CONSTITUTION AND RULES FOR NORDISK SANGERFORBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CONSTITUTION AND RULES FOR NORDISK SANGERFORBUND"

Transkript

1 Page 1 of 6 Originaltext Dessa stadgar är fastställda vid förbundets möte i Åbo, Finland, den 8 Oktober De bygger på tidigare stadgar, antagna den 21 Maj 1956 i Bergen, Norge. English Text The constitution and rules have been adopted at the general meeting of Nordisk Sangerforbund in Turku, Finland, October 8, The base has been the earlier constitution and rules as adopted May 21, 1956 in Bergen, Norway. Förbundets namn och ändamål 1. Förbundets namn är Nordisk Sangerforbund (NSF). I översättning till andra språk lyder förbundets namn: Svenska: Nordiska Sångarförbundet (NSF) Finska: Pohjoismainen Laulajaliitto (PLL) Isländska: Samband Norraenna Karlakóra (SNK) Engelska: Nordic Singers' Association (NSA) Name and objects of the association 1. The name of the association is Nordisk Sangerforbund (NSF). Translated to other languages, the name of the association is: Swedish: Nordiska Sångarförbundet (NSF) Finnish: Pohjoismainen Laulajaliitto (PLL) Icelandic: Samband Norraenna Karlakóra (SNK) English: Nordic Singers' Association (NSA) 2. Förbundets ändamål är att skapa och vidmakthålla kontakt mellan riksförbunden och de enskilda manskörerna i de nordiska och baltiska länderna och att på nordisk basis verka för manskörssången i medlemsländerna. 2. The objects of the association is to create and sustain contact between the national organizations and the individual male choirs in the nordic - baltic countries and, at a nordic level, to encourage male choir singing in the participating countries.

2 Page 2 of 6 Medlemmar 3. Medlemmar i NSF är förbund, som ansluter manskörer, på riksnivå. Endast förbund i de nordiska och baltiska länderna, samt de självstyrande områdena, kan vara medlemmar i NSF. Om det i något land finns flera riksförbund som ansluter manskörer, kan alla vara medlemmar i NSF. Membership 3. Members of NSF are national associations which enrole male choirs. Only associations in the nordic and the baltic countries, including the autonomous territories, may become members of NSF. If there are more than one national association enrolling male choirs, all may become members of NSF. Skulle manskörerna i något land icke företrädas av någon egen organisation, utan endast företrädas av ett större körförbund, vilket organiserar körsång i landet, kan även detta körförbund vara medlem i NSF. Om riksförbund i ett nordiskt eller baltiskt land ej är medlem i NSF, kan enskilda manskörer i detta land direktansluta sig till NSF. Så kan även ske om manskören i fråga vill stödja NSF rent ekonomiskt, med en årlig medlemsavgift. 4. Körförbund, eller enskild manskör, som är berättigad att vara medlem ansöker hos NSF om medlemskap. Beslut om medlemskap kan fattas såväl vid förbundsmöte som vid styrelsemöte. Detta gäller även beslut om utträde / uteslutning. Medlemsförbund, eller enskild manskör, uteslutes, om dess verksamhet eller status strider mot 2 och 3 i dessa stadgar samt om medlemmen inte uppfyller ekonomiska eller andra gemensamt beslutade åtaganden. Om medlemsförbund, eller enskild manskör, önskar utträda ur NSF skall ansökan härom med motivering insändas till förbundet. If the male choirs in a country is not represented by any male choir organization, but only through a major choral organization representing all types of choirs in the country, also this choral organization may be a member of NSF. If a national organization in a nordic or baltic country is not a member of NSF, individual male choirs of this country may become affiliated to NSF. This is also possible if any male choir would like to economically support NSF, by paying an annual fee. 4. Choral associations, or individual male choirs, entitled to become a member, may apply to NSF for membership. Decisions regarding membership may be taken at general meetings and board meetings. This is also valid for request of membership terminations and member dismissals. Member associations, or individual male choirs, will be dismissed, if its activities or status is in violation of 2 and 3 in these rules and if the member is not fulfilling its economical or other mutually agreed committments. If a member association, or individual male choir, wishes to terminate the membership of NSF, a request accompanied with a motivation shall be sent to NSF.

3 Page 3 of 6 Verksamhet och ekonomi 5. Verksamheten inom NSF skall bedrivas enligt följande linjer: a) Information mellan medlemmarna om medlemsförbundens och enskilda manskörers verksamhet och om utvecklingen inom manskörssången i respektive länder. b) Förbundsmöten och styrelsesammanträden. c) Gemensamma aktiviteter, som beslutas av förbundsmöte eller styrelse. 6. Verksamheten inom NSF finansieras genom medlemsavgifter samt på sätt som nedan anges under a - d. Medlemsavgiften skall vara låg och i huvudsak vara avsedd för att täcka kostnader för kontaktverksamhet och information. a) Förbundsmöten finansieras på så sätt att värdlandet täcker kostnaderna för delegaternas måltider, men inte resor och hotell. b) Styrelsesammanträden finansieras på samma sätt. c) Förbundsmöte och styrelsesammanträde förläggs så långt möjligt i anslutning till nationellt eller regionalt sångarmöte i värdlandet. d) Övriga projekt som kan komma att beslutas skall vara finansierade i särskild ordning. Ovanstående gäller endast för nationella förbund, ej för enskilda manskörer. 7. Verksamhetsperioden är tre år, varefter förbundsmöte skall hållas. Perioden kan i särskilt fall förlängas till fyra år, om detta motiveras av att förbundsmöte därmed kan äga rum i samband med en större sångarfest i värdlandet. Om förlängning av verksamhetsperioden önskas, skall förslag härom senast sex månader före ordinarie tidpunkt för förbundsmöte utsändas till medlemmarna och beslut fattas per korrespondens. Activities and Finance 5. The activities in NSF shall be pursued acc. to the following guide lines: a) Information between the members regarding the member associations, and individual male choirs, activities and the development of male choir singing in the respective countries. b) General meetings and board meetings. c) Common activities decided during general meetings or board meetings. 6. The activities in NSF are financed through annual fees and according to the rules below, see a - d. The annual fee shall be small and is mainly intented for covering costs for contacts and information. a) General meetings are financed in a way that the hosting country pays for the costs of the meals of the participants, but not for travel and lodging. b) Board meetings are financed in the same way. c) General meetings and board meetings are, as much as realistically possible, held in connection with a national or regional singers' festival in the hosting country. d) Other projects that may be decided shall be separately financed. The above is only valid for national associations, not for individual male choirs. 7. The work period is three years, after which a general meeting shall be held. The period may in specific cases be prolonged to four years, if this can be motivated by a general meeting in connection with a major singing festival in the hosting country. If an extension of the work period is required, a proposal regarding this shall be sent to all members at the latest six months prior to the ordinary general meeting. The decision will be made by correspondence.

4 Page 4 of 6 Organisation Organization 8. Högsta beslutande organ inom NSF är förbundsmötet. Vid förbundsmöte har varje medlemsförbund en röst. Ett medlemsförbund kan sända en eller flera representanter. Värdlandet har dock ekonomiskt ansvar enligt 6 a endast för en delegat från varje medlemsförbund. Vid lika röstetal i samband med omröstning avgör rösten från mötesordföranden. Enskilda manskörer kan, på egen bekostnad, deltaga på förbundsmöte, där man har yttranderätt men ej rösträtt. Förbundsmötet skall ta ställning till verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för den gångna verksamhetsperioden samt besluta om ansvarsfrihet för Styrelsen, President och General-Sekreterare. 8. The highest decisive authority of NSF is the general meeting. At a general meeting, each member association carries one vote. A member association may send one or more representatives. The hosting country, however, only accepts economical responsibilty acc. to 6a for one representative from each member association. In cases of equal number of votes during a voting, the vote of the chairman of the meeting is decisive. Individual male choirs may, at their own expense, participate at a general meeting, where they are allowed to forward opinions but not to vote. The general meeting shall evaluate the annual reports and the financial accounts for the terminated work period and decide regarding adopting of the reports and accounts, thus granting a discharge to the board, the President and the Secretary-General. För den nya perioden skall förbundsmötet fastställa verksamhetsplan, budget och medlemsavgift samt välja President, Vice President, General-Sekreterare och ytterligare en styrelseledamot från varje medlemsförbund, som inte är representerat av de nyss nämnda funktionerna, samt en revisor. Vid val av President skall tillses att denna post vandrar mellan medlemsförbunden. Till General- Sekreterare väljes företrädesvis en person utanför kretsen av förbundsrepresentanter. Denne person har samma rättigheter som de övriga förbundsrepresentanterna. The general meeting shall establish an activity plan, a budget and the annual fee for the new work period. The meeting shall also elect President, Vice President, Secretary-General and further one board member from each member association, not already represented by the previously mentioned officials, plus an Accountant. When electing President, this function shall rotate between the member associations. The Secretary-General is normally elected as a person outside the representatives of the member associations. This person has the same rights as the other representatives.

5 Page 5 of 6 Kallelse till förbundsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre månader före mötet. I kallelsen skall de ärenden nämnas som redan är kända och medlemmarna uppmanas att inom tre veckor inkomma med eventuella förslag till ytterligare ärenden. Dagordning med bilagor skall utsändas till medlemmarna fyra veckor före förbundsmötet. Medlem som är förhindrad att närvara vid förbundsmöte kan avge sin röst per post, telefax eller E-Post. Sådan röst skall vara General- Sekreteraren tillhanda senast fem dagar före förbundsmöte. The summons to attend a general meeting shall be received by the members no later than 3 months prior to the meeting. In the summons to attend, all items of the agenda presently known, shall be mentioned and the members are requested to add proposals for inclusion in the agenda within three weeks. The agenda, with enclosures, shall be sent to the members no later than four weeks prior to the general meeting. A member who cannot attend the general meeting may give a vote per letter, telefax or e- mail. Such a vote shall be received by the Secretary-General no later than five days prior to the general meeting. 9. Styrelsen leder förbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar och förbundsmötets beslut. Styrelsen består av de ledamöter och funktioner som nämns i 8. President och General-Sekreterare utgör beredande och verkställande utskott. Styrelsen skall särskilt tillvarata och verka för förbundets ändamål, bereda och verkställa beslut fattade av förbundsmötet samt förvalta och utveckla förbundets tillgångar. Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst en gång per år under de år som ligger mellan förbundsmötena. Samtliga sammanträden skall protokollföras. Styrelsen har egen beslutsrätt i frågor som inte enligt dessa stadgar måste avgöras av förbundsmöte. Även i sådana frågor kan styrelsen dock fatta beslut efter delegation från förbundsmöte. 9. The board manages the activities of the association in accordance with this Constitution and Rules and according to the decisions of the general meeting. The board consists of the officials and functions stated in 8. The President and the Secretary-General constitute a preparative and executive committee. The board shall specifically protect and aim for the objects of the association, prepare and execute decisions made by the general meeting and manage and develop the assets of the association. The board meets as required, however at least once per year during the years between general meetings. All meetings shall be recorded. The board may decide in all matters not requiring a general meeting acc. to this Constitution and Rules. Even in these specific cases, the board may make a decision if delegated by the general meeting.

6 Page 6 of 6 Stadgeändring 10. Stadgeändring beslutas av förbundsmötet. För ändring av dessa stadgar krävs att stadgeändringen är upptagen i den kallelse som skall utgå tre månader före förbundsmöte och att mer än hälften av medlemmarna stöder förslaget. Upplösning av förbundet 11. Upplösning av Nordisk Sangerforbund kan beslutas av förbundsmötet. Därvid krävs att frågan om upplösning är upptagen i den kallelse som skall utgå tre månader före förbundsmöte och att samtliga medlemmar är ense om beslutet. I samband med beslut om upplösning av förbundet skall även beslutas om vad som skall ske med förbundets tillgångar samt eventuella skulder och andra åtaganden. Alterations to Constitution and Rules 10. Alterations to Constitution and Rules is decided by a general meeting. For alterations to this Constitution and Rules, the alteration shall be recorded in the summons to attend which is to be sent three months prior to a general meeting and shall be supported by at least half of the members. Dissolution of the association 11. Dissolution of Nordisk Sangerforbund may be decided by a general meeting. For dissolution, this proposal shall be recorded in the summons to attend which is to be sent three months prior to a general meeting and shall be supported by all members. In connection with a decision of dissolution, a decision shall also be made on how to divide the assets of the association, including possible debts and other committments.

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. The English translation of the Swedish text below is an office translation. In the event of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail. VILLKOR FÖR AURIANT MINING AB:S,

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm The Stockholm Association of International Affairs

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm The Stockholm Association of International Affairs Postbeskrivningar English versions further down. Ordförande: Rollen som ordförande innebär främst att tillsammans med föreningens vice ordförande samordna föreningens olika utskott och se till att arbetet

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning Stockholm 2013 SOU 2013:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Ferratum Bank Ltd. Organisationsnummer: C 56251 Adress: Tagliaferro Business Centre, Level 6,

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer