Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal"

Transkript

1 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007

2 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET

3 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM-Gruppen, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel: , fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN ISSN Naturvårdsverket 2007 Tryck: CM Gruppen AB Omslag, höger bild: Fältgentiana, Uppland. Foto: Alf Linderheim/N - Naturfotograferna Omslag, vänster bild, nedan: Får i Tiskaretjärns naturreservat, Värmland. Foto: Jan Schützer/N - Naturfotograferna Omslag, vänster bild, ovan: Hamlade lindar i Sladö-Äskeskärs naturreservat, Småland. Foto: Ola Jennersten/N - Naturfotograferna

4 Förord Länsstyrelserna upprättar idag skötselavtal för olika skötselåtgärder i främst skyddade områden som förvaltas av länsstyrelserna såsom naturreservat och nationalparker. Med denna vägledning vill Naturvårdsverket underlätta länsstyrelsernas arbete med skötselavtal. En del länsstyrelser har egna riktlinjer eller mallar för hur skötselavtalen ska vara utformade, andra saknar sådan vägledning. Vägledning omfattar en allmän beskrivning av skötselavtal och vad du bör tänka på när du upprättar skötselavtal. I vägledningen finner du de punkter som bör finnas med i ett skötselavtal och som en bilaga finns ett förslag till mall för skötselavtal. Mallen är generellt utformad och passar som grund för de flesta typer av skötseluppdrag. Upphandling av skötselinsatser tas upp översiktligt. Stockholm i juli 2007 Björn Risinger Direktör, Naturresursavdelningen 3

5 4

6 Innehåll FÖRORD 3 INNEHÅLL 5 SAMMANFATTNING 7 BAKGRUND 8 SYFTE 8 SKÖTSELAVTALENS ANVÄNDNING 8 ANDRA TYPER AV ERSÄTTNINGAR OCH AVTAL 9 UPPHANDLING 9 ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ VID UPPRÄTTANDE AV SKÖTSELAVTAL 10 SKÖTSELAVTALET 11 REFERENSER 14 BILAGA 1: MALL FÖR SKÖTSELAVTAL 15 BILAGA 2: FINANSIERING AV SKÖTSELAVTAL 18 5

7 6

8 Sammanfattning Länsstyrelserna upprättar idag skötselavtal för främst skyddade områden som förvaltas av länsstyrelserna såsom naturreservat och nationalparker. I första hand är det regeringens anslag för åtgärder för biologisk mångfald (34:3) som finansierar skötselavtalen. Skötselavtalen kan omfatta alla möjliga typer av skötselåtgärder som bevarar eller utvecklar natur-, kultur- och friluftsvärden i områdena, till exempel restaurering av betesmarker, naturvårdsbränning, underhåll av kulturlämningar och skötsel av friluftsanläggningar. Skötselåtgärderna upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling för att ge bästa skötselnytta till lägsta kostnad. Skötselavtalen tecknas med markägare, arrendatorer, entreprenörer, konsulter med flera. En del länsstyrelser har egna riktlinjer eller mallar för hur skötselavtalen ska vara utformade, andra saknar sådana riktlinjer. Med denna vägledning vill Naturvårdsverket underlätta arbetet med skötselavtal. Vägledningen vänder sig i första hand till tjänstemän på länsstyrelserna som ansvarar för skötsel och förvaltning av skyddade områden. I vägledningen beskrivs vad du bör tänka på vid tecknande av skötselavtal och de olika punkter som bör finnas med i ett skötselavtal. Som bilaga till vägledningen finns ett förslag till mall för skötselavtal. Mallen är generellt utformad och passar som grund för de flesta typer av skötseluppdrag. 7

9 Bakgrund Länsstyrelserna har lång erfarenhet av att upprätta skötselavtal för skyddade områden som naturreservat och nationalparker. Länsstyrelserna upphandlar alla möjliga typer av skötseltjänster och tecknar avtal med olika uppdragstagare. En del länsstyrelser har egna riktlinjer eller mallar för hur skötselavtalen ska vara utformade, andra saknar sådan vägledning. Naturvårdsverket hade under 2005 i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna att som ett kompletterande naturvårdsinstrument använda naturvårdsavtal i andra naturtyper än skog. I redovisningen av regeringsuppdraget pekade Naturvårdsverket förutom på behovet av att ta fram en vägledning för länsstyrelsernas arbete med naturvårdsavtal också på behovet av en vägledning för skötselavtal. I denna vägledning avses med skötselavtal ett uppdragsavtal som innebär att ett skötseluppdrag har upphandlats av staten. Det är en skriftlig överenskommelse med en uppdragstagare som kan vara fastighetsägare, arrendator eller annan och som reglerar vad uppdragstagaren har förbundit sig att utföra angående skötseln inom ett visst område under en viss tidsperiod. Syfte Med denna vägledning vill Naturvårdsverket underlätta arbetet med skötselavtal för skyddade områden. Ett skötselavtal är ett säkert sätt för parterna att ingå en ekonomisk överenskommelse och kan förenkla arbetet på myndigheterna. Vägledningen vänder sig i första hand till tjänstemän på länsstyrelserna som ansvarar för skötsel och förvaltning av skyddade områden. Även kommuner, stiftelser och andra organisationer som förvaltar naturreservat och andra naturområden kan ha nytta av vägledningen. Skötselavtalens användning Skötselavtal upprättas idag i stor utsträckning på länsstyrelserna. Länsstyrelserna upphandlar skötseltjänster för skyddade områden och upprättar avtal med fastighetsägare, arrendatorer, entreprenörer, konsulter, med flera. Skötselavtal kan upprättas för alla möjliga typer av skötsel som bevarar eller utvecklar natur-, kultur och friluftsvärden, till exempel röjning, bete, slåtter, naturvårdsbränning, restaurering av vattendrag, särskilda åtgärder som bevarar hotade arter och deras livsmiljöer, underhåll av bebyggelse och kulturlämningar, skötsel av leder, friluftsanläggningar och så vidare. 8

10 Även avtal som inte direkt handlar om skötsel, till exempel avtal om att ta fram informationsskyltar till naturreservat, om guidningsverksamhet eller om uppföljningsinsatser, kan upprättas på liknande sätt. En stor del av skötselinsatserna i statligt skyddade områden finansieras av regeringens anslag för åtgärder för biologisk mångfald (34:3). I Naturvårdsverkets regleringsbrev anger regeringen varje år till vilka åtgärder och vilka områden anslaget får användas, se vidare bilaga 2. Andra typer av ersättningar och avtal Skötselavtal får inte ingås för samma åtgärder som en brukare redan får annan statlig ersättning för, exempelvis miljöersättning till jordbruket. Grundregeln är att dubbla statliga stöd inte får betalas ut för samma åtgärd på samma plats under samma tid. Skötselavtal ska heller inte ingås för sådant som omfattas av den generella hänsyn som verksamhetsutövare är skyldiga att iaktta enligt miljöbalken. I arrende- och nyttjanderättsavtal kan särskilda skötselvillkor förekomma, till exempel att hålla ett visst betestryck i en hagmark. I skyddade områden ska naturligtvis arrendator eller annan nyttjanderättshavare följa gällande föreskrifter och skötselplan. Om det innebär inskränkningar i nyttjanderätten kan avgiften sättas ner i motsvarande grad. Så fort det blir tal om ersättning för skötselåtgärder bör (även) ett skötselavtal upprättas. Länsstyrelserna lämnar i vissa fall bidrag till ideella föreningar som på eget initiativ vill utföra skötselinsatser i skyddade områden. Upphandling Upphandling av skötselåtgärder ska genomföras enligt bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU syftar bland annat till att allmänna medel ska användas effektivt. Meningen är att upphandlingsförfarandet ska ge bästa skötselnytta till lägsta kostnad. Priset är inte alltid avgörande, också kvalitetsaspekter ska vägas in. Värdet av uppdraget avgör vilken upphandlingsform som ska användas. Det är det sammanlagda värdet som avgör, för ett flerårigt avtal räknas alltså kostnaden för hela perioden, inte kostnad per år. Länsstyrelserna har ofta utarbetat rutiner för hur upphandlingar på myndigheten ska gå till. Ofta finns också någon upphandlingsansvarig att rådfråga. Nämnden för offentlig upphandling (NOU) tillhandahåller information om upphandlingsbestämmelserna (www.nou.se). Tänk på att skriftliga annonserade upphandlingar tar flera månader att genomföra! Var noga med att anbudsförfrågan verkligen innehåller det ni vill ha utfört. Var också noga med att ange vilka kriterier som ska gälla vid värdering av anbuden. 9

11 Den upphandlande myndigheten bestämmer själv var gränsen för direktupphandling ska gå, antalet basbelopp kan alltså variera mellan olika länsstyrelser. Även vid direktupphandling ska man se till att skapa konkurrens genom att fråga flera möjliga uppdragstagare om pris. Samverkan med fastighetsägare, arrendatorer och andra brukare av området är många gånger en förutsättning för att områdets skötsel ska fungera bra. Dessa bör i första hand tillfrågas om skötseluppdrag, utan att LOU för den skull kringgås. Uppdrag ska regleras i tidsbegränsade avtal. Det är ofta lämpligt att upphandla åtgärder för ett antal år i taget, men avtalstider längre än sammanlagt fem år ska undvikas. Nya upphandlingar ska istället genomföras med lämpliga intervall, i god tid innan gällande avtal upphört. Löpande avtal utan tidsgräns eller avtal som förlängs ett år i taget tills någon säger upp det är normalt inte affärsmässiga och ska inte ingås. Anslaget för biologisk mångfald (34:3) omfattar bara ett visst bemyndigande för betalningsutfästelser som sträcker sig över mer än ett budgetår. Naturvårdsverket och länsstyrelserna måste hålla sig innanför de ramar som regeringen har beslutat om. Därför kräver fleråriga avtal särskild hantering. Riktlinjer för hur länsstyrelserna ska hantera och rapportera fleråriga avtal till Naturvårdsverket kommer att gå ut separat. Att skriva ett avtal är ett säkrare sätt att ingå en ekonomisk överenskommelse än att uppdragsgivaren gör en ensidig beställning. I undantagsfall kan enklare beställningar göras för mindre uppdrag. En underskriven offert tillsammans med en underskriven beställning gäller i princip som ett avtal, men det kan finnas många oklarheter och bli svårt att reda ut vad som gäller om problem skulle uppstå. En beställning bör i sådana fall innehålla samma uppgifter och villkor som ett skötselavtal. När det finns ett upphandlat ramavtal i botten kan uppdragsgivaren skriva enklare avrop/beställningar. Muntliga avtal får inte förekomma. Innan avtal tecknas ska uppdragsgivaren kontrollera att uppdragstagaren fullgjort sina skyldigheter med avseende på inbetalda skatter och socialförsäkringsavgifter, till exempel genom att använda Skatteverkets blankett SKV Det ska göras även vid direktupphandling. Övrigt att tänka på vid upprättande av skötselavtal Skötselavtal bör i första hand tecknas med uppdragstagare som har F-skattesedel. De ansvarar själva för försäkringar och betalar själva skatt och sociala avgifter. Om ersättning utgår till uppdragstagare med A-skattsedel räknas de som anställda av myndigheten och arbetsgivaren ansvarar då för försäkringar samt inbetalning av 10

12 skatt och sociala avgifter. Om uppdragstagaren är ett företag ska uppdragsgivaren ställa krav på lämpliga försäkringar. En ansvarsförsäkring ska täcka skadeståndskrav för sak- och personskador, även från tredje man. Uppdragsgivaren ska kontrollera att ingångna avtal följs. Någon form av rutin för det bör upprättas. På längre sikt är det viktigt att följa upp och utvärdera avtalade insatser i förhållande till skötselplaner, bevarandeplaner och åtgärdsprogram. En del länsstyrelser har som rutin att en jurist på myndigheten ska godkänna de avtal som ingås. Ta stöd av juristerna inom din organisation. Skötselavtalet I bilaga 1 finns en mall för skötselavtal. Den är generellt utformad och passar som grund för de flesta typer av skötseluppdrag. Många länsstyrelser och kommuner använder redan egna avtalsmallar. Det här är ett förslag på hur en mall kan se ut. Ett avtal bör utformas så neutralt som möjligt. Ingen av parternas logga eller namn bör stå överst. Använd därför inte exempelvis uppdragsgivarens brevmall. Börja alltid med en rubrik så att vem som helst snabbt kan se vad dokumentet rör sig om, se avtalsmallen i bilaga Administrativa uppgifter Ange skyddsform, områdesnamn, fastighet och kommun för att enkelt kunna hålla reda på avtalen. 2. Avtalsparter Uppge aldrig enskild personal som uppdragsgivare. Det är organisationen (till exempel Länsstyrelsen i Västernorrlands län) som är uppdragsgivare. Ange organisationsnummer. En enhet eller avdelning inom organisationen ska inte heller uppges som uppdragsgivare. Naturligtvis bör man dock ange kontaktpersoner och gärna vilken enhet eller avdelning de hör hemma på. Var noga med att ange rätt uppdragstagare. Ange företagets namn och inte personen det gäller om ni skriver avtal med företaget. Personen kan stå med som kontaktperson. Ange organisationsnummer. Ange aktuella telefonnummer och e-postadress om uppdragstagaren använder e-post. Tänk på att ny personal som inte tidigare haft kontakt med uppdragstagaren enkelt ska få tag på rätt person. 3. Bakgrund Ange kort syftet/målet med åtgärderna. Vem som helst ska kunna förstå varför avtalet ingåtts. 11

13 4. Avtalets omfattning Här beskrivs vilka åtgärder uppdraget omfattar. Längre beskrivningar läggs med fördel i bilaga. Om avtalet innebär arbete på en viss plats ska en karta finnas med som bilaga. Även utomstående ska kunna förstå var åtgärderna ska utföras. (Platsangivelser som till exempel utanför stenmuren kan vara svårbegripliga om man inte varit med på plats.) Var mycket tydlig i beskrivningen av själva uppdraget. Ta med detaljer. Beskriv sådant som kanske är självklart för er men inte för uppdragstagaren, särskilt om det är en ny uppdragstagare som ni inte arbetat med tidigare. Kartor, ritningar, skisser och bilder förtydligar. Dokumentation i form av foton och en beskrivning av uppdragets genomförande kan med fördel ingå i uppdraget. Ibland kan det vara bra att bifoga en enkel blankett till avtalet där uppdragstagaren fyller i vilka åtgärder som utförts varje månad eller år. Av uppgifterna bör även framgå var och på vilket sätt åtgärderna utförts. Påminn uppdragstagaren om att gällande föreskrifter och skötselplan ska följas. Skulle tillstånd eller dispens från föreskrifterna behövas får det hanteras i särskild ordning. Se till att uppdraget också följer annan gällande lagstiftning, till exempel för vattenverksamhet, terrängkörning och fornminnen. 5. Avtalsperiod Här anges avtalstidens längd och eventuell förlängning. Ange start- och slutdatum. Avtalstidens längd kan till exempel vara två år med en eventuell förlängning på ett år. Ange hur den eventuella förlängningen ska göras, till exempel att uppdragsgivaren ska begära förlängning senast tre månader före avtalstidens utgång. Avtalsperiodens sammanlagda längd bör inte vara längre än fem år (se även under rubriken Upphandling). Om uppdraget innebär en engångsinsats kan avtalstiden anges från det att avtalet skrivits under av båda parter tills det att åtgärden ska vara slutförd. Anpassa slutdatum så att åtgärden kan besiktigas inom perioden om så behövs. Ibland kan det vara bra att anpassa avtalsperioden till andra eventuella avtal i området. 6. Ersättning Här anges ersättningens storlek + moms (om moms är aktuellt). Ange engångsbelopp eller belopp per år eller månad. Vissa skötselåtgärder kan variera i omfattning från år till år, t.ex. röjning av leder. Då kan en timersättning anges med ett tak i form av antal timmar eller sammanlagt belopp. 7. Betalning Ange när utbetalning sker, till exempel efter besiktning och inom 30 dagar från det att fakturan inkommit till uppdragsgivaren. Uppge om delbetalning är aktuellt och i så fall efter vilka delmoment eller vid vilka tidpunkter delbetalning görs. Upp- 12

14 dragsgivaren bör inte betala i förskott! Det kan vara mycket svårt att få tillbaka pengarna om uppdragstagaren inte utför eller missköter sitt åtagande. Uppge vart fakturan ska skickas. Det brukar vara ekonomiavdelningen eller motsvarande som ska ha fakturorna först. Uppge gärna vad fakturan ska innehålla: fakturadatum, unikt löpnummer, organisationsnummer, säljarens och köparens adress, varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art, datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts, tillämpad skattesats och att momsen ska särredovisas. Dessutom bör uppdragstagarens innehav av F-skattsedel, uppdragstagarens kontonummer samt länsstyrelsens ärendebeteckning och referens (kontaktperson) finnas med på fakturan. Rekommendationerna för vilka uppgifter fakturan ska innehålla kan komma att ändras när SkötselDOS (ett IT-stöd för förvaltning av skyddade områden) tas i bruk av länsstyrelserna. Många uppdragstagare använder faktureringsprogram men tänk på att även handskrivna fakturor förekommer. Det är också lämpligt att uppge att uppdragstagaren ska specificera kostnaderna på fakturan, för att tydligt se vad olika delmoment har kostat. 8. Miljökrav Ange de miljökrav som ställs på uppdragstagaren. Det kan handla om att använda miljövänligare bränsle, minimera transporter, undvika tryckimpregnerat virke och så vidare. Se även kapitel i Naturvårdsverkets Handbok 2003:3, bildande och förvaltning av naturreservat. 9. Anlitande av underentreprenör Ange om en underentreprenör får anlitas och i så fall vilken. Uppdragstagaren ska ansvara för underentreprenörens arbete som för eget arbete. Samma krav gäller för underentreprenören som för uppdragstagaren. Formulera förslagsvis som i avtalsmallen i bilaga Ändringar och tillägg till avtalet Ange hur eventuella ändringar och tillägg till avtalet ska göras. Formulera förslagsvis som i bilaga Överlåtelse av avtalet Ange om avtalet får överlåtas till någon annan eller inte. Formulera förslagsvis som i bilaga Ansvar för fel eller brist Ange vad som gäller om något går fel eller det visar sig att det finns uppenbara brister i utförandet. Formulera förslagsvis som i bilaga 1. 13

15 13. Hävande av avtalet Om någon av parterna inte uppfyller sina åtaganden kan avtalet hävas. Under denna punkt anges i vilka fall avtalet kan hävas och i så fall hur det ska gå till. Formulera förslagsvis som i bilaga Force majeure Denna punkt brukar finnas med i avtal ifall något extraordinärt skulle inträffa. Formulera förslagsvis som i bilaga Tvist Ange hur eventuell tvist ska lösas. Formulera förslagsvis som i bilaga Information/underrättelse Om något inträffar som kan ha betydelse för uppdraget ska parterna underrätta varandra om detta. Ange hur underrättelse ska ske. Formulera förslagsvis som i bilaga 1. Utöver ovanstående kan det vara aktuellt med ytterligare avtalspunkter, vilket får avgöras från fall till fall. Slutligen ska båda parter skriva under avtalet. Se till att de som skriver under för uppdragsgivaren respektive uppdragstagaren är behöriga att göra det. (Dokument som visar vem som är behörig firmatecknare kan behövas.) Datum ska alltid anges. Datumet behöver inte vara samma för uppdragsgivare och uppdragstagare. Det är lämpligt att den som skriver avtalsförslaget (oftast uppdragsgivaren) skriver på sist. Då har den andra parten chans att föreslå ändringar innan någon skrivit på. Ort bör anges i anslutning till datumet. Referenser Naturvårdsverket, 2003: Handbok 2003:3, bildande och förvaltning av naturreservat 14

16 Bilaga 1: Mall för skötselavtal Avtal mellan Länsstyrelsen i X län och Y, avseende skötsel av naturreservatet Z 1. Administrativa uppgifter Skyddsform + områdesnamn Fastighet Kommun 2. Avtalsparter Uppdragsgivarens namn, organisationsnummer, postadress, kontaktpersoner, telefonnummer, e-post-adress Uppdragstagarens dito 3. Bakgrund Kort om syftet med åtgärderna 4. Avtalets omfattning Själva uppdraget. Längre beskrivningar, kartor etc. i bilagor. Var mycket tydlig! Gällande föreskrifter och skötselplan ska följas. 5. Avtalsperiod Mellan vilka datum avtalet gäller samt eventuell förlängning 6. Ersättning Engångsbelopp eller belopp per år eller månad, alternativt timersättning med tak, moms 7. Betalning När utbetalning görs, vart fakturan ska skickas och vad den ska innehålla 8. Miljökrav Lista de miljökrav som ställs på uppdragstagaren 9. Anlitande av underentreprenör För att genomföra avtalat åtagande har uppdragstagaren rätt att som underentreprenör anlita X. Uppdragstagaren ansvarar mot uppdragsgivaren för underentreprenörens arbete som för eget arbete. 15

17 10. Ändringar och tillägg till avtalet Ändringar och tillägg till avtalet kan endast ske genom en skriftlig, av båda parter undertecknad, handling. Båda parter har rätt att begära omförhandling gällande innehållet i avtalet om förhållandena väsentligt förändras. 11. Överlåtelse av avtalet Detta avtal får inte överlåtas till annan utan uppdragsgivarens skriftliga godkännande. 12. Ansvar för fel eller brist Om uppdragstagaren brister i att utföra uppdraget eller tillhandahåller ett resultat som innehåller fel eller brist i förhållande till avtalad specifikation är uppdragstagaren skyldig att, efter reklamation från uppdragsgivaren, utan oskäligt uppehåll vidta rättelse. Uppdragsgivaren har rätt att bestämma sådan tid för rättelse. Rättelse ska ske genom att uppdragstagaren fullgör uppdraget eller korrigerar felet eller bristen. Har rättelse av fel eller brist inte vidtagits enligt första stycket har uppdragsgivaren rätt att genom uppdrag åt annan avhjälpa felet eller bristen på uppdragstagarens bekostnad. Vidtar inte uppdragstagaren rättelse enligt första och andra stycket har uppdragsgivaren rätt till nedsättning av den avtalade ersättningen (prisavdrag) med ett belopp som skäligen kan anses motsvara felet eller bristen. 13. Hävande av avtalet Skulle någon av avtalsparterna i något väsentligt avseende bryta mot avtalet, eller i väsentlig mån missköta uppdraget, såsom misskötsel av områdets natur- och kulturvärden eller brytande mot eventuella föreskrifter för området, har motparten rätt att omedelbart säga upp avtalet. Uppdragsgivaren får därutöver säga upp avtalet om uppdragstagaren i icke oväsentligt hänseende brutit mot avtalet och inte inom två veckor vidtagit rättelse efter skriftlig uppmaning från uppdragsgivaren. 14. Force majeure Om part förhindras att fullgöra detta avtal, av omständighet utanför sin kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande, och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från påföljder. Även myndighetsbeslut kan utgöra grund för befrielse under vissa omständigheter som inte kunnat förutses av parten. För att part ska ha rätt att göra gällande i första stycket nämnd befrielsegrund ska part omedelbart, då denna får kännedom om sådan omständighet som kan utgöra befrielsegrund, underrätta motparten om detta. Om avtalets fullgörande förhindras 16

18 för längre tid än tre månader på grund av i första stycket angiven omständighet har part rätt att skriftligen säga upp avtalet. 15. Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal som inte kan lösas av parterna i samförstånd ska avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag. 16. Information/underrättelse Parterna ska hålla varandra informerade om förhållanden som kan antas ha betydelse för uppdraget. Underrättelse ska ske omgående, antingen muntligen eller skriftligen. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Ort och datum.. X X För Länsstyrelsen i X län Ort och datum. X X För Y (uppdragstagaren) 17

19 Bilaga 2: Finansiering av skötselavtal En stor del av skötselinsatserna i statligt skyddade områden finansieras av skötselmedel som är en del av regeringens anslag för åtgärder för biologisk mångfald (34:3). Anslaget disponeras av Naturvårdsverket som årligen beslutar hur anslaget ska fördelas till länsstyrelserna. I regleringsbrevet för budgetåret 2007 avseende Naturvårdsverket står att anslaget får användas till skötsel, fastighetsförvaltning, uppföljning och övervakning av nationalparker, naturreservat och andra områden med områdesskydd samt nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken- Djurgården, världsarv, Ramsarområden, biosfärområden och områden som ingår i eller föreslås ingå i nätverket Natura Medlen får även användas i områden med avtalslösningar såsom naturvårdsavtal. Anslaget får också användas för skötselåtgärder i fastställda åtgärdsprogram för hotade arter, även utanför ovan nämnda områden. Skötselavtal behöver inte finansieras av anslaget för biologisk mångfald. Länsstyrelserna kan också upprätta skötselavtal inom till exempel LIFE- och strukturfondsprojekt som delvis finansieras av EU-medel. 18

20 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 NATURVÅRDSVERKET isbn Issn Länsstyrelserna upprättar idag skötselavtal för olika skötselåtgärder i främst skyddade områden som förvaltas av länsstyrelserna såsom naturreservat och nationalparker. Med denna vägledning vill Naturvårdsverket underlätta länsstyrelsernas arbete med skötselavtal. En del länsstyrelser har egna riktlinjer eller mallar för hur skötselavtalen ska vara utformade, andra saknar sådan vägledning. Vägledning omfattar en allmän beskrivning av skötselavtal och vad du bör tänka på när du upprättar skötselavtal. I vägledningen finner du de punkter som bör finnas med i ett skötselavtal och som en bilaga finns ett förslag till mall för skötselavtal. Mallen är generellt utformad och passar som grund för de flesta typer av skötseluppdrag. Upphandling av skötselinsatser tas upp översiktligt. Naturvårdsverket SE Stockholm. Besöksadress: Valhallavägen 195. Tel: , fax: , e-post: Internet: Beställningar Ordertel: , orderfax: , e-post: Postadress: CM-Gruppen AB, Box , Bromma. Internet:

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

Kenzan Tours AB s resevillkor

Kenzan Tours AB s resevillkor Kenzan Tours AB s resevillkor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

Avropsavtal om snöskottning av tak

Avropsavtal om snöskottning av tak Avropsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare) Namn

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN SAMVERKANSAVTAL mellan landstinget och kommunerna gällande BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN 1 Bakgrund och syfte Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen från den 1 juli 2013 infördes

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD Gulmarkerad text kommer att tas bort eller kompletteras i det slutliga avtalet 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd.

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd. Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAÅSENS SKOLA 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. 1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Beställare Organisation Organisationsnummer Gnosjö kommun 212000-0506 Utdelningsadress Järnvägsgatan 49 0370-33 10 00 och ort 335 80 Gnosjö

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av...

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av... sid. 1 (5) BILAGA 3 PRELIMINÄ RT AVTAL Drift av... 1 Parter Avtal avseende driften av.. äldreoende för Alingsås kommun. Beställare är vårdoch äldreomsorgen i Alingsås kommun (org. nr. 212000-1553) och

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

OFFERTMALL FÖR UPPDRAGSUTBILDNING

OFFERTMALL FÖR UPPDRAGSUTBILDNING OFFERTMALL FÖR UPPDRAGSUTBILDNING Detta är en offertmall för uppdragsutbildning vid Malmö högskola. Utformningen av offerten är viktig. Den är en del i marknadsföringen av Malmö högskola, vilket innebär

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Beställarens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAHALLEN 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat

Läs mer

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län 1(5) Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Jönköpings län har huvudansvaret för all offentlig och privat bedriven hälso- och sjukvård i Jönköpings län, vilket även

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Förenklad upphandling avseende uppsättning av elstängsel i Natura 2000-området Liljenäs, Värnamo kommun

Förenklad upphandling avseende uppsättning av elstängsel i Natura 2000-området Liljenäs, Värnamo kommun Förfrågningsunderlag Datum 2009-01-19 Beteckning 512-333-09 Sida 1/5 Peter Thorén Naturvårdsförvaltare Tfn: 036-39 51 15 E-post: peter.thoren@lansstyrelsen.se Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

AVTALSMALL FÖR UPPDRAGSUTBILDNING

AVTALSMALL FÖR UPPDRAGSUTBILDNING AVTALSMALL FÖR UPPDRAGSUTBILDNING Detta är en avtalsmall för uppdragsutbildning vid Malmö högskola. Utformningen av avtalet är viktig. Det ska vara juridiskt korrekt, följa högskolans grafiska profil,

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux)

Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Tuomo Niemelä Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2014-0190 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Internt avtal 2014 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning,

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer