1721 d. 13 juni blev min fader död och lämnade min mor i utfattigt enkestånd med 4 små barn, av vilka den som var yngre än jag följande året dödde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1721 d. 13 juni blev min fader död och lämnade min mor i utfattigt enkestånd med 4 små barn, av vilka den som var yngre än jag följande året dödde."

Transkript

1 PETRI AROSENII egenhändiga lefvernes beskrifning. Charl. Indebetou, Nyköping Från 1718 till 1779 enligt avskrift av LEVERNES BESKRIVNING Evad vi leva eller dö, så höra vi Herranom till. Rom 14:8 Jag, Petrus Arosenius är född i Västerås stad år 1718 den 21 September och den 22 därpå följande döpt.min Fader var Borgaren Jöns Andersson Rank ifrån Borås, som drev handel med Wästgöte tyg och annat smått i Västerås. Min moder, Hustru Anna Olofsdotter, född i Ekeby och Skultuna socken d. 13 juni blev min fader död och lämnade min mor i utfattigt enkestånd med 4 små barn, av vilka den som var yngre än jag följande året dödde om sommaren begynte jag i småningom lära läsa svenska varmed vidare fortsattes åren 1725 och 1726 på vilka senare jag under terminerna gick i stadens fattigskola under dåvarande sjungaren Anders Edzelius, vilken sedermera blev komminister i Dingtuna gjorde en långsam torka ett så hårt år att nöden drev min mor till att släppa mig ut, på det jag för andras dörrar måtte tigga min föda. Av magistraten i staden fick jag ock därtill skrifteligt tillstånd, då en viss trakt av hus blev mig tilldelad att besöka. Med detta näringssätt måsta jag sedan 2 à 3 år fortfara, då jag, utom staden, gick i socknarna Barkarö, Lundby, Skärike, Skultuna, Romfartuna och Färnebo, och genom sjungande vid dörrarna gav mitt ärende tillkänna d 14 Martii blev jag intagen i Trivialskolan och första klassen, av Rector Schola Magister Gabriel Sevallius och Collega Isac Malm. Kallades då Westrén, emedan afl. Landshövdingen Falströms fru hetat Stina Rank, och därföre på stadens rådhus gjort det kraftiga förbehåll med min Far, att ingen av hans barn skulle bära det tillnamnet i juni månad flyttades jag av samma rektor till Sekunda där Mathias Gagnerus då var Collega. Detta året begynte jag att undervisa andra barn i svenskan, hade ock inseende följande året efter min förmåga, på fattiga gossar i Prima. Samma år fogade Guds försyn, att min mor blev i december månad gift med linnevävaren Petter Casten Krejer ifrån Mecklenburg, mig till märkelig hjälp under min skolgång, vilken jag annars af fattigdom förmodligen blivit nödsakad att avbryta i juni månad transporterades jag till Tertia av vice rektorn Dr Eric Moraenius, då Dr Eric Nessenius var Supremus Collega. Hos vilken jag hade förmån att 2ne somrar njuta information i gramatikan, vilket ock var den endaste private undervisning jag haft i all min tid, jämte det att de första åren någon gymnasist korrigerade mina temata och att jag emellan 2 och 3 eftermiddagar följde någon av mina kamrater att höra explikation av deras informatörer. Detta år i december månad låg jag illa sjuk av hetsig feber i augusti månad när Överheten var vid Strömsholm, gjorde jag en liten tid tjänst i Kungens kök såsom kockpojke. 1

2 Eljest plägade jag denna och de nästa somrar plocka humla, smörja tobaksblad och taga upp säd åt folk i staden för mat och daglön i maj månad kom jag till Qvarta, då Mag. Nic. Rabenius var rektor, och Dr Eric Moraenius conrektor. Detta år hade jag åtskilliga stadsbarn att läsa före. Var ock detta det fösta, på vilket jag började med information förtjäna mig maten var jag över sommaren på Handberga i Skultuna och läste för bondfolks och torpares barn kom jag till Munktorp att läsa för barn hos skolmästaren Svedin och hos Claes Olsson, vars son hette Claes Enstedt. Nu bytte jag mitt namn till Arosenius i juni månad lämnade jag Trivialskolan och fick rum i Gymnasium, där jag efter vanligheten satt ett år i var klass. Lectores voro då Svedberg, Sevallius, Svedelius, Thurelius, Nautlerus, Barchaéu's, Strangh. Adjunct Norberg. Samma månad emottog jag kondition hos Löjtnant Lindrot på Skäggstad i Litslena socken och läste för hans son Abraham Lindrot antog jag Auditören Norbergs söner Eric och Carl under min uppsikt och vistades icke allenast hos honom på hans gård Olfstad i Kolbäck, utan blev var termin med sönerna hållen i Västerås och njöt där kammare ock kost d 15 Martii föll jag frossen och drogs med honom under mycken vanskötsel till juli månad i augusti månad var jag angripen av hetsig feber vid början av februari månad blev jag med Rector Gymnasii Mag. Johan Evelii testimonium försedd inskriven vid Akademien i Upsala då Matheseos Professorn Mag. Anders Celcius var Rector Magnificus, Eloquentia Professor Mag. Petr. Ekerman Decanus, Morlatium Professor Mag. Andr. Grönvall Inspector Nationis Westmanno-Dalecarlia, och studiosi Johan Gezelius samt Joh. Netzel kuratorer vid berörd nation. Mina svaga villkor tillstadde mig intet att längre än till medio Martii för denna gången töva i Upsala, utan reste jag strax efter absolution till Västerås, där jag hade mina disciplar. Strax efter hemkomsten predikade jag första gången Långfredags aftonsången i Skärike besvarades jag av en svår fluss i ögonen, vilken med Emaus brunsvatn lyckligen botades.d.20 November i detta år skiljdes jag ur auditören Norbergs hus, och kom till Kronobefallningsman Abraham Törneros på Bjärby i Lundby socken att läsa för hans son Carl Törneros, då jag på femte året haft Norbergarna om hand och under samma tid betjänt åtskilliga andra med mer eller mindre handledande i studier. 1741, 1742 och 1743 studerade jag med min discipel i Upsala hade ock nu den andra sonen Abraham med mig att undervisa Vårtermin, d 31 Martii skrev jag pro exercitio hos Decanus, Professor Johan Ihre, och d. 2 junii under hans presidio disputerade De indemonstrabili fiducia in Deo, samt d. 8 Do stod Examen Theologia, med approbation av Decanus Facultatis Teologica Doct. Eric Melander. Undergick även denna termin Examen Oeconomicum hos Professor Andr. Berch släppte jag Carl Törneros och antog yngste son Andreas uti min skötsel. D. 31 oktober skev jag pro gradu hos Decanus Professor And. Boberg. d 5 december stod jag examen rigorosum i 2

3 Filosofiska fakulteten,då jag blev kandidat och antecknad bland dem som 1746 hade lov att antaga Magister- graden, men mina svaga villkor föranläto mig att denna gången försaka den hedern och lämna mitt rum åt någon annan. I januari månad detta år (1746) ökade jag mina disciplars antal med Kyrkoherdens i Kungsåra Mag. Joh. Schedvins söner Petrus och Johannes och 1748 medan jag vistades i Upsala höll jag privata kollegier i hebreiskan för åtskilliga studenter d 6 december dödde min styvfader, då min mor åter i änkestånd försattes d 13 maj disputerade jag pro Gradu om Goël under Professor Andr. Boberg. Efter tvenne hållna Lectiones praecursorias, promoverades jag d 15 juni till Magister av Eloq. Prof. Mag. Petrus Ekerman. D. 16 oktober vigdes jag på undfången kallelse, efter förutgången provpredikan och examen till präst av Biskopen Doct. Andr. Kalsenius och sattes till adjunkt åt prosten i Fällingsbro, Mag. Jacob Strangh. Härpå reste jag åter till Upsala där jag den 30 november presiderade på landskapet för Articlen De Peicato med respondenten.d e. Petr. Svedelius då moral Profess. Mag. Lars Dahlman var Inspector Nationis. Efter slutad disputationsakt tog jag nu med en liten oration avsked av inspektorn och landsmännerna emedan jag icke vidare hade tillfälle att bevista deras sammankomster. d 16 december presiderade jag i Akademien då jag med respondenten D e Joh. Milenius i disputation utgav Verborum apud Ebraeos Significatus. d. 18 december skildes jag vid Upsala Akademie, sedan jag där varit anskriven ifrån d 11 februari 1739 och under samma tid dels publice, dels ock privatim hört i synnerhet Professorerna Celcius, Grönvall, Boberg, Ekerman, Ihre, Klingenstjerna, Strömmer, Hydrén, Kalenius, Ullén, Asp, Bentzelstjerna, Linneus, Berch och Clevberg, men aldra besynnerligast denne sistnämnde och Ihre. D. 24 december höll jag min inträdespredikan till adjunkturet i Fällingsbro. År 1750 d 27 Martii blev jag av Biskopen och Consistorium genom dåvarande rector Gymnasii, Mag. Axel Hellberg, kallad att resa till Västerås och göra ConRectors sysslan vid Trivialskolan ifrån vilken Mag. Joh. Plenning gått genom.döden. Jag läste första timman i skolan d 2 April. Då Doktor Johan Lindegren vid valborgsmässan kom till detta ämbetet, gjordes jag, under hans frånvaro, till vice ConRector d 23 april förordnades jag av Consistorium till Notarius Gymnasii och vice Rector vid Trivialskolan under Rectorns Mag. Jacob Moells sjuklighet, vilket ämbete jag tillträdde i början av maj månad. Emellertid stod jag ändå kvar vid adjunkturet i Fällingsbro, det jag bestridde de tider då skolan var tillsluten, till dess jag om midsommarsdagen detta år tog avsked ifrån berörda församling. Under allt detta och ifrån den 2 april 1750, fick jag igen Abraham och Andreas Törneros dem jag informerade under skoltiden, och njöt därföre underhåll i Västerås, samt sedermera emellan terminerna på Bjerby även hela året 1752 till hösten 1753 då jag satte eget hushåll och tog min mor att försörja, samt d 6 November i Herrans namn ingick ett Christeligt äktenskap med Jungfru Maria Holm, född vid Nyköping, men mest uppfödd hos CronoBefallningsman Törneros. som gjorde oss ett mycket hederligt bröllop i härvaro av de förnämste herrskaper på orten. Biskopen Doktor Sam. Troilius vigde oss och hans fru klädde bruden i vårtiden blev jag hårt ansatt av en 3

4 farlig svullnad under vänstra armen som hade mycken feber med sig och hotade mig med döden; men Guds hjälp och läkarnas försiktighet gjorde att jag gick väl igenom och återvann en god hälsa d:1l sept. opponerade jag primus loco på prästmötet. Lektor Sernader var preses och Resp. N. Anagrius, J. Nolitz och L. Dahlin hade Gud redan så välsignat vår hushållning att fast varken jag eller min hustru hade något arv till understöd, vi likväl kunde köpa oss en egen gård i norra kvarteret på Stora Kyrkogatan No översatte jag och till trycket utgav Plennings Rudimenta Logeres på svenska d 4 september då jag av ett välsignat äktenskap väntade fägnad genom livsfrukt, hände mig den hjärtans sorg att min kära och älskansvärda hustru under ett svårt barna-fänge, där ingen förlossning kunde vinnas, genom döden ifrån mig skildes; då jag mistade en maka prydd med de bästa egenskaper, trogen i sitt äktenskap, förståndig i sin hushållning, en glad värdinna, manerlig i sällskap, behaglig för sina vänner, älskad av högre och lägre, trofast i döden. Hon begrovs d. 7 sept. med anständig heder i Västerås domkyrka och lades i Rådman Hülphers grav. Vid denna tiden skildes jag vid Cronobefallningsmans söner då Abraham sattes på fadrens contoir och Andreas reste till Upsala, sedan jag i detta huset varit ifrån 1740 d 20 nov och njutit faderlig omvårdnad. Detta år gav jag ut till trycket Bibliska språkboken på svenska efter Benzelii Renetitia Theologica d 19 januari skilde jag mig från min sal. hustrus arvingar och gav dem sin del, sedan jag njutit min giftorätt och undfångna testamente till godo. d. 24 Martii trädde jag i äktenskap med Jungfru Agnes Hülphers, Rådmansdotter i Västerås, då jag i närvaro av förnämt folk vigdes av Domprosten Doktor Jacob Svedelius d: 6 februari kl 9 förmiddagen välsignade Gud vårt äktenskap med en välskapad son, som d 7 d:o i dopet kallades Petrus. Faddrarne voro: Cronobefallningsman Abraham Törneros och i hans frånvaro Lectorn Mag. Dan. Hervegh. Comministern vid Domkyrkan Magister Olof Lindblom. Handelsmannen Abraham Hülphers, Abrahams son. Rådman Hülphers Fru Christina Westerdahl. Madame Maria Kullman, född Hülphers, ifrån Göteborg, och i hennes frånvaro Fru Hedvig Johanna Hervegh, född Unge. Jungfru Elisabeth Hülphers. För köldens skull döptes han hemma i huset av Lectorn Mag. Petrus Brunnmark kl 4 em. Samma dag och tid då sonen föddes, resolverades att jag skulle bli ordinarie Rector vid Trivialskolan, samt consistoriales. d: 24 Martii blev min hustu kyrkotagen. d: 24 maj sedan Rector Moäll, emot vissa betingade villkor, tagit avsked från sin syssla, fick jag av Biskopen och Consistorium fullmakt på rektors- ämbetet i sept. utgav jag till trycket högmässopred. på 14 sönd. p. Trinit. om Christi profetiska ämbete. d: 13 september intog jag det beskärda rummet ibland Consistoriales och d: 27 d:o avlade Consistorial-eden. d: 4 oktober gjorde jag med Ed och Inauguraloration inträde till ordinarie Rectoratet vid Trivialskolan d: 29 oktober kl: 11 förmiddagen föddes min dotter Anna Christina och döptes i Domkyrkan vid Bönestunden d: 30 d:o av Domprostens adjunkt Herr Pehr Schedvin. Faddrarne voro: Prosten och Prim. Theol. Lectorn Magister Axel Hellberg närvarande för min 4

5 svärfader Rådman Abraham Hülphers Moral & Histor Lectorn Mag. Petr. Brunnmark, närvarande för min svåger Handelsman Sven Kullman i Göteborg. Min svåger Daniel Hülphers. Doct. och Domprostens Svedelii Fru Anna Britta Lampa, Kongl. Hofpräd. Lindboms Fru, Christina Catharina Hülphers. Jungfru Anna Dorothea Hülphers. Åren 1757, 1758 och 1759 tog jag del i Bönedagsarbetets utgivande av trycket d: 27 juli som var VIIIde Sönd efter Trinitatis gjorde jag avskeds- predikan i Lundby, sedan jag där, jämte min skolsyssla, gjort biträde med predikande ifrån år 1753 anmodad därtill av Biskopen, vilken, såsom pastor, har att svara för någon del av predikningarna i denna församling i december månad blev jag anfallen av sjukdom, som var av en art av den så kallade Upsala feber, och viste sig genom en stark och mattande svettning; men blev genom Guds bistånd åter hulpen till hälsan. I denna samma månad lago bägge mina barn i kopporna. Anna Stina sjuknade. först, men blev inom 2 veckor alldeles frisk. Pehr lades sedan till sängs, hade svårare koppor än syster, låg länge sjuk, men började vederfås på tredje veckan. 2 dygn voro ögonlocken igensvullna på vardera. Men lovad vare Gud, de blevo bägge utan lyten d: 4 september kl 2 om morgonen föddes min son Abraham, och döptes samma dag i kyrkan vid aftonbönstunden av Comministern Pehr Schedvin. Vittnen vid dopet voro: Domprosten Doc. Jac. Svedelius. Interims CronoBefallningsman Abraham Törneros Abrahamsson. I hans ställe Mag. Sam. Terserus. Colleg. klass II Mitt syskonbarn, Danneman Petter Persson ifrån Tible i Skultuna socken Crono-Befallningsman Törneros Fru, Christina Malmstedt Jungfru Johanna Hülphers Min Syster Ingri d: 13 maj kl 5 om morgonen avsomnade min Moder i sitt 82 ålders år och begrovs med anständig heder d: 18 därpå följande i Västerås kyrkogård, sedan hon ifrån 1753 varit i mitt hus och jag därigenom haft tillfälle att tjäna och försörja henne i hennes ålderdom d: 8 januari blev jag tillika med adjunctus Gymnasii och vice Lectorn Mag. Johan Schedvin samt Comministern i Fahlun Mag. Martin Wretlind av Consistorium uppförd på förslag till Norbergs och Västanfors pastorat. d:13 februari som var FastlagssönA,agen gjorde jag provpredikan. d: 20 mars eller Femte söndagen i Fastan skedde valet, då Mag. Wretlind, som var måg åt förra pastorn, och i går tjent församlingen blev kallad och vald till efterträdare d: 6 januari kl 3 om morgonen föddes min son Daniel. Vittnen vid dopet voro: Rådman Abraham Hülphers Comministern vid Domkyrkan, Mag. Joh. Wulff Handelsmannen Petter Wahlsten Min svåger Lars Petter Hülphers Änke-Prostinna Strang, Fru Anna Chistina Elvia Lector Brunnmars Fru, Sara Brita Svedelia Isac Hülphers Änka, Barnmorskan Madame Johanna Billman Jungfru Hedvig Hülphers. Dopet skedde hemma för köldens skull den 8 januari kl 4 em. Vid detta tillfället var jag på Stjernsund hos Mag. Kraft under hemresan ifrån Mora och kom inte hem förrän dopet var förrättat. I slutet av oktober månad detta år hade min son Pehr mässlingen, men ganska. lindrigt. I början av november sjuknade min dotter Anna Stina av samma sjukdom, Hon blev hårdare tagen, ögonen svullnade igen och bröstet hårt angripet, men gick likväl lyckligtvis igenom. Vid samma tid hade 5

6 Abraham denna krämpa, men blev förr frisk än AnnaStina. Mitt i denna månad angrep även mässlingen den yngste sonen Daniel, som inom en veckas tid gick lyckligt igenom. Således hava alla 4 dessa barnen inom en månad utstått denna sjukdom Gudi lov! utan någon skada d:29 juli blev jag anmodad att antaga förmyndarskap för avlidne Comministerns Olof Cagnelii döttrar Catharina och Sara Maria Sedan min son Pehr alltifrån juni månad varit illa besvärad av stenpassion, och därunder brukat åtskilliga slags medicamenter, av okunnighet om sjukdomens art, blev man änteligen förvissad att en blåssten fastnat mitt i urethra, vilken av RegementsFältskären Jaerman blev utskuren d 19 november 1765, då han var till skapnad som en bränd kaffeböna och vog jämt 8 gran. Jämt 14 dagar efter utskärningen blev såret läkt, och gossen fick efter hand mer och mer styrka att på naturligt sätt utan svårighet både hålla och låta sitt vatten. Gudi vare lov! 1765 d: 23 november blev min hustru angripen av en sträng hosta, som bröt ut i blodupphostning, kolik och en svår gikt, varav hon lades till sängs. d: 16 december och blev så hårt ansatt att hon flera gånger hotades med döden, men började likväl vid slutet av januari månad 1766 att vederfås och blev i februari alldeles frisk Gudi vare lov! 1766 d: 21 mars födde min hustru en död gosse, som d 26 nedsattes i Gymnasii och Skolstatens grav d: 11 april kl 7 om aftonen föddes min dotter Agnes Maria, och döptes d: 13 i Domkyrkan vid bönstunden av Comministern Magist. Johan Wulff. Vittnen vid dopet voro Biskopen Doctor Lars Bentzelstierna. Prosten Mag. Andreas Carlbaum. Lectorn Mag. Eric Hartzell. ConRectorn Israel Höjer. Fru Biskopinnan Bentzelstierna. Direeteur Hülphers Fru. Boktryckaren Horns Fru. Jungfru Wilhelmina Hülphers. Detta år översatte jag på svenska och till trycket utgav Pontoppidans cateches in oktavo. d: 7 maj blev jag av Consistorium satt på förslaget till Pastor i Mora tillika med Prosten i Elfdalen Mag. H. Lindbom och Not.Consist. Mag. Jac. Christernin. Helga Tretaldighets Söndag höll jag där min provpredikan, men efter förslaget klandrades och Christeiernin stöttes ut av Regements Pastorn Holmqvist så blev valet uppskjutes Vid slutet av oktober månad sjuknade min dotter Agnes Maria, och blev så hårt tagen ätt föga hopp var om livet. Sjukdomen var förmodligen invärtes torsken. Då hon i början av december blev frisk, sjuknade hon på nytt och fick kopporna men gick Gudi lov! väl igenom. d: 30 december dödde min Svärmoder, Fru Christina Westdal d: 31 januari, som var Söndagen Septuagesima, skedde Kyrkoherdevalet i Mora, då flesta rösterna mig tillföllo. Men emedan Holmqvist hade utverkat sig Ständernas föreskrift, så gav Rådet honom fullmakt på Pastoratet. I maj månad blev jag antagen till föreståndare vid hospitalet i Västerås. d: 12 december sjuknade min son Abraham i kopporna, men Gudi lov! så lindrigt att han efter 8 dagar begynte dagligen mer och mer vederfås. Detta år översatte jag på svenska och till trycket utgav Pontoppidans avhandling om Verldenes Nyhet (svårtydd skrivning) d: 23 dec. just i de dagar då Abraham kunde lämna sängen, sjuknade Daniel i kopporna men Gudi lov! om Nyårsdagen begynte han bliva bättre och förkovrades var dag över all förmodan d: 3 januari samma dag på vilken Daniel gick frisk ur sängen, föll Agnes Maria i samma sjukdom, fick mycket 6

7 koppor, ögonen var igensvullna uti 9 dygn hon hölls vid sängen i 5 veckor men blev Gud ske lov! oskadd. Härav synes att de koppor hon hade vid slutet av 1767 icke voro av rätta slaget natten mellan d: 5 och 6 april kl: halv 12 föddes min son Johannes och döptes d: 6 i Domkyrkan vid aftonbönen av Comministern Herr Johan Remmer. Faddrar voro närvarande: Domprosten Herr Doctor Daniel Herwegh Lectorn Herr Magister Johan Schedvin Lectorn Herr Magister Pehr Elof Strang Rådman Abraham Hülphers Fr Anna Stina Kjellström Handelsman Daniel Hülphers Fru Stina Cajsa Ihrfors Jungfru Maria Eriana Hülphers. Frånvarande: Grosshandlaren i Göteborg Herr Nicolas Matsén Lectorn i Strängnäs Herr Magister Fredrik Åhrberg Kyrkoherden i Garpenberg Krafts Fru Cajsa Stina Bergström Jungfru Birgitta Hülphers. På denna dagen blev mig av Consistorio ombetrott att förestå Domprostesysslan i Västerås under den tid Domprosten Doctor Daniel Herwegh ibland Stiftets fullmäktige bevistade Riksdagen uti Norrköping d: 17 junii blev jag av Consistorio uppförd på förslag till Söderbärke Pastorat, tillika med Kvrkoherdarne Magiius Aspelind i Wika och Daniel Westling i Kila. Gud i sina nåde styre för oss och råde! d: 16 juli, som var åttonde, Sönd. p. Trinitatis, höll jag min provpredikan i Sörbärke. d: 20 augusti som trettonde Söndagen efter Trinitatis hölls Kyrkoherde-val i Sörbär.ke, då jag fick mest enhällig kallelse av församlingen. Gud förläne här till sin nådiga välsignelse! 1769 d: 12 sept. fick jag fullmakt på Söderbärkes Pastorat. Gud förläne sin nåd att redeligen förestå detta ämbetet! 1770 d: 12 maj blev jag av Biskopen Doctor Lars Betzelstierna befullmäktigad att vara prost i SörBärke. Att vi stiga upp till heder, Att vår lycka med oss står,att vi lära konst och seder, Att vår flit belöning får. Sådant och allt annat mer, Blott av HERRANS godhet sker, Som har allt i sina händer och allt till vårt bästa vänder. Sv.PsB N 268; v d: 26 november dog min Svärfader Rådman Abr. Hülphers. I detta år utgav jag till trycket 2ne högmässo predikningar, neml. på andra lördagen i Fastan: En sju resor beprövad och i alla proven rättsinnig och mycket kostelig befunnen tro. Palmsöndagen: En Christen, som prövar sig själv när han går till Herrans nattvard Detta år utgav jag genom trycket min Gramatica Ebrea. d: 22 febr. blev jag besvärad av rosen i ansiktet, vilken sjukdom jag igenom Guds hjälp efter 14 dagar övervann, men har sedan flere gånger därav varit besvärad. På andra lördagen efter Påska, som inföll d. 14 april, höll jag min avskedspredikan i Västerås domkyrka, vilken tillika med avskedstalet i Skolan blev genom trycket utgiven d: 19 april som var första böndagen tog jag avsked uti Lundby kyrka av församlingen. d: 25 april tog jag avsked från ungdomen i Skolan med ett tal om den sköna ungdomen i närvaro av Biskopen, Gymnasii och Skolstaten samt en samling av åtskilliga andra personer. d: 29 april reste jag från Västerås, där jag näst för avresan av några vänner till åminnelse en CaffeKanna av silver, samt lyckönskningsskrift av Boktryckaren Horn. Många vänner voro då hos mig till sista stunden, och utom västra tullen stod all ungdomen ifrån Skolan och Gymnasium uppställd på bägge sidor om vägen och tillönskade mig en lycklig resa, varefter jag med Hustru och barn åt middag på Lilla Gilltuna i Lundby Sn där kronobefallningsman Törneros hade tillrett måltid för oss. d: 1 maj kom jag till Wik och förtövade där till d: 2, då jag kl 12 middagen kom 7

8 fram till Prästgården. Christi Himmelsfärds dag gjorde jag mitt inträde i SörBärkes Kyrka och Pingstdagen i Malingsbo. d: 20 maj kl 2 om morgonen föddes min dotter Catharina Elisabeth och döptes d: 22 som var Fjärdedag Pingst i SörBärkes Kyrka av Comministern Nordvall. Vittnen vid dopet voro: JagtJunkaren Herr Baron Johan Axel Cedercreutz Fändriken Vid Westgötha Dals Regement Herr Baron Johan Henrik Posse. Hofjunkaren Herr Carl Gustav von Ehrenheim CronoBefallningsman Petr. Koersner. Frånvarande: Assesorn Cristopher Henrik Braad Änkefrun Sara Regina von Ehrenheim född Tersmeden Änkefruii El.isabeth Regina Kagg född von Ehrenheim. Fröken Beata Ulrirca v. Ehrenheim. Comministern Nordvalls Hustru Fru Stina Austrin. Frånvarande: Handelsmannens Lars Petter Hülphers Hustru Fru Sophia Elisabeth Wulff. År 1772 vid slutet av maj månad låg Agnes Maria i mässlingen, därnäst Johannes.i början av juni månad, och sist Catharina Elisabeth mitt i samma månad och gingo, Gudi lov, alla tre lyckligt igenom denna sjukdomen d: 9 augusti kl: 5 om morgonen föddes min dotter Inga Dorothea och döptes i Prostgården d 10 d. Vittnen voro: Comministern Herr Joh. Nordvall v.pastorn Hr Mag. Pehr Tillaus. Postmästaren i Wik Hr Er. Wretling. Insp. i Larsbo Herr Johan Björkner Fru Greta Lisa Ternsten i Lexiöbo Mad. Maria Elis. Hyckert i Wik Skolmästarens Nerenii Hustru Mad. Clara Stina Forsström Min Svägerska Jungfru Brita Hülphers ifrån Västerås. Alla närvarande. Detta år översatte jag andra delen av Menoza d: 26 febr. sjuknade Inga Dorotea i kopporna, men Gudi lov! Fick dem mycket lindriga, och blev frisk efter 14 dagar. Straxt därpå fastnade Anna Stina, Abraham och Daniel i svår rötfeber och sedan besvärades Agnes Maria, Cajsa Lisa och Inga Dorotea någon tid av kikhosta men blevo alla till hälsan återställda. Ära vare Gud i Höjden! 1773 d: 2 oktober kl: 10 förmiddagen föddes min som Gustav och döptes i Kyrkan d 3 därpå följande av Comministern NordwallVittnen vid dopet voro: Prosten i NorrBärka, Herr-Magister Tobias Björk, Directeuren Wälborne Herr Gustav Reinhold Bergensköld, Inspektorn Hr Joh. Hyckert i Wik, Bergsrådinnan Wälborna Fru Hedvig Bergensköld, Factorn Grooths Fru Ulrica Norberg i Wik. Frånvarande: Handelsm. And. Pet. Irfors i Västerås, Handelsm, Dahls Hustru Stina Kullman i Göteborg d: 7 november höll Biskopen H. H. Doctor Lars Benzelstierna Generalvisitation i SöderBärke, vid vilket tillfälle jag blev introducerad till det KyrkoHerdeÄmbete, som jag tillträdde d 1 maj Gud låte mig vara en trogen tjänare i Han Hus och dyrt köpta Församling. Vid denna introduktion voro följande Präster närvarande, nämligen Prosten i NorrBärke Magistern Tobias Björk, Prosten i Norberg Magister Uno Brander, Hist & Mor Lectorn i Västerås Magister Nils Wallvik, Kyrkoherden i Skinnskatteberg Magister Lars Kraft. Dessa 4 voro assistenter. BruksPredikanten i Malingsbo Magister Andr. Nordfors och Pedagog i SörBärke Dr Stephan Nerenius in albis Notarius Gymnasiii och Amanuensis Consistorii Dn Joh. E. Brandberg. Comministern i NorrBärke Dn Petr. Gissler, Comministern i SöderBärke Dn Johan Nordviall och vice Pastorn i Dingtuna Magister Petrus Tillaus. Biskopens tal vid altaret hade 2 Cor 2 v 16 till text. Gud låt mig alltid vara duglig i HERRANS tjänst! 8

9 1774 d: 30 oktober kl halv 5 om morgonen föddes min dotter Johanna Sophia och döptes samma dag i Kyrkan av Comministern Nordvall, då följande voro därvid vittnen: Brukspatron på Larsbo Bruk, Wälborne Herr Jacob Niclas Tersmeden och Fröken Ulrica Beata Bergensköld ifrån Wanbo. Factorn Hr Johan Groth och Fru Ulrica Norberg i Wik, samt Inspectorn Hr Carl Åmark och Fru Sara Helena Norberg vid Billsjön d: 13 september predikade jag första dagen på Prästmötet i Västerås över Psalm 51 v 12 vilken predikan blev tryckt och samma dag eftermiddagen, såsom vice Praeses, höll Fxamen Synodale över artikeln De Renovatione d 7 oktober Lät jag begrava min äldsta syster som dog av vattusot d. 26 september sedan hon i 3 år varit hos mig uti SörBärke. Jag allena överlevde alla mina syskon översatte jag Tulles Bibel-I-ys på svenska och tillökade denna Boken som 1777 blev tryckt i Västerås med många anmärkningar d: 10 april reste min son Abraham första gången till Göteborg att bliva sjöman. Gud välsigne och bevare honom! Detta året -1 april översatte jag Cramerns Bibel-Licht ifrån tyskan. Även översatte jag samma Auktors Betraktelse om Edgång, vilken vart tryckt tillhopa med min BergsTingsPredikan om Svordom och Edgång i gemen, men i synnerhet vid Domstolar. I lika måtto öfversatte jag Joh. Ludvigs Evagelia med Episteln durch Fragen Zergeliederat d: 30 september blev min son Johannes intagen i Västerås Skola och fick rum på första året i sekunda d: 26 febr. reste min son Daniel första gången till Uppsala och blev student d 2 mars. d 25 mars gjorde jag LikPredikan och Personalier över Prosten i NorrBärke Mag Tobias Björk och jordfäste honom. d: 2 april fick jag med posten fullmakt av Biskopen Doctor Lars Benzelstierna dat d: 27 mars att vara ContractsProst över Söder och NorrBärkes, Grangärdet och Floda Församlingar d: 21 april kl 4 eftermiddagen föddes min son Carl Fredrik, och döptes hemma i Prästgården d. 23 därpå följande av Comministern Herr Johan Nordvall. Faddrar voro följande: BruksPatron Herr Carl Fredrik Hilleström i Wanbo och hans Fru Anna Stina Imaraea. Skolmästaren Herr Lars Söderström och hans Hustru Mad. Anna Gustrin. Studiosus Eric Biörk och Jungfru Anna Stina Nordvall d: 7 september blev mig ifrån Upsala berättat att ett der inrättat sällskap, som kallat sig Societas Theologico Homiletica, antagit mig ibland sina ledamöter för att utarbeta och översända Predikningar och andra gudeliga tal till församlingens uppbyggelse inrättade jag Dilsehmans Syntaxis Efter reglornas ordning i Cellarii grammatica och lämnade detta till boktryckeriet anmodad av Directeuren Horn i Västerås. 9

10 Tacckssägeellssee öffveerr Peettrruss Arrosseeniiuss aff Passttorr Norrdfforrssss Kunde all verlden härmed upplösa det gamla förbundet, kunde rikedom, silfver och guld vinna den yttersta fienden, kunde mandom och styrka afskräcka förskräckelsens konung, så vore antingen all verlden oanfäktad, eller åtmin- stone den som besitter mest af denna verldenes håfvor, så vore antingen hela menniskoslältet fritt eller åtminstone de starkaste, de manligaste ibland menniskors barn. Om Gudaktighet och dygd kunde frälsa döden; om fromma menniskors bön och önskan kunde här göra något till saken, så måtte dock de bästa menniskor vare fria, fastän icke de fleste, så måtte dock de gode längre få lefva bland oss, och allt folket med sin förbön kunna fria en älskad Jonathan, att han icke dö måste. Men att hvarken himmel eller jord mägtar häfva det som en gång förelagt är; att hvarken rikedom eller styrka, hvarken gerning eller komst hjelper emot grafven, om det än vore Konungens son, så skall han dö; det visar oss den djupa dödsdalen, full med dödas ben. De vises, de rikes, de starkes, de härligas lustiga trän, som allesammans farit ner under jorden. Att nit och verksamhet, drift och arbetsamhet för Guds ära icke heller göra mera till saken derom hafva vi en den smertefullaste erinran då den Allrådande Försynen, efter sitt Gudomliga råd, nästlidne Midsommarsdag, senast om aftonen vid midnattts- tid, efter en svår och plågsam sjukdom, genom en stilla och salig död behagat hädankalla denna christliga församlings vidtberömte och högtälskade Prost och Kyrkoherde, den Högärevördige och Höglärde Herren, Herr Magister Petrus Arosenius i en ålder af 64 år, 9 månader och 3 dagar, sedan han varit denna Församlings nitiske lärare i 12 år. Outgrundeliga Försyn! vi känna icke dina höga regeringslagar, men vi häpna oftast för deras värkan. Ehuru vi icke utan en oförlitelig otacksamhet skulle kunna underlåta att beklaga en smärtande förlust af en så älskansvärd, nitisk och verksam herde, hvilkens åminnelse i denna christliga församling, intill efterkommande bör lefva i välsignelse, så är det likväl vår skyldighet att med vördnad och undergifvenhet upptaga och erkänna denna din faderliga skickelse och hembära din godhet en ödmjuk tacksägelse, som mildeligen behagat förläna Salige Herr Prosten ifrån tiden vedermöda en nådefull förlossning. Vår innerligaste bön och önskan blifver härjämte, att Barmhertighetens Fader och all Hugsvalelses Gud värdigas i rikaste mått utgjuta sin milda nådes och hugsvalelses kraft hos Salige Herr Prostens högt bedröfvade Änkefru, samt i djupaste sorg stadde många k. Barn och anhöriga. Han inneslute dem i sin Faderliga hägn och försvar och styrke dem med tålamod, att barnsligen undergifva sig hans Gudomliga välbehag, tills dess de uti den sälla oförgängligheten återfinne hvad förgängligheten dem beröfvat! 10

11 Förrbön hålllleen Södeerrbeerrkeess kyrrka d.. 24::lljjunii 1783 fförr prrosstteen Peettrruss Arrosseeniiuss.. Dikterad af honom sjelf för hans äldste son. Såsom Guds Församling fällde en hjertlig förbön för Apostelen Petrus, när.han var kastad i fängelse, och det var så långt kommet att han dagen efter skulle dö, sände Gud en Ängel, som förde honom ut och lemnade honom i Församlingens sällskap, hvarefter han sedan i många år tjente Guds Församling med stor välsignelse; alltså begäres ock nu Guds Församlings innerliga och trogna förbön till Gud för denna Församlingens Prost och Kyrkoherde, som hårdeligen blivit angrepen af en mycket svår och plågsam sjukdom; det ville den nådige Guden, efter sitt anvisa råd, lindra hans plågor, och om möjeligt är, hjelpa honom till sin helsa igen, hans Fru och barn till hjelp och hugnad i tiden, samt denna Församlingen till Gudelig tjenst och uppbyggelse härefter i flera år. 11

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

Kyrkoherden i Norra Sandsjö plitade och skrev ovanligt mycket i kyrkoböckerna, något som vår tids släktforskare är tacksamma för.

Kyrkoherden i Norra Sandsjö plitade och skrev ovanligt mycket i kyrkoböckerna, något som vår tids släktforskare är tacksamma för. Margaretas Iiv och leverne gör ingen oberörd. Hon levde sitt liv i skuggan av stormaktstidens krig, som så många andra kvinnor vid denna tid. Ulla-Britt Holmqvist M argareta föddes 1678 i Norra Sandsjö

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

S_0407 Per Olsson Harring

S_0407 Per Olsson Harring S_0407 Per Olsson Harring P er föddes i Lilla Harrie 1833.Han tog studenten vid Lunds katedralskola 1855. Studentbetyg 1855 Inkallelse till militärtjänst 1856 Per tog teoretisk teologisk examen i Lund

Läs mer

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik Vigselgudstjänst Ordningen för vigselgudstjänst i Svenska kyrkan är den som finns i 1986 års kyrkohandbok. Denna ordning gäller från och med 1 nov 2009 även vid vigsel för par av samma kön, dock med några

Läs mer

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

HANSKMAKARE JÖNS PETTER MALMSTEDT

HANSKMAKARE JÖNS PETTER MALMSTEDT ARKIVUPPGIFTER ANNA GUSTAFVA HINTZE HANSKMAKARE JÖNS PETTER MALMSTEDT FÖRÄLDRAR TILL DOROTHEA MARGRETA JACOBINA MALMSTEDT 0 ARKIVUPPGIFTER - ANNA GUSTAFVA HINTZE HANSKMAKARE JÖNS PETTER MALMSTEDT 0 1 ARKIVUPPGIFTER

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Vid P: läser präst. Vid F: läser alla tillsammans. NN: står för respektive namn. Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik. Annan instrumental-

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK:

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK: BJÖRNINNAN TEXT och MUSIK: Carl Jonas (Ludvig) Love Almqvist (1793-1866). Svensk författare, präst, journalist, kompositör, lärare och bonde. Under sin studietid i Uppsala kom han i kontakt med Swedenborg

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 4 sön e Trettondedagen Västerås 2017-01-28, Norrköping 2017-01-29 1/5 Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 Nåd vare med er och

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Bondgossen kammarherre

Bondgossen kammarherre q Bondgossen kammarherre b Sagan är satt med typsnittet Semper, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning A. örbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. ormuläret kan följas i tillämpliga delar. Vid smörjelsen används t.ex. olivolja. På ett bord som är täckt

Läs mer

Femte Påsksöndagen - år A

Femte Påsksöndagen - år A 627 Femte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har gjort under. Han har låtit folken få se hans rättfärdighet, halleluja. Inledning Jesus

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-10-25 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 80 Gustaf Garström Födelsedatum: Födelseplats: 25 februari, 1778 Sundtorpet, Österåker, Stockholms

Läs mer

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1 2005-12-03 Sida 1 Tabell 1 Lars Wibom (6102). Ryttare vid Majorens kompani, Livregementets dragoner. Född 1767 i Falu Kristine (W). Död mellan 1797 och 1805. Ryttare vid Majorens kompani tillhörande Livregementets

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 2000

Smedstorpssläktens medlemsblad 2000 Smedstorpssläktens medlemsblad 2000 Ordföranden har ordet Det gångna året hade vi årsmöte den 20 april i Herrljunga kommunhus och året avslutades med styrelsemöte den 1 december hemma hos Karl Johan Ferm.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län.

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län. Utskriftsdatum: 2009-11-08 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 46 Alexander Nyman Födelsedatum: Födelseplats: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Joh 1:20 Han bekände och förnekade inte, han bekände: "Jag är inte Messias."

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Marias advent Andra söndagen i advent

Läs mer

Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013

Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013 julnatten Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013 Psalmer: 114, 115, 113, 122:4-5 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1281 Kollekt: Göteborgs kyrkliga stadsmission INLEDNING Ingångspsalm

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen.

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen. Spår Aftonbön Ingång Ledare Kom till oss ikväll, vår Gud. Kom till oss med ljus. Ledare Tala till oss ikväll, vår Gud. Visa oss din sanning. Ledare Bli kvar hos oss ikväll, vår Gud. Bli kvar hos oss med

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län.

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. N 35/ f 366 Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. Sedan till min kännedom kommit att arbetsqvinnan Emma Kristina Landberg,

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Juldagen Jesu födelse Julsång På natten

Läs mer

Börje i Enet ("Börin") Stamtabell

Börje i Enet (Börin) Stamtabell Börje i Enet ("Börin") Stamtabell Tabell 1 Börje (Börin) Jönsson (1:682). Död 1693 i Enet, Svanaholm, Ås (F) [jane]. Levde i torpet Enet under Svanaholm, Ås Gift med Elin (1:683). Död 26 okt 1684 i Enet,

Läs mer

25. den gamle kantorn i reslöv. konfirmander i reslöv. 26 27. besök i lund. min mors död och begravning.

25. den gamle kantorn i reslöv. konfirmander i reslöv. 26 27. besök i lund. min mors död och begravning. 25. den gamle kantorn i reslöv. konfirmander i reslöv. Kantoren i Reslöv var en klen musiker, men i övrigt en gemytlig och rätt originell man med en kolossal vördnad för prosten Lindfors. Kantor Nilsson,

Läs mer

2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395. A. Vigsel Ett villkor för vigsel är att man har intyg över hindersprövning. Detta intyg får utfärdas tidigast den sjunde dagen från det hindersprövningen begärdes och är i kraft i fyra månader. De som

Läs mer

MORGONBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MORGONBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MORGONBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning. 2. Inledning 1. Ingångspsalm T.ex. 466, 467, 470 eller 485. Psalmen kan ersättas av annan musik. Inledande välsignelse Den inledande

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Sjätte roten, tomt 25

Sjätte roten, tomt 25 Tomt 6.25 1 Sjätte roten, tomt 25 Kvarteret Traktören Tjugosjunde roten 1637 57 Nordöstra hörnet mellan Nygatan Femtonde roten 1657 70 och Köpmangatan Köpmangatan 16 Östra delen av 6.25 Per Torstensson

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon En präst kan på begäran förrätta välsignelse av kontorlokaler. 1. Ingångspsalm T.ex. 466, 467,470 eller 485. Psalmen kan ersättas av annan musik. 2. Inledning Inledande välsignelse Den inledande välsignelse

Läs mer

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen, senare prosten, Swen Schöldberg var född 1764 på Schöldby, Torpa fs, Västmanlands Län, han avled 1834 i Västerhaninge och ligger begravd på Västerhaninge

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon 1543 1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon Låt oss alla glädja oss i Herren på alla helgons högtidsdag. Änglarna jublar över deras upphöjelse till himmelsk ära, de prisas tillsammans Guds Son. Inledning

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

19 Invigning av begravningsplats eller begravningskapell

19 Invigning av begravningsplats eller begravningskapell 19 Invigning av begravningsplats eller begravningskapell INVIGNING AV BEGRAVNINGSPATS EER BEGRAVNINGSKAPE 383 Invigning av begravningsplats eller begravningskapell leds av biskopen eller av präst som biskopen

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Castman i Vimmerby. Släktutredning

Castman i Vimmerby. Släktutredning Släktutredning Castman i Vimmerby Sammanställd av Daniel Johnsson, Vimmerby Sommaren 2015 Äldsta kända anfader för Castmansläkten är Anders Arvidsson Castman som troligen var av bondesläkt och kom från

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Texter till predikan långfredagen

Texter till predikan långfredagen Texter till predikan långfredagen 2016 03 25 1Pe 2:21 Kristus led för er och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 1Pe 2:22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek

Läs mer

Anteckningar från Arvid Eistrand till Hembygdsgården

Anteckningar från Arvid Eistrand till Hembygdsgården Anteckningar från Arvid Eistrand till Hembygdsgården (Hörnskåpet i Hembygdsgården tillhörde Andreas Hansson f 16 april 1809 d 25 feb. 1891 g 1841 med Beata Andreasdotter från Hönö Heden f 26 jul 1816 d

Läs mer

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja! LAUDES Intro: L: Vi kommer inför dig Gud, som är kärlek. A: Med allt vad vi är, tillber vi dig. L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

Läs mer

Vilka äro värdiga nattvardsgäster?

Vilka äro värdiga nattvardsgäster? Vilka äro värdiga nattvardsgäster? Så saligt och välsignat, så rikt på tröst, kraft och vederkvickelse, som vår Herres Kristi lekamens och blods högvärdiga sakrament är, så tänkvärda och för redliga själar

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära.

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära. DECEMBER 2001 Göran o Mai-Brith Holm Kära vänner, Gåvogivare, förebedjare, Tack för eran kärlek och villighet att stödja oss i arbetet för Guds rikes utbredande, tack vare er kan vi fortsätta arbetet i

Läs mer

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras. Vigselgudstjänst Den ordning som finns här är en grundritual. Vid läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik - Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Kyrkogångsbok för konfirmander

Kyrkogångsbok för konfirmander Kyrkogångsbok för konfirmander 2008-2009 Datum: Det är vi kyrkobesökare som är kyrkan, byggnaden. Det är vi som är Guds familj. Hälsa på någon kyrkobesökare som du inte känner! Låt gudstjänstens präst

Läs mer

Den dyrbara församlingen

Den dyrbara församlingen Den dyrbara församlingen Ef 5:10 FB 2015 och pröva vad som gläder Herren 2000 och tänk på vad Herren vill ha. 1917 och pröven vad som är välbehagligt för Herren SFB 1998 och pröva vad som är Herren kärt.

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer