Årsredovisning 2006 Bravida AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 Bravida AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 Bravida AB

2 Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg

3 Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig nytta och mervärde. Vi erbjuder både specialistkompetens och helhetslösningar som bygger på enkelhet genom att kombinera lokal närhet med ett skandinaviskt perspektiv. BRAVIDAS AFFÄRSIDÉ

4

5 Innehåll Heltäckande kompetens inom installation Värderingar Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Revisionsberättelse Pro forma redovisning Adresser

6 Heltäckande kompetens inom installation Vi kan el, vs och ventilation Bravida är Nordens största installations- och serviceföretag med kompetenta medarbetare på närmare 150 platser i Sverige, Norge och Danmark. Därmed har vi en unik närhet till kunderna. Vi är det lokala företaget med det stora företagets resurser. Det är ingen slump att vi är störst. Vi är specialister som tar helhetsansvar gentemot kunderna. Tillsammans med våra kunder hittar vi effektiva lösningar och gör ett bra jobb. Det kan gälla allt från design, projekttering och installation till drift, underhåll och service. Bravida samarbetar med arkitekter, byggföretag och grossister inom bygg och teknik. Vi har kunder inom landsting, kommuner, industrier, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Vi arbetar med kontor, industrier skolor, sjukhus, köpcentra, bostäder och infrastruktur. Bravida arbetar lika gärna med både mindre och större uppdrag. Effektiva inköp och avancerad logistik Kunderna drar nytta av vår storlek. Det innebär att vi kan förhandla till oss fördelaktiga avtal, som kommer dem tillgodo. Vi utvecklar våra centrala inköpsrutiner och fokuserar på ett tydligt standardsortiment. Vår storlek ger effektiv logistik, så att allt finns på plats precis i rätt tid när vi genomför ett uppdrag. Kompetens inom el Tekniken inom el och tele utvecklas ständigt, inte minst inom svagströmsområdet. Larm, säkerhet och telefoni blir viktiga komplement till mer traditionella elinstallationer. Det kräver mer och mer tekniskt kunnande och en affärspartner som förstår att sätta in tekniken i ett användarperspektiv. Kompetens inom flera specialområden Bravida Säkerhet är experter på brand- och säkerhetsteknik. Vi tar ansvar för design, projektledning, installation och support. Bravida tar även hand om service och underhåll av systemen för att garantera ett fullgott brandskydd. Det innebär att vi också genomför service och ansvarar för utbildning. Vi ser till att utforma ändamålsenliga system för alla tänkbara skiftande behov. Bravida TSM (Technical Service Management) tar totalansvar för allt som gäller löpande förvaltning av fastigheter. Det kan gälla tillsyn, skötsel, underhåll och moderniseringar. Vi ser till att fastighetens alla tekniska system samverkar på ett optimalt sätt och ger förslag till förbättringar. Bravida Industrifilter är specialiserat på rökgasrening från pannor för värme- och energiproduktion. Vi har även kompetens för att separera gas och stoft från olika industriprocesser. Vi är det lokala företaget med det stora företagets resurser. Kompetens inom vs Bravida samordnar och leder alla typer av projekt inom vsområdet. Det handlar om mycket mer än enbart rördragningar. Vi skapar bra bostads- och arbetsmiljöer. Vi bidrar också till att samhället kan bygga effektiva energi- och miljölösningar och till en fungerande infrastruktur. Våra tekniska lösningar tillför vatten, värme eller kyla. Våra medarbetare har erfarenhet från alla typer av projekt, både stora och små. Bravida står som kvalitetsgarant för hela arbetet och sparar både tid och pengar åt kunderna. Kompetens inom ventilation Kraven på energieffektiv ventilation ökar snabbt. Energikostnaderna står för en allt större del av de totala fastighetskostnaderna. Vi hjälper våra kunder att ta fram energideklarationer utifrån nya krav och förordningar. Vi deltar i projekt som handlar om energiinventering, energieffektivisering och lösningar med funktionsgaranti. 6 6

7 Värderingar vägleder vårt arbete Tydliga värderingar förenklar beslut och underlättar samarbete. Bravidas värderingar utgår från att vi arbetar likadant i alla verksamheter. På så sätt bidrar den interna kulturen till att skapa tydlighet i våra uppdrag. Värderingar skapar vi tillsammans i det dagliga arbetet. Vi stannar upp, reflekterar och ändrar rutiner och arbetsmetoder. Inom Bravida arbetar vi utifrån följande fyra värden: Affärsmässighet Tydligt ansvar för ekonomin Affärsmässighet betyder att i alla delar av verksamheten se möjligheter och hitta vägar som leder företaget framåt. Det innebär också att varje medarbetare tar personligt ansvar genom alla faser i ett projekt från förfrågan till slutfört arbete. Vi följer våra avtal och ger kunden vad vi utlovat. Det som inte är till direkt nytta för kunden är heller inte av intresse för oss. Enkelhet Enhetligt och okomplicerat agerande Med enkelhet menar vi att skapa okomplicerat och enhetligt arbete gentemot kunden. Genom enkla rutiner och arbetsprocesser gör vi den dagliga verksamheten smidig och effektiv. Med hjälp av en enhetlig syn löser varje kontor liknande frågor på samma sätt. Vi arbetar efter mottot: lika behov lika lösning. Kompetens Kunskap, vilja och förmåga Genom att utveckla vårt ledarskap, vår kompetens, kreativitet och servicenivå ger vi våra kunder ökad nytta. Vi ska ligga steget före så att vi är skickligare än andra och tänker i nya banor. Vi samarbetar både mellan kontor och mellan teknikområden. Stil Pålitlighet och uppträdande Vi arbetar med en tydlig egen affärsstil som bygger på pålitlighet och rätt uppträdande. Vi tar personligt ansvar och håller vad vi lovar. För oss är ett vänligt och tillmötesgående sätt en självklarhet när vi möter våra kunder i det dagliga arbetet. Tydliga värderingar förenklar beslut och underlättar sam- arbete. 7 7

8 Förvaltningsberättelse Bravida AB, organisationsnummer (före detta Bravida Holding AB), är ett nybildat svenskt bolag vars första räkenskapsår avslutades Firmanamnet Bravida AB användes tidigare av ett annat koncernbolag som nu namnändrats till Bravida Installation och Service AB, organisationsnummer Bravida AB förvärvade i slutet av 2006 cirka 98 procent av stamaktierna och samtliga preferensaktier i Bravida AS (före detta Bravida ASA, organisationsnummer ) som tidigare var moderbolag i Bravidakoncernen. Den nya Bravidakoncernen som bildades genom förvärvet är en svensk koncern med huvudkontor i Stockholm. Då koncernen är ny finns inga jämförelsetal från föregående år vare sig för koncernen eller för dess moderbolag Bravida AB. För en pro forma redovisning av den underliggande Bravida AS koncernen hänvisas till separat rapport på sidan 31. Allmänt om verksamheten Bravida är Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag med cirka medarbetare på närmare 150 orter i Sverige, Norge och Danmark. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till installation, service, drift och underhåll. Uppdragen riktas främst mot bostäder, kontor, offentliga lokaler, industrier och anläggningar. Den stora geografiska täckningen i Skandinavien utgör en bas för service- och underhållsverksamheten som svarar för procent av Bravidas intäkter. Inom elinstallation erbjuder Bravida kompletta lösningar för belysning, uppvärmning, energiförsörjning, larm, övervaknings- och säkerhetssystem. Svagströmsområdet som är ett segment i snabb tillväxt, är ett viktigt komplement till traditionell starkströmsinstallation. Verksamheten inom vs (värme & sanitet), omfattar kompletta lösningar för vatten, avlopp, energi, värme och kyla. Specialistkompetens finns även för att installera skräddarsydda sprinklersystem, där Bravida har särskild certifiering. Inom verksamhetsområdet ventilation erbjuds behovsanpassade ventilationslösningar samt all teknik som avser luftbehandling, luftkonditionering och klimatisering. Kraven på energieffektiv ventilation ökar snabbt och Bravida utför även energideklarationer och projekt inom energiinventering och energieffektivisering. Bravida har även kompetens inom olika specialområden. Bravida Säkerhet är verksamma inom brand- och säkerhetsteknik. Bravida Technical Service Management erbjuder teknisk fastighetsservice med tillsyn, underhåll och jourverksamhet. Erfator projektledning erbjuder projektledningstjänster inom bygg- och fastighetsbranschen. Verksamheten är organiserad i fem divisioner: division Nord, division Stockholm och division Syd i Sverige samt division Norge och division Danmark. Den operativa ledningen och administrationen sker regionalt. s hu- 8 8 vudkontor är placerat i Stockholm med stödfunktioner som inköp, affärsutveckling, information, HR, IT, juridik, ekonomi och finans. Ägarförhållanden Bravida AB ägs av Scandinavian Installation Acquisition AB, organisationsnummer , som ytterst ägs i sin tur av ett antal investeringsfonder företrädda av Triton Managers II Limited (organisationsnummer ). Triton är ett private equity företag med fokus på investeringar i marknadsledande företag i Norden och tysktalande Europa. Branschfokus inkluderar tjänster och produkter kopplade till byggsektorn. Triton har mer än 1 miljard euro i tillgängligt kapital från nordiska och internationella investerare. Ny koncernstruktur I samband med bildandet av den nya koncernen genomfördes en förändring av den legala koncernstrukturen i syfte att renodla och effektivisera koncernbolagens externa och interna finansiering. Den nya koncernstrukturen framgår av not 10 till balansräkningen.

9 Året i sammandrag Resultat Den nya Bravidakoncernen har konsoliderats från och med den 31 december s resultaträkning omfattar följaktligen endast moderbolagets resultat för 2006 medan dotterbolagen inte ingår i koncernens resultaträkning. För en Pro forma redovisning av den underliggande Bravida AS koncernen hänvisas till separat rapport på sidan 31. Rörelseresultatet uppgick till TSEK och utgjordes av kostnader för rådgivningstjänster i samband med förvärvet av Bravida AS. Resultatet efter finansiella poster var TSEK. Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till TSEK. Kassaflödet från investeringar uppgick till TSEK och utgjordes av förvärvet av aktierna i Bravida AS. Investeringen finansierades genom upptagande av lån och erhållna aktieägartillskott med TSEK. Finansiell ställning Vid förvärvet uppstod en koncernmässig goodwill på TSEK. Goodwillen som är allokerad till de svenska och danska verksamheterna skrivs av på 20 år med början från I samband med ägarförändringen har avtal träffats beträffande ny långfristig rörelsefinansiering för koncernen t o m Finansieringen är kopplad till att vissa finansiella covenants är uppfyllda. Vid årsskiftet uppgick kassa- och bankmedlen till TSEK. I tillägg hade koncernen kortfristiga placeringar och spärrade medel på TSEK. Den utnyttjade checkräkningskrediten uppgick till TSEK. Därtill hade koncernen kortfristiga räntebärande lån på TSEK och långfristiga räntebärande lån på TSEK. Outnyttjade kreditlöften uppgick till TSEK. Det egna kapitalet uppgick till TSEK, vilket innebar en soliditet på 17,0 procent. Orderstock Orderstocken uppgick vid årsskiftet till TSEK. Personal Anställda Antal anställda uppgick vid utgången av året till varav i Sverige, i Norge och i Danmark. Arbetsmiljö En god arbetsmiljö bidrar till större engagemang och trivsel, vilket i sin tur ger mer tillfredställda och effektiva medarbetare. Inom Bravida ges hälsa, miljö och säkerhet hög prioritet. Arbetsmiljöarbetet utvärderas från en helhetssyn och insatsen för en god arbetsmiljö ingår som en del av koncernens koncept för totalkvalitet. Jämställdhet Alla medarbetare inom Bravida skall respekteras och varje medarbetares unika kompetens skall tillvaratas. Att Bravida har en låg andel kvinnor beror huvudsakligen på traditionella yrkesval, vilket innebär att få kvinnor utbildar sig till arbete inom installationsbranschen. Bravida ser det emellertid som viktigt att kvinnor och män ges samma möjligheter till anställning och till personlig utveckling. Bravida arbetar aktivt mot varje form av diskriminering. Rekrytering Rätt kompetens och drivkraft skall alltid efterstävas vid rekrytering så att kompetensen höjs inom aktuellt område. Bravida vill ge möjlighet till goda karriärvägar för skickliga medarbetare, varför internrekrytering eftersträvas. Bravida anställde under året ett antal unga civilingenjörer. Bakgrunden är den spännande utveckling branschen står inför, som kräver kreativa och kompetenta medarbetare, samt att koncernens åldersstruktur visar att behovet av god och kontinuerlig tillförsel av ledare ökar de kommande åren. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Verksamheten har utvecklats positivt under året och den positiva utvecklingen för såväl resultat som kassaflöde bedöms fortsätta under Ett omstruktureringsprogram har pågått under hela 2006, dels med syfte att stoppa förluster för avdelningar som inte når lönsamhetskraven, dels för att utveckla verksamheten genom förbättrade rutiner och arbetsmetoder. En övergripande aktivitet inom programmet är att definiera rätt arbetssätt och stöd för samtliga steg i projektprocessen, från anbud, försäljning, planering och produktion till projektavslut. Omstruktureringsprogrammet bedöms fortsatt ge positiva effekter på resultatutvecklingen under För den norska verksamheten kommer programmet att fortsätta under hela nästa år och in i Gemensamma metoder och koncept håller på att utvecklas för att öka andelen service- och underhållsuppdrag i förhållande till den totala volymen. Bravidas geografiska täckning och närhet till kunderna skapar goda förutsättningar för en positiv utveckling inom detta område. Inom inköp fortsätter arbetet med att teckna fabrikantavtal och koordinera inköpen i syfte att dra nytta av Bravidas samlade inköpsvolym.

10 Marknadsutsikter Marknadsutvecklingen bedöms som fortsatt stark inom Bravidas marknadsområden. Den goda efterfrågan på den skandinaviska marknaden bedöms bestå under Information om risker och osäkerhetsfaktorer Operativa risker Bravidas operativa verksamhet är känslig för förändringar i bland annat volym och marginal. Entreprenadverksamheten är även utsatt för kommersiella och produktionsmässiga risker samt bedömning av projektens resultatprognoser. Bravidas riskexponering är dock inte högre än vad som är normalt för branschen. Kreditrisker Kunder och andra samarbetspartners kreditvärderas i samband med större engagemang. I kombination med en bred kundportfölj innebär detta att risken för stora kundförluster är begränsad. Valutarisker Lån för att finansiera verksamheten i Sverige och Danmark är upptagna i svenska kronor. För den norska verksamheten finns en checkräkningskredit i norska kronor. Inom koncernen förekommer lån mellan länderna. är exponerad för valutakursförändringar i samband med omräkning av de norska och danska räkenskaperna till svenska kronor. Huvuddelen av verksamhetens försäljning och inköp sker i lokal valuta på respektive marknad, vilket gör att transaktionsexponeringen är begränsad. hade vid utgången av 2006 inga anställda. Rörelseresultatet uppgick till TSEK och utgjordes av kostnader för rådgivningstjänster i samband med förvärvet av Bravida AS. Resultatet efter finansiella poster var TSEK. Bolagets kassa och bankmedel uppgick till TSEK. Det egna kapitalet var TSEK vilket gav en soliditet på 28,4 procent. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att moderbolagets fria kapital om kronor disponeras enligt följande: Ökning av aktiekapitalet genom fondemission Balanseras i ny räkning Summa SEK Av koncernens fria egna kapital, SEK, föreslås SEK bli överfört till bundna reserver. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Miljöinformation s verksamhet är inte av sådan omfattning eller art att tillstånds- eller anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens 9 kapitel 6 föreligger. Verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att den inte medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön. För att möta marknadens och kunders krav innehar dotterbolaget Bravida Sverige AB tillstånd till transport av avfall på väg enligt 26 avfallsförordningen (2001:1063). Tillståndet omfattar styckegodstransport av vissa slag av farligt avfall som inte kräver att föraren har ADR-intyg för transporterna. Styrelsens arbete Ett konstituerande styrelsemöte hölls den 28 december 2006 där en arbetsordning för styrelsen antogs. Torbjörn Torell har valts till verkställande direktör för bolaget. En plan föreligger för styrelsemöten

11 Resultaträkning Belopp i TSEK Not Nettoomsättning Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat (EBIT) 1, Resultat från finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat För en pro forma redovisning av den underliggande Bravida AS koncernen hänvisas till separat rapport på sidan

12 Balansräkning Belopp i TSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Pensionstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar och spärrade medel Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 Balansräkning Belopp i TSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier) Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Skulder Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag 20, Lån från aktieägare Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit 20, Fakturerad men ej upparbetad intäkt Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER För en pro forma redovisning av den underliggande Bravida AS koncernen hänvisas till separat rapport på sidan 31. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i TSEK Not Ställda säkerheter Inga För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Aktier i dotterföretag Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Borgensförbindelser till förmån för joint ventures Borgensförbindelser, övriga Summa ansvarsförbindelser

14 Kassaflödesanalys Belopp i TSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar Utlåning till koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna aktieägartillskott Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut För en pro forma redovisning av den underliggande Bravida AS koncernen hänvisas till separat rapport på sidan

15 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i TSEK Not Betalda räntor och erhållen utdelning Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Orealiserade valutakursdifferenser Ej utnyttjade krediter Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till: Förvärv av dotterföretag Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Varulager Rörelsefordringar Likvida medel Summa tillgångar Avsättningar Lån Rörelseskulder Summa avsättningar och skulder Investeringar Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten Påverkan på likvida medel (minus = ökning) Förvärv av dotterföretag Betalt kontant Förvärv via revers

16 Belopp i TSEK om inget annat anges Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer nr 1-29 samt Akutgruppens uttalanden 1-3 och Bolagets säte m. m. Bolaget bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Stockholm i Sverige. Huvudkontorets adress är Mikrofonvägen 28, STOCKHOLM. Rapportering för segment s interna rapporteringssystem är uppbyggt med tanke på uppföljning av avkastningen på koncernens verksamheter i olika geografiska områden varför geografiska områden är den primära indelningsgrunden. Klassificering m. m. Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Värderingsprinciper m. m. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter för en immateriell eller materiell tillgång läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna som överstiger den ursprungliga bedömningen och utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Avskrivningar Avskrivningar baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med eventuella restvärden. Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Avskrivning sker från det datum då tillgångarna är tillgängliga för användning. Goodwill skrivs av på 20 år i koncernen. Övriga immateriella tillgångar skrivs av enligt plan på 5 år. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Byggnader 20 år Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Nedlagda kostnader på annans fastighet Under återstående hyresperiod Immateriella tillgångar En immateriell tillgång redovisas endast när tillgången är identifierbar, kontroll innehas över tillgången och att den förväntas ge framtida ekonomiska fördelar. Goodwill Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärv och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt eventualförpliktelser. Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Övriga immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar som förvärvas av koncernen redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år 3-10 år Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts. Nedskrivningar Nedskrivning prövas av de redovisade värdena för koncernens tillgångar vid varje balansdag för att utröna om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. Vid beräkning av nytt-

17 Belopp i TSEK om inget annat anges jandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats före skatt som är tänkt att beakta marknadens bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den specifika tillgången. Återföring av nedskrivningar En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återföres dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs. Varulager Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier samt lånefordringar. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, samt låneskulder. Finansiella instrument värderas till verkligt värde. En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Likvida medel Likvida medel omfattar kassa, omedelbart tillgängliga banktillgodohavanden samt övriga penningmarknadsinstrument med ursprunglig löptid understigande tre månader. Dessa poster värderas generellt till upplupet anskaffningsvärde. Finansiella placeringar Finansiella instrument som är avsedda att stadigvarande innehas i verksamheten klassificeras som anläggningstillgångar. Finansiella anläggningstillgångar som utgörs av aktier redovisas till anskaffningsvärdet efter eventuella nedskrivningar till verkligt värde. Bedömningen görs aktieslag för aktieslag och en nedskrivning till verkligt värde görs när värdenedgången bedöms vara bestående. Kundfordringar Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Leverantörsskulder Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. Lån Lån redovisas initialt till erhållit belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Efter anskaffningstidpunkten värderas lånen till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades när lånet togs upp. Det innebär att över- och undervärden liksom direkta emissionskostnader periodiseras över lånets löptid. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda redovisas i koncernredovisningen enligt Redovisningsrådets rekommendation RR29, Ersättningar till anställda. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning I Danmark omfattas alla anställda av avgiftsbestämda planer. I Sverige omfattas huvuddelen av de anställda av en avgiftsbestämd plan men många omfattas av en förmånsbestämd pensionsplan. I Norge omfattas i stort sätt alla anställda av en förmånsbestämd pensionsplan. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. s resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. I förmånsbestämda pensionsplaner utgår ersättningar till anställda och före detta anställda baserat på lön vid pensioneringen och antalet tjänsteår. bär risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas. De förmånsbestämda pensionsplanerna är både fonderade och ofonderade. I de fall planerna är fonderade har tillgång

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsrapport 2003 Bravida ASA

Årsrapport 2003 Bravida ASA - 1 - får framtiden att fungera - i din närmiljö Årsrapport 2003 Bravida ASA KOPIA svensk översättning Observera att detta exemplar är en översatt kopia av den norska godkända årsredovisningen för Bravida

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Notförteckning. Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Notförteckning. Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Notförteckning Sidan Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.............. 53 Not 2 Intäkter per väsentligt intäktsslag.................. 58 Not 3 Rapportering per segment......................

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer