Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland"

Transkript

1 Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland Moderaterna i Landstinget Västmanland har en politik som omfattar hela länet och landstingets alla uppgifter. Vi är redo att styra landstinget i form av ett samarbete med de övriga allianspartierna Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Ordning och reda i ekonomin Västmanland ska växa. Tillväxt i länet, nya företag och inflyttning är en förutsättning för en stabil ekonomi. Vi vill att varje utgiftspost prövas noga. Landstinget ska ägna sig åt sina huvuduppgifter, hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det ska vara ordning och reda i landstingets ekonomi. Det innebär utgifter och inkomster ska balansera varandra, att budgetar hålls och att investeringar följer de förutsättningar som är uppsatta. En ekonomi i balans kräver dagliga prioriteringar gällande vad landstinget ska ägna sig åt och investera i. 1

2 Ska landstingets klara framtida utmaningar måste arbetet och planeringen utgå från en högre grad av långsiktighet och effektivitet samtidigt som arbetet med att minska regelverk, krångel och byråkrati måste intensifieras. Landstinget ska ha en långsiktig plan i budgetarbetet med 10 respektive 20 års framförhållning Skatter och avgifter ska prövas noga Kvalitet och valfrihet Patientens behov och önskemål måste sättas i främsta rummet. Alla västmanlänningar ska ha samma rätt till bra vård oavsett betalningsförmåga, bostadsort, kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet eller språkkunskaper. Vi vill att finansieringen av sjukvården ska ske solidariskt via skatten och att driften ska präglas av kvalitet och mångfald. Vi tycker det är viktigt att patienten själv får välja vårdcentral. I Västmanland finns en bra blandning mellan privata och landstingsdrivna vårdcentraler. Moderaterna vill utöka vårdvalet så att västmanlänningarna ska kunna välja vård även inom specialistvården. Vi tror det är bra om det finns fler vårdgivare att välja bland, speciellt där köerna är som längst. Landstinget ska även möjliggöra för barnmorskor och distriktssjuksköterskor att starta eget. Fler vårdgivare gynnar både patienter som kan byta utförare om de är missnöjda med vården, och personalen som får fler arbetsgivare att välja mellan. Landstingets information gällande patientens valmöjligheter och rättigheter behöver förbättras. Införa valfrihet inom specialistvården Läkare alltid ska informera om de valmöjligheter som finns Möjliggöra för barnmorskor och distriktssjuksköterskor att starta eget Göra det möjligt att byta vårdcentral via landstingets hemsida med hjälp av e-legitimation Väntetider I dag får alltför många västmanlänningar vänta på vård. Vi vill ändra på detta genom att bland annat införa ett vårdgarantikontor, som syftar till att hitta vårdgivare till patienter där landstinget inte kan uppfylla vårdgarantin inom ramen för den egna verksamheten, en administrativ uppgift som läkarna sköter i dag. Vi vill också införa patientlotsar som kan hjälpa de svårast sjuk att hitta rätt i vården och ge fler vårdgivare chansen att erbjuda vård enligt Lagen om valfrihetssystem inom specialistvården. Detta har varit framgångsrikt i flera andra landsting. Långa väntetider på akuten är något som många västmanlänningar upplever som ett problem. Detta vill vi lösa genom att bland annat införa medicinska ronder på exempelvis äldreboenden, där många av de svårast sjuka ofta åker in på akuten. Med medicinska ronder kan man förebygga akutbesök. Vi vill också se till att en ny lättakut kommer igång vid Västerås sjukhus. Landstinget ska i alla delar uppfylla de nationella kraven på tillgänglighet och behandlingstider. Om landstinget inte klarar av att ge patienten vård i tid, ska patienten inte behöva betala någon avgift för vårdbesöket. Inrätta ett vårdgarantikontor Införa patientlotsar Införa medicinska ronder på äldreboenden Slopa patientavgiften för de patienter som får vänta längre på vård än vårdgarantins ramar Remissfrihet Vi moderater vill införa remissfrihet till all sjukvård. Det är ett onödigt krångligt system när patienten som vill uppsöka specialistvård först måste vända sig till sin vårdcentral. Sjukvården ska vara snabb och enkel. Många andra landsting har remissfrihet och vi tror att det är ett viktigt steg för att förbättra för patienterna. 2

3 Även remisstvånget till akuten ska avskaffas. Remisstvånget har inte visat sig påverka inflödet av patienter till akutmottagningen. Avskaffa remisstvånget inom specialistvården Avskaffa remisstvånget till akutmottagningen Hälsa Landstinget har tagit fram program inom områden som missbruk, fetma, psykisk ohälsa och sexuell hälsa. Genom att kontinuerligt följa hälsoutvecklingen hos befolkningen, genom exempelvis Liv och hälsa-undersökningarna, inhämtar landstinget viktig kunskap om folkhälsan. Moderaterna har föreslagit att en överviktenhet inrättas vid sjukhuset i syfte att hjälpa dem som är överviktiga med kost- och levnadsråd samt göra bedömningar av vilka som kan vara aktuella för obesitasoperationer. Vårdcentralerna har en nyckelroll i folkhälsoarbetet genom sin specifika kompetens och stora kontaktytor gentemot befolkningen. Det är viktigt att vård och behandling av psykisk ohälsa får samma status som den fysiska. Den psykiska ohälsan genererar mycket stort lidande för individen och stora kostnader i vården och samhället i stort. Det är därför viktigt att man kan arbeta förebyggande bland barn, ungdomar och vuxna vad gäller den psykiska ohälsan. Det behövs en lättillgänglig kontakt med behandlande personal såväl inom primärvård som psykiatri. Även skolorna har en viktig roll i detta. Tidiga och förebyggande insatser minskar kostnaderna på alla nivåer. Ungdomsmottagningarna som finns i hela länet och deras förebyggande arbete med bland annat skolbesök ska värnas. Landstingets hälsocenter ska utvärderas noga. Inrätta en överviktsenhet Det förebyggande hälsoarbetet ska ske på vårdcentralen Öka samverkan med elevhälsan i länets skolor Personal Målsättningen som landstinget har med sin personalpolitik är att de anställda ska känna stolthet över att arbeta i Landstinget Västmanland. Ett led i detta arbete är att på olika sätt lyfta fram förtjänta medarbetare och ge verksamheterna möjlighet att visa alla de goda resultat som de utför vid exempelvis Landstingets dag. Behovet av hyrpersonal måste minska. Här måste landstinget utveckla en bättre personalpolitik som lockar fler att ta fasta anställningar. Det kan handla om bättre förmåner, utbildning och möjligheter till forskning. För att kunna erbjuda vård som är effektiv och som når framgångsrika resultat är det viktigt med bra ledarskap. Satsningar på ledarskapsutbildningar bör därför särskilt lyftas fram. Ett bra ledarskap ger också bättre arbetsmiljö och goda förutsättningar för nöjda medarbetare, något som är viktigt i arbetet med att göra Landstinget Västmanland till en attraktiv arbetsgivare både i nutid och i framtid. Chefsrollerna i landstinget behöver utvecklas. Inte minst gäller det hur löne- och utvecklingssamtal sker mellan lönesättande chef och anställd. Alla anställda ska ha personliga karriärplaner. Riktade hälsosatsningar till anställda i landstinget ska genomföras. All lönesättning ska vara individuell och ge möjlighet till lönekarriär. God personalpolitik är en förutsättning och grundläggande för att nå hög och kostnadseffektiv kvalitet i vården. Sjukfrånvaron har ökat under senare år, ökningen är störst bland anställda under 30 år och kvinnornas sjukfrånvaro är dubbelt så hög som männens. Utvecklingen är mycket oroande och landstinget måste ta krafttag för att minska antalet sjukskrivningar. Alla anställda ska ha en karriärplan Behovet av hyrpersonal ska minska 3

4 Öka möjligheterna till lönekarriär Fler av de anställda ska vilja bli chefer Minska sjukfrånvaron Primärvård Det är hos vårdcentralerna i primärvården som västmanlänningen först ska söka sin vård och behandling. Då är det viktigt att telefontillgängligheten är god. 60 % av vårdcentralerna i Västmanland drivs av privata entreprenörer som generellt sett redovisar mycket goda resultat i tillgänglighet och patientnöjdhet. Den landstingsdrivna primärvården har generellt sett större problem och står inför fler utmaningar. Användandet av hyrläkare är utbrett. Resultaten av insatserna måste bli bättre. Framtida pensionsavgångar är också ett problem samtidigt som den privata primärvården konkurrerar om personal med den landstingsdrivna primärvården. Nuvarande drift- och ägarformer behöver ses över, i synnerhet när det gäller de vårdcentraler som haft mycket stora svårigheter att bemanna verksamheten, däribland Hallstahammar och Skultunas vårdcentraler. Cosmic, ett gemensamt patientdatasystem införs nu i den landstingsdrivna primärvården. Under mandatperioden är det vår avsikt att erbjuda den privata primärvården Cosmic. Det är också en viktig förutsättning för ett system med en patientjournal som följer patienten genom vårdkedjan. Vi vill att primärvården under 2015 ska genomföra hälsoundersökningar på alla västmanlänningar som fyller 40 och 50 år i förebyggande syfte. Öka telefontillgängligheten till vårdcentralerna Erbjuda hälsoundersökningar till alla västmanlänningar som fyller 40 och 50 år Utvärdera inrättandet av lättakuten Lägga ut Hallstahammars och Skultunas vårdcentraler på entreprenad Behålla remissfriheten för sjukgymnaster, kiropraktorer och naprapater Erbjuda den privata primärvården att ansluta sig till journalsystemet Cosmic Undersök möjligheten att inrätta en äldrevårdcentral vid Bryggan och Bojen/Bohem i Västerås Funktionsnedsättning och tillgänglighet Handikappcentrum bedriver en framgångsrik verksamhet som kan och ska utvecklas ytterligare. Verksamheten är viktig för personer med funktionsnedsättning, inte minst när det gäller att skapa bättre livskvalitet. I takt med nya tekniska lösningar i olika hjälpmedel kommer investeringar att behöva göras. Tillsammans med handikapporganisationerna föreslås att landstinget genomför studier över hur tillgängliga verksamheterna är och arbetar fram åtgärdsförslag. Tillsammans med handikapporganisationerna utreda verksamheternas tillgänglighet Sjukhusvården Vi är stolta över våra fyra sjukhus och den vård som dagligen finns till för västmanlänningarna. Vi vill att principen en patient, en journal ska gälla. Alla patienter ska ha rätt att ta del av sin journal och även kunna spärra den. Under de närmaste 5-10 åren kommer stora förändringar att ske av den sjukhusanknutna vården i Mälardalen. Nya behandlingsmetoder, utrustning och mediciner är bara en del av utmaningarna. I takt med att sjukvården blir allt mer avancerad och specialiserad måste landstingen dela upp olika behandlingar mellan sig och samla smala specialiteter på några få ställen, för att på så sätt kunna erbjuda bästa möjliga vård och behålla personal. Det är därför viktigt att landstinget redan nu satsar på några spetsområden. Inom dessa områden ska den västmanländska sjukvården vara ledande i Sverige. I syfte att utveckla ambulanssjukvården föreslår vi att landstingstingen i Sörmland, Västmanland och Uppsala driver ambulansdirigeringen i egen regi. 4

5 Vi säger nej till att bygga om entrén till Västerås sjukhus för 55 miljoner kronor. Dock behöver parkeringssituationen vid sjukhuset förbättras och antalet parkeringsplatser utökas. Vi vill också säkerställa att det finns en busshållplats i nära anslutning till huvudentrén. Den dagkirurgiska verksamheten på sjukhuset i Köping ska utvecklas och medicinakuten bibehålls som ett komplement till akuten i Västerås. Länsdelssjukhuset i Sala står inför stora förändringar. Situationen med en nästan tom huvudbyggnad är inte hållbar. Bergslagssjukhuset drivs av företaget Mitt Hjärta på uppdrag av landstinget. Inom några år ska en ny upphandling genomföras. Det är viktig att en ordentlig utvärdering görs som också ska innehålla uppgiften att ta fram förslag hur verksamheten kan utvecklas. Ge alla patienter rätt till sin journal Västerås sjukhus ska vara Sverigeledande inom vissa behandlingsmetoder Utöka antalet parkeringsplatser vid Västerås sjukhus Genomföra nödvändiga investeringar i sjukhusfastigheten i Köping Riva Sala sjukhus huvudbyggnad och uppföra ett nytt länsdelssjukhus i anslutning till nuvarande läge Bergslagssjukhuset även fortsättningsvis ska drivas i entreprenadform Förbättra möjligheterna för direktinläggning från primärvården Psykiatri Samarbetet med andra landsting och enskilda vårdgivare ska utvecklas när det gäller Barn- och Ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Det är en viktig förutsättning för att säkerställa kompetens och att psykiatrins resurser används optimalt. Psykiatrin har i dag stora problem med att rekrytera personal och vi vill därför se en försöksverksamhet med vårdval inom psykiatrin under 2015, något som redan genomförts och är på gång i flera andra landsting. Ätstörningsenheten i Västerås har en väl fungerande verksamhet, men enheten behöver några platser för patienter som behöver vård dygnet runt. Samarbetet med länets kommuner måste bli bättre vad det gäller vårdplanering, ungdomars hälsa och utslussning av rättspsykiatriska patienter. Missbruksvården har många patienter gemensamt med psykiatrin. Det är därför viktigt att utveckla samarbetet mellan verksamheterna och att utvärdera de insatser som görs. Inrätta dygnet-runt-platser på Ätstörningsenheten Införa vårdval inom psykiatrin Förbättra samarbetet mellan psykiatri, primärvård, missbruksvård och socialtjänst i hela länet Vårdskador Moderaterna vill införa en nollvision för skador i vården. Årligen drabbas många västmanlänningar av skador orsakade av vården. Övermedicinering, felaktig medicinering, fallskador och vårdrelaterade infektioner är de vanligaste orsakerna. Socialstyrelsen har övergripande uppskattat att vårdskadorna kostar landstinget 100 miljoner kronor årligen. Landstinget Västmanland ska erbjuda en trygg, säker och kostnadseffektiv vård. Sedan 2010 har ett stort arbete gjorts för att förbättra hygienrutinerna, samtidigt som brister i basal hygien har konstaterats. 30 % av alla inläggningar på sjukhus har sitt ursprung i felaktig medicinering. Läkemedelsgenomgångar är en enkel och kostnadseffektiv lösning. Därför vill vi i Moderaterna särskilt framhålla vikten av att sådana genomgångar regelbundet genomförs. Utvärdering ska ske om insatserna har inneburit att vårdskadorna minskat och vilka mätbara resultat som kan redovisas. För att hitta systemfel i vården som leder till ökad risk för vårdskador är det avgörande att rapporteringen av avvikelser ökar. Införa en nollvision för vårdskador Förbättra hygienrutinerna 5

6 Minska andelen trycksår Öka antalet regelbundna läkemedelsgenomgångar Tandvård Bolagiseringen av Folktandvården har varit framgångsrik. Det behöver dock analyseras huruvida klinikernas möjligheter till ökat självstyre kan förbättras. Västmanlänningarna har möjlighet att teckna frisktandvårdsavtal som är en slags försäkring. Dock har få västmanlänningar tecknat avtalet jämfört med andra landsting. Folktandvården AB bör i större utsträckning premiera kliniker som får fler patienter att teckna friskvårdsavtal. Det förebyggande arbetet i förskolor och skolor är mycket viktigt för att barn och ungdomar ska etablera en god munhälsa. För närvarande görs få satsningar på detta. Folktandvården AB bör underlätta för klinikerna att söka pengar för projekt där de samarbetar med förskolor och skolor i förebyggande syfte. Särskild insatser införs för att kompetensutveckla personalen. Periodvis har vissa kliniker haft stor brist på tandläkare. För att underlätta vid krissituationer bör Folktandvården AB utreda möjligheten att införa en bemanningspool av tandvårdspersonal. Fler västmanlänningar ska teckna frisktandsvårdavtal Öka satsningarna på förebyggande tandvård i skolorna Utreda möjligheterna till en bemanningspool av tandvårdspersonal Särskilda medel avsätts för riktade personalutvecklingsprogram Forskning, utbildning och innovationer Landstinget Västmanland är en kompetensorganisation. Huvuddelen av personalen har någon form av akademisk examen. Höga krav på kunskap och kompetens gäller i alla delar av verksamheten. Ett viktig del i att säkra landstingets framtida personalbehov är att ge personalen möjlighet att kompetensutveckla sig. Genom Centrum för klinisk forskning (CKF) och i samarbete med Uppsala Universitet ges möjlighet för anställda att forska. Samarbetet mellan CKF och Mälardalens högskola behöver fördjupas. Vi vill införa testbäddar, en möjlighet för anställa och andra att pröva sina idéer i landstingsmiljö. Samarbetet med något eller några europeiska universitet ska utvecklas. Det är också mycket viktigt att forsknings- och innovationsresultaten kommer både allmänheten och anställda till del så att resultaten av forskningen kan göra nytta. Landstingets folkhögskola, Tärna, bedriver en god verksamhet där deltagare kan studera, utvecklas, nå högskolebehörighet och skaffa sig yrkeskompetens inom vissa områden. Det är viktigt att följa upp vad som händer med deltagarna efter Tärna, om kurserna leder till jobb eller vidare högskolestudier. Öka samarbetet med Mälardalens högskola Utveckla samarbetet med något eller några europeiska universitet Premieringssystemet för de som forskar och vidareutbildar sig ska ses över Forskningsresultat ska snabbare bli kända bland anställda och medborgare Fler deltagare vid Tärna folkhögskola ska uppnå högskolebehörighet Kollektivtrafik Tåg och bussar ska komma och gå i tid, vara bekväma och det ska vara lätt att köpa biljett. Fler västmanlänningar ska resa kollektivt. Samarbetet mellan landstingets kollektivtrafikmyndighet och länets kommuner ska utvecklas, och vi har tillsammans investerat en halv miljard i Citybanan. Det var en första viktig del i att förbättra kollektivtrafiken i Mälardalen. Tillsammans med andra län och landsting i regionen pågår ett intensivt utvecklingsarbete i ett nytt storregionalt trafiksystem. Det innebär investeringar i tåg, depåer och kunskap. Långsiktigt vill vi arbeta för fyrspår till Västerås från Stockholm och att en ny järnvägssträckning byggs mellan Västerås och Eskilstuna. Vi vill investera i Bergslagspendelns bansträckning i länet. Tåg i Bergslagen behöver 6

7 köpa in ytterligare tåg. Vi vill även utveckla pendlingsmöjligheterna mellan Sala och Västerås samt mellan Eskilstuna och Arboga/Kungsör. Förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken i hela länet Förenkla biljettsystemet Miljö Landstinget Västmanland ska var en av de främsta landstingen i landet när det gäller miljöarbete. I samband med de omfattande investeringar som görs i olika lokaler ska miljöinvesteringar göras och nya, skärpta miljömål, sättas upp. Särskilda miljöbokslut ska tas fram. Arbetet med förbättra utbudet och tillgängligheten i kollektivtrafiken är en viktigt del i vårt miljöarbete. Vi vill att landstingets inköpsverksamhet ska ha miljöfokus. Landstinget har ett särskilt ansvar för att minska den påverkan som läkemedel har på miljön. Det är också viktigt att överblivna läkemedel hanteras säkert och att förhindra onödig läkemedelsanvändning. Bygga klimatsmart i samband med stora fastighetsinvesteringar Ställa hårdare miljökrav i upphandlingar Inrätta laddstolpar för elbilar inom sjukhusområdet Landstingets mat i största möjliga mån ska vara närproducerad och ekologisk Kultur Arbetet med att utveckla landstingets kulturella institutioner fortsätter. Vi har idag ett länsmuseum i Västerås att vara stolta över. Tillsammans med Västerås stad driver landstinget Teater Västmanland och Musik i Västmanland. Det delade huvudmannaskapet behöver ses över samtidigt som länsuppdraget måste bli tydligare. Formerna för samarbete om kulturella satsningar med omkringliggande län måste utvecklas. Vi vill etablera en Mälardalens symfoniorkester. Genom en gemensam orkester för flera län i Mälardalen kan vi långsiktigt säkra både den konstnärliga kvaliteten och tillgängligheten till symfonisk musik i hela Mälardalen. Vi har ett vackert teaterhus som vi vill fortsätta att utveckla och fylla med mer verksamhet. Vi menar också att Västmanlands teater i sin egen produktion bör sätta upp föreställningar som lockar en bred och stor publik. Etablera Mälardalens symfoniorkester Prioritera teater och musik för barn och unga En växande region Moderaterna vill underlätta för växande företag att skapa fler jobb i Västmanland. Om fler arbetar ökar skatteintäkterna och därmed också möjligheterna att finansiera sjukvård och kollektivtrafik. Moderaterna har ställt sig bakom ansökan om att Landstinget Västmanland bildar regionkommun, eftersom staten och statliga myndigheter ställer allt större krav på kommuner och landsting om medfinansiering, ökat planeringsansvar, att landstinget numera är kollektivtrafikmyndighet samt att regionen ska ta större ansvar för forskning, utbildning och utveckling. Västmanland behöver satsa på kollektivtrafik och infrastruktur såsom vägar, järnvägsspår och hamnar. En väl fungerande kollektivtrafik och en modern infrastruktur ökar möjligheterna för människorna att bo och arbeta i Västmanland. Anslutningarna från länet till centralorter i regionen ska prioriteras. Europavägarnas hela sträckning genom länet ska lyftas till motorvägsstandard. Tillsammans med länen runt Mälardalen vill vi fortsätta satsa på ett storregionalt trafiksystem för tåg. Västmanland behöver en strategi för att få ökade medel från EU och staten för investeringar i länets infrastruktur. Mälardalens högskola är viktigt för länet. Vi vill satsa på att säkerställa kvaliteten på undervisning och forskning. 7

8 Västmanland behöver också utveckla samarbetet med andra län och landsting, i första hand med Södermanland och Uppsala. Tillsammans blir vi en kraft att räkna med såväl i Europa som nationellt. Underlätta för företag att växa och skapa fler jobb i Västmanland Västmanland bildar gemensam region med Sörmland och Uppsala 8

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- Majoriteten i Landstinget Sörmland 2010-2014 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025 6 479 anställda som årligen utför 535 000 läkarbesök,

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Bilaga 1: Valteknisk samverkan LKD04108 Bilaga 2: Koalitionsplattform

Bilaga 1: Valteknisk samverkan LKD04108 Bilaga 2: Koalitionsplattform DATUM DIARIENR 2004-02-23 LKD04124 15 Återkallande av uppdragen för de förtroendevalda i landstingsstyrelsen och övriga nämnder Bakgrund Sedan valet 2002 har socialdemokraterna och vänsterpartiet bedrivit

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Långsiktig planering.............5 Landstingets ledningsorganisation.........5 Att bli äldre.............6 Medicinsk utveckling............7 Patientperspektivet...........7

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

vi är här för någon annan, varje dag. u samtal i sjukvården

vi är här för någon annan, varje dag. u samtal i sjukvården vi är här för någon annan, varje dag. u samtal i sjukvården Innehåll Inledning 3 Medarbetarnas berättelser 4 Det bästa med jobbet 4 Det här kan bli bättre 4 Stress och känslor av otillräcklighet 4 Låg

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14.

Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14. Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14. Hälsa är en mänsklig rättighet ingen handelsvara. Den svenska modellen för välfärd i

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true Vårdförbundets 64 exempel på vad Det här livet hade kunnat räddas om vår kunskap använts fullt ut. vår kunskap kan användas till för att göra vården säker. Till exempel genom: 1 Omvårdnad Att pröva omvårdnadsåtgärder

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket)

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) En idéburen verksamhet där det viktigaste kriteriet för medlemskap är viljan att utveckla sin organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Medlemskapet

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Alliansens landstingspolitiska valmanifestet 2011-2014

Alliansens landstingspolitiska valmanifestet 2011-2014 Alliansens landstingspolitiska valmanifestet 2011-2014 Inledning Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet bildade efter valet 2006 en Allians för att leda och utveckla Landstinget

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

En flexibel medicinsk

En flexibel medicinsk Jämlik vård Läkarförbundet arbetar för ökad tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i vården. Oavsett vem du är och var du bor i landet ska du ha samma rätt till sjukvård. Att skapa en jämlik vård är en

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

Vision för Kärnsjukhuset Skövde

Vision för Kärnsjukhuset Skövde Vision för Kärnsjukhuset Skövde maj 2011 Vision för Skaraborgs Sjukhus 2011-05-04 Inledning 3 Kärnsjukhuset i Skövde ett viktigt nav 4 Större självständighet för alla sjukhus 4 Brett basutbud på närsjukhusen

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Personalberedningen BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen utveckling och komplettering

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Svar från Västra Götalandsregionen:

Svar från Västra Götalandsregionen: Svar från Västra Götalandsregionen: Miljöpartiet de gröna i Västra Götalandsregionen Miljöpartiet arbetar för ett mer jämlikt utbud av rehabilitering än vad som tidigare varit fallet. Det historiska utbudet

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv Mats Brandt Kommundirektör i Malax Vågar vi släppa kontrollen? - har vi modet att...? - vågar vi riskera att...? Svenska erfarenheter Allmändebatten

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014

Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014 Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014 Landstinget i Jönköpings län Vi anser att vården ska vara solidariskt finansierad via skattsedeln, ges efter behov och ha god tillgänglighet.

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

SJUKVÅRDS- POLITISKT PROGRAM 2011-2014

SJUKVÅRDS- POLITISKT PROGRAM 2011-2014 SJUKVÅRDS- POLITISKT PROGRAM 2011-2014 LANDSTINGET GÄVLEBORG Sveriges bästa sjukvård och vård på lika villkor Vi moderater strävar efter att Gävleborgs länsinvånare ska erbjudas Sveriges bästa sjukvård.

Läs mer

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning 1 i sammanfattning 2 i sammanfattning innehåller delarna: 3 9 16 24 30 35 Uppdrag, mål och styrning Ekonomi Hälso- och sjukvård Kollektivtrafik Regionplanering Kultur 38 Mer om 3 Uppdrag, mål och styrning

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Gnesta

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Gnesta Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Gnesta Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Hur går vi vidare? Vår gemensamma väg mot ett hälsosammare Dalarna.

Hur går vi vidare? Vår gemensamma väg mot ett hälsosammare Dalarna. Hur går vi vidare? Vår gemensamma väg mot ett hälsosammare Dalarna. 2 Vi lovade att stabilisera Landstinget Dalarnas ekonomi. Det gjorde vi. Nu går vi vidare och bygger framtidens vård för alla! Som förtroendevalda

Läs mer

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det?

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? ewa.jerilgard@cehis.se Dagens nyheter vintern 2012 Drygt 200 vårdenheter allt från sjukhus till vårdcentraler

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E post

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E post NÄRVAROBILAGA 1 1 (3) Landstingsgemensamma funktioner Erika Hedlund Datum 2014 06 17 NÄRVARO LANDSTINGSFULLMÄKTIGE DEN 17 JUNI 2014 Plats Ledamot Ersättare Parti Ankom Utgick 75 Andersson, Glenn (Ordförande)

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer