Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter och risker 16 Division Nord 18 Division Stockholm 20 Division Syd 22 Division Norge 24 Division Danmark 26 Medarbetare 28 Värderingar och etik 29 Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 30 Finansiella rapporter Förvaltningsberättelse 31 Resultat, balans och kassaflöde 35 Noter och redovisningsprinciper 40 Styrelsens underskrift 58 Revisionsberättelse 59 Bravidas styrelse 60 Bravidas koncernledning 61 Definitioner 62 Adresser 63

3 Här finns Bravida Bravida är Skandinaviens främsta total leverantör av installationsoch servicetjänster med cirka medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Företaget har lokala kontor på närmare 160 platser och huvud kontor i Stockholm. Bravida är ett geografiskt organiserat före - tag, där varje lokalt kontor representerar Bravida på orten. 3

4 DETTA ÄR BRAVIDA Detta är Bravida Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom tre övergripande teknikområden; el, vs (värme och sanitet) samt ventilation. De tre teknikområdena inkluderar även tjänster inom modern fastig hetsdrift, system för brand- och säkerhetsteknik och sprinkler samt projektledningstjänster för bygg- och fastighetsbranschen. Bravida erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Bravida är en pålitlig samarbetspartner, vars kompetenta och engagerade medarbetare använder väl beprövad teknik samt avancerade modeller och processer för att ta fram skräddarsydda lösningar efter varje kunds behov. Organisationen bygger på lokal närhet, därför har Bravida kontor på närmare 160 platser över hela Skandinavien. Företaget är indelat i fem divisioner; Syd, Stockholm och Nord i Sverige samt divisionerna Norge och Danmark. Huvudkontoret ligger i Stockholm. ÅRET I KORTHET Bravida hade en stark utveckling under året med god tillväxt i omsättning, resultat och kassaflöde. u Resultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) förbättrades med 259 MSEK till 460 (201) MSEK. u Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 259 MSEK till 304 (45) MSEK. u Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 170 MSEK och uppgick till 375 (205) MSEK. u Orderstocken vid årets utgång ökade med 620 MSEK till (3 423) MSEK. NYCKELTAL, MSEK 2007 Pro forma 2006 Nettoomsättning Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) Rörelseresultat (EBIT) Resultat efter finansiella poster (EBT) DIVISIONERNAS ANDEL AV TOTALA OMSÄTTNINGEN Danmark 20 % Nord 21 % Kassaflöde från den löpande verksamheten EBITA-marginal % 4,6 2,1 Räntabilitet på sysselsatt kapital % 25,2 8,7 Räntetäckningsgrad, ggr 4,8 2,4 Soliditet % 20,9 15,2 Orderingång Orderstock Norge 12 % Syd 28 % Stockholm 19 % 4

5 ÅRET I KORTHET Fredrik Nordlund och Christian Stengård servicetekniker ventilation 5

6 VD-ORD Stark resultatutveckling Det var ett fantastiskt år för Bravida, alla våra divisioner och regioner i Sverige, Norge och Danmark gick framåt och resultaten förbättrades kraftigt. Det är nu vi bygger en solid plattform, utvecklar verksamheten och därigenom rustar oss så att vi står stabilt även inför de potentiellt tuffare tider, som vi och branschen vet kommer förr eller senare. Installationsbranschen består dels av nya installationsprojekt, dels av service av redan utförda installationer. När det går bra för företagen och för samhället i stort dras många nya projekt igång. I sämre tider blir det istället fler serviceuppdrag man tar hand om de investeringar som redan är gjorda. Genom att se till att vår verksamhet bygger på lika delar service respektive nyinstallationer, har vi en bättre beredskap för att hantera svängningar i konjunktur och efterfrågan. Därför pågår nu ett omfattande arbete med att få fram en riktigt bra struktur för våra serviceleveranser. Vi ska veta exakt vad som krävs av oss och hur vi ska arbeta, för att kunna leverera det våra kunder efterfrågar. Under året kommer nya riktlinjer och processer för service att införas. Jag är helt övertygad om att vi under 2008 kommer att kunna ta en större bit av marknaden för service, när vi levererar våra servicetjänster mer effektiv och tydligare kan visa en enhetlighet i vårt erbjudande. Viktigt miljöarbete I takt med att energipriserna ökar och klimatmålen skärps, ökar intresset för en omställning till mer energisnåla alternativ. Det går att minska energiförbrukningen i de allra flesta byggnader, ibland med så mycket som procent. Vårt arbete med att hjälpa fastighetsägare att spara energi och minska negativ miljöpåverkan, har fått ett rejält uppsving under året. Tidigt i vintras blev vi ackrediterade som kontrollorgan för att få utfärda energideklarationer. Som oberoende energiexperter tar vi fram beskrivningar som visar fastigheternas energianvändning, ett litet men viktigt bidrag till en hållbar utveckling på miljöområdet. Ett annat är de råd som vi erbjuder fastighetsägare som vill minska sin energiförbrukning. Åtgärderna hjälper inte bara miljön på traven, utan ökar även värdet på fastigheterna. Genom att engagera oss i Bygga-bo-dialogen har vi också visat att Bravida är ett företag som går i täten för att skapa en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn. Denna frivilliga samverkan som i höstas drogs igång av företag, kommuner och myndigheter, handlar om en gemensam vision och ett engagemang för att tillsammans skapa en bättre miljö. Med konkreta insatser är vi nu med och tar fram byggnader som har hälsosamma innemiljöer och en effektiv användning av energi och resurser. Bravida under året Vår framgång är helt beroende av vår förmåga att ta och genomföra projekt och serviceuppdrag. Eftersom Bravida är ett resultat av att flera företag har gått samman, har ett stort arbete lagts ned på att hitta gemensamma interna och externa strukturer som ska ge hög kvalitet och effektivitet i alla våra leveranser. Under året har fokus legat på en samordning och kvalitetssäkring av hur vi kalkylerar och prissätter, gör inköp samt leder projekt. Vi har hittat ett arbetssätt för vårt projektarbete som jag tror mycket på. Detta projektstyrningssystem har introducerats i Sverige och kommer under 2008 att lanseras i Norge och Danmark. Som jag nämnde pågår även ett omfattande arbete med att ta fram motsvarande metoder för vårt serviceerbjudande. Det finns också mycket pengar att spara och effektivitet att vinna, på att samla våra inköp till ett färre antal leverantörer och att fokusera urvalet av produkter. Det handlar om att dra nytta av vårt företags stordriftsfördelar. Detta arbete har kommit en bra bit på väg, främst i Sverige, men arbetet pågår även för fullt i Norge och Danmark. Andra viktiga delar i arbetet med att renodla företaget och våra stödfunktioner är införandet av ett enhetligt affärssystem och en gemensam it-plattform. Detta stora och viktiga arbete kommer att slutföras under första halvåret Tack vare dessa enkla och bra strukturer, arbetssätt och system blir vi effektiva och attraktiva över hela Skandinavien. Det betyder också att det blir ännu lättare att an lita oss och att kunderna bättre vet vad de får! Framgången Det är lätt att stirra sig blind på hur vi arbetar internt. Men stort fokus läggs självklart på vårt erbjudande till kunderna. Vi kan utföra enstaka serviceuppdrag eller ta ansvar för kompletta entreprenader där både projektering och installationer ingår. Vi är professionella, stora och trygga. Det vet vi. Nu handlar det om att alla, både nya och befintliga kunder också ska känna till det. Jag vill här passa på att tacka Bravidas samtliga medarbetare för fina insatser under året. Tack vare medarbetarnas stora kunnande och engagemang har vi kunnat hålla oss i framkant och arbeta med några av de mest intressanta och utmanande projekten. Det är också deras förtjänst att resultatet för 2007 är Bravidakoncernens bästa någonsin! Samtidigt har vi fortsatt att se utmaningarna i de mindre serviceuppdragen, där vi har blivit bättre på att arbeta strukturerat och effektivt. Något som kunderna har märkt och uppskattat. På det sätt vi arbetar nu och så som vi fokuserar på att strukturera hela verksamheten, kan jag inte se något skäl till varför vi inte ska kunna bli den självklara skandinaviska marknadsledaren i vår bransch. Ökad mångfald Bravida arbetar för ökad mångfald, vilket ska återspeglas i att vi vid lika kompetens och erfarenhet prioriterar för att uppnå detta. Vår bransch är traditionellt sett dominerad av män och även hos oss är få medarbetare kvinnor. Under året kommer vi bland annat att kontakta vvs- och el-branschernas yrkesnämnder för att se vad vi kan göra till sammans med dem för att öka andelen 6

7 VD-ORDET yrkesutbildade kvinnor. Vi strävar också efter att varje avdelning ska ha en lämplig sammansättning av medarbetare, i olika åldrar och med olika bakgrund. Därför satsar vi på att rekrytera och vidareutveckla unga ingenjörer inom företaget. Flera av dem vi har anställt har efter att de lärt sig verksamheten från grunden, gått vidare till andra positioner inom företaget, inte sällan till ledande befattningar. Vi ser framåt De senaste åren har vi steg för steg fokuserat och strukturerat vår verksamhet. Nu, en bit in på 2008, känns det fullt realistiskt att vi kommer att nå de mål som satts upp att bli marknadsledande i Skandinavien och att fortsätta öka lönsamheten. För en sak är säker, vi har viljan, kunskapen och de medarbetare som behövs för att nå dit! Stockholm i april 2008 Torbjörn Torell Vd och koncernchef Foto: Johan Olsson 7

8 FLERÅRSSAMMANSTÄLLNING Utveckling Bravida har gått igenom stora förändringar under de senaste åren. I slutet av 2004 avyttrades IKT- och telekomverksamheterna i Norge. Därmed togs ett stort steg för att göra om Bravida till ett renodlat installations- och serviceföretag. Under 2005 fortsatte renodlingen genom försäljning av telekomverksamheten i Danmark och IKT-verksamheten i Sverige. I Norge avyttrades en butikskedja för vs-artiklar och badrumsmiljöer samt ett bolag specialiserat på elektronisk dokumenthantering. Under 2005 flyttades huvudkontoret till Stockholm och koncernfunktioner som inköp, affärsutveckling, it, information, HR, juridik, ekonomi och finans etablerades. I slutet av 2006 fick Bravida nya ägare och ett nytt svenskt moderbolag, varvid den nuvarande Bravidakoncernen bildades. Bravida har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren. Omsättningen har ökat med nästan 17 procent sedan år 2005, rensat för Norge och valutaeffekter. Ökningen i Sverige och Danmark var 17 respektive 15 procent. Den norska verksamheten har minskat omsättningen i lokal valuta med 23 procent, som en följd av omstrukturering och avveckling av enheter som inte hade förutsättningar att klara resultatkraven eller tillhörde kärnverksamheten. I installationsbranschen är det svårt att ange hur stor del av ändringen som hänför sig till pris- respektive volymförändringar. Detta beror på att verksamheten till stor del består av fastprisprojekt med långa löptider. Analysen tyder dock på att omsättningsökningen till lika delar beror på volym- respektive prisökningar. Varukostnaderna respektive personalkostnaderna har under samma tid ökat med 7 respektive 6 procent. Övriga driftkostnader har under perioden minskat med 10 procent som en följd av kostnadseffektiviseringar. Det är i synnerhet de administrativa kostnaderna såsom it-kostnader, köpta externa tjänster och resekostnader som har minskat. Omsättningsökningen i kombination med kostnadseffektiviseringen bidrog till att Bravida mellan 2005 och 2007 förbättrade sitt EBITA med 479 MSEK till 460 MSEK. EBITA-marginalen ökade från -0,2 till 4,6 procent. Alla divisioner och regioner och det stora flertalet avdelningar bidrog till denna ökning. Årets finansnetto baseras på den nya finansieringen som erhölls i samband med ägarförändringen. Finansnettot är därför inte jämförbart för de tre åren. Den nya finansieringen förklarar ökningen av de långfristiga skulderna. Årets skattekostnad uppgick till 110 MSEK, varav 72 MSEK utgjordes av uppskjuten skattekostnad och 38 MSEK av aktuell skatt. Det finns fortsatt betydande skattemässiga underskottsavdrag i Sverige och Norge medan Bravida Danmark A/S är i skatteposition. Resultatet efter skatt uppgick till 193 MSEK, en förbättring med 511 MSEK från Goodwillökningen uppstod vid bildandet av den nya Bravidakoncernen. Övriga tillgångsökningar är i huvudsak relaterade till omsättningsökningen. Det egna kapitalet uppgick till MSEK, vilket var en ökning med 429 MSEK jämfört med utgången av Soliditeten förbättrades därmed från 16 till 21 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 375 MSEK, en ökning med 457 MSEK jämfört med Ökningen var en följd av resultatförbättringen under perioden samt kapitaleffektiviseringsåtgärder. Stora amorteringar av lån gjordes under perioden. Under 2007 uppgick amorteringarna till 400 MSEK. Avslutningsvis har även orderingång och orderstock utvecklats positivt. Vid utgången av 2007 var orderstocken MSEK, vilket rensat för valutaomräkningar var 44 procent högre än vid utgången av Per Leopoldson, ekonomi- och finansdirektör Bravida har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren Foto: Johan Olsson 8

9 FLERÅRSSAMMANSTÄLLNING NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRÄNDRING MSEK , , , Nettoomsättningens förändring, MSEK Nettoomsättningens förändring, % RÖRELSERESULTAT FÖRE GOODWILLAVSKRIVNINGAR (EBITA) MSEK MSEK , , EBITA, MSEK EBITA-marignal, % , KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN % % Flerårssammanställning pro forma* pro forma* MSEK Resultatposter Nettoomsättning Varukostnader Personalkostnader Övriga driftskostnader Resultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar på maskiner och inventarier Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) Goodwillavskrivningar Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Resultat efter finansiella poster (EBT) Skatt Årets resultat Balansposter Goodwill Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Nyckeltal EBITA-marginal % 4,6 2,1-0,2 Räntabilitet på sysselsatt kapital % 25,2 8,7-5,7 Räntetäckningsgrad, ggr 4,8 2,4-4,2 Soliditet % 20,9 15,2 15,7 Orderingång Orderstock * Jämförelsetalen som redovisas är pro froma-tal som utgörs av uppgifter för Bravida AS-koncernen i vilken jämförbar verksamhet bedrevs under 2005 och RESULTATUTVECKLING MSEK SOLIDITET % ,7 15,2 20, Q1/05 Q2/05 Q3/05 EBITA per kvartal Q4/05 Q1/06 Q2/06 EBITA rullande 12 månader Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 9

10 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI Affärsidé, mål och strategier I Bravidas övergripande strategi ingår att kombinera lokal närhet med skandinavisk räckvidd. Bravida finns där kunderna finns och kan erbjuda samordnade installationer och en heltäckande specialistkompetens inom fastighetstekniska lösningar. Den skandinaviska täckningen och de tydliga tjänsterna ger kunderna daglig nytta och ett mervärde. Företagets storlek innebär dessutom stabilitet och trygghet för både kunder och medarbetare. Bravidas affärsverksamhet bedrivs decentraliserat, men genom att administrativa processer och stödfunktioner är gemensamma och företagets inköp samordnas, nås en enhetlighet och kvalitet i erbjudandet. Bravida kombinerar det stora företagets resurser med det lokala företagets flexibilitet, närvaro och tillgänglighet. Strategier För att nå de operativa och finansiella målen fokuserar Bravida på fyra strategiska vägval: u Operationell effektivitet u Ökad andel servicetjänster u Rätt medarbetare i varje uppgift u Rätt organisation på varje nivå i koncernen Som ett led i detta har ett utvecklingsprogram bestående av tolv konkreta projekt tagits fram. Dessa är nu under genomförande. Bravida samlar en kvalificerad kunskap inom tekniska installationer för bostadshus, kontor, industrier och anläggningar, i en verksamhet som sträcker sig över hela Skandinavien. I erbjudandet ingår både enskilda specialisttjänster och kompletta helhetslösningar inom el, vs och ventilation. Fokus ligger på att växa på befintliga orter och där komplettera med eventuella saknade teknikområden samt att utveckla serviceverksamheten. På de orter där Bravida idag är störst eller näst störst inom fastighetstekniska installationer, ligger fokus på att höja effektiviteten och kvaliteten i alla leveranser, för att på så sätt öka lönsamheten. På de orter där Bravida inte är störst eller näst störst är strävan att växa organiskt eller genom kompletterande förvärv. Effektivitet och kvalitet ökas genom kompetensutveckling, enhetliga arbetsprocesser, koncept och it-stöd. Effektivare inköp och tydligare prissättning bidrar ytterligare till detta. För att kunder över hela Skandinavien ska kunna ta del av Bravidas erbjudanden har Bravida avdelningar på närmare 160 platser. Varje avdelning är specialiserad inom något av teknikområdena. Tack vare sin utveckling och storlek är Bravida en attraktiv arbetsgivare, vilket gör det möjligt att attrahera de bästa medarbetarna. Satsningar görs för att rekrytera och vidareutveckla unga ingenjörer och montörer. Cheferna utbildas och tränas för ett affärsmässigt och marknadsinriktat ledarskap, baserat på tydliga värderingar. BRAVIDAS AFFÄRSIDÉ Vi skapar effektiva tek niska lösningar inom in stallation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig nytta och mervärde. Vi erbjuder både specialistkompetens och helhetslösningar som bygger på enkelhet genom att kombinera lokal närhet med ett skandinaviskt perspektiv. OPERATIVA MÅL Installationsbranschen består av tusentals små lokala och några större företag. I Skandinavien är Bravida ett av de två största i branschen. Genom att vara störst eller näst störst på orten, blir Bravida ett naturligt alternativ för många kunder. De ska alltid känna att Bravida skapar lösningar som ger dem den lägsta totala kostnaden och ett mervärde i affären. FINANSIELLA MÅL Bravidas långsiktiga mål är att varje avdelning, region och division över tid ska ha en EBITA-marginal som överstiger 7 procent av omsättningen efter fullfördelade kostnader. 10

11 VERKSAMHETSBESKRIVNING HISTORIK Bravida har sitt ursprung i BPA, ett svenskt bygg- och installationsföretag med anor från 1950-talet. Bravida skapades år 2000 genom en sammanslagning mellan BPA och Telenors installationsverksamhet. År 2003 förvärvade Bravida det danska företaget Semco A/S, som idag utgör Bravidas verksamhet i Danmark. Under 2005 flyttades huvudkontoret till Stockholm och i december 2006 fick Bravida nya ägare och den nuvarande koncernstrukturen bildades. Verksamhetsbeskrivning Bravidas kärnverksamhet är installations- och servicetjänster inom el, vs och ventilation. Genom att kombinera dessa teknik- och tjänsteområden tar Bravida ett helhetsgrepp om de flesta delar som ingår i en fastighets tekniska funktion. Här finns kompetens för såväl små serviceuppdrag, som omfattande entreprenadprojekt där Bravida i samverkan med kunden utarbetar förslag till lösningar. Inom de tre teknikområdena verkar Bravida över hela installationsprocessen, från projektering till installation och service. Oavsett om det handlar om en ny installation eller om en äldre byggnad som behöver byggas om, underhållas eller trimmas, så har Bravida den kompetens som behövs. Erbjudandet Genom att samla en bred och kvalificerad teknisk kunskap i ett och samma företag, kan Bravida erbjuda något som i det närmaste är unikt på marknaden för tekniska installationer. Erbjudandet innehåller ett antal funktionslösningar, som omfattar ett eller flera teknikområden. Det kan handla om allt ifrån heltäckande koncept för exempelvis övervakning och brandsäkerhet, till åtgärder för en effektiv energianvändning i en fastighet. Genom att koordinera tekniker och montörer från olika teknikområden, får kunderna en enda partner att vända sig till en partner som har ett naturligt helhetsgrepp om installationerna. Bravidas helhetsgrepp skapar uthålliga och väl fungerande lösningar som är kostnadseffektiva. Noggranna analyser, regelbunden service och förebyggande underhåll gör också att driftsstörningar kan undvikas. BRAVIDAS ERBJUDANDE El Värme & Sanitet Ventilation Säkerhet Automation Tele / Data Teknisk fastighetsförvaltning Rådgivning Energi Kyla Sprinkler Projektering Installation Service Mindre om- och tillbyggnader Bravidas erbjudande innefattar funktionslösningar inom teknikområdena el, vs och ventilation. (Funktionslösningarna i bilden är några exempel.) 11

12 VERKSAMHETSBESKRIVNING Teknikområden och funktionslösningar Bravidas funktionslösningar utgår från ett eller flera av de tre teknikområdena: el, vs och ventilation. En funktionslösning kan innebära att kunden köper en viss funktion, till exempel 20 grader varmt inomhus, istället för en viss radiatoranläggning. Varje lösning anpassas till de specifika behov och förutsättningar som finns i bostadshus, offentliga lokaler, kontor, industrier och anläggningar. u El Bravida projekterar och installerar alla slags elsystem och kompletta lösningar inom ljus, kraft och värme. Kompetens finns inom både starkström och svagström. Bravidas medarbetare kan ta fram allt från specialanpassad belysning för idrottsarenor, till övervakningsanläggningar och lösningar inom it och telefoni. Inom säkerhet, där larm, tillträde och övervakning ingår, erbjuder Bravida lösningar som skapar en trygghet och som ger företag kontroll över sina lokaler och resurser. Systemen skyddar utan att begränsa friheten för dem som vistas i lokalerna. I lösningarna ingår även fysiska produkter, som säkerhetssystemet Bravida Integra. u Vs (värme och sanitet) Vs handlar om så mycket mer än rördragningar. Det kan till exempel gälla att utveckla smarta och miljövänliga energilösningar för en bra inomhusmiljö och säker tillgång till vatten, värme och kyla. Bravida erbjuder också installationer och service för fjärrvärme och bergvärme. I snart 20 år har Bravida försett industrier och kontor med sprinkleranläggningar. En sådan lösning ger fastigheten hög säkerhet i händelse av brand och är samtidigt en fördel ur försäkringssynpunkt. u Ventilation Kraven på energieffektiv ventilation ökar snabbt. Bravida utvecklar flexibla system för en mängd olika kundgrupper, som alla har skiftande behov mellan olika klockslag och dagar. Genom att fokusera på analys och erbjuda regelbunden service, förebyggande underhåll och tidiga åtgärder ser Bravida till att varje ventilationsanläggning utnyttjas optimalt. Det leder till en effektiv energianvändning, ett behagligt inomhusklimat samt besparingar i pengar och miljö. u Kombinationer Några av de funktionslösningar som kombinerar flera teknikområden är energioptimeringar och teknisk fastighetsservice. Energikostnaderna står för en allt större del av de totala fastighetskostnaderna och kraven på energieffektiva installationer och anläggningar ökar snabbt. Bravida erbjuder specialistkompetens inom alla de teknikområden som ingår i en energioptimeringsprocess, där samtliga tekniska funktioner inom el, vs och ventilation ses över. Genom att energioptimera en enskild anläggning görs både ekonomiska och miljömässiga besparingar. Fastighetsägare kan också låta Bravida ta ett totalansvar för all teknisk fastighetsservice. Det innebär allt från löpande teknisk förvaltning, till att se till så att fastighetens alla tekniska system samverkar och fungerar optimalt. Skandinavisk närhet Alla Bravidas kontor kan installera och underhålla system inom ett eller flera av de tre teknikområdena. Det innebär till exempel att de som äger eller förvaltar fastigheter och anläggningar över hela Skandinavien kan erbjudas heltäckande serviceavtal med Bravida. För att kunna utveckla effektiva och flexibla installationer som är anpassade till specifika behov, samarbetar Bravidas specialister ofta med både arkitekter och byggherrar. Ett exempel på denna typ av samarbete är byggandet av Clarion Hotel Sign i centrala Stockholm där Bravida varit totalentreprenör med ansvar för samtliga installationer av el, vs och ventilation från ritning till den färdiga utomhuspoolen, som är uppvärmd året om. Läs mer om Bravidas arbete med Clarion Hotel Sign på sidan 20. MEDARBETARNAS FÖRDELNING PER TEKNIKOMRÅDE Ventilation 12 % VS 25 % Övrigt 6 % El 57 % TEKNIKOMRÅDENAS ANDEL AV BRAVIDAS TOTALA OMSÄTTNING Ventilation 16 % VS 30 % Övrigt 2 % El 52 % 12

13 VERKSAMHETSBESKRIVNING Verksamhetsplattformen Bravidas verksamhetsplattform beskriver hur verksamheten bedrivs, till exempel hur Bravida arbetar i projekt samt vad som ingår i serviceerbjudandet. Plattformens syfte är att kvalitetssäkra erbjudandet och se till att tjänster av hög kvalitet kan levereras på ett effektivt sätt. Bravidas varumärkesstrategi och införandet av en enhetlig it-plattform är andra delar i detta. u Installationsprojekt Bravidas medarbetare använder gemensamma arbetssätt och enhetliga metoder för att driva projekt. Det förenklar samarbeten och leder till en jämn och hög kvalitet på de tjänster som levereras, oavsett var i Skandinavien kunden befinner sig. I Bravidas projektstyrningssystem finns tydliga beskrivningar av vad som ska göras i varje steg och vem som är ansvarig. Det innehåller även mallar och checklistor som förenklar avstämningar och ger kontroll över de olika delmomenten. För alla som är involverade i projekten innebär systemet ordning och reda, trygghet och kvalitet. u Service Bravidas service, där mindre om- och tillbyggnader samt förebyggande underhåll ingår, är ett tjänsteområde som erbjuds inom samtliga teknikområden. Just nu pågår ett omfattande arbete med att förbättra processer och metoder som anger hur företaget på ett effektivare sätt ska arbeta med dessa tjänster. Den gemensamma plattformen kommer att börja införas under Effektiva inköp Inköp av material och underentreprenader står för närmare 45 procent av Bravidas kostnader. Inköpsvolymen år 2007 var knappt 5 miljarder SEK. Effektiva inköp är därmed en viktig del för att ytterligare öka Bravidas lönsamhet. Bravida arbetar med teknikspecifika produktråd och har medarbetare som är kategoriansvariga. De ansvarar tillsammans för produktval och utformningen av företagets sortiment. tjänster av hög kvalitet kan levereras på ett effektivt sätt Inköpsstrategi Bravidas inköpsstrategi baseras på att marknaden inom installationsbranschen i grunden är lokal. u De inköpsansvariga sluter konkurrenskraftiga centrala skandinaviska eller nationella inköpsavtal. Genom att inköpen samlas till färre leverantörer blir totalkostnaden lägre. u Bravidasortimentet väljs ut efter noga överväganden av pris, kvalitet och funktion. u Via inköpssystemet kan projektledare på ett enkelt sätt avropa standardmaterial. u Specialmaterial, som är unika och skräddarsydda produkter, upphandlas direkt till de specifika projekten. 13

14 MARKNAD, KUNDER OCH KONKURRENTER Marknad, kunder och konkurrenter Den rådande goda efterfrågan är gynnsam för alla som arbetar med installation och service. Mycket tyder nu på att det från 2008 kommer att ske en avmattning i tillväxten inom nybyggnation. Konjunkturförloppet för tekniska nyinstallationer i Sverige följer relativt väl husbyggnadsinvesteringarna, med en tidsförskjutning på ungefär 6-12 månader. I takt med att nybyggandet tappar fart, ökar andelen ombyggnationer och renoveringar. Det leder därmed till fler service- och underhållsuppdrag för Bravida. En övergripande fråga som kan påverka både den ekonomiska tillväxten och byggmarknaderna i de skandinaviska länderna framöver, är olika åtgärder till följd av klimatförändringar. Det märks bland annat i form av stigande priser på energi, livsmedel och skogsråvara. Klimatförändringarna leder rimligtvis även till förändrade prioriteringar i samband med olika investeringar. Position på marknaden Installationsbranschen består av tusentals små lokala företag samt ett begränsat antal större. I Skandinavien finns cirka installationsföretag, av dessa har färre än 10 anställda. Bravida är ett av de två största företagen och är en stor aktör på alla marknader och inom alla teknikområden där företaget är verksamt. Bravida driver sin verksamhet lokalt och fokuserar på den lokala marknaden. finns på närmare 160 platser och har cirka anställda samt omkring servicebilar i Sverige, Norge och Danmark. På geografiska marknader Hösten 2007 gjordes en intern analys av vilken position Bravida hade på sina verksamhetsorter inom de tre teknikområdena. u Sverige På de flesta orter i Sverige där Bravida är verksamt, är företaget störst eller näst störst inom minst ett teknikområde. På ett flertal orter är Bravida dessutom störst eller näst störst inom fler än ett av teknikområdena. u Norge I Norge arbetar Bravida för att, efter flera år av neddragningar, växa på varje verksamhetsort och nå en starkare position inom varje teknikområde. Idag är företaget starkast inom el och ett arbete pågår för att stärka positionen inom de övriga teknikområdena. u Danmark Bravidas position i Danmark är stark och företaget är störst på marknaden. På drygt hälften av de orter där företaget är verksamt, är Bravida nummer ett inom minst ett teknikområde. Kunder Bravidas kundsammansättning är väl spridd på olika branscher och kundtyper. Den största kundgruppen utgörs av byggentreprenörer. Därefter följer kunder inom offentlig sektor, privata fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar samt industrin. Ingen enskild kund står för mer än cirka 5 procent av omsättningen. Vanliga projekt under det senaste året har varit installationer i kontor, köpcentra, arenor, hotell, skolor, sjukhus samt bostäder. 14

Bravida Delårsrapport januari - mars 2007

Bravida Delårsrapport januari - mars 2007 Bravida Delårsrapport januari - mars 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 73,6 MSEK till 84,6 (11,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 60,8 MSEK till

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - juni 2007

Bravida Delårsrapport januari - juni 2007 Bravida Delårsrapport januari - juni 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 149,5 MSEK till 192,9 (43,4) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 153,2 MSEK

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 9 PROCENT TILL 8 300 (7 613) MSEK. RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 375 (405) MSEK. ALLA BELOPP AVSER MILJONER SVENSKA KRONOR (MSEK)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK

Delårsrapport januari mars 2014. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK Delårsrapport januari mars 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 2 848 (2 729) MSEK RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 145 (148) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK perioden

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2012 nettoomsättningen ÖKADE MED 12 PROCENT TILL 5 796 (5 170) MSEK. RÖRELSERESULTATET FÖRBÄTTRADES TILL 291 (280) MSEK. Bravida vi ger fastigheter liv Bravida är Skandinaviens

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ECOCLIME COMFORT CEILINGS AB (PUBL) januari december 2014. Positivt fjärde kvartal

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ECOCLIME COMFORT CEILINGS AB (PUBL) januari december 2014. Positivt fjärde kvartal BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ECOCLIME COMFORT CEILINGS AB (PUBL) januari december 2014 Positivt fjärde kvartal Fjärde kvartalet: oktober - december 4 miljonersorder från MVB/Areim fastigheter med start januari 2015

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

bokslutskommuniké januari december 2013 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 457 (424) MSEK

bokslutskommuniké januari december 2013 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 457 (424) MSEK bokslutskommuniké januari december 2013 NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 11 080 (11 400) MSEK RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 600 (570) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 457 (424)

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Rock Energy Solutions

Rock Energy Solutions Rock Energy Solutions TM Ett samspel med Naturen Ledarna inom nyckelfärdiga Geoenergisystem Mot en hållbar, lönsam och trygg energiframtid för fastighetsägare Rock Rock Energy - ett samspel med Naturen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Förbättrat resultat och omsättning

Förbättrat resultat och omsättning Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Kvartalsrapport januari mars 2013 Förbättrat resultat och omsättning Sammandrag av bolagets Q1 Helår resultatutveckling Summa

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer