1721 d. 13 juni blev min fader död och lämnade min mor i utfattigt enkestånd med 4 små barn, av vilka den som var yngre än jag följande året dödde.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1721 d. 13 juni blev min fader död och lämnade min mor i utfattigt enkestånd med 4 små barn, av vilka den som var yngre än jag följande året dödde."

Transkript

1 PETRI AROSENII egenhändiga lefvernes beskrifning. Charl. Indebetou, Nyköping Från 1718 till 1779 enligt avskrift av LEVERNES BESKRIVNING Evad vi leva eller dö, så höra vi Herranom till. Rom 14:8 Jag, Petrus Arosenius är född i Västerås stad år 1718 den 21 September och den 22 därpå följande döpt.min Fader var Borgaren Jöns Andersson Rank ifrån Borås, som drev handel med Wästgöte tyg och annat smått i Västerås. Min moder, Hustru Anna Olofsdotter, född i Ekeby och Skultuna socken d. 13 juni blev min fader död och lämnade min mor i utfattigt enkestånd med 4 små barn, av vilka den som var yngre än jag följande året dödde om sommaren begynte jag i småningom lära läsa svenska varmed vidare fortsattes åren 1725 och 1726 på vilka senare jag under terminerna gick i stadens fattigskola under dåvarande sjungaren Anders Edzelius, vilken sedermera blev komminister i Dingtuna gjorde en långsam torka ett så hårt år att nöden drev min mor till att släppa mig ut, på det jag för andras dörrar måtte tigga min föda. Av magistraten i staden fick jag ock därtill skrifteligt tillstånd, då en viss trakt av hus blev mig tilldelad att besöka. Med detta näringssätt måsta jag sedan 2 à 3 år fortfara, då jag, utom staden, gick i socknarna Barkarö, Lundby, Skärike, Skultuna, Romfartuna och Färnebo, och genom sjungande vid dörrarna gav mitt ärende tillkänna d 14 Martii blev jag intagen i Trivialskolan och första klassen, av Rector Schola Magister Gabriel Sevallius och Collega Isac Malm. Kallades då Westrén, emedan afl. Landshövdingen Falströms fru hetat Stina Rank, och därföre på stadens rådhus gjort det kraftiga förbehåll med min Far, att ingen av hans barn skulle bära det tillnamnet i juni månad flyttades jag av samma rektor till Sekunda där Mathias Gagnerus då var Collega. Detta året begynte jag att undervisa andra barn i svenskan, hade ock inseende följande året efter min förmåga, på fattiga gossar i Prima. Samma år fogade Guds försyn, att min mor blev i december månad gift med linnevävaren Petter Casten Krejer ifrån Mecklenburg, mig till märkelig hjälp under min skolgång, vilken jag annars af fattigdom förmodligen blivit nödsakad att avbryta i juni månad transporterades jag till Tertia av vice rektorn Dr Eric Moraenius, då Dr Eric Nessenius var Supremus Collega. Hos vilken jag hade förmån att 2ne somrar njuta information i gramatikan, vilket ock var den endaste private undervisning jag haft i all min tid, jämte det att de första åren någon gymnasist korrigerade mina temata och att jag emellan 2 och 3 eftermiddagar följde någon av mina kamrater att höra explikation av deras informatörer. Detta år i december månad låg jag illa sjuk av hetsig feber i augusti månad när Överheten var vid Strömsholm, gjorde jag en liten tid tjänst i Kungens kök såsom kockpojke. 1

2 Eljest plägade jag denna och de nästa somrar plocka humla, smörja tobaksblad och taga upp säd åt folk i staden för mat och daglön i maj månad kom jag till Qvarta, då Mag. Nic. Rabenius var rektor, och Dr Eric Moraenius conrektor. Detta år hade jag åtskilliga stadsbarn att läsa före. Var ock detta det fösta, på vilket jag började med information förtjäna mig maten var jag över sommaren på Handberga i Skultuna och läste för bondfolks och torpares barn kom jag till Munktorp att läsa för barn hos skolmästaren Svedin och hos Claes Olsson, vars son hette Claes Enstedt. Nu bytte jag mitt namn till Arosenius i juni månad lämnade jag Trivialskolan och fick rum i Gymnasium, där jag efter vanligheten satt ett år i var klass. Lectores voro då Svedberg, Sevallius, Svedelius, Thurelius, Nautlerus, Barchaéu's, Strangh. Adjunct Norberg. Samma månad emottog jag kondition hos Löjtnant Lindrot på Skäggstad i Litslena socken och läste för hans son Abraham Lindrot antog jag Auditören Norbergs söner Eric och Carl under min uppsikt och vistades icke allenast hos honom på hans gård Olfstad i Kolbäck, utan blev var termin med sönerna hållen i Västerås och njöt där kammare ock kost d 15 Martii föll jag frossen och drogs med honom under mycken vanskötsel till juli månad i augusti månad var jag angripen av hetsig feber vid början av februari månad blev jag med Rector Gymnasii Mag. Johan Evelii testimonium försedd inskriven vid Akademien i Upsala då Matheseos Professorn Mag. Anders Celcius var Rector Magnificus, Eloquentia Professor Mag. Petr. Ekerman Decanus, Morlatium Professor Mag. Andr. Grönvall Inspector Nationis Westmanno-Dalecarlia, och studiosi Johan Gezelius samt Joh. Netzel kuratorer vid berörd nation. Mina svaga villkor tillstadde mig intet att längre än till medio Martii för denna gången töva i Upsala, utan reste jag strax efter absolution till Västerås, där jag hade mina disciplar. Strax efter hemkomsten predikade jag första gången Långfredags aftonsången i Skärike besvarades jag av en svår fluss i ögonen, vilken med Emaus brunsvatn lyckligen botades.d.20 November i detta år skiljdes jag ur auditören Norbergs hus, och kom till Kronobefallningsman Abraham Törneros på Bjärby i Lundby socken att läsa för hans son Carl Törneros, då jag på femte året haft Norbergarna om hand och under samma tid betjänt åtskilliga andra med mer eller mindre handledande i studier. 1741, 1742 och 1743 studerade jag med min discipel i Upsala hade ock nu den andra sonen Abraham med mig att undervisa Vårtermin, d 31 Martii skrev jag pro exercitio hos Decanus, Professor Johan Ihre, och d. 2 junii under hans presidio disputerade De indemonstrabili fiducia in Deo, samt d. 8 Do stod Examen Theologia, med approbation av Decanus Facultatis Teologica Doct. Eric Melander. Undergick även denna termin Examen Oeconomicum hos Professor Andr. Berch släppte jag Carl Törneros och antog yngste son Andreas uti min skötsel. D. 31 oktober skev jag pro gradu hos Decanus Professor And. Boberg. d 5 december stod jag examen rigorosum i 2

3 Filosofiska fakulteten,då jag blev kandidat och antecknad bland dem som 1746 hade lov att antaga Magister- graden, men mina svaga villkor föranläto mig att denna gången försaka den hedern och lämna mitt rum åt någon annan. I januari månad detta år (1746) ökade jag mina disciplars antal med Kyrkoherdens i Kungsåra Mag. Joh. Schedvins söner Petrus och Johannes och 1748 medan jag vistades i Upsala höll jag privata kollegier i hebreiskan för åtskilliga studenter d 6 december dödde min styvfader, då min mor åter i änkestånd försattes d 13 maj disputerade jag pro Gradu om Goël under Professor Andr. Boberg. Efter tvenne hållna Lectiones praecursorias, promoverades jag d 15 juni till Magister av Eloq. Prof. Mag. Petrus Ekerman. D. 16 oktober vigdes jag på undfången kallelse, efter förutgången provpredikan och examen till präst av Biskopen Doct. Andr. Kalsenius och sattes till adjunkt åt prosten i Fällingsbro, Mag. Jacob Strangh. Härpå reste jag åter till Upsala där jag den 30 november presiderade på landskapet för Articlen De Peicato med respondenten.d e. Petr. Svedelius då moral Profess. Mag. Lars Dahlman var Inspector Nationis. Efter slutad disputationsakt tog jag nu med en liten oration avsked av inspektorn och landsmännerna emedan jag icke vidare hade tillfälle att bevista deras sammankomster. d 16 december presiderade jag i Akademien då jag med respondenten D e Joh. Milenius i disputation utgav Verborum apud Ebraeos Significatus. d. 18 december skildes jag vid Upsala Akademie, sedan jag där varit anskriven ifrån d 11 februari 1739 och under samma tid dels publice, dels ock privatim hört i synnerhet Professorerna Celcius, Grönvall, Boberg, Ekerman, Ihre, Klingenstjerna, Strömmer, Hydrén, Kalenius, Ullén, Asp, Bentzelstjerna, Linneus, Berch och Clevberg, men aldra besynnerligast denne sistnämnde och Ihre. D. 24 december höll jag min inträdespredikan till adjunkturet i Fällingsbro. År 1750 d 27 Martii blev jag av Biskopen och Consistorium genom dåvarande rector Gymnasii, Mag. Axel Hellberg, kallad att resa till Västerås och göra ConRectors sysslan vid Trivialskolan ifrån vilken Mag. Joh. Plenning gått genom.döden. Jag läste första timman i skolan d 2 April. Då Doktor Johan Lindegren vid valborgsmässan kom till detta ämbetet, gjordes jag, under hans frånvaro, till vice ConRector d 23 april förordnades jag av Consistorium till Notarius Gymnasii och vice Rector vid Trivialskolan under Rectorns Mag. Jacob Moells sjuklighet, vilket ämbete jag tillträdde i början av maj månad. Emellertid stod jag ändå kvar vid adjunkturet i Fällingsbro, det jag bestridde de tider då skolan var tillsluten, till dess jag om midsommarsdagen detta år tog avsked ifrån berörda församling. Under allt detta och ifrån den 2 april 1750, fick jag igen Abraham och Andreas Törneros dem jag informerade under skoltiden, och njöt därföre underhåll i Västerås, samt sedermera emellan terminerna på Bjerby även hela året 1752 till hösten 1753 då jag satte eget hushåll och tog min mor att försörja, samt d 6 November i Herrans namn ingick ett Christeligt äktenskap med Jungfru Maria Holm, född vid Nyköping, men mest uppfödd hos CronoBefallningsman Törneros. som gjorde oss ett mycket hederligt bröllop i härvaro av de förnämste herrskaper på orten. Biskopen Doktor Sam. Troilius vigde oss och hans fru klädde bruden i vårtiden blev jag hårt ansatt av en 3

4 farlig svullnad under vänstra armen som hade mycken feber med sig och hotade mig med döden; men Guds hjälp och läkarnas försiktighet gjorde att jag gick väl igenom och återvann en god hälsa d:1l sept. opponerade jag primus loco på prästmötet. Lektor Sernader var preses och Resp. N. Anagrius, J. Nolitz och L. Dahlin hade Gud redan så välsignat vår hushållning att fast varken jag eller min hustru hade något arv till understöd, vi likväl kunde köpa oss en egen gård i norra kvarteret på Stora Kyrkogatan No översatte jag och till trycket utgav Plennings Rudimenta Logeres på svenska d 4 september då jag av ett välsignat äktenskap väntade fägnad genom livsfrukt, hände mig den hjärtans sorg att min kära och älskansvärda hustru under ett svårt barna-fänge, där ingen förlossning kunde vinnas, genom döden ifrån mig skildes; då jag mistade en maka prydd med de bästa egenskaper, trogen i sitt äktenskap, förståndig i sin hushållning, en glad värdinna, manerlig i sällskap, behaglig för sina vänner, älskad av högre och lägre, trofast i döden. Hon begrovs d. 7 sept. med anständig heder i Västerås domkyrka och lades i Rådman Hülphers grav. Vid denna tiden skildes jag vid Cronobefallningsmans söner då Abraham sattes på fadrens contoir och Andreas reste till Upsala, sedan jag i detta huset varit ifrån 1740 d 20 nov och njutit faderlig omvårdnad. Detta år gav jag ut till trycket Bibliska språkboken på svenska efter Benzelii Renetitia Theologica d 19 januari skilde jag mig från min sal. hustrus arvingar och gav dem sin del, sedan jag njutit min giftorätt och undfångna testamente till godo. d. 24 Martii trädde jag i äktenskap med Jungfru Agnes Hülphers, Rådmansdotter i Västerås, då jag i närvaro av förnämt folk vigdes av Domprosten Doktor Jacob Svedelius d: 6 februari kl 9 förmiddagen välsignade Gud vårt äktenskap med en välskapad son, som d 7 d:o i dopet kallades Petrus. Faddrarne voro: Cronobefallningsman Abraham Törneros och i hans frånvaro Lectorn Mag. Dan. Hervegh. Comministern vid Domkyrkan Magister Olof Lindblom. Handelsmannen Abraham Hülphers, Abrahams son. Rådman Hülphers Fru Christina Westerdahl. Madame Maria Kullman, född Hülphers, ifrån Göteborg, och i hennes frånvaro Fru Hedvig Johanna Hervegh, född Unge. Jungfru Elisabeth Hülphers. För köldens skull döptes han hemma i huset av Lectorn Mag. Petrus Brunnmark kl 4 em. Samma dag och tid då sonen föddes, resolverades att jag skulle bli ordinarie Rector vid Trivialskolan, samt consistoriales. d: 24 Martii blev min hustu kyrkotagen. d: 24 maj sedan Rector Moäll, emot vissa betingade villkor, tagit avsked från sin syssla, fick jag av Biskopen och Consistorium fullmakt på rektors- ämbetet i sept. utgav jag till trycket högmässopred. på 14 sönd. p. Trinit. om Christi profetiska ämbete. d: 13 september intog jag det beskärda rummet ibland Consistoriales och d: 27 d:o avlade Consistorial-eden. d: 4 oktober gjorde jag med Ed och Inauguraloration inträde till ordinarie Rectoratet vid Trivialskolan d: 29 oktober kl: 11 förmiddagen föddes min dotter Anna Christina och döptes i Domkyrkan vid Bönestunden d: 30 d:o av Domprostens adjunkt Herr Pehr Schedvin. Faddrarne voro: Prosten och Prim. Theol. Lectorn Magister Axel Hellberg närvarande för min 4

5 svärfader Rådman Abraham Hülphers Moral & Histor Lectorn Mag. Petr. Brunnmark, närvarande för min svåger Handelsman Sven Kullman i Göteborg. Min svåger Daniel Hülphers. Doct. och Domprostens Svedelii Fru Anna Britta Lampa, Kongl. Hofpräd. Lindboms Fru, Christina Catharina Hülphers. Jungfru Anna Dorothea Hülphers. Åren 1757, 1758 och 1759 tog jag del i Bönedagsarbetets utgivande av trycket d: 27 juli som var VIIIde Sönd efter Trinitatis gjorde jag avskeds- predikan i Lundby, sedan jag där, jämte min skolsyssla, gjort biträde med predikande ifrån år 1753 anmodad därtill av Biskopen, vilken, såsom pastor, har att svara för någon del av predikningarna i denna församling i december månad blev jag anfallen av sjukdom, som var av en art av den så kallade Upsala feber, och viste sig genom en stark och mattande svettning; men blev genom Guds bistånd åter hulpen till hälsan. I denna samma månad lago bägge mina barn i kopporna. Anna Stina sjuknade. först, men blev inom 2 veckor alldeles frisk. Pehr lades sedan till sängs, hade svårare koppor än syster, låg länge sjuk, men började vederfås på tredje veckan. 2 dygn voro ögonlocken igensvullna på vardera. Men lovad vare Gud, de blevo bägge utan lyten d: 4 september kl 2 om morgonen föddes min son Abraham, och döptes samma dag i kyrkan vid aftonbönstunden av Comministern Pehr Schedvin. Vittnen vid dopet voro: Domprosten Doc. Jac. Svedelius. Interims CronoBefallningsman Abraham Törneros Abrahamsson. I hans ställe Mag. Sam. Terserus. Colleg. klass II Mitt syskonbarn, Danneman Petter Persson ifrån Tible i Skultuna socken Crono-Befallningsman Törneros Fru, Christina Malmstedt Jungfru Johanna Hülphers Min Syster Ingri d: 13 maj kl 5 om morgonen avsomnade min Moder i sitt 82 ålders år och begrovs med anständig heder d: 18 därpå följande i Västerås kyrkogård, sedan hon ifrån 1753 varit i mitt hus och jag därigenom haft tillfälle att tjäna och försörja henne i hennes ålderdom d: 8 januari blev jag tillika med adjunctus Gymnasii och vice Lectorn Mag. Johan Schedvin samt Comministern i Fahlun Mag. Martin Wretlind av Consistorium uppförd på förslag till Norbergs och Västanfors pastorat. d:13 februari som var FastlagssönA,agen gjorde jag provpredikan. d: 20 mars eller Femte söndagen i Fastan skedde valet, då Mag. Wretlind, som var måg åt förra pastorn, och i går tjent församlingen blev kallad och vald till efterträdare d: 6 januari kl 3 om morgonen föddes min son Daniel. Vittnen vid dopet voro: Rådman Abraham Hülphers Comministern vid Domkyrkan, Mag. Joh. Wulff Handelsmannen Petter Wahlsten Min svåger Lars Petter Hülphers Änke-Prostinna Strang, Fru Anna Chistina Elvia Lector Brunnmars Fru, Sara Brita Svedelia Isac Hülphers Änka, Barnmorskan Madame Johanna Billman Jungfru Hedvig Hülphers. Dopet skedde hemma för köldens skull den 8 januari kl 4 em. Vid detta tillfället var jag på Stjernsund hos Mag. Kraft under hemresan ifrån Mora och kom inte hem förrän dopet var förrättat. I slutet av oktober månad detta år hade min son Pehr mässlingen, men ganska. lindrigt. I början av november sjuknade min dotter Anna Stina av samma sjukdom, Hon blev hårdare tagen, ögonen svullnade igen och bröstet hårt angripet, men gick likväl lyckligtvis igenom. Vid samma tid hade 5

6 Abraham denna krämpa, men blev förr frisk än AnnaStina. Mitt i denna månad angrep även mässlingen den yngste sonen Daniel, som inom en veckas tid gick lyckligt igenom. Således hava alla 4 dessa barnen inom en månad utstått denna sjukdom Gudi lov! utan någon skada d:29 juli blev jag anmodad att antaga förmyndarskap för avlidne Comministerns Olof Cagnelii döttrar Catharina och Sara Maria Sedan min son Pehr alltifrån juni månad varit illa besvärad av stenpassion, och därunder brukat åtskilliga slags medicamenter, av okunnighet om sjukdomens art, blev man änteligen förvissad att en blåssten fastnat mitt i urethra, vilken av RegementsFältskären Jaerman blev utskuren d 19 november 1765, då han var till skapnad som en bränd kaffeböna och vog jämt 8 gran. Jämt 14 dagar efter utskärningen blev såret läkt, och gossen fick efter hand mer och mer styrka att på naturligt sätt utan svårighet både hålla och låta sitt vatten. Gudi vare lov! 1765 d: 23 november blev min hustru angripen av en sträng hosta, som bröt ut i blodupphostning, kolik och en svår gikt, varav hon lades till sängs. d: 16 december och blev så hårt ansatt att hon flera gånger hotades med döden, men började likväl vid slutet av januari månad 1766 att vederfås och blev i februari alldeles frisk Gudi vare lov! 1766 d: 21 mars födde min hustru en död gosse, som d 26 nedsattes i Gymnasii och Skolstatens grav d: 11 april kl 7 om aftonen föddes min dotter Agnes Maria, och döptes d: 13 i Domkyrkan vid bönstunden av Comministern Magist. Johan Wulff. Vittnen vid dopet voro Biskopen Doctor Lars Bentzelstierna. Prosten Mag. Andreas Carlbaum. Lectorn Mag. Eric Hartzell. ConRectorn Israel Höjer. Fru Biskopinnan Bentzelstierna. Direeteur Hülphers Fru. Boktryckaren Horns Fru. Jungfru Wilhelmina Hülphers. Detta år översatte jag på svenska och till trycket utgav Pontoppidans cateches in oktavo. d: 7 maj blev jag av Consistorium satt på förslaget till Pastor i Mora tillika med Prosten i Elfdalen Mag. H. Lindbom och Not.Consist. Mag. Jac. Christernin. Helga Tretaldighets Söndag höll jag där min provpredikan, men efter förslaget klandrades och Christeiernin stöttes ut av Regements Pastorn Holmqvist så blev valet uppskjutes Vid slutet av oktober månad sjuknade min dotter Agnes Maria, och blev så hårt tagen ätt föga hopp var om livet. Sjukdomen var förmodligen invärtes torsken. Då hon i början av december blev frisk, sjuknade hon på nytt och fick kopporna men gick Gudi lov! väl igenom. d: 30 december dödde min Svärmoder, Fru Christina Westdal d: 31 januari, som var Söndagen Septuagesima, skedde Kyrkoherdevalet i Mora, då flesta rösterna mig tillföllo. Men emedan Holmqvist hade utverkat sig Ständernas föreskrift, så gav Rådet honom fullmakt på Pastoratet. I maj månad blev jag antagen till föreståndare vid hospitalet i Västerås. d: 12 december sjuknade min son Abraham i kopporna, men Gudi lov! så lindrigt att han efter 8 dagar begynte dagligen mer och mer vederfås. Detta år översatte jag på svenska och till trycket utgav Pontoppidans avhandling om Verldenes Nyhet (svårtydd skrivning) d: 23 dec. just i de dagar då Abraham kunde lämna sängen, sjuknade Daniel i kopporna men Gudi lov! om Nyårsdagen begynte han bliva bättre och förkovrades var dag över all förmodan d: 3 januari samma dag på vilken Daniel gick frisk ur sängen, föll Agnes Maria i samma sjukdom, fick mycket 6

7 koppor, ögonen var igensvullna uti 9 dygn hon hölls vid sängen i 5 veckor men blev Gud ske lov! oskadd. Härav synes att de koppor hon hade vid slutet av 1767 icke voro av rätta slaget natten mellan d: 5 och 6 april kl: halv 12 föddes min son Johannes och döptes d: 6 i Domkyrkan vid aftonbönen av Comministern Herr Johan Remmer. Faddrar voro närvarande: Domprosten Herr Doctor Daniel Herwegh Lectorn Herr Magister Johan Schedvin Lectorn Herr Magister Pehr Elof Strang Rådman Abraham Hülphers Fr Anna Stina Kjellström Handelsman Daniel Hülphers Fru Stina Cajsa Ihrfors Jungfru Maria Eriana Hülphers. Frånvarande: Grosshandlaren i Göteborg Herr Nicolas Matsén Lectorn i Strängnäs Herr Magister Fredrik Åhrberg Kyrkoherden i Garpenberg Krafts Fru Cajsa Stina Bergström Jungfru Birgitta Hülphers. På denna dagen blev mig av Consistorio ombetrott att förestå Domprostesysslan i Västerås under den tid Domprosten Doctor Daniel Herwegh ibland Stiftets fullmäktige bevistade Riksdagen uti Norrköping d: 17 junii blev jag av Consistorio uppförd på förslag till Söderbärke Pastorat, tillika med Kvrkoherdarne Magiius Aspelind i Wika och Daniel Westling i Kila. Gud i sina nåde styre för oss och råde! d: 16 juli, som var åttonde, Sönd. p. Trinitatis, höll jag min provpredikan i Sörbärke. d: 20 augusti som trettonde Söndagen efter Trinitatis hölls Kyrkoherde-val i Sörbär.ke, då jag fick mest enhällig kallelse av församlingen. Gud förläne här till sin nådiga välsignelse! 1769 d: 12 sept. fick jag fullmakt på Söderbärkes Pastorat. Gud förläne sin nåd att redeligen förestå detta ämbetet! 1770 d: 12 maj blev jag av Biskopen Doctor Lars Betzelstierna befullmäktigad att vara prost i SörBärke. Att vi stiga upp till heder, Att vår lycka med oss står,att vi lära konst och seder, Att vår flit belöning får. Sådant och allt annat mer, Blott av HERRANS godhet sker, Som har allt i sina händer och allt till vårt bästa vänder. Sv.PsB N 268; v d: 26 november dog min Svärfader Rådman Abr. Hülphers. I detta år utgav jag till trycket 2ne högmässo predikningar, neml. på andra lördagen i Fastan: En sju resor beprövad och i alla proven rättsinnig och mycket kostelig befunnen tro. Palmsöndagen: En Christen, som prövar sig själv när han går till Herrans nattvard Detta år utgav jag genom trycket min Gramatica Ebrea. d: 22 febr. blev jag besvärad av rosen i ansiktet, vilken sjukdom jag igenom Guds hjälp efter 14 dagar övervann, men har sedan flere gånger därav varit besvärad. På andra lördagen efter Påska, som inföll d. 14 april, höll jag min avskedspredikan i Västerås domkyrka, vilken tillika med avskedstalet i Skolan blev genom trycket utgiven d: 19 april som var första böndagen tog jag avsked uti Lundby kyrka av församlingen. d: 25 april tog jag avsked från ungdomen i Skolan med ett tal om den sköna ungdomen i närvaro av Biskopen, Gymnasii och Skolstaten samt en samling av åtskilliga andra personer. d: 29 april reste jag från Västerås, där jag näst för avresan av några vänner till åminnelse en CaffeKanna av silver, samt lyckönskningsskrift av Boktryckaren Horn. Många vänner voro då hos mig till sista stunden, och utom västra tullen stod all ungdomen ifrån Skolan och Gymnasium uppställd på bägge sidor om vägen och tillönskade mig en lycklig resa, varefter jag med Hustru och barn åt middag på Lilla Gilltuna i Lundby Sn där kronobefallningsman Törneros hade tillrett måltid för oss. d: 1 maj kom jag till Wik och förtövade där till d: 2, då jag kl 12 middagen kom 7

8 fram till Prästgården. Christi Himmelsfärds dag gjorde jag mitt inträde i SörBärkes Kyrka och Pingstdagen i Malingsbo. d: 20 maj kl 2 om morgonen föddes min dotter Catharina Elisabeth och döptes d: 22 som var Fjärdedag Pingst i SörBärkes Kyrka av Comministern Nordvall. Vittnen vid dopet voro: JagtJunkaren Herr Baron Johan Axel Cedercreutz Fändriken Vid Westgötha Dals Regement Herr Baron Johan Henrik Posse. Hofjunkaren Herr Carl Gustav von Ehrenheim CronoBefallningsman Petr. Koersner. Frånvarande: Assesorn Cristopher Henrik Braad Änkefrun Sara Regina von Ehrenheim född Tersmeden Änkefruii El.isabeth Regina Kagg född von Ehrenheim. Fröken Beata Ulrirca v. Ehrenheim. Comministern Nordvalls Hustru Fru Stina Austrin. Frånvarande: Handelsmannens Lars Petter Hülphers Hustru Fru Sophia Elisabeth Wulff. År 1772 vid slutet av maj månad låg Agnes Maria i mässlingen, därnäst Johannes.i början av juni månad, och sist Catharina Elisabeth mitt i samma månad och gingo, Gudi lov, alla tre lyckligt igenom denna sjukdomen d: 9 augusti kl: 5 om morgonen föddes min dotter Inga Dorothea och döptes i Prostgården d 10 d. Vittnen voro: Comministern Herr Joh. Nordvall v.pastorn Hr Mag. Pehr Tillaus. Postmästaren i Wik Hr Er. Wretling. Insp. i Larsbo Herr Johan Björkner Fru Greta Lisa Ternsten i Lexiöbo Mad. Maria Elis. Hyckert i Wik Skolmästarens Nerenii Hustru Mad. Clara Stina Forsström Min Svägerska Jungfru Brita Hülphers ifrån Västerås. Alla närvarande. Detta år översatte jag andra delen av Menoza d: 26 febr. sjuknade Inga Dorotea i kopporna, men Gudi lov! Fick dem mycket lindriga, och blev frisk efter 14 dagar. Straxt därpå fastnade Anna Stina, Abraham och Daniel i svår rötfeber och sedan besvärades Agnes Maria, Cajsa Lisa och Inga Dorotea någon tid av kikhosta men blevo alla till hälsan återställda. Ära vare Gud i Höjden! 1773 d: 2 oktober kl: 10 förmiddagen föddes min som Gustav och döptes i Kyrkan d 3 därpå följande av Comministern NordwallVittnen vid dopet voro: Prosten i NorrBärka, Herr-Magister Tobias Björk, Directeuren Wälborne Herr Gustav Reinhold Bergensköld, Inspektorn Hr Joh. Hyckert i Wik, Bergsrådinnan Wälborna Fru Hedvig Bergensköld, Factorn Grooths Fru Ulrica Norberg i Wik. Frånvarande: Handelsm. And. Pet. Irfors i Västerås, Handelsm, Dahls Hustru Stina Kullman i Göteborg d: 7 november höll Biskopen H. H. Doctor Lars Benzelstierna Generalvisitation i SöderBärke, vid vilket tillfälle jag blev introducerad till det KyrkoHerdeÄmbete, som jag tillträdde d 1 maj Gud låte mig vara en trogen tjänare i Han Hus och dyrt köpta Församling. Vid denna introduktion voro följande Präster närvarande, nämligen Prosten i NorrBärke Magistern Tobias Björk, Prosten i Norberg Magister Uno Brander, Hist & Mor Lectorn i Västerås Magister Nils Wallvik, Kyrkoherden i Skinnskatteberg Magister Lars Kraft. Dessa 4 voro assistenter. BruksPredikanten i Malingsbo Magister Andr. Nordfors och Pedagog i SörBärke Dr Stephan Nerenius in albis Notarius Gymnasiii och Amanuensis Consistorii Dn Joh. E. Brandberg. Comministern i NorrBärke Dn Petr. Gissler, Comministern i SöderBärke Dn Johan Nordviall och vice Pastorn i Dingtuna Magister Petrus Tillaus. Biskopens tal vid altaret hade 2 Cor 2 v 16 till text. Gud låt mig alltid vara duglig i HERRANS tjänst! 8

9 1774 d: 30 oktober kl halv 5 om morgonen föddes min dotter Johanna Sophia och döptes samma dag i Kyrkan av Comministern Nordvall, då följande voro därvid vittnen: Brukspatron på Larsbo Bruk, Wälborne Herr Jacob Niclas Tersmeden och Fröken Ulrica Beata Bergensköld ifrån Wanbo. Factorn Hr Johan Groth och Fru Ulrica Norberg i Wik, samt Inspectorn Hr Carl Åmark och Fru Sara Helena Norberg vid Billsjön d: 13 september predikade jag första dagen på Prästmötet i Västerås över Psalm 51 v 12 vilken predikan blev tryckt och samma dag eftermiddagen, såsom vice Praeses, höll Fxamen Synodale över artikeln De Renovatione d 7 oktober Lät jag begrava min äldsta syster som dog av vattusot d. 26 september sedan hon i 3 år varit hos mig uti SörBärke. Jag allena överlevde alla mina syskon översatte jag Tulles Bibel-I-ys på svenska och tillökade denna Boken som 1777 blev tryckt i Västerås med många anmärkningar d: 10 april reste min son Abraham första gången till Göteborg att bliva sjöman. Gud välsigne och bevare honom! Detta året -1 april översatte jag Cramerns Bibel-Licht ifrån tyskan. Även översatte jag samma Auktors Betraktelse om Edgång, vilken vart tryckt tillhopa med min BergsTingsPredikan om Svordom och Edgång i gemen, men i synnerhet vid Domstolar. I lika måtto öfversatte jag Joh. Ludvigs Evagelia med Episteln durch Fragen Zergeliederat d: 30 september blev min son Johannes intagen i Västerås Skola och fick rum på första året i sekunda d: 26 febr. reste min son Daniel första gången till Uppsala och blev student d 2 mars. d 25 mars gjorde jag LikPredikan och Personalier över Prosten i NorrBärke Mag Tobias Björk och jordfäste honom. d: 2 april fick jag med posten fullmakt av Biskopen Doctor Lars Benzelstierna dat d: 27 mars att vara ContractsProst över Söder och NorrBärkes, Grangärdet och Floda Församlingar d: 21 april kl 4 eftermiddagen föddes min son Carl Fredrik, och döptes hemma i Prästgården d. 23 därpå följande av Comministern Herr Johan Nordvall. Faddrar voro följande: BruksPatron Herr Carl Fredrik Hilleström i Wanbo och hans Fru Anna Stina Imaraea. Skolmästaren Herr Lars Söderström och hans Hustru Mad. Anna Gustrin. Studiosus Eric Biörk och Jungfru Anna Stina Nordvall d: 7 september blev mig ifrån Upsala berättat att ett der inrättat sällskap, som kallat sig Societas Theologico Homiletica, antagit mig ibland sina ledamöter för att utarbeta och översända Predikningar och andra gudeliga tal till församlingens uppbyggelse inrättade jag Dilsehmans Syntaxis Efter reglornas ordning i Cellarii grammatica och lämnade detta till boktryckeriet anmodad av Directeuren Horn i Västerås. 9

10 Tacckssägeellssee öffveerr Peettrruss Arrosseeniiuss aff Passttorr Norrdfforrssss Kunde all verlden härmed upplösa det gamla förbundet, kunde rikedom, silfver och guld vinna den yttersta fienden, kunde mandom och styrka afskräcka förskräckelsens konung, så vore antingen all verlden oanfäktad, eller åtmin- stone den som besitter mest af denna verldenes håfvor, så vore antingen hela menniskoslältet fritt eller åtminstone de starkaste, de manligaste ibland menniskors barn. Om Gudaktighet och dygd kunde frälsa döden; om fromma menniskors bön och önskan kunde här göra något till saken, så måtte dock de bästa menniskor vare fria, fastän icke de fleste, så måtte dock de gode längre få lefva bland oss, och allt folket med sin förbön kunna fria en älskad Jonathan, att han icke dö måste. Men att hvarken himmel eller jord mägtar häfva det som en gång förelagt är; att hvarken rikedom eller styrka, hvarken gerning eller komst hjelper emot grafven, om det än vore Konungens son, så skall han dö; det visar oss den djupa dödsdalen, full med dödas ben. De vises, de rikes, de starkes, de härligas lustiga trän, som allesammans farit ner under jorden. Att nit och verksamhet, drift och arbetsamhet för Guds ära icke heller göra mera till saken derom hafva vi en den smertefullaste erinran då den Allrådande Försynen, efter sitt Gudomliga råd, nästlidne Midsommarsdag, senast om aftonen vid midnattts- tid, efter en svår och plågsam sjukdom, genom en stilla och salig död behagat hädankalla denna christliga församlings vidtberömte och högtälskade Prost och Kyrkoherde, den Högärevördige och Höglärde Herren, Herr Magister Petrus Arosenius i en ålder af 64 år, 9 månader och 3 dagar, sedan han varit denna Församlings nitiske lärare i 12 år. Outgrundeliga Försyn! vi känna icke dina höga regeringslagar, men vi häpna oftast för deras värkan. Ehuru vi icke utan en oförlitelig otacksamhet skulle kunna underlåta att beklaga en smärtande förlust af en så älskansvärd, nitisk och verksam herde, hvilkens åminnelse i denna christliga församling, intill efterkommande bör lefva i välsignelse, så är det likväl vår skyldighet att med vördnad och undergifvenhet upptaga och erkänna denna din faderliga skickelse och hembära din godhet en ödmjuk tacksägelse, som mildeligen behagat förläna Salige Herr Prosten ifrån tiden vedermöda en nådefull förlossning. Vår innerligaste bön och önskan blifver härjämte, att Barmhertighetens Fader och all Hugsvalelses Gud värdigas i rikaste mått utgjuta sin milda nådes och hugsvalelses kraft hos Salige Herr Prostens högt bedröfvade Änkefru, samt i djupaste sorg stadde många k. Barn och anhöriga. Han inneslute dem i sin Faderliga hägn och försvar och styrke dem med tålamod, att barnsligen undergifva sig hans Gudomliga välbehag, tills dess de uti den sälla oförgängligheten återfinne hvad förgängligheten dem beröfvat! 10

11 Förrbön hålllleen Södeerrbeerrkeess kyrrka d.. 24::lljjunii 1783 fförr prrosstteen Peettrruss Arrosseeniiuss.. Dikterad af honom sjelf för hans äldste son. Såsom Guds Församling fällde en hjertlig förbön för Apostelen Petrus, när.han var kastad i fängelse, och det var så långt kommet att han dagen efter skulle dö, sände Gud en Ängel, som förde honom ut och lemnade honom i Församlingens sällskap, hvarefter han sedan i många år tjente Guds Församling med stor välsignelse; alltså begäres ock nu Guds Församlings innerliga och trogna förbön till Gud för denna Församlingens Prost och Kyrkoherde, som hårdeligen blivit angrepen af en mycket svår och plågsam sjukdom; det ville den nådige Guden, efter sitt anvisa råd, lindra hans plågor, och om möjeligt är, hjelpa honom till sin helsa igen, hans Fru och barn till hjelp och hugnad i tiden, samt denna Församlingen till Gudelig tjenst och uppbyggelse härefter i flera år. 11

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000

2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000 2000 Ann-Sofie Ohlander och Utvecklingsrådet för det statliga sektorn Layout & Illustrationer: Pinor Art Illustration Tryck: Printab, 2000 ISBN: 91-973538-3-3 Staten var en man? Om kvinnor och män i statens

Läs mer

Pingströrelsen förr och nu

Pingströrelsen förr och nu Pingströrelsen förr och nu Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning Nr 10 Torsten Bergsten Pingströrelsen förr och nu Valda publikationer 1947 2002 med anknytning till Pingströrelsens

Läs mer

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP

Del 1. Kasualhandlingar och andakter BARNDOP Del 1 Kasualhandlingar och andakter BARNDOP 11 1 Dop BARNDOP 13 A. Barndop Kyrkans medlemmar skall befordra sina barn till dopet utan onödigt dröjsmål (KO 2:15,1). Då man avgör om ett barn kan döpas skall

Läs mer

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min 1 Karolina Harnesks berättelse. Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min mormors. Om jag kunde vara 2 eller 2½år var det

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

UPPBYGGELSE OCH TRÖST

UPPBYGGELSE OCH TRÖST UPPBYGGELSE OCH TRÖST Men den som profeterar, han talar för människor, dem till uppbyggelse och förmaning och tröst. (1 Kor. 14:3) Enkel katekes från den Ortodoxa Kyrkans erfarenhet UTGIVNING VAR TREDJE

Läs mer

Vägledning. för de unga

Vägledning. för de unga Vägledning för de unga Budskap till ungdomar från första presidentskapet VÅRA KÄRA UNGA MÄN OCH KVINNOR, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina

Läs mer

~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/"

~IO~~W~ 'TIDNINGEN! 5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/ ~h 1. ÅRG. 26. JANUARI 1921. PREN.-PRIS 2: 50. JtX m l,'i l/" ~rt PÅ 4 EBENUER ~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA REDAKTION: ERIK FOLKE, NATH. HÖGMAN. ~off n}lff år!»

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! En tulltjänsteman? på post i Marstrand. Foto Carl Curman 1862 Ett foto från Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Läs mer på sidorna 6-9 om olika bildarkiv. Ordföranden har ordet! Nr 2-2009 Tack till

Läs mer

Övergången av Düna Realistiska stridsförberedelser

Övergången av Düna Realistiska stridsförberedelser Slaget vid Narva Den 1 oktober 1700 avseglade kungen från Karlskrona till Pernau i norra delen av Rigaviken. Han var fast besluten att först vända sig mot ryssarna och söka befria Narva, den starkt befästa

Läs mer

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD?

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? lunds domkyrkoförsamling 1/2013 www.lundsdomkyrka.se facebook, twitter, instagram/lundsdomkyrka finn MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? JOHANNESPASSION utan filter INGET TVÅNG för

Läs mer

Den ende och hans egendom

Den ende och hans egendom Den ende och hans egendom Max Stirner 1910 (första tyska utgåvan 1844) 2 Innehåll Förord 7 Jag har byggt min sak på intet 11 Första delen: Människan 13 I. Ett människoliv 15 II. Den gamla och den nya tidens

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Ordföranden har ordet Sommaren närmar sig med stormsteg och därmed också vårt nästa släktmöte. I december samlades styrelsen hos mig för planering av verksamheten under

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Selma Lagerlöf 24 januari 2011 i DEN KRISTNA DAGVISAN Den signade dag, som vi nu här se av himmelen till oss nedkomma, han blive oss säll, han låte sig te

Läs mer

Missionären. Adventkyrkan i

Missionären. Adventkyrkan i N R 6 J U N I 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland ADRA Global village stor succé Människors olika levnadsvillkor världen över speglades i en stor utställning

Läs mer

Vi skriver i Upplands-Bro

Vi skriver i Upplands-Bro Att bläddra och söka i dokumentet Hur förflyttar du dig i detta dokument? - Det innehåller många hundra sidor Du kan söka efter artiklar av viss författare och artiklar inom visst geografiskt område? Detta

Läs mer

på linnés tid dryckesmönstret

på linnés tid dryckesmönstret dryckesmönstret på linnés tid En skiss av det svenska dryckesmönstret på Linnés tid måste börja med vattnet. Vattnet är en av förutsättningarna för liv och hälsa och samtidigt basen i hela vår dryckeskultur.

Läs mer

Börja släktforska med ArkivDigital

Börja släktforska med ArkivDigital Börja släktforska med ArkivDigital ArkivDigital fungerar ungefär som en resebyrå. Vi ordnar allt sådant som behövs för en bekväm resa. Men med oss reser du i tiden, inte i rummet. Färden går till din

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an. Elin Aspberg

Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an. Elin Aspberg Vad går an för vem? En retorisk fallstudie av två av följdskrifterna till Det går an Elin Aspberg Ämne: Litteraturvetenskap Nivå: C Poäng: 15 hp Ventilerad: VT 2014 Handledare: Marie-Christine Skuncke

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Kata DALSTRÖMS liv, öden och äventyr i kampen mot herremakten

Kata DALSTRÖMS liv, öden och äventyr i kampen mot herremakten Fredrik Ström Kata DALSTRÖMS liv, öden och äventyr i kampen mot herremakten Utgiven 1930 [av F Ström finns även: Ryska revolutionens historia i sammandrag. ] Innehåll Barndomsdagar och ungdomsår... 2 1.

Läs mer

Var och när föddes Christopher Polhem?

Var och när föddes Christopher Polhem? Var och när föddes Christopher Polhem? Av Michael Lindgren (Detta vetenskapliga kåseri publicerades första gången i Gotlands Allehanda den 23 december 1993.) En liknande rubrik kunde ni gotlänningar läsa

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer