EN BETALTJÄNST FÖR ALLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN BETALTJÄNST FÖR ALLA"

Transkript

1 Slutrapport PTS Innovationstävling Handel och betalning för alla, 2012 EN BETALTJÄNST FÖR ALLA

2 Innehåll 1 Inledning Allmän information Sammanfattning Bakgrund Syfte och målgrupp Personer med funktionsnedsättningar Personer boende i glesbygd Personer med godeman eller under förvaltarskap Studenter Småföretagare Projektets mål Redogörelse av projektresultatet Projektets resultat samt leverabler Förenkla mottagningen och inläsningen av fakturor, så att Svefakturor och EDI fakturor kan mottas och hanteras med Abuni Förenkla webbgränssnitt, funktionalitet och design så att tjänsten kan användas av alla, med säranpassade förenklingar och förbättringar för funktionsnedsatta och äldre. WCAG 2.0 standarden skall uppfyllas vad gäller webbgränssnitt Anpassning av tjänsten till hjälpmedel och användarplattformar, som frekvent används, eller kommer att användas, av personer med funktionsnedsättningar, specifikt inkluderande en IPPI anpassning. Utöver IPPI anpassningen skall ett gränssnitt för Android framtas, applikation alternativt mobilt webbgränsnitt. Skulle webbgränssnitt väljas skall detta även stödjas av iphone klienter. Annars skall iphone applikationen uppgraderas enligt den mobila Android applikationens gränssnitt Viktiga insikter Målgruppen svår att föra dialog med Teknikutvecklingen går snabbt teknikutveckling tar tid Tidsplanering svår med begränsade utvecklingsresurser Redogörelse av projektets genomförande Genomförandeplan/tidplan Projektets budget Projektets arbetssätt Vad händer nu?

3 1 Inledning Abuni AB tillhandahåller en betalningsförmedlingstjänst för brevlåde- och bankoberoende mottagning, skanning, bevakning och hantering av räkningar. Tjänsten vänder sig först och främst till konsumenter som önskar kunna motta och hantera alla sina räkningar på ett ställe, utan beroende av brevlådan och Internetbanken. Kunderbjudandet inriktar sig på kontrollen över räkningar och tryggheten i privatekonomin, där räkningarna betalas med ett enkelt knapptryck med försäkringen om att räkningar betalas i tid, bevakas, påminnelseavgifter försvinner, dokumenteras och följs upp. Tjänsten erbjuds även till småföretagare, för att underlätta fakturahantering, ekonomisk dokumentation och bokhållning. Utöver naturliga servicefunktioner, såsom den digitala postboxen, betalningsförmedling och arkivering, har Abuni sedan sommaren 2012 lanserats en kredittjänst, där konsumenten kan jämna ut sina kostnadstoppar genom att betala räkningar även med en Abunikredit om 30 dagar. Abuni är en registrerad betalningsförmedlingstjänst som står under Finansinspektionens övervakning, med FI institutnummer utsågs Abuni till ett av de 25 hetaste Webbföretagen av tidningen Internetworld. Hösten 2011 ansökte Abuni till Post- och telestyrelsens innovationstävling Handel och betalning för alla under projekten En betaltjänst för alla, med syfte att tillgängliggöra Abunis existerande betalningstjänst med tillgänglighetsanpassning och förenkling mot målgruppen funktionsnedsatta. För att Abuni skall kunna vara ett fullgott alternativ till existerande Internetbanktjänster och för att alla privatkundens fakturor skall kunna hanteras med Abuni, ville vi med projektet förbättra tillgängligheten vad gäller mottagning av digitala fakturor, framförallt Svefakturan - en EDI-fakturastandard som enligt Ekonomistyrningsverkets direktiv kan skickas av alla svenska myndigheter. Anpassningen även torde leda till att övriga leverantörsfakturor, dvs från leverantörer som inte är myndigheter, kan mottas såsom EDI fakturor direkt ifrån övriga fakturautställare och på det sättet möjliggöra digitala fakturor direkt till Abuni, såsom alternativ till de för kunden billiga e-fakturorna hos bankerna - en tjänst som Abuni ej kan erbjuda, då bankernas e-faktura kontrolleras av bankerna själva. För att tillgängliggöra tjänsten för alla, ville Abuni vidare ta extern hjälp att förstå användarbehov och eventuella användarhinder med Abunis system och gränssnitt. Slutligen så ville vi med projektet tillgängliggöra tjänsten för alla, genom att anpassa gränssnitt mot alternativa system, såsom Android (mobil och smarttv) med extra fokus på IPPI. Abuni utsågs till en av vinnarna i innovationstävlingen och bolaget har sedan våren 2012 genomfört projektet och presenterar nu resultatet i denna slutrapport. 3

4 2 Allmän information Denna rapport är inlämnad till Post- och telestyrelsen för att slutrapportera Abunis projekt En betaltjänst för alla, som har löpt från förstudie inlämnad den 15 januari 2012 till och med den 31 mars Projektet är resultatet av Abunis vinst av innovationstävlingen Handel och betalning för alla, utlyst hösten Projektägare har varit Markus Aglander, VD Abuni AB, med org nr Projektansvarig från Post- och telesstyrelsen har varit Malin Wahlquist. Projektbudget har varit kronor, varav delfinansiering om kronor, motsvarande 88 procent, har utgått från Post- och telestyrelsen. 3 Sammanfattning Abuni har genomfört projektet En betaltjänst för alla under projektperioden till och med , som ett resultat av vinsten i Post- och telestyrelsens innovationstävling Handel och betalning för alla, utlyst hösten Som resultat av projektet möjliggör nu Abuni mottagning av myndighetsstandarden Svefaktura, ett nytt gränssnitt som uppnår tillgänglighetsstandarden WCAG 2.0 har utvecklats och tjänsten har gjorts med ett responsivt gränssnitt som möjliggör tjänstens användning med den stora floran av webbrowsers, smarta mobiler, läsplattor och övriga Androidplattformar. Den nya tjänsten lanserades skarpt på marknaden mot Abunis kunder den 14 mars 2013 tillsammans med en ny responsiv webbsida och användarinstruktioner för den nya tjänsten. Abuni har i sin affärsplan en lanseringssstrategi för den fortsatta lanseringen och etableringen av plattformen. 4 Bakgrund Abuni startades som ett projekt i Datakompisen i Dorotea AB i början av Datakompisen är ett kundtjänstföretag som arbetar med datorsupport och tekniska kundtjänster, primärt för bredband och bredbandsdistribuerade underhållningstjänster (playtjänster, VOD, streamingteknik, IP tv och downloadtjänster). Datakompisens positionering och inriktning ledde till att bolagets grundare började titta på parallella utvecklingsprojekt, där digitaliseringen skapar nya beteendemönster och fyller nya behov för användare av infrastrukturen uppbyggt kring bredbandsutvecklingen. 4

5 Under det första året utvecklades en betaversion av den tekniska plattformen för att kunna aggregera fakturor i både fysiska och digitala format samt att genomföra betalningstransaktioner på förenklade sätt med digitalt utlästa betalningsinstruktioner. I samband med att projektet sökte finansiärer för den fortsatta utvecklingen och skulle registreras som en betalningsförmedlingstjänst hos Finansinspektionen, bolagiserades Abuni Under våren 2010 registrerades Abuni hos Finansinspektionen som ett betalningsförmedlingsinstitut, varefter systemen testades och en lansering av Abunis första grundtjänst gjordes sommaren Under hösten 2010 genomfördes anpassningar av den tekniska lösningen utifrån den initiala feedback som kunderna och marknaden gav. Bland annat justerades kundanskaffningsprocesser, adressändringsstöd, statistikhantering och prissättningen för tjänsten under början av Marknaden började upptäcka Abunis innovativa lösning för att hantera privatekonomi och konsumentfakturor, och Abuni blev bland annat uppmärksammade som ett av de 25 mest intressanta webbföretagen teknikmagasinet Internetworld Bolaget blev också noterat av Post- och Telestyrelsen i ett antal utredningar kring betaltjänster och alternativ till existerande internetbankslösningar, där Abuni i jämförelse kunde presentera en teknik som var enklare att använda än de existerande lösningarna för betalningar, då de etablerade internetbankerna bland annat inte har samma möjligheter att göra säranpassningar. Detta ledde fram till att Abuni ansökte till PTS innovationstävling och utsågs till en av vinnarna i Handel och betalning för alla, våren Bolaget erhöll för detta delfinansiering för ett projekt att anpassa sin tekniska lösning ytterligare, för att nå upp till kraven för betalning för alla, med fokus på tillgänglighet och underlättande för funktionsnedsatta i samhället. Dessutom skulle anpassningarna leda till att myndigheter (och fakturautställare) skall kunna nyttja tekniken för att skicka digitala fakturor, enligt myndighetsstandarden Svefaktura, direkt till konsumenter. 5 Syfte och målgrupp Abuni tillhandahåller en kommersiell tjänst som vänder sig till alla konsumenter som önskar en tjänst och teknik för att förenkla hanteringen av räkningar, framförallt vid mottagandet och betalningen av dessa. Det ifrågavarande projektet syftade dock till att, utifrån Abunis ursprungliga tjänst, förbättra och anpassa tjänsten så att den uppfyller designmärket design för alla dvs att tillgängligheten förbättras på det sätt att det som underlättar för den som har det svårast, gör tjänsten bättre och enklare för samtliga användare. Målgruppen för Abuni är således generellt Sveriges samtliga cirka 4.5 miljoner hushåll, som årligen betalar ca miljoner räkningar. Enligt PTS rapport Befolkningens 5

6 användning av post- och betaltjänster 2010 betalar 69 % av befolkningen sina räkningar via internet och dator, 22 % via girering (brev till privatgirot), 10 % via autogirering. Skillnaderna i befolkningen är stor och betydligt färre av de som bor i glesbygd betalar räkningarna via datorn än riksgenomsnittet. Endast 52 % av glesbygdsbefolkningen betalar, enligt rapporten, räkningarna via datorn och internet. 8% uppger att annan betalar/har inga räkningar eller betalar på annat sätt. Ca en procent av räkningarna beräknas dock betalas över disk enligt DN (DN ). Abuni syftar till att användare kan aggregera samtliga räkningar på ett ställe, och på det sättet få kontroll över sin ekonomi och kunna betala samtliga räkningar med ett enkelt verktyg och med funktioner som underlättar i hela betalningsflödet. Utifrån Abunis målsättning att skapa en tjänst för alla riktad mot den mobila och moderna konsumenten, som använder eller vill använda internet, mobiltelefon och läsplatta för att hantera sin vardagsekonomi - oberoende av sin brevlåda och fysiskt post och räkningar syftade dock projektet till en tydlig förbättring, där Abuni fyller särskida behov. Det vill säga för de personer som lider av någon form av funktionsnedsättning. 5.1 Personer med funktionsnedsättningar De användare som har de största svårigheterna att använda internetbanktjänster idag är teknikovana, dövblinda, personer med kognitiva funktionsnedsättningar och gravt synskadade användare. Post- och telestyrelsen har i rapporterna Kartläggning av projekt inom området betaltjänster - med fokus på äldre och personer med funktionsnedsättning, samt Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag, beskrivit problematiken med bankernas internetbankstjänster och svårigheterna för funktionsnedsatta och äldre att hantera sina betalningar med existerande internetbankstjänster. I PTS Kartläggning av projekt inom området betaltjänster, med fokus på äldre och personer med funktionsnedsättning, konstaterade kartläggaren att det finns ett behov av tjänster som underlättar för målgrupperna funktionsnedsatta och äldre att betala sina fakturor. De tjänster som bankerna erbjuder är huvudsakligen framtagna och tillgängliga för alla, dvs bankerna arbetar mycket lite med särlösningar. Vidare konstaterar PTS i rapporten Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag, att om tjänster för att betala fakturor, elektroniska såväl som kuvertbaserade, förenklas så att inmatning, skrivande av siffror och dylikt, minimeras och tjänsterna i övrigt är enkelt utformade skulle en större andel sannolikt ha förmåga att mer självständigt hantera sina fakturor, samt att "Om tekniken och tjänsterna anpassas till människorna och inte tvärtom ökar dock sannolikheten att fler människor väljer att hantera sina fakturor elektroniskt. 6

7 Mot bakgrund av att Abuni själva ser ett befintligt behov från gemene man, parallellt med att bankerna inte själva driver utvecklingen inom särlösningar för målgruppen funktionsnedsatta och äldre, ser Abuni en möjlig marknad, att på kommersiella villkor kunna hitta nya målgrupper för sin tjänst - en tjänst som redan idag utmärker sig och används p g a den förenkling av fakturahantering och betalning tjänsten innebär. Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige har någon form av funktionshinder. Enligt en OECD studie från slutet av 90-talet har även ca 25 procent av Sveriges vuxna befolkning lässvårigheter. Genom att tillhandahålla Abunis tjänst enligt tillgänglighetsstandarden WCAG 2.0, samt tillgänglig även för Androidanvändare, räknar vi med att vi kommer att skapa ett särintresse hos ett potentiellt kundunderlag om ca 1 miljon användare med särskilda behov. Det finns även en målgrupp äldre, där den praktiska överflytten till en Abuniadress fyller ett tydligt behov i samband med att den äldre personen flyttar in i ett äldreboende och/eller behöver hjälp från släktingar att hantera sina räkningar. I takt med åldern kommer funktionsnedsättningar och blir det svårare att hålla ordning, varför hjälp med hantering och dokumentation blir allt viktigare. Parallellt kommer vanligen någon släkting att behöva sätta sig in i den äldres ekonomi för att kunna hjälpa till och stödja. Slutligen kommer ekonomin att behöva tas över helt och hållet, där en samlad historik och arkiv över personens löpande ekonomi är praktisk för de efterlevande. Utifrån fakturautställares perspektiv finns det idag heller inga alternativa fakturerings- och betalningsalternativ som är anpassade ur ett tillgänglighetsperspektiv. Detta möjliggör för Abuni att erbjuda, framförallt kommuner och myndigheter, fakturadistribution via Abuni till konsumenter, för att möjliggöra ett tillgänglighetsanpassat och kostnadsbesparande komplement till e-fakturor, printfakturor och autogirobetalningar. 5.2 Personer boende i glesbygd En särgrupp som är värda att nämna utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, men som egentligen inte faller under projektets syfte, är de Svenskar som idag bor i en glesbygdskommun där närhet till service såsom bank eller kassaservicetjänster är begränsad. Även i denna grupp finns naturligt en andel med olika typer av funktionsnedsättningar. Efter att Svensk Kassaservice avvecklades 2008, finansierade Post- och telestyrelsen tjänsten Brevgirot för att lösa problematiken med betalning av räkningar i glesbygd. Brevgirot avvecklades 2012 och ansvaret att lösa denna service ligger sedan sommaren 2012 på Länsstyrelserna. Värt att notera kring denna målgrupp är, enligt noteringen ovan ur rapporten från Post- och telestyrelsen, att glesbygdsbefolkningen tenderar att vara mindra benägna att använda existerande internetbankslösningar för att betala sina räkningar. 7

8 Alternativkostnaden är vidare hög för de som har möjlighet att fysiskt besöka ett bankkontor, utöver transport och resor. Hos samtliga storbanker får man betala över 100 kronor per räkning som betalas över disk, visar en jämförelse på Konsumenternas bank- och finansbyrås hemsida (150 kronor på ett bankkontor hos Nordea och Swedbank, 130 kronor på SEB). Abuni håller på att se över tänkbara alternativmodeller för denna hantering, där nödvändigt vis vår existerande abonnemangsform inte uppfyller behovet för alla. 5.3 Personer med godeman eller under förvaltarskap En annan målgrupp som bör nämnas i sammanhanget är de cirka svenskar står under godemansskap / förvaltarskap, vilka också utgör en målgrupp för Abuni, och där behoven av ökad tillgänglighet är tydliga. Enligt Funkaportalen, artikeln Det är svårt att vara god man, beskriver man just problematiken kring hantering och mottagning av fakturor och brev för klient och godeman. När breven plötsligt kommer till en god man, och inte till personen de berör, blir det ofta starka reaktioner. Min senaste huvudman hade inte uppfattat att det skulle gå till på det viset. Klart att hon blev både arg och besviken men framför allt kände hon sig kränkt, berättar Kurt Larsson som i dag är god man för fem personer. Att få huvudmannens post direkt är dock i vissa fall en förutsättning för att gode mannen ska kunna sköta sitt uppdrag på ett säkert sätt. - Efter många och långa diskussioner fick den psykiskt sjuka kvinnan en förståelse för varför posten inte går direkt till henne och att det inte betyder att hon är omyndigförklarad på något sätt. För en godeman eller förvaltare kan det alternativt vara opraktiskt att ta emot klientens post och räkningar i egen brevlåda, samtidigt som det inte alltid är går att låta räkningarna gå till klientens egen bostad (om sådan finnes). Flertalet godemän arbetar även med flera klienter. Att nyttja Abunis tjänst för att ta emot sina klienters räkningar underlättar både den praktiska hanteringen likväl som dokumentation och rapportering till överförmyndare eller överlämning till ny godeman då historik skall övertas av den nye godemannen. Dessutom ökar klientens delaktighet, och transparensen mellan god man och klient, med klientens egen åtkomst till sin post och räkningar. Tillgängligheten till sin privata ekonomi och möjlighet att själv delta i gode mannens arbete med hanteringen, kan vara viktigt för de som står under godemansskap och ett tillgänglighetsanpassat verktyg underlättar i samtliga dessa fall. 8

9 Även utifrån myndighetsperspektivet, dvs i detta fall från kommunernas sida, torde Abuni vara ett attraktivt verktyg att; dels tillhandahålla för att göra godemansuppdragen attraktivare och enklare, dels för att kunna hantera fakturering och kommunikation billigare och effektivare. Dessutom underlättas uppföljning och eventuella överlämningar av godemanskap med tekniken bakom Abuni. 5.4 Studenter I Sverige finns ca studenter, varav flertalet har preliminära boenden och dessutom kommer att flytta vidare vid sin första familjebildning, således en specifikt intressant målgrupp för Abuni. Vid högskolestudier flyttar studenten vanligen hemifrån till ett boende i studentlägenhet eller studentkorridor. I samband med detta kommer den första egna ekonomin med studiemedel, eventuella inkomster och egna räkningar mobiltelefon, hyra, abonnemang på el, internet och tidningar etc. Studenter är rörliga och moderna och kommer att flytta ett flertal tillfällen innan familjebildningen i en egen bostad. Att från första början ta kontroll över sin ekonomi och ta emot räkningarna på en Abuniadress - oavsett studieort, tillfälliga utlandsstudier och tillfälliga boenden, torde vara praktiskt. Dagens teknikutveckling generellt har underlättat för studenter med funktionsnedsättningar att fortbilda sig. Mätningar påbörjade läsåret 93/94, utifrån statistik som visar antalet studenter som aktivt varit i kontakt med någon av samordnarna för studenter med funktionshinder, visar att läsåret 93/94 var det sammanlagt 483 studenter som kontaktat en samordnare. Vid mätningen som gjordes 2005, hade den siffran ökat till 4793 studenter. För studenter med funktionsnedsättning torde Abuni tydligt underlätta för den studerande inför valet att studera vidare på högskola eller universitet, framförallt på annan ort. 5.5 Småföretagare Det finns cirka så kallade mikroföretag i Sverige, dvs riktiga småföretag enligt ordets bemärkelse. Dessa företagare är till sina behov relativt lika konsumenterna, med skillnaden att det handlar om att få ordning och reda i sin hantering av företagets ekonomi, med behov av att kunna motta, betala och dokumentera fakturor. Abuni har företagsanpassat tjänsten med möjlighet till bokföringsstöd och kontoföring, rapportfunktioner med SIE-fils export, fysisk arkivering av inkomna fakturor, bankavprickningslistor, etc. Abuni har ingen siffra på företagande och funktionsnedsättning, men det torde vara tydligt att många småföretagare har samma behov av tillgänglighetsanpassade tjänster vid sitt företagande som konsumenter i allmänhet. 9

10 6 Projektets mål Projektets effektmål var att Abunis tjänst, efter genomfört projekt, skall möjliggöra för funktionsnedsatta att betala alla sina fakturor, utan handpåläggning, vart än de befinner dig. Resultatmålen var att tillgängliggöra Abunis betalningsmodell av fakturor med säranpassning för funktionsnedsatta och äldre, att fakturor skall kunna mottas såsom Svefakturor, att webbsida och tjänst skall finnas lättläst, vara certifierade av Funkanu samt uppfylla WCAG 2.0 standarden, samt, att Abunis tjänst skall vara tillgänglig i IPPI plattformen samt kunna användas i övriga Androidplattformar. Projektet delades därför upp i tre delprojekt som löpte parallellt projektets gång och dess etapper. De tre delprojekten var: a) att förenkla mottagningen och inläsningen av fakturor, så att Svefakturor och EDI fakturor kan mottas och hanteras med Abuni. b) att förenkla webbgränssnitt, funktionalitet och design så att tjänsten kan användas av alla, med säranpassade förenklingar och förbättringar för funktionsnedsatta och äldre. WCAG 2.0 standarden skall uppfyllas vad gäller webbgränssnitt. c) att anpassning av tjänsten till hjälpmedel och användarplattformar, som frekvent används, eller kommer att användas, av personer med funktionsnedsättningar, specifikt inkluderande en IPPI anpassning. Utöver IPPI anpassningen skall ett gränssnitt för Android framtas, applikation alternativt mobilt webbgränsnitt. Skulle webbgränssnitt väljas skall detta även stödjas av iphone klienter. Annars skall iphone applikationen uppgraderas enligt den mobila Android applikationens gränssnitt. 7 Redogörelse av projektresultatet Projektet har lett till en lansering av ett helt nytt gränssnitt, som efter betatester och Funkanu granskning har gjorts publikt för alla Abunis användare den 14 mars I samband med att det nya gränssnittet har lanserats har även Abuni släppt en ny responsiv webbsida, med användarinstruktioner relaterade till den nya tjänsten och beskrivning av vårt tillgänglighetsarbete och övriga effekter av detta projekt. 10

11 7.1 Projektets resultat samt leverabler Förenkla mottagningen och inläsningen av fakturor, så att Svefakturor och EDI fakturor kan mottas och hanteras med Abuni. Initial målsättning vid kravfrysning vara att Abuni själva, med egen teknik och licenser för filkonvertering, skulle hantera flödet av EDI format, primärt Svefaktura. Under projektets gång har vi sett en möjlig tröskel i egen hantering av formaten, då vi dels skulle riskera en potentiell begränsing i vidareutveckling och anpassning till nya framtida format, dels då hanteringen skulle kunna orsaka onödiga processer mot fakturautställare genom en lösning med endast punkt-till-punkt koppning mellan Abuni och respektive utställare. Abuni valde därför att, parallellt med egen hantering och konvertering av Svefaktura, även köpa en licenskoppling till extern VAN operatör (fakturaväxel), Pagero, för mottagning av e- fakturor i samtliga format, för att på det sättet skapa större bas av fakturautställare som redan idag kan skicka digital faktura direkt till Abuni. Lösningen möjliggör dels att Abuni kan följa Pageros teknikutveckling och möjlighet till konvertering av en större flora av digitala fakturaformat vid sidan av Svefaktura, dels att vi erhåller en bearbetningsbar kundbas med utställare som redan idag hanterar digitala fakturor via Pagero till företag. Med Abunis teknik och kundsorteringssystem kan Abuni utgöra en betalningsmottagare för samtliga individer bakom Abuni, utan att Pagero behöver lägga upp samtliga betalningsmottagare i eget system, vilket är lösning som gynnar alla parter i kedjan; Abuni, Pagero och fakturautställare genom Pagero eller VAN leverantörer som har samtrafikavtal med Pagero. Lösningen innebär även att Abuni idag kan ta emot Svefakturaformatet själva, utan behov av Pagero som fakturaväxel, vilket möjliggör för de leverantörer som inte går via fakturaväxel att skicka Svefaktura direkt till Abuni om det exempelvis reducerar deras kostnader eller skapar bättre flöden. Abuni kan således idag ta emot Svefakturaformatet. Abuni ser även att vi uppnår största möjliga skalfördelar och bibehållet affärsfokus, genom samarbetet med Pagero. Licensförhandlingen med Pagero har vidare lett till ett närmare samarbete mellan parterna som idag ligger till grund för vår etableringsplan av Abunis tillgänglighetsanpassade tjänst Förenkla webbgränssnitt, funktionalitet och design så att tjänsten kan användas av alla, med säranpassade förenklingar och förbättringar för funktionsnedsatta och äldre. WCAG 2.0 standarden skall uppfyllas vad gäller webbgränssnitt. 11

12 Abuni har byggt ett helt nytt gränssnitt som uppfyller WCAG 2.0 standarden. Gränssnittet har, utöver till sin interaktionsdesign, med tydlighet i färgbegränsningar och kontraster, även anpassats för en enklare och mer genomtänkt hantering av räkningar, såsom: a) Kolumner har rationaliserats bort till förmån för ett fakturablocks -tänkande, där respektive räkning ligger i ett separat block. Varje räkningsblock går att klicka på för att navigera sig in i detaljerna steg för steg. Detta underlättar även navigeringen vid tabulator navigering, eller alternativa hjälpmedelsnavigatorer (inklusive den ursprungliga IPPI-handkontrollen med vred), samt begränsar informationen till ett minimum i varje vy. b) Betalningen av räkningen görs med ett godkännande efter att man klickat sig in i räkningen. Det extra steget syftar till att underlätta förståelsen och öka kontrollen vid hanteringen av varje räkning. c) Betalningsinstruktion och inskannad faktura ligger i samma vy så att informationen kan jämföras vid hanteringen, där fakturabilden kan zoomas och flyttas för att se respektive fält tydligt. d) Arkiveringsfunktionaliteten har förbättras genom att inte behålla räkningar betalade under månaden i första räkningsvyn. Informationen begränsas till det nödvändigaste och arkivering av redan betalda fakturor sker i samband med betalningstillfället. e) Arkivet har fått en uppgraderad sökfunktionalitet där sökbarhet och sortering är flexibel och valbar; sortering och sökning utöver fritext går exempelvis att göra på månad, leverantörer och kategori. I arkivet finns även obetalda fakturorna att söka. f) Menyrubriker har begränsats för att underlätta navigation och användarens förståelse för var man befinner sig i menyträd och hur/var information kan hittas Anpassning av tjänsten till hjälpmedel och användarplattformar, som frekvent används, eller kommer att användas, av personer med funktionsnedsättningar, specifikt inkluderande en IPPI anpassning. Utöver IPPI anpassningen skall ett gränssnitt för Android framtas, applikation alternativt mobilt webbgränsnitt. Skulle webbgränssnitt väljas skall detta även stödjas av iphone klienter. Annars skall iphone applikationen uppgraderas enligt den mobila Android applikationens gränssnitt. Vid utvecklingen av det nya gränssnittet valde Abuni att bygga en responsiv tjänst. Det betyder att tjänsten idag fungerar i samtliga webbläsare, surfplattor och smarta mobiltelefoner utan behov av exempelvis appar, omfattande bakåtkompabilitet till Firefox 6+, Internet Explorer 8+, Google Chrome 10+, Safari 4+, Opera 10+ samt iphone och Android. Hur menyer och tjänsten visas, samt vilken funktionalitet som finns (exempelvis zoomverktyg eller pinch -zoom) beror på skärmstorlek, användarplattform och användarens inställningar. Det medför också att tillgängligheten för tjänsten vad gäller 12

13 åtkomst har förbättrats, så att även Androidanvändare (läsplattor, smarta mobiler och exempelvis webbtv) kan nyttja det nya gränssnittet. I dag är läsplattor och smarta mobiler med Android operativ billigare på marknaden än motsvarande IOS läsplattor och IOS mobiler, vilket gör Abuni tillgängligare även ur denna aspekt. Under projektets gång gick IPPI i konkurs, varför arbetet med specifika anpassningar eller tester för IPPI plattformen inte kunde fortsätta. Tjänsten har dock anpassats för att även fungera i Androidbaserade smart TV apparater, likväl som navigeringen, enligt ovan, har tagit höjd i enklare navigering med TAB-funktionalitet och begränsning av kolumner och enklare menysortering. 7.2 Viktiga insikter Målgruppen svår att föra dialog med / marknadsföra sig mot Konsumenttjänster är dyra i kundanskaffningskostnad generellt framförallt när det gäller att skapa nya beteendemönster. Det krävs marknadsföring och dialog med existerande och framtida kunder för att skapa kännedom och intresse. Det är viktigt att hitta rätt kanaler och forum för att möte de potentiella kunderna med rätt budskap. Både Abuni och Post- och telestyrelsen har gjort analysen att det saknas tillgänglighetsanpassade och användarvänliga banktjänster och att det finns ett behovet av en tjänst som underlättar hanteringen av räkningar för funktionsnedsatta. Abuni har under projektets gång försökt hitta vägar att nå de målgrupper som projektet riktar sig till att underlätta för, framförallt genom att söka dialog med intresseorganisationerna som borde ha den bästa insikten i behoven samt störst intresse av att hjälpa till med råd, tester eller tips på förväntningar och behov. Abuni har aktivt sökt kontakt med intresseorganisationer såsom HSO, Sällsynta Diagnoser och Afasiförbundet, likväl som hjälpmedelstillverkare. Vi har i samtliga fall inte en dialog eller möjlighet att träffas för att få till stånd en dialog. Vi har förståelse för att funktionsnedsättningar i vissa fall i sig själva kan vara isolerade och att det därmed är svårt att nå dessa individer direkt, exempelvis genom olika former av riktade aktiviteter. Vi hade dock trott att intresseorganisationerna själva skulle vara mer öppna för dialoger kring tjänste- och teknikutveckling, även om Abuni är en kommersiell aktör på marknaden. 13

14 7.2.2 Teknikutvecklingen går snabbt teknikutveckling tar tid Sedan ansökan till innovationstävlingen hösten 2011 har det hänt väldigt mycket kring tekniken för responsivitet. Uttrycket var i det närmaste obekant när vi inledde projektet. Vid kravfrysningen fanns det en önskan från bolaget att söka utveckla en responsiv tjänst för att skapa största möjliga tillgänglighet, men vi såg vissa risker med detta vägval framförallt i funktionalitet och oron för kompabilitetsbrister med en tjänst för alla plattformar. Den första utvecklingen skedde med ett existerande sk utvecklingsbibliotek med mobilitetsfokus, Jquery Mobile. Teknikvalet ledde dock till en begränsning i flexibilitet och prestanda, varför vi gjorde ett nytt teknikval under projektets gång. Valet föll på egenutveckling i kombination med det bredare Jquery, som för bolaget skapat större flexibilitet och underlättat funktionalitetsanpassningen och prestanda för samtliga plattformar som tillgängliggjorts via det responsiva gränssnittet Tidsplanering svår med begränsade utvecklingsresurser Vid kravfrysningen, etapp 2, kändes projektet tydligt och överskådligt, även om vi var medvetna om att tekniktunga utvecklingsprojekt med obeprövad teknologi generellt är sårbara vid tidsplaneringen, då antaganden ofta inte överensstämmer med de faktiska problemen som uppkommer längst vägen. Det har därför varit en god hjälp att arbeta utifrån korta sprintar, där tidsplaneringen hela tiden har kunnat överskådas i närtid. Vi valde vid kravställningen också att bygga en helt ny plattform istället för att anpassa existerande plattform och gränssnitt utifrån de första experttesterna som genomfördes av Funka. Dock gjorde Abuni ett felaktigt teknikval i och med val av utvecklingsbibliotek. Då detta bibliotek visade sig vara instabilt och funktionalitetsbegränsat, togs nytt tekniksvalsbeslut i augustimånad, för att skapa en robustare plattform med stöd för en bredare flora av funktionalitet. Utvecklingsbiblioteket Jquery valdes istället och har legat till grund för användargränssnittet som byggts i kombination med egen Javascriptutveckling. Under hösten drabbades dessvärre även vår utvecklingsansvarige av sjukdom, varför utvecklingen låg stilla under period med förseningar i etappen som följd. Projektets utveckling har tagit betydligt mer tid i anspråk än planerat. Beslutet att bygga en helt ny gränssnittsplattform resulterade i en betydligt bättre lösning, även om vi var medvetna om att beslutet skapade ett mer krävande jobb än vi ursprungligen planerat. Som resultat av lösningen med en responsiv tjänst och nytt gränssnitt, har bolaget även behövt bygga en helt ny webbsida för att möta användandet och inloggningsstrukturen till den responsiva tjänsten dvs med en responsiv tjänst måste även den externa webbsidan 14

15 vara responsiv. Dessutom har den tidigare FAQ och tjänstebeskrivningarna uppdaterats i sin helhet, baserat på den nya tjänsten, funktionaliteten och användningssätt. 8 Redogörelse av projektets genomförande Abunis projektgrupp bestod av Markus Aglander som var Projektägare, Wilhelm Lagercrantz, Projektledare / Scrum master, Petter Norberg, utvecklare, Niklas Nyman, projektstöd och Marcus Danielsson, utvecklare. Som projektmetod utgick vi ifrån SCRUM metodiken, som gruppen hade erfarenhet av sedan tidigare. Dock var gruppen storlek så begränsad att roller, uppgifter och projektmodell givetvis inte krävde en allt för formel strukturering för projektgenomförandet. Som projektverktyg användes primärt Pivotal Tracker som utvecklingsstöd, ett webbaserat verktyg, med åtkomst till sprintar, tidsplaner och avrapportering för utvecklingsprojekten. Genom Googledocs hanterades mötesanteckningar och dokumentdelning. För versionshantering användes GitHub. Utvecklingsarbetet av gränssnitt utfördes primärt i PHP, HTML5, CSS och Javscript. Den initiala utvecklingen baserades på ett existerande sk utvecklingsbibliotek med mobilitetsfokus, Jquery Mobile. Teknikvalet ledde dock till en begränsning i flexibilitet och prestanda varför vi under utvecklingsetappens gång, varför vi gjorde ett nytt teknikval under projektets gång. Valet föll på egenutveckling i kombination med det bredare Jquery, som för bolaget skapat större flexibilitet och underlättat funktionalitetsanpassningen och prestanda för samtliga plattformar som tillgängliggjorts via det responsiva gränssnittet. Utvecklingen för att hantera Svefakturan har genomförts genom systemanpassningar och systemverktyg för flöden, datauttolkning och bildfilsgenerering, där Pagerokopplingen är en integrerad del i mottagningen. Via Pagero kan Abuni ta emot en Svefakturafil, som dock från utställaren är formatoberoende, samtidigt som lösningen möjliggör även direktmottagning av just Svefakturan till Abuni, för de utställare som inte går via Pagero eller alternativ fakturaväxel som har samtrafikavtal med Pagero. 9 Genomförandeplan/tidplan Projektet delades upp i tre delprojekt, som löpte parallellt under 5 etapper. De tre delprojekten var: a) förenkla mottagningen och inläsningen av fakturor, så att Svefakturor och EDI fakturor kan mottas och hanteras med Abuni. 15

16 b) förenkla webbgränssnitt, funktionalitet och design så att tjänsten kan användas av alla, med säranpassade förenklingar och förbättringar för funktionsnedsatta och äldre.wcag 2.0 standarden skall uppfyllas vad gäller webbgränssnitt. c) anpassning av tjänsten till hjälpmedel och användarplattformar, som frekvent används, eller kommer att användas, av personer med funktionsnedsättningar, specifikt inkluderande en IPPI anpassning. Utöver IPPI anpassningen skall ett gränssnitt för Android framtas, applikation alternativt mobilt webbgränssnitt. Skulle webbgränssnitt väljas skall detta även stödjas av iphone klienter. Annars skall iphone applikationen uppgraderas enligt den mobila Android applikationens gränssnitt. Etapp 1: Förstudie skulle vara klar Den första förstudien lämnades in den 12 januari. Efter de första kommentarerna samt en utredning av momshanteringen och dess påverkan på budget lämnades den slutliga fjärde versionen in den Etapp 2: Frysa kraven på delprojekten, skulle enligt förstudie vara klart Kravfrysningen genomfördes under våren 2012 och etappen rapporterades in Etapp 3: Utveckling av tjänsterna och funktionaliteten, skulle vara klar Etapp 3 var den etapp där samtlig utveckling skulle genomföras. Under kravfrysningen, etapp 2, valde Abuni att satsa på att utveckla en helt ny plattform för gränssnittet, istället för att genomföra anpassningar i existerande gränssnitt. Syftet var att få ett så bra resultat som möjligt och projektgruppen var orolig att en anpassning av existerande gränssnitt inte skulle ge ett lika bra resultat. Vi valde dessutom att välja bort existerande struktur med flera API:er/Rest API:er, för att kunna hantera separata tjänster i exempelvis appar för olika plattformer (smarta mobiler, läsplattor, IPPI). Istället valdes vi att utveckla ett responsivt gränssnitt, där tjänsten utifrån fördefinierade kriterier anpassar sig efter bl a skärmstorlek, användarplattform och browser. Detta ledde dock till ett större arbete än vad som initialt hade planerats vid innovationstävlingsansökan. Initialt fokuserade Abuni på att hitta ett gränssnitt med en förenklad navigation som även skulle underlätta vid navigering i IPPI plattformen, där navigering med en handkontroll kräver en mer genomtänkt menystruktur samt begränsar möjligheten att navigera i ett gränssnitt där en stor informationsmängd presenterades i kolumner och rader i en och samma användarvy (som fakturainformationen var presenterad i vår ursprungliga plattform). Efter att projektet löpt i två månader gick dock IPPI i konkurs, varför IPPI projektet inte kunde fortsättas av Abuni. Dock hade höjd tagits i samband med att gränssnittet hade specificerats upp, med IPPI i åtanke, vilket i sig gav en ny och förbättrad 16

17 informationsstrukturering och i slutändan alltjämt underlättar tillgängligheten, översikten och navigeringen, exempelvis vid TAB navigering. Under etappen genomfördes även ett teknikbyte under augusti, samt att vår utvecklingsavdelning drabbades av sjukdomsbortfall, enligt ovan punkt Utvecklingsetappen försenades med en dryg månad och avrapporterades Etapp 4: Fältprov, användarcentrerad utveckling samt projektets utvärdering och slutrapport till PTS, klar Efter utvecklingsetappen erhöll Funka demokonton för det nya gränssnittet, varefter användartester genomfördes och expertgranskningrapport erhölls av Abuni Efter rapporten genomfördes en revidering av gränssnitt och plattform, för att möta de rekommendationer och resultat som framkommit vid Funkas granskning. Då detta arbete förskjutits, framförallt på grund av den försenade och mer tidskrävande utvecklingsfasen, och som dessutom resulterat i en sen återrapportering från Funka, genomfördes kvalitativa användartester mot användare inom befintlig kundstock. Plattformen lanserades därefter publikt på marknaden mot samtliga Abunis användare den 14 mars 2013, för att snabbt få en kvantitativ grupp av användare att använda och testa tjänsten. Parallellt med detta lanserade Abuni även en ny responsiv webbsida för att möta gränssnittsdesign och responsivitetsbehovet vid exempelvis inloggning hos de nya användargrupperna. Den nya webbsidan beskriver även Abunis tillgänglighetsarbete och den nya tjänstens funktionalitet. FAQ:er och supportorganisation har således uppdaterats för att möta nya frågeställningar, nya behov och ge rätt stöd på den nya plattformen. Vi erhåller också idag löpande feedback från vår kundstock och arbetar alltjämt med användarcentrerad anpassning och eventuell avbuggning för användare, exempelvis där olika användarplattformar, operativversioner eller webbbrowserversioner skulle kunna leda till oupptäckta fel. Dock har vi idag en känsla av att vi har en väldigt stabil ny tjänst och upplever inte svårigheter eller problem för våra användare. Projektet är således i mål och avrapporteras i denna slutrapport

18 10 Projektets budget Projektbudget utfall Post nr Aktiviteter summerade från etapper Antal timmar Timkostnad Total kostnad Varav egenfinansierat 1 Funkanu kr kr 2 InView kr 0 kr 3 Projektledning (intern) kr kr 6 Grafisk formgivning (extern) kr kr 7 Gränssnittsutveckling (intern) kr kr 8 Programmering (intern) kr kr 10 Dokumentation / administration kr kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa mantimmar kr kr Fasta kostnader Post nr Fasta kostnader summerade från etapper Total kostnad Varav egenfinansierat 4 Resekostnader kr kr 5 Kofaxlicenser kr kr 9 Apri Group 0 kr 0 kr Summa fasta kostnader kr kr Totalt projekt Mantimmar (kostnad) Fasta kostnader kr kr Egenfinansiering 12% kr Finansiering från PTS kr Total kostnad för projektet kr 18

19 11 Projektets arbetssätt Projektet har drivit med grundläggande SCRUM metodik. Sprintmodeller och stödsystem såsom Pivotal Tracker har används för att fånga upp tidsförskjutningar, prioritetslistning och utvecklingströsklar. Då gruppen har varit begränsad till sin storlek och teknikvalsfrågor har varit dagliga i samband med utvecklingen. Vi har dessutom sett att utvecklingsarbetet skulle bli mer krävande än vad som initialt planerats, varför mycket av arbetet övergått till den dagliga verksamheten, där projektet i själva verket varit det enda utvecklingsprojekt bolaget mäktat med. Således har samtlig personal i bolaget arbetat med projektet, vilket gör att SCRUM metodikens tydlighet av projekthantering, snarare blivit ett stöd för delprojekt/delmoment under det samlade projektet. 12 Vad händer nu? Under projektets gång har Abuni arbetat fram en lanseringsplan som bygger på de nya målgrupper och möjligheter som detta projekt har lett fram till. Denna lanseringsplan är idag en integrerad del i bolagets affärsplan, där målgrupper och angreppssätt analyserats och förtydligats. Under den fortsatta lanseringen kommer Abuni att aktivt söka dialog med målgruppen, samt skapa närvaro i de forum där de nya målgrupperna går att nå, såsom mässor och sociala medier. Abuni ser dock att den stora målgruppen av användare med dessa särskilda behov likväl nås genom vår generella och breda marknadsföring, med möjlighet att följa en marknadsföringsstrategi där sökordsoptimering och strategisk internetannonsering ger oss möjlighet att anpassa budskap, snarare än kanaler, för att skapa kännedom om vår tjänst hos dessa målgrupper. En stor del av vår kundtillströmning kommer vidare viral marknadsföring och rekommendationer från existerande användare (och early adopters med kännedom om Abuni). Inom målgruppen torde därför rekommendationer vara en extremt viktig kanal, där användare med liknande behov själva torde före en dialog med varandra för att utbyta erfarenheter. Existerande användare är givetvis de bästa ambassadörerna för vår tjänst. Abunis egen information är i detta perspektiv viktig, där en tydlig kommunikation från Abuni om vårt tillgänglighetsarbete och användarmöjligheterna med Abuni, leder till att konsumenter generellt förstår fördelarna med Abunis tjänst och kan rekommendera dessa vidare. Abunis nya webbsida har därför bl a en tydlig beskrivning av vårt tillgänglighetsarbete. Abuni har även initierat en pilot med en anpassad Abunitjänst för att kunna etablera kanaler mot användare genom fakturautställare, som ser en fördel/möjlighet med att kunna nå 19

20 fakturamottagare genom en Abunitjänst, primärt kommuner. Fördelarna för en kommun är att man dels kan erhålla kostnads- och miljöbesparingar genom digital fakturering, dels kan tillhandahålla en tillgänglighetsanpassad möjlighet för hushåll att motta och hantera kommunfakturor och försändelser. För många kommuner torde även glesbygdsproblematiken kunna underlättas med denna Abunitjänst. Projektet och dess resultat kommer till sin helhet att redovisas för Post- och telestyrelsen vid den muntliga projektredovisningen. Frågor kring lansering och resultat kommer att besvaras vid detta tillfälle. 20

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande av projektet ResLedaren 2.0 av Autism- och Aspergerförbundet

Slutrapport projektgenomförande av projektet ResLedaren 2.0 av Autism- och Aspergerförbundet Stockholm 2015-10- 01 Ver 1.0 Slutrapport projektgenomförande av projektet ResLedaren 2.0 av Autism- och Aspergerförbundet Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Sportion Media Group AB

Slutrapport projektgenomförande - Sportion Media Group AB Stockholm 2012-01-31 Ver 0.5 Slutrapport projektgenomförande - Sportion Media Group AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Stockholm 2012-01-31 Ver 0.5 Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT Arne Jönsson 2014-01-09 WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT 1. Inledning Inom projektet har vi utvecklat teknik som gör det möjligt att identifiera webbsidors innehåll och därefter klustra (gruppera) dem så att

Läs mer

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Peter Norén Funktionsansvarig e-handel 08-690 4596 peter.noren@esv.se Bakgrund och mål med arbetet 2008-03-07 Sid 2 Mål med statens införande av e-faktura

Läs mer

3. Krav på uppdraget. 3.1 Mål för uppdraget. 3.2 Beskrivning av uppdraget. Upphandlingsdokument Upphandling. Upphandlande organisation

3. Krav på uppdraget. 3.1 Mål för uppdraget. 3.2 Beskrivning av uppdraget. Upphandlingsdokument Upphandling. Upphandlande organisation Upphandlingsdokument 2017-06-01 Upphandlande organisation Socialstyrelsen Caroline Paues Upphandling Avrop av IT-resurskonsulter till projekt för utveckling av Socialstyrelsens digitala kanaler 2.7-4890/217

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013

Konsumenten i centrum. Samrådsgrupp 10 december 2013 Konsumenten i centrum Samrådsgrupp 10 december 2013 Dagordning Välkomna! Presentation av Konsumenten i centrum Konsumentverkets samordnande roll Projektgruppen Frågor Det praktiska/faktiska samarbetet

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

Checklista Mobila applikationer fo r bank och betalning

Checklista Mobila applikationer fo r bank och betalning Checklista Mobila applikationer fo r bank och betalning Checklistan nedan kan användas till att säkerställa att er mobila applikation för bank och betalning är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Kom igång med Rapp. Rapp

Kom igång med Rapp. Rapp Rapp Rapp är en webbapplikation som används till rapportering av skotade och skördade volymer. En webbapplikation innebär att det inte behöver ske en installation utan applikationen finns att tillgå via

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nya Mina vårdkontakter En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nyheter i nya Mina vårdkontakter Responsiv design gör Mina vårdkontakter tillgänglig även i mobiltelefon och surfplatta Stöd

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Coachande instruktioner

Slutrapport projektgenomförande - Coachande instruktioner Stockholm 2014-03- 12 Ver 1.0 Slutrapport projektgenomförande - Coachande instruktioner Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Konferens nikola.nu 2014-10-23 Innehåll 1. Om projektet 2. Hjälpmedelsdatabas 3. Tema hjälpmedel 4. När projektet är slut OM PROJEKTET ehälsa och Strategisk IT Bakgrund

Läs mer

Webbaserad informationstjänst om konsumentprodukter inom hjälpmedelsområdet. Redovisning av ett regeringsuppdrag. Myndigheten för delaktighet

Webbaserad informationstjänst om konsumentprodukter inom hjälpmedelsområdet. Redovisning av ett regeringsuppdrag. Myndigheten för delaktighet Webbaserad informationstjänst om konsumentprodukter inom hjälpmedelsområdet Redovisning av ett regeringsuppdrag Myndigheten för delaktighet hjälpmedelsområdet Slutrapport Myndigheten för delaktighet, 2015

Läs mer

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster Projektplan 2015-12-14 1 (12) Dnr. VINNOVA 2015-05970 Uppdaterad Dnr. Länsstyrelsen 2016-01-14 303-435-2016 2016-02-03 Christina Rehnberg Nationell samordnare för länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag Direkt

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION 1 (7) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION SOLUTION DESCRIPTION 2 (7) INNEHÅLL 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. BESKRIVNING AV DOCUMENT MANAGER... 3 2.1 Produkter... 4 2.1.1

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor

Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor Kerstin Wiss Holmdahl 2006-03-30 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting - Hittills har ca en

Läs mer

Domstolsverket Upphandling. 1.0 Ekonomiskt mest fördelaktiga. 1.1 Prisfråga Bedömning Bedömning Bedömning

Domstolsverket Upphandling. 1.0 Ekonomiskt mest fördelaktiga. 1.1 Prisfråga Bedömning Bedömning Bedömning Domstolsverket Upphandling Upphandlingens namn Mobila och fasta operatörstjänster 0524-2013 Anbudslämnare TeliaSonera Sverige Aktiebolag Sista anbudsdag 2013-06-17 Inlämnat 2013-06-17 Öppnat 2013-06-18

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Bilaga 3a. Ickefunktionella krav. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 3a. Ickefunktionella krav. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm SID 1 (6) Bilaga 3a Ickefunktionella krav Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Gunilla Keith-Bodros 2013-10-30 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Manual RemoteX Applications 5.0 för iphone & Android. 2011-05-02 RemoteX Technologies AB, 2001-2009. Tel. +46 8 559 23 530. www.remotex.

Manual RemoteX Applications 5.0 för iphone & Android. 2011-05-02 RemoteX Technologies AB, 2001-2009. Tel. +46 8 559 23 530. www.remotex. 00 Manual RemoteX Applications 5.0 för iphone & Android RemoteX for iphone & Android Körs i din mobilbrowser och är precis som en klassisk app tillgänglig även när du inte är ansluten till Internet Kan

Läs mer

Jajja Website Vi skapar webbplatser som engagerar och ger dig ett digitalt försprång

Jajja Website Vi skapar webbplatser som engagerar och ger dig ett digitalt försprång Jajja Website Vi skapar webbplatser som engagerar och ger dig ett digitalt försprång 2 Komplett helhetslösning för din nya webbplats, med ny design vart 3:e år till ett fast månadspris! Den digitala marknaden

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

Kom igång med e-cm. Så gör du.

Kom igång med e-cm. Så gör du. Kom igång med e-cm. Så gör du. Välkommen till e-cm! Med e-cm får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner som underlättar både det dagliga arbetet

Läs mer

ekorren e-tjänst Teknisk målbild

ekorren e-tjänst Teknisk målbild e-tjänst Teknisk målbild Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER... 3 3. MÅLBILD... 3 3.1 SKALBARHET... 3 4. ARKITEKTUR... 5 4.1 DATALAGRING... 5 4.2 ÖVERSIKTSBILD FÖR ARKITEKTUR...

Läs mer

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10 SUNETs Projektmodell Version: 2012-04-10 Syfte Syftet med denna modell för arbete med SUNETs tjänster är att ge användare och kunder en väl fungerande tjänst som uppfyller de mål som SUNET styrelse har

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT

WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT Arne Jönsson 2012-07-23 WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT 1. Inledning Inom projektet WebbLättLäst har vi utvecklat teknik för att automatiskt rangordna svenska webbsidor efter hur läsbara de är. Detta gör att

Läs mer

Rapport inför projektavslut

Rapport inför projektavslut Sidnr. 1(5) 1. Projektets namn Stadsnätsdatabas 2. Kontaktuppgifter Uppgifter Namn Telefon Ulf Borbos +46705373107 Projektledare Paul Wisén +46 705164100 Kontaktperson II Stiftelsen Östen Frånberg +46705190329

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö 1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö Design & Struktur Applikationen är designad för att användas som ett navigeringssystem för cyklister i stadsmiljö. Eftersom cyklister

Läs mer

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen Datum 2014-03-27 1(7) Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för en Utveckla e-tjänster En dörr in Gemensam inlämningspunkt Regeringsuppdrag att inrätta en gemensam inlämningsfunktion

Läs mer

Tillgänglighet först vägen till Sveriges bästa webbplats. #webbföralla

Tillgänglighet först vägen till Sveriges bästa webbplats. #webbföralla Tillgänglighet först vägen till Sveriges bästa webbplats #webbföralla Dagordning Tillgänglighet lite teori I praktiken hos Försäkringskassan Resultat hos Försäkringskassan Hur komma igång? Tillgänglighet

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PROGRAMINFORMATION Datum Vår referens Sida 2010-03-26 Dnr: 10-2324-4 1(5) Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PTS innovationstävling Kommunikationsmyndigheten PTS efterlyser nya

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

E-hälsa. Utvärdering av HemvårdsCenters IT-baserade verktygs funktionalitet i praktiken

E-hälsa. Utvärdering av HemvårdsCenters IT-baserade verktygs funktionalitet i praktiken E-hälsa Utvärdering av HemvårdsCenters IT-baserade verktygs funktionalitet i praktiken Tekniska stödsystem Lokalt utvecklad app Kom Hem utredningshemtjänst med samtidig utveckling av kommunikation/dokumentation

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt 13379 Stockholm 2017-03-17 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund Granskning av ritningar är ett omfattande arbete i branschen som många parter

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården

Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården SAMMANFATTNING Det digitala signeringssystemet möjliggör att omvårdnadspersonal

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Stockholm 2012-08-26. Ver 1. Slutrapport IT för alla seniorer med funktionsnedsättningar - < SeniorNet Sweden>

Stockholm 2012-08-26. Ver 1. Slutrapport IT för alla seniorer med funktionsnedsättningar - < SeniorNet Sweden> Stockholm 2012-08-26 Ver 1 Slutrapport IT för alla seniorer med funktionsnedsättningar - < SeniorNet Sweden> Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Allmän information... 1 3 Sammanfattning... 1 4 Bakgrund...

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Affärsplan. Grupp 13. Simplex

Affärsplan. Grupp 13. Simplex Grupp 3 Affärsplan Simplex Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida sparar kunden pengar och utrymme samtidigt

Läs mer

Mobil tjänst för föräldrastöd PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET

Mobil tjänst för föräldrastöd PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET Mobil tjänst för föräldrastöd TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET Förvaltning: 1 (8) 1. BAKGRUND OCH NULÄGE I projektet e-adept samverkar staden med bland annat Post- och telestyrelsen, Vägverket, Banverket, Vinnova

Läs mer

Foto: Marco Gustafsson. SiteVisiondagarna 2013-09-25

Foto: Marco Gustafsson. SiteVisiondagarna 2013-09-25 Foto: Marco Gustafsson SiteVisiondagarna 2013-09-25 Övergången till responsiv webb och SiteVision Cloud Conny Andersson Johan Hedberg Johan Albertsson det låter som ett omöjligt uppdrag. Två månader?!

Läs mer

EFH på Peab. BEAst årsmöte 2010 2010-03-18. Klas Antoni 0733-371029 klas.antoni@peab.se. Markus Nilsson 0733-371176 markus.nilsson@peab.

EFH på Peab. BEAst årsmöte 2010 2010-03-18. Klas Antoni 0733-371029 klas.antoni@peab.se. Markus Nilsson 0733-371176 markus.nilsson@peab. EFH på Peab BEAst årsmöte 2010 2010-03-18 Klas Antoni 0733-371029 klas.antoni@peab.se Markus Nilsson 0733-371176 markus.nilsson@peab.se EFH på Peab - BEAst årsmöte 2010-03-18 1 Upplägg Peabs EFH-projekt

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling

Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling Ett projekt utfört i samarbete mellan avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Mobila och fasta operatörstjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Mobila och fasta operatörstjänster Domstolsverket Upphandling Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mobila och fasta operatörstjänster Diarie 0524-2013 Ansvarig upphandlare Jenny Lilja

Läs mer

Ekonomiguide. Del 1 - Budget

Ekonomiguide. Del 1 - Budget Ekonomiguide Del 1 - Budget Innehållsförteckning Årsbudget 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av årsbudgetmallen 4 Budgetens segment 5 Dokumentets kodning 7 Utskottsbudget 8 Vad, vem, varför? 8 Förklaring

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande SDR Tecken AB

Slutrapport projektgenomförande SDR Tecken AB Stockholm 2012-02-19 Ver 0.5 Slutrapport projektgenomförande SDR Tecken AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

It-politik Fakta i korthet

It-politik Fakta i korthet På denna sida av datorn syns inte min dövblindhet. Tala i telefon är nästintill omöjligt, men tack vare hjälpprogram på min dator kan jag kommunicera obehindrat med min omvärld på annat sätt. Citat ur

Läs mer

Återrapportering av PTS regeringsuppdrag inom grundläggande betaltjänster

Återrapportering av PTS regeringsuppdrag inom grundläggande betaltjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2016-02-23 Dnr: 16-1382 1(7) Post- och telestyrelsen Fredrika Hed Rosén 070-6004050 fredrika.hedrosen@pts.se Återrapportering av PTS regeringsuppdrag inom grundläggande

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR PROCESSUTVÄRDERING AV INFÖRANDET AV SINGLE SYSTEM DESIGN (SSD) HOS BOENDESTÖDJARE INOM UTFÖRARENHETEN SOCIALPSYKIATRIN

Läs mer

Avancerade Webbteknologier 2. AD11g Göteborg 2012 Mobilanpassning

Avancerade Webbteknologier 2. AD11g Göteborg 2012 Mobilanpassning Avancerade Webbteknologier 2 AD11g Göteborg 2012 Mobilanpassning Idag Reality Check Strategier för mobilanpassning Problem vid mobilanpassning Exempel på några ramverk Statistik Det finns väldigt mycket

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars.

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars. Att välja mellan native- eller webbapp Bakgrund Marknaden för smarta mobiltelefoner ökar kraftigt. Därför ser allt fler företag och organisationer behovet av att göra digitalt innehåll tillgängligt för

Läs mer

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings ver. 1.0-2014 360 emeetings för Apple ios Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings hjälper dig och din verksamhet att minska

Läs mer