Berndtsson, Bo ( 8 via telefon) Celander, Malin Hilmersson, Göran Lagerqvist, Bosse Omstedt, Anders Oxelman, Bengt Wulff, Angela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Berndtsson, Bo ( 8 via telefon) Celander, Malin Hilmersson, Göran Lagerqvist, Bosse Omstedt, Anders Oxelman, Bengt Wulff, Angela"

Transkript

1 PROTOKOLL nr 8 Sammanträdesdatum Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsnämnden Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David Hohmann, Stefan Rådbo, Marie Berndtsson, Bo ( 8 via telefon) Celander, Malin Hilmersson, Göran Lagerqvist, Bosse Omstedt, Anders Oxelman, Bengt Wulff, Angela Företrädare för de studerande Bränfeldt, Mathilda Ekstrand, Anders Nordin, Lina Olsson, Johanna dekanus, ordförande prodekanus vicedekanus Övriga: Företrädare för personalorganisationerna Fredriksson, Rune (ej 10.2) Saco Samanni, Marcus OFR-S Inbjuden Jonson, Mats (del av 4), ledamot forskningsberedningen Från fakultetskansliet Strandevall, Marie ( 8) Thor, Ann-Christin utbildningsledare fakultetsdirektör Vid protokollet: Tallgren, Henrik fakultetssekreterare

2 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsnämnden Ärende Beslut/åtgärd 1 Protokolljustering Anmäls att protokoll från fakultetsnämndens sammanträde föreligger i justerat skick. Utseende av justeringspersoner samt tid och plats för protokolljustering. Närvaro- och yttranderätt. Fakultetsnämnden beslutar utse Mathilda Bränfeldt och Angela Wulff att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker tisdag 1 november kl på fakultetssekreterarens tjänsterum. Fakultetsnämnden beslutar ge Marie Strandevall närvaro- och yttranderätt under 8 vid dagens sammanträde. 2 Dagordning Fakultetsnämnden beslutar att som övriga ärenden behandla de i 10 redovisade ärendena. Därefter fastställs dagordningen. Under mötet beslutas att behandla 10.1 direkt efter Dekanusåtgärder Inga åtgärder sedan förra mötet. Protokoll från ledningsgruppen, se intranätet: nisation/protokollledning/ 4 Meddelanden Ärendelista hösten Skriftliga rapporter från fakultetsnämndens beredningar. Mats Jonson bjöds in för att på forskningsberedningens vägnar svara på fakultetsnämndens frågor. 2

3 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsnämnden Ärende Beslut/åtgärd Vicedekanus meddelar att hon tillsammans med fakultetsdirektören och två prefekter deltagit i möte med GUS student- och doktorandombud med anledning av aggressiva mail från en anställd och en student på de två institutionerna, mail som på ett tvivelaktigt sätt återger uttalande av en studentrepresentant på fakultetsnämndens sammanträde , och på ett sätt att tilltala och att tala om studentrepresentanten som är oacceptabelt. 5 Ärenden från föregående sammanträde 5.1 E-postlista för fakultetsnämnden Fakultetsnämnden är nu upplagd i GUL-plattformen, där det även finns möjlighet att skicka e-post till ledamöterna. 5.2 Kontakt med forskningsberedningen Mats Jonson hade bjudits in till 4 för att besvara frågor från fakultetsnämnden. 5.3 Direktkontakt med beredningarna kontakt/rapportering från beredningsgrupperna Se 5.2 och rapporterna under Former för återrapportering från ledningen Avrapportering ska återkommande läggas ut i GUL och finnas med vid kommande sammanträden. Material som presenteras vid nämndens sammanträden ska läggas ut i GUL. 3

4 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsnämnden Ärende Beslut/åtgärd 5.5 Lista på uppdrag till dekanus Avrapportering ska återkommande läggas ut i GUL och finnas med vid kommande sammanträden. 5.6 Avrapportering från dekanus Avrapportering ska återkommande läggas ut i GUL och finnas med vid kommande sammanträden. 5.7 Utredning av Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Styrgruppens mandat har gått ut och ska ersättas av ett Advisory Board i enlighet med tilläggsavtal mellan GU och KVA. Avtalet är undertecknat och läggs ut i GUL. Frågan om en utredning bör först tas upp med det nya Advisory Board. 5.8 Återrapportering om omorganisationen Dekanus rapporterar om nuvarande läge. 6 Läraranställningar Föredragningar av dekanus. 6.1 PERM 2011/ 287 Inrättande av professur i experimentell atom- och molekylfysik Förslag från Institutionen för fysik. Ärendet har förhandlats enligt MBL 11. Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att inrätta en professur i experimentell atom- och molekylfysik. 4

5 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsnämnden Ärende Beslut/åtgärd 6.2 PERM 2011/ PERM 2011/ PERM 2011/ 290 Inrättande av lektorat i kulturvård med inriktning mot slöjd och kulturhantverk Förslag från Institutionen för kulturvård. Ärendet har förhandlats enligt MBL 11. Inrättande av två lektorat i matematik Förslag från Institutionen för matematiska vetenskaper. Ärendet har förhandlats enligt MBL 11. Inrättande av lektorat i matematisk statistik Förslag från Institutionen för matematiska vetenskaper. Ärendet har förhandlats enligt MBL 11. Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att inrätta ett lektorat i kulturvård med inriktning mot slöjd och kulturhantverk. Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att inrätta två lektorat i matematik. Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslaget att inrätta ett lektorat i matematisk statistik. 7 C 2011/ 13 Fakultetens forskningspriser 2012 Förslag från ledningen. Fakultetsnämnden föreslår att varje institution får nominera en man och en kvinna vardera till doktorandpriset. Föredragning av prodekanus. Fakultetsnämnden beslutar utlysa forskningspriser 2012 i enlighet med förslaget. 8 V 2011/ 191 Budget 2012 Föredragningar av dekanus, vicedekanus och fakultetsdirektören. 5

6 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsnämnden Ärende Beslut/åtgärd 8.1 PM och dispositionsplan Inför mötet hade Bengt Oxelman via e- post översänt ett motförslag till ledningens förslag om ram för fakultetsgemensamma avsättningar. Omröstning begärs mellan ledningens förslag och Oxelmans förslag. Vid omröstning får de båda förslagen sju röster vardera. Förvaltningslagen (1986:223), 18, säger att Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ordföranden röstade på ledningens förslag, vilket därmed vann. Fakultetsnämnden beslutar att fastställa dispositionsplanen, bilaga 1 att fastställa en ram om tkr för fakultetsgemensamma avsättningar, bilaga 2. Bo Berndtsson begär att få göra en protokollsanteckning, bilaga 3. Mot beslutet att fastställa en ram om tkr för fakultetsgemensamma avsättningar reserverar sig Malin Celander, Anders Ekstrand, Göran Hilmersson, Bengt Oxelman och Angela Wulff, bilaga Fördelning av medel till utbildning på grund- och avancerad nivå I förslag till fördelning av medel till program och fristående kurser ingår ej fördelning till institution. Fakultetsnämnden beslutar att fastställa prislappar enligt bilaga 5 att fördela medel till program och fristående kurser enligt bilaga 6 och 7 att fördela 185 hst/139 hpr med prislapp 0, totalt tkr, till kurser med grundläggande behörighet, i enlighet med institutionernas planerade verksamhet 2012 att uppdra åt dekanus att fördela medel till institutionerna, efter förslag från programkommittéerna och efter samråd med studentrepresentanter i enlighet med de av fakultetsnämnden fastställda prislapparna att institutionstilldelningen avseende utbildning på grund- och avancerad nivå i kronor till respektive institution inte får minska/öka med mer än 10 procent jämfört med

7 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsnämnden Ärende Beslut/åtgärd 8.3 Fördelning av medel till forskning och utbildning på forskar nivå Fakultetsnämnden beslutar att fastställa budgetramar till institutionerna avseende forskning och utbildning på forskarnivå enligt bilaga 8. 9 Utbildning på avancerad nivå Föredragningar av vicedekanus. 9.1 G 2011/ G 2011/ 250 Utbildningsplan för Genomik och systembiologi, masterprogram 120 hp Utbildningsplan för Biodiversitet och systematik, masterprogram 120 hp Fakultetsnämnden beslutar fastställa den föreslagna utbildningsplanen. Fakultetsnämnden beslutar fastställa den föreslagna utbildningsplanen. 10 Övriga frågor 10.1 A / A /09 Uppdrag till dekanus Förslag från Bengt Oxelman. Sammanträde våren 2012 Fakultetsnämnden ger dekanus i uppdrag att i samråd med nuvarande prefekterna för CMB, kemi, IVM, zoologi och ME och de tillträdande prefekterna reda ut oklarheter som gäller kontering, overhead, tjänstgöringsplaner och pågående verksamhet. Informationen ska lämnas ut till alla verksamma på institutionerna senast vid oktober månads utgång. Fakultetsnämnden beslutar att vårens första sammanträde hålls , kl

8 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsnämnden Ärende Beslut/åtgärd Vid protokollet Henrik Tallgren Justeras David Turner Mathilda Bränfeldt Angela Wulff 8

9 Dispositionsplan budgetåret 2012 Bilaga 1 Fördelning av anslag bå 2012 (tkr) Anslag Grund Fo/Fou Externt Totalt Grund Fo/Fou Externt Totalt Anslagsmedel grund+fak Utfasning - nya prislappar från styrelsen Infasning Konservatorstbildningen (45 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012) Dacapo (100 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012) Universeum GU-medel till styrkeområden - Kulturarv (Rektor ) Strategiska forskningsområden - Naturresurser (Rektor )*) Strategiska forskningsområden - Klimatmodellering (Rektor )*) Strategiska forskningsområden - Neurovetenskap (Rektor )*) Medfinansiering från rektor, Linnéstödet Lokalavgifter (prel budget) Summa "anslag" *) Medel från LU

10 Anslagsfördelning Grund Fo/FoU Externt Totalt Grund Fo/FoU Externt Totalt Takbelopp till institutionerna inom grundutbildn. (ingår vissa medel till SLC 2012) Konservatorsutbildning Dacapo Basanslag 7,5% Infasning nya institutioner Historiskt anslag 48,7 % varav 2/3 baseras på tv personal tv anställda docentkompetenta lektorer och professorer Prestationer inom forskning/forskarutbildning 21,2 % (41 700) Bibliometri (33,3 %) Externa bidrag (55,6 %) Doktorsexamina (11,1 %) Strategiska satsningar 22,5 % (43 200) Plattformar Stöd till individuella forskare (not 3) Forskarassistenter Strategiska satsningar (not 1) Utjämning Utrymme för nya satsningar Medfinansiering till större forskningsprojekt (Linné) GU-medel till styrkeområden Strategiska forskningsområden Infrastruktur och centra (not 2) Sven Lovén centrum för marina vetenskaper NMR-centrum Herbariet Nordens ark Infrastruktur (Swegene, GAC) Andra avsättningar från statsanslaget: Temaområden (Medel som frigörs från forskarskolan) Doktorander (beslutade 2010/ st+10 st x 450 tkr) Dekanus disposition Rekryteringsåtgärder Repatrieringsbidrag dekaner ( ) Universeum Uppdrag doktorander Lokaler Till andra fakulteter Summa fördelade medel

11 Noter till dispositionsplan bu Strategiska satsningar Inst Grund Forskning Geologi/naturresurser (professor) Geo (5 år fr 2009) Läkemedelskemi (lektor) CMB/Kemi (5 år fr 2009) Hantverksvetenskap (forskning forskarutb) Kulturv (5 år fr 2009) Växtmolekylärbiologi (lektor) Bio (5 år fr 2008) 800 RED10 (professor) Fysik (5 år fr 2011) Finansmatematik MV 750 Utveckling av grundutbildningen Infrastruktur Inst Grund Forsk Sven Lovén Centrum för Marina Vetenskaper SLC NMR-centrum NMR Herbariet Bio Nordens ark 200 Vattenbrukscentrum Väst Bio 300 GAC, Göteborgs atmosfärsvetenskapliga centrum CMB/Kemi 350 Bioimaging, T Nyström CMB/Kemi 350 Bioimaging, M Goksör Fysik 800 Membranproteiner, R Neutze CMB/Kemi 800 Investeringsstöd Membranproteiner CMB/Kemi Stöd till individuella forskare Inst Wallenberg Scholars, T Nyström CMB/Kemi (5 år fr 2010) Göran Gustavssons pris, B Mehlig Fysik (3 år fr 2010) 500 Ofördelat

12 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 2 Finansiering av stödverksamheter 2012 (Belopp i tkr) Kostnader kopplade till fakultets- och universitetsgemensamma stödverksamheter Fakultetsgemensamma stödverksamheter 2012 Grund 2012 Fo/Fou Institutionsövergripande utbildningssamordning Information Lärarförslagsnämnder Uppdrag för fakulteten Fakultetsledning Fakultetskansli (inkl studentcentrum) Avskrivningar fakultetsgem anläggningar Summa fakultetsgemensamma verksamheter Universitetsgemensamma verksamheter Universitetsgemensamma kostnader UB, Universitetsbiblioteket (inkl Chalmers) Summa universitetsgemensamma verksamheter Totalt universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Infrastrukturavgifter (IT),debiteras telefo xkonto studkonto och heltidsekvivalenter. Debiteras som kärnverks till resp institution/motsv

13 Bilaga 3 Jag ansluter mig till reservationstexten av Bengt Oxelman m fl. [bilaga 4]. Anledningen till att jag begärde en protokollsanteckning i stället för en reservation är ett missförstånd från min sida. Jag vill passa på att understryka att fakultetsledningens agerande i denna fråga är oacceptabelt och oärligt. Studentcentrum inrättades av dekanus utan nämndens hörande, med motiveringen att det var fråga om en ren personalfråga utan konsekvenser för budgeten. Detta har nu visat sig helt felaktigt. I detta sammanhang är det värt att påpeka att frågan om inrättande av studentcentrum ändrades från beslutsärende till informationspunkt under sittande möte, då dekanus såg att nämnden inte delade hans uppfattning. Detta har nu alltså lett till en kraftig ökning av kostnaderna för 'fakultetsgemensam stödverksamhet'. Om ett sådant agerande tillåts även i andra frågor blir det i praktiken omöjligt för nämnden att ta sitt ansvar för budgeten. Bo Berndtsson MV, Chalmers, Göteborgs universitet

14 Bilaga 4 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden uppmanade vid mötet Göteborgs universitet att få ned de universitetsgemensamma kostnaderna till 2006 års nivå, då den 58%-iga ökningen av dessa kostnader sedan dess inte står i paritet med tilldelningen av medel till institutionsverksamheten (motsvarande förändring av fakultetsanslaget under perioden är 11%). Vid fakultetsnämndens möte beslutades att fastställa en budgetram om tkr för de fakultetsgemensamma stödverksamheterna. Detta är en ökning med ca 2,5 Mkr sedan 2011, och 8 Mkr sedan Vi anser att detta är ett oansvarigt hanterande av de medel som finns till förfogande, som riskerar att få kraftigt negativa konsekvenser för kärnverksamheten. Det finns inget försvar för att låta de fakultetsgemensamma kostnaderna öka i tider där budgetutrymmet minskar totalt. Av underlaget till budgetbeslutet framgår att den huvudsakliga anledningen till de ökade kostnader 2012 är "samlad studentservice". Detta har inrättats genom dekanbeslut, och på direkta frågor har nämndens ledamöter blivit upplysta att centrets existens inte är en nämndfråga, och att centrets tillblivande inte skall påverka budgeten totalt. Konsekvenserna av de ökade kostnaderna på fakultetsnivå blir dels att institutionernas möjlighet att behålla den lokala ämnesstudievägledningen kraftigt försämras då kostanden för central studievägledning tillåts öka kraftigt. Dessutom finns en uppenbar risk att redan minskade medel för kärnverksamheten i form av lärarledd undervisning kommer att minska. Som vi ser det påverkar detta studenternas situation kraftigt negativt. Frånvaro av formell studievägledning vid institutionerna riskerar att öka arbetsbelastningen på redan hårt ansatta lärare, eftersom studenternas behov lokalt av vägledning inte kan tillgodoses på annat sätt. Vi upplever att det bland institutionsledningar, lärare och studenter finns ett starkt motstånd mot inrättandet av studentcentrum på det som fakultetsledningen genomdrivit det. Vi anser att fakultetsgemensamma kostnader måste gå i takt med tilldelningen till kärnverksamheten, dvs minskningar och ökningar av anslagen från universitetet måste vara proportionellt lika. Fakulteten bör därför sträva efter att uppnå en nivå kostnaden för fakultetsgemensamma stödverksamheter som står i paritet till budgeten för Om institutionerna finner att den utbyggnad av verksamheten som skett på senare år är värdefull, skall den finansieras ur institutionsbudgetarna. På så sätt kan institutionerna själva styra över utvecklingen av dessa funktioner, vilket förutses ha en positiv inverkan på utvecklingen av verksamheten i linje med de strategimål som fakulteten satt upp.

15 Bilaga 5 Prislapp HST HPR Nivå Nivå Nivå Nivå

16 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ Bilaga 6 KANDIDATPROGRAM # HST # HPR Prislapp Prestationsgrad SummaHST SummaHPR Summa tkr Bebyggelseantikvariskt program , Landskapsvårdens hantverk , Matematikprogrammet, kandidat , Högskolans basår, Naturvetenskaplig , Ledarskap i slöjd och kulturhantverk , Naturvårdsbiologi/Ranger, kandidatprogram , Marina vetenskaper, kandidatprogram , Datorstödd fysikalisk mätteknik , Fysik, kandidatprogram , Sjukhusfysikerprogrammet , Biologi, kandidatprogram , Farmaci/Receptarieprogram, kandidatprogram , Geografi, kandidatprogram , Kandidatprogram i Geovetenskap , Kemi, kandidatprogram , Läkemedelskemi, kandidatprogram , Molekylärbiologi, kandidatprogram , Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap , INFASNINGSMEDEL , SUMMA

17 NIVÅ Bilaga 7 MASTERPROGRAM # HST # HPR Prislapp Prestationsgrad SummaHST SummaHPR Summa tkr Masterprogram i kulturvård , Matematiska vetenskaper, masterprogram , Complex Adaptive Systems, Master Program , Physics, Master Program , Physics of Materials and Biological Systems, Master Pr , Atmospheric Science, Master Program , Biologi, Masterprogram , Fysisk oceanografi, masterprogram , Geovetenskap, Masterprogram , Organisk kemi och läkemedelskemi, masterprogram , Kemi, masterprogram , Marina vetenskaper, masterprogram , Molekylärbiologi, masterprogram , Miljö- och hälsoskydd, masterprogram , Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, maste , Systembiologi, masterprogram , Ecotoxicology, Master Program , Geografi, Masterprogram , SUMMA

18 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 8 Fakultetsanslagets fördelning till institutionerna (Tkr) BUDGET 2012 Modell enligt samma %-fördelning av indikatorerna som 2011 Tilldelning enligt modell budget 2012 Huvudförslag tilldelning budget 2012 Institution Infasning Basanslag Historik Lärare Disputationer Externa medel Bibliometri endast GU Strategiska satsningar Jämförelse budget 2011 Utjämning Bio CMB och Kemi Fysik Geovetenskaper Kulturvård Matematik Strat satsningar Ofördelat Totalt ,55% 16,32% 32,69% 2,35% 11,87% 7,11% 22,11% 100,00% ,55% 16,32% 32,68% 2,35% 11,87% 7,11% 22,11% 100,00% ,50% 32,50% 16,30% 2,40% 11,77% 7,03% 22,50% 100,00% HUVUDFÖRSLAG BUDGET 2012 Institution Utjämning Tilldelning budget 2012 Bio CMB och Kemi Fysik Geovetenskaper Kulturvård Matematik Strat satsningar Ofördelat Totalt

Infasning Konservatorstbildningen (45 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012)

Infasning Konservatorstbildningen (45 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012) Dispositionsplan budgetåret 2012 Bilaga 1 Fördelning av anslag bå 2012 (tkr) Anslag 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Grund Fo/Fou Externt Totalt Grund Fo/Fou Externt Totalt Anslagsmedel grund+fak

Läs mer

Berndtsson, Bo (t.o.m. 6.1) Celander, Malin Hilmersson, Göran Lagerqvist, Bosse Omstedt, Anders Oxelman, Bengt Wulff, Angela

Berndtsson, Bo (t.o.m. 6.1) Celander, Malin Hilmersson, Göran Lagerqvist, Bosse Omstedt, Anders Oxelman, Bengt Wulff, Angela PROTOKOLL nr 5 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Berndtsson, Bo (t.o.m. 6.1) Celander, Malin Hilmersson, Göran Lagerqvist, Bosse

Läs mer

Hohmann, Stefan prodekanus

Hohmann, Stefan prodekanus PROTOKOLL nr 6 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Hohmann, Stefan prodekanus Rådbo, Marie vicedekanus Berndtsson, Bo Celander, Malin (via Skype fr.o.m.

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Hohmann, Stefan prodekanus Berndtsson, Bo (ej 5.2.4) Celander, Malin (ej 5.2.1) Hilmersson,

Läs mer

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie nr 5 Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Chen, Deliang Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Läs mer

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Olsson, Ann-Sofie Wåhlin, Anna. Företrädare för de studerande Johansson, Matilda Ibstedt, Sebastian

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Olsson, Ann-Sofie Wåhlin, Anna. Företrädare för de studerande Johansson, Matilda Ibstedt, Sebastian PROTOKOLL nr 7 Sammanträdesdatum 2014-06-11 Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Eriksson, Susanne

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 2 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Sandelius, Anna Stina prodekanus ( 1-4) Rådbo, Marie vicedekanus Övriga: Andersson, Staffan Bergh, Jöran Hilmersson,

Läs mer

Protokoll fakultetsstyrelsen

Protokoll fakultetsstyrelsen NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: 2014-12-11 Protokoll nr 11 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg dekanus, ordförande Ola Wetterberg

Läs mer

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie Wåhlin, Anna (via videolänk)

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie Wåhlin, Anna (via videolänk) PROTOKOLL nr 8 Sammanträdesdatum 2014-09-11 Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsstyrelsen Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Eriksson, Susanne

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2006-12-14 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Bergh, Jöran prodekanus

Läs mer

Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie. Företrädare för de studerande Amund, Oskar

Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie. Företrädare för de studerande Amund, Oskar nr 2 Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Chen, Deliang Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie Företrädare för de studerande

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 7 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Bergh, Jöran prodekanus Sandelius, Anna Stina vicedekanus (ej 15) Andersson, Staffan Filipsson, Helena (via telefon

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2007-10-24 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Bergh, Jöran prodekanus

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 4 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Bergh, Jöran prodekanus Sandelius, Anna Stina vicedekanus Andersson, Staffan Filipsson, Helena Hilmersson, Göran

Läs mer

Celander, Malin Hilmersson, Göran (ej 7) Lagerqvist, Bosse Omstedt, Anders (ej 9) Oxelman, Bengt Wulff, Angela

Celander, Malin Hilmersson, Göran (ej 7) Lagerqvist, Bosse Omstedt, Anders (ej 9) Oxelman, Bengt Wulff, Angela PROTOKOLL nr 3 Sammanträdesdatum 2012-05-28 Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsnämnden Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David Hohmann, Stefan Rådbo, Marie Celander, Malin

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 12 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 12 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 12 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2004-09-17 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David Bergh, Jöran Sandelius, Anna Stina

Läs mer

Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde : dekanusåtgärder för perioden

Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde : dekanusåtgärder för perioden Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde 2015-04-29: dekanusåtgärder för perioden 2015-03-24 2015-04-14 Protokoll och handlingar finns på http://www.science.gu.se/intranat/organisation/protokollledning/

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Fakulteten för teknik Styrelse

Fakulteten för teknik Styrelse Protokoll Sammanträdesdatum: 2013-08-29 Fakulteten för teknik Styrelse Närvarande ledamöter: frånvarande: föredragande: Staffan Carius, dekan, ordförande Ann-Charlotte Larsson, prodekan Fredrik Hjorth,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2007 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2007 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Måndagen den 15 januari 2007 kl 13.00-16.00 Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, Hus A Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Mikael Alexandersson Inga Wernersson Christina Berg Ulla

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2006-11-14 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David Bergh, Jöran Sandelius, Anna Stina

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2006-06-01 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Bergh, Jöran prodekanus

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Bergh, Jöran prodekanus Sandelius, Anna Stina vicedekanus Andersson, Staffan Hilmersson,

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162 Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid för tiden 2017-07-01--2021-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Tisdagen den 29 augusti 2006 kl 10.30-14.00. Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, A1 136. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Per-Olof Thång Elisabeth Hesslefors Arktoft Barbro

Läs mer

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden Fakultetskansliet RIKTLINJER 1 / 4 2014-12-11 dnr V 2014/900 Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden 2015-07-01 2018-06-30 FÖRUTSÄTTNINGAR Val till fakultetsstyrelse och

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR Tid: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR Tid: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid: 9.00-12.15 Plats: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Sven- Erik Brodd, professor, dekanus, ordförande ledamöter: Stig Norin professor Eva Evers-Rosander forskarassistent, prodekanus

Läs mer

Kommentarer till bokslut tertial Institutionen för Kemi

Kommentarer till bokslut tertial Institutionen för Kemi INSTITUTIONEN FÖR KEMI Kommentarer till bokslut tertial 1 2010 Institutionen för Kemi Allmänt Tabell 1 visar utfallet för tertial 1och även en jämförelse med föregående år. Överskottet på 1,4 mkr innehåller

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2007:2

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2007:2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats kl. 13.00-14.40, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare

Läs mer

DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016

DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016 V 2016/798 Fakultetssekreterare Henrik Tallgren Inledning I många år har sagts att si eller

Läs mer

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet LEDNINGSKANSLIET 2013-06-05 Dnr C2013/430 Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet 1. Inrättande Forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet har inrättats genom beslut

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (7) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2014-07-01--2017-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter löper

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 TEKNAT 2012/17 Jämställdhetsplan 2012 2014 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden/fakultetsnämnden 2012-05-29 Förklaring av terminologi och struktur

Läs mer

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Resursfördelning 2015 Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.5-1701-14

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Bratbakken Lundvall, My student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström,

Läs mer

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman PROTOKOLL 1 av 2 Sammanträdesdatum 2005-12-15 Fakultetsstyrelsen Närvarande Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande Ingalill Rahm Hallberg professor, prodekanus vårdvetenskap Ingmar

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Idag behövs välutbildade kemister inom ett brett spektrum av verksamheter

Idag behövs välutbildade kemister inom ett brett spektrum av verksamheter Idag behövs välutbildade kemister inom ett brett spektrum av verksamheter www.cmb.gu.se/utbildning Välkommen till Kemi, kandidatprogram! Studievägledare Barbara Casari Epost: casari@chem.gu.se 1 08:15

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.

Läs mer

kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare

kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare Protokoll 1 (7) Tid och plats kl. 13.00-14.00, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare P-O

Läs mer

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö Sammanträdesprotokoll 2013-03-21 Utbildningsnämnden Ledamöter Bo-Anders Jönsson prodekanus, ordförande Per Ahlberg Stina Ausmeel, suppleant Jonna Axbom, suppleant Tomas Brage Crister Ceberg Patrik Edén

Läs mer

Anmält förhinder: Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten; Marie Sandström, prodekanus, juridiska fakulteten

Anmält förhinder: Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten; Marie Sandström, prodekanus, juridiska fakulteten 1 (5) PROTOKOLL 2014-05-27 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-05-27 Dnr SU 525 1.3.1 2014-2 Växthuset, kl. 9.30 12.00 Närvarande:

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

Arbets-, besluts- och delegationsordning

Arbets-, besluts- och delegationsordning Arbets-, besluts- och delegationsordning Styrelsen för utbildning Dnr 1-230/2015 Fastställd av styrelsen 2015-04-15 Ersätter Arbets- och delegationsordning, dnr 2007/11-010 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Tid: kl.09.00 12.25 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, vice ordförande Franzén

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten REGLER 2007-11-27 F1 4874/07 Regler för anställning av lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten (Anställningsordning) Denna anställningsordning utgör

Läs mer

Till Humanistiska fakultetsnämnden. Anhållan om rekrytering av universitetslektor i musikvetenskap

Till Humanistiska fakultetsnämnden. Anhållan om rekrytering av universitetslektor i musikvetenskap 2011-12-12 Till Humanistiska fakultetsnämnden Anhållan om rekrytering av universitetslektor i musikvetenskap Med hänvisning till nedan redovisat underlag anhåller Institutionen för kulturvetenskaper härmed

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen

Arbetsordning för universitetsstyrelsen BESLUT 1 (6) 2016-02-12 Dnr STYR 2016/153 Universitetsstyrelsen Arbetsordning för universitetsstyrelsen Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 2016-02-12 och ersätter

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå Dnr SLU ua 2014.1.1.1-572 1(5) Utbildningsnämnden BESLUT 2014-02-20 Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå 1. Bakgrund och motiv Styrelsen beslutade

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT Humanistiska fakultetsnämnden 2011-03-15 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN (antagna av Humanistiska fakultetsnämnden 2003-11-11, ändrade 2005-01-25,

Läs mer

Inbjudan att nominera teknikplattformar till SciLifeLab satelliter

Inbjudan att nominera teknikplattformar till SciLifeLab satelliter Inbjudan att nominera teknikplattformar till SciLifeLab satelliter Styrelsen för SciLifeLab har vid sitt sammanträde den 7 maj 2014 beslutat att inbjuda Svenska lärosäten utanför de fyra värduniversiteten

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Gorwa-Grauslund, Marie professor Hansson, Oskar student, LTH Jannasch, Patric professor

Läs mer

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e)

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Sveriges lantbruksuniversitet Styrelsen BESLUT 2009-12-17 Enligt sändlista Dnr SLU 14-1645/09 Exp: 2009-12-18 Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Styrelsen beslutar

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Tid: kl.13.35 16.05 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena Franzén Bengt Kärrqvist Christina Nilsson

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (6) BESLUT 2012-02-01 ON/FN 2012-05-22 ON/FN (del), rev 2012-12-05 ON/FN rev Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (5) Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid för tiden 2013-01-01 2015-12- 31 1 Bakgrund Till universitetsstyrelsen ska, i enlighet med 2 kap.

Läs mer

IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009: kl , IT fakulteten, hus Patricia, plan 4

IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009: kl , IT fakulteten, hus Patricia, plan 4 1 (6) GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-BESTÄLLARRÅDET Möte 2009:6 2009-11-03 MINNESANTECKNINGAR Tid och plats kl.13.15-16.00, IT fakulteten, hus Patricia, plan 4 Närvarande Marina Ghersetti Göran Hilmersson John

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum (UMF) Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund Umeå marina forskningscentrum (UMF) inrättades 1989 vid Umeå universitet,

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr STYR 2014/310 1 2014-04-23 Konstnärliga fakulteten i Malmö Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 23 april 2014. Detta

Läs mer

Hur styrs SLU och särskilt utbildningen?

Hur styrs SLU och särskilt utbildningen? Hur styrs SLU och särskilt utbildningen? eller Vem har makten inom SLU? Presentation på mötet om strategiska utbildningsfrågor den 22 augusti 2016 Johan Torén och Linnéa Littorin med bidrag från Sune Lindh

Läs mer

Nr 7:2009. Plats: frånvarande. Jan Gustafsson Maria Lindén Simon Dunne Inger Orre. Dekanus Prodekanus. Extern ledamot SACO OFR-S.

Nr 7:2009. Plats: frånvarande. Jan Gustafsson Maria Lindén Simon Dunne Inger Orre. Dekanus Prodekanus. Extern ledamot SACO OFR-S. PROTOKOLL Nr 7:2009 Fakultetsnämnden för Sammanträdesdatum 2009-11-18 Dnr. MDH 2009/1003 Omfattning: Datum och tid: Plats: 126-143 Onsdagen den 18 november, kl. 09.200 13.55 Konferensrum R1-205 och lärosal

Läs mer

Val av områdes- och fakultetsnämnder mm

Val av områdes- och fakultetsnämnder mm Dnr UFV 2013/1233 Val av områdes- och fakultetsnämnder mm 2014-2017 Anvisningar Beslutad av rektor 2013-09-17 Innehållsförteckning Val till områdesnämnd 3 Elektorsförsamlingens sammansättning 3 Röstberättigad

Läs mer

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare. pp , 114, 116

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare. pp , 114, 116 Sid 1 (5) Närvarande Ledamöter Birgitta Bernspång Anna Arnqvist Anders Berglund Karin Brunnegård Christian Johansson Britt-Marie Lindgren Christina Ljungberg Elin Ljungström Mari Norgren Börje Rehn Ordförande

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Protokoll 1 (7) Rektorssammanträde 2012:

Protokoll 1 (7) Rektorssammanträde 2012: Protokoll 1 (7) Tid och plats kl. 15.00-16.00, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Helena Lindholm Schulz prorektor (ej 1, 17) Tobias Olausson vice

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12 1 (6) Tid: Kl 10.15-13.45 med avbrott för lunch kl 12.10-12.50 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson,

Läs mer

Arbetsordning för Malmö högskola

Arbetsordning för Malmö högskola Dnr Mahr 12-2012/530 Arbetsordning för Malmö högskola Fastställd av högskolestyrelsen 2012-09-28 1. Inledning 3 2. Generella begrepp och beslutande grupper 3 Begreppet vetenskaplig kompetens 3 Beslutande

Läs mer

Verksamhetsutveckling vid Konstnärliga fakulteten - ny organisation

Verksamhetsutveckling vid Konstnärliga fakulteten - ny organisation Konstnärliga fakultetsnämnden BESLUT 1 / 5 2011-06-08 Verksamhetsutveckling vid Konstnärliga fakulteten - ny organisation Vid sitt sammanträde 2011-06-08 har Konstnärliga fakultetsnämnden fattat nedanstående

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund UMF inrättades 1989 vid Umeå universitet, samtidigt som motsvarande centra

Läs mer

Arbetsordning för Juridiska fakulteten

Arbetsordning för Juridiska fakulteten JURFAK 2014/78 Arbetsordning för Juridiska fakulteten Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ledningsorgan 3 2.1 Fakultetskollegium 3 2.2 Fakultetsnämnd/Institutionsstyrelse

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR 2. Sammanträdesrum 372, plan 3 universitetsförvaltningen

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR 2. Sammanträdesrum 372, plan 3 universitetsförvaltningen Tid: 13.15-16.30 Plats: Sammanträdesrum 372, plan 3 universitetsförvaltningen Närvarande Sven- Erik Brodd, professor, dekanus, ordförande ledamöter: Thomas Ekstrand universitetslektor, prefekt ej 14 &

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

Val till institutionsstyrelse för mandatperioden

Val till institutionsstyrelse för mandatperioden PM 2014-05-20 Dnr SU FV-1.2.2-1323-14 Anna Riddarström Utredare Ledningskansliet Val till institutionsstyrelse för mandatperioden 2015-01-01 2017-12-31 Allmänt Ny institutionsstyrelse ska väljas under

Läs mer

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning.

Härefter kommer en genomgång av de anställningar som har diskuterats med förslag till beslut/vidare beredning. Kompetensförsörjning vid SPL ( 11-15) Institutionsstyrelsen har under flera sammanträden sedan institutionsstyrelsens strategidag diskuterat och överlagt om behoven av strategiska rekryteringar med anledning

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 1. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 1. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.40 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: (ej 11) Eberhard Herrmann professor Stig Norin professor

Läs mer

Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 22 september 2010, klockan :00 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13

Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 22 september 2010, klockan :00 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13 1(5) Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 22 september 2010, klockan 12.00 14:00 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13 Närvarande ledamöter Michael Ashton, vice ordförande

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (5) BESLUT 2012-02-01 ON/FN 2012-05-22 ON/FN (del), rev Bilaga till Delegationsordning Naturvetenskapliga fakultetskansliet Carina Nymark Katarina Gustafsson Mikael Stenberg Delegation av beslut i anställningsärenden

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 1(7) Tid: Konsistorierummet, Universitetsbyggnaden, Vasaparken

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 1(7) Tid: Konsistorierummet, Universitetsbyggnaden, Vasaparken GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 1(7) Tid: 13.00-16.20 Plats: Konsistorierummet, Universitetsbyggnaden, Vasaparken NÄRVARANDE Ledamöter: Arne Wittlöv Bo Samuelsson Företrädare för allmänna intressen Ulf

Läs mer

PROTOKOLL3 Sammanträdesdatum Utseende av ledamot att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll

PROTOKOLL3 Sammanträdesdatum Utseende av ledamot att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll PROTOKOLL3 TEKNAT 2017/170 1(3) Tid: Tisdagen den 10 september 2017 kl 13.15-16.30 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet Närvarande ledamöter Greger Thornell Cecilia Gustavsson Roger Herbert Hans

Läs mer

Protokoll 1 (7) Rektorssammanträde 2009:

Protokoll 1 (7) Rektorssammanträde 2009: Protokoll 1 (7) Tid och plats kl. 13.00 13.30, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare Per-Olof Rehnquist

Läs mer

Utskottet för samhälle

Utskottet för samhälle Omfning: 1-9 Datum och tid: Onsdagen den 18 januari klockan 9.30 11.00 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Jakob Eklund Lärarrepresentant Helena Blomberg Lärarrepresentant

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr 1 1(6) Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle fr o m 2015-03-01 Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Nämnden för utbildningsvetenskap

Nämnden för utbildningsvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum 2010-01-20 2010-01-21 Nämnden för utbildningsvetenskap Närvarande Ledamöter: Per Gerrevall, ordförande Inger Edfors, vice ordförande Brita Johansson-Cederblad, ledamot Maria

Läs mer

Val av ledamöter till områdesoch fakultetsnämnder samt Akademiska senaten

Val av ledamöter till områdesoch fakultetsnämnder samt Akademiska senaten Dnr UFV 2016/1388 Val av ledamöter till områdesoch fakultetsnämnder samt Akademiska senaten 2017-2020 Anvisningar Beslutad av rektor 2016-09-20 Innehållsförteckning Val av ledamöter till områdesnämnd och

Läs mer