Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr får härmed avge. Årsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009"

Transkript

1 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr får härmed avge Årsredovisning 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan (0) Göteborg Telefax Internet + 46 (0)

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Allmänt om verksamheten... 3 Viktiga händelser Försäkringsrörelsen... 5 Produkter/ Medlemmar... 7 Placeringsrörelsen... 9 Organisation... 9 Information om risker och osäkerhetsfaktorer Riskhantering Organisatoriska risker Finansiella instrument och riskhantering Flerårsöversikt Förslag till vinstdisposition Resultaträkning Balansräkning Poster inom linjen Redogörelse för förändringar av eget kapital Kassaflödesanalys Noter med redovisningsprinciper till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisningsprinciper Not 2 Upplysningar om risker Not 3 Premieinkomster Not 4 Kapitalavkastning, intäkter Not 5 Orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar Not 6 Driftskostnader Not 7 Kapitalavkastning, kostnader Not 8 Skatt Not 9 Klassificering av finansiella instrument Not 10 Immateriella tillgångar Not 11 Värderingsmetoder för marknadsvärderade finansiella instrument Not 12 Fondförsäkringstillgångar Not 13 Fondförsäkringsåtaganden Ledning/Styrelse Revisor

3 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten VFF Fondförsäkring AB (VFO), orgnr startade 2007 medan verksamheten startade i maj 2008 då den första pensionsförsäkringen tecknades. Bolaget är helägt dotterbolag till Volvoresultats Försäkringsförening (VFF), org.nr Bolaget har sitt säte i Göteborg. Koncernredovisningen görs i moderbolaget. Viktiga händelser 2009 Under 2009 slutfördes arbetet med utvecklingen av fondförsäkringssystemet. Nu kan systemet hantera alla de transaktioner som kan ske i en fondförsäkring såsom flyttar, omstruktureringar m.m. Antalet försäkringar ökade från 604 st till st vid årets slut. 146 försäkringar har tillkommit via flytt från VFF, som öppnade upp för intern flytt mellan bolagen under Övriga nytillkomna har kommit dels via utskiftningarna i stiftelserna Volvoresultat och PV- Resultat och dels genom nyval till Volvo Företagspension. Inbetalningar Under 2009 ökade premieinflödet till VFO dels som ett resultat av utskiftningarna i stiftelserna Volvoresultat och PV-Resultat men även genom att många gjorde ett aktivt val att placera sin premie till Volvo Företagspension i fondförsäkring. Totalt kom det in tkr i premieinflöde tkr var flyttar som gjordes internt från VFF till VFO. Utbetalningar Ännu sker inga större pensionsutbetalningar från VFO. Endast en person fick pension utbetald under Två personer gjorde en extern flytt dvs till ett annat försäkringsbolag. Totala värdet på fondförsäkringstillgångar där försäkringstagaren bär placeringsrisken. Värdet på de placeringstillgångar som fanns per 31 december 2009 var tkr. Lika stor som den försäkringstekniska avsättning för vilka livförsäkringstagaren bär risken. Så här var fondinnehaven för vilka livförsäkringstagarna bär risken: Belopp i kr Nav kurs Andelar Marknadsvärde Anskaffningsvärde Kombi Aktiefond Sverige 109, , Kombi Aktiefond Utland 90, , Kombi Blandfond 100, , Obligationsfonden 11, , Penningmarknadsfonden 25, , Summa Handelslagret Bolagets tillgångar, eget kapital, var under 2009 placerad i samma fonder som ovan. Handelslagret är en juridisk del av bolagets egna medel. Handelslagret säljer och köper andelar i bolagets namn. Dels köper handelslagret av fondleverantören, för närvarande Carlson Fonder, samt säljer tillbaka vid behov. Dels köper och säljer Handelslagret andelar till försäkringstagarna. 3

4 Handelslagret kan handla externt oberoende av inkommande köp och säljorder från kunder. Handelslagret kan ha överskott av andelar, d v s andelar, för vilka ej föreligger kundorder. I detta fall regleras affärer med kund enligt av fondleverantören tillhandahållen NAV-kurs för affärsdagen. Kursrisk i Handelslagret är en normal finansiell risk. Handelslagrets funktion är dels att vara en buffert och utjämningsstation för de affärer som initieras av kunderna dels att vara en del av förvaltningen av bolagets egna kapital. Som en del av förvaltningen kan det egna kapitalet placeras i den typ av andelar som omfattas av Handelslagret. Så kan ske taktiskt med avseende på att utnyttja flöden av premier och pensionsutbetalningar. Så kan även ske mer strategiskt såsom en del av den långsiktiga placeringen av delar av det egna kapitalet. Det är styrelsen som löpande skall besluta om ramar för placering av medel mellan handelslagret och övriga placeringar. Placeringar skall ske så att önskemål om god avkastning till stöd för verksamheten balanseras mot den riskminimering som det egna kapitalets buffertfunktion kräver. Minst 50 % av de medel som tillförs vid start, 50 mkr, ska investeras i räntebärande värdepapper och relaterade instrument. Kapitalet skall fördelas mellan Kombi Obligationsfond och Kombi Penningmarknadsfond. Tillåtna placeringar i räntebärande värdepapper och realaterade instrument omfattar värdepapper som är emitterade av: svenska staten (eller garanterade av svenska staten) utländska stater Företag, kommuner och landsting med säte inom EES svenska banker, kredit- och bostadsinstitut utländska banker, kredit- och bostadsinstitut Medel därutöver, d v s det lägre belopp än 50 % av startbeloppet som kan bli följden av kursfall eller förluster alternativt det högre belopp som kan bli följden av kursuppgång eller rörelsevinster, får placeras i aktietillgångar eller därmed jämförliga, marknadsnoterade papper. Innehavet i Handelslagret per 31 december Nav Belopp i kr kurs Andelar Marknadsvärde Anskaffningsvärde Kombi Aktiefond Sverige 109, , Kombi Aktiefond Utland 90, , Kombi Blandfond 100, , Obligationsfonden 11, , Penningmarknadsfonden 25, , Summa

5 Resultatet Resultatet är fritt från poster som berör försäkringsrörelsen. Alla premier och utbetalningar av försäkringar går direkt över den försäkringstekniska skulden för vilka livförsäkringstagarna bär risken. VFO har höga driftskostnader och det är främst IT-relaterade kostnader och avskrivningar på fondförsäkringssystemet. En stor kostnad för bolaget är administrationen av de fonder som erbjuds. Särkostnader som har tagits direkt av VFO är hänförda till revision och styrelse. Övriga kostnader är samkostnader med moderbolaget VFF. Resultatet är belastat med inkomstskatt på 147 tkr samt avkastningsskatt som tas ur försäkringarna på 10 tkr. Ur försäkringarna tas avgifter som är bolagets intäkter och ska täcka de kostnader som uppstår. I uppstarten av bolaget är volymerna små och endast 30 tkr har erhållits som intäkter som en följd av avgiftsuttag. Försäkringsrörelsen VFO vill kunna erbjuda ett attraktivt fondval som är enkelt, prisvärt och unikt för de anställda inom Volvokoncernen eller Volvo Personvagnar. Fonderna är uppsatta hos Carlson Fonder och VFO har inflytande över innehaven i Kombi fonderna. Obligationsfonden och Penningmarknadsfonden är av Carlson Fonders egna fondutbud medan Kombifonderna är unika för VFO. Fonderna är fond-i-fond lösningar där VFOs placeringsråd beslutar och upphandlar underfonderna. Blandfonden är en sammansättning av Kombi Aktiefond Sverige, Kombi Aktiefond Utlandet och räntefonderna. Fonder KOMBI Aktiefond Sverige placerar huvudsakligen i andra svenska aktiefonder med olika inriktningar och strategier. Fonden förvaltas aktivt och får även placera direkt i aktier. Innahavet i Kombi Aktiefond Sverige var per 31 december 2009: Aktiefond 32,93% 0,29% 33,62% Lannebo Småbolag AMF Pensions Aktiefond Sverige Cicero Focus 33,16% Likvida medel 5

6 KOMBI Aktiefond Utland placerar huvudsakligen i andra utländska aktiefonder med olika inriktningar och strategier. Fonden får placera över hela världen och får även placera direkt i aktier. Innehavet var i Kombi Aktiefond Utlandet per 31 december 2009: Utlandsfond Skagen Global SEK 0,32% 15,26% 9,20% 15,19% 25,74% 34,29% Carlson Utlandsfond CARNEGIE WORLDWIDE FUND Simplicity Asien ishares MSCI ACWI Index Likvida medel KOMBI Blandfond placerar huvudsakligen i de övriga Kombi-fonderna. Placeringsrådet bestämmer tillsammans med Carlson fördelningen i fonden. Fonden placerar lägst 20% och högst 80% i aktier. Blandfonden är defaultval för de försäkringstagare som inte gör ett aktivt val. Fördelningen i Kombi Blandfonden var per 31 december 2009 följande: Blandfond 0,27% 9,24% 9,42% 36,59% 23,12% 21,36% KOMBI Aktiefond Sverige KOMBI Aktiefond Utland Carlson SEK Short Bond A Carlson Räntefond Koncis Sw edbank Robur Obligationsfond MEGA Likvida medel KOMBI Obligationsfond Förvaltas av Carlson Fonder och placerar i svenska obligationer med hög kreditvärdighet utgivna i SEK. KOMBI Penningmarknadsfond - Förvaltas av Carlson Fonder och placerar i svenska räntepapper med hög kreditvärdighet och med en maximal genomsnittlig löptid på ett år. 6

7 Fondernas avkastning Navkurserna har utvecklas enligt följande under 2009: Aktiefond Sverige Aktiefond Utland Blandfond Obligationsfonden Penningmarknad 10 Produkter/ Medlemmar Verksamheten består av 2 produkter/avdelningar. En privat pensionsförsäkring, PLUS pension, och en tjänstepensionsförsäkring, Volvo Företagspension. PLUSpension PLUSpension är en privat pensionsförsäkring dit medlemmarna själva betalar in premier. Möjlighet finns också att avsätta sin vinstandel från Stiftelsen Volvoresultat eller Stiftelsen PV-Resultat som premieinbetalning. Berättigade till inträde är anställd i Volvo Personvagnar eller Volvokoncernen samt maka/make/sambo till medlem. För PLUSpensions registrerades de första fondförsäkringarna i samband med utskiftningen av PV-resultats vinstandelar Nedan följer lite information om försäkringen. Belopp i tkr Betalningsflöden Inbetalda premier Autogiro Vinstandelar Bankgiro Flytt från VFF Utbetalningar Pensioner Flytt till VFF Avgifter Avgifts uttag ur försäkringar 12 - Skatteuttag ur försäkringar 7 - Utdelning 124-7

8 Medlemsstatistik Antal medlemmar 1 jan Nytillkomna medlemmar Avgående medlemmar Antal medlemmar 31 dec Volvo Företagspension Volvo Företagspension är en tjänstepensionsförsäkring i enlighet med ett lokalt kollektivavtal inom de båda koncernerna. Den ordinarie premien är ett fast månadsbelopp som erläggs en gång per år från företagen. Utöver ordinarie premier kan även avsättning från tidbank göras till Volvo Företagspension. För Volvo Företagspension registrerades de första fondförsäkringarna i samband med tidbanksväxling hösten Nedan följer lite information om försäkringen. Belopp i tkr Betalningsflöden Inbetalda premier Ordinarie premier Tjänsteår 37 - Timbanker Flytt från VFF Utbetalningar Pensioner - - Avgifter Avgiftsuttag ur försäkringar 2 0 Skatteuttag ur försäkringar 2 - Utdelning 30 - Medlemsstatistik -Antal medlemmar 1 jan 65 0 Nytillkomna medlemmar Avgående medlemmar Antal medlemmar 31 dec

