Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3)"

Transkript

1

2 Är Ni beredda? Brand, översvämningar, klimatförändringar, byggnader som rasar ihop, konflikter och hot Orosrapporterna duggar tätt i nyhetsmedierna. Vi kan nog ibland lite till mans (och kvinns) känna att världen skakar och befinner sig på gränsen till katastrof. Sedan slår vi ifrån oss och tänker något i stil med Ja ja, men det händer nog inte i min del av världen. Men en dag kanske det gör det. En dag kanske den där katastrofen kryper väldigt nära och in i vår vardag på ett väldigt konkret sätt. Då gäller det att vara beredd. Frågan är om det går att vara beredd. Kanske inte, men vi kan i alla fall ha en beredskap. Brand, översvämningar, klimatförändringar, byggnader som rasar ihop, konflikter och hot... och beredskap. Om vi tar de orden och klämmer in dem i arkivvärlden. Vad betyder de då? Är de relevanta? Jodå, i allra högsta grad. Som arkivarier arbetar vi ständigt med att upprätthålla beredskapen. Så även under året som gått här i Västmanland. Ja, kanske alldeles särskilt under året som gått. Tankarna går ofrånkomligt till sommarens stora skogsbrand. En näst intill osannolik händelse som helt plötsligt blev till skrämmande verklighet. En erfarenhet vi nu delar med dem som levde i utkanten av det drabbade området för exakt 1 år sedan. I Svanå bruksarkiv döljer sig nämligen små informationsspår som visar på en större brand som inträffade år Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3) I en förteckning över försäkrade fastigheter kan vi se att, bland annat, mycket stora delar av Stora och Lilla Svalnan brann ned. Hela gårdsbeskrivningar är överkryssade och noterade som uppbrunna. I marginalen vid Lilla Svalnan finns exempelvis en anteckning gjord med blyerts: Uppbrunnet Skola f. n. ej återuppbyggas. Vad hände med dem som bodde och verkade där? Det lämnar vi åt någon forskare att ta reda på. I somras gick förstås i första hand allas våra tankar till dem som drabbades personligen av evakuering och förlorad egendom i samband med skogsbranden, men naturligtvis infann sig även funderingar kring arkiven i riskområdet. Vi försökte genom olika kanaler förstå brandens geografiska utsträckning och identifiera vilka arkiv som befann sig inom,

3 eller som skulle kunna komma att hamna inom, riskzonen. Några av arkivlokalerna som lades till den listan finns inom vårt direkta ansvarsområde, däribland Svanå bruksarkiv. Andra tillhör medlemmar med egen arkivverksamhet, så som Wirsbo historiska arkiv. Vi försökte hålla kontakten med berörda och minst en ur Arkiv Västmanlands personal fanns ständigt beredd att rycka in för att evakuera arkivalier om så skulle behövas, och vara möjligt. I den beredskapen fick vi även mycket värdefullt stöd från såväl kända som okända personer runt om i landet som sade sig beredda att bistå vid behov. Att det finns så många som automatiskt tänker på arkiven i en situation som den i somras är fan- Svanen som symboliserar Svanå bruksarkiv tastiskt, och kanske egentligen ganska naturligt. Jag menar då inte att det faller sig naturligt för alla att tänka på de stora arkivbestånden, men att tänka på det som innehåller information och minnen som är viktiga för just mig eller Dig personligen. Många många vittnade om att det första de tänkte på att ta med sig vid evakuering var fotoalbum eller datorn där alla fotografier, mejlkorrespondens och annan viktig unik information fanns lagrad. Precis som förhållandet är med de handlingar som finns i våra arkivdepåer. Handlingar som är unika helt enkelt. Handlingar som berör vår identitet på ett eller annat sätt vår juridiska identitet, men allra mest vår känslomässiga identitet. Mest oroliga var vi i somras för dem vars arkivlokaler inte ligger ens i närheten av god arkivstandard vad gäller skydd mot brand. En bra lokal kan göra stor skillnad. Större skillnad än de flesta inser. Vi kan ta en tidigare brand som exempel på att det kan sluta relativt lyckligt, ut arkivsynpunkt. När församlingshemmet Lindgården i Västanfors brann ned den där olyckssaliga natten i mars 213 var vi nog många som trodde att de värdefulla källor som fanns i församlingens arkivlokal skulle gå förlorade. Men, tack vare en godkänd arkivlokal och en bra släckningsoch saneringsinsats förblev arkivalierna oskadda, och nuvarande administration och framtida forskning säkrades. Hatten av för VästanforsVästervåla församling och alla andra arkivägare som väljer att lägga sina arkiv i bra arkivlokaler egna eller som deposition hos exempelvis Arkiv Västmanland och som därmed möjliggör för framtida forskare att ta del av vår tids Lindgården direkt efter branden 213 källor. Fotograf: Cecilia Kjellin Eriksson När vi nu planerar verksamhetsutveckling med bland annat utökad depåverksamhet i Arboga står många av de ord som nämndes inledningsvis i fokus. Depåerna skall förses med skydd mot brand och vatten. Klimatanläggning för rätt temperatur och luftfuktighet skall installeras. Golvförstärkning skall göras för att klara tyngden av våra arkiv. Beredskap för att skydda så väl arkivalier som personal mot eventuellt hotfulla situationer skall finnas. Det senare är dessbättre en mindre vanlig företeelse, men kan förekomma. Till vår hjälp har vi det goda samarbetet med fastighetsägaren, viktiga synpunkter från experter på säkerhet och byggnation (tack Riksarkivet!) och inhämtade erfarenheter från tidigare händelser och incidenter. Vi kommer att få arkivlokaler som blir bland de absolut bästa i hela länet ja, i landet faktiskt och det är våra deponenter värda! Skrivet av Christina Sirtoft Breitholtz OBS! Inga arkivalier kom till skada vid skapandet av denna verksamhetsberättelses framsida. Bilden är ett montage signerat Tomas Adolfsson.

4 Innehållsförteckning s.1 Styrelse s.1 Möten och sammanträden s.3 Årsmöte s.3 Styrelsesammanträden s.4 Arbetsutskottets sammanträden s.4 Personal s.4 Lokaler s.5 Ekonomi 214 s.6 Verksamheten 214 s.7 Medlems- och forskarservice s.7 Utställningar, arrangemang med mera s.7 Webbplats och Facebook s.8 Arkivens Dag s.9 Övriga arrangemang s.9 Uppdragsverksamhet s.1 Projekt s.11 Konferenser och sammankomster s.13 Medlemmar s.14 Slutord s.14 Årsredovisning s.15 Resultaträkning s.15 Balansräkning s.16 Redovisningsprinciper och noter s.18 Revisionsberättelse s.2 Medlemsförteckning 214 s.21 Verksamhetsplan 215 s.24 Verksamhetsplan 216 (preliminär) s.25 Budget för år 214 s.26 Preliminär budget för år 216 s.27 Fotografierna på sidorna 3 och 4 i denna verksamhetsberättelse är tagna av Tomas Adolfsson, övriga av Christina Sirtoft Breitholtz

5 Arkiv Västmanland är en ideell länstäckande medlemsorganisation med syfte att vårda, bevara och tillgängliggöra arkiv från företag, föreningar och enskilda personer med anknytning till länet. Att inspirera till användandet av källor till den västmanländska historien ingår också som en stor del av arbetet, liksom att sprida kunskap om och stödja forskningen om förenings- och näringsliv ur ett källkritiskt perspektiv. Finansieringen utgörs till en, i nationell jämförelse, stor andel egenintäkter i form av medlems- och hyllavgifter, samt ersättning från olika uppdrag. Exempel på de senare är vård och tillgängliggörande av arkiv på plats hos arkivägaren, specialanpassade kurser, med mera. Uppdragen kan vara av mycket varierande art, men resultatet går alltid i linje med Arkiv Västmanlands stadgars ändamålsparagraf. Trots hög grad av egenfinansiering är verksamheten beroende av ekonomiskt stöd från det allmänna. Detta för att kunna bedriva omfattande utåtriktad verksamhet inte minst mot länets alla skolor och för att kunna finansiera vård, bevarande och tillgängliggörande av ägarlöst material. Sådan värdefull medfinansiering har i år kommit från länets kommuner, landsting och från staten. Det statliga stödet fördelas sedan 212 av landstinget inom den så kallade Kultursamverkansmodellen. Arkiv Västmanland var 214 medlem i Näringslivsarkivens Förening (NAF), Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), Föreningen Bergslagsarkiv, samt i Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening. Arkivchefen är vice ordförande i Föreningen Bergslagsarkiv, vice ordförande i NAF, sekreterare i Näringslivsarkivens stödfond, ledamot i Riksarkivets samarbetsråd för enskilda arkiv, medlem i Föreningen Sveriges Länsarkivarier, samt medverkar i FAs utvecklingsgrupp. Utöver detta har Arkiv Västmanland även under detta år aktivt engagerat sig i ett flertal nätverk nationellt, regionalt och lokalt. Styrelse I enlighet med stadgarna valde Arkiv Västmanlands medlemmar vid årsmötet i april ordförande för en tid om ett år. Övriga tio styrelseledamöter väljs för en period om två år (fem ledamöter per år) och de fem suppleanterna för ett år. Årsmötet har även att utse Postadress: Box 158, Telefon: E-post: Webbplats:

6 två ordinarie revisorer för en mandatperiod om två år (en per år) och två revisorssuppleanter för ett år. Styrelsen har ett arbetsutskott som består av ordförande, vice ordförande och ytterligare en styrelseledamot. De två senare utses av styrelsen. Årsmötet väljer även valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande. Sedan ett flertal år tillbaka har den senare av dessa personer varit en ledamot i styrelsen. Detta i syfte att ge valberedningen bästa möjliga insikt i styrelsearbetet. Styrelsens sammansättning efter årsmötet 214 Ordinarie ledamöter Iréne Artæus Eva Kristina Andersson Håkan Ax Per Johansson Peter Klint Hans-Olof Lund Lena Nyquist Ingemar Pettersson Seppo Remes Göran Sundström Claes-Bertil Ytterberg Mandatperiod (årsmöte till årsmöte) Kungsör Arboga Möklinta Hallstahammar ordförande (fyllnadsval) vice ordförande ingår i arbetsutskottet år år år år år år år år år år år Suppleanter Hans Almgren Sture Eriksson Eva Matsson Rebecca Svensson Cristina Thornell Arboga år år år år år år år år år år år år Revisorer, ordinarie Lars-Erik Magnusson Roland Sundgren Revisorer, suppleanter Per-Inge Ahlbäck Peter Westersund Valberedning Sören Bååth Per Johansson Brage Lundström Sammankallande Sidan 2 av 27

7 Möten och sammanträden Under året har följande möten och sammanträden hållits med Arkiv Västmanlands medlemmar, styrelse och styrelsens arbetsutskott. Årsmöte Årsmötet 214 föregicks, liksom tidigare år, av föredrag öppna för allmänheten. Det var ett uppskattat program som präglades av rörelse och utveckling då temat var Flytt. Årsmöteseftermidddagens arrangemang hölls i stadsbiblioteks hörsal och var ett samarbete mellan Arkiv Västmanland och stadsbibliotek. Under den intensiva eftermiddagen fick besökarna ta del av Oscar Cecconis erfarenheter kring italiensk arbetskraftsinvandring och Seppo Remes intressan- Dragplåster nr 1: Oscar Cecconis föredrag När kraften till industrin kom från Italien ta föredrag om hur viktig finsk arbetskraft har varit för den svenska samhällsutvecklingen. Besökarna fick även höra om utmaningen att flytta arkiv och om att skapa ny arkivverksamhet. Uppdraget som årsmötesordförande gick till landstingsrådet Denise Norström. Hon blev således den som svingade klubban när Dragplåster nr 2: Seppo Remes föredrag När finnarna räddade Sverige vår ordförande sedan många år, Brage Lundström, valde att kliva åt sidan och lämna över ansvaret till den förra vice ordföranden Iréne Artæus. Under själva årsmötet räknade vi in 47 närvarande personer, representerades 32 medlemmar, som efter årsmötet bjöds på kaffe och tilltugg. Ett glatt gäng: Helena Aspernäs och Pia Letalick, stadsbibliotek, med Brage Lundström och Frida Nordin Kamph Sidan 3 av 27

8 Tillträdande styrelseordförande, Iréne Artæus, tackar den po- Årsmötessekreteraren Yvonne Bergman, ArkivCentrum Örebro län puläre avgående dito, Brage Lundström, för hans värdefulla in- (inhoppad verksamhetsledare för Arkiv Västmanland) och årsmötes- satser för Arkiv Västmanlands utveckling ordföranden Denise Norström Styrelsesammanträden Arkiv Västmanlands styrelse höll under verksamhetsåret 214 sex (6) protokollförda sammanträden, ett i Örebro, ett via mejl och övriga i. Styrelsens sammanträden och diskussioner har under året haft stor tyngdpunkt på arbetet med verksamhetsutveckling särskilt projekt Innovativ arkivsamverkan, del 2 (se nedan) och den pressade personalsituationen. Trots små resurser finns stor vilja och höga ambitioner om en väl fungerande arkivverksamhet för länets enskilda arkiv. Arbetsutskottets sammanträden Arkiv Västmanlands styrelses arbetsutskott har hållit sex (6) protokollförda sammanträden under år 214. Arbetsutskottet har förberett styrelsens frågor och varit djupt engagerade i personalfrågor och samarbetsprojekt. Utöver de egna sammanträdena har arbetsutskottet, helt eller delar av, deltagit i möten med andra berörda parter. Personal Arkiv Västmanlands personalstyrka har inte förändrats sedan förra verksamhetsåret, vilket vi tyvärr måste se som negativt. Förhoppningen var trots allt att vi skulle kunna skriva här att skaran utökats med ytterligare en utbildad arkivarie. Den bistra verkligheten är dock att de finansiella resurserna inte finns. Resultatet är naturligtvis att befintlig personal har fått slita hårt med att klara av alla de arbetsuppgifter som ingår i ordinarie verksamhet, och som heller inte går att prioritera bort, samtidigt som utvecklingsarbetet pågår för fullt. Till detta kan adderas det faktum att det även fanns en hel del Sidan 4 av 27

9 sparade semesterdagar som behövde tas ut under året. Men vi vill nog påstå att vi klarat av att hålla flaggan i topp trots allt. Och en positiv effekt av vårt länsöverskridande samarbete är att under arkivchefens frånvaro under senvåren steg Yvonne Bergman, arkivchef för ArkivCentrum Örebro län, in som verksamhetsledare på distans. Personalen 214 utgjordes av följande personer: Namn/ tjänstgöringsgrad Funktion/ huvudsakliga ansvarsområden Christina Sirtoft Breitholtz Arkivchef 1 % Övergripande verksamhets- och personalansvar, verksamhetsutveckling, uppdragsverksamhet Frida Nordin Kamph Arkivarie/arkivpedagog 6 % (deltidstjänstledig, egentlig tjänstgöringsgrad 87,5 %) Studiebesöksverksamhet och Arkivens Dag i, utveckling av arkivpedagogik, depåansvar Tomas Adolfsson Arkiv-/kontorsassistent 5 % Medlemskontakter, administrativt stöd till arkivchefen Hjördis Häll Ekonomihanterare ca 1% Bokföring och bankkontakter Wanja Almquist Arkivassistent ca 1 % Tillsyn/forskarfrågor, Hedströmsdalsarkivet Peter Kvist Arkivassistent timanställd, ca 3 tim/v Öppethållande/forskarservice, Hedströmsdalsarkivet Tina Nyqvist Arkivassistent 5 % (visstidsanställd med lönebidrag och arbetsplatsanpassning) Digitaliseringsprojekt skanning av analoga arkivförteckningar för ökad sökbarhet och därmed bättre forskarservice Med så liten personalgrupp måste alla kunna rycka in och göra de flesta arbetsuppgifter, också de utanför det egna ansvarsområdet. Lägger vi samman ovan nämnda sju personers tjänstgöringsgrad visar det sig att Arkiv Västmanlands personalstyrka endast utgjorts av cirka tre (3) årsarbetare. Men, utöver dessa tre kan vi notera ytterligare två poster på avlöningslistan, motsvarande ytterligare knappt en halv årsarbetare. Det är Tomas Adolfsson som utöver sin ordinarie assistenttjänst innehavt en timtjänst inom flyttprojektet i. Därtill arbetade arkivchefen på en extra tjänst som utlånad till ett projekt för FA och NAF (läs mer nedan). Lokaler Efter ett och ett halvt år i lokalerna på Engelbrektsgatan 3 i är vi fortsatt mycket nöjda. Visst, mycket av förändringen av de gemensamma ytorna kunde gå snabbare, men vi känner ändå trivsel och våra besökare finner sig väl till rätta. Med flytten av arkivmaterialet från den gamla depån till den nya har det dock gått fortsatt trögt, men det går ändå framåt. Och i samband med flytten passar vi på att kompaktera och se över vad som kan Sidan 5 av 27

10 gallras. Detta kommer i förlängningen att gynna våra deponenter både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Vi har fortsatt kvar våra hyrda lokaler i Kvarnen i Kolsva och en del i depån i Fagersta arkiv. Och i framtiden hägrar lokalerna i Arboga som vi så länge trängtat efter. Vi hoppas att vi i nästa års verksamhetsberättelse kan få berätta om att vi haft en fin invigning där. Lokal med potential. Vi hoppas att nästa års verksamhetsberättelse innehåller en bild på ett invigningskalas i denna lokal i Arboga Ekonomi 214 Som nämndes i inledningen, och som syns i den ekonomiska redovisningen för året (återfinns på sidorna 15-19), så utgör de egna intäkterna fortsatt en jämförelsevis hög andel av de totala intäkterna. Med andra ord har det inte tillkommit ökat stöd från det allmänna i någon högre utsträckning, endast cirka 2 kronor. Av dessa härrör ungefär hälften från Norbergs kommun som nu valt att vara med och stödja med verksamhetsbidrag (utöver överenskommet stöd inom Västmanlands kommuner och landsting VKL för ökade lokalkostnader i ). Vi tackar Norberg lite extra för det erkännandet. Å andra sidan har vi ökade intäkter i form av hyllavgifter och fler, och mer omfattande, uppdrag än budgeterat. De senare har dock även inneburit högre personalkostnader. Som alla förstår är Arkiv Västmanlands verksamhet i alla avseenden beroende av sina medlemmar, nuvarande och framtida, som vill deponera och i övrigt använda sig av våra professionella arkivtjänster. Detta bidrar i sin tur till att berika vår gemensamma historia med mer källmaterial för en nyanserad bild av vår historia och samtid. Med andra ord: Medlemmarna, det vill säga arkivägarna, är Arkiv Västmanlands viktigaste resurs! Sidan 6 av 27

11 Verksamheten 214 Ännu ett år i verksamhetsutvecklingens tecken och i samverkans. Vi hoppas och tror att våra medlemmar och övriga håller med om att det mesta har blivit till det bättre. Vi kan ha en öppnare verksamhet i de nya lokalerna i med tydligare budskap om vilka tider vi lättast nås för besök och via telefon. Vi får ett mer effektivt utnyttjande av hyllorna och bättre sökmöjligheter genom våra extra insatser i samband med flytt av det deponerade materialet. Vi har genom samarbetet med ArkivCentrum Örebro län, och övriga systerorganisationer i angränsande län, nu lättare tillgång till utökad kompetens och erfarenhet, vilket särskilt gynnar forskarservicen. Vi har, återigen i samverkan med ArkivCentrum Örebro län, skapat goda förutsättningar för att inom överskådlig tid lösa problemet med depåbrist. Arkiv Västmanlands styrelse och personal är stolta över att lyckas åstadkomma så mycket inom de ytterst snäva ekonomiska ramarna. Vi hoppas Ni alla håller med om att vi kan vara det när Ni läst nedanstående komprimerade rapport från året som gått. Medlems- och forskarservice Som medlem i Arkiv Västmanland ingår deponeringsmöjlighet och rådgivning, samt viss återsökningsservice i eget material. Genom medlemskap får vi även god kontakt med dem som förvarar sina arkiv i egna lokaler, med eller utan vår hjälp med tillgängliggörandet. Förra året skrev vi om en fastighetsbrand som drabbade två av våra medlemmar, men som slutade lyckligt för deras arkiv. I år hamnade flera medlemmar i farozonen i samband med den stora skogsbranden. Läs mer om detta i den inledande artikeln. Vi har hållit regelbundet öppet för forskning i, Svanå, Kolsva och Fagersta. Under år 214 har vi plockat fram drygt 1 5 arkivvolymer till besökare, för att visa upp vid studiebesök och för att besvara forskarfrågor. Utställningar, arrangemang med mera Att Arkiv Västmanland lägger stor vikt vid den utåtriktade verksamheten kan knappast ha undgått någon som har kontakt med oss. Så har vi arbetat i många år, och det är i den andan vi fortsätter utvecklingsarbetet. Därför har det förstås varit viktigt att fortsätta hålla hög kvalitet på forskarservice och att kunna erbjuda studiebesök till alla som önskar veta mer om arkiv, källkritik, historia, med mera. Och detta trots den ansträngda personalsituationen, som vi nämnde ovan och ständigt återkommer till. Sidan 7 av 27

12 Så, hur arbetade vi under det gångna året med att sprida kunskap om arkiv, vikten av källkritik och riskerna med historielöshet? Förutom ovan nämnda forskarservice, med antal framtagna volymer, så kan vi även studera sifforna för studiebesök och andra arrangemang i vår verksamhetsstatistik. Under 214 deltog drygt 2 personer i studiebesök, varav en dryg tredjedel var barn och unga. Bland gymnasieeleverna ser vi ett ökande intresse för att använda så kallade primärkällor i sina fördjupningsarbeten. Detta ser vi naturligtvis som en oerhört positiv trend. Vi genomförde även en del arrangemang, ensamma eller i samverkan med andra, och utställningar. Här följer några exempel från året som gick. Webbplats och Facebook Även under 214 använde vi oss mer av Arkiv Västmanlands sida på Facebook än av vår webbplats, för att nå ut med snabba nyheter, evenemangstips och lägga ut exempel på material ur arkiven. Trots relativt få uppdateringar visar besöksstatistiken att webbplatsen hade drygt 12 5 visningar och att varje besökare surfade runt en del på webbplatsens olika sidor. Vår Facebooksida är fortsatt uppskattad, och via den hittar också många till vår webbplats. Det syns exempelvis tydligt i besöksstatistiken från början av juli då vi lade ut en ny efterlysning rörande ett upphittat fotoalbum och berättade om detta på Facebook. Via den kanalen kunde vi också nå ut med information under den stora skogsbranden i augusti och vi gjorde en mindre utställning i december (dock inte en hel adventskalender denna gång). Bilder på material uppskattas alltid, men vilka bilder gillas mest? Det är alltid svårt att sia om i förväg, men förstås vet vi att några bildtyper alltid är så kallade säkra kort. Exempelvis delas alltid tågbilder flitigt, men ibland blir det oväntade bilder som hamnar på topplistan. Vem trodde att en glad sköterska med gigantisk spruta skulle röna så stort intresse? Sidan 8 av 27

13 Tåg är alltid populära, så även Lotta ovan (fotograf: Gunnar Nordström). Men sköterskan Karin, till vänster, visade sig vara än mer populär. Men Lotta och Karin slogs med god marginal av Åke, till höger, i tävlingen om Fotograf: Reinhold Carlsson antal visningar och delningar. Fotograf: Reinhold Carlsson Arkivens Dag Arkiv Västmanland firade Arkivens Dag på tre platser i länet, alla på det nationella temat Orostider. Tillsammans med stadsbibliotek inbjöd vi till ett välbesökt program med fyra högintressanta föredrag i hörsalen. I Fagersta hade vi tillsammans med kommunarkivet dels en utställning i biblioteksfönstret dels fanns vi på plats den aktuella lördagen och visade bland annat film ur Fagersta bruks arkiv. I Kolsva var det ordinarie öppettider, men med fokus på temat i bildvisning med mera. Övriga arrangemang Den 22 maj var Arkiv Västmanland värd för Föreningen Bergslagsarkivs årsmöte med exkursion. Vi valde att förlägga arrangemanget till Köping och på programmet stod besök på Bil- och Teknikhistoriska samlingarna, Nyströmska gården och Köpings museum. Sidan 9 av 27

14 Lunchen avnjöts på Gillet, eftermiddagsfikat på Skeppshandelns stenugnsbageri. Ett fyrtiotal deltagare från sju län njöt av ett Köping som visade upp sig från sin allra soligaste sida. Lyckat och uppskattat. Besökare i Köping finner skugga den soliga majdagen Även i år deltog Arkiv Västmanland i arrangemanget historia i centrum tillsammans med stadsbibliotek Stiftsbiblioteket och Västmanlandssamlingen. Uppdragsverksamhet Vi gläds åt att vi har fortsatt förtroende att på ägarnas uppdrag utöva tillsyn och hålla öppet i Svanå bruksarkiv och Fagersta förenings- och bruksarkiv. Intresset för brukens historia och därmed källorna till densamma är fortsatt stort. Genom den kontakt vi får med skolbarn och ungdomar som kommer på studiebesök får vi möjlighet att sprida detta intresse vidare. Ett trevligt exempel är det bildspel med kopior av gamla fotografier ur Fagersta bruksarkiv, och hennes egna nytagna över samma vyer, som en elev på Brinellskolan i Fagersta lade ut på YouTube i mars 214. Det var resultatet av flera studietimmar i bruksarkivet. Sidan 1 av 27

15 Ett annat exempel på vad idoga arkivstudier i Fagersta, och i, kan leda till är Sören Törnkvists bok Bokhandlare Asplunds resa, där författaren publicerar arkivfynd kring sin släkting och sina tolkningar av dessa fynd. Även i år har vi haft uppdrag att skapa dokumenthanteringsplaner till några medlemmar. Dessa planer hjälper arkivbildaren att effektivisera sin egen administration, samtidigt som de ger goda förutsättningar för korrekt arkivläggning, vilket i sin tur gynnar framtida forskning i källmaterialet. Under våren anlitades arkivchefen för att genomföra projektet FA+NAF= sant?. Syftet var att undersöka förutsättningarna för de två nationella intresseorganisationerna, Folkrörelsernas arkivförbund och Näringslivsarkivens förening, att gå samman. Utgångspunkten var de två organisationernas medlemmar, deras behov och önskemål. För bästa möjliga resultat reste därför Christina Sirtoft Breitholtz runt till så många FA- och NAFmedlemmar som möjligt för att genom personliga möten skapa sig en bild av hur verkligheten ser ut för dem som arbetar med enskilda arkiv i landet. Erfarenheterna från denna resa låg sedan till grund för en rapport för vidare verksamhetsutveckling för beställarna. För Arkiv Västmanlands del innebar uppdraget att vi själva nu har en än bättre bild av hur regional enskild arkivverk- Harrieth och Gunilla från Företagsarkivet i Westerbotten berättade samhet fungerar, eller inte fungerar, i om bygden och dess historia, men framför allt om den stora bety- andra län. ling delse som medlemskapet i NAF haft för deras verksamhetsutveck- Projekt Vi är glada och stolta över att kunna meddela att Statens Kulturråd fann vårt projekt Innovativ arkivsamverkan, som vi drev tillsammans med ArkivCentrum Örebro län, så intressant att vi beviljades medel för en del 2. Vi noterade redan i förra verksamhetsbe- Sidan 11 av 27

16 rättelsen att det fanns planer på gemensam depå med tillhörande utvecklingsverksamheter i Arboga, samt att bilda ett hälftendelägt aktiebolag tillsammans med ArkivCentrum Örebro län. Nu börjar dessa planer förverkligas. Örebro-Västmanland Arkiv AB bildades i slutet av 214. Initialt kommer detta att fungera som ett slags servicebolag för våra två föreningar, samtidigt som det utgör den fasta formaliserade punkten för ett långsiktigt samarbete över länsgränsen. Arkivägare som inte har direkt koppling till någon av länen kommer att kunna beredas depositionsmöjlighet som direktkund till bolaget. Under hösten har diskussionerna med fastighetsägaren Sturestaden i Arboga intensifierats och vi är nu överens om vilka lokaler som skall bli arkivdepåer respektive kontor och besöksutrymmen. I stort har vi även hunnit se över vilka anpassningar som behöver göras före tillträde. Men trots att tillträdet till de nya lokalerna skjutits en aning längre fram i tiden än tänkt så har vi redan nu flyttat in material i andra lokaler i samma fastighet. Detta är en tillfällig lösning där vi får tillgång till relativt bra lokaler för material som annars inte kunde härbärgeras på annat håll. ArkivCentrum Örebro län och Arkiv Västmanland, och även det nybildade bolaget, har fått ta emot stora akuta leverenser, som nu förvaras på pall tills Örebro-Västmanlands Arkiv ABs första kund har gjort en akutleverans de nya depåerna är klara. Som vi skrev förra året så är ekonomin, som alltid, en knäckfråga. En stor del av de ökade depåkostnaderna måste täckas av ökade egenintäkter. Inom projektet valde vi därför att delta i Handelskammarens arrangemang Promotionbåten för att göra reklam för den nya möjligheten till professionella arkivtjänster som vårt nya samarbete innebär. Vi hade en monter på Bombardier arena och sedan ett föredrag på själva båten. Vi delade ut flyers med budskapen: Slut på handlingsutrymme? Lugn! Vi hjälper er förvara företagets arkiv på bästa sätt., Lider Du av sopsäcksångest? Lugn! Vi hjälper Dig att reda ut vad i arkivet som skall sparas och vad som skall slängas, Saknar företaget identitet? Lugn! Vi hjälper er hitta företagets själ i ert arkiv. och Bränn skiten vs Resurs för History marketing Vi hjälper er hitta guldkornen i företagets arkiv. De som arbetade med att föra ut budskapet under arrangemanget var: Eva-Kristina Andersson (styrelseledamot Arkiv Västmanland), Christina Sirtoft Breitholtz (arkivchef Arkiv Västmanland), Hjördis Sidan 12 av 27

17 Häll (ekonomiansvarig Arkiv Västmanland), Birgitta Almgren (ordförande ArkivCentrum Örebro län), Gerd Engman (vice ordförande ArkivCentrum Örebro län), Dixie Ericson (styrelseledamot ArkivCentrum Örebro län och föredragshållare), samt Göran Dahlén (näringslivschef Arboga kommun). Projektet Innovativ arkivsamverkan, del 2 fortsätter under år 215. Alla som är intresserade av att veta mer eller har synpunkter är välkomna att höra av sig. Utställning på Bombardier arena, vilket ingick som en del av Dixie, Hjördis, Yvonne och Gerd förbereder sig för dagens pr- arrangemanget Promotionbåten insats Konferenser och sammankomster I syfte att sprida kännedom om verksamheten, samarbeta och kompetensutvecklas deltar Arkiv Västmanland i nätverksträffar, kurser och sammankomster. Här exempel från 214: Deltagare från Arkiv Västmanland Datum Arrangör Sak Ort 19/2 Västmanlands läns museum Seminarium Frida Nordin Kamph (tillsammans med Carina Seiberlich, arkivpedagog ArkivCentrum Örebro län) 5-6/3 Landstinget Sörmland, Örebro läns landsting och Landstinget Västmanland Kulturting 214 Eskilstuna Christina Sirtoft Breitholtz och Frida Nordin Kamph (en dag var) 13/3 Arkivens Dags riksnätverk Nätverksträff Stockholm Frida Nordin Kamph 16/4 Föreningen Bergslagsarkiv Minnesseminarium Karlstad Christina Sirtoft Breitholtz 13-14/5 Föreningen Sveriges Länsarkivarier Årsmöte och konferens Visby Christina Sirtoft Breitholtz 14-15/5 Folkrörelsernas arkivförbund och Näringslivsarkivens förening Årsmöten och konferens Visby Christina Sirtoft Breitholtz 22/5 Föreningen Bergslagsarkiv (i samarbete med Arkiv Västmanland) Årsmöte med exkursion Köping Christina Sirtoft Breitholtz, Frida Nordin Kamph, Tomas Adolfsson, Wanja Almquist 9/9 Arkivens Dags riksnätverk Nätverksträff Stockholm Frida Nordin Kamph 8-9/1 Näringslivsarkivens förening Konferens Norrköping Göran Sundström, Tomas Adolfsson, Tina Nyqvist, Christina Sirtoft Breitholtz (medverkande) 1-11/11 Föreningen Sveriges Länsarkivarier Kurs Uppsala Christina Sirtoft Breitholtz 11-12/11 Folkrörelsernas arkivförbund Konferens Uppsala Christina Sirtoft Breitholtz (medverkande) Sidan 13 av 27

18 Medlemmar Arkiv Västmanlands viktigaste resurs, det vill säga medlemmarna, var vid årsskiftet 291 stycken. Då vi i medlemsregistret räknar ihop vilka som betalat sin medlemsavgift 214 så finner vi 2 lokala föreningar (inklusive deponerande privatpersoner), 76 distrikts- och riksorganisationer, 4 företag, 1 kommuner och 1 stödjande medlem. Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna! Slutord Ännu en gång kan Arkiv Västmanlands styrelse och personal konstatera att vi trots knappa ekonomiska resurser inte bara har lyckats hålla verksamheten igång ännu ett år, utan även har kunnat utveckla den på ett sätt som är till stort gagn för våra medlemmar och innebär ytterligare kvalitetshöjning i forskarservice och arkivpedagogisk verksamhet. Vi ser nu fram emot ett nytt händelserikt år, som vi hoppas kommer att innehålla både en invigning av nya lokaler och en förstärkning av personalen. * Vi tackar våra medlemmar, uppdragsgivare, forskare och övriga besökare för samarbete, stöd och idéutbyten under året. Vi vill även tacka våra samarbetspartners som gör att vår verksamhet fungerar, utvecklas och berikas. Ett särskilt tack går även i år till Sturestadens vd Robert Wibom med medarbetare för oändligt tålamod i vårt utvecklingsprojekt, och till näringslivschefen Göran Dahlén och övriga inom Arboga kommun för allt stöd. Vi sänder som alltid även ett tack till våra bidragsgivare för årets värdefulla ekonomiska stöd: Statens Kulturråd, Landstinget Västmanland, samt länets kommuner. Sidan 14 av 27

19 Org nr Årsredovisning 214 RESULTATRÄKNING Not Resultat efter avskrivningar Resultat före finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat Rörelsens intäkter Verksamhetsintäkter Rörelsens kostnader Driftskostnader Personalkostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar, inventarier Ränteintäkter och liknande resultatposter Sidan 15 av 27

20 Org nr BALANSRÄKNING Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kortfristiga placeringar Räntefond, Robur Kassa, bank och postgiro 4 Sidan 16 av 27

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Läsning som redskap inom äldreomsorgen

Läsning som redskap inom äldreomsorgen Länsbibliotek Västmanland Läsning som redskap inom äldreomsorgen erfarenheter från projekt Andersson, Pettersson, Lundström och jag i Västmanland 2001-2003 Ett samarbete mellan Länsbibliotek Västmanland,

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer