Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal"

Transkript

1 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007

2 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET

3 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM-Gruppen, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel: , fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN ISSN Naturvårdsverket 2007 Tryck: CM Gruppen AB Omslag, höger bild: Fältgentiana, Uppland. Foto: Alf Linderheim/N - Naturfotograferna Omslag, vänster bild, nedan: Får i Tiskaretjärns naturreservat, Värmland. Foto: Jan Schützer/N - Naturfotograferna Omslag, vänster bild, ovan: Hamlade lindar i Sladö-Äskeskärs naturreservat, Småland. Foto: Ola Jennersten/N - Naturfotograferna

4 Förord Länsstyrelserna upprättar idag skötselavtal för olika skötselåtgärder i främst skyddade områden som förvaltas av länsstyrelserna såsom naturreservat och nationalparker. Med denna vägledning vill Naturvårdsverket underlätta länsstyrelsernas arbete med skötselavtal. En del länsstyrelser har egna riktlinjer eller mallar för hur skötselavtalen ska vara utformade, andra saknar sådan vägledning. Vägledning omfattar en allmän beskrivning av skötselavtal och vad du bör tänka på när du upprättar skötselavtal. I vägledningen finner du de punkter som bör finnas med i ett skötselavtal och som en bilaga finns ett förslag till mall för skötselavtal. Mallen är generellt utformad och passar som grund för de flesta typer av skötseluppdrag. Upphandling av skötselinsatser tas upp översiktligt. Stockholm i juli 2007 Björn Risinger Direktör, Naturresursavdelningen 3

5 4

6 Innehåll FÖRORD 3 INNEHÅLL 5 SAMMANFATTNING 7 BAKGRUND 8 SYFTE 8 SKÖTSELAVTALENS ANVÄNDNING 8 ANDRA TYPER AV ERSÄTTNINGAR OCH AVTAL 9 UPPHANDLING 9 ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ VID UPPRÄTTANDE AV SKÖTSELAVTAL 10 SKÖTSELAVTALET 11 REFERENSER 14 BILAGA 1: MALL FÖR SKÖTSELAVTAL 15 BILAGA 2: FINANSIERING AV SKÖTSELAVTAL 18 5

7 6

8 Sammanfattning Länsstyrelserna upprättar idag skötselavtal för främst skyddade områden som förvaltas av länsstyrelserna såsom naturreservat och nationalparker. I första hand är det regeringens anslag för åtgärder för biologisk mångfald (34:3) som finansierar skötselavtalen. Skötselavtalen kan omfatta alla möjliga typer av skötselåtgärder som bevarar eller utvecklar natur-, kultur- och friluftsvärden i områdena, till exempel restaurering av betesmarker, naturvårdsbränning, underhåll av kulturlämningar och skötsel av friluftsanläggningar. Skötselåtgärderna upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling för att ge bästa skötselnytta till lägsta kostnad. Skötselavtalen tecknas med markägare, arrendatorer, entreprenörer, konsulter med flera. En del länsstyrelser har egna riktlinjer eller mallar för hur skötselavtalen ska vara utformade, andra saknar sådana riktlinjer. Med denna vägledning vill Naturvårdsverket underlätta arbetet med skötselavtal. Vägledningen vänder sig i första hand till tjänstemän på länsstyrelserna som ansvarar för skötsel och förvaltning av skyddade områden. I vägledningen beskrivs vad du bör tänka på vid tecknande av skötselavtal och de olika punkter som bör finnas med i ett skötselavtal. Som bilaga till vägledningen finns ett förslag till mall för skötselavtal. Mallen är generellt utformad och passar som grund för de flesta typer av skötseluppdrag. 7

9 Bakgrund Länsstyrelserna har lång erfarenhet av att upprätta skötselavtal för skyddade områden som naturreservat och nationalparker. Länsstyrelserna upphandlar alla möjliga typer av skötseltjänster och tecknar avtal med olika uppdragstagare. En del länsstyrelser har egna riktlinjer eller mallar för hur skötselavtalen ska vara utformade, andra saknar sådan vägledning. Naturvårdsverket hade under 2005 i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna att som ett kompletterande naturvårdsinstrument använda naturvårdsavtal i andra naturtyper än skog. I redovisningen av regeringsuppdraget pekade Naturvårdsverket förutom på behovet av att ta fram en vägledning för länsstyrelsernas arbete med naturvårdsavtal också på behovet av en vägledning för skötselavtal. I denna vägledning avses med skötselavtal ett uppdragsavtal som innebär att ett skötseluppdrag har upphandlats av staten. Det är en skriftlig överenskommelse med en uppdragstagare som kan vara fastighetsägare, arrendator eller annan och som reglerar vad uppdragstagaren har förbundit sig att utföra angående skötseln inom ett visst område under en viss tidsperiod. Syfte Med denna vägledning vill Naturvårdsverket underlätta arbetet med skötselavtal för skyddade områden. Ett skötselavtal är ett säkert sätt för parterna att ingå en ekonomisk överenskommelse och kan förenkla arbetet på myndigheterna. Vägledningen vänder sig i första hand till tjänstemän på länsstyrelserna som ansvarar för skötsel och förvaltning av skyddade områden. Även kommuner, stiftelser och andra organisationer som förvaltar naturreservat och andra naturområden kan ha nytta av vägledningen. Skötselavtalens användning Skötselavtal upprättas idag i stor utsträckning på länsstyrelserna. Länsstyrelserna upphandlar skötseltjänster för skyddade områden och upprättar avtal med fastighetsägare, arrendatorer, entreprenörer, konsulter, med flera. Skötselavtal kan upprättas för alla möjliga typer av skötsel som bevarar eller utvecklar natur-, kultur och friluftsvärden, till exempel röjning, bete, slåtter, naturvårdsbränning, restaurering av vattendrag, särskilda åtgärder som bevarar hotade arter och deras livsmiljöer, underhåll av bebyggelse och kulturlämningar, skötsel av leder, friluftsanläggningar och så vidare. 8

10 Även avtal som inte direkt handlar om skötsel, till exempel avtal om att ta fram informationsskyltar till naturreservat, om guidningsverksamhet eller om uppföljningsinsatser, kan upprättas på liknande sätt. En stor del av skötselinsatserna i statligt skyddade områden finansieras av regeringens anslag för åtgärder för biologisk mångfald (34:3). I Naturvårdsverkets regleringsbrev anger regeringen varje år till vilka åtgärder och vilka områden anslaget får användas, se vidare bilaga 2. Andra typer av ersättningar och avtal Skötselavtal får inte ingås för samma åtgärder som en brukare redan får annan statlig ersättning för, exempelvis miljöersättning till jordbruket. Grundregeln är att dubbla statliga stöd inte får betalas ut för samma åtgärd på samma plats under samma tid. Skötselavtal ska heller inte ingås för sådant som omfattas av den generella hänsyn som verksamhetsutövare är skyldiga att iaktta enligt miljöbalken. I arrende- och nyttjanderättsavtal kan särskilda skötselvillkor förekomma, till exempel att hålla ett visst betestryck i en hagmark. I skyddade områden ska naturligtvis arrendator eller annan nyttjanderättshavare följa gällande föreskrifter och skötselplan. Om det innebär inskränkningar i nyttjanderätten kan avgiften sättas ner i motsvarande grad. Så fort det blir tal om ersättning för skötselåtgärder bör (även) ett skötselavtal upprättas. Länsstyrelserna lämnar i vissa fall bidrag till ideella föreningar som på eget initiativ vill utföra skötselinsatser i skyddade områden. Upphandling Upphandling av skötselåtgärder ska genomföras enligt bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU syftar bland annat till att allmänna medel ska användas effektivt. Meningen är att upphandlingsförfarandet ska ge bästa skötselnytta till lägsta kostnad. Priset är inte alltid avgörande, också kvalitetsaspekter ska vägas in. Värdet av uppdraget avgör vilken upphandlingsform som ska användas. Det är det sammanlagda värdet som avgör, för ett flerårigt avtal räknas alltså kostnaden för hela perioden, inte kostnad per år. Länsstyrelserna har ofta utarbetat rutiner för hur upphandlingar på myndigheten ska gå till. Ofta finns också någon upphandlingsansvarig att rådfråga. Nämnden för offentlig upphandling (NOU) tillhandahåller information om upphandlingsbestämmelserna (www.nou.se). Tänk på att skriftliga annonserade upphandlingar tar flera månader att genomföra! Var noga med att anbudsförfrågan verkligen innehåller det ni vill ha utfört. Var också noga med att ange vilka kriterier som ska gälla vid värdering av anbuden. 9

11 Den upphandlande myndigheten bestämmer själv var gränsen för direktupphandling ska gå, antalet basbelopp kan alltså variera mellan olika länsstyrelser. Även vid direktupphandling ska man se till att skapa konkurrens genom att fråga flera möjliga uppdragstagare om pris. Samverkan med fastighetsägare, arrendatorer och andra brukare av området är många gånger en förutsättning för att områdets skötsel ska fungera bra. Dessa bör i första hand tillfrågas om skötseluppdrag, utan att LOU för den skull kringgås. Uppdrag ska regleras i tidsbegränsade avtal. Det är ofta lämpligt att upphandla åtgärder för ett antal år i taget, men avtalstider längre än sammanlagt fem år ska undvikas. Nya upphandlingar ska istället genomföras med lämpliga intervall, i god tid innan gällande avtal upphört. Löpande avtal utan tidsgräns eller avtal som förlängs ett år i taget tills någon säger upp det är normalt inte affärsmässiga och ska inte ingås. Anslaget för biologisk mångfald (34:3) omfattar bara ett visst bemyndigande för betalningsutfästelser som sträcker sig över mer än ett budgetår. Naturvårdsverket och länsstyrelserna måste hålla sig innanför de ramar som regeringen har beslutat om. Därför kräver fleråriga avtal särskild hantering. Riktlinjer för hur länsstyrelserna ska hantera och rapportera fleråriga avtal till Naturvårdsverket kommer att gå ut separat. Att skriva ett avtal är ett säkrare sätt att ingå en ekonomisk överenskommelse än att uppdragsgivaren gör en ensidig beställning. I undantagsfall kan enklare beställningar göras för mindre uppdrag. En underskriven offert tillsammans med en underskriven beställning gäller i princip som ett avtal, men det kan finnas många oklarheter och bli svårt att reda ut vad som gäller om problem skulle uppstå. En beställning bör i sådana fall innehålla samma uppgifter och villkor som ett skötselavtal. När det finns ett upphandlat ramavtal i botten kan uppdragsgivaren skriva enklare avrop/beställningar. Muntliga avtal får inte förekomma. Innan avtal tecknas ska uppdragsgivaren kontrollera att uppdragstagaren fullgjort sina skyldigheter med avseende på inbetalda skatter och socialförsäkringsavgifter, till exempel genom att använda Skatteverkets blankett SKV Det ska göras även vid direktupphandling. Övrigt att tänka på vid upprättande av skötselavtal Skötselavtal bör i första hand tecknas med uppdragstagare som har F-skattesedel. De ansvarar själva för försäkringar och betalar själva skatt och sociala avgifter. Om ersättning utgår till uppdragstagare med A-skattsedel räknas de som anställda av myndigheten och arbetsgivaren ansvarar då för försäkringar samt inbetalning av 10

12 skatt och sociala avgifter. Om uppdragstagaren är ett företag ska uppdragsgivaren ställa krav på lämpliga försäkringar. En ansvarsförsäkring ska täcka skadeståndskrav för sak- och personskador, även från tredje man. Uppdragsgivaren ska kontrollera att ingångna avtal följs. Någon form av rutin för det bör upprättas. På längre sikt är det viktigt att följa upp och utvärdera avtalade insatser i förhållande till skötselplaner, bevarandeplaner och åtgärdsprogram. En del länsstyrelser har som rutin att en jurist på myndigheten ska godkänna de avtal som ingås. Ta stöd av juristerna inom din organisation. Skötselavtalet I bilaga 1 finns en mall för skötselavtal. Den är generellt utformad och passar som grund för de flesta typer av skötseluppdrag. Många länsstyrelser och kommuner använder redan egna avtalsmallar. Det här är ett förslag på hur en mall kan se ut. Ett avtal bör utformas så neutralt som möjligt. Ingen av parternas logga eller namn bör stå överst. Använd därför inte exempelvis uppdragsgivarens brevmall. Börja alltid med en rubrik så att vem som helst snabbt kan se vad dokumentet rör sig om, se avtalsmallen i bilaga Administrativa uppgifter Ange skyddsform, områdesnamn, fastighet och kommun för att enkelt kunna hålla reda på avtalen. 2. Avtalsparter Uppge aldrig enskild personal som uppdragsgivare. Det är organisationen (till exempel Länsstyrelsen i Västernorrlands län) som är uppdragsgivare. Ange organisationsnummer. En enhet eller avdelning inom organisationen ska inte heller uppges som uppdragsgivare. Naturligtvis bör man dock ange kontaktpersoner och gärna vilken enhet eller avdelning de hör hemma på. Var noga med att ange rätt uppdragstagare. Ange företagets namn och inte personen det gäller om ni skriver avtal med företaget. Personen kan stå med som kontaktperson. Ange organisationsnummer. Ange aktuella telefonnummer och e-postadress om uppdragstagaren använder e-post. Tänk på att ny personal som inte tidigare haft kontakt med uppdragstagaren enkelt ska få tag på rätt person. 3. Bakgrund Ange kort syftet/målet med åtgärderna. Vem som helst ska kunna förstå varför avtalet ingåtts. 11

13 4. Avtalets omfattning Här beskrivs vilka åtgärder uppdraget omfattar. Längre beskrivningar läggs med fördel i bilaga. Om avtalet innebär arbete på en viss plats ska en karta finnas med som bilaga. Även utomstående ska kunna förstå var åtgärderna ska utföras. (Platsangivelser som till exempel utanför stenmuren kan vara svårbegripliga om man inte varit med på plats.) Var mycket tydlig i beskrivningen av själva uppdraget. Ta med detaljer. Beskriv sådant som kanske är självklart för er men inte för uppdragstagaren, särskilt om det är en ny uppdragstagare som ni inte arbetat med tidigare. Kartor, ritningar, skisser och bilder förtydligar. Dokumentation i form av foton och en beskrivning av uppdragets genomförande kan med fördel ingå i uppdraget. Ibland kan det vara bra att bifoga en enkel blankett till avtalet där uppdragstagaren fyller i vilka åtgärder som utförts varje månad eller år. Av uppgifterna bör även framgå var och på vilket sätt åtgärderna utförts. Påminn uppdragstagaren om att gällande föreskrifter och skötselplan ska följas. Skulle tillstånd eller dispens från föreskrifterna behövas får det hanteras i särskild ordning. Se till att uppdraget också följer annan gällande lagstiftning, till exempel för vattenverksamhet, terrängkörning och fornminnen. 5. Avtalsperiod Här anges avtalstidens längd och eventuell förlängning. Ange start- och slutdatum. Avtalstidens längd kan till exempel vara två år med en eventuell förlängning på ett år. Ange hur den eventuella förlängningen ska göras, till exempel att uppdragsgivaren ska begära förlängning senast tre månader före avtalstidens utgång. Avtalsperiodens sammanlagda längd bör inte vara längre än fem år (se även under rubriken Upphandling). Om uppdraget innebär en engångsinsats kan avtalstiden anges från det att avtalet skrivits under av båda parter tills det att åtgärden ska vara slutförd. Anpassa slutdatum så att åtgärden kan besiktigas inom perioden om så behövs. Ibland kan det vara bra att anpassa avtalsperioden till andra eventuella avtal i området. 6. Ersättning Här anges ersättningens storlek + moms (om moms är aktuellt). Ange engångsbelopp eller belopp per år eller månad. Vissa skötselåtgärder kan variera i omfattning från år till år, t.ex. röjning av leder. Då kan en timersättning anges med ett tak i form av antal timmar eller sammanlagt belopp. 7. Betalning Ange när utbetalning sker, till exempel efter besiktning och inom 30 dagar från det att fakturan inkommit till uppdragsgivaren. Uppge om delbetalning är aktuellt och i så fall efter vilka delmoment eller vid vilka tidpunkter delbetalning görs. Upp- 12

14 dragsgivaren bör inte betala i förskott! Det kan vara mycket svårt att få tillbaka pengarna om uppdragstagaren inte utför eller missköter sitt åtagande. Uppge vart fakturan ska skickas. Det brukar vara ekonomiavdelningen eller motsvarande som ska ha fakturorna först. Uppge gärna vad fakturan ska innehålla: fakturadatum, unikt löpnummer, organisationsnummer, säljarens och köparens adress, varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art, datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts, tillämpad skattesats och att momsen ska särredovisas. Dessutom bör uppdragstagarens innehav av F-skattsedel, uppdragstagarens kontonummer samt länsstyrelsens ärendebeteckning och referens (kontaktperson) finnas med på fakturan. Rekommendationerna för vilka uppgifter fakturan ska innehålla kan komma att ändras när SkötselDOS (ett IT-stöd för förvaltning av skyddade områden) tas i bruk av länsstyrelserna. Många uppdragstagare använder faktureringsprogram men tänk på att även handskrivna fakturor förekommer. Det är också lämpligt att uppge att uppdragstagaren ska specificera kostnaderna på fakturan, för att tydligt se vad olika delmoment har kostat. 8. Miljökrav Ange de miljökrav som ställs på uppdragstagaren. Det kan handla om att använda miljövänligare bränsle, minimera transporter, undvika tryckimpregnerat virke och så vidare. Se även kapitel i Naturvårdsverkets Handbok 2003:3, bildande och förvaltning av naturreservat. 9. Anlitande av underentreprenör Ange om en underentreprenör får anlitas och i så fall vilken. Uppdragstagaren ska ansvara för underentreprenörens arbete som för eget arbete. Samma krav gäller för underentreprenören som för uppdragstagaren. Formulera förslagsvis som i avtalsmallen i bilaga Ändringar och tillägg till avtalet Ange hur eventuella ändringar och tillägg till avtalet ska göras. Formulera förslagsvis som i bilaga Överlåtelse av avtalet Ange om avtalet får överlåtas till någon annan eller inte. Formulera förslagsvis som i bilaga Ansvar för fel eller brist Ange vad som gäller om något går fel eller det visar sig att det finns uppenbara brister i utförandet. Formulera förslagsvis som i bilaga 1. 13

15 13. Hävande av avtalet Om någon av parterna inte uppfyller sina åtaganden kan avtalet hävas. Under denna punkt anges i vilka fall avtalet kan hävas och i så fall hur det ska gå till. Formulera förslagsvis som i bilaga Force majeure Denna punkt brukar finnas med i avtal ifall något extraordinärt skulle inträffa. Formulera förslagsvis som i bilaga Tvist Ange hur eventuell tvist ska lösas. Formulera förslagsvis som i bilaga Information/underrättelse Om något inträffar som kan ha betydelse för uppdraget ska parterna underrätta varandra om detta. Ange hur underrättelse ska ske. Formulera förslagsvis som i bilaga 1. Utöver ovanstående kan det vara aktuellt med ytterligare avtalspunkter, vilket får avgöras från fall till fall. Slutligen ska båda parter skriva under avtalet. Se till att de som skriver under för uppdragsgivaren respektive uppdragstagaren är behöriga att göra det. (Dokument som visar vem som är behörig firmatecknare kan behövas.) Datum ska alltid anges. Datumet behöver inte vara samma för uppdragsgivare och uppdragstagare. Det är lämpligt att den som skriver avtalsförslaget (oftast uppdragsgivaren) skriver på sist. Då har den andra parten chans att föreslå ändringar innan någon skrivit på. Ort bör anges i anslutning till datumet. Referenser Naturvårdsverket, 2003: Handbok 2003:3, bildande och förvaltning av naturreservat 14

16 Bilaga 1: Mall för skötselavtal Avtal mellan Länsstyrelsen i X län och Y, avseende skötsel av naturreservatet Z 1. Administrativa uppgifter Skyddsform + områdesnamn Fastighet Kommun 2. Avtalsparter Uppdragsgivarens namn, organisationsnummer, postadress, kontaktpersoner, telefonnummer, e-post-adress Uppdragstagarens dito 3. Bakgrund Kort om syftet med åtgärderna 4. Avtalets omfattning Själva uppdraget. Längre beskrivningar, kartor etc. i bilagor. Var mycket tydlig! Gällande föreskrifter och skötselplan ska följas. 5. Avtalsperiod Mellan vilka datum avtalet gäller samt eventuell förlängning 6. Ersättning Engångsbelopp eller belopp per år eller månad, alternativt timersättning med tak, moms 7. Betalning När utbetalning görs, vart fakturan ska skickas och vad den ska innehålla 8. Miljökrav Lista de miljökrav som ställs på uppdragstagaren 9. Anlitande av underentreprenör För att genomföra avtalat åtagande har uppdragstagaren rätt att som underentreprenör anlita X. Uppdragstagaren ansvarar mot uppdragsgivaren för underentreprenörens arbete som för eget arbete. 15

17 10. Ändringar och tillägg till avtalet Ändringar och tillägg till avtalet kan endast ske genom en skriftlig, av båda parter undertecknad, handling. Båda parter har rätt att begära omförhandling gällande innehållet i avtalet om förhållandena väsentligt förändras. 11. Överlåtelse av avtalet Detta avtal får inte överlåtas till annan utan uppdragsgivarens skriftliga godkännande. 12. Ansvar för fel eller brist Om uppdragstagaren brister i att utföra uppdraget eller tillhandahåller ett resultat som innehåller fel eller brist i förhållande till avtalad specifikation är uppdragstagaren skyldig att, efter reklamation från uppdragsgivaren, utan oskäligt uppehåll vidta rättelse. Uppdragsgivaren har rätt att bestämma sådan tid för rättelse. Rättelse ska ske genom att uppdragstagaren fullgör uppdraget eller korrigerar felet eller bristen. Har rättelse av fel eller brist inte vidtagits enligt första stycket har uppdragsgivaren rätt att genom uppdrag åt annan avhjälpa felet eller bristen på uppdragstagarens bekostnad. Vidtar inte uppdragstagaren rättelse enligt första och andra stycket har uppdragsgivaren rätt till nedsättning av den avtalade ersättningen (prisavdrag) med ett belopp som skäligen kan anses motsvara felet eller bristen. 13. Hävande av avtalet Skulle någon av avtalsparterna i något väsentligt avseende bryta mot avtalet, eller i väsentlig mån missköta uppdraget, såsom misskötsel av områdets natur- och kulturvärden eller brytande mot eventuella föreskrifter för området, har motparten rätt att omedelbart säga upp avtalet. Uppdragsgivaren får därutöver säga upp avtalet om uppdragstagaren i icke oväsentligt hänseende brutit mot avtalet och inte inom två veckor vidtagit rättelse efter skriftlig uppmaning från uppdragsgivaren. 14. Force majeure Om part förhindras att fullgöra detta avtal, av omständighet utanför sin kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande, och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från påföljder. Även myndighetsbeslut kan utgöra grund för befrielse under vissa omständigheter som inte kunnat förutses av parten. För att part ska ha rätt att göra gällande i första stycket nämnd befrielsegrund ska part omedelbart, då denna får kännedom om sådan omständighet som kan utgöra befrielsegrund, underrätta motparten om detta. Om avtalets fullgörande förhindras 16

18 för längre tid än tre månader på grund av i första stycket angiven omständighet har part rätt att skriftligen säga upp avtalet. 15. Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal som inte kan lösas av parterna i samförstånd ska avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag. 16. Information/underrättelse Parterna ska hålla varandra informerade om förhållanden som kan antas ha betydelse för uppdraget. Underrättelse ska ske omgående, antingen muntligen eller skriftligen. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Ort och datum.. X X För Länsstyrelsen i X län Ort och datum. X X För Y (uppdragstagaren) 17

19 Bilaga 2: Finansiering av skötselavtal En stor del av skötselinsatserna i statligt skyddade områden finansieras av skötselmedel som är en del av regeringens anslag för åtgärder för biologisk mångfald (34:3). Anslaget disponeras av Naturvårdsverket som årligen beslutar hur anslaget ska fördelas till länsstyrelserna. I regleringsbrevet för budgetåret 2007 avseende Naturvårdsverket står att anslaget får användas till skötsel, fastighetsförvaltning, uppföljning och övervakning av nationalparker, naturreservat och andra områden med områdesskydd samt nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken- Djurgården, världsarv, Ramsarområden, biosfärområden och områden som ingår i eller föreslås ingå i nätverket Natura Medlen får även användas i områden med avtalslösningar såsom naturvårdsavtal. Anslaget får också användas för skötselåtgärder i fastställda åtgärdsprogram för hotade arter, även utanför ovan nämnda områden. Skötselavtal behöver inte finansieras av anslaget för biologisk mångfald. Länsstyrelserna kan också upprätta skötselavtal inom till exempel LIFE- och strukturfondsprojekt som delvis finansieras av EU-medel. 18

20 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 NATURVÅRDSVERKET isbn Issn Länsstyrelserna upprättar idag skötselavtal för olika skötselåtgärder i främst skyddade områden som förvaltas av länsstyrelserna såsom naturreservat och nationalparker. Med denna vägledning vill Naturvårdsverket underlätta länsstyrelsernas arbete med skötselavtal. En del länsstyrelser har egna riktlinjer eller mallar för hur skötselavtalen ska vara utformade, andra saknar sådan vägledning. Vägledning omfattar en allmän beskrivning av skötselavtal och vad du bör tänka på när du upprättar skötselavtal. I vägledningen finner du de punkter som bör finnas med i ett skötselavtal och som en bilaga finns ett förslag till mall för skötselavtal. Mallen är generellt utformad och passar som grund för de flesta typer av skötseluppdrag. Upphandling av skötselinsatser tas upp översiktligt. Naturvårdsverket SE Stockholm. Besöksadress: Valhallavägen 195. Tel: , fax: , e-post: Internet: Beställningar Ordertel: , orderfax: , e-post: Postadress: CM-Gruppen AB, Box , Bromma. Internet:

Uppdraget är en restaureringsavverkning på ön Vithall (ca 9 ha) i naturreservatet Lurö skärgård.

Uppdraget är en restaureringsavverkning på ön Vithall (ca 9 ha) i naturreservatet Lurö skärgård. Avtal om avverkning, röjning och uttransport av virke från ön Vithall i naturreservatet Lurö skärgård träffas mellan Länsstyrelsen i Värmlands län och xxxx xxxx 1. Administrativa uppgifter Område: Vithall

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen OFFERTFÖRFRÅGAN 1(5) 2014-01-14 Dnr: 303-577-2014 Upphandling av Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande myndighet Länsstyrelsen Dalarna, Näringslivsenheten

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Bilaga 1. Kommersiella villkor 1 Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad Org.nr: 202100-2353 Nedan kallad Länsstyrelsen Namn på leverantören

Läs mer

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson / Gemensam förvaltning Violeta Gamalan / Upphandlare INREDNINGSARKITEKT- TJÄNSTER Bilaga 1 (FFU) AVTALSMALL LEVERANTÖR Mahr 24-2011/519 AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER Parter och Kontaktpersoner Leveransfrågor

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Checklista för upphandling av väghållningstjänster

Checklista för upphandling av väghållningstjänster Checklista för upphandling av väghållningstjänster Upphandling Måste vi som väghållare göra upphandlingar, är en berättigad och återkommande fråga till REV. Generellt så skall man nog i görligaste mån

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

PM 1(7) Datum. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningar angivna i detta förfrågningsunderlag, inklusive bilaga 1 och 2.

PM 1(7) Datum. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningar angivna i detta förfrågningsunderlag, inklusive bilaga 1 och 2. PM 1(7) Hans Sandberg 2010-10-15 512-3841-2010 0155-26 40 09 Upphandling av ramavtal för entreprenadtjänster för praktiskt utförande av skötselåtgärder i skyddade områden samt för enskilda växt- och djurarter

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Serviceavtal för Radioterminaler

Serviceavtal för Radioterminaler Sid. 1 (6) Serviceavtal för Radioterminaler BILAGA 4 - Avtalsförslag DNR: Sid. 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Dokument i avtalet, tolkningsordning... 3 2 Parter... 3 3 Leveransens innehåll och omfattning...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Offertförfrågan avseende utbildning i livsmedelshygien

Offertförfrågan avseende utbildning i livsmedelshygien OFFERTFÖRFRÅGAN 1(5) Kontaktperson Landsbygdsavdelningen Eva Rolander 010-224 16 08 eva.rolander@lansstyrelsen.se Offertförfrågan avseende utbildning i livsmedelshygien Landsbygdsavdelningen vid Länsstyrelsen

Läs mer

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695.

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695. Avtal avseende uppdrag för Diarienummer POSTEN FRIMÄRKEN Parter Posten Meddelande AB nedan kallad Posten Organisationsnr 556711-5695 nedan kallad Uppdragstagaren Organisationsnr Enhet Posten Frimärken

Läs mer

Direktupphandling avseende anläggning av parkeringsplats vid Natura 2000 området/ blivande naturreservatet Venakärret i Nora kommun

Direktupphandling avseende anläggning av parkeringsplats vid Natura 2000 området/ blivande naturreservatet Venakärret i Nora kommun 1(6) Marina Östergren Direkt: 019-19 39 17 Marina.ostergren@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 10 Direktupphandling avseende anläggning av parkeringsplats vid Natura 2000 området/ blivande naturreservatet

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården Upphandlingsenheten, Kristina Wikman Datum 2004-02-23 1 AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården AVTALSOMFATTNING AVTALSFORM AVTALSPARTER Leverantören åtar sig för Landstinget

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer