Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004"

Transkript

1 Bilaga till landstingsdirektörens rapport till landstingsstyrelsen den 9 februari 2010 Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 En första översiktlig rapport lämnades vid landstingsstyrelsens sammanträde den 29 januari 2008 ( 5). Därefter har redovisningar skett vid landstingsstyrelsens sammanträden den 2 september 2008 ( 174) och den 3 juni 2009 ( 103). I det följande redovisar jag de åtgärder som vidtagits beträffande uppdrag landstingsstyrelsen gett mig och som inte är färdigrapporterade och nya uppdrag under 2008 och Ytterligare åtgärder för att långsiktigt sänka kostnaderna Landstingsdirektören ges i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder för att sänka kostnaderna inom områdena läkemedel, region- och rikssjukvård, hjälpmedel, personalkostnader, övriga åtgärder och tillfälliga åtgärder. För åtgärder med ekonomisk effekt på sikt, ges landstingsdirektören i uppdrag att fortsätta analysarbetet och återkomma till styrelsen med redovisning. Se även Fortsatt översyn av hälso- och sjukvården Landstingsdirektören ges i uppdrag att identifiera och snarast genomföra ytterligare åtgärder som leder till kostnadsminskningar på minst 23 mkr. Landstingsdirektören ges i uppdrag att överväga vilka åtgärder som behöver vidtas med anledning av den vidgade vårdgarantin och vid behov återkomma till styrelsen med förslag när den pågående inventeringen av nuläget avseende bl a köer till behandling är slutförd. Landstingsdirektören ges i uppdrag att löpande återrapportera om genomförandet av förändringarna Kontinuerlig avrapportering sker i mina rapporter till landstingsstyrelsen om ekonomi och systematiskt förbättringsarbete samt i beslutsärendena om delårsrapporterna. 1

2 Revisionsrapport om landstingets barnhälsovård Revisionsrapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer och åtgärd: Styrelsen avvaktar införandet av den nya organisationen och ger även landstingsdirektören i uppdrag att följa upp den nya organisationens införande och dess ändamålsenlighet. År 2005 inrättades en utvecklingsenhet för barnhälsovården i Norrbotten. Enheten är organiserad i två geografiska områden. Kustregionen omfattar Arjeplog, Arvidsjaur, Övertorneå, Överkalix, Haparanda samt Kalix, Piteå, Älvsbyn, Luleå och Boden. Inlandet omfattar Pajala, Gällivare-Malmberget, Kiruna och Jokkmokk. Enheten är bemannad med två distriktssköterskebarnmorskor på deltid (totalt 0,75) och två barnhälsovårdsöverläkare (totalt 0,2), en för vardera kusten och inlandet. Kostnaderna för att driva enheten delas mellan divisionerna Primärvård (distriktssköterskebarnmorskor) och Medicinska specialiteter (barnläkare). Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. Det uppnås genom att ge stöd i ett aktivt föräldraskap. Barnhälsovårdens roll är att stärka föräldrarnas kompetens och tilltro till sig själva. Dagsläget i Norrbotten ska fortlöpande inventeras genom möten med barnhälsovårdspersonalen runt om i länet. Genom sammankomsterna identifieras behov och förväntningar och nätverk kommer att byggas upp, träffar genomförs regelbundet. En intern hemsida för hela Norrbotten har utformats (se Den vidareutvecklas och uppdateras fortlöpande. BMI- mätning har införs för fyraåringar. Registrering sker både i BVC-journal och i lablistan i VAS. Den senare för att statistik ska kunna tas ut. En utbildningsinsats för självskattning av deprimerade mödrar efter förlossning håller på att planeras. De berörda divisionerna har gemensamt ansökt om medel för att förstärka basnivån, d v s primärvården, med barnhälsovårdspsykolog, genomföra utbildningsaktiviteter och utföra fler utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Medlen har sökts från "Statsbidrag till landstingen för att förbättra kvaliteten i och tillgängligheten till verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa". Länsstyrgruppen, med representanter för ledningarna i landstinget respektive socialtjänsten, har beslutat att fokusera på bl a barn och ungdomars hälsa. I respektive primärvårdsregion ska det genomföras dialogmöten mellan socialtjänst, skola, primärvård och barn och ungdomspsykiatri kring barn och ungdomars psykiska ohälsa. Inom ramen för arbetet har också ett utredningsarbete om ansvarsförhållanden mellan kommun och landsting genomförts. 2

3 Investeringar 2005 Om och tillbyggnad får göras inom en total kostnad av tkr, varav tkr avser fastighetsinvesteringar, tkr avsatta driftmedel och tkr inventarier (bilaga 1). Landstingsdirektören bemyndigas att anta entreprenör. Jag har antagit entreprenör och skrivit under upphandlingsprotokollet för ombyggnation avseende IVAK vid Kalix sjukhus. För övriga objekt har Fastigheter inom division Service antagit entreprenör enligt gällande delegation. Objekten är följande (tkr): Objekt Fastigh Invent Drift Hyra Ombyggnad för införande av IVAK, Kalix sjukhus Ombyggnad för arkivlokaler för muséet, etapp 4, Björkskatans vårdcentral Ombyggnad vid Bergnäsets vårdcentral Nybyggnad av carport, Överkalix vårdcentral Parkeringsplatser vid Sunderby sjukhus 500 Ombyggnad för ny dataserverlokal, Landstingshuset Ombyggnad för skolsköterskelokaler, Grans naturbruksskola Ombyggnad för nya personalutrymmen, Gällivare sjukhus Lokalanpassning för äldreboende, Arjeplogs 125 vårdcentral Ombyggnad av distriktssköterskemottagning och flyttning av ljusbehandling till röntgenavdelningen, Arvidsjaurs vårdcentral Totalt Samtliga objekt är färdiga med undantag av arkivlokaler för museet, Björkskatan. Detta arbete avser flera etapper och avrapporteras fortlöpande i särskild ordning fram till att hela objektet avslutats enligt plan år Revisionsrapport om akut omhändertagande av äldre Landstingsdirektören har fått i uppdrag att följa upp att redovisade insatser för att förbättra det akuta omhändertagandet av äldre genomförs. Socialstyrelsens tillsynsavdelning, via de regionala tillsynsenheterna, genomförde och rapporterade 2006 en s k tematisk tillsyn av hur äldre tas om hand vid landets akutmottagningar. Tillsynen omfattade akutmottagningarna vid länets sjukhus. Av Socialstyrelsens beslut i de enskilda ärendena framgick att det finns 3

4 brister i akutmottagningarnas sätt att bemöta och ta hand om äldre personer. Brister iakttogs bl a vad gäller dokumenterade rutiner samt riktlinjer för prioriteringar och dokumentation. I sina beslut utgår Socialstyrelsen från att det vidtas åtgärder för att rätta till bristerna. Socialstyrelsen vidtar dock inga ytterligare åtgärder med anledning av tillsynen. Med anledning av Socialstyrelsens rapport och egna erfarenheter inleddes ett arbete med syfte att förbättra flödet för den aktuella patientgruppen. Även synpunkterna från revisionsrapporten har integrerats i förbättringsarbetet med Bra akutmottagning som påbörjades under juni 2007 med syfte att påbörja en förändringsprocess där länets akutmottagningar och primärvården ingår. Uppdraget omfattar i huvudsak följande moment där särskilt äldre patienter ska beaktas: Genomföra ett aktivt lärandestyrt förbättringsarbete enligt genombrottsmetoden och utveckla verksamheten under rubriken Bra akutmottagning. Grundprocessen i detta arbete kommer att vara genomförd i maj I första steget är målet att uppnå effekter som minskar tiden vid akutmottagningarna så att alla patienter som är prioriterade till att åtgärdas/behandlas på akutmottagning ska: Inom 30 minuter efter ankomsten, få en första bedömning av en läkare. Prio 1-patienter, inom 15 minuter bli behandlade eller omprioriterade. Ha en handläggningstid som inte överstiger 180 minuter. Att etablera en förbättrad trygghet och säkerhet i vården genom ett likvärdigt akut omhändertagande med likartade riktlinjer för vården vid länets samtliga akutmottagningar. Att skapa/utveckla samverkansrutiner mellan akutmottagningarna och andra samverkande enheter, t ex röntgen, lab, vårdavdelningar eller primärvård. Att skapa effektivare patientflöde (tid, kvalitet etc) mellan akutmottagningarna och andra samverkande enheter, t ex röntgen, lab, vårdavdelningar eller primärvård. Förbättringsarbetet ska ske i samarbete/samverkan med primärvården och övriga medicinska specialiteter inom landstinget. Arbetet i andra utvecklingsprocesser som införande av sjukvårdsrådgivning, utvecklingsarbetet avseende multisjuka äldre samt pågående samjoursförändringar ska även beaktas. Avrapportering med anledning av Socialstyrelsens tillsyn samt arbetet i projektet Bra akutmottagning sker löpande i min rapport till styrelsen. 4

5 Dokumentation av kroppsskador Landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa att dokumentation av kroppsskador kan utföras och att lagring av bilderna kan ske i landstingets vårdadministrativa system VAS. Vidtagna åtgärder ska rapporteras till styrelsen Den framtida hälso- och sjukvården i Kiruna Mot bakgrund av det redovisade föreslås att landstingsstyrelsen fattar följande beslut: Utvecklingsgruppens förslag till redovisade åtgärder för att utveckla verksamheten inom hälso- och sjukvården i Kiruna godkänns och landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa att åtgärderna genomförs. Landstingsdirektören ges i uppdrag att utreda införande av en gemensam ingång till hälso- och sjukvården i Kiruna inkluderande gemensam reception/information/kassa samt gemensam mottagning och provtagning. Utredningen ska redovisas senast den 30 april Kontinuerlig avrapportering av dessa förändringar samt IVAK sker i mina rapporter till landstingsstyrelsen. IVAK som invigdes i juni 2007 är i drift fr o m september och fungerar som planerat. Utredningen om gemensam ingång m m till hälso- och sjukvården i Kiruna blev försenad under Utredningsrapporten redovisades till styrelsen den september Den februari 2009 fattades beslut om fastighetsinvestering. Ekonomiska ramar för åtgärder beaktades av landstingsstyrelsen respektive landstingsfullmäktige i juni (Landstingsplan ). Gemensam ingång, kassa och laboratorium beslutat och färdigställt. Slutbesiktning har skett den 21 januari Verksamhet och lokalanvändning vid Sunderby sjukhus Landstingsdirektören ges i uppdrag att ta fram en plan för framtida verksamhet och lokalanvändning vid Sunderby sjukhus i enlighet med redovisad inriktning. Uppdraget ska återrapporteras till landstingsstyrelsen. 5

6 Se beslut i Plan för användning av 2008 års särskilda ram för folkhälsoarbete Följande fördelning av landstingets särskilda ram till folkhälsa föreslås. Målområde Budget Samverkan kr kr Bidrag kr kr Hälsofrämjande väntrum kr Utbildning kr Summa kr kr 1 Ramen för folkhälsa används till ovanstående ändamål. 2 Åt landstingsdirektören uppdras att under året besluta om användning av medel inom ramarna för samverkan och bidrag. 3 Rapportering sker löpande till styrelsen i landstingsdirektörens rapport. Till vårens ansökningstillfälle inkom 19 ansökningar, varav sex (32 procent) beviljades bidrag med ett sammanlagt belopp av kr. Beviljade projekt riktade in sig på mötesplatser för barn och ungdomar, kost och motion, delaktighet, äldre, samt psykiskt funktionshindrade. Beviljade projekt våren 2008 Projekt Huvudsökande Beviljat belopp Hälsofrämjande mötesplats Hertsön Unga Örnar, Luleåkretsen kr Rörelse av vikt en aktiv Stiftelsen Teknikens Hus, kr temautställning för barn i Norrbotten Luleå Må bra Grans Naturbruksskola, kr Öjebyn Think Walk-projektet Sävast Byautveckling, kr Boden Vad är god hälsa för dig? En SPF Norrbotten, Luleå kr inspirationsdag för att förebygga ohälsa! Konstträffar Älvsby kommun stödgruppen, Älvsbyn kr Beviljade projekt hösten 2008 Projekt Typ Belopp Område Budoträning för vuxna inaktiva personer Samverkan Boden/Luleå med funktionsnedsättning i Luleå och Boden Handledning i sexologi för kuratorer Internt NLL Boden/ Luleå/ Länet Simskola för vuxna invandrarkvinnor samt Samverkan Luleå fysisk aktivitet för funktionshindrade Känsloskolan Samverkan Boden Projekt Typ Belopp Område Steget före, Barns och ungdomars hälsa Samverkan Kiruna 6

7 DISA-metoden Samverkan Luleå Projekt om lätt begåvningshandikappade Samverkan Boden/Luleå ungdomars självbild HOPP Hälsa Och Personlig Planering Samverkan Gällivare HBT Barents Samverkan Piteå/Länet/ Barents Hälsovägledning för skolan Samverkan Överkalix VIKTiga barn viktskola för överviktiga Samverkan Luleå barn och deras föräldrar inom Luleå kommun Summa Utveckling av njursjukvården i Norrbotten Mot den bakgrunden föreslås landstingsstyrelsen att fatta följande beslut: 1 Länsstrategin för njursjukvård fastställs. 2 Landstingsdirektören ges i uppdrag att genom styrgrupp folkhälsa identifiera och ansvara för förebyggande insatser i samverkan med divisionerna Medicinska specialiteter och Primärvård i syfte att långsiktigt minska behovet av dialys i befolkningen 3 Landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa att insatser genomförs för att förbättra och utveckla den preventiva nefrologin i länet i enlighet med genomlysningens redovisning. 4 Landstingsdirektören får i uppdrag att säkerställa att ett utredningsarbete genomförs som syftar till att etablera lättvård/självdialys utifrån identifierade behov. Landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa att förutsättningarna för inrättande sjuksköterskebaserad transplantationsmottagning för efterkontroll utreds. 5 Förutsättningarna för nyttjande av distansöverbryggande teknik inom njursjukvården bedöms inom ramen för landstingets insatser inom e-hälsaområdet. 6 Resultatet av uppdragen ska återrapporteras till landstingsstyrelsen successivt. Eventuella ekonomiska resursbehov med anledning av uppdraget hanteras i beredningen av landstingsplanen. Avrapporterat till styrelsen den 28 oktober 2008 samt 3 juni och 17 december Ingår delvis i ärende den 5 februari 2009: Verksamhet och lokalanvändning vid Sunderby sjukhus Återremitterat ärende: Utveckling av den palliativa vården samt översyn av vårdplatserna i länet 1 Föreslagna satsningar på ökade personalresurser för palliativa resursteam godkänns. 7

8 2 Föreslagna förändringar av antalet vårdplatser vid sjukhus och primärvårdens observationsplatser godkänns. 3 om förändringar av antalet vårdplatser är fortsättningsvis arbetsbeslut i berörda verksamheter. 4 Förändringarna ska genomföras omgående och landstingsdirektören ges i uppdrag att ansvara för genomförandet. 5 Landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa att utvecklingsarbetet inom den palliativa vården fortsätter och att uppföljningen av verksamheten utvecklas inom ramen för landstingets planeringsprocess. 6 Landstingsdirektören ges också i uppdrag att löpande följa upp förändringarna och lämna rapport till landstingsstyrelsen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att säkerställa att befolkningarna i Haparanda och Älvsbyns kommuner har tillgång till och får en vård som är kvalitativt likvärdig med den som länets övriga medborgare får. Se Revisionsrapport om Granskning av övertidshanteringen inom ambulanssjukvården Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer: Initialt har bl a följande åtgärder vidtagits. För att minimera felriskerna avseende övertidsredovisning och attestering har en utveckling av attestrutinen beställts hos leverantören för lönesystemet. En utbildning av cheferna i de krav som ställs på attesterande chef är också inplanerad. Vid Vittangi ambulansverksamhet har en genomgång gjorts av arbetstidens förläggning och nya scheman har fastställts. erna har inneburit att behovet av övertid minskat avsevärt. För att komma tillrätta med de manuella interna kontrollrutinerna har en översyn av enhetschefens arbetsbelastning gjorts och mer tid avsatts för att säkra interna uppgifter innan attestering görs. Landstingsstyrelsen finner revisorernas iakttagelser oacceptabla och uppdrar därför till landstingsdirektören att granska förhållandena vid samtliga ambulansstationer samt att säkerställa att tillfredsställande riktlinjer och system för tidsrapportering införs. Landstingsdirektören ges också i uppdrag att följa upp att de redan vidtagna åtgärderna får avsedd effekt samt att återrapportera till landstingsstyrelsen vid sammanträdet den 2 september. Redovisas i min rapport till styrelsen den 2 september Avrapporterat till styrelsen den 28 april 2009 ( 43) under Uppföljning av revisionsrapporter Avrapportering har också skett den 3 juni Rutin upprättad. 8

9 Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapporter för år 2007 Uppföljning Landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektören i uppdrag att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de frågor som hälso- och sjukvårdsberedningarna aktualiserat. Återemitterades till styrelsen 23 september 2008 ( 193). Återföringsdag för beredningarna avrapporterad till styrelsen den 28 april 2009 ( 43). Avrapportering har skett den 28 april och 3 juni Utredning avseende förutsättningarna för införande av aktivt val av vårdgivare inom primärvården i Norrbotten Landstingsstyrelsen föreslås fatta följande beslut: 1 En utredning genomförs avseende förutsättningarna att införa ett system med aktivt val av vårdgivare inom landstingets primärvård i Norrbotten. 2 Utredningen ska i övrigt genomföras i enlighet med ovan angivna utgångspunkter. 3 Landstingsdirektören ges i uppdrag att genomföra utredningen. 4 Landstingsstyrelsen ska löpande hållas informerad om utredningens fortskridande och resultat genom kvartalsrapportering och med ambitionen att modellen ska inarbetas senast i Landstingsplan Planering för genomförande av utredning har påbörjats. fattade av landstingsstyrelsen den 3 juni och landstingsfullmäktige den juni samt landstingsstyrelsen den 17 december Införande och utveckling rapporteras löpande till styrelsen enligt upprättad rutin Information om textilavtalet Redovisning har lämnats till landstingsstyrelsens sammanträde den 2 september 2008 samt vid ett flertal andra tillfällen i skriftlig och muntlig form. 9

10 Rapport 3 juni 2009 ( 103). Ny ägare fr o m maj Samtliga insatser reglerade under Verksamheten utvecklas enligt plan Plan för användning av 2009 års ram för folkhälsoarbete 1 Ramen för folkhälsa används till ovanstående ändamål. 2 Åt landstingsdirektören uppdras att under året besluta om användning av medel inom ramarna för samverkan och bidrag. 3 Rapportering sker löpande till styrelsen. Vårens fördelning redovisades 3 juni och höstens fördelning 17 december Hälso- och sjukvård till gömda flyktingar och papperslösa m fl Landstingsstyrelsen beslöt att: 1 En utlänning, som fyllt 18 år, och som håller sig undan ett av- eller utvisningsbeslut så att det inte kan verkställas ska utöver omedelbar vård också erbjudas nödvändig vård till den verkliga kostnaden för vården enligt den av regionförbundet fastställda regionala prislistan. 2 Landstingsdirektören får i uppdrag att utarbeta och fastställa tillämpningsanvisningar. Under utarbetande Verksamhet och lokalanvändning vid Sunderby sjukhus Landstingsstyrelsen konstaterar att den genomförda översynen är omfattande och att den ger en god bild av de såväl akuta som långsiktiga behoven av lokalförändringar vid Sunderby sjukhus. De samlade behoven innebär, enligt styrelsens bedömning, ekonomiska åtaganden, om allt ska genomföras, som uppgår till betydande belopp. I nuvarande ekonomiska läge är det styrelsens bedömning att det inte är lämpligt eller möjligt att fatta beslut om genomförande av hela utvecklingsplanen. 10

11 I det korta perspektivet är det nödvändigt att vidta de åtgärder som betingas av landstingets åtagande avseende den regionaliserade läkarutbildningen. Övriga redovisade behov kommer att bli föremål för beslut successivt. Genom att påbörja etapperna C/F och E skapas goda förutsättningar inom sjukhuset för befintlig rehabiliteringsverksamhet samt för viktiga funktioner avseende njursjukvård, hjärtsjukvård, operation, sterilcentral samt Länstekniks verksamhet. Landstingsstyrelsen framhåller vikten av att i projekteringen beakta behovet av att förbättra och utveckla effektiva och ändamålsenligt patientflöden, utöver de åtgärder för att förbättra logistik av tekniska funktioner som redovisas i utvecklingsplanen. Avseende övriga redovisade åtgärder/behov är det styrelsens uppfattning att dessa ska prövas i ett senare skede. I samband med den fortsatta handläggningen av utvecklingsplanen ges landstingsdirektören i uppdrag att noggrant överväga möjligheterna att nyttja landstingets befintliga lokaler. Landstingsstyrelsen beslöt att: 1 Översynen av lokalanvändningen vid Sunderby sjukhus godkänns. 2 Medgivande lämnas för projektering av redovisade etapper C/F och E i utvecklingsplanen. 3 Landstingsdirektören ges i uppdrag att genomföra projekteringen samt att fortsätta beredningen av utvecklingsplanen och successivt återkomma till styrelsen med rapport och förslag till åtgärder. Avrapportering har skett den 25 augusti och 17 december Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapporter för år 2008 Samverkan Att följa upp införandet och tillämpningen av riktlinjerna för Norrbus och redovisa vad detta arbete konkret resulterat i. Att säkerställa att barnavårdscentralerna i länet gör en översyn av de rutiner som finns gällande överlämning till skolhälsovården och se till att dessa efterlevs för att uppnå en likvärdig överlämning i länet. Att säkerställa att samverkan mellan primärvården och kommunerna utvecklas avseende basverksamheterna mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete och föräldrastöd. Information och stöd I landstingsplanen är barns och ungdomars hälsa ett prioriterat område i det förebyggande arbetet. Vägledande för landstingets folkhälsoarbete är också den folkhälsopolitiska strategin i Norrbotten. De områden som landstinget prioriterar när det gäller barn är psykisk hälsa, övervikt och fetma, tobaksbruk, alkohol, narkotika och dopning, sexuellt överförbara infektioner, abor- 11

12 ter och kulturens bidrag till god livskvalitet. Denna prioritering är vägledande i ett pågående arbete tillsammans med divisionerna att finna landstingsövergripande mål och strategier, däribland kommunikation, för att optimera landstingets samlade insatser för barn. En handlingsplan när det gäller landstingets folkhälsoarbete med inriktning på barn och ungdomar är under utarbetande. Informationen och kunskapsöverföringen kan ske dels vid samtal med patient/förälder/barn och dels i informationsinsatser riktade till särskilda målgrupper. Landstinget arbetar också bl a tillsammans med kommunerna, för att stödja det lokala förebyggande arbetet som sker närmast befolkningen utifrån den folkhälsopolitiska strategin för Norrbotten. Sedan några år tillbaka genomför också landstinget, i samarbete med skolsköterskorna i länets kommuner, en undersökning om barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor. Undersökningen riktar sig till elever i årskurs 4 och 7 samt årskurs 1 i gymnasiet. Undersökningen följs av hälsosamtal i skolhälsovården vilket gör att enskilda individer med hälsoproblem kan fångas upp och erbjudas hjälp. Inom MVC och BVC är en av de viktigaste uppgifterna att arbeta med förebyggande insatser mot föräldrar och blivande föräldrar. En stor del av personalens uppgift är att informera om levnadsvanor (sömn, kost, motion etc). BVC mäter BMI (Body Mass Index) på alla fyraåringar för att identifiera individer med risk för övervikt och fetma. Betänkandet Föräldrastöd - en vinst för alla, nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap innehåller förslag till en långsiktig nationell strategi för generellt föräldrastöd. Stödet ska enligt förslaget erbjudas alla föräldrar som så önskar, från graviditeten till dess barnen är 18 år. Denna insats ska också ses som en del av regeringens folkhälsopolitik. Styrelsen bedömer att utredningens förslag kommer att ha stort värde för att utveckla och förbättra föräldrastödet men avser att avvakta nationella beslut innan landstingets verksamheter konkret tar sig an det utvecklingsarbete som kommer att krävas. Folktandvårdens driver ett ständigt pågående arbete för att förbättra tandhälsan. Förutom den individuella förebyggande vården och informationen som barn och föräldrar får vid barnens besök på Folktandvårdens kliniker fortsätter även det utåtriktade arbetet och samarbetet med BVC/MVC och förskolor. Idag är hälsoläget och den dagliga fluortillförseln annorlunda och därför anses det vara mer effektivt med riktad profylax till individer eller grupper som har hög sjukdomsaktivitet. Följa upp att ovan redovisade insatser för information och stöd genomförs. Trygghet Följa resultatet av de patient- och bemötandeenkäter som genomförs och att resultaten tas om hand på ett sätt som leder till förbättrings- och utvecklingsarbete i bemötandefrågor. I uppdraget att förbättra bemötande ingår även att beakta anmälningar till patientnämnden avseende brister i bemötandet 12

13 Övrigt Följa upp att planerna på att införa distansöverbryggande teknik inom den logopediska verksamheten för att öka tillgängligheten genomförs. Återföringsdag för samtliga beredningar planerad till den 11 mars Styrelsens beredning av programberedningens verksamhetsrapport för år 2008 Prevention och information Att se över möjligheterna till ytterligare fördjupat samarbete mellan landstinget och patient- och anhörigorganisationer. Bemötande och tillgänglighet Följa resultatet av de patient- och bemötandeenkäter som genomförs och att resultaten tas om hand på ett sätt som leder till förbättrings- och utvecklingsarbete i bemötandefrågor. I uppdraget att förbättra bemötande ingår även att beakta anmälningar till patientnämnden avseende brister i bemötandet Samverkan och behandling Se över möjligheterna att öka kompetensen hos ungdomsmottagningarnas personal, även i de mindre kommunerna, att möta individer med psykisk ohälsa. Säkerställa att det finns fungerande rutiner för överlämning mellan barnoch ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Säkerställa att det inom verksamheterna finns fungerande rutiner för kontinuerlig uppföljning av utskrivna läkemedel. Lika/olika villkor Att säkerställa att utveckling av ungdomsmottagning eller liknande verksamhet sker i hela länet, även i de mindre kommunerna. Återföringsdag för samtliga beredningar planerad till den 11 mars Styrelsens beredning av regionala beredningens verksamhetsrapport för år 2008 Ledarskapets betydelse för strukturella förändringar Under 2009 planeras följande aktiviteter för att stödja utvecklingen av ledarskapet i regionen: Norrbottenskonferensen vår och höst på temat regionalt företrädarskap. 13

14 Kunskapsunderlag som kommuniceras bland annat genom rapporter, artiklar, seminarier, konferenser och workshops. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören följande uppdrag: Utvärdering av de kompetenshöjande aktiviteternas effekter. Utvärdering av genomförda Norrbottenskonferenser och behovsanalys för planering av nya aktiviteter. Nya perspektiv Medieanalys av i vilken utsträckning landstingets regionala utvecklingsarbete förknippas med betydelsen av nya perspektiv. Unga människor Under 2009 planeras följande aktiviteter i arbetet för nya perspektiv: Samordning av landstingets arbete för att involvera unga människor. Policypåverkan i ungdomsfrågor med perspektivet konkurrenskraft och framtidstro istället för inflytande och utsatthet genom bl.a. medverkan i AER:s ungdomsgrupp. Utarbeta en strategi för arbetet med ungdomsfrågor i Norrbotten, tillsammans med andra utvecklingsaktörer och nyckelorganisationer. Samordningsfunktion för kommunernas ungdomsansvariga tillsammans med Kommunförbundet. Etablering av mötesplatser för förtroendevalda och unga människor i Norrbotten. Strategin att involvera unga människor är relaterad till andra strategier och även till projektet Attraktiv region som landstinget driver tillsammans med Länsstyrelsen, Kommunförbundet och Luleå tekniska universitet. Tillsammans med Attraktiv region och Luleå tekniska universitet ska en regional framsyn med unga som avsändare genomföras under Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören följande uppdrag: Följa projekten och redovisa resultaten till landstingsstyrelsen. Regionala utvecklingsmedel Årlig sammanställning av beviljade projekt med uppföljning av resultat och indikatorer. Återföringsdag för samtliga beredningar planerad till den 11 mars Införande och tillämpning av rehabiliteringsgarantin 1 Rehabiliteringsgarantin ska tillämpas enligt gällande kriterier 2 Kapaciteten att erbjuda evidensbaserade behandlingsmetoder ska ökas i den egna verksamheten. 3 Vid behov får upphandling av extern kompetens och resurser ske. 14

15 4 Landstingsdirektören ges i uppdrag att verkställa beslutet samt att regelbundet rapportera till landstingsstyrelsen avseende utfallet av rehabiliteringsgarantin. Utfallet t o m september 2009 redovisat den 17 december Revisionsrapport Landstingets miljöpolicy implementering i organisationen För att få fullt genomslag för miljöpolicyn och dess huvudområden energi, transporter och produkter ger landstingsstyrelsen landstingsdirektören i uppdrag att genomföra följande åtgärder: Säkerställer att samtliga divisioner uppfattat sitt uppdrag avseende tilllämpning av miljöpolicyn och arbetar för att genomföra de åtgärder som policyn förutsätter i verksamheterna. Säkerställer att miljöfrågorna utgör en del i chefsutbildningsprogrammet Ser till att miljö- och energifrågorna tas upp särskilt i upphandlingsgrupper för investeringar Ser till att miljöfrågorna beaktas särskilt vid de investeringar som kommer framöver att genomföras vid Sunderby sjukhus. Ser till att landstingets transporter samordnas bättre samt att nyttjande av distansöverbryggande teknik utvecklas ytterligare. Se Uppföljning av revisionsrapporter 2009 (mars 2010) Komplettering av styrelsens delegering av beslutanderätt Delegering till landstingsdirektören Åt landstingsdirektören, med rätt att delegera vidare till annan anställd i landstinget, uppdras att på styrelsens vägnar fatta beslut i nedan förtecknade ärenden. enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL, SFS 1993:1651) samt lagen om sjukgymnastersättning (LOS, SFS 1993:1652). fattas löpande Avtal om tvätt- och textiltjänster 1. Den av Textilservice i Boden AB tillhandahållna tjänsten sägs upp med sex månades uppsägningstid från och med denna dag till följd av att avtalet är ogiltigt. 15

16 2. För den händelse avtalet skulle vara giltigt hävs avtalet med sex månaders uppsägningstid från och med denna dag. 3. Landstingsdirektören ges i uppdrag att fullfölja uppsägningen/hävningen och återkomma till styrelsen med förslag till alternativa lösningar av tvätt- och textiltjänsten 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Vid styrelsen den 3 juni 2009 ( 103) rapporterades att Textilia-koncernen förvärvat Textilservice i Boden AB. För landstingets del innebär detta att de nya ägarna tillmötesgår landstingets krav på bl a ekonomisk ersättning för brister i leveranser samt nya textilier. I uppgörelsen ligger också att landstinget återkallar sitt tidigare beslut om att häva tvättavtalet. Det gällande avtalet förlängs ytterligare två år fram till 28 februari 2014, enligt den option som finns i grundavtalet. Landstinget går därmed inte i nuläget vidare med planerna för en egen tvättverksamhet Revisionsrapport Att få leva tills man dör Den palliativa vården inom Norrbottens läns landsting Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer: Landstingsstyrelsen instämmer i iakttagelser om brister och finner det angeläget att dessa åtgärdas. Därför ger styrelsen landstingsdirektören i uppdrag att säkerställa att redovisade brister avseende samspel mellan distriktsläkare och distriktssköterskor rättas till samt att vårdplaneringen avseende palliativa patienter förbättras genom att befintliga rutiner faktiskt tillämpas. Landstingsstyrelsen konstaterar att förslag om förstärkning av den palliativa verksamheten i länet med palliativa resursteam har lagts fram för landstingsfullmäktige och även vunnit bifall. Det beslutet har överklagats och är fortfarande under beredning i Kammarrätten i Sundsvall. Konsekvensen av detta är att nödvändiga satsningar för att utveckla och förbättra den palliativa vården i länet tyvärr fördröjts. Styrelsen konstaterar att beslutet avseende utveckling av den palliativa vården även omfattade införande av samlade vårdenheter för palliativ vård vid sjukhusen i länet. Denna utveckling var redan påbörjad och enheter fanns vid samtliga sjukhus utom Sunderby sjukhus. Utvecklingen har dock fortsatt och numera finns samlade platser för palliativ vård vid Sunderby sjukhus Dimensionering och kompetensförsörjning vid dessa enheter är föremål för löpande värdering. Inom division Medicinska specialiteter har ett förslag till fortsatt utvecklingsplan för den palliativa vården i Norrbottens län tagits fram i samråd med övriga berörda aktörer. I planen redovisas övergripande målsättningar som grund för kommande utvecklingsaktiviteter samt förslag till åtgärder för att förbättra den palliativa vården. sförslagen baseras på material som samordningsgruppen för palliativ vård i Norra regionen presenterat, tidigare utvecklingsarbete samt vad som framkommit i revisorernas översyn. 16

17 Enligt styrelsens uppfattning är det angeläget att utvecklingsplanen genomförs och att det måste ske successivt. I det utsatta ekonomiska läge som landstinget befinner sig i måste varje nytt åtagande vara långsiktigt säkerställt innan det genomförs. I det är fullföljandet av landstingsfullmäktiges beslut avseende minskning av vårdplatser en förutsättning för att kunna finansiera en satsning på den palliativa vården. Detta kan dock genomföras först när Kammarrättens prövning av det överklagade ärendet är avslutad. I avvaktan på att denna prövning slutförs kan ändå vissa utvecklingsinsatser för att förbättra den palliativa vården genomföras, vilket de samlade vårdenheterna för palliativ vård är ett exempel på. Se Uppföljning av revisionsrapporter 2009 (mars 2010) Direktiv för utredning avseende införande av närsjukvård Mot bakgrund av det redovisade föreslås landstingsstyrelsen fatta följande beslut: 1 Direktiven för utredning avseende införande av närsjukvård fastställs. 2 Landstingsdirektören ges i uppdrag att genomföra utredningen 3 Rapport ska lämnas till landstingsstyrelsen kvartalsvis. Utredningen ska vara slutförd senast den 31 mars Avrapportering har skett den 29 september Utveckling av habiliteringen Landstingsstyrelsen uppdrar till landstingsdirektören att: 1 Under bygga upp vuxenhabiliteringen i länet samt en utredningsresurs och kompetens för neuropsykiatri i samverkan med kommunerna och vuxenpsykiatrin. 2 Inom barnsjukvården utveckla och genomföra åtgärder som säkerställer ett länsgemensamt synsätt och kvalitetssäkrar arbetet för barnhabiliteringen. I arbetet ska samverkan med andra aktörer utvecklas och stärkas. 3 Ett gemensamt utvecklingsarbete ska genomföras inom området under Huvudinriktning är att utveckla samverkan och synsätt mellan länets aktörer inom barnhabilitering, primärvård samt framtida vuxenhabilitering. 4 Tidsplan och åtgärder förutsätter att den långsiktiga finansieringen är säkrad innan utbyggnaden verkställs. Utvecklingsarbetet pågår. Resurser omfördelas under en treårsperiod. 17

18 Kapitalförvaltning Landstingsstyrelsen beslöt att bl a: 1 Uppdra till landstingsdirektören att utreda och lämna förslag till finansiering av kommande investeringsbehov och hantering av de ökande pensionsutbetalningarna till landstingsstyrelsens sammanträde Utredningen ska också omfatta hur landstingets behov av likvida medel för löpande verksamhet ska säkerställas. Här ska särskilt beaktas möjligheten till återlån och dess konsekvenser för extern placering (kapitalförvaltare) av likvida medel. 2 Uppdra till landstingsdirektören att förlänga avtalet med nuvarande förvaltare (ROBUR Kapitalförvaltning AB, Handelsbanken Kapitalförvaltning och Carlsson Investment Management AB) t o m oktober 2009 för att kunna beakta konsekvenserna av återlån och landstingets behov av likvida medel i framtiden. Observeras bör att landstinget äger rätt, oavsett förlängning, att när som helst och utan angivande av skäl säga upp avtalen till omedelbart upphörande. Landstingsstyrelsen beslöt den 3 juni 2009 ( 126) att: 1 Ränteförvaltningen delas upp i en intern respektive en extern del. Den interna förvaltningen ska avse 800 mkr medan den externa delen ska avse ca 335 mkr. 2 Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att i samband med beslut om landstingsplanen årligen fastställa hur stor del av obligationsportföljen som skall avsättas för finansiering av dels ökande utbetalningen av pensioner, dels eventuella återlån för att finansiera hela eller delar av kommande års investeringar. 3 Den del av portföljen som förvaltas externt i form av diskretionär aktieförvaltning hos ROBUR Kapitalförvaltning AB ska omvandlas till en svensk aktiefond hos samma förvaltare under förutsättning att överenskommelse om förvaltningsavgifter kan träffas. 4 Upphandlingen av externa ränteförvaltare ska påbörjas. Se Anskaffning av vaccin med anledning av nya influensan Mot bakgrund av det redovisade föreslås att landstingsstyrelsen fattar följande beslut: 1 Landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa tillgång till vaccin för länets hela befolkning för vaccination vid två tillfällen. 2 Landstingsdirektören ges i uppdrag att ta fram underlag för fastställande av avgifter för individen vid vaccinering mot den nya influensan. 18

19 3 Landstingsdirektören ges i uppdrag att genom Sveriges kommuner och landsting verka för att finansieringsprincipen upprätthålls avseende de kostnader som en allmän vaccinering mot den nya influensan innebär. Avrapporterat till styrelsen den 25 augusti inkl antagande av rekommendation från SKL, 29 september, 6 november och 17 december Utveckling av den palliativa vården samt översyn av vårdplatserna i länet Mot bakgrund av den ursprungliga ärendebeskrivningen och den kompletterande utredningen samt de förhållanden som redovisas i inledningen av ärendebeskrivningen föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige fattar följande beslut: 1 Föreslagna förändringar av antalet vårdplatser vid sjukhus och primärvårdens observationsplatser godkänns. 2 Under förutsättning att föreslagna förändringar av vårdplatser genomförs och ekonomiska resurser därmed frigörs godkänns föreslagna satsningar på ökade personalresurser för palliativa resursteam. 3 om förändringar av antalet vårdplatser, med undantag för observationsplatser är fortsättningsvis arbetsbeslut i berörda verksamheter inom redovisade avgränsningar. Förändring av antalet observationsplatser ska fortsättningsvis fastställas av landstingsstyrelsen. 4 Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att uppta överläggningar med Haparanda och Älvsbyns kommuner om tjänsteköp av observationsplatser. Under förutsättning att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1 4 ger landstingsstyrelsen följande uppdrag till landstingsdirektören: Genomföra förändringar omgående. Uppta överläggningar med Haparanda och Älvsbyns kommuner om tjänsteköp av observationsplatser. Säkerställa att utvecklingsarbetet inom den palliativa vården fortsätter och att uppföljningen av verksamheten utvecklas inom ramen för landstingets planeringsprocess. Löpande följa upp förändringarna och lämna rapport till landstingsstyrelsen. Se Motion nr 14/08 om införande av MRI/sjukvårdslarm till räddningstjänsten Landstingsstyrelsen beslöt att förutsättningarna för införande av IVPA i länet ska utredas. Utredningen ska ske från följande utgångspunkter: 19

20 En generell modell för IVPA i länet. I det ingår att definiera medicinskt ledningsansvar, krav på utbildning, vilka insatser som ska utföras och vilken utrustning detta kräver samt att definiera under vilka förutsättningar som IVPA-larm ska utlösas. Krav på avvikelserapportering och dokumentation ska också belysas. Kommunerna tillhandahåller personal, fordon och den utrustning som krävs för IVPA-verksamheten Landstinget bär sina kostnader i samband med utbildningsinsatser medan kommunen ansvarar för personalkostnader i samband med utbildning och genomförande av IVPA-uppdrag. Ingen ekonomisk ersättning ska lämnas från landstinget till kommunerna. Utredningen ska ske i samverkan med företrädare för länets kommuner Utredningen ska redovisas senast den 31 januari Diskussioner pågår Kapitalförvaltning 1 Följande förvaltare antas som möjliga leverantör av räntefonder till Norrbottens läns landsting: Alfred Berg Asset Management AB, Swedbank Robur AB, Carlsson Investment Management, SEB Wealth Management, Handelsbanken Kapitalförvaltning, Nordea och AMF Pension. 2 Landstingsdirektören ges i uppdrag att inom ramen 450 mkr fördela förvaltningsuppdrag inom ovan nämnda grupp förvaltare samt 3 Val av förvaltare återrapporteras till styrelsen via landstingsdirektörens rapport. Det externa räntemandatet i räntefonder är fördelat enligt följande: Alfred Berg Asset Management AB 50 miljoner kr, Swedbank Robur AB 100 miljoner kr, Carlsson Investment Management 100 miljoner kr, SEB Wealth Management 100 miljoner kr och Nordea 100 miljoner kr Återremitterat ärende: Utveckling av den palliativa vården samt översyn av vårdplatserna i länet Mot bakgrund av den ursprungliga ärendebeskrivningen, den kompletterande utredningen, de förhållanden som redovisas i inledningen av ärendebeskrivningen samt företagen utredning med anledning av den senaste återremissen föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige fattar följande beslut: 20

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Hälso- och sjukvårdsberedningarna Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, nord, öst och mitt Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom SD). Politikerna samlar

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S)

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Presskonferens 18 maj 2015 Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Landstingsdirektör Hans Rönnkvist Åtgärder för en ekonomi i balans

Läs mer

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart Bakgrund/syfte Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: Nuvarande hälso- och sjukvårdssystem i Norrbotten är inte långsiktigt hållbart avseende: Att trygga en god vård till en allt äldre befolkning med

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun SOTENÄS KOMMUN Arbetsutskottet 2007-05-10 Beslut i Utbildningsnämnden 2007-05-31 68 och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun K:\PROT\UN\2007\ och riktlinjer för skolhälsovården 070531.doc 2008-08-21

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020 Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa mellan Motala kommun;

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Förslag till strategisk plan 2016-2019

Förslag till strategisk plan 2016-2019 2016 Förslag till strategisk plan 2016-2019 Norrbottens Sjukvårdsparti Norrbottens Sjukvårdspartis förslag till strategisk plan 2016-2019 Förslaget är i tillämpliga delar komplettering till det av ledningen

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Programberedningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om patienters och närståendes behov kopplat till aktuellt programområde. Programberedningen

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL Ht 2014-2015 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet. Mål Målsättningen för

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

Delegering av beslutanderätt

Delegering av beslutanderätt Delegering av beslutanderätt Legala förutsättningar Enligt kommunallagen får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd hos landstinget att besluta på styrelsens vägnar

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning avseende tidigare granskning av försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar G Landstinget Halland Landstingskontoret Agneta Overgaard, utvecklare Folkhälsoenheten Processavdelningen Tfn 035-13 48 73 agneta.overgaard @Ithal I and.se aiecta d l,s 0703/2. Datum Diarienummer 2007-03-12

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen Fråga 1 Kön Kvinna Man Fråga 2 Antal anställningsår inom socialtjänsten 0-2 år 3-4 år 5-8 år 9-15 år 16-24 år 25 år eller längre Fråga 3 Antal anställningsår inom missbruksområdet (även hos andra arbetsgivare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14.

Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14. Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14. Hälsa är en mänsklig rättighet ingen handelsvara. Den svenska modellen för välfärd i

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 1 april 2009 17 36 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 6 april 2009 Leif Hjalmarsson, ordförande Glenn Berggård, justerare Birgit Stöckel, justerare

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Svar på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter

Svar på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter 1(5) Datum 2014-05-07 Diarienummer Förslag Till Region Hallands revisorer För kännedom: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter Driftnämnden

Läs mer

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans)

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Hälso- och sjukvård DIVISION MEDICINSK SERVICE DATUM DIARIENR Kerstin Hansson 2007-05-28 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Bakgrund

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten 1 Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten Bakgrund Systematisk uppföljning är ett prioriterat område inom den nationella barn och unga satsningen. Som en följd av att BBIC kan utgöra grunden

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa en begränsning av förskrivning av receptfria läkemedel

att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa en begränsning av förskrivning av receptfria läkemedel Ledningskontoret, Anders Tollmar Landstingsstyrelsen Öppna medicinska prioriteringar Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige beslutade i november 2009 om budget för 2010. Av budgeten framgår att under

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:87 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 1 BESLUTSUNDERLAG Regionsjukvårdsstaben Göran Atterfors 2014-09-12 RSN 2014-16 Regionsjukvårdsnämnden Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 Regionsjukvårdsnämnden Regionsjukvårdsnämnden (RSN)

Läs mer