OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

2 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - kassaflödesanalys 8 - noter 9 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

3 2(15) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten OK Köping ekonomisk förening ägs av sina medlemmar. Efter att ha fått nej på föreningsstämman till ett förslag om fusion att gå upp i det stora OK ekonomisk förening, tillsattes en delvis ny styrelse i juni 2011 med uppdrag att fortsätta driva verksamheten vidare som en fristående förening. Föreningen bedriver bilistisk fackhandel i syfte att på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov. OK Köping strävar efter att i alla led arbeta på ett miljöanpassat sätt. Styrelsen har under året hållit 19 protokollförda sammanträden. Tillståndspliktiga verksamheter Föreningen bedriver tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Dessa verksamheter avser försäljning av motorbränsle, biltvätt, hantering av spillolja och batterier. Verksamheten kan påverka luft och vatten och är därför tillståndspliktig. Tillstånden förnyas löpande. Försäljning Den totala försäljningen under året ökade netto med 4,3 % till kronor exklusive moms, till största delen beroende på höjda priser på drivmedel. Försäljningsvolymen av drivmedel på totalt m3 är en liten minskning med 48 m3 jämfört med föregående år. Varugrupper i övrigt uppvisar även en minskad försäljning under året. Den kraftigaste minskningen finns i varugrupperna tillbehör och livsmedel. Vi hade följande antal fordon för uthyrning vid utgången av året: Personbilar, 7 st. - Minibussar, 2 st. - Lastbilar, 3 st. samt Bilsläpkärror för uthyrning, 11 st. Årets resultat Rörelseresultatet har under året belastats med en rad extra kostnader som dels kan hänföras till det tidigare förslaget om fusion men dels också till firandet av 80-års jubiléet. För att komma tillrätta med årets och tidigare års bristande lönsamhet genomförde styrelsen under året ett Omstruktureringsprogram med ny ledning och större fokus på Säljande Butik. Den 31 december 2012 uppgår upplupna kostnader, som avser lönekostnader för två enskilda avtal och som belastat årets resultat, till kronor, varav sociala avgifter är kronor. Investeringar Under året har inga investeringar i byggnader gjorts. Däremot har nyinvesteringar i inventarier och maskiner gjorts till ett sammanlagt värde av kronor. Till stor del handlar det om nya pumpar och uppgradering av pumpar och kortläsare för att bland annat tillgodose kundernas krav på säkerhet. I Kolsva introducerades etanol i samband med byte av pumpar.

4 3(15) Medlemsantal Under året gjordes en medveten satsning på att öka antalet medlemmar samt lansera OKQ8:s VISA - kort genom olika aktiviteter. Antalet medlemmar den 31 december 2011 uppgår till st, vilket innebär en nettoökning med 17 st. Uppsagda insatser Summan av de av medlemmarna uppsagda insatser under 2011 vilka, enligt föreningslagen 4 kap 1:a paragrafen, skall utbetalas 2012 uppgår till kronor OK Köping 80 år Under 2011 fyllde föreningen 80 år och det firades lördagen den 1 oktober med stor pompa och ståt, såväl i Kolsva som i Köping med bland anat utställning av veteranbilar, aktiviteter för barnfamiljer och olika erbjudanden. Framtida utveckling Sedan september månad 2011 har vi en platschef med titeln Säljchef och ett större säljfokus i verksamheten. Genom att tillvara personalens kompetens och utvecklingsmöjligheter kan vi möta framtiden med nya idéer och aktiviteter för att uppnå en lönsamhet och tillgodose medlemmarnas krav på service och tillgänglighet. Under inledningen av 2012 öppnas även Verkstaden på Hultgrensgatan 8 på nytt - nu i form av en entreprenad. Övrigt Föreningen har avsatt kr (förra året kr) för återbäring, endast på drivmedel, till medlemmarna Flerårsjämförelse Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Antal anställda st Soliditet % 40,1 46,0 48,7 44,7 41,9 Soliditet är justerat eget kapital i relation till totalt kapital.

5 4(15) Nettoomsättning, valda produkter Tillbehör Bilgummi Tobak Livsmedel, Kiosk Servering Video Gör Det Själv Biltvättmaskiner Verkstad Biluthyrning Drivmedel, kubikmeter Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så 10 öre/liter på bemannade stationer att i ny räkning överförs

6 5(15) Resultaträkning Not Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Handelsvaror Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3, Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Värdejustering av finansiella anläggningstillgångar Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Årets resultat

7 6(15) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i andra företag Övriga långfristiga fordringar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

8 7(15) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 11 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 8(15) Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nya medlemsinsatser Medlemmars sparkonton Utbetald återbäring Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

10 9(15) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper OK Köping ekonomisk förenings årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Under räkenskapsåret beslutade återbäringsmedel för föregående inköpsår, vilka inte tagits i anspråk för återbäring, uppgår till kronor och redovisas i fritt eget kapital i likhet med föregående år. Överskott från vilande medlemmar redovisas i resultaträkningen. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Skulder upptas till nominella belopp. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Byggnad och markanläggning 5 % Byggnadsinventarier 10 % Inredning samt andra driftsinventarier 7-25 % Planutrustning, såsom cisterner och pumpar 7-15 %

11 10(15) Not 2 Personal Medelantalet anställda Kvinnor 6 4 Män 8 8 Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för övriga anställda Totalt I samband med omstrukturering av verksamheten har personalkostnader dessutom belastats med löner och sociala kostnader av engångskaraktär, kr. Föreningen har lämnat de anställda utfästelser enligt inom föreningen gällande pensionsreglementen. Efterlevande- och sjukpension är försäkrad i konsumentkooperationens (KP) pensionskassa. Ålderspensionen är tryggad i KP s pensionsstiftelse. I den mån den i sin helhet icke är tryggad genom avsättningar till pensionsstiftelsen är den försäkrad i KP s pensionskassa. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro % 3,8 4,2 * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

12 11(15) Not 3 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Redovisat värde för fastigheter i Sverige Taxeringsvärden för fastigheter i Sverige Taxeringsvärden för mark i Sverige Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

13 12(15) Not 5 Resultat från övriga värdepapper Utdelningar Ränteintäkter Summa Not 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Återföring av periodiseringsfond Summa Not 7 Andelar i andra företag Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Ränta Ingående uppskrivningar/nedskrivningar Utgående redovisat värde, totalt Specifikation andelar OK Marknadsservice AB OKQ8 Marknad AB Petrolia AB Kooperativa Förbundet Fonus, insatskonto OK Marknadsservice AB, nedskrivning

14 13(15) Not 8 Övriga långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Ränta Utgående redovisat värde Specifikation fordringar KF Garantikapital Fonus sparkonto Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav Specifikation andra långfristiga värdepapper Robur, Sparbanken räntefond Robur, PM-Fond Mega Fast ränteplacering Swedbank Premieobligationer Vasakronan Vasakronan Vasakronan Nedskrivning Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda leverantörsbetalningar Övriga poster Summa

15 14(15) Not 11 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Medlemmars insatser Belopp vid årets ingång Nettoförändring insatser Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vid årets ingång Nettoförändring insatser Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Avsättning till reservfond Utdelning/återbäring Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång Not 12 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Periodiseringsfond, tax Periodiseringsfond, tax Periodiseringsfond, tax Periodiseringsfond, tax Summa

16

17

18 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING Postadress: Box 264, Köping Besöksadress: Hultgrensgatan 8 Tel

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 20110101 20111231

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer