Årsredovisning Godkänd av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 Godkänd av kommunfullmäktige

2 2 Torsby kommun Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet...3 Axplock ur Förvaltningsberättelse...6 Omvärldsanalys...6 God ekonomisk hushållning...8 Finansiell analys...10 Kommunens personal...15 Politisk organisation...17 Verksamhetsberättelser...19 Barn- och utbildningsnämnden...20 Fritidsnämnden...24 Kommunstyrelsen...28 Kulturnämnden...42 Miljö- och byggnämnden...46 Omsorgsnämnden...50 Räddningsnämnden...56 Överförmyndarnämnden...60 Bolagen...64 Torsby Förvaltnings AB...66 Torsby Bostäder AB...66 Torsby Flygplats AB...66 Fritid i NordVärmland AB...66 Torsby Utvecklings AB...66 Kommunkoncernens minoritetsägande...66 Framtida utveckling för kommunkoncernen...67 Sammanställd redovisning...68 Resultaträkning kommunen...68 Balansräkning kommunen...69 Fem år i sammandrag...70 Kassaflödesanalys kommunen...71 Redovisning av VA-kostnader...72 Resultaträkning koncernen...72 Balansräkning koncernen...73 Kassaflödesanalys koncernen...74 Redovisningsprinciper...76 Begreppsförklaringar...76 Noter...78 Revisionsberättelse...82 Utgivare: Torsby kommun, ekonomiavdelningen Layout: Birgitta Brorson, Foto: Morgan Bäckvall, Annette Lauritzen Karlsson, Helena Westh, Ibrahim Turfi, Mats Yderstig, Per-Arne Persson, Gunilla Åberg Tryck: JustNu, Karlstad

3 2008 Årsredovisning 3 Ordföranden har ordet 2008 var ett år då finanskrisen svepte in över världen. Torsby kommun visar mitt i denna kris ännu ett positivt resultat, vilket är mycket glädjande. Resultatet visar på ett plus på 14 mkr. Ett orosmoln är de varsel som lagts inom industrin och som också drabbat våra företag. Vilket i sin tur kommer att inverka negativt på kommande års skatteintäkter. Samtidigt som kommunens ekonomi utvecklar sig positivt så händer det fortfarande mycket runt om i kommunen. Det byggs nytt och satsas både i de södra och norra delarna. Att det går åt rätt håll kan avläsas i de turismekonomiska mätningarna som genomförs årligen. Antalet gästnätter i kommunen ökar tack vare de satsningar som gjorts inom turismsektorn. Och när turisterna blir fler så vet vi att försäljningen i handeln ökar. Kommunen har under året jobbat hårt för att ta höjd i olika infrastrukturprojekt såsom ny väg till Branästoppen, Torsbyflyget, omlastningscentral, 62:an, E16, E45, och Fryksdalsbanan. För att nå goda resultat innebär det ett enträget lobbyarbete under många år. Expansion pågår fortfarande i Branäsområdet om än i lite lugnare takt. Nya fritidshus byggs och antalet skiddagar ökar alltjämt. Även antalet resenärer som reser från och till Torsby Flygplats har under 2008 ökat. Bland många andra spännande saker som hänt under året märks starten av om och tillbyggnad av Frykenskolan. Detta är ett tydligt exempel på att tack vare en god ekonomisk hushållning kan investeringar göras i bra projekt med hög kvalitet. Även om kommunens ekonomi utvecklas positivt så finns det alltjämt problem och utmaningar för kommunen. Torsby kommun minskar alltjämt i befolkning. Minskningen 2008 stannade vid 171 personer och trenderna med utflyttning och minskat barnafödande är tydlig. För att kunna vända på de trenderna måste vi fortsätta vårt arbete med att göra Torsby kommun till en attraktiv plats att leva och verka på. För att klara detta måste vi fortsatt ha en god ekonomi som medger nysatsningar. Våra förvaltningar måste fortsätta sitt arbete med att anpassa verksamheterna utefter nya förutsättningar. Man kommer att ställas inför uppgiften att både dra ner och i vissa fall utöka verksamheten där efterfrågan ökar. Vi skall även fortsättningsvis bedriva bra verksamheter, kunna investera i vår gemensamma framtid och skapa utrymmen som medger att vi på lång sikt kan amortera på våra skulder. Slutligen vill jag framföra min stora uppskattning till vår kunniga personal och engagerade förtroendevalda som varje dag oförtrutet levererar god service till alla våra kommuninnevånare. Det är tack vare detta engagemang vi kan redovisa så fina resultat och kan vara så stolta över vår kommun. Håkan Laack (S) kommunstyrelsens ordförande

4 4 Torsby kommun Årsredovisning 2008 Axplock ur 2008 Februari 6 Förre IFK Velen och Torsby IF spelaren Marcus Berg gör debut i svenska fotbollslandslaget. Matchen mot Turkiet slutar trots det Under bokslutberedningen för bokslut 2007 redovisas ännu ett plusresultat för kommunen, närmare bestämt på 16,4 mkr. Mars 10 Tekniska avdelningen har upprättat förslag till ny VA-taxa som ska gälla för Maj 5 Förre skidskytten och OS-medaljören Mikael Löfgren från Torsby presenteras som förbundskapten för det framgångsrika norska skidskyttelandslaget. 22 Regeringen beslutade att länsväg 239 på delen mellan Torsby och den norska riksgränsen skall vara riksväg. Juni 2 Fotbollstränaren Sven-Göran Eriksson presenteras officiellt som förbundskapten i Mexico. Svennis skall försöka föra Mexico till VM i Sydafrika Eleverna på Frykenskolan har tagit sommarlov och nu startar till- och ombyggnadsarbetet av skolan. Till höstterminen 2009 ska arbetet vara klart. 30 Bograngens förskola och förskoleklass avvecklas. Juli 4-6 Rallycross EM i Höljes arrangeras. Hela personer kom i år och de fick se den förre rallyvärldsmästaren Marcus Grönholm ta hem segern. Augusti 1 Svennis Cup avgörs på fotbollsplaner i Torsby. 116 pojk- och flicklag spelar i sex olika klasser. September 11 Dagen före Torsbymârten blir ombyggnaden av Järnvägsgatan i centrala Torsby färdig. 16 En stor brand inträffade i ladugården vid Stensgård utanför Torsby. 20 Sveriges EU-kommissionär Margot Wallström besöker Sahlströmsgården och hon pratar bland annat om klimatförändringar i världen. 28 Filmen Rallybrudar har världspremiär på biografen Stjärnan i Torsby. Huvudrollsinnehavarna Eva Röse och Marie Robertsson fanns i publiken. Oktober 1 Stjerneskolan blev den 1 oktober en av 26 skolor i Sverige som är certifierad som FN-skola. 5 Avslutning av Höstglöd - en kulturvecka, som samlade ca 1400 personer på olika kulturaktivitter under 9 dagar. Programmet spände mellan kammarmusik och dragspel, föredrag om Selma Lagerlöf och bastubad. 23 Vildmark i Värmland hamnade på fjärde plats när internationella researrangörer nominerade Sveriges bästa turistupplevelse - Trip Global Award. Övriga nominerade till priset var Stockholms stad, Säfsen, Ishotellet (som vann priset) och Vasamuséet. November 10 Kommunstyrelsen beslutar om kommunens taxor för Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska ta över ansvaret för driften av Fortum Ski Tunnel Torsby. December 11 Allt fler reser med flyget från Torsby flygplats till Stockholm. Nya siffror visar att resandet ökat med 33 % i november månad jämfört med november 2007.

5 2008 Årsredovisning 5

6 6 Torsby kommun Årsredovisning 2008 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Internationell ekonomi 2008 var ett händelserikt år i den internationella ekonomin. Under hösten drabbades världen av den så kallade finanskrisen. Bank- och kreditväsendet hamnade i stora svårigheter världen över. Krisen har redan skördat offer. Exempelvis har investmentbanken Lehman Brothers gått i konkurs medan en rad andra internationella banker har köpts upp eller förstatligats, helt eller delvis. När slutet av året närmade sig hade finansmarknaden stabiliserat sig en aning. Återgången till en mer normalt fungerande marknad har inletts, men ljusningen är ännu så länge liten. Den globala ekonomiska inbromsningen har varit kraftig och BNP har sjunkit både i USA, Japan och en rad Europiska länder. Med tiden väntas dock förtroendet bland världens konsumenter öka igen och då kan handelsutvecklingen ta fart på allvar. Svensk ekonomi Den svenska ekonomin har även den försämrats under Den relativa arbetslösheten hade i december stigit till 6,4 %. Det betydde i sin tur att efterfrågan minskade vilket har dämpat inflationen. Under året har Riksbanken försökt att få fart på ekonomin genom att vid ett antal tillfällen sänka sin styrränta vilket får till följd att de rörliga räntorna blir lägre. Konsumtionen och exporten har dock fortsatt att minska och ser ut att fortsätta med det under Även arbetslösheten ser ut att fortsätta stiga under det kommande året. Kommunernas ekonomi Sveriges kommuner visar varierande resultat för De flesta kommunerna visar fortsatt positivt resultat. Fler kommuner har dock redovisat negativa resultat jämfört med 2007, 25 procent av kommunerna jämfört med 11 procent för Den kommunala ekonomin har ett par år med ansträngd ekonomi att vänta. Arbetslösheten är på väg uppåt och då minskar antalet arbetade timmar vilket leder till att skatteintäkter för kommunerna blir lägre. En ökad arbetslöshet leder också till att fler människor behöver försörjningsstöd från kommunerna. Samtidigt med detta ökar sedan också pensionsutbetalningarna när de stora årskullarna nu har börjat gå i pension. Torsby kommuns ekonomi Torsby kommun fortsätter att redovisa stabila resultat års resultat var bra, men en bit ifrån det mål som fullmäktige satt på ett överskott på 5 % av skatteintäkterna. Ett mål i den storleken är nödvändigt för att kommunen ska klara av de löpande ekonomiska åtagandena, kunna investera i framtida satsningar, klara av pensionsutbetalningarna och kunna parera för andra framtida utmaningar. Ett problem för Torsby kommun är befolkningsminskningen. Samtidigt som skatteintäkterna minskar kan befolkningsminskningen resultera i att kommunen i slutändan får mindre intäkter då olika statsbidrag utbetalas per invånare. Skatteutjämningssystemet är tänkt att kompensera kommuner som har lägre skattekraft än genomsnittet. Detta sker genom inkomstutjämningen. Kostnadsutjämningen skall kompensera de kommuner som har strukturella merkostnader. Utjämningssystemen är ständigt omstridda. Inför 2008 genomfördes två mindre justeringar i systemen. Kommunens invånarantal har på 10 år (från till ) minskat med personer. Av dessa personerna har kommunen förlorat netto personer på grund av att det dör fler personer än vad som föds. Kommunen har dessutom förlorat netto 288 personer på grund av att det flyttat ut fler personer än vad som flyttat in. Även i grannkommunerna Sunne och Hagfors minskar befolkningen, minst i Sunne och mest i Hagfors. Torsby kommuns befolkningsstruktur är i många delar annorlunda än Sverige som helhet. Kommunen har en lägre andel yngre invånare och en betydligt högre andel med äldre invånare.

7 2008 Årsredovisning 7 Arbetslösheten i kommunen är fortfarande förhållandevis låg. Vid utgången av 2008 var 2,1 % av kommunens befolkning arbetslösa. Arbetslösheten har dock ökat i början av 2009 och mycket tyder på att arbetslösheten kommer att fortsätta öka under året. Befolkningsutveckling 31/ /12-08 År Total bef. förändr Folkmängd Födelsenetto Flytt- nings- netto Justering Summa Invånarantalet per församling Församling Förändring Fryksände ,0 % Lekvattnet ,4 % Vitsand ,3 % Östmark ,8 % N. Finnskoga ,4 % S. Finnskoga ,5 % Dalby ,2 % Norra Ny ,4 % Totalt 31 dec ,3 % Jämförelse Torsby och grannkommunerna År Torsby Sunne Hagfors Diff %-förändr -10,2 % -1,4 % -12,1 %

8 8 Torsby kommun Årsredovisning 2008 God ekonomisk hushållning Inom ramen för god ekonomisk hushållning presenteras här en samlad bild av hur väl verksamheterna har uppnått kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för ekonomi och verksamhet. Utvärderingen skall visa om verksamheterna bedrivs effektivt, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninvånarnas behov och förväntningar och dessutom bedrivas innanför den av fullmäktige tilldelade budgeten. För att nå god hushållning krävs ett systematiskt arbete efter den styrmodell med målstyrning och budget som fastställts av kommunfullmäktige och att verksamheterna har förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året. Övergripande mål Torsby kommun upprättar övergripande verksamhetsmässiga mål som direkt är knutna till kommunens långfristiga mål och visioner. Att koppla ihop dessa mål med ekonomin gör att dessa mål relaterar till god ekonomisk hushållning. Målen beskriver dessutom dåtid, nutid och framtid vilket ger en bättre bild av hur realistiskt det är att målet uppnås i framtiden. Dessutom belyses målen ur minst fyra perspektiv: ekonomi, kvantitet, kvalitet och personal. Detta uppfyller kraven att beskriva samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekt och säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. De övergripande målen är: En yngre befolkning. Goda kommunikationer. Flera naturnära, unika och attraktiva boenden. En ytterligare utvecklad turism och upplevelsenäring. Högre förädlingsgrad, kompetens och kvalitet. En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild. Finansiella mål Torsby kommun har tagit fram flera ekonomiska mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa mål ska ta hänsyn till både kort och lång sikt och fastställa hur mycket en verksamhet får kosta, vilka investeringsbehov/planer som finns och till sist hur klarar kommunen de ökade pensionsåtagandena. Finansiella mål 2008 Kommunen ska varje år redovisa ett positivt resultat som motsvarar 5 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive finansnetto. Kommunens totala långfristiga låneskuld bör inte öka. Detta innebär att kommunens investeringar (re- och nyinvesteringar) skall finansieras med egna medel (resultat och avskrivningar) kommer det eventuella överskott av årets avsättning om 1 % för att täcka semesterlöneskulds-förändringen inte att återföras till förvaltningar och nämnder utan avsättas till framtida pensions-utbetalningar. Från och med 2009 kommer denna avsättning att höjas till 2 % för att öka betalningstakten på pensionsskulden. Analys Resultatet på 13,85 mkr motsvarar 2,2 % av kommunens intäkter. Målet är inte uppfyllt. Under 2008 har 200 tkr amorterats. Ingen nyupplåning har skett och alla investeringar har klarats med egna medel. Målet är uppfyllt. Kommunen har föreslagit en ändring av detta mål. Överskottet ska användas till att betala tillbaka på kommunens lån istället för framtida pensionsavsättningar. (röd) = inte uppnått målet (gul) = ändrat målet (grön) = uppnått målet

9 2008 Årsredovisning 9 Verksamhetsmål I slutet av 2007 fastställde fullmäktige verksamhetsmål för Nedan finns ett urval av mål och utfall, fler mål och utfall redovisas under varje nämnd i kapitlet verksamhetsberättelser. Förvaltning Utfall 2008 Mål 2008 Utfall 2007 Kommunstyrelsen, tekniska avdelningen Pris per m 3 vatten Driftkostnader fastighet kr/m Pris per meter gata Kommunstyrelsen, kost och städ Kostnad per portion 51,31 40,50 42,62 Antal portioner per anställd Omsorgsnämnden Äldreomsorg: Nettokostnad per plats i äldreboende Äldreomsorg: Nettokostnad per utf. hemtjänsttimme i. u* IFO: Nettokostnad stöd per invånare IFO: Utbetalat per hushåll med stöd Handikappomsorg: Nettokostnad per plats i gruppboende Handikappomsorg: Nöjd kundindex i procent i. u* Barn- och utbildningsnämnden Pris per barn i barnomsorg Gymnasiebehöriga i år 9, vt-2008 i procent 89, ,4 Pris per elev i gymnasiet Genomsnittligt meritvärde för avgångselever år ,5 Gymnasieelever med slutbetyg i procent 94, Genomsnittligt betygspoäng, gymnasieskolan 13,3 13,8 13,8 Kulturnämnden Antal kulturkronor per invånare 783, ,16 Fritidsnämnden Pris per badande i TorsbyBadet Pris per badande i Sysslebäcksbadet Simkunnighet år 5 enligt SLS i procent Miljö- och byggnämnden Kostnadstäckning i procent * i.u. = ingen uppgift

10 10 Årsredovisning 2008 Finansiell analys Resultatet för 2008 uppgår till tkr ( tkr år 2007). Enligt budgetbesluten skulle årets resultat ha varit 13,6 mkr. Kommunen klarar av budgetmålet trots att en negativ skatteavräkning på 3,9 mkr. Pensionskostnaderna har istället varit lägre än befarat. Årets resultat innebär att kommunen även detta år uppfyller det lagstadgade balanskravet där de löpande intäkterna skall vara större än de löpande kostnaderna. Verksamheternas nettokostnader, där avskrivningar och pensionskostnader ingår, uppgår år 2008 till tkr vilket är en positiv avvikelse från budgeten med 2,2 mkr. Nämndernas driftnetto avviker med -7 mkr. Summan av avskrivningar, pensionskostnader och nedskrivningar väger upp detta. Skulden för semesterlön och övertid har under 2008 minskat med 385 tkr. Årets resultat Det redovisade resultatet för år 2008 visar på ett överskott på 13,8 mkr. Föregående år uppgick resultatet till 16,4 mkr. Därmed kan kommunen för sjunde året i rad redovisa ett plus i verksamheten. Även 2008 års resultat har påverkats av en del poster som inte budgeterats. I samband med bokslutsarbetet har en del fastigheter skrivits ned i värde. Vidare har även driftbidrag på sammanlagt 3,2 mkr till två av kommunens bolag belastat resultatet. Vid bedömning av huruvida kommunen har klarat av det lagstadgade balanskravet måste hänsyn tas till de poster som ej får räknas in vid bedömningen. Dessa poster är i Torsbys fall reavinster eller reaförluster vid försäljning av fastigheter samt de nedskrivningar som gjordes i samband med bokslutet. Reavinsterna räknas bort medans reaförluster och nedskrivningarna läggs till Tkr Resultat Reaförlust Nedskrivningar Resultat enligt balanskravet Mkr 8,4 Resultatutveckling 10,5 Finansnetto Finansnettot utgör skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. Under första halvåret av 2008 steg räntan, för att sedan sjunka snabbt mot slutet av året. Kommunen har inte behövt nyttja lånelöften från fullmäktige, vilket gör att finansnettot blir bättre än budgeterat. De investeringar som har gjorts har klarats av med egna medel. Finansnettot är alltså i likhet med tidigare år negativt, för ,5 mkr. Räntekostnaden för anläggningslånen var under året 13,8 mkr (13,6 mkr år 2007). Räntekostnaden har således ökat under Under 2008 har ingen nyupplåning skett, men 200 tkr har amorterats. Under upptakten av 2009 har räntan fortsatt nedåt och marknadens bedömning är att räntan kommer förbli låg under Medlemskapet i Kommuninvest hjälper till att hålla ner räntekostnaderna. I de finansiella kostnaderna ingår även den finansiella delen av kommunens pensionsavsättningar. Räntekostnaden för pensionsavsättningarna uppgick till 159 tkr (137 tkr år 2007). Ränteintäkterna har jämfört med 2007 ökat med cirka 718 tkr under Sammantaget betyder allt detta att finansnettot visar en positiv avvikelse mot budget på 1,5 mkr. 12,1 16,4 13,

11 2008 Årsredovisning 11 Utveckling av finansnettot Mkr 0, ,0-4,0-6,0-8,0 löpande verksamheten. Om nettokostnaderna överstiger skatter och bidrag betyder det att kommunen får låna medel till driften, lån sker då från det egna kapitalet. Nettokostnadsandelen beräknas genom att nettokostnaderna inklusive finansnetto jämförs med skatteintäkter och generella statsbidrag. Om procentsatsen är 100 eller lägre betyder det att kommunen, i princip, klarar det lagstadgade balanskravet. En procentsats under 100 visar även att det finns utrymme för investeringar med egna medel. -1 0,0-1 2,0-8,8-9,0-9,8-10,9-10,5 Nettokostnadsandel Skatter och bidrag Årets skatteintäkter uppgår till sammanlagt 430,7 mkr (418 mkr år 2007). Detta är 3,7 mkr sämre än budgeterat. Orsaken till denna avvikelse står att finna i skatteavräkningen som uppgår till -4,0 mkr. Skatteavräkningen är inte budgeterad eftersom utfallet inte är känt förrän alla deklarationer är granskade och Sveriges Kommuner och landsting lämnat sin prognos över skatteunderlagets tillväxt. Från och med 2001 års bokslut tillämpar kommunen den modell för bokföring av skatteavräkningen som rekommenderas av Rådet för kommunal redovisning. Denna säger att bokslutsårets beräknade avräkningsfordran eller avräkningsskuld för kommunalskatt skall bokföras. För att beräkna denna avräkning används Sveriges Kommuner och landstings prognoser. Intäkterna för utjämningsbidragen avviker mot budget med 0,2 mkr. Jämfört med föregående år har dessa bidrag ökat med drygt 9 mkr. Det generella sysselsättningsstöd som kommunen erhållit tidigare ingår från och med 2007 i de generella statsbidragen. Verksamhetens nettokostnad De externa nettokostnaderna uppgår för år 2008 till 607 mkr, vilket är 2,2 mkr lägre än budgeterat. År 2007 uppgick nettokostnaderna till 582 mkr. Därmed har nettokostnaderna ökat med 4,3 % under året. En betydande faktor för kommunens ekonomi är hur nettokostnaderna och finansnettot utvecklas i förhållande till skatter och bidrag. Denna relation, nettokostnadsandelen, visar hur stor del av skatter och bidrag som går till den 9 9,0 % 9 8,8 % 9 8,6 % 9 8,4 % 9 8, 5 % 9 8,2 % 9 8, 2 % 9 8,0 % 9 7, 9 % 9 7,8 % 9 7, 8 % 9 7,6 % 9 7,4 % 9 7,2 % 9 7, 3 % 9 7,0 % Pensioner De pensionskostnader som bokförts under året är bland annat följande: Individuell pension som uppgår till cirka fem procent på utbetalda löner. Kostnaden har bokförts på den verksamhet där den anställdes lön bokförs. Denna kostnad har i år uppgått till 15,6 mkr. Här tillkommer en löneskatt på 24,26 % (3,8 mkr). Faktiska pensioner som utbetalats till tidigare anställd personal uppgick år 2008 till 10,9 mkr. Löneskatten för dessa uppgår till 2,6 mkr. Under året har även en försäkringspremie avseende pensioner betalats. Utgiften för denna uppgår till 3,0 mkr. Denna försäkring har tecknats för att trygga kommunens pensionsskuld per Pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 redovisas sedan 1998 utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Beloppet per uppgår till 343 mkr inklusive löneskatt.

12 12 Årsredovisning 2008 Eget kapital I det egna kapitalet ingår kommunens anläggningskapital och rörelsekapital. Det egna kapitalet utgör skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder. Per uppgår det egna kapitalet till 224,6 mkr, en ökning med 14 mkr (årets resultat). Mkr Utveckling eget kapital A n lä g g n in g skap ita l Rö re le se ka p ita l E g e t ka p ita l Soliditet Soliditeten är ett nyckeltal som mäter eget kapital i förhållande till totala tillgångar. För år 2008 uppgår soliditeten till 33 %. Det betyder att soliditeten förbättrats med två procentenheter jämfört med föregående år. Det förklaras främst av att kommunen återigen redovisar ett starkt resultat. Soliditetsmåttet 33 % betyder att våra tillgångar till 33 % är finansierade med egna medel och 67 % har finansierats genom att kommunen lånat pengar. Pensioner som intjänats före 1998 redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Skulle denna skuld ligga på balansräkningen skulle kommunen ha en soliditet som understiger 0. Likvida medel De likvida medlen utgörs av sådana medel som snabbt kan tas i anspråk, det vill säga kassa och bankmedel. Per uppgår de likvida medlen till 41,2 mkr vilket är en förbättring med 3,9 mkr jämfört med året innan. Under 2008 har investeringstakten varit högre än 2007 vilket har minskat de likvida medlen. Detta vägs dock upp av ett starkt resultat. Vid årsskiftet fanns det dessutom 15 mkr placerade på kortsiktig ränteplacering. Rörelsekapitalet, skillnaden mellan omsättningstillgångar (kortfristiga fordringar och likvida medel) och kortfristiga skulder har under året ökat från -30 mkr till -36 mkr. Denna försämring förklaras med att kommunen minskat de kortfristiga fordringarna. Att rörelsekapitalet är negativt betyder att de likvida medel kommunen har till förfogande inte räcker till att betala alla kortfristiga skulder. 3 4 % 3 3 % 3 2 % 3 1 % 3 0 % 2 9 % 2 8 % 2 7 % 2 6 % 2 5 % 2 9 % Utveckling av soliditeten 2 8 % 2 9 % 3 1 % 3 3 % Mkr 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Utveckling likvida medel 41,2 36,7 37,3 26,9-2,

13 2008 Årsredovisning 13 Finansieringsgrad Vid bokslutstidpunkten uppgick skulden på kommunens anläggningslån till 332,6 mkr, vilket är på samma nivå som föregående år. Under året har kommunen amorterat 200 tkr. Nedan åskådliggörs lånefinansieringsgraden. Denna visar relationen mellan total långfristig låneskuld och summan av anläggningstillgångar. Det vill säga hur stor del av tillgångarna har byggts upp med lånade medel. Den långfristiga skulden uppgår som nämnts till 332,6 mkr och anläggningstillgångarna är bokförda till 598 mkr. Årets amorteringar har påverkat finansieringsgraden i positiv riktning. 6 0 % 5 9 % 5 8 % 5 7 % 5 6 % 5 5 % 5 4 % 5 3 % 5 2 % 5 1 % 5 0 % 5 2 % Lånefinansieringsgrad 5 7 % 5 9 % 5 8 % 5 6 % Huvuddelen av kommunens anläggningslån är placerade på relativt kort sikt till en fast ränta. Ambitionen är att ha lånens förfallodag jämnt fördelade över en period på cirka tio år. Under året har ingen utlandsupplåning förekommit. I de fall lån finansierat bostadsbyggande betalas lånekostnaderna med hyran. Övriga lånekostnader betalas via kommunalskatten. en av nettokostnader och skatte- och bidragsintäkter. Överskottet av intäkterna skall vara tillräckligt stort för att minst klara av räntekostnader och pensionsutbetalningar Känslighetsanalys Om... Mkr Utveckling av nettokostnad och skatteoch bidragsintäkter Skatte - och bidragsintäkter N ettokostnader...så (mkr) Löneökning med 1 % -5,3 10 heltidstjänster +/- 3,8 Ökad upplåning med 10 mkr -0,2 Ränteförändring med 1 % +/- 3,3 Ändring av generella statsbidr med 1% +/- 2,2 Förändring av kommun skatt med 1 kr +/ Utveckling av nettokostnader Nettokostnaden är skillnaden mellan intäkter och kostnader. Ökningen av nettokostnaden skall vid optimala förhållanden inte öka mer än skatte- och bidragsintäkter. Detta för att inte riskera att ett ekonomiskt underskott uppstår i verksamheterna. I nedanstående diagram åskådliggörs utveckling-

14 14 Årsredovisning 2008 Driftredovisning* Nettoutfall Nettobudget Avvikelse Nämnd (tkr) Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Skogsförvaltningen Fastighetsförsäljning Fritidsnämnden Kulturnämnden Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Miljö- och byggnämnden EU-samordning Räddningsnämnden Valnämnden Överförmyndare Driftnetto Avgår kapitalkostnader Avskrivningar Nedskrivningar Pensionsutbetalningar Verksamhetens nettokostnader * Inkl. interna transaktioner Investeringsredovisning Nämnd (tkr) Redovisat 2008 Total budget Avvikelse Kommunstyrelsen Fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnämnden Räddningsnämnden Summa investeringar Mkr 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Nettoinvesteringar 7 7,8 4 8,5 4 4,6 3 1,6 2 4,

15 2008 Årsredovisning 15 Kommunens personal Antalet tillsvidareanställda inom Torsby kommun är personer. Det är en liten minskning sedan föregående år (1217). Av dessa har 45 % en anställning på deltid. Om vi enbart ser på kvinnornas andel utgör de deltidsanställda 52 %. Som deltid räknas allt som inte är heltidsarbete (100 %). Under 2008 har det tillkommit utbetalning i någon form av pension till 70 anställda. 10 anställda har under året helt eller delvis avslutat sin anställning med överenskommelse om särskild avtalspension. Kostnader exklusive löneskatt för utbetalda pensioner uppgår till 10,3 mkr, fördelat på 681 personer. Pensionspremier förmedlade till individuellt val för nuvarande anställda är 15,9 mkr. Ålder och lön Medelåldern bland Torsby kommuns anställda är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Medelåldern ligger nu på 47,2 år jämfört med 47,4 år för föregående år utgjorde kvinnornas medellön 86,9 % av männens medellön. Motsvarande siffra för 2008 är 88,2 %. Ur jämställdhetssynpunkt kvinnor/män innebär detta en liten förbättring. Antalet medarbetare: antal tillsvidareanställda per förvaltning och ålder Förvaltning år år år år 60- år Summa Räddningsnämnden Kommunstyrelsen Fritidsnämnden Kulturnämnden Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Miljö- och byggnämnden Summa Antalet årsarbetare* Förvaltning Räddningsnämnden Kommunstyrelsen Fritidsnämnden Kulturnämnden Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Miljö- och byggnämnden Medellön tillsvidareanställda per förvaltning och kön Förvaltning Kvinnor Män Totalt Räddningsnämnden Kommunstyrelsen Fritidsnämnden Kulturnämnden Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Summa Miljö- och byggnämnden *Årsarbetare anger hur många anställda Torsby kommun skulle ha haft om den faktiska sysselsättningen för månadsavlönade och antalet timmar för timavlönade summerats till heltidsanställningar. Hela kommunen

16 16 Årsredovisning 2008 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har minskat både bland män och kvinnor och även inom samtliga åldersgrupper. Sjukfrånvaron är redovisad i timmar av ordinarie arbetstid för samtliga anställda. Sjukfrånvaro för samtliga anställda Samtliga Kvinnor Män Ordinarie arbetstid, timmar Sjukfrånvaro i timmar Sjukfrånvaro i % 5,77 6,28 4, ,67 7,16 5,29 Sjukfrånvaro 60 68,26 68,07 69,05 dagar eller mer, i % av total sjukfrånvaro ,49 75,68 74,76 Antal sjukdagar per årsarbetare och förvaltning Förvaltning Sjukdgr totalt Sjukdgr/ årsarb 2008 Sjukdgr/ årsarb Fritidsnämnden Kulturnämnden Barn- och Kommunstyrelsen utbildningsnämnden Omsorgs- nämnden Miljö- och byggnämnden Totalt Sjukfrånvaro samtliga anställda uppdelat i kön och åldersgrupper Kvinnor Män - 29 år år 50 - år - 29 år år 50 - år Ordinarie arbetstid, timmar Sjukfrånvaro i timmar Sjukfrånvaro i % 2,82 5,38 7,92 0,51 3,60 5, ,97 6,03 9,47 6,52 3,37 6,58 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer, i % av total sjukfrånvaro 20,97 65,64 73,30-61,16 73, ,03 73,18 79,65 83,84 65,35 76,79

17 2008 Årsredovisning 17 Politisk organisation Torsby kommun leds av kommunfullmäktige. För att utföra den verksamhet som fullmäktige beslutar om finns kommunstyrelsen och sju nämnder: barn- och utbildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, miljö- och byggnämnden, omsorgsnämnden, räddningsnämnden och valnämnden. I kommunen finns också en överförmyndare. Kommunfullmäktige har till sin hjälp en valberedning och politiskt valda revisorer med stöd av sakkunniga. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ, har 41 ledamöter (mandat). Ordförande i kommunfullmäktige under 2008 var Eva-Lena- Gustavsson (s), Stefan Andersson (m) var förste vice ordförande och Ann-Louise Arvidsson (s) andre vice ordförande. Mandatfördelning Politiskt parti Antal mandat Socialdemokraterna 19 Moderata Samlingspartiet 8 Centerpartiet 6 Vänsterpartiet 4 Kristdemokraterna 1 Miljöpartiet de gröna 1 Folkpartiet 1 Sverigedemokraterna 1 Kommunstyrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvaret för hela kommunens utveckling och ekonomiska förvaltning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Utöver kommunstyrelsen finns det i kommunen sju kommunala nämnder med olika ansvarsområden. Nämnderna skall följa de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om. Nämnderna är också skyldiga att se till att verksamheterna bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd var Håkan Laack (s). Vice ordförande var Agneta Amneteg (m). Nämnder* Antal ledamöter Kommunstyrelsen (2) 11 Barn- och utbildningsnämnden (1) 11 Omsorgsnämnden (1) 11 Miljö- och byggnämnden 9 Fritidsnämnden 7 Kulturnämnden (1) 7 Valnämnden 7 Räddningsnämnden 5 Överförmyndarnämnden 3 *Siffran inom parentes avser det antal utskott nämnden/styrelsen har Partiernas representation De politiska partierna har olika många platser i nämnder och styrelser bl.a. beroende på partiets storlek. I några nämnder/styrelser är vissa partier endast representerade på ersättarplats. Nämnd Ledamot/ De politiska partierna Ersättare s mp v m c kd fp KS Ledamot Ersättare BUN Ledamot Ersättare ON Ledamot Ersättare MBN Ledamot Ersättare FN Ledamot Ersättare KN Ledamot Ersättare ValN Ledamot Ersättare RN Ledamot Ersättare 1 1

18 18 Årsredovisning 2008 Torsby kommuns politiska organisation Torsby Utveckling AB (tillsammans med näringslivet) Överförmyndarnämnden Kommunfullmäktige Valberedning Revision Torsby Förvaltnings AB Torsby Flygplats AB Torsby Bostäder AB Arbetsutskottet Samhällsutskottet Kommunstyrelsen Fritid i Nord- Värmland AB (tillsammans med näringslivet) Barn- och utbildningsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Miljö-och byggnämnden Omsorgsnämnden Räddningsnämnden Valnämnden

19 2008 Årsredovisning 19 Verksamhetsberättelser Barn- och utbildningsnämnden Fritidsnämnden Kommunstyrelsen Kulturnämnden Miljö- och byggnämnden Omsorgsnämnden Räddningsnämnden Överförmyndarnämnden... 60

20 20 Årsredovisning 2008 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Hans Lass (S), vice ordförande: Anna-Lena Carlsson (M). Antal ledamöter: 11 st. Resultat (tkr) Utfall 2008 Budget 2008 Avvikelse Utfall 2007 Utfall 2006 Intäkter Kostnader Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Driftnetto Driftbidrag Förändring eget kapital Verksamhetsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola (309 barn), familjedaghem (72 barn), fritidshem (293 barn), förskoleklass/grundskola (1174 elever), grundsärskola (25 elever), kulturskola (351 elever), gymnasieskola (773 elever), gymnasiesärskola (28 elever) och kommunal vuxenutbildning (70 elever). Inom parentes anges antal barn och elever per I kommunen finns också tre föräldrakooperativ med 63 förskolebarn samt 28 fritidsbarn. Kommunen har också tre friskolor med sammanlagt 101 elever. Viktiga händelser under året Ny budgetprocess har genomförts. Verksamhetsanpassning har resulterat i en reducering med cirka ett 30-tal tjänster. Byte har skett inom förvaltningen mellan biträdande skolchef och skolchef. Skolverket kom under hösten på inspektion. Rapport kommer under våren Arbetet med skolplanen har fortsatt. Nytt datajournalsystem för skolsköterskorna har införts. Bograngens förskola och förskoleklass har avvecklats. En ny avdelning på förskolan Kvisten har öppnats tack vare att det finns ett ökat barnomsorgsbehov i Sysslebäcksområdet. Dagbarnvårdarorganisationen har minskat med två anställda, (Oleby och Torsby). Frykenskolans ombyggnation har påbörjats. Tre olika föräldraprojekt inom barnomsorg och grundskola har pågått, Komet, Nya steg och ÖPP. Träningsskolan har infört digital (datorstödd) dagbok för elever, där de själva berättar för föräldrar vad de gjort under dagen. Komvux har omorganiserats. Stjerneskolan har som andra skola i Värmland startat en inriktning inom samhällsprogrammet mot diplomerad gymnasieekonom. Stjerneskolan blev under 2008 en av 26 skolor i Sverige som är certifierad FN-skola. Utökat intag har skett på två av gymnasiets idrottsinriktningar (längd och alpint).

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Struktur & innehållsförteckning

Struktur & innehållsförteckning TORSBY KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2006 Årsredovisning 2006 Introduktion och översikt Introduktion och översikt Block 1 3 Ordförande har ordet Struktur & innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Block 4 16

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2013. Godkänd av kommunfullmäktige 2014-00-00 00

Årsredovisning 2013. Godkänd av kommunfullmäktige 2014-00-00 00 Årsredovisning 2013 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-00-00 00 Innehåll Ordförande har ordet 3 Några händelser 2013 Några händelser 2012 4 5 Politisk organisation 7 Organisationsschema 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer