1721 d. 13 juni blev min fader död och lämnade min mor i utfattigt enkestånd med 4 små barn, av vilka den som var yngre än jag följande året dödde.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1721 d. 13 juni blev min fader död och lämnade min mor i utfattigt enkestånd med 4 små barn, av vilka den som var yngre än jag följande året dödde."

Transkript

1 PETRI AROSENII egenhändiga lefvernes beskrifning. Charl. Indebetou, Nyköping Från 1718 till 1779 enligt avskrift av LEVERNES BESKRIVNING Evad vi leva eller dö, så höra vi Herranom till. Rom 14:8 Jag, Petrus Arosenius är född i Västerås stad år 1718 den 21 September och den 22 därpå följande döpt.min Fader var Borgaren Jöns Andersson Rank ifrån Borås, som drev handel med Wästgöte tyg och annat smått i Västerås. Min moder, Hustru Anna Olofsdotter, född i Ekeby och Skultuna socken d. 13 juni blev min fader död och lämnade min mor i utfattigt enkestånd med 4 små barn, av vilka den som var yngre än jag följande året dödde om sommaren begynte jag i småningom lära läsa svenska varmed vidare fortsattes åren 1725 och 1726 på vilka senare jag under terminerna gick i stadens fattigskola under dåvarande sjungaren Anders Edzelius, vilken sedermera blev komminister i Dingtuna gjorde en långsam torka ett så hårt år att nöden drev min mor till att släppa mig ut, på det jag för andras dörrar måtte tigga min föda. Av magistraten i staden fick jag ock därtill skrifteligt tillstånd, då en viss trakt av hus blev mig tilldelad att besöka. Med detta näringssätt måsta jag sedan 2 à 3 år fortfara, då jag, utom staden, gick i socknarna Barkarö, Lundby, Skärike, Skultuna, Romfartuna och Färnebo, och genom sjungande vid dörrarna gav mitt ärende tillkänna d 14 Martii blev jag intagen i Trivialskolan och första klassen, av Rector Schola Magister Gabriel Sevallius och Collega Isac Malm. Kallades då Westrén, emedan afl. Landshövdingen Falströms fru hetat Stina Rank, och därföre på stadens rådhus gjort det kraftiga förbehåll med min Far, att ingen av hans barn skulle bära det tillnamnet i juni månad flyttades jag av samma rektor till Sekunda där Mathias Gagnerus då var Collega. Detta året begynte jag att undervisa andra barn i svenskan, hade ock inseende följande året efter min förmåga, på fattiga gossar i Prima. Samma år fogade Guds försyn, att min mor blev i december månad gift med linnevävaren Petter Casten Krejer ifrån Mecklenburg, mig till märkelig hjälp under min skolgång, vilken jag annars af fattigdom förmodligen blivit nödsakad att avbryta i juni månad transporterades jag till Tertia av vice rektorn Dr Eric Moraenius, då Dr Eric Nessenius var Supremus Collega. Hos vilken jag hade förmån att 2ne somrar njuta information i gramatikan, vilket ock var den endaste private undervisning jag haft i all min tid, jämte det att de första åren någon gymnasist korrigerade mina temata och att jag emellan 2 och 3 eftermiddagar följde någon av mina kamrater att höra explikation av deras informatörer. Detta år i december månad låg jag illa sjuk av hetsig feber i augusti månad när Överheten var vid Strömsholm, gjorde jag en liten tid tjänst i Kungens kök såsom kockpojke. 1

2 Eljest plägade jag denna och de nästa somrar plocka humla, smörja tobaksblad och taga upp säd åt folk i staden för mat och daglön i maj månad kom jag till Qvarta, då Mag. Nic. Rabenius var rektor, och Dr Eric Moraenius conrektor. Detta år hade jag åtskilliga stadsbarn att läsa före. Var ock detta det fösta, på vilket jag började med information förtjäna mig maten var jag över sommaren på Handberga i Skultuna och läste för bondfolks och torpares barn kom jag till Munktorp att läsa för barn hos skolmästaren Svedin och hos Claes Olsson, vars son hette Claes Enstedt. Nu bytte jag mitt namn till Arosenius i juni månad lämnade jag Trivialskolan och fick rum i Gymnasium, där jag efter vanligheten satt ett år i var klass. Lectores voro då Svedberg, Sevallius, Svedelius, Thurelius, Nautlerus, Barchaéu's, Strangh. Adjunct Norberg. Samma månad emottog jag kondition hos Löjtnant Lindrot på Skäggstad i Litslena socken och läste för hans son Abraham Lindrot antog jag Auditören Norbergs söner Eric och Carl under min uppsikt och vistades icke allenast hos honom på hans gård Olfstad i Kolbäck, utan blev var termin med sönerna hållen i Västerås och njöt där kammare ock kost d 15 Martii föll jag frossen och drogs med honom under mycken vanskötsel till juli månad i augusti månad var jag angripen av hetsig feber vid början av februari månad blev jag med Rector Gymnasii Mag. Johan Evelii testimonium försedd inskriven vid Akademien i Upsala då Matheseos Professorn Mag. Anders Celcius var Rector Magnificus, Eloquentia Professor Mag. Petr. Ekerman Decanus, Morlatium Professor Mag. Andr. Grönvall Inspector Nationis Westmanno-Dalecarlia, och studiosi Johan Gezelius samt Joh. Netzel kuratorer vid berörd nation. Mina svaga villkor tillstadde mig intet att längre än till medio Martii för denna gången töva i Upsala, utan reste jag strax efter absolution till Västerås, där jag hade mina disciplar. Strax efter hemkomsten predikade jag första gången Långfredags aftonsången i Skärike besvarades jag av en svår fluss i ögonen, vilken med Emaus brunsvatn lyckligen botades.d.20 November i detta år skiljdes jag ur auditören Norbergs hus, och kom till Kronobefallningsman Abraham Törneros på Bjärby i Lundby socken att läsa för hans son Carl Törneros, då jag på femte året haft Norbergarna om hand och under samma tid betjänt åtskilliga andra med mer eller mindre handledande i studier. 1741, 1742 och 1743 studerade jag med min discipel i Upsala hade ock nu den andra sonen Abraham med mig att undervisa Vårtermin, d 31 Martii skrev jag pro exercitio hos Decanus, Professor Johan Ihre, och d. 2 junii under hans presidio disputerade De indemonstrabili fiducia in Deo, samt d. 8 Do stod Examen Theologia, med approbation av Decanus Facultatis Teologica Doct. Eric Melander. Undergick även denna termin Examen Oeconomicum hos Professor Andr. Berch släppte jag Carl Törneros och antog yngste son Andreas uti min skötsel. D. 31 oktober skev jag pro gradu hos Decanus Professor And. Boberg. d 5 december stod jag examen rigorosum i 2

3 Filosofiska fakulteten,då jag blev kandidat och antecknad bland dem som 1746 hade lov att antaga Magister- graden, men mina svaga villkor föranläto mig att denna gången försaka den hedern och lämna mitt rum åt någon annan. I januari månad detta år (1746) ökade jag mina disciplars antal med Kyrkoherdens i Kungsåra Mag. Joh. Schedvins söner Petrus och Johannes och 1748 medan jag vistades i Upsala höll jag privata kollegier i hebreiskan för åtskilliga studenter d 6 december dödde min styvfader, då min mor åter i änkestånd försattes d 13 maj disputerade jag pro Gradu om Goël under Professor Andr. Boberg. Efter tvenne hållna Lectiones praecursorias, promoverades jag d 15 juni till Magister av Eloq. Prof. Mag. Petrus Ekerman. D. 16 oktober vigdes jag på undfången kallelse, efter förutgången provpredikan och examen till präst av Biskopen Doct. Andr. Kalsenius och sattes till adjunkt åt prosten i Fällingsbro, Mag. Jacob Strangh. Härpå reste jag åter till Upsala där jag den 30 november presiderade på landskapet för Articlen De Peicato med respondenten.d e. Petr. Svedelius då moral Profess. Mag. Lars Dahlman var Inspector Nationis. Efter slutad disputationsakt tog jag nu med en liten oration avsked av inspektorn och landsmännerna emedan jag icke vidare hade tillfälle att bevista deras sammankomster. d 16 december presiderade jag i Akademien då jag med respondenten D e Joh. Milenius i disputation utgav Verborum apud Ebraeos Significatus. d. 18 december skildes jag vid Upsala Akademie, sedan jag där varit anskriven ifrån d 11 februari 1739 och under samma tid dels publice, dels ock privatim hört i synnerhet Professorerna Celcius, Grönvall, Boberg, Ekerman, Ihre, Klingenstjerna, Strömmer, Hydrén, Kalenius, Ullén, Asp, Bentzelstjerna, Linneus, Berch och Clevberg, men aldra besynnerligast denne sistnämnde och Ihre. D. 24 december höll jag min inträdespredikan till adjunkturet i Fällingsbro. År 1750 d 27 Martii blev jag av Biskopen och Consistorium genom dåvarande rector Gymnasii, Mag. Axel Hellberg, kallad att resa till Västerås och göra ConRectors sysslan vid Trivialskolan ifrån vilken Mag. Joh. Plenning gått genom.döden. Jag läste första timman i skolan d 2 April. Då Doktor Johan Lindegren vid valborgsmässan kom till detta ämbetet, gjordes jag, under hans frånvaro, till vice ConRector d 23 april förordnades jag av Consistorium till Notarius Gymnasii och vice Rector vid Trivialskolan under Rectorns Mag. Jacob Moells sjuklighet, vilket ämbete jag tillträdde i början av maj månad. Emellertid stod jag ändå kvar vid adjunkturet i Fällingsbro, det jag bestridde de tider då skolan var tillsluten, till dess jag om midsommarsdagen detta år tog avsked ifrån berörda församling. Under allt detta och ifrån den 2 april 1750, fick jag igen Abraham och Andreas Törneros dem jag informerade under skoltiden, och njöt därföre underhåll i Västerås, samt sedermera emellan terminerna på Bjerby även hela året 1752 till hösten 1753 då jag satte eget hushåll och tog min mor att försörja, samt d 6 November i Herrans namn ingick ett Christeligt äktenskap med Jungfru Maria Holm, född vid Nyköping, men mest uppfödd hos CronoBefallningsman Törneros. som gjorde oss ett mycket hederligt bröllop i härvaro av de förnämste herrskaper på orten. Biskopen Doktor Sam. Troilius vigde oss och hans fru klädde bruden i vårtiden blev jag hårt ansatt av en 3

4 farlig svullnad under vänstra armen som hade mycken feber med sig och hotade mig med döden; men Guds hjälp och läkarnas försiktighet gjorde att jag gick väl igenom och återvann en god hälsa d:1l sept. opponerade jag primus loco på prästmötet. Lektor Sernader var preses och Resp. N. Anagrius, J. Nolitz och L. Dahlin hade Gud redan så välsignat vår hushållning att fast varken jag eller min hustru hade något arv till understöd, vi likväl kunde köpa oss en egen gård i norra kvarteret på Stora Kyrkogatan No översatte jag och till trycket utgav Plennings Rudimenta Logeres på svenska d 4 september då jag av ett välsignat äktenskap väntade fägnad genom livsfrukt, hände mig den hjärtans sorg att min kära och älskansvärda hustru under ett svårt barna-fänge, där ingen förlossning kunde vinnas, genom döden ifrån mig skildes; då jag mistade en maka prydd med de bästa egenskaper, trogen i sitt äktenskap, förståndig i sin hushållning, en glad värdinna, manerlig i sällskap, behaglig för sina vänner, älskad av högre och lägre, trofast i döden. Hon begrovs d. 7 sept. med anständig heder i Västerås domkyrka och lades i Rådman Hülphers grav. Vid denna tiden skildes jag vid Cronobefallningsmans söner då Abraham sattes på fadrens contoir och Andreas reste till Upsala, sedan jag i detta huset varit ifrån 1740 d 20 nov och njutit faderlig omvårdnad. Detta år gav jag ut till trycket Bibliska språkboken på svenska efter Benzelii Renetitia Theologica d 19 januari skilde jag mig från min sal. hustrus arvingar och gav dem sin del, sedan jag njutit min giftorätt och undfångna testamente till godo. d. 24 Martii trädde jag i äktenskap med Jungfru Agnes Hülphers, Rådmansdotter i Västerås, då jag i närvaro av förnämt folk vigdes av Domprosten Doktor Jacob Svedelius d: 6 februari kl 9 förmiddagen välsignade Gud vårt äktenskap med en välskapad son, som d 7 d:o i dopet kallades Petrus. Faddrarne voro: Cronobefallningsman Abraham Törneros och i hans frånvaro Lectorn Mag. Dan. Hervegh. Comministern vid Domkyrkan Magister Olof Lindblom. Handelsmannen Abraham Hülphers, Abrahams son. Rådman Hülphers Fru Christina Westerdahl. Madame Maria Kullman, född Hülphers, ifrån Göteborg, och i hennes frånvaro Fru Hedvig Johanna Hervegh, född Unge. Jungfru Elisabeth Hülphers. För köldens skull döptes han hemma i huset av Lectorn Mag. Petrus Brunnmark kl 4 em. Samma dag och tid då sonen föddes, resolverades att jag skulle bli ordinarie Rector vid Trivialskolan, samt consistoriales. d: 24 Martii blev min hustu kyrkotagen. d: 24 maj sedan Rector Moäll, emot vissa betingade villkor, tagit avsked från sin syssla, fick jag av Biskopen och Consistorium fullmakt på rektors- ämbetet i sept. utgav jag till trycket högmässopred. på 14 sönd. p. Trinit. om Christi profetiska ämbete. d: 13 september intog jag det beskärda rummet ibland Consistoriales och d: 27 d:o avlade Consistorial-eden. d: 4 oktober gjorde jag med Ed och Inauguraloration inträde till ordinarie Rectoratet vid Trivialskolan d: 29 oktober kl: 11 förmiddagen föddes min dotter Anna Christina och döptes i Domkyrkan vid Bönestunden d: 30 d:o av Domprostens adjunkt Herr Pehr Schedvin. Faddrarne voro: Prosten och Prim. Theol. Lectorn Magister Axel Hellberg närvarande för min 4

5 svärfader Rådman Abraham Hülphers Moral & Histor Lectorn Mag. Petr. Brunnmark, närvarande för min svåger Handelsman Sven Kullman i Göteborg. Min svåger Daniel Hülphers. Doct. och Domprostens Svedelii Fru Anna Britta Lampa, Kongl. Hofpräd. Lindboms Fru, Christina Catharina Hülphers. Jungfru Anna Dorothea Hülphers. Åren 1757, 1758 och 1759 tog jag del i Bönedagsarbetets utgivande av trycket d: 27 juli som var VIIIde Sönd efter Trinitatis gjorde jag avskeds- predikan i Lundby, sedan jag där, jämte min skolsyssla, gjort biträde med predikande ifrån år 1753 anmodad därtill av Biskopen, vilken, såsom pastor, har att svara för någon del av predikningarna i denna församling i december månad blev jag anfallen av sjukdom, som var av en art av den så kallade Upsala feber, och viste sig genom en stark och mattande svettning; men blev genom Guds bistånd åter hulpen till hälsan. I denna samma månad lago bägge mina barn i kopporna. Anna Stina sjuknade. först, men blev inom 2 veckor alldeles frisk. Pehr lades sedan till sängs, hade svårare koppor än syster, låg länge sjuk, men började vederfås på tredje veckan. 2 dygn voro ögonlocken igensvullna på vardera. Men lovad vare Gud, de blevo bägge utan lyten d: 4 september kl 2 om morgonen föddes min son Abraham, och döptes samma dag i kyrkan vid aftonbönstunden av Comministern Pehr Schedvin. Vittnen vid dopet voro: Domprosten Doc. Jac. Svedelius. Interims CronoBefallningsman Abraham Törneros Abrahamsson. I hans ställe Mag. Sam. Terserus. Colleg. klass II Mitt syskonbarn, Danneman Petter Persson ifrån Tible i Skultuna socken Crono-Befallningsman Törneros Fru, Christina Malmstedt Jungfru Johanna Hülphers Min Syster Ingri d: 13 maj kl 5 om morgonen avsomnade min Moder i sitt 82 ålders år och begrovs med anständig heder d: 18 därpå följande i Västerås kyrkogård, sedan hon ifrån 1753 varit i mitt hus och jag därigenom haft tillfälle att tjäna och försörja henne i hennes ålderdom d: 8 januari blev jag tillika med adjunctus Gymnasii och vice Lectorn Mag. Johan Schedvin samt Comministern i Fahlun Mag. Martin Wretlind av Consistorium uppförd på förslag till Norbergs och Västanfors pastorat. d:13 februari som var FastlagssönA,agen gjorde jag provpredikan. d: 20 mars eller Femte söndagen i Fastan skedde valet, då Mag. Wretlind, som var måg åt förra pastorn, och i går tjent församlingen blev kallad och vald till efterträdare d: 6 januari kl 3 om morgonen föddes min son Daniel. Vittnen vid dopet voro: Rådman Abraham Hülphers Comministern vid Domkyrkan, Mag. Joh. Wulff Handelsmannen Petter Wahlsten Min svåger Lars Petter Hülphers Änke-Prostinna Strang, Fru Anna Chistina Elvia Lector Brunnmars Fru, Sara Brita Svedelia Isac Hülphers Änka, Barnmorskan Madame Johanna Billman Jungfru Hedvig Hülphers. Dopet skedde hemma för köldens skull den 8 januari kl 4 em. Vid detta tillfället var jag på Stjernsund hos Mag. Kraft under hemresan ifrån Mora och kom inte hem förrän dopet var förrättat. I slutet av oktober månad detta år hade min son Pehr mässlingen, men ganska. lindrigt. I början av november sjuknade min dotter Anna Stina av samma sjukdom, Hon blev hårdare tagen, ögonen svullnade igen och bröstet hårt angripet, men gick likväl lyckligtvis igenom. Vid samma tid hade 5

6 Abraham denna krämpa, men blev förr frisk än AnnaStina. Mitt i denna månad angrep även mässlingen den yngste sonen Daniel, som inom en veckas tid gick lyckligt igenom. Således hava alla 4 dessa barnen inom en månad utstått denna sjukdom Gudi lov! utan någon skada d:29 juli blev jag anmodad att antaga förmyndarskap för avlidne Comministerns Olof Cagnelii döttrar Catharina och Sara Maria Sedan min son Pehr alltifrån juni månad varit illa besvärad av stenpassion, och därunder brukat åtskilliga slags medicamenter, av okunnighet om sjukdomens art, blev man änteligen förvissad att en blåssten fastnat mitt i urethra, vilken av RegementsFältskären Jaerman blev utskuren d 19 november 1765, då han var till skapnad som en bränd kaffeböna och vog jämt 8 gran. Jämt 14 dagar efter utskärningen blev såret läkt, och gossen fick efter hand mer och mer styrka att på naturligt sätt utan svårighet både hålla och låta sitt vatten. Gudi vare lov! 1765 d: 23 november blev min hustru angripen av en sträng hosta, som bröt ut i blodupphostning, kolik och en svår gikt, varav hon lades till sängs. d: 16 december och blev så hårt ansatt att hon flera gånger hotades med döden, men började likväl vid slutet av januari månad 1766 att vederfås och blev i februari alldeles frisk Gudi vare lov! 1766 d: 21 mars födde min hustru en död gosse, som d 26 nedsattes i Gymnasii och Skolstatens grav d: 11 april kl 7 om aftonen föddes min dotter Agnes Maria, och döptes d: 13 i Domkyrkan vid bönstunden av Comministern Magist. Johan Wulff. Vittnen vid dopet voro Biskopen Doctor Lars Bentzelstierna. Prosten Mag. Andreas Carlbaum. Lectorn Mag. Eric Hartzell. ConRectorn Israel Höjer. Fru Biskopinnan Bentzelstierna. Direeteur Hülphers Fru. Boktryckaren Horns Fru. Jungfru Wilhelmina Hülphers. Detta år översatte jag på svenska och till trycket utgav Pontoppidans cateches in oktavo. d: 7 maj blev jag av Consistorium satt på förslaget till Pastor i Mora tillika med Prosten i Elfdalen Mag. H. Lindbom och Not.Consist. Mag. Jac. Christernin. Helga Tretaldighets Söndag höll jag där min provpredikan, men efter förslaget klandrades och Christeiernin stöttes ut av Regements Pastorn Holmqvist så blev valet uppskjutes Vid slutet av oktober månad sjuknade min dotter Agnes Maria, och blev så hårt tagen ätt föga hopp var om livet. Sjukdomen var förmodligen invärtes torsken. Då hon i början av december blev frisk, sjuknade hon på nytt och fick kopporna men gick Gudi lov! väl igenom. d: 30 december dödde min Svärmoder, Fru Christina Westdal d: 31 januari, som var Söndagen Septuagesima, skedde Kyrkoherdevalet i Mora, då flesta rösterna mig tillföllo. Men emedan Holmqvist hade utverkat sig Ständernas föreskrift, så gav Rådet honom fullmakt på Pastoratet. I maj månad blev jag antagen till föreståndare vid hospitalet i Västerås. d: 12 december sjuknade min son Abraham i kopporna, men Gudi lov! så lindrigt att han efter 8 dagar begynte dagligen mer och mer vederfås. Detta år översatte jag på svenska och till trycket utgav Pontoppidans avhandling om Verldenes Nyhet (svårtydd skrivning) d: 23 dec. just i de dagar då Abraham kunde lämna sängen, sjuknade Daniel i kopporna men Gudi lov! om Nyårsdagen begynte han bliva bättre och förkovrades var dag över all förmodan d: 3 januari samma dag på vilken Daniel gick frisk ur sängen, föll Agnes Maria i samma sjukdom, fick mycket 6

7 koppor, ögonen var igensvullna uti 9 dygn hon hölls vid sängen i 5 veckor men blev Gud ske lov! oskadd. Härav synes att de koppor hon hade vid slutet av 1767 icke voro av rätta slaget natten mellan d: 5 och 6 april kl: halv 12 föddes min son Johannes och döptes d: 6 i Domkyrkan vid aftonbönen av Comministern Herr Johan Remmer. Faddrar voro närvarande: Domprosten Herr Doctor Daniel Herwegh Lectorn Herr Magister Johan Schedvin Lectorn Herr Magister Pehr Elof Strang Rådman Abraham Hülphers Fr Anna Stina Kjellström Handelsman Daniel Hülphers Fru Stina Cajsa Ihrfors Jungfru Maria Eriana Hülphers. Frånvarande: Grosshandlaren i Göteborg Herr Nicolas Matsén Lectorn i Strängnäs Herr Magister Fredrik Åhrberg Kyrkoherden i Garpenberg Krafts Fru Cajsa Stina Bergström Jungfru Birgitta Hülphers. På denna dagen blev mig av Consistorio ombetrott att förestå Domprostesysslan i Västerås under den tid Domprosten Doctor Daniel Herwegh ibland Stiftets fullmäktige bevistade Riksdagen uti Norrköping d: 17 junii blev jag av Consistorio uppförd på förslag till Söderbärke Pastorat, tillika med Kvrkoherdarne Magiius Aspelind i Wika och Daniel Westling i Kila. Gud i sina nåde styre för oss och råde! d: 16 juli, som var åttonde, Sönd. p. Trinitatis, höll jag min provpredikan i Sörbärke. d: 20 augusti som trettonde Söndagen efter Trinitatis hölls Kyrkoherde-val i Sörbär.ke, då jag fick mest enhällig kallelse av församlingen. Gud förläne här till sin nådiga välsignelse! 1769 d: 12 sept. fick jag fullmakt på Söderbärkes Pastorat. Gud förläne sin nåd att redeligen förestå detta ämbetet! 1770 d: 12 maj blev jag av Biskopen Doctor Lars Betzelstierna befullmäktigad att vara prost i SörBärke. Att vi stiga upp till heder, Att vår lycka med oss står,att vi lära konst och seder, Att vår flit belöning får. Sådant och allt annat mer, Blott av HERRANS godhet sker, Som har allt i sina händer och allt till vårt bästa vänder. Sv.PsB N 268; v d: 26 november dog min Svärfader Rådman Abr. Hülphers. I detta år utgav jag till trycket 2ne högmässo predikningar, neml. på andra lördagen i Fastan: En sju resor beprövad och i alla proven rättsinnig och mycket kostelig befunnen tro. Palmsöndagen: En Christen, som prövar sig själv när han går till Herrans nattvard Detta år utgav jag genom trycket min Gramatica Ebrea. d: 22 febr. blev jag besvärad av rosen i ansiktet, vilken sjukdom jag igenom Guds hjälp efter 14 dagar övervann, men har sedan flere gånger därav varit besvärad. På andra lördagen efter Påska, som inföll d. 14 april, höll jag min avskedspredikan i Västerås domkyrka, vilken tillika med avskedstalet i Skolan blev genom trycket utgiven d: 19 april som var första böndagen tog jag avsked uti Lundby kyrka av församlingen. d: 25 april tog jag avsked från ungdomen i Skolan med ett tal om den sköna ungdomen i närvaro av Biskopen, Gymnasii och Skolstaten samt en samling av åtskilliga andra personer. d: 29 april reste jag från Västerås, där jag näst för avresan av några vänner till åminnelse en CaffeKanna av silver, samt lyckönskningsskrift av Boktryckaren Horn. Många vänner voro då hos mig till sista stunden, och utom västra tullen stod all ungdomen ifrån Skolan och Gymnasium uppställd på bägge sidor om vägen och tillönskade mig en lycklig resa, varefter jag med Hustru och barn åt middag på Lilla Gilltuna i Lundby Sn där kronobefallningsman Törneros hade tillrett måltid för oss. d: 1 maj kom jag till Wik och förtövade där till d: 2, då jag kl 12 middagen kom 7

8 fram till Prästgården. Christi Himmelsfärds dag gjorde jag mitt inträde i SörBärkes Kyrka och Pingstdagen i Malingsbo. d: 20 maj kl 2 om morgonen föddes min dotter Catharina Elisabeth och döptes d: 22 som var Fjärdedag Pingst i SörBärkes Kyrka av Comministern Nordvall. Vittnen vid dopet voro: JagtJunkaren Herr Baron Johan Axel Cedercreutz Fändriken Vid Westgötha Dals Regement Herr Baron Johan Henrik Posse. Hofjunkaren Herr Carl Gustav von Ehrenheim CronoBefallningsman Petr. Koersner. Frånvarande: Assesorn Cristopher Henrik Braad Änkefrun Sara Regina von Ehrenheim född Tersmeden Änkefruii El.isabeth Regina Kagg född von Ehrenheim. Fröken Beata Ulrirca v. Ehrenheim. Comministern Nordvalls Hustru Fru Stina Austrin. Frånvarande: Handelsmannens Lars Petter Hülphers Hustru Fru Sophia Elisabeth Wulff. År 1772 vid slutet av maj månad låg Agnes Maria i mässlingen, därnäst Johannes.i början av juni månad, och sist Catharina Elisabeth mitt i samma månad och gingo, Gudi lov, alla tre lyckligt igenom denna sjukdomen d: 9 augusti kl: 5 om morgonen föddes min dotter Inga Dorothea och döptes i Prostgården d 10 d. Vittnen voro: Comministern Herr Joh. Nordvall v.pastorn Hr Mag. Pehr Tillaus. Postmästaren i Wik Hr Er. Wretling. Insp. i Larsbo Herr Johan Björkner Fru Greta Lisa Ternsten i Lexiöbo Mad. Maria Elis. Hyckert i Wik Skolmästarens Nerenii Hustru Mad. Clara Stina Forsström Min Svägerska Jungfru Brita Hülphers ifrån Västerås. Alla närvarande. Detta år översatte jag andra delen av Menoza d: 26 febr. sjuknade Inga Dorotea i kopporna, men Gudi lov! Fick dem mycket lindriga, och blev frisk efter 14 dagar. Straxt därpå fastnade Anna Stina, Abraham och Daniel i svår rötfeber och sedan besvärades Agnes Maria, Cajsa Lisa och Inga Dorotea någon tid av kikhosta men blevo alla till hälsan återställda. Ära vare Gud i Höjden! 1773 d: 2 oktober kl: 10 förmiddagen föddes min som Gustav och döptes i Kyrkan d 3 därpå följande av Comministern NordwallVittnen vid dopet voro: Prosten i NorrBärka, Herr-Magister Tobias Björk, Directeuren Wälborne Herr Gustav Reinhold Bergensköld, Inspektorn Hr Joh. Hyckert i Wik, Bergsrådinnan Wälborna Fru Hedvig Bergensköld, Factorn Grooths Fru Ulrica Norberg i Wik. Frånvarande: Handelsm. And. Pet. Irfors i Västerås, Handelsm, Dahls Hustru Stina Kullman i Göteborg d: 7 november höll Biskopen H. H. Doctor Lars Benzelstierna Generalvisitation i SöderBärke, vid vilket tillfälle jag blev introducerad till det KyrkoHerdeÄmbete, som jag tillträdde d 1 maj Gud låte mig vara en trogen tjänare i Han Hus och dyrt köpta Församling. Vid denna introduktion voro följande Präster närvarande, nämligen Prosten i NorrBärke Magistern Tobias Björk, Prosten i Norberg Magister Uno Brander, Hist & Mor Lectorn i Västerås Magister Nils Wallvik, Kyrkoherden i Skinnskatteberg Magister Lars Kraft. Dessa 4 voro assistenter. BruksPredikanten i Malingsbo Magister Andr. Nordfors och Pedagog i SörBärke Dr Stephan Nerenius in albis Notarius Gymnasiii och Amanuensis Consistorii Dn Joh. E. Brandberg. Comministern i NorrBärke Dn Petr. Gissler, Comministern i SöderBärke Dn Johan Nordviall och vice Pastorn i Dingtuna Magister Petrus Tillaus. Biskopens tal vid altaret hade 2 Cor 2 v 16 till text. Gud låt mig alltid vara duglig i HERRANS tjänst! 8

9 1774 d: 30 oktober kl halv 5 om morgonen föddes min dotter Johanna Sophia och döptes samma dag i Kyrkan av Comministern Nordvall, då följande voro därvid vittnen: Brukspatron på Larsbo Bruk, Wälborne Herr Jacob Niclas Tersmeden och Fröken Ulrica Beata Bergensköld ifrån Wanbo. Factorn Hr Johan Groth och Fru Ulrica Norberg i Wik, samt Inspectorn Hr Carl Åmark och Fru Sara Helena Norberg vid Billsjön d: 13 september predikade jag första dagen på Prästmötet i Västerås över Psalm 51 v 12 vilken predikan blev tryckt och samma dag eftermiddagen, såsom vice Praeses, höll Fxamen Synodale över artikeln De Renovatione d 7 oktober Lät jag begrava min äldsta syster som dog av vattusot d. 26 september sedan hon i 3 år varit hos mig uti SörBärke. Jag allena överlevde alla mina syskon översatte jag Tulles Bibel-I-ys på svenska och tillökade denna Boken som 1777 blev tryckt i Västerås med många anmärkningar d: 10 april reste min son Abraham första gången till Göteborg att bliva sjöman. Gud välsigne och bevare honom! Detta året -1 april översatte jag Cramerns Bibel-Licht ifrån tyskan. Även översatte jag samma Auktors Betraktelse om Edgång, vilken vart tryckt tillhopa med min BergsTingsPredikan om Svordom och Edgång i gemen, men i synnerhet vid Domstolar. I lika måtto öfversatte jag Joh. Ludvigs Evagelia med Episteln durch Fragen Zergeliederat d: 30 september blev min son Johannes intagen i Västerås Skola och fick rum på första året i sekunda d: 26 febr. reste min son Daniel första gången till Uppsala och blev student d 2 mars. d 25 mars gjorde jag LikPredikan och Personalier över Prosten i NorrBärke Mag Tobias Björk och jordfäste honom. d: 2 april fick jag med posten fullmakt av Biskopen Doctor Lars Benzelstierna dat d: 27 mars att vara ContractsProst över Söder och NorrBärkes, Grangärdet och Floda Församlingar d: 21 april kl 4 eftermiddagen föddes min son Carl Fredrik, och döptes hemma i Prästgården d. 23 därpå följande av Comministern Herr Johan Nordvall. Faddrar voro följande: BruksPatron Herr Carl Fredrik Hilleström i Wanbo och hans Fru Anna Stina Imaraea. Skolmästaren Herr Lars Söderström och hans Hustru Mad. Anna Gustrin. Studiosus Eric Biörk och Jungfru Anna Stina Nordvall d: 7 september blev mig ifrån Upsala berättat att ett der inrättat sällskap, som kallat sig Societas Theologico Homiletica, antagit mig ibland sina ledamöter för att utarbeta och översända Predikningar och andra gudeliga tal till församlingens uppbyggelse inrättade jag Dilsehmans Syntaxis Efter reglornas ordning i Cellarii grammatica och lämnade detta till boktryckeriet anmodad av Directeuren Horn i Västerås. 9

10 Tacckssägeellssee öffveerr Peettrruss Arrosseeniiuss aff Passttorr Norrdfforrssss Kunde all verlden härmed upplösa det gamla förbundet, kunde rikedom, silfver och guld vinna den yttersta fienden, kunde mandom och styrka afskräcka förskräckelsens konung, så vore antingen all verlden oanfäktad, eller åtmin- stone den som besitter mest af denna verldenes håfvor, så vore antingen hela menniskoslältet fritt eller åtminstone de starkaste, de manligaste ibland menniskors barn. Om Gudaktighet och dygd kunde frälsa döden; om fromma menniskors bön och önskan kunde här göra något till saken, så måtte dock de bästa menniskor vare fria, fastän icke de fleste, så måtte dock de gode längre få lefva bland oss, och allt folket med sin förbön kunna fria en älskad Jonathan, att han icke dö måste. Men att hvarken himmel eller jord mägtar häfva det som en gång förelagt är; att hvarken rikedom eller styrka, hvarken gerning eller komst hjelper emot grafven, om det än vore Konungens son, så skall han dö; det visar oss den djupa dödsdalen, full med dödas ben. De vises, de rikes, de starkes, de härligas lustiga trän, som allesammans farit ner under jorden. Att nit och verksamhet, drift och arbetsamhet för Guds ära icke heller göra mera till saken derom hafva vi en den smertefullaste erinran då den Allrådande Försynen, efter sitt Gudomliga råd, nästlidne Midsommarsdag, senast om aftonen vid midnattts- tid, efter en svår och plågsam sjukdom, genom en stilla och salig död behagat hädankalla denna christliga församlings vidtberömte och högtälskade Prost och Kyrkoherde, den Högärevördige och Höglärde Herren, Herr Magister Petrus Arosenius i en ålder af 64 år, 9 månader och 3 dagar, sedan han varit denna Församlings nitiske lärare i 12 år. Outgrundeliga Försyn! vi känna icke dina höga regeringslagar, men vi häpna oftast för deras värkan. Ehuru vi icke utan en oförlitelig otacksamhet skulle kunna underlåta att beklaga en smärtande förlust af en så älskansvärd, nitisk och verksam herde, hvilkens åminnelse i denna christliga församling, intill efterkommande bör lefva i välsignelse, så är det likväl vår skyldighet att med vördnad och undergifvenhet upptaga och erkänna denna din faderliga skickelse och hembära din godhet en ödmjuk tacksägelse, som mildeligen behagat förläna Salige Herr Prosten ifrån tiden vedermöda en nådefull förlossning. Vår innerligaste bön och önskan blifver härjämte, att Barmhertighetens Fader och all Hugsvalelses Gud värdigas i rikaste mått utgjuta sin milda nådes och hugsvalelses kraft hos Salige Herr Prostens högt bedröfvade Änkefru, samt i djupaste sorg stadde många k. Barn och anhöriga. Han inneslute dem i sin Faderliga hägn och försvar och styrke dem med tålamod, att barnsligen undergifva sig hans Gudomliga välbehag, tills dess de uti den sälla oförgängligheten återfinne hvad förgängligheten dem beröfvat! 10

11 Förrbön hålllleen Södeerrbeerrkeess kyrrka d.. 24::lljjunii 1783 fförr prrosstteen Peettrruss Arrosseeniiuss.. Dikterad af honom sjelf för hans äldste son. Såsom Guds Församling fällde en hjertlig förbön för Apostelen Petrus, när.han var kastad i fängelse, och det var så långt kommet att han dagen efter skulle dö, sände Gud en Ängel, som förde honom ut och lemnade honom i Församlingens sällskap, hvarefter han sedan i många år tjente Guds Församling med stor välsignelse; alltså begäres ock nu Guds Församlings innerliga och trogna förbön till Gud för denna Församlingens Prost och Kyrkoherde, som hårdeligen blivit angrepen af en mycket svår och plågsam sjukdom; det ville den nådige Guden, efter sitt anvisa råd, lindra hans plågor, och om möjeligt är, hjelpa honom till sin helsa igen, hans Fru och barn till hjelp och hugnad i tiden, samt denna Församlingen till Gudelig tjenst och uppbyggelse härefter i flera år. 11

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Johannes Caspari Poppelman stamtavla för biskopen i Göteborg

Johannes Caspari Poppelman stamtavla för biskopen i Göteborg Johannes Caspari Poppelman stamtavla för biskopen i Göteborg Tabell 1 Johannes Caspari Poppelman (7:114). Biskop. Född 6 okt 1649 i Varberg (N) [Gbg stift herdam.]. Död 30 jun 1725 i Örgryte (O). När Catharina

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

OMNIBUS TYPOGRAFI BOX 135 135 23 TYRESÖ TEL. 08 742 83 36 franko@omnibus.se www.omnibus.se

OMNIBUS TYPOGRAFI BOX 135 135 23 TYRESÖ TEL. 08 742 83 36 franko@omnibus.se www.omnibus.se q Prövningen p Sagan är satt med typsnittet Esperanto, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö.

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Carl von Linné Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Barnet Linné Carl Linnaeus föddes i Råshult, Småland, den 13 maj 1707 (23 maj enligt

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T K Nr 1: 2014 Y R K N Y T T Today is a good day to die eller är det möjligt att dö lägligt? Vi närmar oss våren och livets återkomst med sol, knoppar och nya möjligheter. Ändå sitter jag på min kammare

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Ättlingar Petrus GREN 0 Arosenius (Rank, Westrén)

Ättlingar Petrus GREN 0 Arosenius (Rank, Westrén) Ättlingar Petrus GREN 0 Arosenius (Rank, Westrén) Petrus GREN 0 Arosenius (Rank, Westrén). Prost i Söderbärke. Född 1718-09-21 Västerås (U). Döpt 1718-09-22 Västerås (U). Namnbyte till Westrén 1727 Västerås

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 April - juni 2007 April +STILLA VECKAN+ 2 Måndag Stora Måndagen: Timbönerna

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Nötklasen och den gröna riddaren

Nötklasen och den gröna riddaren q Nötklasen och den gröna riddaren r Sagan är satt med typsnittet Miramar kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Av Östen Hedin Några av de vackraste tillfällestrycken är det synliga beviset på en företeelse i boktryckerierna som är värd att uppmärksammas. Med ursprung

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament?

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament? 1. Vad delar prästen ut med hjälp av en sked och bara till medlemmar av den ortodoxa - Nattvard 2. Vilket tecken målar prästen med en pensel på den nydöptes panna, ögonlock, näsvingar, mun, öron, bröst,

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Ängeln Emmanuel. av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret

Ängeln Emmanuel. av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret Ängeln Emmanuel av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret Den som vill lära sig något genom att lyssna till gudomligt tal måste vara tyst i stor inre glädje. Ett stilla

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Del 2 De första åren i Sverige

Del 2 De första åren i Sverige Del 2 De första åren i Sverige 1 Del 2 Här följer bilder och kommentarer till estlandssvenskarnas första tid i Sverige Bildtexterna är alla exakt avskrivna från albumet. Familjen Österbloms hem i Spånga

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer