handla om att samordna en kör, leda en scoutgrupp, bli utsedd kontaktperson för det lilla musikbandet eller kanske hålla i en dansgrupp. Sensus erbjuder samtliga ledare att kostnadsfritt delta i Sensus ledar utvecklingsprogram ledare var aktiva under av dessa har kunskaper motsvarande Sensus grundläggande ledarutbildning och 142 stycken har deltagit i vår certifiering. VÅRA LEDARE ÄR Kompetensutveckling för Sensus musikgrupper Manifest On Tour är samlingsnamnet för den satsning på kompe tensutveckling för musiker som Sensus tillsammans med SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter) och SAMI (Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation) har genomfört under flera år. har under året genomförts i åtta städer. Musiker som befinner sig i olika stadier av sin karriär har fått möta musikbranschen och prata om hur man kan ta sig vidare och utvecklas. På MANIFEST ON TOUR Tre nya filmer för Sensus ledare SENSUS HAR TAGIT FRAM tre nya ledarfilmer som stöd vid introduktion av nya ledare. Filmerna visar att ledaruppdraget kan se mycket olika ut och att det finns en stor variation av olika ledarprofiler. Filmerna kan även användas i andra sammanhang när det känns angeläget att ge exempel på vad folkbildning är och vilken skillnad folkbildning kan göra i samhället. 12 varje plats har en akt blivit utvald att tävla om en spelning på Manifestgalan som hölls den 6 februari 2014 på Nalen i Stockholm. I år var det Heavy Tiger från Stockholm som fick öppna Manifestgalan.

13 Ständiga förbättringar är vårt förhållningssätt och arbetssätt Sensus kvalitetsledningssystem baseras på att leda och styra utifrån den gemensamma strategin, ständiga förbättringar, riskoch väsentlighetsanalyser samt internkontroll och uppföljning.. KVALITETSUTVECKLING ÄR ETT STÄNDIGT pågående förbättringsarbete. Risk- och väsentlighetsanalyser är proaktiva och görs i förebyggande syfte för att medvetandegöra vilka risker vi är beredda att ta samt hur vi kan minimera att icke önskade händelser inträffar. Internkontroll och uppföljningar är reaktiva och görs i efterhand för att se om vi nått våra mål och för att lära av vårt agerande. Ledning och styrning Sensus har en gemensam strategi och 16 övergripande mål. Inför varje nytt år beslutar förbundsstyrelsen om ett gemensamt vägledningsdokument som talar om vad vi ska fokusera extra på under det kommande året. Utifrån vägledningsdokumentet utarbetar och regionerna egna årliga handlingsplaner och budgetar. Resultaten följs upp på gemensamma konferenser. Det viktigaste stödet för detta arbete är vår gemensamma planerings- och uppföljningsprocess baserad på aktiviteter i årscykeln. Kvalitetsutveckling Sensus kvalitetsutveckling baseras på arbetet med ständiga förbättringar och att lära i vardagen. Målbilden är att alla inom Sensus använder förhållningssätt och arbetssätt i linje med ständiga förbättringar, att vi använder vår kompetens till nytta för våra medlemsorganisationer och samarbetspartners samt att vi är branschledare när det gäller kvalitetsarbete. Ständiga förbättringar utgår från idén om det lilla mikrosystemet som platsen där deltagare, partners och våra medarbetare tillsammans skapar värde. Tillsammans har vi ett gemensamt språk, mål, värderingar, arbetssätt och information. Sensus årscykel Budget och handlingsplan Nov Dec Jan Feb Slutrapportering Verksamhetsberättelse Bokslut pen Analys & uppföljning FS betyder att Förbundsstyrelsen träffas. Planeringskonferens Slutrapportering Målkonferens Okt Sept Aug Juli FS Juni Maj Mars April Uppföljnings- och utvecklingskonferens Vägledande beslut inför kommande år 13

14 Kvalitetsutveckling är en ständigt pågående aktivitet. Vår generella metod för att stötta arbetet med ständiga förbättringar baseras på PGSA-hjulets (förbättringshjulets) fyra steg: Planera: Vi formulerar mål vi vill uppnå. Gör: Vi genomför aktiviteter för att uppnå målen. Studera: Vi utvärderar genom att mäta och analyserar utfallet. Agera: Vi lär av resultaten och reviderar mål och initiativ. Risk- och väsentlighetsanalys Vi gör riskbedömningar i relation till mål och beslut för att vi ska kunna bedöma hur stora risker vi är beredda att acceptera när vi strävar efter att skapa värde. Vår metod för att göra organisationsövergripande riskbedömningar utgår ifrån modellen Coso Framework ERM kompletterat med FMEA och SWOT-analyser. Internkontroll och uppföljning Vi genomför internkontroll för att se att organisationens mål uppnås, att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, att rapporteringen är tillförlitlig och att vi följer lagar och förordningar. Vi har två metoder; självvärdering av vårt systematiska kvalitetsarbete samt internkontroll. Självvärdering är Sensus metod för att synliggöra den egna bedömningen av det systematiska kvalitetsarbetet. genomför internrevision av den statsbidragsberättigade verksamheten utifrån direktiv från Folkbildningsrådet. Respektive region ansvarar för egenkontroll av motsvarande verksamhet. Resultat och effekter av vårt systematiska kvalitetsarbete Ett konkret resultat av vårt utvecklingsarbete är att vi under 2013 förbättrat nöjdheten hos våra partners. I årets undersökning lyfter de fram att de är särskilt nöjda med vårt bemötande. Ett annat resultat av vårt utvecklingsarbete är att vi under 2013 förändrat arbetssätt och rutiner för vår interna kontroll av den statsbidragsberättigade verksamheten. genomför besök i fler regioner och det gemensamma lärandet har utvecklats. För att ytterligare stärka egenkontrollen introduceras en modell för självvärdering under Ett tredje resultat är en ökad medvetenhet om risker vilket lett till att fler riskbedömningar genomförs. Ett fjärde resultat är att innehåll och upplägg på våra gemensamma konferenser förändrats utifrån resultat vid utvärderingar. Agera Planera Studera Gör PGSA-hjulet 14

15 Efter förbundsstämman i april 2013 har Sensus 34 medlemsorganisationer heart Sensus har 34 medlemsorganisationer på nationell nivå. Sensus medlemsorganisationer på nationell nivå ABC, Aktiva insatser för människa och miljö, Amningshjälpen, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, Credo, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, Frisk och Fri, riksförbundet mot ätstörningar, Föreningen Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan, Individuell Människohjälp, KFUM Sverige, KFUMs idrottsförbund, KFUMs scoutförbund, KFUMs triangelförbund, Kvinnor för mission, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kyrkans Akademikerförbund, Kyrkomusikernas Riksförbund, Mandeiska Sabeiska Samfundet, Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella, RFHL, för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, Sveriges Lottakårer, Riksorganisationen för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd SPES, Scouterna, S:t Georges Scoutgillen i Sverige, Sigtunastiftelsen, Spädbarnsfonden, Stiftelsen för Sverige och Kristen Tro, Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbets givarorganisation, Svenska Kyrkans Lekmannaförbund, Svenska kyrkans Unga, Svenska muslimer för fred och rättvisa, Sveriges konstföreningar, Sveriges Kyrkosångsförbund och Y s Men International Region Sweden. Sensus förbundsstyrelse 4Sensus arbetsutskott har under 2013 sammanträtt vid fyra tillfällen. SENSUS FÖRBUNDSSTÄMMA GENOMFÖRDES den 27 april Efter stämman bestod förbundsstyrelsen av: Michael Ekdahl, ordförande Ken Bjerregaard (nyval) Jan Cedmark Elisabeth Falkemo Maria Graner (nyval) Emma Hansen Dahlqvist Inger Harlevi Magnus Högdahl, personalrepresentant Solveig Ininbergs Hannu Kannussaari Anders Lindberg Åsa Roslund, vice ordförande Marika Tyrsén, personalrepresentant Sensus arbetsutskott har under 2013 sammanträtt vid fyra tillfällen och förbundsstyrelsen vid sju tillfällen, varav ett var ett extra sammanträde tillsammans med Bildas förbundsstyrelse för beslut om att gå vidare i frågan om ett samgående mellan Sensus och Bilda. 15

16 Verksamhetsstatistik 2013 Statsbidragsberättigad verksamhet i antal arrangemang, deltagare och studietimmar Antal arrangemang % Studiecirkel % Annan folkbildningsverksamhet % Kulturprogram % Sensus totalt % Antal deltagare % Studiecirkel % Varav kvinnor % Varav män % Annan folkbildningsverksamhet % Varav kvinnor % Varav män % Kulturprogram % Varav kvinnor % Varav män % Sensus totalt % Varav kvinnor % Varav män % Antal studietimmar % Studiecirkel % Annan folkbildningsverksamhet % Kulturprogram* % Sensus totalt % 16

17 Statsbidragsberättigad verksamhet per region Antal arrangemang Studiecirkel % Mellansverige % Norra Norrland % Skåne-Blekinge % Småland-Öland % Stockholm-Gotland % Uppsala-Härnösand % Västra Sverige % Östergötland-Norra Småland % Sensus totalt % Annan folkbildningsverksamhet % Mellansverige % Norra Norrland % Skåne-Blekinge % Småland-Öland % Stockholm-Gotland % Uppsala-Härnösand % Västra Sverige % Östergötland-Norra Småland % Sensus totalt % 17

18 Kulturprogram % Mellansverige % Norra Norrland % Skåne-Blekinge % Småland-Öland % Stockholm-Gotland % Uppsala-Härnösand % Västra Sverige % Östergötland-Norra Småland % Sensus totalt % Antal deltagare rapporterad i målgrupper Studiecirkel Invandrare Funktionsnedsatta Arbetslösa Studiecirkel totalt Annan folkbildningsverksamhet Invandrare Funktionsnedsatta Arbetslösa Annan folkbildningsverksamhet totalt Totalt antal deltagare Invandrare Funktionsnedsatta Arbetslösa Sensus totalt

19 Ämne i studiecirklar 2013 Antal arr Studietimmar Deltagare Varav kvinnor Allmän utbildning Humaniora, språk och konst därav Religion Konst, musik och media därav Konsthantverk därav Improvisatorisk musik därav Körsång därav Sång och musik i grupp Hälso- och sjukvård samt social omsorg Lant- och skogsbruk Miljö, turism, idrott (Tjänster) Naturvetenskap, matematik och data Okänd - övriga ämnen Pedagogik och ledarutbildning Samhälls- och beteendevetenskap, juridik, handel, administration Teknik Sensus totalt Fördelning öppen/programförd verksamhet-verksamhet med medlemsorganisationer/samarbetspartner-fria grupper Studiecirkeltimmar Öppen/programförd Medlemsorganisationer/samverkanspartners Fria grupper Sensus totalt

20 Verksamhet i studiecirkel Medlemsorganisationer Arr Varav kvinnor Arr Studietimmar Deltagare Studietimmar Deltagare Varav kvinnor ABC-Aktiva insatser med världens Barn i Centrum Amningshjälpen Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse* BRO-Bröstcancerföreningarnas riksorganisation Credo EFS Frisk och Fri mot ätstöriningar Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan Föräldraföreningen Små Änglar* Individuell Människohjälp KFUMs Idrottsförbund KFUMs Scoutförbund KFUM Sverige KFUMs Triangelförbund Kvinnor för mission Kvinnor i Svenska kyrkan Kyrkans Akademikerförbund Kyrkomusikernas Riksförbund Mandeiska Sabiska Samfundet RFHL, för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella Sveriges lottakårer för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd SPES Riksorganisationen Unique (Unglottornas riksorganisation)* Scouterna S:t Georges Scoutgillen i Sverige Sigtunastiftelsen Spädbarnsfonden

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5

Vår ordförande om 2005... 3. En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3. Årets händelser och verksamhet...5 Vår ordförande om 2005... 3 En spännande verksamhetsutveckling är på gång... 3 Årets händelser och verksamhet...5 En kort sammanfattning av året... 5 Ökad dialog med våra medlemmar... 6 Samverkan ger resultat...

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer