6LEERNRPPXQ I U 6LEER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6LEERNRPPXQ I U 6LEER"

Transkript

1 6LEERNRPPXQ /lursodq I U nnl 6LEER 1

2 ,QOHGQLQJ Det t a ar bet e ut går f r ån de nat ionella gr under na f ör lär oplanen. Vi i Sibbo ansvar ar å vår sida f ör at t lär oplanen f år en lokal anknyt ning samt at t de mål och innehåll som f ast st ällt s i gr under na sammanhänger med hur under visningen skall anor dnas. Fundament et f ör den gr undläggande ut bildningen, i det t a f all gällande år skur ser na 1 och 2, är f ölj ande: lagen om den gr undläggande ut bildningen f ör or dningen gällande den gr undläggande ut bildningen st at sr ådet s f ör or dning om r iksomf at t ande mål f ör ut bildning enligt lagen om gr undläggande ut bildning och om t imf ör delning i den gr undläggande ut bildningen gr under na f ör f ör skolans lär oplan sibboskolor nas ar bet splaner I Sibbo gör s olika lär oplaner f ör det f inska och det svenska skolväsendet. De skolor som avviker f r ån den gemensamma lär oplanen skall ange det t a i sina ar bet splaner. För det svenska skolväsendet s del har ar bet sgr uppen t agit f ast a på den svenska ident it et en och på den t våspr åkiga milj ön som är en del av var dagen i Sibbo. Bet r äf f ande vär degr under na handlar det om de mänskliga r ät t ighet er na, alla människor s lika vär de, demokr at i, en vilj a at t bevar a nat ur ens mångf ald. Bet oningen har likaledes lagt s på den kult ur ella mångf alden vilket handlar om at t f r ämj a social gemenskap, ansvar skänsla och r espekt f ör individens r ät t ighet er. 2

3 Denna lär oplan f ör år skur ser na 1 och 2, behandlas i Bildningsnämndens svenska ut bildningssekt ion i j uni år 2003 och t as i br uk samma år den 1.8 Ut bildningsnämndens svenska ut bildningssekt ion f r amf ör sit t var mast e t ack f ör ut f ör t ar bet e t ill ar bet sgr uppen som best åt t av J an-er ik Holmkvist, r ekt or, I sabella St r öm, klasslär ar e, Liset t e Sundén, klasslär ar e, Br it t Nyber g-j okinen, klasslär ar e samt Anna-Kar in Söder holm, f ör skollär ar e. I t j änst en, Bj ar ne R Mollgr en Ut bildningsdir ekt ör 9HUNVDPKHWVLGp Enligt det ut bildningspolit iska pr ogr ammet f ör skolväsendet i Sibbo är skolans uppgif t at t ge en br a f ost r an samt at t ber eda en god inlär ningsgr und i en uppmunt r ande och t r ygg inlär ningsmilj ö. Ut bildningen skall st ödj a elever nas ut veckling t ill ansvar sf ulla individer som kan f at t a sj älvst ändiga beslut och visa omdöme under handledning av en yr keskunnig per sonal. De vikt igast e vär der ingar na som st yr den gr undläggande ut bildningen är r ät t visa, j ämlikhet, hållbar ut veckling och samar bet e samt at t ver ksamhet en ut går f r ån s behov. I nom den gr undläggande ut bildningen har r ät t t ill at t bli j ämlikt och likvär digt bemöt t ober oende av r eligiös, spr åklig eller kult ur ell t illhör ighet. 3

4 8QGHUYLVQLQJHQGHVVXSSJLIWRFKDOOPlQQDPnO 9lUGHJUXQGHQLQRPGHQJUXQGOlJJDQGHXWELOGQLQJHQ Vär dena inom den gr undläggande ut bildningen baser ar sig på r espekt f ör de mänskliga r ät t ighet er na, en vilj a at t bevar a nat ur ens mångf ald och j or dklot et som livsmilj ö, samt f ör st åelse f ör hur vikt igt det är at t accept er a kult ur ell mångf ald. Den gr undläggande ut bildningen skall bygga på pr incipen om hållbar ut veckling, som f ör ut sät t er at t nat ur ens mångf ald och kult ur hist or iskt vär def ulla omgivningar bevar as och ut vecklas. Skolan skall lär a elever na at t t a ansvar f ör sin egen livsst il och sin när milj ö. Under visningen skall bidr a t ill at t människor na mår br a både f ysiskt, psykiskt och socialt. Den gr undläggande ut bildningen bör f ör medla kunskap om hur den f inländska kult ur en f or mat s då kult ur er f r ån väst och öst möt t s. Den f inländska kult ur ident it et en bygger på den nat ionella kult ur en som en del av den ur spr ungliga, den nor diska och den eur opeiska kult ur en. Specif ikt f ör den f inländska kult ur en är t våspr åkighet en, samekult ur en, de nat ionella minor it et er na, de t vå f olkkyr kor na samt olika dialekt er, seder och br uk på olika håll i landet. Kult ur en i Finland ber ikas st ändigt t ack var e f ler invandr ar e f r ån olika kult ur er. I nvandr ingen bör ses som en r ikedom ef t er som den ökar f ör st åelsen f ör en kult ur ell mångf ald och f r ämj ar f ost r an i int er nat ionalism. 4

5 Även det eur opeiska samar bet et påver kar ut vecklingen i vår t samhälle och den f inländska kult ur en. I de enskilda skolor nas lär oplaner eller ar bet splaner skall vär degr unden f ör ut bildningen f ast st ällas. Vär degr unden skall också inbegr ipas konkr et i målen f ör under visningen och dess innehåll samt i det dagliga skolar bet et. 'HQJUXQGOlJJDQGHXWELOGQLQJHQVXSSJLIW Den gr undläggande ut bildningen skall bygga på pr incipen om livslångt lär ande och bildning. Den gr undläggande ut bildningen skall bidr a t ill at t elever na vill ut veckla sig sj älva, svar a på ut maningar i en f ör änder lig livsmilj ö och ut bilda sig f ör nya uppgif t er. Den st öder både individens och samhället s ut veckling. Ut bildningen skall ge elever na ber edskap at t f unger a i och ut veckla et t demokr at iskt samhälle och st ödj a der as ut veckling t ill ansvar sf ulla, åsikt sskapande individer som kan f at t a sj älvst ändiga beslut. Det är vikt igt at t lär a sig en hållbar livsst il samt ut vär der a och ut veckla den ut gående f r ån ny kunskap. En cent r al uppgif t är också at t f ör a kult ur ar vet vidar e, ut veckla det och ge elever na ber edskap at t akt ivt ver ka i en allt mer int er nat ionell vär ld. cuvnxuvhuqdrfklghqjuxqgoljjdqghxwelogqlqjhq Ut bildningen i år skur ser na 1 och 2, som också kallas nybör j ar under visning, ut gör et t vikt igt skede i et t bar ns liv. När bar net blir lär oplikt igt f ör f lyt t as det f r ån dagvår den t ill skolan. Ut bildningen bygger på den gr und som bar net f åt t via småbar nspedagogiken, speciellt i f ör skoleunder visningen. För skoleunder visningen och den gr undläggande ut bildningen bildar sålunda en helhet. Kont inuit et en säker st älls genom at t kunskapen om skillnader och likhet er mellan f ör skoleunder visning och gr undläggande ut bildning beakt as i lär oplansar bet et. Ut bildningen har i de lägst a år skur ser na som uppgif t at t ge elever na r edskap f ör ar bet e och lär ande också i et t senar e skede. Dessa r edskap är f är dighet er i läsning, skr ivning, mat emat ik, inlär ningsst r at egier, ar bet smet oder, sociala f är dighet er och t r af ikkunskap. 5

6 $OOPlQQDPnOI UIRVWUDQRFKXQGHUYLVQLQJ Målen f ör år skur ser na 1 2 f ast st älls ut gående dels f r ån s ålder sst adium, dels individens och samhället s f ör ut sät t ningar och behov. Målen f ör f ost r an och under visning är : Elever nas posit iva sj älvbild skall st är kas. Elever nas lust at t lär a sig och t r o på sin egen inlär ningsf ör måga f ör st är ks. På det t a sät t bibehåller elever na glädj en och iver n at t lär a sig och vågar kr eat ivt möt a nya inlär ningsut maningar. Elever na skall t illägna sig kunskap och f är dighet er genom olika lär oämnen och t emaomr åden f ör at t f å allmänbildning och ber edskap f ör sit t liv och f ör f or t sat t lär ande. Elever na skall också ut veckla sit t eget sät t at t lär a sig och småningom t a allt st ör r e ansvar f ör sit t eget lär ande. Elever na skall lär a sig at t under söka, iakt t a och ar bet a sj älvst ändigt, både par vis och i gr upp. Elever na bör också lär a sig at t f ör klar a hur de t änkt och at t f ör st å gr uppens bet ydelse vid inlär ning. Elever na skall handledas t ill at t f ör hålla sig kr it iskt t ill inf or mat ionsf lödet och at t använda sig av inf or mat ions- och kommunikat ionst eknik. Skolor na st r ävar ef t er at t elever na ut vecklas t ill t oler ant a och ansvar skännande samhällsmedlemmar som t ar hänsyn t ill andr a människor. Elever na skall också t a t ill sig goda seder och br uk och ut öva dessa i var dagslivet. De skall f ör st å sit t eget ber oende av och ansvar f ör nat ur en och milj ön. Elever na skall bli medvet na om hur der as eget ager ande påver kar andr a och handla där ef t er i var dagssit uat ioner. Ut if r ån kunskap och per sonliga er f ar enhet er skall elever na bör j a lär a sig at t mot iver a sina et iska st ällningst aganden och bär a ansvar f ör dem. Elever na skall f å både f ysisk och mot or isk t r äning och lär a sig at t f ör st å hur man uppr ät t håller hälsa och välmående. Elever nas spr åkliga och kult ur ella ident it et samt der as f ör måga at t ut t r ycka sig mångsidigt skall st är kas och ut vecklas. Elever na skall också bekant a sig med olika konst f or mer och med den lokala och den nat ionella kult ur en. At t känna t ill olika konst f or mer st är ker elever nas kult ur ella ident it et. 6

7 $WWJHQRPI UDXQGHUYLVQLQJHQ,QOlUQLQJVV\QHQ I nlär ning sker genom målinr ikt ade st udier i olika slags sit uat ioner under lär ar ens handledning och i samver kan med lär ar en och gr uppen. I nlär ningen gr undar sig på int er akt ionen mellan lär ost of f och elever nas t idigar e kunskaper. Ut gående f r ån denna och nyt t kunskapsst of f bildar elever na ny kunskap under inlär ningspr ocessen. I nlär ning är en akt iv och målinr ikt ad pr ocess som inbegr iper pr oblemlösning. Elever nas egenskaper och lust at t lär a samt den pedagogiska milj ön påver kar st udier nas kvalit et. 'HQSHGDJRJLVNDPLOM Q Den pedagogiska milj ön best år av f ysiska och psykiska element. Med den f ysiska pedagogiska milj ön avses nat ur en, människor na och den bebyggda milj ön. Med denna avses speciellt när milj ö, lär omedel, byggnader och lokaler. Med den psykiska pedagogiska milj ön avses kognit iva, emot ionella och sociala element. Det cent r ala i den pedagogiska milj ön är at t lär ar en och elever na och elever na sinsemellan samver kar, men också at t olika inlär nings-, ar bet s- och ut vär der ingsmet oder beakt as. En sådan elevcent r er ad under visning innebär en 7

8 f ost r an där lär ar en handleder och spor r ar, sät t er upp gr änser f ör och st äller f ör vänt ningar på elever na. Målsät t ningen är at t den pedagogiska milj ön skall pr äglas av en at mosf är som är öppen, uppmunt r ande, lugn och posit iv. En god pedagogisk milj ö st imuler ar elever nas nyf ikenhet, int r esse och lust at t lär a samt st öder der as akt ivit et, f ör måga t ill sj älvst ändigt ar bet e samt der as skapande f ör måga. Den st öder också på et t mångsidigt sät t elever nas ut veckling, inlär ning och der as f ör måga at t ut vär der a det egna ar bet et. Den pedagogiska milj ön är levande och r ik på impulser och bör locka t ill inlär ning. Den ger elever na möj lighet er t ill lek, mångsidigt ar bet e och mot ion både inom- och ut omhus. En god pedagogisk milj ö är t r ygg, st öder elever nas hälsa på olika sät t och ger elever na möj lighet er at t delt a i planer ingen av milj ön. Ar bet sr edskap och -mat er ial samt bibliot ekst j änst er skall f innas inom r äckhåll f ör elever na så at t de akt ivt kan delt a i under visningen. Den pedagogiska milj ön skall ha ut r ust ning som st öder elever na i der as ut veckling t ill medlemmar av det moder na inf or mat ionssamhället och ger dem möj lighet er at t använda dat or er och annan mediet eknik samt i mån av möj lighet inf or mat ionsnät ver k. Den byggda pedagogiska milj ön bör också var a est et iskt t illt alande. $UEHWVPHWRGHU Lär ar en skall st ödj a inlär ningen och handleda elever na så at t de blir medvet na om hur de lär sig och så at t de kan påver ka sit t eget lär ande i posit iv r ikt ning. Lär ar en handleder elever na och hela gr uppen då de lär sig, ut f ör konkr et a exper iment, f or skar, är akt iva samt skapande. Eleven är en sj älvst ändig kunskapssökar e som, genomf ör sina st udier i int er akt ion med lär ar en och övr iga elever. På det sät t et bygger var j e elev, i egenskap av kunskapssökar e och -behandlar e upp sin uppf at t ning ut gående f r ån sina egna f ör ut sät t ningar. Elever nas eget ut f or skande ut går f r ån f enomen och händelser som f inns i der as omgivning samt f r ån er f ar enhet er i denna. Under visningen skall var a meningsf ull f ör elever na och ge dem ut maningar och upplevelser. Leken är en nat ur lig del av nybör j ar under visningen. Mångsidiga ar bet smet oder som bef r ämj ar elever nas akt ivit et ut gör gr unden f ör den lär ar ledda under visningen. Elever na skall ha möj lighet at t lär a sig både allmänna och ämnesspecif ika inlär nings- och ar bet smet oder. De allmänna inlär ningsst r at egier na och ar bet smet oder na ut vecklas i enlighet med ut bildningens mål och med beakt ande av elever nas ålder. I ndividuella skillnader i elever nas ut veckling och bakgr und och olika sät t at t lär a sig f ör ut sät t er at t under visningen dif f er ent ier as. Då under visningen bedr ivs i en 8

9 sammansat t klass eller int egr er ad med f ör skoleunder visningen bör de olika år skur ser nas mål och sär pr ägel beakt as. 8QGHUYLVQLQJHQVPnORFKFHQWUDODLQQHKnOO Under visningen kan ske ämnesvis eller var a int egr er ad. Den int egr er ade under visningen f ör enar olika lär oämnen och f ör lär oämnena specif ika met oder eller allmänna mål f ör f ost r an. Då under visningen int egr er as är de gr undläggande f är dighet er na vikt igar e än enskilda ämnesomr åden. Den målinr ikt ade under visningen skall st r ukt ur er as så at t var j e elev f år under visning, handledning och st öd ut gående f r ån sin ut vecklingsnivå och sina behov. 0RGHUVPnORFKOLWWHUDWXU Spr åket avspeglar och bär upp kult ur en och med spr åket f ör s också kult ur ar vet vidar e. Med hj älp av spr åket skapar vi vår ident it et, bygger upp sociala r elat ioner och ut t r ycker känslor och t ankar. De inlär da begr eppen ger f enomenen i vär lden en spr åkdr äkt. Spr åket ut vecklas i olika sit uat ioner. Spr åket har en cent r al bet ydelse f ör inlär ningen. Moder smålsinlär ningen är allt så int e begr änsad t ill et t lär oämne, et t visst ålder sst adium eller en år skur snivå. Spr åkinlär ningen är en f or t löpande pr ocess. I nybör j ar under visningen är det vikt igt at t ge ut r ymme f ör elever nas individuella spr åkinlär ningspr ocess. Elever na är då of t a på olika nivå: en del bör j ar bekant a sig med bokst äver na, medan andr a r edan läser böcker på egen hand. I nom den svenskspr åkiga under visningen i Finland bör lär ar en f ör ut om spr åket s allmänna bet ydelse dessut om bet ona at t elever nas var ier ande spr åkbakgr und 9

10 bidr ar t ill at t spr åkinlär ningspr ocessen kan se mycket olika ut hos olika elever. Under visningen i moder smål och lit t er at ur skall ha som mål at t st är ka elever nas allmänna spr åkliga kompet ens. Den svenska ident it et en st är ks också hos bar n med t vå- eller f ler spr åkig bakgr und. 6YHQVNDVRPPRGHUVPnO 0nO Elever na skall uppt äcka idén med at t läsa och skr iva vilj a, våga och kunna ut t r ycka sig både munt ligt och skr if t ligt och genom dr ama kunna lyssna koncent r er at delt a i samt al genom at t f r åga, svar a och ber ät t a och ge ut t r yck f ör sina kunskaper, er f ar enhet er och åsikt er lär a sig den gr undläggande t ekniken f ör at t läsa och skr iva, lär a sig spr åkliga gr undbegr epp såsom spr åklj ud, enskilda bokst äver och alf abet et, st avelser och or d, f å et t gr epp om helhet er na sat s, mening och t ext samt f å insikt i vikt en av at t öva och r epet er a vid läs- och skr ivinlär ningen lär a sig iakt t a sig egen läsning och sin f ör st åelse av t ext ens innehåll f å möj lighet at t även genom dat at eknik ut veckla sina läs-, skr iv- och kommunikat ionsf är dighet er bör j a f ölj a skr if t spr åket s nor msyst em när han eller hon skr iver egna t ext er genom at t läsa lit t er at ur och lyssna t ill högläsning lär a sig det skr ivna spr åket f å st imulans f ör sin f ant asi och impulser f ör sit t eget skr ivande och t änkande f å handledning i at t hit t a int r essant läsning och at t läsa sådana böcker som är lämpliga f ör s egen läsf är dighet snivå. 10

11 &HQWUDOWLQQHKnOO Bar ns spr åkut veckling ses i et t helhet sper spekt iv där t alet, lyssnandet, läsandet och skr ivandet ingår som nat ur liga element. De olika element en ut vecklas int e isoler at, ut an ber oende av var andr a. St r ukt ur er ingen nedan är gj or d f ör at t f ör t ydliga lär oplanst ext en. Tala och lyssna at t ut t r ycka sig munt ligt i olika sit uat ioner, at t delt a i par -, gr upp- och klassdiskussioner at t genom impr ovisat ion, ber ät t ande, lek och dr ama bear bet a det hör da, sedda, upplevda och läst a at t öva sig i at t lyssna noggr ant och koncent r er at, och at t dr a slut sat ser av det hör da at t med hj älp av lär ar ens ber ät t ande och högläsning bekant a sig med skr if t spr åket och det t alade st andar dspr åket at t öva dikt er och r amsor, också ut ant ill at t munt ligt r edogör a f ör er f ar enhet er, iakt t agelser och händelser och at t åt er ber ät t a ber ät t elser f ör en annan elev eller i en lit en gr upp eller f ör hela klassen. at t st är ka ut t r ycksf ör mågan både kr oppsligt och ver balt, at t använda f ant asin och genom int egr at ion med andr a konst ämnen f å vana at t uppt r äda Läsa at t uppt äcka sambandet mellan bokst av och spr åklj ud at t känna igen kor t a välbekant a or d och så småningom över gå t ill at t känna igen också längr e, mindr e bekant a or d, samt ef t er hand över gå f r ån högläsning t ill t yst läsning at t labor er a ut gående f r ån hela t ext er, meningar, or d, mor f em och f onem och på så sät t ut veckla den spr åkliga medvet enhet en 11

12 at t vänj a sig vid at t or d, meningar eller t ext avsnit t ibland kan var a svår f ör st åeliga och öva sig i at t f ör söka hit t a bet ydelsen i den omgivande t ext en at t med hj älp av diskussion analyser a t r yckt a och elekt r oniska t ext er så at t elever nas dj upf ör st åelse av t ext er na f ör bät t r as Skr iva at t lär a sig dela upp t alet i or d och or den i mor f em och f onem och at t öva sig i at t skr iva lj udenligt st avade or d samt at t så småningom uppt äcka svenskans skr if t spr åkskod och inse at t st avning och ut t al kan st å i konf likt med var andr a at t uppmunt r as t ill at t ut t r ycka sig i skr if t, som t ill en bör j an kan best å av bilder at t öva sig i at t f or ma bokst äver och bokst avskombinat ioner at t skr iva t ext er både f ör hand och på dat or Elever na över går successivt t ill at t lär a sig skr ivst il och t ill at t öva bokst avskombinat ioner samt idigt som de använder r ät t penngr epp och en god skr ivst ällning. Elever na pr oducer ar t ext er som baser ar sig på alldagliga er f ar enhet er, åsikt er och iakt t agelser, samt f ant asin. Huvudvikt en läggs vid at t st ödj a det skr if t liga ut t r ycket och innehållet i t ext en. Vid behov bear bet as t ext er na f ör hand och med dat or så at t de blir läsar vänligar e. Lit t er at ur at t på et t mångsidigt sät t bekant a sig med lit t er at ur, t ill en bör j an genom at t lyssna på högläsning, genom at t t it t a på bilder och så småningom läsa på egen hand. Elever na bekant ar sig med sagor, dikt er, ber ät t elser och ser ier samt med lit t er at ur i f or m av bild, f ilm och t eat er samt digit ala t ext er at t läsa och behandla böcker så at t t yngdpunkt en ligger på det upplevda och på delade läser f ar enhet er. Elever na samt alar om böcker de läst eller 12

13 hör t, ber ät t ar f ör var andr a om innehållet i dem och använder lit t er at ur en som inspir at ionskälla f ör sit t skr ivande och sina munt liga pr est at ioner at t samt ala om lit t er at ur och där med lär a sig at t använda begr epp som huvudper son, plat s, t id, t ema och handling. Elever na f år vägledning i at t j ämf ör a de t ext er som behandlas med något de t idigar e läst, hör t eller set t at t använda klass- och skolbibliot ek och allmänna bibliot ek och öva sig i alf abet isk uppst ällning i nat ur liga inf or mat ionssökningssit uat ioner 3URILOI UJRGDNXQVNDSHULPRGHUVPnORFKOLWWHUDWXU Eleven ut t r ycker sig f lyt ande och r at ionellt i dagligt t al och kan lyssna koncent r er at t ill lär ar en och de andr a elever na. Eleven kan delt a i samt al på et t nat ur ligt sät t och bidr ar med egna komment ar er och f r ågor i diskussioner. Eleven är van vid at t ut t r ycka sig munt ligt och kan ber ät t a f ör en lit en gr upp om sina er f ar enhet er på et t sammanhängande sät t. Eleven har f ör måga at t uppf at t a st avelser, lj ud och r yt m, och kan leka med spr åket, uppf at t a r im och r ef lekt er a över or dens f or m och bet ydelse. Elevens läst eknik bör ha aut omat iser at s. Läsningen är f lyt ande och känner lät t igen välbekant a or d. Eleven läser t ämligen f elf r it t t ext er som lämpar sig f ör hennes eller hans läsut veckling. Text f ör st åelsen har ut vecklat s f r ån at t känner igen det alj er t ill at t hon eller han ser t ext en i sit t sammanhang. Eleven iakt t ar r edan under läsningen om hon eller han f ör st år det hon eller han läser. Eleven f ör st år at t det går at t använda sig av allmänna kunskaper, olika er f ar enhet er och kunskaper om spr åket if all f ör st åelsen av t ext er är br ist f ällig. Eleven är en mot iver ad och akt iv läsar e, som sj älv kan skaf f a sig lämplig och int r essant lit t er at ur. Eleven har läst f ler a bar nböcker och använder sin läskunskap f ör at t skapa t r ivsel och inlevelse men även f ör at t söka kunskap. Elevens or df ör r åd och medieläsf ör måga är t illr äckliga f ör at t hon eller han skall f ör st å t ill ålder n anpassade t r yckt a t ext er samt mediet ext er. Eleven vill och klar ar av at t ut t r ycka sig skr if t ligt och skr iver f ör olika ändamål. Eleven skr iver ber ät t elser om var dagssit uat ioner och om sin f ant asivär ld. Eleven kan också pr oducer a egen dat or t ext. Or d st avade enligt svenskans gr undläggande st avningsr egler och f r ekvent a or d är kor r ekt st avade. Eleven 13

14 skr iver f ullst ändiga meningar med en logisk t ankekedj a. Eleven klar ar av at t inleda en mening med st or bokst av. %HG PQLQJVNULWHULHULPRGHUVPnORFKOLWWHUDWXUnUVNXUV /lvqlqj *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY känner igen bokst äver na och lj uden kan läsa enkla lj udenligt st avade or d (al, r os, st or, r it ar ) kan läsa enkla meningar (Lisa bor i Vasa.) *RGDNXQVNDSHU kan läsa en f ör ber edd t ext f lyt ande kan läsa en enkel of ör ber edd t ext f lyt ande /lvi UVWnHOVH *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan läsa enkla meningar och f ör st år dem (Tur e ser en lit en bil.) f ör st år en enkel skr if t lig inst r ukt ion (Rit a en bil. Måla bilen gr ön.) *RGDNXQVNDSHU f ör st år en läst t ext kan svar a på enkla f r ågor som anknyt er t ill en t ext f ör st år skr if t liga inst r ukt ioner br a kan sj älvst ändigt läsa en t ext och plocka ut f akt a ur den /LWWHUDWXU *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan lyssna på r im, r amsor, sagor och ber ät t elser kan ber ät t a någont ing om en bok som han hör t 14

15 *RGDNXQVNDSHU lyssnar int r esser at när någon läser f ör honom kan ber ät t a om bar nböcker som han läst eller hör t är int r esser ad av bar nböcker känner t ill någr a kända bar nboksf ör f at t ar e och der as ver k 6NULYD +DQGVWLO *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan f or ma t ext ade bokst äver ; ver saler och gemena kan skr iva av en enkel t ext *RGDNXQVNDSHU kan f or ma bokst äver na snyggt kan skr iva av en t ext snyggt 5lWWVNULYQLQJ *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan skr iva kor t a lj udenligt st avade or d r ät t (r os, t ala) *RGDNXQVNDSHU kan skr iva högf r ekvent a lj udenligt st avade or d r ät t (skola, pr at ar ) )ULVNULYQLQJ *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan skr iva en enkel mening t ill en bild *RGDNXQVNDSHU kan skr iva kor t a ber ät t elser 15

16 7DODRFKO\VVQD *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY vågar pr at a inf ör klassen kan ber ät t a om en upplevelse kan delt a i et t samt al; lyssna på andr a, st älla f r ågor och svar a *RGDNXQVNDSHU kan ut t r ycka sig så at t andr a f ör st år kan t ala t ydligt och med hög r öst kan uppt r äda inf ör publik, t.ex. med en dr amat iser ing delt ar akt ivt i samt al och diskussioner ; kan lyssna på andr a, st älla f r ågor och svar a %HG PQLQJVNULWHULHULPRGHUVPnORFKOLWWHUDWXUnUVNXUV /lvqlqj *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan läsa en f ör ber edd t ext ganska br a kan läsa en of ör ber edd enkel t ext *RGDNXQVNDSHU kan läsa en of ör ber edd t ext f lyt ande /lvi UVWnHOVH *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan läsa enkla t ext er och f ör st år dem f ör st år och kan f ölj a enkla skr if t liga inst r ukt ioner 16

17 *RGDNXQVNDSHU f ör st år en läst t ext kan svar a på f r ågor som anknyt er t ill en t ext f ör st år skr if t liga inst r ukt ioner br a kan sj älvst ändigt läsa en t ext och plocka ut f akt a ur den /LWWHUDWXU *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan lyssna t ill r im, r amsor, sagor och ber ät t elser kan läsa enkla böcker och åt er ge ber ät t elsen i st or a dr ag läser bar nböcker *RGDNXQVNDSHU läser gär na bar nböcker kan ber ät t a om bar nböcker som han läst eller hör t är int r esser ad av bar nböcker känner t ill någr a kända bar nboksf ör f at t ar e och der as ver k 6NULYD +DQGVWLO *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan f or ma skr ivst ilsbokst äver na kan skr iva av en enkel t ext *RGDNXQVNDSHU kan skr iva bokst äver na snyggt med skr ivst il kan skr iva av en t ext snyggt (t ext ade bokst äver och skr ivst il) 17

18 5lWWVNULYQLQJ *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan skr iva högf r ekvent a lj udenligt st avade or d r ät t klar ar av en enkel dikt amensskr ivning *RGDNXQVNDSHU kan skr iva högf r ekvent a or d r ät t kan skr iva en enkel f ör ber edd dikt amen r ät t )ULVNULYQLQJ *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY kan skr iva kor t a ber ät t elser t ill bilder eller behandlat st of f RGDNXQVNDSHU kan skr iva kor t a ber ät t elser med en logisk t ankekedj a 7DODRFKO\VVQD *RGNlQWYLWVRUGPLQLPLNUDY vågar pr at a inf ör klassen/ gr uppen kan ber ät t a om en upplevelse kan delt a i et t samt al; lyssna på andr a, st älla f r ågor och svar a *RGDNXQVNDSHU kan ut t r ycka sig så at t andr a f ör st år kan t ala t ydligt och med hög r öst kan uppt r äda inf ör publik, t.ex. med en dr amat iser ing delt ar akt ivt i samt al och diskussioner ; kan lyssna på andr a, st älla f r ågor och svar a 18

19 0DWHPDWLN Under visningen i mat emat ik skall er bj uda elever na möj lighet t ill at t inse idén med mat emat ik och komma under f und med mat emat ikens exakt a logik och pr ecisa spr åk. Målet med under visningen är dessut om at t f ost r a elever na t ill målmedvet et handlande. Under visningen i mat emat ik skall f r amskr ida syst emat iskt och den skall lägga en god gr und f ör de begr epp och st r ukt ur er som senar e skall st uder as i mat emat iken. Konkr et iser ing f unger ar som et t vikt igt hj älpmedel, då elever nas er f ar enhet er och t ankesyst em f ör enas t ill abst r akt a mat emat iska syst em. Lär ar en bör ef f ekt ivt ut nyt t j a var dagspr oblem som kan lösas med hj älp av mat emat iskt t änkande eller mat emat isk ver ksamhet. 0nO Elever na skall lär a sig at t koncent r er a sig, lyssna och kommunicer a samt ut veckla sit t t änkande f å uppleva glädj e och t illf r edst ällelse av at t f ör st å och lösa pr oblem f å lär a sig mat emat iska begr epp och st r ukt ur er samt inse at t dessa bildar et t t ydligt samband f ör st å t albegr eppet och lär a sig f ör sin ålder lämpliga gr undläggande r äknef är dghet er som hör t ill det lär a sig at t mot iver a sina handlingar, beslut och slut sat ser med konkr et a modeller och hj älpmedel, med bilder samt munt ligt och skr if t ligt. De skall lär a sig at t i f enomenen hit t a likhet er, olikhet er, lagbundenhet er och ber oenden öva sig i at t obser ver a mat emat iska pr oblem som dyker upp och som känns bet ydelsef ulla och ut manande f ör dem sj älva. &HQWUDOWLQQHKnOO 7DORFKUlNQHRSHUDWLRQHU ant al, r äkneor d och sif f er symbol t alens egenskaper : at t j ämf ör a, at t or dna, at t dela upp och kombiner a t al pr incipen f ör hur posit ionssyst emet byggs upp 19

20 addit ion och subt r akt ion samt sambandet mellan r äknesät t en vid r äkning med nat ur liga t al mult iplikat ion och mult iplikat ionst abeller divisionsuppgif t er med konkr et a hj älpmedel enkla br åk med konkr et a hj älpmedel $OJHEUDLVNWWlQNDQGH at t i bilder se r egelbundenhet er, f ör hållanden och ber oenden at t t olka och skr iva enkla t alf ölj der *HRPHWULVNDEHJUHSS at t iakt t a, beskr iva och benämna geomet r iska f or mer i omgivningen at t lär a sig de geomet r iska gr undbegr eppen såsom punkt, st r äcka, linj e, st r åle och vinkel at t konst r uer a, r it a och avbilda t vådimensionella f igur er och at t känna igen och bygga t r edimensionella kr oppar at t använda gest alt ningsf ör måga och geomet r i i pr oblemlösning at t avbilda f igur er och r it a egna f igur er at t lär a sig enkla speglingar och f ör st or ingar 0lWQLQJ at t lär a sig pr incipen f ör mät ning: Hur många gånger ingår måt t enhet en i det som skall mät as? at t lär a sig längd, massa, t id och pengar at t använda mät r edskap at t använda och j ämf ör a måt t enhet er, enhet sbyt en at t uppskat t a mät r esult at.,qirupdwlrqvehkdqgolqjrfkvwdwlvwln at t söka, samla och r egist r er a inf or mat ion at t avläsa enkla t abeller och diagr am at t pr esent er a samlad inf or mat ion i f or m av st apeldiagr am &HQWUDODEHJUHSSVRPERUGHEHKDQGODVLQRPUDPHQI U PDWHPDWLNXQGHUYLVQLQJHQLnN St ör r e - mindr e, dyr ar e billigar e, yngr e äldr e Rikt ningar ; uppåt ner åt, höger vänst er, lodr ät vågr ät Under, ovanpå, mellan, skillnad, var annan, ungef är, at t j ämf ör a, at t uppskat t a, at t kombiner a. 20

21 3URILOI UJRGDNXQVNDSHU Eleven visar at t hon eller han f ör st år mat emat iska begr epp genom at t använda dem i pr oblemlösning, genom at t pr esent er a dem (med hj älpmedel, bilder, symboler, or d, t al, mat emat iksagor eller diagr am) och genom at t f ör klar a dem f ör andr a elever och f ör lär ar en. Eleven kan dr a mot iver ade slut sat ser och f ör klar a sit t handlande samt pr esent er a sina lösningar. Eleven kan gör a j ämf ör elser, bl.a längdj ämf ör elser, och sät t a saker, begr epp och egenskaper i r ät t or dning, hit t a på mot sat ser, klassif icer a dem samt r edogör a f ör et t f ör emåls läge i r ummet, t.ex. ovanf ör, under, t ill höger, t ill vänst er, bakom eller mellan. Eleven kan j ämf ör a mängder s st or lek t.ex. mer a, mindr e, lika många, mycket eller lit e samt skr iva och använda j ämf ör elsesymboler na =, < och >. Eleven f ör st år t alens bet ydelse i mängd- och or dningsut t r yck, kan skr iva t al och kan t allinj en både hor isont ellt och ver t ikalt. Eleven kan dela upp och kombiner a t al, bilda summor och t alf ölj der. Hon eller han känner t ill j ämna och udda t al. Eleven känner t ill posit ionssyst emet samt kan använda det. Hon eller han f ör st år r äknesät t en addit ion, subt r akt ion, mult iplikat ion och division samt kan t illämpa dem i var dagliga sit uat ioner. Eleven kan hit t a på alt er nat iva lösningar t ill enkla pr oblem. Eleven känner t ill och kan pr esent er a de enklast e br åken med konkr et hj älpmedel, såsom et t halvt, en f j är dedel och en t r edj edel. Eleven känner t ill gr undf or men hos plana f igur er och geomet r iska kr oppar, bl.a. f yr hör ning, t r iangel, cir kel, klot och kub samt f ler a geomet r iska gr undbegr epp bl.a. punkt, st r äcka, linj e, st r åle och vinkel och vet hur dessa hänf ör sig t ill de enklast e plana f igur er na. Hon eller han kan använda enkla speglingar och f ör st or ingar. Eleven kan ut f ör a mät ningar med enkla mät r edskap och känner t ill de vikt igast e st or het er na såsom längd, massa och t id. Eleven kan plocka ut det väsent liga ur pr oblem i var dagliga sit uat ioner och kan använda sina mat emat iska kunskaper och f är dighet er f ör at t lösa dem. 21

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

FemCenter kvinnojour. relat ioner. o Ideell kvinnojour o Arbet ar mot mäns våld mot kvinnor och barn i nära

FemCenter kvinnojour. relat ioner. o Ideell kvinnojour o Arbet ar mot mäns våld mot kvinnor och barn i nära Faria Hassan Krt m FemCent er kvinnjur Ideell kvinnjur Arbet ar mt mäns våld mt kvinnr ch barn i nära relat iner Primär målgrupp: kvinnr med ut ländsk härkmst Bred språkkmpet ens Två hemliga benden Öppenvård

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Fia med Knuff. Är ni med? O synliga röster från publiken: Sång:

Fia med Knuff. Är ni med? O synliga röster från publiken: Sång: O synliga röster från publiken: -Hej du! -Hej på dig du! -Sk a vi hit t a på nåt? -Ja det gör vi, men vadå? -Jag vet int e. Hit t på nåt! -Sk a vi spela nåt roligt spel? Fia? -Ja, vi spelar Fia. Fia med

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Mani. Abstinens. Upprymdhet

Mani. Abstinens. Upprymdhet Mani Upprymdhet Abstinens Abstinens är benämning på de besvärande symtom (både f ysiska och psykiska: svet t ningar, darrningar, irrit abilit et) som uppstår om en person plötstlig hindras att tillföra

Läs mer

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Vägga Vuxenutbildning Karlshamn SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Kurskatalog Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna vänder sig till dig som vill förbättra dina kunskaper på träningsskolenivå,

Läs mer

Brukare. Fysiska sjukdomstillstånd

Brukare. Fysiska sjukdomstillstånd Brukare Brukare (vårdbrukare) eller vårdt agare är den of f iciella benämningen på personer som f år vård och omsorg inom socialt jänst en (Socialt jänst elagen, SoL, Lagen om st öd och service t ill vissa

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Outlook Outlook är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hantera e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter. Det är viktigt att du förstår grunderna i programmet så att du kan använda

Läs mer

I pr ydnadst r ädgår den hade man, i var j e f all int e i den äldr e allmoget r ädgår den, ej någr a nyt t oväxt er.

I pr ydnadst r ädgår den hade man, i var j e f all int e i den äldr e allmoget r ädgår den, ej någr a nyt t oväxt er. 3U\GQDGVWUlGJnUGHQ I landet som helhet går int e allmogens t r adit ion vad gäller r ena pr ydnadst r ädgår dar sär skilt långt t illbaka i t iden. Bönder na t illhör de den f at t igar e delen av bef

Läs mer

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå

Läs mer

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna En guide hur du kan använda dig av orakelkort för att träna upp din intuition. av Carina Jansson, goacarina@gmail.com Certifierad Oracle Messenger

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

K U L L T O R P S S K O L A

K U L L T O R P S S K O L A N K U L L T O R P S S K O L A KUNSKAPSMÅL ÅR 3 För att Du som förälder ska veta vad läroplanen kräver att eleverna ska lära sig i skolan har vi sammanställt detta häfte som innehåller mål för år 3 framtagna

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA TILLSAMMANS VILL VI SJNGA PARTITR LÖJT ELLO PIANO BAS Partitur Partitur S A T B q = 104 c c Gm A/ (löt) Tillsammans vill vi sunga TILLSAMMANS VILL VI SJNGA -Liv att dela- LIV ATT DELA Dm ± / B Gm7 7sus4

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS Svenska - Språkutvecklande Vi arbetar med slingerpedagogik och Bornholms modellen vägen till läsning. Detta med utgångspunkt från rim, meningar, ord, stavelser

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

All konst har som sin främsta uppgift att rubba den statiska jämvikten genom att skapa en dynamisk balans.

All konst har som sin främsta uppgift att rubba den statiska jämvikten genom att skapa en dynamisk balans. Några tankar om ledarskap All konst har som sin främsta uppgift att rubba den statiska jämvikten genom att skapa en dynamisk balans. Piet Mondrian i Circle, 1937. Med chef menar vi i denna policy en person

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema An die Freude Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm Ludwig van Beethoven sym 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial ör elevorkester arr. an Alm De a är e arbetsmaterial som kan användas å olika sä, allte er behov och möjligheter. A Melodi utan legato ör

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

Matematik Åk 3 Tal och räkning

Matematik Åk 3 Tal och räkning FA C I T Lgr 11 Matematik Åk 3 Tal och räkning Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda och beskriva tal? Hur långt kan du räkna framåt? Jag kan räkna till: Hur långt kan du räkna bakåt? Jag kan

Läs mer

ADL. ADL-hjälpmedel. Akt ivit et er i dagliga livet, vardagliga göromål, som at t klä sig, tvätta sig, äta, toalettbesök m.m.

ADL. ADL-hjälpmedel. Akt ivit et er i dagliga livet, vardagliga göromål, som at t klä sig, tvätta sig, äta, toalettbesök m.m. ADL Akt ivit et er i dagliga livet, vardagliga göromål, som at t klä sig, tvätta sig, äta, toalettbesök m.m. ADL-hjälpmedel Hjälpmedel som underlät t ar akt ivit et er i dagliga livet (ADL), d.v.s. hjälper

Läs mer

IVar genomfordes projektel? 2 O1 3/4 0 N. IFrån odl m ed IT ~ I och med. c. Sammanfattning av projektet. Jordbruks verket L-..J _... -" I.

IVar genomfordes projektel? 2 O1 3/4 0 N. IFrån odl m ed IT ~ I och med. c. Sammanfattning av projektet. Jordbruks verket L-..J _... - I. .- PROJEKTSTÖO Jordbruks verket _... -" I ~ - slutrapport ---- r., l.. Du ska anv ända blan ketten för att skriva en slutrapport so m c esanve r ge nomförande t och resunater av proje ktet. Jordbruksverke

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9

Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Lokal studieplan för träningsskolan i verklighetsuppfattning åk 1-9 Kunskaps område Människa, djur och natur Centralt innehåll Kunskapskrav åk 9 grundläggande Människans upplevelse av ljud, ljus, temperatur,

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman GRANNEN av Johan Werkmäster Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa den här boken i grupp inom till exempel omsorgen eller i Svenska

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige Fast i g h et Beteckning Falkenberg Knobesholm 1:3 Nyckel: 130073847 Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-03-26 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12)

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12) Guide SITHS reservkort 1 (12) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera dig...

Läs mer

Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR.

Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR. Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR. Anknytningsteori, Relation Gemenskap Kommunikation Bön Sång Gud

Läs mer

Om översynen av EUs regelverk för el ekt roni ska kommuni kat i oner

Om översynen av EUs regelverk för el ekt roni ska kommuni kat i oner Om översynen av EUs regelverk för el ekt roni ska kommuni kat i oner innehåll och st at us Kristian Viidas Enheten för IT-politik vid Telekompaketet utgör översyn av befintliga regler, tre rättsakter Bättre

Läs mer

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal.

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. MATEMATIK ÅR1 MÅL Begrepps- och taluppfattning Kunna talbildsuppfattning, 0-10 EXEMPEL Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. Kunna

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Sociala strävansmål. De två övergripande områdena är: Normer och värderingar Ansvar och inflytande

Sociala strävansmål. De två övergripande områdena är: Normer och värderingar Ansvar och inflytande Skolans kunskapsmål I läroplanen, Lpo 94, finns kunskapsmålen för grundskolans undervisning beskrivna. Läroplanen anger dessa mål för år 5 och 9, men visar inte vilka detaljkunskaper eleverna ska uppnå.

Läs mer

Skilsmässor nu och då!

Skilsmässor nu och då! Sida 1 (6) Skilsmässor nu och då! Att skilja sig är att gå på okänd mark. I alla fall om man inte gjort det förr. För omgivningen ser det ut som det hänt över en natt för de inblandade har processen ofta

Läs mer

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups. Kompass till samhällskunskap 50 Maria Eliasson Gunilla Nolervik I din hand häller du ett läromedel frän Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet frän klassrummet. lärare och elever hjälper

Läs mer

Bonusmaterial Språkskrinet detektiv

Bonusmaterial Språkskrinet detektiv Bonusmaterial Språkskrinet detektiv Innehåll Skrivutvecklingsschema handledning 2 Skrivutvecklingsschema 3 Skylt alfabetet, substantiv 4 Skylt verb, adjektiv 5 Skylt ng-ljud, j-ljud 6 Skylt sj-ljud, tj-ljud

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN

SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN SKAPAR DEN RÄTTA KÄNSLAN Det första intrycket det avgörande ögonblicket Alla får inte en andra chans. Nyckeln till lyckade affärer när bostaden säljs är att förmå visa den från sin allra bästa sida. Det

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem.

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem. HUR LÅTER BILDEN? WIKIPEDIA: Tavlor på en utställning är en berömd pianosvit av den ryske tonsättaren Modest Mussorgsky. Verket skrevs 1874 som en pianosvit i tio delar och utgör en "musikalisk illustration"

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Konkretisering av matematiska begrepp i skolan

Konkretisering av matematiska begrepp i skolan Karin Kairavuo Konkretisering av matematiska begrepp i skolan Den kinesiska författaren och nobelpristagaren i litteratur, Gao Xingjian, använder en spännande metod i sitt arbete. Han talar in sina blivande

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Enkät till intressenter och samarbetspartner

Enkät till intressenter och samarbetspartner Enkät till intressenter och samarbetspartner I vilket av de följande företagen/s amfunden arbetar du? Organis ation, förbund, förening Läroans talt, utbildning Kommun, s amkommun, kommunalt affärsverk

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga.

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Övningar och tester Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Genomförs i samråd med simlärarna. Övningarna på sid 2 genomförs hemma på egna skolan.

Läs mer

Valbara kurser Elevens Val

Valbara kurser Elevens Val Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Handboll OBS! Detta val gör du till alla tre passen! Kod: ABC0 Att våga tala Svenska A26 Vad är väldigt många människor rädda för mest av allt? Jo,

Läs mer

Folkhälsoarbete. Organisationsanalys Uppgift 3. Lisa Bergström

Folkhälsoarbete. Organisationsanalys Uppgift 3. Lisa Bergström Folkhälsoarbete Organisationsanalys Uppgift 3 Lisa Bergström 2013 Huvudområde: Folkhälsa Kursnamn: Folkhälsoarbete Programnamn: Hälsopedagogiska programmet Handledare: Maria Savela Examinator: Ola Westin

Läs mer

Projekt uppgift åk: 9 vt 2012

Projekt uppgift åk: 9 vt 2012 Projekt uppgift åk: 9 vt 2012 Inledning: Grupparbeter eller enskilt. Syftet med projektet Undervisningen i ämnet teknik syftar till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola

Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola SKOLANS UPPDRAG Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden (LGR11 s9) Syftet

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56

utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56 utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56 utvarderingsblankett21.indd 4 29.10.2013 14.57 1 2 3 4 5 8 utvarderingsblankett21.indd 8 29.10.2013 14.57 Internet nivå 2 Kan du det här? Om du kan det skriver

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

1 Anvisningar före kurs

1 Anvisningar före kurs 1 Anvisningar före kurs Du som snart skall gå kurs en Utveckling av Grupp och Ledare, UGL, får här lite bakgrundsinformation om kursen. Denna information handlar om vad kursen in nehåller och de oss mål.

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Mötesanteckning från Användarrådet för statistik över miljö och miljöräkenskaper den 17 februari

Mötesanteckning från Användarrådet för statistik över miljö och miljöräkenskaper den 17 februari STATISTISKA CENTRALBYRÅN Mötesanteckning 1(10) Mötesanteckning från Användarrådet för statistik över miljö och miljöräkenskaper den 17 februari 2011 Deltagare: Måns Lönnroth, ordförande Marie Larsson,

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

VATEK rörproppar för alla typer

VATEK rörproppar för alla typer Vatek_logo_cmyk-2012.pdf 1 2011-11-25 13.09 VATEK rörar för alla typer av rör VATEK RÖRPROPPAR är en serie högkvalitativa ar som kan användas på alla typer av rör,för att stoppa eller kontrollera vattenflöden.d

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

ut arbetet över hela kvällen. Ett barn behöver också totalt ledig tid under kvällen, då allt arbete

ut arbetet över hela kvällen. Ett barn behöver också totalt ledig tid under kvällen, då allt arbete LÄXOR OCH INLÄRNING Läxorna är en viktig del av skolarbetet. Här har du som förälder en viktig roll i att hjälpa ditt barn att skapa goda rutiner. Målet är att ge barnet de verktyg som behövs för självständig

Läs mer