Årsredovisning. Förvaltn i n gsberättelse. Sirius. Bosta dsrättsfören i n g e n. I rok 2 rok 3 rok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Förvaltn i n gsberättelse. Sirius. Bosta dsrättsfören i n g e n. I rok 2 rok 3 rok"

Transkript

1 brt )rnus Årsredovisning Bosta dsrättsfören i n g e n Sirius Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 213 Förvaltn i n gsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja mediemmarnas ekonomiska intressen genom att iföreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande och utan begränsning i tid. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastiohetsbetecknino Förvärv Kommun Sirius 1 Sirius 2 Sirius 3 Sirius 4 Orion l /? Härnösand Härnösand Härnösand Härnösand Härnösand Fastigheterna är f u llvärdesförsäkrade via Trygg-Hansa. lförsäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är f1ärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes och består av 5 flerbostadshus. Fastigheternas värdeår är Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet2 924 m2, varav m2 utgör lägenhetsyta och 13 m2 utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 41 lägenheter och 1 lokal med bostadsrätt. Läoenhetsfördel nino: 12 i1 I rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok t Sida 1 av 12

2 örr )rnus Verksamhet i lokalerna Yta Löptid Golvläqqning 211 m2 t.v Byggnadernas tekniska status Nedanstående underhåll har utförts eller olaneras: Utfört underhåll Ar Kommentar Underhåll, utbyte av samtliga Pågår (beräknas vara klart för elinstallationer slutbesiktning maj ) P-platser 21 5 st varav 3 st med eluttag Ventilation 27 Nyinstallation Balkonger 23 Mått ca 38 x '1 8 mm Lägenhetsdörrar Dåtida säkerhetsdörr Ytterdörrar Aluminium Vatten och avloppstammar Badrum åtgärdades samtidigt Byte fasader Fasadskrvor Fönsterbvte 1985 Med isolerruta Förvaltning Avtal Fe<tin hot<<arrrira Ekonomisk Förvaltning Revisor W- och Internetutbud Lägen hetsförteckn i ng Bredband, telefoni och TV via fibernät Leverantör Kåjaw Fastighetsservice AB, Härnösand SBC AB, Sundsvall Esset Revision AB, Sundsvall Com Hem AB, Härnösand 5BC AB, Sundsvall Tele2 AB (utan förbindelse och kostnad) Medlemmar Medlemslägenheter: 41 st. Medlemslokaler: 1 st. Overlåtelser under året: 2 st. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare \ Sida 2 av 12

3 öri >rnus Styrelsen Rolf Fredrik Andersson Kurt Vilhelm Fällgren Karin Birgitta Nilsson Erik Anders Nyberg Lars Jerry Anshelm Höglund Kjell Roger Wallgren Suppleant avgår vid stämman Terttu Anneli Oman Suooleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personerl Erik Anders Nyberg, Karin Birgitta Nilsson, Rolf Fredrik Andersson, Terttu Anneli man och Kjell Roger Wallgren. Styrelsen har under året avhållit 4 protokollförda sammanträden. Revisor Ted Sundberg Ordinarie Extern Ernst & Young Sverige AB (Esset Revision AB. Sundsvall) Valberedning Erik Nyberg lnga Pettersson Sammankallande 5tämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten : Under verksamhetsåret har elinstallation för samtliga lägenheter, trapphus och korridorer slutförts. Förråd återstår. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: lnga större underhållsarbeten är planerade. I Sida 3 av 12

4 brt >tnu Föreningens ekonomi Fördelning intäkter och kostnader Intäktsfördelning 21 3 nyror 3a/o Kostnadsfördelning 21 3 Kaprtalkostnader Reparationer 11o/o 57o Periodiskl underhåll 8Va Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, m2 bostäder och 13 m2 lokaler. Nyckeltal O ÅrsavgifVm2 bostadsrättsyta Lån/m2 bostadsrättsyta Elkostnad/m2 totalyta Värmekostnad/m2 totalyta Vattenkostnad/m'?totalyta Kapitalkostnader/m2 totalyta Skatter och avgifter För hyreshus blir avgiften kronor per bostadslägenhet, dock högst,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset med tiilhörande tomtmark och för lokaler så beskattas fastigheten med 1 procent på lokalernas taxeringsvärde. Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat balanserad vinst {öre reservering till fond för yttre underhåll reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultavansamlad förlust Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: av fond för yttre underhåll ianspråktas att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till fölyande resultat- och balansräkning med noter. t Sida 4 av 12

5 brt >tiu RESUITATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Arsavgr{ter och hyror Övriga rörelseintä kter Not' RöREtSENS KOSTNADER Fastig hetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga d riftskostnader Fastig hetsskatvfasti ghetsavgift Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Persona I kostnader Avskrivninga r Not s ' '12-54 ' , RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIEILA POSTER Ränteintäkter Nedskrivning av kortfristiga placeringar Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELI.A POSTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Medlemmarnas reparationsfond Not Ånrrs nrsurrar T Sida 5 av 12

6 brt )rnus BALANSRAKNING TILLGÅNGAR AN IÄGGN INGSTI LtGÅNGAR MATERIELI.A ANlÄGGNINGSTILLGÄNGAR Byggnader och mark Not 3 På9ående byggnation Not 4 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR O M5ÄTTN INGSTttLGÅNGAR s I KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Skatteford ri nga r Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not t s9 KORTFRISTIGA PI.ACERINGAR Kortf ristiga placeringar Not s s KASSA OCH BANK SBC klientmedel i SHB s SUMMA OMSÄTTNINGSTtILGÅNGAR SUMMA TILTGÄNGAR I97 73',1 { Sida 6 av 12

7 Brf Sirius BAI.ANSRAKNING EGET KAPITAI- AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital lnbetalda insatser Reservfond Fond för yttre underhåll Not 7 Not Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat t t s SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Medlem marnas reparatronsfond Not UAruGTNISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not 1 Levera ntörssku lder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not 1 1 Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL AVsÄTTNINGAR OCH SKULDER tl7 1'l I tällda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Not ' Inga 8 26 lnga t a Sida 7 av 12

8 Brf Sirius Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisn ingspri nciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 23:4). lntäktsredovisning sker ienlighet med BFNAR 2OO3:3, intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras iförskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Från årsskiftet gäller nya redovisningsregler för de räkenskapsår som startar frän 1/1-214 eller senare. Det är ett så kallat K-regelverk. Det kan komma att påverka redovisningen och årsboksluten avseende avskrivningar, investeringar och underhåll. Kraven på periodiseringar förändras också. Detta kan medföra att framtida resultat och nyckeltal kommer att skilla sig f rån årsredovisningen och budget f ör 214. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Föllande avskrivningar uttryckt i procent tillämoas. AVSKRIVNINGAR Rrrnn nedor Flrnlännninn 213 2, % 6,66 /o 212 2,O /o Avsättning till medlemmarnas reparationsfond görs enligt föreningens stadgar. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta Not 1 Ånsavctrre n och HYRoR Årsavgifter Hyresrntäkter 't I Not 2 RöRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel beställn ing Fastighetsskötsel gård bestäl I Snöröjning/sandning 5tädning entreprenad Gemensamma utrymmen Gård Förbru kn ingsmateriel Reparationer Tvättstuga Lås Installationer VVS Ventilation Elinsta llationer Vattenskada l B 39 I t/) ' IOU Sida 8 av 12

9 bri Srnus Not 2 fortsättning Periodiskt underhåll VVS Taxebundna kostnader EI Värme Vatten Sophämtning/renhåll ning Grovsopor övriga drifgkostnader Försäkring Kabel-W B redband t FastighetsskaWKom munal avgift övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Tele och datakommurikation In kassering avgifvhyra Hyresförluster Revisionsarvode extern revisor Fören ing skostnader Fritids och Trivselkostnader Förvaltn ingsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventa rier Före n ingsavg ifter Bostadsrätterna Sverige Ek För ' s t5 tuo Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft anställd personal Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Löner Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar s s9 3s TOTALT RÖREtSENS KOSTNADER T t Sida 9 av 12

10 Brf Sirius Not 3 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående anskaff ni ngsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt reswärde vid årets slut Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Taxeringsvärdets uppdeln ing Bostäder Lokaler s s3 Not 4 PÅGÅENDE BYGGNATIoN Pågående om- och tillbyggnad zo Not 5 FÖRUTBETALDA KoSTNADER Försäkring Kabel-TV B redband Not 5 KORTFRISTIGA PTACERINGAR Swedbank Robur Räntefond t Nominellt värde 26 Bokfört värde s Verkligt värde Bokfört värde s Sida 1 av 12

11 Brf Sirius Not 7 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Belopp vid årets utgång Förändring under året 3 3 Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut 2 2 Belopp vid årets ingång Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital 2 73s Not 8 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut lanspråktagande enligt stadgar lanspråktagande enligt stämmobeslut Vid årets slut s s Not 9 Medlemmarnas reparationsfond Vid årets början Årets avsättning lanspråktagande Vid årets slut s ', Not 1 SKULDER TlLL KRE DITINSTITUT Stadshypotek AB Stadshypotek AB Stadshypotek AB Stadshypotek AB Stadshypotek AB Summa skulder till kreditinstitut Räntesats 213-',t2-31 2,68 yo 2,68 % 3,75 % 2,68 /o 2,83 Vo Belopp Belopp t s Villkorsändringsdag Rörlig ränta Rörlig ränta Rörlig ränta Rörlig ränta Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till kr I Sida 11 av 12

12 Brf Sirius Not 11 UPPLUPNA KOSTNADER Fastighetsskötsel 5tädning EI Värme Vatten Sophämtning Extern revisor Ränta 5nöröjning 't HÄRNÖSAND den d,a' 214 dåå^_-l/..,- Rolf Fredrik Andersson Mhnn/' i,/f rlislerry y'ntn"ir Hfu trno - -;; 4e{amot1/ /) L./ t 6arWl- NL//71'4 Karin Birgitta Nilsson? '/.Å/ / F /1r L t'' V {,:!-}-4 f'f Erik Anders Nyfdrg / \ { Vår revisionsberättelse har lämnats den ly,g 214 T8-,^r Ted Sundberg Auktoriserad revisor Ernst & Young Sverige AB Sida 12 av 12

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. BRF Storbragden

Årsredovisning. BRF Storbragden Årsredovisning för BRF Storbragden 746000-2160 Räkenskapsåret 2012 1 (14) Styrelsen för BRF Storbragden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Bf Håkan upa Järnvägsmännen 746000-6450 Kallelse till föreningsstämma Föreningen kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 19.00 i Musiksalen, S:t Gertrud,

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer