Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01"

Transkript

1 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses vid var tid gällande andra särskilda villkor antagna av förvaltande fondbolag (såsom fondbestämmelser, prospekt och liknande), handelsplats, värdepappersförvaltare, clearingorganisation, Banken eller annan registrator m.m. Kundens uppdrag utförs av Banken i enlighet med ovan angivna villkor. Det åligger Kunden att hålla sig underrättad om och följa dessa. Ramavtalet ska anses ingånget när Kunden och Banken undertecknat detsamma ( Avtalet ). Avtalet omfattar samtliga fondkonton som Kunden vid var tid har i Banken. Kunden har tagit del av och godkänt Kompletterade information till Ramavtal för fondhandel. DEFINITIONER Bankdag: Med Bankdag avses dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är f.n. lördagar, midsommarafton, julafton samt nyårsafton). Fond: Med Fond avses svensk eller utländsk värdepappersfond, svensk specialfond samt annan utländsk fond som Banken vid var tid förmedlar. Fondandel: Med Fondandel avses andel i Fond. Fondbolag: Bolag/företag som förvaltar Fond. Extern Fond: Med Extern Fond avses svensk eller utländsk värdepappersfond, svensk specialfond samt annan utländsk fond som Banken vid var tid förmedlar och som inte förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB och som inte heller är delfond i något av fondföretagen Swedbank Robur International, SICAV eller Swedbank Robur International II, SICAV. Fondkonto: Med Fondkonto avses konto hos Banken för registrering av A. HANDEL MED FONDANDELAR Kunden uppdrar åt Banken att, efter Kundens instruktioner, genomföra handel med Därvid ska, om inte annat överenskommits, Fondkonto användas för att redovisa transaktioner och innehav av Fondandelar samt i förekommande fall även utdelning, avgifter och skatter. Köp och inlösen Köp och inlösen av Fondandelar görs genom att Kunden lämnar uppdrag till Banken. Banken utför köpuppdrag respektive uppdrag om inlösen av Fondandelar efter det att fullständigt uppdrag från Kunden har kommit Banken tillhanda. Kunden är införstådd med att köp och inlösen av Fondandelar utförs så snart det är möjligt och att viss fördröjning kan förekomma innan transaktionen är genomförd och registrerad på Kundens Fondkonto. Närmare bestämmelser om Fonders bryttidpunkter m.m. finns tillgängliga för respektive Fond på Bankens webbplats eller på bankkontor. De bryttidpunkter som anges i juridisk information för Externa Fonder gäller i vissa fall inte vid handel med Externa Fondandelar som utförs av Banken. För Externa Fonder lägger Banken normalt order om köp respektive inlösen av Fondandelar en (1) Bankdag efter det att fullständigt uppdrag från Kunden kommit Banken tillhanda. Vid köp av Fondandelar ska likvidbeloppet finnas tillgängligt för Banken när Kunden lämnar sin köporder. Banken har rätt att inte utföra lämnad order eller att utföra denna endast till viss del om likvidbelopp saknas. Vid inlösen av Fondandelar ska dessa finnas registrerade på Kundens Fondkonto när Kunden lämnar sin inlösenorder. Kunden erhåller likvid för inlösen efter det att Banken har mottagit likviden från Fonden/det Fondbolag som förvaltar Fonden. Medel i utländsk valuta som Banken erlägger respektive mottar för Kundens räkning omräknas till svenska kronor av Banken, innan redovisning sker till Kunden. B. REGISTRERING AV FONDANDELAR/FÖRVALTARREGISTRERING Fondandelar förvaltade av Swedbank Robur Fonder AB registreras i Kundens namn i respektive fonds andelsägarregister. Övriga Fondandelar registreras i Bankens namn för Kunds räkning. Registrering i Bankens namn kallas nedan Förvaltarregistrering. Vid Förvaltarregistrering är Kundens Fondandelar registrerade på ett samlingskonto i Bankens namn för kunders räkning. Kundens Fondandelar hålls Bl 7996 utg 5 Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Sida 1(2) därmed avskilda från Bankens tillgångar. Banken kan låta förteckna Fondandelarna hos annat institut i Sverige eller i utlandet och samregistrera andelarna med andra andelsägares andelsinnehav. Om Kunden har separationsrätt i händelse av att Banken eller förvaltarregistrerande institut skulle försättas i konkurs eller drabbas av liknande åtgärder är beroende av tillämplig lagstiftning. I Sverige föreligger separationsrätt under förutsättning att Kundens Fondandelar hålls avskilda från Bankens eller institutets egna tillgångar. Vid förteckning hos institut i utlandet kan det i vissa fall på grund av tillämplig lagstiftning förekomma att separationsrätt inte föreligger, varvid Kundens Fondandelar, vid en konkurssituation, skulle kunna ingå i institutets tillgångar. C. FÖRTECKNING OCH FÖRVALTNING Förteckning Banken ska på Kundens Fondkonto förteckna Kundens Fondandelar som har förmedlats genom Banken. Har Kunden flera Fondkonton hos Banken och har Kunden inte instruerat Banken om på vilket Fondkonto viss Fondandel ska förtecknas, får Banken bestämma på vilket Fondkonto förteckningen ska ske. Registrering av Fondandelar på Kundens Fondkonto utförs av Banken så snart det är möjligt. Kunden är införstådd med att viss fördröjning kan förekomma innan registreringen är genomförd. Banken förbehåller sig rätten att besluta om vilka Fondandelar som vid var tid ska kunna registreras på Fondkonto. Uppgift härom kan erhållas från Banken. Utdelning För Externa Fonder mottar Banken för Kundens räkning utdelningen och återinvesterar denna i samma Fond sedan Banken har gjort avdrag för preliminär skatt/kupongskatt. Detsamma gäller för övriga fonder om Kunden inte instruerat Banken om annat. Fondinformation Vid Förvaltarregistrering vidarebefordrar Banken till Kunden information från Fondbolag om rätt till inlösen av Fondandelar på grund av ändrade fondbestämmelser utan avgift till Fondbolaget samt information om fusion mellan Fonder. Om inte annat särskilt överenskommits mellan Banken och Kunden avstår Kunden från att få annan information som Banken i egenskap av förvaltare får från Fondbolag. Fullmakt m.m. Banken har rätt att företräda Kunden i frågor relaterade till Kundens Banken får för Kundens räkning på eget initiativ och efter egen bedömning utföra eller underlåta att utföra åtgärder avseende Fondandelar, förutsatt att Banken meddelat Kunden om åtgärden och Kunden inte lämnat instruktion om annan åtgärd till Banken inom i meddelandet föreskriven tid. Kunden är bunden av den åtgärd som Banken därmed utfört eller underlåtit att utföra som om Kunden själv givit uppdrag om åtgärden. Redovisning Redovisning av innehav på Fondkonto lämnas i årsbesked per den 31 december. Vid köp och inlösen av Fondandelar, förutom vid köp under regelbundet sparande, skickar Banken avräkningsnota. Information om regelbundet sparande lämnas halvårsvis. Redovisning av Fondandelar sker med högst sex decimaler. Redovisar Extern Fond innehav av Fondandelar till Banken med angivande av fler än sex decimaler, avrundar Banken enligt gängse avrundningsregler innan redovisning sker till Kunden. D. REKLAMATION Kunden ska inom skälig tid för Banken påtala eventuella fel eller brister som framgår av bekräftelse eller annan redovisning avseende Fondkonto samt utebliven bekräftelse. E. FELAKTIG FÖRTECKNING PÅ FONDKONTO M.M. Förtecknar Banken Fondandelar av misstag på Kundens Fondkonto får Banken korrigera aktuell förteckning. Kunden kan inte framställa några krav på ersättning gentemot Banken till följd av sådana misstag. Banken ska underrätta Kunden så snart Banken korrigerat misstaget. Har Kunden förfogat över av misstag förtecknade Fondandelar ska Kunden snarast möjligt återlämna dessa till Banken eller ersätta Banken på annat sätt. F. BÄSTA ORDERUTFÖRANDE Banken kommer att utföra order avseende Fondandelar genom att vidarebefordra ordern direkt eller genom en motpart till den aktuella Fondens Fondbolag (eller motsvarande) för utförande. Kunden är införstådd med att viss fördröjning kan förekomma innan en order som avser köp av Fondandelar i Extern fond är utförd såsom anges ovan under punkten A. Handel med fondandelar.

2 Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Sida 2(2) G. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 1. Avgifter och skatter Bankens avgifter för de tjänster som har samband med fondhandeln framgår av Bankens vid var tid gällande prislista. Information om gällande avgifter kan erhållas från Banken. Aktuella avgifter för respektive Fond framgår av respektive Fonds vid var tid gällande faktablad, fondbestämmelser och informationsbroschyr (eller motsvarande). Kunden svarar för samtliga skatter och avgifter som eventuellt ska betalas enligt svensk eller utländsk lag med anledning av uppdraget som Banken utför enligt dessa villkor. 2. Restriktioner och skatterättslig hemvist Kunden ska själv förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. För juridisk person avses normalt det land/den stat där den juridiska personen är registrerad eller där företaget/styrelsen har sitt säte. För fysisk person är det normalt det land/den stat vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning eller liknande omständighet. Tjänsterna enligt Avtalet riktar sig inte till fysiska personer bosatta i USA. eller juridiska personer med säte i USA. eller andra U.S. persons (såsom det definieras i vid var tid gällande Regulation S enligt 1933 års U.S. Securities Act) eller till sådana personer i andra länder där det krävs att Banken har vidtagit registreringsåtgärder eller andra liknande åtgärder. 3. Adressändring Kunden försäkrar att lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tilllämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Banken skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. vid flytt utomlands. Kunden ska även skriftligen underrätta Banken om ändring av namn, adress eller e-postadress. 4. Inlösen p.g.a. fondrestriktioner Det kan finnas restriktioner för köp och innehav av vissa Om förvärv skett trots sådana restriktioner har Banken rätt att inlösa aktuella 5. Villkorsändring Ändringar av villkor i avtalet ska ha verkan gentemot Kunden en månad efter det att meddelandet i enlighet med punkten 7 nedan har ansetts kommit Kunden tillhanda. Om Kunden inte godtar ändringen ska denne inom nämnda tid säga upp avtalet till upphörande. Vid sådan uppsägning kommer Kundens Fondandelar att inlösas, om inte Kunden samtidigt med uppsägningen skriftligen lämnar andra anvisningar om överföring av på Fondkontot förtecknade Fondandelar och sådan överföring enligt Bankens bedömning kan ske i enlighet med gällande regler. Inlösen till följd av sådan uppsägning kommer att begäras av Banken snarast möjligt efter att Banken mottagit Kundens uppsägning. Ur inlösenlikviden har Banken rätt att ta ut avgift för avvecklingskostnader. 6. Uppsägning Banken eller Kunden kan säga upp avtalet till upphörande en månad efter det att meddelandet i enlighet med punkten 7 nedan har ansetts kommit andra parten tillhanda. Vid avtalets upphörande ska parterna genast reglera samtliga sina förpliktelser enligt dessa bestämmelser. Avtalet gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot motparten. Oavsett vad som sagts i föregående stycke får part säga upp avtalet med omedelbar verkan om motparten väsentligen brutit mot avtalet. Varje avtalsbrott, där rättelse trots begäran härom inte snarast möjligt vidtagits, anses som ett väsentligt avtalsbrott. Banken får även säga upp avtalet med omedelbar verkan vid förändringar beträffande Kundens skatterättsliga hemvist som medför att Banken inte längre kan fullgöra sin skyldighet att för Kundens räkning vidta åtgärder beträffande skatt eller att fullgörandet av sådan skyldighet avsevärt försvåras. Vid avtalets upphörande har Banken rätt att inlösa Kundens kvarvarande Fondandelar, om inte Kunden dessförinnan skriftligen lämnat andra anvisningar om överföring av på Fondkontot förtecknade Fondandelar och sådan överföring enligt Bankens bedömning kan ske i enlighet med gällande regler. Ur inlösenlikviden har Banken rätt att ta ut avgift för avvecklingskostnader. Om Banken upphör att förmedla köp och/eller inlösen av Fond äger Banken rätt att omregistrera samtliga Fondandelar hos sådan Fond i Kundens namn, om det enligt Bankens bedömning kan ske i enlighet med gällande regler. Om sådan omregistrering inte, enligt Bankens bedömning, kan ske har Banken rätt att inlösa Kundens andelar. Ur inlösenlikviden har Banken rätt att ta ut avgift för avvecklingskostnader. I de fall Banken inte vidtar någon av ovan nämnda åtgärder vid upphörandet av förmedling av viss Fond, äger Banken rätt till ersättning av Kunden för fortsatt administration av Kundens 7. Meddelanden och information Kunden godkänner att Banken tillhandahåller bekräftelser, redovisning, meddelanden m.m. och information såsom t.ex. faktablad till Kunden via e- post till den e-postadress Kunden meddelat Banken eller via meddelande i Kundens Internetbank eller på webbplats om Banken på något av föregående sätt elektroniskt underrättat Kunden om detta, när Banken bedömer att sådant tillhandahållande är lämpligt. Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen i vanligt brev eller rekommenderat brev. Meddelande som skickats av Banken med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Kunden senast femte Bankdagen efter utskicket, om brevet sänts till den adress som Kunden senast uppgivit. Meddelande genom telefax, telex, S.W.I.F.T., Internet eller annan elektronisk kommunikation (däribland e-post och meddelande inom Kundens Internetbank) ska anses ha kommit Kunden tillhanda när det har skickats om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress eller när det gäller Internetbanken, när meddelandet har skickats. Om ett sådant meddelande når Kunden på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av påföljande Bankdag. Meddelande från Kunden till Banken ska ställas till den adress som anges i avtalet, såvida Banken inte begärt svar till annan adress. Meddelande från Kunden ska anses ha kommit Banken tillhanda den Bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. 8. Begränsning av Bankens ansvar Banken är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Banken att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Om Banken till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning, ska Banken respektive Kunden inte vara skyldig att betala dröjsmålsränta. Banken svarar inte för skada som förorsakas av Fondbolag, uppdragstagare eller institut som Banken med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats genom att ovan nämnda organisationer eller institut har blivit insolventa. Banken svarar inte heller för skada som uppkommer för Kunden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Banken beträffande Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken, om Banken varit normalt aktsam. För kommissionsuppdrag lämnat av annan Kund än konsument i egenskap av icke-professionell kund, ansvarar Banken inte för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av grov vårdslöshet. För andra uppdrag än kommissionsuppdrag ansvarar Banken inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Bankens grova vårdslöshet. Banken ansvarar inte för riktigheten av information om, till exempel Fond, som externa informationslämnare tillhandahåller Kunden via Banken. 9. Utlämnande av uppgifter till annan Kunden medger att Banken, tillföljd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut, svenska/utländska handelsregler och/eller Bankens avtal med svensk/utländsk myndighet, Fondbolag eller avtal/villkor för visst värdepapper, lämnar uppgift om Kunden och dennes förhållanden. Kunden är vidare skyldig att på Bankens begäran tillhandahålla sådana uppgifter. 10. Tillämplig lag och tvist Tolkning och tillämpning av avtalet ska ske enligt svensk rätt.

3 Information om Swedbank och om handel med fondandelar Allmän information om Banken Namn: Swedbank AB (publ) Adress: Stockholm Tel: Hemsida: Banken är moderbolag i Swedbank-koncernen. Banken är ett bankaktiebolag som i enlighet med lagen om bank- och finansieringsrörelse har tillstånd att bedriva bankrörelse. Banken har även tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden. Banken står under tillsyn av Finansinspektionen. Finansinspektionen Brunnsgatan 3 Box STOCKHOLM Språk och metoder för kommunikation Avtalsvillkor och information om tjänsten tillhandahålls på svenska. Under avtalstiden kommer Banken att kommunicera med kunden på svenska. Banken kan, för fonder som inte förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, komma att tillhandahålla information på engelska. Kommunikation mellan kunden och Banken kan ske genom brev, att kunden besöker något av Bankens bankkontor eller nyttjar Bankens Telefon- eller Internetbank. Banken kan, beroende på omständigheterna och lämplighet, kommunicera med kunden via brev, telefon, e-post, telefax, Internetbanken eller via Bankens hemsida. Risker Sparande i fondandelar är förknippat med risker. Värdet på fonder går upp och ner. Hur stor risk som är förknippad med en viss fond beror på hur stora svängningarna är. Värdet på en fond med hög risk svänger mycket och det är därför svårare att förutsäga det framtida värdet. En fond med låg risk har en stabilare värdeutveckling. Olika fonder har olika risker. Långa räntefonder och realräntefonder har till exempel låg risk. Aktiefonder har högre risk. Globala aktiefonder har generellt en lägre risk än svenska aktiefonder. För ytterligare information om risker hänvisas till Bankens blankett Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument. Intressekonflikter och incitament Banken söker i möjligaste mån undvika intressekonflikter mellan Banken och Bankens kunder. I de fall en kunds och Bankens intressen inte sammanfaller strävar Banken efter att kundens intressen inte åsidosätts. Regler avseende intressekonflikter finns i olika interna policydokument. För ytterligare information hänvisas till Bankens blanketter Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Swedbanks värdepappersrörelse respektive Information om incitament. Ångerrätt Om kunden har tecknat avtal på distans enligt distans- och hemförsäljningslagen gäller ångerrätt. Ångerfristen är 14 dagar från den dag då Ramavtal för fondhandel och fondkonto ingicks eller tidigast den dag då du erhållit denna information och tjänstens avtalsvillkor. Ytterligare information om ångerrätten kan fås via Bankens Telefonbank och på Bankens hemsida. Kunden uppmärksammas särskilt på att ångerrätten inte gäller för redan utförda köp- eller försäljningsuppdrag. Information om investerarskydd Enligt lagen om investerarskydd har kunden, om denne i händelse av Bankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos Banken, rätt till ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per 1 mars 2013 uppgår till högst kr. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som Banken tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning skall senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning. Reklamationer och ersättningsanspråk Vid reklamationer och ersättningsanspråk ska kunden vända sig till sin kontaktperson i Banken. Om en reklamation inte kan tillmötesgås, informeras kunden om att han eller hon kan föra ärendet vidare inom Banken genom att skriva till Swedbank, Klagomålsansvarig, Stockholm. Kunden kan också få hjälp med att föra ärendet vidare till klagomålsansvarig genom att kontakta handläggaren av reklamationen eller annan medarbetare i Banken. Dessutom kan kunden utan kostnad få information om gällande regler och praxis från Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Information enligt personuppgiftslagen, PuL, om behandling av personuppgifter Banken behandlar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan, intresseanmälan och när avtal träffas eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (t.ex. kreditupplysning eller affärsbedömning). Vid bankärenden som utförs via telefon behandlas personuppgifter även genom inspelning av telefonsamtal. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Banken komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande av uppgifter från offentliga och privata register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister SPAR. Banken behandlar personuppgifterna för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har träffats. Behandling av personuppgifter sker även för att Banken ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för finansiell rådgivning, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, t.ex. i riskberäkningsmodeller som Banken använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. Banken kan också, om inte direktreklamspärr har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål, varvid kunder kan komma att kontaktas via e-post. Personuppgifter kan för angivna ändamål, med beaktande av banksekretessen, komma att lämnas ut till och behandlas av företag inom Swedbank-koncernen och till andra företag som Banken samarbetar med, t.ex. kreditupplysningsföretag och företag som hanterar betalningskrav. I vissa fall är Banken också skyldig att lämna uppgifter till myndighet, t. ex. till Skatteverket och Finansinspektionen. Om du önskar information om vilka uppgifter Banken behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig av dig undertecknad - begäran härom till Swedbank AB, Business Back Office, K8, Stockholm. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från Banken eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift. Bl 1161 utg 1

4 INFORMATION OM KUNDKATEGORISERING Enligt lagen om värdepappersmarknaden skall alla kunder som handlar värdepapper, köper eller säljer fondandelar eller gör andra transaktioner på värdepappersmarknaden indelas i olika grupper för att anpassa nivån på kundskyddet. Skyddet är olika för olika kundgrupper beroende på kundens kunskaper, erfarenhet och övriga förhållanden. Kunderna indelas i icke-professionella kunder, professionella kunder eller jämbördiga motparter. Högst skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har kunderna som är jämbördiga motparter. Om banken inte meddelar annat kategoriserar banken dig som icke-professionell med högsta skyddsnivå. Icke-professionell kund Denna grupp har den högsta kundskyddsnivån. Det innebär bland annat att banken kommer att informera om banken och dess tjänster. Banken kommer också att lämna information om aktuella finansiella instrument och riskerna med dessa samt kostnader och andra avgifter för handel i dessa. När banken tillhandahåller portföljförvaltning eller investeringsrådgivning kommer banken att bedöma om en tjänst eller ett instrument är lämplig för kunden innan banken tillhandahåller tjänsten eller rekommenderar instrumentet. Bedömningen gör banken mot bakgrund av kundens investeringsmål, finansiella ställning samt erfarenhet av och kunskap om tjänsten eller transaktionen. Vid andra typer av tjänster än portföljförvaltning och investeringsrådgivning kommer banken att bedöma om tjänsten passar kunden mot bakgrund av kundens kunskaper och erfarenheter. En sådan bedömning görs dock inte då kunden på egen begäran lägger order på sådana finansiella instrument som banken bedömer vara okomplicerade. Under vissa omständigheter kan icke-professionella kunder flyttas till gruppen professionella kunder. Det kan ske generellt, eller för en viss grupp eller vissa grupper av finansiella instrument och tjänster. För en sådan omplacering gäller speciella förutsättningar. Närmare upplysningar lämnas av din rådgivare eller ditt lokala bankkontor. En placering i gruppen professionella placerare gör att skyddsnivån minskar. Professionell kund Professionella kunder antas vara i stånd att fatta sina egna investeringsbeslut och förstå riskerna med sina investeringar. De förväntas normalt ha sådana kunskaper att de själva kan avgöra vilken information de behöver för att kunna göra ett investeringsbeslut. Det innebär att den som är professionell kund själv måste begära den information som hon eller han anser sig behöva. Vid investeringsrådgivning gör banken normalt inte någon bedömning av kundens erfarenhet och kunskaper och inte av kundens finansiella ställning. Vid portföljförvaltning sker inte heller någon bedömning av kundens erfarenhet och kunskaper. Vid andra typer av tjänster sker till skillnad från vad som gäller beträffande icke professionella kunder - ingen bedömning avseende om tjänsten är passande mot bakgrund av kundens kunskaper och erfarenheter. Professionella kunder kan på begäran och efter bankens medgivande flyttas till gruppen icke-professionella kunder och därmed höja skyddsnivån. Professionella kunder kan också på begäran och efter bankens medgivande flyttas till gruppen jämbördiga motparter och därmed sänka skyddsnivån. Närmare upplysningar om det lämnas av din rådgivare eller ditt lokala bankkontor. Jämbördig motpart Jämbördiga motparter har lägst kundskydd. Vid portföljförvaltning och investeringsrådgivning kommer dock en bedömning att ske om tjänsten är lämplig för kunden mot bakgrund av kundens syfte med investeringen. Jämbördig motpart kan på begäran och efter medgivande flyttas till gruppen professionella kunder eller till gruppen icke-professionella kunder och därmed höja skyddsnivån. Närmare upplysningar lämnas av din rådgivare eller ditt lokala bankkontor. Bl 1457 utg 1

5 Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Swedbanks värdepappersrörelse Från den 1 november 2007, har du som kund rätt att få information om de riktlinjer för intressekonflikter som banken har. Med intressekonflikter menas att banken och du kan ha olika intressen av utfallet av ett uppdrag som banken utför för din räkning. Intressekonflikter kan också uppkomma mellan dig och en annan kund när banken ska ta tillvara bådas intressen. Att olika parter har skilda intressen är vanligt i affärslivet. Som exempel kan nämnas de olika intressen som finns mellan köpare och säljare, mellan producent och konsument eller mellan företag och dess anställda. Men intressekonflikter kan bli ett problem när någon har flera olika intressen att tillvarata samtidigt och intressekonflikten då inte hanteras på ett lämpligt sätt. Ditt förtroende för Swedbank är av största betydelse för oss. Våra skilda verksamheter kan bidra till att det ibland kan vara svårt att överblicka de intressekonflikter som kan uppstå mellan dig och banken. För att du ska känna trygghet, och veta att banken hanterar eventuella intressekonflikter på ett sådant sätt att dina intressen tas tillvara, beskriver vi nedan hur vi arbetar med dessa frågor. Interna regler och kontroll av regelefterlevnad Swedbank vidtar alla rimliga åtgärder för att identifiera och hantera intressekonflikter som uppkommer i verksamheten. Viktiga delar för hanteringen av intressekonflikter är bl.a. att vi har en organisatorisk och fysisk skillnad mellan olika funktioner och enheter. vi är tydliga och öppna i beskrivningen av de olika funktionerna eller enheterna. vi säkerställer och bevarar den interna sekretessen mellan olika funktioner och enheter. vi motverkar att jävsförhållanden uppkommer i verksamheten. vi har en oberoende kontroll för hur reglerna efterlevs. Vi har även en rad interna instruktioner som anger hur intressekonflikter ska hanteras så att kundernas intressen uppmärksammas. Exempel på sådana instruktioner är bankens regler om hanteringen av anställdas egna värdepappersaffärer. hur rådgivning kring finansiella instrument ska gå till. hur banken ska uppträda på värdepappers- och valutamarknaden. vilka åtgärder banken ska vidta vid utförande av en order om köp eller försäljning av värdepapper för att uppnå bästa möjliga resultat i fråga om pris, kostnad, snabbhet m.m. hur bankens oberoende och objektivitet vid utfärdande av investeringsanalyser ska bevaras. hur banken ska uppträda när den är s k emissionsinstitut eller medverkar vid företagsuppköp. Utbildningsinsatser och rutiner På banken utbildas berörd personal kontinuerligt och fortlöpande i frågor som rör intressekonflikter och etiskt förhållningssätt. Vi har även särskilda rutiner för att följa upp att externa och interna regelverk följs. Ytterligare information Om våra åtgärder inte räcker till för att förhindra att dina intressen kan komma att påverkas negativt, får du information om intressekonflikten innan vi åtar oss att genomföra det uppdrag du lämnat till banken. Vill du ha ytterligare information kring intressekonflikter kan du vända dig till Koncernstab Kommunikation. Bl 7978 Utg 2

6 Information om incitament Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som ges till eller av tredje part och som har samband med värdepapperstjänster som Swedbank AB utför åt dig. Portföljförvaltning Extern portföljförvaltare kan få provision av Swedbank för sin förmedling av order till banken. För förmedling av sådana affärer får portföljförvaltaren ett belopp som motsvarar en del av det courtage som anges på din avräkningsnota. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning portföljförvaltaren får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig. Fondandelar Fonder som förvaltas av Swedbank Robur Fonder Swedbank får ersättning från Swedbank Robur Fonder AB (Robur) för förmedling av fondandelar. Ersättning utgår dels med 0,6 % på nyförsäljningsvolymen av fonder med undantag för försäljning via PPM. dels med 65 % av respektive fonds nettoförvaltningsavgift för fonder med en förvaltningsavgift lika med eller över 1 procent och med 45 % av respektive fonds nettoförvaltningsavgift för fonder med förvaltningsavgifter lägre än 1 procent. I vissa fall utgår ersättning även med en inköpsprovision beräknad som en procentandel av insatt belopp. Premieobligationer Swedbank får ersättning av Riksgäldskontoret för förmedling i samband med nyemission av premieobligationer. För obligationer med löptid om fyra år eller kortare utgår ersättning med 0,4 procent av det nominella beloppet. För obligationer med löptid längre än fyra år utgår provision med 0,5 procent av det nominella beloppet. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning Swedbank får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig. Räntemarknaden Swedbank kan få ersättning av emittenter av obligationer eller penningmarknadsinstrument för sin medverkan i primäroch andrahandsmarknaden. Ersättning utgår vanligtsvis med en fast del och en rörlig del baserad på omsättningen. Du som kund betalar det pris som du och banken kommer överens om. Nämnda ersättningar innebär inte att du betalar något extra. Ytterligare information Önskar du ytterligare information kan du vända dig till Swedbank Compliance. Du som kund betalar endast avgift till Robur i form av en förvaltningsavgift. Den ersättning som Swedbank får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig. Fonder som förvaltas av externt fondbolag Swedbank får också ersättning av externa fondbolag för förmedling av deras fonder. Ersättning utgår med en provision beräknad som en procentandel av förvaltningsavgiften som vanligtvis är 50 % men kan avvika med upp till 35 % beroende på vilken fond som avses. I vissa fall utgår ersättning även med en inköpsprovision beräknad som en procentandel av insatt belopp samt på prestationsbaserade belopp. Du som kund betalar endast avgift till fondbolaget i form av en förvaltningsavgift. Den ersättning som Swedbank får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig. Individuellt pensionssparande i fonder Swedbank får ersättning för förmedling av individuellt pensionssparande i fonder. Ersättningen är densamma som angivits ovan för fondsparande hos Robur och externt fondbolag. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning som Swedbank får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig. Bl 7980 utg 4

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster Värdepappersbolaget East Capital AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL 2010-12-31 1(4) DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen om

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Komplett uppsättning depåhandlingar Välkommen som depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver ni fylla i och underteckna depåavtalet samt ta del av den information som gäller för SIP Nordic

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer Web Pdf Bl. 2-1556 2009-07-10 A N S Ö K A N / S K U L D E B R E V D A N SKE D I R E K T L Å N K R E D I T F Ö R K O N S U M E N T S E N S K I L D A B R U K Obs! För att vi ska kunna behandla din ansökan

Läs mer

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Om du ska köpa bostad, lägga om bolånen eller finansiera renoveringen kan vi erbjuda dig ett schysst bolån. Vi erbjuder bottenlån upp till 85% av bostadens värde och

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer