A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare"

Transkript

1 1 (97) Datum Tid Kl Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Underskrifter Sekreterare... Britta Själander Ordförande... Elisabet Lassen Justerare... Kerstin Franzén Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Ulla Johansson

2 2 (97) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Jäv Reservation Anteckning varo ers Ledamöter Elisabet Lassen (S) X Ordförande Vakant Cathrine Näsmark (S) X T.o.m. 174 Marie Dahlqvist (S) X Torbjörn Persson (S) - Tommy Svensson (S) - Thomas Tejle (V) X Bengt Sörlin (M) X R R R T.o.m. 172 Kerstin Franzén (M) X R R R Justerare Monica Tirri (C) - Margareta Alton (MP) X R Gunilla Fluur (VISKB) X R Leif Östberg (FP) X R R R Ersättare John Åberg (S) X X Åsa Sjödén (S) X X Linnea Stenklyft (S) - Annelie Markemo (S) X X Lennart Önblad (S) X X Fr.o.m. 175 Niklas Lind (V) X Marie Hansson (V) X Sven-Olov Gradin (M) X Folke Lindgren (M) X X Fr.o.m. 173 Johan Andersson (C) X X R R R R R Paul Höglund (C) - Anders Bergman (VISKB) X Göran Solsjö (KD) X Val av justerare Kerstin Franzén (M) väljs till justerare.

3 3 (97) Dagordning Ärende Paragraf Sida 1 Val av justerare Anmälan av protokoll Muntliga informationer Motion Ändrade arbetssätt i skolan med hjälp av IT Motion Ta makten över maten i offentlig sektor Motion Förstudie av egen köttproduktion Motion Ombyggnation och underhåll av parkering vid Junsele Djurpark Sammanträdesplan Taxa för kommunens plan- och byggverksamhet, ändring Ny detaljplan omfattande fastigheterna Hamre 3:5, 4:87, 4:90, 5:13, 4:185 och 4: Försäljning av Edsele skola Remiss Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35) Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Kärmsjö, Sollefteå kommun Motion Att bestämma målet för vindkraftsetableringen i Sollefteå kommun Motion Utreda en begränsning av antalet verk i en vindpark till tio Motion Uppsägning av avtal, ingångna och kommande, rörande utvecklingsmedel/vindbonus/bygdemedel Förfrågan om förlängning och medfinansiering av projekt Nya Ostkustbanan

4 4 (97) 18 Redovisning av kvarstående semesterdagar och sparad okompenserad tid Redovisning av personer i arbetsmarknadsåtgärder, praktik.m.m Redovisning av rekrytering av personal till vakant- respektive nyinrättad tjänst samt neddragning av personal Delårsbokslut per Ansökan om utökad budgetram, individ- och omsorgsnämnden Budget 2015 och plan Verksamhets- och ekonomisk uppföljning per Extern förhyrning av skollokaler i Junsele, barn- och skolnämnden Extern förhyrning av inhägnat område med carport och motorvärmaruttag på Hågesta för skidgymnasiets bussar, komplettering av tidigare hyresavtal Delegeringsbeslut Ulla Fors Nilsson, kommunstyrelseförvaltningen, Omsättning av lån på kr på villkor enligt offert från Kommuninvest Avsägelse av uppdrag som ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott Avsägelse av uppdrag som ledamot och ordförande i s personalutskott Anmälan av protokoll Arbetsutskottets protokoll och samt personalutskottets protokoll och teknikutskottets protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

5 5 (97) 152 KS/19/2014 (2.2) Muntliga informationer s beslut Informationerna noteras. Ärendebeskrivning Muntliga informationer lämnas kommunstyrelsen enligt nedan. Flygplatsanalys m.m. Daniel Gustavsson, länsstyrelsen informerar om den analys som länsstyrelsen tillsammans med trafikverket gjort av länets flygplatser. Höga Kusten Airport hade 2013 cirka passagerare. 80 % av resorna var tjänsteresor, en av de högsta andelarna i landet. Flygplatsen omsatte cirka 10,3 mnkr 2013 och får ett statsbidrag på 5,5 mnkr per år. Den 3 december kommer ett flygplatsseminarium att anordnas där målgruppen är politiker och tjänstemän. Inbjudan kommer att skickas ut. Löneanalys Inger Lundberg och Lars-Olov Wengelin, personalenheten informerar om den löneanalys som gjorts. Analysen omfattar tillsvidareanställda som består av 77 % kvinnor och 23 % män. Medellönen för kvinnor är kr och för män kr. Statistiken bygger på de anställdas grundlön/månadslön. Löneanalysen är en grund för det fortsatta arbetet med att redovisa och analysera lönerna på ett systematiskt sätt. Löneanalysen innehåller viss jämförande lönestatistik för att underlätta framtida löneöversynsförhandlingar. Näringslivsavdelningen Tomas Falkensson, Tomas Östlund och Cathrine Johansson informerar om pågående verksamheter inom näringslivsavdelningen; besöksnäring, distansoberoende tjänsteverksamhet, stöd till företag, handeln, rekrytering av företag och främjande av nyföretagande, insatser för förbättrat företagsklimat m.m.

6 6 (97) Forts. 152 Rekrytering av chefer till nya organisationen Johnny Högberg informerar. Följande chefstjänster är tillsatta och förhandlade med facken. Medborgarservice Örjan Abrahamsson Produktion Hans-Åke Eriksson och Lena Andersson Gemensam service Tomas Alsfjell tillsammans med kommunchefen Personalchef Lars-Olov Wengelin Ekonomichef Niklas Nordén IT-chef Mikael Näsström Hotell Hallstaberget Ordföranden meddelar att förhandlingar pågår med entreprenören om försäljning av byggnader och arrende av mark. Ärendet kommer att behandlas av styrelsen och fullmäktige i november.

7 7 (97) 153 KS/204/2014 (13) Motion Ändrade arbetssätt i skolan med hjälp av IT s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta: Motionen anses besvarad. Reservation Bengt Sörlin (M), Kerstin Franzén (M), Johan Andersson (C), Leif Östberg (FP). Ärendebeskrivning Bengt Sörlin (M) har lämnat följande motion till fullmäktige: Sollefteå kommun har ett antal mindre skolor utspridda på en relativt stort geografiskt yta. Vi ser att elevernas resultat försämras vilket är oroväckande. Ett av kommunfullmäktiges övergripande mål är att andelen högstadieelever som lämnar grundskolan med betyg som gör att de kan söka gymnasieutbildning skall öka. Förutom ekonomiska resurser kan ändrade arbetssätt inte minst med hjälp av IT vara en del som gör att detta mål kan uppnås. Under ett besök på Resele skola visade arbetsgruppen för Resele skola på några åtgärder som skulle kunna utveckla småskolorna. Att koppla ihop kommunens alla mindre skolor till en, genom att använda IT teknik skulle kunna göra att information och lärarresurser skulle kunna användas på ett mer optimalt sätt. Med detta arbetssätt skulle man dessutom kunna samarbeta med andra skolor förutom kommunens såväl utom som inom Sverige. Med detta arbetssätt kan vi skapa Sveriges största småskola. Därför föreslår jag fullmäktige besluta: - Att uppdra till barn- och skolförvaltningen att utreda hur dessa tankar och väl genomarbetade idéer i Resele kan tas tillvara i hela kommunen för att skapa EN småskola. - Att resultatet av en sådan utredning redovisas för fullmäktige i juni Barn- och skolnämnden har vid två tillfällen yttrat sig varvid bland annat följande framgår.

8 8 (97) Forts. 153 Lagstödet och därmed möjligheten till fjärr- respektive distansundervisning är begränsat. När det gäller språkvalen spanska, franska och tyska är dessa lärarledda genom fjärrundervisning. Även studiehandledning och undervisning i modersmål kan genomföras med sådan teknik. Exempel finns på samarbete mellan skolor via internet inom olika ämnesavsnitt som ett inslag i den reguljära lärarledda undervisningen. Sedan några år finns Sollefteå lärportal som är ett digitalt forum för bland annat planering och bedömning där det också finns möjlighet för lärare att samverka i olika digitala rum. Den teknik som idag finns i skolorna ger stora möjligheter till varierad undervisning oavsett stadium och skolstorlek. I de flesta skolor och förskolor finns interaktiva projektorer i enlighet med IT-plan Ett flertal skolor har också interaktiva whiteboards, så kallade Smartboards, som komplement. Utöver den teknikbaserade delen av undervisningen finns ett antal nätverk som syftar till att stärka samverkan och samarbete mellan lärare och skolor. Nämndens sammanfattande bedömning är att möjligheter finns att på olika sätt samverka i utvecklingen av undervisningen i kommunens skolor. Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen har, i likhet med sitt förra yttrande, ingen avvikande uppfattning i förhållande till barn- och skolnämnden. Nämnden har i enlighet med motionens förslag beskrivit hur informationsteknologi får användas och används i undervisningssyfte i kommunens skolor. Därför anser förvaltningen att motionen får anses vara besvarad. Arbetsutskottets förslag Motionen anses besvarad. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde 1 Arbetsutskottets förslag 2 Bengt Sörlin (M) föreslår bifall till motionen Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

9 9 (97) Forts. 153 Beslutsunderlag Motion från Bengt Sörlin (M) Barn- och skolnämndens protokoll Barn- och skolnämndens protokoll Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

10 10 (97) 154 KS/103/2014 (20.6) Motion Ta makten över maten i offentlig sektor s beslut föreslår fullmäktige besluta 1 Motionens förslag om att upprätta en livsmedelspolicy bifalls. 2 Motionens förslag om en utredning av kostorganisationen bifalls. 3 Motionens förslag om att inrätta en distributionscentral avslås. Reservation Johan Andersson (C) Ärendebeskrivning Maria Wennberg (C) har lämnat en motion till fullmäktige med följande förslag. 1. Sollefteå kommun upprättar en livsmedelspolicy i syfte att höja kvaliteten på maten som upphandlas till de kommunala verksamheterna. Policyn ska utformas så att kommunen kan upphandla livsmedel som är producerade i enlighet med EU:s livsmedelslagstiftning men kompletterat med svensk lagstiftning där den ställer högre krav. 2. utreder kostorganisationen för att göra den kostnadseffektiv, smart och smidig. 3. får i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta en distributionscentral så att små producenter som bara kan erbjuda en produkt ges en reell möjlighet att vara med i upphandlingarna, samtidigt som vi spar på miljön genom att minska transporterna. Barn- och skolnämnden, vård- och äldrenämnden och kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet/upphandling har yttrat sig över motionen. Förvaltningens bedömning 1. Livsmedelspolicy Vid senaste livsmedelsupphandlingen ställdes krav motsvarande svensk djurlagstiftning. Upphandlingen föregicks av flera möten med lokala matproducenter och förutsättningar skapades genom s.k. kombinatorisk upphandling för små leverantörer att lämna anbud på mindre enheter under begränsade tider på året.

11 11 (97) Forts. 154 I upphandlingen användes Miljöstyrningsrådets (MSR) generella krav vilka motsvarar de synpunkter motionen anger beträffande griskött, ägg och mjölk. Vidare ställdes krav avseende djurtransporter, antibiotika, slaktmetoder mm. Idag finns möjlighet att köpa både svenskt och kravmärkt utan att ha begränsat konkurrensen men så sker oftast inte i verksamheten eftersom det innebär en högre kostnad. Barn- och skolnämnden och vård- och äldrenämnden ser inga hinder att tillmötesgå motionens förslag till en livsmedelspolicy i syfte att höja kvaliteten på maten om ekonomin så tillåter. Kommunstyrelseförvaltningen tolkar det som att det innebär behov av ett utökat anslag för kostverksamheten och att det därmed blir en budgetpolitisk fråga. 2. Utreda kostorganisationen Kostverksamheten sker idag i olika delar av organisationen. genom Kostorganisation Västra ansvarar för produktionen av mat till skolor, förskolor och äldreomsorg i kommunens västra delar. Barn- och skolnämnden ansvarar för matproduktionen till skolor och förskolor i kommunens övriga delar. Vård- och äldrenämnden genom kostnämnden och KökEtt ansvarar för produktionen av mat till äldreomsorgens verksamhet utanför västraområdet. I den nya organisationen som gäller från och med finns inte några facknämnder eller fackförvaltningar. All verksamhet samlas då under kommunstyrelsens ansvar. Då kan ställning tas till hur en under kommunstyrelsen samlad kostverksamhet bäst ska organiseras. I den delen anser kommunstyrelseförvaltningen därför att motionen är besvarad. 3. Distributionscentral En distributionscentral kan vara ett sätt att eliminera konkurrensbegränsningar för små lokala företag med höga logistikkostnader. Kommunen har inte en lokal som har kapacitet att hantera både kyl-, frys- och torra varor. Alternativen är då att investera eller hyra lämplig lokal om sådan finns. Dessutom tillkommer egna kostnader för transport från distributionscentralen ut till de olika kostenheterna. Sammantaget innebär detta väsentligt ökade kostnader för kostverksamheten. Av den anledningen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås vad avser skapandet av en distributionscentral.

12 12 (97) Forts. 154 Arbetsutskottets förslag 1 Motionens förslag om att upprätta en livsmedelspolicy bifalls. 2 Motionens förslag om en utredning av kostorganisationen bifalls. 3 Motionens förslag om att inrätta en distributionscentral avslås. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde 1 Arbetsutskottets förslag 2 Johan Andersson föreslår bifall till motionen Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Motion från Maria Wennberg (C) Vård- och äldrenämndens protokoll Barn- och skolnämndens protokoll Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

13 13 (97) 155 KS/56/2014 (2) Motion Förstudie av egen köttproduktion s beslut föreslår fullmäktige besluta: Motionen avslås. Ärendebeskrivning Gunilla Fluur (ViSKB) har lämnat följande motion. Med hänvisning till avslaget KF yrkar Västrainitiativet att kommunen inleder den förstudie som nämndes i avslaget: Som sägs i motionen ha några kommuner i Dalarna planer på att starta egen produktion av kött för sina egna verksamheters behov. Det finns därför anledning att i stället för att göra en egen utredning avvakta resultat och erfarenheter från dessa kommuner innan vår kommun tar ställning till en eventuell egen köttproduktion. Nu finns redovisat i JAK bankens tidning Grus och Guld följande: Sex kommuner i Dalarna har undersökt om de kan köpa kor och låta dem beta på kommunal mark för att hålla landskapet öppet. Korna vill man sedan kunna slakta och servera till skolbarnen. En utredning tillsammans med LRF visar att det inte bör stöta på några juridiska hinder och att man samtidigt skulle komma runt problemen med att upphandla lokalt kött till kommunala kök. Varje kommun skulle då behöva mellan djur. I Borlänge har man redan i flera år serverat barnen köttfärs från kommunala kor. Källa: Dalarnas Tidningar, Upphandling 24. Gunilla Fluur (ViSKB) lämnade i april 2013 en motion till fullmäktige med förslag att kommunen skulle inleda ett arbete för att - säkerställa kontrollen av det kött som serveras på våra kommunala skolor och äldreboenden genom att utreda förutsättningar för egen kommunal köttproduktion - kommunen själv äger köttdjuren medan skötsel, slakt och styckning sker enligt LOU - skapa arbetstillfällen och ett öppet landskap. Motionen avslogs av fullmäktige i oktober 2013 med motiveringen att ett projekt med samma idé pågick i några kommuner i Dalarna. Innan vår kommun tar ställning till en eventuell egen köttproduktion ska resultat och utvärdering av detta projekt inväntas.

14 14 (97) Forts har Gunilla Fluur lämnat en ny motion till fullmäktige med förslag att kommunen inleder den förstudie om egen kött produktion som avslogs i den förra motionen. I motionen hänvisas till en artikel i JAK bankens tidning Grus och Guld. Förvaltningens bedömning/förslag Den första motionen avslogs med motiveringen att kommunen ska avvakta resultat och utvärdering av projektet i Dalarna. Kontakt med företrädare för den förstudie som föregått projektet har givit vid handen att någon eller några av de ingående kommunerna ganska nyligt kommit i gång med genomförandet. Något resultat och än mindre någon utvärdering finns därför ännu inte att redovisa varför kommunstyrelseförvaltningen föreslår att den nya motionen ska avslås. Arbetsutskottets förslag Motionen avslås. Beslutsunderlag Motion från Gunilla Fluur (ViSKB) Samhällsbyggnadskontoret/Miljöavdelningens yttrande Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

15 15 (97) 156 KS/291/2011 (20) Motion Ombyggnation och underhåll av parkering vid Junsele Djurpark s beslut föreslår fullmäktige besluta: Motionen avslås. Ärendebeskrivning Jörgen Åslund (VISKB) har lämnat följande motion till fullmäktige. Västrainitiativet för Sollefteås Bästa vill genom denna motion att Sollefteå kommunfullmäktige beslutar om extra medel för omedelbar prioritering av ombyggnation och underhåll av den kommunalt ägda parkeringen vid Junsele Djurpark. Djurparken är vår kommuns största besöksmål och därmed otroligt viktig för kommunens besöks- och turistnäring. Parkeringsmöjligheter och trafiksäkerheten vid parken är idag under all kritik, vilket också har påtalats av Lokala Rådet i Junsele samt Junsele Byalagsforum i motioner till både samhällsbyggnadsnämnden och vår kommunstyrelse. Hur behandlar vi våra viktiga och duktiga entreprenörer och vilka signaler sänder vi ut från politiken när vi prioriterar bort sådana viktiga investeringar på grund av kostnadsskäl? Samtidigt som vi beslutar att lägga nya miljoner på parkeringar för politiker och kommande badgäster???? Därför föreslår vi att: - kommunfullmäktige omgående frigör medel för upprustning av den kommunalt ägda parkeringen vid Junsele Djurpark. Förvaltningens sammanfattning Jörgen Åslund (VISKB) har lämnat en motion till fullmäktige med förslag att kommunfullmäktige omgående frigör medel för upprustning av den kommunalt ägda parkeringen vid Junsele Djurpark. Marken ägs av kommunen men utgör inte allmän platsmark utan är i planen för området definierad som kvartersmark. Kvartersmark är mark som i en detaljplan är avsedd för bebyggelse och anläggningar av olika slag och som inte skall vara allmän plats.

16 16 (97) Forts. 156 Marken utgör parkeringsyta framförallt för besökare till djurparken. Kommunen har därför muntligen erbjudit Junsele Djurpark att överta ägandet och därmed ansvaret för parkeringsplatsen efter att kommunen bekostat en ombyggnad. Något sådant intresse finns inte från Junsele Djurparks sida. Förvaltningens bedömning Marken är i planen definierad som kvartersmark och inte allmän platsmark vilket innebär att kommunen enligt plan- och bygglagen inte har ansvaret för drift och underhåll. Dess huvudsakliga användningsområde är parkering för djurparkens besökare. Djurparken har inget intresse av att ta något ansvar för parkeringen. Förvaltningens förslag Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås. Arbetsutskottets förslag Motionen avslås. Beslutsunderlag Motion från Jörgen Åslund Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

17 17 (97) 157 KS/196/2014 (1) Sammanträdesplan 2015 s beslut för kommunstyrelsen och dess utskott fastställs enligt förslag. 2 föreslår fullmäktige besluta: 2015 för kommunfullmäktiges sammanträden 2015 fastställs enligt förslag. Ärendebeskrivning Ett förslag till sammanträdesplan 2015 har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen. Arbetsutskottets förslag Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Förslag sammanträdesplan 2015 Vecko- Månad dag J F M A M J J A S O N D Kommunfullmäktige må / ti Utskott - Samhällsutveckling må Allmänt ti Vård och omsorg on Unga och lärande to Beslutsunderlag Förslag till sammanträdesplan

18 18 (97) 158 KS/202/2014 (20) Taxa för kommunens plan- och byggverksamhet, ändring s beslut föreslår fullmäktige besluta: Taxa för kommunens plan- och byggverksamhet fastställs enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Ärendebeskrivning Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige i samband men ny plan- och bygglag. Taxan utgick från Sveriges Kommuner och Landstings förslag till plan- och bygglovstaxa med vissa justeringar för att stämma överens med förhållanden i Sollefteå kommun. Den ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder kan göras utan bygglov. Men i de flesta fall krävs en anmälan till kommunen, startbesked innan byggstart och slutbesked innan byggnaden tas i anspråk. Fyra nya åtgärder kan i normalfallet genomföras utan krav på bygglov på en- och tvåbostadsfastigheter: Komplementbyggnader på 25 m² - s.k. Attefallshus Tillbyggnader på 15 m² på en- eller tvåbostadshus Inredande av ytterligare en bostad i ett enbostadshus Byggande av högst två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. En anmälan krävs vid ingrepp i husets bärande konstruktion. Förändringar i taxan ger kommunen möjlighet att ta ut en avgift för anmälan av bygglovsbefriade åtgärder. Hanteringen av de nya anmälningsärendena är liknande som vid ett bygglov. För att kommunen ska ha möjlighet att ta ut en avgift för anmälan av bygglovsbefriad komplementbyggnad, behöver plan- och bygglovtaxan kompletteras. I samband med detta förslås mindre justeringar och ändringar i nuvarande taxa för att få en bättre överenstämmelse mellan avgift och handläggningstid. Flertalet justeringar medför en lägre avgift för sökanden. Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås fastställa förslaget till ändringar i kommunens taxa för plan- och byggverksamhet.

19 19 (97) Forts. 158 Teknikutskottets förslag Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadskontorets skrivelse med förslag till ändrad taxa Teknikutskottets protokoll

20 20 (97) 159 KS/191/2014 (2) Ny detaljplan omfattande fastigheterna Hamre 3:5, 4:87, 4:90, 5:13, 4:185 och 4:189 s beslut uppdrar till samhällsbyggnadskontoret att ta fram ny detaljplan omfattande, helt eller delvis, kommunens fastigheter Hamre 3:5, 4:87, 4:90 och 5:13 samt de privatägda fastigheterna Hamre 4:185 och 4:189. Ärendebeskrivning I syfte att möjliggöra nya företagsetableringar av den typ som kräver nybyggnationer är det en stor fördel om det finns förberedda detaljplanerade industri- och kontorsområden. Inom Sollefteå kommun finns redan i dag mindre markområden som är möjliga att bebygga. Om en etablering skulle kräva större markområden, >20 ha, finns i dagsläget inga områden färdigplanerade. Kommunen har under senaste året varit delaktig i ett länsprojekt som syftar till att undersöka förutsättningar för en etablering av datacenter. Olika utredningar har visat att datacenterindustrin har stora förutsättningar att växa under de närmsta åren. I projektets utredningsfast har också framkommit att regionen erbjuder goda förutsättningar att vara attraktiv för en sådan etablering, bl.a. med anledning av det kalla klimatet och tillgången till stabila el-leveranser. I Sollefteå kommun har bl.a. Hamreområdet i Långsele visats sig ha särskilt goda förutsättningar p.g.a. närheten till älv och kraftledningsnät. I området finns i dagsläget ca 11 ha detaljplanerad mark. Många av de större datacenteretableringar som är under förhandling efterfrågar markområden på 40 ha eller mer. I Hamreområdet finns tillgång till kommunal mark i storleksordningen 50 ha. Förvaltningens bedömning Det länsgemensamma utredningsprojektet gällande datacenteretableringar har visat att det finns en efterfrågan på markområden för etableringar av nya datacenter, samt att regionen har bra förutsättningar för att vara attraktiv etableringsplats. Utredningen har också visat att det krävs att det finns stora markområden med i den portfölj man erbjuder.

21 21 (97) Forts. 159 I Hamre, Långsele, finns ett sådant större markområde som skulle passa bra in i den portfölj av erbjudanden som regionen arbetar vidare med. För att detta ska vara möjligt krävs att en ny detaljplan upprättas. De kommunala fastigheter som omfattas av detta planarbete är Hamre 3:5, 4:87, 4:90 och 5:13, samt fastigheterna Hamre 4:185 och 4:189, som har privata ägare. Av de kommunala fastigheter som planeras ingå i detaljplanen, helt eller delvis, är Hamre 3:5 samt Hamre 5:13 en del av den kommunägda skogen. Skogsmarken är då en del av skogsbruksplanen. Det är främst Hamre 5:13 som har produktiv skogsmark, dock drabbad av stormfällning som är åtgärdad. Önskemål finns om att trädgrupper om 10-tal träd, sparas även inom kommande detaljplan för en trevligare närmiljö. Eventuellt kommande uttag av virke administreras via kommunplaneraren och tillfaller ID Finansiering av planarbetet kan ske inom kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadskontorets budgetramar Kommunstyrelseförvaltningens bedömning Det finns ett stort värde i att fortsätta arbetet med att attrahera nyetableringar till kommunen. En ny detaljplan för Hamreområdet skapar förutsättningar för detta arbete. En ny detaljplan ska naturligtvis ge möjlighet för olika typer av industrier och tjänsteverksamheter, inte bara datacenter. Kommunstyrelseförvaltningens förslag uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ny detaljplan omfattande, helt eller delvis, kommunens fastigheter Hamre 3:5, 4:87, 4:90 och 5:13 samt de privatägda fastigheterna Hamre 4:185 och 4:189. Teknikutskottets förslag uppdrar till samhällsbyggnadskontoret att ta fram ny detaljplan omfattande, helt eller delvis, kommunens fastigheter Hamre 3:5, 4:87, 4:90 och 5:13 samt de privatägda fastigheterna Hamre 4:185 och 4:189. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Teknikutskottets protokoll

22 22 (97) 160 KS/174/2014 (2) Försäljning av Edsele skola s beslut Försäljning av Edsele skola är inte aktuell. Ärendebeskrivning Edsele skola har varit utannonserad för försäljning under sommaren Endast en intressent lade in anbud. Anbudet var under det bokfört värdet på 283 tkr. I Edsele skola bedrivs idag förskola och grundskola F-6. Totalt går 50 elever i skolan och antalet har ökat de senaste åren. Det finns inget som tyder på att elevtillströmningen skulle minska. En försäljning av skolan skulle innebära att skolverksamheten måste flyttas till andra lokaler eller läggas ner. Förvaltningens bedömning Skolverksamheten i Edsele har en hög ambition och verksamheten mår inte bra av att vara ifrågasatt så tillvida att lokalerna eventuellt kan komma att säljas. Skolan behöver få den arbetsro som det skulle innebära om kommunen avvaktar med försäljning av fastigheten några år. Edsele Fastigheter är villig att diskutera ett eventuellt övertagande av lokalerna för att bibehålla skolan men de har inte möjligheter och resurser att göra det de närmaste åren. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Försäljning av Edsele skola avvaktas till Teknikutskottets förslag Försäljning av Edsele skola är inte aktuell. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Teknikutskottets protokoll

23 23 (97) 161 KS/199/2014 (2.9) Remiss Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35) s beslut antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt eget. Ärendebeskrivning Miljödepartementet har inbjudit kommunen att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara departementet tillhanda senast Förslag till synpunkter på förslaget Sollefteå kommun vill påtala vikten av att samtliga myndigheter och berörda instanser tillförs de resurser som krävs för att kunna hantera konsekvenserna av betänkandets förslag. Risken finns annars att andra viktiga frågor och ärenden drabbas negativt om en så stor och genomgripande förändring genomförs. Vidare avstyrker kommunen förslaget om borttagandet av bygdemedlen. Vi anser att förslaget saknar stöd i utredningsdirektiven och att hänsyn inte tas till de konsekvenser som förslaget skulle få. Motiv till kommunens avstyrkan på förslaget att ta bort bygdemedel. a) I uppdraget till utredningen anges att omotiverade skillnader ska tas bort. Samtidigt beskriver utredningen själv vattenverksamhetens särart och därmed indirekt skäl till att det finns motiverade skillnader mellan vattenverksamhet och annan miljöfarlig verksamhet. Inte heller finns förslaget att ta bort bygdemedlen någonstans i direktiven till utredaren. b) Att medel av detta slag inte finns i motsvarande lagstiftning för annat än vattenkraft är inte ett motiv för ett borttagande. Landskapet har på många ställen förändrats och fortsätter att förändras till följd av vattenregleringen. Stora sjöar förvandlas till stenöknar och stränder förändras radikalt. Detta är exempel på sådant som skapar en stor skillnad med annan miljöfarlig verksamhet. Det är inte bara en fråga om risker för miljöpåverkan utan vattenverksamhet är per definition en manipulation av den fysiska miljön.

24 24 (97) Forts. 161 c) Att få lagstiftningen likformig med lagstiftningen för andra verksamheter synes inte heller vara något sakskäl som stödjer ett borttagande. I utredningen konstateras det att systemet fungerar och att alla berörda parter vill ha kvar dagens system. När både parter och oberoende experter är eniga i en fråga är det märkligt att utredaren trots detta lägger fram ett förslag för borttagande av bygdemedlen. d) Utredningen föreslår att bygdeavgiftsmedlen avskaffas och att ersättning ska sökas enligt miljöbalken när omprövning görs. Detta kräver att de mycket omfattande och bestående miljökonsekvenser som vattenkraften medför genom överdämningar, extremt varierande vattenstånd, mycket begränsande strandförhållanden och andra aspekter, prissätts ur ett övergripande perspektiv innan några omprövningar kan börja göras. Områdena påverkas kontinuerligt hydrologiskt, geologiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och estetiskt. Det är en utmaning att skriva om miljöbalken så att dessa samhällskostnader kan prissättas på ett relevant sätt. e) Sverige har rapporterat till EU att bygdemedlen är en del av den svenska vattenprispolitiken (s 645). Därför kan bygdemedlen inte avskaffas utan en mycket mer djupgående konsekvensanalys och utan ett förslag för dess ersättning. f) Sollefteå kommun anser att det är beklämmande att utredaren skriver att behovet av bygdemedel kan ifrågasättas. Tvärtom har medlen en stor betydelse för bygder där vattenkraften utvinns. Det handlar nästan uteslutande om glesbygder där resurserna är nödvändiga för samhället och där kommunerna inte har möjlighet att kompensera borttagandet av bygdemedel. Utredaren har inte undersökt vilka effekter ett avskaffande av bygdemedlen skulle få. Utredaren har inte heller tagit hänsyn till att vattenkraftens utbyggnad medfört ett betydande intrång i dessa bygder. Sammantaget anser Sollefteå kommun att det är såväl omotiverat som skadligt för förtroendet för staten att avskaffa den lilla ersättning som dessa bygder ändå får för det stora intrånget i miljön. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Förvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

25 25 (97) 161 Teknikutskottets förslag Förvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Teknikutskottets protokoll

26 26 (97) 162 KS/207/2012 (2.9) Begäran om tillstyrkan avseende vindkraft vid Kärmsjö Sollefteå kommun. s beslut föreslår fullmäktige besluta: Sollefteå kommun avstyrker begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraftanläggning vid Kärmsjö. Ärendebeskrivning Bakgrund Det finns i huvudsak fyra olika typer av prövningsklasser för vindkraftverk på land; miniverk, gårdsverk, medelstora anläggningar och stora anläggningar. NordanVind vindkraft ABs ansökan inkom till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation och avser en stor anläggning. En stor anläggning definieras som: 1. Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (MB) prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Enligt miljöbalken måste verksamheter med stor miljöpåverkan ha tillstånd innan de får byggas eller ändras. Vid prövningen tar länsstyrelsen ställning till om bästa teknik kommer att användas och om effekterna på omgivningen och miljön kan accepteras. Om en verksamhet kan tillåtas kopplas tillståndet till villkor, som reglerar utsläpp, buller, avfall, transporter och annan påverkan på omgivningen Från och med den 1 augusti 2009 får länsstyrelsens miljöprövningsdelegation endast ge tillstånd till en vindkraftsanläggning om kommunen tillstyrkt det. Detta är en konsekvens av de förändringar i miljöbalken som trädde i kraft detta datum. Innebörden av det kommunala tillstyrkandebeslutet framgår tydligt i lagrådsremissen: Prövningsmyndigheten får endast ge tillstånd enligt miljöbalken till en anläggning för vindkraft om kommunfullmäktige i den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Miljöprövningsdelegationen begär enligt 16 kap 4 miljöbalken kommunens tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraftsanläggningen vid Kärmsjö

27 27 (97) Forts. 162 Miljöprövningsdelegationen önskar besked om kommunens ställningstagande till etableringen och kommunen svarar på begäran om tillstyrkan i kommunfullmäktige. För att följa den normala beslutsprocessen innebär det att ärendet behandlas av kommunstyrelsens teknikutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sammanfattning Vindkraftprojekt Kärmsjö. NordanVind vindkraft AB:s ansökan omfattar tillstånd till uppförande och drift av maximalt 22 vindkraftverk vid Kärmsjö i Sollefteå kommun. Den planerade vindkraftparken är belägen ca 15 km nordnordväst Junsele och 3,7 km norr och nordväst om Junselevallen. Projektområdet utgörs av 4 separata delområden inom vilket vindkraftverken är fördelade i grupper : 6 st Stuguvattenkälen, 4 st mer sydost Stuguvattenkälen, 4 st Kärmsjöhöjden, 8 st Bodvallberget. Projektet omfattar maximalt 22 vindkraftverk alla belägna inom kommunen. Den maximala totalhöjden på vindkraftverken, det vill säga från botten av tornet till toppen av rotorbladet när det står som högst, kommer att uppgå till maximalt 201 m. Den sammanlagda installerade effekten beräknas till 66 MW. En jämförelse som kan nämnas är att Nämforsens Kraftstation har en installerad effekt på 115 MW. Den beräknade produktionen för hela vindkraftparken uppskattas till ca 155 GWh/år. Detta motsvarar konsumtion av el för ca villor. Projekt Kärmsjö är en del av NordanVind vindkraft AB:s planer på vindkraft i Junsele- Näsåkersområdet. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat tillstyrka begäran om lokalisering av vindkraft vid Salsjö och Ranasjö Intresset för projekt Kärmsjö har varit känt inom kommunen i ett flertal år. Företaget har informerat kommunledningen om sitt intresse för vindkraft, samråd (myndighets- samråd) har genomförts med länsstyrelsen och kommunen och samrådsmöte för allmänheten hölls i Junselevallen. Övrigt Vindkraftprojekt Kärmsjö. Projektet har ett Avtal om anläggningsarrende för vindkraftanläggning med kommunen. Avtalet är ett markupplåtelseavtal med kommunen och den kommunägda skogen som ger en intäkt baserad på produktionen i det fall miljöprövningen ger möjlighet till byggnation av vindkraftverk.

28 28 (97) Forts. 162 Förvaltningens bedömning Projektområde Kärmsjö är till sin helhet lokaliserat inom Sollefteå kommun. Den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommun och verksamhetsområdet Kärmsjö I den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommun antagen av kommunfullmäktige har tio områden lämpliga för storskalig utbyggnad pekats ut. Planen anger även riktlinjer för - Riksintressen - Allmänna intressen - Omgivningspåverkan; Skyddsavstånd till permanentboende och fritidsbebyggelse, Visuell påverkan, Ledningsnät och vägar, Ljud, Skuggor, Reflexer och hinderbelysning, Rennäring, Rörligt friluftsliv och turism, Höga naturvärden, Kulturmiljöer och kulturminnen, Mark- och hydrologi, Farligt avfall, Luftfarten, Säkerhet, Radio och signaltrafik samt Avveckling Miljöprövningsdelegationens Begäran om tillstyrkan avseende Kärmsjö avser en vindbruksetablering inom kommunens s.k. utredningsområden. Kommunens förutsättningar för beslut/avslag vid begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft inom så kallade utredningsområden i den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommun har utretts. En vägledning har behandlats i teknikutskott, kommunstyrelse och beslutats i kommunfullmäktige. Beslutad vägledning utarbetades mot bakgrund av att det inom kommunorganisationen förekom olika tolkningar av fattade beslut avseende den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommun kommunfullmäktiges beslut samt tolkningen av kommunstyrelsens beslut , kommunfullmäktiges beslut samt kommunfullmäktiges beslut Vägledning för beslut/avslag vid begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft inom s.k. utredningsområden i den fördjupade översiktplanen Vindbruk i Sollefteå kommun skall enligt Kommunfullmäktiges beslut handläggas enligt följande.

29 29 (97) Forts Beslut att tillstyrka begäran om lokalisering av vindkraft inom så kallade utredningsområden kan fattas under förutsättning att ansökan uppfyller riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen för vindkraft gällande riksintressen, allmänna intressen och omgivningspåverkan. 2 Inför varje beslut ska en detaljerad nulägesredovisning över vindkraftsetableringarna i kommunen göras. Av denna nulägesredovisning ska bland annat följande framgå: - inom hur stor del av de 10 utpekade områdena i vindbruksplanen intresse för vindbruk finns - inom hur stor del av beslutade alt. nya riksintressen intresse för vindbruk finns - vilket intresse för vindbruk som finns inom de s.k. utredningsområdena - hur de kumulativa effekterna ser ut med utgångspunkt i nulägesredovisningen 3 Med intresse för vindbruk avses att det finns officiellt intresse för etablering; från affärsidé till utredning till ansökan om bygglov, beviljat bygglov, miljöprövningsprocess samt byggande eller färdig byggnation. De viktiga frågeställningarna vid ansökan om etablering av vindkraftanläggning Kärmsjö NordanVind vindkraft AB har lämnat in en tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas den tillståndssökta verksamhetens bedömda inverkan på människors hälsa och på miljön. Det är verksamhetsutövaren som upprättar en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB-n upprättas och bekostas av verksamhetsutövaren och ska ingå i ansökan. Länsstyrelsen har möjlighet att vid behov kräva kompletteringar. En komplettering av tillståndsansökan för Kärmsjö vindkraftsanläggning har lämnats NordanVind vindkraft AB besvarar i denna skrivelse frågorna i kompletteringsyttrandet från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (dnr ). Nordanvind vindkraft AB har under hela utredningsprocessen och arbetet med tillståndsansökan varit medveten om att projektet planeras inom ett s.k. utredningsområde i kommunens fördjupade översiktsplan Vindbruk i Sollefteå kommun.

30 30 (97) Forts. 162 Bolagets ansökan har ambitionen att uppfylla den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommuns riktlinjer avseende riksintressen, allmänna intressen och omgivningspåverkan. Vid inlämnandet av tillståndsansökan samt komplettering av densamma fanns dock ej den av Kommunfullmäktige beslutade Vägledning för beslut/ avslag vid begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft inom s.k. utredningsområden. De viktigaste frågeställningarna vid ansökan om etablering av vindkraft är projektets påverkan på människors hälsa, boendemiljö, naturmiljö inklusive växter, fåglar och däggdjur, kulturmiljö, friluftsliv och besöksnäring samt landskapsbild och på möjligheten att bedriva rennäring. Karta, utdrag ur samrådshandling, visar projektets geografiska placering. Kartan visar även de av kommunen tidigare tillstyrkta projekten avseende begäran om tillstyrkan av lokalisering av vindkraft vid Salsjö samt Ranasjö. (Grön streckad linje är kommungränsen)

31 31 (97) Forts. 162 Karta nedan är utdrag ur komplettering till ansökan med miljökonsekvensbeskrivning visar de fyra delområdena med en ungefärlig placering av vindkraftverken. Övrig Planerad vindkraft i området I de mer sydvästra delarna av kommunen, i förhållande till Kärmsjöprojektet, finns de flesta av de totalt kända planerade vindkraftverken inom kommunen. Den kumulativa effekten av vindkraftetableringar i denna del av kommunen och inom hela kommunen följs inför varje begäran om tillstyrkan av lokalisering av vindkraft. Se bilaga Nuläge karta reviderad augusti 2014.

32 32 (97) Forts. 162 Karta nedan visar de kända intressen som finns i sydvästra delarna av kommunen, väster om Ramsele. Landskapsbild. Vindkraftverk på höjder blir alltid synliga på långt håll och kan påverka landskapsbilden på ett sådant sätt att karaktär och upplevelsevärden av landskapet förändras. Förändringen i landskapsbilden är oundviklig vid all etablering. Det har visat sig att det ofta är en subjektiv bedömning av betraktaren huruvida förändringen är positiv eller negativ. Den visuella påverkan från ett vindkraftverk pågår dock enbart under verkets livstid och upphör när verket monteras ned. Vindkraftanläggning Kärmsjö planeras inom ett kuperat område med berg och kullar och är ett för mellersta och södra Norrland typiskt landskap med milsvida barrskogar. Inom området bedrivs ett aktivt skogsbruk. Område är glest befolkat. Efter en lång känd process ingår en del av kommunägda skogen i naturreservat Kärmsjöbäcken.

33 33 (97) Forts. 162 Vindkraftanläggning Kärmsjö kommer att medföra en förändring av landskapsbilden. Vindkraftverken är lokaliserade till en kuperad skogsmark. Relativt få människor kommer dock att se den förändrade landskapsbilden från sitt boende. Närmaste bebyggelse ligger omkring 1,1 km från vindkraftparken vid Stuguvattenkälen, 3,6 km från Omsjö (anm. ej Omsjö i Näsåker), 3,6 km från Djupbacken, 3,7 km från Vallen, 4,8 km från Västervik, 5,6 km från Ruske och 3,7 km från några stugor/kojor längs Kärmsjöbäcken och Ruskån. Den bebyggelse som kommer att få den största förändringen av landskapsbilden finns vid Stuguvattenkälen, Vallen och Ruske. Från bebyggelse längs Betarsjöns strand kommer delar av vindkraftparken att synas vid Hälleberget, Rusksand och Hålla men då på minst 7 km avstånd. Utdrag ur komplettering av ansökan bilaga 2

34 34 (97) Forts. 162

35 35 (97) Forts. 162 /Utdrag ur bolaget komplettering avseende landskapsbild och friluftsliv

36 36 (97) Forts. 162

37 37 (97) Forts. 162

38 38 (97) Forts. 162 Slut på utdrag ur komplettering/

39 39 (97) Forts. 162 Riksintresse - Rennäring Projekt Kärmsjö ligger inom riksintresse rennäring för Vilhelmina södra sameby och Voernes sameby. Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen.. skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. (Miljöbalken kap 3 5) NordanVind vindkraft AB har inbjudit Vilhelmina södra sameby till samråd och ett möte har genomförts i Klimpfjäll. NordanVind vindkraft AB har inbjudit Voernese sameby till samråd och ett möte har genomförts i Sollefteå. Efter inlämnandet av tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning konstaterar kommunen att det finns behov av att NordanVind vindkraft AB genomför fördjupade samråd med de berörda samebyarna Vilhelmina södra sameby samt Voernese sameby.

40 40 (97) Forts. 162 Syftet med de fördjupade samråden ska vara att motverka och i möjligaste mån undvika störningar på samebyarnas möjligheter att bedriva fortsatt renskötsel i området, som är klassat som riksintresse rennäring. Det fördjupade samrådet skall ses som en fortsättning på de inledande informationerna/samråden som redovisas i tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen har inväntat resultat från fördjupade samråd för att kunna få kompletterande beslutsunderlag innan begäran om lokalisering av vindkraft behandlas politiskt. s teknikutskott beslutade att sända en skrivelse till NordanVind vindkraft AB samt till Vilhelmina södra sameby och Voernese sameby med en förfrågan om avslutande av påbörjat samråd för vindkraftprojekt Kärmsjö. Svar på skrivelsen har inkommit från dessa och det råder stor oenighet huruvida samråden har slutförts eller om enbart informationer har delats. Sammanfattning av nuläge rennäring Det finns idag inga samarbetsavtal mellan NordanVind vindkraft AB och Vilhelmina södra sameby respektive Voernes sameby i vilka parterna har reglerat frågan om åtgärder och den eventuella kvarstående påverkan som vindkraftsverksamheten, efter föreslagna åtgärder, har på rennäringen. Därmed gör kommunen bedömningen att mark-och vattenområden som har betydelse för rennäringen så långt möjligt inte kan skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Kommunen anser att konsekvenserna av vindkraftpark Kärmsjö skulle ha kunnat regleras med samarbetsavtal samt övriga åtgärder och rutiner mellan verksamhetsutövare och sameby och därmed bli små till måttliga. Förvaltningens försök till sammanfattande bedömning av projekt Kärmsjö Klimat- och miljöeffekter. Positiva konsekvenset bidrar till nationella åtaganden minskade utsläpp av koldioxid och växthusgaser, behovet av att använda fossila bränslen för energiproduktion minskar Uppfyllelse av energimålet. I linje med nationella mål Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen. Positiva konsekvenser Konsekvenser landskapsbild. Måttliga konsekvenser med för ett ingrepp i landskapsbilden men intrycket begränsas av det skogsdominerade landskapet med ett aktivt skogsbruk.

41 41 (97) Forts. 162 Konsekvenser för naturmiljö, växter, fåglar, fauna. Obetydliga konsekvenser. Faktisk markpåverkan är liten de få värdefulla skogsobjekten och våtmarkerna undviks eventuella överfarter tas hänsyn. Naturreservatet Kärmsjöbäcken på bl.a. kommunmark berörs ej. Reservatbildningsprocessen har varit flerårig och kommunen har informerat om möjliga planer på vindkraft på kommunens skogsmark. Konsekvenser på kulturmiljön. Obetydliga konsekvenser. Bedömningen är att varken kulturmiljöer eller fornlämningar kommer att påverkas. De under de senaste året uppmärksammade samiska kulturlämningarna berörs ej. Konsekvenser friluftslivet. Små konsekvenser Möjligheterna att utöva aktiviteter påverkas nästan inte alls, tillgängligheten till området ökar, men upplevelsen av ostördhet kommer dock att förändras för den som rör sig i området. Konsekvenser för användning av naturresurser. Obetydliga konsekvenser. Faktisk markpåverkan liten. Konsekvenser för rennäringen. Konsekvenserna för rennäringen är osäkra. Oenighet angående samrådsgenomförande och resultat av dessa konstateras mellan vindkraftsetablerare och två berörda samebyar inom riksintresse rennäring. Konsekvenser genom ljudutbredning. Obetydliga konsekvenser. Inga rekommenderade riktvärden kommer att överskridas från den. Uppstår besvärande ljud vid uppstart/intrimning av vindkraftverk kommer det at åtgärdas enligt krav i miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd. Konsekvenser genom skuggor och effekter. Obetydliga konsekvenser Inga rekommenderade riktvärden kommer att överskridas från den etablerade vindkraftparken. NordanVind vindkraft AB:s utredningar och bedömning i tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning samt komplettering, visar att planerad vindkraftsetablering medför förhållandevis små konsekvenser. Vindkraftanläggningen kan anläggas och bedrivas utan någon risk för skada av betydelse för människors hälsa, boendemiljö, naturmiljö inklusive växter, fåglar och däggdjur, kulturmiljöer, friluftsliv och besöksnäring. Projektet medför främst påverkan på landskapsbild och rennäring. Landskapsbilden förändras men relativt få människor kommer att se den förändrade landskapsbilden från sitt boende. Rennäringens konsekvenser inom riksintresse rennäring är dock ej klarlagda och åtgärdade på ett tillfredsställande sätt.

42 42 (97) Forts. 162 Förvaltningens bedömning/förslag till beslut Förvaltningsyttrandet bygger på NordanVind vindkraft ABs hela tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning, samt komplettering. Förvaltningsyttrandet bygger vidare på den av kommunfullmäktige antagna fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommun och dess riktlinjer för riksintressen, allmänna intressen och omgivningspåverkan och tillhörande lagstiftning. Detta var också den inriktning bolaget hade vid planering för vindkraftanläggning Kärmsjö. Bolaget har under den fleråriga utrednings- och planeringsprocessen arbetat med kunskapen om att planerat område ligger inom s.k. utredningsområde i kommunens fördjupade översiktsplan Vindbruk i Sollefteå kommun. Med Vägledning för beslut/avslag vid begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft inom s.k. utredningsområden i den fördjupade översiktplanen Vindbruk i Sollefteå kommun kan beslut tas för de s.k.utredningsområdena. I beslutsunderlaget ingår även NordanVind vindkraft AB:s svar på teknikutskottets förfrågan, samt Vilhelmina södra samebys svar samt Voernes samebys svar på samma förfrågan. Det finns idag inga samarbetsavtal mellan NordanVind vindkraft AB och Vilhelmina södra sameby respektive Voernes sameby i vilka parterna har reglerat frågan om åtgärder och den eventuella kvarstående påverkan som vindkraftsverksamheten, efter föreslagna åtgärder, har på rennäringen. Därmed gör kommunen bedömningen att mark-och vattenområden som har betydelse för rennäringen så långt möjligt inte kan skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tillstyrkan av vindkraft vid Kärmsjö avstyrks. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation kommer därefter att genomföra/ej genomföra miljöprövningen. Teknikutskottets förslag Sollefteå kommun avstyrker begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraftanläggning vid Kärmsjö. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Teknikutskottets protokoll

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (11) Datum Tid Kl. 11.00 11.50 Ajournering Kl. 11.35-11.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, stf kommunchef Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.05 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 3 närvarande Jerry Mähler, äldreomsorgschef 3

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.40 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ali Qadir, Hyresgästföreningen Norrland, 33 närvarande Niklas Nordén, förvaltningsekonom,

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt 9919 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.35 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Jerry Mähler, vård- och äldreförvaltningen 1 Närvarande Mikael Holmsten, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin 1 (16) Datum Tid Kl. 14.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Bengt-Åke Biller, kommunchef, 184-194 Britta Själander, sekreterare,

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.55 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 27-28 närvarande Ulf Jonasson, ekonom 27-28 Ulla

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Nilsson och Leif Svensson Vasallen AB 8 närvarande Ulla Ullstein, kommunplanerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2012-08-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 132 Motion om allmänpolitisk debatt 133 Motion om krav på upphandling av livsmedel 134 Skaftåsens vindkraftsanläggning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-05-07 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-13.30 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S) Pauline Stenwall (M)

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Mari Runesson, anhörigkonsulent, administrativt servicecenter 3 närvarande Lotta Berglund,

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Johnny Högberg, kommunchef 27 närvarande Björn Osberg, organisationskonsulent 28 Ulla

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Gunlög Jacobsson (KD) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Gunlög Jacobsson (KD) Siv Sjödin 1(15) Datum Tid 13.30 14.30 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 37-44 Siv Sjödin kvalitets- och utv. chef/sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (20) Datum Tid Kl. 13.00 15.15 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Thomas

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-25 100 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Homström

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 09.00 11.00 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Jonasson, ekonom socialförvaltningen 14 närvarande Ulla Fors Nilsson, chefsekonom

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (57) Datum Tid Kl. 13.00 17.35 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Bengt

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Miljökonsekvensbeskrivning Produktion: Enetjärn Natur AB 2012 2012-06-28 Om dokumentet NV Nordisk Vindkraft

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen.

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen. PROTOKOLL 1(5) Byggnadsnämnden 2008-11-19 Byggnadsnämndens arbetsutskott Au 455 Dnr 85233 Delbetänkande PRÖVNING AV VINDKRAFT (20U 2008:86) Remiss från KS2008/461-40 BESLUT Byggnadsnämnden överlämnar nedan

Läs mer

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer......

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer...... Plats och tid Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Anders Andersson, KD Britt Idensjö, sekreterare Carl-Johan

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Innehållsförteckning Delårsrapport kommunstyrelsen, 2011... 3 Tillförordnad kommundirektör... 4 Tematisk fördjupning av översiktsplan 2003 Tibro kommun -

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(8) Datum Tid 13.00 14.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry Mähler,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl. 14.00-16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-08-31 63 (71) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 31 augusti 2015, kl. 08.00-09.10 Beslutande Leif Skeppstedt (S) ordf Björn Andersson (M) Övriga deltagande Thorsten Schnaars, enhetschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för Samhällsutveckling

Kommunstyrelsens utskott för Samhällsutveckling 1 (13) Datum och tid: kl. 09.00-12:00 Plats Beslutande Junselerummet, Sollefteå kommunhus Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande Örjan Abrahamsson Chef Medborgarservice

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande 1 (10) Datum: Tisdag Tid: 12:00-14:15 Plats: Beslutande: Ramselerummet, kommunhuset Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande: Siv Sjödin Kvalitet-

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Till Länsstyrelsen i Västernorrlands län Miljöprövningsdelegationen ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Sökande: Sandtjärnberget Vindkraft AB, 556849-7035 c/o NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 411 04 Göteborg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE Dnr KS/2015/26 PLANUTREDNING FÖR ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA PLATSER I MÖLLE OCH HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-11-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(15) Datum Tid 09.00 14.15 Plats Beslutande Övriga Närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg NtA 2012-03-20 FALKENBERG 59 Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer