Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 (15) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, , kl. 15:00-15:25 Ajournering - Beslutande Pia Almström (M), ordförande Carina Ingelsson (FP) Roland Palmqvist (S) Leif Skytte (M) Johan Ericsson (M) Håkan Hagström (M) Mattias Andersson (C) Peter Rugarn (KD) Nils Nyberg (MP) Jan Svensson (S) Gunilla Thornqvist (S) Larserik Johansson (S) Erik Nordmark (SD) Övriga deltagande Mikael Persson, kommundirektör Ulf Nordström (M) Mats Svedberg, kanslichef Camilla Mårtensen (FP) Victoria Galbe, ekonomi- och ITchef Margareta Ottmer Svensson (C) Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef Fredric Jönsson (S) Christin Johansson, socialchef Gunni Gustafsson Nilsson (S) Helena Strandberg, personalchef Catrin Tuvesson (S) Mats Rosén, näringslivs- och turismchef Rune Sandström (S) Jana Lund (SD) Sekreterare Mats Svedberg Paragrafer Ordförande Pia Almström Justerande Peter Rugarn Organ Anslag/bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Utdragsbestyrkande

2 (15) 77 KS 2014/155 Budget 2015 och kelp Beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunkansliet får i uppdrag att arbeta vidare med de kommunövergripande målen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Den kommunala utdebiteringen fastställs till 18,51 per skattekrona. Nämnd utgör anslagsbindningsnivå i 2015 års budget. Budgetanslaget för kommunstyrelsen fastställs till tkr. Budgetanslaget för valnämnden fastställs till 580 tkr. Budgetanslaget för revisionsnämnden fastställs till tkr. Budgetanslaget för överförmyndarnämnden fastställs till tkr. Budgetanslaget för tekniska nämnden fastställs till tkr. Budgetanslaget för miljö- och byggnadsnämnden fastställs till tkr. Budgetanslaget för bildningsnämnden fastställs till tkr. Budgetanslaget för socialnämnden fastställs till tkr. Investeringsbudgeten fastställs till tkr, enligt bilaga. Verksamhetens nettokostnader fastställs till tkr varav tkr ej ligger i nämndernas ramar. Balansbudgeten fastställs för 2015 och plan , enligt bilaga. Resultatbudgeten fastställs för 2015 och plan , enligt bilaga. Kassaflödesbudgeten fastställs för 2015 och plan , enligt bilaga. Kommunstyrelsens presidium beslutar om investeringsanslaget kommunstyrelsens ospecificerade. För investeringsobjekt på tkr eller högre krävs igångsättningstillstånd från kommunstyrelsens presidium. En låneram fastställs uppgående till tkr, med syftet att täcka likviditetsbehov under hela planperioden. Ärendebeskrivning Förslag till budget för 2015 och plan föreligger Beslutsunderlag Förslag till Budget 2015, plan del 1 Förslag till Budget 2015, plan del 2 MBL- protokoll budget 2015 Yrkanden Leif Skytte (M) yrkar med instämmande av Carina Ingelsson (FP), Mattias Andersson (C) och Peter Rugarn (KD) bifall till föreliggande förslag samt bifall till alliansens förslag till direktiv (bilaga) Nils Nyberg (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.

3 (15) Roland Palmqvist yrkar bifall till förslaget att kommunkansliet arbetar vidare med de kommunövergripande målen i övrigt deltar socialdemokraterna ej i beslutet. Erik Nordmark (SD) meddelar att han ej deltar i beslutet Beslutsgång Ordföranden ställer lagda förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit föreliggande förslag, samt alliansens direktiv enligt bilaga Ks 77/14:1. Deltar ej i beslutet Roland Palmqvist (S), Jan Svensson (S), Gunilla Tornqvist (S) och Larserik Johansson (S) deltar ej i beslut om budgetförslaget. Erik Nordmark deltar ej i beslutet. santeckning Roland Palmqvist lämnar in socialdemokraternas förslag till ändringar och direktiv för budget 2015, bilaga Ks 77/14:2. Nils Nyberg (MP) lämnar in miljöpartiets förslag till direktiv, bilaga Ks 77/14:3. Beslut ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige därefter till kommunkansliet

4 (15) 78 KS 2014/156 Fakturerings- och kravpolicy Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar fakturerings- och kravpolicy, enligt bilaga. Ärendebeskrivning Förslaget syftar till att återge hur Kävlinge kommun ska arbeta med fakturering och krav. Med utgångspunkt från den nuvarande kravpolicyn antagen , se bilaga, har de principiella delarna brutits ut till en övergripande fakturerings- och kravpolicy. Ekonomiavdelningen tar därefter fram underliggande tillämpningsföreskrifter som justeras årligen. Den övervägande delen av principiella sakfrågor i den nuvarande kravpolicyn finns kvar i förslaget, men vikt har lagts vid förenkling och relevans. Förändringar Underlag för fakturering - byter namn till debitering. Kravkostnad och dröjsmålsränta - uppdaterat med aktuella taxor. Anstånd och avbetalningsplan väsentligt förkortat och omarbetat i det nya förslaget. Sanktioner - återfinns numera under avstängning. Borttaget Lönekrav Kompettering Fakturerings- och betalningsmöjligheter. Avstängning specifikare riktlinjer utifrån verksamhet. Beslutsunderlag Förslag till ny fakturerings- och kravpolicy Tidigare beslutad kravpolicy, från Yrkanden Leif Skytte (M), Carina Ingelsson (FP), och Erik Nordmark (SD) yrkar bifall till förslaget.

5 (15) Beslut ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige därefter till socialnämnden, bildningsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden För verkställighet Kommunfullmäktige därefter till ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige därefter till Rima Rettegi för publicering på hemsidan

6 (15) 79 KS 2014/93 Lokalförsörjningsplan Beslut Kommunstyrelsens beslut Lokalförsörjningsplan för godkänns. Ärendebeskrivning Verksamheterna inom bildnings och socialtjänsten har med utgångspunkt från den senaste befolkningsprognosen och förnyade analyser arbetat fram lokalförsörjningsplaner för sina respektive områden. Lokalförsörjningsgruppen har diskuterat planerna och arbetat in behoven i planeringen för Lokalbehoven är av olika karaktär Med utgångspunkt i det ekonomiska utrymme som finns för både investeringar och påföljande driftskostnader är följande lokalbehov hanterat inom Budgetförslag för 2015 och KELP Utblickar har gjorts för lokalbehov även efter Beslutsunderlag Lokalförsörjningsplan Lokalförsörjningsplan Yrkande Leif Skytte (M) och Erik Nordmark (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag. Beslut ska skickas till För kännedom Victoria Galbe Elisabeth Nordlund Andreas Lund Gunilla Malmgren

7 (15) 80 KS 2014/84 Ansökan om medfinansiering av samverkansorganisation Handelsplats Center Syd ekonomisk förening (HPCS) - förlängning Beslut Kommunstyrelsens beslut Avtalet med HPCS förlängs med två år, till och med Kommunkansliet får i uppdrag att utvärdera kommunens engagemang i verksamheten under Ärendebeskrivning Initiativet att starta en samerkansorganisation på den vid tillfället stagnerande handelsplatsen kom från näringslivsenheten hösten 2009 i samverkan med fastighetsägare och handlare på området. Finanskrisen hade slagit till hårt och ekonomin gick på sparlåga. Modellen för samverkan kommer från stadsutvecklingsorganisationer där de tre parterna kommun, handlare/näringsidkare samt fastighetsägare går in med vars en tredjedel. Den skapar ett ömsesidigt ägande och förväntan på engagemang och finansiering av aktiviteter. HPCS har utvecklats under olika faser där de stora fastighetsägarnas engagemang tillsammans med kommunen varit en nyckelfaktor för framgång. Shoppingcenter Center Syd tog redan inledningsvis ett stort ekonomiskt åtagande. Likaså Solkärnan. Båda dessa har dock minskat sin medfinansiering. I stadsutveckling är det inte möjligt att tänka bort kommunen. Detta gäller även i Löddeköpinge där Handelsplats Center Syd blivit en integrerad stadsdel som är väl förbunden med bil, cykel och gångstråk både till Lödde men även Barsebäck och Hofterup. Kommunen finns även framgent med som fastighetsägare på området och har även en mer eller mindre tydlig önskan att styra utvecklingen på handelsplatsen. Det är alltså inte helt enkelt att säga att HPCS är en fråga för de fastighetsägare och företagare som finns på området. Sammantaget är handelsplatsen med sina knappt 1800 anställda näst största arbetsplats efter kommunen själv. Att den är väl integrerad och funktionell är klart avgörande för hållbarheten i hela kommunen. Beslutsunderlag Ansökan om medfinansiering av samverkansorganisation Handelsplats Center Syd ekonomisk förening (HPCS) - förlängning Yrkanden Leif Skytte (M) och Carina Ingelsson (FP) yrkar bifall till föreliggande förslag.

8 (15) Beslut ska skickas till För verkställighet Mats Rosén

9 (15) 81 KS 2013/220 Direktiv angående personlig assistans Beslut Kommunstyrelsens beslut Det kommunala utförandet av personlig assistans ska för närvarande inte konkurrensutsättas Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog under 48/13 direktiv med uppdrag till kommundirektören att utreda möjligheterna att konkurrensutsätta det kommunala utförandet av personlig assistans. Kommundirektören har låtit upprätta projektbeskrivning och utsett socialchefen till projektägare. Genomförd utredning visar att en konkurrensutsättning är möjlig att genomföra, men också att det skulle innebära en kostnadsfördyring. Socialnämnden föreslår därför under 55/14 att personlig assistans inte ska genomföras för närvarande. Beslutsunderlag Uppdragsbeskrivningar av direktiv rörande konkurrensutsättning av personlig assistans Socialnämndens beslut 55/2014, Direktiv angående personlig assistans Yrkanden Leif Skytte (M) och Carina Ingelsson (FP) yrkar bifall till föreliggande förslag. Beslut ska skickas till För kännedom Socialnämnden Kommunfullmäktige (meddelande)

10 (15) 82 KS 2014/113 Förslag till bildande av naturreservatet Lundåkrabukten i Kävlinge och Landskrona kommuner Beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen begär att Länsstyrelsen, med ändring av utsänt förslag, möjliggör anläggandet av en framtida GC-väg längs västra sidan av Kustvägen samt att Skåneledens förekomst uppmärksammas och att det möjliggörs framtida alternativ sträckning av densamma inom reservatet. Vidare förordar kommunstyrelsen att Länsstyrelsen utökar föreslaget reservatsområde med området mellan BN2 och Järavallens NR. Länsstyrelsen anmodas också, genom ändring av utsänt förslag, i egenskap av förvaltare ta ett större såväl ekonomiskt som utförandeansvar avseende återställande av strandängarna i samband med extremvädersituationer då stora mängder skräp ansamlas på dessa. I övrigt ställer sig kommunstyrelsen positiv till bildande av Lundåkrabuktens naturreservat i enlighet med Länsstyrelsens förslag till beslut och förslag till skötselplan. Ärendebeskrivning Länsstyrelsen Skåne har tagit fram förslag till bildande av naturreservatet Lundåkrabukten i Kävlinge och Landskrona kommuner samt utarbetat föreskrifter och skötselplan för detsamma. Föreslaget reservatområde är 3454 ha stort varav endast 197 ha utgörs av landområden. Återstående areal är med andra ord hav. De landområden i Kävlinge kommun som föreslås ingå i reservatsområdet, till en sammanlagd areal av ca 30 ha, är delar av fastigheterna Barsebäck 2:3, Lundåkra 6:1, 7:1 samt Ålstorp 1:5, 5:3 och 8:102. Syftet med reservatet anges främst vara att av marinbiologiska, ornitologiska och botaniska skäl bevara eller återskapa miljöer för biologisk mångfald, samt att av kulturhistoriska och landskapsbildsmässiga motiv bevara det öppna kustlandskapet med strandbetesmarker längs Lundåkrabuktens strand med anslutande grunda havsområden. Goda förhållanden skall råda för växt- och djurarter som är typiska för dessa miljöer. Reservatet skall vara tillgängligt för rekreation, friluftsliv och undervisning i den mån områdets biologiska värden inte hotas. Kävlinge kommun ser positivt på en naturreservatsbildning i Lundåkrabukten. De biologiska, kulturhistoriska, landskapsbildsmässiga värdena mfl utgör gott och väl tillräckliga grunder för ett reservatsbildande. Lundåkrabukten är ett område av såväl internationellt som nationellt intresse och reservatsbildning med efterföljande skydd och skötsel är en del av Sveriges åtaganden avseende bevarande av dylika områden.

11 (15) Kommunen har haft synpunkter på tidigare reservatsförslag och då framfört önskemål om en kantzon för möjliggörande av en framtida GC-väg längs kustvägen. Länsstyrelsen har utelämnat sådana möjligheter varför kommunen återigen lyfter denna fråga. Skåneleden går genom södra betesmarken (BN2). Att den gör detta framgår inte i beslutsförslag eller skötselplan. Kommunen vill gärna att det tydligt framgår att ledens existens genom reservatsområdet inte är ett problem. Dessutom önskar vi ges möjlighet att titta på alternativ sträckning närmare havet, företrädesvis i SUS-området, dvs att Länsstyrelsen i reservatsbeslutet även tar med detta. Vidare anser vi att föreslaget reservatsområde utökas med den ca 2 ha stora ytan, väster om Kustvägen, mellan Järavallens södra reservatsgräns och område BN2. Området utgörs idag av ohävdad gräsmark samt del av hål 9 på Masters Course. Hofterupsbäcken med damm bör inkluderas i denna utökning och således beskrivas i vederbörliga dokument. Lundåkrabukten har drabbats kraftigt av senare års stormar när det gäller uppblåst och ilandflutet skräp. Såväl privatägda som kommunalt ägda marker har påverkats i stor omfattning. Kävlinge kommun anser att framtaget förslag till skötselplan är otillräckligt avseende förvaltaransvaret när det gäller hantering av denna fråga. Vi anser det inte acceptabelt att staten frånsäger sig ett förvaltaransvar i just denna del av reservatsskötseln. Vid liknande vädersituationer som ovan innebär skräpinsamlandet stora kostnader. Kostnader som faktiskt idag har en tendens att hamna på kommunerna pga av existensen av den sk gaturenhållningslagen 1998:814. Vid inrättande av ett naturreservat som är av såväl nationellt som internationellt intresse anser Kävlinge kommun det som självklart att även staten medverkar vid sådana situationer. Beslutsunderlag Förslag till bildande av naturreservatet Lundåkrabukten i Kävlinge och Landskrona kommuner, följebrev Förslag till bildande av naturreservatet Lundåkrabukten i Kävlinge och Landskrona kommuner, förslag till beslut, bilaga A Förslag till bildande av naturreservatet Lundåkrabukten i Kävlinge och Landskrona kommuner, förslag till skötselplan, bilaga B Yrkanden Leif Skytte (M), Erik Nordmark (SD och Carina Ingelsson (FP) yrkar bifall till föreliggande förslag Beslut ska skickas till För kännedom Länsstyrelsen i Skåne län

12 (15) 83 KS 2014/69 Motion rörande kolloverksamhet för skolbarn under sommaren 2014 Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Ärendebeskrivning Gunnar Larsson (S) föreslår i motion att Kävlinge kommun under sommaren 2014 anordnar kollovistelse under en sommarvecka för skolbarn från Kävlinge. Motionen har remitterats till bildningsnämnden för yttrande. Bildningsnämnden föreslår under 37/14 att motionen avslås med hänvisning till att den öppna fritidsverksamheten har ett antal aktiviteter inplanerade samt att omsorg finns via fritidshem och fritidsklubb för de barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Beslutsunderlag Motion rörande kolloverksamhet för skolbarn under sommaren 2014 Bildningsnämndens beslut 37/2014, Motion rörande kolloverksamhet för skolbarn under sommaren 2014 Yrkanden Leif Skytte (M) och Erik Nordmark (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag. Roland Palmqvist (S) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer lagda förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifallit föreliggande förslag. Beslut ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige därefter till bildningsnämnden Kommunfullmäktige därefter till Gunnar Larsson

13 (15) 84 Information Elisabeth Nordlund informerade om kundtjänstprojektet.

14 (15) 85 KS 2014/1 Meddelanden - inkomna skrivelser KKB Fastigheter AB, protokoll

15 (15) 86 KS 2014/2 Meddelanden - delegationsprotokoll Följande delegationsprotokoll meddelas: Kommunkansliets delegationsprotokoll Anställnings- och lönebeslut nummer: Beslut enligt lag om fackliga förtroendemän Förhandlingsprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan 09.00-12.00,13.00-15:50, Ajournering 09:05-10.00.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer