Det blir gratis influensavaccinering för alla västerbottningar. Det beslutade landstingsstyrelsen på tisdagen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det blir gratis influensavaccinering för alla västerbottningar. Det beslutade landstingsstyrelsen på tisdagen."

Transkript

1 Dagen Efter 25 augusti I dag, tisdag, har landstingsstyrelsen sammanträtt i Umeå. Styrelsen beslutade bl.a. att den kommande massvaccinationen av länets befolkning ska vara gratis för alla. Däremot beslutade styrelsen att frågan om att ge pojkar rätt till omskärelse på icke medicinska grunder ska återremitteras för vidare beredning. Här följer en sammanfattning av styrelsens beslut. Gratis influensavaccinering Det blir gratis influensavaccinering för alla västerbottningar. Det beslutade landstingsstyrelsen på tisdagen. Styrelsens beslut innebär att landstinget följer den rekommendation som Sveriges Kommuner och Landsting antagit. Enligt styrelsen ska landstinget och länets kommuner samarbeta för att många aktörer ska kunna ge länets befolkning influensavaccinet. På tisdagen meddelade också regeringen att den avsätter en miljard kronor till landstingens kommande vaccinationsarbete. Av den preliminära fördelningen framgår att Västerbottens läns landsting kommer att få 27,9 miljoner kronor eller totalt 108 kronor per invånare. Mer information lämnas av landstingsdirektör Sofie Edberg, Yttrande om bullret från ambulanshelikoptern i Umeå Ska landstinget betala för bullerdämpande åtgärder på bostäderna kring sjukhuset i Umeå om bullret från ambulanshelikoptern överstiger 50 dba eller 55 dba? I pengar handlar det om antingen cirka 4 miljoner kronor eller drygt 20 miljoner kronor. Det är frågan som länsstyrelsen i Västerbotten ska ta ställning till. Umeå kommun vill att landstinget ska betala för bullerdämpande åtgärder i de bostäder där ljudnivån från ambulanshelikoptern överstiger 50 dba. Det är t.ex. den bullernivå som gäller för de hus som nu byggs vid Öbacka strand ett stenkast från universitetssjukhuset i Umeå. Landstinget, å sin sida, anser i ett yttrande till länsstyrelsen att det är orimligt att ställa samma ljudisoleringskrav på gamla och nya hus. Därför är landstinget berett att åtgärda bullerproblemen i de bostäder runt sjukhuset där ljudnivån överstiger 55 dba. Mer information lämnas av stabschef Anna Lassinantti, Landstinget vill ha dygnet runt beredskap på Lycksele flygplats Transportstyrelsen har föreslagit att tio flygplatser runt om i landet, varav fem i Norrland Kiruna, Luleå, Umeå, Östersund, Sundsvall ska ha dygnet runt beredskap för prioriterade och akuta sjuktransporter, för räddningsinsatser samt för flyguppdrag av betydelse för krisberedskap eller annan samhällsviktig verksamhet. I ett yttrande till regeringen skriver landstinget att man tillstyrker förslaget om dessa tio flygplatser. Men, skriver styrelsen, med beaktande av de särskilda villkor som gäller i norra Sverige bör även flygplatserna i Lycksele och Gällivare ingå i gruppen av flygplatser med dygnet runt jourberedskap.

2 Mer information lämnas av stabschef Anna Lassinantti, Nej till förlängning av vårdavtalet för Hälsogemenskapen i Jörn Hälsogemenskapen i Jörn hade begärt att få förlänga sitt vårdavtal med landstinget i två år. Som skäl till förlängningen hade Hälsogemenskapen angett att man ville få tid att förbereda sig för det kommande vårdvalet i Västerbotten. Men styrelsen har beslutat att säga nej till en sådan förlängning. Det går, enligt styrelsen, inte att förlänga Hälsogemenskapens avtal utan att bryta mot lagen om offentlig upphandling samt mot lagen om det fria vårdvalet. Hälsogemenskapens nuvarande vårdavtal, som trädde i kraft hösten 2003, går ut den 31 december i år. Återremiss om pojkar ska få omskärelse på icke medicinska grunder Socialstyrelsen har föreslagit att det införs en lagstadgad rätt för pojkar att få omskärelse på icke medicinska grunder utförd inom hälso- och sjukvården. Sveriges Kommuner och Landsting tycker inte att det behöver införas en särskild lag för detta. För att förekomma en sådan lag rekommenderar förbundet nu landstingen och regionerna att från och med den 1 oktober 2009 erbjuda omskärelse på icke medicinska grunder till pojkar som är bosatta inom respektive landstings geografiska gränser. Vid dagens sammanträde beslutade styrelsen, efter en stunds diskussion, att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Styrelsen vill bl.a. stämma av hur de övriga regiongrannarna ser på frågan. Vidare vill styrelsen veta vad övriga universitetssjukhus i landet har för inställning till denna typ av ingrepp. Slutligen vill styrelsen också veta om det finns olika former av omskärelser och vad de i så fall innebär för de berörda pojkarna. Ärendet återkommer därför på styrelsens bord vid sammanträdet den 22 september. Mer information lämnas av stabschef Leif Hognert, Två företag ska utreda och behandla patienter med idrotts- och motionsskador Styrelsen har beslutat att två företag, Norrlandskliniken och Sportsmedicin i Umeå, ska få utreda och behandla länspatienter med idrotts- och motionsskador. Genom att arbeta med olika typer av idrotts- och motionsskador kommer företagen att komplettera varandra. Huvuddelen av insatserna kommer att göras av Sportsmedicin i Umeå. Patienterna kommer att remitteras till företagen av bl.a. ortopeden i länet. Bakgrunden till upphandlingen är att personalen vid landstingets idrottsmedicinska enhet har förvarnat om att man kommer att sluta i landstinget för att övergå till ett av de nu upphandlade bolagen, nämligen Sportsmedicin i Umeå. Förlängda vårdavtal med privata kiropraktorer Styrelsen har beslutat att förlänga vårdavtalen med tre kiropraktormottagningar i länet. Avtalen förlängs till och med 31 december De tre företagen är JL:s kiropraktik i Kåge samt Umeå chiropraktikerklinik och Bronemo kiropraktorklinik i Umeå.

3 Uppsägning av avtal med privata sjukgymnaster Landstinget har i dag samverkansavtal med två sjukgymnaster som är verksamma inom Rehabcenter Norr i Umeå, nämligen Berndt Kalla och Åsa Svedmark. Avtalen går ut den 31 december Styrelsen har beslutat att samverkansavtalen ska upphöra att gälla när avtalstiden går ut. Bakgrunden till uppsägningen är att det vårdvalssystem som ska införas i länet även ska vara öppet även för sjukgymnaster. Uppsägning av avtal med husläkarmottagningen i Lycksele Landstinget har i dag ett vårdavtal med den privata husläkarmottagningen Medicinkonsulten i Lycksele. Styrelsen har nu beslutat att säga upp vårdavtalet från 1 januari Bakgrunden till uppsägningen är att det vårdvalssystem som ska införas i länet även ska vara öppet för läkare med allmänmedicinsk kompetens. Står fast vid att säga nej till ersättningsetablering Landstingets beslut att avslå en begäran från läkaren Per Willig i Skellefteå om att få överlåta sin läkarpraktik med bibehållit avtal med landstinget har överklagats till länsrätten. Som skäl för överklagan anges att landstingets beslut att säga nej strider mot kommunallagen. I ett yttrande till länsrätten står landstinget fast vid sitt beslut att säga nej till denna s.k. ersättningsetablering. Som skäl anför landstinget bl.a. att det kommande vårdvalssystemet i Västerbotten även ska vara öppet för läkare med allmänmedicinsk kompetens. Mer information lämnas av stabschef Lars Burström, Nya riktlinjer ska tas fram för tillgång till vårdinformation En ny patientdatalag trädde ikraft den 1 juli Socialstyrelsen har kompletterat lagen med en föreskrift och en handbok. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att landstingets egna riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonalen tillgång till vårdinformation ska upphöra att gälla. Under detta år ska landstinget ta fram nya riktlinjer och direktiv. Fram tills dess ska lagen, föreskriften och handboken gälla för det dagliga arbetet inom landstinget. Mer information lämnas av stabschef Leif Hognert, Positivt svar till utredningen om bidrag till ungdomsorganisationer Landstinget är positivt till förslagen i den statliga utredning som tittat på vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationer. En fråga som utredningen tittat närmare på är om en ökad målstyrning av bidraget är önskvärd. Utredningen lämnar också förslag på hur överskottet från AB Svenska Spel ska regleras till ungdomsorganisationerna och vilka kriterier som ska gälla för fördelningen.

4 I landstingets yttrande till integrations- och jämställdhetsdepartementet skriver styrelsen att landstinget i princip inte har några invändningar mot utredningens olika förslag. Landstinget tillstyrker t.ex. förslaget att statsbidragets ska stödja organisationernas egna initiativ och verksamheter som kan bidra till att främja statsbidragets övergripande mål. Mer information lämnas av stabschef Anna Lassinantti, Granskning av landstingets rutiner för kodning av diagnoser och åtgärder Landstingets revisorer har granskat hur landstinget kvalitetssäkrar sin diagnos- och åtgärdsklassificering av patienters besök och inläggningar vid landstingets vårdinrättningar. Den sammantagna bedömningen i rapporten är att landstinget för den slutna vården har utvecklat ändamålsenliga rutiner och organisation för kodning av diagnoser och åtgärder. Däremot kan kodningen inom den öppna vården förbättras. I ett yttrande till revisorerna skriver styrelsen att det i höst planeras olika insatser som ska förbättra kvaliteten på kodningen inom den öppna vården. Mer information lämnas av controller Eva-Britt Eriksson, Svårt minska användningen av stafettläkare Landstingets revisorer har genomfört en granskning av landstingets insatser för att minska nyttjandet av stafettläkare inom närsjukvården. Revisorerna har undersökt om användningen sker i enlighet med beslutade rutiner och hur landstinget arbetar för att minska användningen av dessa stafettjänster. Granskningen visar att landstinget inte klarar målsättningen att användningen av stafettläkare ska upphöra helt och hållet vid årsskiftet I yttrandet till revisorerna medger styrelsen att landstinget inte kommer att klara denna målsättning. Men styrelsen menar att det även i framtiden måste finnas möjligheter till kortsiktiga och tillfälliga bemanningslösningar inom närsjukvården. Men, skriver styrelsen, målsättningen är fortfarande att klara läkarbemanningen med egen anställd personal eller med andra interna lösning. Och det främst av kostnadsskäl men även för att upprätthålla en bättre kontinuitet i läkarbemanningen, till gangn för patienterna. Mer information lämnas av personalförsörjningsstrateg Hans-Åke Vidmark, Revisorerna har granskat arbetet för minska jourskulden Landstingets revisorer har återigen granskat arbetet för att minska landstingets jourskuld till läkarna. Jourskulden uppgick under fjolåret till totalt 43,8 miljoner kronor. Syftet har varit att granska vilka insatser som vidtagits för att stärka styrningen och den interna kontrollen över läkarnas jourtjänstgöring och jourkompensation. I ett yttrande till revisorerna skriver styrelsen bl.a. att behoven av jour och beredskap skiljer sig mycket mellan landstingets olika verksamheter. Därför är det, enligt styrelsen, varken möjligt eller önskvärt att skapa en gemensam landstingsövergripande policy för detta område.

5 Mer information lämnas av personalförsörjningsstrateg Hans-Åke Vidmark, Vad görs för att bromsa landstingets läkemedelskostnader? Landstingets revisorer har granskat hur landstinget arbetar för att bromsa de ökande läkemedelskostnaderna. I jämförelse med andra landsting har Västerbotten under ett antal år uppvisat både högre kostnader än förväntat samt en hög årlig kostnadsutveckling inom läkemedelsområdet. Målsättningen är att landstingets kostnader inte ska vara högre än genomsnittskostnaderna i riket vid slutet av Revisorernas granskning visar att landstinget vidtagit en rad åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen och att resultatet av dessa är positivt. De faktiska kostnaderna är dock fortfarande höga, varför revisorerna efterlyser tydligare styrning, tydligare organisation, läkemedelsmål för slutenvårdsläkemedel samt fungerande uppföljning. Revisorerna tycker också att landstinget ska börja sprida och tillämpa goda exempel på läkemedelsområdet inom hela organisationen. Styrelsen håller med om att styrningen inom läkemedelsområdet behöver utvecklas och stärkas. Styrelsen påpekar också att flera olika grupper inom landstinget arbetar med läkemedelsfrågorna. Mer information lämnas av verksamhetsområdeschef Margit Håkansson, Landstinget säljer hus i Fredrika Landstinget äger ett hus i Fredrika som på senare år använts enbart för distriktssköterskemottagningen. För att minska landstingets driftkostnader har mottagningen nu börjat hyra lokaler av Åsele kommun i stället. Det innebär också att fastigheten kan säljas. Via mäklare har landstinget fått ett bud på kronor för fastigheten. Styrelsen har beslutat sälja fastigheten i Fredrika för kronor till det sundsvallsbaserade företaget Amoya AB. Enligt uppgift ska huset börja användas som vandrarhem. Tillträdesdag är 1 september. Mer information lämnas av verksamhetsområdeschef Ulf Olofsson, Landstinget höjer p-böterna i Umeå Landstinget har i dag lägre kontrollavgifter det som populärt kallas för p-böter än Umeå kommun och flera andra större fastighetsägare i sta n. För att tillämpa samma villkor har landstinget nu beslutat att höja kontrollavgiften för parkeringsbrott vid universitetssjukhuset och vid Dragonens hälsocentral i Umeå. Från 1 september kommer det att kosta 500 kronor i böter att parkera felaktigt på en reserverad p-plats och 700 kronor i böter att parkera felaktigt på en handikapplats. Mer information lämnas av verksamhetsområdeschef Ulf Olofsson, Tjänstemän får placera landstingets pengar

6 Enligt landstingets policy för penningförvaltningen har styrelsen ansvaret för att förvaltningen sker på ett korrekt sätt. Styrelsen har också, enligt policyn, möjlighet att delegera beslut om placeringar av landstingets pengar till tjänstemän. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att controllern Tommy Nilsson får, på styrelsens vägnar, besluta om placeringar av landstingets pengar. Som hans ersättare har utsetts controller Nils-Erik Edström. Alla penningplaceringar som görs ska, i efterhand, anmälas till landstingsstyrelsen. Mer information lämnas av ekonomichef Mats Lindqvist, Ja till ansvarsfrihet för Norrlandstingens regionförbund Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund har lämnat in sin årsredovisning för verksamhetsåret Direktionen föreslår att överskottet under 2008, kronor, balanseras i ny räkning. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2008 år. Styrelsen föreslår att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Slutlig ställning tas vid landstingsfullmäktiges sammanträde i början av oktober månad. Mer information lämnas av stabschef Lars Burström, Ja till ansvarsfrihet för Stiftelsen Glesbygdens Forskningsenhet i Södra Lappland Stiftelsen Glesbygdens Forskningsenhet i Södra Lappland har lämnat in sin årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för de personer som suttit i stiftelsens styrelse. Landstingsstyrelsen föreslår att styrelsen för Stiftelsen Glesbygdens Forskningsenhet i Södra Lappland beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under Slutlig ställning i frågan tas vid fullmäktiges sammanträde i början av oktober månad. Mer information lämnas av stabschef Lars Burström,

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2 Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt April 2011 Rapport 2011:2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Sammanfattning... 3 2. Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal... 4 2.1

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården?

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? RiR 2005:7 Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? Regeringens styrning och uppföljning ISBN 91 7086 040 8 RiR 2005:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till regeringen Socialdepartementet Datum 2005-04-21

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vårdval i primärvården hur bör det utformas? Sveriges läkarförbund

Vårdval i primärvården hur bör det utformas? Sveriges läkarförbund 9 Vårdval i primärvården hur bör det utformas? Sveriges läkarförbund Förord Läkarförbundet representerar den medicinska professionen i Sverige. I vårt uppdrag ingår att främja en ändamålsenlig utveckling

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer