Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland"

Transkript

1 Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland Moderaterna i Landstinget Västmanland har en politik som omfattar hela länet och landstingets alla uppgifter. Vi är redo att styra landstinget i form av ett samarbete med de övriga allianspartierna Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Ordning och reda i ekonomin Västmanland ska växa. Tillväxt i länet, nya företag och inflyttning är en förutsättning för en stabil ekonomi. Vi vill att varje utgiftspost prövas noga. Landstinget ska ägna sig åt sina huvuduppgifter, hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det ska vara ordning och reda i landstingets ekonomi. Det innebär utgifter och inkomster ska balansera varandra, att budgetar hålls och att investeringar följer de förutsättningar som är uppsatta. En ekonomi i balans kräver dagliga prioriteringar gällande vad landstinget ska ägna sig åt och investera i. 1

2 Ska landstingets klara framtida utmaningar måste arbetet och planeringen utgå från en högre grad av långsiktighet och effektivitet samtidigt som arbetet med att minska regelverk, krångel och byråkrati måste intensifieras. Landstinget ska ha en långsiktig plan i budgetarbetet med 10 respektive 20 års framförhållning Skatter och avgifter ska prövas noga Kvalitet och valfrihet Patientens behov och önskemål måste sättas i främsta rummet. Alla västmanlänningar ska ha samma rätt till bra vård oavsett betalningsförmåga, bostadsort, kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet eller språkkunskaper. Vi vill att finansieringen av sjukvården ska ske solidariskt via skatten och att driften ska präglas av kvalitet och mångfald. Vi tycker det är viktigt att patienten själv får välja vårdcentral. I Västmanland finns en bra blandning mellan privata och landstingsdrivna vårdcentraler. Moderaterna vill utöka vårdvalet så att västmanlänningarna ska kunna välja vård även inom specialistvården. Vi tror det är bra om det finns fler vårdgivare att välja bland, speciellt där köerna är som längst. Landstinget ska även möjliggöra för barnmorskor och distriktssjuksköterskor att starta eget. Fler vårdgivare gynnar både patienter som kan byta utförare om de är missnöjda med vården, och personalen som får fler arbetsgivare att välja mellan. Landstingets information gällande patientens valmöjligheter och rättigheter behöver förbättras. Införa valfrihet inom specialistvården Läkare alltid ska informera om de valmöjligheter som finns Möjliggöra för barnmorskor och distriktssjuksköterskor att starta eget Göra det möjligt att byta vårdcentral via landstingets hemsida med hjälp av e-legitimation Väntetider I dag får alltför många västmanlänningar vänta på vård. Vi vill ändra på detta genom att bland annat införa ett vårdgarantikontor, som syftar till att hitta vårdgivare till patienter där landstinget inte kan uppfylla vårdgarantin inom ramen för den egna verksamheten, en administrativ uppgift som läkarna sköter i dag. Vi vill också införa patientlotsar som kan hjälpa de svårast sjuk att hitta rätt i vården och ge fler vårdgivare chansen att erbjuda vård enligt Lagen om valfrihetssystem inom specialistvården. Detta har varit framgångsrikt i flera andra landsting. Långa väntetider på akuten är något som många västmanlänningar upplever som ett problem. Detta vill vi lösa genom att bland annat införa medicinska ronder på exempelvis äldreboenden, där många av de svårast sjuka ofta åker in på akuten. Med medicinska ronder kan man förebygga akutbesök. Vi vill också se till att en ny lättakut kommer igång vid Västerås sjukhus. Landstinget ska i alla delar uppfylla de nationella kraven på tillgänglighet och behandlingstider. Om landstinget inte klarar av att ge patienten vård i tid, ska patienten inte behöva betala någon avgift för vårdbesöket. Inrätta ett vårdgarantikontor Införa patientlotsar Införa medicinska ronder på äldreboenden Slopa patientavgiften för de patienter som får vänta längre på vård än vårdgarantins ramar Remissfrihet Vi moderater vill införa remissfrihet till all sjukvård. Det är ett onödigt krångligt system när patienten som vill uppsöka specialistvård först måste vända sig till sin vårdcentral. Sjukvården ska vara snabb och enkel. Många andra landsting har remissfrihet och vi tror att det är ett viktigt steg för att förbättra för patienterna. 2

3 Även remisstvånget till akuten ska avskaffas. Remisstvånget har inte visat sig påverka inflödet av patienter till akutmottagningen. Avskaffa remisstvånget inom specialistvården Avskaffa remisstvånget till akutmottagningen Hälsa Landstinget har tagit fram program inom områden som missbruk, fetma, psykisk ohälsa och sexuell hälsa. Genom att kontinuerligt följa hälsoutvecklingen hos befolkningen, genom exempelvis Liv och hälsa-undersökningarna, inhämtar landstinget viktig kunskap om folkhälsan. Moderaterna har föreslagit att en överviktenhet inrättas vid sjukhuset i syfte att hjälpa dem som är överviktiga med kost- och levnadsråd samt göra bedömningar av vilka som kan vara aktuella för obesitasoperationer. Vårdcentralerna har en nyckelroll i folkhälsoarbetet genom sin specifika kompetens och stora kontaktytor gentemot befolkningen. Det är viktigt att vård och behandling av psykisk ohälsa får samma status som den fysiska. Den psykiska ohälsan genererar mycket stort lidande för individen och stora kostnader i vården och samhället i stort. Det är därför viktigt att man kan arbeta förebyggande bland barn, ungdomar och vuxna vad gäller den psykiska ohälsan. Det behövs en lättillgänglig kontakt med behandlande personal såväl inom primärvård som psykiatri. Även skolorna har en viktig roll i detta. Tidiga och förebyggande insatser minskar kostnaderna på alla nivåer. Ungdomsmottagningarna som finns i hela länet och deras förebyggande arbete med bland annat skolbesök ska värnas. Landstingets hälsocenter ska utvärderas noga. Inrätta en överviktsenhet Det förebyggande hälsoarbetet ska ske på vårdcentralen Öka samverkan med elevhälsan i länets skolor Personal Målsättningen som landstinget har med sin personalpolitik är att de anställda ska känna stolthet över att arbeta i Landstinget Västmanland. Ett led i detta arbete är att på olika sätt lyfta fram förtjänta medarbetare och ge verksamheterna möjlighet att visa alla de goda resultat som de utför vid exempelvis Landstingets dag. Behovet av hyrpersonal måste minska. Här måste landstinget utveckla en bättre personalpolitik som lockar fler att ta fasta anställningar. Det kan handla om bättre förmåner, utbildning och möjligheter till forskning. För att kunna erbjuda vård som är effektiv och som når framgångsrika resultat är det viktigt med bra ledarskap. Satsningar på ledarskapsutbildningar bör därför särskilt lyftas fram. Ett bra ledarskap ger också bättre arbetsmiljö och goda förutsättningar för nöjda medarbetare, något som är viktigt i arbetet med att göra Landstinget Västmanland till en attraktiv arbetsgivare både i nutid och i framtid. Chefsrollerna i landstinget behöver utvecklas. Inte minst gäller det hur löne- och utvecklingssamtal sker mellan lönesättande chef och anställd. Alla anställda ska ha personliga karriärplaner. Riktade hälsosatsningar till anställda i landstinget ska genomföras. All lönesättning ska vara individuell och ge möjlighet till lönekarriär. God personalpolitik är en förutsättning och grundläggande för att nå hög och kostnadseffektiv kvalitet i vården. Sjukfrånvaron har ökat under senare år, ökningen är störst bland anställda under 30 år och kvinnornas sjukfrånvaro är dubbelt så hög som männens. Utvecklingen är mycket oroande och landstinget måste ta krafttag för att minska antalet sjukskrivningar. Alla anställda ska ha en karriärplan Behovet av hyrpersonal ska minska 3

4 Öka möjligheterna till lönekarriär Fler av de anställda ska vilja bli chefer Minska sjukfrånvaron Primärvård Det är hos vårdcentralerna i primärvården som västmanlänningen först ska söka sin vård och behandling. Då är det viktigt att telefontillgängligheten är god. 60 % av vårdcentralerna i Västmanland drivs av privata entreprenörer som generellt sett redovisar mycket goda resultat i tillgänglighet och patientnöjdhet. Den landstingsdrivna primärvården har generellt sett större problem och står inför fler utmaningar. Användandet av hyrläkare är utbrett. Resultaten av insatserna måste bli bättre. Framtida pensionsavgångar är också ett problem samtidigt som den privata primärvården konkurrerar om personal med den landstingsdrivna primärvården. Nuvarande drift- och ägarformer behöver ses över, i synnerhet när det gäller de vårdcentraler som haft mycket stora svårigheter att bemanna verksamheten, däribland Hallstahammar och Skultunas vårdcentraler. Cosmic, ett gemensamt patientdatasystem införs nu i den landstingsdrivna primärvården. Under mandatperioden är det vår avsikt att erbjuda den privata primärvården Cosmic. Det är också en viktig förutsättning för ett system med en patientjournal som följer patienten genom vårdkedjan. Vi vill att primärvården under 2015 ska genomföra hälsoundersökningar på alla västmanlänningar som fyller 40 och 50 år i förebyggande syfte. Öka telefontillgängligheten till vårdcentralerna Erbjuda hälsoundersökningar till alla västmanlänningar som fyller 40 och 50 år Utvärdera inrättandet av lättakuten Lägga ut Hallstahammars och Skultunas vårdcentraler på entreprenad Behålla remissfriheten för sjukgymnaster, kiropraktorer och naprapater Erbjuda den privata primärvården att ansluta sig till journalsystemet Cosmic Undersök möjligheten att inrätta en äldrevårdcentral vid Bryggan och Bojen/Bohem i Västerås Funktionsnedsättning och tillgänglighet Handikappcentrum bedriver en framgångsrik verksamhet som kan och ska utvecklas ytterligare. Verksamheten är viktig för personer med funktionsnedsättning, inte minst när det gäller att skapa bättre livskvalitet. I takt med nya tekniska lösningar i olika hjälpmedel kommer investeringar att behöva göras. Tillsammans med handikapporganisationerna föreslås att landstinget genomför studier över hur tillgängliga verksamheterna är och arbetar fram åtgärdsförslag. Tillsammans med handikapporganisationerna utreda verksamheternas tillgänglighet Sjukhusvården Vi är stolta över våra fyra sjukhus och den vård som dagligen finns till för västmanlänningarna. Vi vill att principen en patient, en journal ska gälla. Alla patienter ska ha rätt att ta del av sin journal och även kunna spärra den. Under de närmaste 5-10 åren kommer stora förändringar att ske av den sjukhusanknutna vården i Mälardalen. Nya behandlingsmetoder, utrustning och mediciner är bara en del av utmaningarna. I takt med att sjukvården blir allt mer avancerad och specialiserad måste landstingen dela upp olika behandlingar mellan sig och samla smala specialiteter på några få ställen, för att på så sätt kunna erbjuda bästa möjliga vård och behålla personal. Det är därför viktigt att landstinget redan nu satsar på några spetsområden. Inom dessa områden ska den västmanländska sjukvården vara ledande i Sverige. I syfte att utveckla ambulanssjukvården föreslår vi att landstingstingen i Sörmland, Västmanland och Uppsala driver ambulansdirigeringen i egen regi. 4

5 Vi säger nej till att bygga om entrén till Västerås sjukhus för 55 miljoner kronor. Dock behöver parkeringssituationen vid sjukhuset förbättras och antalet parkeringsplatser utökas. Vi vill också säkerställa att det finns en busshållplats i nära anslutning till huvudentrén. Den dagkirurgiska verksamheten på sjukhuset i Köping ska utvecklas och medicinakuten bibehålls som ett komplement till akuten i Västerås. Länsdelssjukhuset i Sala står inför stora förändringar. Situationen med en nästan tom huvudbyggnad är inte hållbar. Bergslagssjukhuset drivs av företaget Mitt Hjärta på uppdrag av landstinget. Inom några år ska en ny upphandling genomföras. Det är viktig att en ordentlig utvärdering görs som också ska innehålla uppgiften att ta fram förslag hur verksamheten kan utvecklas. Ge alla patienter rätt till sin journal Västerås sjukhus ska vara Sverigeledande inom vissa behandlingsmetoder Utöka antalet parkeringsplatser vid Västerås sjukhus Genomföra nödvändiga investeringar i sjukhusfastigheten i Köping Riva Sala sjukhus huvudbyggnad och uppföra ett nytt länsdelssjukhus i anslutning till nuvarande läge Bergslagssjukhuset även fortsättningsvis ska drivas i entreprenadform Förbättra möjligheterna för direktinläggning från primärvården Psykiatri Samarbetet med andra landsting och enskilda vårdgivare ska utvecklas när det gäller Barn- och Ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Det är en viktig förutsättning för att säkerställa kompetens och att psykiatrins resurser används optimalt. Psykiatrin har i dag stora problem med att rekrytera personal och vi vill därför se en försöksverksamhet med vårdval inom psykiatrin under 2015, något som redan genomförts och är på gång i flera andra landsting. Ätstörningsenheten i Västerås har en väl fungerande verksamhet, men enheten behöver några platser för patienter som behöver vård dygnet runt. Samarbetet med länets kommuner måste bli bättre vad det gäller vårdplanering, ungdomars hälsa och utslussning av rättspsykiatriska patienter. Missbruksvården har många patienter gemensamt med psykiatrin. Det är därför viktigt att utveckla samarbetet mellan verksamheterna och att utvärdera de insatser som görs. Inrätta dygnet-runt-platser på Ätstörningsenheten Införa vårdval inom psykiatrin Förbättra samarbetet mellan psykiatri, primärvård, missbruksvård och socialtjänst i hela länet Vårdskador Moderaterna vill införa en nollvision för skador i vården. Årligen drabbas många västmanlänningar av skador orsakade av vården. Övermedicinering, felaktig medicinering, fallskador och vårdrelaterade infektioner är de vanligaste orsakerna. Socialstyrelsen har övergripande uppskattat att vårdskadorna kostar landstinget 100 miljoner kronor årligen. Landstinget Västmanland ska erbjuda en trygg, säker och kostnadseffektiv vård. Sedan 2010 har ett stort arbete gjorts för att förbättra hygienrutinerna, samtidigt som brister i basal hygien har konstaterats. 30 % av alla inläggningar på sjukhus har sitt ursprung i felaktig medicinering. Läkemedelsgenomgångar är en enkel och kostnadseffektiv lösning. Därför vill vi i Moderaterna särskilt framhålla vikten av att sådana genomgångar regelbundet genomförs. Utvärdering ska ske om insatserna har inneburit att vårdskadorna minskat och vilka mätbara resultat som kan redovisas. För att hitta systemfel i vården som leder till ökad risk för vårdskador är det avgörande att rapporteringen av avvikelser ökar. Införa en nollvision för vårdskador Förbättra hygienrutinerna 5

6 Minska andelen trycksår Öka antalet regelbundna läkemedelsgenomgångar Tandvård Bolagiseringen av Folktandvården har varit framgångsrik. Det behöver dock analyseras huruvida klinikernas möjligheter till ökat självstyre kan förbättras. Västmanlänningarna har möjlighet att teckna frisktandvårdsavtal som är en slags försäkring. Dock har få västmanlänningar tecknat avtalet jämfört med andra landsting. Folktandvården AB bör i större utsträckning premiera kliniker som får fler patienter att teckna friskvårdsavtal. Det förebyggande arbetet i förskolor och skolor är mycket viktigt för att barn och ungdomar ska etablera en god munhälsa. För närvarande görs få satsningar på detta. Folktandvården AB bör underlätta för klinikerna att söka pengar för projekt där de samarbetar med förskolor och skolor i förebyggande syfte. Särskild insatser införs för att kompetensutveckla personalen. Periodvis har vissa kliniker haft stor brist på tandläkare. För att underlätta vid krissituationer bör Folktandvården AB utreda möjligheten att införa en bemanningspool av tandvårdspersonal. Fler västmanlänningar ska teckna frisktandsvårdavtal Öka satsningarna på förebyggande tandvård i skolorna Utreda möjligheterna till en bemanningspool av tandvårdspersonal Särskilda medel avsätts för riktade personalutvecklingsprogram Forskning, utbildning och innovationer Landstinget Västmanland är en kompetensorganisation. Huvuddelen av personalen har någon form av akademisk examen. Höga krav på kunskap och kompetens gäller i alla delar av verksamheten. Ett viktig del i att säkra landstingets framtida personalbehov är att ge personalen möjlighet att kompetensutveckla sig. Genom Centrum för klinisk forskning (CKF) och i samarbete med Uppsala Universitet ges möjlighet för anställda att forska. Samarbetet mellan CKF och Mälardalens högskola behöver fördjupas. Vi vill införa testbäddar, en möjlighet för anställa och andra att pröva sina idéer i landstingsmiljö. Samarbetet med något eller några europeiska universitet ska utvecklas. Det är också mycket viktigt att forsknings- och innovationsresultaten kommer både allmänheten och anställda till del så att resultaten av forskningen kan göra nytta. Landstingets folkhögskola, Tärna, bedriver en god verksamhet där deltagare kan studera, utvecklas, nå högskolebehörighet och skaffa sig yrkeskompetens inom vissa områden. Det är viktigt att följa upp vad som händer med deltagarna efter Tärna, om kurserna leder till jobb eller vidare högskolestudier. Öka samarbetet med Mälardalens högskola Utveckla samarbetet med något eller några europeiska universitet Premieringssystemet för de som forskar och vidareutbildar sig ska ses över Forskningsresultat ska snabbare bli kända bland anställda och medborgare Fler deltagare vid Tärna folkhögskola ska uppnå högskolebehörighet Kollektivtrafik Tåg och bussar ska komma och gå i tid, vara bekväma och det ska vara lätt att köpa biljett. Fler västmanlänningar ska resa kollektivt. Samarbetet mellan landstingets kollektivtrafikmyndighet och länets kommuner ska utvecklas, och vi har tillsammans investerat en halv miljard i Citybanan. Det var en första viktig del i att förbättra kollektivtrafiken i Mälardalen. Tillsammans med andra län och landsting i regionen pågår ett intensivt utvecklingsarbete i ett nytt storregionalt trafiksystem. Det innebär investeringar i tåg, depåer och kunskap. Långsiktigt vill vi arbeta för fyrspår till Västerås från Stockholm och att en ny järnvägssträckning byggs mellan Västerås och Eskilstuna. Vi vill investera i Bergslagspendelns bansträckning i länet. Tåg i Bergslagen behöver 6

7 köpa in ytterligare tåg. Vi vill även utveckla pendlingsmöjligheterna mellan Sala och Västerås samt mellan Eskilstuna och Arboga/Kungsör. Förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken i hela länet Förenkla biljettsystemet Miljö Landstinget Västmanland ska var en av de främsta landstingen i landet när det gäller miljöarbete. I samband med de omfattande investeringar som görs i olika lokaler ska miljöinvesteringar göras och nya, skärpta miljömål, sättas upp. Särskilda miljöbokslut ska tas fram. Arbetet med förbättra utbudet och tillgängligheten i kollektivtrafiken är en viktigt del i vårt miljöarbete. Vi vill att landstingets inköpsverksamhet ska ha miljöfokus. Landstinget har ett särskilt ansvar för att minska den påverkan som läkemedel har på miljön. Det är också viktigt att överblivna läkemedel hanteras säkert och att förhindra onödig läkemedelsanvändning. Bygga klimatsmart i samband med stora fastighetsinvesteringar Ställa hårdare miljökrav i upphandlingar Inrätta laddstolpar för elbilar inom sjukhusområdet Landstingets mat i största möjliga mån ska vara närproducerad och ekologisk Kultur Arbetet med att utveckla landstingets kulturella institutioner fortsätter. Vi har idag ett länsmuseum i Västerås att vara stolta över. Tillsammans med Västerås stad driver landstinget Teater Västmanland och Musik i Västmanland. Det delade huvudmannaskapet behöver ses över samtidigt som länsuppdraget måste bli tydligare. Formerna för samarbete om kulturella satsningar med omkringliggande län måste utvecklas. Vi vill etablera en Mälardalens symfoniorkester. Genom en gemensam orkester för flera län i Mälardalen kan vi långsiktigt säkra både den konstnärliga kvaliteten och tillgängligheten till symfonisk musik i hela Mälardalen. Vi har ett vackert teaterhus som vi vill fortsätta att utveckla och fylla med mer verksamhet. Vi menar också att Västmanlands teater i sin egen produktion bör sätta upp föreställningar som lockar en bred och stor publik. Etablera Mälardalens symfoniorkester Prioritera teater och musik för barn och unga En växande region Moderaterna vill underlätta för växande företag att skapa fler jobb i Västmanland. Om fler arbetar ökar skatteintäkterna och därmed också möjligheterna att finansiera sjukvård och kollektivtrafik. Moderaterna har ställt sig bakom ansökan om att Landstinget Västmanland bildar regionkommun, eftersom staten och statliga myndigheter ställer allt större krav på kommuner och landsting om medfinansiering, ökat planeringsansvar, att landstinget numera är kollektivtrafikmyndighet samt att regionen ska ta större ansvar för forskning, utbildning och utveckling. Västmanland behöver satsa på kollektivtrafik och infrastruktur såsom vägar, järnvägsspår och hamnar. En väl fungerande kollektivtrafik och en modern infrastruktur ökar möjligheterna för människorna att bo och arbeta i Västmanland. Anslutningarna från länet till centralorter i regionen ska prioriteras. Europavägarnas hela sträckning genom länet ska lyftas till motorvägsstandard. Tillsammans med länen runt Mälardalen vill vi fortsätta satsa på ett storregionalt trafiksystem för tåg. Västmanland behöver en strategi för att få ökade medel från EU och staten för investeringar i länets infrastruktur. Mälardalens högskola är viktigt för länet. Vi vill satsa på att säkerställa kvaliteten på undervisning och forskning. 7

8 Västmanland behöver också utveckla samarbetet med andra län och landsting, i första hand med Södermanland och Uppsala. Tillsammans blir vi en kraft att räkna med såväl i Europa som nationellt. Underlätta för företag att växa och skapa fler jobb i Västmanland Västmanland bildar gemensam region med Sörmland och Uppsala 8

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Så vill vi förändra Region Skåne

Så vill vi förändra Region Skåne Så vill vi förändra Region Skåne Regionpolitiskt kortprogram 2014-2018 Vänsterpartiet Region Skåne vskane.se Innehåll Sjukvård sid 3 Arbetsmarknad och landsbygdspolitik sid 8 Kollektivtrafik och kultur

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Stockholms läns landsting En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Mål och budget 2013 och plan för åren 2014- 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 5 2. EN FRAMTIDSBUDGET FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLMS

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer