som gäller Systematiskt brandskyddsarbete. Original och kompletterande handlingar finns hos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "som gäller Systematiskt brandskyddsarbete. Original och kompletterande handlingar finns hos"

Transkript

1 FLIK 17

2 Systematiskt brandskyddsarbete Under denna flik finns exempel på dokumentation som gäller Systematiskt brandskyddsarbete. Original och kompletterande handlingar finns hos brandskyddssamordnaren

3 r«i VSTftD inierci BB SBA dokumentation Datum Brandskyddsorganisation Här nedan visas brandskydds organisationen för Ystad Energi styrelse VD Jessica Fredson Brand skyddssamordnare Fjärrvärme Brandskyddsansvarig Vinko Culjac Elnät Brandskyddsansvarig Niklas Plath Öppet stadsnät Brandskyddsansvarig Jessica Fredson Intern Brandskyddskontrollant Benny Hansson Intern Brandskyddskontrollant Postadress Besöksadress Telefonväxeln Telefax E-post Hemsida Fridhemsgatan YSTAD Fridhemsgatan se

4 r»i YSTAO ENERGI ftb BRANDSKYDDSPOLICY Antagen av den 18 januari 2012

5 r«i VSIAB [NERGI AB Inledning Denna policy ska tillämpas inom alla våra verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan komma att behöva genomfora åtgärder utöver vad som anges i detta dokument. Ystad Energi bedriver verksamheter som berör många människor. Brand i en av våra anläggningar kan medföra allvarliga konsekvenser för de anställda eller för övriga som vistas där. Teknisk säkerhet ska följa den standard som är politiskt beslutad. Denna standard följer i allt väsentligt branschstandarden enligt SBF 110:6. Denna standard reglerar bl. a. installation och skötsel av automatiska brandlarm. Motsvarande bestämmelser finns även for släcksystem och andra områden som berör brandskydd. Övergripande målsättning. Vår målsättning är att:. Ingen människa ska komma till skada eller omkomma till följd av en brand. Ingen kommunal verksamhet ska drabbas av allvarliga driftstörningar p. g. a. brand i anläggning som används, eller ägs av. Skydda och förvalta vår fasta egendom. Detta ska vi uppnå genom en målmedveten utformning av ansvar, organisation, dokumentation, utbildning och teknik.. Uppföljning och lillbudsrapportering ska genomföras kontinuerligt. Organisation Målsättning:. Alla anställda ska ha förståelse och känna ansvar för brandskyddet i verksamheten.. Att upprätthålla hög brandskyddsnivå är genom att brandskyddsarbetet bedrivs aktivt och lokalt på varje arbetsplats.. Det systematiska brandskyddsarbetet är en ledningsfråga och kräver engagemang. Verksamheten ska organiseras så att det tydligt framgår vem som är brandskyddsansvarig, denna befattningen ska finnas vid varje verksamhet. Även brandskyddskontrollanter ska finnas i den omfattning som verksamheten kräver. Samtliga inom brandskyddsorganisationen ska ha aktuell utbildning och kunskaper om uppdragets innebörd. Alla anställda inom verksamheten ska känna till hur och av vem, brandskyddsfrågoma hanteras. Detta gäller även praktikanter och PRAO elever. Det är ägaren av anläggningarna som är ansvarig för att aktuell dokumentation upprättas. Ägarna ska bistås med upplysningar av verksamhetsföreträdarna så att verksamheternas behov lyfts fram och kan tillgodoses. Detta ska ske i samverkan genom_ett fysiskt möte mellan ägaren och verksamhetsföreträdaren.

6 FVSI VSTAB (NtRGI AB Utbildning Mål. Alla som har ett ansvar inom SBA ska ha genomgått adekvat utbildning.. Alla anställda ska kunna förebygga bränder genom kunskap om brandrisker på arbetsplatsen.. Alla anställda ska känna till utrymningsstrategin på ar betss tältet. * Alla anställda ska kunna hantera brandredskapen på arbetsplatsen och ha genomfört en grundläggande utbildning, BKA(BrandKunskap för Alla). Utbildningsplaner ska alltid finnas. I första hand ska bränder hindras att uppstå. Detta kräver kunskap om de brandrisker som är förknippade med verksamheten på arbetsplatsen. Personskador i samband med brand ska förhindras. Det kräver att man själv känner till utrymningsvägama och förstår att utrymma innan kritiska förhållanden uppstår, samt bistår dem som behöver hjälp med utrymningen. För att kunna släcka bränder som ändå uppstår krävs, kunskap och vana i att hantera brandredskap. Dokumentation Inom varje anläggning ska brandskyddet finnas dokumenterat. Dokumentationen ska beskriva hur brandskyddet är ordnat inom den aktuella verksamheten och upprättas enligt de utdelade handlingar som varje brandskyddskontrollant har fått i samband med sin grundläggande utbildning i SBA(Systematiskt BrandskyddsArbete). Av..... dokumentationen ska bl. a. framgå: den lokala brandskyddsorgamsationen med ansvarsfördelning. ansvarsfördelningen mellan verksamheten och fastighetsägaren. beskrivning av tekniska brandskyddsålgärder. drifts- och underhållsrutiner för de tekniska brandskyddsåtgärderna. lokala brandskyddsregler, gällande t ex tillfällig övernattning, rökning, brandfarlig vara. uppföljnings- och kontrollrutiner av brandskyddet. rutiner för information om brandskyddet inom verksamheten. att utrymningsplaner utförda enligt angiven standard finns på aktuella anläggningar. plan för utbildning. övnmgsrutmer. rutiner för att revidera dokumentationen. övrigt av vikt för att beskriva brandskyddet.

7 r«i VSIAD ENERGI AB Målsättning Byggnadstekniskt brandskydd * Byggnader som utnyttjas av vår verksamhet ska tekniskt vara utförda så att personskador till följd av brand förhindras samt så att driftstörningar till följd av brand begränsas.. Brandskyddsdokumentation ska finnas för fastigheter uppförda efter den l januari För anläggningar där brandskyddsdokumentation saknas ska det organisatoriska brandskyddet förstärkas.. Byggnader och lokaler ska vara utförda så att ett gott försäh-ingsskydd kan erhållas till en rimlig kostnad. Lagstiftning och regelverk inom området anger den lägsta nivå på brandskyddet som kan godtas för att inte riskera människoliv och skada på tredje man. För an förhindra stora skador på egen egendom samt omfanande störningar i verksamheten är denna nivå ofta otillräcklig. son

8 r», VSIAB INERBI AB SBA dokumentation Datum Ansvarsområden brandskydd Huvudansvarig: VD Delegerar ansvar och befogenheter till brandskyddsansvariga Ansvarar för att i ledningsgruppen ta fram underlag och besluta om en Brandskyddspolicy för företaget. Ansvarar för att ett offensivt aktivt och effektivt förebyggande brandskyddsarbete bedrivs inom företaget. Ansvarar for att ledningsgruppen kontinuerligt uppdateras och följer upp brandskyddsfrägor. Brandskyddssamordnaren: Samordnar det dagliga brandskyddsarbetet inom företaget. Initiera regelbundna brandsäkerhetskontroller enligt separata checklister. Sammankalla och leda uppföljningsmöten avseende brandskyddet. Utföra utbildning / information for nyanställda. Brandskyddssamordnaren ansvarar for att fastställa, bevaka samt följa upp brandskyddspolicyn for företaget. Brandskyddsansvarig: Tar fram underlag for och kontrollerar efterlevnaden av brandskyddspolicyn och följer upp brandskyddsarbetet genom att tillse att brandskyddsregler och rutiner följs. Utför egenkontroll av brandskyddet, åtgärdar brister och arkiverar kontrollblad/checklistor Svara for att brandskyddsrutiner och regler efterlevs inom respektive ansvarsområde. Svara för tillbudsrapportering och revidera SBA Säkerställa att upptäckta brister åtgärdas Ser till att brandredskap underhålls och årligen besiktigas av auktoriserad firma. Intern Brandskyddskontrollant Utför regelbundet kontroller av Brandskyddet och följer upp att brandtekniska skyddsåtgärder fungerar. Rapporterar brister till Brandskyddsansvarig Övrig Personal Ansvarar för Rädda - larma - varna - släck Rapportera brandtillbud och brister till brandskyddsansvarig Upprättad J fssica Frgets6n, VD Postadress Besöksadress Telefonväxeln Telefax E-post Hemsida Fridhemsgatan se Fridhemsgatan YSTAD www. vstadenerai. se

9 FV SI VSIftB ENEDCI AB Datum Fakta om arbetsplatsen Företag/ Verksamhet: Adress: Fridhemsgatan 24 Postnr: Tel: Antal anställda: 31st Försäkringsbolag: IF Kontaktperson (tillsyn): Vaktbolag: G4S Org-nr: Ort: Ystad Fax: Telefon: Telefon: Ystad vx Chef: Jessica Fredson Telefon: Brandskyddssamordnare: Telefon: Brandskyddsansvarig Fjärrvärme: Vinko Culjac Telefon: Brandskyddsansvarig Elnät: Niklas Plath Telefon: Brandskyddsansvarig Stadsnät: Jessica Fredson Telefon: Mobil: Mobil: Mobil: Mobil: Mobil: Telefon bostad: Telefon bostad: Telefon bostad: Telefon bostad: Telefon bostad: Postadress Besöksadress Telefonväxeln Telefax E-post Hemsida Fridhemsgatan YSTAD Fridhemsgatan se www. vstadenerai. se

10 FwVSIAD ENIREI ftb Datum BrandskyddsKontrolIant Fjärrvärme: Benny Hansson Telefon: Mobil: BrandskyddsKontrollant Elnät/ Stadsnät: Mobil: Telefon bostad: Telefon bostad: Postadress Besöksadress Telefonväxeln Telefax E-post Hemsida Fridhemsgatan YSTAD Fridhemsgatan se www. vstadenera i. se

11 r«i»stad(nfrtl AB Jessica Fredson är brandskyddsansvarig for Elnät, Kontor, Förråd och där tillhörande byggnader Ärende: Övergripande ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet. Arbetsuppgifter/Ansvarsområden: Tar fram underlag for och kontrollerar efterlevnaden av brandskyddspolicyn och följer upp brandskyddsarbetet genom att tillse att brandskyddsregler och rutiner följs. Utför egenkontroll av brandskyddet, åtgärdar brister och arkiverar kontrollblad/checklistor Svara for att brandskyddsrutiner och regler efterlevs inom respektive ansvarsområde. Säkerställa att upptäckta brister åtgärdas Ser till att brandredskap underhålls och årligen besiktigas av auktoriserad firma. Bevaka att rutiner för Heta arbeten efterlevs Fatta beslut om brandskyddsutbildning for berörda medarbetare Utse ersättare som övertar ovanstående ansvar vid frånvaro samt ersättare för nedanstående delar i delegeringskedjan y^^/ /^^^^ A tit&rmförtydjigäjäe-^' Jessica Ffedson Ovanstående delegation accepteras* ^ftmfonydligände' *genom min underskrift har jag styrkt attjagwnödvändig kännedom om gällande lagar och krav beträffande systematiskt brandskyddsarbete samt Heta arbeten.

12 r«i VSHO [NfRCI AB Delegation till Vinko Culjac som brandskyddsansvarig for Fjärrvärme Ärende: Övergripande ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet. Arbetsuppgifter/Ansvarsområden: Tar fram underlag för och kontrollerar efterlevnaden av brandskyddspolicyn och följer upp brandskyddsarbetet genom att tillse att brandskyddsregler och mtiner följs. UtiSr egenkontroll av brandskyddet, åtgärdar brister och arkiverar kontrollblad/checklistor Svara for att brandskyddsrutiner och regler efterlevs inom respektive ansvarsområde. Säkerställa att upptäckta brister åtgärdas Ser till att brandredskap underhålls och årligen besiktigas av auktoriserad firma. Bevaka att rutiner for Heta arbeten efterlevs Fatta beslut om brandskyddsutbildning for berörda medarbetare Utse ersättare som övertar ovanstående ansvar vid frånvaro samt ersättare for nedanstående delar i delegeringskedjan I egenskap som VD delegerar jag härmed ovanstående uppgifter y^y /j^/^ ^[(rfsnfönydli^griä^ Jessica Fredson Ovanstående delegation accepteras' W^/ lo tio ^/0 ^'<^ (^ förtydligande Vinko Culjac *genom min underskrift har jag styrkt att jag har nödvändig kännedom om gällande lagar och krav beträffande systematiskt brandskyddsarbete samt Heta arbeten.

13 r«i VSinO INfRCI AB Jessica Fredson är brandskyddsansvarig för Öppet Stadsnät och där tillhörande byggnader. Ärende: Övergripande ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet. Arbetsuppgifter/Ansvarsområden: Tar fram underlag för och kontrollerar efterlevnaden av brandskyddspolicyn och följer upp brandskyddsarbetet genom att tillse att brandskyddsregler och rutiner följs. Utfor egenkontroll av brandskyddet, åtgärdar brister och arkiverar kontrollblad/checklistor Svara för att brandskyddsrutiner och regler efterlevs inom respektive ansvarsområde. Säkerställa att upptäckta brister åtgärdas Ser till att brandredskap underhålls och årligen besiktigas av auktoriserad firma. Bevaka att rutiner for Heta arbeten efterlevs Fatta beslut om brandskyddsutbildning för berörda medarbetare Utse ersättare som övertar ovanstående ansvar vid frånvaro samt ersättare för nedanstående delar i delegeringskedjan y^y, 3^^^ Ovanstående delegation accepteras* förtydligande *genom min underskrift har jag styrkt att jag har nödvändig kännedom om gällande lagar och krav beträffande systematiskt brandskyddsarbete samt Heta arbeten.

14 Fil VSTBD (NtREI AB Delegation till som brandskyddssamordnare for Ärende: Planera och samordna det systematiska brandskyddsarbetet samt rapportera till Brandskyddsansvarig. Befogenheter:. Utfärda tillstånd for tillfällig verksamhet som inverkar på brandskyddsområdet Arbetsuppgifter/Ansvarsområden: Samordnar det dagliga brandskyddsarbetet inom företaget. Initiera regelbundna brandsäkerhetskontroller enligt separata checklistor. Sammankalla och leda uppfoljningsmöten avseende brandskyddet. Brandskyddssamordnaren ansvarar för att fastställa, bevaka samt följa upp brandskyddspolicyn for företaget. Svara för tillbudsrapportering och revidera SBA Informera kunder och personal om arbete och rutiner inom brandskyddsområdet I egenskap som VD delegerar jag härmed ovanstående uppgifter 7^,^ XJ^o^/^ Naoaiförtydligande'^-^ Jessica Fredson Ovanstående delegation accepteras' ^A^ 2on, o2ici Namfflortydligande *genom min underskrift har jag styrkt att jag har nödvändig kännedom om gällande lagar och krav beträffande systematiskt brandskyddsarbete samt Heta arbeten.

15 r«i VSIÄD inebci AB Delegation till som brandskyddskontrollant för Öppet stadsnät och där tillhörande byggnader Ärende: Genomfora det systematiska brandskyddsarbetet och rapportera till Brandskyddssamordnare. Befogenheter:. Fatta tillfälliga beslut om verksamhet som inverkar på brandskyddet i akuta situationer. Utfärda tillstånd för Heta arbeten Arbetsuppgifter/Ansvarsområden: Sammanställa dokument inför och efter regelbunden tillsyn Deltaga vid regelbunden tillsyn tillsammans med Brandskyddssamordnare Samarbeta med kunder för att ständigt förbättra arbetet Utfor regelbundet kontroller av Brandskyddet och följer upp att brandtekniska skyddsåtgärder fungerar. Rapporterar brister till Brandskyddsansvarig I egenskap av brandskyddsansvarig delegerar jag härmed ovanstående uppgifter >^/a^ /S^/Å j^fämnfdrt^tgande ^1 Jessica Fredson Ovanstående delegation accepteras* <s/4^/ ^OiZOZn '/i^^^^7 S^^ fortydligande f) ^y 5/r& *genom min underskrift har jag styrkt att jag har nödvändig kännedom och utbildning om gällande lagar och krav beträffande systematiskt brandskyddsarbete samt Heta arbeten.

16 r«,»siad IKtRt.l DB Delegation till som brandskyddskontrollant for Elnät, Kontor, Förråd och där tillhörande byggnader. Ärende: Genomföra det systematiska brandskyddsarbetet och rapportera till Brandskyddssamordnare. Befogenheter:. Fatta tillfälliga beslut om verksamhet som inverkar på brandskyddet i akuta situationer * Utfärda tillstånd for Heta arbeten Arbetsuppgifter/Ansvarsområden: Sammanställa dokument inför och efter regelbunden tillsyn Deltaga vid regelbunden tillsyn tillsammans med Brandskyddssamordnare Samarbeta med kunder för att ständigt förbättra arbetet Utför regelbundet kontroller av Brandskyddet och följer upp att brandtekniska skyddsåtgärder fungerar. Rapporterar brister till Brandskyddsansvarig l egenskap av brandskyddsansvarig delegerar jag härmed ovanstående uppgifter \^ T^mnförtydligapde. Jessica Fredson Ovanstående delegation accepteras' /5Ä;-^ /y^9^y ~/ /. "\^ fortydligande *genom min underskrift har jag styrkt att jag har nödvändig kännedom och utbildning om gällande lagar och krav beträffande systematiskl brandskyddsarbete sam! Hela arbelen.

17 r«i»siab INfRtl DB Delegation till Benny Hansson som brandskyddskontrollant för. Fjärrvärme. Ärende: Genomfora det systematiska brandskyddsarbetet och rapportera till Brandskyddssamordnare. Befogenheter:. Fatta tillfälliga beslut om verksamhet som inverkar på brandskyddet i akuta situationer. Utfärda tillstånd for Heta arbeten Arbetsuppgifter/Ansvarsomräden: Sammanställa dokument inför och efter regelbunden tillsyn Deltaga vid regelbunden tillsyn tillsammans med Brandskyddssamordnare Samarbeta med kunder för att ständigt förbättra arbetet Utfor regelbundet kontroller av Brandskyddet och följer upp att brandtekniska skyddsåtgärder fimgerar. Rapporterar brister till Brandskyddsansvarig I egenskap av brandskyddsansvarig delegerar Jag härmed ovanstående uppgifter Vinka Culjac "JS.'/-a^ 10ll-ll-Öcf Ovanstående delegation accepteras' ^7^, 2Q >?-/2- o? förtydjigäfide Benny Hansson Ce^l^ r *genom min underskrift har jag styrkt att jag har nödvändig kännedom och utbildning om gällande lagar och krav beträffande systematiskt brandskyddsarbete samt Heta arbeten.

18 Uppdrag som Tillståndsansvarig vid brandfarliga Heta Arbeten l. på person som jag utser att vara tillständsansvarig: Börje Holm 2. Den tillståndsansvariges arbetsgivare: 3. Den tillståndsansvariges adress: Fridhemsgatan 24, Ystad Telefon: Telefax: Ange vilken egendom eller vilken arbetsplats som tillståndsansvaret avser: Ystad Energi Fridhemsgatan 24 samt elverkets arbetsplatser i regionen. 5. Tid for uppdraget som tillståndsansvarig: Uppdraget gäller från och med till och med Ange den tillståndsansvariges behörighet (säkerhetsregel l), det vill säga erfarenhet och utbildning: Heta arbeten 7. Ange om den tillståndsansvarige har rätt att utse annan tillståndsansvarig: X Ja D Nej Uppdraget lämnat av: teckning: fortydligandéjessica Fredson Funktion; VD Ystad Jag bekräftar att jag fått uppdraget att vara tillståndsansvarig enligt vad som anges i det ovanstående: teckning. fortydligande: Börje llolm

19 Uppdrag som Tillståndsansvarig vid brandfarliga Heta Arbeten l. pä person som jag utser att vara tillståndsansvarig: 2. Den tillståndsansvariges arbetsgivare: 3. Den tillståndsansvariges adress: Fridhemsgatan 24, Ystad Telefon: Telefax: Ange vilken egendom eller vilken arbetsplats som tillståndsansvaret avser: Ystad Energi Fridhemsgatan 24 samt elverkets arbetsplatser inom Ystads kommun 5. Tid för uppdraget som tillståndsansvarig: Uppdraget gäuer från och med tiu och med Ange den tillståndsansvariges behörighet (säkerhetsregel l), det vill säga erfarenhet och utbildning Brandskyddskontrollant 7. Ange om den tillståndsansvarige har rätt att utse annan tillståndsansvarig: X Ja L] Nej Uppdraget lämnat av: teckning:. fortydligande:"jessica Fredson Funktion; VD Ystad Jag bekräftar att jag fått uppdraget att vara tillståndsans^arig enligt vad som anges i det ovanstående: teckning... ft,??'^^. :'... '-''1?. -?' S~f fortydligande:

20 Uppdrag som Tillståndsansvarig vid brandfarliga Heta Arbeten l. på person som jag utser att vara tillståndsansvarig: Benny Hansson 2. Den tillståndsansvariges arbetsgivare: 3. Den tillståndsansvariges adress: Fridhemsgatan 24, Ystad Telefon: Telefax:0411-) Ange vilken egendom eller vilken arbetsplats som tillståndsansvaret avser: Ystad Energi fjärrvärmeavdelningen, Värmeverket och arbetsplatser inom Ystads kommun 5. Tid för uppdraget som tillståndsansvahg: Uppdraget gäller från och med tiu och med Ange den tillståndsansvariges behörighet (säkerhetsregel l), det vill säga erfarenhet och utbildnin; Brandskyddskontrollant 7. Ange om den tillståndsansvarige har rätt att utse annan tillståndsansvarig: X Ja D Nej Uppdraget lämnat av: teckning:, fortydligande: Jessica Fredson Funktion; VD Ystad Jag bekräftar att jag fött uppdraget att vap tillståndsansvarig enligt vad som anges i det ovanstående: /"3 teckning. fortydligande: Benny Hansson

21 Uppdrag som Tillståndsansvarig vid brandfarliga Heta Arbeten l. på person som jag utser att vara tillståndsansvarig: Christer Håkansson 2. Den tillståndsansvariges arbetsgivare: 3. Den tillståndsansvariges adress: Fridhemsgatan 24, Ystad Telefon: Telefax: Ange vilken egendom eller vilken arbetsplats som tillståndsansvaret avser: Ystad Energi fjärrvärmeavdelningen, Värmeverket och arbetsplatser inom Ystads kommun. 5. Tid för uppdraget som tillståndsansvarig: Uppdraget gäller från och med tiu och med Ange den tillståndsansvariges behörighet (säkerhetsregel l), det vill säga erfarenhet och utbildnin; Heta arbeten 7. Ange om den tillståndsansvarige har rätt att utse annan tillståndsansvarig: X Ja D Nej Uppdraget lämnat av: teckning:. fortydligande: Jessica Fredson Funktion; VD Ystad Jag bekräftar att jag fatt uppdraget att vara tillståndsansvarig enligt vad som anges i det ovanstående: teckning... C^.<!^fe^:... (%^. fortydligande: Christer Håkansson

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2003-08-21 69 Inledning Denna policy, som är en del av kommunens vision att bli en Trygg och säker kommun ska tillämpas inom alla kommunala

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige SÄKERHETSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-31 26 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en vårdanläggning. Exemplet är

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete för

Systematiskt brandskyddsarbete för Södermalms stadsdelsförvaltning Brandskyddspolicy Sida 1 (6) 2014-05-06 Systematiskt brandskyddsarbete för 1. Brandskyddspolicy Stockholms stad ska upplevas som en vacker, ren och trygg stad. För att leva

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större vårdanläggning. Informationen under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Exemplet

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt

Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en mindre verkstad. Riskbilden styr behovet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 Syfte Detta dokument beskriver hur Bostadsrättsföreningen Stjärnbildhus nr 1 aktivt skall arbeta för att förebygga bränder

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE KOMMUNGEMENSAMT STYRDOKUMENT Dnr KS/2012:40 2012-01-27 Version 1 Handläggare Eva Hamberg Kommunledningskontoret Innehåll 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

Bilaga 1: Brandskyddspolicy

Bilaga 1: Brandskyddspolicy Bilaga 1: Brandskyddspolicy Inledning Med systematiskt brandskyddsarbete avses det tekniska och organisatoriska brandskydd som ska upprätthållas i syfte att minimera personskaderisker och att minimera

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för ett hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

Brandskyddspolicy. Brandskyddspolicy KS Fastställt av kommunstyrelsen Giltigt tillsvidare

Brandskyddspolicy. Brandskyddspolicy KS Fastställt av kommunstyrelsen Giltigt tillsvidare Brandskyddspolicy KS 2013 00733 Fastställt av kommunstyrelsen 2013 11 11 313 Giltigt tillsvidare Brandskyddspolicy Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-11-14 Gunnar Åberg Mathias

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och lösningar för att du ska kunna utforma en brandsäker verksamhet Kiruna räddningstjänst Inledning Bra brandskydd I en verksamhet som har ett

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

Systematiskt Brandskydds- Arbete

Systematiskt Brandskydds- Arbete Systematiskt Brandskydds- Arbete RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN- ÅDALEN Postadress: 870 80 KRAMFORS Besöksadress: KRAMFORS Järnvägsgatan 80 Telefon: 0612-80 000 Telefax: 0612-105 42 Besöksadress: HÄRNÖSAND

Läs mer

Handledning Systematiskt brandsäkerhetsarbete (SBA)

Handledning Systematiskt brandsäkerhetsarbete (SBA) 1(14) Avdelningen för Infrastruktur Torbjörn Alwehammar INSTRUKTION/MALL Säkerhet och informationssäkerhet Anvisning/Instruktion Beslutsdatum: 2013-03-01 Träder i kraft: 2013-04-01 Giltighetstid: 2014-12-31

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå I mellannivån ingår byggnader, anläggningar och verksamheter med mellanstor riskbild, exempelvis; samlingslokaler, större varuhus, vårdanläggningar, större skolor,

Läs mer

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete Datum 2009-03-09 Upprättad av Thomas Wrååk Datum Reviderad av Beteckning/dnr Kategori/Ver Instruktion Datum Fastställd av Datum Granskad av Råd och anvisningar För Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351

Läs mer

Datum: 2015-03-04 Version: 4

Datum: 2015-03-04 Version: 4 Rutin Regionservice Organisatoriska Brandskydd 1. Allmänt Riktlinjer Brandskydd för Region Skåne fastställd av Regionstyrelsen 2005-02-03, 19 gällande från 2005-03-01 ska tillämpas i Regionservices brandskyddsarbete.

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete Systematiskt Brandskyddsarbete Innehållsförteckning 1 Ansvar... 2 1.1 Policy... 2 2 Organisation... 2 2.1 Arbetsuppgifter... 2 3 Utbildning... 2 3.1 Utbildningsplan... 2 3.2 Utbildningar... 2 3.3 Utbildning/information

Läs mer

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan Version 1.3 2009-08-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan INNEHÅLL BRANDSKYDDSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 MÅL 3 FÖREBYGGANDE ARBETE 3 SKADEBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 4 ANSVARSFÖRDELNING INTERNT/EXTERNT

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VID SEGERSTASKOLAN

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VID SEGERSTASKOLAN SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VID 2011-2012 Christina Isacsson Segerstaskolan Rektor Reviderad 2010-09-22 ORGANISATION Följande funktioner/funktionsansvar har delegerats: Huvudansvarig: Christina Isacsson,

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB 1. Ansvar 2. Organisation 3. Utbildning 4. Instruktioner och rutiner 5. Brandskyddsbeskrivning 6. Teknisk kontroll 7. Uppföljning av SBA Pärmen förvaras

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt Typ: större grundskola/industri

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete vid Centralsjukhuset i Kristianstad

Systematiskt brandskyddsarbete vid Centralsjukhuset i Kristianstad Administrationen/Personalavd Ann-Britt Borgström Brandskyddssamordnare Tel. 044-3092616 Mobil 0766-486402 ann-britt.borgstrom.@skane.se Datum 2011-06-01 Systematiskt brandskyddsarbete vid Centralsjukhuset

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Detta är ett exempel på ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Denna exempeldokumentation behöver anpassas till verksamheten och kan kräva kompletteringar

Läs mer

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet.

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. 1. Brands kydds policy I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. Brandskyddspolicyn fastställs av ledningen och ska vara känd av alla i organisationen. Exempel

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux 140801 BRANDSKYDDSPOLICY VID Voxnadalens gymnasium-komvux 1. Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Voxnadalens gymnasium-komvux i Ovanåkers kommun och omfattar skolans lokaler. 2.

Läs mer

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Version 2 041203/ELO 1 Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete innebär ett organiserat arbetssätt för att planera,

Läs mer

SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET

SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET DOKUMENTATIONSPLAN FÖR DET SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET Skäggebergsskolan och Lerans Skola Lars Olsson, rektor 2009-05-22 DOKUMENTATION AV BRANDSKYDDSARBETET PÅ SKÄGGEBERGSSKOLAN och LERANS SKOLA Inledning

Läs mer

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1 BRF Lampan Systematiskt brandskyddsarbete Beskrivning / Brandskyddspolicy SBA-pärm, flik () Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddet hos BRF Lampan och omfattar fastigheterna på Åsögatan 98 och

Läs mer

Brandskyddspolicy för Arboga kommun och dess kommunala bolag

Brandskyddspolicy för Arboga kommun och dess kommunala bolag för Arboga kommun och dess kommunala bolag Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2016, 210. Innehåll Inledning... 5 Bakgrund... 5 Ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor... 5 Ledningsansvar...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Sida 1 (8) Systematiskt brandskyddsarbete Nivå medel - grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut för t.ex. en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet 1 Kommunalförbundet södra Hälsingland Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del 1 Byggnad/anläggningsägare Allmänt Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer (10 siffror) Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Brandskyddsredogörelse. Del 1 Byggnaden/anläggningen. Allmänt Fastighetsbeteckning: Byggnaden/anläggningen Byggnadsår: Fastighetsägare:

Brandskyddsredogörelse. Del 1 Byggnaden/anläggningen. Allmänt Fastighetsbeteckning: Byggnaden/anläggningen Byggnadsår: Fastighetsägare: Brandskyddsredogörelse Del 1 Byggnaden/anläggningen Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Organisationsnummer: Besöksadress: Utdelningsadress: Ägarens kontaktperson mot räddningstjänsten Namn:

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Ansvarig för riktlinje Socialnämnden Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden 2017-05-31 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: Till vidare Riktlinje

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2010-09-15 R.7.4 Riktlinjer för Lars Eliasson/Thomas Thid Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-15 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE NIVÅ 2. Exempel Större grundskola

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE NIVÅ 2. Exempel Större grundskola SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE NIVÅ 2 Exempel Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Enligt 2 kap. 2 i förordningen om skydd mot olyckor får kommunen fastställa med vilket tidsintervall den skriftliga redogörelsen för brandskyddet

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan

Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan Version 1.2 2009-11-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan INNEHÅLL UTBILDNINGSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 UTBILDNING & ORGANISATION 4-5 UPPFÖLJNING 5 2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

INFÖR TILLSYN. Summa: Tillsynsdatum Klockan Tillsynsförrättare: Tillsynsförrättare tfn: Objekt:

INFÖR TILLSYN. Summa: Tillsynsdatum Klockan Tillsynsförrättare: Tillsynsförrättare tfn: Objekt: Tillsynsdatum Klockan Tillsynsförrättare: Tillsynsförrättare tfn: Objekt: 1 Brandskyddspolicy 2 Brandskyddsorganisation 3 Utbildningsplanering 4 5 6 Riskinventering Värdering Brandskydds-, byggnadsoch

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskydd

Skriftlig redogörelse för brandskydd Page 1 of 6 Skriftlig redogörelse för brandskydd Du är här: Start > Skriftlig redogörelse verksamhet 1. Allmänt 1. Organisationsnummer (1.1) 556264-4558 2. Fastighetsbeteckning (1.2) Den fastighet redogörelsen

Läs mer

Brandskyddsredogörelse enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Brandskyddsredogörelse enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) TORSBY7503, v2.1, 2012-10-24 Brandskyddsredogörelse enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Del 1 Byggnad eller anläggning Samtliga uppgifter under del 1 fylls i av fastighetsägaren - texta 1:1

Läs mer

Brandskyddsredogörelse

Brandskyddsredogörelse Brandskyddsredogörelse 1. Byggnad/anläggning 1:1 Allmänt Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Besöksadress: Organisationsnummer: Utdelningsadress: 1:2 Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Handbok Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Handbok Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) HANDBOK Sid: 1 (18) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtlig personal 2 2017-01-09 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Brand- och säkerhetssamordnare 1 2015-01-15 Beslutande Tidpunkt för uppföljning

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

BRANDSKYDDSREDOGÖRELSE Sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet Del 1 Byggnad/anläggning 1. Allmänt 1.1 Fastighetsbeteckning

BRANDSKYDDSREDOGÖRELSE Sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet Del 1 Byggnad/anläggning 1. Allmänt 1.1 Fastighetsbeteckning BRANDSKYDDSREDOGÖRELSE Sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet Del 1 Byggnad/anläggning 1. Allmänt 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare 1.3 Organisationsnummer 1.4 Besöksadress 1.5

Läs mer

2. Byggnaden/anläggningen Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år:

2. Byggnaden/anläggningen Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år: Skriftlig redogörelse för brandskydd enligt 2 kap. 3 lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Räddning och säkerhetsavdelningen DEL BYGGNAD/ANLÄGGNING

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN Uddevalla - Lysekil Munkedal Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN Postadress Bastiongatan 14 451 50 Uddevalla Telefon vx 010-161 55 00 Telefax

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet 1 BESKRIVNING Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Institutionen för kulturgeografi

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-11-05 DNR SN 2014.206 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Förebyggande brandskydd. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Förebyggande brandskydd. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Förebyggande brandskydd Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll

Läs mer

1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer. 2 Byggnaden/Anläggningen 2.1 Fastighetsbeteckning 2.2 Besöksadress

1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer. 2 Byggnaden/Anläggningen 2.1 Fastighetsbeteckning 2.2 Besöksadress Skriftlig redogörelse för brandskyddet Fylls i av fastighetsägare/representant för fastighetsägare. 1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer 1.3 Utdelningsadress 1.4 Postnummer 1.5

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete STOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR PM SID 1 (13) Systematiskt brandskyddsarbete BAKGRUND...2 LAGSTIFTNING...2 DEN ENSKILDES SKYLDIGHETER...3 BRANDSYN HAR ERSATTS AV TILLSYN...3 INNEHÅLL SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE...4

Läs mer

Skriftlig redogörelse av Systematiskt Brandskyddsarbete

Skriftlig redogörelse av Systematiskt Brandskyddsarbete Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer Besöksadress Utdelningsadress Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten (räddningstjänsten) Redogörelsen upprättad

Läs mer

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet.

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet. Exempel Förskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en förskola. För att uppfylla minimikravet bör en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas.

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskydd

Skriftlig redogörelse av brandskydd Skriftlig redogörelse av brandskydd Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Byggnadsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer/personnummer Besöksadress Utdelningsadress Ägarens kontaktperson(-er)

Läs mer