9 Totalt antal medlemmar och försäkringar Medlemmar Försäkringar Medlemmar Försäkringar PLUSPension Volvo Företagspension Placeringsrörelsen Resultaträkningen Årets positiva resultat uppstår tack vare att värdeökningen på VFOs placeringstillgångar har varit bra. Premieinkomsterna består av uttag av avgifter ur försäkringarna. Premieflödet som gäller försäkringstagarna går inte över resultatet utan påverkar de försäkringstekniska avsättningarna/placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken direkt. Kostnader som uppstår i samband med utveckling av försäkringssystemet som skall hantera fondförsäkringarna har bokats upp som immateriella tillgångar. Lokalkostnader, personalkostnader m.m. är samkostnader och delas med VFF. VFO har belastats med samkostnader på 112 tkr. Skatt Resultatet belastas med inkomstskatt på 147 tkr. Medan försäkringsrörelsen belastas med avkastningsskatt på 10 tkr. Vinstdelning VFO är ett vinstutdelande bolag där överskottet tillfaller moderbolaget. Dock finns en klausul att om oskäliga vinster uppstår ska dessa tillfalla försäkringstagarna i VFO i form av återbäring. Utdelningspolitiken lyder enligt följande: - Summan av STIBOR 12 månader fastställd per den första bankdagen i det räkenskapsår till vilket vinstutdelningen hänför sig och en marginal om tre procentenheter beräknat på det genomsnittliga aktiekapitalet under nämnda räkenskapsår, och - Den årliga ökningen (i procentenheter) av index (OMX Stockholm 30 (OMXS30-P1) på Nordiska Börsen under det räkenskapsår till vilket vinstutdelningen hänför sig multiplicerat med det genomsnittliga aktiekapitalet för bolaget under nämnda räkenskapsår. Om sedan vinstmedel återstår sedan reserveringar har skett och sedan utdelning meddelats inom givna ramar får styrelsen tillföra försäkringarna ett tillägg/återbäring, som omfattar max hälften av det tillgängliga utrymmet. Resten balanseras till nästa räkenskapsår. För 2009 finns inget utrymme för vinsttilldelning till moderbolaget. Organisation Under 2009 hade VFO ingen egen personal anställd. Fr o m 2010 kommer dock VD och viss del av personalen inom ekonomi och handläggning att vara anställda i VFO. Samkostnader som finns med VFF fördelas mellan bolagen. Koncernen är registerad som momsgrupp och 9

10 behöver därmed inte påföra moms på fakturering mellan bolagen. I moderbolaget var 9 personer anställda under 2009, 2 män och 7 kvinnor. Avtal som reglerar samkostnader m.m finns mellan bolaget. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Ett försäkringsbolag står inför olika risker såväl inre, i den egna organisationen, såsom yttre, vad som händer i omvärlden. Båda kan vara svåra att förutse men vetskapen om dess existens är av yttersta vikt. I fondförsäkring bär försäkringstagarna placeringsrisk, vilket medför att avtalen har en låg risk för VFO samt att försäkringsrisken är låg. Sammanslaget ska riskerna göra att bolaget på alla plan kan garantera sina åtaganden mot försäkringstagarna. Försäkrinstagaren gör ett aktivt val av sin egen riskprofil genom sitt val av fonder. Försäkringstagarnas val påverkar risken i de placeringstillgångar för vilka de bär risk.vidare om risker finns att läsa i not2. Den delen där VFO bär risken ligger i de placeringstillgångar som är placerat eget kapital, garantikapital. Tillgångarna placeras i enlighet med de placeringsriktlinjer som VFOs styrelse sätter upp. Det är dessa tillgångar som används för att beräkna VFOs solvens och får inte underskrida garantikapitalet på 3,2 miljoner EURO. Riskhantering VFOs styrelse är ytterst ansvarig för att bolaget har en väl fungerade riskorganisation. Till sin hjälp finns riskpolicies samt intern oberoende granskning. VFO följer löpande upp riskerna och utvärderar dem tillsammans med moderbolaget. Samma riskorganisation som finns i moderbolaget finns i VFO. Organisatoriska risker Under året har arbetet med fondförsäkringssystemet slutförts och mycket arbete lagts ner på att gå igenom rutiner i verksamheten. Fondverksamheten med daglig handel ställer stora krav på närvaro och att all personal kan hantera de dagliga uppgifterna för att verksamheten ska kunna fungera såväl vid sjukdom som vid semestrar. Att utveckla ett eget system som hanterar fondförsäkringarna är också en risk. En modul har utvecklats och har kopplas på det system som finns idag för hantering av den traditionella försäkringsverksamheten. De båda modulerna delar viss data såsom personuppgifter och val av försäkringstyp. Under 2009 har stora resurser lagts på att säkerhetsställa systemet t ex verifiera att NAVkurser och avgiftsuttag m.m blir korrekta. Finansiella instrument och riskhantering Det egna kapialet har placerats i KOMBI-fonderna. Likviditetsrisker Då alla VFOs tillgångar är placerade i fonder så finns ingen likviditetsrisk i det att tillgångarna inte skulle kunna avveklas med kort varsel. Bolagets likviditersrisker ligger i stället i att VFO inte skulle kunna fullgöra sina betalningsförpliktelser om kapitalet för drift av verksamheten inte är tillräckligt.vfo har haft stora kostander i samband med starten av verksamheten och det kommer att ta ett antal år innan bolaget har goda balanserade vinster att 10

11 ta av. Dock får aldrig bolagets tillgångar understiga garantikapitalet. Skulle detta ske så blir moderbolaget skyldig att tillföra medel. När det gäller försäljning/köp mellan bolaget och försäkringstagarna kan det uppstå ett likviditetsproblem om handelslagret måste köpa upp ett lager för att kunna hantera stora inflöden av inbetalningar från försäkringstagare. Alla bolagets skulder förfaller inom ett år. Aktie och ränterisk Alla VFOs placeringstillgångar är satta i samma fonder som erbjuds försäkringstagarna. Det finns en risk i att marknadsvärdet på dessa fonder faller. I ränteportföljerna finns en risk i att räntan stiger vilket påverkar marknadsvärdet av fonderna. Valutarisk Alla fonder är i SEK. VFO har inga tillgångar placerade i utländsk valuta. Den valutarisk som finns i den globala fonden är inräknad i fondens marknadsvärde. Kredit- och motpartsrik Denna risk ligger i att motparten inte kan fullgöra sina åtaganden, vilket kan leda till kreditförluster. All handel av tillgångar sker i dag i fonder som är uppsatta av Carlson Fonder. All kredit- och motpartsrisk borde i stort vara obefintliga. Trafikljus VFO testas i Finansinspektionens trafikljusrapportering varje kvartal. Där mäts bolagets risker i relation till den kapitalbuffert, eget kapital, som bolaget har. VFF har rapporterat på grönt ljus vid samtliga rapporteringtilllfällen Trafikljusrapporteringen per 31 december 2009 var följande: Trafikljusmodell (tkr) Ränterisk 758 Aktierisk Kreditrisk 0 Valutarisk 0 Driftskostnad 13 Dödlighet 0 Total risk/kapitalkrav (brutto) Reduceringsfaktor 87,29% Total risk/kapitalkrav (netto) Kapitalbuffert Över/underskott

12 Flerårsöversikt Då verksamheten i företaget startade under 2008 finns ännu ingen femårsöversikt. Belopp i tkr Resultat Premieinkomst 30 1 Kapitalavkastning, netto Administrationskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringtillgångar Försäkringstekniska avsättningar Konsolideringskapital Kapitalbas Erfoderlig solvensmarginal Solvenskvot 4 1,50 1,58 Nyckeltal, % Förvaltningskostnadprocent 5 7,96% 2,48% Total avkastning 6 18,00% -8,10% Direkt avkastning 0,79% 3,10% Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står: Balanserat resultat Årets resultat Summa tkr 924kr tkr Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten i VFF Fondförsäkring AB balanseras i ny räkning. 1 Placeringstillgångar Försäkringstekniska avsättningar 2 Kapitalbasen = det egna kapitalet 3 Erfoderlig solvensmarginal = garantibeloppet om 3,2 miljoner EURO 4 Kapitalbasen genom solvensmarginalen 5 Förvaltningskostnadsprocent=totala driftskostnader genom genomsnittligt värde på plac.tillgångar inkl. kassa och bank 6 Inkluderar placeringstillgångar för vilka fondförsäkringstagarna bär risken 12

13 Finansiella rapporter Resultaträkning Resultaträkning 1 januari 31 december Belopp i tkr Not Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelsen Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter 33 - Orealiserade vinster på placeringstillgångar Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär risk Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkring för vilka försäkringstagaren bär risk Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke-teknisk redovisning Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner - - Resultat före skatt Skatt på årets resultat Övriga skatter Årets resultat

14 Balansräkning Belopp i tkr Not Tillgångar Immateriella tillgångar Placeringstillgångar Andra finansiella placeringstillgångar 9,11 Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Fondförsäkringstillgångar Fordringar Fordringar moderbolaget Övriga fordringar 6 - Andra tillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Aktiekapital Balanserad vinst/förlust Årets resultat Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk Fondförsäkringsåtaganden Andra avsättningar Skatter Skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder

15 Poster inom linjen Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Registerförda tillgångar för försäkringstagarnas räkning Ansvarsförbindelser - Redogörelse för förändringar av eget kapital Tkr Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktiekapital Balanserad vinst/förlust Årets resultat Totalt Ingående eget kapital Föregående års vinst Årets resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Föregående års vinst Årets resultat Utgående eget kapital

16 Kassaflödesanalys Belopp i Tkr Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändringar försäkringstekniska avsättningar Avskrivning av immateriella och materiella tillgångar Inkomstskatt, betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i tillgångar och skulder Förändring övriga rörelsefordringar Förändring övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Investering i finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Årets kassaflöde Förändring i likvida medel Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut Kassaflödesanalysen visar hur VFO genererar kapital och hur detta kapital används. Likvida medel utgörs av kassa och bank och erhålls via inbetalningar från kunder, försäljning samt utdelningar och räntor från placeringstillgångar. Utbetalning sker av driftskostnader, skatter samt köp av placeringstillgångar. I flödet i den löpande verksamheten ingår ränteinbetalningar med 11 tkr, ränteutbetalningar med 11 tkr och erhållen utdelning med 111 tkr. 16

17 Noter med redovisningsprinciper till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisningsprinciper Allmän information Årsredovisningen avges per 31 december 2009 och avser VFF Fondförsäkring AB (VFO) som är ett fondförsäkringsbolag med säte i Göteborg. Adressen till huvudkontoret är M2:7, GÖTEBORG med besöksadress Götaverksgatan 2. Organisationsnummer är VFO är ett fondförsäkringsbolag som administrerar fondförsäkringar för en privat pensionsförsäkring och en företagsknuten tjänstepensionsförsäkring för Volvo Personvagnar och Volvokoncernen. VFO är helägt dotterbolag till Volvoresultats Försäkringsförening, organisationsnummer , med säte på samma adress. De finansiella rapporterna i denna årsredovisning avser endast dotterbolaget. Moderbolaget redovisar koncernen i sin årsredovisning. Balansdag är den 31 december 2009 och årsredovisningen avser hela kalenderåret. De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår nedan. Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar Nya ändringar av IFRS som tillämpas av VFO IFRS 7s ändring av Upplysningar vad gäller Finansiella Intrument från januari Se särskild not 11. Ändringen innebär utökade krav på upplysningar i årsredovisningen om värdering till verkligt värde där tillgångarna skall klassificeras utifrån olika nivåer. Ändringen är bara en upplysningsplikt och har ingen påverkan på resultatet. Övriga ändringar av IFRS med tillämpling från och med 2009 har inte haft någon väsentlig effekt på företagets redovisning. Lagar och rekommendationer Försäkringsföretagets årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2008:26) och rekommendation RFR 2.2. Försäkringsföretaget tillämpar s k lagbegränsad IFRS och med detta avses internationella redovisningsstandarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2.2 och FFFS 2008:26. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för svensk lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Från och med 2010 kommer VFO att tillämpa full IFRS. Förutsättningar vid upprättande av försäkringsföretagets finansiella rapporter VFFs funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Tillgångar och skulder är redovisade till anskaffningsvärde, förutom finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att försäkringsföretagets ledning gör bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena skall baseras på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 17

18 Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. VFF Fondförsäkring AB är ett vinstutdelande dotterbolag till moderbolaget VFF. VFF har rätt till skälig avkastning i form av utdelning. Bolagsordningen för VFF Fondförsäkring AB fastslår att finns det utdelningsbara medel får efter reservsättningar utdelning ske med max belopp mostvarande det högre av: Summan av Stibor 12 månader fastställt per den första bankdagen i det ränkenskapsår till vilket vinstutdelningen hänför sig och en marginal om tre procentenheter beräknat på det genomsnittliga aktiekapitalet under nämnda räkenskapsår. Den årliga ökningen (i procentenheter) av index (OMX Stockholm 30 (OMXS30)-P1)) på Nordiska Börsen under det räkenskapsår till vilket vinstutdelningen hänför sig multiplicerat med det genomsnittliga aktiekapitalet för bolaget under nämnda räkenskapsår. Om sedan vinstmedel återstår efter erforderliga reserveringar och utdelning har skett enligt ovan givna ramar får styrelsen tillföra försäkringarna ett tillägg/återbäring, som omfattar maximalt hälften av det tillgängliga utrymmet. Resten balanseras till nästa år. Under 2009 finns inget utrymme för utdelningar. Försäkringsavtal och investeringsavtal Försäkringsavtalen i VFO klassificeras som investeringsavtal. Redovisning och värdering sker i enlighet med IAS 39 och IAS 18. Hela avtalet redovisas som finansiellt instrument, dvs ingen uppdelning av risk- och sparkomponenten. Balansposter som berörs är de placeringstillgångar för vilka livföräkringstagaren bär risk. Inga avtal återförsäkras. Intäktsredovisning/Premieinkomst Inbetalningar och uttag bokas direkt mot eget kapital och i resultaträkningen syns endast de avgifter och kostnader som belastats försäkringarna. Försäkringstekniska avsättningar Då alla försäkringar i VFO är fondförsäkringar finns ingen Försäkringsteknisk avsättning. Däremot en skuld till försäkringstagarna som marknadsvärderas. Fondförsäkringsåtagande - Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagarna bär risk Skulder avseende investeringsavtal i fondförsäkring redovisas under denna post. Andra avsättningar med syfte att täcka försäkringsrisker redovisas under posten Livförsäkringsavsättning. Skulderna värderas till verkligt värde enligt de fonder som är kopplade till avtalen. Värdeförändringar redovisas över resultaträkningen. Det verkliga värdet fastställs genom Navkursen som är knuten till respektive fond. Redovisning av kapitalavkastning Kapitalavkastning, intäkter Posten Kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar utdelning på aktier och andelar, ränteintäkter, valutakursvinster (netto). Kapitalavkastning, kostnader Under Kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för placeringstillgångar, kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader och valutakursförluster (netto). Realiserade och orealiserade värdeförändringar För placeringstillgångar som värderas till anskaffningsvärde utgör realisationsvinsten den positiva skillnaden mellan försäljningspris och bokfört värde. Det bokförda värdet är det genomsnittliga anskaffningsvärdet. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga 18

19 placeringstillgångar det historiska anskaffningsvärdet. Vid försäljning av räntebärandepapper säljs det äldsta värdepappret av först. Realisationsvinster på andra tillgångar än placeringstillgångar redovisas som Övriga intäkter. Orealiserade vinster och förluster redovisas netto per tillgångsslag. Skatter Avkastningsskatt Avkastningsskatt är inte en skatt på försäkringsföretagets resultat, utan betalas av bolaget för försäkringstagarnas räkning. Värdet på de nettotillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning belastas med avkastningsskatt som beräknas och betalas varje år. Kostnaden redovisas som skattekostnad. Avkastningsskatt uppstår på de fondföräkringsåtanganden som VFF Fondförsäkring AB har. Inkomstskatt Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. För 2009 års resultat har bolagsskatten beräknats med 26,3%. Immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar I VFO avser de immateriella tillgångarna systemutvecklingskostnader. Avskrivningsprinciper Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nyttjandeperioderna omprövas årligen. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är: - andra immateriella tillgångar 5 år Avskrivning som avviker från plan betraktas som en bokslutsdisposition under rubriken Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan kundfordringar, aktier och andra eget kapitalinstrument och räntebärande värdepapper samt derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns bl a leverantörsskulder. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då företaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Klassificering och värdering Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument. De instrument som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt instruments klassificeras vid första redovisningen utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Finansiella instrument värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. VFO har som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar som är finansiella instrument till kategorin Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. 19

20 Beräkning av verkligt värde Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade köpkurs på balansdagen. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring beaktas inte. För finansiella skulder bestäms verkligt värde utifrån noterade säljkurs. Sådana instrument återfinns på balansposterna Aktier och andelar, Obligationer och andra räntebärande värdepapper Andra finansiella skulder Upplåning samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. Avgiftsintäkt De avgifter som debiteras kund för förvaltning av investeringsavtal intäktsförs i takt med att tjänster tillhandahålls dvs, månadsvis. Tjänsterna tillhandahålls jämt fördelade över avtalets löptid. Kassaflödes analys Är upprättade efter indirekt metod, dvs att den utgår från resultatet som justeras för icke likvidpåverkande poster samt förändringa i balansräkningen som har haft likvidpåverkan. Not 2 Upplysningar om risker VFOs har inga egentliga försäkringsrisker då all risk ligger på försäkringstagaren. Men ändå är riskhantering och vetskapen om finansiella och organisatoriska risker viktiga. Risk och riskhantering är en central del av verksamheten och påverkar de beslut som tas. Nedanstående not omfattar en beskrivning av VFOs riskhanteringsorganisation samt upplysningar om försäkringsrisker, finansiella risker och operativa risker. Syftet med VFOs riskhanteringsorganisation kommer att bli att identifiera, mäta och styra samtliga risker som företaget är exponerat för. Försäkringsrisker Dödsfallsrisker/Livfallsrisker Inga livsvariga uttag kommer att erbjudas utan vid val av lisvarigt uttag kommer fondförsäkringen att omvandlas till traditionell försäkring och då går risken över till VFF. Försäkringar där ett dödsfall inträffat kommer också att konverteras till traditionell försäkring och endast de försäkringar som saknar återbetalningsskydd stannar kvar i VFO. Dessa kommer att avslutas och ackumuleras upp för att årsvis delas ut till försäkringstagare inom gruppen såsom tilldelad arvsvinst. Detta minimerar de dödsfallrisker som finns i fondförsäkringen. Då det är de underliggande fondernas värde som utgör försäkringens kapital står försäkringstagaren för all risk och all utbetalning sker på maximalt 20 år, dvs inga livsvariga utbetalningar vilket eliminerar livfallsrisker. Vid utbetalning av pension fördelas försäkringstagarens kapital på önskat antal år som ska betalas t ex 1/60 del. Flyttrisk Pluspensionen är tillgänglig för flytt externt medan Företagspensionen endast omfattas av intern flytträtt. Det finns en risk att den interna omflyttningen blir väsentlig men för att reglera spekulation mellan traditionell respektive fondförsäkring så kommer en intern flyttavgift att tas ut. Operativa risker Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i administrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska eller förtroendemässiga förluster. Dessa kan exempelvis orsakas av bristande intern kontroll, bristfälliga system eller teknisk utrustning. De operativa riskerna motverkas genom intern kontroll. Och väl dokumenterade och inarbetade rutiner. Då verksamheten är nystartad finns det alltid en risk då nya rutiner ska införas och systemet är 20

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ)

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ) årsredovisning 2007 europeiska försäkrings ab (publ) Europeiskas unika servicenät täcker hela världen A I J K G H E F B C D A B C D VåRA EURO-CENTER HJälPER DIG På PlATS NORDAMERIKA USA, New York Tel:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer