(SFS 2008:1407} E-post. Aktiebolag Allmännyttigt bostadsföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(SFS 2008:1407} E-post. Aktiebolag Allmännyttigt bostadsföretag"

Transkript

1 DEtXGÅTionen FOR ^ HÅLLBARA STÄDER sféjs ^ Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERIIMGSPROJEKT (SFS 2008:1407} STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) Stockholm Ansökningsblanketten fylls i på svenska och lämnas senast den 1 mars Bilagor beaktas inte. Av svaren bör tydligt framgå vad det ekonomiska stödet kan tillföra åtgärder eller processer Inom projektet och som inte kommer att kunna genomföras utan sökt stöd. Observera att endast en mindre del av tillgängligt stöd fär ges till planeringsprojekt enligt förordningen (SFS 2008:1407). Sökande vars ansökan efter besked av Delegationen i juni 2010 blirföremåi förfördjupad prövning kommer att ges möjlighet att komplettera ansökan med ytterligare uppgifter i augusti För planeringsprojekt kan högst 10 A4-sidor inklusive kartor och eventuella ritningar lämnas. 1. Uppgifter om sökande Projektbenämning Hållbara transporter - ryggraden i den Hållbara staden Kommun Jönköping Jönköpings lån Sökande Jönköpings kommun Adress Postnummer 1 Postadress Västra storgatan Jönköping SökondonskontaMperson Henrik To!afonnummar4arbate) Typ av organisation X Kommun Regionalt organ Zetterholm Telefonnummer (mobil) Aktiebolag Allmännyttigt bostadsföretag E-post Person-/organisationsnummer henrik.zetterholm Jönköping.se Privat bostadsföretag Annat 2. Sekretess I princip har alla rätt att få del av de handlingar som finns hos en myndighet. En del allmänna handlingar är hemliga. I vilken utsträckning en allmän handling är hemlig anges i sekretesslagen. Finns det ingen tillämplig bestämmelse i sekretesslagen som gör att myndigheten kan hemligstämpla ansökan om bidrag, måste myndigheten på begäran lämna ut handlingarna. Ange om ansökan innehåller information som du inte vill ska lämnas ut vid förfrågan. Ja FxlNei Bidrag söks för: X I Förstudie X Programskrivning [ Sektorsövergripande planering x Informationsinsats Bl 994 utg 1 1(10)

2 Projektbeskrivning Lämna här en redogörelse för det planeringsprojekt som stöd söks för. Av beskrivningen ska bland annat framgå de övergripande målen för projektet, bakomliggande resonemang och hur målen ska uppnås. Redogörelsen kan omfatta maximalt 4000 tecken, med högst tecken pertextfält (sid 2 och 3 i denna blankett), I Jönköping domineras utsläppen av växthusgaser av utsläpp från transportsektorn (ca 50 %) och av dessa härrör i allmänhet ca 2/3 av utsläppen från persontransporter. Jönköpings koramun bedömer att det mest centrala i arbetet med att åstadkomma den hållbara staden är att åstadkomma hållbara transporter för invånarna i staden. Då Jönköpings kommun utgör en transportintensiv kommun både ur ett lokalt och ett regionalt perspektiv är det av extra stort intresse för oss att skapa ett hållbart transportsystem. Behovet av hållbara transporter ställs på sin spets genom det pågående arbetet med Stadsbyggnadsvisionen (SBV)som innebär ca nya boende och 6000 ytterligare arbetsplatser i centrala Jönköping. För att klara bla trängselproblematiken i området har SBV som utgångspunkt att resandeökningen som nya bostäder/arbetsplatser ger ska ske genom kollektivtrafik/gång/cykel. Jönköpings kommun anser det angeläget att ta ett helhetsgrupp på hållbara transporter ur ett systemperspektiv - både lokalt och regionalt perspektiv samt i både befintliga och nya stadsdelar (se även separat ansökan om investeringsprojekt): Följande mål finns fastställda i Jönköpings kommuns Program för hållbar utveckling - miljö. Antalet resor med kollektivtrafik/invånare (exklusive resor till och från skolan) ska till 2020 dubbleras. Som delmål ska gälla minst 30 % ökning till Basår 2007: 85 resor/invånare,år. Till år 2013 skall cyklandet till och från Jönköpings centrum öka med 20 % (jämfört med år 2005). En ansölcan för stöd till investeringar i fysiska åtgärder redovisas i en separat ansökan men en grundläggande förutsättning för att kunna få tillräcklig överflyttningseffekt från bil till kollektivtrafik/gång/cykel bedöms vara att ett aktivt beteendepåverkansarbete bedrivs. Ett stöd från delegationen för hållbara städer skulle kraftigt förbättra förutsättningarna för en mer kraftfull satsning inom detta område. 2(10)

3 Projektbeskrivning forts. Jönköpings kommun har inom ramen för arbetet med en kommunikationsstrategi tagit fram en handlingsplan för hållbart resande och söker bidrag för ett kraftfullt genomförande av denna plan som bla omfattar följande åtgärder: Utredning av förutsättningar för att handla upp en extern bilpool jämfört med den befintliga interna bilpoolen. Målgruppsinriktad information om resvanor och resealternativ till allmänheten: - Information till områden där cykelpotentialen är god. - Information i samband med infrastruktureli åtgärd. - Information i samband med flytt. - Information till kommuninvånare som är benägna att ändra resbeteende och där det finns möjlighet att cykla eller åka kollektivt (med genomförd resvaneundersökning som underlag) Tjänsteresor - samarbete med privata arbetsgivare. Resor till och från arbetet - samarbete med privata och offentliga arbetsgivare. Barns skolvägar. Sprida information om lyckade åtgärder och genomförda undersökningar. En fullständig redovisning finns i rapporten "Handlingsprogram för hållbart resande i Jönköpings kommun ". De åtgärder som bidrag söks för är följande: Genomförande av plan för hållbart resande, se ovan: 0,9 mnkr. Trafikanalysutredningar av de förändringar som sker till följd av planerade förändringar i trafiksystemet samt utbyggnadsområden för att säkerställa ett hållbart transportsystem: 0,9 mnkr. Uppföljande resvaneundersökning 2014: 0,4 mnkr. Planering av framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik (analys av vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva exkl. detaljprojektering): 0,4 mnkr. 3(10)

4 Åtgärder i planeringsprojektet Besvara för planeringsprojektet tillämpbara frågor nedan. För att du korrekt ska kunna besvara frågorna måste du läsa anvisningarna i varje enskilt fält. Redogörelsen I respektive fält kan omfatta maximalt tecken. Observera att minskningen av utsläpp av växthusgaser har en central roll för syftet med det ekonomiska stödet, Kriterium 7 Klimateffekter ska därför alltid besvaras. 3. Uppfyllande av hållbarhetsmål Beskriv hur planeringsprojektet kan leda till att uppfylla för projektet relevanta miljökvalitetsmål samt sociala och ekonomiska mål. Ange om möjligt nyckeltal. De planerade åtgärderna syftar tydligt till att uppnå mål om fördubblat antal kollektivtrafikresor/invånare samt cykling i centrum, se ovan (båda dessa mål följs upp årligen). Åtgärderna syftar även till att uppnå de nationella miljömålen för luft i centrala Jönköping vilka idag är svåra att nå (mätningar sker på utvalda platser) samt för god bebyggd miljö (planeringsunderlag och buller). Åtgärderna bidrar även till minskad trängsel i framför allt centrala Jönköping vilket ger en mer attraktiv stad. Kommunen har även som mål att vara Skandinaviens mest attraktiva stad i sin storlek. Kommunen har även undertecknat Ålborg-åtagandena och åtgärderna ligger helt i linje med tex följande åtaganden: Öka andelen resor som sker med kollektivtrafik, till fots eller med cykel. Minska behovet av privata motorfordon och främja attraktiva alternativ som är tillgängliga för alla. Utveckla en integrerad och hållbar plan för framkomlighet i staden. Nyckeltal för uppföljning - se avsnitt Stadsplanering Beskriv för projektet viktiga aspekter. Beskrivningen kantexavse; Övergripande håflbarhetsidé Hållbar tillgänglighettill nationellt, storregionaltoch lokalt strategiska funktioner, särskilt med gång och cykel samt kollektiva färdmedel Genomförbarhet och ekonomiska förutsättningar Kvalitetersom uppnås avseende stadsbyggnad, kulturhistoriska värden,gestaltning,miljö,socialochkulturellfunktionsamt delaktighet Förutsättningarför hållbar godstransportförsörjning Utvecklingsbarhet Jönköping som regionalt centrum ger nya utmaningar även i trafiksystemet. Att bygga ut vägkapaciteten kan inte ses som en hållbar lösning eftersom detta kommer att förstärka problemet genom att ny trafik genereras i tätorten. Att nya vägar genererar ny trafik är idag ett välkänt faktum, belagt genom internationella forskningsresultat. I stället krävs andra lösningar. För att höja attraktionskraften och tillgängligheten i kollektivtrafiken krävs väsentligt förbättrad standard och kapacitet, vilket ofta innebär någon form av spårtrafiklösning. Planering av framkomlighetshöjande åtgärder på stomlinjerna bör ske så att ökad möjligheten att övergå till spårbunden kollektivtrafik sker på ett kostnadseffektivt sätt. För att åstadkomma en överflyttningseffekt från bil till kollektivtrafik/gång/cykel krävs ett kraftfullt arbete med Mobility Management, dvs. beteende- och påverkansåtgärder för att påverka resan den startat. innan 4(10)

5 Åtgärder i projektet forts, 5. Integrerade tekniska system Beskriv hur synergier kan komma att tas tillvara till följd av projekt genom integrering av t ex: Vattentillförsel och avloppsrening Urbana funktioner Landskapsplanering Energi Avfallshantering Trafikoch transporter inkl godstransporter Arkitektur och byggnader För att skapa en hållbar stadsutveckling krävs både en hållbar bebyggelsestruktur och ett trafiksystem där kollektivtrafik/gång/cykel är norm. Planeringen och utbyggnaden behöver därför ske hand i hand tillsammans med en god medborgardialog kring vilken stad vi vill ha och vilka förändrade beteenden som då krävs. I samband med de planerade åtgärderna för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken kommer möjligheter till samordning av andra åtgärder att utredas t.ex. förnyelseåtgärder i VA-system (fastställd förnyelsestrategi finns), utbyggnad av fjärrvärme etc. 6, Anpassning till kommande klimatförändring Beskriv hur hänsyn tas till effekter av klimarförändringen.exempel på aspekter att beskriva är: Byggnaders och anläggningars placering Hur den lokala klimat-och sårbarhetsutredningen beaktas (om Mikroklimat sådan finns) Blågrön infrastruktur, dvs Integrering av dagvattensystem och vegetationsytor Jönköpings kommun har under fastställt Förutsättningar och riktlinjer för anpassning till klimatförändringar. I detta dokument har bl.a. planeringshöjder för att minska översvämningsrisker fastställts. Inom ramen för klimatanpassningsarbetet har även mer detaljerade utredningar beträffande översvämningsrisker samt ras- och skredrisk genomförts. Åven dessa utredningar kommer att beaktas vid planering av framkomlighetsåtgärder i stomlinjerna. 5(10)

6 Åtgärder i projektet forts. 7. Klimateffekter Beskriv hur planeringsprojektet främjar hållbar stadsutveckling i syfta att väsentligen minska utsläppen av växthusgaser och som företrädesvis rör energi, vatten, avfall eller transporter. Beräkna minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser till följd av planeringsprojektet samt ange andelen fömybara energikällor. Beskriv även åtgärder som avser att underlätta hållbara beteenden i olika avseenden. Om möjligt, kvantifiera även dessa åtgärder i minskad energianvändning, minskade utsläpp av växthusgaser eller ökad andel förnybar energi. Hela projektet syftar bla till att nå målet om fördubblad kollektivtrafikanvändning vilket har beräknats till minskade koldioxidutsläpp med ca ton per år. (Beräknad reduktion inkluderar separat ansökan om investeringsprojekt). Det bör dock noteras att det är oklart hur mycket de planerade åtgärderna kan bidra till att nå målet eftersom det är beroende av hur förändringsbenägna invånarna är beträffande sitt resande. Ytterligare utsläppsminskningar erhålls i de fall en överflyttningseffekt fås från bil till gång/cykel. Denna effekt har i dagsläget inte beräknats. Utsläppen kommer även att minska genom att kollektivtrafiken successivt övergår till förnyelsebara bränslen (och el i en förlängningen då övergång kan ske till spårbunden trafik alternativt trådbussar). Övergången till förnyelsebara bränslen i den befintliga fordonsflottan kommer doclt att ske utanför ramen för denna ansökan. Målsättningen är för närvarande 40 % förnyelsebara bränslen i tätortstrafiken senast Ange i tillämpliga delar generella nyckeltal röråtgärder som rör anergi, vatten, avfall ellertransporter Minskad energianvändning, kwh _ Andal förnybar energi per använd energienhet, % Ange typ av energibärare för den energianvändning som minskar Total minskning av koldioxidekvivalenter, ton/år Beskriv vilka definitioner som har använts i beräkningarna I beräkningarna beträffande målet om fördubblad kollektivtrafik har förutsatts att 85 % av resandeökningen utgör en överflyttning från bil, i genomsnitt 1,2 personer i varje bil som drar 0,7 1/mil och en genomsnittlig reslängd uppgående till 7 km. 6(10)

7 Åtgärder i projektet forts. 8, Förutsättningar för export av miljöteknik och kunnande Beskriv de åtgärder som främjar export av miljöteknik och kunnande, t ex hur; Projektetvisaruppdeaktörer(leverantörermfl) som medverkat! projektet Projektet bidrartill att förkorta och effektivisera affärsprocesser när det gäller beställning (inklusive export) av miljöteknik och kunnande som tillämpas i projektet Projektet exponerarvalda systemlösningar inklusive dess miljöoch hälsoeffekter Projektet är tillgängligtför svenska och internationella besökare Projektet förevisar ekonomiska kalkyler ur ett livscykelperspektiv där investeringskostnad ställs mot kostnad för drift, underhåll och förvaltning Valda lösningar i projektet kan överföras och tillämpas av andra aktörer Jönköpings kommun bedömer att den största utmaningen för alla världens städer är att åstadkomma ett hållbart transportsystem som medför minskad trängsel och minskade utsläpp. Att kunna visa upp hur man arbetar med att åstadkomma beteendeförändringar hos invånarna bedöms vara mycket angeläget. 9. Organisation för information och kunskapsspridning Beskriv vilken organisation och vilka andra förutsättningar som finns för att sprida information och erfarenheter om åtgärderna och projektet inom Sverige och till andra länder. Av beskrivningen ska särskilt framgå vilka metoder som kommer att användas samt om informationen riktas till speciella målgrupper. Samma kanaler för kunskapsspridning kommer att användas som har redovisats i separat ansökan om investeringsprojekt. Lokalt planeras att dels använda en del av den befintliga utställningshallen för att sprida information och erfarenheter av projektet tillsammans med den information som sprids via Mobility Management-arbetet. Jönköpings kommun deltar också i ett antal nätverk (tex Uthållig kommun, Klimatkommunerna och Ekokommunerna) och vi planerar att sprida erfarenheter från vårt arbete inom ramen för dessa nätverk. Vi planerar även att delta i Nordic Urban Forum. Jönköpings kommun planerar också i samarbete med Regionförbundet i Jönköpings län ett koncept för Technical Visits i Jönköping. Vid ett genomförande av planerat projekt kan transportsystemet utgöra en viktig del i detta koncept. Jönköpings kommun deltar också så ofta som möjligt i relevanta mässor på Elmia. Jönköpings kommun tar också emot en rad olika kommunbesök och föreläser på nationella konferenser. 7(10)

8 Processer i och till följd av planeringsprojektet Besvara för planeringsprojektet tillämpbara frågor nedan. För att du korrekt ska kunna besvara frågorna måste du läsa anvisningarna i varje enskilt fält. Redogörelsen i varje fält kan omfatta maximalt 1000 tecken. 10. Deltagande och inflytande Beskriv processerför dialog, deltagande och Inflytande i planering, genomförande, uppföljning och utvärdering för att involvera de parter som berörs av investeringsprojektet, t ex allmänhet och boende. Redogör för vilka aktörer som involveras och i vilken omfattning. Redogör också för vilka metoder projektet avser att använda sig av för att engagera till deltagande samt hur resultaten från deltagandeprocesserna ska komma till användning. Inom ramen för tidigare genomfört Mobility Management-arbete ("Smart Trafikant") har ett nätverk för samverkan kring transportfrågor byggts upp och detta kommer att användas som grund för det fortsatta arbetet. Genom den resvaneundersökning som har genomförts under 2009 har också en kommunikation skett med ett urval av invånarna. Planering av framkomlighetshöjande åtgärder för kollektivtrafik och cykel kommer att ske genom den process som redovisats i separat ansökan om investeringsprojekt. Arbetet sker i en bred medborgardialog genom olika samrådsforum. 11. Integrerad selctorsövergripande planering Beskriv de processer och modelierför samverkan som ärtänkta atttiliämpas och om sektorsövergripande samverkan sker mellan de aktörer som behövs. Beskriv hurorganisationen för sektorssamverkan i projektet ser ut. Beskriv även hur och varför verktyg/metoder kommer att användas i projektet vad gäller analys, planering och dialog. Ange även vilka mervärden dessa verktyg/metoder kommer att ge projektet och organisationen. En utveckling av ett hållbart transportsystem är ett långsiktigt arbete som kräver helhetssyn och samverkan. De strategiska samhällsbyggnadsfrågorna är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvar. Eftersom många frågor till sin karaktär är nämndsövergripande ställs krav på långtgående samordning mellan olika kommunala verksamheter. Arbetet med kommunikationsstrategin sker som en del i Stadbyggnadsvisionen. Kommunstyrelsen beslutade om organisation och arbetssätt för det fortsatta arbetet inom ramen för Stadsbyggnadsvisionen. Samhällsbyggnadsstrategen samordnar arbetet som bedrivs i bla en projektledningsgrupp, en arbetsgrupp en referensgrupp samt en intressentgrupp där fastighetsägare inom omvandlingsormådet ingår. Tanken bakom detta arbetssätt är att ge ett helhetsperspektiv på utvecklingsfrågorna från idégenerering, planering till genomförande. Planeringen av framkomlighetshöjande åtgärder i stomlinjerna kommer att ske inom ramen för Stadsbyggnadsvisionens organisation. M10)

9 Processer i genomförandet av projektet forts. 12. Samverkan mellan näringsliv och kommun Beskriv hursamverkan sker i dagsläget och de processer och modeller för samverkan som ärtänkta atttiliämpas i projektet. Avser projektet att utveckla nya former för samverkan och dialog mellan näringsliv och kommun? Sker samverkan mellan flera aktörer och kring fler aspekter på långsiktig hållbarhet än vad som vanligen görs? Vissa av de planerade informationsinsatserna kommer att ske i samverkan med privata arbetsgivare, Jönköping City, fastighetsägare och köpmän, Jönköpings Länstrafik AB och trafikföretag (Arriva). I övrigt kommer planeringen av framkomlighetshöj ande åtgärder att ske inom ramen för Stadsbyggnadsvisionens organisation för samverkan med berörda parter. 13. Uppföljning av projektet Beskriv hur projektet ska följas upp. Beskrivningen ska inkludera en plan och uppföljningsmodellför kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Beskriv även om det finns planer på samverkan med universitet eller högskolorför attfölja processer och tillvarata resultat från projektet Inom ramen för vårt årliga miljömålsarbete genomför vi en årlig uppföljning av ett antal gröna nyckeltal i dokumentet "Hur mår Jönköping". Inom det prioriterade området Boende och Stadsutveckling följs bla nyckeltalet "Attraktiv kollektivtrafik" upp. Detta nyckeltal speglar närhet till olika kategorier av attraktiv kollektivtrafik med avseende på turtäthet. Inom det prioriterade området Energi och transporter följer vi bla upp nyckeltalen Kollektivtrafikresor (Antal kollektivtrafikresor/invånare), Cykelresor (Andel cyklister av totala antalet fordon till och från centrum) samt körsträcka med personbil per invånare. Samtliga dessa nyckeltal följer upp resultatet av de åtgärder som planeras. Uppföljning av effekter av planerade åtgärder planeras även att ske genom en förnyad resvanundersökning i slutet av 2014 som utgör en del av denna ansökan. 14. Tidplan Ange preliminära datum d6 pions ringsprojektet beräknas péborjas respektive vara slutfört Åtgärden/åtgärderna påbörjas (år, månad, dag),20,11-01-,01... Åtgärden/åtgärderna färdigställs (år, månad, dag). 2..9Aå~A?.I 3..:L 9(10)

10 15. Den stödberättigade kostnaden Stöd kan lämnas med högst 30 procent av den stödberättigade kostnaden. Ange Den faktiska kostnaden för förstudier, programskrivning, och sektorsövergripande planering för hållbar utveckling Beräknade kostnader kkr Summa stödberättigade kostnader kkr Sökt stöd (högst 30 % av summa stödberättigade kostnader) kkr Förbindelse och underskrift Jag/vi försäkrar på heder och samvete att uppgifterna, som lämnats i denna ansökan, är sanna. Ansökan skrivs under av en behörig företrädare för sökanden. Felaktiga uppgifter kan innebära krav på återbetalning av stödet, fckjo A#kai\berg Johansson siunstyrelsens ordförande nnförtydltgande Martin Andr/ae Stadsdirektör Fyll i ansökningsblanketten, skriv ut den, underteckna och skicka med posttill Delegationen för hållbara städer, Miljövårdsberedningen, Stockholm och kopia till Boverket, Box 534, Karlskrona. Ansökningsblanketten skickas också i pdf-format med e-post till och till Pdf :en behöver inte vara undertecknad. 10(10)

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp TRAFFIC AB RAPPORT 2008:60 VERSION 1.0 Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer