Farmaceutisk praxis med författningar 4,5 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Farmaceutisk praxis med författningar 4,5 hp"

Transkript

1 Farmaceutisk praxis med författningar 4,5 hp Författningar inom läkemedelsområdet INLEDNING (BILD 1) Finns beskrivet i första föreläsningen på PingPong och också som text. Lagarna är nödvändiga för att läkemedelshanteringen i ett samhälle ska ske på ett säkert sätt. Mängden lagar och förordningar inom läkemedelsområdet kanske ni inte heller kunde föreställa er var så pass omfattande. Viktigt att det finns lagar på läkemedelsområdet och att ni som blivande receptarier känner till vad som gäller och kan regelverket. Kursen heter farmaceutisk praxis med författningar. Författningar är ett samlingsnamn för: grundlagar, lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Praxis praktiskt tillämpa fall av författningar (seminarierna) Finns bra med föreläsningar som anger fokus i kursen Instuderingsfrågor, diskussionsfrågor och seminarier för att tillämpa Tentan kommer inte att bygga på konstiga undantagsfall/specialfall. LAGAR Visa bild över hierarkin av lagar (BILD 2) Vissa tycker att triangeln borde ritas upp och ner, dvs. att grundlagarna ska vara i botten, men tanken är nog att det ska vara proportionellt, grundlagarna är färre än lagar och förordningar m.m. Detaljnivån ökar ju längre ner du kommer i pyramiden och övergripande betydelsen ju högre upp. Vilka är grundlagarna? Regeringsformen (parlamentarism) Succesionsordningen (tronföljden) Tryckfrihetsförordingen Yttrandefrihetsgrundlagen Vad krävs för att ändra en grundlag? För att ändra en grundlag (eller för att skriva en ny) krävs två likatydande beslut av riksdagen med ett riksdagsval emellan. Detta för att undvika förhastade lagändringar av en tillfällig opinion. (Succesionsordningen ändrades från manlig till både manlig och kvinnlig tronföljd början på 80-talet?) Lagar måste ha ett stöd i riksdagen Förordningen beslutas av regeringen Föreskrifter, allmänna råd beslutas av ämbetsverk

2 Apoteken får ofta klä skott för alla lagar och regler på läkemedelsområdet -Att man bara får hämta ut läkemedel för en 3-månadersperiod (gäller bara om du vill ha läkemdelsförmån ) -Att ett dyrare läkemedel byts ut mot ett billigare generiskt preparat för apoteken ska tjäna pengar (ska bytas ut enligt generikareformen apotek tjänar inte på det generellt sett) -Frikortsbeloppets storlek och högkostnadstrappan Bakom de allra flesta beslut som påverkar allmänheten så ligger det politiska beslut. Är man missnöjd så kan man göra sin röst hörd vid nästkommande val! Ämbetsverk inom sjukvårds- och läkemedelsområdet Läkemedelsverket: godkännande och kontroll av läkemedel- LVFS som regelsamling Socialstyrelsen: samlar in, analyserar och förmedlar kunskap, utövar tillsyn, SOSFS TLV: Tand- och läkemedelsförmånsverket, prissättning, förmån.tlvfs KVALITETSMANUAL (BILD 3) Kvalitetsmanual och är apotekets praktiska tillämpning när det gäller lagstiftningen på läkemedelsområdet. De ska finnas på alla apotek även om det är flera olika nu. (jfr GMP som togs upp under galenikkursen). Det håller också på att utvecklas en GPCP Good clinical pharmacy practice för hela apoteksbranschen I manualerna ska det finnas rutiner nedskrivna för alla arbetsmoment i verksamheten: -receptexpedieringsrutiner -beställningar, licenser -destruktion -öppnings- och stängningsrutiner m.m. Lokala avvikelser kan förekomma och då ska de vara med i kvalitetsmanualen. Det kan skilja mellan olika kedjor, ett stort och ett litet apotek hur man har bestämt att vissa moment ska skötas (öppnings- och stängningsrutiner, kassaräkning t.ex.). Ett exempel på en normalrutin är antibiotika-spädning. Visa BILD på hel rutinen (finns som worddokument) Titta på rutinen i stora drag. Visa bild med arbetsrutin/checklista = sista ledet i tillämpningen. (BILD 4) (ev. kan man titta på det förenklade instruktionerna först och sedan läsa QMAbladet)

3 All form av kvalitetsarbete går ut på att man ska göra rätt från början att undvika fel och utföra olika moment/uppgifter på det mest effektiva och det mest säkra sättet. Viktigt att alla tar till sig nya rutiner och att alla medarbetare engagerar sig och modifierar till lokal tillämpning där det är nödvändigt. Att läsa, ta till sig och att följa rutiner ligger på det egna ansvaret.man ska som enskild receptarie vara medveten om man frångår rutiner. Som nyanställd är kvalitetsmanualen ett bra verktyg att utgå ifrån vid olika arbetsmoment. Sunt förnuft måste råda och anpassning till varje situation. Exempel på en lokal rutin där det var nedskrivet i rutinen hur man skulle gå i lokalerna när man tagit emot överblivna läkemedel..känns som om det här finns tillfällen då man frångår rutiner LEGITIMATION (BILD 5) Se också föreläsningen på i kursmodulen. Inom en ganska snar framtid kommer ni att ha kontakt med Socialstyrelsen; ansökan om legitimation. Infördes så sent som 1999 för receptarier och apotekare. Varför så sent, kan man undra? Varför? Syftet med legitimation: Samhällets sätt att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen och trygga patientens/kundens säkerhet. Ensamrätt att utöva yrket, skyddad yrkesidentitet. (ingen får utöva receptarieyrket på ett apotek utan att vara legitimerad) Vilka fler yrkesgrupper har legitimation? (fler än man tror) Apotekare Arbetsterapeuter Audinomer Barnmorskor Biomedicinska analytiker Dietister Kiropraktorer Logopeder Läkare Naprapater Optiker Ortopedingenjörer Psykologer

4 Psykoterapeuter Receptarier Röntgensjuksköterskor Sjukgymnaster Sjukhusfysiker Sjuksköterskor Tandhygienister Tandläkare Hur? Kopia på examensbevis, personbevis, betala in en legitimationsavgift. (se Socialstyrelsens hemsida) Många utbildningar som kräver legitimation för yrkesutövning tar examen i början på juni varje år. Detta gör att det kan ta lite tid att få sin legitimation, men det brukar inte vara några problem. Arbetsgivarna är vana att det är på detta sätt. Indragen legitimation: (främst läkare man hör talas om. Handlar om sjukdom, missbruk, brott). Begränsad förskrivningsrätt vanligare. Enskilda läkare som varit för frikostiga i sin förskrivning av narkotiska preparat. Får fortfarande utöva läkaryrket och skriva ut recept, men inte läkemedel som klassas som narkotika. LEX MARIA (BILD 6) Historien (Se artikel) Maria sjukhus i Stockholm Förväxling av flaskor med desinfektionsmedel och lokalbedövningsmedel. 4 patienter dog. Obs att apoteket ej blev anmält trots att de glömt att sätta på giftetiketter! Hur vanligt med felexpedieringar på apotek? 1 fall på 2 miljoner expedierade recept var tillräckligt allvarligt för anmälan enligt Lex Maria. Ny kontrollfunktion (2006, ruta som kommer upp och dubbelkollar om det är rätt styrka) Datorstöd finns för att minska på alla apotek

5 o Om jag blir anmäld? (Se separat dokument) Att tänka på (fr. Farmaceutförbundet) Skriv så snart som möjligt efter felexpeditionen ned vad som har inträffat steg för steg Förklara ditt eget handlande, inte andras Låt inte någon annan inblandad påverka ditt yttrande Ta kontakt med förbundet, i första hand jurist eller förbundssekreterare Om du behöver diskutera med en utomstående kollega, kontakta jourhavande farmacevt eller annan ledamot i etikrådet Råd från etikrådet (SFF): Kom ihåg att patienten/kunden är vår bästa vän! De upptäcker många av de fel som vi gör och kommer tillbaka för att få det tillrättat. Använd honom/henne som en dubbelkoll i samband med utlämnandet så kan många fel upptäckas och förhindras. Målet med Lex Maria är att slå vakt om patientsäkerheten! Inte leta syndabockar. Glöm aldrig den etiska aspekten att vi ska ha individens bästa som mål när vi utövar vår profession! Tre fall (BILD 7,8,9) (Fallen finns även som wordfiler i Projektgruppen Handledare) Använd utbrytarrum för diskussion och sedan återsamling hela gruppen. Fall 1: Expeditioner till barn kräver skärpt uppmärksamhet: En förklaring om vad plockkontroll innebär och att just dessa preparat avviker. Se Etikrådets kommentar. (finns som wordfil i Projektgrupp Handledare) Fall 2: Fem-Mono Retard blev Femar Teknik kan förbättra mycket, men också göra att nya typer av fel uppstår. Fallet visar också på när den näst sista barriären, vi farmaceuter, inte fungerar. Se Etikrådets kommentar. (finns som wordfil i Projektgrupp Handledare) Fall 3: Halverad dosering av Progynon enligt patientens önskemål Man kan fundera på om alla byten som numera görs dagligen på apotek påverkar våra referensramar om vad som är tillåtet/ej tillåtet. Lätt at slappna av när det är tredje uttaget. Se Etikrådets kommentar. (finns som wordfil i Projektgrupp Handledare) Obs! Ange källan till Lex-Maria-delen, Farmaceutisk Revy som är SFF:s medlemstidning.

6 Att se upp med! (BILD 10) Ex. på namnlikheter: Kinin Kinidin Xalatan Xalacom Seretide Serevent Stesolid Stilnoct Acyclovir Acetylcystein Lexinor Levaxin TYSTNADSPLIKT Hur många har skrivit på tystnadsplikt någon gång? (BILD 11) Syfte: Att värna den enskilde kundens/patientens integritet Obs! Extra nyfikenhet från media/allmänheten när det gäller kändisar. Alla ska känna sig trygga med att vi aldrig för något vidare utanför apoteket. Allmänhetens syn på detta med tystnadsplikten och hur man tror att vi hanterar den. Tystnadsplikt för apotekspersonal (BILD 12) Vilken personal? Vilka arbetsuppgifter? Gäller all personal som tillverkar, expedierar, utlämning eller ger information om läkemedel. (städpersonal omfattas ej, däremot t.ex. apoteksombud) Tystnadsplikten upphör inte om anställningen upphör Tystnadsplikten gäller vid försäljning av receptbelagda läkemedel och receptfria läkemedel, ej kosmetika, förbandsartiklar etc. När får tystnadsplikten brytas? Alltid med kundens samtycke och vid nödsituationer. Apoteket är inte en myndighet, lagen om offentlighet gäller alltså inte. (undantag vid brottsmisstanke) Interna diskussioner? Skilja på skvaller, konsultation av kollega och kompetensutveckling. FALL tystnadsplikt (BILD 13-21) (Se separat dokument för kommentarer, Projektgrupp Handledare) DISKUSSIONSFRÅGOR (om studenterna önskar)

KORT LAGEN. För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS)

KORT LAGEN. För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) KORT OM LAGEN För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) Lagen om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område (LYHS) Denna lag är

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Två år med en ny apoteksmarknad

Två år med en ny apoteksmarknad Branschrapport 2011 Två år med en ny apoteksmarknad Foto: Benjamin Earwicker, Jakub Krechowicz, Maria Kaloudi, Michael Lorenzo och Christian Svensson TVÅ ÅR MED EN NY APOTEKSMARKNAD ETT KÄMPIGT BOKSLUT

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden 2 (60) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund 2010 Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 1 Utgåva X, 2010 Från den 1 januari 2011 gäller ett nytt system för anmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonal. Disciplinpåföljderna (erinran och varning)

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014

Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Innehåll Förord 1 Inledning 4 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 4 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 4 Checklista kostnader 4 Hushålla med pengar 5 Vad kostar

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Hä nt sen sist. Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i. Läkemedels- och apoteksutredningen

Hä nt sen sist. Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i. Läkemedels- och apoteksutredningen Rapport från Sverige till Nfu i Kolding, Danmark 15-17 aug 2013 Hä nt sen sist Förändringar i den omvärld som förbundet verkar i Läkemedels- och apoteksutredningen Regeringen beslutade den 16 juni 2011

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare.

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare. Första Maj tal. Kamrater, det känns riktigt kul att få stå här i Emmaboda idag och få prata på första maj. De jag hade tänkta prata med er om idag är varför vi inte kan låta Borgarna vinna valet. Men innan

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer