Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr DiarieNr Ärendemening Sid"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde kl i Stora mötet, Koordinaten OBS! Heldag Inge Ståhlgren Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Sid Förmiddag Stora mötet, Koordinaten 1. Arbete med verksamhetsplan Eftermiddag rum 293, Kommunhuset 2. Detaljplan Poppeln 15, Esplananden Ändring av detaljplan Lastudden etapp Ändring av deteljplan Smedbacken, Stjärnholm 5: Femöre 1:19, L Danviksholmen, anmälan svartbygge friggebod Backsippan 1, Hagvägen 8-12, bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt 31 installation av hiss 7. Kråkan 55, Näsuddsvägen 37 A, bygglov för uppförande av inglasad altan Femöre 1:5, Varvsvägen 5, återbetalning av bygglovavgift Jogersö 1:41, Olleviksleden 13, bygglov för uppförande av altan med pool Båken 7, Segelvägen 18, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Verksamhetsplan Ändring av sammanträdesdagar Delgivningar Anmälan delegationsbeslut Balanslista Förvaltningschefens rapport

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr Dnr PLAN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan Poppeln 15, Oxelösund kommun, Södermanlands län 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut * Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Ge Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Poppeln Sammanfattning Fastigheten Poppeln 15 är belägen på Esplanaden 19 har för avsikt att styckas och säljas av Oxelösund kommun. Köpet gäller inte hela fastigheten utan förutsätter att fastigheten kan delas. Detaljplanen syftar därför till att upphäva tomtindelning för att möjliggöra att fastigheten kan styckas och köpet kan genomföras. Planen handläggs med enkelt planförfarande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Fastighetskarta Samy Abu Eid Planarkitekt Beslut till: FÅ: MSF OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

3 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr Dnr PLAN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan Lastudden etapp 2 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Sända framskrivna detaljplan på Samråd 2. Sammanfattning Gällande detaljplan vann lag kraft och är utformad så att det inte går att bilda gemensamhetsanläggning för väg. I planområdet södra del går 270 meter av Lastuddsvägen i planens västra del 145 meter av Tegelbruksvägen. Planen måste därför ändras så att bildandet av gemensamhetsanläggning för väg längst med Lastuddsvägen och Tegelbruksvägen blir möjlig. Enligt gällande översiktsplan så ska enskilt huvudmannaskap eftersträvas i Lastuddsiområdet. Ändringen går alltså i linje med översiktsplanens ambitioner. Den blå markeringen visar Tegelbruksvägen och Lastuddsvägens sträckning genom planområdet. OXL2621 v Ändring av planen syftar också till att minska antalet utformningsbestämmelser. Ändra byggrätten till kvm för att bättre harmonisera med övriga fastigheters längs med Tegelbruksvägen. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

4 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum Dnr PLAN Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Plankarta Planbeskrivning Samy Abu Eid Planarkitekt Beslut till: FÅ: MSF

5 PLANBESKRIVNING 1 (9) Datum Dnr C 3 / 2009 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Plan Samy Abu Eid Detaljplan för Tegelbruksvägen,Latudden etapp 2 Oxelösunds kommun, Södermanlands län. HANDLINGAR: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning OXL100 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

6 Datum Dnr C 8 / (9) PLANBESKRIVNING Planens bakgrund och syfte Planens syfte är att reglera huvudmannaskapet för vägarna Lastuddsvägen och tegelsbuksvägen för att kunna bilda en gemensamhetsanläggning för väg i lastuddsområdet. Gällande detaljplan vann lag kraft och är utformad så att det inte går att bilda gemensamhetsanläggning för väg. I planområdet södra del går 270 meter av Lastuddsvägen i planens västra del 145 meter av Tegelbruksvägen. Planen ändras så att bildandet av gemensamhetsanläggning för väg längst med Lastuddsvägen och Tegelbruksvägen blir möjlig. Gällande detaljplan har ett 20-tal utformningsbestämmelser som inte är tidsenliga. Flertalet av dessa kan inte anses vara nödvändiga begränsningar. Därför tas ett flertal av dessa bort. För den huvudsakliga markanvändning bostäder och natur ändras inte användningsgränserna mot gällande plan. Planområdets läge och area Panområdet är beläget i Lastudden och är cirka kvadratmeter. Inom området finns sex stycken villatomter och naturmark. Markägoförhållande Marken ägs av Oxelösund kommungenom fastigheten stjärnholm 5.1. De sex villatomterna är privatägda.

7 Datum Dnr C 8 / (9) Tidigare ställningstagande Översiktsplan 2010 Enligt gällande översiktsplan så ska enskilt huvudmannaskap eftersträvas i Lastuddsiområdet. Ändringen går alltså i linje med översiktsplanens ambitioner. Inom planområdet finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i form av tegelladan. Gällande Detaljplaner Gällande detaljplan vann laga kraft och har en genomförandetid på 10 år. Angränsande planer är 1789 som vann laga kraft år 2000 och omfattar resterande del av Tegelbruksvägen. Byggrätten ändras till kvm för att harmonisera med denna plan. Förenlighet med Översiktsplanen och Miljöbalken De åtgärder som föreslås i planen är förenliga med gällande översiktsplan. Detaljplanen bedöms inte strida mot andra lagar och förordningar eller föreskrifter, vad gäller lämplig markanvändning eller mot bevakning av riksintressen. Riksintressen Planområdet omfattas inte av några riksintressen. Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

8 Datum Dnr C 8 / (9) Förutsättningar och förändringar Bebyggelse Omgivande områden kallas för Lastudden och är ett gammalt fritidshusområde. Hela Lastudden har idag gällande detaljplaner. Framdragning av vatten och avlopp och bredband kommer att färdigställas under vintern Idag finns därför stora inslag av permanentning och nybyggda hus i Lastudden. Inom planområdet finns det sex stycken villatomer. När gällande plan togs fram 2002 skapades 4 nya tomter. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Inom planområdet finns den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Tegelladan. Byggnaden uppfördes cirka år 1735, något precist årtal är inte dokumenterat. Det är en vacker rödfärgad träbyggnad med säteritak av enkupigt lertegel. Byggnaden innefattade ett tegelbruk med ugn. Tegelbruket användes främst för att producera tegel lokalt till återuppbyggandet av Stjärnholm slott efter branden år Vid denna tid hade bruket en kapacitet på murtegel per år. Efter ett par år ersattes detta tegelbruk av ett större som klarade att producera murtegel och lika många taktegel per år. Teglet lastades vid bryggan vid Lastudden. Teglet såldes sedan till Nyköping, Norrköping och Stockholm. Efter att tillverkningen stadigt minskat vid talet upphörde den vid 1800-talets slut. Tegelladan är belägen ca 300 meter öster om Stjärnholms huvudbyggnad. Tegelladan med omkringliggande område fick bestämmelsen q år vilket innebär värdefull miljö där befintlig byggnad skall behållas oförändrad och underhåll skall ske med ursprungligt material, kulörer och arbetsteknik. Tegelladan

9 Datum Dnr C 8 / (9) Natur Mark och vegetation Området utmed Tegelbruksvägen är i en södersluttning. Terrängen vid Tegelladan är plan men svagt sluttande mot sydväst. Det är tio meters höjdskillnad mellan den högsta och lägsta punkten i planområdet. Nyckelbiotop Alkärr Inom planområdets södra del finns en av skogsvårdsstyrelsen klassad nyckelbiotop. Området är ett så kallat alkärr. Nyckelbiotopen är preciserad som örtrik allund med sump/kärrskog. Biotopens karaktär har kommit till från att det grävdes ut lera till produktionen i Tegelladan och därigenom har de sanka delarna uppkommit. Nyckelbiotopen är en viktig reproduktionslokal för groddjur. Naturområdet norr om nyckelbiotopen föreslås med bestämmelsen NATUR. Vegetationen inom området är blandad med barr och lövträd med rik undervegetation. Naturområdet fungerar som skyddszon till nyckelbiotopen. För att bevara nyckelbiotopen är det viktigt att marken får behållas sank. Gällande plans skydd mot detta ändras inte. Diket och dammen får bestämmelsen b 3 vilket betyder vattenflödet i befintligt dike inte får förändras. Dränering och hårdgjorda ytor kan påverka avrinningen till den nyckelbiotop som finns i södra delen av planområdet. Därför föreskrivs i planen att lokalt omhändertagande av vatten skall förekomma (bestämmelse b 2 ). Inom naturområdet regleras vegetationens bevarande med bestämmelsen n 2 =Träd får ej fällas. Gallring får ske endast så att tillväxten främjas. Bestämmelsen innebär att trädfällning är i princip förbjuden inom dessa partier och att undantagsvis och i fall att ett träds möjligheter att växa störs av omgivande vegetation skall den vegetationen kunna gallras. detaljplanen föreslås bestämmelsen KULTUR/NATUR för området med nyckelbiotopen och Tegelladan. 1:73 1:113 1:119 1:120 1:111 1:65 1:165 1:75 1:79 1:66 Tegelbruksvägen STJÄRNHOLM 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:1 5:4 5:1 5:191 5:192 5:193 5:194 5:195 5:196 Nyckelbiotopens läge inom planområdet

10 Datum Dnr C 8 / (9) Inom planområdet finns åkermark som odlas av en arrendator. Marken förblir mark för odling. Geotekniska förhållanden De geotekniska förhållandena bedöms som goda Radon Undersökning av markradonförekomst inom planområdet har inte genomförts. Förorenad mark Inom planområdet finns inte kännedom om förorenad mark. Strandskydd Planområdet ligger utanför strandskyddat område Fornlämningar Inom planområdet förekommer inga kända fornlämningar. Byggnadsminnen Det finns inga byggnadsminnen inom planområdet.

11 Datum Dnr C 8 / (9) Gator och trafik Parkering, angöring och utfarter Parkering anordnas på den enskilda fastigheten. Tegelbruksvägen är en lokalgata utan genomfartstrafik. Enligt ÖP 2010 ska enskilt huvudmannaskap för vägar eftersträvas i Lastuddsområdet. Därför är planens syfte att möjliggöra att gemensamhetsanläggning för väg kan bildas. Trafiksäkerhet Lastuddsvägen och Tegelbruksvägen är lokalgator där gående och cyklister färdas i blandtrafik med bilar. Vid förbättringar av vägens standard skulle trafiksäkerhetshöjande åtgärder behöva göras, till exempel med en gång och cykelväg. Tillgänglighet Boverkets föreskrifter BFS 2003:19 (HIN 1 enkelt avhjälpta hinder, som gäller i den befintliga publika miljön) och BFS 2004:15 (ALM Tillgängliga platser, som gäller nyanläggning av allmänna platser) skall tillämpas. Buller och Störningar Riksväg 53 och TGOJ-Banan ligger meter från området medför vissa bullerstörningar. Närmast bebyggelsen finns en bred vegitationsridå som avskärmar bullret i viss mån. Även höjdskillnader bidrar. Riktlinjer för buller ska beaktas nogsamt vid byggnation. Skyddsrum Detaljplanområdet innefattas inte i det av kommunfullmäktige beslutade kommunala skyddsrumsområdet. Offentlig och Kommersiell service Den Offentliga och Kommersiella servicen i Oxelösund är i huvudsak samlad kring Oxelösunds centrum cirka fem kilometer från planområdet. Här finns kommunhus, polis, bibliotek och vårdcentral. Den kommersiella servicen är rik och varierande med allt från apotek, systembolag, bank till caféer restauranger och välsorterad dagligvaruhandel. Kollektivtrafik Busshållplatser finns ca 500 m från området. Skola och förskola Skola och förskola finns i Peterslund cirka 3 kilometer bort

12 Datum Dnr C 8 / (9) Idrott och friytor Vid Lastudden och Stjärnholm finns gått om allmänna friytor och strövområden. Närmast idrottsplats finns vid Ramdalen cirka 5 kilometer från Lastudden Teknisk försörjning Vatten, avlopp och energiförsörjning Området är anslutet till det kommunala vatten och avloppsnätet. Dagvatten omhändertas lokalt. Fjärrvärmeledningen ligger ca 750 m (fågelvägen) från planområdet, vid Inskogen. Enskild uppvärmning förutsätts. Avfall och återvinnig Utrymme för hushållsavfall skall lösas inom fastigheten. Fastigheterna inom detaljplaneområdet skall vara utrustade med tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för att möjliggöra en långt gången sortering av de olika avfallsfraktionerna utan risk att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Närmast återvinningsstation finns vid Peterslund cirka 2 kilometer bort.

13 Datum Dnr C 8 / (9) Administrativa frågor Huvudmanskap och ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för de allmänna platserna. Tegelbruksvägen och lastuddsvägen får enskilt huvudmannaskap. Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. Tidsplan Beslut om samråd Beslut om utställning Antagande Laga kraft Oxelösund, den 29 oktober 2012 Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid Planarkitekt

14 3 SAMRÅDSHANDLING PLANKARTA ENKELT PLANFÖRFARANDE PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckningar saknas gäller bestämmelser för hela planområdet. Endast angiven användning är tillåten. 1 3A 5:11 2A 3B Tegelbruksvägen 2B 5A 5B 4A = A E 5:16 = g 5:15 5:12 = : B GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för planområdet Användningsgräns Egenskapsgräns ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser Lokalgata LOKALGATA NATUR Naturområde KULTUR/NATUR Område av särskilt intresse för kultur och natur 7 4B STJÄRNHOLM 5:1 5:4 Kvartersmark B E L UTNYTTJANDEGRAD Bostäder Tekniska anläggningar Odling Minsta respektive största tillåtna fastighetsarea 5:14 BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE g Marken får inte bebyggas Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning NATUR 8 MARKENS ANORDNANDE Mark och vegetation Markens höjd får inte förändras Träd får ej fällas. Gallring får ske endast så att tillväxten befrämjas :17 8 PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE Placering Byggnaderna skall placeras med långsidan parallelt med gatan Utformning II Högsta tillåtna antal våningar (Gäller hela planområdet) Vind får inte intredas för tvåvåningshus (Gäller för hela planområdet) KULTUR/NATUR 8 5 Utseende Fasader skall utgöras av trä (Gäller för hela planområdet) Byggnadsteknik Endast källarlösa hus (Gäller för hela planområdet) LOKALGATA b 2 Lokalt omhändertagande av dagvatten skall tillämpas (Gäller för hela planområdet) 5:22 b 3 Vattenflödet i befintligt dike får inte förändras (Gäller för hela planområdet) 4 Värdefulla byggnader och områden Värdefull miljö. Befintlig byggnad får inte rivas och skall behållas oförändrad. Underhåll skall ske med ursprungliga material, kulörer och arbetsteknik. Huvudbyggnaden får inte rivas. Underhåll skall ske med ursprungliga Lastuddsvägen L material, kulörer och arbetsteknik ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 4 Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vinner laga kraft 1 Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för NATUR och KULTUR. För LOKALGATA kommer att bildas gemensamhetsandläggning. Skala 1:1000 (A2) Plankarta med bestämmelser Särskilt utlåtande Planbeskrivning Fastighetsförteckning Behovsbedömning Grundkartans beteckningar Fastighetsgräns Oxelö 8:50 Fastighetsbeteckning Rutnät Huvudbyggnad, takkontur Huvudbyggnad, husliv Övriga byggnader Skärmtak Staket, mur Häck Barrskog, Lövskog Barr eller lövträd Ägoslagsgräns Dike +14,3 15 Belysningsstolpe Avvägd höjd Körbanekant Körbana kantsten Gångbanekant Nivåkurvor Uppgifter om grundkartan Upprättad år 1971 av Rikets allmänna kartverk ajourförd och kompletterad november 2013 Koordinatsystem i plan SWEREF Höjdsystem RH 00 Mätnoggrannhet:HMK-Ge:D Plannr Detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds kommun, Södermanlands län. Oxelösund 26 november 2013 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid Planarkitekt Planens beteckning Dnr C8/2013 Antagen Laga kraft Plannummer

15 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr Dnr PLAN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan Smedbacken, Stjärnholm 5:1, Oxelösund kommun 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Sända framskrivna detaljplan på Samråd 2. Sammanfattning Gällande detaljplan vann lag kraft och är utformad så att det inte går att bilda gemensamhetsanläggning för väg. Genom planområdet går vägen smedbacken som i gällande plan har kommunalt huvudmannaskap. Planen måste därför ändras så att bildandet av gemensamhetsanläggning för väg längst med Smedbacken blir möjlig. Enligt gällande översiktsplan så ska enskilt huvudmannaskap eftersträvas i Lastuddsiområdet. Ändringen går alltså i linje med översiktsplanens ambitioner. Den blåa ringen visar detaljplanen för Smedbacken OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

16 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum Dnr PLAN Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Plankarta plansamråd Samy Abu Eid Planarkitekt Beslut till: FÅ: MSF

17 PLANBESKRIVNING 1 (6) Datum Dnr C 3 / 2009 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Plan Samy Abu Eid Detaljplan för Smedbacken Oxelösunds kommun, Södermanlands län. HANDLINGAR: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning OXL100 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

18 Datum Dnr C 8 / (6) PLANBESKRIVNING Planens bakgrund och syfte Planens syfte är att reglera huvudmannaskapet för vägen Smedbacken ska kunna bilda en gemensamhetsanläggning för väg i lastuddsområdet. Gällande detaljplan vann lag kraft och är utformad så att det inte går att bilda gemensamhetsanläggning för väg. Planen ändras så att bildandet av gemensamhetsanläggning för väg längst med smedbacken blir möjlig. För den huvudsakliga markanvändning bostäder och natur ändras inte användningsgränserna mot gällande plan. Planområdets läge och area Panområdet är beläget i Lastudden och är cirka 1,5 hektar. Inom området finns sex stycken villatomter och naturmark. Planområdet är beläget i Stjärnholm 250 meter öster om stiftelsegårdens huvudbyggnad. Den blåa ringen visar detaljplanens läge Markägoförhållande Naturmarken ägs av Oxelösund kommun genom fastigheten Stjärnholm 5.1. De sex villatomterna är privatägda. Tidigare ställningstagande Översiktsplan 2010 Enligt gällande översiktsplan så ska enskilt huvudmannaskap eftersträvas i Lastuddsiområdet. Ändringen går alltså i linje med översiktsplanens ambitioner. Inom planområdet finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Gällande Detaljplaner Gällande detaljplan vann laga kraft och har en genomförandetid på 10 år. Det finns inga angränsande detaljplaner

19 Datum Dnr C 8 / (6) Förenlighet med Översiktsplanen och Miljöbalken De åtgärder som föreslås i planen är förenliga med gällande översiktsplan. Detaljplanen bedöms inte strida mot andra lagar och förordningar eller föreskrifter, vad gäller lämplig markanvändning eller mot bevakning av riksintressen. Riksintressen Planområdet omfattas inte av några riksintressen. Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Förutsättningar och förändringar Bebyggelse När gällande plan togs fram fanns 3 befintliga hus med tillhörande uthus. Framtagandet av planen skapade ytterligare 3 tomter. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Planområdet är en del av Stjärnholmsområdet som i sin helhet har höga kulturvärden. De tre äldre byggnaderna inom planområdet har i sig själva kulturhistoriska värden. Vid framtagande av gällande plan skrevs att det är av stor vikt att nybyggnation sker med hänsyn till dessa befintliga värden. Därför infördes särskilda bestämmelser om utformningen och utförandet i planen. Bestämmelserna om utformning och utförande ändras inte, utan förs vidare i detta planförslag Natur Mark och vegetation Planområdet består i huvudsak av kvartersmark. I planområdets norra del finns lite allmän naturmark. Inga särskilda naturvärden finns dokumenterade Geotekniska förhållanden De geotekniska förhållandena bedöms som goda Radon Undersökning av markradonförekomst inom planområdet har inte genomförts.

20 Datum Dnr C 8 / (6) Förorenad mark Inom planområdet finns inte kännedom om förorenad mark. Strandskydd Planområdet ligger utanför strandskyddat område Fornlämningar Inom planområdet förekommer inga kända fornlämningar. Byggnadsminnen Det finns inga byggnadsminnen inom planområdet. Gator och trafik Parkering, angöring och utfarter Parkering anordnas på den enskilda fastigheten. Enligt ÖP 2010 ska enskilt huvudmannaskap för vägar eftersträvas i Lastuddsområdet. Därför är planens syfte att möjliggöra att gemensamhetsanläggning för väg kan bildas. Trafiksäkerhet Smedbacken är en lokalgata där gående och cyklister färdas i blandtrafik med bilar. Smedsbacken trafikmatas via Stjärnholmsvägen. Där färdas också gående och cyklister i blandtrafik med bilar dock skulle trafiksäkerhetshöjande åtgärder behöva göras längs Stjärnholmsvägen., till exempel med en gång och cykelväg. Tillgänglighet Boverkets föreskrifter BFS 2003:19 (HIN 1 enkelt avhjälpta hinder, som gäller i den befintliga publika miljön) och BFS 2004:15 (ALM Tillgängliga platser, som gäller nyanläggning av allmänna platser) skall tillämpas. Buller och Störningar Riksväg 53 och TGOJ-Banan ligger meter från området medför vissa bullerstörningar. En vegitationsridå och markens topografi avskärmar bullret i viss mån. Riktlinjer för buller ska beaktas nogsamt vid byggnation. Skyddsrum Detaljplanområdet innefattas inte i det av kommunfullmäktige beslutade kommunala skyddsrumsområdet.

21 Datum Dnr C 8 / (6) Offentlig och Kommersiell service Den Offentliga och Kommersiella servicen i Oxelösund är i huvudsak samlad kring Oxelösunds centrum cirka fem kilometer från planområdet. Här finns kommunhus, polis, bibliotek och vårdcentral. Den kommersiella servicen är rik och varierande med allt från apotek, systembolag, bank till caféer restauranger och välsorterad dagligvaruhandel. Kollektivtrafik Busshållplatser finns ca 500 m från området. Skola och förskola Skola och förskola finns i Peterslund cirka 3 kilometer bort Idrott och friytor Vid Lastudden och Stjärnholm finns gått om allmänna friytor och strövområden. Närmast idrottsplats finns vid Ramdalen cirka 5 kilometer från Lastudden Teknisk försörjning Vatten, avlopp och energiförsörjning Området är anslutet till det kommunala vatten och avloppsnätet. Dagvatten omhändertas lokalt. Fjärrvärmeledningen ligger ca 750 m (fågelvägen) från planområdet, vid Inskogen. Enskild uppvärmning förutsätts. Avfall och återvinnig Utrymme för hushållsavfall skall lösas inom fastigheten. Fastigheterna inom detaljplaneområdet skall vara utrustade med tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för att möjliggöra en långt gången sortering av de olika avfallsfraktionerna utan risk att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Närmast återvinningsstation finns vid Peterslund cirka 2 kilometer bort.

22 Datum Dnr C 8 / (6) Administrativa frågor Huvudmanskap och ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för de allmänna platserna. Tegelbruksvägen och lastuddsvägen får enskilt huvudmannaskap. Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. Tidsplan Beslut om samråd Beslut om utställning Antagande Laga kraft Oxelösund, den 29 oktober 2012 Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid Planarkitekt

23 10 PLANKARTA GRÄNSBETECKNINGAR Planområdesgräns Användningsgräns Egenskapsgräns SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckningar saknas gäller bestämmelser för hela planområdet. Endast angiven användning är tillåten. 1:38 NATUR 5: ANVÄNDNING AV MARK Allmänna platser LOKALGATA NATUR Kvartersmark B Lokalgata Natur Bostäder Utformning av kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD Största byggnadsarea 10% av fastighetsarean. Endast en huvudbyggnad och två gårdsbyggnader får 9 6A 6B 5:191 6C Smedbacken 5: :193 2 LOKALGATA uppföras. Största bruttoarea för huvudbyggnad 130 kvm och för gårdsbyggnad 40 kvm. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE Marken får inte bebyggas. g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. UTFORMNING; UTFÖRANDE, gäller hela planområdet Minsta resp största taklutning i grader II Högsta antal våningar för huvudbyggnad I Högsta antal våningar för gårdsbyggnad fril Endast friliggande hus v Vind får inte inredas 5:194 Fasadmaterial skall utgöras av träpanel Fasader skall vara målade i faluröd färg 10 5:195 5:196 5 Taktäckningen skall vara rött lertegel Värdefulla byggnader och områden q Värdefull miljö. Ändring av en byggnad får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse Skala 1:1000 (A3) STJÄRNHOLM 5:1 skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid Genomförandetiden är fem år från den dagen planen vinner laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för NATUR och för LOKALGATA kommer att bildas gemensamhetsanläggning. Plankarta med bestämmelser Särskilt utlåtande Planbeskrivning Fastighetsförteckning Grundkartans beteckningar Detaljplan för Smedbacken, STJÄRNHOLM 5:1, 5:191-5:196 Oxelösund kommun, Södermanlands län Planens beteckning Dnr C9/2013 Antagen Oxelö 8:50 Fastighetsgräns Fastighetsbeteckning Rutnät Huvudbyggnad, takkontur Huvudbyggnad, husliv Övriga byggnader Skärmtak Staket, mur Häck Barrskog, Lövskog Barr eller lövträd Ägoslagsgräns Dike +14,3 15 Belysningsstolpe Avvägd höjd Körbanekant Körbana kantsten Gångbanekant Nivåkurvor Uppgifter om grundkartan Upprättad år 1971 av Rikets allmänna kartverk ajourförd och kompletterad november Koordinatsystem i plan SWEREF Höjdsystem RH 00 Mätnoggrannhet:HMK-Ge:D Oxelösund Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid Laga kraft Plannummer Planarkitekt

24 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Dnr BYGG Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dennis Gustafsson Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden FEMÖRE 1:19, Anmälan svartbygge friggebod 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utdöma fastighetsägarna till Femöre 1:19 en byggsanktionsavgift på 0,25 prisbasbelopp motsvarande kronor enligt 11 kap. 51 Plan- och bygglagen (2010:900). Fastighetsägarna är solidariskt ansvariga för betalningen enligt PBL 11 kap. 60. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 2. Sammanfattning Förvaltningen mottog den 5:e augusti 2013 en anmälan om svartbygge för olovligt uppförd friggebod inom fastigheten Femöre 1:19, Lilla Danviksholmen. Friggebodsregeln (som innebär att sammanlagt 15 m 2 friggebodar får byggas utan bygglov inom fastigheten) gäller endast om det redan finns en uppförd huvudbyggnad som kan klassas som bostadshus inom fastigheten. Inom Femöre 1:19 finns idag ingen huvudbyggnad som kan klassas som bostadshus. Det innebär att uppförd friggebod är lovpliktig och har därmed uppförts olovligen. Enligt plan- och bygglagen ska en särskild avgift tas ut när en åtgärd utförs olovligen. Byggsanktionsavgiften för att ha uppfört en komplementbyggnad olovligen är enligt planoch byggförordningen (2011:338, PBF) 0,25 x prisbasbelopp + 0,005 x prisbasbelopp x sanktionsarean Där sanktionsarean avser brutto- eller öppenarea eller en kombination av dessa minskad med 15 m kronor + 222,5 kronor x (15 m 2-15 m 2 ) = kronor. Begäran om yttrande har skickats ut till samtliga ägare (två ägare) av fastigheten Femöre 1:19. Yttrandena ska senast ha inkommit den 9 december Dessa kommer att presenteras inför nämndens sammanträde. OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

25 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum BYGG Lagrum Fastigheten Femöre 1:19 ligger inom ett område som omfattas av detaljplan. Enligt PBL 11 kap. 51 ska byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) om någon bryter mot en bestämmelse. Enligt PBL 9 kap. 2 krävs det bygglov vid nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av byggnad. Enligt PBL 10 kap. 3 får inte en åtgärd påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov, rivningslov, eller en anmälan. Enligt PBL 9 kap. 4 krävs det inte bygglov att i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra en komplementbyggnad som a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte har en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Enligt PBF 9 kap. 6 är byggsanktionsavgiften för att påbörja en nybyggnad som kräver lov innan nämnden har gett ett starbesked för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, Enligt PBF 1 kap. 7 avser sanktionsarea brutto- eller öppenarea eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter. Enligt PBL 11 kap. 53 a får byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Enligt PBL 11 kap. 58 Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. Enligt PBL 11 kap. 60 ska det om det finns två eller flera som är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, vara solidariskt ansvariga för betalningen. 4. Motivering Eftersom den lovpliktiga friggeboden uppförts innan nämnden utfärdat ett beslut om startbesked är detta en överträdelse mot plan- och bygglagen (2010:900). Därför föreslår förvaltningen att utdöma fastighetsägarna till en byggsanktionsavgift på 0,25 prisbasbelopp, motsvarande kronor. Fastighetsägarna är solidariskt ansvariga att betala avgiften.

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

DOM 2013-01-02 Stockholm

DOM 2013-01-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-02 Stockholm Mål nr P 5507-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-25 i mål nr

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer