Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland"

Transkript

1 Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland Moderaterna i Landstinget Västmanland har en politik som omfattar hela länet och landstingets alla uppgifter. Vi är redo att styra landstinget i form av ett samarbete med de övriga allianspartierna Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Ordning och reda i ekonomin Västmanland ska växa. Tillväxt i länet, nya företag och inflyttning är en förutsättning för en stabil ekonomi. Vi vill att varje utgiftspost prövas noga. Landstinget ska ägna sig åt sina huvuduppgifter, hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det ska vara ordning och reda i landstingets ekonomi. Det innebär utgifter och inkomster ska balansera varandra, att budgetar hålls och att investeringar följer de förutsättningar som är uppsatta. En ekonomi i balans kräver dagliga prioriteringar gällande vad landstinget ska ägna sig åt och investera i. 1

2 Ska landstingets klara framtida utmaningar måste arbetet och planeringen utgå från en högre grad av långsiktighet och effektivitet samtidigt som arbetet med att minska regelverk, krångel och byråkrati måste intensifieras. Landstinget ska ha en långsiktig plan i budgetarbetet med 10 respektive 20 års framförhållning Skatter och avgifter ska prövas noga Kvalitet och valfrihet Patientens behov och önskemål måste sättas i främsta rummet. Alla västmanlänningar ska ha samma rätt till bra vård oavsett betalningsförmåga, bostadsort, kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet eller språkkunskaper. Vi vill att finansieringen av sjukvården ska ske solidariskt via skatten och att driften ska präglas av kvalitet och mångfald. Vi tycker det är viktigt att patienten själv får välja vårdcentral. I Västmanland finns en bra blandning mellan privata och landstingsdrivna vårdcentraler. Moderaterna vill utöka vårdvalet så att västmanlänningarna ska kunna välja vård även inom specialistvården. Vi tror det är bra om det finns fler vårdgivare att välja bland, speciellt där köerna är som längst. Landstinget ska även möjliggöra för barnmorskor och distriktssjuksköterskor att starta eget. Fler vårdgivare gynnar både patienter som kan byta utförare om de är missnöjda med vården, och personalen som får fler arbetsgivare att välja mellan. Landstingets information gällande patientens valmöjligheter och rättigheter behöver förbättras. Införa valfrihet inom specialistvården Läkare alltid ska informera om de valmöjligheter som finns Möjliggöra för barnmorskor och distriktssjuksköterskor att starta eget Göra det möjligt att byta vårdcentral via landstingets hemsida med hjälp av e-legitimation Väntetider I dag får alltför många västmanlänningar vänta på vård. Vi vill ändra på detta genom att bland annat införa ett vårdgarantikontor, som syftar till att hitta vårdgivare till patienter där landstinget inte kan uppfylla vårdgarantin inom ramen för den egna verksamheten, en administrativ uppgift som läkarna sköter i dag. Vi vill också införa patientlotsar som kan hjälpa de svårast sjuk att hitta rätt i vården och ge fler vårdgivare chansen att erbjuda vård enligt Lagen om valfrihetssystem inom specialistvården. Detta har varit framgångsrikt i flera andra landsting. Långa väntetider på akuten är något som många västmanlänningar upplever som ett problem. Detta vill vi lösa genom att bland annat införa medicinska ronder på exempelvis äldreboenden, där många av de svårast sjuka ofta åker in på akuten. Med medicinska ronder kan man förebygga akutbesök. Vi vill också se till att en ny lättakut kommer igång vid Västerås sjukhus. Landstinget ska i alla delar uppfylla de nationella kraven på tillgänglighet och behandlingstider. Om landstinget inte klarar av att ge patienten vård i tid, ska patienten inte behöva betala någon avgift för vårdbesöket. Inrätta ett vårdgarantikontor Införa patientlotsar Införa medicinska ronder på äldreboenden Slopa patientavgiften för de patienter som får vänta längre på vård än vårdgarantins ramar Remissfrihet Vi moderater vill införa remissfrihet till all sjukvård. Det är ett onödigt krångligt system när patienten som vill uppsöka specialistvård först måste vända sig till sin vårdcentral. Sjukvården ska vara snabb och enkel. Många andra landsting har remissfrihet och vi tror att det är ett viktigt steg för att förbättra för patienterna. 2

3 Även remisstvånget till akuten ska avskaffas. Remisstvånget har inte visat sig påverka inflödet av patienter till akutmottagningen. Avskaffa remisstvånget inom specialistvården Avskaffa remisstvånget till akutmottagningen Hälsa Landstinget har tagit fram program inom områden som missbruk, fetma, psykisk ohälsa och sexuell hälsa. Genom att kontinuerligt följa hälsoutvecklingen hos befolkningen, genom exempelvis Liv och hälsa-undersökningarna, inhämtar landstinget viktig kunskap om folkhälsan. Moderaterna har föreslagit att en överviktenhet inrättas vid sjukhuset i syfte att hjälpa dem som är överviktiga med kost- och levnadsråd samt göra bedömningar av vilka som kan vara aktuella för obesitasoperationer. Vårdcentralerna har en nyckelroll i folkhälsoarbetet genom sin specifika kompetens och stora kontaktytor gentemot befolkningen. Det är viktigt att vård och behandling av psykisk ohälsa får samma status som den fysiska. Den psykiska ohälsan genererar mycket stort lidande för individen och stora kostnader i vården och samhället i stort. Det är därför viktigt att man kan arbeta förebyggande bland barn, ungdomar och vuxna vad gäller den psykiska ohälsan. Det behövs en lättillgänglig kontakt med behandlande personal såväl inom primärvård som psykiatri. Även skolorna har en viktig roll i detta. Tidiga och förebyggande insatser minskar kostnaderna på alla nivåer. Ungdomsmottagningarna som finns i hela länet och deras förebyggande arbete med bland annat skolbesök ska värnas. Landstingets hälsocenter ska utvärderas noga. Inrätta en överviktsenhet Det förebyggande hälsoarbetet ska ske på vårdcentralen Öka samverkan med elevhälsan i länets skolor Personal Målsättningen som landstinget har med sin personalpolitik är att de anställda ska känna stolthet över att arbeta i Landstinget Västmanland. Ett led i detta arbete är att på olika sätt lyfta fram förtjänta medarbetare och ge verksamheterna möjlighet att visa alla de goda resultat som de utför vid exempelvis Landstingets dag. Behovet av hyrpersonal måste minska. Här måste landstinget utveckla en bättre personalpolitik som lockar fler att ta fasta anställningar. Det kan handla om bättre förmåner, utbildning och möjligheter till forskning. För att kunna erbjuda vård som är effektiv och som når framgångsrika resultat är det viktigt med bra ledarskap. Satsningar på ledarskapsutbildningar bör därför särskilt lyftas fram. Ett bra ledarskap ger också bättre arbetsmiljö och goda förutsättningar för nöjda medarbetare, något som är viktigt i arbetet med att göra Landstinget Västmanland till en attraktiv arbetsgivare både i nutid och i framtid. Chefsrollerna i landstinget behöver utvecklas. Inte minst gäller det hur löne- och utvecklingssamtal sker mellan lönesättande chef och anställd. Alla anställda ska ha personliga karriärplaner. Riktade hälsosatsningar till anställda i landstinget ska genomföras. All lönesättning ska vara individuell och ge möjlighet till lönekarriär. God personalpolitik är en förutsättning och grundläggande för att nå hög och kostnadseffektiv kvalitet i vården. Sjukfrånvaron har ökat under senare år, ökningen är störst bland anställda under 30 år och kvinnornas sjukfrånvaro är dubbelt så hög som männens. Utvecklingen är mycket oroande och landstinget måste ta krafttag för att minska antalet sjukskrivningar. Alla anställda ska ha en karriärplan Behovet av hyrpersonal ska minska 3

4 Öka möjligheterna till lönekarriär Fler av de anställda ska vilja bli chefer Minska sjukfrånvaron Primärvård Det är hos vårdcentralerna i primärvården som västmanlänningen först ska söka sin vård och behandling. Då är det viktigt att telefontillgängligheten är god. 60 % av vårdcentralerna i Västmanland drivs av privata entreprenörer som generellt sett redovisar mycket goda resultat i tillgänglighet och patientnöjdhet. Den landstingsdrivna primärvården har generellt sett större problem och står inför fler utmaningar. Användandet av hyrläkare är utbrett. Resultaten av insatserna måste bli bättre. Framtida pensionsavgångar är också ett problem samtidigt som den privata primärvården konkurrerar om personal med den landstingsdrivna primärvården. Nuvarande drift- och ägarformer behöver ses över, i synnerhet när det gäller de vårdcentraler som haft mycket stora svårigheter att bemanna verksamheten, däribland Hallstahammar och Skultunas vårdcentraler. Cosmic, ett gemensamt patientdatasystem införs nu i den landstingsdrivna primärvården. Under mandatperioden är det vår avsikt att erbjuda den privata primärvården Cosmic. Det är också en viktig förutsättning för ett system med en patientjournal som följer patienten genom vårdkedjan. Vi vill att primärvården under 2015 ska genomföra hälsoundersökningar på alla västmanlänningar som fyller 40 och 50 år i förebyggande syfte. Öka telefontillgängligheten till vårdcentralerna Erbjuda hälsoundersökningar till alla västmanlänningar som fyller 40 och 50 år Utvärdera inrättandet av lättakuten Lägga ut Hallstahammars och Skultunas vårdcentraler på entreprenad Behålla remissfriheten för sjukgymnaster, kiropraktorer och naprapater Erbjuda den privata primärvården att ansluta sig till journalsystemet Cosmic Undersök möjligheten att inrätta en äldrevårdcentral vid Bryggan och Bojen/Bohem i Västerås Funktionsnedsättning och tillgänglighet Handikappcentrum bedriver en framgångsrik verksamhet som kan och ska utvecklas ytterligare. Verksamheten är viktig för personer med funktionsnedsättning, inte minst när det gäller att skapa bättre livskvalitet. I takt med nya tekniska lösningar i olika hjälpmedel kommer investeringar att behöva göras. Tillsammans med handikapporganisationerna föreslås att landstinget genomför studier över hur tillgängliga verksamheterna är och arbetar fram åtgärdsförslag. Tillsammans med handikapporganisationerna utreda verksamheternas tillgänglighet Sjukhusvården Vi är stolta över våra fyra sjukhus och den vård som dagligen finns till för västmanlänningarna. Vi vill att principen en patient, en journal ska gälla. Alla patienter ska ha rätt att ta del av sin journal och även kunna spärra den. Under de närmaste 5-10 åren kommer stora förändringar att ske av den sjukhusanknutna vården i Mälardalen. Nya behandlingsmetoder, utrustning och mediciner är bara en del av utmaningarna. I takt med att sjukvården blir allt mer avancerad och specialiserad måste landstingen dela upp olika behandlingar mellan sig och samla smala specialiteter på några få ställen, för att på så sätt kunna erbjuda bästa möjliga vård och behålla personal. Det är därför viktigt att landstinget redan nu satsar på några spetsområden. Inom dessa områden ska den västmanländska sjukvården vara ledande i Sverige. I syfte att utveckla ambulanssjukvården föreslår vi att landstingstingen i Sörmland, Västmanland och Uppsala driver ambulansdirigeringen i egen regi. 4

5 Vi säger nej till att bygga om entrén till Västerås sjukhus för 55 miljoner kronor. Dock behöver parkeringssituationen vid sjukhuset förbättras och antalet parkeringsplatser utökas. Vi vill också säkerställa att det finns en busshållplats i nära anslutning till huvudentrén. Den dagkirurgiska verksamheten på sjukhuset i Köping ska utvecklas och medicinakuten bibehålls som ett komplement till akuten i Västerås. Länsdelssjukhuset i Sala står inför stora förändringar. Situationen med en nästan tom huvudbyggnad är inte hållbar. Bergslagssjukhuset drivs av företaget Mitt Hjärta på uppdrag av landstinget. Inom några år ska en ny upphandling genomföras. Det är viktig att en ordentlig utvärdering görs som också ska innehålla uppgiften att ta fram förslag hur verksamheten kan utvecklas. Ge alla patienter rätt till sin journal Västerås sjukhus ska vara Sverigeledande inom vissa behandlingsmetoder Utöka antalet parkeringsplatser vid Västerås sjukhus Genomföra nödvändiga investeringar i sjukhusfastigheten i Köping Riva Sala sjukhus huvudbyggnad och uppföra ett nytt länsdelssjukhus i anslutning till nuvarande läge Bergslagssjukhuset även fortsättningsvis ska drivas i entreprenadform Förbättra möjligheterna för direktinläggning från primärvården Psykiatri Samarbetet med andra landsting och enskilda vårdgivare ska utvecklas när det gäller Barn- och Ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Det är en viktig förutsättning för att säkerställa kompetens och att psykiatrins resurser används optimalt. Psykiatrin har i dag stora problem med att rekrytera personal och vi vill därför se en försöksverksamhet med vårdval inom psykiatrin under 2015, något som redan genomförts och är på gång i flera andra landsting. Ätstörningsenheten i Västerås har en väl fungerande verksamhet, men enheten behöver några platser för patienter som behöver vård dygnet runt. Samarbetet med länets kommuner måste bli bättre vad det gäller vårdplanering, ungdomars hälsa och utslussning av rättspsykiatriska patienter. Missbruksvården har många patienter gemensamt med psykiatrin. Det är därför viktigt att utveckla samarbetet mellan verksamheterna och att utvärdera de insatser som görs. Inrätta dygnet-runt-platser på Ätstörningsenheten Införa vårdval inom psykiatrin Förbättra samarbetet mellan psykiatri, primärvård, missbruksvård och socialtjänst i hela länet Vårdskador Moderaterna vill införa en nollvision för skador i vården. Årligen drabbas många västmanlänningar av skador orsakade av vården. Övermedicinering, felaktig medicinering, fallskador och vårdrelaterade infektioner är de vanligaste orsakerna. Socialstyrelsen har övergripande uppskattat att vårdskadorna kostar landstinget 100 miljoner kronor årligen. Landstinget Västmanland ska erbjuda en trygg, säker och kostnadseffektiv vård. Sedan 2010 har ett stort arbete gjorts för att förbättra hygienrutinerna, samtidigt som brister i basal hygien har konstaterats. 30 % av alla inläggningar på sjukhus har sitt ursprung i felaktig medicinering. Läkemedelsgenomgångar är en enkel och kostnadseffektiv lösning. Därför vill vi i Moderaterna särskilt framhålla vikten av att sådana genomgångar regelbundet genomförs. Utvärdering ska ske om insatserna har inneburit att vårdskadorna minskat och vilka mätbara resultat som kan redovisas. För att hitta systemfel i vården som leder till ökad risk för vårdskador är det avgörande att rapporteringen av avvikelser ökar. Införa en nollvision för vårdskador Förbättra hygienrutinerna 5

6 Minska andelen trycksår Öka antalet regelbundna läkemedelsgenomgångar Tandvård Bolagiseringen av Folktandvården har varit framgångsrik. Det behöver dock analyseras huruvida klinikernas möjligheter till ökat självstyre kan förbättras. Västmanlänningarna har möjlighet att teckna frisktandvårdsavtal som är en slags försäkring. Dock har få västmanlänningar tecknat avtalet jämfört med andra landsting. Folktandvården AB bör i större utsträckning premiera kliniker som får fler patienter att teckna friskvårdsavtal. Det förebyggande arbetet i förskolor och skolor är mycket viktigt för att barn och ungdomar ska etablera en god munhälsa. För närvarande görs få satsningar på detta. Folktandvården AB bör underlätta för klinikerna att söka pengar för projekt där de samarbetar med förskolor och skolor i förebyggande syfte. Särskild insatser införs för att kompetensutveckla personalen. Periodvis har vissa kliniker haft stor brist på tandläkare. För att underlätta vid krissituationer bör Folktandvården AB utreda möjligheten att införa en bemanningspool av tandvårdspersonal. Fler västmanlänningar ska teckna frisktandsvårdavtal Öka satsningarna på förebyggande tandvård i skolorna Utreda möjligheterna till en bemanningspool av tandvårdspersonal Särskilda medel avsätts för riktade personalutvecklingsprogram Forskning, utbildning och innovationer Landstinget Västmanland är en kompetensorganisation. Huvuddelen av personalen har någon form av akademisk examen. Höga krav på kunskap och kompetens gäller i alla delar av verksamheten. Ett viktig del i att säkra landstingets framtida personalbehov är att ge personalen möjlighet att kompetensutveckla sig. Genom Centrum för klinisk forskning (CKF) och i samarbete med Uppsala Universitet ges möjlighet för anställda att forska. Samarbetet mellan CKF och Mälardalens högskola behöver fördjupas. Vi vill införa testbäddar, en möjlighet för anställa och andra att pröva sina idéer i landstingsmiljö. Samarbetet med något eller några europeiska universitet ska utvecklas. Det är också mycket viktigt att forsknings- och innovationsresultaten kommer både allmänheten och anställda till del så att resultaten av forskningen kan göra nytta. Landstingets folkhögskola, Tärna, bedriver en god verksamhet där deltagare kan studera, utvecklas, nå högskolebehörighet och skaffa sig yrkeskompetens inom vissa områden. Det är viktigt att följa upp vad som händer med deltagarna efter Tärna, om kurserna leder till jobb eller vidare högskolestudier. Öka samarbetet med Mälardalens högskola Utveckla samarbetet med något eller några europeiska universitet Premieringssystemet för de som forskar och vidareutbildar sig ska ses över Forskningsresultat ska snabbare bli kända bland anställda och medborgare Fler deltagare vid Tärna folkhögskola ska uppnå högskolebehörighet Kollektivtrafik Tåg och bussar ska komma och gå i tid, vara bekväma och det ska vara lätt att köpa biljett. Fler västmanlänningar ska resa kollektivt. Samarbetet mellan landstingets kollektivtrafikmyndighet och länets kommuner ska utvecklas, och vi har tillsammans investerat en halv miljard i Citybanan. Det var en första viktig del i att förbättra kollektivtrafiken i Mälardalen. Tillsammans med andra län och landsting i regionen pågår ett intensivt utvecklingsarbete i ett nytt storregionalt trafiksystem. Det innebär investeringar i tåg, depåer och kunskap. Långsiktigt vill vi arbeta för fyrspår till Västerås från Stockholm och att en ny järnvägssträckning byggs mellan Västerås och Eskilstuna. Vi vill investera i Bergslagspendelns bansträckning i länet. Tåg i Bergslagen behöver 6

7 köpa in ytterligare tåg. Vi vill även utveckla pendlingsmöjligheterna mellan Sala och Västerås samt mellan Eskilstuna och Arboga/Kungsör. Förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken i hela länet Förenkla biljettsystemet Miljö Landstinget Västmanland ska var en av de främsta landstingen i landet när det gäller miljöarbete. I samband med de omfattande investeringar som görs i olika lokaler ska miljöinvesteringar göras och nya, skärpta miljömål, sättas upp. Särskilda miljöbokslut ska tas fram. Arbetet med förbättra utbudet och tillgängligheten i kollektivtrafiken är en viktigt del i vårt miljöarbete. Vi vill att landstingets inköpsverksamhet ska ha miljöfokus. Landstinget har ett särskilt ansvar för att minska den påverkan som läkemedel har på miljön. Det är också viktigt att överblivna läkemedel hanteras säkert och att förhindra onödig läkemedelsanvändning. Bygga klimatsmart i samband med stora fastighetsinvesteringar Ställa hårdare miljökrav i upphandlingar Inrätta laddstolpar för elbilar inom sjukhusområdet Landstingets mat i största möjliga mån ska vara närproducerad och ekologisk Kultur Arbetet med att utveckla landstingets kulturella institutioner fortsätter. Vi har idag ett länsmuseum i Västerås att vara stolta över. Tillsammans med Västerås stad driver landstinget Teater Västmanland och Musik i Västmanland. Det delade huvudmannaskapet behöver ses över samtidigt som länsuppdraget måste bli tydligare. Formerna för samarbete om kulturella satsningar med omkringliggande län måste utvecklas. Vi vill etablera en Mälardalens symfoniorkester. Genom en gemensam orkester för flera län i Mälardalen kan vi långsiktigt säkra både den konstnärliga kvaliteten och tillgängligheten till symfonisk musik i hela Mälardalen. Vi har ett vackert teaterhus som vi vill fortsätta att utveckla och fylla med mer verksamhet. Vi menar också att Västmanlands teater i sin egen produktion bör sätta upp föreställningar som lockar en bred och stor publik. Etablera Mälardalens symfoniorkester Prioritera teater och musik för barn och unga En växande region Moderaterna vill underlätta för växande företag att skapa fler jobb i Västmanland. Om fler arbetar ökar skatteintäkterna och därmed också möjligheterna att finansiera sjukvård och kollektivtrafik. Moderaterna har ställt sig bakom ansökan om att Landstinget Västmanland bildar regionkommun, eftersom staten och statliga myndigheter ställer allt större krav på kommuner och landsting om medfinansiering, ökat planeringsansvar, att landstinget numera är kollektivtrafikmyndighet samt att regionen ska ta större ansvar för forskning, utbildning och utveckling. Västmanland behöver satsa på kollektivtrafik och infrastruktur såsom vägar, järnvägsspår och hamnar. En väl fungerande kollektivtrafik och en modern infrastruktur ökar möjligheterna för människorna att bo och arbeta i Västmanland. Anslutningarna från länet till centralorter i regionen ska prioriteras. Europavägarnas hela sträckning genom länet ska lyftas till motorvägsstandard. Tillsammans med länen runt Mälardalen vill vi fortsätta satsa på ett storregionalt trafiksystem för tåg. Västmanland behöver en strategi för att få ökade medel från EU och staten för investeringar i länets infrastruktur. Mälardalens högskola är viktigt för länet. Vi vill satsa på att säkerställa kvaliteten på undervisning och forskning. 7

8 Västmanland behöver också utveckla samarbetet med andra län och landsting, i första hand med Södermanland och Uppsala. Tillsammans blir vi en kraft att räkna med såväl i Europa som nationellt. Underlätta för företag att växa och skapa fler jobb i Västmanland Västmanland bildar gemensam region med Sörmland och Uppsala 8

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Politiskt program. Valfrihet och mångfald. Trygghet och säkerhet

Politiskt program. Valfrihet och mångfald. Trygghet och säkerhet Politiskt program Individens behov ska utgöra grunden för hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård skall finansieras solidariskt och utföras på lika villkor för alla och kunna erbjudas av en mångfald

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar:

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar: för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad kollektivtrafik och ett brett kulturutbud. Vi

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Samverkan Ga vleborgs valmanifest 2014

Samverkan Ga vleborgs valmanifest 2014 Samverkan Ga vleborgs valmanifest 2014 Vår gemensamma vision Det ska vara attraktivt att arbeta, bo och bygga i vårt län och därför står vi för en politik som arbetar för väl fungerande kollektivtrafik,

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik,

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Moderaternas budget 2015

Moderaternas budget 2015 Moderaternas budget 2015 Jobblinjen är förutsättningen för pengar till sjukvård Budgeten 2015 ger 36 447 mkr. i skatteintäkt 2006 var skatteintäkterna 25 153 mkr. Fler personer i arbete fler arbetade timmar-

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

På rätt väg i Halland

På rätt väg i Halland På rätt väg i Halland Utvecklingen i Halland är gynnsam och den ekonomiska utvecklingen är mycket god. Befolkningen ökar mest i Sverige och länet är numera det sjunde största. Halland är på rätt väg. Hälso-

Läs mer

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- Majoriteten i Landstinget Sörmland 2010-2014 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025 6 479 anställda som årligen utför 535 000 läkarbesök,

Läs mer

Information till moderata seniorer i Trelleborg

Information till moderata seniorer i Trelleborg Information till moderata seniorer i Trelleborg REGION SKÅNE Carl Johan Sonesson regionråd i opposition Region Skåne Följ oss på 149 mandat i regionfullmäktige 51 11 23 8 56 35 5 9 7 M 35 (-13) KD 5 (0)

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Bra, Bättre, Västernorrland. För tillgänglighet, delaktighet och kvalité i Landstinget Västernorrland

Bra, Bättre, Västernorrland. För tillgänglighet, delaktighet och kvalité i Landstinget Västernorrland Bra, Bättre, Västernorrland För tillgänglighet, delaktighet och kvalité i Landstinget Västernorrland Tillgänglighet Vården ska finnas när du som bäst behöver den. God tillgång till vård är en trygghet,

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik

Läs mer

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 De flesta experter - både i Sverige och internationellt - anser att svensk vård håller mycket hög kvalitet och standard, fördelas rättvist efter behov och till en jämförelsevis låg

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Rätten till hälsa. Moderaternas vision för hur det är att vara patient i Sörmland

Rätten till hälsa. Moderaternas vision för hur det är att vara patient i Sörmland Rätten till hälsa Moderaternas vision för hur det är att vara patient i Sörmland augusti 2010 Övergripande mål Varje människa har rätt till bästa möjliga hälsa enligt FN:s internationella konvention om

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

För bättre hälsa och effektivare vård

För bättre hälsa och effektivare vård För bättre hälsa och effektivare vård Detta har vi gjort Ambulanshelikopter är i drift Tagit initiativ till och beslut om att utveckla utbudet av rehabilitering i Värmland Tagit initiativ till och beslut

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Halva mandatperioden

Halva mandatperioden Halva mandatperioden Mikael Andersson Elfgren (M) Ledamot, landstingsfullmäktige Halva mandatperioden har gått sedan valet 2014 Som förtroendevald får jag ofta frågan vad jag gör i min roll som fritidspolitiker.

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 1 Presentation av landstingets ledningsgrupp Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 2 Landstinget Blekinge Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 3 4 Blekingesjukhuset

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling.

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling. Bild Liv, hälsa och hållbar utveckling Historisk återblick 1863 Sveriges landsting bildades och det fanns 107 000 invånare i Västernorrlands län Sollefteå lasarett, byggår 1874 Landstingets uppdrag innehöll

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Förord... 4. Förklaring av dokument... 5. Vision... 6. Sammanfattning över våra största besparingar och prioriteringar... 7

Förord... 4. Förklaring av dokument... 5. Vision... 6. Sammanfattning över våra största besparingar och prioriteringar... 7 Innehåll Förord... 4 Förklaring av dokument... 5 Vision... 6 Sammanfattning över våra största besparingar och prioriteringar... 7 Din hälso- och sjukvård i Sörmland... 9 Vårdköer... 9 Vårdlotsar... 9 Patientsäkerhet...

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland äldre i vården Grön strategi för hur vården bättre kan anpassas till den äldre människans behov och förutsättningar Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Inom en snar framtid kan vi förvänta

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Genom att fullfölja arbetet med en nationella cancerstrategin, där en sammanhållen och patientfokuserad vård är en av de viktigaste delarna.

Genom att fullfölja arbetet med en nationella cancerstrategin, där en sammanhållen och patientfokuserad vård är en av de viktigaste delarna. Folkpartiet Genom att fullfölja arbetet med en nationella cancerstrategin, där en sammanhållen och patientfokuserad vård är en av de viktigaste delarna. 2) Varför är ålder med i beräkningen när man ser

Läs mer

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling.

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling. Bild Liv, hälsa och hållbar utveckling Historisk återblick 1863 Sveriges landsting bildades och det fanns 107 000 invånare i Västernorrlands län Landstinget Västernorrland 1863 Landstingets uppdrag var

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

LANDSTINGSPOLITISKT PROGRAM FÖR PRO GÄVLEBORG ANTAGET 20140410

LANDSTINGSPOLITISKT PROGRAM FÖR PRO GÄVLEBORG ANTAGET 20140410 LANDSTINGSPOLITISKT PROGRAM FÖR PRO GÄVLEBORG ANTAGET 20140410 Landstinget i Gävleborg svarar för många insatser som är av central betydelse för alla innevånares välbefinnande och livskvalitet i länet.

Läs mer

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting Cirkulärnr: 07:39 Diarienr: 07/2235 Handläggare: Håkan Vestergren Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Hälsa och jämställdhet Datum: 2007-09-03 Mottagare: Kommunernas socialnämnder/äldreomsorgsnämnder

Läs mer

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket)

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) En idéburen verksamhet där det viktigaste kriteriet för medlemskap är viljan att utveckla sin organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Medlemskapet

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Landstingsplan 2015 2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Innehåll Vår vision...3 Ekonomi...4 Personal...5 Hälso- och sjukvård...6 Hjälpmedel...8 Tandvård...9 Miljö...10

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127)

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Stockholm 2009-04-22 Socialdepartementet 103 37 Stockholm Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Lisbet Gibson VOC Medicin. Karin Jonsson Ekonomichef JLL

Lisbet Gibson VOC Medicin. Karin Jonsson Ekonomichef JLL Lisbet Gibson VOC Medicin Karin Jonsson Ekonomichef JLL Jämtlands län snabba siffror 8 kommuner med Östersund som enda stad Cirka 127 000 invånare. 1,5 procent av Sveriges invånare på 12 procent av landets

Läs mer

Budget 2013 Landstingsplan 2013-2015

Budget 2013 Landstingsplan 2013-2015 Budget 2013 Landstingsplan 2013-2015 Landstinget Västmanland ett av de bästa landstingen i landet 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 LANDSTINGETS RESULTAT OCH UTMANINGAR... 3 PATIENTSÄKERHET... 4 BEMÖTANDE...

Läs mer

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020 Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten år 2020 1 Vad tycker du? Läs det här först En förklaring av begrepp Landstinget beslutade år 2009 att se över den framtida hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Läs mer

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne 1. Mer resurser. 2. Anställ 2 000 fler i vården.

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

2 3 Verksamheten i Landstinget Västmanland fungerar bra. Vi ser att den politik som vi Socialdemokrater för leder till att vårdköerna kortats, det blir fler händer i vården, ekonomin stabiliseras och bussturerna

Läs mer

Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Regioner och landsting 11 landsting 10 regioner Landstinget i Kalmar län 233 906 invånare 2,4 % av Sveriges befolkning En vanlig dag: 1 300 personer

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Bilaga 1: Valteknisk samverkan LKD04108 Bilaga 2: Koalitionsplattform

Bilaga 1: Valteknisk samverkan LKD04108 Bilaga 2: Koalitionsplattform DATUM DIARIENR 2004-02-23 LKD04124 15 Återkallande av uppdragen för de förtroendevalda i landstingsstyrelsen och övriga nämnder Bakgrund Sedan valet 2002 har socialdemokraterna och vänsterpartiet bedrivit

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) 2016 YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/04412 2016-11-18 Ert dnr: S2016/05391/FS Sektionen för ekonomisk analys Nils Mårtensson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

vi är här för någon annan, varje dag. u samtal i sjukvården

vi är här för någon annan, varje dag. u samtal i sjukvården vi är här för någon annan, varje dag. u samtal i sjukvården Innehåll Inledning 3 Medarbetarnas berättelser 4 Det bästa med jobbet 4 Det här kan bli bättre 4 Stress och känslor av otillräcklighet 4 Låg

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 6 juni 2014 Remissfrihet

MEDBORGARPANEL Nummer 6 juni 2014 Remissfrihet MEDBORGARPANELEN 214 Rapport 6 Remissfrihet? MEDBORGARPANEL Nummer 6 juni 214 Remissfrihet Enkät nummer sex är nu slutförd Erfarenheter från andra landsting har visat att införande av remissfrihet har

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27064 67 66 63 70 Nej 13473 33 33 37 30 Minns ej/vill ej svara 273 1 Q2 Har du någon gång under

Läs mer

Speciellt. Hälsoval. Speciellt korta & klara nyheter från landstinget. Nr 1 Februari 2010. Korta & klara nyheter från

Speciellt. Hälsoval. Speciellt korta & klara nyheter från landstinget. Nr 1 Februari 2010. Korta & klara nyheter från !!! Speciellt Korta & klara nyheter från Nr 1 Februari 2010 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget Nyheter från landstinget kan vara så mycket. Det kan vara ett reportage i Tebladet eller en

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Personalberedningen BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen utveckling och komplettering

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 5 mars 2014 Sjukhusentré

MEDBORGARPANEL Nummer 5 mars 2014 Sjukhusentré MEDBORGARPANELEN 214 Rapport 5 Sjukhusentré MEDBORGARPANEL Nummer 5 mars 214 Sjukhusentré Enkät nummer fem är nu slutförd Antalet öppenvårdsbesök till Västmanlands sjukhus Västerås förväntas öka i framtiden.

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! Bästa livsplatsen livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen,

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer Jönköpings län Kommunalt forum 2015 Inledning Målet med hälso-och sjukvården är god hälsa och vård på

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer