ANSÖKAN THECARD BETALKORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN THECARD BETALKORT"

Transkript

1 ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED PERSONLIGT BETALNINGSANSVAR PERSONUPPGIFTER SÖKANDE EFTERNAMN* PERSONNUMMER* POSTNUMMER* TILLTALSNAMN* ADRESS* ORT* TELEFON ARBETE* MOBIL* E-POSTADRESS* ANSTÄLLD SEDAN ÅR/MÅNAD* ANSTÄLLNINGSFORM* FAST VIKARIE ANNAT ÅRSINKOMST* ÖNSKAD KÖPGRÄNS KR* (SKALL RÄCKA TILL TVÅ MÅNADERS INKÖP) ANTAL VUXNA BOENDE I HUSHÅLLET* BOENDEFORM, VÄLJ ETT ALTERNATIV:* HYRESRÄTT INNEBOENDE BOSTADSRÄTT EGEN FASTIGHET JAG ÖNSKAR VÄLJA MIN EGEN PIN-KOD (MED E-LEGITIMATION) UPPGIFTER OM MYNDIGHETEN ARBETSGIVARENS NAMN* ARBETSGIVARENS ORG. NUMMER* REFERENS HOS ARBETSGIVAREN, NAMN OCH TELEFONNUMMER* GODKÄNNANDE JAG HAR TAGIT DEL AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN SOM GÄLLER FÖR THECARD BETALKORT, STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION OCH INFORMATION OM AVTAL SOM INGÅS PER DISTANS. JAG ANSÖKER HÄRMED OM THECARD BETALKORT OCH FÖRSÄKRAR ATT DE UPPGIFTER SOM LÄMNATS ÄR FULLSTÄNDIGA OCH RIKTIGA. JAG GODKÄNNER ATT KORTANSÖKAN KOMMER ATT GENOMGÅ EN SEDVANLIG KREDITPRÖVNING VARVID EN KREDITUPPLYSNING KOMMER ATT TAS. JAG GODKÄNNER OCH FÖRBINDER MIG ATT FÖLJA VILLKOREN OCH TA DEL AV PRISBILAGA FÖR THECARD BETALKORT OM KORT BEVILJAS. OM DEN BEVILJADE KREDITEN EFTER KREDITPRÖVNINGEN ÄR LÄGRE ÄN DEN JAG HAR ANSÖKT OM GODKÄNNER JAG ÄVEN VILLKOREN MED DEN LÄGRE KREDITEN. INFORMATIONEN OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH OM UPPGIFTSLÄMNANDE TILL KREDITUPPLYSNINGSFÖRETAG FINNS I ANSLUTNING TILL VILLKOREN. ORT* KORTSÖKARENS/INNEHAVARENS NAMNTECKNING* DATUM* NAMNFÖRTYDLIGANDE* BEHÖRIG MYNDIGHETSFÖRETRÄDARE NAMNFÖRTYDLIGANDE *OBLIGATORISKA UPPGIFTER NOTERINGAR THECARD KREDITBESLUT BEVILJAD KÖPGRÄNS ÖVRIGA NOTERINGAR KONTORSNUMMER KONTONUMMER VÄLKOMMEN MED ANSÖKAN TILL THE CARD SCANDINAVIA AB BOX 9067, STOCKHOLM TEL: , FAX: , E-POST: KREDITGIVARE EIKA KREDITTBANK AS FILIAL SVERIGE

2 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress Eika Kredittbank AS Filial Sverige Hornsgatan 174, Stockholm The Card Scandinavia AB Box 9067, Stockholm 2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten Typ av Det sammanlagda kreditbeloppet Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet. Villkoren för kreditutnyttjandet Här anges när och hur pengarna kan lyftas. Kreditavtalets löptid Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas Betalkort med viss högsta köpgräns (kredit) med eventuellt avtalade tillvalstjänster (försäkring etc.) benämnt TheCard Betalkort. Du kommer att erbjudas ett kreditutrymme efter en kreditvärdering baserad på din ansökan. I enlighet med Ramavtal tecknat mellan Riksgälden och TheCard. Krediten disponeras med ett betalkort. Krediten görs tillgänglig vid den tidpunkt kortet levereras efter att ansökan har beviljats. Kortet kan användas för betalning av varor och tjänster hos företag som godkänner kortet i Sverige och utomlands. Det kan även användas för uttag av kontanter i miljöer i Sverige och utomlands, där så medges. Avtalet om betalkort gäller tills vidare. Avbetalningar ej tillämpligt i detta fall. Betalning av utnyttjad kredit, ränta och avgifter skall göras varje månad genom betalning till angivet kontonummer via bankgiro. Betalningar skall göras varje månad med 100% av kontoskulden. En inbetalning täcker skulden i följande ordning; eventuella inkassokostnader, avgifter, ränta och kredit. Det totala belopp som du ska betala Hela skuldsaldot på kontot, enligt erhållen faktura. Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten. 3. Kreditkostnader Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet 0% Effektiv ränta Ej tillämpligt i detta fall. Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

3 Är det, för att erhålla köpgränsen eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om en försäkring som säkrar krediten, eller någon annan kompletterande tjänst? Nej Nej Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan. Härtill hörande kostnader Det krävs att man behåller ett eller flera konton för att registrera både betalningstransaktioner och kreditutnyttjanden Nej Kostnad för att använda ett särskilt betalningsmedel (t.ex. ett kreditkort) Andra kostnader i samband med kreditavtalet Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet Kostnader i samband med försenade betalningar Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit. I enlighet med prisbilagan till Ansökan TheCard Betalkort för myndigheter och riksdag med personligt betalningsansvar. Kreditgivaren har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta kredittagarens godkännande. Sådana ändringar träder i kraft tidigast två månader efter det att kredittagaren underrättats om densamma. Om Kontohavare inte godkänner ändringarna får denne omedelbart och avgiftsfritt säga upp avtalet före den dag då ändringarna träder ikraft. Vid betalningsförsummelse har kreditgivaren rätt att ta ut förseningsavgift, dröjsmålsränta och därutöver påminnelseavgift samt eventuella lagstadgade inkassokostnader. I enlighet med prisbilagan till Ansökan TheCard Betalkort för myndigheter och riksdag med personligt betalningsansvar. Dröjsmålsränta debiteras efter det att kvarstående betalning erlagts och ska erläggas nästkommande förfallodag. 4. Andra viktiga rättsliga aspekter Ångerrätt Ja Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar. Förtidsåterbetalning Ej tillämpligt i detta fall. Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst. Sökning i en databas Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet. Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig. Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts Blanketten utgör inte något rättsligt bindande erbjudande.

4 VILLKOR TheCard Betalkort för myndigheter och riksdag med personligt betalningsansvar Villkoren gäller från och med Inledande bestämmelser TheCard Betalkort med viss högsta köpgräns (kredit) är utfärdat av Eika Kredittbank AS Filial Sverige, ( Eika Kredittbank ). Eika Kredittbank är kreditgivare. Kortet ges ut i samarbete med The Card Scandinavia AB, nedan kallat TheCard (org.nr , Box 9067, Stockholm). Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller vid användandet av TheCard Betalkort. Villkoren ska anses godkända av Korthavare och/eller Korthavare av TheCard Betalkort vid dennes undertecknande av avtal om TheCard Betalkort ( Avtalet ) eller, om tidigare, första gången denne använder TheCard Betalkort. Avtalet är beviljat den person, nedan kallad Korthavare, som undertecknat kontoansökan. Då ansökan beviljats utfärdas kort som är anslutet till ett konto, nedan kallat kortkonto. Korthavare förbinder sig att till Eika Kredittbank, eller till den som Eika Kredittbank överlåtit eller pantsatt sin fordran, betala vid varje tidpunkt aktuell kontoskuld jämte ränta, avgifter och kostnader i enlighet med nedanstående bestämmelser. Eika Kredittbank äger rätt att utan Korthavarens medgivande överlåta eller pantsätta avtalet till annan. Eika Kredittbank ska i sådana fall underrätta Korthavaren i enlighet med Konsumentkreditlagen. Korthavare har inte rätt att överlåta krediten till annan utan Eika Kredittbanks skriftliga medgivande. Korthavare ska vara anställd eller liknande hos myndighet som träffat avtal med TheCard. Lagen om betaltjänster ska - vad gäller bestämmelser i lagen som kan avtalas bort - ej vara tillämplig på Avtalet i den mån ej annat framgår av Villkoren. 2. Definitioner Betalningsorder Order från Korthavare till Eika Kredittbank att en Transaktion ska genomföras. Effektiv ränta Med effektiv ränta avses, ränta, avgifter och andra kostnader som ska betalas med anledning av Krediten angiven som en årlig ränta beräknat på kreditbeloppet. Sammanlagt belopp Med sammanlagt belopp avses summan av kreditbelopp, ränta och andra kostnader som ska betalas under kredittiden. Det sammanlagda beloppet är uträknat utifrån förutsättningen att krediten är återbetald på 1 månad. Beräkningen utgår från att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag eller liknande. Konto Konto, kopplat till person, vilket disponeras genom användande av Betalkort. Kort Betalkort kopplat till Konto. Med Kort menas inte bara fysiskt kort utan också uppgifter om ett Kort som gör det möjligt att genomföra en Transaktion. Korthavare Person som givits rätt att disponera ett Kort tillhörande kontot utfärdat i sitt eget namn. Korthavaren ska vara anställd, uppdragstagare eller motsvarande hos en statlig myndighet eller Riksdagen. Kredit Av Eika Kredittbank beviljad högsta köpgräns. Ramavtal Ramavtal tecknat mellan Riksgälden och The Card Scandinavia AB avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter. Transaktion Insättning, uttag eller överföring av medel till respektive från ett Konto. Uttagsautomat En obemannad terminal, som möjliggör att Korthavare själv - efter att ha gjort tillgängligt sitt Korts detaljer för avläsning och efter att ha följt de anvisningar som anges i den tekniska lösningen - kan ta ut kontanter samt, där sådan funktionalitet finns, göra överföringar, utföra andra betaltjänster respektive ta ut kontoutdrag. 3. Köpgräns (kredit) Beviljad köpgräns kan höjas efter ny ansökan och särskild prövning. Sådan gräns får aldrig överskridas. För Kortet tillämpas vissa gränser som kan variera mellan olika länder och banker för högsta tillämpliga belopp för betalning per gång och tidsperiod. 4. Kreditförmedlare Krediten kan förmedlas av kreditförmedlare. Namn, adress och organisationsnummer är i så fall angiven i ansökan. 5. Villkor för utnyttjande av krediten Krediten görs tillgänglig vid den tidpunkt Korthavaren och Eika Kredittbank kommit överens om. Den kan utnyttjas på det sätt som framgår av dessa Villkor. 6. Användning av Kort Kortet kan användas av Korthavare för betalning av varor och tjänster hos företag som godkänner Kortet i Sverige och utomlands. Det kan även användas för uttag av kontanter i miljöer i Sverige och utomlands där så medges, se punkten Kontantuttag. Kortet kan användas av Korthavare både i miljöer där det krävs att själva Kortet måste vara närvarande för att godkännande ska kunna ges till en Transaktion och i miljöer där endast kortuppgifter krävs. Exempel på miljöer där Kortets närvaro krävs är bemannade och obemannade terminaler och säljställen där kortavdrag görs på pappersnotor. Exempel på miljö där Kortets närvaro inte krävs är telefonoch internethandel samt postorder. Kortet kan även i vissa miljöer användas för insättning av medel på kortkonto. För att en Transaktion ska kunna genomföras måste Korthavare uppge information enligt vad som krävs i punkten Godkännande till att genomföra en Transaktion respektive återkallelse av en betalningsorder. Vid begäran ska godkänd legitimation uppvisas. Eika Kredittbank är inte ansvarigt för skada som uppkommit på grund av att företag inte accepterar respektive upphört att acceptera Kortet. 7. Giltighetstid för Kort Kortet gäller till utgången av det år och den månad som är präglad på Kortet. Om Korthavare har följt villkoren i detta Avtal skickar Eika Kredittbank automatiskt utbyteskort till Korthavare vid giltighetstidens utgång. Kort skickas inte utomlands. När utbyteskort erhållits ska Korthavare makulera det gamla Kortet genom att klippa det itu. 8. Villkor för hantering av Kort m.m. Kortet är personligt och får inte lämnas till eller användas av någon annan än den som Kortet är utfärdat till. Det gäller oavsett om överlämnandet medför en större risk för att Kortet används obehörigt eller inte. Kortet är en värdehandling och ska förvaras och hanteras på samma betryggande sätt som pengar och andra värdehandlingar. Korthavare ska vidta erforderliga åtgärder för att skydda sig mot att Kortet används obehörigt. Kortet får t.ex. inte lämnas kvar obevakat på hotellrum, annat tillfälligt boende eller i fordon, väska, jackficka eller liknande som inte är under uppsikt. I miljöer där stöldrisken är stor ska Kort hållas under kontinuerlig uppsikt, t.ex. får Kort aldrig förvaras bakom ryggen. Exempel härpå är offentliga miljöer såsom restauranger, barer, nattklubbar, butiker, vänthallar, skolor, flygplatser, simhallar, omklädningsrum, transportmedel, torg, badstränder, marknader och arbetsplatser samt även bostad som lämnas olåst eller med öppet fönster. Vid inbrott i bostad ska kontrolleras att Kort inte stulits. Korthavare är skyldig tillse/försäkra sig om att den beviljade köpgränsen ej överskrids för de uttag, inköp eller betalningar som ska belasta Kontot. Detta gäller även i de fall eventuellt skyddat belopp borttagits en tid innan Kontot debiteras. Kort får inte användas i strid mot lagstiftning. Postbefordran av fysiskt Kort som inte sker genom Eika Kredittbanks försorg får endast ske inom Sverige i rekommenderad försändelse. Vidaresändning av Kort sker på Korthavares egen risk. 9. Villkor för hantering av personlig kod m.m. Korthavare är skyldig att: 1. vid mottagande av Kortet, skriva sin namnteckning på detta, samt förstöra eventuellt tidigare erhållet Kort, 2. omedelbart förstöra kuvert och kodlapp sedan Korthavare tagit del av koden, 3. om möjlighet finns att välja personlig kod, tillse att denna inte har något samband med Korthavarens person-, Kort- eller telefonnummer eller liknande, 4. inte avslöja koden för någon,

5 5. inte göra anteckning om kod eller lagra kod elektroniskt på sådant sätt att utomstående får anledning att anta att anteckning avser en personlig kod, 6. inte anteckna kod på kort eller låta anteckning om kod vara fäst vid Kort eller förvara den tillsammans med kort. 10. Betalning Korthavare förbinder sig att till Eika Kredittbank, eller till den som Eika Kredittbank överlåtit eller pantsatt sin fordran, betala vid varje tidpunkt aktuell kontoskuld jämte ränta, avgifter och kostnader i enlighet med dessa bestämmelser. Hela skuldsaldot på Kontot, enligt erhållen faktura, ska återbetalas till Eika Kredittbank. Betalning ska ske till angivet bankgironummer/plusgiro och vara Eika Kredittbank tillhanda på förfallodagen. Korthavare har ej rätt att överlåta krediten till annan utan Eika Kredittbanks skriftliga medgivande. 11. Spärranmälan Spärranmälan ska göras snarast efter upptäckt av förlust av Kort eller om det kan misstänkas att någon obehörig fått kännedom om koden, eller att kort/kortnummer utnyttjas obehörigt, se punkten Betalningsansvar vid obehöriga Transaktioner. Anmälan kan göras dygnet runt till Kundtjänst på telefon Alla samtal till och från Kundtjänst om spärranmälan spelas normalt in. 12. Eika Kredittbanks rätt att spärra kortet respektive utnyttjande av köpgräns (kredit) Eika Kredittbank förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan spärra användning av Kort, vilket också innebär att rätten att utnyttja Krediten avbryts, om någon av följande omständigheter föreligger: 1. om säker användning av Kort kan äventyras exempelvis av tekniska skäl, 2. vid misstanke om icke godkänd eller bedräglig användning av Kort, 3. en väsentligt ökad risk för att Korthavaren eventuellt inte kan fullgöra sitt betalningsansvar, eller 4. avtalet har upphört att gälla. Korthavaren kommer normalt att informeras innan en sådan spärr via telefon eller på annat lämpligt sätt. Skälen till spärren ska normalt anges. 13. Betalningsansvar vid obehöriga Transaktioner Korthavare är skyldig att: 1. skydda en personlig kod som Korthavare fått/valt, se punkten Villkor för hantering av personlig kod m.m., 2. vid vetskap om att Kortet kommit bort eller obehörigen använts snarast anmäla detta till Eika Kredittbank, se punkten Spärranmälan, 3. i övrigt följa de villkor som gäller för användning av Kortet, se punkten Villkor för hantering av Kort m.m. Om en obehörig Transaktion har kunnat genomföras till följd av att Korthavare har underlåtit att skydda en personlig kod, ansvarar Korthavare för beloppet, dock högst kronor per Kort och reklamation. Om en obehörig transaktion har orsakats av att en skyldighet enligt första stycket ovan åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Korthavare för hela beloppet dock högst kr per Kort och reklamation. Har Korthavare handlat särskilt klandervärt, ska Korthavare stå för hela beloppet. Oavsett vad som anges ovan ska Korthavare inte stå för förlust, om den obehöriga Transaktionen har initierats efter det att Korthavare har anmält att Kortet ska spärras. Detta gäller dock inte om Korthavare genom svikligt handlande har bidragit till den obehöriga Transaktionen. Även om Korthavare inte varit oaktsam, ansvarar Korthavare för hela beloppet om Korthavare inte underrättar Eika Kredittbank utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om den obehöriga Transaktionen (reklamation). Detsamma gäller om Eika Kredittbank har lämnat Korthavare information om Transaktionen och Korthavare inte underrättar Eika Kredittbank inom 13 månader från det att beloppet belastat kortkontot. Korthavare som har betalningsansvar för obehöriga Transaktioner - är skyldig att betala belopp som påförts Kontot genom att detta övertrasserats eller beviljad kredit överskridits. 14. Godkännande till att genomföra en Transaktion respektive återkallelse av en betalningsorder Korthavare ger sitt godkännande till att genomföra en Transaktion genom att göra tillgängligt det egna Kortets detaljer för ett säljföretag, ett bankkontor eller i en Uttagsautomat. Detta kan ske genom läsning av Kortets chip eller magnetremsa, avdrag av Kortet på pappersnota, genom att lämna Kortinformation (kortnummer, giltighetstid och där så är tillämpligt CVV/CVC värde) skriftligt eller muntligt eller på annat sätt som erbjuds i olika miljöer beroende på den tekniska utvecklingen. I vissa miljöer krävs därutöver att en Transaktion godkänns skriftligen eller genom knapptryckning, eller genom angivande av kod/koder såsom PINkod, säkerhetskod, lösenord eller godkänns på annat sätt enligt anvisningar som ges i ett säljföretags, eller ett bankkontors eller en Uttagsautomats tekniska lösning för genomförande av en Transaktion. En betalningsorder kan inte återkallas efter att Korthavare lämnat sitt godkännande till Transaktionen. Dock kan Korthavare - enligt de villkor och inom den tid som Korthavare avtalat med säljföretaget om - vända sig till säljföretaget vad gäller ännu inte genomförd enstaka eller en serie av Transaktioner för att återkalla tidigare lämnad betalningsorder till dessa. Korthavare försäkrar genom sitt godkännande av en Transaktion även att köpgräns ej överskrids Korthavare kan efterdebiteras för kostnader som har uppstått i anknytning till hotellvistelse, bilhyra eller liknande om Korthavare vid beställning av tjänsten eller i avtal med säljföretaget blivit informerad härom och godkänt detta. 15. Tid för genomförande av en betalningsorder Efter det att säljföretaget av Korthavare mottagit en betalningsorder om köp eller uttag, överförs den till Eika Kredittbank inom de tidsramar som fastställts i avtal mellan säljföretaget och säljföretagets bank (Inlösare). Uttag från, respektive insättning på, ett Konto sker senast bankdagen efter det att Eika Kredittbank tagit emot en betalningsorder. Vid eventuell retur/rättelse ställer Eika Kredittbank returbeloppet till Korthavares förfogande så snart som möjligt efter det att säljföretagets bank överfört beloppet till Eika Kredittbank. 16. Begränsningar av säkerhetsskäl Eika Kredittbank tillämpar av säkerhetsskäl vissa gränser för högsta belopp för betalning/uttag per gång och per tidsperiod. Överskridande av dessa gränser kan medföra att viss Transaktion inte kan genomföras. Eika Kredittbank kan av säkerhetsskäl besluta om och tillämpa särskilda begränsningar för Kortets användning till exempel vad avser land, belopp och miljö. 17. Betalningsansvar vid beställning av varor och tjänster I de fall Korthavare beställer varor och tjänster hos säljföretag, med angivande av Kort som betalningsmedel, har Korthavare skyldighet att informera sig om säljföretags villkor för beställning och avbeställning av dessa varor och tjänster. Korthavare har betalningsansvar för avgift till säljföretaget för sådan beställd men ej uthämtad eller utnyttjad vara eller tjänst, i enlighet med säljföretagets villkor. 18. Kontantuttag Kontantuttag kan göras i Uttagsautomater och hos banker i Sverige och utomlands som accepterar kortet. Det finns begränsningar i högsta tillåtna belopp per uttag och per tidsperiod som bestäms av Eika Kredittbank eller av den bank där uttag görs (inklusive Uttagsautomater). Vid begäran ska godkänd legitimation uppvisas. Eika Kredittbank är inte ansvarigt för skada som uppkommit på grund av att Uttagsautomat är stängd eller ur funktion eller för att annan bank inte medgivit uttag. Även i de fall Korthavare inte erhåller kontanter, föreligger kontantuttag då företag behandlar en Transaktion som ett kontantuttag. Exempel härpå är betalning av postförskott och köp av resevaluta. För kontantuttag utgår avgift enligt vad som framgår av Prisbilagan. 19. Växelkurser och valutaväxlingspåslag Transaktioner i annan valuta växlas till svenska kronor och vid växling gäller av Eika Kredittbank tillämpad växelkurs. Denna redovisas per Transaktion i månatliga fakturor. Växelkursen utgörs av en referensväxelkurs, som bestäms av Visa för detta ändamål och som gäller den dag Transaktionen kommer Visa tillhanda, jämte ett valutaväxlingspåslag, se Prisbilagan. Information om referensväxelkursen, som ändras löpande, lämnas av Eika Kredittbank på begäran. Korthavare står eventuell valutarisk under tiden från köp eller kontantuttag till dess Transaktionen kommer Visa tillhanda. Detta gäller även köp och kontantuttag i Sverige i annan valuta än svenska kronor. 20. Information om transaktioner Eika Kredittbank lämnar/gör tillgänglig information till Korthavare om saldo, ränta, avgifter och enskilda transaktioner minst en gång i månaden. Korthavare ska omedelbart ta del av

6 och granska den information om genomförda transaktioner som görs tillgänglig för Korthavare. Om Korthavare särskilt begär det skickas information om Transaktioner per post. Eika Kredittbank har av Skatteverket ålagts viss rapporteringsskyldighet beträffande korts utnyttjande utomlands. 21. Reklamation Korthavare ska utan onödigt dröjsmål från det att Korthavare får kännedom om icke godkända eller felaktigt utförda Transaktioner, och senast 13 månader efter debiteringsdagen, underrätta TheCard härom och begära rättelse (reklamation). Korthavarens ansvar om så ej sker anges i punkten Betalningsansvar vid obehöriga Transaktioner. Korthavare är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som TheCard behöver för sin utredning. Vid reklamation av obehörig Transaktion ska polisanmälan bifogas på begäran av TheCard. Om utredning visar att återbetalning ska ske, åligger det Eika Kredittbank att omedelbart betala tillbaka beloppet för icke godkänd Transaktion till betalaren och i tillämpliga fall återställa det debiterade Kontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den icke godkända Transaktionen aldrig hade ägt rum. Reklamation av vara eller tjänst som betalats med kortet ska riktas mot säljföretaget. Vid kreditköp i Sverige får Korthavaren framställa samma invändningar mot Eika Kredittbank som mot säljföretaget. 22. Eika Kredittbanks ansvar för genomförandet av en Transaktion Om Korthavare har godkänt en Transaktion i enlighet med vad som anges i punkten Godkännande till att genomföra en Transaktion respektive återkallelse av en betalningsorder svarar Eika Kredittbank för att transaktionen genomförs. Om en Transaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt, och dessa brister orsakats av Eika Kredittbank, är Eika Kredittbank ansvarigt gentemot Korthavare. I ett sådant fall kan Korthavare begära att Eika Kredittbank ska spåra Transaktionen och underrätta Korthavaren om resultatet. I förekommande fall ska Eika Kredittbank på lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet till Korthavare och återställa det debiterade Kontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den bristfälligt genomförda Transaktionen inte hade ägt rum. Eika Kredittbank är ansvarigt gentemot Korthavare för eventuella avgifter som Eika Kredittbank har förorsakat och för eventuell ränta som Korthavare ska erlägga till följd av att Transaktionen inte genomförts eller genomförts bristfälligt. 23. Återbetalning av Transaktion Detta villkor gäller endast betalningsorder som utförs inom det Europeiska samarbetsområdet (EES) och i euro eller i någon annan av EESländernas valuta. Korthavare har rätt till återbetalning från Eika Kredittbank av en redan godkänd och genomförd betalningstransaktion om: 1. Transaktionens exakta belopp inte angavs i samband med godkännandet av Transaktionen och 2. Transaktionens belopp överstiger det belopp Korthavare rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgiftsmönster, villkoren i för Transaktionen och relevanta omständigheter. På Eika Kredittbanks begäran ska Korthavare visa att förutsättningarna för återbetalning är uppfyllda. Rätt till återbetalning föreligger dock inte om skillnaden avseende beloppet beror på valutaväxlingskurs och den referensväxelkurs som parterna tidigare avtalat om använts. Begäran om återbetalning av en godkänd Transaktion ska göras inom åtta veckor från den dag då beloppet debiterades. Eika Kredittbank ska inom tio bankdagar från mottagandet av begäran återbetala hela beloppet eller ange skäl för att vägra återbetalning med uppgift om var Korthavare kan hänskjuta ärendet. 24. Årsavgift För Kortet utgår en årsavgift, se Prisbilagan. Årsavgift utgår per kort och påförs Kontot den månad som avtalet ingås och därefter var 12:e månad. Om Avtalet avslutas av Eika Kredittbank eller Korthavare innan den period för vilken årsavgift betalats i förskott har gått till ända, har Korthavare rätt till återbetalning för den del av avgiften som avser tiden efter det att Avtalet har avslutats. Om inte annat har avtalats betalas medlen ut till Korthavarens Konto hos Eika Kredittbank. 25. Övriga avgifter Korthavare är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till Eika Kredittbank som ersättning för de kostnader Eika Kredittbank har för Krediten som sådan. Särskild avgift ska betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Eika Kredittbank har rätt att ändra särskild avgift i den mån Eika Kredittbanks kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Ändring av sådana särskilda avgifter och räntor sker i överensstämmelse med punkten Villkorsändring. Korthavare är även skyldig att betala andra avgifter till Eika Kredittbank än sådana som förorsakats av Eika Kredittbanks kostnader för Krediten som sådan. Sådana avgifter som är hänförliga till att en tilläggstjänst har utnyttjats eller att kreditvillkoren inte har följts eller annan liknande omständighet utgår med de belopp och enligt de grunder som Eika Kredittbank vid varje tid tillämpar. Gällande avgifter framgår av Prisbilagan. Ändring av sådana avgifter sker i överensstämmelse med punkten Villkorsändring. Korthavare ska även ersätta Eika Kredittbank för kostnader och arbete för att bevaka och driva in Eika Kredittbanks fordran hos Korthavare eller annan betalningsskyldig, såsom ersättning för inkassokostnader samt kostnader till följd av ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. 26. Betalningsplan Korthavaren har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas (betalningsplan). 27. Övertrassering och betalningsförsummelse Om Kortet utnyttjas på ett sådant sätt att köpgränsen överskrids, ska Korthavare omedelbart inbetala överskridet belopp. Vid betalningsförsummelse har Eika Kredittbank rätt att ta ut förseningsavgift samt dröjsmålsränta, se Prisbilaga. Därutöver utgår påminnelseavgift, se Prisbilaga. Dröjsmålsränta debiteras efter det att kvarstående betalning har erlagts. Övertrassering respektive betalningsförsummelse kan medföra rätt för Eika Kredittbank att inställa utnyttjandet av Krediten och att spärra Kortet enligt punkten Eika Kredittbanks rätt att spärra Kort respektive utnyttjande av Kredit. Övertrassering medför även rätt för Eika Kredittbank att säga upp Kredit till betalning i förtid vid tidpunkt som Eika Kredittbank bestämmer. Därvid ska bestämmelserna i punkten Uppsägning av kredit till betalning i förtid äga motsvarande tillämpning. Vid betalning har Eika Kredittbank rätt att avräkna samtliga på Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden. 28. Uppsägning av avtal Korthavare och Eika Kredittbank får, oavsett anledningen härtill, säga upp detta Avtal. Uppsägning av Korthavare ska ske senast en månad i förväg. Uppsägning av Eika Kredittbank ska ske senast två månader i förväg. Skäl för uppsägning ska anges. Eika Kredittbank får dock säga upp avtalet omedelbart om det finns outnyttjat kreditutrymme och om det är skäligt t ex. då Korthavare inte längre anses ha betalningsförmåga för Krediten. Korthavare ska normalt underrättas härom innan rätten att utnyttja krediten inställs. Finns särskilda skäl behöver underrättelse inte göras i förväg t.ex. vid missbruk av Krediten och vid misstanke om brott. Om Korthavare avlider, försätts i konkurs eller om förvaltare förordnas enligt 11 kap 7 föräldrabalken, upphör Avtalet med omedelbar verkan. Detsamma gäller om Korthavaren avslutat sin anställning hos part som har avtal med TheCard. När Avtalet upphört att gälla får utfärdade Kort inte användas. Korthavare eller företrädare för denne är skyldig att tillse att samtliga Kort även kort som utställts på annan Korthavare omedelbart makuleras och på begäran återsändas till Eika Kredittbank i ituklippt skick. Har Avtalet sagts upp gäller kortvillkoren i tillämpliga delar så länge kontoskuld kvarstår på Kontot. Detta innebär bl.a. att Korthavare är betalningsskyldig såväl för Transaktion som genomförs innan kortkontot sagts upp men som bokförs på Kontot först efter uppsägningstidpunkten som för Transaktioner som genomförs trots att rätten att använda Kort har upphört. 29. Villkorsändring Eika Kredittbank har rätt att ändra dessa Villkor utan att i förväg inhämta Korthavares godkännande. Sådana ändringar träder i kraft tidigast två månader efter det att Korthavare underrättats om densamma. Om Korthavare inte godkänner ändringarna får denne omedelbart och avgiftsfritt säga upp Avtalet före den dag då ändringarna träder ikraft.

7 30. Försäkringar Försäkringar som är kopplade till detta Avtal framgår av de speciella försäkringsvillkoren. 31. Ångerrätt Korthavare har rätt att frånträda Avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till Eika Kredittbank inom 14 dagar från den dag då Avtalet ingicks, dock tidigast räknat från den dag dessa Villkor och övrig information om detta avtal erhållits. Korthavaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Korthavaren lämnade eller sände sitt meddelande om att avtal frånträds betala tillbaka utnyttjat kreditbelopp. Eika Kredittbank ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Eika Kredittbank tog emot Korthavarens meddelande om att avtalet frånträds återbetala de avgifter som Korthavaren har erlagt med anledning av krediten med undantag för utgifter som Eika Kredittbank kan ha erlagt till det allmänna. Om Korthavare utnyttjar sin ångerrätt är Korthavaren inte heller bunden vid ett anknytande avtal om tjänst som tecknats med anledning av Avtalet. 32. Kommunikation Eika Kredittbank lämnar villkor, information och meddelanden enligt detta Avtal i en handling eller annan läsbar och varaktig form till Korthavare såvida ej annat framgår av detta Avtal. Korthavare anses ha fått del av villkor, information och meddelanden då dessa lämnats på ovan angett sätt. Om Korthavare särskilt begär det, skickas villkor och information per post. 33. Avtalets löptid Detta Avtal gäller tills vidare Språk För avtalsförhållandet och kommunikationen mellan parterna ska svenska språket tillämpas. 35. Underrättelse om ändrade kontaktuppgifter m.m. Korthavare ska underrätta Eika Kredittbank under adress The Card Scandinavia AB, Box 9067, Stockholm, om ändring av kontaktuppgifter så som ändring av namn, adress, telefonnummer. 36. Ansvarsbegränsning Eika Kredittbank ansvarar inte för skada som beror av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som Eika Kredittbank inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Eika Kredittbank att avvärja trots alla ansträngningar. Eika Kredittbank ansvarar inte heller då Eika Kredittbank handlar i enlighet med svensk lag eller unionsrätt. Eika Kredittbank är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Eika Kredittbank självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Eika Kredittbank om företaget varit normalt aktsamt. Eika Kredittbank ansvarar inte för indirekt skada om skadan inte orsakats av Eika Kredittbanks grova vårdslöshet. 37. Överlåtelse av Avtalet Eika Kredittbank äger rätt att utan Korthavarens medgivande överlåta eller pantsätta Avtalet till annan. Eika Kredittbank ska i sådana fall underrätta Kontohavaren i enlighet med Konsumentkreditlagen. 38. Tvist, tillämplig lag och domstol Om du är missnöjd med någon del av din tjänst ska du i första hand vända dig med en begäran om rättelse till Eika Kredittbanks klagomålsansvarig, se avsnitt Kontaktuppgifter. Eika Kredittbank anstränger sig för att klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål besvaras på kundens begäran skriftligen. Tvister som inte kan lösas i samråd ska prövas av allmän domstol. Korthavaren kan även anmäla tvisten till prövning i Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ett ärende finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Svensk lag ska tillämpas på tvister mellan parterna. 39. Uppgiftslämnande för kreditupplysningsändamål Uppgifter om Krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag med flera i enlighet med kreditupplysningslagen. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnandet kan erhållas av Eika Kredittbank. 40. Behandling av personuppgifter Personuppgifter som lämnas till Eika Kredittbank eller bolag i dess koncern, eller som registreras i samband med uppläggning av krediten, administration av denna eller i övrigt inom ramen för avtalsförhållandet kommer att behandlas i datasystem av Eika Kredittbank. Eika Kredittbank kan komma att komplettera personuppgifter med uppgifter inhämtade från annan, exempelvis privata och offentliga register och därefter behandla även sådana uppgifter. Uppgifterna kan utgöra underlag för Eika Kredittbankkoncernens marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, beräkning och administration av rabatter, riskhantering, statistik och för att utveckla erbjudanden om nya produkter och tjänster. Personuppgifter kommer att samlas in i samband med köp hos försäljningsstället med utnyttjande av Kortet s.k. inköpsinformation (d.v.s. information om inköpsställe, belopp och tidpunkt för köpet). Ändamålet med behandlingen av inköpsinformation är bl. a. att beräkna och administrera rabatter enligt detta avtal. Informationen kan även användas för riktad marknadsföring. Personuppgifterna kommer inte att användas för direktreklam om kund begärt s.k. direktreklamspärr hos Eika Kredittbank eller bolag i Eika Kredittbankkoncernen. Personuppgifterna kan utlämnas till och behandlas av företag och organisationer med vilka bolag i Eika Kredittbankkoncernen samarbetar, såsom med TheCard och Logica såväl i Sverige som utomlands (även utanför EU/EES), för fullgörande av ovan angivna ändamål. Personuppgifter lämnas dock endast ut om det är tillåtet med hänsyn till banksekretessen. Eika Kredittbank och bolag i Eika Kredittbankkoncernen eller annan som har rätt att använda uppgifter enligt ovan kan komma att sända kund marknadsföring och annan information via elektronisk post (e-post), elektroniskt textmeddelande (sms) eller annat liknande automatiskt system för individuell kommunikation. Eika Kredittbank kan även komma att spela in inkommande och utgående telefonsamtal. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Eika Kredittbank AS Filial Sverigegenom att sända meddelande till TheCard, Box 9067, Stockholm, som också tar emot begäran om rättelse av personuppgift och meddelande om direktreklamspärr. 41. Kontaktuppgifter Eika Kredittbank AS Filial Sverige org nr , Klagomålsansvarig, Hornsgatan 174, Stockholm, tel. växel , TheCard Kundservice Styrelsens säte är Stockholm 42. Tillsyn Eika Kredittbank är en hos Finansinspektionen registrerad filial, som har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster samt att vara kreditgivare. Adressen är Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm. SÄRSKILD INFORMATION OM AVTAL SOM INGÅS PER DISTANS TheCard Betalkort utges av Eika Kredittbank AS Filial Sverige, nedan kallat Eika Kredittbank, org. nr , Hornsgatan 174, Stockholm, tel. växel Eika Kredittbank driver finansieringsrörelse. Ansvarig tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. Eika Kredittbank samarbetar med The Card Scandinavia AB org. nr , Box 9067, Stockholm, tel. Kundservice Betalkortet för myndigheter och Riksdag med personligt betalningsansvar har en viss högsta köpgräns. Det kan användas för betalning av varor och tjänster samt kontantuttag hos företag som accepterar kortet. Fullständig information om Kortets funktionalitet finns i villkoren. Varje månad erhåller Korthavare en faktura redovisande kontoställning och eventuellt belopp att betala. Betalning ska ske till angivet bankgironummer och vara Eika Kredittbank tillhanda på förfallodagen vilken anges på fakturan. I punkten Betalningsansvar vid obehöriga Transaktioner i villkoren anges bl.a. vad som gäller beträffande betalningsansvaret då Kort har förlorats och används av obehörig. För information om priser d.v.s. avgifter och ränta hänvisas till Prisbilagan till kortvillkoren. Därutöver kan andra avgifter och kostnader tillkomma som inte påförs av Eika Kredittbank. Årsavgift betalas årsvis i förskott och debiteras uppläggningsmånaden. Korthavare har ångerrätt i 14 dagar från den dag kortavtalet ingicks, dock tidigast räknat från den dag denna information och kontovillkor erhållits. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt ska

8 lämnas till Eika Kredittbank. Eventuellt utnyttjad Kredit ska återbetalas senast inom 30 dagar. Eika Kredittbank ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Eika Kredittbank tog emot Korthavarens meddelande om att avtalet frånträds återbetala de avgifter som Korthavaren har erlagt med anledning av Krediten med undantag för utgifter som Eika Kredittbank kan ha erlagt till det allmänna. Erbjudandet om betalkort med högsta köpgräns gäller tills vidare. I punkten Uppsägning av avtal i villkoren anges vad som gäller för uppsägning av avtal. I punkten Årsavgift i villkoren anges vad som gäller avseende betald årsavgift då Avtal om Kort sagts upp. I all kommunikation, information, avtal, villkor o.s.v. används enbart svenska. Svensk rätt äger tillämpning på avtal och marknadsföring. Om Korthavare har reklamerat hos Eika Kredittbank men inte godtar Eika Kredittbanks bedömning, kan Korthavare skriftligen vända sig till Eika Kredittbanks klagomålsansvarige under adress Eika Kredittbank AS, Norge, Filial Sweden, Klagomålsansvarig, Hornsgatan 174, Stockholm. Allmänna Reklamationsnämnden, tel prövar opartiskt och utan kostnad privatpersoners tvister mot näringsidkare. Anmälan ska i normalfallet ha inkommit inom sex månader efter det att Eika Kredittbank avvisat ett krav. Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel , lämnar avgiftsfri vägledning.

9

10 PRISBILAGA TheCard Betalkort för myndigheter och riksdag med personligt betalningsansvar. Prisbilagan gäller från och med Avgifter f.n. Årsavgift Kontantuttagsavgift Valutaväxlingspåslag Förseningsavgift Påminnelseavgift Emergency Card Expresshantering kort Emergency Cash Kopia av köpnota Kopia av faktura Nyprägling av kort Avgift ny pinkod Avgift nytt lösenord Adressefterforskning Tillvalstjänster; Priority Pass 0 kr 0 kr 0 kr 180 kr 60 kr 450 kr 450 kr 0 kr 250 kr 75 kr 100 kr 75 kr 25 kr 75 kr 90 kr och f.n. 220 kr/besök Räntor f.n. Dröjsmålsränta beräknas från fakturans förfallodag till och med den dag betalning sker enligt en räntesats som motsvarar gällande referensränta enligt räntelagen (1975:635) med ett tillägg på åtta procentenheter.

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR

Läs mer

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR*

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR* ANSÖKAN FLYGKONTO OBS! BIFOGA AML-BLANKETTEN SAMT KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ FIRMATECKNARE VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER. BIFOGA IATA BSP-RAPPORT AVSEENDE KALENDERÅR: AGENT FINANCIAL YEAR SUMMARY (INTERNATIONAL/DOMESTIC).

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR ÖPPNA

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED PERSONLIGT BETALNINGSANSVAR PERSONUPPGIFTER SÖKANDE EFTERNAMN* PERSONNUMMER* POSTNUMMER* TILLTALSNAMN* ADRESS* ORT* TELEFON ARBETE* MOBIL* E-POSTADRESS*

Läs mer

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO ANSÖKAN THECARD RESEKONTO FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER MYNDIGHETENS NAMN* MYNDIGHETENS ORGANISATIONSNUMMER*

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress E-post Webadress GCC AB, org nr. 556058-8740 genom bifirman Balanzia Box 7790,

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation sid 1/4 31.21.147 201012 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 8999_VBC_140507 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION VBC priv_uppdat.171002 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Group AB

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort MasterCard 2015-01- 11

Villkor Betal- & Kreditkort MasterCard 2015-01- 11 Villkor Betal- & Kreditkort 2015-01-11 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med Sörmlands Sparbank (org. nr. 516401-9639), Box 156, 641 22, Katrineholm, 0771-350

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, www.sparbankensyd.se,

Läs mer

Ansökan Swedbank American Express

Ansökan Swedbank American Express Ansökan Swedbank American Express Prova första året utan årsavgift och få 1000 SAS EuroBonus extrapoäng! 495 kronor/år Fyll i här, texta tydligt Ditt personnummer Önskad köp- och kreditgräns (lägst 10.000

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8164_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MCPRIV_uppdat.130205 8346_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige AB

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande vi lämnar under nuvarande

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

VILLKOR 2 (5) Gäller från 11 februari 2013

VILLKOR 2 (5) Gäller från 11 februari 2013 VILLKOR 1 (5) Bestämmelser för Handelsbankens Bankkort och Frikort Information om banken Svenska Handelsbanken AB (publ) 106 70 Stockholm Org.nr: 502007-7862 Telefon: 08-701 1000 (Växel) www.handelsbanken.se

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Kontovillkor Fritidsresor Blue Card

Kontovillkor Fritidsresor Blue Card Bilaga 1 Sida 1 av 7 Kontovillkor Fritidsresor Blue Card April 2016 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Regeringsgatan

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT 1 ( 5 ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT A. VISA-KORT Dessa allmänna villkor gäller för följande kort i Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, nedan Banken: Visa Debet Standard, Visa Debet Premium Banking

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. EnterCard Sverige AB 556673-0593 105 34 Stockholm

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. EnterCard Sverige AB 556673-0593 105 34 Stockholm STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION K2069-8032 Uppdat. 2015-01-01 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.141007 8346_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 8999_VISAINFINITE_uppdat.150507 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-08-05

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-08-05 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-08-05 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med Markaryds Sparbank (org.nr 529000-8506), Box 124, 285 23 Markaryd, nedan kallat

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Valdemarsviks Sparbank (525002-3982), Box 144, 615 23 Valdemarsvik, 0123-129

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med Sparbanken Gotland (org. nr 534000-5775), Visbyvägen 35 B, 622 54 Romakloster,

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-02-07

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-02-07 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-02-07 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION K2069-8065 Uppdat. 2015-04-01 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter K2078-8022:2 Uppdat. 2012-11-06 Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare

Läs mer

2. Definitioner. kortinnehavare. Banken att en transaktion ska genomföras

2. Definitioner. kortinnehavare. Banken att en transaktion ska genomföras 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Skurups Sparbank (org. nr. 548000-7409), Box 14, 274 21, Skurup, 0411-536700, www.skurupssparbank.se, info@skurupssparbank.se

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MCPRIV_uppdat.150402 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige AB

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress Organisationsnummer Sparbanken Öresund AB (publ) Box 466 201 24 MALMÖ www.sparbankenoresund.se

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige AB 556673-0593 105 34 Stockholm

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION WWF_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige AB 556673-0593

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Valdemarsviks Sparbank (525002-3982), Box 144, 615 23 Valdemarsvik, 0123-129

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.130205 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.140307 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Bankkort Privat och Ungdomskort +

Bankkort Privat och Ungdomskort + Allmänna villkor Bankkort Privat och Ungdomskort + Gäller från 2012-01-16 1 Definitioner med mera 2 Allmän produktbeskrivning 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken

Läs mer

Betalkort privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2011-01-01. 1.2 Språk. 1.

Betalkort privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2011-01-01. 1.2 Språk. 1. Allmänna villkor från 2011-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MECENAT_140401 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

VILLKOR Bankkort Utgivningsdatum

VILLKOR Bankkort Utgivningsdatum 1(4) 1. Allmän information et ges ut av Swedbank till dig som är kontohavare i banken eller i sparbank. Dessa villkor reglerar ditt förhållande till den bank som anges i avtalet som dessa villkor gäller

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23]

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd Banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, webbsida:

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

Bankkort Företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2013-01-01. 1.3 Inledande bestämmelser. 1.

Bankkort Företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2013-01-01. 1.3 Inledande bestämmelser. 1. Bankkort Företag Allmänna villkor från 2013-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb

Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb Fyll i ansökan, lägg i kuvert tillsammans med avin/avierna för årsavgiften och skicka portofritt till EnterCard, Svarspost 205 046 42, 110 00 Stockholm.

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige AB 556673-0593 105 34 Stockholm

Läs mer

Ungdomskort. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor. Gäller från 2012-01-16. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kortet

Ungdomskort. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor. Gäller från 2012-01-16. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kortet Allmänna villkor Ungdomskort Gäller från 2012-01-16 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Kortkonto Kreditkort Företag

Kortkonto Kreditkort Företag Allmänna villkor från 2010-08-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI)

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI) Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI)

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI) Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION K2070-8034 uppdat. 160401 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige AB 556673-0593 105 34 Stockholm

Läs mer

Bankkort Enskild firma

Bankkort Enskild firma Bankkort Enskild firma Allmänna villkor från 2012-03-21 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige AB 556673-0593 105 34 Stockholm

Läs mer

Bankkort Privat och Ungdomskort +

Bankkort Privat och Ungdomskort + Allmänna villkor Bankkort Privat och Ungdomskort + Gäller från 2014-11-15 1 Definitioner med mera 2 Allmän produktbeskrivning 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken

Läs mer

Nordea Gold Allmänna villkor, 9634V001

Nordea Gold Allmänna villkor, 9634V001 Allmänna villkor, V001 1. Allmänt Detta avtal omfattar de villkor för kort med betal- och kreditfunktion som avtalats mellan kontohavare och Nordea Bank AB (publ), (nedan kallad banken ), org. nr: 516406-0120,

Läs mer

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Prova första året utan årsavgift! 195 KRONOR/ÅR Fyll i här, texta tydligt med bläck Ditt personnummer Önskad köp- och kreditgräns (lägst 10.000 kr, högst 100.000

Läs mer