Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr DiarieNr Ärendemening Sid"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde kl i Stora mötet, Koordinaten OBS! Heldag Inge Ståhlgren Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Sid Förmiddag Stora mötet, Koordinaten 1. Arbete med verksamhetsplan Eftermiddag rum 293, Kommunhuset 2. Detaljplan Poppeln 15, Esplananden Ändring av detaljplan Lastudden etapp Ändring av deteljplan Smedbacken, Stjärnholm 5: Femöre 1:19, L Danviksholmen, anmälan svartbygge friggebod Backsippan 1, Hagvägen 8-12, bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt 31 installation av hiss 7. Kråkan 55, Näsuddsvägen 37 A, bygglov för uppförande av inglasad altan Femöre 1:5, Varvsvägen 5, återbetalning av bygglovavgift Jogersö 1:41, Olleviksleden 13, bygglov för uppförande av altan med pool Båken 7, Segelvägen 18, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Verksamhetsplan Ändring av sammanträdesdagar Delgivningar Anmälan delegationsbeslut Balanslista Förvaltningschefens rapport

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr Dnr PLAN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan Poppeln 15, Oxelösund kommun, Södermanlands län 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut * Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Ge Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Poppeln Sammanfattning Fastigheten Poppeln 15 är belägen på Esplanaden 19 har för avsikt att styckas och säljas av Oxelösund kommun. Köpet gäller inte hela fastigheten utan förutsätter att fastigheten kan delas. Detaljplanen syftar därför till att upphäva tomtindelning för att möjliggöra att fastigheten kan styckas och köpet kan genomföras. Planen handläggs med enkelt planförfarande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Fastighetskarta Samy Abu Eid Planarkitekt Beslut till: FÅ: MSF OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

3 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr Dnr PLAN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan Lastudden etapp 2 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Sända framskrivna detaljplan på Samråd 2. Sammanfattning Gällande detaljplan vann lag kraft och är utformad så att det inte går att bilda gemensamhetsanläggning för väg. I planområdet södra del går 270 meter av Lastuddsvägen i planens västra del 145 meter av Tegelbruksvägen. Planen måste därför ändras så att bildandet av gemensamhetsanläggning för väg längst med Lastuddsvägen och Tegelbruksvägen blir möjlig. Enligt gällande översiktsplan så ska enskilt huvudmannaskap eftersträvas i Lastuddsiområdet. Ändringen går alltså i linje med översiktsplanens ambitioner. Den blå markeringen visar Tegelbruksvägen och Lastuddsvägens sträckning genom planområdet. OXL2621 v Ändring av planen syftar också till att minska antalet utformningsbestämmelser. Ändra byggrätten till kvm för att bättre harmonisera med övriga fastigheters längs med Tegelbruksvägen. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

4 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum Dnr PLAN Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Plankarta Planbeskrivning Samy Abu Eid Planarkitekt Beslut till: FÅ: MSF

5 PLANBESKRIVNING 1 (9) Datum Dnr C 3 / 2009 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Plan Samy Abu Eid Detaljplan för Tegelbruksvägen,Latudden etapp 2 Oxelösunds kommun, Södermanlands län. HANDLINGAR: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning OXL100 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

6 Datum Dnr C 8 / (9) PLANBESKRIVNING Planens bakgrund och syfte Planens syfte är att reglera huvudmannaskapet för vägarna Lastuddsvägen och tegelsbuksvägen för att kunna bilda en gemensamhetsanläggning för väg i lastuddsområdet. Gällande detaljplan vann lag kraft och är utformad så att det inte går att bilda gemensamhetsanläggning för väg. I planområdet södra del går 270 meter av Lastuddsvägen i planens västra del 145 meter av Tegelbruksvägen. Planen ändras så att bildandet av gemensamhetsanläggning för väg längst med Lastuddsvägen och Tegelbruksvägen blir möjlig. Gällande detaljplan har ett 20-tal utformningsbestämmelser som inte är tidsenliga. Flertalet av dessa kan inte anses vara nödvändiga begränsningar. Därför tas ett flertal av dessa bort. För den huvudsakliga markanvändning bostäder och natur ändras inte användningsgränserna mot gällande plan. Planområdets läge och area Panområdet är beläget i Lastudden och är cirka kvadratmeter. Inom området finns sex stycken villatomter och naturmark. Markägoförhållande Marken ägs av Oxelösund kommungenom fastigheten stjärnholm 5.1. De sex villatomterna är privatägda.

7 Datum Dnr C 8 / (9) Tidigare ställningstagande Översiktsplan 2010 Enligt gällande översiktsplan så ska enskilt huvudmannaskap eftersträvas i Lastuddsiområdet. Ändringen går alltså i linje med översiktsplanens ambitioner. Inom planområdet finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i form av tegelladan. Gällande Detaljplaner Gällande detaljplan vann laga kraft och har en genomförandetid på 10 år. Angränsande planer är 1789 som vann laga kraft år 2000 och omfattar resterande del av Tegelbruksvägen. Byggrätten ändras till kvm för att harmonisera med denna plan. Förenlighet med Översiktsplanen och Miljöbalken De åtgärder som föreslås i planen är förenliga med gällande översiktsplan. Detaljplanen bedöms inte strida mot andra lagar och förordningar eller föreskrifter, vad gäller lämplig markanvändning eller mot bevakning av riksintressen. Riksintressen Planområdet omfattas inte av några riksintressen. Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

8 Datum Dnr C 8 / (9) Förutsättningar och förändringar Bebyggelse Omgivande områden kallas för Lastudden och är ett gammalt fritidshusområde. Hela Lastudden har idag gällande detaljplaner. Framdragning av vatten och avlopp och bredband kommer att färdigställas under vintern Idag finns därför stora inslag av permanentning och nybyggda hus i Lastudden. Inom planområdet finns det sex stycken villatomer. När gällande plan togs fram 2002 skapades 4 nya tomter. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Inom planområdet finns den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Tegelladan. Byggnaden uppfördes cirka år 1735, något precist årtal är inte dokumenterat. Det är en vacker rödfärgad träbyggnad med säteritak av enkupigt lertegel. Byggnaden innefattade ett tegelbruk med ugn. Tegelbruket användes främst för att producera tegel lokalt till återuppbyggandet av Stjärnholm slott efter branden år Vid denna tid hade bruket en kapacitet på murtegel per år. Efter ett par år ersattes detta tegelbruk av ett större som klarade att producera murtegel och lika många taktegel per år. Teglet lastades vid bryggan vid Lastudden. Teglet såldes sedan till Nyköping, Norrköping och Stockholm. Efter att tillverkningen stadigt minskat vid talet upphörde den vid 1800-talets slut. Tegelladan är belägen ca 300 meter öster om Stjärnholms huvudbyggnad. Tegelladan med omkringliggande område fick bestämmelsen q år vilket innebär värdefull miljö där befintlig byggnad skall behållas oförändrad och underhåll skall ske med ursprungligt material, kulörer och arbetsteknik. Tegelladan

9 Datum Dnr C 8 / (9) Natur Mark och vegetation Området utmed Tegelbruksvägen är i en södersluttning. Terrängen vid Tegelladan är plan men svagt sluttande mot sydväst. Det är tio meters höjdskillnad mellan den högsta och lägsta punkten i planområdet. Nyckelbiotop Alkärr Inom planområdets södra del finns en av skogsvårdsstyrelsen klassad nyckelbiotop. Området är ett så kallat alkärr. Nyckelbiotopen är preciserad som örtrik allund med sump/kärrskog. Biotopens karaktär har kommit till från att det grävdes ut lera till produktionen i Tegelladan och därigenom har de sanka delarna uppkommit. Nyckelbiotopen är en viktig reproduktionslokal för groddjur. Naturområdet norr om nyckelbiotopen föreslås med bestämmelsen NATUR. Vegetationen inom området är blandad med barr och lövträd med rik undervegetation. Naturområdet fungerar som skyddszon till nyckelbiotopen. För att bevara nyckelbiotopen är det viktigt att marken får behållas sank. Gällande plans skydd mot detta ändras inte. Diket och dammen får bestämmelsen b 3 vilket betyder vattenflödet i befintligt dike inte får förändras. Dränering och hårdgjorda ytor kan påverka avrinningen till den nyckelbiotop som finns i södra delen av planområdet. Därför föreskrivs i planen att lokalt omhändertagande av vatten skall förekomma (bestämmelse b 2 ). Inom naturområdet regleras vegetationens bevarande med bestämmelsen n 2 =Träd får ej fällas. Gallring får ske endast så att tillväxten främjas. Bestämmelsen innebär att trädfällning är i princip förbjuden inom dessa partier och att undantagsvis och i fall att ett träds möjligheter att växa störs av omgivande vegetation skall den vegetationen kunna gallras. detaljplanen föreslås bestämmelsen KULTUR/NATUR för området med nyckelbiotopen och Tegelladan. 1:73 1:113 1:119 1:120 1:111 1:65 1:165 1:75 1:79 1:66 Tegelbruksvägen STJÄRNHOLM 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:1 5:4 5:1 5:191 5:192 5:193 5:194 5:195 5:196 Nyckelbiotopens läge inom planområdet

10 Datum Dnr C 8 / (9) Inom planområdet finns åkermark som odlas av en arrendator. Marken förblir mark för odling. Geotekniska förhållanden De geotekniska förhållandena bedöms som goda Radon Undersökning av markradonförekomst inom planområdet har inte genomförts. Förorenad mark Inom planområdet finns inte kännedom om förorenad mark. Strandskydd Planområdet ligger utanför strandskyddat område Fornlämningar Inom planområdet förekommer inga kända fornlämningar. Byggnadsminnen Det finns inga byggnadsminnen inom planområdet.

11 Datum Dnr C 8 / (9) Gator och trafik Parkering, angöring och utfarter Parkering anordnas på den enskilda fastigheten. Tegelbruksvägen är en lokalgata utan genomfartstrafik. Enligt ÖP 2010 ska enskilt huvudmannaskap för vägar eftersträvas i Lastuddsområdet. Därför är planens syfte att möjliggöra att gemensamhetsanläggning för väg kan bildas. Trafiksäkerhet Lastuddsvägen och Tegelbruksvägen är lokalgator där gående och cyklister färdas i blandtrafik med bilar. Vid förbättringar av vägens standard skulle trafiksäkerhetshöjande åtgärder behöva göras, till exempel med en gång och cykelväg. Tillgänglighet Boverkets föreskrifter BFS 2003:19 (HIN 1 enkelt avhjälpta hinder, som gäller i den befintliga publika miljön) och BFS 2004:15 (ALM Tillgängliga platser, som gäller nyanläggning av allmänna platser) skall tillämpas. Buller och Störningar Riksväg 53 och TGOJ-Banan ligger meter från området medför vissa bullerstörningar. Närmast bebyggelsen finns en bred vegitationsridå som avskärmar bullret i viss mån. Även höjdskillnader bidrar. Riktlinjer för buller ska beaktas nogsamt vid byggnation. Skyddsrum Detaljplanområdet innefattas inte i det av kommunfullmäktige beslutade kommunala skyddsrumsområdet. Offentlig och Kommersiell service Den Offentliga och Kommersiella servicen i Oxelösund är i huvudsak samlad kring Oxelösunds centrum cirka fem kilometer från planområdet. Här finns kommunhus, polis, bibliotek och vårdcentral. Den kommersiella servicen är rik och varierande med allt från apotek, systembolag, bank till caféer restauranger och välsorterad dagligvaruhandel. Kollektivtrafik Busshållplatser finns ca 500 m från området. Skola och förskola Skola och förskola finns i Peterslund cirka 3 kilometer bort

12 Datum Dnr C 8 / (9) Idrott och friytor Vid Lastudden och Stjärnholm finns gått om allmänna friytor och strövområden. Närmast idrottsplats finns vid Ramdalen cirka 5 kilometer från Lastudden Teknisk försörjning Vatten, avlopp och energiförsörjning Området är anslutet till det kommunala vatten och avloppsnätet. Dagvatten omhändertas lokalt. Fjärrvärmeledningen ligger ca 750 m (fågelvägen) från planområdet, vid Inskogen. Enskild uppvärmning förutsätts. Avfall och återvinnig Utrymme för hushållsavfall skall lösas inom fastigheten. Fastigheterna inom detaljplaneområdet skall vara utrustade med tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för att möjliggöra en långt gången sortering av de olika avfallsfraktionerna utan risk att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Närmast återvinningsstation finns vid Peterslund cirka 2 kilometer bort.

13 Datum Dnr C 8 / (9) Administrativa frågor Huvudmanskap och ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för de allmänna platserna. Tegelbruksvägen och lastuddsvägen får enskilt huvudmannaskap. Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. Tidsplan Beslut om samråd Beslut om utställning Antagande Laga kraft Oxelösund, den 29 oktober 2012 Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid Planarkitekt

14 3 SAMRÅDSHANDLING PLANKARTA ENKELT PLANFÖRFARANDE PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckningar saknas gäller bestämmelser för hela planområdet. Endast angiven användning är tillåten. 1 3A 5:11 2A 3B Tegelbruksvägen 2B 5A 5B 4A = A E 5:16 = g 5:15 5:12 = : B GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för planområdet Användningsgräns Egenskapsgräns ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser Lokalgata LOKALGATA NATUR Naturområde KULTUR/NATUR Område av särskilt intresse för kultur och natur 7 4B STJÄRNHOLM 5:1 5:4 Kvartersmark B E L UTNYTTJANDEGRAD Bostäder Tekniska anläggningar Odling Minsta respektive största tillåtna fastighetsarea 5:14 BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE g Marken får inte bebyggas Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning NATUR 8 MARKENS ANORDNANDE Mark och vegetation Markens höjd får inte förändras Träd får ej fällas. Gallring får ske endast så att tillväxten befrämjas :17 8 PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE Placering Byggnaderna skall placeras med långsidan parallelt med gatan Utformning II Högsta tillåtna antal våningar (Gäller hela planområdet) Vind får inte intredas för tvåvåningshus (Gäller för hela planområdet) KULTUR/NATUR 8 5 Utseende Fasader skall utgöras av trä (Gäller för hela planområdet) Byggnadsteknik Endast källarlösa hus (Gäller för hela planområdet) LOKALGATA b 2 Lokalt omhändertagande av dagvatten skall tillämpas (Gäller för hela planområdet) 5:22 b 3 Vattenflödet i befintligt dike får inte förändras (Gäller för hela planområdet) 4 Värdefulla byggnader och områden Värdefull miljö. Befintlig byggnad får inte rivas och skall behållas oförändrad. Underhåll skall ske med ursprungliga material, kulörer och arbetsteknik. Huvudbyggnaden får inte rivas. Underhåll skall ske med ursprungliga Lastuddsvägen L material, kulörer och arbetsteknik ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 4 Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vinner laga kraft 1 Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för NATUR och KULTUR. För LOKALGATA kommer att bildas gemensamhetsandläggning. Skala 1:1000 (A2) Plankarta med bestämmelser Särskilt utlåtande Planbeskrivning Fastighetsförteckning Behovsbedömning Grundkartans beteckningar Fastighetsgräns Oxelö 8:50 Fastighetsbeteckning Rutnät Huvudbyggnad, takkontur Huvudbyggnad, husliv Övriga byggnader Skärmtak Staket, mur Häck Barrskog, Lövskog Barr eller lövträd Ägoslagsgräns Dike +14,3 15 Belysningsstolpe Avvägd höjd Körbanekant Körbana kantsten Gångbanekant Nivåkurvor Uppgifter om grundkartan Upprättad år 1971 av Rikets allmänna kartverk ajourförd och kompletterad november 2013 Koordinatsystem i plan SWEREF Höjdsystem RH 00 Mätnoggrannhet:HMK-Ge:D Plannr Detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds kommun, Södermanlands län. Oxelösund 26 november 2013 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid Planarkitekt Planens beteckning Dnr C8/2013 Antagen Laga kraft Plannummer

15 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr Dnr PLAN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan Smedbacken, Stjärnholm 5:1, Oxelösund kommun 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Sända framskrivna detaljplan på Samråd 2. Sammanfattning Gällande detaljplan vann lag kraft och är utformad så att det inte går att bilda gemensamhetsanläggning för väg. Genom planområdet går vägen smedbacken som i gällande plan har kommunalt huvudmannaskap. Planen måste därför ändras så att bildandet av gemensamhetsanläggning för väg längst med Smedbacken blir möjlig. Enligt gällande översiktsplan så ska enskilt huvudmannaskap eftersträvas i Lastuddsiområdet. Ändringen går alltså i linje med översiktsplanens ambitioner. Den blåa ringen visar detaljplanen för Smedbacken OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

16 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum Dnr PLAN Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Plankarta plansamråd Samy Abu Eid Planarkitekt Beslut till: FÅ: MSF

17 PLANBESKRIVNING 1 (6) Datum Dnr C 3 / 2009 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Plan Samy Abu Eid Detaljplan för Smedbacken Oxelösunds kommun, Södermanlands län. HANDLINGAR: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning OXL100 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

18 Datum Dnr C 8 / (6) PLANBESKRIVNING Planens bakgrund och syfte Planens syfte är att reglera huvudmannaskapet för vägen Smedbacken ska kunna bilda en gemensamhetsanläggning för väg i lastuddsområdet. Gällande detaljplan vann lag kraft och är utformad så att det inte går att bilda gemensamhetsanläggning för väg. Planen ändras så att bildandet av gemensamhetsanläggning för väg längst med smedbacken blir möjlig. För den huvudsakliga markanvändning bostäder och natur ändras inte användningsgränserna mot gällande plan. Planområdets läge och area Panområdet är beläget i Lastudden och är cirka 1,5 hektar. Inom området finns sex stycken villatomter och naturmark. Planområdet är beläget i Stjärnholm 250 meter öster om stiftelsegårdens huvudbyggnad. Den blåa ringen visar detaljplanens läge Markägoförhållande Naturmarken ägs av Oxelösund kommun genom fastigheten Stjärnholm 5.1. De sex villatomterna är privatägda. Tidigare ställningstagande Översiktsplan 2010 Enligt gällande översiktsplan så ska enskilt huvudmannaskap eftersträvas i Lastuddsiområdet. Ändringen går alltså i linje med översiktsplanens ambitioner. Inom planområdet finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Gällande Detaljplaner Gällande detaljplan vann laga kraft och har en genomförandetid på 10 år. Det finns inga angränsande detaljplaner

19 Datum Dnr C 8 / (6) Förenlighet med Översiktsplanen och Miljöbalken De åtgärder som föreslås i planen är förenliga med gällande översiktsplan. Detaljplanen bedöms inte strida mot andra lagar och förordningar eller föreskrifter, vad gäller lämplig markanvändning eller mot bevakning av riksintressen. Riksintressen Planområdet omfattas inte av några riksintressen. Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Förutsättningar och förändringar Bebyggelse När gällande plan togs fram fanns 3 befintliga hus med tillhörande uthus. Framtagandet av planen skapade ytterligare 3 tomter. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Planområdet är en del av Stjärnholmsområdet som i sin helhet har höga kulturvärden. De tre äldre byggnaderna inom planområdet har i sig själva kulturhistoriska värden. Vid framtagande av gällande plan skrevs att det är av stor vikt att nybyggnation sker med hänsyn till dessa befintliga värden. Därför infördes särskilda bestämmelser om utformningen och utförandet i planen. Bestämmelserna om utformning och utförande ändras inte, utan förs vidare i detta planförslag Natur Mark och vegetation Planområdet består i huvudsak av kvartersmark. I planområdets norra del finns lite allmän naturmark. Inga särskilda naturvärden finns dokumenterade Geotekniska förhållanden De geotekniska förhållandena bedöms som goda Radon Undersökning av markradonförekomst inom planområdet har inte genomförts.

20 Datum Dnr C 8 / (6) Förorenad mark Inom planområdet finns inte kännedom om förorenad mark. Strandskydd Planområdet ligger utanför strandskyddat område Fornlämningar Inom planområdet förekommer inga kända fornlämningar. Byggnadsminnen Det finns inga byggnadsminnen inom planområdet. Gator och trafik Parkering, angöring och utfarter Parkering anordnas på den enskilda fastigheten. Enligt ÖP 2010 ska enskilt huvudmannaskap för vägar eftersträvas i Lastuddsområdet. Därför är planens syfte att möjliggöra att gemensamhetsanläggning för väg kan bildas. Trafiksäkerhet Smedbacken är en lokalgata där gående och cyklister färdas i blandtrafik med bilar. Smedsbacken trafikmatas via Stjärnholmsvägen. Där färdas också gående och cyklister i blandtrafik med bilar dock skulle trafiksäkerhetshöjande åtgärder behöva göras längs Stjärnholmsvägen., till exempel med en gång och cykelväg. Tillgänglighet Boverkets föreskrifter BFS 2003:19 (HIN 1 enkelt avhjälpta hinder, som gäller i den befintliga publika miljön) och BFS 2004:15 (ALM Tillgängliga platser, som gäller nyanläggning av allmänna platser) skall tillämpas. Buller och Störningar Riksväg 53 och TGOJ-Banan ligger meter från området medför vissa bullerstörningar. En vegitationsridå och markens topografi avskärmar bullret i viss mån. Riktlinjer för buller ska beaktas nogsamt vid byggnation. Skyddsrum Detaljplanområdet innefattas inte i det av kommunfullmäktige beslutade kommunala skyddsrumsområdet.

21 Datum Dnr C 8 / (6) Offentlig och Kommersiell service Den Offentliga och Kommersiella servicen i Oxelösund är i huvudsak samlad kring Oxelösunds centrum cirka fem kilometer från planområdet. Här finns kommunhus, polis, bibliotek och vårdcentral. Den kommersiella servicen är rik och varierande med allt från apotek, systembolag, bank till caféer restauranger och välsorterad dagligvaruhandel. Kollektivtrafik Busshållplatser finns ca 500 m från området. Skola och förskola Skola och förskola finns i Peterslund cirka 3 kilometer bort Idrott och friytor Vid Lastudden och Stjärnholm finns gått om allmänna friytor och strövområden. Närmast idrottsplats finns vid Ramdalen cirka 5 kilometer från Lastudden Teknisk försörjning Vatten, avlopp och energiförsörjning Området är anslutet till det kommunala vatten och avloppsnätet. Dagvatten omhändertas lokalt. Fjärrvärmeledningen ligger ca 750 m (fågelvägen) från planområdet, vid Inskogen. Enskild uppvärmning förutsätts. Avfall och återvinnig Utrymme för hushållsavfall skall lösas inom fastigheten. Fastigheterna inom detaljplaneområdet skall vara utrustade med tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för att möjliggöra en långt gången sortering av de olika avfallsfraktionerna utan risk att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Närmast återvinningsstation finns vid Peterslund cirka 2 kilometer bort.

22 Datum Dnr C 8 / (6) Administrativa frågor Huvudmanskap och ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för de allmänna platserna. Tegelbruksvägen och lastuddsvägen får enskilt huvudmannaskap. Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. Tidsplan Beslut om samråd Beslut om utställning Antagande Laga kraft Oxelösund, den 29 oktober 2012 Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid Planarkitekt

23 10 PLANKARTA GRÄNSBETECKNINGAR Planområdesgräns Användningsgräns Egenskapsgräns SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckningar saknas gäller bestämmelser för hela planområdet. Endast angiven användning är tillåten. 1:38 NATUR 5: ANVÄNDNING AV MARK Allmänna platser LOKALGATA NATUR Kvartersmark B Lokalgata Natur Bostäder Utformning av kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD Största byggnadsarea 10% av fastighetsarean. Endast en huvudbyggnad och två gårdsbyggnader får 9 6A 6B 5:191 6C Smedbacken 5: :193 2 LOKALGATA uppföras. Största bruttoarea för huvudbyggnad 130 kvm och för gårdsbyggnad 40 kvm. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE Marken får inte bebyggas. g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. UTFORMNING; UTFÖRANDE, gäller hela planområdet Minsta resp största taklutning i grader II Högsta antal våningar för huvudbyggnad I Högsta antal våningar för gårdsbyggnad fril Endast friliggande hus v Vind får inte inredas 5:194 Fasadmaterial skall utgöras av träpanel Fasader skall vara målade i faluröd färg 10 5:195 5:196 5 Taktäckningen skall vara rött lertegel Värdefulla byggnader och områden q Värdefull miljö. Ändring av en byggnad får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse Skala 1:1000 (A3) STJÄRNHOLM 5:1 skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid Genomförandetiden är fem år från den dagen planen vinner laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för NATUR och för LOKALGATA kommer att bildas gemensamhetsanläggning. Plankarta med bestämmelser Särskilt utlåtande Planbeskrivning Fastighetsförteckning Grundkartans beteckningar Detaljplan för Smedbacken, STJÄRNHOLM 5:1, 5:191-5:196 Oxelösund kommun, Södermanlands län Planens beteckning Dnr C9/2013 Antagen Oxelö 8:50 Fastighetsgräns Fastighetsbeteckning Rutnät Huvudbyggnad, takkontur Huvudbyggnad, husliv Övriga byggnader Skärmtak Staket, mur Häck Barrskog, Lövskog Barr eller lövträd Ägoslagsgräns Dike +14,3 15 Belysningsstolpe Avvägd höjd Körbanekant Körbana kantsten Gångbanekant Nivåkurvor Uppgifter om grundkartan Upprättad år 1971 av Rikets allmänna kartverk ajourförd och kompletterad november Koordinatsystem i plan SWEREF Höjdsystem RH 00 Mätnoggrannhet:HMK-Ge:D Oxelösund Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid Laga kraft Plannummer Planarkitekt

24 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Dnr BYGG Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dennis Gustafsson Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden FEMÖRE 1:19, Anmälan svartbygge friggebod 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utdöma fastighetsägarna till Femöre 1:19 en byggsanktionsavgift på 0,25 prisbasbelopp motsvarande kronor enligt 11 kap. 51 Plan- och bygglagen (2010:900). Fastighetsägarna är solidariskt ansvariga för betalningen enligt PBL 11 kap. 60. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. 2. Sammanfattning Förvaltningen mottog den 5:e augusti 2013 en anmälan om svartbygge för olovligt uppförd friggebod inom fastigheten Femöre 1:19, Lilla Danviksholmen. Friggebodsregeln (som innebär att sammanlagt 15 m 2 friggebodar får byggas utan bygglov inom fastigheten) gäller endast om det redan finns en uppförd huvudbyggnad som kan klassas som bostadshus inom fastigheten. Inom Femöre 1:19 finns idag ingen huvudbyggnad som kan klassas som bostadshus. Det innebär att uppförd friggebod är lovpliktig och har därmed uppförts olovligen. Enligt plan- och bygglagen ska en särskild avgift tas ut när en åtgärd utförs olovligen. Byggsanktionsavgiften för att ha uppfört en komplementbyggnad olovligen är enligt planoch byggförordningen (2011:338, PBF) 0,25 x prisbasbelopp + 0,005 x prisbasbelopp x sanktionsarean Där sanktionsarean avser brutto- eller öppenarea eller en kombination av dessa minskad med 15 m kronor + 222,5 kronor x (15 m 2-15 m 2 ) = kronor. Begäran om yttrande har skickats ut till samtliga ägare (två ägare) av fastigheten Femöre 1:19. Yttrandena ska senast ha inkommit den 9 december Dessa kommer att presenteras inför nämndens sammanträde. OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

25 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum BYGG Lagrum Fastigheten Femöre 1:19 ligger inom ett område som omfattas av detaljplan. Enligt PBL 11 kap. 51 ska byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) om någon bryter mot en bestämmelse. Enligt PBL 9 kap. 2 krävs det bygglov vid nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av byggnad. Enligt PBL 10 kap. 3 får inte en åtgärd påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov, rivningslov, eller en anmälan. Enligt PBL 9 kap. 4 krävs det inte bygglov att i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra en komplementbyggnad som a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte har en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Enligt PBF 9 kap. 6 är byggsanktionsavgiften för att påbörja en nybyggnad som kräver lov innan nämnden har gett ett starbesked för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, Enligt PBF 1 kap. 7 avser sanktionsarea brutto- eller öppenarea eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter. Enligt PBL 11 kap. 53 a får byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Enligt PBL 11 kap. 58 Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. Enligt PBL 11 kap. 60 ska det om det finns två eller flera som är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, vara solidariskt ansvariga för betalningen. 4. Motivering Eftersom den lovpliktiga friggeboden uppförts innan nämnden utfärdat ett beslut om startbesked är detta en överträdelse mot plan- och bygglagen (2010:900). Därför föreslår förvaltningen att utdöma fastighetsägarna till en byggsanktionsavgift på 0,25 prisbasbelopp, motsvarande kronor. Fastighetsägarna är solidariskt ansvariga att betala avgiften.

Detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

Detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds kommun, Södermanlands län. PLANBESKRIVNING 1 (7) Datum 2013-12-17 Dnr C 3 / 2009 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Plan Samy Abu Eid 0155 38344 samy.abueid@oxelosund.se Detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Elisabeth Bäckman Steninger Förvaltningschef Samy Abu Eid, 103-105. Bygglovhandläggare Markus Damm Nordqvist, 107-111 Bygglovhandläggare BEVIS

Elisabeth Bäckman Steninger Förvaltningschef Samy Abu Eid, 103-105. Bygglovhandläggare Markus Damm Nordqvist, 107-111 Bygglovhandläggare BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.20 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Calinge Lindberg (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström,

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

som tillhör detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

som tillhör detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds kommun, Södermanlands län. OXL100 v 1.0 2006-11-13 Antagandehandling 1 (14) Datum 2014-08-08 PLAN.2013.8 PLANBESKRIVNING som tillhör detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds kommun, Södermanlands län. Postadress

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-07 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0133 Byggnadsnämnden Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark Förslag till

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-25

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-25 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 10.00 11.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Calinge Lindberg (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-24 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn BYGG 2014-000487 Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt uppsättning av 3 st fasadskyltar och 2 st fristående skyltar och bygglov

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Datum Dnr 2016-03-18 BYGG.2015.5908 164 Kenneth Carlgren kenneth.carlgren@varmdo.se 08-570 470 22 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Förslag

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET i Yngsjö, Kristianstads kommun Ingen ändring. Ingen ändring. Ingen ändring.

södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET i Yngsjö, Kristianstads kommun Ingen ändring. Ingen ändring. Ingen ändring. Bil. 1 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplanen för södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET i Yngsjö, Kristianstads kommun TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER GÄLLANDE PLAN MED TILLHÖRANDE

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Dnr MSN 2016/18-214 Standardförfarande Ändring av PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-04-23 kl. 13.15 i kommunhuset,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Nr Ärendemening Sidnr

Nr Ärendemening Sidnr KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2014-08-20 13.15 i kommunhuset, rum

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-02-19 1 (6) Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser 1 Tillägg till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Planområde 2016-09-27 Dnr. Sbn 2012-268 Upphävande av Byggnadsplan (detaljplan)

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Datum 2016-03-17 Arbetsunderlag/Samråd 2016-05-12 Samrådshandlingar Dnr 87/2016-214 1 (7) Kvarteret Läkaren Ändring av detaljplan: Tillägg till stadsplan arkiv nr D42, samt detaljplanerna arkiv nr D79

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Olovligt byggande och bygglov i efterhand

Olovligt byggande och bygglov i efterhand TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0398 Byggnadsnämnden Olovligt byggande och bygglov i efterhand Förslag till beslut 1. Med stöd av 11 kap. 51 plan-

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER 2(11) TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom området för ändringen av detaljplanen för del av Kullö 1:1 m fl, etapp 2, Ädp 364. Underliggande detaljplan för del av Kullö 1:1 m fl, etapp 2 (Dp

Läs mer

Ändring av detaljplan i Vidingsjö Spl nr 581 för del av Vidingsjö (omr. IX enl. dispositionsplan)

Ändring av detaljplan i Vidingsjö Spl nr 581 för del av Vidingsjö (omr. IX enl. dispositionsplan) Ändring av detaljplan i Vidingsjö Spl nr 581 för del av Vidingsjö (omr. IX enl. dispositionsplan) Planområde S Samrådshandling 2011-12-15 Dnr. Sbn 2011-265 SAMRÅDSHANDLING Sammanfattning av planförslaget

Läs mer

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. Underliggande

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Taxa för Bygg- och miljönämndens ärenden enligt planoch bygglagen och mät- och karttaxa - revidering

Taxa för Bygg- och miljönämndens ärenden enligt planoch bygglagen och mät- och karttaxa - revidering TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Fredrik Cederblom, Chefsjurist Telefon: 0176-716 61 E-post: fredrik.cederblom@norrtalje.se Dnr: KS 2016-345 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Taxa för Bygg- och miljönämndens

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med Plantaxa Beslutad av Kommunfullmäktige: 2014-11-24 19/14:2 Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Inledning... 3 Planbesked... 3 Planavgift i avtal eller i samband med bygglov... 3 Beräkning av avgift...

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen KALLELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 15 december 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, Kulturhuset pl 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Beredningen sammanträder den

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

MALMEN 6 (Uppgift utelämnad) - Avskrivning av anmälan olovlig åtgärd.

MALMEN 6 (Uppgift utelämnad) - Avskrivning av anmälan olovlig åtgärd. NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-25 SBN 2013-001242 1 (2) HANDLÄGGARE Rickard Castillo-Bengtsson Rickard.castillo-bengtsson@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Bilaga 1 Tillhör karta 09-0029 2010-03-19 del av antagandehandling 2017-03-15 del av utställningshandling, ej reviderad. Ändring av detaljplanen för södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 4 februari 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-01-28 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-02-04 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN DIARIENR SBN 2013-173 0126K-15694 Planbeskrivning Antagandehandling Ändring av detaljplan för Del av kv. Agenten (Agenten 25) Kommundel Snättringe Miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur

Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur 2017-02-02 2016-6005 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Moskogen 1:1, del av Fastighetens adress: Moskogen 101 (mellan Smedby och Trekanten) Sökande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll Innehåll 43 Godkännande av ärendelista... 86 44 Anmälan av delegationsbeslut... 87 45 Delgivningar... 88 46 Ansökan om bygglov på fastigheten Tunarp 3:86 avskrivning av ärende. 89 47 Anmälan om Attenfallstillbyggnad

Läs mer