Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter"

Transkript

1 Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter 00323/07/SV WP 131 Arbetsdokument om behandling av hälsorelaterade personuppgifter i elektroniska patientjournaler (EPJ) Antaget den 15 februari 2007 Artikel 29-gruppen har inrättats enligt artikel 29 i direktiv 95/46/EG. Den är ett oberoende rådgivande EU-organ för frågor som rör skydd av personuppgifter och personlig integritet. Gruppens uppgifter beskrivs i artikel 30 i direktiv 95/46/EG och i artikel 15 i direktiv 2002/58/EG. (Gruppens fullständiga namn är arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandling av personuppgifter.) Sekretariatet för gruppen tillhandahålls av direktorat C (Civilrättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap) vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättvisa, frihet och säkerhet, BE-1049 Bruxelles Brussel. Kontorsadress: LX-46 01/43. Webbplats:

2 SAMMANFATTNING I det här arbetsdokumentet om behandling av hälsorelaterade personuppgifter i elektroniska patientjournaler presenterar artikel 29-gruppen riktlinjer om hur regelverket för skydd av personuppgifter skall tolkas när det gäller elektroniska patientjournaler (i fortsättningen kallade EPJ). Artikel 29-gruppen lägger fast vissa allmänna principer och redogör för de förutsättningar för skydd av personuppgifter som gäller för införandet av EPJsystem och vilka skyddsmekanismer som kan passa. Först behandlas det allmänna regelverket för skydd av personuppgifter tillämpat på EPJsystem. Med utgångspunkt i det generella förbud mot behandling av hälsorelaterade personuppgifter som finns i artikel 8.1 i dataskyddsdirektivet 95/46/EG behandlas möjligheten att tillämpa undantagen enligt artikel på EPJ-system. Därvid betonas att dessa undantag måste tolkas restriktivt. Artikel 29-gruppen diskuterar också ett regelverk som passar speciellt för EPJ-system. Artikel 29-gruppen ger rekommendationer för elva områden där det tycks behövas speciella skyddsmekanismer för EPJ-systemen för att skyddet av personuppgifter om patienter och andra privatpersoner skall säkerställas: 1. Respekt för självbestämmande. 2. Identifiering och autentisering av patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. 3. Läs- och skrivbehörighet till EPJ. 4. Användning av EPJ för andra ändamål. 5. Organisation av EPJ-systemet. 6. Kategorier av uppgifter som lagras i EPJ och sätt att presentera dem. 7. Internationell överföring av patientjournaler. 8. Datasäkerhet. 9. Öppenhet och insyn. 10. Ansvarsfrågor. 11. Funktioner för kontroll av hur data behandlas i EPJ-system. Artikel 29-gruppen uppmanar läkare, annan hälso- och sjukvårdspersonal, vårdenheter samt andra berörda personer, liksom allmänheten, att lämna synpunkter på det här arbetsdokumentet. 2 / 22

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. INLEDNING... 4 II. REGELVERKET FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER TILLÄMPAT PÅ EPJ Allmänna principer Särskilt skydd av känsliga personuppgifter Generellt förbud mot behandling av hälsorelaterade personuppgifter; undantag från detta förbud Artikel 8.2 a: Uttryckligt samtycke Artikel 8.2 c: den registrerades grundläggande intressen Artikel 8.3: Hälso- och sjukvårdspersonals behandling av hälsorelaterade personuppgifter Artikel 8.4: Undantag av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse III. DISKUSSION OM ETT ÄNDAMÅLSENLIGT REGELVERK FÖR EPJ-SYSTEM Respekt för självbestämmande Identifiering och autentisering av patienter och hälso- och sjukvårdspersonal Läs- och skrivbehörighet till EPJ Användning av EPJ för andra ändamål Organisation av EPJ-system Kategorier av uppgifter som lagras i EPJ och sätt att presentera dem Internationell överföring av patientjournaler Datasäkerhet Öppenhet och insyn Ansvarsfrågor Funktioner för kontroll av hur data behandlas i EPJ-system IV. SLUTSATSER / 22

4 ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV ENSKILDA MED AVSEENDE PÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (ARTIKEL 29-GRUPPEN) HAR ANTAGIT FÖLJANDE ARBETSDOKUMENT med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG 1, särskilt artikel 29 och artikel 30.1 b, och med beaktande av artikel 29-gruppens arbetsordning 2, särskilt artiklarna 12 och 14. I. Inledning Syftet med det här arbetsdokumentet är att ge riktlinjer för hur man skall tolka det regelverk för skydd av personuppgifter som är tillämpligt på elektroniska patientjournalsystem (EPJsystem) och att lägga fast några allmänna principer. Vi redogör också för de förutsättningar för skydd av personuppgifter som gäller för inrättandet av rikstäckande EPJ-system, samt vilka skyddsmekanismer som kan passa. Kostnaderna för den offentliga hälso- och sjukvården ökar stadigt, och regeringarna söker nya sätt att lösa detta problem. En av de lösningar som ofta förs fram är elektroniska patientjournaler (EPJ). Andra benämningar är elektroniska hälsojournaler och datoriserade patientjournaler. Dessa benämningar har samma betydelse. I detta arbetsdokument avses med elektronisk patientjournal (i fortsättningen kallad EPJ) en utförlig patientjournal eller liknande dokumentation i elektronisk form, där uppgifter om en persons tidigare och nuvarande fysiska och psykiska hälsotillstånd är registrerade så att de är omedelbart tillgängliga för sjukvårdsinsatser och andra närbesläktade ändamål. 3 Traditionellt har patientjournalerna förts och förvarats separat av olika personalkategorier och vårdenheter, dvs. de är inte sammanförda till en enda gemensam journal. I ett EPJ-system däremot sammanförs journaler från olika källor och olika tidsperioder. EPJ kan på så sätt ge så fullständig information som möjligt om en persons tidigare och nuvarande hälsotillstånd över en lång tidsperiod, kanske för hela livstiden ( från vaggan till graven ). Med EPJ kommer all behörig hälso- och sjukvårdspersonal och behöriga vårdenheter att få tillgång till samlade hälsouppgifter online närhelst de behöver dem. EPJ anses vara ett bra sätt att åstadkomma bättre hälso- och sjukvårdskvalitet eftersom man kan skaffa sig en bättre bild av patienten, göra sjukvårdsinsatserna kostnadseffektivare för att på så sätt komma till rätta med de stegrande kostnaderna för den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. EGT L 281, , s. 31. Texten finns på olika EU-språk på Antagen av artikel 29-gruppen vid dess tredje sammanträde den 11 september Med sjukvårdsinsatser och närbesläktade ändamål avses de ändamål som anges i artikel 8.3 i direktivet. 4 / 22

5 leverera data som behövs för kvalitetskontroll, statistik och planering i den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn, något som också borde inverka gynnsamt på kostnadsläget. En enkätundersökning som gjordes 2005 bland europeiska tillsynsmyndigheter för behandling av personuppgifter visade att rikstäckande EPJ-system är en aktuell och prioriterad fråga i de flesta medlemsstater. Det råder dock stora skillnader när det gäller hur långt man hunnit i införandet: De flesta medlemsstater diskuterar fortfarande EPJ-system medan andra redan har infört dem, åtminstone delvis. Eftersom hälso- och sjukvårdstjänsterna blivit mer oberoende av nationsgränserna, har EUkommissionen understrukit betydelsen av e-hälsovårdstjänster och av datateknisk kompatibilitet (interoperabilitet) mellan elektroniska patientjournaler (se kommissionens meddelande E-hälsovård bättre hälso- och sjukvård för Europas medborgare: Handlingsplan för ett europeiskt område för e-hälsovård 4 ). EU finansierar projekt av betydelse för e-hälsovården, t.ex. inom EPJ och patientidentifiering (det europeiska sjukförsäkringskortet är ett exempel på det sistnämnda området). Vid genomförandet av sådana projekt måste kommissionen tillsammans med medlemsstaterna se till att alla tillämpliga bestämmelser om skydd av personuppgifter följs och att det vid behov införs system som garanterar konfidentialitet och säkerhet för sådana uppgifter 5. Med EPJ blir hälsouppgifterna säkrare och kvalitativt bättre än med traditionella patientjournaler. När det gäller skyddet av personuppgifter är det viktigt att betona att man med EPJ-systemen inte bara kan behandla mer personuppgifter t.ex. i nya sammanhang eller genom sammanställning av uppgifter från flera källor men också göra dem mer lättillgängliga för en större krets av användare än tidigare. Det bör också framhållas att informationen i EPJ-system kan vara av intresse inte bara för hälso- och sjukvårdspersonal den kan också vara intressant för utomstående som försäkringsbolag och polismyndigheter. EPJ-systemen innebär alltså nya risker: Genom att befintliga patientjournaler från olika källor sammanställs blir känslig information lättare tillgänglig och sprids till en större krets. Det ökar också möjligheterna till missbruk betydligt. För merparten av projekt kommer de här riskerna för missbruk att bli verklighet först när systemen är införda i full skala. Men man måste ändå vara medveten om riskerna redan nu, på ett stadium då de flesta existerande modellerna bara tillämpas delvis eller i begränsad omfattning, t.ex. enbart för en begränsad mängd hälsouppgifter eller begränsat till sjukhus i en viss region. Det är nämligen bara en tidsfråga innan systemen kommer att vara heltäckande. II. Regelverket för skydd av personuppgifter tillämpat på EPJ All behandling av personuppgifter i EPJ-system måste följa bestämmelserna om skydd av personuppgifter. Vi vill understryka att de grundläggande bestämmelser som är tillämpliga på EPJ framgår av skäl 2 i ingressen till direktiv 95/46/EG. Det sägs där att systemen för databehandling av uppgifter är till för människornas skull. Oavsett fysiska personers medborgarskap eller hemvist måste systemen respektera dessa personers grundläggande frioch rättigheter särskilt rätten till privatlivet och bidra till ekonomiska och sociala framsteg, handelns utveckling och enskilda personers välfärd. Den grundläggande rätten till skydd av personuppgifter grundar sig huvudsakligen på artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 4 5 KOM(2004) 356 slutlig. Se t.ex. artikel 5.5 i Europaparlamentets och rådets beslut 1786/2002/EG. 5 / 22

6 rättigheterna 6. Närmare bestämmelser finns bl.a. i EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG (i fortsättningen kallat direktivet) och i direktiv 2002/58 7, samt i nationella lagbestämmelser i de medlemsstater som genomfört dessa direktiv. All behandling av personuppgifter i EPJ måste också uppfylla bestämmelserna i Europarådets konvention 108 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (ETS 108) och det tilläggsprotokoll till Europarådets konvention 108 som rör tillsynsmyndigheter och gränsöverskridande flöden av personuppgifter (ETS 181). När det gäller EPJ vill vi speciellt hänvisa till Europarådets rekommendation nr R(97) 5 av den 13 februari 1997 om skydd av hälsouppgifter [Council of Europe Recommendation No. R(97) 5 on the protection of medical data]. Vi hänvisar också till de rekommendationer som ges i arbetsdokumentet om tillgång online till elektroniska patientjournaler (Working Document on Online Availability of Electronic Health Records) från den internationella arbetsgruppen för skydd av personuppgifter inom telekommunikation (International Working Group on Data Protection in Telecommunications) Allmänna principer Registeransvariga som sammanställer uppgifter i EPJ-system måste således följa alla allmänna principer som gäller för skydd av personuppgifter. (Översättarens anmärkning: I den svenska personuppgiftslagen [SFS 1998:204] används termen personuppgiftsansvarig, men i den svenska översättningen av direktivet används registeransvarig för engelskans data controller.) De omfattar bl.a. följande: Principen om användningsbegränsning (ändamålsprincipen): Den här principen, som delvis uttrycks bl.a. i artikel 6.1 b i direktivet, förbjuder ytterligare behandling som är oförenlig med ändamålen för insamlingen av uppgifterna. Principen om relevans och tillförlitlighet: Enligt den här principen i direktivet skall personuppgifter ha relevans för de ändamål de samlas in de får alltså inte omfatta mer än nödvändigt. Om man ändå samlat in onödiga uppgifter måste de utplånas (artikel 6.1 c). Enligt artikel 6.1 d måste uppgifterna också vara riktiga och aktuella. Principen om tidsbegränsat bevarande: Personuppgifter får inte lagras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål för vilket de samlats in eller behandlats ytterligare. Informationskrav: Enligt artikel 10 i direktivet måste registeransvariga som behandlar uppgifter i EPJ lämna viss information till personer om vilka uppgifter registreras. Det är t.ex. uppgifter om registeransvarig, ändamålen med behandlingen, mottagarna av uppgifterna och om den registrerades rätt att få tillgång till de uppgifter som rör honom. 6 Rätten till skydd av personuppgifter är inte absolut och kan begränsas om allmänintresset så kräver. Målen för allmänintresset rättfärdigar dock inte alltid ingrepp i skyddet av personuppgifter. I artikel 8 i EKMR sägs nämligen följande: Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet (EGT L 201, , s ). 8 Dokumentet antaget vid arbetsgruppens 39:e sammanträde i Washington D.C. den 6 7 april Se vidare 6 / 22

7 Registrerades rätt till tillgång till uppgifter: Enligt artikel 12 har en registrerad person rätt att kontrollera att uppgifterna om honom är riktiga och aktuella. Denna rätt gäller utan inskränkning även för uppgifter i EPJ-system. Skyldigheter beträffande datasäkerhet: Enligt artikel 17 skall de registeransvariga vidta åtgärder för att skydda personuppgifter från förstöring genom olyckshändelse eller otillåtna handlingar. De skall även vidta åtgärder mot otillåtet röjande av uppgifterna. Åtgärderna kan vara av organisatorisk eller teknisk karaktär. 2. Särskilt skydd av känsliga personuppgifter Behandling av hälsorelaterade personuppgifter är speciellt känslig och kräver därför särskilt skydd. Personuppgifter definieras så här i artikel 2 a i direktivet: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade). En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, framför allt genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans fysiska, fysiologiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Definitionen av särskilda kategorier av uppgifter finns i artikel 8.1 och lyder så här: Medlemsstaterna skall förbjuda behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa och sexualliv. En uppgift om att en person har skadat foten och är halvt sjukskriven utgör en personuppgift om hälsa i den mening som avses i artikel Det gäller också personuppgifter som har en tydlig och nära koppling till bilden av en persons hälsotillstånd. Uppgifter om intag av läkemedel, alkohol och narkotika samt genetiska data är tveklöst hälsorelaterade personuppgifter, i synnerhet om de är införda i en patientjournal. Även andra uppgifter t.ex. administrativa uppgifter som personnummer och datum för inläggning på sjukhus som finns i medicinsk dokumentation om patientvård måste betraktas som känsliga. Om de inte hade betydelse för vården av patienten skulle och borde de nämligen inte ha funnits med i patientjournalen. Medlemmarna i artikel 29-gruppen drar slutsatsen att alla uppgifter i EPJ och övrig medicinsk dokumentation bör behandlas som känsliga personuppgifter. De omfattas därför inte bara av alla de allmänna bestämmelser om skydd av personuppgifter som finns i direktivet, utan dessutom av de särskilda bestämmelser om behandling av känsliga uppgifter som finns i artikel Generellt förbud mot behandling av hälsorelaterade personuppgifter; undantag från detta förbud Artikel 8.1 i direktivet innehåller ett generellt förbud mot behandling av hälsorelaterade personuppgifter. Det gör också artikel 6 i Europarådets konvention nr 108. Detta särskilda skydd enligt artikel 8.1 kompletterar övriga bestämmelser i direktivet, i synnerhet artiklarna 6 och 7. I artikel 7 fastställs i vilka fall behandling av uppgifter är tillåten. 9 EG-domstolen, dom av den 6 november 2003, mål nr C-101/01 Bodil Lindqvist. 7 / 22

8 Men eftersom det är viktigt att ha tillgång till uppgifter om en patient för att kunna ge rätt behandling, finns undantag från det generella förbudet. Direktivet innehåller bestämmelser om bindande undantag (artikel 8.2 och 8.3) och om ett frivilligt undantag (artikel 8.4). Alla undantag är begränsade och uttömmande och skall tolkas restriktivt. 4. Artikel 8.2 a: Uttryckligt samtycke Enligt artikel 8.2 a gäller följande: Punkt 1 gäller inte om a) den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till en sådan behandling, utom när det enligt medlemsstatens lagstiftning anges att förbudet i punkt 1 inte kan upphävas genom den registrerades samtycke,. a) Ett villkor för att få behandla känsliga uppgifter kan således vara att den registrerade har gett sitt samtycke. 10 Som redan framhållits i våra tidigare arbetsdokument WP och WP är det viktigt att detta samtycke för att vara giltigt oavsett under vilka omständigheter det har getts måste vara uttryck för den registrerades frivilliga, särskilda och informerade viljeyttring, enligt definitionen i artikel 2 h. a.1) Samtycket måste ges frivilligt: Med frivilligt samtycke menas ett beslut som fattats av en person som är vid sina sinnens fulla bruk, utan tvång av något slag, vare sig socialt, ekonomiskt, psykologiskt eller annat. Ett samtycke som i en vårdsituation getts under hot om att en medicinsk behandling annars inte kommer att ges, eller att behandling av lägre kvalitet kommer att ges, kan inte betraktas som frivilligt. Samtycke som ges av en patient som inte har haft möjlighet att göra ett reellt val eller som har ställts inför ett fullbordat faktum kan inte anses vara giltigt. Vi anser att då en patients hälsotillstånd gör att det är absolut nödvändigt för hälsooch sjukvårdspersonal att behandla personuppgifter i ett EPJ-system är det fel att kräva att de måste inhämta samtycke. Krav på samtycke bör begränsas till fall där patienten har ett reellt fritt val, dvs. kan vägra att ge samtycke utan att lida skada. 13 a.2) Samtycket måste gälla en konkret situation: I artikel 2 h anges att samtycket måste vara en särskild viljeyttring. Det innebär att samtycket måste gälla en väldefinierad, konkret situation där man avser att behandla hälsouppgifter. Ett generellt medgivande av den registrerade, som t.ex. innebär att hans hälsouppgifter från dåtid och framtid får registreras i EPJ och därefter överföras till berörd hälso- och sjukvårdspersonal, utgör inte ett samtycke enligt definitionen i artikel 2 h. a.3) Samtycket måste vara en informerad viljeyttring: Det innebär att patienten gett sitt samtycke baserat på sin bedömning och förståelse av fakta om och följderna av en viss åtgärd. Han måste på ett tydligt och förståeligt sätt få fullständig information om 10 Att en patient har gett sitt medgivande till en viss vårdinsats innebär inte automatiskt att han gett sitt samtycke, i den mening som avses i artikel 2 h, till behandling i synnerhet röjande eller överföring av personuppgifter som registreras i samband med vårdinsatsen. 11 Artikel 29-gruppens arbetsdokument Överföring av personuppgifter till tredje land tillämpning av artiklarna 25 och 26 i EU:s dataskyddsdirektiv (WP 12, 24 juli 1998). 12 Artikel 29-gruppens arbetsdokument om en gemensam tolkning av artikel 26.1 i direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 (WP 114, 25 november 2005). 13 Se också artikel 29-gruppens Yttrande 8/2001 om behandling av personuppgifter i anställningsförhållanden (WP 84, avsnitt 10). 8 / 22

9 alla frågor av betydelse, i synnerhet de som är upptagna i artiklarna 10 och 11, t.ex. vilka slag av uppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen av uppgifterna, mottagarna av eventuella överföringar samt patientens rättigheter. Patienten måste också vara medveten om följderna av att inte ge samtycke till behandlingen av uppgifterna. b) Till skillnad från vad som föreskrivs i artikel 7 gäller för känsliga personuppgifter att samtycket måste vara uttryckligt. Det gäller alltså för EPJ. Det finns lösningar där behandling av uppgifter får ske såvida inte den registrerade personen uttryckligen sagt nej till detta (opt-out). Ett samtycke består då enbart i att personen inte har sagt nej, men han behöver inte uttryckligen ha sagt ja. Det uppfyller emellertid inte kravet på en uttrycklig positiv viljeyttring. I enlighet med den allmänna definitionen att samtycke förutsätter en viljeyttring, måste samtycket uttryckligen avse det förhållande att uppgifterna är känsliga. Patienten måste vara medveten om att han avstår från det speciella skyddet av uppgifterna. Skriftligt medgivande krävs dock inte. c) Vi har konstaterat att det ibland är praktiskt svårt att erhålla samtycke. Det gäller i synnerhet då det saknas direkt kontakt mellan den registeransvarige och patienten. Men vilka svårigheter som än råder måste den registeransvarige alltid kunna bevisa att han för det första har fått patientens uttryckliga samtycke och för det andra att samtycket har lämnats på basis av tillräckligt exakta upplysningar. d) Till skillnad från artikel 7 sägs i artikel 8.2 a att det i fråga om känsliga uppgifter kan finnas fall där inte ens ett uttryckligt samtycke av den registrerade gör att förbudet mot behandling av uppgifterna får upphävas. Medlemsstaterna får själva bestämma om och hur de vill detaljreglera sådana fall. 5. Artikel 8.2 c: den registrerades grundläggande intressen Behandling av känsliga personuppgifter kan berättigas om den är nödvändig för att skydda den registrerades eller någon annan persons grundläggande intressen när den registrerade är fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge sitt samtycke. Behandlingen av uppgifterna måste ha betydelse för ett väsentligt enskilt intresse hos den registrerade eller någon annan person. I hälso- och sjukvårdssammanhang måste den vara nödvändig för att rädda livet på någon som är oförmögen att uttrycka sin vilja. Det här undantaget får således bara tillämpas på ett fåtal fall. Det får absolut inte tillämpas för att behandla hälsorelaterade personuppgifter för andra ändamål än sjukvårdsinsatser för den aktuella patienten. Man får alltså inte använda undantaget för att med patienten som forskningsobjekt utföra allmän medicinsk forskning som inte kommer att ge resultat förrän någon gång i framtiden. 14 Exempel: En person har förlorat medvetandet efter en olycka och är oförmögen att ge sitt samtycke till att hälso- och sjukvårdspersonalen får tillgång till uppgifter om hans kända allergier. Men enligt undantaget har de rätt att se uppgifter i EPJ om den registrerades allergier, eftersom de kan visa sig ha avgörande betydelse för vilken vårdinsats som skall väljas. 14 En tolkning av en liknande bestämmelse, som finns i artikel 26.1 e och som rör överföring av uppgifter till länder utanför EU, finns i artikel 29-gruppens Arbetsdokument om en gemensam tolkning av artikel 26.1 i direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 (WP 114, 25 november 2005). 9 / 22

10 6. Artikel 8.3: Hälso- och sjukvårdspersonals behandling av hälsorelaterade personuppgifter Enligt artikel 8.3 får känsliga personuppgifter behandlas om tre villkor samtliga är uppfyllda: Behandlingen av uppgifterna måste 1) vara nödvändig, den måste 2) avse förebyggande hälso- och sjukvård, medicinska diagnoser, vård eller behandling eller administration av hälso- eller sjukvård, och 3) uppgifterna måste behandlas av någon som är yrkesmässigt verksam på hälso- och sjukvårdsområdet och som enligt nationell lagstiftning eller bestämmelser som antagits av behöriga nationella organ är underkastad tystnadsplikt eller av en annan person som är ålagd en liknande tystnadsplikt. (Översättarens anmärkning: I den svenska översättningen av direktivet skall det andra eller i artikel 8.3 bytas ut mot ett och, eftersom samtliga tre villkor måste vara uppfyllda.) a) Detta undantag omfattar enligt artikeln bara behandling av personuppgifter för bestämda ändamål, nämligen förebyggande hälso- och sjukvård, diagnoser, vård eller behandling, samt administration av sådana tjänster, t.ex. fakturering, statistik och ekonomisk redovisning. Artikel 8.3 omfattar inte sådan ytterligare behandling av uppgifterna som inte är direkt nödvändig för tillhandahållandet av de aktuella tjänsterna. Det kan vara behandling som görs i samband med medicinsk forskning, ersättning av sjukvårdskostnader via sjukförsäkring eller skadeståndsmål. Utanför tillämpningsområdet för artikel 8.3 ligger också en rad andra former för behandling av personuppgifter inom områden såsom folkhälsa och socialskydd, t.ex. för att trygga kvalitet och kostnadseffektivitet i rutiner för handläggning av ansökningar om förmåner och tjänster i sjukförsäkringssystemet, något som nämns i skäl 34 i direktivet som exempel då artikel 8.4 kan vara aktuell att tillämpa. b) Artikel 8.3 medger behandling av uppgifterna bara om den är nödvändig för de ändamål som anges i första stycket i punkt a) ovan. För EPJ betyder det och detta är viktigt att all registrering av personuppgifter i EPJ måste vara fullständigt berättigad. Att det skulle vara praktiskt att ha vissa personuppgifter i EPJ räcker inte som motivering. c) Enligt artikel 8.3 gäller också att behandlingen av känsliga personuppgifter måste göras av hälso- och sjukvårdspersonal som omfattas av yrkessekretess eller av annan personal som omfattas av en likvärdig tystnadsplikt. Läkaryrkets etiska krav på tystnadsplikt formulerades för första gången i Hippokrates' läkared 15. Den har senare stadfästs i 1948 års Genèvedeklaration som antagits av Internationella läkarförbundet (World Medical Association). Genom tystnadsplikten skyddas uppgifter som hälso- och sjukvårdsanställda får tillgång till vid vård av patienter. Uppgifterna får utnyttjas uteslutande inom ramen för vårdkontraktet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient, dvs. enbart i samband med själva vårdtillfället. Detta förtrolighetsförhållande utestänger alla utomstående parter även annan hälso- och sjukvårdspersonal från tillgång till uppgifterna, såvida patienten inte har gått med på att de får föras vidare eller lagen säger annorlunda. Vi vill framhålla att yrkessekretessen måste vara fastlagd antingen i medlemsstaternas nationella lagstiftning eller av nationella yrkesorganisationer som har befogenhet att anta bindande yrkesregler på området. Knutna till dessa nationella regler måste också finnas verkningsfulla påföljder för överträdelser. Om det skulle bli nödvändigt för personer verksamma utanför hälso- och sjukvården att behandla känsliga personuppgifter måste de enligt artikel 8.3 omfattas av bindande regler som 15 Vad jag under min yrkesutövning än hör och ser bland människor av den beskaffenhet att det måhända icke bör spridas, skall jag förtiga och betrakta som osagt. (Källa: 10 / 22

11 garanterar minst samma grad av tystnadsplikt och skydd som när uppgifterna behandlas av hälso- och sjukvårdspersonal. Särskilt viktigt är att reglerna föreskriver att uppgifterna bara får användas för de ändamål som anges i artikel 8.3. Hälso- och sjukvårdspersonal med direkt ansvar för patientvård omfattas i allmänhet av lagstadgad skyldighet att dokumentera den medicinska behandling de utför (undersökningar, förskrivningar etc.) i patientjournaler. Det finns åtskilliga exempel på gällande lagbestämmelser om hälso- och sjukvårdspersonals yrkessekretess i vilka det föreskrivs att förande och användning av patientjournaler traditionellt är begränsad till att ske inom ramen för den direkta vårdrelationen mellan en patient och den hälso- och sjukvårdspersonal eller den vårdenhet han behandlas av. d) Artikel 8.3 är ett undantag från det generella förbudet mot behandling av känsliga uppgifter. Undantaget måste därför tolkas restriktivt. e) När det gäller frågan om artikel 8.3 ensam kan tjäna som rättslig grund för behandling av personuppgifter i EPJ-system anser vi att den ger stöd enbart för behandling av hälsouppgifter som är strängt begränsad till de ändamål som anges i artikeln, och under de stränga villkoren att behandlingen måste vara nödvändig och utföras av hälso- och sjukvårdspersonal som är bunden av yrkessekretess eller av någon annan person som är bunden av likvärdig tystnadsplikt. Om behandlingen av personuppgifterna i EPJ på något sätt går utöver dessa ändamål eller inte uppfyller ovannämnda villkor, kan artikel 8.3 inte tjäna som rättslig grund för behandlingen av de aktuella uppgifterna. Men även om alla nämnda förutsättningar vore uppfyllda, måste vi peka på att EPJ-systemen medför nya risker som måste motverkas med nya, kompletterande skyddsmekanismer. Riskerna har sin grund i att EPJ-systemen ger omedelbar tillgång till en sammanställd mängd av olika hälsouppgifter om en patient. Uppgifterna kan komma från olika källor t.ex. sjukhus och sjukvårdspersonal och omfatta hela livstiden. I EPJ-systemen tillhandahålls och används hälsouppgifterna i en helt annan skala än med traditionella patientjournaler, och det innebär därför ett överskridande av de gränser som hittills kännetecknat förhållandet mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen eller vårdenheten. Ur teknisk synpunkt ökar de många åtkomstpunkterna eller accesspunkterna i ett öppet nät t.ex. internet möjligheten till obehörigt uppsnappande av hälsouppgifter. Den lagstadgade tystnadsplikt som var ändamålsenlig för journaler i pappersform kan visa sig vara otillräcklig för skydd av en patients enskilda intressen när journalerna blir elektroniska och tillgängliga online. Fullt utbyggda EPJ-system tenderar att göra det lättare att få tillgång till hälsouppgifter och andra känsliga personuppgifter och att sprida dem till en större krets. Det är därför inte lätt att garantera att bara behörig hälso- och sjukvårdspersonal har tillgång till uppgifterna för berättigade ändamål som rör vården av patienter. EPJ-systemen gör att behandlingen av känsliga personuppgifter blir mer komplex och att den får direkta följder för de enskildas rättigheter. EPJ måste därför betraktas som en ny riskfaktor när det gäller skyddet av känsliga personuppgifter. Den huvudsakliga och traditionella skyddsmekanismen i artikel 8.3 förutom begränsningen i fråga om ändamål och det strikta kravet på att behandlingen av personuppgifterna måste vara nödvändig för de angivna ändamålen är hälso- och sjukvårdspersonalens tystnadsplikt beträffande hälsouppgifter om sina patienter. Det är möjligt att den bestämmelsen inte längre är tillämplig fullt ut i EPJ-världen, eftersom ett av syftena med EPJ är att personal, som inte förut deltagit i behandlingen av patienten, skall få tillgång till tidigare journaluppgifter. Behandling av personuppgifter kan i nuläget ske med stöd av artikel 8.3 som föreskriver tystnadsplikt men vi är inte övertygade om att tystnadsplikten utgör ett tillräckligt skydd i EPJ-systemen. De nya risker som EPJ innebär gör att det krävs ytterligare skyddsmekanismer utöver dem i artikel 8.3 för att åstadkomma tillräckligt skydd av personuppgifter. 11 / 22

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningsdatalag; utfärdad den 4 februari 2016. SFS 2016:27 Utkom från trycket den 5 februari 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens syfte 1 Syftet med

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42 Kommittédirektiv Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Dir. 2017:42 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska göra

Läs mer

Blankett 8A Standardavtalsklausuler

Blankett 8A Standardavtalsklausuler Blankett 8A Standardavtalsklausuler STANDARDAVTALSKLAUSULER i enlighet med artikel 26 punkt 2 i direktivet 95/46/EG för överföring av personuppgifter till tredje land som inte säkerställer adekvat skyddsnivå

Läs mer

Personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgiftsbehandling i forskning Personuppgiftsbehandling i forskning 4 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på dataskyddsdirektivet Generell lag bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning.

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Syftet 2 Personuppgiftslagen (1998:204) 3 Behandling av personuppgifter för administrativa ändamål 6 Känsliga uppgifter 6 Personnummer på klasslistor 8 Uppgifter om familjemedlemmar

Läs mer

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 13 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på Dataskyddsdirektivet Bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191); SFS 2001:751 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 Omtryck utfärdad den 4 oktober 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. 2016:54 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2016. Utvidgning av och

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET PUL i praktiken Vad är PuL? PuL betyder Personuppgiftslagen och trädde i kraft 1998. Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer

Läs mer

Dataskyddsförordningen. Kristina Blomberg PuL-Pedagogen Sverige AB

Dataskyddsförordningen. Kristina Blomberg PuL-Pedagogen Sverige AB Dataskyddsförordningen Kristina Blomberg PuL-Pedagogen Sverige AB www.pulpedagogen.se Lite historia och fakta 1973 trädde datalagen i kraft (världens första nationella integritetslagstiftning) 1998 trädde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI

Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI Varför juridiska regelverk? Skapa rättssäkerhet Skapa förutsebarhet Behov av att balansera

Läs mer

Förändringar för hälso- och sjukvården genom EU: s dataskyddsförordningen (förordningen) GDPR

Förändringar för hälso- och sjukvården genom EU: s dataskyddsförordningen (förordningen) GDPR 1 (8) Förändringar för hälso- och sjukvården genom EU: s dataskyddsförordningen (förordningen) GDPR Inledning Att förstå EU: s nya dataskyddsförordning (förordningen) är viktigt för varje organisation

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013 Göteborgs universitet Kristina Ullgren November 2013 2 Personuppgiftslagen i sammandrag 1. Syftet att skydda den personliga integriteten 2. PuL gäller inte för privat behandling av personuppgifter 3. Vardaglig

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Yttrande Diarienr 1 (7) 2016-06-21 536-2016 Ert diarienr Ku2016/00088/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm även via e-post Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Datainspektionen har granskat

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Sid 1/6 1. Syfte I projektets uppdrag ingår att granska och utreda de legala aspekterna av projektet Mina intyg. Syftet med den preliminära rapporten är att initialt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 4 februari 2004 PE 339.591/1-40 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-40 Förslag till betänkande (PE 339.591)

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Samrådsyttrande om fördelning av personuppgiftsansvar E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning

Samrådsyttrande om fördelning av personuppgiftsansvar E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning Datum Diarienr 2014-03-18 195-2014 Centrala studiestödsnämnden - CSN 851 82 Sundsvall Samrådsyttrande om fördelning av personuppgiftsansvar E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning Bakgrund

Läs mer

Kommittédirektiv. Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde

Kommittédirektiv. Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde Kommittédirektiv Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde Dir. 2016:52 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU 4.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 88/45 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen

DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen Innehåll 1. Introduktion till Dataskydd 5 2. Sammanfattning 7 3. Datainsamling 8 4. Känsliga personuppgifter och specialkategorier av personuppgifter 11 5. Notis

Läs mer

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal[ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande [**], reg. no. [**],med addressen [**] (i det följande Leverantören samt

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Fitness24Seven

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Fitness24Seven Datum Dnr 2007-11-05 535-2007 Fitnesss24Seven Box 2022 220 20 Lund Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Fitness24Seven Datainspektionens beslut Datainspektionen avslutar ärendet.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1288-2013 Vänsterpartiet Box 12660 112 93 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg www.pulpedagogen.se Personuppgiftslagen (PuL) Vad tänka på i PuL när det gäller e-förvaltning? Missbruksregeln - Hanteringsregeln Ändamålet God

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern 1 (5) Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 2010, 193. Inledning Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Vården och reglerna om dataskydd

Vården och reglerna om dataskydd Vården och reglerna om dataskydd 2016-09-21 Katarina Tullstedt Enhetschef Enheten för myndigheter, vård och utbildning Datainspektionen Rätten till privatliv Europakonventionen EU:s stadga om de grundläggande

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten

Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten Kodex för god förvaltningssed för anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten Konsoliderad version Antagen genom styrelsens beslut MB/11/2008 av den 14 februari 2008 Ändrad genom styrelsens beslut MB/21/2013

Läs mer

Personuppgiftslagen baseras på det s.k. dataskyddsdirektivet (95/46/EG). Inom EU har det beslutats att detta direktiv ska ersättas av

Personuppgiftslagen baseras på det s.k. dataskyddsdirektivet (95/46/EG). Inom EU har det beslutats att detta direktiv ska ersättas av Promemoria 2016-12-05 Utbildningsdepartementet Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Sammanfattning Lagen (2013:794) om

Läs mer

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ * I alla fall då hänvisning sker till kommissionens förslag, avses Ordförandeskapets skuggförslag. 1 Alternativ 1: Att ULP byts ut mot

Läs mer

Nationell lagstiftning, EU och ny teknik för utlämnande av data

Nationell lagstiftning, EU och ny teknik för utlämnande av data STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(7) 23:e Nordiska Statistikermötet Session 4 Nationell lagstiftning, EU och ny teknik för utlämnande av data Inledning Uppgifter som samlas in för statistik utgör en väsentlig

Läs mer

Sekretess, lagar och datormiljö

Sekretess, lagar och datormiljö Sekretess, lagar och datormiljö VT 2015 Sekretess och tystnadsplikt Tystnadsplikt gäller oss som individer Tystnadsplikt är ett personligt ansvar vi alltid har, vare sig vi agerar i tjänsten eller som

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården Yttrande Diarienr 1(7) 2015-09-15 1284-2015 Ert diarienr 4.1-39055/2013 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i

Läs mer

Studerandens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter

Studerandens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter Promemoria 2013-12-31 Utredningen om rätt information i vård och omsorg S 2011:13 Promemorian ingår i utredningens delredovisning enligt direktiv 2013:43 och syftar till att belysa förutsättningarna för

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 757-2011 Socialnämnden Lunds Kommun 221 00 Lund Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

EU:s nya dataskyddsförordning Lotta Wikman Öman

EU:s nya dataskyddsförordning Lotta Wikman Öman EU:s nya dataskyddsförordning Lotta Wikman Öman EU:s Dataskyddsförordning 2016/679 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 22.3.2011 2011/2025(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Seán Kelly (PE458.791v01-00) Ett samlat grepp på skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen

Läs mer

ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN

ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN Avsikten med denna instruktion är att ge rekommendationer

Läs mer

Etikprövningslagen. Reglering efter 2:a världskriget. Lagar som reglerar forskning i Sverige. Nürnbergskoden 1947

Etikprövningslagen. Reglering efter 2:a världskriget. Lagar som reglerar forskning i Sverige.  Nürnbergskoden 1947 Etikprövningslagen www.epn.se Charlotta Dabrosin Vetenskaplig sekreterare REPN Linköping Reglering efter 2:a världskriget Nürnbergskoden 1947 Helsingforsdeklarationen 1964 Revisions: 1975, 1983, 1996,

Läs mer

Personuppgifter. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter. Behandling av personuppgifter Reviderad maj 2003 POLICYDOKUMENT från arbetsgruppen för forskningsetik vid ämnesrådet för medicin Personuppgifter För forskning på människor finns en omfattande reglering av såväl nationell som internationell

Läs mer

Kommittédirektiv. Förutsättningar för registerbaserad forskning. Dir. 2013:8. Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013.

Kommittédirektiv. Förutsättningar för registerbaserad forskning. Dir. 2013:8. Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013. Kommittédirektiv Förutsättningar för registerbaserad forskning Dir. 2013:8 Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013. Sammanfattning Inom forskning som förutsätter tillgång till personanknutna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar till kommunstyrelsen

Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning Avdelningen egen regi Tjänsteutlåtande DNR1.5.1.-406/2014 Sida 1 (7) 2014-09-04 Handläggare Cecilia Schönewald Telefon: 08-508 14 061 Till Enskede-Årsta-Vantörs

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR DATASKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR DATASKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR DATASKYDD 12168/02/SV WP 80 Arbetsdokument om biometri Antaget den 1 augusti 2003 Arbetsgruppen har inrättats genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG. Arbetsgruppen är EU:s

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 2014-10-23 Dnr.nr S2014/112/FS Vår referens Emil Erdtman Mottagarens adress Socialdepartementet Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Handikappförbunden Handikappförbunden är

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

LAGEN.NU. Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkrin... administration. Nyheter Lagar Domar Begrepp

LAGEN.NU. Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkrin... administration. Nyheter Lagar Domar Begrepp 1 of 11 27/09/2010 13:03 LAGEN.NU Nyheter Lagar Domar Begrepp Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration Departement Socialdepartementet Utfärdad 2003-11-13

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Välkomna till kurs i den nya dataskyddsförordningen

Välkomna till kurs i den nya dataskyddsförordningen Välkomna till kurs i den nya dataskyddsförordningen Malmö den 6 oktober 2016 Eva Maria Broberg, Lisa Johansson, Jonas Agnvall och Martin Brinnen Disposition Introduktion rätten till privatliv, dataskyddsregleringen,

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer s Etiska Regler Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer Utbildning AB 2011 1 Våra Etiska Regler s grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig

Läs mer

Vad tänker patienterna om integritetsskyddet? Fiktion och fakta om förväntningar

Vad tänker patienterna om integritetsskyddet? Fiktion och fakta om förväntningar Vad tänker patienterna om integritetsskyddet? Fiktion och fakta om förväntningar Elisabeth Rynning Professor i medicinsk rätt Uppsala universitet www.jur.uu.se Visst verkar det lovande med e-hälsa Teknikens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet EUROPAPARLAMENTET 2004 Sammanträdesdokument 2009 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION enligt artikel 81.4 b i arbetsordningen av Guido Sacconi för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); behandling av personuppgifter för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); behandling av personuppgifter för kontroll av anställda Beslut Dnr 2007-06-27 87-2007 Carlsberg Sverige AB Bryggerivägen 10 161 86 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); behandling av personuppgifter för kontroll av anställda Beslut Datainspektionen

Läs mer

EU:s dataskyddsförordning

EU:s dataskyddsförordning EU:s dataskyddsförordning Länsstyrelsen den 8 november 2016 Elisabeth Jilderyd och Eva Maria Broberg Datainspektionen Datainspektionen Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Rutin för webbpublicering av personuppgifter 1(5) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens kansli Caroline Uttergård, Administratör 0171-525 61 caroline.uttergard@habo.se Antagen av kommundirektören 2014-10-15 Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer