Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB"

Transkript

1 Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

2 Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och Falkenbergs kommuner har friskt och gott dricksvatten. Vi ansvarar även för avloppsledningarna och reningsverken. VIVAB tar också hand om avfallet både hushållsavfallet och det som lämnas på bemannade återvinningscentraler. VIVAB:s vision är att skapa en förenklad miljösmart vardag. Vi hittar kreativa lösningar för att göra det enkelt för alla att tänka på miljön i vardagen. För att lyckas med detta tar vi tillvara och testar nya möjligheter och idéer. Tillsammans med våra kunder skapar vi enkla miljösmarta lösningar. Kunderna påverkar och ser sin del i det gemensamma miljöarbetet. 2

3 Innehåll VD har ordet... 4 Organisation, ledning... 5 Ordförande har ordet... 6 VIVAB:s styrelse 2013, ägarstruktur... 7 Kommunikation med kunden i fokus... 8 Kundtjänst i siffror... 9 Återvinning för en miljösmart vardag Nyckeltal avfall Hållbara lösningar för ett friskt vatten Nyckeltal VA Våra medarbetare Ekonomi Vatten & Miljö i Väst AB Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Lekmannarevisorernas rapport Varberg Vatten AB Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Särredovisning VA- och avfallsverksamhet Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Lekmannarevisorernas rapport Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Särredovisning VA- och avfallsverksamhet Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Lekmannarevisorernas rapport

4 VD har ordet Behovet av resurser för att hålla VA-ledningsnätet i gott skick har också fått stor uppmärksamhet. Det behövs en långsiktig planering förutom resurser för akutinsatser. Även våra många anläggningar behöver underhållas. Vi har satsat mycket på upprustning av dessa, men också på att bygga överföringsledningar för att minska antalet anläggningar och införa ny teknik för att höja reningsgraden. Investeringsplanen kräver stora ekonomiska och personella resurser, och det är lätt att underskatta behoven för att genomföra investeringarna på ett kvalificerat sätt. VIVAB en del av samhällsplaneringen 2013 var VIVAB:s femte verksamhetsår. Bolaget har under dessa år gått från att huvudsakligen vara inriktat mot produktionsverksamhet, det vill säga dricksvattenproduktion, avloppsvattenrening och avfallshantering, till att arbeta mer långsiktigt med planeringsfrågor. Fortfarande är produktion en mycket stor del av vår verksamhet men vi behöver tidigt vara med i kommunernas planering, ta höjd för klimatförändringar och ha långsiktigt fungerande anläggningar. Den ökande satsningen på stadsplaneringsfrågor är en följd av utvecklingen runt omkring oss. Våra kommuner expanderar, och eftersom vatten- och avloppslösningen är en förutsättning för utbyggnad, har behovet av kompetens och resurser ökat, för att vi ska kunna leva upp till vårt ansvar inom samhällsbyggnadsprocessen. En övergripande VA-planering inom kommunerna har påbörjats och sker i samarbete mellan VIVAB och berörda förvaltningar. Ett nära samarbete är viktigt för att hitta de bästa lösningarna ur ekonomiskt, ekologiskt och tekniskt perspektiv. Ökade krav på enskilda avlopp gör att utbyggnadsplaner för dessa områden behövs. Dagvattenfrågan har aktualiserats i samband med städernas expansion och klimatförändringar vi redan kan se. Sjukdomsutbrottet i Östersund, där en stor andel av invånarna blev drabbade av magsjuka orsakad av Cryptosporidium i dricksvattnet, är en händelse som gav eko i hela VA-Sverige. För VIVAB:s del blev det en signal att vi var på rätt väg med den nya teknik för vattenrening som prövades på Kvarnagårdens vattenverk i Varberg, ett försök som nu har blivit ett investeringsprojekt. Då uppnår vi en tillräcklig säkerhet vad det gäller vattenkvaliteten. Men vi har också genom detta kunnat bygga upp nätverk med andra VA-verksamheter och högskolor med erfarenhetsutbyte på hög teknisk nivå. På avfallsidan har upphandling av ny entreprenad för fastighetsnära avfallsinsamling varit en stor fråga. Införandet av utsortering av matavfall ligger i tiden och vi utvecklar vår kommunikation med kommuninvånare och kunder. Behov av förnyelse och i vissa fall flytt av avfallsanläggningar har blivit aktuellt. När det gäller att hitta platser för nya anläggningar upplever vi svårigheten att hitta platser för verksamhet som i slutänden är av samhällsnytta. En framgångsrik rekrytering har varit en förutsättning för VIVAB:s utveckling. Möjligheten att arbeta inom ett bolag som VIVAB, som vänder sig till två kommuner har upplevts som en spännande utmaning för många sökande. Vi har kunnat rekrytera personer med specifik kunskap inom vissa områden, vilket gjort att dessa utvecklats betydligt mer än tidigare. Idag är vi bättre rustade för framtiden än för fem år sedan. Vi är numera certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Och framåt jobbar vi efter visionen Förenklad miljösmart vardag! Margareta Björksund, VD 4

5 Organisation VIVAB Styrelse VD-assistent VD Ekonomi Kommunikation och strategi Personal Miljökemi Projekt och planering VA Teknisk utveckling Återvinning och avfall Produktion VA Ledningsgruppen Margareta Björksund, VD Lena Medby, Kvalitet- och miljöstrateg Johan Fälth, Avfallschef Anders Fermheden, Avdelningschef Projekt och planering VA Petra Nilsson Rissmann, Avdelningschef Produktion VA Lena Andersson, Personalchef Cecilia Zryd, Avdelningschef Kommunikation och strategi Evy Nilsson, Ekonomichef 5

6 Ordförande har ordet Inom VA pågår ständiga förändringar och nya projekt. Det handlar bland annat om nya reningsprocesser, både av dricksvatten och av avloppsvatten. Under året har till exempel projektering av en ny reningsprocess i Kvarnagårdens vattenverk planerats och upphandlats. Byggstart kommer att ske under Jag har under året haft förmånen att följa Svenskt Vattens framtagning av hållbarhetsindex vilket är tänkt som en hjälp för Sveriges kommuner att veta var man befinner sig i förhållande till övriga kommuner i Sverige. Ett mycket intressant instrument för att mäta hur vårt vatten mår. Ett av våra projekt på avfallssidan är att bygga en ny omlastningsstation i anslutning till motorvägen. Detta har rönt ett visst motstånd, bland annat på grund av rädsla för skadedjur. Vi har noga studerat omlastningsstationer i andra kommuner och konstaterat att risken för skadedjur är minimal då avfallet som sagt bara lastas om och inte blir liggande någon längre tid. Vi investerar för en hållbar framtid Ännu ett år är till ända och nu har VIVAB funnits i fem år. Man kan konstatera att ett år går väldigt fort. Framför allt när man arbetar med processer som sträcker sig över en längre tid. VIVAB:s arbete med återvinningsoch avfallshantering, produktion och distribution av dricksvatten samt rening avloppsvatten är alla verksamheter som kräver långsiktig planering. Det är mycket som påverkas av vad VIVAB gör. Verksamheten har direkt inverkan på miljön i stort men även på den kommunala verksamheten och i förlängningen på boende och verksamma i våra kommuner. Till exempel så går det inte att bygga var som helst utan att tänka på att vatten kommer fram till fastigheten. Likaså ska avloppsvattnet kunna transporteras iväg. Det är därför viktigt att VIVAB är med mycket tidigt i samhällsbyggnadsprocessen. Avfall, vad är det? En belastning eller en tillgång? Det vi hoppas och tror på är att vårt gemensamma avfall kan bli en tillgång i framtiden, när vi lär oss att hantera de restprodukter som uppstår både i hushåll och i verksamheter. Vi har under året fått en ny entreprenör som hämtar hushållsavfallet. Denna förändring har gett oss möjligheten att sudda ut kommungränsen ännu mer och få en effektivare transportkedja som gynnar miljön, vilket har inneburit ändrade hämtningsdagar för några av våra kunder. Under året har vi startat det förberedande arbetet inför insamlingen av matavfall. En fråga som ofta kommer upp är om VIVAB tjänar pengar på att samla in matavfall. Svaret är att det inte ger någon som helst ekonomisk vinst utan är en miljömässig investering. Matavfallet som samlas in omvandlas till biogas ett miljösmartare alternativ till fossila bränslen. Tack till alla invånare och gäster i Varbergs och Falkenbergs kommuner att ni hjälper oss i vårt arbete med att vårda vår miljö. Peter Sjöholm, ordförande 6

7 Ägarstruktur Varbergs kommun Falkenbergs kommun Varbergs Stadshus AB Falkenbergs Stadshus AB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB Ägande 50% Ägande 50% Styrelsen Anders Richardsson (c) Hans Bertilsson (m) Rebecka Jönsson, arbetstagarrepresentant Darek Nilsson (s) Jan-Olof Lundin, arbetstagarrepresentant Stefan Stenberg (c) Margareta Björksund, VD Per-Gunnar Andersson (s) Hans Johansson (c) Peter Sjöholm (m), ordföranden Carin Carlsson, arbetstagarrepresentant Yvonne Hååg, arbetstagarrepresentant 7

8 Kommunikation med kunden i fokus Kundernas synpunkter är viktiga! Vad kunderna tycker om VIVAB:s verksamhet är viktigt att känna till. Det är utifrån dessa synpunkter som vi kan utveckla vår verksamhet och information. Synpunkter får vi in via telefon, mail och hemsida eller genom att dela ut formulär till kunder på våra återvinningscentraler. I juni 2013 lanserades vår Facebooksida, som även den, kan ses som ett forum för synpunkter. Webben ett forum för kontakt Som ett led i att tydliggöra vår information har ändrat utseende utifrån kundens användningsområden. Det har bland annat handlat om att synliggöra återvinningscentralernas öppettider, aktuella driftstörningar och göra det enklare att lämna vattenmätarställning eller göra flyttanmälan via hemsidan. Vi kan se en ökning av trafiken till hemsidan under I genomsnitt besöktes den av nära personer varje månad, vilket är en ökning med 36 % från föregående år. Under hösten lades en webbenkät ut för att mäta hur besökarna upplever vår hemsida och dess användarvänlighet. På så sätt kan vi utveckla hemsidan ytterligare. Information vid driftstörningar Att snabbt och effektivt informera om driftstörningar är en utmaning och något som våra kunder värdesätter. Vid störningar i vattenleverans och avfallshantering brukar vi tillämpa ett antal olika sätt att informera berörda kunder: dörrknackning, information i brevlådor, annonsering på hemsidan och i lokala medier. Nytt för 2013 är att vi lagt ut informationen på vår Facebooksida men även skickat SMS till boende i berörda områden. Informationskampanj inför matavfallsinsamling Inför starten av matavfallsinsamlingen i de båda kommunerna 2014 har en kommunikationsplan tagits fram. En stor del av kampanjen har utgjorts av tryckt information direkt till hushållen enligt kundernas egna önskemål. Inför starten i de första områdena har vi även annonserat i lokalpress och på webb samt anordnat informationsmöten för allmänheten. Ägare till flerfamiljsfastigheter har fått skriftlig information och bjudits in till samtal kring praktiska frågor. Vår hemsida ger viktig information om införandet av matavfallsutsortering. Via den kan våra kunder även göra sitt val av avfallsabonnemang. 8

9 Inför vägning av hushållsavfall i Falkenberg Även inför vägningen av hushållsavfall i Falkenberg har vi haft extra informationsinsatser. Falkenbergsborna har informerats om på märkningen (med adressetikett och chip) som används för att registrera vägningen av sopkärlen. Kompletterande information har följt med fakturor i december samt publicerats på vår hemsida och Facebooksida. Entreprenörsbyten Entreprenörsbytena för renhållning och slamtömning i oktober medförde många samtal till kundtjänst inkommande samtal mot normalt. Frågor handlade till stor del om ändrad hämtningsdag, tunnor som inte blivit tömda och vilka tider sopbilen kommer. VIVAB:s kundtjänst tar nu också emot beställningar av slamtömningar, något som tidigare hanterades av slamentreprenören. Digital vattenavläsning Under våren bytte VIVAB leverantör för vattenavläsning, vilket har medfört att kunderna nu på ett enklare sätt kan lämna sin vattenmätarställning på De kan även få sms-avisering i stället för ett avläsningskort i brevlådan när det är dags att läsa av vattenmätaren. Kunder som har smartphone kan, med hjälp av en QR-läsare, skicka in ställningen direkt vid vattenmätaren! Kundtjänst i siffror Antal besvarade samtal ca Genomsnittlig längd på samtal 3 min 3 sek Antal skickade fakturor , varav drygt 17 % e-fakturor Registrerade flyttar Nyuppsatta vattenmätare 237 9

10 Återvinning för en miljösmart vardag Ny återvinningscentral VIVAB har reserverat en tomt på ca m 2 på industriområdet Holmagärde i Varberg för byggnation av en ny återvinningscentral. Den geotekniska undersökningen visar att omfattande markarbeten krävs för att stabilisera marken, vilket innebär ökade kostnader och en översyn av investeringsplanen. Verksamheten är tillståndspliktig och förberedande utredningar har påbörjats. Vi planerar att genomföra samråd med berörda och lämna in tillståndsansökan under våren Ytan är väl tilltagen och delar av den kan komma att hyras ut den första tiden. Eftersom Varberg är en expansiv kommun och vi i framtiden kommer att sortera avfallet ännu mer behövs möjligheten att kunna utveckla verksamheten på området. Nytt system och entreprenör Ett verksamhetsområde, ett system. Med det som grundtanke valdes att införa ett viktbaserat system i både Varberg och Falkenberg. Nya krav som ställdes på renhållningsentreprenören var att även matavfall ska hämtas, att den del av fordonen ska köras på gas och att samtliga kärl ska vägas. För både renhållning och slamhantering ska avvikelser rapporteras in om hämtning inte skett och varför. Samtidigt beslutades att VIVAB ska vara kundens naturliga kontakt i alla frågor. Internt arbete med att förbereda för order-, avvikelse- och ärendehantering gjordes och den 1 oktober började Nordisk Återvinnings respektive Petterssons Miljöåkeris fordon rulla på gatorna i Varberg och Falkenberg. Omlastningsstation för hushållsavfall Redan 2009 startade arbetet med att hitta en ny lämplig plats för en kommungemensam omlastning. Varbergs kommun köpte mark i Himle för bland annat detta ändamål och en ny detaljplan togs fram och antogs av kommunen i december Planen är överklagad vilket gör att det kan dröja ytterligare ett par år innan omlastningsstationen kan stå klar. Som en alternativ lösning har VIVAB ansökt om att bedriva omlastning vid Långåsmotet, vilket har godkänts. Däremot har markägarens bygglov överklagats. I väntan på ett slutligt besked lastas hushållsavfallet om hos Åkericentralen i Falkenberg respektive omlastningsstationen på Östra Hamnvägen i Varberg. Matavfall Under 2013 informerades Varbergs och Falkenbergs invånare om möjligheten att sortera ut sitt matavfall till biogasproduktion. Denna möjlighet införs successivt i kommunerna från 1 januari Införandet beräknas ta tre år och vara klart hösten Först ut var delar av Tvååker i Varbergs kommun samt delar av Slöinge och Heberg i Falkenbergs kommun. I november fick kunderna i dessa områden välja abonnemang för Svarsfrekvensen blev hög, ca 70 %. Även anslutningsgraden till abonnemanget Matavfall blir biogas blev hög, mellan %. Målsättningen var 65 %. I december 2013 började de första kärlen sättas ut. Sluttäckning av deponier Under 2013 färdigställdes sluttäckningen av Hebergs deponi. Totalkostnaden för sluttäckningsarbetet uppgick till ca 7,4 Mkr. I Ullared finns nu de massor som behövs för att färdigställa sluttäckningen och vi beräknar komma igång under hösten I Falkenbergs kommun återstår sedan bara Ågårds deponi som ska vara sluttäckt senast I Varbergs kommun skulle sluttäckningen av Bösarps deponi påbörjats under Läckage i en vattenledning under deponin har medfört förseningar. Arbetet är beräknat att påbörjas under våren I samband med tunnelprojektet i Varberg har blickarna riktats mot kommunens gamla deponier och att använda överskottsmassorna för sluttäckning. 10

11 Nyckeltal Avfall Varberg Falkenberg Hushållsavfall, totalt, ton Hushållsavfall, kg per invånare ÅVC, brännbart avfall, ton ÅVC, restavfall, ton ÅVC insamlat skrot, samt mobil återvinning, ton Insamlat farligt avfall inkl tryckimpregnerat, ton 835* * Insamlat glas, ton Abonnentens kostnad för fastighetsrenhållning - lägenhet enligt Nils Holgersson, kr/m 2 inkl moms 20,2 19,6 19,0 19,7 18,3 22,2 22,2 22,2 22,2 18,5 - normalhushåll 190 l kärl var 14:e dag, kr/år inkl moms * Uppskattade siffror för 2013 Avfallsverksamhet Varberg och Falkenberg Intäkter: totalt 93 Mkr Kostnader: totalt 88 Mkr ÅVC / återvinningsmaterial 9 Mkr (10%) Entreprenader de tre största 42 Mkr (48%) Kapitalkostnader 5 Mkr (5%) Övriga driftkostnader 23 Mkr (26%) Fastighetsrenhållningstaxan 84 Mkr (90%) Personalkostnader 18 Mkr (21%) 11

12 Hållbara lösningar för ett friskt vatten Samhällsplanering Varbergs vattenförsörjningsplan färdigställdes. I Varberg påbörjades även arbetet med att ta fram en så kallad blåstrategi som syftat till att säkra kommunens alla vattenmiljöer och därmed förbättra kust- och havsmiljön. En gemensam VA-policy för Falkenberg och Varberg har arbetats om för att göras redo för beslut i kommunfullmäktige. Även ett arbete med att ta fram en gemensam VA-utbyggnadsplan startade under VIVAB deltar också i arbetet med att ta fram en regional vattenplan. Det är Länsstyrelsen i Halland som driver arbetet med planen som beräknas vara klar hösten Uppströmsarbete för renare vatten Under året har VIVAB arbetat med att hitta hållbara och långsiktiga lösningar för att minska miljögifterna i våra vatten. Vi har börjat ta fram nya strategier för ett fortsatt uppströmsarbete. Syftet är att förbättra kvaliteten på vårt avloppsslam och möjliggöra återvinning. Fokus ligger bland annat på att minska zinkhalten som kommer in i våra reningsverk. Arbetet med att hitta och åtgärda orsakerna till de höga zinkhalterna i Varbergs avloppsslam har fortsatt. Flera möjliga orsaker till förhöjd zinkhalt har kunnat avfärdas. Sökningen fortsätter efter orsakerna till de höga halterna. Vattenförvaltning Arbetet med att modernisera vattenskyddsområden fortsätter. I de två kommunerna finns 23 vattentäkter. I Varbergs kommun finns åtta vattentäkter och i Falkenbergs kommun finns 15 vattentäkter. Moderniseringen grundar sig bland annat i förändrad lagstiftning och att det i vissa fall tillkommit brunnar som ligger utanför det tidigare vattenskyddsområdet. Under 2013 har förslag till skyddsområden och skyddsföreskrifter lämnats in till Länsstyrelsen i Halland om fastställelse för vattentäkterna i Kungsäter, Valinge och Gunnarsjö. Arbetet har under året fortskridit för framtagande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för Sibbarps och Fegens vattentäkter. Under 2013 vann skyddsområdet och föreskrifterna för Köinge vattentäkter laga kraft. Krisberedskap En krisövning hölls i början av året med Kundtjänst. Räddningstjänsten Väst hjälpte oss med övningens uppbyggnad och med inspel i scenariot. VIVAB har under året även deltagit i tre övningar i Länsstyrelsens regi. I september var VIVAB värd för kursen Dricksvattenkris berör oss alla som vände sig till räddningstjänst, miljömyndigheter, polis och VA-organisationer. 12

13 Under året har vi arbetat fram en bättre uppföljning av stopp och andra problem i ledningsnätet som har orsakats av fett, trasor eller våtservetter som spolats ner i avloppet. Bland annat har en folder Stopp för fett i avloppsvattnet som vänder sig främst till livsmedelsverksamheter arbetats fram tillsammans med informationsansvarig och miljö- & hälsoskyddskontoren. Det finns även planer på att komplettera hemsidan med information som riktar sig till livsmedelsverksamheter. Nytt vattenverk i Sibbarp Sibbarps samhälle försörjdes sedan 1977 med grundvatten från en lokal anlagd grundvattentäkt. Grundvattnet innehöll relativt mycket järn. De höga järnhalterna medförde ett stort underhåll och även vattenverksbyggnaden var i dåligt skick och krävde en omfattande investering. Söder om Sibbarp hittades en ny vattentäkt med ett vatten av hög kvalitet och god tillgång. I juli 2013 kunde det nya vattenverket äntligen tas i drift. Nytt reningsverk i Ullared I maj 2013 driftsattes det nya reningsverket i Ullared. Det tidigare reningsverket med sin placering i centrala Ullared hade nått sin maxkapacitet och ett nytt verk krävdes för att kunna ta emot och rena vatten för invånarna och det ökade antalet besökare som varuhuset Gekås tar emot. För att undvika luktproblem flyttade man det nya avloppsreningsverket till utkanten av samhället. Det nya verket drivs med en modern biologisk reningsprocess. Med en kapacitet som är närmare fyra gånger större än det gamla reningsverkets kan man täcka reningsbehovet en lång tid framöver. Nya dagvattenledningar på Monarkområdet i Varberg Industrifastigheten vid Monarkfabriken i Varberg har tidigare drabbats av dagvattenrelaterade översvämningar. Stora delar av norra Varberg avvattnas genom Monarkområdet och under året har det gjorts stora insatser för att säkerställa dagvattensystemets funktionalitet och avledning av dagvatten genom området. För att klara ett 10-års-regn har området förstärkts med ytterligare en dagvattenledning samt två nya ytmagasin. Nedläggning av reningsverk i Morup Morups reningsverk togs ur drift i slutet av året. Det gamla reningsverket saknade kemisk fällning (rening av fosfor) och slamhantering samt bassängvolymer som motsvarade belastningen. Istället för att uppgradera reningsverket byggdes en överföringsledning mellan Morup och Björkäng. Nu pumpas avloppsvattnet till Getteröverket i Varberg. Bösarpsledning ger stor miljövinst Istället för att med slambil köra lakvatten från Bösarps deponi och slam från markinfiltrationen i Valinge till Getteröverket, byggdes under året en överföringsledning. På så sätt sparar vi ca 22 resor i veckan med lakvatten samt en resa i månaden med slam. Projektering Kvarnagårdens vattenverk Utbyggnaden av ultrafilter på Kvarnagårdens vattenverk i Varberg fortsätter. Beslutet om utbyggnaden och satsningen på membranfilter togs i september VIVAB vill få flera av varandra oberoende mikrobiologiska barriärer för att säkra dricksvattenkvaliteten. Dessutom blir membransteget ett sätt att komma åt ökande humushalter och ökande färgtal (så kallad brunifiering). I entreprenaden ingår bland annat avancerade on-line mätare för NOM-karakterisering. Maxkapaciteten på fullskalealäggningen blir kubikmeter per timme. Nytt underhållssystem För att säkerställa att lagar följs och för att planera underhållsarbetet på ett systematiskt sätt har ett underhållssystem börjat användas under året. I systemet lägger vi bland annat in återkommande myndighetsbesiktningar (såsom ventilation, hissar och tryckkärl), kalibreringar, underhållsarbeten, besiktningsprotokoll och ritningar. 13

14 Nyckeltal Vatten och avlopp Varberg Falkenberg Antal vattenläckor Antal läckor/10 km vattenledning 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,7 0,4 Antal avloppsstopp Antal avloppsstopp/10 km spillvattenledning 1,2 1,4 1,4 1,4 0,7 2,2 2,2 2,3 2,2 1,4 Producerad mängd vatten, tm³ Försåld mängd vatten, tm³ Renad mängd avloppsvatten, tm³ Försåld mängd avloppsvatten, tm³ Andel ovidkommande vatten till reningsverk % Andel läckage % Läckage/ledningslängd, m³/m 2,14 1,10 0,76 1,12 1,06 0,98 1,13 1,08 0,94 0,91 Ledningslängd totalt, km Vattenledningar, km Spillvattenledningar, km Tryckavlopp, km Dagvattenledningar, km Nylagda ledningar, m Sanerade/omlagda ledningar, m Totalt, m Ledningsnätets förnyelsetakt, årsintervall 1/340 1/237 1/402 1/219 1/244 1/424 1/566 1/206 1/366 1/390 Renad mängd fosfor, ton 43,8 54,8 60,4 57,0 52,8 37,2 41,2 52,1 46,9 52,2 Renad mängd kväve, ton Renad mängd syreförbrukande ämnen (BOD7), ton Energiförbrukning vattenproduktion, MWh Energiförbrukning vattenproduktion, kwh/m 3 0,48 0,46 0,48 0,47 0,51 0,86 0, ,94 0,90 Energiförbrukning avloppsrening, MWh Energiförbrukning avloppsrening, kwh/m 3 0,77 0,46 0,48 0,50 0,56 0,60 0,46 0,50 0,53 0,59 Abonnentens kostnad för vatten/avlopp - lägenhet enligt Nils Holgersson inkl moms, kr/m 2 47,5 46,6 45,8 44,9 41,0 54,4 51,1 48,0 46,5 44,9 - typhus A, inkl moms, kr/år typhus B, inkl moms, kr/år

15 Våra medarbetare Kompetensutveckling VIVAB har ökat sina satsningar på att kompetensutveckla sin personal. En kompetensinventering har påbörjats och ska vara ett underlag för planering av framtida kompetenutveckling i företaget. Flera av de genomförda utbildningarna har vänt sig till samtlig personal. Till exempel har en stor satsning gjorts för att öka medvetenheten om elsäkerhet och om hur vi berörs som medarbetare i en offentlig verksamhet. Denna satsning påbörjades hösten 2012 och avslutades under våren En hel del utbildningar har varit inriktade på trafiksäkerhet då många använder fordon i sitt dagliga arbete. Andra utbildningar har haft en mer specifik inriktning utifrån yrkesområde. Rutiner kring kompetensförsörjning och rekryteringsprocessen har uppdaterats under året. Vi har även skapat interna och externa nätverk där personal med liknande arbetsuppgifter utbyter erfarenhet och kunskap. Under 2013 har vi externrekryterat ett flertal personer med olika bakgrunder vilket medfört att vi breddat vår kompetens genom att lära av varandra. Nyanställda Pensionsavgångar och nyrekryteringar innebär utmaningar för att upprätthålla en hög kompetensnivå i organisationen. Generationsskiftet inom branschen innebär att vi får en sjunkande medelålder. Det i sin tur kräver att organisationen måste anpassa sig till andra typer av förändringar. Exempelvis ökar antalet föräldralediga som ibland måste ersättas med vikarier. För att detta ska kunna hanteras på bästa sätt måste vi ha en väl fungerande introduktion till våra nyanställda. Under våren 2013 har vi sett över de rutiner som finns för våra nya medarbetare. I de fall där det är möjligt får våra nyanställda under en introduktionstid arbeta parallellt med den medarbetare som ska ersättas. Detta är en ovärderlig källa till kunskapsöverföring och en viktig del av introduktionen. VIVAB anordnar även två introduktionsdagar om året, en under hösten och en under våren, då nyanställda ges en övergripande bild av VIVAB:s verksamhet och får besöka ett reningsverk, ett vattenverk och en återvinningscentral för att få en bra inblick i vår breda verksamhet. Ekonomi Omsättningen i de tre bolagen har under året uppgått till 285 Mkr eller 1,8 Mkr per årsarbetare. Bolagets materiella anläggningstillgångar värderas enligt årsbokslutet till sammanlagt 785 Mkr, en ökning med 92 Mkr under året. Ökningen visar att investeringsnivån är hög. Återanskaffningsvärdet torde vara betydligt högre än det redovisade, kanske 10 gånger så mycket. Detta beror både på kostnadsutvecklingen, den tekniska utvecklingen och på de redovisningsprinciper som använts under årens lopp. VA-verksamheten är kapitalintensiv och har stora behov av både underhållsinsatser och investeringar för att säkerställa och förbättra anläggningarna och deras funktion. Detta för att kunderna ska få ett gott och kvalitetsmässigt bra dricksvatten och för att den miljömässiga påverkan ska bli så liten som möjligt. Tillväxten i de båda kommunerna medför också en utbyggnad av anläggningarna, i första hand av ledningsnätet. En relativt låg räntenivå de senaste åren har gynnat verksamheten. De huvudsakliga intäkterna utgörs av avgifter från taxeverksamheterna. Självkostnadsprincipen gäller vilket innebär att taxeintäkter endast får tas ut för att täcka så kallade nödvändiga kostnader. Taxan för fastighetsrenhållning har omkonstruerats inför 2014 på grund av införandet av utsortering av matavfall. För Falkenberg införs också en vikttaxa från Förändringarna innebär en osäkerhet kring vilka framtida intäkter som beslutade taxenivåer ger. Ur ett kundperspektiv är det viktigt att någon del av kundens avgift kan påverkas av det egna beteendet. VA-verksamhet Varberg och Falkenberg Dagvattenavgifter 2 Mkr (1%) Intäkter: totalt 198 Mkr Övriga intäkter 1 Mkr (0%) Lakvatten/slam/överhaltsavgifter 5 Mkr (3%) Anläggningsavgifter 18 Mkr (9%) Konsumtionsavgifter 172 Mkr (87%) Kostnader: totalt 190 Mkr Kapitalkostnader 41 Mkr (22%) Övriga driftkostnader 32 Mkr (17%) Personalkostnader 66 Mkr (35%) Energi 16 Mkr (8%) Slamhantering 5 Mkr (3%) Kemikalier 7 Mkr (3%) Externa entreprenader 23 Mkr (12%) 15

16 vatten & miljö i väst ab Vatten & Miljö i Väst AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Organisationsnummer Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning...20 Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Lekmannarevisisorernas rapport Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusentals kronor, tkr. 16

17 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, bildades under Verksamheten startade Verksamheten omfattar uppdrag åt Varberg Vatten AB, och Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB, Dessa bolag äger anläggningarna för vatten och avlopp, VA, och anläggningarna för avfall i respektive kommun och betecknas anläggningsbolag. VIVAB ska driva och utveckla VA-verksamhet samt avfallshantering utom vad gäller myndighetsutövning i de båda kommunerna. Uppdragen regleras via ägardirektiv och ett gemensamt uppdrags- och samarbetsavtal. Dessutom utförs andra uppdrag inom kompetensområdet. Ägarförhållanden VIVAB ägs av Varberg Vatten AB (50 %) och FAVRAB (50 %). VIVAB har sitt säte i Falkenberg. Organisationsnummer: Resultat och ställning Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till +418 tkr ( tkr). Efter bokslutsdispositioner och skatt redovisas ett resultat på 13 tkr (-93 tkr). Det totala resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Bolagets intäkter består huvudsakligen av ersättningar avseende uppdragen från de båda anläggningsbolagen. Bolaget gör ingen vinst på dessa uppdrag utan ersätts med de faktiska nettokostnaderna. I bolaget redovisas kostnader för gemensamma funktioner som ledning, ekonomi- och personalfunktion, kundtjänst, teknisk utveckling m.m. Kostnader för personal och andra omkostnader för att driva VA- och avfallsverksamheterna i anläggningsbolagen ingår samt även en del gemensamma utredningar m.m. Bolagets resultat kommer från uppdrag inom kompetensområdet till exempel spolbilsuppdrag, mindre VA-arbeten och hämtning av glas för återvinning. Nyckeltal Se definitioner not 1 samt separat sammanställning av nyckeltal. Personal organisation Totalt antal årsarbetare under 2013 har varit 156 (147), varav 28 % kvinnor och 72 % män. Andelen kvinnor har ökat med 2 %. Bemanningen räknat som årsarbetare har ökat jämfört med föregående år, vilket har flera orsaker. Några exempel: Två nya tjänster i den senaste större organisationsförändringen tillsattes under senare delen av Ingenjörstjänster som tidigare köpts från Varbergs kommun finns sedan våren 2012 i VIVAB:s organisation. Dessa tjänster inräknas fullt ut i antalet årsarbetare från och med Extra personal har anställts i samband med införande av utsortering av matavfall för till exempel informationsinsatser och utkörning av nya kärl och för uppstart av nya reningsverket i Ullared. Styrelsen består av åtta politiskt tillsatta ledamöter samt två ordinarie arbetstagarrepresentanter, varav åtta män och två kvinnor. Bolagets verkställande direktör är en kvinna. Hon innehar samma position i de båda anläggningsbolagen. Verksamhet VIVAB:s uppdrag är att med egen eller inhyrd personal sköta all verksamhet för anläggningsbolagen. Verksamheten innebär produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten samt drift, underhåll och förnyelse av VA-anläggningar. VIVAB sköter också den avfallsverksamhet som åvilar kommunerna. VIVAB biträder kommunerna vid planering av utbyggnad av VA-anläggningen samt är remissinstans i samhällsplaneringsfrågor. Utöver funktioner för ekonomi i VIVAB och anläggningsbolagen, personalfunktion, kundtjänst, faktureringsfunktion m.m. för båda kommunerna hanteras i VIVAB gemensamma utvecklingsfrågor och projekt. Några exempel ges nedan. Styrelsen arbetade hösten 2012 tillsammans med ledningsgruppen fram en vision och en verksamhetsidé för VIVAB:s arbete. Under 2013 har man arbetat med visionen internt i olika sammanhang för att förankra budskapet. Verksamhetsutveckling sker med ett tydligt kundfokus. En målsättning är att skapa ett övergripande verksamhetssystem med gemensamma mål. Ett annat mål har varit en certifiering av verksamheten avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö, vilket också genomförts. Certifieringsrevision genomfördes med positivt resultat i december Ett underhållssystem har tagits i drift för våra anläggningar. Utveckling av uppföljningssystemet Insikt har fortsatt och innehåller numera förutom ekonomiska data även information från personalsystemet. Stora utbildningsinsatser har gjorts under året, bland annat avseende elsäkerhet och trafiksäkerhet. 17

18 vatten & miljö i väst ab Förvaltningsberättelse Arbetet med att modernisera vattenskyddsområden fortsätter. I de två kommunerna finns 23 vattentäkter. I Varbergs kommun finns åtta vattentäkter och i Falkenbergs kommun finns 15 vattentäkter. Moderniseringen grundar sig bland annat i förändrad lagstiftning och att det i vissa fall tillkommit brunnar som ligger utanför det tidigare vattenskyddsområdet. Under 2013 har förslag till skyddsområden och skyddsföreskrifter lämnats in till Länsstyrelsen i Halland för fastställelse om vattentäkterna i Kungsäter, Valinge och Gunnarsjö. Arbetet har under året fortskridit för framtagande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för Sibbarps och Fegens vattentäkter. Under 2013 har skyddsområdet och föreskrifterna för Köinge vattentäkter vunnit laga kraft. Arbetet med VA-planer, VA-policy och dagvattenhandbok pågår i samarbete med båda kommunerna. Avledning av spillvatten från nuvarande Morups reningsverk i Falkenberg till Getteröverket i Varberg i stället för renovering av reningsverket i Morup, är ett exempel på projekt där samarbetet mellan kommunerna gör det möjligt att hitta effektiva lösningar. Projektet är genomfört och ledningen är i drift från och med november Nordisk Återvinning Service AB är entreprenör för fastighetsrenhållningen från oktober Planeringen av en kommungemensam omlastningsstation för avfall har försenats på grund av överklaganden, vilket har medfört användning av provisoriska lösningar, som varit både kostsamt och tidsödande. Arbete pågår med införande av utsortering av matavfall. Förändringen genomförs successivt med några områden i taget och beräknas vara genomförd under Vikttaxa införs i Falkenbergs kommun från Dessa förändringar innebär ökade krav på informationsinsatser och medför en större belastning på vår kundtjänst till exempel i form av fler telefonsamtal. VIVAB lämnade tidigare lokaler på Kardanvägen i Varberg och har numera samlat såväl kontorslokaler som lokaler för ledningsnätspersonal och akutförråd på Härdgatan. Investeringar Under året har investeringar gjorts för totalt 2,1 Mkr. Största inköpen är inredning och utrustning till de nya lokalerna i Varberg samt ett lastbilssläp. Miljöpåverkan VIVAB:s verksamhet påverkar den yttre miljön både positivt och negativt. Bolagets uppdrag och kärnverksamhet leder till att vi minskar påverkan på miljön genom att vi tar hand om våra kunders spill- samt dagvatten och renar det innan vattnet släpps ut i recipienten. Reningsprocessen skapar även ett överskott av energi samt ett slam som kan återanvändas. Vi tar även emot våra kunders avfall och återvinningsmaterial och ser till att det behandlas på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. VIVAB:s negativa miljöpåverkan är en följd av vår energi- och kemikalieanvändning samt våra transporter. Vi släpper även ut förorening till vatten och mark genom att all förorening inte kan tas om hand från avloppsreningen samt till viss del lakvatten från deponi. Våra verksamheter är resurskrävande, vilket medför att miljöperspektivet i inköps- och upphandlingsfrågor är väsentligt. Framtida utveckling VIVAB arbetar i allt större utsträckning med planering inom samhällsbyggnad som en följd av att verka i två växande kommuner. Klimatförändringar, både pågående och förväntade, påverkar planeringsarbetet, men också högre krav på driftsäkerhet och förnyelse. Omfattningen av detta arbete kommer att fortsätta öka, och ställer krav på ökad kompetens. En önskvärd utveckling är också att ansvaret för VAoch avfallsverksamheterna i ännu högre grad läggs på VIVAB, för att underlätta beslutsvägar, öppna upp för mer samordning och tydliggöra VIVAB:s roll till exempel gentemot kommuninvånare. Större förändringar inom avfallsområdet kan på längre sikt påverka VIVAB:s uppdrag. VIVAB:s verksamhetsidé uttrycker att bolaget ska vara en förebild för regional samverkan, vilket öppnar upp för samarbete med fler närliggande kommuner. Vikten av att följa och vara delaktig i forskning och utveckling inom VIVAB:s verksamheter måste understrykas. Detta kan ge möjlighet att påverka inriktning på forskning som kan vara av betydelse för verksamheten, men också kunskap om förändringar så att vi kan agera i god tid. Förslag till behandling av resultat Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, ,95 kr, överförs i ny räkning. 18

19 Resultaträkning Belopp i tkr Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Varor och material Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -4-7 Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling under de senaste sex åren i sammandrag. Nyckeltalsdefinitioner framgår av not Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Kassalikviditet % Soliditet % Avkastning på sysselsatt kapital % 5, Avkastning på justerat eget kapital % 3,8 10 7,7 8,3 13 Avkastning totalt kapital % 1,5 4,1 3,0 3,2 5,0 Antal anställda, årsarbetare varav kvinnor, % varav män, %

20 vatten & miljö i väst ab Balansräkning Belopp i tkr Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar intresseföretag Aktuell skattefordran Övriga kortfristiga fordringar 31 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Fordran Falkenbergs kommun (koncernkonto) Kassa och bank 4 18 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Arsredovisning A-Ringen AB

Arsredovisning A-Ringen AB o Arsredovisning A-Ringen AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 A-Ringen AB 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01 2014-12 31 Styrelsen och verkställande direktören för A-Ringen AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FDT System AB. Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

FDT System AB. Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 1(15) FDT System AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) 1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), får härmed avge årsredovisning för 2008. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Vansbro Teknik AB Årsredovisning 2014

Vansbro Teknik AB Årsredovisning 2014 Vansbro Teknik AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet...3 Affärsområde Avfall...4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer