6LEERNRPPXQ I U 6LEER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6LEERNRPPXQ I U 6LEER"

Transkript

1 6LEERNRPPXQ /lursodq I U nnl 6LEER 1

2 ,QOHGQLQJ Det t a ar bet e ut går f r ån de nat ionella gr under na f ör lär oplanen. Vi i Sibbo ansvar ar å vår sida f ör at t lär oplanen f år en lokal anknyt ning samt at t de mål och innehåll som f ast st ällt s i gr under na sammanhänger med hur under visningen skall anor dnas. Fundament et f ör den gr undläggande ut bildningen, i det t a f all gällande år skur ser na 1 och 2, är f ölj ande: lagen om den gr undläggande ut bildningen f ör or dningen gällande den gr undläggande ut bildningen st at sr ådet s f ör or dning om r iksomf at t ande mål f ör ut bildning enligt lagen om gr undläggande ut bildning och om t imf ör delning i den gr undläggande ut bildningen gr under na f ör f ör skolans lär oplan sibboskolor nas ar bet splaner I Sibbo gör s olika lär oplaner f ör det f inska och det svenska skolväsendet. De skolor som avviker f r ån den gemensamma lär oplanen skall ange det t a i sina ar bet splaner. För det svenska skolväsendet s del har ar bet sgr uppen t agit f ast a på den svenska ident it et en och på den t våspr åkiga milj ön som är en del av var dagen i Sibbo. Bet r äf f ande vär degr under na handlar det om de mänskliga r ät t ighet er na, alla människor s lika vär de, demokr at i, en vilj a at t bevar a nat ur ens mångf ald. Bet oningen har likaledes lagt s på den kult ur ella mångf alden vilket handlar om at t f r ämj a social gemenskap, ansvar skänsla och r espekt f ör individens r ät t ighet er. 2

3 Denna lär oplan f ör år skur ser na 1 och 2, behandlas i Bildningsnämndens svenska ut bildningssekt ion i j uni år 2003 och t as i br uk samma år den 1.8 Ut bildningsnämndens svenska ut bildningssekt ion f r amf ör sit t var mast e t ack f ör ut f ör t ar bet e t ill ar bet sgr uppen som best åt t av J an-er ik Holmkvist, r ekt or, I sabella St r öm, klasslär ar e, Liset t e Sundén, klasslär ar e, Br it t Nyber g-j okinen, klasslär ar e samt Anna-Kar in Söder holm, f ör skollär ar e. I t j änst en, Bj ar ne R Mollgr en Ut bildningsdir ekt ör 9HUNVDPKHWVLGp Enligt det ut bildningspolit iska pr ogr ammet f ör skolväsendet i Sibbo är skolans uppgif t at t ge en br a f ost r an samt at t ber eda en god inlär ningsgr und i en uppmunt r ande och t r ygg inlär ningsmilj ö. Ut bildningen skall st ödj a elever nas ut veckling t ill ansvar sf ulla individer som kan f at t a sj älvst ändiga beslut och visa omdöme under handledning av en yr keskunnig per sonal. De vikt igast e vär der ingar na som st yr den gr undläggande ut bildningen är r ät t visa, j ämlikhet, hållbar ut veckling och samar bet e samt at t ver ksamhet en ut går f r ån s behov. I nom den gr undläggande ut bildningen har r ät t t ill at t bli j ämlikt och likvär digt bemöt t ober oende av r eligiös, spr åklig eller kult ur ell t illhör ighet. 3

4 8QGHUYLVQLQJHQGHVVXSSJLIWRFKDOOPlQQDPnO 9lUGHJUXQGHQLQRPGHQJUXQGOlJJDQGHXWELOGQLQJHQ Vär dena inom den gr undläggande ut bildningen baser ar sig på r espekt f ör de mänskliga r ät t ighet er na, en vilj a at t bevar a nat ur ens mångf ald och j or dklot et som livsmilj ö, samt f ör st åelse f ör hur vikt igt det är at t accept er a kult ur ell mångf ald. Den gr undläggande ut bildningen skall bygga på pr incipen om hållbar ut veckling, som f ör ut sät t er at t nat ur ens mångf ald och kult ur hist or iskt vär def ulla omgivningar bevar as och ut vecklas. Skolan skall lär a elever na at t t a ansvar f ör sin egen livsst il och sin när milj ö. Under visningen skall bidr a t ill at t människor na mår br a både f ysiskt, psykiskt och socialt. Den gr undläggande ut bildningen bör f ör medla kunskap om hur den f inländska kult ur en f or mat s då kult ur er f r ån väst och öst möt t s. Den f inländska kult ur ident it et en bygger på den nat ionella kult ur en som en del av den ur spr ungliga, den nor diska och den eur opeiska kult ur en. Specif ikt f ör den f inländska kult ur en är t våspr åkighet en, samekult ur en, de nat ionella minor it et er na, de t vå f olkkyr kor na samt olika dialekt er, seder och br uk på olika håll i landet. Kult ur en i Finland ber ikas st ändigt t ack var e f ler invandr ar e f r ån olika kult ur er. I nvandr ingen bör ses som en r ikedom ef t er som den ökar f ör st åelsen f ör en kult ur ell mångf ald och f r ämj ar f ost r an i int er nat ionalism. 4

5 Även det eur opeiska samar bet et påver kar ut vecklingen i vår t samhälle och den f inländska kult ur en. I de enskilda skolor nas lär oplaner eller ar bet splaner skall vär degr unden f ör ut bildningen f ast st ällas. Vär degr unden skall också inbegr ipas konkr et i målen f ör under visningen och dess innehåll samt i det dagliga skolar bet et. 'HQJUXQGOlJJDQGHXWELOGQLQJHQVXSSJLIW Den gr undläggande ut bildningen skall bygga på pr incipen om livslångt lär ande och bildning. Den gr undläggande ut bildningen skall bidr a t ill at t elever na vill ut veckla sig sj älva, svar a på ut maningar i en f ör änder lig livsmilj ö och ut bilda sig f ör nya uppgif t er. Den st öder både individens och samhället s ut veckling. Ut bildningen skall ge elever na ber edskap at t f unger a i och ut veckla et t demokr at iskt samhälle och st ödj a der as ut veckling t ill ansvar sf ulla, åsikt sskapande individer som kan f at t a sj älvst ändiga beslut. Det är vikt igt at t lär a sig en hållbar livsst il samt ut vär der a och ut veckla den ut gående f r ån ny kunskap. En cent r al uppgif t är också at t f ör a kult ur ar vet vidar e, ut veckla det och ge elever na ber edskap at t akt ivt ver ka i en allt mer int er nat ionell vär ld. cuvnxuvhuqdrfklghqjuxqgoljjdqghxwelogqlqjhq Ut bildningen i år skur ser na 1 och 2, som också kallas nybör j ar under visning, ut gör et t vikt igt skede i et t bar ns liv. När bar net blir lär oplikt igt f ör f lyt t as det f r ån dagvår den t ill skolan. Ut bildningen bygger på den gr und som bar net f åt t via småbar nspedagogiken, speciellt i f ör skoleunder visningen. För skoleunder visningen och den gr undläggande ut bildningen bildar sålunda en helhet. Kont inuit et en säker st älls genom at t kunskapen om skillnader och likhet er mellan f ör skoleunder visning och gr undläggande ut bildning beakt as i lär oplansar bet et. Ut bildningen har i de lägst a år skur ser na som uppgif t at t ge elever na r edskap f ör ar bet e och lär ande också i et t senar e skede. Dessa r edskap är f är dighet er i läsning, skr ivning, mat emat ik, inlär ningsst r at egier, ar bet smet oder, sociala f är dighet er och t r af ikkunskap. 5

6 $OOPlQQDPnOI UIRVWUDQRFKXQGHUYLVQLQJ Målen f ör år skur ser na 1 2 f ast st älls ut gående dels f r ån s ålder sst adium, dels individens och samhället s f ör ut sät t ningar och behov. Målen f ör f ost r an och under visning är : Elever nas posit iva sj älvbild skall st är kas. Elever nas lust at t lär a sig och t r o på sin egen inlär ningsf ör måga f ör st är ks. På det t a sät t bibehåller elever na glädj en och iver n at t lär a sig och vågar kr eat ivt möt a nya inlär ningsut maningar. Elever na skall t illägna sig kunskap och f är dighet er genom olika lär oämnen och t emaomr åden f ör at t f å allmänbildning och ber edskap f ör sit t liv och f ör f or t sat t lär ande. Elever na skall också ut veckla sit t eget sät t at t lär a sig och småningom t a allt st ör r e ansvar f ör sit t eget lär ande. Elever na skall lär a sig at t under söka, iakt t a och ar bet a sj älvst ändigt, både par vis och i gr upp. Elever na bör också lär a sig at t f ör klar a hur de t änkt och at t f ör st å gr uppens bet ydelse vid inlär ning. Elever na skall handledas t ill at t f ör hålla sig kr it iskt t ill inf or mat ionsf lödet och at t använda sig av inf or mat ions- och kommunikat ionst eknik. Skolor na st r ävar ef t er at t elever na ut vecklas t ill t oler ant a och ansvar skännande samhällsmedlemmar som t ar hänsyn t ill andr a människor. Elever na skall också t a t ill sig goda seder och br uk och ut öva dessa i var dagslivet. De skall f ör st å sit t eget ber oende av och ansvar f ör nat ur en och milj ön. Elever na skall bli medvet na om hur der as eget ager ande påver kar andr a och handla där ef t er i var dagssit uat ioner. Ut if r ån kunskap och per sonliga er f ar enhet er skall elever na bör j a lär a sig at t mot iver a sina et iska st ällningst aganden och bär a ansvar f ör dem. Elever na skall f å både f ysisk och mot or isk t r äning och lär a sig at t f ör st å hur man uppr ät t håller hälsa och välmående. Elever nas spr åkliga och kult ur ella ident it et samt der as f ör måga at t ut t r ycka sig mångsidigt skall st är kas och ut vecklas. Elever na skall också bekant a sig med olika konst f or mer och med den lokala och den nat ionella kult ur en. At t känna t ill olika konst f or mer st är ker elever nas kult ur ella ident it et. 6

7 $WWJHQRPI UDXQGHUYLVQLQJHQ,QOlUQLQJVV\QHQ I nlär ning sker genom målinr ikt ade st udier i olika slags sit uat ioner under lär ar ens handledning och i samver kan med lär ar en och gr uppen. I nlär ningen gr undar sig på int er akt ionen mellan lär ost of f och elever nas t idigar e kunskaper. Ut gående f r ån denna och nyt t kunskapsst of f bildar elever na ny kunskap under inlär ningspr ocessen. I nlär ning är en akt iv och målinr ikt ad pr ocess som inbegr iper pr oblemlösning. Elever nas egenskaper och lust at t lär a samt den pedagogiska milj ön påver kar st udier nas kvalit et. 'HQSHGDJRJLVNDPLOM Q Den pedagogiska milj ön best år av f ysiska och psykiska element. Med den f ysiska pedagogiska milj ön avses nat ur en, människor na och den bebyggda milj ön. Med denna avses speciellt när milj ö, lär omedel, byggnader och lokaler. Med den psykiska pedagogiska milj ön avses kognit iva, emot ionella och sociala element. Det cent r ala i den pedagogiska milj ön är at t lär ar en och elever na och elever na sinsemellan samver kar, men också at t olika inlär nings-, ar bet s- och ut vär der ingsmet oder beakt as. En sådan elevcent r er ad under visning innebär en 7

8 f ost r an där lär ar en handleder och spor r ar, sät t er upp gr änser f ör och st äller f ör vänt ningar på elever na. Målsät t ningen är at t den pedagogiska milj ön skall pr äglas av en at mosf är som är öppen, uppmunt r ande, lugn och posit iv. En god pedagogisk milj ö st imuler ar elever nas nyf ikenhet, int r esse och lust at t lär a samt st öder der as akt ivit et, f ör måga t ill sj älvst ändigt ar bet e samt der as skapande f ör måga. Den st öder också på et t mångsidigt sät t elever nas ut veckling, inlär ning och der as f ör måga at t ut vär der a det egna ar bet et. Den pedagogiska milj ön är levande och r ik på impulser och bör locka t ill inlär ning. Den ger elever na möj lighet er t ill lek, mångsidigt ar bet e och mot ion både inom- och ut omhus. En god pedagogisk milj ö är t r ygg, st öder elever nas hälsa på olika sät t och ger elever na möj lighet er at t delt a i planer ingen av milj ön. Ar bet sr edskap och -mat er ial samt bibliot ekst j änst er skall f innas inom r äckhåll f ör elever na så at t de akt ivt kan delt a i under visningen. Den pedagogiska milj ön skall ha ut r ust ning som st öder elever na i der as ut veckling t ill medlemmar av det moder na inf or mat ionssamhället och ger dem möj lighet er at t använda dat or er och annan mediet eknik samt i mån av möj lighet inf or mat ionsnät ver k. Den byggda pedagogiska milj ön bör också var a est et iskt t illt alande. $UEHWVPHWRGHU Lär ar en skall st ödj a inlär ningen och handleda elever na så at t de blir medvet na om hur de lär sig och så at t de kan påver ka sit t eget lär ande i posit iv r ikt ning. Lär ar en handleder elever na och hela gr uppen då de lär sig, ut f ör konkr et a exper iment, f or skar, är akt iva samt skapande. Eleven är en sj älvst ändig kunskapssökar e som, genomf ör sina st udier i int er akt ion med lär ar en och övr iga elever. På det sät t et bygger var j e elev, i egenskap av kunskapssökar e och -behandlar e upp sin uppf at t ning ut gående f r ån sina egna f ör ut sät t ningar. Elever nas eget ut f or skande ut går f r ån f enomen och händelser som f inns i der as omgivning samt f r ån er f ar enhet er i denna. Under visningen skall var a meningsf ull f ör elever na och ge dem ut maningar och upplevelser. Leken är en nat ur lig del av nybör j ar under visningen. Mångsidiga ar bet smet oder som bef r ämj ar elever nas akt ivit et ut gör gr unden f ör den lär ar ledda under visningen. Elever na skall ha möj lighet at t lär a sig både allmänna och ämnesspecif ika inlär nings- och ar bet smet oder. De allmänna inlär ningsst r at egier na och ar bet smet oder na ut vecklas i enlighet med ut bildningens mål och med beakt ande av elever nas ålder. I ndividuella skillnader i elever nas ut veckling och bakgr und och olika sät t at t lär a sig f ör ut sät t er at t under visningen dif f er ent ier as. Då under visningen bedr ivs i en 8

9 sammansat t klass eller int egr er ad med f ör skoleunder visningen bör de olika år skur ser nas mål och sär pr ägel beakt as. 8QGHUYLVQLQJHQVPnORFKFHQWUDODLQQHKnOO Under visningen kan ske ämnesvis eller var a int egr er ad. Den int egr er ade under visningen f ör enar olika lär oämnen och f ör lär oämnena specif ika met oder eller allmänna mål f ör f ost r an. Då under visningen int egr er as är de gr undläggande f är dighet er na vikt igar e än enskilda ämnesomr åden. Den målinr ikt ade under visningen skall st r ukt ur er as så at t var j e elev f år under visning, handledning och st öd ut gående f r ån sin ut vecklingsnivå och sina behov. 0RGHUVPnORFKOLWWHUDWXU Spr åket avspeglar och bär upp kult ur en och med spr åket f ör s också kult ur ar vet vidar e. Med hj älp av spr åket skapar vi vår ident it et, bygger upp sociala r elat ioner och ut t r ycker känslor och t ankar. De inlär da begr eppen ger f enomenen i vär lden en spr åkdr äkt. Spr åket ut vecklas i olika sit uat ioner. Spr åket har en cent r al bet ydelse f ör inlär ningen. Moder smålsinlär ningen är allt så int e begr änsad t ill et t lär oämne, et t visst ålder sst adium eller en år skur snivå. Spr åkinlär ningen är en f or t löpande pr ocess. I nybör j ar under visningen är det vikt igt at t ge ut r ymme f ör elever nas individuella spr åkinlär ningspr ocess. Elever na är då of t a på olika nivå: en del bör j ar bekant a sig med bokst äver na, medan andr a r edan läser böcker på egen hand. I nom den svenskspr åkiga under visningen i Finland bör lär ar en f ör ut om spr åket s allmänna bet ydelse dessut om bet ona at t elever nas var ier ande spr åkbakgr und 9

10 bidr ar t ill at t spr åkinlär ningspr ocessen kan se mycket olika ut hos olika elever. Under visningen i moder smål och lit t er at ur skall ha som mål at t st är ka elever nas allmänna spr åkliga kompet ens. Den svenska ident it et en st är ks också hos bar n med t vå- eller f ler spr åkig bakgr und. 6YHQVNDVRPPRGHUVPnO 0nO Elever na skall uppt äcka idén med at t läsa och skr iva vilj a, våga och kunna ut t r ycka sig både munt ligt och skr if t ligt och genom dr ama kunna lyssna koncent r er at delt a i samt al genom at t f r åga, svar a och ber ät t a och ge ut t r yck f ör sina kunskaper, er f ar enhet er och åsikt er lär a sig den gr undläggande t ekniken f ör at t läsa och skr iva, lär a sig spr åkliga gr undbegr epp såsom spr åklj ud, enskilda bokst äver och alf abet et, st avelser och or d, f å et t gr epp om helhet er na sat s, mening och t ext samt f å insikt i vikt en av at t öva och r epet er a vid läs- och skr ivinlär ningen lär a sig iakt t a sig egen läsning och sin f ör st åelse av t ext ens innehåll f å möj lighet at t även genom dat at eknik ut veckla sina läs-, skr iv- och kommunikat ionsf är dighet er bör j a f ölj a skr if t spr åket s nor msyst em när han eller hon skr iver egna t ext er genom at t läsa lit t er at ur och lyssna t ill högläsning lär a sig det skr ivna spr åket f å st imulans f ör sin f ant asi och impulser f ör sit t eget skr ivande och t änkande f å handledning i at t hit t a int r essant läsning och at t läsa sådana böcker som är lämpliga f ör s egen läsf är dighet snivå. 10

11 &HQWUDOWLQQHKnOO Bar ns spr åkut veckling ses i et t helhet sper spekt iv där t alet, lyssnandet, läsandet och skr ivandet ingår som nat ur liga element. De olika element en ut vecklas int e isoler at, ut an ber oende av var andr a. St r ukt ur er ingen nedan är gj or d f ör at t f ör t ydliga lär oplanst ext en. Tala och lyssna at t ut t r ycka sig munt ligt i olika sit uat ioner, at t delt a i par -, gr upp- och klassdiskussioner at t genom impr ovisat ion, ber ät t ande, lek och dr ama bear bet a det hör da, sedda, upplevda och läst a at t öva sig i at t lyssna noggr ant och koncent r er at, och at t dr a slut sat ser av det hör da at t med hj älp av lär ar ens ber ät t ande och högläsning bekant a sig med skr if t spr åket och det t alade st andar dspr åket at t öva dikt er och r amsor, också ut ant ill at t munt ligt r edogör a f ör er f ar enhet er, iakt t agelser och händelser och at t åt er ber ät t a ber ät t elser f ör en annan elev eller i en lit en gr upp eller f ör hela klassen. at t st är ka ut t r ycksf ör mågan både kr oppsligt och ver balt, at t använda f ant asin och genom int egr at ion med andr a konst ämnen f å vana at t uppt r äda Läsa at t uppt äcka sambandet mellan bokst av och spr åklj ud at t känna igen kor t a välbekant a or d och så småningom över gå t ill at t känna igen också längr e, mindr e bekant a or d, samt ef t er hand över gå f r ån högläsning t ill t yst läsning at t labor er a ut gående f r ån hela t ext er, meningar, or d, mor f em och f onem och på så sät t ut veckla den spr åkliga medvet enhet en 11

12 at t vänj a sig vid at t or d, meningar eller t ext avsnit t ibland kan var a svår f ör st åeliga och öva sig i at t f ör söka hit t a bet ydelsen i den omgivande t ext en at t med hj älp av diskussion analyser a t r yckt a och elekt r oniska t ext er så at t elever nas dj upf ör st åelse av t ext er na f ör bät t r as Skr iva at t lär a sig dela upp t alet i or d och or den i mor f em och f onem och at t öva sig i at t skr iva lj udenligt st avade or d samt at t så småningom uppt äcka svenskans skr if t spr åkskod och inse at t st avning och ut t al kan st å i konf likt med var andr a at t uppmunt r as t ill at t ut t r ycka sig i skr if t, som t ill en bör j an kan best å av bilder at t öva sig i at t f or ma bokst äver och bokst avskombinat ioner at t skr iva t ext er både f ör hand och på dat or Elever na över går successivt t ill at t lär a sig skr ivst il och t ill at t öva bokst avskombinat ioner samt idigt som de använder r ät t penngr epp och en god skr ivst ällning. Elever na pr oducer ar t ext er som baser ar sig på alldagliga er f ar enhet er, åsikt er och iakt t agelser, samt f ant asin. Huvudvikt en läggs vid at t st ödj a det skr if t liga ut t r ycket och innehållet i t ext en. Vid behov bear bet as t ext er na f ör hand och med dat or så at t de blir läsar vänligar e. Lit t er at ur at t på et t mångsidigt sät t bekant a sig med lit t er at ur, t ill en bör j an genom at t lyssna på högläsning, genom at t t it t a på bilder och så småningom läsa på egen hand. Elever na bekant ar sig med sagor, dikt er, ber ät t elser och ser ier samt med lit t er at ur i f or m av bild, f ilm och t eat er samt digit ala t ext er at t läsa och behandla böcker så at t t yngdpunkt en ligger på det upplevda och på delade läser f ar enhet er. Elever na samt alar om böcker de läst eller 12

13 hör t, ber ät t ar f ör var andr a om innehållet i dem och använder lit t er at ur en som inspir at ionskälla f ör sit t skr ivande och sina munt liga pr est at ioner at t samt ala om lit t er at ur och där med lär a sig at t använda begr epp som huvudper son, plat s, t id, t ema och handling. Elever na f år vägledning i at t j ämf ör a de t ext er som behandlas med något de t idigar e läst, hör t eller set t at t använda klass- och skolbibliot ek och allmänna bibliot ek och öva sig i alf abet isk uppst ällning i nat ur liga inf or mat ionssökningssit uat ioner 3URILOI UJRGDNXQVNDSHULPRGHUVPnORFKOLWWHUDWXU Eleven ut t r ycker sig f lyt ande och r at ionellt i dagligt t al och kan lyssna koncent r er at t ill lär ar en och de andr a elever na. Eleven kan delt a i samt al på et t nat ur ligt sät t och bidr ar med egna komment ar er och f r ågor i diskussioner. Eleven är van vid at t ut t r ycka sig munt ligt och kan ber ät t a f ör en lit en gr upp om sina er f ar enhet er på et t sammanhängande sät t. Eleven har f ör måga at t uppf at t a st avelser, lj ud och r yt m, och kan leka med spr åket, uppf at t a r im och r ef lekt er a över or dens f or m och bet ydelse. Elevens läst eknik bör ha aut omat iser at s. Läsningen är f lyt ande och känner lät t igen välbekant a or d. Eleven läser t ämligen f elf r it t t ext er som lämpar sig f ör hennes eller hans läsut veckling. Text f ör st åelsen har ut vecklat s f r ån at t känner igen det alj er t ill at t hon eller han ser t ext en i sit t sammanhang. Eleven iakt t ar r edan under läsningen om hon eller han f ör st år det hon eller han läser. Eleven f ör st år at t det går at t använda sig av allmänna kunskaper, olika er f ar enhet er och kunskaper om spr åket if all f ör st åelsen av t ext er är br ist f ällig. Eleven är en mot iver ad och akt iv läsar e, som sj älv kan skaf f a sig lämplig och int r essant lit t er at ur. Eleven har läst f ler a bar nböcker och använder sin läskunskap f ör at t skapa t r ivsel och inlevelse men även f ör at t söka kunskap. Elevens or df ör r åd och medieläsf ör måga är t illr äckliga f ör at t hon eller han skall f ör st å t ill ålder n anpassade t r yckt a t ext er samt mediet ext er. Eleven vill och klar ar av at t ut t r ycka sig skr if t ligt och skr iver f ör olika ändamål. Eleven skr iver ber ät t elser om var dagssit uat ioner och om sin f ant asivär ld. Eleven kan också pr oducer a egen dat or t ext. Or d st avade enligt svenskans gr undläggande st avningsr egler och f r ekvent a or d är kor r ekt st avade. Eleven 13

14 skr iver f ullst ändiga meningar med en logisk t ankekedj a. Eleven klar ar av at t inleda en mening med st or bokst av. %HG PQLQJVNULWHULHULPRGHUVPnORFKOLWWHUDWXUnUVNXUV /lvqlqj *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY känner igen bokst äver na och lj uden kan läsa enkla lj udenligt st avade or d (al, r os, st or, r it ar ) kan läsa enkla meningar (Lisa bor i Vasa.) *RGDNXQVNDSHU kan läsa en f ör ber edd t ext f lyt ande kan läsa en enkel of ör ber edd t ext f lyt ande /lvi UVWnHOVH *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan läsa enkla meningar och f ör st år dem (Tur e ser en lit en bil.) f ör st år en enkel skr if t lig inst r ukt ion (Rit a en bil. Måla bilen gr ön.) *RGDNXQVNDSHU f ör st år en läst t ext kan svar a på enkla f r ågor som anknyt er t ill en t ext f ör st år skr if t liga inst r ukt ioner br a kan sj älvst ändigt läsa en t ext och plocka ut f akt a ur den /LWWHUDWXU *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan lyssna på r im, r amsor, sagor och ber ät t elser kan ber ät t a någont ing om en bok som han hör t 14

15 *RGDNXQVNDSHU lyssnar int r esser at när någon läser f ör honom kan ber ät t a om bar nböcker som han läst eller hör t är int r esser ad av bar nböcker känner t ill någr a kända bar nboksf ör f at t ar e och der as ver k 6NULYD +DQGVWLO *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan f or ma t ext ade bokst äver ; ver saler och gemena kan skr iva av en enkel t ext *RGDNXQVNDSHU kan f or ma bokst äver na snyggt kan skr iva av en t ext snyggt 5lWWVNULYQLQJ *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan skr iva kor t a lj udenligt st avade or d r ät t (r os, t ala) *RGDNXQVNDSHU kan skr iva högf r ekvent a lj udenligt st avade or d r ät t (skola, pr at ar ) )ULVNULYQLQJ *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan skr iva en enkel mening t ill en bild *RGDNXQVNDSHU kan skr iva kor t a ber ät t elser 15

16 7DODRFKO\VVQD *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY vågar pr at a inf ör klassen kan ber ät t a om en upplevelse kan delt a i et t samt al; lyssna på andr a, st älla f r ågor och svar a *RGDNXQVNDSHU kan ut t r ycka sig så at t andr a f ör st år kan t ala t ydligt och med hög r öst kan uppt r äda inf ör publik, t.ex. med en dr amat iser ing delt ar akt ivt i samt al och diskussioner ; kan lyssna på andr a, st älla f r ågor och svar a %HG PQLQJVNULWHULHULPRGHUVPnORFKOLWWHUDWXUnUVNXUV /lvqlqj *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan läsa en f ör ber edd t ext ganska br a kan läsa en of ör ber edd enkel t ext *RGDNXQVNDSHU kan läsa en of ör ber edd t ext f lyt ande /lvi UVWnHOVH *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan läsa enkla t ext er och f ör st år dem f ör st år och kan f ölj a enkla skr if t liga inst r ukt ioner 16

17 *RGDNXQVNDSHU f ör st år en läst t ext kan svar a på f r ågor som anknyt er t ill en t ext f ör st år skr if t liga inst r ukt ioner br a kan sj älvst ändigt läsa en t ext och plocka ut f akt a ur den /LWWHUDWXU *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan lyssna t ill r im, r amsor, sagor och ber ät t elser kan läsa enkla böcker och åt er ge ber ät t elsen i st or a dr ag läser bar nböcker *RGDNXQVNDSHU läser gär na bar nböcker kan ber ät t a om bar nböcker som han läst eller hör t är int r esser ad av bar nböcker känner t ill någr a kända bar nboksf ör f at t ar e och der as ver k 6NULYD +DQGVWLO *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan f or ma skr ivst ilsbokst äver na kan skr iva av en enkel t ext *RGDNXQVNDSHU kan skr iva bokst äver na snyggt med skr ivst il kan skr iva av en t ext snyggt (t ext ade bokst äver och skr ivst il) 17

18 5lWWVNULYQLQJ *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan skr iva högf r ekvent a lj udenligt st avade or d r ät t klar ar av en enkel dikt amensskr ivning *RGDNXQVNDSHU kan skr iva högf r ekvent a or d r ät t kan skr iva en enkel f ör ber edd dikt amen r ät t )ULVNULYQLQJ *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan skr iva kor t a ber ät t elser t ill bilder eller behandlat st of f RGDNXQVNDSHU kan skr iva kor t a ber ät t elser med en logisk t ankekedj a 7DODRFKO\VVQD *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY vågar pr at a inf ör klassen/ gr uppen kan ber ät t a om en upplevelse kan delt a i et t samt al; lyssna på andr a, st älla f r ågor och svar a *RGDNXQVNDSHU kan ut t r ycka sig så at t andr a f ör st år kan t ala t ydligt och med hög r öst kan uppt r äda inf ör publik, t.ex. med en dr amat iser ing delt ar akt ivt i samt al och diskussioner ; kan lyssna på andr a, st älla f r ågor och svar a 18

19 0DWHPDWLN Under visningen i mat emat ik skall er bj uda elever na möj lighet t ill at t inse idén med mat emat ik och komma under f und med mat emat ikens exakt a logik och pr ecisa spr åk. Målet med under visningen är dessut om at t f ost r a elever na t ill målmedvet et handlande. Under visningen i mat emat ik skall f r amskr ida syst emat iskt och den skall lägga en god gr und f ör de begr epp och st r ukt ur er som senar e skall st uder as i mat emat iken. Konkr et iser ing f unger ar som et t vikt igt hj älpmedel, då elever nas er f ar enhet er och t ankesyst em f ör enas t ill abst r akt a mat emat iska syst em. Lär ar en bör ef f ekt ivt ut nyt t j a var dagspr oblem som kan lösas med hj älp av mat emat iskt t änkande eller mat emat isk ver ksamhet. 0nO Elever na skall lär a sig at t koncent r er a sig, lyssna och kommunicer a samt ut veckla sit t t änkande f å uppleva glädj e och t illf r edst ällelse av at t f ör st å och lösa pr oblem f å lär a sig mat emat iska begr epp och st r ukt ur er samt inse at t dessa bildar et t t ydligt samband f ör st å t albegr eppet och lär a sig f ör sin ålder lämpliga gr undläggande r äknef är dghet er som hör t ill det lär a sig at t mot iver a sina handlingar, beslut och slut sat ser med konkr et a modeller och hj älpmedel, med bilder samt munt ligt och skr if t ligt. De skall lär a sig at t i f enomenen hit t a likhet er, olikhet er, lagbundenhet er och ber oenden öva sig i at t obser ver a mat emat iska pr oblem som dyker upp och som känns bet ydelsef ulla och ut manande f ör dem sj älva. &HQWUDOWLQQHKnOO 7DORFKUlNQHRSHUDWLRQHU ant al, r äkneor d och sif f er symbol t alens egenskaper : at t j ämf ör a, at t or dna, at t dela upp och kombiner a t al pr incipen f ör hur posit ionssyst emet byggs upp 19

20 addit ion och subt r akt ion samt sambandet mellan r äknesät t en vid r äkning med nat ur liga t al mult iplikat ion och mult iplikat ionst abeller divisionsuppgif t er med konkr et a hj älpmedel enkla br åk med konkr et a hj älpmedel $OJHEUDLVNWWlQNDQGH at t i bilder se r egelbundenhet er, f ör hållanden och ber oenden at t t olka och skr iva enkla t alf ölj der *HRPHWULVNDEHJUHSS at t iakt t a, beskr iva och benämna geomet r iska f or mer i omgivningen at t lär a sig de geomet r iska gr undbegr eppen såsom punkt, st r äcka, linj e, st r åle och vinkel at t konst r uer a, r it a och avbilda t vådimensionella f igur er och at t känna igen och bygga t r edimensionella kr oppar at t använda gest alt ningsf ör måga och geomet r i i pr oblemlösning at t avbilda f igur er och r it a egna f igur er at t lär a sig enkla speglingar och f ör st or ingar 0lWQLQJ at t lär a sig pr incipen f ör mät ning: Hur många gånger ingår måt t enhet en i det som skall mät as? at t lär a sig längd, massa, t id och pengar at t använda mät r edskap at t använda och j ämf ör a måt t enhet er, enhet sbyt en at t uppskat t a mät r esult at.,qirupdwlrqvehkdqgolqjrfkvwdwlvwln at t söka, samla och r egist r er a inf or mat ion at t avläsa enkla t abeller och diagr am at t pr esent er a samlad inf or mat ion i f or m av st apeldiagr am &HQWUDODEHJUHSSVRPERUGHEHKDQGODVLQRPUDPHQI U PDWHPDWLNXQGHUYLVQLQJHQLnN St ör r e - mindr e, dyr ar e billigar e, yngr e äldr e Rikt ningar ; uppåt ner åt, höger vänst er, lodr ät vågr ät Under, ovanpå, mellan, skillnad, var annan, ungef är, at t j ämf ör a, at t uppskat t a, at t kombiner a. 20

21 3URILOI UJRGDNXQVNDSHU Eleven visar at t hon eller han f ör st år mat emat iska begr epp genom at t använda dem i pr oblemlösning, genom at t pr esent er a dem (med hj älpmedel, bilder, symboler, or d, t al, mat emat iksagor eller diagr am) och genom at t f ör klar a dem f ör andr a elever och f ör lär ar en. Eleven kan dr a mot iver ade slut sat ser och f ör klar a sit t handlande samt pr esent er a sina lösningar. Eleven kan gör a j ämf ör elser, bl.a längdj ämf ör elser, och sät t a saker, begr epp och egenskaper i r ät t or dning, hit t a på mot sat ser, klassif icer a dem samt r edogör a f ör et t f ör emåls läge i r ummet, t.ex. ovanf ör, under, t ill höger, t ill vänst er, bakom eller mellan. Eleven kan j ämf ör a mängder s st or lek t.ex. mer a, mindr e, lika många, mycket eller lit e samt skr iva och använda j ämf ör elsesymboler na =, < och >. Eleven f ör st år t alens bet ydelse i mängd- och or dningsut t r yck, kan skr iva t al och kan t allinj en både hor isont ellt och ver t ikalt. Eleven kan dela upp och kombiner a t al, bilda summor och t alf ölj der. Hon eller han känner t ill j ämna och udda t al. Eleven känner t ill posit ionssyst emet samt kan använda det. Hon eller han f ör st år r äknesät t en addit ion, subt r akt ion, mult iplikat ion och division samt kan t illämpa dem i var dagliga sit uat ioner. Eleven kan hit t a på alt er nat iva lösningar t ill enkla pr oblem. Eleven känner t ill och kan pr esent er a de enklast e br åken med konkr et hj älpmedel, såsom et t halvt, en f j är dedel och en t r edj edel. Eleven känner t ill gr undf or men hos plana f igur er och geomet r iska kr oppar, bl.a. f yr hör ning, t r iangel, cir kel, klot och kub samt f ler a geomet r iska gr undbegr epp bl.a. punkt, st r äcka, linj e, st r åle och vinkel och vet hur dessa hänf ör sig t ill de enklast e plana f igur er na. Hon eller han kan använda enkla speglingar och f ör st or ingar. Eleven kan ut f ör a mät ningar med enkla mät r edskap och känner t ill de vikt igast e st or het er na såsom längd, massa och t id. Eleven kan plocka ut det väsent liga ur pr oblem i var dagliga sit uat ioner och kan använda sina mat emat iska kunskaper och f är dighet er f ör at t lösa dem. 21

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A IN TRO D U K TIO N Vad gör vår t bok n in gssyst em? Vårt bokningssyst em ger dina anst ällda m öjlighet at t enkelt

Läs mer

Vem är filmen tänkt för? Målgruppen är barn och ungdomar 8-13 år.

Vem är filmen tänkt för? Målgruppen är barn och ungdomar 8-13 år. Vad handlar filmen om? I Hoppsan Kerst in - mat hela dagen fixar ungdomar käk för at t ha lit e fest t illsammans. De gör bål, grönsaker med dipp, snabb-pizza med sallad och en äppledessert. Grafiken i

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

ADL. ADL-hjälpmedel. ADL-träning. Amyotrofisk lateralskleros, ALS. Arbetsställning

ADL. ADL-hjälpmedel. ADL-träning. Amyotrofisk lateralskleros, ALS. Arbetsställning ADHD Förkortning för engelska Attention Deficit Hyperactivity Disorder, uppmärksamhet sst örning med överakt ivit et. Neuropsykiat risk f unkt ionsnedsät t ning. ut vecklingsavvikelse med debut i barndomen

Läs mer

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper,

Läs mer

FemCenter kvinnojour. relat ioner. o Ideell kvinnojour o Arbet ar mot mäns våld mot kvinnor och barn i nära

FemCenter kvinnojour. relat ioner. o Ideell kvinnojour o Arbet ar mot mäns våld mot kvinnor och barn i nära Faria Hassan Krt m FemCent er kvinnjur Ideell kvinnjur Arbet ar mt mäns våld mt kvinnr ch barn i nära relat iner Primär målgrupp: kvinnr med ut ländsk härkmst Bred språkkmpet ens Två hemliga benden Öppenvård

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att sträva efter det goda livet. I livsåskådningskunskapen ses

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MATEMATIK I ÅRSKURS 1-2

ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MATEMATIK I ÅRSKURS 1-2 ALLMÄN BESKRIVNING AV LÄROÄMNET MATEMATIK I ÅRSKURS 1-2 Läroämnets uppdrag Uppdraget i undervisningen i matematik är att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematisk tänkande hos eleverna. Undervisningen

Läs mer

ADL-hjälpmedel. Anpassade hjälpmedel

ADL-hjälpmedel. Anpassade hjälpmedel ADL-hjälpmedel Hjälpmedel som underlät t ar akt ivit et er i dagliga livet (ADL), d.v.s. hjälper at t klara vardagliga göromål, t.ex. vid av- och påklädning, matsituation, toalettbesök, förflyttning, m.m.

Läs mer

RELIGION ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag årskurserna 1 2 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 1 2

RELIGION ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag årskurserna 1 2 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 1 2 RELIGION ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper, färdigheter

Läs mer

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2

GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 GYMNASTIK ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

RELIGION 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 3 6

RELIGION 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 3 6 RELIGION 3 6 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper, färdigheter

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Religion (ortodox) Ortodox religion - Läroämnets allmänna beskrivning i årskurserna 1-2. Läroämnets uppdrag

Religion (ortodox) Ortodox religion - Läroämnets allmänna beskrivning i årskurserna 1-2. Läroämnets uppdrag Religion (ortodox) Ortodox religion - Läroämnets allmänna beskrivning i årskurserna 1-2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En

Läs mer

M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag

M arika, SP3 V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på Tom ten är far till alla barnen, som jag A ngeredsgym edsgym nasiets Julkalender den 22 decem ber M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag fortfarande

Läs mer

Väl komme n till avdel ni ng C24

Väl komme n till avdel ni ng C24 Väl komme n till avdel ni ng C24 Kar oli nska Uni versitetssj ukhuset Kvi nnokli ni ken Väl kommen till oss på avdel ni ng C24 Med den här broschyren vill vi ge di g prakti sk och förberedande inf or mati

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Matematik... 2. Svenska... 4. Svenska som andraspråk... 5. Idrott och hälsa... 6. Musik... 7. Biologi... 7. Fysik... 8. Kemi... 8. Geografi...

Matematik... 2. Svenska... 4. Svenska som andraspråk... 5. Idrott och hälsa... 6. Musik... 7. Biologi... 7. Fysik... 8. Kemi... 8. Geografi... 2010-08-23 Lokal kursplan år 2 Matematik... 2 Svenska... 4 Svenska som andraspråk... 5 Idrott och hälsa... 6 Musik... 7 Biologi... 7 Fysik... 8 Kemi... 8 Geografi... 9 Historia... 9 Religion... 10 Samhällskunskap...

Läs mer

Bildkonst. Läroämnets uppdrag årskurs 1 2. Allmän beskrivning av läroämnet bildkonst

Bildkonst. Läroämnets uppdrag årskurs 1 2. Allmän beskrivning av läroämnet bildkonst Bildkonst Läroämnets uppdrag årskurs 1 2 Allmän beskrivning av läroämnet bildkonst Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt

Läs mer

Tillvalsämnen för årskurs 4-6

Tillvalsämnen för årskurs 4-6 Tillvalsämnen för årskurs 4-6 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 Tillvalsämnets namn FRÅN IDÉ TILL PRODUKT FRÅN IDÉ TILL PRODUKT FRÅN IDÉ TILL PRODUKT Man skapar nytt eller förändrar det gamla i designens tecken.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

Religion Livsfrågor och etik

Religion Livsfrågor och etik Delmål Delmål 2010-06-14 Religion Skolan strävar efter att eleven: utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden

Läs mer

Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen år 1-3

Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen år 1-3 Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen år 1-3 Enligt de kursplaner som styr undervisningen i olika ämnen, finns nationella mål uppställda vad eleven ska ha uppnått kunskaper i skolår fem. I

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

--+- - r, ::8..1. f JJ.. G e:~~otj 1 2 ~ ::'"'. ~~~2.f t Ttrt)~~'1~1et ~J e sl ~.l t dei1 e, 2.1~1~};_St:i 1 960 ::2

--+- - r, ::8..1. f JJ.. G e:~~otj 1 2 ~ ::''. ~~~2.f t Ttrt)~~'1~1et ~J e sl ~.l t dei1 e, 2.1~1~};_St:i 1 960 ::2 TÖRSLAG TI LL Ä1'{DRING AV S~ADSPLANEN rör JJEL AV Tillhör st "'::1:-;f'd l--;:;:'~: ~!.ze.:3 i S::" r'3. t-; r3 S l u t :~.. :\ r~ 2 O j '~ ~n i ] '~i c' O, 1',: 28 KV S VÄRDI T SKARA SKARABORGS L~ Upprättat

Läs mer

Reviderad VI ÄR ALLA LIKA MYCKET VÄRDA!

Reviderad VI ÄR ALLA LIKA MYCKET VÄRDA! Reviderad 20160623 VI ÄR ALLA LIKA MYCKET VÄRDA! Sexu alit et och k ön siden t it et Tjejer och killar har samma värde och ska behandlas med samma respekt. Ingen elev på Starskolan ska känna sig diskriminerad,

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL PRODUKT

FRÅN IDÉ TILL PRODUKT TILLVALSÄMNEN FÖR ÅK 6 LÄSÅR 2016 2017 FRÅN IDÉ TILL PRODUKT Man skapar nytt eller förändrar det gamla i designens tecken. Målsättning: en estetisk och användbar produkt. M1 handleda eleven i att bekanta

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Matilda Annerstedt Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi & miljöpsykologi Alnarp. Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se

Matilda Annerstedt Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi & miljöpsykologi Alnarp. Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Matilda Annerstedt Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi & miljöpsykologi Alnarp Kan skogen fungera som en hälso- och rehabilit eringsresurs i vårt stressade samhälle? Vad vet vi? Disposit ion Stress

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Vers 1 Efter att ha s agt detta Vad hade Jes us sagt? Dessa or d s yftar bakåt mot Joh 16. Läs gärna Joh 16:28-33.

Vers 1 Efter att ha s agt detta Vad hade Jes us sagt? Dessa or d s yftar bakåt mot Joh 16. Läs gärna Joh 16:28-33. När Gud bad S ex samlingar med ett och samma kapitel! Blir det inte enfor migt? S vara på detta: S kulle du vilja lyssna när Jesus talar förtroligt i enrum med Gud. Är du intresserad av varför Jesus kom

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7 9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 7 9

RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7 9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 7 9 RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper, färdigheter

Läs mer

Engelska... 2. Svenska... 6. Svenska som andraspråk... 7. Idrott och hälsa... 8. Musik... 9. Biologi... 10. Fysik... 11. Kemi... 11. Slöjd...

Engelska... 2. Svenska... 6. Svenska som andraspråk... 7. Idrott och hälsa... 8. Musik... 9. Biologi... 10. Fysik... 11. Kemi... 11. Slöjd... 2010-08-23 Lokal kursplan år 3 Engelska... 2 Svenska... 6 Svenska som andraspråk... 7 Idrott och hälsa... 8 Musik... 9 Biologi... 10 Fysik... 11 Kemi... 11 Slöjd... 12 Geografi... 13 Historia... 13 Religion...

Läs mer

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna En guide hur du kan använda dig av orakelkort för att träna upp din intuition. av Carina Jansson, goacarina@gmail.com Certifierad Oracle Messenger

Läs mer

Region norr nyckeltal

Region norr nyckeltal för bättre offentliga affärer Region norr nyckeltal Offentliga sektorns köp av transporter En marknadsstudie för bättre offentliga affärer Transportsektorns affärer Offentlig marknad 2014 Transportbranschen,

Läs mer

Kunskapsmål. F 3 Lilla Järnåkra/Vegaskolan, Lund. Mål att uppnå i slutet av det tredje skolåret. Bild. Engelska. Svenska Svenska som andraspråk

Kunskapsmål. F 3 Lilla Järnåkra/Vegaskolan, Lund. Mål att uppnå i slutet av det tredje skolåret. Bild. Engelska. Svenska Svenska som andraspråk Bild Svenska Svenska som andraspråk Engelska Matematik Kunskapsmål F 3 Lilla Järnåkra/Vegaskolan, Lund NO S0 Idrott & Hälsa Musik Mål att uppnå i slutet av det tredje skolåret Mer information, se www.skolverket.se

Läs mer

Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i bildkonst i årskurs 3 6

Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag I årskurserna 3 6 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i bildkonst i årskurs 3 6 Bildkonst 3 6 Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt mångskiftande verklighet. Genom att producera och

Läs mer

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9

Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Tunadalskyrkan 140316 Den kämpande tron Mark 14:3-9 Det händer nu och då att vi ställer oss frågan: Hur kunde det bli så i det och det sammanhanget. Vad var det som gjorde att det inte blev som vi tänkt

Läs mer

Religionskunskap. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven

Religionskunskap. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven Religionskunskap Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Region Skåne - nyckeltal

Region Skåne - nyckeltal för bättre offentliga affärer Region Skåne - nyckeltal Offentliga sektorns köp av transporter En marknadsstudie för bättre offentliga affärer Transportsektorns affärer Offentlig marknad 2014 Transportbranschen

Läs mer

RELIGION. Läroämnets uppdrag

RELIGION. Läroämnets uppdrag RELIGION Läroämnets uppdrag Religionsundervisningens uppdrag är att ge eleven en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. Undervisningen ska göra eleven förtrogen med den religion som studeras

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN 1. CENTRALA PRINCIPER 1.1 VÄRDEGRUND Vi vårdar och uppfostrar barnen, i samarbete med föräldrarna i en trygg och stödjande miljö. Vi värdesätter barnens

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Vägga Vuxenutbildning Karlshamn SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Kurskatalog Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna vänder sig till dig som vill förbättra dina kunskaper på träningsskolenivå,

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Läroplanens mål. Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå.

Läroplanens mål. Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå. Läroplanens mål Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå. Mål att sträva mot är det som styr planeringen av undervisningen och gäller för alla årskurser.

Läs mer

BILDKONST. Läroämnets uppdrag

BILDKONST. Läroämnets uppdrag 1 BILDKONST Läroämnets uppdrag Undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleven till att genom konsten utforska och uttrycka en verklighet av kulturell mångfald. Elevens identiteter byggs

Läs mer

Årskurserna 7 9. Läroämnets uppdrag

Årskurserna 7 9. Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag Årskurserna 7 9 Undervisningen i religion har som uppdrag att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och livsåskådningsmässig allmänbildning innebär

Läs mer

Målkriterier Beskrivning Exempel Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll.

Målkriterier Beskrivning Exempel Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll. ÖREBRO MATEMATIK, ÅR 3 1(5) Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll Eleven kan uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av vardagligt språk,

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN 2014-2015 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 4704 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD

Läs mer

MUSIK. Läroämnets uppdrag

MUSIK. Läroämnets uppdrag 1 MUSIK Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. Undervisningen hjälper eleven tolka musikens

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

RELIGION. Läroämnets uppdrag

RELIGION. Läroämnets uppdrag BILAGA: Förslag till lärokurser i judendom, islam, katolsk tro, ortodox tro, livsåskådning åk 1-6, B-lärokurs i finska och engelska i åk 6, A-lärokurs i spanska och ryska samt lärokurs i svenska som andra

Läs mer

Daghemmet Villa Solaris. läroplan för förskolan

Daghemmet Villa Solaris. läroplan för förskolan läroplan för förskolan uppdaterad i mars 2013 Läroplan för förskolan 1. Verksamhetsidé för förskoleundervisningen 3 2. Den pedagogiska miljön 3 3. Arbetsmetoder 3 4. Förskoleundervisningens centrala mål

Läs mer

HAGS LEKCIRKEL MED BARNET I CENTRUM

HAGS LEKCIRKEL MED BARNET I CENTRUM HAGS LEKCIRKEL MED BARNET I CENTRUM LEK FÖR LIVET Att leka är inte bara en lek. Det är faktiskt en hel vetenskap. Sedan 1948 har HAGS gett barn världen över möjligheten att leka och ha roligt. När vi

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen:

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Instrumenteringsförslag vid uppförande av musikalen Legenden Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Övriga klaviaturer (orgel, synth/stråkpads) Slagverk (congas, bongos, shakers,

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Outlook Outlook är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hantera e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter. Det är viktigt att du förstår grunderna i programmet så att du kan använda

Läs mer

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN

3 BARN I BEHOV AV STÖD I MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN KORSHOLMS KOMMUNS Innehållsförteckning 1 MÅL FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN 1.1 Stödjandet av hemmets och skolans fostrande arbete...3 1.2 Stödjandet av välbefinnandet, känslolivet och den sociala

Läs mer

Elevens namn: Klass: Har ännu ej startat arbetet mot detta mål (har ej påbörjat arbetet i detta moment)

Elevens namn: Klass: Har ännu ej startat arbetet mot detta mål (har ej påbörjat arbetet i detta moment) ÅR 1-4 BILD 1 (1) År 1-4 Bild - kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker, - kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara - - ha grundläggande

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål

Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål Biologi Ha en elementär kroppsuppfattning Utveckla kunskap om djur och växter som finns i vår närhet Rörelselekar och

Läs mer

Individuell utvecklingsplan HT Namn. Myrans Heldagsskola

Individuell utvecklingsplan HT Namn. Myrans Heldagsskola Individuell utvecklingsplan HT 2014 Namn Grundsärskolans kursplan Myrans Heldagsskola Bild Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman GRANNEN av Johan Werkmäster Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa den här boken i grupp inom till exempel omsorgen eller i Svenska

Läs mer

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema An die Freude Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm Ludwig van Beethoven sym 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial ör elevorkester arr. an Alm De a är e arbetsmaterial som kan användas å olika sä, allte er behov och möjligheter. A Melodi utan legato ör

Läs mer

PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR)

PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR) PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR) En gemensam plan gjord av Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd kommun. I arbetsgruppen har suttit tjänstemän från daghemmen, familjedagvården och rådgivningarna på ön.

Läs mer

Verksamhetsplan HT-17 VT-18

Verksamhetsplan HT-17 VT-18 Verksamhetsplan HT-17 VT-18 Förskolan Högkullen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄTTSBLAD sid 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 VERKSAMHETEN sid 3 VISION sid 4 PEDAGOGISK IDÉ sid 5 PROJEKTARBETE sid 6 PROFIL sid

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

I pr ydnadst r ädgår den hade man, i var j e f all int e i den äldr e allmoget r ädgår den, ej någr a nyt t oväxt er.

I pr ydnadst r ädgår den hade man, i var j e f all int e i den äldr e allmoget r ädgår den, ej någr a nyt t oväxt er. 3U\GQDGVWUlGJnUGHQ I landet som helhet går int e allmogens t r adit ion vad gäller r ena pr ydnadst r ädgår dar sär skilt långt t illbaka i t iden. Bönder na t illhör de den f at t igar e delen av bef

Läs mer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer Matematik Steg: Bas ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i talområdet 0-10 bråk- och decimalform ordningstal upp till 5 ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna

Läs mer

Förskolan. Mål och arbetsplan 2008/09

Förskolan. Mål och arbetsplan 2008/09 Förskolan Mål och arbetsplan 2008/09 1 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR SVENSKA FÖRSKOLAN I NAIROBI. Vi skall bedriva en god pedagogisk verksamhet enligt läroplanen för förskolan. Vi skall utnyttja det faktum att

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

HAGS lekcirkel MED BARNET I CENTRUM

HAGS lekcirkel MED BARNET I CENTRUM HAGS lekcirkel MED BARNET I CENTRUM Lek för livet Att leka är inte bara en lek. Det är faktiskt en hel vetenskap. Sedan 1948 har HAGS gett barn världen över möjligheten att leka och ha roligt. När vi

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

DÖRREN TILL JESUS. Gå in genom den trånga porten. Övriga läsningar: Jes 66:18-21, Heb 12: 5-7,11-13

DÖRREN TILL JESUS. Gå in genom den trånga porten. Övriga läsningar: Jes 66:18-21, Heb 12: 5-7,11-13 DÖRREN TILL JESUS 21 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 13:22-30 Gå in genom den trånga porten Han gick genom städer och byar och undervisade på sin väg mot Jerusalem. Någon frågade

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Solbergaskolans förskoleklasser

Verksamhetsbeskrivning för Solbergaskolans förskoleklasser Verksamhetsbeskrivning för Solbergaskolans förskoleklasser År 2012 När barnet är ca 6 år är det en väldigt spännande tid som börjar. Barnet har blivit så stort att det börjar ta sina första steg mot självständighet.

Läs mer

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag GEOGRAFI Läroämnets uppdrag Undervisningen i geografi har till uppgift att stöda uppbyggandet av elevens världsbild. Eleven vägleds att följa med aktuella händelser i sin närmiljö och i världen och får

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer