Fotbollklubbars val av vårdgivare vid skador på spelare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fotbollklubbars val av vårdgivare vid skador på spelare"

Transkript

1 Fotbollklubbars val av vårdgivare vid skador på spelare Författare: Peter Hellnevi, leg sjukgymnast Vårdcentralen Vara Projektredovisning 2003:6 Handledare: Ulf Lindblad, docent FoU-enheten i Skövde

2 Sammanfattning Fotbollsklubbarna utan egen idrottsmedicinskt utbildad personal vänder sig till olika vårdgivare när någon spelare skadats. Syftet med detta projekt var att utröna vad fotbollsklubbar i div 4 anser som viktigt när de söker en vårdgivare. Syftet var också att undersöka kunskapen om kostnader och remissbehov samt vilka faktorer klubbarna värderar högst när man behöver söka för skador Undersökningen baserades på en enkätundersökning med svarskuvert som skickades till tränare/lagledare för herrtrupp seniorer i alla 60 division 4 klubbar i Västergötlands- och Göteborgsserierna varav 35 (58%) klubbar svarade. En majoritet av klubbarna (94%) anser att det är viktigt eller mycket viktigt att vårdgivaren har en godkänd medicinsk utbildning. Att snabbt få en tid hos vårdgivaren anser en majoritet (94%) också som viktigt medan det inte är lika viktigt att få en tid på kvällen. Att vårdgivaren har möjlighet att kontakta läkare anser alla klubbar som viktigt eller mycket viktigt. Leg sjukgymnast var den yrkeskategori som anlitades mest. En majoritet av klubbarna (80%) anser att kr är en rimlig kostnad för ett besök hos en legitimerad vårdgivare som inte är läkare. Många klubbar kan tänka sig att anlita en vårdgivare som inte har någon medicinsk utbildning som givit vårdgivaren legitimation vilket kontrasterar mot uppfattningen att det är viktigt att vårdgivaren har en godkänd medicinsk utbildning. En majoritet av klubbarna saknar kunskap om vad ett besök hos en leg sjukgymnast kostar eller vad summan för ett högkostnadsskydd är liksom att det inte krävs remiss till leg sjukgymnast i Västra Götalands län. För att ge idrottsklubbar och även allmänheten mer kunskap om en leg sjukgymnasts kompetens, kunskap och tillgänglighet måste man som yrkeskår marknadsföra sig mer och se till att information om detta kommer ut till idrottsklubbar och allmänhet. Detta kräver givetvis tid, något som de flesta sjukgymnaster har ont om, men sett i ett framtidsperspektiv är detta säkert något som måste till för att hävda sig i konkurrensen från andra vårdgivare, framför allt då kanske inom idrottsmedicinen. Det vore intressant att studera motsvarande frågor bland andra idrottsklubbar och bland allmänheten. Vet andra typer av idrottsklubbar vilken kompetens och kunskap en leg sjukgymnast innehar? Nyckelord: Enkät, fotbollsskador, sjukvård, rehabilitering, marknadsundersökning

3 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Frågeställningar...1 Material och metod... 2 Målgrupp... 2 Metod... 2 Statistik... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Konklusion Referenser... 11

4 Bakgrund I Sverige finns det idag cirka licencierade fotbollsspelare, herrar och damer sammanslaget. Till detta kommer ungdomar under 15 år som ej licencieras, korpspelare samt övriga som spelar på motionsnivå. Fotboll är en idrott som tillåter mycket kroppskontakt och spelets idé går ut på att man sparkar och nickar en boll vilket innebär stora krafter. Spelet innebär ofta hög fart i de olika spelmomenten. Varierande beroende på vilken nivå man spelar på så har fotboll allt mer blivit en åretrunt idrott. Huvudsakligen spelar man utomhus men användandet av inomhushallar vintertid ökar hela tiden. Gräs är det vanligaste underlaget utomhus men grus används vintertid samt året runt i vissa städer där gräsplanerna inte räcker till alla lag. Mängden träning och matcher varierar mycket beroende på vilken nivå man spelar på men över lag kan man se att träningsmängden ökat för många lag, speciellt i de högre serierna, jämfört med tidigare. Skador, både akuta och överbelastningsrelaterade, är vanliga inom fotbollen. De akuta står för cirka 2/3 medan överbelastningsskadorna står för cirka 1/3 (2). Klubbar i högre divisioner har ofta tillgång till egen medicinskt utbildad personal som är inriktad på idrottsmedicin. Klubbar i lägre divisioner har sällan eller aldrig någon medicinskt utbildad person knuten till klubben utan är hänvisade till de vårdgivare som finns i samhället. Dagens vårdgivare har varierande kompetens och det finns även personer utan adekvat medicinsk utbildning som arbetar med idrottsskador. Valet av vårdgivare kan därför variera mycket bland fotbollsklubbarna. Förutsättningarna för hur man söker till leg. sjukgymnast har varierat en del beroende på olika politiska beslut. Det fanns även skillnader mellan de olika landstingen innan Västra Götalands läns landsting bildades. Kostnaden för att söka till leg sjukgymnast har också ändrats med tiden. Idag krävs ingen remiss för att söka till leg sjukgymnast och kostnaden per besök är 80 kr medan högkostnadsskyddet är 900 kr. Frågeställningar Detta projekt hade för avsikt att utröna vad som är viktigt för en fotbollsklubb vid val av vårdgivare vid skador på spelare med avseende på kompetens, tillgänglighet och kostnad. Vidare undersöktes om klubbarna visste att remisstvånget till leg. sjukgymnast inom primärvården i Västra Götalands landsting är borttaget samt om de visste vad ett besök hos en leg. sjukgymnast kostar. 1

5 Material och metod Målgrupp Målgrupp för denna studie var alla division 4 klubbar inom Västergötland och Göteborg, sammanlagt fem serier med totalt 60 lag. Mer specifikt inriktades kartläggningen mot tränare eller lagledare för herrarnas seniortrupp. Totalt svarade 35 klubbar (58%). Metod En enkät med frankerat svarskuvert skickades till tränare/lagledare för respektive klubb. Efter fyra veckor skickades det ut en påminnelse innehållande en ny enkät med frankerat svarskuvert till de klubbar som inte svarat på första utskicket. Frågor ställdes om lagledare/tränares värdering av vårdgivarens utbildning och inriktning, tillgänglighet, kontinuitet, möjlighet till läkarkontakt med fasta svarsalternativ graderat från 1 till 6 där 1 motsvarade att man ansåg det helt oviktigt medan 6 innebar att man ansåg det mycket viktigt. Vilken yrkeskategori respektive klubb vanligtvis anlitade ställdes som en öppen fråga och kategoriserades som leg sjukgymnast, leg läkare, annan leg vårdgivare, idrottsskademottagning respektive outbildad. Frågan om klubbarna kan tänka sig att anlita en vårdgivare som saknar medicinsk utbildning som givit honom legitimation för sin yrkesutövning ställdes med Ja/Nej som svarsalternativ. Ja/Nej alternativ användes även för frågorna om man visste kostnaden för ett sjukgymnastbesök och beloppet för högkostnadsskyddet samt om det behövs läkarremiss för att söka leg. sjukgymnast. För kostnadsfrågorna gavs möjlighet att skriva ett fritt formulerat svar. Statistik Resultaten presenteras som antal och proportioner (%). Skillnader mellan proportioner testades med Chi-2 test. Statistiskt signifikant skillnad ansågs föreligga om p< 0,05. Alla test var två-sidiga. 2

6 Resultat Totalt svarade 35 (58%) klubbar. Av 36 Västergötlandsklubbar svarade 18 (50%) medan 17 av 24 (71%) Göteborgsklubbar svarade på enkäten. Figur 1 6 5,46 5 5,00 5,00 5,09 5,11 4,83 4,46 4,11 4 Gradering 1=helt oviktigt 6=mycket viktigt Fråga 1. Hur viktigt är det att vårdgivaren har en godkänd medicinsk utbildning (är legitimerad i sitt yrke)? 2. Hur viktigt är det att vårdgivaren är inriktad på idrottsmedicin? 3. Hur viktigt är det att få tid samma dag om Ni ringer på morgonen (ej helgdag)? 4. Hur viktigt är det att det finns möjlighet att själv välja besökstid? 5. Hur viktigt är det att det finns möjlighet att komma på kvällstid? 6. Hur viktigt är det att få träffa samma vårdgivare om man återkommer vid ett annat tillfälle med en ny skada? 7. Hur viktigt är det att vårdgivaren har gott om tid, minst 30 min, vid besökstillfället? 8. Om vårdgivaren inte är läkare, hur viktigt är det att han/hon vid behov har möjlighet att kontakta läkare? Det klubbarna anser som viktigast är att vårdgivaren har möjlighet att, vid behov, kontakta en läkare. Att få träffa samma vårdgivare om man återkommer med en ny skada anses också som viktigt liksom möjligheten att få komma samma dag som man kontaktar vårdgivaren. En godkänd medicinsk utbildning som givit vårdgivaren legitimation samt inriktning på idrottsmedicin anses också som viktigt. Att få komma på kvällstid samt att själv få välja besökstid anses som mindre viktigt än de andra frågorna (figur 1). 3

7 Tabell 1. Yrkeskategori som vanligtvis väljs i nuläget. Göteborg Västergötland Totalt n=17 n=18 n=35 n (%) n (%) n (%) Leg sjukgymnast 7 (44) 7 (41) 14 (43) Leg läkare 3 (19) 1 (6) 4 (12) Annan leg vårdgivare 1 (6) 2 (12) 3 (9) Idrottsskademottagning 3 (19) 6 (35) 9 (27) Outbildad vårdgivare 2 (12) 1 (6) 3 (9) Totalt 16 (100) 17 (100) 33 (100) En klubb i Göteborg respektive en klubb i Västergötland besvarade ej frågan. Vid en skada på spelare var det vanligast att man vände sig till en leg. sjukgymnast (tabell 1). En stor andel av klubbarna vände sig till en idrottsskademottagning. Vilken yrkeskategori de träffade där framgick inte av svaren, troligtvis vanligast med läkare och sjukgymnast. Tre klubbar vände sig till en outbildad vårdgivare. Anledningen till att man valde en speciell vårdgivare gavs det flera svar på, vanligast var att man varit där tidigare samt att klubben hade avtal med vårdgivaren Tabell 2. Senast anlitade vårdgivare. Göteborg Västergötland Totalt n=17 n=18 n=35 n (%) n (%) n (%) Leg sjukgymnast 6 (47) 4 (31) 10 (39) Leg läkare 2 (15) 3 (23) 5 (19) Annan leg vårdgivare 2 (15) 1 (8) 3 (12) Idrottsskademottagning 1 (8) 3 (23) 4 (15) Outbildad vårdgivare 2 (15) 2 (15) 4 (15) Totalt 13 (100) 13 (100) 26 (100) Fyra klubbar i Göteborg respektive tre klubbar i Västergötland besvarade ej frågan. Senaste besöket hade mest varit hos en leg sjukgymnast, 10 stycken (39%), eller läkare 5 stycken (19%) (tabell 2). 4

8 Figur Antal Orsak till senaste besök Figur 2. 1=fotskada, 2=vadskada, 3=knäskada, 4=höftskada, 5=ryggskada, 6=nackskada, 7=övriga skador Skador på nedre extremiteter dominerade. Vanligaste skadeorsaken vid ett besök var någon slags mjukdelsskada, framför allt muskelbristning eller sträckning, följt av knäskada samt fotskada (figur 2). Alla klubbar som svarade var nöjda med sitt senaste besök hos vårdgivare, tio klubbar svarade inte huruvida de var nöjda eller ej. 5

9 Figur % Ja Skulle Ni kunna tänka Er att gå till någon som arbetar med idrottsskador men som saknar medicinsk utbildning som givit henne/honom legitimation för sin yrkesutövning? Nej Tjugofem klubbar (75%) kan tänka sig att gå till en vårdgivare som inte har en adekvat medicinsk utbildning som givit vårdgivaren legitimation för sin yrkesutövning, åtta klubbar (25%) kan inte tänka sig detta (figur 3). Åttio procent av klubbarna anser att kr är en rimlig kostnad för ett besök hos en legitimerad vårdgivare (ej läkare). Två klubbar anser att det bör kosta mindre än 100 kr medan fem klubbar anser att en kostnad upp till kr är rimligt. Av de tio klubbar (29%) som svarade att de visste vad ett besök hos leg. sjukgymnast inom primärvården kostar var det endast en klubb som angav den korrekta summan 80 kr. Övriga klubbar trodde på en kostnad från 60 kr till 300 kr. Tretton klubbar (37%) svarade att de visste summan för högkostnadsskydd men endast två klubbar angav det korrekta beloppet på 900 kr. Övriga klubbar trodde på en kostnad mellan 800 kr och 2400 kr. På frågan om det behövs remiss från läkare för att söka till leg sjukgymnast svarade fjorton klubbar (40%) ja medan tretton klubbar (37%) svarade nej. Fem klubbar (14%) svarade självmant vet ej trots att det inte fanns som svarsalternativ. Tre klubbar (9%) svarade inte på frågan. 6

10 I en öppen fråga fick klubbarna kommentera och ha synpunkter på vård/omhändertagande vid idrottsskador. Nedan citeras några kommentarer: Det finns för få bra idrottsomhändertagare. För långa väntetider för operation och eftervård. På lassaret läggs ingen tid på idrottsskador. Att man kan göra en undersökning som leder till rätt rehab elller rätt medicinering eller dyl. Alternativet primärvård tar för lång tid och kostar även förlorad arbetsförtjänst i större utsträckning. Svårt att komma i kontakt med läkare, lång kö. Diskussion En klar majoritet av klubbarna anser att det är viktigt eller mycket viktigt att vårdgivaren har en godkänd medicinsk utbildning. Detsamma gäller möjligheten att få en besökstid samma dag som man ringer, och att vårdgivaren har möjlighet att kontakta läkare. Sjuttiofem procent av klubbarna kan tänka sig att gå till en vårdgivare som inte är legitimerad. Det finns dålig kunskap om vad ett besök hos en leg sjukgymnast kostar samt vad kostnaden för högkostnadsskyddet är. Bara en dryg tredjedel av klubbarna vet att det inte behövs remiss för att söka till en leg sjukgymnast vände sig Bergqvist och Högberg (1) till fotbolls- och innebandyklubbar från div 3 upp till eliten i Göteborg. De fick i sin undersökning en svarsfrekvens på 95% vilket är klart högre än den aktuella studien (58%). Vad denna stora skillnad beror på är svårt att bedöma. Det kan vara så att detta med skador och rehabilitering på högre nivå är en mer naturlig och viktig del av verksamheten och att det finns mer integrerat. På hög nivå är det också mer pengar inblandat och klubbarna har en större press att få tillbaks spelarna snabbt efter skada. Bergqvist och Högberg vände sig enbart till Göteborgsklubbar. I min undersökning har Göteborgsklubbarna en klart högre svarsfrekvens än Västgötaklubbarna, vilket dock är svårt att ge någon bra förklaring till. Denna studie visar att det förekommer skador på spelare i alla fotbollsklubbar. Man kan också se att det finns ett stort utbud av vårdgivare och att klubbar anlitar olika yrkeskategorier eller outbildade vårdgivare av olika anledningar. En klar majoritet av klubbarna anser det alltså som viktigt eller mycket viktigt med en adekvat utbildning. Detta bekräftas också av Bergqvist och Högberg som i sin studie såg att kompetens var den viktigaste egenskapen vid val av idrottsmedicinsk expertis. Detta motsägs dock av att många av klubbarna kan tänka sig att gå till en vårdgivare som saknar medicinsk utbildning som givit vårdgivaren legitimation. 7

11 Benjaminsson (3) såg i sin undersökning av personer som fått behandling för idrottsskador att efter tre månader hade trettiosju procent kvarstående besvär. Av dessa uppvisade åttiotvå procent lindriga skador initialt. Gemensamt för dessa personer var att de själva avbrutit sin uppbyggnadsträning då de trodde sig vara friska. Vid uppföljning hade dessa personer mer besvär av sina skador jämfört med de som fullföljt sin rehabilitering. Här ser man vikten av möjligheten att få en bedömning och behandling av en person med adekvat utbildning och kompetens. I Bergqvist och Högbergs studie ansågs sjukgymnaster ha mer kunskap än naprapater, massörer och kiropraktorer inom områdena muskelskador, ledskador, rehabilitering, akuta skador och träningsfysiologi. Det finns vårdgivare utan adekvat utbildning och som används av klubbarna. Det finns en osäkerhet i om dessa personer är helt utan utbildning eller eventuellt har någon slags utbildning. Jag har försökt reda ut detta med hjälp av mina kollegor men mest kommit fram till att dessa personer inte är legitimerade. Från enkätsvaren kan nämnas exempel som vi använder vår egen skadekille samt olika namn på personer som det alltså råder en osäkerhet om beträffande deras utbildning. Vad detta beror på att klubbarna använder dessa vårdgivare kan vara svårt att säga men troligen är det en kombination av olika faktorer. Av kommentarerna framkommer att man anser att alternativet primärvård tar för lång tid och kostar även förlorad arbetsförtjänst i större utsträckning. Det är möjligt att klubbarna tycker att man snabbare kan få tid och då även oftare kvällstid hos dessa vårdgivare och då väljer dem. Av min studie framkommer att klubbarna har dålig kunskap om vad som gäller för att kunna söka till en leg sjukgymnast samt kostnaderna för detta. Av svaren framkommer att de flesta inte vet att det inte behövs remiss från läkare för att söka leg sjukgymnast. Trots att man på olika sätt försökte informera allmänheten när remisstvånget togs bort. Detta samtidigt som man tror att det är svårt att få tid hos läkare kan göra att man istället söker enklare vägar för att träffa någon vårdgivare. Av kommentarerna framkommer att man anser att det tar för lång tid att få tid inom primärvården samt att det blir en kostnad i form av förlorad arbetsförtjänst. Man tycker också att det är svårt att komma i kontakt med läkare och att det tar lång tid. De flesta tror att det kostar mer än 80 kr att gå till en leg sjukgymnast. En klar majoritet av klubbarna anser att en kostnad mellan kr är en rimlig kostnad för ett besök hos en vårdgivare. Detta gör att ett besök hos en leg. sjukgymnast är en förhållandevis låg kostnad. Lägger man sedan till kostnaden för ett högkostnadsskydd som är 900 kr för ett helt år så blir kostnaden inte speciellt hög. Många klubbar kämpar med sin ekonomi och behöver hålla nere kostnaderna på olika sätt. Många sjukgymnastavdelningar har mycket att göra vilket gjort att det ofta finns väntetider för att kunna få behandling. Klubbarna anser det som viktigt att kunna få en bedömning snabbt vilket är motiverat då det ofta handlar om akuta skador. I såväl min som i Bergqvist och Högbergs studie framkommer att ett snabbt omhändertagande anses som mycket viktig. Även om idrottsskador inte skall ha någon gräddfil för snabb behandling så är detta ofta skador som snabbt bör bedömas. För att klara detta bör det på sjukgymnastikavdelningarna finnas någon slags akuttid varje dag. Klubbarna anser det inte lika viktigt att kunna komma på kvällstid som att komma samma dag men drygt 75% av klubbarna anser det som viktigt eller mycket viktigt att ha möjlighet att få en tid på kvällen. 8

12 På många sjukgymnastikavdelningar arbetar sjukgymnasterna dagtid. Man bör dock fundera på möjligheten att kunna erbjuda kvällstider om man vill konkurera med andra vårdgivare samt helt enkelt kunna erbjuda en bättre service. Många sjukgymnaster med inriktning på idrottsmedicin har kvällsmottagning men inom primärvården är det inte lika vanligt. Det finns en del oklarheter i olika vårdgivares utbildning och kompetens och det finns vårdgivare som fått rykte om sig att vara idrottsläkare utan att vara det. Att som leg sjukgymnast, verksam i en fotbollsklubb, bli kallad massör är inte ovanligt trots att en leg sjukgymnast har mycket mer kompetens och kunskap. Återigen finns här ett område att informera om, nämligen vad en leg sjukgymnast gör och kan. Varför det är så svårt att ge fotbollsklubbarna kunskap och vetskap om sjukgymnastens kompetens och verksamhet finns det säkert många orsaker till. En hel del görs för att informera om yrkeskåren men på något sätt behövs det ännu mer information och reklam för vad sjukgymnaster gör och kan. Bergqvist och Högberg anser att, då konkurrensen om patienter/kunder blir hårdare, sjukgymnaster bör tillägna sig kunskaper i marknadsföring för att kunna identifiera behovet av sina tjänster och föra ut sitt budskap. Man bör också se till att sjukgymnaster på olika sätt är ett attraktivt alternativ för idrottsklubbar. Det är ofta tränaren och/eller lagledaren som skickar iväg en skadad spelare till någon vårdgivare. Ibland tas dock den kontakten på eget initiativ av spelaren, speciellt om han varit hos någon speciell vårdgivare tidigare. Tränare och lagledare är säkerligen en viktig grupp att kontakta om man vill erbjuda sina tjänster. Vi sjukgymnaster kan behöva specialisera oss mer, t ex på idrottsmedicin. Det är svårt att vara riktigt kompetent och hålla sig informerad om allt det senaste inom alla områden. Möjligheten att vid behov kontakta läkare varierar mycket. På många vårdcentraler har läkarna en mycket hög arbetsbelastning och de kan även vara underbemannade. Det kan alltså i många fall vara svårt att snabbt få en bedömning av läkare. Om man inte har den möjligheten idag så bör man se till att den möjligheten finns. I mitt utskick till klubbarna presenterar jag mig som leg sjukgymnast som arbetar inom primärvården. Personerna som svarade visste att jag är leg sjukgymnast och detta kan ha påverkat deras svar. Det är möjligt att sjukgymnaster kan ha framhållits mer respektive värderats högre än andra yrkeskategorier. 9

13 Konklusion Undersökningen visar att man anser att det är viktigt att vårdgivaren har en godkänd medicinsk utbildning när man väljer vårdgivare. Det är viktigt att snabbt få en tid för undersökning och bedömning när man kontaktar en vårdgivare i samband med en skada. Varje vårdgivare bör ha möjlighet att kontakta läkare om så behövs. Leg. sjukgymnast är den yrkeskategorin man oftast vänder sig till vid skador men även andra yrkeskategorier och till och med outbildade vårdgivare anlitas. Det finns bristande kunskap om kostnaden för ett sjukgymnastbesök och det faktum att det inte behövs remiss för att träffa en leg. sjukgymnast i Västra Götalands län. Idrottsklubbar behöver informeras mer om en leg. sjukgymnasts kompetens, kunskap och arbetsområden. Mer information behövs också vad gäller förutsättningar, såsom remissfrihet, och möjligheter att söka en leg. sjukgymnast. Kostnaden för ett besök hos leg. sjukgymnast är förhållandevis låg vilket man borde informera bättre om. Tack till. Vara vårdcentral och dess ledning som gav mig möjlighet och förutsättningar att genomföra detta projektet på arbetstid.. Ulf Lindblad för hjälp och professionell handledning med mitt projekt.. mina arbetskamrater på sjukgymnastikavdelningen som på olika sätt ställt upp medan jag arbetat med mitt projekt. 10

14 Referenser 1. Bergquist P, Högberg A. Sjukgymnastens nuvarande och framtida roll som idrottsmedicinsk expertis. Examensarbete, sjukgymnastprogrammet, vårdhögskolan i Göteborg, VT Ekstrand J, Karlsson J. Fotbollsmedicin. Svenska fotbollsförbundet, Benjaminsson O. Nonchalera inte lindriga idrottsskador. Sjukgymnasten 1994;(10):20 11

15 FoU-enheten Primärvårdens kansli Regionens Hus, Mariestad Tfn: , fax:

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Slippa vara rädd för sjukvården

Slippa vara rädd för sjukvården Slippa vara rädd för sjukvården Enkät med ME/CFS-sjuka i Norrland Gjord av RME Västernorrland, med medlemmar över hela Norrland Mer än åtta av tio saknar kunskap om sjukdomen hos sina läkare. Väntan på

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

Krånglar kroppen? Från början till fortsättning www.iksu.se

Krånglar kroppen? Från början till fortsättning www.iksu.se Krånglar kroppen? Fysioterapi är samlingsnamnet för vår rehabiliterande verksamhet Kombinerad behandling och träning Våra terapeuter inom IKSU:s Fysioterapi jobbar med att utreda och diagnostisera problem

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se Tobaksavvänjning inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013 Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland www.lio.se Sammanfattning Bakgrund Tandvården i Östergötland, såväl folktandvård som privattandvård,

Läs mer

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05 1 av 5 Hälsenan Achillessenan är människokroppens tjockaste och starkaste sena och kallas i vardagligt tal för hälsenan. Hälsenan utgörs av senan från vadmuskeln och den fäster i hälbenet. Senan överför

Läs mer

Utbildningsdagar 2013. erfarenhet forskning

Utbildningsdagar 2013. erfarenhet forskning Utbildningsdagar 2013 erfarenhet forskning Dag 1 klinisk diagnostik av axeloch skulderbesvär Innehåll; Hur diagnosticerar vi och handhar sen- och muskelskador? Skuldrans (o-) normala rörelsemönster, finns

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR?

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? Examensarbete 35 poäng Författare: Lena Gräsberg Paula Salloum Handledare: Doris Karlsson Våren 2015

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Sjukgymnastik för äldre personer

Sjukgymnastik för äldre personer Sjukgymnastik för äldre personer Vad är Sjukgymnastik? Sjukgymnaster kan genom sin kunskap hjälpa människor hur de ska var aktiva och i rörelse. Syftet är att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada,

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

KAN VIBRATIONSTRÄNING MINSKA SMÄRTAN

KAN VIBRATIONSTRÄNING MINSKA SMÄRTAN KAN VIBRATIONSTRÄNING MINSKA SMÄRTAN HOS ARTROSPATIENTER? EN PROSPEKTIV INTERVENTIONSSTUDIE och EXAMENSARBETE NAPRAPATHÖGSKOLANS RAPPORTSERIE, STOCKHOLM I MAJ 01 Sammanfattning Den här prospektiva interventionsstudien

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Mindre vårdcentralers bemanning av vårdadministratörer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Mindre vårdcentralers bemanning av vårdadministratörer YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Mindre vårdcentralers bemanning av vårdadministratörer Examensarbete: 35 poäng Författare: Sara Hansson, Alexandra Lidström Handledare: Doris

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring. Innehåll

Bilaga 1 Kravspecifikation Sjukvårdsförsäkring. Innehåll Kravspecifikation Innehåll 1 Kravspecifikation... 2 1.1 Kontaktuppgifter... 2 1.2 Pris... 2 1.3 Ansvarstid... 2 1.4 Hälsoprövning... 2 1.5 Undantag... 2 1.6 Giltighetstid... 3 1.7 Teckningstid... 3 1.8

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

MAJ 2000. Analys- och utvärdering

MAJ 2000. Analys- och utvärdering MAJ 2000 Analys- och utvärdering 2 Innehållsförteckning 1. UPPDRAG 3 2 BAKGRUND 3 2.1 Allmänt 3 2.2 Västra Götalandsregionen 4 3 INRIKTNING 5 4 RESULTAT 6 4.1 Var finns sjukgymnasterna? 6 4.2 Vad kännetecknar

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Lika Villkor Rätt Nivå

Lika Villkor Rätt Nivå Lika Villkor Rätt Nivå Rapport Del 2, Vårdnivå Ambulansverksamheten Kungälvs Sjukhus Ett arbete inom Gör det Jämt! Kunskapscentrum för jämställd vård Författare: Mikael Bengtsson Eva Grimbrandt Tommy Claesson

Läs mer

Vad är Idrottsmedicin? Ejnar Eriksson Karolinska institutet Stockholm Enligt FIMS (Världsidrottsmedicin-(Världsidrottsmedicin federationen) betyder idrottsmedicin: (E. Eriksson, President i FIMS 19801980-1986

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

Hässleholms sjukhusorganisation

Hässleholms sjukhusorganisation Hässleholms sjukhusorganisation närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Excentrisk träning vid hälsenesmärta Foldern är gjord av Markus Waldén, legitimerad läkare, Ortopediska kliniken, Hässleholms

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-27 Vårdcentralen Centrumkliniken Vårdcentral Trelleborg Ort Ulf Eklund och Thord Svanberg Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se REHABKURSER Välkomna till Active REHAB Tel:031-919600 Adress Göteborg: Järntorgsgatan 8 (Järnhälsans lokaler. Vån 3) Adress Landvetter: Milstensvägen 2 (Hälsans Hus lokaler) info@active-rehab.se Artrosskola

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö. Slutrapport

PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö. Slutrapport PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö Slutrapport 071016 1 Teamets medlemmar Ann-Katrin Alveblom ST läkare allmänmedicin Vc Centrum Mailadress: ann-katrin.alveblom@ltkronoberg.se

Läs mer

Idrottsskador - riskfaktorer och prevention

Idrottsskador - riskfaktorer och prevention Idrottsskador - riskfaktorer och prevention Suzanne Werner IDROTTSSKADOR: riskfaktorer och prevention Idrottsskador Traumatiska skador Överbelastningsskador IDROTTSSKADOR: riskfaktorer och prevention Idrott

Läs mer

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest snabb till ån till vård och omsor för dina barn Lifeline Junior är en

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg

Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg Utvecklingsavdelningen 2012-01-01 Fredrik Wallertz Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg Nationell överenskommelse för 2012 Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Sundsvalls kommun

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Sundsvalls kommun BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1 Hemsjukvården ur patientperspektiv, Sundsvalls kommun KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand Tfn: 0611-55 54

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade I II ~. Landstinget BESLUTSUNDERLAG DALARNA Landstingsfullmäktige Central förvaltning O O O 5 O 4 Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00591 Uppdnr 490 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Handledare: Johan Andersson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Sammanfattning Steget från div 1 till elitspelare

Läs mer

ENKÄT 2013 SAMVERKAN

ENKÄT 2013 SAMVERKAN ENKÄT 2013 SAMVERKAN "Jag kämpar och tänker inte ge upp!" Rapport Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg Lindhultsganan 23 41674 GÖTEBORG 073-822 30 03 goteborg@autism.se 1 Sammanfattning Föreningen

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne

Socialdemokraterna i Region Skåne i Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Köfri vård - s förslag till en skånsk vårdgaranti Förord En fungerande hälso- och sjukvård är en viktig del av människors trygghet i vardagen. Det är

Läs mer

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen 2005-06-02

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen 2005-06-02 Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-02 Johan Järnesund 08-440 14 32 Johan.jarnesund@rsos.se Undersökning av det psykologiska/psykosociala stöd som erbjudits drabbade

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

Här finns plats för din verksamhet. Välkommen! Foto: Mattias Holter

Här finns plats för din verksamhet. Välkommen! Foto: Mattias Holter Samarbete mellan verksamheter Här finns plats för din verksamhet. Välkommen! Foto: Mattias Holter inom hälsa och friskvård under ett och samma tak. Vårdcentral, träningscenter, apotek, behandlingar och

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Länsgemensam 1.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Samverksansdokument, 2011-05-20 vårdöverenskommelse

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Idrottsmassör utbildning. Deltid/distans 2015 CSN

Idrottsmassör utbildning. Deltid/distans 2015 CSN Idrottsmassör utbildning Deltid/distans 2015 CSN Att arbeta med idrottsmedicin och massage!! Skillnaden mellan en massageterapeut och en idrottsmassör ligger i syftet med massagen och vilka mål man har

Läs mer

Hälsa på lika villor? Norrbotten 2006 - Vård och läkemedel

Hälsa på lika villor? Norrbotten 2006 - Vård och läkemedel Hälsa på lika villor? 2006 - Vård och läkemedel Hälso- och sjukvården har en bred kontaktyta med invånarna - många personer har kontakter med hälso- och sjukvården. Under en tre - månaders period har hälften

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Utvärdering av Sambruks Vårkonferens 1-2 april 2009

Utvärdering av Sambruks Vårkonferens 1-2 april 2009 Utvärdering av Sambruks Vårkonferens 1-2 april 9 Plats: Quality Airport Hotel Arlanda personer av sammanlagt 7 tillfrågade har besvarat enkäten. 1=dåligt 2=mindre bra 3=genomsnittligt 4=bra =mycket bra

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Rapport 2013 - Tandvårdsgruppen, Landstinget i Östergötland www.lio.se 1. SAMMANFATTNING Landstinget har ansvar för planeringen av all tandvård inom landstingsområdet.

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

ASPERO. Aspero skapar vinnare. www.aspero.nu IDROTTSGYMNASIUM. studiemässigt, idrottsligt och socialt KARLSKRONA

ASPERO. Aspero skapar vinnare. www.aspero.nu IDROTTSGYMNASIUM. studiemässigt, idrottsligt och socialt KARLSKRONA ASPERO IDROTTSGYMNASIUM KARLSKRONA Aspero skapar vinnare studiemässigt, idrottsligt och socialt www.aspero.nu i Utbildningen ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli ekonom, ekonomichef, säljare,

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC?

Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC? Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC? En intervjustudie där patienten får säga sin mening Jenny Nordlöw September 2010 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet

Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet Genomförande och resultat Som en del av granskningen av läkarnas produktivitet genomfördes en enkätundersökning gällande hur läkarresurserna

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten

Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten sida (5) Utvärdering enligt utvärderingsplan råd- och stödverksamheten Enligt utvärderingsplanen för 007 ska ett antal brukarundersökningar genomföras. En av dem ska enligt utvärderingsplanen undersöka

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer