Marks kommun. Granskning av intern kontroll i lönehanteringen Sara Wåhlin Emily Jönsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marks kommun. Granskning av intern kontroll i lönehanteringen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson"

Transkript

1 Marks kommun Granskning av intern kontroll i lönehanteringen Sara Wåhlin Emily Jönsson

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING UPPDRAGSBESKRIVNING METOD OCH AVGRÄNSNING SLUTSATSER ÖVERSIKTLIG INFORMATION ÖVERSIKTLIG INFORMATION OM OMFATTNING ROLLER OCH ANSVARSFÖRDELNING BERÖRDA SYSTEM INFORMATION/RIKTLINJER/POLICIES ÖVERVAKANDE KONTROLLER BEHÖRIGHETER LÖSENORD OCH SÄKERHET TIDRAPPORTERING PLANERING/SCHEMALÄGGNING/FASTSTÄLLANDE AV SCHEMA FLEXTID KOSTNADSERSÄTTNINGAR ARVODEN FÖRTROENDEVALDAS ARVODEN ERSÄTTNING TILL UPPDRAGSTAGARE FÖRÄNDRINGAR I FASTA DATA PERSONALREGISTRET KONTERINGSSTYRNING/ORSAKSKODER LOGGNING OCH UPPFÖLJNING FÖRÄNDRINGAR I ACKUMULATORER LÖNEREVISION LÖNEBEARBETNING UPPFÖLJNING FELLISTOR UTBETALNING UPPDATERING AV HUVUDBOK AVSTÄMNING AV LÖNERELATERADE BALANSKONTON

3 1 Inledning 1.1 Uppdragsbeskrivning Kostnad för löner och lönebikostnader är en betydande del av den totala kostnaden för Marks Kommun. Som ett led i arbetet med att säkerställa att en god intern kontroll upprätthålls i verksamheten har PwC av de förtroendevalda revisorerna i Marks Kommun fått i uppdrag att kartlägga rutiner och kontroller avseende lönehanteringen inom kommunen. Övergripande revisionsfråga är: Innehåller löneprocessen ändamålsenliga och effektiva kontroller för att stödja verksamheten och ge en rättvisande redovisning? Finns det kontroller på plats i lönehanteringen för att säkerställa att de lönetransaktioner som skapas är godkända och riktiga? Nedan beskrivs löneprocessen översiktligt med identifierade kontroller. Eventuell avsaknad av kontroller eller där vi identifierat brister i kontrolldesignen i befintliga kontroller tydliggörs genom observationer med förslag till förbättringar (dessa återfinns i detalj i Appendix). Denna genomgång används med fördel som underlag för vidare arbete med att stärka den interna kontrollen. 1.2 Metod och avgränsning Arbetet har bestått av en kartläggning av löneprocessen och dess rutiner. Kartläggningen skapar förutsättningar för att effektivt verifiera att identifierade nyckelkontroller utförs och därmed öka informationens tillförlitlighet vid bedömning av kommunens räkenskaper. Stickprovsmässig verifiering att kontrollerna utförs som beskrivits ingår ej i detta uppdrag. Processkartläggningen är huvudsakligen baserad på intervjuer med nedanstående personer: Eva Kjellstedt, verksamhetsutvecklare/systemförvaltare Personec P med moduler och Neptune Britt-Marie Nilsson, systemägarens representant Kommunledningskontoret Lena Arvidsson, sektorchef Teknik- och serviceförvaltningen Bedömning av lönerutinens interna kontroll omfattar följande huvudmoment: Registrering av löneuppgifter/avvikelserapportering (godkännande, fullständighet och riktighet i indata) Registervård av fasta data (anställningsavtal, löneuppgifter etc). Översiktlig kartläggning av rutinen för behörighetsadministration (behörighetskontroller) Översiktlig kartläggning av utdata så som betalningsfil och bokföringsfil (godkännande, fullständighet och riktighet i indata) Efter sammanställning av intervjuerna har en analys genomförts med utgångspunkt från intervjuresultatet samt PwC:s erfarenhet från tidigare granskningar av lönerutiner. 3

4 2 Slutsatser Iakttagelser med dess risker för respektive område redovisas under nedanstående avsnitt och är klassificerade enligt en fyrgradig skala. Prioritet Beskrivning Rekommendation 1 Mycket allvarlig och uppenbar brist som Åtgärder bör vidtas omedelbart. kan få allvarliga konsekvenser för verksamheten. 2 Allvarlig brist som på sikt eller i Åtgärder bör planeras omedelbart. kombination med andra brister skulle kunna få konsekvenser för verksamheten. 3 Problem som inte är förenligt med god Åtgärder bör planeras. praxis. 4 Mindre problem eller område där utrymme finns för förbättring. Åtgärder bör beaktas. Vår utgångspunkt är att det är i kommunens intresse att ha en tydlighet kring de rutiner och kontroller som säkerställer en fullständig och riktig redovisning av lönerelaterade transaktioner. I tillägg till detta en i övrig lämplig nivå på den interna kontrollen samt effektiva rutiner. Vår bedömning är att rutinen för lönehanteringen är väl inarbetad och berörd personal är väl insatta inom området. Information är strukturerad och förmedlas till berörda parter till stor del via Intranätet. Kontroller utförs i många fall, dock saknas i vissa fall formalisering och dokumentation av utförda kontroller. Det finns goda förutsättningar för att uppnå god intern kontroll inom lönehanteringen vilket skulle uppnås genom att beakta och åtgärda identifierade brister. Identifierade brister redovisas enligt nedan, för mer detaljerad beskrivning se Appendix 1. Ref. Område Identifierad brist Prioritet 3.2 Roller och ansvarsfördelning Ansvarsfördelning Det saknas ansvarsbeskrivningar för väsentliga roller relaterat till lönehanteringen. 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll Riktlinjer kring intern kontroll Avsaknad av riktlinjer eller brister i kommunikation av instruktioner från nämnden avseende intern kontroll i 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning lönehanteringen. Rimlighetsbedömning löneutbetalning Den kontroll som görs avseende rimlighet av periodens löneutbetalning dokumenteras inte. 5 Behörighetsadministration Uppföljning av behörigheter Det finns ingen formaliserad rutin för att kontinuerligt gå igenom behörigheterna för att säkerställa att personal som slutat inte längre har åtkomst. 5.1 Lösenordsskydd Lösenordsskydd För systemförvaltare, systemägarens representant och löneadministratörer finns det inga krav på lösenordskomplexitet till Personec P eller när byte av lösenord ska ske. 6.1a Schemahantering Rimlighetskontroll sysselsättningsgrad

5 Det saknas kontroll över rimlighet i ändringar i schema som påverkar sysselsättningsgraden och därmed utbetald lön. 6.1b Tidrapportering Oattesterade tidsavvikelser Det saknas formaliserad uppföljning av äldre oattesterade tidsavvikelser. 7 Attest av kostnadsersättningar Attest av kostnadsersättningar Det finns inga beloppsgränser i Självservice i samband med attest och löneavdelningen har inte full insikt i de olika delegationsordningar respektive förvaltning har. 9.1 Nyanställningar Riktighet i anställningsavtal Det finns ingen central uppföljning att anställningsavtal är korrekt ifyllda och godkänns av HR före registrering i personalregistret. 9.3 Förändringar i fasta data Uppföljning av logglistor Alla ändringar i data loggas i Personec P, men loggarna används inte som underlag för uppföljning. 10 Lönerevision Processbeskrivning lönerevision För att tydliggöra processen, olika roller och ansvar vid lönerevision har en processbild upprättats, denna är dock inte godkänd och kommunicerad i organisationen. 11 Lönebearbetning Löner för närstående Det finns inga riktlinjer kring lönehantering för närstående eller familjers lön, om de arbetar i kommunen. 12 Utbetalning Avstämning nettolöneskuld Det görs ingen månatlig avstämning av nettolöneskuldskontot Översiktlig information 3.1 Översiktlig information om omfattning Marks kommun har ca 2800 tillsvidaranställda, visstidsanställda med månadslön samt timanställda motsvarande årsarbetare samt 314 förtroendevalda.. Utöver detta betalas det ut arvoden till uppdragstagare. Totalt sett går det ut ca 4100 lönebesked varje månad ifrån löneavdelningen, motsvarande en månatlig utbetalning på ca miljoner. 3.2 Roller och ansvarsfördelning Medarbetare medarbetare ansvarar för att registrera och lämna in avvikelser i arbetstid gentemot fastställt schema detta görs i Självservice. Medarbetarnas ansvar förtydligas i manual Självservice som finns tillgänglig i portalen. Chefer i Självservice ansvarar chefen för att attestera medarbetarens avvikelser gentemot schemat och attest av personliga utlägg och reseräkningar. Chefens ansvar förtydligas i manual Självservice som finns tillgänglig i portalen. Personalredogörare -I varje förvaltning finns det ett antal personalredogörare (totalt ca 40 st.) som bland annat ska stödja medarbetarna med registrering av tid och scheman i Självservice. Dessa personer är stöd åt cheferna vid upprättande av anställningsavtal samt en brygga mellan chefen och medarbetarna. Personalredogörarnas ansvar förtydligas i manual Självservice som finns tillgänglig i portalen. 5

6 Systemägare för Personec P med moduler Neptune och Självservice. HR-chefen är systemägare och har det övergripande ansvaret. Det finns en dokumenterad ansvarsfördelning mellan systemägare och systemförvaltare. Personalspecialister verksamma ute i respektive förvaltning och HR:s förlängda arm ute i verksamheten. Enligt HR-chefen har personalspecialisternas roller sett olika ut för de skilda förvaltningarna. Sedan 1 maj 2011 tillhör alla personalspecialister den nya personalenheten vid Kommunledningskontoret. Arbete pågår med roll- och ansvarsfördelning. (Se kontroll 3.2 Ansvarsfördelning) Löneadministratörer - ingår i löneavdelningen och är sex personer som arbetar med att registrera personuppgifter, löneförändringar, bearbeta lön och andra lönerelaterade arbetsmoment. Det finns ingen roll- och ansvarsbeskrivning för löneadministratörerna. (Se kontroll 3.2 Ansvarsfördelning) Systemförvaltare Personec P tre personer som ingår i löneavdelningen och ansvarar för uppdateringar av programvaran och tabeller och behörighetsadministration. I rollen som systemförvaltare finns en dokumenterad ansvarsfördelning. Systemtekniker IT-personal som ansvarar för den tekniska driften av berörda lönesystem. 3.3 Berörda system Personec P med modulerna Självservice webb, Förhandling, Förtroendemannarutinen och Utdata implementerades i maj Systemleverantör är Aditro HRM AB. Neptune en applikation för administration av behörigheter. 3.4 Information/Riktlinjer/Policies Löneavdelningen har veckovisa verksamhetsmöten med information och avstämning av lönearbetet. En gång i månaden hålls ett längre verksamhetsmöte där personalen informeras om förändringar i riktlinjer eller utbildas i relevanta områden. Löneavdelningen har även riktade utbildningar till chefer avseende ansvar och arbetsuppgifter i Självservice. Personalredogörare har användarträffar 1 ggr per termin. I kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks Kommun (gäller from ) framgår att det är nämnden som har ansvar för den interna kontrollen inom verksamhetsområden och har skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Under granskningen framkom dock att Teknik- och Servicenämnden inte efterfrågat information eller gett instruktioner om hur arbete med intern kontroll avseende lönehanteringen ska bedrivas. (Se kontroll 3.4 Riktlinjer avseende Intern Kontroll). Det finns en tidplan fastställd och kommunicerad till berörda parter, som rör själva lönebearbetningen och även manualer för användare, chefer och personalredogörare i Självservice. Det finns en tydlig struktur där nyheter och information kommuniceras till berörda parter via Intranätet. Det finns även användarmanualer i detalj för relevanta moment. Det finns även en personalhandbok där riktlinjer och policies beskrivs eller hänvisas till annan plats på Intranätet. 6

7 4 Övervakande kontroller I samband med den definitiva lönekörningen följer systemförvaltarna upp att lönesumman är rimlig för kommunen. Kontroll görs både mot föregående månad eller samma månad föregående år. När en längre retroperiod uppstått i samband med lönerevision kontrolleras lönesumman för de stora förvaltningarna med respektive förvaltningsekonom. En printscreen tas ut och dokumenteras tillsammans med utanordningen för varje månad. Dock dokumenteras inte den rimlighetsbedömning som görs. (Se kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning). 5 Behörigheter Personec P, Självservice och Neptune är de applikationer där kritiska funktioner och data föreligger och där begränsad åtkomst och ansvarsfördelning bör föreligga för att det ska finnas grund för en god intern kontroll. I samband med nyanställning registrerar Kommunikation- och IT-enheten den anställde i AD och skapar ett användar Id. Systemförvaltarna får en behörighetsblankett från anställande chef där önskad behörighetsroll är ifylld och utifrån detta kopplar systemförvaltarna användarid i Neptun till önskad roll. När en anställd slutar ska en blankett fyllas i av närmsta chef och skickas till systemförvaltarna. Utifrån denna blankett tas sedan behörigheterna bort. Ansvaret för att denna blankett fylls i och skickas in ligger hos respektive chef. Det finns ingen formaliserad rutin för att kontinuerligt gå igenom behörigheterna för att säkerställa att personal som slutat inte längre har åtkomst. (Se kontroll 5 Behörighetsadministration) Behörigheter till Personec P De olika rollerna som finns att välja på är Chef, personalredogörare, ekonom och personalspecialist. Det är chefernas ansvar att fylla i rätt roll på blanketten och systemförvaltaren är sen ansvarig för att koppla rätt roll till användarid i Neptun. Det är IT-avdelningen som öppnar upp och stänger ner för externa användare som ska komma åt Personec P, det är enbart systemteknikern som kan se och bestämma vem som får komma in i systemet. Behörigheter till Självservice De roller som förekommer i Självservice är medarbetare, chef och personalredogörare. Det framkom under intervjuerna att det är vanligt förekommande med delat ledarskap inom vissa förvaltningar. Det delade ledarskapet är upplagt i det organisatoriska trädet. Behörigheter till Neptune Till själva behörighetsstyrningssystemet Neptun är det endast systemförvaltarna (tre personer) och två personer på IT-avdelningen som har tillgång. De två personerna på IT använder sig av ett gemensamt inloggnings ID. 7

8 5.1 Lösenord och säkerhet Vid inloggning till kommunens IT-miljö används singel sign on. Detta gäller samtliga anställda med undantag av löneavdelningen (samt systemägare och IT) som istället loggar in lokalt för att komma åt Personec P och Neptun. För singel sign on är lösenordskravet strikt styrt från Kommunikation- och IT-enheten med krav på lösenordskomplexitet och byte var 90:e dag. För lokala användare (systemförvaltare, systemägarens representant och löneadministratörer) finns det inga bestämmelser för hur lösenordskomplexitet till Personec P ska se ut eller när byte av lösenord ska ske. Anställda på löneavdelningen har lösenordsskyddade skärmsläckare som går igång efter att datorn varit orörd i 20 minuter. (Se kontroll 5.1 Lösenordsskydd Personec P). 6 Tidrapportering 6.1 Planering/schemaläggning/fastställande av schema Varje anställd har ett grundschema som vid nyanställning skapas utav personalredogörarna och kopplas till anställningen av löneadministratören. Det finns ett grundschema och ett placeringsschema, ett placeringsschema är ett tillfälligt schema där sysselsättningsgraden inte är densamma som den anställdes normala. Utöver detta har vissa verksamheter också jour- och beredskapsscheman. Det är sysselsättningsgraden enligt grundschemat som styr vad de får för lön. När personalredogörarna har gjort en ändring av schema som påverkar sysselsättningsgraden skall de kontakta löneadministratören och även skicka ett nytt anställningsbeslut för att lönen till den anställde ska bli korrekt. Det finns ingen kontroll som säkerställer att de ändringar som gjorts är korrekta. (Se kontroll 6.1a Rimlighetskontroll sysselsättningsgrad). De anställda inom socialförvaltningen kan även byta pass med varandra vilket inte kräver en attest av chefen. Detta är ett medvetet val då passbyte är vanligt förekommande. Det finns en risk att de anställda arbetar mindre timmar än enligt sysselsättningsgrad, men risken att det blir väsentliga fel är låg och torde vara självreglerande. Varje anställd har tillgång till Självservice via en webbapplikation som finns tillgänglig på kommunens portal. I Personec P har varje anställd ett schema inlagt, vilket läggs in vid nyanställning. De anställda registrerar själva avvikelser i ordinarie schema exempelvis flextid, semester och frånvaro. Dessa uppgifter ska sedan attesteras av behörig chef innan de läses över till Personec P. Det görs inga regelbundna kontroller för att följa upp äldre oattesterade avvikelser. Systemförvaltarna brukar kontrollera detta innan lönerevision men det finns inga formaliserade rutiner eller tydliggörande av ansvar kring detta. (Se kontroll 6.1b Oattesterade tidsavvikelser). 6.2 Flextid Det finns riktlinjer för flexibel arbetstid. Därtill finns flera olika lokala flextidsavtal som slutits av förvaltningarna med olika avstämningsperioder som månads- eller kvartalsavstämning. Där de vanligaste flextidsramarna är +40/-20 eller +20/-20 timmar. 8

9 För anställda med inlöst övertid finns en regel där flextidsramen är +200 timmar med avstämning vid årsskiftet där enbart 40 timmar får föras över till nästkommande år. Automatisk avstämning innebär att överskjutande timmar i förhållande till flextidsramen försvinner. Minussaldo registreras som tjänstledighet med avdrag 1/ Kostnadsersättningar Reseräkning skapas i Självservice, och det finns vissa fält som den anställde måste fylla i för att komma vidare i registreringen av reseräkning. Tillsammans med reseräkningen lämnas kvitton till chefen som ska kontrollera detta innan attest. Attest görs i Självservice. Underlag sparas i tio år hos respektive chef. Det finns inga beloppsgränser i Självservice i samband med attest och löneavdelningen har inte full insikt i de olika delegationsordningar respektive förvaltning har. (Se kontroll 7 Attest av kostnadsersättningar). För hantering av kostnadsersättningar till förtroendevalda se nedan beskrivning. 8 Arvoden 8.1 Förtroendevaldas arvoden Ett arvodesreglemente som reglerar ersättning för förtroendevalda är antaget av kommunsstyrelsen. Kommunalråden, ordförande, vice ordförande, samtliga ledamöter i kommunstyrelsen och facknämndernas arbets- och socialutskott samt i revisionen har fasta arvoden med varierande grad av tjänstgöring. Övriga ersättningar är baserade på mötesnärvaro, förlorad arbetsinkomst, milersättningar och eventuella utlägg. Förtroendevalda väljs per mandatperiod och protokollet från mötet där de förtroendevalda väljs in skickas till lönekontoret och ligger till grund för registrering av personuppgifter. I protokollet finns information gällande vilka som blivit invalda, vilken post de tilldelats och deras arvoden. För att protokollet ska vara giltligt så måste ordförande på mötet signera protokollet. Löneadministratör kontrollerar att protokollet är godkänt av behörig person och registrerar in uppgifterna i Personec P. De förtroendevalda använder inte Självservice utan rapportering sker via nämndsekreteraren. Varje nämndsekreterare begär in intyg för förlorad arbetsförtjänst och räknar fram ersättning utifrån närvaro på möten och ev reseersättningar. Nämndsekreteraren lägger sedan in detta i förtroendemannarutinen och underlaget bearbetas tillsammans med övriga löneunderlag. Efter att den förtroendevaldas mandatperiod tagit slut görs ett avslut i Personec P och ny registrering i de fall omval sker. Själva registreringen sker i Personec P, men alla ändringar sker i förtroendemannarutinen. 8.2 Ersättning till uppdragstagare Löneadministratörerna får in särskilda blanketter från varje förvaltning för utbetalning/kostnadsersättning till uppdragstagare. Exempel på uppdragstagare är gode män, föreläsare, artister, familjehem m.fl. 9

10 Gode män läggs in i Personec P, och får sedan skicka in ett arvodesbeslut som attesteras av överförmyndarsekreteraren. Familjehem hanteras via socialförvaltningen där en personalassistent lämnar in underlag för ersättning. Själva godkännandet av ersättningen sker på socialförvaltningen, när underlaget kommer till lönekontoret är allt redan godkänt och klart att registreras. Kulturförvaltningen är ansvarig för utbetalningsanmodan för föreläsare och artister. De skickar en blankett med information om antal timmar och pris, som sedan skrivs på av chef och personalassistent till lönekontoret. Det finns ingen uppföljning löneavdelningen avseende att kostnadsersättningar är rimliga utan denna uppföljning görs på respektive förvaltning i samband med uppföljning av utfall mot budget. 9 Förändringar i fasta data 9.1 Personalregistret Nyanställning Vid nyanställning skriver anställande chef på anställningsavtalet och skickar i original till löneavdelningen för registrering i Personec P. Löneavdelningen har inte tillgång till alla delegationsordningar och har ingen möjlighet att säkerställa att behörig person har godkänt anställningen. Man gör dock en kontroll av att det är arbetsställets chef eller dess överordnade som har skrivit under. I många fall saknas väsentlig information på anställningsavtalen och löneavdelningen får då be om kompletteringar. (Se kontroll 9.1Riktighet i anställningsavtal). Ändring Det är endast personuppgifter som ändras under verksamhetsåret. Det finns tydliga instruktioner om att löner inte ändras under verksamhetsåret utan endast i samband med lönerevision. Lönetillägg är accepterat under verksamhetsåret. Det finns en blankett Beslut om lönetillägg som alltid krävs som underlag för tillägget. Om den anställde får en ny tjänst eller förändrat ansvar ska nytt anställningsavtal skickas in och i de fall detta påverkar behörighetstilldelningen ska ny blankett skickas in. Avslut av anställning När en anställning avslutas skall en blankett skickas in med information om avgångsorsak och slutdatum. Denna blankett används som underlag för registrering av slutdatum i lönesystemet. I samband med detta låses också behörighetskontot i Neptun av systemförvaltarna. När slutdatum registrerats räknar Personec P automatiskt ut slutlön enligt angivet slutdatum. 9.2 Konteringsstyrning/orsakskoder Systemförvaltaren har kopplat orsakskoder till kontonummer i systemet manuellt. Om något konto tas bort kommer detta generera ett fel i fellistan och systemförvaltaren får sedan ta bort orsakskod och konto manuellt. Det är endast systemförvaltarna som har behörighet att ändra i konteringsstyrningen. 9.3 Loggning och uppföljning Alla ändringar i data loggas i Personec P, men loggarna används inte som underlag för uppföljning. (Se kontroll 9.3 Uppföljning av logglistor). 10

11 9.4 Förändringar i ackumulatorer Det är endast löneadministratörerna och systemförvaltarna som har tillgång till att göra förändringar i ackumulatorer (såsom flextid, komptid och semesterdagar). Alla ändringar i ackumulatorer loggas, men loggarna används inte som underlag för uppföljning. (Se kontroll 9.3 Uppföljning av logglistor). 10 Lönerevision För att tydliggöra processen, olika roller och ansvar vid lönerevision har en processbild upprättats, denna är dock inte godkänd och kommunicerad i organisationen. (Se kontroll 10 Processbeskrivning lönerevision). Chefer rapporterar in de nya lönerna efter avslutad löneförhandling. Denna registrering görs manuellt för varje anställd. Därefter sker det summeringar och kontroller på förvaltnings-, fack- och kommunnivå, dessa kontroller görs i förhandlingsmodulen i Personec. En slutgiltig kontroll av procentuella ökningar per fack görs av HR-chefen före det slutliga godkännandet av lönerna i förhandlingsmodulen. När godkännandet gjorts av HR-chefen ansvarar systemförvaltaren för uppdatering av Personec P. Detta görs först i en testmiljö, som är en direkt spegling av verkligheten och därefter i produktionsmiljön. Uppdateringen resulterar i en fellista där exempel på fel är anställning har upphört eller personen har fått en löneminskning. En kontroll sker av antal inlästa poster mot underlaget i förhandlingsmodulen. Det finns en dokumenterad beskrivning från Aditro av vilka steg som ska utföras av löneavdelningen i samband med lönerevisionen. 11 Lönebearbetning Bearbetning av löner görs dagligen och det finns en fastställd tidplan för när de anställda måste rapportera sin tid och chefer godkänt för att transaktionerna ska komma med i lönebearbetningen. Det finns inga bestämmelser för att personer inte får hantera sina närstående eller familjers lön, om de arbetar i kommunen. Däremot får löneadministratörer inte hantera sin egen lön, utan detta måste någon annan göra. (Se kontroll 11 Löner för närstående). Varje löneadministratör har en checklista som används som stöd i sambad med lönebearbetningen Uppföljning fellistor I samband med lönebearbetningar skapas fel- och varningslistor. Fellistan innehåller fel som måste korrigeras innan den definitiva lönekörningen görs. Felen rättas direkt i systemet allteftersom systemförvaltaren rett ut problemet. Varningslistan innehåller transaktioner som kan vara felaktiga. En varning kan till exempel vara bruttolön överstigande kr eller orimligt semesteruttag. Den definitiva lönekörningen genererar bland annat en betalningsfil (se detaljer kring utbetalning nedan) och en bokföringsfil (se mer kring uppdatering av huvudbok nedan). 11

12 12 Utbetalning Då den definitiva lönekörningen färdigställts skapas en betalningsfil som läggs i en separat mapp. Decapus, ett filhanteringsprogram, flyttar per automatik över filen och skickar till Nordea. Systemförvaltaren loggar in på Nordea med hjälp av en dosa och personligt användarid. På Nordea anger systemförvaltaren att en betalningsfil skickats från Marks kommun och anger totalbeloppet på filen. Nordea mailar en bekräftelse på beloppet som erhållits. Detta mail sparas tillsammans med en intern lönespecifikation från Personec P som redovisar totalsumman enligt lönesystemet. Dessa båda dokument stäms av med avseende på totalbelopp och antal transaktioner och sparas i pärm hos systemförvaltaren. Baserat på dessa båda underlag skapas ett underlag för utanordning som skickas till kassan (ekonomiavdelningen) för utbetalning. Om vissa utbetalningar inte kan göras på grund av att korrekt bankkonto saknas får personerna antingen ett utbetalningskort hemskickat eller så förs pengarna tillbaka till Marks kommun, 3 månader senare. Konto 2919 Nettolön uppdateras i kredit samband med den slutliga lönekörningen och bokas upp i debet när banken bekräftar utbetalningen. Avstämning av konto 2919 mot Intern lönespecifikation från Personec P och mot bankbekräftelse blir en kontroll av att banken betalar ut den summa lönesystemet genererar. (Se kontroll 12 Avstämning Nettolön). 13 Uppdatering av huvudbok I samband med den definitiva lönekörningen skapas också en bokföringsfil. Bokföringsfilen läggs i en separat mapp och hämtas per automatik upp av Decapus som skickar till Economa. Alla transaktioner som saknar korrekt konteringssträng kommer ut på en fellogg som systemförvaltaren på Economa ansvarar för att återrapportera till systemförvaltare lön. Alla poster läses in, även om de är felaktiga. Rättelser sker i efterhand Avstämning av lönerelaterade balanskonton Systemförvaltarna är ansvariga för att stämma av 2919 nettolön, 1611 Reseförskott, 1613 Övriga förskott och 2710 Personalskatt. 12

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Ref. Område Kontroll Identifierad brist Rekommendation Prio

Ref. Område Kontroll Identifierad brist Rekommendation Prio 4.1 Övervakande kontroller Övervakande kontroll för uppföljning av lönekostnader Uppföljning av lönekostnader sker på olika nivåer inom organisationen som en del av uppföljning av utfall mot budget. Respektive

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Härryda kommun. Genomgång av rutiner och kontroller i löneprocessen. Våren 2011

Härryda kommun. Genomgång av rutiner och kontroller i löneprocessen. Våren 2011 Härryda kommun Genomgång av rutiner och kontroller i löneprocessen Våren 2011 Innehållsförteckning 1 SLUTSATSER... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 4 2.2 METOD OCH AVGRÄNSNING... 4 3 ÖVERSIKTLIG

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016 www.pwc.se Granskning av lönehantering Anette Fagerholm Forshaga kommun Januari/2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål...3 1.3. Metod...3

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

..Z.pfuYve.w- GiiSta Svensson

..Z.pfuYve.w- GiiSta Svensson Revisorerna Datum zo15-o6-25 Kommunst,'relsen Kommunfullmiktige - fiir kdnnedom Intern kontroll i den centrala liineprocessen Revisorerna i har gett PwC i uppdrag att genomftira en granskning av kommunsvrelsens

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Marks kommun Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.2 METOD OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering Revisionsrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering Johan Bokinge Karin Norrman Elgh Landstinget i Jönköpings län 2011-10-04 Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Landstinget

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager november 2014 Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anne Elgmark 2014-12-05 KS 2014/1002 50069 Kommunstyrelsen Granskning av lönehanteringen Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets

Läs mer

Anställnings- och avgångsrutiner

Anställnings- och avgångsrutiner Revisionsrapport Anställnings- och avgångsrutiner Malin Andersson Hans Axelsson Inledning/uppdraget Av s revisorer har vi fått i uppdrag att granska om det finns en tillräcklig kontroll av rutiner i samband

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser Uppsala "KOMMUN Kommunrevisionen 2012-12-04 BUK aj>t4~cu~23 UPPSALA KOMMUN Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser U Dnr:, I R : IDDI Angående intern kontroll i redovisningsprocessen PwC har på uppdrag

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Huddinge kommun Granskning av arvoden Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport av granskning av kommunens centrala löneprocess. KS 2015-241

Revisionsrapport av granskning av kommunens centrala löneprocess. KS 2015-241 Beslutsförslag 2015-11-04 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Revisionsrapport av granskning av kommunens centrala löneprocess. KS 2015-241 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Överlämna

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2016-02-08 Admnämnd/2016:1 047 Intern kontroll Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016

Läs mer

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner Intern kontroll lönerutiner år 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Henrik Bergh April 2015 Intern kontroll lönerutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2 1.1. Förslag till åtgärd...3 2. Inledning...5

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 3 november 2016

Läs mer

Granskning av Lönehanteringen

Granskning av Lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar, Revisionskonsult Caroline Liljebjörn, Certifierad kommunal revisor Granskning av Lönehanteringen Hultsfreds kommun Ola Holstein, Risk Manager 15 januari 2015

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2005-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING...3 1.1 Resultat av 2003

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Landstingsservice Avdelning lön och personal Jenny Forss 2014-08-12 Dnr 2014/0299 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Bakgrund EY

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Löner Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5 1.1 REVISIONENS OMFATTNING OCH INRIKTNING...5

Läs mer

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017 Region Gotland Generella IT kontroller Visma och HR Plus Detaljerade observationer och rekommendationer Februari 2017 Fredrik Dreimanis Jonas Leander Innehållsförteckning Sammanfattning av granskningen...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Region Skåne Granskning av IT-kontroller

Region Skåne Granskning av IT-kontroller Region Skåne Granskning av IT-kontroller Per Stomberg Niklas Westerlund Deloitte AB Januari 2016 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier...

Läs mer

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Stadsrevisionen Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda goteborg.se/stadsrevisionen 2 September 2016 En bilaga

Läs mer

Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 1)

Marks kommun Granskning av intern kontroll i inköpsprocessen 2012 Appendix 1 (sidan 1) 3.2 (Från Roller och ansvarsfördelning Roll-/Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till leverantörsreskontrahanteringen. Detta för att säkerställa

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar Sida 1(1) Datum 2017-02-20 Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium BAS-nämnden BKU-nämnden Miljö- och byggnämnden Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Läs mer

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde Bilaga 1d Delrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system Värnamo sjukvårdsområde Innehållsförteckning 1 Granskningsresultat Värnamo sjukvårdsområde 3 1.1 Det finns en landstingsövergripande

Läs mer

Individ. Adress: OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched

Individ. Adress:  OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched Individ Adress: http://beschedheby.sala.se OBS! Ej www Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched AnvändarID Lösenord ditt personnummer, de NIO första siffrorna utan

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehantering

Revisionsrapport Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk Manager Kristianstads kommun December 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Arboga kommun Regler vid ersättning Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Metod och avgränsning... 3 3. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst...

Läs mer

Landstinget Blekinge. Revision av PA-system. Göteborg, 2010-09-23

Landstinget Blekinge. Revision av PA-system. Göteborg, 2010-09-23 Landstinget Blekinge Revision av PA-system Göteborg, 2010-09-23 Sammanfattning Bakgrund Våren 2010 fick Ernst & Young i uppdrag av Landstinget Blekinges revisorer att granska landstingets hantering av

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av lönerutin Revisionsrapport. KPMG AB Karlstad 2012-10-31 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av lönerutin Revisionsrapport. KPMG AB Karlstad 2012-10-31 Antal sidor: 11 ABCD Arvika kommun Granskning av lönerutin Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 2012-10-31 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet. Mars 2005. Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet. Mars 2005. Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson REVISIONSRAPPORT Landstinget Halland Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet Övergripande granskning av rutiner, ansvar m.m. Mars 2005 Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson (1) Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. IT-revision Solna Stad ecompanion

Revisionsrapport. IT-revision Solna Stad ecompanion Revisionsrapport IT-revision 2013 Solna Stad ecompanion Fredrik Dreimanis November 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Avgränsning.3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5 Observationer

Läs mer

Revisionsrapport - Granskning av lönerutinerna

Revisionsrapport - Granskning av lönerutinerna Tillhör AU 66/2008. BILAGA 1 2008-02-18 Dnr: 2008/35 Tore Rova, Personalchef Tel: 0457-618025 E-post: tore.rova@ronneby.se Revisionsrapport - Granskning av lönerutinerna Granskningens beställare och granskningens

Läs mer

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Göran Persson Lingman Per Ståhlberg Certifierade kommunala revisorer Innehåll 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund och uppdrag 4 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå, genomsnittlig månadslön,

Läs mer

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2014-03-31 Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-86961 charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning Syftet

Läs mer

Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess Fredrik Jilmstad Mia Nordblom Erik Sellergren Mars-maj 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion...

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Oskarshamns kommun Caroline Liljebjörn Malin Kronmar

Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Oskarshamns kommun Caroline Liljebjörn Malin Kronmar www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012

Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Linda Yacoub Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012 Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner Granskning av löneprocessen i den gemensamma lönenämnden 12

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Henrik Friang, Risk Manager September

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1

AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 AGDA Webb Enskild användare tidrapportering 1 Innehållsförteckning Enskild användare...2 Tidrapportering...3 Orsakskoder för frånvaro...4 Frånvaro semester...4 Frånvaro sjuk...5 Övertidsersättning...6

Läs mer

Granskning av lönekostnader

Granskning av lönekostnader KPMG Antal sidor: 16 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Vårt uppdrag 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Granskningens genomförande 1 2. Sammanfattning 2 3. Bedömning av den interna kontrollen 3 3.1 Uppgifter i basregistret

Läs mer

Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar

Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Linda Yacoub Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar Botkyrka kommun 2014-02-27 Carin Hultgren Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Botkyrka

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport - Löpande granskning av redovisning av administrativa system - Lönehantering

Yttrande över revisionsrapport - Löpande granskning av redovisning av administrativa system - Lönehantering 1(3) 2011-11-22 LK11-0359 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport - Löpande granskning av redovisning av administrativa system - Lönehantering Inledning Landstingets revisorer har genomfört

Läs mer

Revisionsrapport Lönerutiner Strömsunds kommun Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja,

Revisionsrapport Lönerutiner Strömsunds kommun Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja, www.pwc.se Revisionsrapport Lönerutiner Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja, September 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-09-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2015-09-17 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneuppgifter Grundlista 5. Statistik 6. Godkänna frånvaroärende 7. Godkänna facklig ledighet och nationaldagsledig

Läs mer