6LEERNRPPXQ I U 6LEER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6LEERNRPPXQ I U 6LEER"

Transkript

1 6LEERNRPPXQ /lursodq I U nnl 6LEER 1

2 ,QOHGQLQJ Det t a ar bet e ut går f r ån de nat ionella gr under na f ör lär oplanen. Vi i Sibbo ansvar ar å vår sida f ör at t lär oplanen f år en lokal anknyt ning samt at t de mål och innehåll som f ast st ällt s i gr under na sammanhänger med hur under visningen skall anor dnas. Fundament et f ör den gr undläggande ut bildningen, i det t a f all gällande år skur ser na 1 och 2, är f ölj ande: lagen om den gr undläggande ut bildningen f ör or dningen gällande den gr undläggande ut bildningen st at sr ådet s f ör or dning om r iksomf at t ande mål f ör ut bildning enligt lagen om gr undläggande ut bildning och om t imf ör delning i den gr undläggande ut bildningen gr under na f ör f ör skolans lär oplan sibboskolor nas ar bet splaner I Sibbo gör s olika lär oplaner f ör det f inska och det svenska skolväsendet. De skolor som avviker f r ån den gemensamma lär oplanen skall ange det t a i sina ar bet splaner. För det svenska skolväsendet s del har ar bet sgr uppen t agit f ast a på den svenska ident it et en och på den t våspr åkiga milj ön som är en del av var dagen i Sibbo. Bet r äf f ande vär degr under na handlar det om de mänskliga r ät t ighet er na, alla människor s lika vär de, demokr at i, en vilj a at t bevar a nat ur ens mångf ald. Bet oningen har likaledes lagt s på den kult ur ella mångf alden vilket handlar om at t f r ämj a social gemenskap, ansvar skänsla och r espekt f ör individens r ät t ighet er. 2

3 Denna lär oplan f ör år skur ser na 1 och 2, behandlas i Bildningsnämndens svenska ut bildningssekt ion i j uni år 2003 och t as i br uk samma år den 1.8 Ut bildningsnämndens svenska ut bildningssekt ion f r amf ör sit t var mast e t ack f ör ut f ör t ar bet e t ill ar bet sgr uppen som best åt t av J an-er ik Holmkvist, r ekt or, I sabella St r öm, klasslär ar e, Liset t e Sundén, klasslär ar e, Br it t Nyber g-j okinen, klasslär ar e samt Anna-Kar in Söder holm, f ör skollär ar e. I t j änst en, Bj ar ne R Mollgr en Ut bildningsdir ekt ör 9HUNVDPKHWVLGp Enligt det ut bildningspolit iska pr ogr ammet f ör skolväsendet i Sibbo är skolans uppgif t at t ge en br a f ost r an samt at t ber eda en god inlär ningsgr und i en uppmunt r ande och t r ygg inlär ningsmilj ö. Ut bildningen skall st ödj a elever nas ut veckling t ill ansvar sf ulla individer som kan f at t a sj älvst ändiga beslut och visa omdöme under handledning av en yr keskunnig per sonal. De vikt igast e vär der ingar na som st yr den gr undläggande ut bildningen är r ät t visa, j ämlikhet, hållbar ut veckling och samar bet e samt at t ver ksamhet en ut går f r ån s behov. I nom den gr undläggande ut bildningen har r ät t t ill at t bli j ämlikt och likvär digt bemöt t ober oende av r eligiös, spr åklig eller kult ur ell t illhör ighet. 3

4 8QGHUYLVQLQJHQGHVVXSSJLIWRFKDOOPlQQDPnO 9lUGHJUXQGHQLQRPGHQJUXQGOlJJDQGHXWELOGQLQJHQ Vär dena inom den gr undläggande ut bildningen baser ar sig på r espekt f ör de mänskliga r ät t ighet er na, en vilj a at t bevar a nat ur ens mångf ald och j or dklot et som livsmilj ö, samt f ör st åelse f ör hur vikt igt det är at t accept er a kult ur ell mångf ald. Den gr undläggande ut bildningen skall bygga på pr incipen om hållbar ut veckling, som f ör ut sät t er at t nat ur ens mångf ald och kult ur hist or iskt vär def ulla omgivningar bevar as och ut vecklas. Skolan skall lär a elever na at t t a ansvar f ör sin egen livsst il och sin när milj ö. Under visningen skall bidr a t ill at t människor na mår br a både f ysiskt, psykiskt och socialt. Den gr undläggande ut bildningen bör f ör medla kunskap om hur den f inländska kult ur en f or mat s då kult ur er f r ån väst och öst möt t s. Den f inländska kult ur ident it et en bygger på den nat ionella kult ur en som en del av den ur spr ungliga, den nor diska och den eur opeiska kult ur en. Specif ikt f ör den f inländska kult ur en är t våspr åkighet en, samekult ur en, de nat ionella minor it et er na, de t vå f olkkyr kor na samt olika dialekt er, seder och br uk på olika håll i landet. Kult ur en i Finland ber ikas st ändigt t ack var e f ler invandr ar e f r ån olika kult ur er. I nvandr ingen bör ses som en r ikedom ef t er som den ökar f ör st åelsen f ör en kult ur ell mångf ald och f r ämj ar f ost r an i int er nat ionalism. 4

5 Även det eur opeiska samar bet et påver kar ut vecklingen i vår t samhälle och den f inländska kult ur en. I de enskilda skolor nas lär oplaner eller ar bet splaner skall vär degr unden f ör ut bildningen f ast st ällas. Vär degr unden skall också inbegr ipas konkr et i målen f ör under visningen och dess innehåll samt i det dagliga skolar bet et. 'HQJUXQGOlJJDQGHXWELOGQLQJHQVXSSJLIW Den gr undläggande ut bildningen skall bygga på pr incipen om livslångt lär ande och bildning. Den gr undläggande ut bildningen skall bidr a t ill at t elever na vill ut veckla sig sj älva, svar a på ut maningar i en f ör änder lig livsmilj ö och ut bilda sig f ör nya uppgif t er. Den st öder både individens och samhället s ut veckling. Ut bildningen skall ge elever na ber edskap at t f unger a i och ut veckla et t demokr at iskt samhälle och st ödj a der as ut veckling t ill ansvar sf ulla, åsikt sskapande individer som kan f at t a sj älvst ändiga beslut. Det är vikt igt at t lär a sig en hållbar livsst il samt ut vär der a och ut veckla den ut gående f r ån ny kunskap. En cent r al uppgif t är också at t f ör a kult ur ar vet vidar e, ut veckla det och ge elever na ber edskap at t akt ivt ver ka i en allt mer int er nat ionell vär ld. cuvnxuvhuqdrfklghqjuxqgoljjdqghxwelogqlqjhq Ut bildningen i år skur ser na 1 och 2, som också kallas nybör j ar under visning, ut gör et t vikt igt skede i et t bar ns liv. När bar net blir lär oplikt igt f ör f lyt t as det f r ån dagvår den t ill skolan. Ut bildningen bygger på den gr und som bar net f åt t via småbar nspedagogiken, speciellt i f ör skoleunder visningen. För skoleunder visningen och den gr undläggande ut bildningen bildar sålunda en helhet. Kont inuit et en säker st älls genom at t kunskapen om skillnader och likhet er mellan f ör skoleunder visning och gr undläggande ut bildning beakt as i lär oplansar bet et. Ut bildningen har i de lägst a år skur ser na som uppgif t at t ge elever na r edskap f ör ar bet e och lär ande också i et t senar e skede. Dessa r edskap är f är dighet er i läsning, skr ivning, mat emat ik, inlär ningsst r at egier, ar bet smet oder, sociala f är dighet er och t r af ikkunskap. 5

6 $OOPlQQDPnOI UIRVWUDQRFKXQGHUYLVQLQJ Målen f ör år skur ser na 1 2 f ast st älls ut gående dels f r ån s ålder sst adium, dels individens och samhället s f ör ut sät t ningar och behov. Målen f ör f ost r an och under visning är : Elever nas posit iva sj älvbild skall st är kas. Elever nas lust at t lär a sig och t r o på sin egen inlär ningsf ör måga f ör st är ks. På det t a sät t bibehåller elever na glädj en och iver n at t lär a sig och vågar kr eat ivt möt a nya inlär ningsut maningar. Elever na skall t illägna sig kunskap och f är dighet er genom olika lär oämnen och t emaomr åden f ör at t f å allmänbildning och ber edskap f ör sit t liv och f ör f or t sat t lär ande. Elever na skall också ut veckla sit t eget sät t at t lär a sig och småningom t a allt st ör r e ansvar f ör sit t eget lär ande. Elever na skall lär a sig at t under söka, iakt t a och ar bet a sj älvst ändigt, både par vis och i gr upp. Elever na bör också lär a sig at t f ör klar a hur de t änkt och at t f ör st å gr uppens bet ydelse vid inlär ning. Elever na skall handledas t ill at t f ör hålla sig kr it iskt t ill inf or mat ionsf lödet och at t använda sig av inf or mat ions- och kommunikat ionst eknik. Skolor na st r ävar ef t er at t elever na ut vecklas t ill t oler ant a och ansvar skännande samhällsmedlemmar som t ar hänsyn t ill andr a människor. Elever na skall också t a t ill sig goda seder och br uk och ut öva dessa i var dagslivet. De skall f ör st å sit t eget ber oende av och ansvar f ör nat ur en och milj ön. Elever na skall bli medvet na om hur der as eget ager ande påver kar andr a och handla där ef t er i var dagssit uat ioner. Ut if r ån kunskap och per sonliga er f ar enhet er skall elever na bör j a lär a sig at t mot iver a sina et iska st ällningst aganden och bär a ansvar f ör dem. Elever na skall f å både f ysisk och mot or isk t r äning och lär a sig at t f ör st å hur man uppr ät t håller hälsa och välmående. Elever nas spr åkliga och kult ur ella ident it et samt der as f ör måga at t ut t r ycka sig mångsidigt skall st är kas och ut vecklas. Elever na skall också bekant a sig med olika konst f or mer och med den lokala och den nat ionella kult ur en. At t känna t ill olika konst f or mer st är ker elever nas kult ur ella ident it et. 6

7 $WWJHQRPI UDXQGHUYLVQLQJHQ,QOlUQLQJVV\QHQ I nlär ning sker genom målinr ikt ade st udier i olika slags sit uat ioner under lär ar ens handledning och i samver kan med lär ar en och gr uppen. I nlär ningen gr undar sig på int er akt ionen mellan lär ost of f och elever nas t idigar e kunskaper. Ut gående f r ån denna och nyt t kunskapsst of f bildar elever na ny kunskap under inlär ningspr ocessen. I nlär ning är en akt iv och målinr ikt ad pr ocess som inbegr iper pr oblemlösning. Elever nas egenskaper och lust at t lär a samt den pedagogiska milj ön påver kar st udier nas kvalit et. 'HQSHGDJRJLVNDPLOM Q Den pedagogiska milj ön best år av f ysiska och psykiska element. Med den f ysiska pedagogiska milj ön avses nat ur en, människor na och den bebyggda milj ön. Med denna avses speciellt när milj ö, lär omedel, byggnader och lokaler. Med den psykiska pedagogiska milj ön avses kognit iva, emot ionella och sociala element. Det cent r ala i den pedagogiska milj ön är at t lär ar en och elever na och elever na sinsemellan samver kar, men också at t olika inlär nings-, ar bet s- och ut vär der ingsmet oder beakt as. En sådan elevcent r er ad under visning innebär en 7

8 f ost r an där lär ar en handleder och spor r ar, sät t er upp gr änser f ör och st äller f ör vänt ningar på elever na. Målsät t ningen är at t den pedagogiska milj ön skall pr äglas av en at mosf är som är öppen, uppmunt r ande, lugn och posit iv. En god pedagogisk milj ö st imuler ar elever nas nyf ikenhet, int r esse och lust at t lär a samt st öder der as akt ivit et, f ör måga t ill sj älvst ändigt ar bet e samt der as skapande f ör måga. Den st öder också på et t mångsidigt sät t elever nas ut veckling, inlär ning och der as f ör måga at t ut vär der a det egna ar bet et. Den pedagogiska milj ön är levande och r ik på impulser och bör locka t ill inlär ning. Den ger elever na möj lighet er t ill lek, mångsidigt ar bet e och mot ion både inom- och ut omhus. En god pedagogisk milj ö är t r ygg, st öder elever nas hälsa på olika sät t och ger elever na möj lighet er at t delt a i planer ingen av milj ön. Ar bet sr edskap och -mat er ial samt bibliot ekst j änst er skall f innas inom r äckhåll f ör elever na så at t de akt ivt kan delt a i under visningen. Den pedagogiska milj ön skall ha ut r ust ning som st öder elever na i der as ut veckling t ill medlemmar av det moder na inf or mat ionssamhället och ger dem möj lighet er at t använda dat or er och annan mediet eknik samt i mån av möj lighet inf or mat ionsnät ver k. Den byggda pedagogiska milj ön bör också var a est et iskt t illt alande. $UEHWVPHWRGHU Lär ar en skall st ödj a inlär ningen och handleda elever na så at t de blir medvet na om hur de lär sig och så at t de kan påver ka sit t eget lär ande i posit iv r ikt ning. Lär ar en handleder elever na och hela gr uppen då de lär sig, ut f ör konkr et a exper iment, f or skar, är akt iva samt skapande. Eleven är en sj älvst ändig kunskapssökar e som, genomf ör sina st udier i int er akt ion med lär ar en och övr iga elever. På det sät t et bygger var j e elev, i egenskap av kunskapssökar e och -behandlar e upp sin uppf at t ning ut gående f r ån sina egna f ör ut sät t ningar. Elever nas eget ut f or skande ut går f r ån f enomen och händelser som f inns i der as omgivning samt f r ån er f ar enhet er i denna. Under visningen skall var a meningsf ull f ör elever na och ge dem ut maningar och upplevelser. Leken är en nat ur lig del av nybör j ar under visningen. Mångsidiga ar bet smet oder som bef r ämj ar elever nas akt ivit et ut gör gr unden f ör den lär ar ledda under visningen. Elever na skall ha möj lighet at t lär a sig både allmänna och ämnesspecif ika inlär nings- och ar bet smet oder. De allmänna inlär ningsst r at egier na och ar bet smet oder na ut vecklas i enlighet med ut bildningens mål och med beakt ande av elever nas ålder. I ndividuella skillnader i elever nas ut veckling och bakgr und och olika sät t at t lär a sig f ör ut sät t er at t under visningen dif f er ent ier as. Då under visningen bedr ivs i en 8

9 sammansat t klass eller int egr er ad med f ör skoleunder visningen bör de olika år skur ser nas mål och sär pr ägel beakt as. 8QGHUYLVQLQJHQVPnORFKFHQWUDODLQQHKnOO Under visningen kan ske ämnesvis eller var a int egr er ad. Den int egr er ade under visningen f ör enar olika lär oämnen och f ör lär oämnena specif ika met oder eller allmänna mål f ör f ost r an. Då under visningen int egr er as är de gr undläggande f är dighet er na vikt igar e än enskilda ämnesomr åden. Den målinr ikt ade under visningen skall st r ukt ur er as så at t var j e elev f år under visning, handledning och st öd ut gående f r ån sin ut vecklingsnivå och sina behov. 0RGHUVPnORFKOLWWHUDWXU Spr åket avspeglar och bär upp kult ur en och med spr åket f ör s också kult ur ar vet vidar e. Med hj älp av spr åket skapar vi vår ident it et, bygger upp sociala r elat ioner och ut t r ycker känslor och t ankar. De inlär da begr eppen ger f enomenen i vär lden en spr åkdr äkt. Spr åket ut vecklas i olika sit uat ioner. Spr åket har en cent r al bet ydelse f ör inlär ningen. Moder smålsinlär ningen är allt så int e begr änsad t ill et t lär oämne, et t visst ålder sst adium eller en år skur snivå. Spr åkinlär ningen är en f or t löpande pr ocess. I nybör j ar under visningen är det vikt igt at t ge ut r ymme f ör elever nas individuella spr åkinlär ningspr ocess. Elever na är då of t a på olika nivå: en del bör j ar bekant a sig med bokst äver na, medan andr a r edan läser böcker på egen hand. I nom den svenskspr åkiga under visningen i Finland bör lär ar en f ör ut om spr åket s allmänna bet ydelse dessut om bet ona at t elever nas var ier ande spr åkbakgr und 9

10 bidr ar t ill at t spr åkinlär ningspr ocessen kan se mycket olika ut hos olika elever. Under visningen i moder smål och lit t er at ur skall ha som mål at t st är ka elever nas allmänna spr åkliga kompet ens. Den svenska ident it et en st är ks också hos bar n med t vå- eller f ler spr åkig bakgr und. 6YHQVNDVRPPRGHUVPnO 0nO Elever na skall uppt äcka idén med at t läsa och skr iva vilj a, våga och kunna ut t r ycka sig både munt ligt och skr if t ligt och genom dr ama kunna lyssna koncent r er at delt a i samt al genom at t f r åga, svar a och ber ät t a och ge ut t r yck f ör sina kunskaper, er f ar enhet er och åsikt er lär a sig den gr undläggande t ekniken f ör at t läsa och skr iva, lär a sig spr åkliga gr undbegr epp såsom spr åklj ud, enskilda bokst äver och alf abet et, st avelser och or d, f å et t gr epp om helhet er na sat s, mening och t ext samt f å insikt i vikt en av at t öva och r epet er a vid läs- och skr ivinlär ningen lär a sig iakt t a sig egen läsning och sin f ör st åelse av t ext ens innehåll f å möj lighet at t även genom dat at eknik ut veckla sina läs-, skr iv- och kommunikat ionsf är dighet er bör j a f ölj a skr if t spr åket s nor msyst em när han eller hon skr iver egna t ext er genom at t läsa lit t er at ur och lyssna t ill högläsning lär a sig det skr ivna spr åket f å st imulans f ör sin f ant asi och impulser f ör sit t eget skr ivande och t änkande f å handledning i at t hit t a int r essant läsning och at t läsa sådana böcker som är lämpliga f ör s egen läsf är dighet snivå. 10

11 &HQWUDOWLQQHKnOO Bar ns spr åkut veckling ses i et t helhet sper spekt iv där t alet, lyssnandet, läsandet och skr ivandet ingår som nat ur liga element. De olika element en ut vecklas int e isoler at, ut an ber oende av var andr a. St r ukt ur er ingen nedan är gj or d f ör at t f ör t ydliga lär oplanst ext en. Tala och lyssna at t ut t r ycka sig munt ligt i olika sit uat ioner, at t delt a i par -, gr upp- och klassdiskussioner at t genom impr ovisat ion, ber ät t ande, lek och dr ama bear bet a det hör da, sedda, upplevda och läst a at t öva sig i at t lyssna noggr ant och koncent r er at, och at t dr a slut sat ser av det hör da at t med hj älp av lär ar ens ber ät t ande och högläsning bekant a sig med skr if t spr åket och det t alade st andar dspr åket at t öva dikt er och r amsor, också ut ant ill at t munt ligt r edogör a f ör er f ar enhet er, iakt t agelser och händelser och at t åt er ber ät t a ber ät t elser f ör en annan elev eller i en lit en gr upp eller f ör hela klassen. at t st är ka ut t r ycksf ör mågan både kr oppsligt och ver balt, at t använda f ant asin och genom int egr at ion med andr a konst ämnen f å vana at t uppt r äda Läsa at t uppt äcka sambandet mellan bokst av och spr åklj ud at t känna igen kor t a välbekant a or d och så småningom över gå t ill at t känna igen också längr e, mindr e bekant a or d, samt ef t er hand över gå f r ån högläsning t ill t yst läsning at t labor er a ut gående f r ån hela t ext er, meningar, or d, mor f em och f onem och på så sät t ut veckla den spr åkliga medvet enhet en 11

12 at t vänj a sig vid at t or d, meningar eller t ext avsnit t ibland kan var a svår f ör st åeliga och öva sig i at t f ör söka hit t a bet ydelsen i den omgivande t ext en at t med hj älp av diskussion analyser a t r yckt a och elekt r oniska t ext er så at t elever nas dj upf ör st åelse av t ext er na f ör bät t r as Skr iva at t lär a sig dela upp t alet i or d och or den i mor f em och f onem och at t öva sig i at t skr iva lj udenligt st avade or d samt at t så småningom uppt äcka svenskans skr if t spr åkskod och inse at t st avning och ut t al kan st å i konf likt med var andr a at t uppmunt r as t ill at t ut t r ycka sig i skr if t, som t ill en bör j an kan best å av bilder at t öva sig i at t f or ma bokst äver och bokst avskombinat ioner at t skr iva t ext er både f ör hand och på dat or Elever na över går successivt t ill at t lär a sig skr ivst il och t ill at t öva bokst avskombinat ioner samt idigt som de använder r ät t penngr epp och en god skr ivst ällning. Elever na pr oducer ar t ext er som baser ar sig på alldagliga er f ar enhet er, åsikt er och iakt t agelser, samt f ant asin. Huvudvikt en läggs vid at t st ödj a det skr if t liga ut t r ycket och innehållet i t ext en. Vid behov bear bet as t ext er na f ör hand och med dat or så at t de blir läsar vänligar e. Lit t er at ur at t på et t mångsidigt sät t bekant a sig med lit t er at ur, t ill en bör j an genom at t lyssna på högläsning, genom at t t it t a på bilder och så småningom läsa på egen hand. Elever na bekant ar sig med sagor, dikt er, ber ät t elser och ser ier samt med lit t er at ur i f or m av bild, f ilm och t eat er samt digit ala t ext er at t läsa och behandla böcker så at t t yngdpunkt en ligger på det upplevda och på delade läser f ar enhet er. Elever na samt alar om böcker de läst eller 12

13 hör t, ber ät t ar f ör var andr a om innehållet i dem och använder lit t er at ur en som inspir at ionskälla f ör sit t skr ivande och sina munt liga pr est at ioner at t samt ala om lit t er at ur och där med lär a sig at t använda begr epp som huvudper son, plat s, t id, t ema och handling. Elever na f år vägledning i at t j ämf ör a de t ext er som behandlas med något de t idigar e läst, hör t eller set t at t använda klass- och skolbibliot ek och allmänna bibliot ek och öva sig i alf abet isk uppst ällning i nat ur liga inf or mat ionssökningssit uat ioner 3URILOI UJRGDNXQVNDSHULPRGHUVPnORFKOLWWHUDWXU Eleven ut t r ycker sig f lyt ande och r at ionellt i dagligt t al och kan lyssna koncent r er at t ill lär ar en och de andr a elever na. Eleven kan delt a i samt al på et t nat ur ligt sät t och bidr ar med egna komment ar er och f r ågor i diskussioner. Eleven är van vid at t ut t r ycka sig munt ligt och kan ber ät t a f ör en lit en gr upp om sina er f ar enhet er på et t sammanhängande sät t. Eleven har f ör måga at t uppf at t a st avelser, lj ud och r yt m, och kan leka med spr åket, uppf at t a r im och r ef lekt er a över or dens f or m och bet ydelse. Elevens läst eknik bör ha aut omat iser at s. Läsningen är f lyt ande och känner lät t igen välbekant a or d. Eleven läser t ämligen f elf r it t t ext er som lämpar sig f ör hennes eller hans läsut veckling. Text f ör st åelsen har ut vecklat s f r ån at t känner igen det alj er t ill at t hon eller han ser t ext en i sit t sammanhang. Eleven iakt t ar r edan under läsningen om hon eller han f ör st år det hon eller han läser. Eleven f ör st år at t det går at t använda sig av allmänna kunskaper, olika er f ar enhet er och kunskaper om spr åket if all f ör st åelsen av t ext er är br ist f ällig. Eleven är en mot iver ad och akt iv läsar e, som sj älv kan skaf f a sig lämplig och int r essant lit t er at ur. Eleven har läst f ler a bar nböcker och använder sin läskunskap f ör at t skapa t r ivsel och inlevelse men även f ör at t söka kunskap. Elevens or df ör r åd och medieläsf ör måga är t illr äckliga f ör at t hon eller han skall f ör st å t ill ålder n anpassade t r yckt a t ext er samt mediet ext er. Eleven vill och klar ar av at t ut t r ycka sig skr if t ligt och skr iver f ör olika ändamål. Eleven skr iver ber ät t elser om var dagssit uat ioner och om sin f ant asivär ld. Eleven kan också pr oducer a egen dat or t ext. Or d st avade enligt svenskans gr undläggande st avningsr egler och f r ekvent a or d är kor r ekt st avade. Eleven 13

14 skr iver f ullst ändiga meningar med en logisk t ankekedj a. Eleven klar ar av at t inleda en mening med st or bokst av. %HG PQLQJVNULWHULHULPRGHUVPnORFKOLWWHUDWXUnUVNXUV /lvqlqj *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY känner igen bokst äver na och lj uden kan läsa enkla lj udenligt st avade or d (al, r os, st or, r it ar ) kan läsa enkla meningar (Lisa bor i Vasa.) *RGDNXQVNDSHU kan läsa en f ör ber edd t ext f lyt ande kan läsa en enkel of ör ber edd t ext f lyt ande /lvi UVWnHOVH *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan läsa enkla meningar och f ör st år dem (Tur e ser en lit en bil.) f ör st år en enkel skr if t lig inst r ukt ion (Rit a en bil. Måla bilen gr ön.) *RGDNXQVNDSHU f ör st år en läst t ext kan svar a på enkla f r ågor som anknyt er t ill en t ext f ör st år skr if t liga inst r ukt ioner br a kan sj älvst ändigt läsa en t ext och plocka ut f akt a ur den /LWWHUDWXU *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan lyssna på r im, r amsor, sagor och ber ät t elser kan ber ät t a någont ing om en bok som han hör t 14

15 *RGDNXQVNDSHU lyssnar int r esser at när någon läser f ör honom kan ber ät t a om bar nböcker som han läst eller hör t är int r esser ad av bar nböcker känner t ill någr a kända bar nboksf ör f at t ar e och der as ver k 6NULYD +DQGVWLO *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan f or ma t ext ade bokst äver ; ver saler och gemena kan skr iva av en enkel t ext *RGDNXQVNDSHU kan f or ma bokst äver na snyggt kan skr iva av en t ext snyggt 5lWWVNULYQLQJ *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan skr iva kor t a lj udenligt st avade or d r ät t (r os, t ala) *RGDNXQVNDSHU kan skr iva högf r ekvent a lj udenligt st avade or d r ät t (skola, pr at ar ) )ULVNULYQLQJ *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan skr iva en enkel mening t ill en bild *RGDNXQVNDSHU kan skr iva kor t a ber ät t elser 15

16 7DODRFKO\VVQD *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY vågar pr at a inf ör klassen kan ber ät t a om en upplevelse kan delt a i et t samt al; lyssna på andr a, st älla f r ågor och svar a *RGDNXQVNDSHU kan ut t r ycka sig så at t andr a f ör st år kan t ala t ydligt och med hög r öst kan uppt r äda inf ör publik, t.ex. med en dr amat iser ing delt ar akt ivt i samt al och diskussioner ; kan lyssna på andr a, st älla f r ågor och svar a %HG PQLQJVNULWHULHULPRGHUVPnORFKOLWWHUDWXUnUVNXUV /lvqlqj *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan läsa en f ör ber edd t ext ganska br a kan läsa en of ör ber edd enkel t ext *RGDNXQVNDSHU kan läsa en of ör ber edd t ext f lyt ande /lvi UVWnHOVH *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan läsa enkla t ext er och f ör st år dem f ör st år och kan f ölj a enkla skr if t liga inst r ukt ioner 16

17 *RGDNXQVNDSHU f ör st år en läst t ext kan svar a på f r ågor som anknyt er t ill en t ext f ör st år skr if t liga inst r ukt ioner br a kan sj älvst ändigt läsa en t ext och plocka ut f akt a ur den /LWWHUDWXU *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan lyssna t ill r im, r amsor, sagor och ber ät t elser kan läsa enkla böcker och åt er ge ber ät t elsen i st or a dr ag läser bar nböcker *RGDNXQVNDSHU läser gär na bar nböcker kan ber ät t a om bar nböcker som han läst eller hör t är int r esser ad av bar nböcker känner t ill någr a kända bar nboksf ör f at t ar e och der as ver k 6NULYD +DQGVWLO *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan f or ma skr ivst ilsbokst äver na kan skr iva av en enkel t ext *RGDNXQVNDSHU kan skr iva bokst äver na snyggt med skr ivst il kan skr iva av en t ext snyggt (t ext ade bokst äver och skr ivst il) 17

18 5lWWVNULYQLQJ *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan skr iva högf r ekvent a lj udenligt st avade or d r ät t klar ar av en enkel dikt amensskr ivning *RGDNXQVNDSHU kan skr iva högf r ekvent a or d r ät t kan skr iva en enkel f ör ber edd dikt amen r ät t )ULVNULYQLQJ *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan skr iva kor t a ber ät t elser t ill bilder eller behandlat st of f RGDNXQVNDSHU kan skr iva kor t a ber ät t elser med en logisk t ankekedj a 7DODRFKO\VVQD *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY vågar pr at a inf ör klassen/ gr uppen kan ber ät t a om en upplevelse kan delt a i et t samt al; lyssna på andr a, st älla f r ågor och svar a *RGDNXQVNDSHU kan ut t r ycka sig så at t andr a f ör st år kan t ala t ydligt och med hög r öst kan uppt r äda inf ör publik, t.ex. med en dr amat iser ing delt ar akt ivt i samt al och diskussioner ; kan lyssna på andr a, st älla f r ågor och svar a 18

19 0DWHPDWLN Under visningen i mat emat ik skall er bj uda elever na möj lighet t ill at t inse idén med mat emat ik och komma under f und med mat emat ikens exakt a logik och pr ecisa spr åk. Målet med under visningen är dessut om at t f ost r a elever na t ill målmedvet et handlande. Under visningen i mat emat ik skall f r amskr ida syst emat iskt och den skall lägga en god gr und f ör de begr epp och st r ukt ur er som senar e skall st uder as i mat emat iken. Konkr et iser ing f unger ar som et t vikt igt hj älpmedel, då elever nas er f ar enhet er och t ankesyst em f ör enas t ill abst r akt a mat emat iska syst em. Lär ar en bör ef f ekt ivt ut nyt t j a var dagspr oblem som kan lösas med hj älp av mat emat iskt t änkande eller mat emat isk ver ksamhet. 0nO Elever na skall lär a sig at t koncent r er a sig, lyssna och kommunicer a samt ut veckla sit t t änkande f å uppleva glädj e och t illf r edst ällelse av at t f ör st å och lösa pr oblem f å lär a sig mat emat iska begr epp och st r ukt ur er samt inse at t dessa bildar et t t ydligt samband f ör st å t albegr eppet och lär a sig f ör sin ålder lämpliga gr undläggande r äknef är dghet er som hör t ill det lär a sig at t mot iver a sina handlingar, beslut och slut sat ser med konkr et a modeller och hj älpmedel, med bilder samt munt ligt och skr if t ligt. De skall lär a sig at t i f enomenen hit t a likhet er, olikhet er, lagbundenhet er och ber oenden öva sig i at t obser ver a mat emat iska pr oblem som dyker upp och som känns bet ydelsef ulla och ut manande f ör dem sj älva. &HQWUDOWLQQHKnOO 7DORFKUlNQHRSHUDWLRQHU ant al, r äkneor d och sif f er symbol t alens egenskaper : at t j ämf ör a, at t or dna, at t dela upp och kombiner a t al pr incipen f ör hur posit ionssyst emet byggs upp 19

20 addit ion och subt r akt ion samt sambandet mellan r äknesät t en vid r äkning med nat ur liga t al mult iplikat ion och mult iplikat ionst abeller divisionsuppgif t er med konkr et a hj älpmedel enkla br åk med konkr et a hj älpmedel $OJHEUDLVNWWlQNDQGH at t i bilder se r egelbundenhet er, f ör hållanden och ber oenden at t t olka och skr iva enkla t alf ölj der *HRPHWULVNDEHJUHSS at t iakt t a, beskr iva och benämna geomet r iska f or mer i omgivningen at t lär a sig de geomet r iska gr undbegr eppen såsom punkt, st r äcka, linj e, st r åle och vinkel at t konst r uer a, r it a och avbilda t vådimensionella f igur er och at t känna igen och bygga t r edimensionella kr oppar at t använda gest alt ningsf ör måga och geomet r i i pr oblemlösning at t avbilda f igur er och r it a egna f igur er at t lär a sig enkla speglingar och f ör st or ingar 0lWQLQJ at t lär a sig pr incipen f ör mät ning: Hur många gånger ingår måt t enhet en i det som skall mät as? at t lär a sig längd, massa, t id och pengar at t använda mät r edskap at t använda och j ämf ör a måt t enhet er, enhet sbyt en at t uppskat t a mät r esult at.,qirupdwlrqvehkdqgolqjrfkvwdwlvwln at t söka, samla och r egist r er a inf or mat ion at t avläsa enkla t abeller och diagr am at t pr esent er a samlad inf or mat ion i f or m av st apeldiagr am &HQWUDODEHJUHSSVRPERUGHEHKDQGODVLQRPUDPHQI U PDWHPDWLNXQGHUYLVQLQJHQLnN St ör r e - mindr e, dyr ar e billigar e, yngr e äldr e Rikt ningar ; uppåt ner åt, höger vänst er, lodr ät vågr ät Under, ovanpå, mellan, skillnad, var annan, ungef är, at t j ämf ör a, at t uppskat t a, at t kombiner a. 20

21 3URILOI UJRGDNXQVNDSHU Eleven visar at t hon eller han f ör st år mat emat iska begr epp genom at t använda dem i pr oblemlösning, genom at t pr esent er a dem (med hj älpmedel, bilder, symboler, or d, t al, mat emat iksagor eller diagr am) och genom at t f ör klar a dem f ör andr a elever och f ör lär ar en. Eleven kan dr a mot iver ade slut sat ser och f ör klar a sit t handlande samt pr esent er a sina lösningar. Eleven kan gör a j ämf ör elser, bl.a längdj ämf ör elser, och sät t a saker, begr epp och egenskaper i r ät t or dning, hit t a på mot sat ser, klassif icer a dem samt r edogör a f ör et t f ör emåls läge i r ummet, t.ex. ovanf ör, under, t ill höger, t ill vänst er, bakom eller mellan. Eleven kan j ämf ör a mängder s st or lek t.ex. mer a, mindr e, lika många, mycket eller lit e samt skr iva och använda j ämf ör elsesymboler na =, < och >. Eleven f ör st år t alens bet ydelse i mängd- och or dningsut t r yck, kan skr iva t al och kan t allinj en både hor isont ellt och ver t ikalt. Eleven kan dela upp och kombiner a t al, bilda summor och t alf ölj der. Hon eller han känner t ill j ämna och udda t al. Eleven känner t ill posit ionssyst emet samt kan använda det. Hon eller han f ör st år r äknesät t en addit ion, subt r akt ion, mult iplikat ion och division samt kan t illämpa dem i var dagliga sit uat ioner. Eleven kan hit t a på alt er nat iva lösningar t ill enkla pr oblem. Eleven känner t ill och kan pr esent er a de enklast e br åken med konkr et hj älpmedel, såsom et t halvt, en f j är dedel och en t r edj edel. Eleven känner t ill gr undf or men hos plana f igur er och geomet r iska kr oppar, bl.a. f yr hör ning, t r iangel, cir kel, klot och kub samt f ler a geomet r iska gr undbegr epp bl.a. punkt, st r äcka, linj e, st r åle och vinkel och vet hur dessa hänf ör sig t ill de enklast e plana f igur er na. Hon eller han kan använda enkla speglingar och f ör st or ingar. Eleven kan ut f ör a mät ningar med enkla mät r edskap och känner t ill de vikt igast e st or het er na såsom längd, massa och t id. Eleven kan plocka ut det väsent liga ur pr oblem i var dagliga sit uat ioner och kan använda sina mat emat iska kunskaper och f är dighet er f ör at t lösa dem. 21

I pr ydnadst r ädgår den hade man, i var j e f all int e i den äldr e allmoget r ädgår den, ej någr a nyt t oväxt er.

I pr ydnadst r ädgår den hade man, i var j e f all int e i den äldr e allmoget r ädgår den, ej någr a nyt t oväxt er. 3U\GQDGVWUlGJnUGHQ I landet som helhet går int e allmogens t r adit ion vad gäller r ena pr ydnadst r ädgår dar sär skilt långt t illbaka i t iden. Bönder na t illhör de den f at t igar e delen av bef

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Tolvstegsbehandlingen använder tolvstegsprogrammet som väg ut ur en känslomässig smärta

Tolvstegsbehandlingen använder tolvstegsprogrammet som väg ut ur en känslomässig smärta 1 Tolvstegsbehandlingen använder tolvstegsprogrammet som väg ut ur en känslomässig smärta av Gudni Stefansson Alla tolkningar av tolvstegsprogrammet som framgår av texten är mina egna. Det finns över två

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal.

Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Ett pedagogiskt arbetssätt för barn/elever/personer med neuropsykiatriska problem som Autism, Aspergers syndrom,tourettes synrom,

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga DEMENS Demensförbundet Bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe NR 1 2008 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Tema yngre demenssjuka LSS-lagen 4 Jag miste min mamma

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

En väg till frihet. Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem.

En väg till frihet. Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem. En väg till frihet Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem Åldern 1-19 år Utgiven i samarbete med Waldorfskolefederationen och Riksföreningen Waldorfförskolornas

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer