Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004"

Transkript

1 Bilaga till landstingsdirektörens rapport till landstingsstyrelsen den 9 februari 2010 Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 En första översiktlig rapport lämnades vid landstingsstyrelsens sammanträde den 29 januari 2008 ( 5). Därefter har redovisningar skett vid landstingsstyrelsens sammanträden den 2 september 2008 ( 174) och den 3 juni 2009 ( 103). I det följande redovisar jag de åtgärder som vidtagits beträffande uppdrag landstingsstyrelsen gett mig och som inte är färdigrapporterade och nya uppdrag under 2008 och Ytterligare åtgärder för att långsiktigt sänka kostnaderna Landstingsdirektören ges i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder för att sänka kostnaderna inom områdena läkemedel, region- och rikssjukvård, hjälpmedel, personalkostnader, övriga åtgärder och tillfälliga åtgärder. För åtgärder med ekonomisk effekt på sikt, ges landstingsdirektören i uppdrag att fortsätta analysarbetet och återkomma till styrelsen med redovisning. Se även Fortsatt översyn av hälso- och sjukvården Landstingsdirektören ges i uppdrag att identifiera och snarast genomföra ytterligare åtgärder som leder till kostnadsminskningar på minst 23 mkr. Landstingsdirektören ges i uppdrag att överväga vilka åtgärder som behöver vidtas med anledning av den vidgade vårdgarantin och vid behov återkomma till styrelsen med förslag när den pågående inventeringen av nuläget avseende bl a köer till behandling är slutförd. Landstingsdirektören ges i uppdrag att löpande återrapportera om genomförandet av förändringarna Kontinuerlig avrapportering sker i mina rapporter till landstingsstyrelsen om ekonomi och systematiskt förbättringsarbete samt i beslutsärendena om delårsrapporterna. 1

2 Revisionsrapport om landstingets barnhälsovård Revisionsrapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer och åtgärd: Styrelsen avvaktar införandet av den nya organisationen och ger även landstingsdirektören i uppdrag att följa upp den nya organisationens införande och dess ändamålsenlighet. År 2005 inrättades en utvecklingsenhet för barnhälsovården i Norrbotten. Enheten är organiserad i två geografiska områden. Kustregionen omfattar Arjeplog, Arvidsjaur, Övertorneå, Överkalix, Haparanda samt Kalix, Piteå, Älvsbyn, Luleå och Boden. Inlandet omfattar Pajala, Gällivare-Malmberget, Kiruna och Jokkmokk. Enheten är bemannad med två distriktssköterskebarnmorskor på deltid (totalt 0,75) och två barnhälsovårdsöverläkare (totalt 0,2), en för vardera kusten och inlandet. Kostnaderna för att driva enheten delas mellan divisionerna Primärvård (distriktssköterskebarnmorskor) och Medicinska specialiteter (barnläkare). Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. Det uppnås genom att ge stöd i ett aktivt föräldraskap. Barnhälsovårdens roll är att stärka föräldrarnas kompetens och tilltro till sig själva. Dagsläget i Norrbotten ska fortlöpande inventeras genom möten med barnhälsovårdspersonalen runt om i länet. Genom sammankomsterna identifieras behov och förväntningar och nätverk kommer att byggas upp, träffar genomförs regelbundet. En intern hemsida för hela Norrbotten har utformats (se Den vidareutvecklas och uppdateras fortlöpande. BMI- mätning har införs för fyraåringar. Registrering sker både i BVC-journal och i lablistan i VAS. Den senare för att statistik ska kunna tas ut. En utbildningsinsats för självskattning av deprimerade mödrar efter förlossning håller på att planeras. De berörda divisionerna har gemensamt ansökt om medel för att förstärka basnivån, d v s primärvården, med barnhälsovårdspsykolog, genomföra utbildningsaktiviteter och utföra fler utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Medlen har sökts från "Statsbidrag till landstingen för att förbättra kvaliteten i och tillgängligheten till verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa". Länsstyrgruppen, med representanter för ledningarna i landstinget respektive socialtjänsten, har beslutat att fokusera på bl a barn och ungdomars hälsa. I respektive primärvårdsregion ska det genomföras dialogmöten mellan socialtjänst, skola, primärvård och barn och ungdomspsykiatri kring barn och ungdomars psykiska ohälsa. Inom ramen för arbetet har också ett utredningsarbete om ansvarsförhållanden mellan kommun och landsting genomförts. 2

3 Investeringar 2005 Om och tillbyggnad får göras inom en total kostnad av tkr, varav tkr avser fastighetsinvesteringar, tkr avsatta driftmedel och tkr inventarier (bilaga 1). Landstingsdirektören bemyndigas att anta entreprenör. Jag har antagit entreprenör och skrivit under upphandlingsprotokollet för ombyggnation avseende IVAK vid Kalix sjukhus. För övriga objekt har Fastigheter inom division Service antagit entreprenör enligt gällande delegation. Objekten är följande (tkr): Objekt Fastigh Invent Drift Hyra Ombyggnad för införande av IVAK, Kalix sjukhus Ombyggnad för arkivlokaler för muséet, etapp 4, Björkskatans vårdcentral Ombyggnad vid Bergnäsets vårdcentral Nybyggnad av carport, Överkalix vårdcentral Parkeringsplatser vid Sunderby sjukhus 500 Ombyggnad för ny dataserverlokal, Landstingshuset Ombyggnad för skolsköterskelokaler, Grans naturbruksskola Ombyggnad för nya personalutrymmen, Gällivare sjukhus Lokalanpassning för äldreboende, Arjeplogs 125 vårdcentral Ombyggnad av distriktssköterskemottagning och flyttning av ljusbehandling till röntgenavdelningen, Arvidsjaurs vårdcentral Totalt Samtliga objekt är färdiga med undantag av arkivlokaler för museet, Björkskatan. Detta arbete avser flera etapper och avrapporteras fortlöpande i särskild ordning fram till att hela objektet avslutats enligt plan år Revisionsrapport om akut omhändertagande av äldre Landstingsdirektören har fått i uppdrag att följa upp att redovisade insatser för att förbättra det akuta omhändertagandet av äldre genomförs. Socialstyrelsens tillsynsavdelning, via de regionala tillsynsenheterna, genomförde och rapporterade 2006 en s k tematisk tillsyn av hur äldre tas om hand vid landets akutmottagningar. Tillsynen omfattade akutmottagningarna vid länets sjukhus. Av Socialstyrelsens beslut i de enskilda ärendena framgick att det finns 3

4 brister i akutmottagningarnas sätt att bemöta och ta hand om äldre personer. Brister iakttogs bl a vad gäller dokumenterade rutiner samt riktlinjer för prioriteringar och dokumentation. I sina beslut utgår Socialstyrelsen från att det vidtas åtgärder för att rätta till bristerna. Socialstyrelsen vidtar dock inga ytterligare åtgärder med anledning av tillsynen. Med anledning av Socialstyrelsens rapport och egna erfarenheter inleddes ett arbete med syfte att förbättra flödet för den aktuella patientgruppen. Även synpunkterna från revisionsrapporten har integrerats i förbättringsarbetet med Bra akutmottagning som påbörjades under juni 2007 med syfte att påbörja en förändringsprocess där länets akutmottagningar och primärvården ingår. Uppdraget omfattar i huvudsak följande moment där särskilt äldre patienter ska beaktas: Genomföra ett aktivt lärandestyrt förbättringsarbete enligt genombrottsmetoden och utveckla verksamheten under rubriken Bra akutmottagning. Grundprocessen i detta arbete kommer att vara genomförd i maj I första steget är målet att uppnå effekter som minskar tiden vid akutmottagningarna så att alla patienter som är prioriterade till att åtgärdas/behandlas på akutmottagning ska: Inom 30 minuter efter ankomsten, få en första bedömning av en läkare. Prio 1-patienter, inom 15 minuter bli behandlade eller omprioriterade. Ha en handläggningstid som inte överstiger 180 minuter. Att etablera en förbättrad trygghet och säkerhet i vården genom ett likvärdigt akut omhändertagande med likartade riktlinjer för vården vid länets samtliga akutmottagningar. Att skapa/utveckla samverkansrutiner mellan akutmottagningarna och andra samverkande enheter, t ex röntgen, lab, vårdavdelningar eller primärvård. Att skapa effektivare patientflöde (tid, kvalitet etc) mellan akutmottagningarna och andra samverkande enheter, t ex röntgen, lab, vårdavdelningar eller primärvård. Förbättringsarbetet ska ske i samarbete/samverkan med primärvården och övriga medicinska specialiteter inom landstinget. Arbetet i andra utvecklingsprocesser som införande av sjukvårdsrådgivning, utvecklingsarbetet avseende multisjuka äldre samt pågående samjoursförändringar ska även beaktas. Avrapportering med anledning av Socialstyrelsens tillsyn samt arbetet i projektet Bra akutmottagning sker löpande i min rapport till styrelsen. 4

5 Dokumentation av kroppsskador Landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa att dokumentation av kroppsskador kan utföras och att lagring av bilderna kan ske i landstingets vårdadministrativa system VAS. Vidtagna åtgärder ska rapporteras till styrelsen Den framtida hälso- och sjukvården i Kiruna Mot bakgrund av det redovisade föreslås att landstingsstyrelsen fattar följande beslut: Utvecklingsgruppens förslag till redovisade åtgärder för att utveckla verksamheten inom hälso- och sjukvården i Kiruna godkänns och landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa att åtgärderna genomförs. Landstingsdirektören ges i uppdrag att utreda införande av en gemensam ingång till hälso- och sjukvården i Kiruna inkluderande gemensam reception/information/kassa samt gemensam mottagning och provtagning. Utredningen ska redovisas senast den 30 april Kontinuerlig avrapportering av dessa förändringar samt IVAK sker i mina rapporter till landstingsstyrelsen. IVAK som invigdes i juni 2007 är i drift fr o m september och fungerar som planerat. Utredningen om gemensam ingång m m till hälso- och sjukvården i Kiruna blev försenad under Utredningsrapporten redovisades till styrelsen den september Den februari 2009 fattades beslut om fastighetsinvestering. Ekonomiska ramar för åtgärder beaktades av landstingsstyrelsen respektive landstingsfullmäktige i juni (Landstingsplan ). Gemensam ingång, kassa och laboratorium beslutat och färdigställt. Slutbesiktning har skett den 21 januari Verksamhet och lokalanvändning vid Sunderby sjukhus Landstingsdirektören ges i uppdrag att ta fram en plan för framtida verksamhet och lokalanvändning vid Sunderby sjukhus i enlighet med redovisad inriktning. Uppdraget ska återrapporteras till landstingsstyrelsen. 5

6 Se beslut i Plan för användning av 2008 års särskilda ram för folkhälsoarbete Följande fördelning av landstingets särskilda ram till folkhälsa föreslås. Målområde Budget Samverkan kr kr Bidrag kr kr Hälsofrämjande väntrum kr Utbildning kr Summa kr kr 1 Ramen för folkhälsa används till ovanstående ändamål. 2 Åt landstingsdirektören uppdras att under året besluta om användning av medel inom ramarna för samverkan och bidrag. 3 Rapportering sker löpande till styrelsen i landstingsdirektörens rapport. Till vårens ansökningstillfälle inkom 19 ansökningar, varav sex (32 procent) beviljades bidrag med ett sammanlagt belopp av kr. Beviljade projekt riktade in sig på mötesplatser för barn och ungdomar, kost och motion, delaktighet, äldre, samt psykiskt funktionshindrade. Beviljade projekt våren 2008 Projekt Huvudsökande Beviljat belopp Hälsofrämjande mötesplats Hertsön Unga Örnar, Luleåkretsen kr Rörelse av vikt en aktiv Stiftelsen Teknikens Hus, kr temautställning för barn i Norrbotten Luleå Må bra Grans Naturbruksskola, kr Öjebyn Think Walk-projektet Sävast Byautveckling, kr Boden Vad är god hälsa för dig? En SPF Norrbotten, Luleå kr inspirationsdag för att förebygga ohälsa! Konstträffar Älvsby kommun stödgruppen, Älvsbyn kr Beviljade projekt hösten 2008 Projekt Typ Belopp Område Budoträning för vuxna inaktiva personer Samverkan Boden/Luleå med funktionsnedsättning i Luleå och Boden Handledning i sexologi för kuratorer Internt NLL Boden/ Luleå/ Länet Simskola för vuxna invandrarkvinnor samt Samverkan Luleå fysisk aktivitet för funktionshindrade Känsloskolan Samverkan Boden Projekt Typ Belopp Område Steget före, Barns och ungdomars hälsa Samverkan Kiruna 6

7 DISA-metoden Samverkan Luleå Projekt om lätt begåvningshandikappade Samverkan Boden/Luleå ungdomars självbild HOPP Hälsa Och Personlig Planering Samverkan Gällivare HBT Barents Samverkan Piteå/Länet/ Barents Hälsovägledning för skolan Samverkan Överkalix VIKTiga barn viktskola för överviktiga Samverkan Luleå barn och deras föräldrar inom Luleå kommun Summa Utveckling av njursjukvården i Norrbotten Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen att fatta följande beslut: 1 Länsstrategin för njursjukvård fastställs. 2 Landstingsdirektören ges i uppdrag att genom styrgrupp folkhälsa identifiera och ansvara för förebyggande insatser i samverkan med divisionerna Medicinska specialiteter och Primärvård i syfte att långsiktigt minska behovet av dialys i befolkningen 3 Landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa att insatser genomförs för att förbättra och utveckla den preventiva nefrologin i länet i enlighet med genomlysningens redovisning. 4 Landstingsdirektören får i uppdrag att säkerställa att ett utredningsarbete genomförs som syftar till att etablera lättvård/självdialys utifrån identifierade behov. Landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa att förutsättningarna för inrättande sjuksköterskebaserad transplantationsmottagning för efterkontroll utreds. 5 Förutsättningarna för nyttjande av distansöverbryggande teknik inom njursjukvården bedöms inom ramen för landstingets insatser inom e-hälsaområdet. 6 Resultatet av uppdragen ska återrapporteras till landstingsstyrelsen successivt. Eventuella ekonomiska resursbehov med anledning av uppdraget hanteras i beredningen av landstingsplanen. Avrapporterat till styrelsen den 28 oktober 2008 samt 3 juni och 17 december Ingår delvis i ärende den 5 februari 2009: Verksamhet och lokalanvändning vid Sunderby sjukhus Återremitterat ärende: Utveckling av den palliativa vården samt översyn av vårdplatserna i länet 1 Föreslagna satsningar på ökade personalresurser för palliativa resursteam godkänns. 7

8 2 Föreslagna förändringar av antalet vårdplatser vid sjukhus och primärvårdens observationsplatser godkänns. 3 om förändringar av antalet vårdplatser är fortsättningsvis arbetsbeslut i berörda verksamheter. 4 Förändringarna ska genomföras omgående och landstingsdirektören ges i uppdrag att ansvara för genomförandet. 5 Landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa att utvecklingsarbetet inom den palliativa vården fortsätter och att uppföljningen av verksamheten utvecklas inom ramen för landstingets planeringsprocess. 6 Landstingsdirektören ges också i uppdrag att löpande följa upp förändringarna och lämna rapport till landstingsstyrelsen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att säkerställa att befolkningarna i Haparanda och Älvsbyns kommuner har tillgång till och får en vård som är kvalitativt likvärdig med den som länets övriga medborgare får. Se Revisionsrapport om Granskning av övertidshanteringen inom ambulanssjukvården Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer: Initialt har bl a följande åtgärder vidtagits. För att minimera felriskerna avseende övertidsredovisning och attestering har en utveckling av attestrutinen beställts hos leverantören för lönesystemet. En utbildning av cheferna i de krav som ställs på attesterande chef är också inplanerad. Vid Vittangi ambulansverksamhet har en genomgång gjorts av arbetstidens förläggning och nya scheman har fastställts. erna har inneburit att behovet av övertid minskat avsevärt. För att komma tillrätta med de manuella interna kontrollrutinerna har en översyn av enhetschefens arbetsbelastning gjorts och mer tid avsatts för att säkra interna uppgifter innan attestering görs. Landstingsstyrelsen finner revisorernas iakttagelser oacceptabla och uppdrar därför till landstingsdirektören att granska förhållandena vid samtliga ambulansstationer samt att säkerställa att tillfredsställande riktlinjer och system för tidsrapportering införs. Landstingsdirektören ges också i uppdrag att följa upp att de redan vidtagna åtgärderna får avsedd effekt samt att återrapportera till landstingsstyrelsen vid sammanträdet den 2 september. Redovisas i min rapport till styrelsen den 2 september Avrapporterat till styrelsen den 28 april 2009 ( 43) under Uppföljning av revisionsrapporter Avrapportering har också skett den 3 juni Rutin upprättad. 8

9 Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapporter för år 2007 Uppföljning Landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektören i uppdrag att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de frågor som hälso- och sjukvårdsberedningarna aktualiserat. Återemitterades till styrelsen 23 september 2008 ( 193). Återföringsdag för beredningarna avrapporterad till styrelsen den 28 april 2009 ( 43). Avrapportering har skett den 28 april och 3 juni Utredning avseende förutsättningarna för införande av aktivt val av vårdgivare inom primärvården i Norrbotten Landstingsstyrelsen föreslås fatta följande beslut: 1 En utredning genomförs avseende förutsättningarna att införa ett system med aktivt val av vårdgivare inom landstingets primärvård i Norrbotten. 2 Utredningen ska i övrigt genomföras i enlighet med ovan angivna utgångspunkter. 3 Landstingsdirektören ges i uppdrag att genomföra utredningen. 4 Landstingsstyrelsen ska löpande hållas informerad om utredningens fortskridande och resultat genom kvartalsrapportering och med ambitionen att modellen ska inarbetas senast i Landstingsplan Planering för genomförande av utredning har påbörjats. fattade av landstingsstyrelsen den 3 juni och landstingsfullmäktige den juni samt landstingsstyrelsen den 17 december Införande och utveckling rapporteras löpande till styrelsen enligt upprättad rutin Information om textilavtalet Redovisning har lämnats till landstingsstyrelsens sammanträde den 2 september 2008 samt vid ett flertal andra tillfällen i skriftlig och muntlig form. 9

10 Rapport 3 juni 2009 ( 103). Ny ägare fr o m maj Samtliga insatser reglerade under Verksamheten utvecklas enligt plan Plan för användning av 2009 års ram för folkhälsoarbete 1 Ramen för folkhälsa används till ovanstående ändamål. 2 Åt landstingsdirektören uppdras att under året besluta om användning av medel inom ramarna för samverkan och bidrag. 3 Rapportering sker löpande till styrelsen. Vårens fördelning redovisades 3 juni och höstens fördelning 17 december Hälso- och sjukvård till gömda flyktingar och papperslösa m fl Landstingsstyrelsen beslöt att: 1 En utlänning, som fyllt 18 år, och som håller sig undan ett av- eller utvisningsbeslut så att det inte kan verkställas ska utöver omedelbar vård också erbjudas nödvändig vård till den verkliga kostnaden för vården enligt den av regionförbundet fastställda regionala prislistan. 2 Landstingsdirektören får i uppdrag att utarbeta och fastställa tillämpningsanvisningar. Under utarbetande Verksamhet och lokalanvändning vid Sunderby sjukhus Landstingsstyrelsen konstaterar att den genomförda översynen är omfattande och att den ger en god bild av de såväl akuta som långsiktiga behoven av lokalförändringar vid Sunderby sjukhus. De samlade behoven innebär, enligt styrelsens bedömning, ekonomiska åtaganden, om allt ska genomföras, som uppgår till betydande belopp. I nuvarande ekonomiska läge är det styrelsens bedömning att det inte är lämpligt eller möjligt att fatta beslut om genomförande av hela utvecklingsplanen. 10

11 I det korta perspektivet är det nödvändigt att vidta de åtgärder som betingas av landstingets åtagande avseende den regionaliserade läkarutbildningen. Övriga redovisade behov kommer att bli föremål för beslut successivt. Genom att påbörja etapperna C/F och E skapas goda förutsättningar inom sjukhuset för befintlig rehabiliteringsverksamhet samt för viktiga funktioner avseende njursjukvård, hjärtsjukvård, operation, sterilcentral samt Länstekniks verksamhet. Landstingsstyrelsen framhåller vikten av att i projekteringen beakta behovet av att förbättra och utveckla effektiva och ändamålsenligt patientflöden, utöver de åtgärder för att förbättra logistik av tekniska funktioner som redovisas i utvecklingsplanen. Avseende övriga redovisade åtgärder/behov är det styrelsens uppfattning att dessa ska prövas i ett senare skede. I samband med den fortsatta handläggningen av utvecklingsplanen ges landstingsdirektören i uppdrag att noggrant överväga möjligheterna att nyttja landstingets befintliga lokaler. Landstingsstyrelsen beslöt att: 1 Översynen av lokalanvändningen vid Sunderby sjukhus godkänns. 2 Medgivande lämnas för projektering av redovisade etapper C/F och E i utvecklingsplanen. 3 Landstingsdirektören ges i uppdrag att genomföra projekteringen samt att fortsätta beredningen av utvecklingsplanen och successivt återkomma till styrelsen med rapport och förslag till åtgärder. Avrapportering har skett den 25 augusti och 17 december Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapporter för år 2008 Samverkan Att följa upp införandet och tillämpningen av riktlinjerna för Norrbus och redovisa vad detta arbete konkret resulterat i. Att säkerställa att barnavårdscentralerna i länet gör en översyn av de rutiner som finns gällande överlämning till skolhälsovården och se till att dessa efterlevs för att uppnå en likvärdig överlämning i länet. Att säkerställa att samverkan mellan primärvården och kommunerna utvecklas avseende basverksamheterna mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete och föräldrastöd. Information och stöd I landstingsplanen är barns och ungdomars hälsa ett prioriterat område i det förebyggande arbetet. Vägledande för landstingets folkhälsoarbete är också den folkhälsopolitiska strategin i Norrbotten. De områden som landstinget prioriterar när det gäller barn är psykisk hälsa, övervikt och fetma, tobaksbruk, alkohol, narkotika och dopning, sexuellt överförbara infektioner, abor- 11

12 ter och kulturens bidrag till god livskvalitet. Denna prioritering är vägledande i ett pågående arbete tillsammans med divisionerna att finna landstingsövergripande mål och strategier, däribland kommunikation, för att optimera landstingets samlade insatser för barn. En handlingsplan när det gäller landstingets folkhälsoarbete med inriktning på barn och ungdomar är under utarbetande. Informationen och kunskapsöverföringen kan ske dels vid samtal med patient/förälder/barn och dels i informationsinsatser riktade till särskilda målgrupper. Landstinget arbetar också bl a tillsammans med kommunerna, för att stödja det lokala förebyggande arbetet som sker närmast befolkningen utifrån den folkhälsopolitiska strategin för Norrbotten. Sedan några år tillbaka genomför också landstinget, i samarbete med skolsköterskorna i länets kommuner, en undersökning om barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor. Undersökningen riktar sig till elever i årskurs 4 och 7 samt årskurs 1 i gymnasiet. Undersökningen följs av hälsosamtal i skolhälsovården vilket gör att enskilda individer med hälsoproblem kan fångas upp och erbjudas hjälp. Inom MVC och BVC är en av de viktigaste uppgifterna att arbeta med förebyggande insatser mot föräldrar och blivande föräldrar. En stor del av personalens uppgift är att informera om levnadsvanor (sömn, kost, motion etc). BVC mäter BMI (Body Mass Index) på alla fyraåringar för att identifiera individer med risk för övervikt och fetma. Betänkandet Föräldrastöd - en vinst för alla, nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap innehåller förslag till en långsiktig nationell strategi för generellt föräldrastöd. Stödet ska enligt förslaget erbjudas alla föräldrar som så önskar, från graviditeten till dess barnen är 18 år. Denna insats ska också ses som en del av regeringens folkhälsopolitik. Styrelsen bedömer att utredningens förslag kommer att ha stort värde för att utveckla och förbättra föräldrastödet men avser att avvakta nationella beslut innan landstingets verksamheter konkret tar sig an det utvecklingsarbete som kommer att krävas. Folktandvårdens driver ett ständigt pågående arbete för att förbättra tandhälsan. Förutom den individuella förebyggande vården och informationen som barn och föräldrar får vid barnens besök på Folktandvårdens kliniker fortsätter även det utåtriktade arbetet och samarbetet med BVC/MVC och förskolor. Idag är hälsoläget och den dagliga fluortillförseln annorlunda och därför anses det vara mer effektivt med riktad profylax till individer eller grupper som har hög sjukdomsaktivitet. Följa upp att ovan redovisade insatser för information och stöd genomförs. Trygghet Följa resultatet av de patient- och bemötandeenkäter som genomförs och att resultaten tas om hand på ett sätt som leder till förbättrings- och utvecklingsarbete i bemötandefrågor. I uppdraget att förbättra bemötande ingår även att beakta anmälningar till patientnämnden avseende brister i bemötandet 12

13 Övrigt Följa upp att planerna på att införa distansöverbryggande teknik inom den logopediska verksamheten för att öka tillgängligheten genomförs. Återföringsdag för samtliga beredningar planerad till den 11 mars Styrelsens beredning av programberedningens verksamhetsrapport för år 2008 Prevention och information Att se över möjligheterna till ytterligare fördjupat samarbete mellan landstinget och patient- och anhörigorganisationer. Bemötande och tillgänglighet Följa resultatet av de patient- och bemötandeenkäter som genomförs och att resultaten tas om hand på ett sätt som leder till förbättrings- och utvecklingsarbete i bemötandefrågor. I uppdraget att förbättra bemötande ingår även att beakta anmälningar till patientnämnden avseende brister i bemötandet Samverkan och behandling Se över möjligheterna att öka kompetensen hos ungdomsmottagningarnas personal, även i de mindre kommunerna, att möta individer med psykisk ohälsa. Säkerställa att det finns fungerande rutiner för överlämning mellan barnoch ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Säkerställa att det inom verksamheterna finns fungerande rutiner för kontinuerlig uppföljning av utskrivna läkemedel. Lika/olika villkor Att säkerställa att utveckling av ungdomsmottagning eller liknande verksamhet sker i hela länet, även i de mindre kommunerna. Återföringsdag för samtliga beredningar planerad till den 11 mars Styrelsens beredning av regionala beredningens verksamhetsrapport för år 2008 Ledarskapets betydelse för strukturella förändringar Under 2009 planeras följande aktiviteter för att stödja utvecklingen av ledarskapet i regionen: Norrbottenskonferensen vår och höst på temat regionalt företrädarskap. 13

14 Kunskapsunderlag som kommuniceras bland annat genom rapporter, artiklar, seminarier, konferenser och workshops. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören följande uppdrag: Utvärdering av de kompetenshöjande aktiviteternas effekter. Utvärdering av genomförda Norrbottenskonferenser och behovsanalys för planering av nya aktiviteter. Nya perspektiv Medieanalys av i vilken utsträckning landstingets regionala utvecklingsarbete förknippas med betydelsen av nya perspektiv. Unga människor Under 2009 planeras följande aktiviteter i arbetet för nya perspektiv: Samordning av landstingets arbete för att involvera unga människor. Policypåverkan i ungdomsfrågor med perspektivet konkurrenskraft och framtidstro istället för inflytande och utsatthet genom bl.a. medverkan i AER:s ungdomsgrupp. Utarbeta en strategi för arbetet med ungdomsfrågor i Norrbotten, tillsammans med andra utvecklingsaktörer och nyckelorganisationer. Samordningsfunktion för kommunernas ungdomsansvariga tillsammans med Kommunförbundet. Etablering av mötesplatser för förtroendevalda och unga människor i Norrbotten. Strategin att involvera unga människor är relaterad till andra strategier och även till projektet Attraktiv region som landstinget driver tillsammans med Länsstyrelsen, Kommunförbundet och Luleå tekniska universitet. Tillsammans med Attraktiv region och Luleå tekniska universitet ska en regional framsyn med unga som avsändare genomföras under Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören följande uppdrag: Följa projekten och redovisa resultaten till landstingsstyrelsen. Regionala utvecklingsmedel Årlig sammanställning av beviljade projekt med uppföljning av resultat och indikatorer. Återföringsdag för samtliga beredningar planerad till den 11 mars Införande och tillämpning av rehabiliteringsgarantin 1 Rehabiliteringsgarantin ska tillämpas enligt gällande kriterier 2 Kapaciteten att erbjuda evidensbaserade behandlingsmetoder ska ökas i den egna verksamheten. 3 Vid behov får upphandling av extern kompetens och resurser ske. 14

15 4 Landstingsdirektören ges i uppdrag att verkställa beslutet samt att regelbundet rapportera till landstingsstyrelsen avseende utfallet av rehabiliteringsgarantin. Utfallet t o m september 2009 redovisat den 17 december Revisionsrapport Landstingets miljöpolicy implementering i organisationen För att få fullt genomslag för miljöpolicyn och dess huvudområden energi, transporter och produkter ger landstingsstyrelsen landstingsdirektören i uppdrag att genomföra följande åtgärder: Säkerställer att samtliga divisioner uppfattat sitt uppdrag avseende tilllämpning av miljöpolicyn och arbetar för att genomföra de åtgärder som policyn förutsätter i verksamheterna. Säkerställer att miljöfrågorna utgör en del i chefsutbildningsprogrammet Ser till att miljö- och energifrågorna tas upp särskilt i upphandlingsgrupper för investeringar Ser till att miljöfrågorna beaktas särskilt vid de investeringar som kommer framöver att genomföras vid Sunderby sjukhus. Ser till att landstingets transporter samordnas bättre samt att nyttjande av distansöverbryggande teknik utvecklas ytterligare. Se Uppföljning av revisionsrapporter 2009 (mars 2010) Komplettering av styrelsens delegering av beslutanderätt Delegering till landstingsdirektören Åt landstingsdirektören, med rätt att delegera vidare till annan anställd i landstinget, uppdras att på styrelsens vägnar fatta beslut i nedan förtecknade ärenden. enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL, SFS 1993:1651) samt lagen om sjukgymnastersättning (LOS, SFS 1993:1652). fattas löpande Avtal om tvätt- och textiltjänster 1. Den av Textilservice i Boden AB tillhandahållna tjänsten sägs upp med sex månades uppsägningstid från och med denna dag till följd av att avtalet är ogiltigt. 15

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 april 2009 66 96 Kent Ögren (s), ordförande Birgitta Gidblom (s), ersättare Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Anders Öberg (s), ersättare

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården?

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? RiR 2005:7 Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? Regeringens styrning och uppföljning ISBN 91 7086 040 8 RiR 2005:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till regeringen Socialdepartementet Datum 2005-04-21

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer