Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter och risker 16 Division Nord 18 Division Stockholm 20 Division Syd 22 Division Norge 24 Division Danmark 26 Medarbetare 28 Värderingar och etik 29 Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 30 Finansiella rapporter Förvaltningsberättelse 31 Resultat, balans och kassaflöde 35 Noter och redovisningsprinciper 40 Styrelsens underskrift 58 Revisionsberättelse 59 Bravidas styrelse 60 Bravidas koncernledning 61 Definitioner 62 Adresser 63

3 Här finns Bravida Bravida är Skandinaviens främsta total leverantör av installationsoch servicetjänster med cirka medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Företaget har lokala kontor på närmare 160 platser och huvud kontor i Stockholm. Bravida är ett geografiskt organiserat före - tag, där varje lokalt kontor representerar Bravida på orten. 3

4 DETTA ÄR BRAVIDA Detta är Bravida Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom tre övergripande teknikområden; el, vs (värme och sanitet) samt ventilation. De tre teknikområdena inkluderar även tjänster inom modern fastig hetsdrift, system för brand- och säkerhetsteknik och sprinkler samt projektledningstjänster för bygg- och fastighetsbranschen. Bravida erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Bravida är en pålitlig samarbetspartner, vars kompetenta och engagerade medarbetare använder väl beprövad teknik samt avancerade modeller och processer för att ta fram skräddarsydda lösningar efter varje kunds behov. Organisationen bygger på lokal närhet, därför har Bravida kontor på närmare 160 platser över hela Skandinavien. Företaget är indelat i fem divisioner; Syd, Stockholm och Nord i Sverige samt divisionerna Norge och Danmark. Huvudkontoret ligger i Stockholm. ÅRET I KORTHET Bravida hade en stark utveckling under året med god tillväxt i omsättning, resultat och kassaflöde. u Resultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) förbättrades med 259 MSEK till 460 (201) MSEK. u Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 259 MSEK till 304 (45) MSEK. u Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 170 MSEK och uppgick till 375 (205) MSEK. u Orderstocken vid årets utgång ökade med 620 MSEK till (3 423) MSEK. NYCKELTAL, MSEK 2007 Pro forma 2006 Nettoomsättning Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) Rörelseresultat (EBIT) Resultat efter finansiella poster (EBT) DIVISIONERNAS ANDEL AV TOTALA OMSÄTTNINGEN Danmark 20 % Nord 21 % Kassaflöde från den löpande verksamheten EBITA-marginal % 4,6 2,1 Räntabilitet på sysselsatt kapital % 25,2 8,7 Räntetäckningsgrad, ggr 4,8 2,4 Soliditet % 20,9 15,2 Orderingång Orderstock Norge 12 % Syd 28 % Stockholm 19 % 4

5 ÅRET I KORTHET Fredrik Nordlund och Christian Stengård servicetekniker ventilation 5

6 VD-ORD Stark resultatutveckling Det var ett fantastiskt år för Bravida, alla våra divisioner och regioner i Sverige, Norge och Danmark gick framåt och resultaten förbättrades kraftigt. Det är nu vi bygger en solid plattform, utvecklar verksamheten och därigenom rustar oss så att vi står stabilt även inför de potentiellt tuffare tider, som vi och branschen vet kommer förr eller senare. Installationsbranschen består dels av nya installationsprojekt, dels av service av redan utförda installationer. När det går bra för företagen och för samhället i stort dras många nya projekt igång. I sämre tider blir det istället fler serviceuppdrag man tar hand om de investeringar som redan är gjorda. Genom att se till att vår verksamhet bygger på lika delar service respektive nyinstallationer, har vi en bättre beredskap för att hantera svängningar i konjunktur och efterfrågan. Därför pågår nu ett omfattande arbete med att få fram en riktigt bra struktur för våra serviceleveranser. Vi ska veta exakt vad som krävs av oss och hur vi ska arbeta, för att kunna leverera det våra kunder efterfrågar. Under året kommer nya riktlinjer och processer för service att införas. Jag är helt övertygad om att vi under 2008 kommer att kunna ta en större bit av marknaden för service, när vi levererar våra servicetjänster mer effektiv och tydligare kan visa en enhetlighet i vårt erbjudande. Viktigt miljöarbete I takt med att energipriserna ökar och klimatmålen skärps, ökar intresset för en omställning till mer energisnåla alternativ. Det går att minska energiförbrukningen i de allra flesta byggnader, ibland med så mycket som procent. Vårt arbete med att hjälpa fastighetsägare att spara energi och minska negativ miljöpåverkan, har fått ett rejält uppsving under året. Tidigt i vintras blev vi ackrediterade som kontrollorgan för att få utfärda energideklarationer. Som oberoende energiexperter tar vi fram beskrivningar som visar fastigheternas energianvändning, ett litet men viktigt bidrag till en hållbar utveckling på miljöområdet. Ett annat är de råd som vi erbjuder fastighetsägare som vill minska sin energiförbrukning. Åtgärderna hjälper inte bara miljön på traven, utan ökar även värdet på fastigheterna. Genom att engagera oss i Bygga-bo-dialogen har vi också visat att Bravida är ett företag som går i täten för att skapa en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn. Denna frivilliga samverkan som i höstas drogs igång av företag, kommuner och myndigheter, handlar om en gemensam vision och ett engagemang för att tillsammans skapa en bättre miljö. Med konkreta insatser är vi nu med och tar fram byggnader som har hälsosamma innemiljöer och en effektiv användning av energi och resurser. Bravida under året Vår framgång är helt beroende av vår förmåga att ta och genomföra projekt och serviceuppdrag. Eftersom Bravida är ett resultat av att flera företag har gått samman, har ett stort arbete lagts ned på att hitta gemensamma interna och externa strukturer som ska ge hög kvalitet och effektivitet i alla våra leveranser. Under året har fokus legat på en samordning och kvalitetssäkring av hur vi kalkylerar och prissätter, gör inköp samt leder projekt. Vi har hittat ett arbetssätt för vårt projektarbete som jag tror mycket på. Detta projektstyrningssystem har introducerats i Sverige och kommer under 2008 att lanseras i Norge och Danmark. Som jag nämnde pågår även ett omfattande arbete med att ta fram motsvarande metoder för vårt serviceerbjudande. Det finns också mycket pengar att spara och effektivitet att vinna, på att samla våra inköp till ett färre antal leverantörer och att fokusera urvalet av produkter. Det handlar om att dra nytta av vårt företags stordriftsfördelar. Detta arbete har kommit en bra bit på väg, främst i Sverige, men arbetet pågår även för fullt i Norge och Danmark. Andra viktiga delar i arbetet med att renodla företaget och våra stödfunktioner är införandet av ett enhetligt affärssystem och en gemensam it-plattform. Detta stora och viktiga arbete kommer att slutföras under första halvåret Tack vare dessa enkla och bra strukturer, arbetssätt och system blir vi effektiva och attraktiva över hela Skandinavien. Det betyder också att det blir ännu lättare att an lita oss och att kunderna bättre vet vad de får! Framgången Det är lätt att stirra sig blind på hur vi arbetar internt. Men stort fokus läggs självklart på vårt erbjudande till kunderna. Vi kan utföra enstaka serviceuppdrag eller ta ansvar för kompletta entreprenader där både projektering och installationer ingår. Vi är professionella, stora och trygga. Det vet vi. Nu handlar det om att alla, både nya och befintliga kunder också ska känna till det. Jag vill här passa på att tacka Bravidas samtliga medarbetare för fina insatser under året. Tack vare medarbetarnas stora kunnande och engagemang har vi kunnat hålla oss i framkant och arbeta med några av de mest intressanta och utmanande projekten. Det är också deras förtjänst att resultatet för 2007 är Bravidakoncernens bästa någonsin! Samtidigt har vi fortsatt att se utmaningarna i de mindre serviceuppdragen, där vi har blivit bättre på att arbeta strukturerat och effektivt. Något som kunderna har märkt och uppskattat. På det sätt vi arbetar nu och så som vi fokuserar på att strukturera hela verksamheten, kan jag inte se något skäl till varför vi inte ska kunna bli den självklara skandinaviska marknadsledaren i vår bransch. Ökad mångfald Bravida arbetar för ökad mångfald, vilket ska återspeglas i att vi vid lika kompetens och erfarenhet prioriterar för att uppnå detta. Vår bransch är traditionellt sett dominerad av män och även hos oss är få medarbetare kvinnor. Under året kommer vi bland annat att kontakta vvs- och el-branschernas yrkesnämnder för att se vad vi kan göra till sammans med dem för att öka andelen 6

7 VD-ORDET yrkesutbildade kvinnor. Vi strävar också efter att varje avdelning ska ha en lämplig sammansättning av medarbetare, i olika åldrar och med olika bakgrund. Därför satsar vi på att rekrytera och vidareutveckla unga ingenjörer inom företaget. Flera av dem vi har anställt har efter att de lärt sig verksamheten från grunden, gått vidare till andra positioner inom företaget, inte sällan till ledande befattningar. Vi ser framåt De senaste åren har vi steg för steg fokuserat och strukturerat vår verksamhet. Nu, en bit in på 2008, känns det fullt realistiskt att vi kommer att nå de mål som satts upp att bli marknadsledande i Skandinavien och att fortsätta öka lönsamheten. För en sak är säker, vi har viljan, kunskapen och de medarbetare som behövs för att nå dit! Stockholm i april 2008 Torbjörn Torell Vd och koncernchef Foto: Johan Olsson 7

8 FLERÅRSSAMMANSTÄLLNING Utveckling Bravida har gått igenom stora förändringar under de senaste åren. I slutet av 2004 avyttrades IKT- och telekomverksamheterna i Norge. Därmed togs ett stort steg för att göra om Bravida till ett renodlat installations- och serviceföretag. Under 2005 fortsatte renodlingen genom försäljning av telekomverksamheten i Danmark och IKT-verksamheten i Sverige. I Norge avyttrades en butikskedja för vs-artiklar och badrumsmiljöer samt ett bolag specialiserat på elektronisk dokumenthantering. Under 2005 flyttades huvudkontoret till Stockholm och koncernfunktioner som inköp, affärsutveckling, it, information, HR, juridik, ekonomi och finans etablerades. I slutet av 2006 fick Bravida nya ägare och ett nytt svenskt moderbolag, varvid den nuvarande Bravidakoncernen bildades. Bravida har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren. Omsättningen har ökat med nästan 17 procent sedan år 2005, rensat för Norge och valutaeffekter. Ökningen i Sverige och Danmark var 17 respektive 15 procent. Den norska verksamheten har minskat omsättningen i lokal valuta med 23 procent, som en följd av omstrukturering och avveckling av enheter som inte hade förutsättningar att klara resultatkraven eller tillhörde kärnverksamheten. I installationsbranschen är det svårt att ange hur stor del av ändringen som hänför sig till pris- respektive volymförändringar. Detta beror på att verksamheten till stor del består av fastprisprojekt med långa löptider. Analysen tyder dock på att omsättningsökningen till lika delar beror på volym- respektive prisökningar. Varukostnaderna respektive personalkostnaderna har under samma tid ökat med 7 respektive 6 procent. Övriga driftkostnader har under perioden minskat med 10 procent som en följd av kostnadseffektiviseringar. Det är i synnerhet de administrativa kostnaderna såsom it-kostnader, köpta externa tjänster och resekostnader som har minskat. Omsättningsökningen i kombination med kostnadseffektiviseringen bidrog till att Bravida mellan 2005 och 2007 förbättrade sitt EBITA med 479 MSEK till 460 MSEK. EBITA-marginalen ökade från -0,2 till 4,6 procent. Alla divisioner och regioner och det stora flertalet avdelningar bidrog till denna ökning. Årets finansnetto baseras på den nya finansieringen som erhölls i samband med ägarförändringen. Finansnettot är därför inte jämförbart för de tre åren. Den nya finansieringen förklarar ökningen av de långfristiga skulderna. Årets skattekostnad uppgick till 110 MSEK, varav 72 MSEK utgjordes av uppskjuten skattekostnad och 38 MSEK av aktuell skatt. Det finns fortsatt betydande skattemässiga underskottsavdrag i Sverige och Norge medan Bravida Danmark A/S är i skatteposition. Resultatet efter skatt uppgick till 193 MSEK, en förbättring med 511 MSEK från Goodwillökningen uppstod vid bildandet av den nya Bravidakoncernen. Övriga tillgångsökningar är i huvudsak relaterade till omsättningsökningen. Det egna kapitalet uppgick till MSEK, vilket var en ökning med 429 MSEK jämfört med utgången av Soliditeten förbättrades därmed från 16 till 21 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 375 MSEK, en ökning med 457 MSEK jämfört med Ökningen var en följd av resultatförbättringen under perioden samt kapitaleffektiviseringsåtgärder. Stora amorteringar av lån gjordes under perioden. Under 2007 uppgick amorteringarna till 400 MSEK. Avslutningsvis har även orderingång och orderstock utvecklats positivt. Vid utgången av 2007 var orderstocken MSEK, vilket rensat för valutaomräkningar var 44 procent högre än vid utgången av Per Leopoldson, ekonomi- och finansdirektör Bravida har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren Foto: Johan Olsson 8

9 FLERÅRSSAMMANSTÄLLNING NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRÄNDRING MSEK , , , Nettoomsättningens förändring, MSEK Nettoomsättningens förändring, % RÖRELSERESULTAT FÖRE GOODWILLAVSKRIVNINGAR (EBITA) MSEK MSEK , , EBITA, MSEK EBITA-marignal, % , KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN % % Flerårssammanställning pro forma* pro forma* MSEK Resultatposter Nettoomsättning Varukostnader Personalkostnader Övriga driftskostnader Resultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar på maskiner och inventarier Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) Goodwillavskrivningar Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Resultat efter finansiella poster (EBT) Skatt Årets resultat Balansposter Goodwill Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Nyckeltal EBITA-marginal % 4,6 2,1-0,2 Räntabilitet på sysselsatt kapital % 25,2 8,7-5,7 Räntetäckningsgrad, ggr 4,8 2,4-4,2 Soliditet % 20,9 15,2 15,7 Orderingång Orderstock * Jämförelsetalen som redovisas är pro froma-tal som utgörs av uppgifter för Bravida AS-koncernen i vilken jämförbar verksamhet bedrevs under 2005 och RESULTATUTVECKLING MSEK SOLIDITET % ,7 15,2 20, Q1/05 Q2/05 Q3/05 EBITA per kvartal Q4/05 Q1/06 Q2/06 EBITA rullande 12 månader Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 9

10 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI Affärsidé, mål och strategier I Bravidas övergripande strategi ingår att kombinera lokal närhet med skandinavisk räckvidd. Bravida finns där kunderna finns och kan erbjuda samordnade installationer och en heltäckande specialistkompetens inom fastighetstekniska lösningar. Den skandinaviska täckningen och de tydliga tjänsterna ger kunderna daglig nytta och ett mervärde. Företagets storlek innebär dessutom stabilitet och trygghet för både kunder och medarbetare. Bravidas affärsverksamhet bedrivs decentraliserat, men genom att administrativa processer och stödfunktioner är gemensamma och företagets inköp samordnas, nås en enhetlighet och kvalitet i erbjudandet. Bravida kombinerar det stora företagets resurser med det lokala företagets flexibilitet, närvaro och tillgänglighet. Strategier För att nå de operativa och finansiella målen fokuserar Bravida på fyra strategiska vägval: u Operationell effektivitet u Ökad andel servicetjänster u Rätt medarbetare i varje uppgift u Rätt organisation på varje nivå i koncernen Som ett led i detta har ett utvecklingsprogram bestående av tolv konkreta projekt tagits fram. Dessa är nu under genomförande. Bravida samlar en kvalificerad kunskap inom tekniska installationer för bostadshus, kontor, industrier och anläggningar, i en verksamhet som sträcker sig över hela Skandinavien. I erbjudandet ingår både enskilda specialisttjänster och kompletta helhetslösningar inom el, vs och ventilation. Fokus ligger på att växa på befintliga orter och där komplettera med eventuella saknade teknikområden samt att utveckla serviceverksamheten. På de orter där Bravida idag är störst eller näst störst inom fastighetstekniska installationer, ligger fokus på att höja effektiviteten och kvaliteten i alla leveranser, för att på så sätt öka lönsamheten. På de orter där Bravida inte är störst eller näst störst är strävan att växa organiskt eller genom kompletterande förvärv. Effektivitet och kvalitet ökas genom kompetensutveckling, enhetliga arbetsprocesser, koncept och it-stöd. Effektivare inköp och tydligare prissättning bidrar ytterligare till detta. För att kunder över hela Skandinavien ska kunna ta del av Bravidas erbjudanden har Bravida avdelningar på närmare 160 platser. Varje avdelning är specialiserad inom något av teknikområdena. Tack vare sin utveckling och storlek är Bravida en attraktiv arbetsgivare, vilket gör det möjligt att attrahera de bästa medarbetarna. Satsningar görs för att rekrytera och vidareutveckla unga ingenjörer och montörer. Cheferna utbildas och tränas för ett affärsmässigt och marknadsinriktat ledarskap, baserat på tydliga värderingar. BRAVIDAS AFFÄRSIDÉ Vi skapar effektiva tek niska lösningar inom in stallation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig nytta och mervärde. Vi erbjuder både specialistkompetens och helhetslösningar som bygger på enkelhet genom att kombinera lokal närhet med ett skandinaviskt perspektiv. OPERATIVA MÅL Installationsbranschen består av tusentals små lokala och några större företag. I Skandinavien är Bravida ett av de två största i branschen. Genom att vara störst eller näst störst på orten, blir Bravida ett naturligt alternativ för många kunder. De ska alltid känna att Bravida skapar lösningar som ger dem den lägsta totala kostnaden och ett mervärde i affären. FINANSIELLA MÅL Bravidas långsiktiga mål är att varje avdelning, region och division över tid ska ha en EBITA-marginal som överstiger 7 procent av omsättningen efter fullfördelade kostnader. 10

11 VERKSAMHETSBESKRIVNING HISTORIK Bravida har sitt ursprung i BPA, ett svenskt bygg- och installationsföretag med anor från 1950-talet. Bravida skapades år 2000 genom en sammanslagning mellan BPA och Telenors installationsverksamhet. År 2003 förvärvade Bravida det danska företaget Semco A/S, som idag utgör Bravidas verksamhet i Danmark. Under 2005 flyttades huvudkontoret till Stockholm och i december 2006 fick Bravida nya ägare och den nuvarande koncernstrukturen bildades. Verksamhetsbeskrivning Bravidas kärnverksamhet är installations- och servicetjänster inom el, vs och ventilation. Genom att kombinera dessa teknik- och tjänsteområden tar Bravida ett helhetsgrepp om de flesta delar som ingår i en fastighets tekniska funktion. Här finns kompetens för såväl små serviceuppdrag, som omfattande entreprenadprojekt där Bravida i samverkan med kunden utarbetar förslag till lösningar. Inom de tre teknikområdena verkar Bravida över hela installationsprocessen, från projektering till installation och service. Oavsett om det handlar om en ny installation eller om en äldre byggnad som behöver byggas om, underhållas eller trimmas, så har Bravida den kompetens som behövs. Erbjudandet Genom att samla en bred och kvalificerad teknisk kunskap i ett och samma företag, kan Bravida erbjuda något som i det närmaste är unikt på marknaden för tekniska installationer. Erbjudandet innehåller ett antal funktionslösningar, som omfattar ett eller flera teknikområden. Det kan handla om allt ifrån heltäckande koncept för exempelvis övervakning och brandsäkerhet, till åtgärder för en effektiv energianvändning i en fastighet. Genom att koordinera tekniker och montörer från olika teknikområden, får kunderna en enda partner att vända sig till en partner som har ett naturligt helhetsgrepp om installationerna. Bravidas helhetsgrepp skapar uthålliga och väl fungerande lösningar som är kostnadseffektiva. Noggranna analyser, regelbunden service och förebyggande underhåll gör också att driftsstörningar kan undvikas. BRAVIDAS ERBJUDANDE El Värme & Sanitet Ventilation Säkerhet Automation Tele / Data Teknisk fastighetsförvaltning Rådgivning Energi Kyla Sprinkler Projektering Installation Service Mindre om- och tillbyggnader Bravidas erbjudande innefattar funktionslösningar inom teknikområdena el, vs och ventilation. (Funktionslösningarna i bilden är några exempel.) 11

12 VERKSAMHETSBESKRIVNING Teknikområden och funktionslösningar Bravidas funktionslösningar utgår från ett eller flera av de tre teknikområdena: el, vs och ventilation. En funktionslösning kan innebära att kunden köper en viss funktion, till exempel 20 grader varmt inomhus, istället för en viss radiatoranläggning. Varje lösning anpassas till de specifika behov och förutsättningar som finns i bostadshus, offentliga lokaler, kontor, industrier och anläggningar. u El Bravida projekterar och installerar alla slags elsystem och kompletta lösningar inom ljus, kraft och värme. Kompetens finns inom både starkström och svagström. Bravidas medarbetare kan ta fram allt från specialanpassad belysning för idrottsarenor, till övervakningsanläggningar och lösningar inom it och telefoni. Inom säkerhet, där larm, tillträde och övervakning ingår, erbjuder Bravida lösningar som skapar en trygghet och som ger företag kontroll över sina lokaler och resurser. Systemen skyddar utan att begränsa friheten för dem som vistas i lokalerna. I lösningarna ingår även fysiska produkter, som säkerhetssystemet Bravida Integra. u Vs (värme och sanitet) Vs handlar om så mycket mer än rördragningar. Det kan till exempel gälla att utveckla smarta och miljövänliga energilösningar för en bra inomhusmiljö och säker tillgång till vatten, värme och kyla. Bravida erbjuder också installationer och service för fjärrvärme och bergvärme. I snart 20 år har Bravida försett industrier och kontor med sprinkleranläggningar. En sådan lösning ger fastigheten hög säkerhet i händelse av brand och är samtidigt en fördel ur försäkringssynpunkt. u Ventilation Kraven på energieffektiv ventilation ökar snabbt. Bravida utvecklar flexibla system för en mängd olika kundgrupper, som alla har skiftande behov mellan olika klockslag och dagar. Genom att fokusera på analys och erbjuda regelbunden service, förebyggande underhåll och tidiga åtgärder ser Bravida till att varje ventilationsanläggning utnyttjas optimalt. Det leder till en effektiv energianvändning, ett behagligt inomhusklimat samt besparingar i pengar och miljö. u Kombinationer Några av de funktionslösningar som kombinerar flera teknikområden är energioptimeringar och teknisk fastighetsservice. Energikostnaderna står för en allt större del av de totala fastighetskostnaderna och kraven på energieffektiva installationer och anläggningar ökar snabbt. Bravida erbjuder specialistkompetens inom alla de teknikområden som ingår i en energioptimeringsprocess, där samtliga tekniska funktioner inom el, vs och ventilation ses över. Genom att energioptimera en enskild anläggning görs både ekonomiska och miljömässiga besparingar. Fastighetsägare kan också låta Bravida ta ett totalansvar för all teknisk fastighetsservice. Det innebär allt från löpande teknisk förvaltning, till att se till så att fastighetens alla tekniska system samverkar och fungerar optimalt. Skandinavisk närhet Alla Bravidas kontor kan installera och underhålla system inom ett eller flera av de tre teknikområdena. Det innebär till exempel att de som äger eller förvaltar fastigheter och anläggningar över hela Skandinavien kan erbjudas heltäckande serviceavtal med Bravida. För att kunna utveckla effektiva och flexibla installationer som är anpassade till specifika behov, samarbetar Bravidas specialister ofta med både arkitekter och byggherrar. Ett exempel på denna typ av samarbete är byggandet av Clarion Hotel Sign i centrala Stockholm där Bravida varit totalentreprenör med ansvar för samtliga installationer av el, vs och ventilation från ritning till den färdiga utomhuspoolen, som är uppvärmd året om. Läs mer om Bravidas arbete med Clarion Hotel Sign på sidan 20. MEDARBETARNAS FÖRDELNING PER TEKNIKOMRÅDE Ventilation 12 % VS 25 % Övrigt 6 % El 57 % TEKNIKOMRÅDENAS ANDEL AV BRAVIDAS TOTALA OMSÄTTNING Ventilation 16 % VS 30 % Övrigt 2 % El 52 % 12

13 VERKSAMHETSBESKRIVNING Verksamhetsplattformen Bravidas verksamhetsplattform beskriver hur verksamheten bedrivs, till exempel hur Bravida arbetar i projekt samt vad som ingår i serviceerbjudandet. Plattformens syfte är att kvalitetssäkra erbjudandet och se till att tjänster av hög kvalitet kan levereras på ett effektivt sätt. Bravidas varumärkesstrategi och införandet av en enhetlig it-plattform är andra delar i detta. u Installationsprojekt Bravidas medarbetare använder gemensamma arbetssätt och enhetliga metoder för att driva projekt. Det förenklar samarbeten och leder till en jämn och hög kvalitet på de tjänster som levereras, oavsett var i Skandinavien kunden befinner sig. I Bravidas projektstyrningssystem finns tydliga beskrivningar av vad som ska göras i varje steg och vem som är ansvarig. Det innehåller även mallar och checklistor som förenklar avstämningar och ger kontroll över de olika delmomenten. För alla som är involverade i projekten innebär systemet ordning och reda, trygghet och kvalitet. u Service Bravidas service, där mindre om- och tillbyggnader samt förebyggande underhåll ingår, är ett tjänsteområde som erbjuds inom samtliga teknikområden. Just nu pågår ett omfattande arbete med att förbättra processer och metoder som anger hur företaget på ett effektivare sätt ska arbeta med dessa tjänster. Den gemensamma plattformen kommer att börja införas under Effektiva inköp Inköp av material och underentreprenader står för närmare 45 procent av Bravidas kostnader. Inköpsvolymen år 2007 var knappt 5 miljarder SEK. Effektiva inköp är därmed en viktig del för att ytterligare öka Bravidas lönsamhet. Bravida arbetar med teknikspecifika produktråd och har medarbetare som är kategoriansvariga. De ansvarar tillsammans för produktval och utformningen av företagets sortiment. tjänster av hög kvalitet kan levereras på ett effektivt sätt Inköpsstrategi Bravidas inköpsstrategi baseras på att marknaden inom installationsbranschen i grunden är lokal. u De inköpsansvariga sluter konkurrenskraftiga centrala skandinaviska eller nationella inköpsavtal. Genom att inköpen samlas till färre leverantörer blir totalkostnaden lägre. u Bravidasortimentet väljs ut efter noga överväganden av pris, kvalitet och funktion. u Via inköpssystemet kan projektledare på ett enkelt sätt avropa standardmaterial. u Specialmaterial, som är unika och skräddarsydda produkter, upphandlas direkt till de specifika projekten. 13

14 MARKNAD, KUNDER OCH KONKURRENTER Marknad, kunder och konkurrenter Den rådande goda efterfrågan är gynnsam för alla som arbetar med installation och service. Mycket tyder nu på att det från 2008 kommer att ske en avmattning i tillväxten inom nybyggnation. Konjunkturförloppet för tekniska nyinstallationer i Sverige följer relativt väl husbyggnadsinvesteringarna, med en tidsförskjutning på ungefär 6-12 månader. I takt med att nybyggandet tappar fart, ökar andelen ombyggnationer och renoveringar. Det leder därmed till fler service- och underhållsuppdrag för Bravida. En övergripande fråga som kan påverka både den ekonomiska tillväxten och byggmarknaderna i de skandinaviska länderna framöver, är olika åtgärder till följd av klimatförändringar. Det märks bland annat i form av stigande priser på energi, livsmedel och skogsråvara. Klimatförändringarna leder rimligtvis även till förändrade prioriteringar i samband med olika investeringar. Position på marknaden Installationsbranschen består av tusentals små lokala företag samt ett begränsat antal större. I Skandinavien finns cirka installationsföretag, av dessa har färre än 10 anställda. Bravida är ett av de två största företagen och är en stor aktör på alla marknader och inom alla teknikområden där företaget är verksamt. Bravida driver sin verksamhet lokalt och fokuserar på den lokala marknaden. finns på närmare 160 platser och har cirka anställda samt omkring servicebilar i Sverige, Norge och Danmark. På geografiska marknader Hösten 2007 gjordes en intern analys av vilken position Bravida hade på sina verksamhetsorter inom de tre teknikområdena. u Sverige På de flesta orter i Sverige där Bravida är verksamt, är företaget störst eller näst störst inom minst ett teknikområde. På ett flertal orter är Bravida dessutom störst eller näst störst inom fler än ett av teknikområdena. u Norge I Norge arbetar Bravida för att, efter flera år av neddragningar, växa på varje verksamhetsort och nå en starkare position inom varje teknikområde. Idag är företaget starkast inom el och ett arbete pågår för att stärka positionen inom de övriga teknikområdena. u Danmark Bravidas position i Danmark är stark och företaget är störst på marknaden. På drygt hälften av de orter där företaget är verksamt, är Bravida nummer ett inom minst ett teknikområde. Kunder Bravidas kundsammansättning är väl spridd på olika branscher och kundtyper. Den största kundgruppen utgörs av byggentreprenörer. Därefter följer kunder inom offentlig sektor, privata fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar samt industrin. Ingen enskild kund står för mer än cirka 5 procent av omsättningen. Vanliga projekt under det senaste året har varit installationer i kontor, köpcentra, arenor, hotell, skolor, sjukhus samt bostäder. 14

Bravida delårsrapport januari - juni 2008

Bravida delårsrapport januari - juni 2008 Bravida delårsrapport januari juni Nettoomsättningen ökade med procent till 291 (4 99) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 39 procent till 28 () MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - september 2005

Bravida Delårsrapport januari - september 2005 Bravida Delårsrapport januari - september 2005 * EBITA resultatet för jämförbara enheter förbättrades till 1,2 (-17,0) Mnok. * Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 148,1 Mnok till -103,4

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - mars 2007

Bravida Delårsrapport januari - mars 2007 Bravida Delårsrapport januari - mars 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 73,6 MSEK till 84,6 (11,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 60,8 MSEK till

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - september 2007

Bravida Delårsrapport januari - september 2007 Bravida Delårsrapport januari - september 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 224,3 MSEK till 292,0 (67,7) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 228,3

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - juni 2007

Bravida Delårsrapport januari - juni 2007 Bravida Delårsrapport januari - juni 2007 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 149,5 MSEK till 192,9 (43,4) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 153,2 MSEK

Läs mer

Bravida delårsrapport januari mars 2008

Bravida delårsrapport januari mars 2008 Bravida delårsrapport januari mars 2008 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA uppgick till 88 (85) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 35 procent till 55 (41) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Bravida bokslutskommuniké januari - december 2008

Bravida bokslutskommuniké januari - december 2008 Bravida bokslutskommuniké januari - december 2008 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 10 511 (10 062) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 35 procent till 619 (460)

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 9 PROCENT TILL 8 300 (7 613) MSEK. RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 375 (405) MSEK. ALLA BELOPP AVSER MILJONER SVENSKA KRONOR (MSEK)

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK

Delårsrapport januari mars 2014. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK Delårsrapport januari mars 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 2 848 (2 729) MSEK RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 145 (148) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 272 (254) MSEK perioden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Bravida delårsrapport januari - september 2008

Bravida delårsrapport januari - september 2008 Bravida delårsrapport januari - september 2008 Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 7 668 (7 271). Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 26 procent till 369 (292) MSEK. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2012 nettoomsättningen ÖKADE MED 12 PROCENT TILL 5 796 (5 170) MSEK. RÖRELSERESULTATET FÖRBÄTTRADES TILL 291 (280) MSEK. Bravida vi ger fastigheter liv Bravida är Skandinaviens

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - juni 2006

Bravida Delårsrapport januari - juni 2006 Bravida Delårsrapport januari - juni 2006 Omsättningen uppgick till 3 915,8 (4 034,4) MNOK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 36,2 MNOK till 36,9 (0,7) MNOK. Resultatet efter

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Bravida Delårsrapport januari - mars 2006

Bravida Delårsrapport januari - mars 2006 Bravida Delårsrapport januari - mars 2006 Omsättningen uppgick till 1 918,1 (1 926,2) MNOK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades till 9,4 (-8,9) MNOK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari juni 2010 Nettoomsättningen ökade till 5 214 (5 122) MSEK. Orderingången ökade med 11 procent till 5 558 (5 000) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 8 procent till 248

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2010

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2010 BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 2010 Nettoomsättningen ökade till 2 592 (2 526) MSEK. Rörelseresultatet förbättrades med 11 procent till 125 (112) MSEK. Orderingången ökade med 21 procent till 2 771

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 2 772 (2 432) MSEK RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 160 (113) MSEK KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN UPPGICK TILL -158 (-89) MSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Bravida Bokslutskommuniké januari - december 2006

Bravida Bokslutskommuniké januari - december 2006 Bravida Bokslutskommuniké januari - december 2006 Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 219,6 MSEK till 200,6 ( 19,0) MSEK. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FJÄRDE KVARTALET 2014 PERIODEN JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FJÄRDE KVARTALET 2014 PERIODEN JANUARI DECEMBER 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FJÄRDE KVARTALET 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 3 389 (3 113) MSEK RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL 248 (234) MSEK KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN UPPGICK TILL 494 (439)

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer