Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter och risker 16 Division Nord 18 Division Stockholm 20 Division Syd 22 Division Norge 24 Division Danmark 26 Medarbetare 28 Värderingar och etik 29 Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 30 Finansiella rapporter Förvaltningsberättelse 31 Resultat, balans och kassaflöde 35 Noter och redovisningsprinciper 40 Styrelsens underskrift 58 Revisionsberättelse 59 Bravidas styrelse 60 Bravidas koncernledning 61 Definitioner 62 Adresser 63

3 Här finns Bravida Bravida är Skandinaviens främsta total leverantör av installationsoch servicetjänster med cirka medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Företaget har lokala kontor på närmare 160 platser och huvud kontor i Stockholm. Bravida är ett geografiskt organiserat före - tag, där varje lokalt kontor representerar Bravida på orten. 3

4 DETTA ÄR BRAVIDA Detta är Bravida Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom tre övergripande teknikområden; el, vs (värme och sanitet) samt ventilation. De tre teknikområdena inkluderar även tjänster inom modern fastig hetsdrift, system för brand- och säkerhetsteknik och sprinkler samt projektledningstjänster för bygg- och fastighetsbranschen. Bravida erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Bravida är en pålitlig samarbetspartner, vars kompetenta och engagerade medarbetare använder väl beprövad teknik samt avancerade modeller och processer för att ta fram skräddarsydda lösningar efter varje kunds behov. Organisationen bygger på lokal närhet, därför har Bravida kontor på närmare 160 platser över hela Skandinavien. Företaget är indelat i fem divisioner; Syd, Stockholm och Nord i Sverige samt divisionerna Norge och Danmark. Huvudkontoret ligger i Stockholm. ÅRET I KORTHET Bravida hade en stark utveckling under året med god tillväxt i omsättning, resultat och kassaflöde. u Resultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) förbättrades med 259 MSEK till 460 (201) MSEK. u Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 259 MSEK till 304 (45) MSEK. u Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 170 MSEK och uppgick till 375 (205) MSEK. u Orderstocken vid årets utgång ökade med 620 MSEK till (3 423) MSEK. NYCKELTAL, MSEK 2007 Pro forma 2006 Nettoomsättning Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) Rörelseresultat (EBIT) Resultat efter finansiella poster (EBT) DIVISIONERNAS ANDEL AV TOTALA OMSÄTTNINGEN Danmark 20 % Nord 21 % Kassaflöde från den löpande verksamheten EBITA-marginal % 4,6 2,1 Räntabilitet på sysselsatt kapital % 25,2 8,7 Räntetäckningsgrad, ggr 4,8 2,4 Soliditet % 20,9 15,2 Orderingång Orderstock Norge 12 % Syd 28 % Stockholm 19 % 4

5 ÅRET I KORTHET Fredrik Nordlund och Christian Stengård servicetekniker ventilation 5

6 VD-ORD Stark resultatutveckling Det var ett fantastiskt år för Bravida, alla våra divisioner och regioner i Sverige, Norge och Danmark gick framåt och resultaten förbättrades kraftigt. Det är nu vi bygger en solid plattform, utvecklar verksamheten och därigenom rustar oss så att vi står stabilt även inför de potentiellt tuffare tider, som vi och branschen vet kommer förr eller senare. Installationsbranschen består dels av nya installationsprojekt, dels av service av redan utförda installationer. När det går bra för företagen och för samhället i stort dras många nya projekt igång. I sämre tider blir det istället fler serviceuppdrag man tar hand om de investeringar som redan är gjorda. Genom att se till att vår verksamhet bygger på lika delar service respektive nyinstallationer, har vi en bättre beredskap för att hantera svängningar i konjunktur och efterfrågan. Därför pågår nu ett omfattande arbete med att få fram en riktigt bra struktur för våra serviceleveranser. Vi ska veta exakt vad som krävs av oss och hur vi ska arbeta, för att kunna leverera det våra kunder efterfrågar. Under året kommer nya riktlinjer och processer för service att införas. Jag är helt övertygad om att vi under 2008 kommer att kunna ta en större bit av marknaden för service, när vi levererar våra servicetjänster mer effektiv och tydligare kan visa en enhetlighet i vårt erbjudande. Viktigt miljöarbete I takt med att energipriserna ökar och klimatmålen skärps, ökar intresset för en omställning till mer energisnåla alternativ. Det går att minska energiförbrukningen i de allra flesta byggnader, ibland med så mycket som procent. Vårt arbete med att hjälpa fastighetsägare att spara energi och minska negativ miljöpåverkan, har fått ett rejält uppsving under året. Tidigt i vintras blev vi ackrediterade som kontrollorgan för att få utfärda energideklarationer. Som oberoende energiexperter tar vi fram beskrivningar som visar fastigheternas energianvändning, ett litet men viktigt bidrag till en hållbar utveckling på miljöområdet. Ett annat är de råd som vi erbjuder fastighetsägare som vill minska sin energiförbrukning. Åtgärderna hjälper inte bara miljön på traven, utan ökar även värdet på fastigheterna. Genom att engagera oss i Bygga-bo-dialogen har vi också visat att Bravida är ett företag som går i täten för att skapa en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn. Denna frivilliga samverkan som i höstas drogs igång av företag, kommuner och myndigheter, handlar om en gemensam vision och ett engagemang för att tillsammans skapa en bättre miljö. Med konkreta insatser är vi nu med och tar fram byggnader som har hälsosamma innemiljöer och en effektiv användning av energi och resurser. Bravida under året Vår framgång är helt beroende av vår förmåga att ta och genomföra projekt och serviceuppdrag. Eftersom Bravida är ett resultat av att flera företag har gått samman, har ett stort arbete lagts ned på att hitta gemensamma interna och externa strukturer som ska ge hög kvalitet och effektivitet i alla våra leveranser. Under året har fokus legat på en samordning och kvalitetssäkring av hur vi kalkylerar och prissätter, gör inköp samt leder projekt. Vi har hittat ett arbetssätt för vårt projektarbete som jag tror mycket på. Detta projektstyrningssystem har introducerats i Sverige och kommer under 2008 att lanseras i Norge och Danmark. Som jag nämnde pågår även ett omfattande arbete med att ta fram motsvarande metoder för vårt serviceerbjudande. Det finns också mycket pengar att spara och effektivitet att vinna, på att samla våra inköp till ett färre antal leverantörer och att fokusera urvalet av produkter. Det handlar om att dra nytta av vårt företags stordriftsfördelar. Detta arbete har kommit en bra bit på väg, främst i Sverige, men arbetet pågår även för fullt i Norge och Danmark. Andra viktiga delar i arbetet med att renodla företaget och våra stödfunktioner är införandet av ett enhetligt affärssystem och en gemensam it-plattform. Detta stora och viktiga arbete kommer att slutföras under första halvåret Tack vare dessa enkla och bra strukturer, arbetssätt och system blir vi effektiva och attraktiva över hela Skandinavien. Det betyder också att det blir ännu lättare att an lita oss och att kunderna bättre vet vad de får! Framgången Det är lätt att stirra sig blind på hur vi arbetar internt. Men stort fokus läggs självklart på vårt erbjudande till kunderna. Vi kan utföra enstaka serviceuppdrag eller ta ansvar för kompletta entreprenader där både projektering och installationer ingår. Vi är professionella, stora och trygga. Det vet vi. Nu handlar det om att alla, både nya och befintliga kunder också ska känna till det. Jag vill här passa på att tacka Bravidas samtliga medarbetare för fina insatser under året. Tack vare medarbetarnas stora kunnande och engagemang har vi kunnat hålla oss i framkant och arbeta med några av de mest intressanta och utmanande projekten. Det är också deras förtjänst att resultatet för 2007 är Bravidakoncernens bästa någonsin! Samtidigt har vi fortsatt att se utmaningarna i de mindre serviceuppdragen, där vi har blivit bättre på att arbeta strukturerat och effektivt. Något som kunderna har märkt och uppskattat. På det sätt vi arbetar nu och så som vi fokuserar på att strukturera hela verksamheten, kan jag inte se något skäl till varför vi inte ska kunna bli den självklara skandinaviska marknadsledaren i vår bransch. Ökad mångfald Bravida arbetar för ökad mångfald, vilket ska återspeglas i att vi vid lika kompetens och erfarenhet prioriterar för att uppnå detta. Vår bransch är traditionellt sett dominerad av män och även hos oss är få medarbetare kvinnor. Under året kommer vi bland annat att kontakta vvs- och el-branschernas yrkesnämnder för att se vad vi kan göra till sammans med dem för att öka andelen 6

7 VD-ORDET yrkesutbildade kvinnor. Vi strävar också efter att varje avdelning ska ha en lämplig sammansättning av medarbetare, i olika åldrar och med olika bakgrund. Därför satsar vi på att rekrytera och vidareutveckla unga ingenjörer inom företaget. Flera av dem vi har anställt har efter att de lärt sig verksamheten från grunden, gått vidare till andra positioner inom företaget, inte sällan till ledande befattningar. Vi ser framåt De senaste åren har vi steg för steg fokuserat och strukturerat vår verksamhet. Nu, en bit in på 2008, känns det fullt realistiskt att vi kommer att nå de mål som satts upp att bli marknadsledande i Skandinavien och att fortsätta öka lönsamheten. För en sak är säker, vi har viljan, kunskapen och de medarbetare som behövs för att nå dit! Stockholm i april 2008 Torbjörn Torell Vd och koncernchef Foto: Johan Olsson 7

8 FLERÅRSSAMMANSTÄLLNING Utveckling Bravida har gått igenom stora förändringar under de senaste åren. I slutet av 2004 avyttrades IKT- och telekomverksamheterna i Norge. Därmed togs ett stort steg för att göra om Bravida till ett renodlat installations- och serviceföretag. Under 2005 fortsatte renodlingen genom försäljning av telekomverksamheten i Danmark och IKT-verksamheten i Sverige. I Norge avyttrades en butikskedja för vs-artiklar och badrumsmiljöer samt ett bolag specialiserat på elektronisk dokumenthantering. Under 2005 flyttades huvudkontoret till Stockholm och koncernfunktioner som inköp, affärsutveckling, it, information, HR, juridik, ekonomi och finans etablerades. I slutet av 2006 fick Bravida nya ägare och ett nytt svenskt moderbolag, varvid den nuvarande Bravidakoncernen bildades. Bravida har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren. Omsättningen har ökat med nästan 17 procent sedan år 2005, rensat för Norge och valutaeffekter. Ökningen i Sverige och Danmark var 17 respektive 15 procent. Den norska verksamheten har minskat omsättningen i lokal valuta med 23 procent, som en följd av omstrukturering och avveckling av enheter som inte hade förutsättningar att klara resultatkraven eller tillhörde kärnverksamheten. I installationsbranschen är det svårt att ange hur stor del av ändringen som hänför sig till pris- respektive volymförändringar. Detta beror på att verksamheten till stor del består av fastprisprojekt med långa löptider. Analysen tyder dock på att omsättningsökningen till lika delar beror på volym- respektive prisökningar. Varukostnaderna respektive personalkostnaderna har under samma tid ökat med 7 respektive 6 procent. Övriga driftkostnader har under perioden minskat med 10 procent som en följd av kostnadseffektiviseringar. Det är i synnerhet de administrativa kostnaderna såsom it-kostnader, köpta externa tjänster och resekostnader som har minskat. Omsättningsökningen i kombination med kostnadseffektiviseringen bidrog till att Bravida mellan 2005 och 2007 förbättrade sitt EBITA med 479 MSEK till 460 MSEK. EBITA-marginalen ökade från -0,2 till 4,6 procent. Alla divisioner och regioner och det stora flertalet avdelningar bidrog till denna ökning. Årets finansnetto baseras på den nya finansieringen som erhölls i samband med ägarförändringen. Finansnettot är därför inte jämförbart för de tre åren. Den nya finansieringen förklarar ökningen av de långfristiga skulderna. Årets skattekostnad uppgick till 110 MSEK, varav 72 MSEK utgjordes av uppskjuten skattekostnad och 38 MSEK av aktuell skatt. Det finns fortsatt betydande skattemässiga underskottsavdrag i Sverige och Norge medan Bravida Danmark A/S är i skatteposition. Resultatet efter skatt uppgick till 193 MSEK, en förbättring med 511 MSEK från Goodwillökningen uppstod vid bildandet av den nya Bravidakoncernen. Övriga tillgångsökningar är i huvudsak relaterade till omsättningsökningen. Det egna kapitalet uppgick till MSEK, vilket var en ökning med 429 MSEK jämfört med utgången av Soliditeten förbättrades därmed från 16 till 21 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 375 MSEK, en ökning med 457 MSEK jämfört med Ökningen var en följd av resultatförbättringen under perioden samt kapitaleffektiviseringsåtgärder. Stora amorteringar av lån gjordes under perioden. Under 2007 uppgick amorteringarna till 400 MSEK. Avslutningsvis har även orderingång och orderstock utvecklats positivt. Vid utgången av 2007 var orderstocken MSEK, vilket rensat för valutaomräkningar var 44 procent högre än vid utgången av Per Leopoldson, ekonomi- och finansdirektör Bravida har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren Foto: Johan Olsson 8

9 FLERÅRSSAMMANSTÄLLNING NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRÄNDRING MSEK , , , Nettoomsättningens förändring, MSEK Nettoomsättningens förändring, % RÖRELSERESULTAT FÖRE GOODWILLAVSKRIVNINGAR (EBITA) MSEK MSEK , , EBITA, MSEK EBITA-marignal, % , KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN % % Flerårssammanställning pro forma* pro forma* MSEK Resultatposter Nettoomsättning Varukostnader Personalkostnader Övriga driftskostnader Resultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar på maskiner och inventarier Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) Goodwillavskrivningar Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Resultat efter finansiella poster (EBT) Skatt Årets resultat Balansposter Goodwill Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Nyckeltal EBITA-marginal % 4,6 2,1-0,2 Räntabilitet på sysselsatt kapital % 25,2 8,7-5,7 Räntetäckningsgrad, ggr 4,8 2,4-4,2 Soliditet % 20,9 15,2 15,7 Orderingång Orderstock * Jämförelsetalen som redovisas är pro froma-tal som utgörs av uppgifter för Bravida AS-koncernen i vilken jämförbar verksamhet bedrevs under 2005 och RESULTATUTVECKLING MSEK SOLIDITET % ,7 15,2 20, Q1/05 Q2/05 Q3/05 EBITA per kvartal Q4/05 Q1/06 Q2/06 EBITA rullande 12 månader Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 9

10 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI Affärsidé, mål och strategier I Bravidas övergripande strategi ingår att kombinera lokal närhet med skandinavisk räckvidd. Bravida finns där kunderna finns och kan erbjuda samordnade installationer och en heltäckande specialistkompetens inom fastighetstekniska lösningar. Den skandinaviska täckningen och de tydliga tjänsterna ger kunderna daglig nytta och ett mervärde. Företagets storlek innebär dessutom stabilitet och trygghet för både kunder och medarbetare. Bravidas affärsverksamhet bedrivs decentraliserat, men genom att administrativa processer och stödfunktioner är gemensamma och företagets inköp samordnas, nås en enhetlighet och kvalitet i erbjudandet. Bravida kombinerar det stora företagets resurser med det lokala företagets flexibilitet, närvaro och tillgänglighet. Strategier För att nå de operativa och finansiella målen fokuserar Bravida på fyra strategiska vägval: u Operationell effektivitet u Ökad andel servicetjänster u Rätt medarbetare i varje uppgift u Rätt organisation på varje nivå i koncernen Som ett led i detta har ett utvecklingsprogram bestående av tolv konkreta projekt tagits fram. Dessa är nu under genomförande. Bravida samlar en kvalificerad kunskap inom tekniska installationer för bostadshus, kontor, industrier och anläggningar, i en verksamhet som sträcker sig över hela Skandinavien. I erbjudandet ingår både enskilda specialisttjänster och kompletta helhetslösningar inom el, vs och ventilation. Fokus ligger på att växa på befintliga orter och där komplettera med eventuella saknade teknikområden samt att utveckla serviceverksamheten. På de orter där Bravida idag är störst eller näst störst inom fastighetstekniska installationer, ligger fokus på att höja effektiviteten och kvaliteten i alla leveranser, för att på så sätt öka lönsamheten. På de orter där Bravida inte är störst eller näst störst är strävan att växa organiskt eller genom kompletterande förvärv. Effektivitet och kvalitet ökas genom kompetensutveckling, enhetliga arbetsprocesser, koncept och it-stöd. Effektivare inköp och tydligare prissättning bidrar ytterligare till detta. För att kunder över hela Skandinavien ska kunna ta del av Bravidas erbjudanden har Bravida avdelningar på närmare 160 platser. Varje avdelning är specialiserad inom något av teknikområdena. Tack vare sin utveckling och storlek är Bravida en attraktiv arbetsgivare, vilket gör det möjligt att attrahera de bästa medarbetarna. Satsningar görs för att rekrytera och vidareutveckla unga ingenjörer och montörer. Cheferna utbildas och tränas för ett affärsmässigt och marknadsinriktat ledarskap, baserat på tydliga värderingar. BRAVIDAS AFFÄRSIDÉ Vi skapar effektiva tek niska lösningar inom in stallation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig nytta och mervärde. Vi erbjuder både specialistkompetens och helhetslösningar som bygger på enkelhet genom att kombinera lokal närhet med ett skandinaviskt perspektiv. OPERATIVA MÅL Installationsbranschen består av tusentals små lokala och några större företag. I Skandinavien är Bravida ett av de två största i branschen. Genom att vara störst eller näst störst på orten, blir Bravida ett naturligt alternativ för många kunder. De ska alltid känna att Bravida skapar lösningar som ger dem den lägsta totala kostnaden och ett mervärde i affären. FINANSIELLA MÅL Bravidas långsiktiga mål är att varje avdelning, region och division över tid ska ha en EBITA-marginal som överstiger 7 procent av omsättningen efter fullfördelade kostnader. 10

11 VERKSAMHETSBESKRIVNING HISTORIK Bravida har sitt ursprung i BPA, ett svenskt bygg- och installationsföretag med anor från 1950-talet. Bravida skapades år 2000 genom en sammanslagning mellan BPA och Telenors installationsverksamhet. År 2003 förvärvade Bravida det danska företaget Semco A/S, som idag utgör Bravidas verksamhet i Danmark. Under 2005 flyttades huvudkontoret till Stockholm och i december 2006 fick Bravida nya ägare och den nuvarande koncernstrukturen bildades. Verksamhetsbeskrivning Bravidas kärnverksamhet är installations- och servicetjänster inom el, vs och ventilation. Genom att kombinera dessa teknik- och tjänsteområden tar Bravida ett helhetsgrepp om de flesta delar som ingår i en fastighets tekniska funktion. Här finns kompetens för såväl små serviceuppdrag, som omfattande entreprenadprojekt där Bravida i samverkan med kunden utarbetar förslag till lösningar. Inom de tre teknikområdena verkar Bravida över hela installationsprocessen, från projektering till installation och service. Oavsett om det handlar om en ny installation eller om en äldre byggnad som behöver byggas om, underhållas eller trimmas, så har Bravida den kompetens som behövs. Erbjudandet Genom att samla en bred och kvalificerad teknisk kunskap i ett och samma företag, kan Bravida erbjuda något som i det närmaste är unikt på marknaden för tekniska installationer. Erbjudandet innehåller ett antal funktionslösningar, som omfattar ett eller flera teknikområden. Det kan handla om allt ifrån heltäckande koncept för exempelvis övervakning och brandsäkerhet, till åtgärder för en effektiv energianvändning i en fastighet. Genom att koordinera tekniker och montörer från olika teknikområden, får kunderna en enda partner att vända sig till en partner som har ett naturligt helhetsgrepp om installationerna. Bravidas helhetsgrepp skapar uthålliga och väl fungerande lösningar som är kostnadseffektiva. Noggranna analyser, regelbunden service och förebyggande underhåll gör också att driftsstörningar kan undvikas. BRAVIDAS ERBJUDANDE El Värme & Sanitet Ventilation Säkerhet Automation Tele / Data Teknisk fastighetsförvaltning Rådgivning Energi Kyla Sprinkler Projektering Installation Service Mindre om- och tillbyggnader Bravidas erbjudande innefattar funktionslösningar inom teknikområdena el, vs och ventilation. (Funktionslösningarna i bilden är några exempel.) 11

12 VERKSAMHETSBESKRIVNING Teknikområden och funktionslösningar Bravidas funktionslösningar utgår från ett eller flera av de tre teknikområdena: el, vs och ventilation. En funktionslösning kan innebära att kunden köper en viss funktion, till exempel 20 grader varmt inomhus, istället för en viss radiatoranläggning. Varje lösning anpassas till de specifika behov och förutsättningar som finns i bostadshus, offentliga lokaler, kontor, industrier och anläggningar. u El Bravida projekterar och installerar alla slags elsystem och kompletta lösningar inom ljus, kraft och värme. Kompetens finns inom både starkström och svagström. Bravidas medarbetare kan ta fram allt från specialanpassad belysning för idrottsarenor, till övervakningsanläggningar och lösningar inom it och telefoni. Inom säkerhet, där larm, tillträde och övervakning ingår, erbjuder Bravida lösningar som skapar en trygghet och som ger företag kontroll över sina lokaler och resurser. Systemen skyddar utan att begränsa friheten för dem som vistas i lokalerna. I lösningarna ingår även fysiska produkter, som säkerhetssystemet Bravida Integra. u Vs (värme och sanitet) Vs handlar om så mycket mer än rördragningar. Det kan till exempel gälla att utveckla smarta och miljövänliga energilösningar för en bra inomhusmiljö och säker tillgång till vatten, värme och kyla. Bravida erbjuder också installationer och service för fjärrvärme och bergvärme. I snart 20 år har Bravida försett industrier och kontor med sprinkleranläggningar. En sådan lösning ger fastigheten hög säkerhet i händelse av brand och är samtidigt en fördel ur försäkringssynpunkt. u Ventilation Kraven på energieffektiv ventilation ökar snabbt. Bravida utvecklar flexibla system för en mängd olika kundgrupper, som alla har skiftande behov mellan olika klockslag och dagar. Genom att fokusera på analys och erbjuda regelbunden service, förebyggande underhåll och tidiga åtgärder ser Bravida till att varje ventilationsanläggning utnyttjas optimalt. Det leder till en effektiv energianvändning, ett behagligt inomhusklimat samt besparingar i pengar och miljö. u Kombinationer Några av de funktionslösningar som kombinerar flera teknikområden är energioptimeringar och teknisk fastighetsservice. Energikostnaderna står för en allt större del av de totala fastighetskostnaderna och kraven på energieffektiva installationer och anläggningar ökar snabbt. Bravida erbjuder specialistkompetens inom alla de teknikområden som ingår i en energioptimeringsprocess, där samtliga tekniska funktioner inom el, vs och ventilation ses över. Genom att energioptimera en enskild anläggning görs både ekonomiska och miljömässiga besparingar. Fastighetsägare kan också låta Bravida ta ett totalansvar för all teknisk fastighetsservice. Det innebär allt från löpande teknisk förvaltning, till att se till så att fastighetens alla tekniska system samverkar och fungerar optimalt. Skandinavisk närhet Alla Bravidas kontor kan installera och underhålla system inom ett eller flera av de tre teknikområdena. Det innebär till exempel att de som äger eller förvaltar fastigheter och anläggningar över hela Skandinavien kan erbjudas heltäckande serviceavtal med Bravida. För att kunna utveckla effektiva och flexibla installationer som är anpassade till specifika behov, samarbetar Bravidas specialister ofta med både arkitekter och byggherrar. Ett exempel på denna typ av samarbete är byggandet av Clarion Hotel Sign i centrala Stockholm där Bravida varit totalentreprenör med ansvar för samtliga installationer av el, vs och ventilation från ritning till den färdiga utomhuspoolen, som är uppvärmd året om. Läs mer om Bravidas arbete med Clarion Hotel Sign på sidan 20. MEDARBETARNAS FÖRDELNING PER TEKNIKOMRÅDE Ventilation 12 % VS 25 % Övrigt 6 % El 57 % TEKNIKOMRÅDENAS ANDEL AV BRAVIDAS TOTALA OMSÄTTNING Ventilation 16 % VS 30 % Övrigt 2 % El 52 % 12

13 VERKSAMHETSBESKRIVNING Verksamhetsplattformen Bravidas verksamhetsplattform beskriver hur verksamheten bedrivs, till exempel hur Bravida arbetar i projekt samt vad som ingår i serviceerbjudandet. Plattformens syfte är att kvalitetssäkra erbjudandet och se till att tjänster av hög kvalitet kan levereras på ett effektivt sätt. Bravidas varumärkesstrategi och införandet av en enhetlig it-plattform är andra delar i detta. u Installationsprojekt Bravidas medarbetare använder gemensamma arbetssätt och enhetliga metoder för att driva projekt. Det förenklar samarbeten och leder till en jämn och hög kvalitet på de tjänster som levereras, oavsett var i Skandinavien kunden befinner sig. I Bravidas projektstyrningssystem finns tydliga beskrivningar av vad som ska göras i varje steg och vem som är ansvarig. Det innehåller även mallar och checklistor som förenklar avstämningar och ger kontroll över de olika delmomenten. För alla som är involverade i projekten innebär systemet ordning och reda, trygghet och kvalitet. u Service Bravidas service, där mindre om- och tillbyggnader samt förebyggande underhåll ingår, är ett tjänsteområde som erbjuds inom samtliga teknikområden. Just nu pågår ett omfattande arbete med att förbättra processer och metoder som anger hur företaget på ett effektivare sätt ska arbeta med dessa tjänster. Den gemensamma plattformen kommer att börja införas under Effektiva inköp Inköp av material och underentreprenader står för närmare 45 procent av Bravidas kostnader. Inköpsvolymen år 2007 var knappt 5 miljarder SEK. Effektiva inköp är därmed en viktig del för att ytterligare öka Bravidas lönsamhet. Bravida arbetar med teknikspecifika produktråd och har medarbetare som är kategoriansvariga. De ansvarar tillsammans för produktval och utformningen av företagets sortiment. tjänster av hög kvalitet kan levereras på ett effektivt sätt Inköpsstrategi Bravidas inköpsstrategi baseras på att marknaden inom installationsbranschen i grunden är lokal. u De inköpsansvariga sluter konkurrenskraftiga centrala skandinaviska eller nationella inköpsavtal. Genom att inköpen samlas till färre leverantörer blir totalkostnaden lägre. u Bravidasortimentet väljs ut efter noga överväganden av pris, kvalitet och funktion. u Via inköpssystemet kan projektledare på ett enkelt sätt avropa standardmaterial. u Specialmaterial, som är unika och skräddarsydda produkter, upphandlas direkt till de specifika projekten. 13

14 MARKNAD, KUNDER OCH KONKURRENTER Marknad, kunder och konkurrenter Den rådande goda efterfrågan är gynnsam för alla som arbetar med installation och service. Mycket tyder nu på att det från 2008 kommer att ske en avmattning i tillväxten inom nybyggnation. Konjunkturförloppet för tekniska nyinstallationer i Sverige följer relativt väl husbyggnadsinvesteringarna, med en tidsförskjutning på ungefär 6-12 månader. I takt med att nybyggandet tappar fart, ökar andelen ombyggnationer och renoveringar. Det leder därmed till fler service- och underhållsuppdrag för Bravida. En övergripande fråga som kan påverka både den ekonomiska tillväxten och byggmarknaderna i de skandinaviska länderna framöver, är olika åtgärder till följd av klimatförändringar. Det märks bland annat i form av stigande priser på energi, livsmedel och skogsråvara. Klimatförändringarna leder rimligtvis även till förändrade prioriteringar i samband med olika investeringar. Position på marknaden Installationsbranschen består av tusentals små lokala företag samt ett begränsat antal större. I Skandinavien finns cirka installationsföretag, av dessa har färre än 10 anställda. Bravida är ett av de två största företagen och är en stor aktör på alla marknader och inom alla teknikområden där företaget är verksamt. Bravida driver sin verksamhet lokalt och fokuserar på den lokala marknaden. finns på närmare 160 platser och har cirka anställda samt omkring servicebilar i Sverige, Norge och Danmark. På geografiska marknader Hösten 2007 gjordes en intern analys av vilken position Bravida hade på sina verksamhetsorter inom de tre teknikområdena. u Sverige På de flesta orter i Sverige där Bravida är verksamt, är företaget störst eller näst störst inom minst ett teknikområde. På ett flertal orter är Bravida dessutom störst eller näst störst inom fler än ett av teknikområdena. u Norge I Norge arbetar Bravida för att, efter flera år av neddragningar, växa på varje verksamhetsort och nå en starkare position inom varje teknikområde. Idag är företaget starkast inom el och ett arbete pågår för att stärka positionen inom de övriga teknikområdena. u Danmark Bravidas position i Danmark är stark och företaget är störst på marknaden. På drygt hälften av de orter där företaget är verksamt, är Bravida nummer ett inom minst ett teknikområde. Kunder Bravidas kundsammansättning är väl spridd på olika branscher och kundtyper. Den största kundgruppen utgörs av byggentreprenörer. Därefter följer kunder inom offentlig sektor, privata fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar samt industrin. Ingen enskild kund står för mer än cirka 5 procent av omsättningen. Vanliga projekt under det senaste året har varit installationer i kontor, köpcentra, arenor, hotell, skolor, sjukhus samt bostäder. 14

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Större, starkare, smartare

Större, starkare, smartare Årsredovisning 2014 Större, starkare, smartare Inwido är Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Genom innovativa och moderna produkter ökar vi människors välbefinnande. Den filosofin har gjort

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN:

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN: ÅRSREDOVISNING 2013 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande.

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande. Årsredovisning 2012 Kvalificerad sakkunskap Ansvarstagande Kompetens Samarbete Professionell service Tydliga Proaktiva Tillgängliga 2 innehåll s Sbc årsredovisning 2012 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har

Läs mer

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Årsredovisning 2014 Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Innehåll Humana 2014 1 Humana i korthet 2 Händelser under året 4 Verksamhetsområden 6 Vd-ord 8 Omsorgsmarknaden 12 Hur vi skapar värde och

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer