Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013"

Transkript

1 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 November 2008

2 Omslag: Marina Kalafatidis är legitimerad sjukgymnast och arbetar inom Västerås stad med att behandla och hjälpa personer på servicehus och ålderdomshem. Hon jobbar i team med en arbetsterapeut. Alla människor ska ha rätt till fysisk aktivitet oavsett vilka förutsättningar de har. Det roligaste med mitt jobb är att jag får prata med människor som jag kan lösa vardagsproblem åt. Det kan vara en så enkel sak som att hjälpa någon att kunna äta själv eller kunna gå till matsalen. Jag har alltid tyckt att det har varit himla kul att röra på mig, och det vill jag hjälpa andra med. Marina Kalafatidis är medlem i Sacoförbundet Legitimerade Sjukgymnasters Förbund och har varit sekreterare i Sjukgymnaststudenternas styrelse. Foto: Peter Rosén

3 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013

4 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 Saco 2008 Citera gärna ur rapporten, men ange källa Grafisk form C-Convert Papper Lessebo Naturvit Tryckeri M.E. Produkter Upplaga 2000 ex ISBN X

5 Förord En bra akademisk utbildning ökar chanserna på arbetsmarknaden och ger personlig utveckling. Den ökar också möjligheterna att få ett spännande och utvecklande yrkesliv. Saco vill gärna inspirera till högskolestudier. Den som vill och har nödvändiga förkunskaper ska inte hindras från akademisk utbildning bara för att det är svårt att hitta bra information. Saco sprider information om akademikeryrken genom att ge ut boken Välja yrke, som i år kommer i sin 50:e upplaga. I Välja yrke beskriver våra 24 förbund det de kan bäst: Vad olika yrken innebär, vilken utbildning som krävs och hur den framtida arbetsmarknaden inom yrket ser ut. Texterna om framtiden ligger till grund för den här rapporten. I Framtidsutsikter har vi valt att koncentrera oss på den framtida arbetsmarknaden om fem år för ett antal yrken. En akademisk utbildning ger större chanser på arbetsmarknaden, men den är tyvärr ingen garanti mot arbetslöshet. Därför är det viktigt att se framåt redan när man väljer yrkesbana. Vi hoppas att prognoserna i den här rapporten ska vara ett stöd för den som väljer, men också att rapporten ska inspirera till att ta reda på mer. Det finns några faktorer som måste fungera för att gymnasieelever och andra ska kunna göra väl underbyggda val inför framtiden. Studie- och yrkesvägledningen på skolorna behöver förbättras, genom tydligare riktlinjer och genom att funktionen prioriteras. Den information som finns behöver också förbättras och vara mer tillgänglig. Och i de fall det saknas yrkesinformation, behöver sådan tas fram. Sacos sammanställer akademiska yrken sedan 50 år, men vi saknar fortfarande sammanställningar för andra yrken där valet kan vara minst lika svårt. Valet av utbildning är ett av de största valen man gör. Det är viktigt att låta det egna intresset styra och att låta hjärtat vara med i valet, eftersom ett yrke ofta följer med hela livet. Samtidigt är det minst lika viktigt att leta reda på så mycket det går om arbetsvillkor, karriärmöjligheter och om arbetsmarknaden. I det sökandet hoppas och tror jag att Framtidsutsikter kan vara en god hjälp. Anna Ekström Sacos ordförande

6

7 Innehåll Inledning 9 Sammanfattande tabell 17 Yrkesområden med brist på arbetskraft år Yrkesområden som är i balans år Yrkesområden med överskott på arbetskraft år Sacos förbund 60

8

9 Inledning För den som vill läsa vidare efter gymnasieskolan finns en mängd olika utbildningar och inriktningar att välja mellan. Hur arbetsmarknaden kommer att se ut när man är klar med sin utbildning är osäkert. I den här skriften ges en översikt av vad Sacos olika förbund tillsammans med några andra uppgiftslämnare tror om utsikterna på arbetsmarknaden för ett stort antal akademikeryrken. Prognoserna handlar om arbetsmarknaden på fem års sikt. Ett unikt material Arbetsmarknadsbedömningarna i denna rapport är en bearbetad sammanställning av ett stort antal prognoser som Sacos förbund, samt några andra uppgiftslämnare, gjort för boken Välja yrke. Välja yrke publiceras varje år i samband med Saco Studentmässor, och delas bland annat ut till alla avgångsklasser i gymnasiet. Materialet i denna rapport är unikt i sitt slag. Saco Sveriges akademikers centralorganisation är den samlande organisationen för fackligt organiserade akademiker. Varje Sacoförbund har unika kunskaper om arbetsmarknaden inom sina yrkes- och utbildningsområden. Saco består av 24 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de organiserar akademiker, exempelvis ekonomer, jurister, arkitekter, läkare, lärare, naturvetare och bibliotekarier. Tillsammans har förbunden närmare medlemmar. Genom att på olika sätt stödja sina medlemmar i viktiga arbetslivsfrågor, företräda dem i förhandlingar med arbetsgivare och genom att arbeta med professions- och utbildningsfrågor har förbunden goda kunskaper om hur utbud och efterfrågan utvecklar sig på arbetsmarknaden. I denna sammanställning kan du enkelt ta del av Sacoförbundens kunskaper om arbetsmarknaden för ett brett urval av akademikeryrken.

10 10 Om prognoserna För den som ska välja en utbildning inför sitt framtida yrkesliv är det bra att ha en uppfattning om framtidsutsikterna inom de yrken som verkar intressanta. Då kan prognoser vara ett bra stöd. Prognoserna i denna sammanställning gäller arbetsmarknaden om fem år, vilket innebär att de handlar om arbetsmarknaden år En viktig anledning till att vi valt att bedöma utvecklingen på fem års sikt är att bedömningarna ska vara till så stor nytta som möjligt för dem som ganska snart tänker påbörja en akademisk utbildning. De flesta som påbörjar en utbildning det närmaste året kommer att vara klara om ungefär fem år. Den fråga som uppgiftslämnarna till den här skriften har tagit ställning till är om det om fem år kommer att råda brist på arbetskraft, balans mellan utbud och efterfrågan eller om det kommer att finnas ett överskott på arbetskraft. Med brist på arbetskraft menas att det om fem år antagligen kommer att finnas fler jobb än utbildade. Brist innebär att arbetsgivarna har rekryteringsproblem. Möjligheterna att få jobb är därmed mycket goda. Med balans menas att det om fem år antagligen kommer att råda balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Balans innebär att det kommer att finns ungefär lika många utbildade som det finns arbeten. Möjligheterna att få jobb kommer därmed att vara goda. Med överskott på arbetskraft menas att det om fem år antagligen kommer att finnas fler utbildade än det kommer att finnas jobb. Det kan därmed vara svårt att få jobb och än svårare att få en varaktig tjänst och relevanta arbetsuppgifter. Överskott innebär vanligen risk för arbetslöshet. Balansen mellan utbud och efterfrågan En prognos för tillgången på arbeten för ett visst yrke är summan av en lång rad antaganden. För det första handlar det om antaganden om utbudet av arbetskraft inom yrket; antalet som vill och kan arbeta inom ett yrke vid ett givet tillfälle. För det andra handlar det om antaganden om tillgången på arbete för ett visst yrke det vi kallar efterfrågan på arbetskraft.

11 11 Utbudet av arbetskraft inom ett visst yrke påverkas bland annat av: Hur många som examineras. Antalet examinerade beror på både antalet personer i en viss generation, studenternas utbildningsval och utbildningssystemets dimensionering. Hur många som går i pension. Vad de som redan har utbildat sig väljer att arbeta med. Det beror till stor del av arbetsmarknadens villkor (lön, arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter med mera). Migration, både in- och utvandring. Regler om vilka kompetenser som krävs för att få utöva ett yrke. Allra tydligast är detta för yrken med legitimationskrav, exempelvis läkaryrket. Efterfrågan på arbetskraft inom ett visst yrke påverkas bland annat av: Befolkningens åldersmässiga sammansättning. Fler födda kan innebära ökat behov av exempelvis lärare. Fler äldre kan enligt samma slags logik bland annat innebära ökat behov av vård och omsorg. Ändrade konsumtionsmönster och trender, till exempel om det plötsligt blir stor efterfrågan på en viss typ av varor eller tjänster. Konjunkturens utveckling, både nationellt och globalt. Politiska prioriteringar och beslut. Till exempel ökade efterfrågan på lärare när den svenska grundskolan utökades från sju till nio år. Tekniska innovationer. Nya sätt att organisera arbete. Ett bra exempel är den intensiva globaliseringsprocess som under de senaste årtiondena bland annat har inneburit att arbetsuppgifter har flyttats från Sverige, samtidigt som andra har kommit till eller ökat i betydelse. När gäller efterfrågan på arbetskraft för ett visst yrke gäller det också att vara medveten om att det inom många yrken finns olika utbildningsgrupper som konkurrerar om samma jobb. Detta betyder att även om efterfrågan på arbetskraft för ett visst yrke bedöms vara oförändrad kan arbetsmarknadsutsikterna för olika utbildningsgrupper inom yrket skilja sig åt. En långsiktig trend på arbetsmarknaden har varit ökad specialisering. Detta har i stora drag inneburit en utveckling mot att det inom ett och samma yrke finns allt färre utbildningsbakgrunder representerade, samtidigt som personer med en och samma utbildningsinriktning finns representerade inom allt färre yrken. Även för blivande studenter som vet precis vad studierna ska leda till finns därför stor anledning att ta reda på mer om olika alternativa utbildningsvägar.

12 12 Det är viktigt att vara medveten om att det finns skillnader i både kvalitet och inriktning mellan olika utbildningar och utbildningsanordnare. Osäkerhet Det är viktigt att vara medveten om att prognoser bara är kvalificerade gissningar. Bättre än så blir det faktiskt inte ens när prognoser är som allra bäst. Det finns många faktorer som inte går att räkna med i en prognos. Till exempel vet vi inte hur det allmänna konjunkturläget kommer att utvecklas. Samtidigt vet vi att i vissa lägen så är konjunkturläget den enskilt viktigaste faktorn. Generellt gäller att privat sektor alltid är mer känslig för konjunktursvängningar än offentlig sektor. När konjunkturen svänger kan situationen på arbetsmarknaden förändras mycket snabbt. Förutom konjunkturläget finns en lång rad andra faktorer som också är svåra eller omöjliga att förutse på fem års sikt. Arbetsmarknaden kan exempelvis påverkas av förändrade konsumtionsmönster. Nya lagar, regelverk eller politiska prioriteringar kan plötsligt och dramatiskt ändra förutsättningarna på arbetsmarknaden. I figuren nedan illustreras hur verklighetens arbetsmarknadsläge ibland skiljer sig från den långsiktiga trend som prognosen försöker förutsäga. Den räta linjen är prognosen, medan verklighetens arbetsmarknadslägen (den böljande kurvan), både kan vara bättre och sämre än det som prognosen förutsagt. Prognosen bygger på faktakunskap om ett antal kända faktorer och antaganden om det som är okänt. I praktiken har de okända faktorerna ofta stor betydelse för hur det verkligen blir ett visst år. Verkligt utfall Prognos Nu Framtid

13 13 Eftersom prognoser har fel är det viktigt att vara uppmärksam på de antaganden som kan vara särskilt osäkra. Det finns också alltid anledning att fråga: Hur stor risk är det att prognosen slår fel? Vilka är de viktigaste osäkerhetsfaktorerna? För att underlätta för läsaren är därför bedömningarna i Framtidsutsikter utrustade med ett osäkerhetsmått. Måttet är en rimlighetsbedömning, som uppgiftslämnarna i Framtidsutsikter, svarar för. Det hela har gått till så att uppgiftslämnarna har uppskattat prognosernas osäkerhet på en skala mellan ett och fem. Ett på skalan innebär mycket låg grad av osäkerhet och fem innebär mycket hög grad av Viktigt är att understryka att även om en prognos bedöms ha mycket låg osäkerhet innebär det inte att prognosen är säker. Alla prognoser bygger på antaganden, och om förutsättningarna ändras kan prognosen slå fel. Prognoser ska därför alltid ifrågasättas! Arbetsmarknadens kännetecken Vid sidan om osäkerhetsmåttet kan den som vill veta mer om de arbetsmarknadsmässiga riskerna för ett visst yrke ha stor nytta av information om hur utvecklingen historiskt har sett ut på arbetsmarknaden för ett yrke. Uppgifter om vad som har hänt med ett yrke i samband med tidigare lågkonjunkturer kan ofta ge en god bild av vad som är rimligt att förvänta sig vid en framtida nedgång. Läsaren bör fråga sig: Vad har hittills kännetecknat arbetsmarknaden för yrket? Till läsarens hjälp har uppgiftslämnarna, i de flesta av prognostexterna i den här skriften, beskrivit hur arbetsmarknaden sett ut tidigare. Det kanske viktigaste är om arbetsmarknaden kännetecknats av stora eller små skillnader i arbetslöshet mellan hög och lågkonjunktur; det vill säga om konjunkturläget påverkar chanserna att få jobb i stor eller i liten utsträckning. Prognosens riktning En del av prognoserna i Framtidsutsikter förutspår stora förändringar av arbetsmarknadsläget fram till år När situationen på arbetsmarknaden förutspås förändras väsentligt finns det anledning att ställa frågor om förändringens orsaker: Vad är det som kommer att göra situationen så annorlunda? Bedömningar som förutspår en väsentlig förändring på arbetsmarknaden är i den här skriften utmärkta med pilar som visar förändringens riktning:

14 14 När situationen på arbetsmarknaden förutspås förändras så att tillgången på jobb ökar väsentligt markeras detta med en uppåtgående pil. När situationen på arbetsmarknaden förutspås förändras så att tillgången på jobb minskar väsentligt markeras detta med en neråtgående pil. Brist är inte alltid bra För den som tar del av en prognos är det viktigt att vara medveten om att brist, eller stor tillgång på jobb, inte självklart är det samma som att exempelvis utvecklingsmöjligheterna, arbetsmiljön och löneläget kommer att vara bra. Ibland beror brist nämligen på att det finns problem inom dessa eller andra områden. Varje signal om att det kommer att finnas mycket gott om jobb bör väcka frågan: Varför brist? Skälen till att det uppstår brist på arbetskraft kan vara många. När en brist beror på att få väljer att utbilda sig mot ett visst yrkesområde eller när de som utbildat sig väljer att söka sig till andra områden finns stor anledning att ta reda på mer. Förutom att det är angeläget att ta reda på om orsakerna till brister är det också viktigt att vara medveten om att brister, oavsett orsak, kan påverka arbetsförhållandena inom yrket. Brist kan för de yrkesverksamma inom ett yrke innebära ökad övertid, ökad stress och mindre möjligheter att ta raster. Brist, i kombination med andra missförhållanden, är ibland också orsak till ökade sjukskrivningar eller att kompetent personal söker sig bort. Sacoförbunden kan ge bra information om villkor och arbetsförhållanden inom sina respektive utbildnings- och yrkesområden.

15 15 Utbildning är en investering Att skaffa sig en akademisk utbildning är en stor investering i både tid och pengar. Detta är något som många inte ens reflekterar över. Det är viktigt att få avkastning på sin utbildningsinvestering, men för olika människor innebär det olika saker. För någon handlar det om att få lära sig nya saker och tänka i nya banor, för någon annan handlar det om att få ägna sig åt sitt drömyrke och för en tredje handlar det om trygghet eller att få en bra lön. Alla som funderar över ett utbildningsval bör fråga sig hur mycket utbildningen egentligen är värd. Värdet är naturligtvis individuellt, men frågan är lika viktig för det. Att svara på frågan är ett viktigt led i att fatta ett klokt utbildningsbeslut. För den som funderar över sitt utbildningsval är god kunskap om arbetsmarknaden alltid viktigt eftersom det handlar om de framtida möjligheterna att få utöva sitt yrke. För detta kan prognoserna i denna skrift vara till nytta. Om framtidsprognosen för ens drömyrke ser dyster ut är frågan om vad utbildningen är värd särskilt viktig. Då handlar det om att väga risken för att exempelvis tvingas utstå perioder av arbetslöshet, jobba på annan ort, jobba deltid, acceptera korta anställningar och acceptera en låg lön mot utbildningens möjligheter och fördelar. Det är alltid klokt att fundera på vad som är viktigast och fundera över olika alternativa vägar att nå sina mål.

16 16 Sammanfattande tabell I tabellen används tre rubriker, brist, balans och överskott: Med brist på arbetskraft menas att det om fem år antagligen kommer att finnas fler jobb än utbildade. Brist innebär att arbetsgivarna har rekryteringsproblem. Möjligheterna att få jobb är därmed mycket goda. Med balans menas att det om fem år antagligen kommer att råda balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Balans innebär att det kommer att finns ungefär lika många utbildade som det finns arbeten. Möjligheterna att få jobb kommer därmed att vara goda. Med överskott på arbetskraft menas att det om fem år antagligen kommer att finnas fler utbildade än det kommer att finnas jobb. Det kan därmed vara svårt att få jobb och än svårare att få en varaktig tjänst och relevanta arbetsuppgifter. Överskott innebär vanligen risk för arbetslöshet. Förklaring till pilarna i tabellen: När situationen på arbetsmarknaden förutspås förändras så att tillgången på jobb ökar väsentligt markeras detta med en uppåtgående pil. När situationen på arbetsmarknaden förutspås förändras så att tillgången på jobb minskar väsentligt markeras detta med en neråtgående pil.

17 17 BRIST Trend BALANS Trend ÖVERSKOTT Trend Arbetsterapeut Agronom Arkeolog Arkitekt Apotekare Bibliotekarie Audionom Arbetsmiljöingenjör Designer Biomedicinsk analytiker Arbetsmiljöinspektör Film-/Radio-/TV-yrken Brandingenjör Arkivarie Folkhälsoplanerare Cytodiagnostiker Beteendevetare Förlagsredaktör Församlingspedagog Biolog Gymnasielärare i allmänna ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Biomedicinare Hälsopedagog Högskoleingenjör Civilekonom/ekonom Hälsoutvecklare Jägmästare Civilingenjör Hälsovetare Kiropraktor Datavetare Idrottsvetare/-pedagog Lantmästare Diakon Informatör/ Kommunikatör Logoped Dietist Kulturförmedlare Läkare Lärare/Forskare vid universitet och högskolor Lärare i omvårdnad och omsorg Försäkringstjänsteman Fysiker Geovetare Länshemslöjdskonsulent Lärare inom grundskolans tidigare år Lärare inom grundskolans senare år Planeringsarkitekt Hippolog Museiyrken Präst Hortonom Samhällsvetare Psykolog Receptarie Sjukgymnast Sjuksköterskeyrken Sjöbefäl Skogsmästare Systemvetare Tandhygienist Teckenspråkstolk Inredningsarkitekt Jurist Kemist Kostvetare/Kostekonom Landskapsarkitekt Lots Marknadsförare Matematiker Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljövetare Nutritionist Personalvetare Optiker Sjukhusfysiker Socionom Studie-, yrkesvägledare Tandläkare Veterinär

18

19 Yrkesområden med brist på arbetskraft år 2013 Med brist på arbetskraft avses att det om fem år antagligen kommer att finnas fler jobb än utbildade inom yrkesområdet. Brist innebär att arbetsgivarna har rekryteringsproblem. Möjligheterna att få jobb är därmed mycket goda. Arbetsterapeut Sammantaget råder i dag balans på arbetsmarknaden för arbetsterapeuter, men arbetsmarknaden varierar lokalt. På vissa orter i landet råder i dag brist samtidigt som det på utbildningsorterna råder ett visst överskott. Kåren av arbetsterapeuter växer, men ökningstakten har på senare år dämpats av att medelåldern inom yrket blivit högre. Den framtida efterfrågan på arbetsterapeuter är beroende av efterfrågan på rehabilitering och förebyggande insatser. Om de rehabiliteringsmål som politikerna satt upp ska kunna realiseras bedömer vi att antalet arbetsterapeuter skulle kunna fördubblas. Sammantaget bedömer vi att efterfrågan på arbetsterapeuter kommer att öka snabbare än vad utbildningsorterna hinner utbilda. På fem års väntas det därför råda brist, men regionalt kan skillnaderna vara stora. Prognosens osäkerhet uppskattas till 3 på en skala mellan 1 och 5, där 1 på Mer information: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Arkitekt Idag råder brist på arkitekter. De senaste åren har byggandet ökat stadigt. Ett fortsatt starkt byggande och många arkitekter som går i pension de närmaste åren gör att prognosen pekar mot att det blir brist på arkitekter i framtiden. Vi bedömer att det även om fem år kommer att råda brist. Typiskt för yrket är relativt stora skillnader i arbetslöshet mellan hög- och lågkonjunktur.

20 20 Prognosens osäkerhet uppskattas till 3 på en skala mellan 1 och 5, där 1 på Mer information: Sveriges Arkitekter, Audionom I dag råder viss brist på audionomernas arbetsmarknad. Om fem år ser det också ut att vara brist. Vi vet att efterfrågan ökar på grund av en större andel äldre i befolkningen samt genom att tekniken ger ökade möjligheter till hjälp. Typiskt för yrket är relativt små skillnader i arbetslöshet mellan högoch lågkonjunktur. Medelåldern inom yrket är ganska hög vilket innebär att pensionsavgångarna ökar samtidigt som antalet som utbildas varje år inte är så stort. Prognosens osäkerhet uppskattas till 2 på en skala mellan 1 och 5, där 1 på Mer information: SRAT, Biomedicinsk analytiker Idag råder det en viss brist på biomedicinska analytiker, dock kan det vara stora regionala skillnader i landet. Behovet av biomedicinska analytiker inom sjukvården ser ut att kvarstå, en förklaring till prognosen är att de stora pensionsavgångarna de närmaste åren. Både i dagsläget och om fem år ser det ut att vara en brist på arbetsmarknaden Prognosens osäkerhet uppskattas till 3 på en skala mellan 1 och 5, där 1 på Mer information: Naturvetareförbundet, Brandingenjör För brandingenjörer liksom för civilingenjörer i riskhantering är arbetsmarknaden god. Totalt sett råder i dag en brist på arbetskraft som bedöms bestå

21 21 på fem års sikt. Prognoser för en så liten grupp är i princip alltid osäkra. Sett över längre tid har arbetslösheten för brandingenjörer varit mycket låg, oavsett konjunkturläge, och väsentligt lägre än för ingenjörer totalt. Den största gruppen brandingenjörer kommer som idag att återfinnas inom den kommunala räddningstjänsten, men efterfrågan ökar från den privata arbetsmarknadssektorn (t.ex. försäkringsbolag, byggföretag och konsultverksamheter), för både brandingenjörer och civilingenjörer i riskhantering. Prognosens osäkerhet uppskattas till 1 på en skala mellan 1 och 5, där 1 på Mer information: Sveriges Ingenjörer, Cytodiagnostiker Cytodiagnostikerna är en yrkesgrupp som kommer att vara fortsatt efterfrågad även i framtiden. Det är redan i dag brist och denna kommer att öka under kommande år, då de som pensioneras är fler än de som utbildas. Även om fem år kommer det att råda brist. Den insats som cytodiagnostikern utför för sjukvården kommer att bli än mer viktig allt eftersom befolkningen blir äldre. Flera får kanske inte bara en utan flera tumörsjukdomar under sin levnad och metoderna att behandla cancer utvecklas hela tiden. I dag finns ingen apparatur eller teknisk lösning som kan ersätta de bedömningar som cytodiagnostikern gör. Typiskt för yrket är relativt små skillnader i arbetslöshet mellan hög och lågkonjunktur. Prognosens osäkerhet uppskattas till 1 på en skala mellan 1 och 5, där 1 på skalan innebär mycket låg grad av osäkerhet och 5 innebär mycket hög grad av Mer information: Naturvetareförbundet, Församlingspedagog Framtidsutsikterna är mycket goda. I dag är det brist på församlingspedagoger i Svenska kyrkan. Om fem år förväntas bristen bestå. Prognosens osäkerhet uppskattas till 2 på en skala mellan 1 och 5, där 1 på skalan innebär mycket låg grad av osäkerhet och 5 innebär mycket hög grad av Mer information: Kyrkans Akademikerförbund,

22 22 Gymnasielärare yrkesämnen I dag råder stor brist och om fem år väntas det fortfarande vara brist. Yrkesprogrammens popularitet bland gymnasieelever är överlag växande. Till det kommer att yrkesämnen sannolikt kommer att få större utrymme i den framtida gymnasieskolan. Mycket lite talar för att tillräckligt många yrkeslärare skulle hinna utbildas på fem års sikt för att täcka de stora behoven. Typiskt för yrket är relativt små skillnader i arbetslöshet mellan hög och lågkonjunktur respektive. Skillnaderna i arbetslösheten brukar heller inte vara stora beroende på om elevkullarna är små eller stora. Prognosens osäkerhet uppskattas till 1 på en skala mellan 1 och 5, där 1 på Mer information: Lärarnas Riksförbund, Högskoleingenjör Arbetsmarknaden för ingenjörer har förbättrats successivt de senaste tre åren. Antalet lediga jobb har ökat och antalet arbetslösa minskat stadigt. Våren 2008 var arbetslösheten för medlemmar i Sveriges Ingenjörer på sin hittills lägsta nivå under decenniet. Enligt SCB:s Arbetskraftsbarometer upplevde tillfrågade arbetsgivare hösten 2007 en brist på erfarna högskoleingenjörer inom samtliga fyra redovisade grupper av inriktningar. En mycket hög andel företag hade sökt högskoleingenjörer bygg, högskoleingenjörer maskin-, fordons- och farkostteknik samt högskoleingenjörer el-/elektro-/ datateknik. När det gäller nyexaminerade bedömdes tillgången på arbetskraft vara i balans för grupperna el/elektronik/datateknik samt maskin, fordonsoch farkostteknik. För högskoleingenjörer inom bygg rådde däremot en brist på arbetskraft. Bara för högskoleingenjörer inom kemi och bioteknik var tillgången på nyexaminerade god. Behovet av samtliga grupper ingenjörer bedömdes dock komma att öka på ett och tre års sikt. Läget för nyexaminerade har överlag förstärkts de senaste åren, med undantag just för ingenjörer inom kemi och bioteknik. Sammantaget bedöms alltså i dag råda brist på arbetsmarknaden vad gäller yrkeserfarna högskoleingenjörer, medan bilden för nyexaminerade är mer splittrad. Rekryteringsbehoven av ingenjörer förväntas dock öka under de kommande åren till följd av strukturförändringar och åldersavgångar (främst bland

23 23 gymnasieingenjörer). Med nuvarande antal nybörjare på högskoleingenjörsutbildningarna kommer tillgången i ett längre perspektiv inte att motsvara efterfrågan. På fem års sikt bedöms råda brist på högskoleingenjörer generellt, med variationer inom inriktningarna. Osäkerheten i prognosen beror självfallet på det framtida konjunkturläget samt på hur antalet nybörjare på de olika inriktningarna utvecklas. Sett över längre tid följer arbetslösheten för högskoleingenjörer ett mönster snarlikt det för arbetsmarknaden i stort, men genomgående på en avsevärt lägre nivå, oavsett konjunkturläge. Sedan mitten av 90-talet har arbetslösheten för medlemmar i Sveriges Ingenjörer som regel legat lägre än för akademikerförbunden inom Saco totalt. Prognosens osäkerhet uppskattas till 2 på en skala mellan 1 och 5, där 1 på Mer information: Sveriges Ingenjörer, Jägmästare I nuläget är det brist på jägmästare på arbetsmarknaden, vilket innebär att tillgången på arbete är mycket god. Prognosen är att det även kommer att vara brist på jägmästare om fem år. Efterfrågan på skogens produkter och tjänster kommer att vara fortsatt god. Kunskap om skogen och skogens möjligheter kommer att vara en efterfrågad, inte minst i ljuset av klimatförändringarna under åren som kommer. Dessa faktorer tillsammans med pensionsavgångar bäddar för en framtida god arbetsmarknad. Prognosen bedöms vara relativt säker. Branschen är till viss del känslig för konjunktursvävningar på arbetsmarknaden. Prognosens osäkerhet uppskattas till 2 på en skala mellan 1 och 5, där 1 på Mer information: Agrifack,

24 24 Kiropraktor I dagsläget råder det brist på kiropraktorer på de flesta håll i Sverige. Om fem år råder brist på kiropraktorer i hela Sverige utom i Stockholmsregionen där det kommer att råda en balans. Efterfrågan på kiropraktorer ökar i rask takt med nya forskningsrön och därmed ökad acceptans inom den offentliga sjukvården. Historiskt har inte kiropraktoryrket påverkats nämnvärt av konjunktursvängningar, men eftersom det är privat vård kan tillströmningen av patienter minska något vid en lågkonjunktur. Typiskt för yrket är relativt små skillnader i arbetslöshet mellan hög och lågkonjunktur. Prognosens osäkerhet uppskattas till 1 på en skala mellan 1 och 5, där 1 på skalan innebär mycket låg grad av osäkerhet och 5 innebär mycket hög grad av Mer information: SRAT, Lantmästare Enligt SCB:s arbetskraftsbarometer råder det i dag balans mellan tillgång och efterfrågan av nyutexaminerade lantmästare men brist på yrkeserfarna sådana. Arbetsförmedlingen förutspår att det om fem år förväntas vara brist på lantmästare, dels beroende på att antalet pensionsavgångar ökar samt att utbildningsplatserna är för få. Livsmedelsbristen i världen avspeglas i de svenska lantmästarnas arbetsmarknad. Livsmedelsbristen kommer sannolikt att medföra ökade satsningar på svensk livsmedelsproduktion under de kommande åren. Även andra effekter av klimatförändringarna förutspås påverka arbetsmarknaden i form av satsning på bland annat biobränslen. För tio år sedan led lantmästare av relativt hög arbetslöshet men yrket har sedan dess gått mot ljusare tider. Det är en till viss del konjunkturberoende bransch. Agrifack anser att prognosen är relativt säker. Prognosens osäkerhet uppskattas till 2 på en skala mellan 1 och 5, där 1 på skalan innebär mycket låg grad av osäkerhet och 5 innebär mycket hög grad av Mer information: Agrifack,

25 25 Logoped I dag råder brist på arbetskraft och om fem år är det fortfarande brist på arbetskraft. Antalet examinerade logopeder räcker inte för att täcka behovet. Arbetsmarknaden är mycket god och i hela landet är det brist på logopeder även om efterfrågan kan variera lokalt. Nya verksamhetsområden har tillkommit under senare år, bland annat inom olika kommunala verksamheter och hjälpmedelsservice. Med en utbyggnad av antalet utbildningsplatser kan det eventuellt uppstå en flaskhals inom några år om inte antalet nyinrättade tjänster ökar i samma takt som antalet examinerade logopeder. Konsult- och handledningsverksamhet blir också allt vanligare. En fortsatt ökning av tjänster sker inom flera områden, bland annat habiliterings- och omsorgsverksamheten och vården av personer med ät- och sväljsvårigheter, där det råder stor efterfrågan på logopeder. Även på så kallade språkförskolor specialskolor för barn med grava språkstörningar finns otillräckliga logopedresurser. Vidare anlitas logopeder allt oftare inom grundskolan för utredning av barns tal och språk samt dyslexi. Logopedisk kompetens behövs även utanför de traditionella verksamhetsområdena till exempel inom företag som arbetar med kommunikation i största allmänhet. Än så länge är det få logopeder som söker sig till, och hamnar i, samhällssektorer utanför den offentliga sektorn, men det går att skönja en utveckling mot en bredare arbetsmarknad för logopeder. Mer information: DIK, Läkare I dag råder brist på läkare och om fem år är läget detsamma. Inom vissa specialiteter råder i dag brist på läkare, framför allt inom allmänmedicin, geriatrik, psykiatri och företagshälsovård. Under de närmaste åren kommer pensionsavgångarna att öka kraftigt varför bristen på specialister förväntas öka ytterligare. Typiskt för läkaryrket är relativt små skillnader i arbetslöshet mellan hög- och lågkonjunktur. Utbildningstjänsterna under AT (så kallade AT-block) ska dimensioneras så att alla examinerade läkare får möjlighet till en anställning. För specialisttjänstgöringen (ST) gäller att landstingen ska erbjuda det antal tjänster som motsvarar det framtida behovet av specialister. Prognosens osäkerhet uppskattas till 2 på en skala mellan 1 och 5, där 1 på Mer information: Sveriges läkarförbund,

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen 2009 Ossian Wennström Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen Verksam samverkan. Sacoförbunden om samverkan med Arbetsförmedlingen Ossian Wennström Citera gärna ur skriften,

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

arbetslöshet och etableringsproblem

arbetslöshet och etableringsproblem 2009 Ossian Wennström Ingen Unga forskning utan akademikers forskare arbetslöshet och etableringsproblem Innehåll Förord... 2 Inledning och Syfte... 3 Stora skillnader mellan hög- och lågkonjunktur...

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se IKT-utbildning efter bubblan tillgång, tillskott, efterfrågan

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ura 2002:9 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Redovisning av regeringsuppdrag U2014/4209/GV 2014 ISBN: 978-91-87073-29-8. Foto: Johnér MYNDIGHETEN

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Humanioras sak är vår

Humanioras sak är vår CENTERSTUDENTER Humanioras sak är vår Den högre utbildningen Problemen och vad vi kan göra åt dem Hanna Marie Björklund 1 1:a Upplagan Centerstudenter 2013 Centerstudenter, Stora Nygatan 4, Box 2200, 103

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Livslöner 2002. Thomas Ljunglöf

Livslöner 2002. Thomas Ljunglöf Livslöner 2002 Thomas Ljunglöf 2004 Inledning Under de senaste 10 15 åren har högskolan byggts ut i omgångar. Under 1990-talet ökade antalet studenter med cirka 80 procent och idag är högskolan dimensionerad

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

2015 Josefin Edström. Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden för en svenskutbildad och en invandrad akademiker

2015 Josefin Edström. Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden för en svenskutbildad och en invandrad akademiker 2015 Josefin Edström Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden för en svenskutbildad och en invandrad akademiker Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden

Läs mer