Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004"

Transkript

1 Bilaga till landstingsdirektörens rapport till landstingsstyrelsen den 9 februari 2010 Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 En första översiktlig rapport lämnades vid landstingsstyrelsens sammanträde den 29 januari 2008 ( 5). Därefter har redovisningar skett vid landstingsstyrelsens sammanträden den 2 september 2008 ( 174) och den 3 juni 2009 ( 103). I det följande redovisar jag de åtgärder som vidtagits beträffande uppdrag landstingsstyrelsen gett mig och som inte är färdigrapporterade och nya uppdrag under 2008 och Ytterligare åtgärder för att långsiktigt sänka kostnaderna Landstingsdirektören ges i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder för att sänka kostnaderna inom områdena läkemedel, region- och rikssjukvård, hjälpmedel, personalkostnader, övriga åtgärder och tillfälliga åtgärder. För åtgärder med ekonomisk effekt på sikt, ges landstingsdirektören i uppdrag att fortsätta analysarbetet och återkomma till styrelsen med redovisning. Se även Fortsatt översyn av hälso- och sjukvården Landstingsdirektören ges i uppdrag att identifiera och snarast genomföra ytterligare åtgärder som leder till kostnadsminskningar på minst 23 mkr. Landstingsdirektören ges i uppdrag att överväga vilka åtgärder som behöver vidtas med anledning av den vidgade vårdgarantin och vid behov återkomma till styrelsen med förslag när den pågående inventeringen av nuläget avseende bl a köer till behandling är slutförd. Landstingsdirektören ges i uppdrag att löpande återrapportera om genomförandet av förändringarna Kontinuerlig avrapportering sker i mina rapporter till landstingsstyrelsen om ekonomi och systematiskt förbättringsarbete samt i beslutsärendena om delårsrapporterna. 1

2 Revisionsrapport om landstingets barnhälsovård Revisionsrapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer och åtgärd: Styrelsen avvaktar införandet av den nya organisationen och ger även landstingsdirektören i uppdrag att följa upp den nya organisationens införande och dess ändamålsenlighet. År 2005 inrättades en utvecklingsenhet för barnhälsovården i Norrbotten. Enheten är organiserad i två geografiska områden. Kustregionen omfattar Arjeplog, Arvidsjaur, Övertorneå, Överkalix, Haparanda samt Kalix, Piteå, Älvsbyn, Luleå och Boden. Inlandet omfattar Pajala, Gällivare-Malmberget, Kiruna och Jokkmokk. Enheten är bemannad med två distriktssköterskebarnmorskor på deltid (totalt 0,75) och två barnhälsovårdsöverläkare (totalt 0,2), en för vardera kusten och inlandet. Kostnaderna för att driva enheten delas mellan divisionerna Primärvård (distriktssköterskebarnmorskor) och Medicinska specialiteter (barnläkare). Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. Det uppnås genom att ge stöd i ett aktivt föräldraskap. Barnhälsovårdens roll är att stärka föräldrarnas kompetens och tilltro till sig själva. Dagsläget i Norrbotten ska fortlöpande inventeras genom möten med barnhälsovårdspersonalen runt om i länet. Genom sammankomsterna identifieras behov och förväntningar och nätverk kommer att byggas upp, träffar genomförs regelbundet. En intern hemsida för hela Norrbotten har utformats (se Den vidareutvecklas och uppdateras fortlöpande. BMI- mätning har införs för fyraåringar. Registrering sker både i BVC-journal och i lablistan i VAS. Den senare för att statistik ska kunna tas ut. En utbildningsinsats för självskattning av deprimerade mödrar efter förlossning håller på att planeras. De berörda divisionerna har gemensamt ansökt om medel för att förstärka basnivån, d v s primärvården, med barnhälsovårdspsykolog, genomföra utbildningsaktiviteter och utföra fler utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Medlen har sökts från "Statsbidrag till landstingen för att förbättra kvaliteten i och tillgängligheten till verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa". Länsstyrgruppen, med representanter för ledningarna i landstinget respektive socialtjänsten, har beslutat att fokusera på bl a barn och ungdomars hälsa. I respektive primärvårdsregion ska det genomföras dialogmöten mellan socialtjänst, skola, primärvård och barn och ungdomspsykiatri kring barn och ungdomars psykiska ohälsa. Inom ramen för arbetet har också ett utredningsarbete om ansvarsförhållanden mellan kommun och landsting genomförts. 2

3 Investeringar 2005 Om och tillbyggnad får göras inom en total kostnad av tkr, varav tkr avser fastighetsinvesteringar, tkr avsatta driftmedel och tkr inventarier (bilaga 1). Landstingsdirektören bemyndigas att anta entreprenör. Jag har antagit entreprenör och skrivit under upphandlingsprotokollet för ombyggnation avseende IVAK vid Kalix sjukhus. För övriga objekt har Fastigheter inom division Service antagit entreprenör enligt gällande delegation. Objekten är följande (tkr): Objekt Fastigh Invent Drift Hyra Ombyggnad för införande av IVAK, Kalix sjukhus Ombyggnad för arkivlokaler för muséet, etapp 4, Björkskatans vårdcentral Ombyggnad vid Bergnäsets vårdcentral Nybyggnad av carport, Överkalix vårdcentral Parkeringsplatser vid Sunderby sjukhus 500 Ombyggnad för ny dataserverlokal, Landstingshuset Ombyggnad för skolsköterskelokaler, Grans naturbruksskola Ombyggnad för nya personalutrymmen, Gällivare sjukhus Lokalanpassning för äldreboende, Arjeplogs 125 vårdcentral Ombyggnad av distriktssköterskemottagning och flyttning av ljusbehandling till röntgenavdelningen, Arvidsjaurs vårdcentral Totalt Samtliga objekt är färdiga med undantag av arkivlokaler för museet, Björkskatan. Detta arbete avser flera etapper och avrapporteras fortlöpande i särskild ordning fram till att hela objektet avslutats enligt plan år Revisionsrapport om akut omhändertagande av äldre Landstingsdirektören har fått i uppdrag att följa upp att redovisade insatser för att förbättra det akuta omhändertagandet av äldre genomförs. Socialstyrelsens tillsynsavdelning, via de regionala tillsynsenheterna, genomförde och rapporterade 2006 en s k tematisk tillsyn av hur äldre tas om hand vid landets akutmottagningar. Tillsynen omfattade akutmottagningarna vid länets sjukhus. Av Socialstyrelsens beslut i de enskilda ärendena framgick att det finns 3

4 brister i akutmottagningarnas sätt att bemöta och ta hand om äldre personer. Brister iakttogs bl a vad gäller dokumenterade rutiner samt riktlinjer för prioriteringar och dokumentation. I sina beslut utgår Socialstyrelsen från att det vidtas åtgärder för att rätta till bristerna. Socialstyrelsen vidtar dock inga ytterligare åtgärder med anledning av tillsynen. Med anledning av Socialstyrelsens rapport och egna erfarenheter inleddes ett arbete med syfte att förbättra flödet för den aktuella patientgruppen. Även synpunkterna från revisionsrapporten har integrerats i förbättringsarbetet med Bra akutmottagning som påbörjades under juni 2007 med syfte att påbörja en förändringsprocess där länets akutmottagningar och primärvården ingår. Uppdraget omfattar i huvudsak följande moment där särskilt äldre patienter ska beaktas: Genomföra ett aktivt lärandestyrt förbättringsarbete enligt genombrottsmetoden och utveckla verksamheten under rubriken Bra akutmottagning. Grundprocessen i detta arbete kommer att vara genomförd i maj I första steget är målet att uppnå effekter som minskar tiden vid akutmottagningarna så att alla patienter som är prioriterade till att åtgärdas/behandlas på akutmottagning ska: Inom 30 minuter efter ankomsten, få en första bedömning av en läkare. Prio 1-patienter, inom 15 minuter bli behandlade eller omprioriterade. Ha en handläggningstid som inte överstiger 180 minuter. Att etablera en förbättrad trygghet och säkerhet i vården genom ett likvärdigt akut omhändertagande med likartade riktlinjer för vården vid länets samtliga akutmottagningar. Att skapa/utveckla samverkansrutiner mellan akutmottagningarna och andra samverkande enheter, t ex röntgen, lab, vårdavdelningar eller primärvård. Att skapa effektivare patientflöde (tid, kvalitet etc) mellan akutmottagningarna och andra samverkande enheter, t ex röntgen, lab, vårdavdelningar eller primärvård. Förbättringsarbetet ska ske i samarbete/samverkan med primärvården och övriga medicinska specialiteter inom landstinget. Arbetet i andra utvecklingsprocesser som införande av sjukvårdsrådgivning, utvecklingsarbetet avseende multisjuka äldre samt pågående samjoursförändringar ska även beaktas. Avrapportering med anledning av Socialstyrelsens tillsyn samt arbetet i projektet Bra akutmottagning sker löpande i min rapport till styrelsen. 4

5 Dokumentation av kroppsskador Landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa att dokumentation av kroppsskador kan utföras och att lagring av bilderna kan ske i landstingets vårdadministrativa system VAS. Vidtagna åtgärder ska rapporteras till styrelsen Den framtida hälso- och sjukvården i Kiruna Mot bakgrund av det redovisade föreslås att landstingsstyrelsen fattar följande beslut: Utvecklingsgruppens förslag till redovisade åtgärder för att utveckla verksamheten inom hälso- och sjukvården i Kiruna godkänns och landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa att åtgärderna genomförs. Landstingsdirektören ges i uppdrag att utreda införande av en gemensam ingång till hälso- och sjukvården i Kiruna inkluderande gemensam reception/information/kassa samt gemensam mottagning och provtagning. Utredningen ska redovisas senast den 30 april Kontinuerlig avrapportering av dessa förändringar samt IVAK sker i mina rapporter till landstingsstyrelsen. IVAK som invigdes i juni 2007 är i drift fr o m september och fungerar som planerat. Utredningen om gemensam ingång m m till hälso- och sjukvården i Kiruna blev försenad under Utredningsrapporten redovisades till styrelsen den september Den februari 2009 fattades beslut om fastighetsinvestering. Ekonomiska ramar för åtgärder beaktades av landstingsstyrelsen respektive landstingsfullmäktige i juni (Landstingsplan ). Gemensam ingång, kassa och laboratorium beslutat och färdigställt. Slutbesiktning har skett den 21 januari Verksamhet och lokalanvändning vid Sunderby sjukhus Landstingsdirektören ges i uppdrag att ta fram en plan för framtida verksamhet och lokalanvändning vid Sunderby sjukhus i enlighet med redovisad inriktning. Uppdraget ska återrapporteras till landstingsstyrelsen. 5

6 Se beslut i Plan för användning av 2008 års särskilda ram för folkhälsoarbete Följande fördelning av landstingets särskilda ram till folkhälsa föreslås. Målområde Budget Samverkan kr kr Bidrag kr kr Hälsofrämjande väntrum kr Utbildning kr Summa kr kr 1 Ramen för folkhälsa används till ovanstående ändamål. 2 Åt landstingsdirektören uppdras att under året besluta om användning av medel inom ramarna för samverkan och bidrag. 3 Rapportering sker löpande till styrelsen i landstingsdirektörens rapport. Till vårens ansökningstillfälle inkom 19 ansökningar, varav sex (32 procent) beviljades bidrag med ett sammanlagt belopp av kr. Beviljade projekt riktade in sig på mötesplatser för barn och ungdomar, kost och motion, delaktighet, äldre, samt psykiskt funktionshindrade. Beviljade projekt våren 2008 Projekt Huvudsökande Beviljat belopp Hälsofrämjande mötesplats Hertsön Unga Örnar, Luleåkretsen kr Rörelse av vikt en aktiv Stiftelsen Teknikens Hus, kr temautställning för barn i Norrbotten Luleå Må bra Grans Naturbruksskola, kr Öjebyn Think Walk-projektet Sävast Byautveckling, kr Boden Vad är god hälsa för dig? En SPF Norrbotten, Luleå kr inspirationsdag för att förebygga ohälsa! Konstträffar Älvsby kommun stödgruppen, Älvsbyn kr Beviljade projekt hösten 2008 Projekt Typ Belopp Område Budoträning för vuxna inaktiva personer Samverkan Boden/Luleå med funktionsnedsättning i Luleå och Boden Handledning i sexologi för kuratorer Internt NLL Boden/ Luleå/ Länet Simskola för vuxna invandrarkvinnor samt Samverkan Luleå fysisk aktivitet för funktionshindrade Känsloskolan Samverkan Boden Projekt Typ Belopp Område Steget före, Barns och ungdomars hälsa Samverkan Kiruna 6

7 DISA-metoden Samverkan Luleå Projekt om lätt begåvningshandikappade Samverkan Boden/Luleå ungdomars självbild HOPP Hälsa Och Personlig Planering Samverkan Gällivare HBT Barents Samverkan Piteå/Länet/ Barents Hälsovägledning för skolan Samverkan Överkalix VIKTiga barn viktskola för överviktiga Samverkan Luleå barn och deras föräldrar inom Luleå kommun Summa Utveckling av njursjukvården i Norrbotten Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen att fatta följande beslut: 1 Länsstrategin för njursjukvård fastställs. 2 Landstingsdirektören ges i uppdrag att genom styrgrupp folkhälsa identifiera och ansvara för förebyggande insatser i samverkan med divisionerna Medicinska specialiteter och Primärvård i syfte att långsiktigt minska behovet av dialys i befolkningen 3 Landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa att insatser genomförs för att förbättra och utveckla den preventiva nefrologin i länet i enlighet med genomlysningens redovisning. 4 Landstingsdirektören får i uppdrag att säkerställa att ett utredningsarbete genomförs som syftar till att etablera lättvård/självdialys utifrån identifierade behov. Landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa att förutsättningarna för inrättande sjuksköterskebaserad transplantationsmottagning för efterkontroll utreds. 5 Förutsättningarna för nyttjande av distansöverbryggande teknik inom njursjukvården bedöms inom ramen för landstingets insatser inom e-hälsaområdet. 6 Resultatet av uppdragen ska återrapporteras till landstingsstyrelsen successivt. Eventuella ekonomiska resursbehov med anledning av uppdraget hanteras i beredningen av landstingsplanen. Avrapporterat till styrelsen den 28 oktober 2008 samt 3 juni och 17 december Ingår delvis i ärende den 5 februari 2009: Verksamhet och lokalanvändning vid Sunderby sjukhus Återremitterat ärende: Utveckling av den palliativa vården samt översyn av vårdplatserna i länet 1 Föreslagna satsningar på ökade personalresurser för palliativa resursteam godkänns. 7

8 2 Föreslagna förändringar av antalet vårdplatser vid sjukhus och primärvårdens observationsplatser godkänns. 3 om förändringar av antalet vårdplatser är fortsättningsvis arbetsbeslut i berörda verksamheter. 4 Förändringarna ska genomföras omgående och landstingsdirektören ges i uppdrag att ansvara för genomförandet. 5 Landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa att utvecklingsarbetet inom den palliativa vården fortsätter och att uppföljningen av verksamheten utvecklas inom ramen för landstingets planeringsprocess. 6 Landstingsdirektören ges också i uppdrag att löpande följa upp förändringarna och lämna rapport till landstingsstyrelsen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att säkerställa att befolkningarna i Haparanda och Älvsbyns kommuner har tillgång till och får en vård som är kvalitativt likvärdig med den som länets övriga medborgare får. Se Revisionsrapport om Granskning av övertidshanteringen inom ambulanssjukvården Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer: Initialt har bl a följande åtgärder vidtagits. För att minimera felriskerna avseende övertidsredovisning och attestering har en utveckling av attestrutinen beställts hos leverantören för lönesystemet. En utbildning av cheferna i de krav som ställs på attesterande chef är också inplanerad. Vid Vittangi ambulansverksamhet har en genomgång gjorts av arbetstidens förläggning och nya scheman har fastställts. erna har inneburit att behovet av övertid minskat avsevärt. För att komma tillrätta med de manuella interna kontrollrutinerna har en översyn av enhetschefens arbetsbelastning gjorts och mer tid avsatts för att säkra interna uppgifter innan attestering görs. Landstingsstyrelsen finner revisorernas iakttagelser oacceptabla och uppdrar därför till landstingsdirektören att granska förhållandena vid samtliga ambulansstationer samt att säkerställa att tillfredsställande riktlinjer och system för tidsrapportering införs. Landstingsdirektören ges också i uppdrag att följa upp att de redan vidtagna åtgärderna får avsedd effekt samt att återrapportera till landstingsstyrelsen vid sammanträdet den 2 september. Redovisas i min rapport till styrelsen den 2 september Avrapporterat till styrelsen den 28 april 2009 ( 43) under Uppföljning av revisionsrapporter Avrapportering har också skett den 3 juni Rutin upprättad. 8

9 Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapporter för år 2007 Uppföljning Landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektören i uppdrag att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de frågor som hälso- och sjukvårdsberedningarna aktualiserat. Återemitterades till styrelsen 23 september 2008 ( 193). Återföringsdag för beredningarna avrapporterad till styrelsen den 28 april 2009 ( 43). Avrapportering har skett den 28 april och 3 juni Utredning avseende förutsättningarna för införande av aktivt val av vårdgivare inom primärvården i Norrbotten Landstingsstyrelsen föreslås fatta följande beslut: 1 En utredning genomförs avseende förutsättningarna att införa ett system med aktivt val av vårdgivare inom landstingets primärvård i Norrbotten. 2 Utredningen ska i övrigt genomföras i enlighet med ovan angivna utgångspunkter. 3 Landstingsdirektören ges i uppdrag att genomföra utredningen. 4 Landstingsstyrelsen ska löpande hållas informerad om utredningens fortskridande och resultat genom kvartalsrapportering och med ambitionen att modellen ska inarbetas senast i Landstingsplan Planering för genomförande av utredning har påbörjats. fattade av landstingsstyrelsen den 3 juni och landstingsfullmäktige den juni samt landstingsstyrelsen den 17 december Införande och utveckling rapporteras löpande till styrelsen enligt upprättad rutin Information om textilavtalet Redovisning har lämnats till landstingsstyrelsens sammanträde den 2 september 2008 samt vid ett flertal andra tillfällen i skriftlig och muntlig form. 9

10 Rapport 3 juni 2009 ( 103). Ny ägare fr o m maj Samtliga insatser reglerade under Verksamheten utvecklas enligt plan Plan för användning av 2009 års ram för folkhälsoarbete 1 Ramen för folkhälsa används till ovanstående ändamål. 2 Åt landstingsdirektören uppdras att under året besluta om användning av medel inom ramarna för samverkan och bidrag. 3 Rapportering sker löpande till styrelsen. Vårens fördelning redovisades 3 juni och höstens fördelning 17 december Hälso- och sjukvård till gömda flyktingar och papperslösa m fl Landstingsstyrelsen beslöt att: 1 En utlänning, som fyllt 18 år, och som håller sig undan ett av- eller utvisningsbeslut så att det inte kan verkställas ska utöver omedelbar vård också erbjudas nödvändig vård till den verkliga kostnaden för vården enligt den av regionförbundet fastställda regionala prislistan. 2 Landstingsdirektören får i uppdrag att utarbeta och fastställa tillämpningsanvisningar. Under utarbetande Verksamhet och lokalanvändning vid Sunderby sjukhus Landstingsstyrelsen konstaterar att den genomförda översynen är omfattande och att den ger en god bild av de såväl akuta som långsiktiga behoven av lokalförändringar vid Sunderby sjukhus. De samlade behoven innebär, enligt styrelsens bedömning, ekonomiska åtaganden, om allt ska genomföras, som uppgår till betydande belopp. I nuvarande ekonomiska läge är det styrelsens bedömning att det inte är lämpligt eller möjligt att fatta beslut om genomförande av hela utvecklingsplanen. 10

11 I det korta perspektivet är det nödvändigt att vidta de åtgärder som betingas av landstingets åtagande avseende den regionaliserade läkarutbildningen. Övriga redovisade behov kommer att bli föremål för beslut successivt. Genom att påbörja etapperna C/F och E skapas goda förutsättningar inom sjukhuset för befintlig rehabiliteringsverksamhet samt för viktiga funktioner avseende njursjukvård, hjärtsjukvård, operation, sterilcentral samt Länstekniks verksamhet. Landstingsstyrelsen framhåller vikten av att i projekteringen beakta behovet av att förbättra och utveckla effektiva och ändamålsenligt patientflöden, utöver de åtgärder för att förbättra logistik av tekniska funktioner som redovisas i utvecklingsplanen. Avseende övriga redovisade åtgärder/behov är det styrelsens uppfattning att dessa ska prövas i ett senare skede. I samband med den fortsatta handläggningen av utvecklingsplanen ges landstingsdirektören i uppdrag att noggrant överväga möjligheterna att nyttja landstingets befintliga lokaler. Landstingsstyrelsen beslöt att: 1 Översynen av lokalanvändningen vid Sunderby sjukhus godkänns. 2 Medgivande lämnas för projektering av redovisade etapper C/F och E i utvecklingsplanen. 3 Landstingsdirektören ges i uppdrag att genomföra projekteringen samt att fortsätta beredningen av utvecklingsplanen och successivt återkomma till styrelsen med rapport och förslag till åtgärder. Avrapportering har skett den 25 augusti och 17 december Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapporter för år 2008 Samverkan Att följa upp införandet och tillämpningen av riktlinjerna för Norrbus och redovisa vad detta arbete konkret resulterat i. Att säkerställa att barnavårdscentralerna i länet gör en översyn av de rutiner som finns gällande överlämning till skolhälsovården och se till att dessa efterlevs för att uppnå en likvärdig överlämning i länet. Att säkerställa att samverkan mellan primärvården och kommunerna utvecklas avseende basverksamheterna mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete och föräldrastöd. Information och stöd I landstingsplanen är barns och ungdomars hälsa ett prioriterat område i det förebyggande arbetet. Vägledande för landstingets folkhälsoarbete är också den folkhälsopolitiska strategin i Norrbotten. De områden som landstinget prioriterar när det gäller barn är psykisk hälsa, övervikt och fetma, tobaksbruk, alkohol, narkotika och dopning, sexuellt överförbara infektioner, abor- 11

12 ter och kulturens bidrag till god livskvalitet. Denna prioritering är vägledande i ett pågående arbete tillsammans med divisionerna att finna landstingsövergripande mål och strategier, däribland kommunikation, för att optimera landstingets samlade insatser för barn. En handlingsplan när det gäller landstingets folkhälsoarbete med inriktning på barn och ungdomar är under utarbetande. Informationen och kunskapsöverföringen kan ske dels vid samtal med patient/förälder/barn och dels i informationsinsatser riktade till särskilda målgrupper. Landstinget arbetar också bl a tillsammans med kommunerna, för att stödja det lokala förebyggande arbetet som sker närmast befolkningen utifrån den folkhälsopolitiska strategin för Norrbotten. Sedan några år tillbaka genomför också landstinget, i samarbete med skolsköterskorna i länets kommuner, en undersökning om barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor. Undersökningen riktar sig till elever i årskurs 4 och 7 samt årskurs 1 i gymnasiet. Undersökningen följs av hälsosamtal i skolhälsovården vilket gör att enskilda individer med hälsoproblem kan fångas upp och erbjudas hjälp. Inom MVC och BVC är en av de viktigaste uppgifterna att arbeta med förebyggande insatser mot föräldrar och blivande föräldrar. En stor del av personalens uppgift är att informera om levnadsvanor (sömn, kost, motion etc). BVC mäter BMI (Body Mass Index) på alla fyraåringar för att identifiera individer med risk för övervikt och fetma. Betänkandet Föräldrastöd - en vinst för alla, nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap innehåller förslag till en långsiktig nationell strategi för generellt föräldrastöd. Stödet ska enligt förslaget erbjudas alla föräldrar som så önskar, från graviditeten till dess barnen är 18 år. Denna insats ska också ses som en del av regeringens folkhälsopolitik. Styrelsen bedömer att utredningens förslag kommer att ha stort värde för att utveckla och förbättra föräldrastödet men avser att avvakta nationella beslut innan landstingets verksamheter konkret tar sig an det utvecklingsarbete som kommer att krävas. Folktandvårdens driver ett ständigt pågående arbete för att förbättra tandhälsan. Förutom den individuella förebyggande vården och informationen som barn och föräldrar får vid barnens besök på Folktandvårdens kliniker fortsätter även det utåtriktade arbetet och samarbetet med BVC/MVC och förskolor. Idag är hälsoläget och den dagliga fluortillförseln annorlunda och därför anses det vara mer effektivt med riktad profylax till individer eller grupper som har hög sjukdomsaktivitet. Följa upp att ovan redovisade insatser för information och stöd genomförs. Trygghet Följa resultatet av de patient- och bemötandeenkäter som genomförs och att resultaten tas om hand på ett sätt som leder till förbättrings- och utvecklingsarbete i bemötandefrågor. I uppdraget att förbättra bemötande ingår även att beakta anmälningar till patientnämnden avseende brister i bemötandet 12

13 Övrigt Följa upp att planerna på att införa distansöverbryggande teknik inom den logopediska verksamheten för att öka tillgängligheten genomförs. Återföringsdag för samtliga beredningar planerad till den 11 mars Styrelsens beredning av programberedningens verksamhetsrapport för år 2008 Prevention och information Att se över möjligheterna till ytterligare fördjupat samarbete mellan landstinget och patient- och anhörigorganisationer. Bemötande och tillgänglighet Följa resultatet av de patient- och bemötandeenkäter som genomförs och att resultaten tas om hand på ett sätt som leder till förbättrings- och utvecklingsarbete i bemötandefrågor. I uppdraget att förbättra bemötande ingår även att beakta anmälningar till patientnämnden avseende brister i bemötandet Samverkan och behandling Se över möjligheterna att öka kompetensen hos ungdomsmottagningarnas personal, även i de mindre kommunerna, att möta individer med psykisk ohälsa. Säkerställa att det finns fungerande rutiner för överlämning mellan barnoch ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Säkerställa att det inom verksamheterna finns fungerande rutiner för kontinuerlig uppföljning av utskrivna läkemedel. Lika/olika villkor Att säkerställa att utveckling av ungdomsmottagning eller liknande verksamhet sker i hela länet, även i de mindre kommunerna. Återföringsdag för samtliga beredningar planerad till den 11 mars Styrelsens beredning av regionala beredningens verksamhetsrapport för år 2008 Ledarskapets betydelse för strukturella förändringar Under 2009 planeras följande aktiviteter för att stödja utvecklingen av ledarskapet i regionen: Norrbottenskonferensen vår och höst på temat regionalt företrädarskap. 13

14 Kunskapsunderlag som kommuniceras bland annat genom rapporter, artiklar, seminarier, konferenser och workshops. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören följande uppdrag: Utvärdering av de kompetenshöjande aktiviteternas effekter. Utvärdering av genomförda Norrbottenskonferenser och behovsanalys för planering av nya aktiviteter. Nya perspektiv Medieanalys av i vilken utsträckning landstingets regionala utvecklingsarbete förknippas med betydelsen av nya perspektiv. Unga människor Under 2009 planeras följande aktiviteter i arbetet för nya perspektiv: Samordning av landstingets arbete för att involvera unga människor. Policypåverkan i ungdomsfrågor med perspektivet konkurrenskraft och framtidstro istället för inflytande och utsatthet genom bl.a. medverkan i AER:s ungdomsgrupp. Utarbeta en strategi för arbetet med ungdomsfrågor i Norrbotten, tillsammans med andra utvecklingsaktörer och nyckelorganisationer. Samordningsfunktion för kommunernas ungdomsansvariga tillsammans med Kommunförbundet. Etablering av mötesplatser för förtroendevalda och unga människor i Norrbotten. Strategin att involvera unga människor är relaterad till andra strategier och även till projektet Attraktiv region som landstinget driver tillsammans med Länsstyrelsen, Kommunförbundet och Luleå tekniska universitet. Tillsammans med Attraktiv region och Luleå tekniska universitet ska en regional framsyn med unga som avsändare genomföras under Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören följande uppdrag: Följa projekten och redovisa resultaten till landstingsstyrelsen. Regionala utvecklingsmedel Årlig sammanställning av beviljade projekt med uppföljning av resultat och indikatorer. Återföringsdag för samtliga beredningar planerad till den 11 mars Införande och tillämpning av rehabiliteringsgarantin 1 Rehabiliteringsgarantin ska tillämpas enligt gällande kriterier 2 Kapaciteten att erbjuda evidensbaserade behandlingsmetoder ska ökas i den egna verksamheten. 3 Vid behov får upphandling av extern kompetens och resurser ske. 14

15 4 Landstingsdirektören ges i uppdrag att verkställa beslutet samt att regelbundet rapportera till landstingsstyrelsen avseende utfallet av rehabiliteringsgarantin. Utfallet t o m september 2009 redovisat den 17 december Revisionsrapport Landstingets miljöpolicy implementering i organisationen För att få fullt genomslag för miljöpolicyn och dess huvudområden energi, transporter och produkter ger landstingsstyrelsen landstingsdirektören i uppdrag att genomföra följande åtgärder: Säkerställer att samtliga divisioner uppfattat sitt uppdrag avseende tilllämpning av miljöpolicyn och arbetar för att genomföra de åtgärder som policyn förutsätter i verksamheterna. Säkerställer att miljöfrågorna utgör en del i chefsutbildningsprogrammet Ser till att miljö- och energifrågorna tas upp särskilt i upphandlingsgrupper för investeringar Ser till att miljöfrågorna beaktas särskilt vid de investeringar som kommer framöver att genomföras vid Sunderby sjukhus. Ser till att landstingets transporter samordnas bättre samt att nyttjande av distansöverbryggande teknik utvecklas ytterligare. Se Uppföljning av revisionsrapporter 2009 (mars 2010) Komplettering av styrelsens delegering av beslutanderätt Delegering till landstingsdirektören Åt landstingsdirektören, med rätt att delegera vidare till annan anställd i landstinget, uppdras att på styrelsens vägnar fatta beslut i nedan förtecknade ärenden. enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL, SFS 1993:1651) samt lagen om sjukgymnastersättning (LOS, SFS 1993:1652). fattas löpande Avtal om tvätt- och textiltjänster 1. Den av Textilservice i Boden AB tillhandahållna tjänsten sägs upp med sex månades uppsägningstid från och med denna dag till följd av att avtalet är ogiltigt. 15

16 2. För den händelse avtalet skulle vara giltigt hävs avtalet med sex månaders uppsägningstid från och med denna dag. 3. Landstingsdirektören ges i uppdrag att fullfölja uppsägningen/hävningen och återkomma till styrelsen med förslag till alternativa lösningar av tvätt- och textiltjänsten 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Vid styrelsen den 3 juni 2009 ( 103) rapporterades att Textilia-koncernen förvärvat Textilservice i Boden AB. För landstingets del innebär detta att de nya ägarna tillmötesgår landstingets krav på bl a ekonomisk ersättning för brister i leveranser samt nya textilier. I uppgörelsen ligger också att landstinget återkallar sitt tidigare beslut om att häva tvättavtalet. Det gällande avtalet förlängs ytterligare två år fram till 28 februari 2014, enligt den option som finns i grundavtalet. Landstinget går därmed inte i nuläget vidare med planerna för en egen tvättverksamhet Revisionsrapport Att få leva tills man dör Den palliativa vården inom Norrbottens läns landsting Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer: Landstingsstyrelsen instämmer i iakttagelser om brister och finner det angeläget att dessa åtgärdas. Därför ger styrelsen landstingsdirektören i uppdrag att säkerställa att redovisade brister avseende samspel mellan distriktsläkare och distriktssköterskor rättas till samt att vårdplaneringen avseende palliativa patienter förbättras genom att befintliga rutiner faktiskt tillämpas. Landstingsstyrelsen konstaterar att förslag om förstärkning av den palliativa verksamheten i länet med palliativa resursteam har lagts fram för landstingsfullmäktige och även vunnit bifall. Det beslutet har överklagats och är fortfarande under beredning i Kammarrätten i Sundsvall. Konsekvensen av detta är att nödvändiga satsningar för att utveckla och förbättra den palliativa vården i länet tyvärr fördröjts. Styrelsen konstaterar att beslutet avseende utveckling av den palliativa vården även omfattade införande av samlade vårdenheter för palliativ vård vid sjukhusen i länet. Denna utveckling var redan påbörjad och enheter fanns vid samtliga sjukhus utom Sunderby sjukhus. Utvecklingen har dock fortsatt och numera finns samlade platser för palliativ vård vid Sunderby sjukhus Dimensionering och kompetensförsörjning vid dessa enheter är föremål för löpande värdering. Inom division Medicinska specialiteter har ett förslag till fortsatt utvecklingsplan för den palliativa vården i Norrbottens län tagits fram i samråd med övriga berörda aktörer. I planen redovisas övergripande målsättningar som grund för kommande utvecklingsaktiviteter samt förslag till åtgärder för att förbättra den palliativa vården. sförslagen baseras på material som samordningsgruppen för palliativ vård i Norra regionen presenterat, tidigare utvecklingsarbete samt vad som framkommit i revisorernas översyn. 16

17 Enligt styrelsens uppfattning är det angeläget att utvecklingsplanen genomförs och att det måste ske successivt. I det utsatta ekonomiska läge som landstinget befinner sig i måste varje nytt åtagande vara långsiktigt säkerställt innan det genomförs. I det är fullföljandet av landstingsfullmäktiges beslut avseende minskning av vårdplatser en förutsättning för att kunna finansiera en satsning på den palliativa vården. Detta kan dock genomföras först när Kammarrättens prövning av det överklagade ärendet är avslutad. I avvaktan på att denna prövning slutförs kan ändå vissa utvecklingsinsatser för att förbättra den palliativa vården genomföras, vilket de samlade vårdenheterna för palliativ vård är ett exempel på. Se Uppföljning av revisionsrapporter 2009 (mars 2010) Direktiv för utredning avseende införande av närsjukvård Mot bakgrund av det redovisade föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut: 1 Direktiven för utredning avseende införande av närsjukvård fastställs. 2 Landstingsdirektören ges i uppdrag att genomföra utredningen 3 Rapport ska lämnas till landstingsstyrelsen kvartalsvis. Utredningen ska vara slutförd senast den 31 mars Avrapportering har skett den 29 september Utveckling av habiliteringen Landstingsstyrelsen uppdrar till landstingsdirektören att: 1 Under bygga upp vuxenhabiliteringen i länet samt en utredningsresurs och kompetens för neuropsykiatri i samverkan med kommunerna och vuxenpsykiatrin. 2 Inom barnsjukvården utveckla och genomföra åtgärder som säkerställer ett länsgemensamt synsätt och kvalitetssäkrar arbetet för barnhabiliteringen. I arbetet ska samverkan med andra aktörer utvecklas och stärkas. 3 Ett gemensamt utvecklingsarbete ska genomföras inom området under Huvudinriktning är att utveckla samverkan och synsätt mellan länets aktörer inom barnhabilitering, primärvård samt framtida vuxenhabilitering. 4 Tidsplan och åtgärder förutsätter att den långsiktiga finansieringen är säkrad innan utbyggnaden verkställs. Utvecklingsarbetet pågår. Resurser omfördelas under en treårsperiod. 17

18 Kapitalförvaltning Landstingsstyrelsen beslöt att bl a: 1 Uppdra till landstingsdirektören att utreda och lämna förslag till finansiering av kommande investeringsbehov och hantering av de ökande pensionsutbetalningarna till landstingsstyrelsens sammanträde Utredningen ska också omfatta hur landstingets behov av likvida medel för löpande verksamhet ska säkerställas. Här ska särskilt beaktas möjligheten till återlån och dess konsekvenser för extern placering (kapitalförvaltare) av likvida medel. 2 Uppdra till landstingsdirektören att förlänga avtalet med nuvarande förvaltare (ROBUR Kapitalförvaltning AB, Handelsbanken Kapitalförvaltning och Carlsson Investment Management AB) t o m oktober 2009 för att kunna beakta konsekvenserna av återlån och landstingets behov av likvida medel i framtiden. Observeras bör att landstinget äger rätt, oavsett förlängning, att när som helst och utan angivande av skäl säga upp avtalen till omedelbart upphörande. Landstingsstyrelsen beslöt den 3 juni 2009 ( 126) att: 1 Ränteförvaltningen delas upp i en intern respektive en extern del. Den interna förvaltningen ska avse 800 mkr medan den externa delen ska avse ca 335 mkr. 2 Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att i samband med beslut om landstingsplanen årligen fastställa hur stor del av obligationsportföljen som skall avsättas för finansiering av dels ökande utbetalningen av pensioner, dels eventuella återlån för att finansiera hela eller delar av kommande års investeringar. 3 Den del av portföljen som förvaltas externt i form av diskretionär aktieförvaltning hos ROBUR Kapitalförvaltning AB ska omvandlas till en svensk aktiefond hos samma förvaltare under förutsättning att överenskommelse om förvaltningsavgifter kan träffas. 4 Upphandlingen av externa ränteförvaltare ska påbörjas. Se Anskaffning av vaccin med anledning av nya influensan Mot bakgrund av det redovisade föreslås att landstingsstyrelsen fattar följande beslut: 1 Landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa tillgång till vaccin för länets hela befolkning för vaccination vid två tillfällen. 2 Landstingsdirektören ges i uppdrag att ta fram underlag för fastställande av avgifter för individen vid vaccinering mot den nya influensan. 18

19 3 Landstingsdirektören ges i uppdrag att genom Sveriges kommuner och landsting verka för att finansieringsprincipen upprätthålls avseende de kostnader som en allmän vaccinering mot den nya influensan innebär. Avrapporterat till styrelsen den 25 augusti inkl antagande av rekommendation från SKL, 29 september, 6 november och 17 december Utveckling av den palliativa vården samt översyn av vårdplatserna i länet Mot bakgrund av den ursprungliga ärendebeskrivningen och den kompletterande utredningen samt de förhållanden som redovisas i inledningen av ärendebeskrivningen föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige fattar följande beslut: 1 Föreslagna förändringar av antalet vårdplatser vid sjukhus och primärvårdens observationsplatser godkänns. 2 Under förutsättning att föreslagna förändringar av vårdplatser genomförs och ekonomiska resurser därmed frigörs godkänns föreslagna satsningar på ökade personalresurser för palliativa resursteam. 3 om förändringar av antalet vårdplatser, med undantag för observationsplatser är fortsättningsvis arbetsbeslut i berörda verksamheter inom redovisade avgränsningar. Förändring av antalet observationsplatser ska fortsättningsvis fastställas av landstingsstyrelsen. 4 Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att uppta överläggningar med Haparanda och Älvsbyns kommuner om tjänsteköp av observationsplatser. Under förutsättning att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1 4 ger landstingsstyrelsen följande uppdrag till landstingsdirektören: Genomföra förändringar omgående. Uppta överläggningar med Haparanda och Älvsbyns kommuner om tjänsteköp av observationsplatser. Säkerställa att utvecklingsarbetet inom den palliativa vården fortsätter och att uppföljningen av verksamheten utvecklas inom ramen för landstingets planeringsprocess. Löpande följa upp förändringarna och lämna rapport till landstingsstyrelsen. Se Motion nr 14/08 om införande av MRI/sjukvårdslarm till räddningstjänsten Landstingsstyrelsen beslöt att förutsättningarna för införande av IVPA i länet ska utredas. Utredningen ska ske från följande utgångspunkter: 19

20 En generell modell för IVPA i länet. I det ingår att definiera medicinskt ledningsansvar, krav på utbildning, vilka insatser som ska utföras och vilken utrustning detta kräver samt att definiera under vilka förutsättningar som IVPA-larm ska utlösas. Krav på avvikelserapportering och dokumentation ska också belysas. Kommunerna tillhandahåller personal, fordon och den utrustning som krävs för IVPA-verksamheten Landstinget bär sina kostnader i samband med utbildningsinsatser medan kommunen ansvarar för personalkostnader i samband med utbildning och genomförande av IVPA-uppdrag. Ingen ekonomisk ersättning ska lämnas från landstinget till kommunerna. Utredningen ska ske i samverkan med företrädare för länets kommuner Utredningen ska redovisas senast den 31 januari Diskussioner pågår Kapitalförvaltning 1 Följande förvaltare antas som möjliga leverantör av räntefonder till Norrbottens läns landsting: Alfred Berg Asset Management AB, Swedbank Robur AB, Carlsson Investment Management, SEB Wealth Management, Handelsbanken Kapitalförvaltning, Nordea och AMF Pension. 2 Landstingsdirektören ges i uppdrag att inom ramen 450 mkr fördela förvaltningsuppdrag inom ovan nämnda grupp förvaltare samt 3 Val av förvaltare återrapporteras till styrelsen via landstingsdirektörens rapport. Det externa räntemandatet i räntefonder är fördelat enligt följande: Alfred Berg Asset Management AB 50 miljoner kr, Swedbank Robur AB 100 miljoner kr, Carlsson Investment Management 100 miljoner kr, SEB Wealth Management 100 miljoner kr och Nordea 100 miljoner kr Återremitterat ärende: Utveckling av den palliativa vården samt översyn av vårdplatserna i länet Mot bakgrund av den ursprungliga ärendebeskrivningen, den kompletterande utredningen, de förhållanden som redovisas i inledningen av ärendebeskrivningen samt företagen utredning med anledning av den senaste återremissen föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige fattar följande beslut: 20

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Införande av Trygg hemma 2013-2015 2015-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag 3 1.3 Metod, syfte, mål 4 1.4 Målgrupp/avgränsningar

Läs mer

NLL Norrbottens läns landsting 2014

NLL Norrbottens läns landsting 2014 NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt?

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt? Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober 2013 Nya organisationen vad är nytt? Hans Rönnkvist, biträdande landstingsdirektör Innehåll - Styr- och ledningsmodell - Varför omorganiserar landstinget?

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 i (i) SKRIVELSE 2016-04-08 LISAB 2016-0013 Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB Förslag till ändring i specifika ägardirektiv

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 Bilaga till landstingsdirektörens rapport till landstingsstyrelsen den 10 mars 2011 Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 Rapportering har lämnats

Läs mer

HANDLINGSPLAN BARN OCH UNGDOMAR ANTAGEN 2009 AV STYRGRUPP FOLKHÄLSA OCH LANDSTINGSDIREKTÖREN BARN OCH UNGDOMAR

HANDLINGSPLAN BARN OCH UNGDOMAR ANTAGEN 2009 AV STYRGRUPP FOLKHÄLSA OCH LANDSTINGSDIREKTÖREN BARN OCH UNGDOMAR BARN OCH UNGDOMAR Övergripande inriktning av landstingets arbete I folkhälsoarbetet är landstingets primära uppgift att verka för en god vård och hälsa på lika villkor. Inom området barn och ungdomar ska

Läs mer

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020 Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten år 2020 1 Vad tycker du? Läs det här först En förklaring av begrepp Landstinget beslutade år 2009 att se över den framtida hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Norrbottens läns landsting. Juni Hans Rinander.

REVISIONSRAPPORT. Remisshantering. Norrbottens läns landsting. Juni Hans Rinander. REVISIONSRAPPORT Remisshantering Norrbottens läns landsting Juni 2002 Hans Rinander www.komrev.se Innehållsförteckning Fel! Bokmärket är inte definierat. 2. Metod... 3 3. Landstingets remissgaranti...

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan Gällivare Kommun

Folkhälsopolitisk plan Gällivare Kommun GÄLLIVARE KOMMUNS Sid 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING KS 2010:69 773 ÖVRIGA FÖRESKRIFTER Folkhälsopolitisk plan 2010-2012 Fastställd av kommunfullmäktige Gäller fr o m 2010-06-14 67 2010-07-10 Folkhälsopolitisk

Läs mer

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart Bakgrund/syfte Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: Nuvarande hälso- och sjukvårdssystem i Norrbotten är inte långsiktigt hållbart avseende: Att trygga en god vård till en allt äldre befolkning med

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Satsning på ungdomsmottagningar i Norrbotten

Satsning på ungdomsmottagningar i Norrbotten LÄNSSTYRGRUPPEN Satsning på ungdomsmottagningar i Norrbotten Analys och handlingsplan 216-9-14 Inriktning Genom aktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser verka för att ungdomar och unga vuxna har

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter Målet för den svenska barnrättspolitiken

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix 1-9 Carina Sammeli, (s), Luleå

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Hälso- och sjukvårdsberedningarna Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, nord, öst och mitt Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom SD). Politikerna samlar

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Rätt intäkter - uppföljning

Rätt intäkter - uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16007 Rätt intäkter - uppföljning Rapport 2-16 Rätt intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer inom Stockholms län Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg ÄRENDET Motionärerna

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun SOTENÄS KOMMUN Arbetsutskottet 2007-05-10 Beslut i Utbildningsnämnden 2007-05-31 68 och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun K:\PROT\UN\2007\ och riktlinjer för skolhälsovården 070531.doc 2008-08-21

Läs mer

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-18 1 (5) HSN 1512-1458 Handläggare: Anne Siltamäki Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, p 5 Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S)

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Presskonferens 18 maj 2015 Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Landstingsdirektör Hans Rönnkvist Åtgärder för en ekonomi i balans

Läs mer

Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting

Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting Från politiska beslut till konkreta handlingsplaner och underlag för samverkan Annika Nordstrand Folkhälsostrateg Norrbottens läns landsting Folkhälsopolitiska strategin i Norrbotten är ingen hyllvärmare

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

Som. satsning på. Socialstyrelsen. inom. Inom. visass senast den I:4. implementering. Postadress Stockholm

Som. satsning på. Socialstyrelsen. inom. Inom. visass senast den I:4. implementering. Postadress Stockholm Regeringsbeslut 2012-05-24 I:4 S2012/3905/FS (delvis) Socialdepartementet 106 30 Stockholm Uppdrag om insatser inom området psykisk ohälsa Regeringens beslut Som ett led i regeringens satsning på insatser

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård

Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård Rapport nr 33/2013 Mars 2014 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Tillfredsställande måluppfyllelse...

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

Barn och unga handlingsplan för hälsoundersökningar

Barn och unga handlingsplan för hälsoundersökningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen/ Sammanträdesdatum 2015-11-12 48/50 Socialberedningen gemensamt 38 Barn och unga handlingsplan för hälsoundersökningar Ingrid Carlenius, kansliet,

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Under 2003 samtalade Hälso- och sjukvårdsberedning Syd med medborgarna om äldres behov. Vad hände med medborgarnas synpunkter?

Under 2003 samtalade Hälso- och sjukvårdsberedning Syd med medborgarna om äldres behov. Vad hände med medborgarnas synpunkter? Under 2003 samtalade Hälso- och sjukvårdsberedning Syd med medborgarna om äldres behov Vad hände med medborgarnas synpunkter? 1 Därför är dina synpunkter viktiga Som förtroendevald behöver vi hela tiden

Läs mer

Statliga satsningar Ungdomsmottagningar

Statliga satsningar Ungdomsmottagningar Primärvårdsförvaltning -10-06 Ärendenummer: Primärvårdsstab RosMarie Nilsson Dokumentnummer: Till Presidiet för Nämnden för primärvård och folktandvård Statliga satsningar Ungdomsmottagningar Bakgrund

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer 1 (5) Datum Vår beteckning Ekonomistaben 2016-05-31 LK/160509 Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning Veronica Hedlund Lundgren, 054-61 41 38 2016-02-18 Rev/15019 Landstingets revisorer Svar på

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl. 09.00 15.15 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Danuta Finke (C) Margareta Gladh (M) Annelie Bengtsson

Läs mer

Hälsosamtalet i Skolan - ett verktyg i kvalitetsarbetet

Hälsosamtalet i Skolan - ett verktyg i kvalitetsarbetet Hälsosamtalet i Skolan - ett verktyg i kvalitetsarbetet Våga följa upp! Den 16 september 2015 Annika Nordstrand chef, Folkhälsocentrum Utvecklingsavdelningen Landstingsdirektörens stab Upplägg Detta är

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringsbeslut III:4 2017-02-16 S2017/01014/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats 2017-03-16 1 Bildningsförvaltningen Verksamhetsplan för Centrala elevhälsans medicinska insats 2017 Elevhälsans medicinska del I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsans medicinska del som då avser

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Norrbottens läns landsting 2014

Norrbottens läns landsting 2014 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar) Besöksnäringen

Läs mer

Förslag till strategisk plan

Förslag till strategisk plan 2015 Förslag till strategisk plan 2015-2018 Norrbottens Sjukvårdsparti Norrbottens Sjukvårdspartis förslag till strategisk plan 2015-2018 Förslaget är i tillämpliga delar komplettering till det av ledningen

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Norrbottens län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (194) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014 2010-04-15 Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland Kommunerna Landstinget Länsstyrelsen VKL Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och

Läs mer

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2013-12-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Riskanalys 3

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att fortsätta utveckla arbetet med behandlingsmetoden Circle of Security

Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att fortsätta utveckla arbetet med behandlingsmetoden Circle of Security FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR BARN OCH UNG DOM TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-05-28 Handläggare: Katarina Höök Telefon: 08-508 18 138 Till Farsta stadsdelsnämnd 2012-06-14 Ansökan hos Socialstyrelsen

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringsbeslut I:4 2013-05-08 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår 27-28 Flickor Pojkar Norrbotten Jämtland Västernorrland Norrbotten Jämtland Västernorrland

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral

6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral 1 (5) 6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral Primärvårdsprogram 2017 2 (5) 6.5 Ungdomsmottagningar 6.5.1 Inledning Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar och bedrivs i samverkan med kommunen

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

I ärendebeskrivningen inför fullmäktiges beslut den juni 2012 ( 57) var också en omfattande sammanfattning av rapporten återgiven.

I ärendebeskrivningen inför fullmäktiges beslut den juni 2012 ( 57) var också en omfattande sammanfattning av rapporten återgiven. LANDSTINGSSTYRELSEN 23 april 2013 Norrbottens läns landsting (Landstinget) yttrande i Förvaltningsrätten i Luleå, mål nr 387-13, Kenneth Backgård m.fl../. Norrbottens läns landsting angående laglighetsprövning

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer