Fotbollklubbars val av vårdgivare vid skador på spelare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fotbollklubbars val av vårdgivare vid skador på spelare"

Transkript

1 Fotbollklubbars val av vårdgivare vid skador på spelare Författare: Peter Hellnevi, leg sjukgymnast Vårdcentralen Vara Projektredovisning 2003:6 Handledare: Ulf Lindblad, docent FoU-enheten i Skövde

2 Sammanfattning Fotbollsklubbarna utan egen idrottsmedicinskt utbildad personal vänder sig till olika vårdgivare när någon spelare skadats. Syftet med detta projekt var att utröna vad fotbollsklubbar i div 4 anser som viktigt när de söker en vårdgivare. Syftet var också att undersöka kunskapen om kostnader och remissbehov samt vilka faktorer klubbarna värderar högst när man behöver söka för skador Undersökningen baserades på en enkätundersökning med svarskuvert som skickades till tränare/lagledare för herrtrupp seniorer i alla 60 division 4 klubbar i Västergötlands- och Göteborgsserierna varav 35 (58%) klubbar svarade. En majoritet av klubbarna (94%) anser att det är viktigt eller mycket viktigt att vårdgivaren har en godkänd medicinsk utbildning. Att snabbt få en tid hos vårdgivaren anser en majoritet (94%) också som viktigt medan det inte är lika viktigt att få en tid på kvällen. Att vårdgivaren har möjlighet att kontakta läkare anser alla klubbar som viktigt eller mycket viktigt. Leg sjukgymnast var den yrkeskategori som anlitades mest. En majoritet av klubbarna (80%) anser att kr är en rimlig kostnad för ett besök hos en legitimerad vårdgivare som inte är läkare. Många klubbar kan tänka sig att anlita en vårdgivare som inte har någon medicinsk utbildning som givit vårdgivaren legitimation vilket kontrasterar mot uppfattningen att det är viktigt att vårdgivaren har en godkänd medicinsk utbildning. En majoritet av klubbarna saknar kunskap om vad ett besök hos en leg sjukgymnast kostar eller vad summan för ett högkostnadsskydd är liksom att det inte krävs remiss till leg sjukgymnast i Västra Götalands län. För att ge idrottsklubbar och även allmänheten mer kunskap om en leg sjukgymnasts kompetens, kunskap och tillgänglighet måste man som yrkeskår marknadsföra sig mer och se till att information om detta kommer ut till idrottsklubbar och allmänhet. Detta kräver givetvis tid, något som de flesta sjukgymnaster har ont om, men sett i ett framtidsperspektiv är detta säkert något som måste till för att hävda sig i konkurrensen från andra vårdgivare, framför allt då kanske inom idrottsmedicinen. Det vore intressant att studera motsvarande frågor bland andra idrottsklubbar och bland allmänheten. Vet andra typer av idrottsklubbar vilken kompetens och kunskap en leg sjukgymnast innehar? Nyckelord: Enkät, fotbollsskador, sjukvård, rehabilitering, marknadsundersökning

3 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Frågeställningar...1 Material och metod... 2 Målgrupp... 2 Metod... 2 Statistik... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Konklusion Referenser... 11

4 Bakgrund I Sverige finns det idag cirka licencierade fotbollsspelare, herrar och damer sammanslaget. Till detta kommer ungdomar under 15 år som ej licencieras, korpspelare samt övriga som spelar på motionsnivå. Fotboll är en idrott som tillåter mycket kroppskontakt och spelets idé går ut på att man sparkar och nickar en boll vilket innebär stora krafter. Spelet innebär ofta hög fart i de olika spelmomenten. Varierande beroende på vilken nivå man spelar på så har fotboll allt mer blivit en åretrunt idrott. Huvudsakligen spelar man utomhus men användandet av inomhushallar vintertid ökar hela tiden. Gräs är det vanligaste underlaget utomhus men grus används vintertid samt året runt i vissa städer där gräsplanerna inte räcker till alla lag. Mängden träning och matcher varierar mycket beroende på vilken nivå man spelar på men över lag kan man se att träningsmängden ökat för många lag, speciellt i de högre serierna, jämfört med tidigare. Skador, både akuta och överbelastningsrelaterade, är vanliga inom fotbollen. De akuta står för cirka 2/3 medan överbelastningsskadorna står för cirka 1/3 (2). Klubbar i högre divisioner har ofta tillgång till egen medicinskt utbildad personal som är inriktad på idrottsmedicin. Klubbar i lägre divisioner har sällan eller aldrig någon medicinskt utbildad person knuten till klubben utan är hänvisade till de vårdgivare som finns i samhället. Dagens vårdgivare har varierande kompetens och det finns även personer utan adekvat medicinsk utbildning som arbetar med idrottsskador. Valet av vårdgivare kan därför variera mycket bland fotbollsklubbarna. Förutsättningarna för hur man söker till leg. sjukgymnast har varierat en del beroende på olika politiska beslut. Det fanns även skillnader mellan de olika landstingen innan Västra Götalands läns landsting bildades. Kostnaden för att söka till leg sjukgymnast har också ändrats med tiden. Idag krävs ingen remiss för att söka till leg sjukgymnast och kostnaden per besök är 80 kr medan högkostnadsskyddet är 900 kr. Frågeställningar Detta projekt hade för avsikt att utröna vad som är viktigt för en fotbollsklubb vid val av vårdgivare vid skador på spelare med avseende på kompetens, tillgänglighet och kostnad. Vidare undersöktes om klubbarna visste att remisstvånget till leg. sjukgymnast inom primärvården i Västra Götalands landsting är borttaget samt om de visste vad ett besök hos en leg. sjukgymnast kostar. 1

5 Material och metod Målgrupp Målgrupp för denna studie var alla division 4 klubbar inom Västergötland och Göteborg, sammanlagt fem serier med totalt 60 lag. Mer specifikt inriktades kartläggningen mot tränare eller lagledare för herrarnas seniortrupp. Totalt svarade 35 klubbar (58%). Metod En enkät med frankerat svarskuvert skickades till tränare/lagledare för respektive klubb. Efter fyra veckor skickades det ut en påminnelse innehållande en ny enkät med frankerat svarskuvert till de klubbar som inte svarat på första utskicket. Frågor ställdes om lagledare/tränares värdering av vårdgivarens utbildning och inriktning, tillgänglighet, kontinuitet, möjlighet till läkarkontakt med fasta svarsalternativ graderat från 1 till 6 där 1 motsvarade att man ansåg det helt oviktigt medan 6 innebar att man ansåg det mycket viktigt. Vilken yrkeskategori respektive klubb vanligtvis anlitade ställdes som en öppen fråga och kategoriserades som leg sjukgymnast, leg läkare, annan leg vårdgivare, idrottsskademottagning respektive outbildad. Frågan om klubbarna kan tänka sig att anlita en vårdgivare som saknar medicinsk utbildning som givit honom legitimation för sin yrkesutövning ställdes med Ja/Nej som svarsalternativ. Ja/Nej alternativ användes även för frågorna om man visste kostnaden för ett sjukgymnastbesök och beloppet för högkostnadsskyddet samt om det behövs läkarremiss för att söka leg. sjukgymnast. För kostnadsfrågorna gavs möjlighet att skriva ett fritt formulerat svar. Statistik Resultaten presenteras som antal och proportioner (%). Skillnader mellan proportioner testades med Chi-2 test. Statistiskt signifikant skillnad ansågs föreligga om p< 0,05. Alla test var två-sidiga. 2

6 Resultat Totalt svarade 35 (58%) klubbar. Av 36 Västergötlandsklubbar svarade 18 (50%) medan 17 av 24 (71%) Göteborgsklubbar svarade på enkäten. Figur 1 6 5,46 5 5,00 5,00 5,09 5,11 4,83 4,46 4,11 4 Gradering 1=helt oviktigt 6=mycket viktigt Fråga 1. Hur viktigt är det att vårdgivaren har en godkänd medicinsk utbildning (är legitimerad i sitt yrke)? 2. Hur viktigt är det att vårdgivaren är inriktad på idrottsmedicin? 3. Hur viktigt är det att få tid samma dag om Ni ringer på morgonen (ej helgdag)? 4. Hur viktigt är det att det finns möjlighet att själv välja besökstid? 5. Hur viktigt är det att det finns möjlighet att komma på kvällstid? 6. Hur viktigt är det att få träffa samma vårdgivare om man återkommer vid ett annat tillfälle med en ny skada? 7. Hur viktigt är det att vårdgivaren har gott om tid, minst 30 min, vid besökstillfället? 8. Om vårdgivaren inte är läkare, hur viktigt är det att han/hon vid behov har möjlighet att kontakta läkare? Det klubbarna anser som viktigast är att vårdgivaren har möjlighet att, vid behov, kontakta en läkare. Att få träffa samma vårdgivare om man återkommer med en ny skada anses också som viktigt liksom möjligheten att få komma samma dag som man kontaktar vårdgivaren. En godkänd medicinsk utbildning som givit vårdgivaren legitimation samt inriktning på idrottsmedicin anses också som viktigt. Att få komma på kvällstid samt att själv få välja besökstid anses som mindre viktigt än de andra frågorna (figur 1). 3

7 Tabell 1. Yrkeskategori som vanligtvis väljs i nuläget. Göteborg Västergötland Totalt n=17 n=18 n=35 n (%) n (%) n (%) Leg sjukgymnast 7 (44) 7 (41) 14 (43) Leg läkare 3 (19) 1 (6) 4 (12) Annan leg vårdgivare 1 (6) 2 (12) 3 (9) Idrottsskademottagning 3 (19) 6 (35) 9 (27) Outbildad vårdgivare 2 (12) 1 (6) 3 (9) Totalt 16 (100) 17 (100) 33 (100) En klubb i Göteborg respektive en klubb i Västergötland besvarade ej frågan. Vid en skada på spelare var det vanligast att man vände sig till en leg. sjukgymnast (tabell 1). En stor andel av klubbarna vände sig till en idrottsskademottagning. Vilken yrkeskategori de träffade där framgick inte av svaren, troligtvis vanligast med läkare och sjukgymnast. Tre klubbar vände sig till en outbildad vårdgivare. Anledningen till att man valde en speciell vårdgivare gavs det flera svar på, vanligast var att man varit där tidigare samt att klubben hade avtal med vårdgivaren Tabell 2. Senast anlitade vårdgivare. Göteborg Västergötland Totalt n=17 n=18 n=35 n (%) n (%) n (%) Leg sjukgymnast 6 (47) 4 (31) 10 (39) Leg läkare 2 (15) 3 (23) 5 (19) Annan leg vårdgivare 2 (15) 1 (8) 3 (12) Idrottsskademottagning 1 (8) 3 (23) 4 (15) Outbildad vårdgivare 2 (15) 2 (15) 4 (15) Totalt 13 (100) 13 (100) 26 (100) Fyra klubbar i Göteborg respektive tre klubbar i Västergötland besvarade ej frågan. Senaste besöket hade mest varit hos en leg sjukgymnast, 10 stycken (39%), eller läkare 5 stycken (19%) (tabell 2). 4

8 Figur Antal Orsak till senaste besök Figur 2. 1=fotskada, 2=vadskada, 3=knäskada, 4=höftskada, 5=ryggskada, 6=nackskada, 7=övriga skador Skador på nedre extremiteter dominerade. Vanligaste skadeorsaken vid ett besök var någon slags mjukdelsskada, framför allt muskelbristning eller sträckning, följt av knäskada samt fotskada (figur 2). Alla klubbar som svarade var nöjda med sitt senaste besök hos vårdgivare, tio klubbar svarade inte huruvida de var nöjda eller ej. 5

9 Figur % Ja Skulle Ni kunna tänka Er att gå till någon som arbetar med idrottsskador men som saknar medicinsk utbildning som givit henne/honom legitimation för sin yrkesutövning? Nej Tjugofem klubbar (75%) kan tänka sig att gå till en vårdgivare som inte har en adekvat medicinsk utbildning som givit vårdgivaren legitimation för sin yrkesutövning, åtta klubbar (25%) kan inte tänka sig detta (figur 3). Åttio procent av klubbarna anser att kr är en rimlig kostnad för ett besök hos en legitimerad vårdgivare (ej läkare). Två klubbar anser att det bör kosta mindre än 100 kr medan fem klubbar anser att en kostnad upp till kr är rimligt. Av de tio klubbar (29%) som svarade att de visste vad ett besök hos leg. sjukgymnast inom primärvården kostar var det endast en klubb som angav den korrekta summan 80 kr. Övriga klubbar trodde på en kostnad från 60 kr till 300 kr. Tretton klubbar (37%) svarade att de visste summan för högkostnadsskydd men endast två klubbar angav det korrekta beloppet på 900 kr. Övriga klubbar trodde på en kostnad mellan 800 kr och 2400 kr. På frågan om det behövs remiss från läkare för att söka till leg sjukgymnast svarade fjorton klubbar (40%) ja medan tretton klubbar (37%) svarade nej. Fem klubbar (14%) svarade självmant vet ej trots att det inte fanns som svarsalternativ. Tre klubbar (9%) svarade inte på frågan. 6

10 I en öppen fråga fick klubbarna kommentera och ha synpunkter på vård/omhändertagande vid idrottsskador. Nedan citeras några kommentarer: Det finns för få bra idrottsomhändertagare. För långa väntetider för operation och eftervård. På lassaret läggs ingen tid på idrottsskador. Att man kan göra en undersökning som leder till rätt rehab elller rätt medicinering eller dyl. Alternativet primärvård tar för lång tid och kostar även förlorad arbetsförtjänst i större utsträckning. Svårt att komma i kontakt med läkare, lång kö. Diskussion En klar majoritet av klubbarna anser att det är viktigt eller mycket viktigt att vårdgivaren har en godkänd medicinsk utbildning. Detsamma gäller möjligheten att få en besökstid samma dag som man ringer, och att vårdgivaren har möjlighet att kontakta läkare. Sjuttiofem procent av klubbarna kan tänka sig att gå till en vårdgivare som inte är legitimerad. Det finns dålig kunskap om vad ett besök hos en leg sjukgymnast kostar samt vad kostnaden för högkostnadsskyddet är. Bara en dryg tredjedel av klubbarna vet att det inte behövs remiss för att söka till en leg sjukgymnast vände sig Bergqvist och Högberg (1) till fotbolls- och innebandyklubbar från div 3 upp till eliten i Göteborg. De fick i sin undersökning en svarsfrekvens på 95% vilket är klart högre än den aktuella studien (58%). Vad denna stora skillnad beror på är svårt att bedöma. Det kan vara så att detta med skador och rehabilitering på högre nivå är en mer naturlig och viktig del av verksamheten och att det finns mer integrerat. På hög nivå är det också mer pengar inblandat och klubbarna har en större press att få tillbaks spelarna snabbt efter skada. Bergqvist och Högberg vände sig enbart till Göteborgsklubbar. I min undersökning har Göteborgsklubbarna en klart högre svarsfrekvens än Västgötaklubbarna, vilket dock är svårt att ge någon bra förklaring till. Denna studie visar att det förekommer skador på spelare i alla fotbollsklubbar. Man kan också se att det finns ett stort utbud av vårdgivare och att klubbar anlitar olika yrkeskategorier eller outbildade vårdgivare av olika anledningar. En klar majoritet av klubbarna anser det alltså som viktigt eller mycket viktigt med en adekvat utbildning. Detta bekräftas också av Bergqvist och Högberg som i sin studie såg att kompetens var den viktigaste egenskapen vid val av idrottsmedicinsk expertis. Detta motsägs dock av att många av klubbarna kan tänka sig att gå till en vårdgivare som saknar medicinsk utbildning som givit vårdgivaren legitimation. 7

11 Benjaminsson (3) såg i sin undersökning av personer som fått behandling för idrottsskador att efter tre månader hade trettiosju procent kvarstående besvär. Av dessa uppvisade åttiotvå procent lindriga skador initialt. Gemensamt för dessa personer var att de själva avbrutit sin uppbyggnadsträning då de trodde sig vara friska. Vid uppföljning hade dessa personer mer besvär av sina skador jämfört med de som fullföljt sin rehabilitering. Här ser man vikten av möjligheten att få en bedömning och behandling av en person med adekvat utbildning och kompetens. I Bergqvist och Högbergs studie ansågs sjukgymnaster ha mer kunskap än naprapater, massörer och kiropraktorer inom områdena muskelskador, ledskador, rehabilitering, akuta skador och träningsfysiologi. Det finns vårdgivare utan adekvat utbildning och som används av klubbarna. Det finns en osäkerhet i om dessa personer är helt utan utbildning eller eventuellt har någon slags utbildning. Jag har försökt reda ut detta med hjälp av mina kollegor men mest kommit fram till att dessa personer inte är legitimerade. Från enkätsvaren kan nämnas exempel som vi använder vår egen skadekille samt olika namn på personer som det alltså råder en osäkerhet om beträffande deras utbildning. Vad detta beror på att klubbarna använder dessa vårdgivare kan vara svårt att säga men troligen är det en kombination av olika faktorer. Av kommentarerna framkommer att man anser att alternativet primärvård tar för lång tid och kostar även förlorad arbetsförtjänst i större utsträckning. Det är möjligt att klubbarna tycker att man snabbare kan få tid och då även oftare kvällstid hos dessa vårdgivare och då väljer dem. Av min studie framkommer att klubbarna har dålig kunskap om vad som gäller för att kunna söka till en leg sjukgymnast samt kostnaderna för detta. Av svaren framkommer att de flesta inte vet att det inte behövs remiss från läkare för att söka leg sjukgymnast. Trots att man på olika sätt försökte informera allmänheten när remisstvånget togs bort. Detta samtidigt som man tror att det är svårt att få tid hos läkare kan göra att man istället söker enklare vägar för att träffa någon vårdgivare. Av kommentarerna framkommer att man anser att det tar för lång tid att få tid inom primärvården samt att det blir en kostnad i form av förlorad arbetsförtjänst. Man tycker också att det är svårt att komma i kontakt med läkare och att det tar lång tid. De flesta tror att det kostar mer än 80 kr att gå till en leg sjukgymnast. En klar majoritet av klubbarna anser att en kostnad mellan kr är en rimlig kostnad för ett besök hos en vårdgivare. Detta gör att ett besök hos en leg. sjukgymnast är en förhållandevis låg kostnad. Lägger man sedan till kostnaden för ett högkostnadsskydd som är 900 kr för ett helt år så blir kostnaden inte speciellt hög. Många klubbar kämpar med sin ekonomi och behöver hålla nere kostnaderna på olika sätt. Många sjukgymnastavdelningar har mycket att göra vilket gjort att det ofta finns väntetider för att kunna få behandling. Klubbarna anser det som viktigt att kunna få en bedömning snabbt vilket är motiverat då det ofta handlar om akuta skador. I såväl min som i Bergqvist och Högbergs studie framkommer att ett snabbt omhändertagande anses som mycket viktig. Även om idrottsskador inte skall ha någon gräddfil för snabb behandling så är detta ofta skador som snabbt bör bedömas. För att klara detta bör det på sjukgymnastikavdelningarna finnas någon slags akuttid varje dag. Klubbarna anser det inte lika viktigt att kunna komma på kvällstid som att komma samma dag men drygt 75% av klubbarna anser det som viktigt eller mycket viktigt att ha möjlighet att få en tid på kvällen. 8

12 På många sjukgymnastikavdelningar arbetar sjukgymnasterna dagtid. Man bör dock fundera på möjligheten att kunna erbjuda kvällstider om man vill konkurera med andra vårdgivare samt helt enkelt kunna erbjuda en bättre service. Många sjukgymnaster med inriktning på idrottsmedicin har kvällsmottagning men inom primärvården är det inte lika vanligt. Det finns en del oklarheter i olika vårdgivares utbildning och kompetens och det finns vårdgivare som fått rykte om sig att vara idrottsläkare utan att vara det. Att som leg sjukgymnast, verksam i en fotbollsklubb, bli kallad massör är inte ovanligt trots att en leg sjukgymnast har mycket mer kompetens och kunskap. Återigen finns här ett område att informera om, nämligen vad en leg sjukgymnast gör och kan. Varför det är så svårt att ge fotbollsklubbarna kunskap och vetskap om sjukgymnastens kompetens och verksamhet finns det säkert många orsaker till. En hel del görs för att informera om yrkeskåren men på något sätt behövs det ännu mer information och reklam för vad sjukgymnaster gör och kan. Bergqvist och Högberg anser att, då konkurrensen om patienter/kunder blir hårdare, sjukgymnaster bör tillägna sig kunskaper i marknadsföring för att kunna identifiera behovet av sina tjänster och föra ut sitt budskap. Man bör också se till att sjukgymnaster på olika sätt är ett attraktivt alternativ för idrottsklubbar. Det är ofta tränaren och/eller lagledaren som skickar iväg en skadad spelare till någon vårdgivare. Ibland tas dock den kontakten på eget initiativ av spelaren, speciellt om han varit hos någon speciell vårdgivare tidigare. Tränare och lagledare är säkerligen en viktig grupp att kontakta om man vill erbjuda sina tjänster. Vi sjukgymnaster kan behöva specialisera oss mer, t ex på idrottsmedicin. Det är svårt att vara riktigt kompetent och hålla sig informerad om allt det senaste inom alla områden. Möjligheten att vid behov kontakta läkare varierar mycket. På många vårdcentraler har läkarna en mycket hög arbetsbelastning och de kan även vara underbemannade. Det kan alltså i många fall vara svårt att snabbt få en bedömning av läkare. Om man inte har den möjligheten idag så bör man se till att den möjligheten finns. I mitt utskick till klubbarna presenterar jag mig som leg sjukgymnast som arbetar inom primärvården. Personerna som svarade visste att jag är leg sjukgymnast och detta kan ha påverkat deras svar. Det är möjligt att sjukgymnaster kan ha framhållits mer respektive värderats högre än andra yrkeskategorier. 9

13 Konklusion Undersökningen visar att man anser att det är viktigt att vårdgivaren har en godkänd medicinsk utbildning när man väljer vårdgivare. Det är viktigt att snabbt få en tid för undersökning och bedömning när man kontaktar en vårdgivare i samband med en skada. Varje vårdgivare bör ha möjlighet att kontakta läkare om så behövs. Leg. sjukgymnast är den yrkeskategorin man oftast vänder sig till vid skador men även andra yrkeskategorier och till och med outbildade vårdgivare anlitas. Det finns bristande kunskap om kostnaden för ett sjukgymnastbesök och det faktum att det inte behövs remiss för att träffa en leg. sjukgymnast i Västra Götalands län. Idrottsklubbar behöver informeras mer om en leg. sjukgymnasts kompetens, kunskap och arbetsområden. Mer information behövs också vad gäller förutsättningar, såsom remissfrihet, och möjligheter att söka en leg. sjukgymnast. Kostnaden för ett besök hos leg. sjukgymnast är förhållandevis låg vilket man borde informera bättre om. Tack till. Vara vårdcentral och dess ledning som gav mig möjlighet och förutsättningar att genomföra detta projektet på arbetstid.. Ulf Lindblad för hjälp och professionell handledning med mitt projekt.. mina arbetskamrater på sjukgymnastikavdelningen som på olika sätt ställt upp medan jag arbetat med mitt projekt. 10

14 Referenser 1. Bergquist P, Högberg A. Sjukgymnastens nuvarande och framtida roll som idrottsmedicinsk expertis. Examensarbete, sjukgymnastprogrammet, vårdhögskolan i Göteborg, VT Ekstrand J, Karlsson J. Fotbollsmedicin. Svenska fotbollsförbundet, Benjaminsson O. Nonchalera inte lindriga idrottsskador. Sjukgymnasten 1994;(10):20 11

15 FoU-enheten Primärvårdens kansli Regionens Hus, Mariestad Tfn: , fax:

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Sundsvalls kommun

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Sundsvalls kommun BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1 Hemsjukvården ur patientperspektiv, Sundsvalls kommun KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand Tfn: 0611-55 54

Läs mer

Policydokument för svensk fotbolls agerande i konstgräsfrågan

Policydokument för svensk fotbolls agerande i konstgräsfrågan Policydokument för svensk fotbolls agerande i konstgräsfrågan Svenska Fotbollförbundets styrelse beslutade 2007 att tillsätta en projektgrupp för att utarbeta ett förslag till policydokument för svensk

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län BAKGRUND Riksdagen fattade 2009 beslut om LOV Lag Om Valfrihetssystem (1). Denna lag ger landsting och

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

En metod att utvärdera depressionsbehandling. Kjell Lindström Distriktsläkare, MD, FoU-chef Landstinget i Jönköpings län

En metod att utvärdera depressionsbehandling. Kjell Lindström Distriktsläkare, MD, FoU-chef Landstinget i Jönköpings län En metod att utvärdera depressionsbehandling Kjell Lindström Distriktsläkare, MD, FoU-chef Landstinget i Jönköpings län Bakgrund Depression är en svår diagnos att ställa Behandlingsresultaten kan bli bättre

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Medicinska vårdadministratören och sekretessen

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Medicinska vårdadministratören och sekretessen YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Medicinska vårdadministratören och sekretessen Examensarbete 35 poäng Författare: Mia Käck Handledare: Doris Karlsson Våren 2015 SAMMANFATTNING

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Vad tycker man om sin vårdcentral?

Vad tycker man om sin vårdcentral? Qulturum Rapport Vad tycker man om sin vårdcentral? En befolkningsenkät 2001 Kjell Lindström Sofia Eriksson Primärvårdens FoU-enhet 2002:3 Författare: Kjell Lindström, distriktsläkare Primärvårdens FoU-enhet

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Tidig AT handledning Bakgrund Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Redan vid antagningen till AT tjänst, samt sedan under första placeringen, var det tydligt för oss att vi saknade någon som kunde

Läs mer

Slutrapport gällande utvärdering av lönesättningsmodell på SU

Slutrapport gällande utvärdering av lönesättningsmodell på SU Slutrapport gällande utvärdering av lönesättningsmodell på SU Caroline Molinder, Mattias Fägerlind & Sigrun Einarsdottir Bakgrund Lönesättning och modeller för detta är något som engagerar medarbetare.

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Hässleholms sjukhusorganisation

Hässleholms sjukhusorganisation Hässleholms sjukhusorganisation närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Excentrisk träning vid hälsenesmärta Foldern är gjord av Markus Waldén, legitimerad läkare, Ortopediska kliniken, Hässleholms

Läs mer

Krånglar kroppen? Från början till fortsättning www.iksu.se

Krånglar kroppen? Från början till fortsättning www.iksu.se Krånglar kroppen? Fysioterapi är samlingsnamnet för vår rehabiliterande verksamhet Kombinerad behandling och träning Våra terapeuter inom IKSU:s Fysioterapi jobbar med att utreda och diagnostisera problem

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

Psykologprogrammet på KI: sammanställning av Alumnienkät VT16

Psykologprogrammet på KI: sammanställning av Alumnienkät VT16 Psykologprogrammet på KI: sammanställning av Alumnienkät VT16 Bakgrund En alumnienkät inspirerad av UK-ämbetets alumnienkät skickades ut januari 2016 till de två senaste årskullarna på KI:s psykologprogram.

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna December 2011 1 Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Famna presenterar med denna rapport

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014

Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014 1 (6) Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014 Information angående Hundteamet ett projekt med terapi- och vårdhund inom bedriver under 2014 ett projekt med terapi- och vårdhund inom i första hand

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05 1 av 5 Hälsenan Achillessenan är människokroppens tjockaste och starkaste sena och kallas i vardagligt tal för hälsenan. Hälsenan utgörs av senan från vadmuskeln och den fäster i hälbenet. Senan överför

Läs mer

Föreningsträdet Idrottskunskap. Handledning Aktiva 13 år. Fotbollstermer Vårt lag Hur kan ni utvecklas som spelare?

Föreningsträdet Idrottskunskap. Handledning Aktiva 13 år. Fotbollstermer Vårt lag Hur kan ni utvecklas som spelare? Föreningsträdet Idrottskunskap Handledning Aktiva 13 år Fotbollstermer Vårt lag Hur kan ni utvecklas som spelare? Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2

Genombrottet. VC Gibraltargatan. Primärvården Göteborg. Genombrott III 05-10-13 06-09-15. Projekttid. CVU Rapportserie 2006:2 Genombrottet VC Gibraltargatan Primärvården Göteborg Projekttid 05-10-13 06-09-15 Teammedlemmar: Christina Håkansson Calmerklint, Verksamhetschef Jones Zaeri, Läkare Lena Glennsten Dolfe, Distriktssköterska

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge

Riktlinjer för marknadsföring av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Riktlinjer för marknadsföring av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Landstingets kansli Januari 2010 Riktlinjer för marknadsföring av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge, version 1.0 1(6) Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi Mål för UIFKs ungdomsverksamhet Huvudmål Att utveckla och utbilda varje individ i fotboll för att ge möjlighet till en berikad hobby och ett fotbollsspelande under längre tid. En bred och utåtriktad verksamhet

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi Patientskola i samverkan mellan primärvård och lokala reumatikerföreningar av Cattis Rybo, Monica Nordh Halldén, Monica Heimdahl Manual för

Läs mer

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020 Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten år 2020 1 Vad tycker du? Läs det här först En förklaring av begrepp Landstinget beslutade år 2009 att se över den framtida hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se REHABKURSER Tel:031-919600 Adress Göteborg: Järntorgsgatan 8 (Järnhälsans lokaler. Vån 3) Adress Landvetter: Milstensvägen 2 (Hälsans Hus lokaler) info@active-rehab.se Artrosskola Artrosskola enl BOA (Bättre

Läs mer

Skador inom dam- och herrishockeyn

Skador inom dam- och herrishockeyn Karlstads Universitet Idrottsvetenskapliga programmet Fördjupningsarbete 7,5 hp VT-14 Skador inom dam- och herrishockeyn Sofia Karlberg & Frida Andersson 2014-04-28 Innehållsförteckning Inledning... 3

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

www.vantetiderivarden.se en databas på Internet SAS-forum 03 Marianne Hanning Birgitta Källström 2003-09-15

www.vantetiderivarden.se en databas på Internet SAS-forum 03 Marianne Hanning Birgitta Källström 2003-09-15 www.vantetiderivarden.se en databas på Internet SASforum 03 Marianne Hanning Birgitta Källström 20030915 Svensk sjukvård har under 90talet: Åstadkommit; mer akut och planerad vård för allt fler och allt

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 1 Bortfallsanalys primärvårdsundersökning, läkare Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas

Läs mer

Patientenkät öppenvård Samtliga enkäter Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2010

Patientenkät öppenvård Samtliga enkäter Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2010 1(14) 1. Man eller kvinna? 1. Man 363 44 2. Kvinna 463 56 Antal ej angivit svar: 14 av 840 (=1,67%). Antal svarande: 826. 2(14) 2. Ålder? 1. under 20 år 16 2 2. mellan 21-40 år 166 20 3. mellan 41-60 år

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal.

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. 070208 Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. Bakgrund. Den övergripande kompetensplanen för sjukgymnaster är en beskrivning av dagens kompetens, framtida förmodade behov

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2011 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Frågorna... 3 Redovisningen... 3 Svaren... 4 Antal svar... 4 Fördelning mellan orterna... 5 Kön...

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR?

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? Examensarbete 35 poäng Författare: Lena Gräsberg Paula Salloum Handledare: Doris Karlsson Våren 2015

Läs mer

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Kortrapport av: PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Fakta om undersökningen BAKGRUND Psoriasisförbundet

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar Torbjörn Johansson Handledare Ulf Engman 2011-05-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid.3 2. Bakgrund Sid. 4 3.

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 2005-11-23 Kvalitetsundersökning inom en i Vantör 2005 Enkätundersökning till i Vantör med insatser från Undersökning

Läs mer

MEDICINSK SERVICE DJURGÅRDENS IF J20 J18 HOCKEYGYMNASIUM

MEDICINSK SERVICE DJURGÅRDENS IF J20 J18 HOCKEYGYMNASIUM MEDICINSK SERVICE DJURGÅRDENS IF J20 J18 HOCKEYGYMNASIUM DIF MEDTEAM Bengt Gustafsson, Christian Schumacher, Mattias Gustavsson, Patrick Högberg, ortoped naprapat naprapat Fystränare Mattias är ansvarig

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari 2013.

Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari 2013. Eva Åkesson, Folkhälsoutvecklare Sara Maripuu, Processledare Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari. Folkhälsoenheten

Läs mer

Informationsblad utbildningar 2012 www.kampsportvast.se

Informationsblad utbildningar 2012 www.kampsportvast.se DISTRIKT VÄST SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET Informationsblad utbildningar 2012 www.kampsportvast.se Kursplan SB&K klubbinstruktör 1. Innehåll Distrikt Väst har i samarbete med SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

SATS. Swedish Alzheimer Treatment Study. Unik svensk studie

SATS. Swedish Alzheimer Treatment Study. Unik svensk studie SATS Swedish Alzheimer Treatment Study Unik svensk studie SATS-studien imponerar på världens forskare symtomatisk behandling vid Alzheimers sjukdom ger effekt. Den svenska SATS-studien är unik i världen.

Läs mer

En suck är inte OK. IK Bolton förebygger kränkningar och har verktyg när det behövs

En suck är inte OK. IK Bolton förebygger kränkningar och har verktyg när det behövs En suck är inte OK IK Bolton förebygger kränkningar och har verktyg när det behövs 1 Källa: Rädda Barnen, metodmaterialet High Five 2 Trygghet och kränkningar inom idrotten > 30 % inom lagidrott > 15 %

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2013

Genomförandet av mätningen 2013 2 Genomförandet av mätningen 2013 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 2013. Enkäten utförs årligen. Sammanställningar kommer

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 4/2010 Arbets- och miljömedicin Uppsala Vad tyckte våra patienter? Enkätundersökning av patienterna som remitterats till Arbets och miljömedicin under 2008 Frida Wålinder Sammanfattning En enkät

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

LATHUND VID LÄKARBESÖK för personer med utvecklingsstörning (och i vissa fall autism) och samtidig beteendeproblematik

LATHUND VID LÄKARBESÖK för personer med utvecklingsstörning (och i vissa fall autism) och samtidig beteendeproblematik LATHUND VID LÄKARBESÖK för personer med utvecklingsstörning (och i vissa fall autism) och samtidig beteendeproblematik Lathunden är tänkt att vara ett stöd till professionella och underlätta samverkan

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

C-UPPSATS. Patientens erfarenhet av remissfrihet till sjukgymnast

C-UPPSATS. Patientens erfarenhet av remissfrihet till sjukgymnast C-UPPSATS 2010:006 Patientens erfarenhet av remissfrihet till sjukgymnast Linnea Löfstedt Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Sjukgymnastik

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323)

Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323) 2011-01-26 Statens Folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323) Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund redovisar här projektet Hjärt- och

Läs mer