Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)"

Transkript

1 Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1)

2 Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro läns landsting satsar 7,7 miljarder kronor under ett år för att åstadkomma en bättre hälsa för befolkningen. Det innebär drygt 21 miljoner kronor per dygn. Det är ett stort ansvar som ligger på oss alla, var vi än finns i landstingets tjänst, att dessa pengar används så att de på bästa sätt kommer patienterna och länsinvånarna till nytta. Det räcker inte att ha patienten i fokus, vi vill ha patientens fokus. En tillgänglig vård som ges efter behov är ledstjärnan för verksamhetsplan och budget för Örebro läns landsting för år Här finns prioriteringar och uppdrag, som ska förverkligas i det dagliga vårdarbetet i landstinget. Vi vill skapa Sveriges bästa vårdcentraler i Örebro län Det ska vara enkelt och gå snabbt att komma till vården. Vi fortsätter det målmedvetna arbetet med att öka tillgängligheten för länsborna. Primärvården ska fortsätta förbättra sin tillgänglighet och ett arbete ska påbörjas kring en vision om att länets primärvård ska tillhöra de bästa i landet. Fortfarande finns stora problem med bemanningen på våra vårdcentraler, framför allt på mindre orter. Vi kommer att satsa rejält på ett arbete med att utveckla länets vårdcentraler. Under perioden avsätts pengar för att möjliggöra rekrytering av fler läkare, dietister, sjuksköterskor, medarbetare med psykosocial kompetens, neurosjukgymnaster och annan vårdpersonal. Över 50 miljoner kommer att läggas på utvecklingen av primärvården under Äldres hälsa En stor del av landstingets verksamhet riktar sig till äldre i en eller annan form. Andelen äldre i befolkningen ökar och riskerna för att drabbas av sjukdom ökar ju äldre man blir. God hälsa och livskvalitet baseras på att man kan behålla en hög psykisk, fysisk och social aktivitetsnivå. Därför fortsätter vi att satsa på hälsofrämjande insatser för äldre kvinnor och män. I årets budget finns även satsningar på en minnesmottagning vid nya vårdcentralen och äldrecentret i Örebro, Ängen. Vi kommer också att satsa på forskning för att utveckla tekniska stödsystem för äldre, samt forskning kring äldres sjukdomar och läkemedel. Arbetet med regelbundna läkemedelsgenomgångar för äldre kommer att fortsätta i länet. Barn och unga Barn och ungas hälsa är något vi prioriterar högt. Inga barn, unga eller föräldrar ska behöva känna att de måste avstå vård på grund av ekonomiska faktorer. Vi höjer därför åldersgränsen för fri sjukvård till barn och unga till 25 år. I den södra länsdelen och i Örebro kommer vi, för att höja kvalitén på vårdinsatser för barn, förstärka vårt öppenvårdspediatriska arbete. I och med att medel tillförs för att möjliggöra fler heltider på barnkliniken på USÖ innebär det också att den specialiserade barnsjukvården stärks för hela länet. 1 (62)

3 Säker och långsiktig vård Det är viktigt att slå fast att vården inte är en vara som man handlar med hur som helst. I vårt samhälle har vård och omsorg mycket stort förtroende från medborgarna. För att länets invånare ska fortsätta ha högt förtroende för vården, är det viktigt att den är tillgänglig och håller hög kvalitet. Ingen patient ska skadas i vården. Vi vill ha en nollvision. Vården ska vara allmän, behovsstyrd, skattefinansierad, och styras av det gemensamma, inte av privata försäkringslösningar. Det gör att vi kan garantera en långsiktig och stabil utveckling av hälso- och sjukvården. Den principen finns det all anledning att slå vakt om i dessa tider, när det finns starka krafter som vill kommersialisera vård och omsorg. Vi fortsätter det målmedvetna arbetet med att öka tillgängligheten för länsborna inom sjukvårdens alla verksamhetsområden, därför höjer vi den ekonomiska ramen med 27,7 mnkr för att människor ska få vård i tid. Detta gäller bland annat ortopedi, överviktcentrum, sömnapné och primärvård. Jämställd och jämlik vård Vi har generellt en god hälsa i Sverige, men den är ojämlikt fördelad. Dessa skillnader beror bland annat på utbildningsnivåer, socioekonomi, kön och etnicitet. Under en längre tid har landstinget arbetat med att kartlägga hälsoläget i länet. Nu vill vi gå ett steg längre och också hitta redskap för att gå till en förändring. Vi vill också införa Gulsotsvaccination till missbrukare. Jämställd vård tar hänsyn till att flickor och pojkar, kvinnor och män delvis är biologiskt lika, delvis olika, och att alla individer är unika. Kvinnor och män behöver ibland samma typ av vård och ibland könsspecifik vård. För att kunna få till en förändring är det viktigt att karlägga var olikheterna finns och därför är det viktigt med könsuppdelad statistik. Vi vill också under 2011 hitta några områden där vi kan påbörja ett arbete med Gender budgeting, för att undersöka hur våra resurser fördelas. Strategiskt miljöarbete Vår miljö är grunden till ett gott liv också för framtida generationer. För ett lyckat miljöarbete krävs att alla aktörer i samhället bidrar offentlig sektor, privata företag, organisationer och privatpersoner. Örebro läns landstings vision Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling är grunden i all vår verksamhet. I en hållbar utveckling samspelar ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. Värdet av en god miljö, som i sin tur är grunden för en hälsosam livsmiljö, kan speglas i ett minskat antal vårddagar, en minskad läkemedelskonsumtion samt färre sjukskrivningar och sjukpensioneringar. Vi fortsätter den pionjärsatsning som Örebro läns landsting inlett på ekologisk mat, och som gett landstinget miljöutmärkelsen Gröna Gaffeln Vårt mål är att 30 % av all mat som landstinget köper 2015 ska vara ekologisk. Till detta avsätter vi 2 mnkr. Miljön vi lever i, luften vi andas, olika material vi använder, samt den sociala miljön vi har omkring oss är alla faktorer som påverkas vår hälsa. För att möta den ohälsa som idag hör 2 (62)

4 samman med dålig miljö och miljöförstöring bedriver landstinget ett långsiktigt miljöarbete som ska kunna integreras i det vardagliga arbetet. Vi avsätter 2 miljoner till strategiskt miljöarbete. Vi intensifierar arbetet med att se över investeringar i byggnader för att följa med i teknikoch kunskapsutvecklingen. När vi bygger nya vårdlokaler ska vi alltid utgå från patientens behov, med ett tydligt miljö- och energiperspektiv. Örebro läns landsting ska vara det mest attraktiva landstinget att vara patient i, arbeta i och forska i. Landstinget ska vara en attraktiv arbetsplats med arbetsglädje och effektivitet. Genom att driva en aktiv och målmedveten personalpolitik får vi engagerad personal. Arbetet med att garantera alla anställdas rätt till heltid fortsätter. Nu går vi vidare med konkreta projekt för att möjliggöra detta, på Barnkliniken, USÖ och Medicinkliniken, Lindesbergs lasarett. I januari 2011 startar Örebro Universitet sin läkarutbildning. Landstinget är en viktig samarbetspartner för forskning och utbildning av framtidens läkare. Detta kommer att ställa stora krav på organisationen och är en möjlighet för oss att visa upp vårt landsting. Vi vill också satsa pengar på att utveckla de kliniska träningscenter som finns i landstinget, där såväl studenter som personal på alla nivåer kan träna kliniska färdigheter i en avancerad simulatormiljö. Det är både en personalfråga och en patientsäkerhetsfråga. En god ekonomisk hushållning En stark ekonomi är en förutsättning för att kunna ge en trygg vård. Med yttre hot om en försämrad arbetsmarknad, minskad tillväxt och kostnadsökningar, blir det än viktigare att landstinget har en god ekonomisk hushållning och att verksamheterna håller budget ska landstingets resultat uppgå till minst 13 miljoner kronor. Det ska ske genom att samtliga nämnder, förvaltningar och bolag/stiftelser driver verksamheten kostnadseffektivt och ändamålsenligt, så att verksamhetsplanens mål uppnås, samtidigt som man håller budget. Örebro den 7 december 2010 Marie-Louise Forsberg-Fransson Socialdemokraterna Jihad Menhem Vänsterpartiet Catrin Steen Miljöpartiet 3 (62)

5 INLEDNING 6 Verksamhetsplanen är landstingets övergripande styrdokument 6 Förvaltningarnas verksamhetsplaner ska följa landstingets verksamhetsplan 6 Landstingets uppgift 6 Landstingets vision och värdegrund 7 Fyra förutsättningar för landstingets verksamhet 8 DAGENS SITUATION OCH FRAMTIDA UTMANINGAR 8 Folkhälsa 8 God vård 15 Forskning och högskoleutbildning 28 Regional utveckling 29 Demokrati och insyn 32 Miljö- och hållbarhetsarbetet 33 Personal och kompetens 36 Information och kommunikation 39 Ekonomi och finansiella förutsättningar 40 DEL II: MÅL OCH UPPDRAG 49 Övergripande mål 49 Folkhälsa 49 God vård 50 Forskning och högskoleutbildning 52 Regional utveckling 53 4 (62)

6 Kultur och bildning 54 Demokrati och insyn 54 Miljö 54 Personal och kompetens 55 Information och kommunikation 56 Ekonomi 57 5 (62)

7 Inledning Verksamhetsplanen är landstingets övergripande styrdokument Landstingsfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Örebro läns landstings övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla landstingets verksamhet och vänder sig i första hand till Örebro läns landstings verksamheter. Det innebär att de inriktningar och mål som beskrivs i verksamhetsplanen ska göras konkreta och omsättas i praktiken av verksamheten. Landstingets verksamhetsplan med budget anger landstingsfullmäktiges prioriteringar. De landstingsövergripande målen och målområdena ska vara utgångspunkt för förvaltningarnas verksamhetsplaner och löpa som en röd tråd hela vägen fram till den enskilda medarbetaren. Utifrån verksamhetsplanen ska landstingsstyrelsen efter beredning i hälso- och sjukvårdens nämnder upprätta överenskommelser med landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltningar och avtal med externa vårdgivare. På liknande sätt tecknar forskningsnämnden överenskommelser med förvaltningarna om forskning. I och med att en ny politisk organisation införs så kommer också beslut om överenskommelserna fattas i Landstingsfullmäktige. Förvaltningarnas verksamhetsplaner ska följa landstingets verksamhetsplan Varje förvaltning tar fram en egen verksamhetsplan utifrån landstingsfullmäktiges verksamhetsplan och träffade överenskommelser med landstingsstyrelsen och forskningsnämnden. Det innebär att i detta arbete ska landstingsfullmäktiges inriktning och prioriterade mål implementeras. Rapportering sker via hälso- och sjukvårdens nämnder och landstingsstyrelsen till landstingsfullmäktige i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse inklusive bokslut. Landstingets uppgift Landstinget är en demokratiskt styrd organisation som har till främsta uppgift att erbjuda länsinvånarna hälso- och sjukvård inklusive tandvård utifrån befolkningens behov. Universitetssjukhuset Örebro erbjuder högspecialiserad vård till länsinvånarna, men också till andra län genom särskilda avtal. Genom avtal med Landstinget i Värmland ger Karlskoga lasarett länsdelssjukvård till invånarna i östra Värmland. Örebro läns landsting bedriver forskning och högre utbildning tillsammans med Örebro universitet. Landstinget har också till uppgift att skapa förutsättningar för ett gott liv och livskvalitet för länsinvånarna. Därför verkar landstinget för en hållbar regional utveckling, kultur och bildning. Det sker tillsammans med Regionförbundet Örebro län och genom medlemskap i regionala, nationella och internationella organisationer. Landstingets Riskhanteringsarbete är en del av samhällets krishanteringssystem och syftar till att skapa en trygg och säker miljö för patienter, anhöriga, medarbetare, förtroendevalda och allmänhet. Regional plan för allvarlig och extraordinär händelse och Handlingsprogram för riskhanteringsfrågor är ett par av de riktlinjer som ligger till grund för arbetet som samordnas inom landstingets produktionskansli. Landstinget äger och driver två folkhögskolor och ett förvaltningsbolag med två dotterbolag, Länsgården AB och Länsteatern AB. Landstinget ger också ekonomiska stöd till studieförbund och andra organisationer i länet. 6 (62)

8 Landstingets vision och värdegrund Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Så lyder landstingets vision, och den är utgångspunkten för all vår verksamhet. Visionen antogs enhälligt av landstingsfullmäktige i november Landstingets värdegrund utgår från visionen och lyder: Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människornas bästa. Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. Vi finns nära medborgarna under hela livet. Vi ser behoven hos varje person. Landstingets vision och värdegrund anvisar landstingets inriktning, men också hur chefer och medarbetare ska förhålla sig till varandra och till medborgarna. För oss i Örebro läns landsting betyder det: Ett gott liv för länsinvånarna Landstinget arbetar för att skapa goda livsvillkor för länets medborgare. Vårt främsta ansvar gäller hälso- och sjukvård. Men vi har också en viktig roll för tillväxt och utveckling inom flera områden i samhället. Det innebär att vi tar aktiv del i kunskaps- och kompetensutveckling i vårt land och i andra länder. Kraftfull utveckling Vi lever i en värld av ständiga förändringar, med nya möjligheter och utmaningar. Vi skapar trygghet och närhet hos våra medborgare genom att inhämta och använda ny kunskap samt att kritiskt granska vårt arbete. Vår forskning och högt specialiserade vård gör oss attraktiva regionalt, men även nationellt och internationellt. Rikt utbud och tillgänglighet Vi har ett rikt utbud av hälso- och sjukvårdsinsatser. Det spänner från nära bassjukvård till högt specialiserad vård. Vi erbjuder och ger vård efter behov med rätt kvalitet och hög patientsäkerhet. Tillgänglighet och medmänsklighet är våra ledstjärnor. Förtroende, erfarenhet och nytänkande Vårt arbete vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet och rätt kompetens hos våra medarbetare. Lärande i arbetet, nytänkande i arbetssätt och organisation sätter vi främst. Vi prövar och utvecklar nya idéer. Tillsammans över gränserna Utifrån våra patienters behov och livssituation bygger vi broar mellan våra och andras verksamheter för att nå bästa resultat. Vi glömmer aldrig vilka vi är till för. 7 (62)

9 Fyra förutsättningar för landstingets verksamhet Vår inriktning för planeringsperioden vilar på fyra förutsättningar: God ekologisk och ekonomisk hushållning, som ger en livskraftig, hälsofrämjande och hållbar verksamhet. Hög tillgänglighet, som garanterar vård i rätt tid. God kvalitet och patientsäkerhet, som ger tillförlitlighet och trygghet. Samverkan mellan såväl landstingets egna verksamheter som i relation till länets kommuner och andra vårdgivare. Dagens situation och framtida utmaningar Hälso- och sjukvården i Örebro län ska främja hälsa, förebygga sjukdom och ge god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda flickans, pojkens, kvinnans och mannens värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Landstinget arbetar målinriktat för att ha en hög tillgänglighet och vård av god kvalitet som tillgodoser behoven av hälso- och sjukvård hos befolkningen, men också för att klara en ekonomi i balans. I det följande presenteras den nuvarande situationen och framtida utmaningar inom Folkhälsa, God vård, Forskning och högskoleutbildning, Regional utveckling, Kultur och bildning, Demokrati och insyn, Miljö, Personal och kompetens, Information och kommunikation samt Ekonomi och finansiella förutsättningar. Folkhälsa Hälsa är en av de faktorer som människor skattar högst i livet. Folkhälsan är ett uttryck för hälsotillståndet hos befolkningen som helhet, vad gäller såväl hälsonivån som hur hälsan är fördelad. En god folkhälsa förutsätter både en hälsa på hög nivå och att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad inom befolkningen. Att finnas i ett socialt sammanhang, delta i föreningsliv och att vara delaktig i samhällsutvecklingen är viktiga faktorer för människors hälsa. Det finns betydande skillnader i hälsa beroende på människors utbildningsnivå, socioekonomi, etnicitet, ålder och kön, men det finns också skillnader mellan olika kommuner och också inom kommunerna. Dagens hälsoförhållanden är i mycket ett resultat av historiska och kulturella livsvillkor, levnadsvanor och vårdstrukturer. I Folkhälsorapport 2009 redovisas hälsans utveckling och hur den påverkats av levnadsvanor och faktorer i omgivningen. Morgondagens behov av hälso- och sjukvård har samband med hur hela samhället formas i dag. 1 Direktiv för planeringsperioden , Örebro läns landsting, antaget av fullmäktige 20 juni (62)

10 Under de senaste decennierna har hälsan avsevärt förbättrats för de flesta, och det avspeglar sig i att medellivslängden fortsätter öka. Den har ökat mest för män, även om kvinnor fortfarande uppnår högre medelålder. Hälsoläget överlag i Sverige är mycket gott, trots detta står vi inför stora utmaningar om målet om en jämlik och jämställd hälsa i befolkningen ska uppnås. Social och ekonomisk trygghet betyder mycket för hälsan. Hög arbetslöshet och sociala förhållanden påverkar människors psykiska och fysiska hälsa. Även om folkhälsan i många avseenden beskrivs som god, så finns det i vårt län, liksom i landet i övrigt, ojämlikheter i hälsan hos befolkningen. Sådana skillnader som beror på utbildningsnivå, socioekonomi, kön och etnicitet har snarare ökat än minskat de senaste åren. Det finns också skillnader mellan länsdelarna i hur människor upplever sitt hälsotillstånd. Vi vill studera detta samband ytterligare. Vi vill lägga ytterligare fokus på folkhälsoarbetet och göra en djupare analys av varför ohälsotalen skiljer sig åt i länet och hitta verktyg för att få till en förändring till det bättre. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Hälso- och sjukvårdsverksamheterna i Örebro läns landsting under senare år börjat utforma strategier för att utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Arbetet har främst inriktas på områdena rökning, övervikt och fetma, alkohol och fysisk inaktivitet. Socialstyrelsen publicerade hösten 2010 en preliminär version av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna handlar om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Dessa är de levnadsvanor som mest bidrar till den samlade sjukdomsbördan i Sverige och det är angeläget att hälso- och sjukvården erbjuder åtgärder för förändra beteendet gällande alla fyra levnadsvanorna. Landstingets folkhälsoplan Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål En god och jämlik hälsa i Örebro län har därför arbetats fram i nära dialog med länets kommuner och övriga aktörer inom folkhälsoområdet. Landstinget har också tecknat avtal om det lokala folkhälsoarbetet med länets kommuner och Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF. Viktiga utgångspunkter för det gemensamma folkhälsoarbetet i länet är att: samverka för en god hälsoutveckling angripa den ojämlika fördelningen av hälsa verka för en god hälsa hos barn och ungdomar stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Under 2011 kommer en ny folkhälsoplan för landstinget att utarbetas. Denna plan ska sedan ligga till grund för nya avtal med länets kommuner och Örebro läns idrottsförbund. Naturvård och friluftsliv viktiga hörnstenar för länets folkhälsoarbete Att friluftsliv, rekreation och utevistelse har en mycket stor betydelse för oss människor. Landstingets vilt- och naturvårdskommitté har sedan decennier, i samarbete med andra aktörer i vårt län, framgångsrikt verkat för att dels vackra naturområden skyddas och bevaras, dels dessa görs tillgängliga för en bred allmänhet. Genom aktiv information om naturens möjligheter till upplevelser och rekreation samt enkla friluftsanordningar som stigar och rastplatser lockas länsbor och andra besökare att uppskatta och 9 (62)

11 förstå naturmiljön och dess värden. För landstinget är stöd och satsningar på naturskydd, naturvård och friluftsliv ett allt viktigare inslag i landstingets länsövergripande folkhälsoarbete. En länsaktör som landstinget för 15 år sedan var med om att bilda är Hopajola en samverkansorganisation som idag drivs av ideella naturskyddsföreningar, landstinget och länets kommuner. Hopajolas roll och verksamhet förväntas öka vilket gör det aktuellt och angeläget med en närmare samverkan mellan landstinget och Hopajola. Som led i denna utveckling avsätts medel till vilt- och naturskyddskommittén i budget Vilket är positivt både för länets natur och innevånare. Jämlik och jämställd hälsa En viktig del i landstingets hälsofrämjande arbete är att följa upp och analysera hur hälsan fördelas i befolkningen. Av undersökningar som landstingets Liv & hälsa och Liv & hälsa Ung 2009 och nu senast nationella Öppna Jämförelser om folkhälsa framgår att hälsan varierar beroende på kön, boende, socioekonomisk bakgrund och etnicitet. Exempel på könsbetingade skillnader är att flickor och kvinnor upplever sin hälsa något sämre och har lägre psykiskt välbefinnande än pojkar respektive män. Mäns våld mot kvinnor är också ett betydande folkhälsoproblem, som kräver flera olika insatser för att motverkas. Kvinnor som blivit utsatta för våld från män ska få ett gott och korrekt omhändertagande i vården. Samtidigt är det viktigt att arbeta med förebyggande insatser bland män för att våldet inte ska upprepas. Därför ska landstinget vara en aktiv samarbetspartner i åtgärder som stärker kvinnors makt, inflytande och ekonomiska ställning, och även bidra till insatser som påverkar negativa stereotypa maskulina ideal. Barns och ungdomars hälsa Hälsosituationen för svenska barn är i flera avseenden bland den bästa i världen. Det gäller till exempel den låga spädbarnsdödligheten, den höga andelen ammade spädbarn, den låga andelen barnolycksfall, den höga andelen vaccinerade barn och den jämförelsevis låga andelen som utsätts för fysisk bestraffning under barndomen. Barns och ungdomars uppväxtvillkor är intimt förknippade med deras hälsa. Familjens sociala position styr de hälsorisker barnet utsätts för under barndomen, den stimulans som familjen kan erbjuda barnet och de resurser familjen har att stötta barnet med vid påfrestningar. Ett väl fungerande föräldrastöd har stor betydelse för barns hälsa. Därför ska fortsatt hög kvalitet inom barn- och mödrahälsovården garanteras inom ramen för Hälsoval Örebro län. Stödet och samverkan med kommunernas familjecentraler ska fullföljas och utvecklas ytterligare genom ett länsövergripande samverkansavtal om familjecentraler med länets kommuner. Landstinget undersöker vartannat år ungdomars hälsa och levnadsvanor genom undersökningen Liv & hälsa ung. Resultaten från 2009 har bearbetats och analyserats. Generellt kan sägas att en majoritet av ungdomarna mår bra och skattar sin hälsa som god. De uppger också att de ser positivt på framtiden. Men det finns i denna undersökning, liksom i tidigare, resultat som är oroande och bör uppmärksammas. Det gäller en fortsatt hög psykisk ohälsa bland flickor, en mindre grupp av både flickor och pojkar som dricker för mycket alkohol och tendenser till en liberalare inställning till narkotika. En särskild analys har gjorts av hörselskadades ungdomars hälsa som visar på stora ohälsoproblem. Denna grupp behöver uppmärksammas och få ett bättre anpassat stöd. 10 (62)

12 Ansvaret för barn och ungdomars hälsa delar landstinget med länets kommuner. Det är därför viktigt att resultaten från dessa undersökningar och analyser fortlöpande presenteras och diskuteras med kommunerna. Inom ramen för det gemensamma folkhälsoarbetet i länet utvecklas gemensamma handlingsplaner på länsdelsnivå. Länets ungdomsmottagningar har en viktig roll i hälsoarbetet för ungdomar. Under 2009 gjordes en genomgång av arbetet; uppdrag och ledningsstruktur har förtydligats och behov har identifierats. Under 2010 förstärktes verksamheten med ytterliggare kompetens för att möta döva och hörselskadade ungdomar. Under 2011 kommer verksamheten på ungdomsmottagningarna stärkas ytterligare. Inget barn och ingen ungdom ska någonsin känna att han eller hon avstår vård på grund av ekonomiska faktorer, detta är inte minst viktigt för gruppen unga vuxna. Därför väljer vi nu att i vårt landsting införa fri sjukvård upp till 25 år från och med 1 mars Psykisk ohälsa hos unga Oroande är att den psykiska ohälsan ökar i samtliga ungdomsgrupper. Det sker oavsett familjeförhållanden, födelseland, arbetsmarknadsstatus, föräldrarnas socioekonomiska status med mera. De sociala skillnaderna i hälsa visar sig öka, trots Sverige folkhälsopolitiska mål att minska dessa. Känslor av ängslan, oro eller ångest har blivit tre gånger så vanligt, såväl bland gymnasieungdomar som bland unga, som nyss påbörjat sitt vuxenliv. En större andel kvinnor än män anger nedsatt psykiskt välbefinnande. Liv & hälsa Ung 2009 visar också att flickor upplever sin hälsa något sämre än pojkar. Flickor känner i högre utsträckning ängslan/oro, stress, har huvudvärk och orolig sömn. Andelen ungdomar som gör självmordsförsök ökar också kraftigt. Självmordsförsök är tre gånger så vanligt bland ungas kvinnor som bland unga män. Det är oklart varför psykiska besvär har blivit vanligare bland ungdomar, men ungdomars livsvillkor har förändrats betydligt, och det skulle kunna vara en förklaring till hur de upplever sin psykiska hälsa. I dag har ungdomar väsentligt sämre möjligheter att få ett heltidsarbete efter grundskolan och gymnasiet jämfört med för tjugo år sedan, och det kan vara en orsak till sämre psykisk hälsa hos denna grupp. Här behövs samhällsgemensamma insatser på flera plan, såväl på kort som på lång sikt. För att möta denna grupp när det gäller landstingets uppdrag är det viktigt med en väl fungerande barn- och ungdomshälsa i länet. Sexuellt överförda infektioner Klamydia är den vanligaste sexuellt överförda sjukdomen i Sverige. Antalet diagnostiserade klamydiafall i vårt län ökade från cirka 300 fall år 2006 till nästan fall år Efter 2007 har antalet fall per år i stort legat på den nivån. För att minska smittspridningen arbetar landstinget på flera sätt, dels genom förbättrad smittspårning, dels genom att införa möjlighet till hemtestning av klamydia efter internetkontakt. Det sistnämnda syftar till att få fler ungdomar, framförallt män, till provtagning. Vi vill nu ta ett ytterligare steg i att försöka minska spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar och samtidigt minska antalet oönskade graviditeter. Från och med första mars 2011 inför vi fria preventivmedel upp till 25 år. Humant papillomvirus, hpv, är en grupp virus som ibland orsakar vårtor, men som hos de allra flesta ger en infektion som bäraren inte märker av. Viruset sprids mycket lätt, och de flesta infekteras med 11 (62)

13 en eller flera typer av viruset. De kvinnor som infekteras och blir fortsatta bärare av viruset har en ökad risk att få livmoderhalscancer. Nu finns möjlighet att vaccinera mot de vanligaste hpvinfektionerna och i Örebro läns landsting planeras allmän vaccination av flickor födda 1999 och senare mot de vanligaste hpv- infektionerna. Vaccination planeras också av äldre tonårsflickor. Alkohol och droger Trots att alkoholkonsumtionen har ökat under senaste femton åren är Sverige ett av de länder som har lägst alkoholkonsumtion i Europa. Männen dricker mer än dubbelt så mycket alkohol som kvinnor. De flesta riskkonsumenterna finns bland unga män och kvinnor. Glädjande för Örebro län är att andelen riskkonsumenter av alkohol är relativt låg i länet jämfört med riket. Flera års analys av tonåringars drogvanor i Liv & hälsa under flera år visar att andelen elever i årskurs 9 som druckit alkohol har sjunkit. Dock kan var fjärde flicka och var femte pojke i gymnasiets årskurs 2 klassas som riskkonsumenter av alkohol, vilket är i nivå med ungdomar i övriga EU. Andelen elever i årskurs 9 som aldrig rökt har ökat de senaste åren. År 2009 ses dock en tendens till att denna trend nu har brutits. Användning av narkotika har nästa fördubblats mellan årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Mer än hälften av eleverna i gymnasiets år 2 har någon gång rökt vattenpipa. Oroande tendenser från Liv & hälsa Ung 2009 är att attityden till droger blir mer liberal. De som dricker alkohol tenderar att dricka mera, samtidigt som gruppen som inte dricker alls ökar. Fetma och övervikt Under de senaste åren har andelen överviktiga människor ökat kraftigt på flera håll i världen. Också i Örebro län har personer med övervikt och fetma ökat kraftigt under de senaste tio åren. Övervikt är vanligare bland män, medan nästan 20 procent av länets kvinnor och drygt 14 procent av länets män lider av fetma. Den högsta andelen med goda kostvanor ses hos högutbildade kvinnor, och den lägsta andelen hos lågutbildade män. Hos elever i skolår 7 och 9 samt i gymnasiets år 2 ses en tendens till ökning av andelen med övervikt och fetma mellan åren 2005 och 2009, även om den inte är lika uttalad som hos den vuxna befolkningen. Landstinget har i sitt folkhälsoarbete prioriterat frågor om övervikt och fetma för att motverka utbredningen av detta problem. I vårdöverenskommelserna med sjukhusen och primärvården är det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet centralt. Extra medel har satsats bland annat till barnhälsovården, till ett särskilt barnfetma-team och till en överviktsenhet, vars uppgift är att arbeta konsultativt över hela länet som stöd för preventiva insatser. För att komma till rätta med denna problematik måste arbetet utgå både från ett lång- och kortsiktigt perspektiv. Länets sjukhus har också tilldelats extra medel för att öka antalet obesitasoperationer för att förstärka kapaciteten och för att arbeta bort de väntetider som finns. Inför 2011 permanentar vi medel för god mottagning till verksamheterna. Äldres hälsa Andelen äldre i befolkningen ökar, och arbetet med metoder för att främja hälsa och förebygga sjukdomar hos äldre uppmärksammas allt mer internationellt. Världshälsoorganisationen WHO har uttryckt det så att man vill se att äldre människor får ökade möjligheter att ta mer makt över sina liv genom kunskap och verktyg för kost, motion, sociala nätverk och säkerhet i hemmiljön. 12 (62)

14 God hälsa och livskvalitet hos äldre baseras på att man kan bibehålla en hög psykisk, fysisk och social aktivitetsnivå. Vi vet att risken att drabbas av sjukdom ökar ju äldre man blir, och därför är förebyggande och hälsofrämjande insatser särskilt viktiga för äldres hälsa. För både psykisk och fysisk hälsa är rekreation, socialt stöd, boendemiljö, fysisk aktivitet, mental hälsa och goda matvanor av mycket stor betydelse. Det är också viktigt att framhålla att de äldres hälsa inte heller är jämlik, utan att den påverkas av faktorer som ekonomi, kön och minoritetstillhörighet. Under 2010 avsatte landstinget resurser för studiecirklar riktade till pensionärer. Syftet med cirklarna är att ge pensionärer kunskap och verktyg för att öka de egna möjligheterna att aktivt delta i att skapa ett hälsosamt liv. Till dags dato har dryga 30-talet cirklar startats och cirka 100 cirkelledare har utbildats. Den här satsningen kommer att fortsätta under 2011 Fallolyckor bland äldre är ett stort folkhälsoproblem. Eftersom antalet äldre fortsätter att öka kommer också antalet som skadas att öka. Hos äldre personer står olycksfallen för omkring 75 procent av samtliga dödsfall till följd av skadehändelser. Fallolyckor är den vanligaste yttre orsaken till skada i samtliga åldrar och dominerar särskilt bland de äldre. Tandhälsa hos äldre Åldrandet har tidigare varit synonymt med tandlöshet och proteser. Dagens äldre generationer är helt tandlösa i mycket begränsad omfattning. I Örebro län är 7,8 % av 75-åringarna helt tandlösa, medan motsvarande andel för 65- åringarna är endast 2,6 % De flesta har tänderna kvar, men tänderna har ofta restaurerats med fyllningar, kronor och broar, vilket kräver ett omfattande underhåll och tillsyn från tandvården samt en adekvat egenvård. En god tandvård har medfört att tänderna finns kvar, men kräver å andra sidan ett ökat underhåll för att kunna fungera livet ut. De sköra individerna måste uppmärksammas innan de stora tandvårdsproblemen uppstår. Ett kompetenscenter för äldretandvård skulle kunna bearbeta den problematik som finns rörande äldretandvård och stödja behandlare i tandvården. Folktandvården har ett uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta ett sådant center. Stora folksjukdomar Risken att drabbas av någon eller flera av de stora folksjukdomarna minskar väsentligt om man har en livsstil som gynnar hälsa och miljö. Bland folksjukdomarna är hjärt- och kärlsjukdomar mer utbredda i Örebro län än bland svenskar i allmänhet. Det är därför angeläget att hälso- och sjukvården systematiskt arbetar med sjukdomsförebyggande åtgärder vad gäller levnadsvanor, diabetesbehandling och förebyggande behandling av blodtryck, blodfetter och övervikt. Dessa insatser är inte enbart hälso- och sjukvårdens ansvar utan måste, för att vara framgångsrika, ske i samverkan med andra aktörer. Nedan redovisas olika större sjukdomsgrupper samt en kort beskrivning av läget i Örebro län: Hjärt- och kärlsjukdomar Hjärt- och kärlsjukdomar är fortfarande den sjukdomsgrupp som ger mest ohälsa i befolkningen. Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken, i Sverige och i vårt län, även om både dödlighet och sjuklighet minskar. Akut hjärtinfarkt är vanligare hos män än kvinnor. Insjuknandet i hjärtinfarkt minskar i större utsträckning för män än för kvinnor. 13 (62)

15 Per invånare uppskattas 824 män och 409 kvinnor i åldern 20 år och äldre insjukna i hjärtinfarkt årligen i Örebro län. När det gäller sjuklighet i hjärta och kärl har Örebro län ett sämre läge i flera avseenden, jämfört med många övriga delar av Sverige. Sjukligheten skiljer sig också mellan våra kommuner. Stroke Stroke är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättningar som drabbar i vuxen ålder och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det är något fler kvinnor än män som insjuknar i stroke. På grund av den ökande andelen äldre i befolkningen görs bedömningen att antalet personer som insjuknar i stroke kommer att öka i framtiden. Cirka personer insjuknar i stroke varje år i Örebro län, utifrån nationella beräkningar. År 2008 var drygt personer med diagnosen stroke aktuella inom primärvården i Örebro län. Risken att insjukna i stroke är hög för den som fått en TIA (övergående cirkulationsstörning). TIA drabbar ungefär 250 personer per år i Örebro län. Diabetes Mellan tre och fyra procent av Sveriges befolkning har diabetes. Diabetes är vanligare med stigande ålder. En bedömning är att antalet personer med diabetes kommer att öka med tio procent inom de närmaste åren. I Örebro län uppskattas antalet personer med diabetes till mellan och Enligt nationella uppskattningar insjuknar cirka personer i diabetes varje år i Örebro län. År 2008 var drygt personer med diagnosen diabetes aktuella inom primärvården i Örebro län. Kronisk obstruktiv lungsjukdom Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett samlingsbegrepp för kroniska lungsjukdomar, som ger ständig luftvägsobstruktion. KOL drabbar cirka 20 procent av rökarna. KOL förekommer företrädesvis hos äldre personer. Cirka 4 6 procent av den vuxna befolkningen har KOL. Uppskattningsvis finns det personer i Örebro län som har KOL. Cancer Cancersjukdomarna utvecklas olika och har olika svårighetsgrad. Något fler än hälften av alla personer som får cancer botas helt och hållet. Drygt nya fall av cancer upptäcks varje år i Örebro län. Det ökande antalet äldre i befolkningen kommer att innebära en ökning av cancersjukdomar. Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor, och år 2008 insjuknade 202 kvinnor i Örebro län i bröstcancer. Cirka kvinnor i Örebro län lever efter tidigare behandlad bröstcancer. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Antalet män som får diagnosen prostatacancer har fördubblats sedan 1970 ( 264 män år 2008 i Örebro län), vilket delvis kan förklaras av ökad provtagning och en äldre befolkning. År 2008 insjuknade 103 personer i tjocktarmscancer och 75 personer i ändtarmscancer i Örebro län. Ungefär lika många kvinnor som män insjuknar. I Örebro län insjuknade 117 personer i lungcancer år Det är en klar tendens att andelen kvinnor med lungcancer ökar. 14 (62)

16 God vård Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Det innebär att den ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, effektiv och patientfokuserad. Vården ska inte bara ha patienten i fokus utan ha patientens fokus. För att det ska kunna uppfyllas är det av största vikt att kontinuerligt utvärdera och åtgärda brister i tillgänglighet, bemötande, kvalitet och kontinuitet. För att varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården och för att varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete så att en säker vård kan ges, är det viktigt att ha ett tydligt ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Ett sådant är under uppbyggnad inom Örebro läns landsting. Det syftar till att ge förutsättningar för systematisk uppföljning av kvalitet och patientsäkerhet med återkoppling av resultat till verksamheten och i valda delar till befolkningen. Därför utgår landstingets alla vårdande verksamheter från Socialstyrelsens föreskrift för kvalitetsoch patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, God vård. God vård har sex kvalitetsområden, som landstinget följer: 1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård. 2. Säker vård. 3. Patientfokuserad vård. 4. Effektiv vård. 5. Jämlik vård. 6. Vård inom rimlig tid. Vården ska vara jämlik, jämställd, tillgänglig och bygga på respekt för flickors, pojkars, kvinnors och mäns självbestämmande och integritet. Vården ska främja goda kontakter mellan patienter och personal, samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet. Säker hälso- och sjukvård innebär att vården bedrivs med en god hygienisk standard och att vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Kvalitetsarbetet är centralt. Det är av största vikt för patienterna att vårdarbetet kontinuerligt följs upp och att brister i tillgänglighet, bemötande, kvalitet och kontinuitet åtgärdas. Kvalitetsarbetet ska ingå som en viktig del i överenskommelserna mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och verksamheterna. Vårdens utveckling Hälso- och sjukvården i Sverige liksom i andra länder genomgår en snabb förändring som drivs av den tekniska, farmakologiska och medicinska utvecklingen. Hela tiden öppnas nya möjligheter att upptäcka och behandla sjukdomar. Skonsammare metoder och nya läkemedel med färre biverkningar möjliggör att man idag kan behandla patientgrupper som man tidigare inte kunde behandla på grund av riskerna. Utvecklingen av diagnostik och behandling gör att tillstånd som tidigare inte kunde behandlas nu är möjliga att åtgärda. Det finns ett stort behov av, och en utmaning i, att omsätta kunskap till praktik för en kunskapsbaserad vård. Inom landstinget finns en organisation för att ta tillvara och omsätta kunskapsöversikter, bland annat i form av Nationella riktlinjer, SBU-rapporter och Öppna jämförelser i praktisk sjukvård. Samtidigt växer skillnaden mellan vad de medicintekniska landvinningarna ger möjligheter till att göra och vad våra ekonomiska resurser tillåter oss att 15 (62)

17 kunna göra. Behovet av en förtroendefull dialog för att inom hela ÖLL sträva efter att göra det som tillför mesta möjliga värde till flesta möjliga patienter har aldrig varit större. 1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård innebär att vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. Under de senaste åren har det skett en tydlig styrning till en mer kunskapsorienterad vård. I detta arbete spelar SBU (Statens Beredning för Utvärdering av medicinska metoder) en stor roll för att sprida systematiska kunskapssammanställningar till vården. Socialstyrelsen har också ökat kunskapsstyrningen i vården, bland annat i form av de nationella riktlinjerna inom områden som hjärtsjukvård, stroke, astma, KOL och de tre vanligaste cancerformerna prostatacancer, bröstcancer och tjocktarmscancer. Dessa riktlinjer innehåller, förutom kunskapsunderlag, även vertikala prioriteringar samt riktlinjer för hur vården ska utformas och genomföras. Under 2010 har nya nationella riktlinjer inom diabetes, ångest och depression, demens och stroke kommit i sina slutgiltiga former, och preliminärversioner av riktlinjer för lungcancer, rörelseorganens sjukdomar, sjukdomsförebyggande åtgärder och sociala insatser vid schizofreni tillkommit. Dessutom finns de nationella kvalitetsregistren som också har till syfte att värdera vården och vara ett stöd i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Flera av dessa indikatorer ingår i de Öppna jämförelser som årligen publiceras. Även Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket kommer med riktlinjer som styr vårdens innehåll. Att omsätta kunskapen lokalt CAMTÖ (Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Örebro läns landsting) har som uppdrag att ge vårdgivarna stöd lokalt för kunskapssammanställningar inklusive riktlinjer samt rekommendation om olika kvalitetsindikatorer som ska följas. Under de tio år som CAMTÖ funnits har vården successivt blivit alltmer evidensbaserad. Ett ökat fokus har också lagts på uppföljning av medicinsk kvalitet med hjälp av olika kvalitetsindikatorer. Det är angeläget med enhetliga evidensbaserade metoder i alla verksamheter i länet och inom alla professioner. Tjugotre specialitetsråd och ett läkemedelsråd finns i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Till detta fogades under 2008 en kunskapsstyrningsgrupp. Tanken är att CAMTÖ ska vara en stödresurs till dessa grupperingar och det är därför angeläget att hitta gemensamma regionala lösningar för en bra framtida kunskapsstyrd vård. Inom Örebro läns landsting finns sedan 2006 en Analysgrupp för Öppna jämförelser, som gör en första genomgång av de årliga resultaten som publiceras i november. Utifrån dessa föreslås ett antal områden bli föremål för fördjupad analys. Denna analys kommer under 2011 att ske i länssamverkansgrupperna, som får i uppdrag att föreslå och genomföra åtgärder för att förbättra utfallet i vissa indikatorer. Kliniskt träningscentrum En viktig funktion i den framtida kompetensförsörjningen är tillgången till ett kliniskt träningscentrum, eller s k skills center, där såväl studenter som personal på alla nivåer kan träna 16 (62)

18 kliniska färdigheter i avancerad simulatormiljö. Landstingets etablerade kliniska träningscentrum utnyttjas i starkt ökande grad för träning av landstingets personal och finns på alla landstinget sjukhus, två mindre enheter på Lindesbergs- och Karlskoga lasarett och en större på USÖ. Planer är på väg att realiseras med mycket avancerad kirurgisk träning inom flera specialiteter. Målet är att bli ett centrum för utbildning i landet. Till de kliniska träningscentrumen avsätts ytterligare medel i landstingets budget. Rådet för kunskapsstyrning, RMK, har en central roll inom landstinget när det gäller implementeringen av nya kunskapsöversikter, nationella riktlinjer mm. Under 2010 har särskilda uppdrag lämnats från rådet för att genomföra uppdateringar av de lokala vårdriktlinjerna för diabetes, demens och stroke utifrån de nationella riktlinjerna. En konsekvens av detta blev att det under hösten 2010 inrättats en intermediärvårdsenhet vid Neurokliniken, USÖ, för att bland annat bättre kunna övervaka patienter som får trombolysbehandling av stroke. Under 2010 inrättades ett länsövergripande nätverk för arbetet med den nationella cancerstrategin. I början av året fördelades efter förslag från Rådet för medicinsk kunskapsstyrning medel till främst inrättande av kontaktsjukskötersketjänster, rådgivningsinsatser och förstärkt kuratorsresurs till kliniker som handhar cancerpatienter. Nätverksgruppen har under hösten föreslagit fortsatta projekt inom följande områden: Tobaksprevention Palliativ vård Kontaktsjuksköterskenätverk Psykosocial cancervård Vårdprogramgrupper Screening Kontaktmöte med representanter för patientföreningar inom cancerområdet Under 2011 är ambitionen att inom fler områden än idag kunna redovisa indikatorer liknande dem i öppna jämförelser med större regelbundenhet och betydligt tidigare än idag, för att få en bättre dialog med verksamheterna om resultaten. Inriktningen är att bakgrundsdata för dessa indikatorer ska kunna hämtas ur våra befintliga datasystem, så att inte verksamheterna belastas med att registrera ytterligare parametrar. Ett område som särskilt prioriteras under 2011 är strokevårdkedjan. 2. Säker vård Säker hälso- och sjukvård innebär att vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Grunden för säker vård är att diagnostik, vård och behandling utförs på rätt sätt. För att detta ska ske enligt de rutiner och riktlinjer som beslutas i landstinget ska ett övergripande ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet finnas. Arbetet med det är påbörjat och kommer att vara under ständig utveckling vårt mål är en nollvision inom detta område. För att vård och behandling skall utföras på ett korrekt och säkert sätt krävs träning av olika färdigheter. Alla personalkategorier behöver upprätthålla och utveckla kompetensen genom 17 (62)

19 kontinuerlig träning av olika procedurer och åtgärder samt säker hantering av utrustning. I samband med akuta eller svåra situationer har kommunikation och samverkan mellan personalen stor betydelse för att situationen hanteras på bästa sätt. Det är därför viktigt att medarbetare tränas som team med olika professioner i olika scenarier för förbättrad kommunikation och samverkan. Genom att utveckla och utöka kliniska träningscentra vid sjukhusen kan patientsäkerheten stärkas. Förebygga vårdskador Med vårdskador avses lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död, som orsakats av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd. Man räknar med att drygt patienter drabbas av en undvikbar vårdskada per år, vilket överfört till Örebro läns landsting skulle motsvara patienter. Av dessa avlider tre procent, d v s 90 patienter per år. Ett viktigt mål för hälso- och sjukvården i Sverige är att de vårdrelaterade infektionerna ska minska. En grundläggande del i detta är att hygienrutiner och klädregler följs. Patientsäkerhetsarbetet i landstingets uppföljning fokuserar på att stoppa de vårdrelaterade infektionerna och att minska riskerna i samband med läkemedelshanteringen. Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler mäts också för att sätta fokus på betydelsen av följsamhet till riktlinjerna. Patientsäkerhetsarbetet har under 2010 kompletterats med uppföljning av nutrition, fallskador och trycksår. Patientens delaktighet För att upptäcka och åtgärda brister har ett avvikelsehanteringssystem införts där fokus ligger på uppföljning och åtgärd för att utveckla och förbättra vården. I detta arbete ska patienternas erfarenheter och idéer tas till vara som en viktig resurs. 3.Patientfokuserad vård En patientfokuserad hälso- och sjukvård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar, och att dessa vägs in i de kliniska besluten. En patientfokuserad vård bygger på respekt för flickors, pojkars, kvinnors och mäns lika värde, den enskilda människans värdighet, självbestämmande och integritet. Vården ska vara individbaserad med fokus på delaktighet i den egna vården och ett individuellt bemötande. Vården måste också vara tillgänglig. Tillgänglighet handlar bland annat om att få kontakt med sin vårdgivare men också om geografisk tillgänglighet. För vissa grupper, t ex patienter med neurologiska och neuropsykiatriska skador, äldre, barn och ungdomar med psykisk ohälsa är det särskilt viktigt med att vården samordnas och anpassas till patienternas behov. Sedan oktober 2010 kan befolkningen välja vårdcentral direkt via e-tjänst på landstingets hemsida genom direkt access mellan Mina vårdkontakter och listningssystemet. ÖLL är det första landsting som erbjuder denna möjlighet. Nöjda patienter De allra flesta patienter och medborgare ger vården höga betyg. Det visar också landstingets patientenkät från 2010 och medborgarenkäten Vårdbarometern Områden som behöver 18 (62)

20 förbättras är tillgänglighet och patientinflytande, liksom information om läkemedel och avdelningsrutiner. Barn- och ungdomsakut I samband med landstingets generalplanearbete aktualiserades frågan om hur den akuta vården vid Universitetssjukhuset ska utformas och organiseras så att den bättre tillgodoser barnets behov. En beskrivning finns framtagen av verksamheten vid en framtida akutmottagning. Barn- och ungdomsakuten ska erbjuda en miljö som är särskilt anpassad till dem under 18 år. Med undantag av dem som behöver tas omhand på akutrummen ska barn och ungdomar tas emot oavsett symtom och vilken specialitet som ska handlägga patienten. Avsikten är att så snabbt som möjligt förverkliga beslutet om en separat akutmottagning för barn. Full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar Örebro läns landsting har ambitionen att vara ett föredöme i arbetet med att underlätta för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättningar att leva ett liv med samma rättigheter, ansvar och skyldigheter som alla andra. År 2009 antogs ett nytt handikappolitiskt handlingsprogram. Programmet är ett av landstingets styrande dokument. Landstingets handikappolitiska program innehåller flera prioriterade målområden. De utgår från FN:s standardregler och den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Programmet omfattar landstingets egna verksamheter men också annan verksamhet som landstinget finansierar. Handlingsprogrammets syfte är att bidra till att minska och motverka hinder för människor med funktionsnedsättning att uppnå en god hälsa och livsmiljö, samt få full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor. I detta arbete är det viktigt att också beakta barnperspektivet och behovet av jämställdhet. Initiativ för att stärka patientens ställning På nationell nivå pågår inom ramen för SKL:s regeringsuppdrag ett fortsatt arbete för att förstärka en bättre patientmedverkan i patientsäkerhetsarbetet och för att nå ett gott bemötande i samband med att det inträffar en vårdskada. Sedan 1 juli 2010 har vårdverksamheterna en ökad informationsskyldighet till patienter om bland annat valfrihet, vårdgaranti och vårdens innehåll. Patientrörlighetsdirektivet Ett direktiv till ökad patientrörlighet inom EU behandlas för närvarande för ett slutligt ställningstagande. EU:s hälsoministrar uppnådde i juni 2010 en politisk överenskommelse som nu översänts till Europaparlamentet för behandling och beslut. Informationssäkerhet och patientintegritet Landstingets Riskhanteringsarbete är en del av samhällets krishanteringssystem och syftar till att skapa en trygg och säker miljö för patienter, anhöriga, medarbetare, förtroendevalda och allmänhet. Regional plan för allvarlig och extraordinär händelse och Handlingsprogram för riskhanteringsfrågor är ett par av de riktlinjer som ligger till grund för arbetet som samordnas inom landstingets produktionskansli. Arbetet omfattar följande områden inom Katastrof och beredskap: Tjänsteman i beredskap, Funktionssäkerhet och brandskydd, Våld och hot om våld, Informationssäkerhet, Personuppgiftsombud, Risk- och sårbarhetsanalyser 19 (62)

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version)

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version) Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 (kort version) I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Läsanvisningar Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål Övergripande mål: Skapa samhälliga

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING HANDLINGAR Handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde den november 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING HANDLINGAR Handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde den november 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING HANDLINGAR 2009 Handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde den 23 24 november 2009 Del 2:1 Ärende nr 70/2009 Verksamhetsplan med budget 2010 och planeringsförutsättningar

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR NORRLANDSTINGEN. En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR NORRLANDSTINGEN. En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR NORRLANDSTINGEN 2012 2014 En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen Det nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Juni 2010 kortversion Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstakomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Årjängs kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 5 Folkhälsorådet

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden YTTRANDE 1(3) 2013-03-07 LJ 2012/497 Landstingsfullmäktige Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden I en motion till landstingsfullmäktige yrkar Kristina Winberg, sverigedemokraterna

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal Gott liv i Mölndal! Mål och inriktning för folkhälsoarbetet Gott liv i Mölndal 1 Innehåll Vår vision 2 Strategiskt arbete för hälsa och social hållbarhet 3 Mål och inriktning 4 Mål i sammanfattning 5 Delaktighet,

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU primärvården Göteborg Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763)

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Resursfördelning Region Östergötland

Resursfördelning Region Östergötland Resursfördelning 2016 1 HSN:s behovsstyrningsprocess med uppdrag och resursfördelning Uppdrag beslutas av HSN i februari. Uppdrag Specificering av uppdraget till vårdgivare i Region Östergötland samt privata

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Folkhälsoplan Åstorps kommun

Folkhälsoplan Åstorps kommun Folkhälsoplan Åstorps kommun www.astorp.se Folkhälsoplan Åstorps kommun Dnr 2014/111 Antagen av Folkhälsorådet 2015.04.14 Upplaga: 3 1 Miljö Samhällsekonomiska strategier Trafik Sömnvanor Utbildning Fritid

Läs mer

Norrbottningar är också människor, men inte lika länge

Norrbottningar är också människor, men inte lika länge Norrbottningar är också människor, men inte lika länge Livsmedelsstrategimöte nr 1 den 14 oktober 2015 Annika Nordstrand chef, Folkhälsocentrum Utvecklingsavdelningen Landstingsdirektörens stab En livsmedelsstrategi

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar Rapport Hälsan i Luleå Statistik från befolkningsundersökningar 2014 1 Sammanfattning Folkhälsan i Luleå har en positiv utveckling inom de flesta indikatorer som finns i Öppna jämförelser folkhälsa 2014.

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric Folkhälsostrategi 2016-2019 Foto: Elvira Gligoric Inledning Vad är folkhälsa? Folkhälsa beskriver hur hälsan ser ut i en befolkning. Den visar hur stor del av befolkningen som drabbas av olika sjukdomar

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 l a i r e t a m s t e Arb 2 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet

Läs mer

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019 Varför har vi en folkhälsoplan? Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014 2010-04-15 Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland Kommunerna Landstinget Länsstyrelsen VKL Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program för Norrlandstingen 2015 2019

Folkhälsopolitiskt program för Norrlandstingen 2015 2019 Folkhälsopolitiskt program för Norrlandstingen 2015 2019 Fastställd av Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund 2015-05-19 44 NRF Dnr 088/15 God hälsa på lika villkor genom hela livet Syfte

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

Jämlik hälsa. Utmaningar i Nordöstra Göteborg. Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg

Jämlik hälsa. Utmaningar i Nordöstra Göteborg. Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg Jämlik hälsa Utmaningar i Nordöstra Göteborg Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg Nordöstra Göteborg 3 stadsdelar Angered Östra Götebog Örgryte-Härlanda

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Bilaga 46 a 2013-03-01 Dnr HSS 2013-0021 Dnr CK 2012-0369 Bodil Aksén 018-611 62 24 Bodil.aksen@lul.se Landstingsstyrelsen Yttrande över motion Ta sjukdomen KOL på allvar Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

SCB: Sveriges framtida befolkning 2014-2016

SCB: Sveriges framtida befolkning 2014-2016 SCB: Sveriges framtida befolkning 2014-2016 10 miljoner invånare år 2017 Det är i de äldre åldrarna som den största ökningen är att vänta. År 2060 beräknas 18 procent eller drygt två miljoner vara födda

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan Gällivare Kommun

Folkhälsopolitisk plan Gällivare Kommun GÄLLIVARE KOMMUNS Sid 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING KS 2010:69 773 ÖVRIGA FÖRESKRIFTER Folkhälsopolitisk plan 2010-2012 Fastställd av kommunfullmäktige Gäller fr o m 2010-06-14 67 2010-07-10 Folkhälsopolitisk

Läs mer

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Ohälsa vad är påverkbart?

Ohälsa vad är påverkbart? Ohälsa vad är påverkbart? Dialogkonferens i Lund 14 oktober 2009 Ylva Arnhof, projektledare Magnus Wimmercranz, utredare www.fhi.se\funktionsnedsattning Viktiga resultat Att så många har en funktionsnedsättning

Läs mer

Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011.

Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011. Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011. Bakgrund Utgångspunkt för kommunens folkhälsoarbete är: Kommunfullmäktiges beslut (1999-12-09) om miljönämndens ansvar att

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen Östgötakommissionen Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen 1 Varför initierades kommissionen Folkhälsopolitiskt program från

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Hälsoutvecklingen utmanar. Johan Hallberg, Falun, 15 oktober 2012

Hälsoutvecklingen utmanar. Johan Hallberg, Falun, 15 oktober 2012 Hälsoutvecklingen utmanar Johan Hallberg, Falun, 15 oktober 2012 Framtidens patient oavsett vårdbehov Har makt och starkare ställning Är aktiv, påläst och delaktig Efterfrågar e-hälsotjänster för ökad

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen 3 mars 2010 i Ånge. ARRANGÖRER: Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Välkomna! 2010-04-13 Sid 1

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Reviderat Slutförslag 2012-05-10 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Patientperspektivet INDIKATORER HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styr- och ledningsperspektivet Medarbetarperspektivet 2016-09-22 Sofia Dahlin, ST-läkare i Socialmedicin, Region Östergötland HFS-nätverkets

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Verksamhetsplan 2008

Verksamhetsplan 2008 Verksamhetsplan 2008 Programberedningen Vision Programberedningen ska bidra till att patienters och deras närståendes åsikter och behov förmedlas till landstingsfullmäktige. Beredningen har även ansvar

Läs mer

MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET

MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET Människors makt och möjligheter att påverka sin omvärld har sannolikt en avgörande betydelse för deras hälsa. På INDIVIDNIVÅ är sambandet mellan inflytande

Läs mer

Hälsofrämjande primärvård. Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården. Temagrupp Hälsofrämjande primärvård (HFS)

Hälsofrämjande primärvård. Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården. Temagrupp Hälsofrämjande primärvård (HFS) Hälsofrämjande primärvård Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården Temagrupp Hälsofrämjande primärvård (HFS) 2013 1 Nya möjligheter till en hälsofrämjande primärvård En hälsoinriktad

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer