samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013"

Transkript

1 Stadens ljud samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013 ett kommunövergripande samverkansprojekt om ljudet i staden. Deltagande kommuner: Göteborgs stad, Malmö stad, Stockholms stad och helsingborgs stad

2 Slutrapport Stadens ljud 2013 Slutrapporten för projektet Stadens ljud samexistens och metodutveckling för stadskvalitet är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Projektet har delvis genomförts i samarbete med Tyréns AB Stockholm och har erhållit ekonomiskt stöd från Delegationen för hållbara städer. Projektgrupp Malin Rizell, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad Jens Gille, Miljöförvaltningen, Helsingborgs stad Klas Groth och Stefan Modig, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm stad Magnus Lindqvist, Miljöförvaltningen, Stockholms stad Alexander Danilovic, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad Martin Knape och Erik Pettersson, Miljöförvaltningen, Göteborgs stad Malin Backman, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad Kristina Lembre, Miljöförvaltningen, Malmö stad Styrgrupp Sofia Öreberg, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad Staffan Lorentz, Exploateringskontoret, Stockholms stad Bo Aronsson, Älvstranden Utveckling AB, Göteborg Johan Emanuelsson, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad Information om projektet Malin Rizell, (eller kontakta övriga inom projektgruppen) Samtliga underlagsrapporter och PM finns tillgängliga på Layout Jonathan Johnsson Fotografier Anges vid varje bild Tryck Tryckservice, Ängelholm

3 Ljudet i staden är något vi behöver lära oss mer om, vad är en god ljudmiljö och när blir ljudet oönskat? För att bidra till ökad hållbarhet av våra städer har projektet Stadens ljud undersökt det ljud som klassas som industribuller i syfte att utveckla ett förhållningssätt i planeringen för ny bebyggelse med goda livsbetingelser. Innehåll 4 Sammanfattning 8 Bakgrund 12 Uppstart av projektet Stadens ljud 14 Problembild Förord n Genom samverkan mellan fyra städer med representanter från stadsbyggnads kontor, miljöförvaltning och exploate ringskontor har Stadens ljud lyft fram och pekat på både möjligheter och be gränsningar i ett stadsutvecklingssam manhang. Utifrån erfarenhetsutbyte, semina rier med experter och mindre studier har projektet landat i en gemensam problembild och ett gemensamt förslag för hur ett utvecklat förhållningsätt till industribuller kan möjliggöra planering för täta, mångfunktionella och hållbara hamnstäder. Projektet vill också visa att en offensiv hållning till ljud med nya kreativa lösningar utifrån akustisk design öppnar upp för att skapa god ljudkvalitet i stadens rum. Stadens ljud hoppas att de erfarenheter och lärdomar som dragits i projektet kan komma till nytta för den allmänna debatten om ljud i stadsmiljö, men också vara till gagn för enskilda stadsutveck lingsprojekt. Krister Schultz Kristina Magnusson Christina Börjesson Agneta Hammer Susanne Lindh Katarina Pelin Christer Larsson Gunnar Söderholm Ulla Ingers Förvaltningschef Exploateringskontoret Stockholms stad Stadsbyggnadsdirektör Göteborgs stad Stadsbyggnadsdirektör Malmö stad Stadsbyggnadsdirektör Helsingborgs stad Stadsbyggnadsdirektör Stockholms stad Förvaltningschef Miljöförvaltningen Stockholms stad Miljödirektör Göteborgs stad Miljödirektör Malmö stad Miljödirektör Helsingborgs stad 14 Bakgrund till riktvärden för industribuller 16 Ansvar inom bullerområdet 16 Tillsyn enligt miljöbalken 16 Miljötillstånd 17 Hamnar 17 Störande eller hälsovådligt 19 Industribuller i planeringen 20 Att förhålla sig till Riksintresse hamn 21 Slutsats och förslag 21 Slutsats 21 Förslag för hantering av industribuller i planeringen 23 Förslag till fortsatt arbete 24 Process för att planera för ljudkvalitet 24 Tillämpning av projektets förslag 25 Erfarenheter av samarbetsprojektet 26 Delstudie A Samhällsekonomisk bedömning 26 Metodik 27 Resultat av översiktlig bedömning av samhällsekonomiska konsekvenser 28 Miljöeffekter trafikalstring 29 En miljöekonoms reflektion 29 Slutsats 30 Delstudie B Europeisk utblick 30 Nationella riktlinjer och hantering i projekten 30 Slutsatser av studien 33 PENTA-projektet 34 Delstudie C Akustisk design och hållbar stadsutveckling 34 Akustisk design integrerad i stads utvecklings- och planeringsprocessen 36 Akustisk designverktygslåda 38 Interdisciplinära arbetsmetoder 40 Ett exempel i Norra Djurgårdsstaden 42 Slutsatser 43 Bilagor 43 Bilaga 1: Seminarium 1 Stadens ljud och människors hälsa 47 Bilaga 2: Seminarium 2 Samexistens hamn och stad 51 Bilaga 3: Seminarium 3 Akustisk design och hållbar stadsutveckling 55 Bilaga 4: Dialogmöte med tre länsstyrelser 59 Referenslista 3

4 Stadens ljud samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet är ett samarbetsprojekt mellan fyra städer med stora stadsutvecklingsprojekt; Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, Älvstaden i Göteborg, Västra hamnen i Malmö och H+ i Helsingborg. Projektet har fått stöd från Delegationen för hållbara städer och har genomförts under år 2012 och avslutas under april Projektets syfte har varit att synliggöra problematiken med industribuller vid planering av ny bostadsbebyggelse och då särskilt buller från hamnverksamhet. Det övergripande målet har varit att utveckla ett förhållningssätt till riktvärden för industribuller för att kunna möjliggöra täta, hållbara städer med bra ljudkvalitet. Sammanfattning n Buller är ofta en aktuell fråga vid planering för och byggande av nya bostäder. För trafikbuller finns riktlinjer och vägledningar som i huvudsak fungerar bra. Men vid planering av bostäder som påverkas av buller från industrier och industrirelaterad verksamhet saknas tillämpbara riktlinjer. De riktvärden som finns från Naturvårdsverket togs fram för 40 år sedan och har aldrig varit avsedda att användas vid utveckling eller förtätning av staden. Några av riktvärdena för externt industribuller är mycket stränga i en stadsmiljö. Riktvärden nattetid utomhus vid fasad blir ofta dimensionerande och det saknas motiv för att de ska uppfyllas i sin helhet vid nya bostäder. Stadens ljud anser att det saknas forskningsresultat kring sambandet mellan exponering för industrirelaterat buller och risk för påverkan på människors hälsa. Projektets förslag Inom ramen för projektet Stadens ljud har följande förslag utvecklats som utgångspunkt för tillämpning av industribuller utomhus i planeringen. Gällande riktvärden inomhus ska alltid uppfyllas för nya bostäder. Utred i ett tidigt skede möjligheterna att åtgärda vid bullerkällan. Prova alternativa lösningar för planerad bebyggelsestruktur och utformning använda bebyggelse som en skärmande effekt mot ljudkällan. Eftersträva bästa möjliga ljudkvalitet och inte bara lägsta godtagbara. Utgå från ett kompensationstänk som innebär att bebyggelsen anpassas på motsvarande sätt som vid exponering för trafikbuller. Exempel på anpassning är: tillgång till tyst sida, burspråk, bullerskydd på balkonger och hälften av bostadsrummen orienterade åt annat håll än den bullrande verksamheten. Ytterligare kompensationsåtgärd: ställ krav på att uppfylla en högre ljudklass än Boverkets Byggregler, det vill säga ljudklass B eller A med avseende på buller inomhus. (Sådana exempel på utformning har dokumenterat god effekt för att begränsa störningen från trafik, men har hittills inte prövats i industribullersammanhang.) Vid bedömning av acceptabla ljudnivåer, ta hänsyn till att industribuller är komplext och skilj på kontinuerligt buller som är mindre störande, respektive momentana ljudnivåer som är betydligt mer störande. Definiera nattperioden motsvarande övriga EU och som tilllämpas för trafikbuller, det vill säga klockan 22:00-06:00. Nattetid är det inomhusnivåerna som är dimensionerande. Riktlinjerna tillämpas på liknande sätt oavsett veckodag. Buller från trafik till och från den aktuella verksamheten bedöms enligt gällande riktvärden för trafikbuller. Använd Akustisk design som innebär att utgå från helheten i samhällsplaneringen och lyfta fram kvalitativa, önskade ljud och begränsa oönskade ljud. Akustisk design är en underut nyttjad metod för att skapa goda ljudmiljöer. Ett första steg är den verktygslåda med exempel som tagits fram inom ramen för detta projekt. 4

5 Konsekvenserna av presenterat förslag har i dagsläget inte utretts i sin helhet, men bör kunna ligga till grund för ett fortsatt arbete med att utveckla ett förhållningssätt på nationell nivå. En effekt som behöver studeras vidare är hur verksamhets utövare kan påverkas vid senare prövning enligt miljöbalken. Projektet Stadens ljud har omfattat en öppen seminarieserie med olika teman kopplat till industribuller och stadens ljudkvalitet, dialog med berörda myndigheter och tre delstudier. mot att skapa tysta sidor, fokusera på inomhusbullret och där det är möjligt att vidta åtgärder vid källan. Delstudie C har genomförts i samarbete med Tyréns och visar hur akustisk design som interdisciplinär metod kan bli en del i planeringsprocessen för att skapa kvalitativa ljudmiljöer i våra städer. En verktygslåda med olika akustiska designlösningar presenteras och relevanta delar från den prövas för Södra Värtahamnen, del av Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Delstudie A redovisar förslag på samhällsekonomiska parametrar för att visa samhällsnyttan av att planera för täta blandade städer och ger argument för varför dagens tillämpning av riktvärden för industribuller är föråldrad. I delstudie B görs en jämförelse mellan några europeiska hamnstäder och hur dessa hanterar hamnbuller i samband med planering av ny bebyggelse. Slutsatsen är att de studerade projekten i respektive hamnstad har genomförts med en anpassad tillämpning av de nationella riktlinjerna med inriktning 5

6 Sverige är del av den allt snabbare urbaniseringen, vilket innebär att våra städer i tillväxtregioner växer. Behovet av bostäder och arbetsplatser i centrala eller kollektivtrafiknära lägen är stort i Stockholms-, Göteborgs-, och Malmöregionen. Öresundsregionens utveckling innebär att Helsingborgs stad, som nod i Nordvästra Skåne, också har ett högt inflyttningstryck. Inflyttningen till städer innebär ett ökat behov av bostäder, men också tillhörande social service, handel och utbyggnad av infrastrukturen. Förväntningarna ökar på att dagens stadsplanering ska leda till miljövänliga städer som är långsiktigt hållbara utifrån alla tre dimensionerna med såväl ekonomisk, social som miljömässig hållbarhet. Bakgrund n För att nå målen om långsiktigt hållbar stadsutveckling behöver dagens förhållningssätt till industribuller utvecklas. Ett förhållningssätt anpassat till den fysiska planeringen, dagens syn på markanvändning och tillämpning av lagstiftning. Till exempel finns exploateringsintressen i att kunna utnyttja och återanvända redan ianspråktagen mark. Industri- och hamnområden används inte längre på det sätt som de en gång planerades för, och industriområden som tidigare haft perifer lokalisering i staden har idag mer centrala lägen allt eftersom staden har vuxit. I någon mening har det skett en strukturförvandling i många städer under de senaste årtiondena. För flertalet svenska kommuner finns intresse av att kunna förtäta stadsväven för att ge tillräckligt kundunderlag till kollektivtrafiksystemet, handel och service. Flera företagsbranscher efterfrågar attraktiva miljöer i kollektivtrafiknära lägen att lokalisera sin verksamhet till för att kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser. Närheten till vattnet har fortfarande en stark dragningskraft och möjligheten att bygga i vattennära miljöer är en kvalitet som eftersträvas av många. I Sverige bor vi glest i jämförelse med övriga Europa, även i våra storstäder. Ur miljösynpunkt är det inte hållbart att fortsätta sprida ut bebyggelsen och ta jordbruksmark, naturmark eller grönstruktur i anspråk. I jämförelse med 1950-talet har det skett en fyrdubbling av markförbrukning per invånare (Ullstad 2008). Vi ligger bland tio i topp att använda mest asfaltsyta per person i Europa (EU CORINE 2006). I en jämförelse mellan tätort i sin helhet och avgränsad central Tätort Stockholm Stockholms innerstad Göteborg Centrala Göteborg Malmö Centrala Malmö Helsingborg Helsingborg centrala staden Storstadsområdet Köpenhamn (7 kommuner) Köpenhamns kommun Berlin Stadsdel Mitte Paris del (innerstaden) är skillnaden stor och synliggör potentialen i att bygga tätt i centrala, stationsnära lägen se tabell nedan. Gemensamma utmaningar Helsingborg, Stockholm, Göteborg och Malmö är alla städer i expansiva stadsregioner och har identifierat liknande utmaningar att hantera som grund för hållbar stadsutveckling. Att återanvända redan ianspråktagen mark är en gemensam strategi för Invånare per kvadratkilometer 3597 inv/km ² (SCB) 8968 inv/km ² (Wikipedia) 2700 inv/km ² (SCB) 5600 inv/km ² (Egen avgränsning) 3651 inv/km ² (SCB) 9920 inv/km ² (Egen avgränsning) 2529 inv/km ² (SCB) 8572 inv/km ² (Egen avgränsning) 635 inv/km ² (Wikipedia) 7380 inv/km ² (SCB) 3899 inv/km ² (Wikipedia) 8350 inv/km ² (Wikipedia) inv/km ² för 1999 (Wikipedia) 6

7 att kunna möta morgondagens behov på kort och lång sikt. Genomgående planeras denna utveckling med hållbarhet som förtecken; höga miljöambitioner, energi effektivitet och klimatanpassning, balanseras med ambitioner ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Förtätning av städerna är önskvärt av flera anledningar och det har bedömts finnas stor potential i befintliga (både nu och tidigare aktiva) industri- och hamnområden för att möta mål om ökat bostadsbyggande och behov av hållbara strukturer. Det innebär samtidigt att avståndet mellan stad och verksamhet minskar, vilket blir påtagligt inte bara geografiskt utan även vad gäller buller, luft och därmed tillämpning av lagstiftningen. Tabellen nedan är ett sätt att illustrera omfattningen av städernas pågående planering av bostäder för att möta ett framtida behov. Möjligheterna att kunna utnyttja redan ianspråktagen mark är i vissa fall begränsad. Närheten till tillståndspliktiga verksamheter eller annan verksamhet som påverkar sin omgivning försvårar dessa möjligheter. Idag saknas det vägledning för hur kommuner ska kunna påbörja en stadsomvandling eller förtätning och hur de ska förhålla sig till verksamheter med omgivningspåverkan. Tillgänglig vägledning har fokus på att ange förslag till så kallade generella skyddsavstånd som i många fall är orimliga med hänsyn till verksamhetens faktiska störningar eller risker. Verksamhetens rättighet i samband med miljötillstånd kan också te sig orimligt stark eftersom tillståndet förhåller sig till verksamhetens omgivning med angivna avstånd till befintliga bostäder som om den vore statisk. De krav som ställs på skyddsavstånd och säkerhetsavstånd mellan verksamhet och bebyggelse för att möjliggöra framtida expansion av verksamheten är inte tillämpbar på den planering som syftar till att utveckla tät och mångfunktionell stad. Naturvårdsverkets allmänna råd från 1978 med angivna riktvärden för industribuller var ursprungligen råd inför etablering av ny industri, men tillämpas idag som gällande riktvärden vid till exempel länsstyrelsens granskning av detaljplaner. Även om riktvärdena är att betrakta som rekommendationer, finns det behov av översyn av riktvärdena om vi ska kunna utveckla attraktiva städer. Stockholm Göteborg Helsingborg Malmö Antal bostäder i detaljplaner som vann laga kraft år Behov av nya bostäder enligt prognos (årtal inom parentes) (2030) (2021) (2030) (2030) 7

8 Stockholm Norra Djurgårdsstaden (Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm stad) Norra Djurgårdsstaden är Stockholms och ett av Norra Europas största stadsutvecklingsområde, som när det är färdigställt bedöms kunna inrymma mellan och nya bostäder och fler än nya arbetsplatser. Utöver detta planeras för både social och kommersiell service likaväl som en utbyggd infrastruktur. n Området har en uttalad miljöprofil och ska bli ett föredöme för hållbart stadsbyggande. Detta innebär att innovativa lösningar för hållbar stadsutveckling ska prövas efter de övergripande ekologiska målen om en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030 där koldioxidutsläppen understiger 1,5 ton per person och år till Stadsutvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för gasproduktion och andra industriverksamheter, i ett läge som angränsar till såväl befintlig innerstadsbebyggelse som Kungliga Nationalstadsparkens naturoch kulturområden. Norra Djurgårdsstaden omfattar idag även hamnverksamhet med olika hamnfunktioner. Den tyngre hamnverksamheten kommer att omlokaliseras till andra hamnlägen. Färje- och kryssningstrafiken till Finland, Ryssland och Baltikum kommer att finnas kvar och utvecklas i området men moderniseras och koncentreras till pirerna när container- och oljehanteringen avvecklats från området. Det frigör landytor som är betydelsefulla för genomförandet av den nya stadsdelen. Norra Djurgårdsstaden ligger i nära anslutning till tunnelbanenätet och kommer inom några år att vara försörjd med spårbunden trafik genom den nya Spårväg City. Kopplingarna till stadens lokala gång-, cykel- och bilvägnät stärks genom att barriärer försvinner eller överbryggas. Området har också direkt tillgänglighet till det övergripande regionala vägnätet. bygg.stockholm.se/norradjurgardsstaden 8

9 Göteborg Älvstaden, Frihamnen (Foto: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad) Göteborg har genom Älvstaden en unik potential att utveckla regionens kärna. Frihamnen är strategiskt viktig för att få innerstaden att växa över älven och för att knyta ihop Kvillestaden, Backaplan, Lindholmen och Ringön. n Området ska vara en knutpunkt med ett innehåll av arbetsplatser, socialt blandat boende och god kollektivtrafik. Här ska Göteborg bygga tätt och stadsmässigt blandat. Kvillebäcken ska ledas genom Frihamnen i ett grönt stråk. Inga godsfärjor ska tillåtas här och området ska kopplas till den historiska stadskärnan genom en ny gång- och cykelbro mellan Frihamnen och Östra Hamngatans och Avenyns förlängning. Frihamnen är ett av flera utbyggnadsområden inom Älvstaden. Området ska omvandlas från hamnområde till hållbar blandstad. Frihamnen är till sin storlek jämförbart med Göteborgs city och har därför möjlighet att rymma en stads utveckling av dignitet. Området ska bilda länk mellan City, Lindholmen, Backaplan och Ringön. Området är idag till större delen obebyggt och erbjuder stora möjligheter till omformning av mark och vatten till en hållbar blandstad. Samtidigt är området omgivet av barriärer som måste överbryggas för att det ska bli tillgängligt och attraktivt. Idag har Frihamnen en stor andel vatten i form av hamnbassänger. Förändrad struktur genom minskad andel öppet vatten medför mer mark som kan göras tillgänglig. Detta skapar även möjlig heter att knyta området bättre mot angränsande områden. I Frihamnen kan utbyggnaden ske med utgångspunkt från en ny kollektivtrafiknod på älvens norra sida på det nya stråket mellan Centralenområdet och Backaplan. Centralt i området ska en ny stor stadsdelspark anläggas. Frihamnen är också ett viktigt område att fungera som testarena för lösningar inom hållbar stadsutveckling. Inför stadens 400-årsjubileum 2021 ska en särskild process bedrivas i syfte att beskriva hur bostäder, arbetsplatser och service kan integreras i en modern innerstadsmiljö vid älven, RiverCity alvstaden.goteborg.se 9

10 Malmö Västra Hamnen, Varvsstaden Stadsförnyelseområdet Varvsstaden i Västra Hamnen har en central placering i staden och kommer att fungera som en länk mellan den befintliga innerstaden och den nyproducerade bebyggelsen i Västra Hamnen. (Foto: Bojana Lukas, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad) n Målsättningen är att Varvsstaden ska bli en attraktiv stadsdel med tydlig identitet inom hållbar och nyskapande stadsutveckling. Området är en del av det gamla Kockumsområdet och visionen om Varvsstaden bygger på idén om den kontrastrika stadsdelen där kontrasterna såväl i den fysiska miljön som hos människorna som befolkar den ger området dess identitet. Varvsstaden ligger på promenadavstånd från stadens stora kommunikationsnod Malmö Centralstation och är kollektivtrafikmässigt välförsett. I området planeras för cirka nya bostäder och arbetsplatser. Det planeras även för en grundskola från förskoleklass till årskurs nio samt två förskolor med vardera fyra avdelningar. Ett värdebaserat planprogram har tagits fram och kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringen. Detaljplaneringen kommer att utföras i etapper. malmo.se/vastrahamnen 10

11 Helsingborg H+ H+projektet är ett stadsförnyelseprojekt som syftar till att stärka och utveckla centrala delar av Helsingborgs stad. n Området är 100 hektar stort och stora delar av området är tidigare hamnoch industrimark som nu successivt ska omvandlas till blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor, universitet, handel och service. Visionen är att inom H+området bygga mellan och bostäder och cirka kvadratmeter kontor indelat i flera delområden med skilda karaktärer. I norr ansluter H+området till kommunikationsnoden Knutpunkten med järnvägsstation, färjetrafik till Danmark, regionbussar och stadsbussar och i söder kopplar området till Ramlösa station med två järnvägslinjer. Lunds universitet, Campus Helsingborg, som redan är etablerat inom området ska expandera och utvecklas till ett stads universitet. Utvecklingen av området till attraktiv boende- och stadsmiljö ska ske i sam existens med Helsingborgs hamnverksamhet med färjetrafik och containerhantering. H+projektet ska länka samman Helsingborgs stads södra och norra delar och integreras med befintligt centrum. Fysiska barriärer som nya kopplingar etableras för att få en tätare och mer tillgänglig stad som främjar fotgängare och cyklister och Västkustbanan ska på sikt grävas ned. En högkvalitativ kollektivtrafiklinje ska utvecklas som kopplar ihop söder med centrum. hplus.helsingborg.se (Foto: Helsingborgs stad) förtätningsaspekter De initierade projekten bedöms vara gynnsamma ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, samtidigt som genomförandet av projekten i sig innebär höga investeringskostnader för staden och andra byggherrar. Alternativen till den förtätning som nu planeras kan innebära högre risk för bostadsområden spridda i stadsregionen, med än högre kostnader för investeringar i och drift av infrastrukturen, energiförsörjning och kollektivtrafikförsörjning. Den stora utmaningen för respektive stad är att finna formerna för samverkan mellan stadsutveckling å ena sidan, och å andra sidan bevarande av hamnverksamhet eller annan industriell verksamhet/näring som staden och regionen också är beroende av. Kopplat till detta är förstås olika frågor som till stora delar har be traktats som begränsningar för stadens utveckling och utbyggnad till exempel riksintressen, riskfaktorer och buller. Förtätning av städer är generellt förknippat med tillväxt, hushållning med resurser och miljöförbättringar och de fyra stadsutvecklingsprojekten besitter en stor potential för att skapa mervärden lokalt och för staden i stort. Samtidigt kan förtätning av städer även leda till indirekta negativa effekter som exempelvis att människors hälsa påverkas. 11

12 Projektet Stadens ljud samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet är ett samarbets - projekt mellan Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg som syftar till att lyfta fram problematiken kring dagens tillämpning av gällande riktvärden för externt industribuller. Uppstart av projektet n Målsättningen med projektet har varit att utveckla ett förslag till gemensamt förhållningsätt till externt industribuller att användas vid planering av ny bebyggelse i väntan på ny vägledning på nationell nivå. Ett mål har också varit att utbyta erfarenheter mellan de fyra städerna lik väl som med andra berörda aktörer. Projektet har haft särskilt fokus på hur hamnstäder ska kunna utvecklas eftersom samtliga stadsförnyelseprojekt Norra Djurgårdsstaden, Älvstaden, Västra Hamnen och H+ ansluter till hamnar av riksintresse. Stadens ljud samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet har fått ekonomiskt stöd genom Delegationen för Hållbara Städer, motiverat av att buller är en av flera knäckfrågor att hantera för att främja hållbar stadsutveckling, till exempel genom att utveckla bebyggelse i hamnområden och utnyttja attraktiva centrala lägen med befintlig infrastruktur. För att ge projektet bredd och möjlighet att konkretisera och visualisera alternativa och innovativa lösningar kring ljud i staden, har projektet samarbetat med Tyréns AB i Stockholm för genomförandet av en delstudie. Tyréns har även varit medsökande och delfinansiär och härigenom har kopplingen till pågående forskning kring akustisk design stärkts. Delegationen för hållbara städer tillsattes av regeringen för att under perioderna och genomföra olika åtgärder som bidrar till förbättrade förutsättningar för utveckling av hållbara städer i samarbete med kommuner, marknadens aktörer och andra parter. Delegationen har också hanterat ett statligt stöd till utveckling av hållbara städer. Projektet har genomförts huvudsakligen under 2012 genom en projektgrupp med representanter från motsvarande stadsbyggnad och miljöförvaltning i de fyra städerna samt en styrgrupp med representant från respektive stad. Helsingborgs stad har stått som huvudsökande och ansvarat för projektets framdrift och samordning. 12

13 Stadens ljud uppstarten Upprinnelsen till projektet Stadens ljud var ett Nordiskt möte i Göteborg, mars 2011, som Centrala Älvstaden anordnade i samband med sitt visionsarbete. Bland flera gemensamma nämnare för stadsutvecklingsprojekten identifierades just buller som dimensionerande förutsättning för alla fyra städerna. Det bedömdes därför som både intressant och angeläget att påbörja ett gemensamt arbete kring bullerproblematiken. Projektets avgränsning Projektets delmål har varit att genomföra en seminarieserie, tre delstudier, dialog serie med myndigheter samt skapa debatt. Projektet har avgränsats till industribuller i fysisk planering, svårigheterna med dagens tillämpning och möjlig heter att arbeta med ljudkvalitet. Mot bakgrund av projektets tillgängliga resurser och tidsramar har utgångspunkt och fokus legat på den fysiska planeringen. Projektet har inte genomfört fördjupade studier av miljömedicinska aspekter och bullrets hälsopåverkan. Industribuller är komplext och projektet har inte heller detaljstuderat karaktärer och effekter av olika ljud. Det förslag till förhållningssätt vi här presenterar för hantering av externt industribuller är avsett att tillämpas i anslutning till verksamheter som alstrar industribuller och ge möjligheter för verksamheten att fortsätta fungera eller utvecklas utan ytterligare begränsningar. Stadens ljud ser dock att fördjupad kunskap behöver genereras kring dessa aspekter. Projektet har till stora delar byggt på samverkan mellan de fyra städerna för att med utgångspunkt från bullerfrågan identifiera och konkretisera möjligheter och begränsningar till hållbar stadsutveckling samt utbyta erfarenheter vad gäller stadsutvecklingsfrågor generellt. Projektet har även utgjort ett forum för att gemensamt finna möjliga vägar framåt i arbetet med att formulera ett förhållningssätt till nuvarande riktvärden för buller, men också för att belysa möjligheterna till att planera och utforma stadens offentliga miljöer och stadsrum för god ljudkvalitet. 13

14 Problembild Problematiken kring hur vi ska förhålla oss till olika typer av ljud inom staden och vad som kan betraktas som risker för människors hälsa är bara ett exempel på hur stadsutveckling och planering av framtidens hållbara städer blir alltmer komplext. Fler människor och fler aktiviteter ska samsas på samma yta. Friktionen blir större ju tätare och mer blandad staden blir. Underskottet av bostäder och potentialen av att förtäta våra tämligen glesa städer för att få en mer hållbar stadsstruktur kräver nya verktyg som ger vägledning hur vi kan förhålla oss till stadens komplexa ljudbild och därmed tillföra nya bostäder med bra ljudmiljöer. Problembild n Vid planering av nya bostäder som påverkas av buller från industrier och industrirelaterade verksamheter saknas andra tillämpbara riktlinjer än Naturvårdsverkets allmänna råd. De gäller främst utomhus och är ursprungligen avsedda att tillämpas vid prövning och tillsyn av industrianläggningar enligt Miljöbalken. I brist på annat relevant underlag används Naturvårdsverkets riktlinjer som gränsvärden som inte får överskridas, även i planeringen då bostäder kan utformas för att begränsa påverkan av buller. En ytterligare svårighet är att begreppet industribuller täcker in en lång rad olika verksamheter med mycket skiftande karaktär och förutsättningar allt från hamnrelaterad verksamhet, fläktbuller och lastkajer till idrottsverksamhet. Sammanfattning av projektets samlade problembild för industribuller: Det saknas vägledning för industribuller vid planering av ny bebyggelse. Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller tillämpas även i ärenden som regleras enligt planoch bygglagen, PBL. Rättspraxis har befäst Naturvårdsverkets allmänna råd även i planer ingsärenden utan hänsyn tagen till bostädernas utformning. Sveriges riktvärden för industribuller nattetid är väldigt stränga i stadsmiljö och vi vet inte om det är hälsomässigt motiverat med så stränga nivåer. Det är orimligt att i stadsmiljö utgå från att riktvärden för industribuller ska uppnås vid den mest utsatta fasaddelen. Industribuller är komplext och omfattar många olika typer av bullerkällor med olika störningsgrad. Det saknas forskning om hur vi människor upplever och påverkas av olika typer av industrirelaterat ljud (buller) Hamnars miljötillstånd med bullervillkor försvårar förtätning och en utveckling mot begränsningsvärden komplicerar hanteringen ytterligare. Bakgrund till riktvärden för industribuller Naturvårdsverket gav 1973 ut provisoriska riktvärden för externt industribuller för tillämpning i samband med koncession eller anmälan enligt miljöskyddslagen. Avsikten var att tillämpa riktvärdena under en treårig försöksperiod. Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dba H högsta ljudnivå i dba, läge Fast D dagtid Kvällstid Sön & helgdag Nattetid momentant ljud nattetid 07:00 18:00 18:00 22:00 07:00 18:00 22:00 07:00 22:00 07:00 Bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap Tabell 1. Utomhusriktvärden för externt industribuller, avseende frifältsvärden vid nyetablering av industri. 14

15 Problembild En arbetsgrupp tillsattes för att ta fram underlag för slutliga riktvärden. De industrier som studerades i samband med fastställande av slutliga riktvärden var tung industri, bland annat trä-, massa-, metall- och verkstadsindustri publicerades de riktvärden som fortfarande gäller (AR 1978:5, rev 1983). Riktvärdena har med tiden fått ett så starkt stöd i rättspraxis att de är att betrakta som bindande, trots att de är allmänna råd och generella rekommendationer. Begreppet industribuller har kommit att användas för en lång rad olika verksamheter med mycket skiftande förutsättningar exempelvis allt från hamnrelaterad verksamhet, fläktbuller till idrottsverksamhet. De allmänna råden är inte avsedda att användas för fysisk planering. De hälsomässiga bedöm ningar och överväganden i övrigt som låg till grund för fastställande av Naturvårdsverkets riktvärden var mycket bristfälliga och helt inriktade att användas vid koncessionsärenden för större industrianläggningar. Inte heller på senare tid har det gjorts några försök att öka kunskapen om hur människor påverkas av industribuller vid gällande nivåer. Överhuvudtaget är forskningen om industribuller och påverkan på människors hälsa bristfällig. I dagsläget finns enbart ett fåtal störningsundersökningar. En trolig orsak är att andelen exponerade för industribuller är betydligt färre än de som exponeras för buller från de olika trafikslagen. Projektet Stadens ljud har inte kunnat finna några undersökningar alls som handlar om nybyggda bostäder och påverkan av industribuller. Exempel på varvsindustri som inte längre finns i städerna Eriksbergs varv i Göteborg under 1970-talet. (Göteborgs stad) Stuprörsproblematiken Delegationen för Hållbara Städer har sammanställt en skrift 15 hinder för hållbar stadsutveckling. Stuprörs tänkande och stuprörsagerande försvårar helhetslösningar och förverkligandet av visionen om den sammanhållna och mångfunktionella staden. Den stuprörsproblematik som vi brottas med idag är i mångt och mycket ett arv från en modernistisk planeringstradition som i hög grad löste konflikter genom funktionsupp delning och fysisk åtskillnad och storskaliga lösningar. Många av dagens planeringsverktyg togs ursprung ligen fram för att underlätta ett stor -skaligt industrialiserat byggande av bostäder under miljonprogrammens utbyggnad. Dagens stadsbyggnadsuppgifter består i hög grad av komplettering och justering i befintliga stadsmiljöer och utveckling av blandstäder och då fungerar verktygen sämre. 15

16 Problembild Ansvar inom bullerområdet I dagsläget upplevs samordningen och det samlade myndighetsansvaret avseende buller vara bristfälligt. Boverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Trafikverket och Transportstyrelsen har olika roller och ansvar inom bullerområdet. Riksrevisionen har i en tidigare granskning konstaterat att samsyn mellan myndigheterna saknas (RiR 2009:5). Naturvårdsverket är den myndighet som sedan 2000 har ett utpekat ansvar att samordna de olika myndigheternas arbete. Efter riksrevisionens kritik fick Naturvårdsverket ett förtydligande i sin instruktion med betoning på att särskilt samordna myndigheternas arbete avseende omgivningsbuller. Naturvårdsverket har sedan 2010 en verksamhetsplan för arbetet med nationell samordning av bullerfrågorna. Samtliga berörda myndigheter medverkar i arbetet som organiserats i arbetsgrupper inom ett antal delområden. Avsikten är att fokusera på frågor där myndigheternas uppfattningar skiljer sig, för att successivt arbeta mot en ökad samsyn. Under genomfördes projektet Strategi för kommunikation av samhällsbuller. Ett projekt initierat av Sveriges Kommuner och Landsting, där även Boverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Trafikverket medverkade. Projektets huvudsyfte var att skapa en grund för samsyn inom bullerområdet och att lyfta fram det som förenar myndigheternas syn på buller. Det framtagna materialet används och utvecklas vidare inom den nationella samordningen. Projektets resultat har förmedlats med ett konstaterande: Buller är ett samhällsproblem nu stärker vi arbetet genom ökad samverkan, på en konferens 23 maj Slutsatsen av samarbetet har formulerats i tre punkter: Buller är ett stort problem och en viktig fråga med bland annat stora samhällsekonomiska kostnader. Buller går att åtgärda eftersom det idag finns teknik och metoder som både är tekniskt och ekonomiskt möjliga att genomföra. Minskat buller är positivt och är en självklar del i ett attraktivt och hållbart samhälle Utifrån de delrapporter kring samordning av omgivningsbuller som Naturvårdsverket presenterar kan konstateras att det återstår ett flertal utmaningar för att nå samsyn mellan alla berörda myndigheter. Inom miljöområdet tillämpas riktvärden för externt industribuller i praktiken på två sätt. Dels är de vägledande för prövningar av miljöfarlig verksamhet, dels används de som stöd för bedömningar i tillsynsärenden av vitt skilda slag. Inom den fysiska planeringen används de regelmässigt som gränsvärden som inte får överskridas oavsett om det gäller nybyggnad av småhus eller förtätning i den centrala staden. Tillsyn enligt miljöbalken I samband med tillsyn enligt miljöbalken är utgångspunkten att Naturvårdsverkets riktvärden ska klaras. Tillsyn kan initieras av tillsynsmyndigheten själv eller efter klagomål från allmänheten. Om krav riktas mot verksamhetsutövaren att vidta skyddsåtgärder kan det innebära att det blir svårt eller till och med omöjligt att fortsätta bedriva verksamheten. Miljöbalken tar inte hänsyn till vem som var först på platsen utan alla har rätt till en individuell prövning av den upplevda störningen. Eftersom riktvärdena ska uppfyllas utomhus vid fasad finns det risk att ingen hänsyn tas till fasadisolering, hur bostadsrummen är orienterade eller andra faktorer som har betydelse för störningsupplevelsen. Vid tillsyn sker dock en skälighetsavvägning där flera faktorer ska vägas samman för att bedöma om krav ska föreläggas verksamhetsutövaren. Miljötillstånd För större verksamheter utgör riktvärdena utgångspunkten för villkorsformulering i samband med prövning av miljötillstånd enligt miljöbalken. I tillståndsprövningen är det vanligt att det görs anpassningar till de lokala förutsättningarna utifrån praktiska och ekonomiska förutsättningar så att det blir möjligt för verksamheten att klara villkoren. Anpassningar kan gälla både i tider och i ljudnivåer. Anpassningar är vanliga vid omprövningar av befintliga verksamheter där lokaliseringsprövningen är nedtonad. En vanlig villkorsformulering är att bullervillkor ska klaras vid bostad. Detta är en olycklig formulering som behöver preciseras för ökad tydlighet och också för möjligheten till uppföljning. Tolkningen har normalt varit vid tomtgräns men i stadsmiljöer har närmaste bostadsfasad använts i de fall tomtgräns sammanfallit med byggnaden. Ett miljötillstånd, med eller utan villkor, har stark rättsverkan. Verksamhetsutövaren har rätt att bedriva sin verksamhet utifrån tillståndets omfattning och villkor, men också en tydlig skyldighet att inte överskrida givna ramar villkor. Ofta blir nattperioden utomhus dimensionerande för industribuller. Ett villkor kan exempelvis formuleras så att: buller vid bostad inte får överskrida 40 dba ekvivalent ljudnivå nattetid klockan 22:00 07:00. Tillståndet följs upp årligen i samband med att miljörapport inges. Vid genomgång av aktuella tillståndsprövningar kan konstateras att det sker en successiv omvandling av gamla tillstånd med villkor angivna som riktvärden till mer strikta begränsningsvärden. Begränsningsvärde Överskridande av ett begränsningsvärde betraktas, till skillnad från ett riktvärde, som miljöbrott och är straffsanktionerat med obligatorisk åtals anmälning. Därför kan man förutse att övergången till denna strängare typ av villkor kan innebära att verksamheterna behöver en större marginal mellan uppmätt/ beräknade nivåer och villkoret. Med 16

17 Problembild utgångpunkt i miljöprövningar kan praxis befästas på så mycket som 5 dba. Marginalen blir då den nivå som ny bebyggelse måste förhålla sig till även om den de facto aldrig förekommer. Hamnar Hamnverksamhet är en typ av miljöfarlig verksamhet som blev tillståndspliktig först när miljöbalken infördes i slutet av 1990-talet. Flera stora hamnar i Sverige ligger nu i processer för att fastställa slutliga villkor för buller. Dessa hamnar härbärgerar många olika typer av bullerkällor, har verksamhet som till stor del bedrivs utomhus (ibland dygnet om) och är ofta centralt lokaliserade i städer. En sammanställning av Sveriges hamnars miljötillstånd gjordes för några år sedan av Anders Klingström, Sveriges hamnar. Sammanställningen redovisar 66 hamnområden varav 20 hamnar har provisoriska bullervillkor som i de flesta fall ligger över riktvärden för nyetablerad industri. Bland hamnar med slutliga bullervillkor är det 15 som har bullervillkor motsvarande riktvärden för nyetablerad industri (inkluderat de med specialvärden exempelvis 45 dba natt) och 25 hamnar med riktvärden för befintlig industri (inkluderat dem med specialvillkor exempelvis högre kvällsvärde). Slutsatsen är att det är svårt för hamnar att klara riktvärden för nyetablerad industri och ofta överklagas förslag till villkor av hamnbolagen med segdragna processer i domstol som varken gagnar hamnverksamheten eller stadens möjligheter att pröva förtätning i anslutning till hamnområde. I anslutning till hamnverksamhet förekommer nästan alltid trafik till och från området. Frågan om när trafiken övergår från att definieras som trafik och istället räknas som industriverksamhet, har diskuterats i olika sammanhang. Frågan har avgörande betydelse för möjligheterna att uppfylla riktvärdena för buller eftersom det är stor skillnad på riktvärdena för trafik- respektive industribuller. För trafikbuller accepteras betydligt högre ljudnivåer än om det räknas som industribuller. En definition som ibland tillämpats är att trafiken räknas som industriverksamhet då den passerar fabriksgrind arna och är inne på hamnområdet. Projektet Stadens ljud anser att det är risken för störning och karaktären på bullret som bör ligga till grund för bedömningen. Det innebär att väg- respektive järnvägstrafik till, från eller inom hamnområdet bör räknas som trafikbuller så länge det inte är rangering, arbetsfordon på tomgång och liknande aktiviteter. Containerhantering i Helsingborgs Hamn. (Foto: Helsingborgs stad) Den lösning som prövas för Helsingborgs hamn kan lyftas fram som ett intressant exempel. Det yrkade förslaget i tillståndsprövningen av Helsingborgs hamn AB innebär att villkor fastställs efter uppdelning av hamnens verksamhetsdelar och bullerkällor. Under rubriken Soft Port sorteras bullerkällor som är jämförbara med infrastrukturbuller: bilar, lastbilar och bilfärja. Medan Hard Port innefattar den egentliga hamnverksamheten med lastning/lossning av containrar, buller från kranar, truckar, combiterminal och liknande samt buller från lastbåtar. Inom hamnens verksamhetsområde är den mjuka och hårda delen i princip skild åt. Utifrån uppdelningen yrkar man på olika villkor där Soft Port ska tillåtas bullra mer än Hard Port med motiveringen att detta är buller som inte är lika störande och i hög grad maskeras av trafikbuller. De slutliga villkoren avses inom kort prövas i miljöprövningsdelegationen. Störande eller hälsovådligt? Exponering för trafikbuller kan innebära effekter på människors hälsa. Sambandet mellan vägtrafikbuller och störning är väl utrett i ett antal studier, för industribuller är underlaget betydligt mer begränsat. Gemensamt för de störningsstudier som gjorts för trafikbuller är att de i huvudsak utgår från befintlig bebyggelse där det ur bullersynpunkt vanligtvis saknas genomtänkta lösningar, exempelvis genom fullgod fasadisolering och lägenhetslösningar som ger tillgång till bullerskyddad sida. Störningsupplevelsen från industrirelaterat buller beror till stor del på buller källan och dess läge, ljudets karaktär och när exponeringen sker. Ofta blir riktvärdena för industribuller nattetid dimensionerande. Eftersom riktvärdena gäller utomhus, ibland dessutom vid tomtgräns, kan rimligheten i att ställa så långtgående krav ifrågasättas. Det gäller i synnerhet i samband med bebyggelseplanering, då bostäderna kan anpassas till den omgivande ljudmiljön. Vid situationer då det förekommer trafikbuller som hela dygnet maskerar industribullret är det svårt att motivera långtgående krav på industrin. I en stadsmiljö kommer de typiska klagomålen på industribuller inte från industrier utan från fläktinstallationer på innergårdar, musik från uteserveringar, gatuliv etcetera. På uppdrag av Naturvårdsverket har Karolinska Institutet och Stockholms Universitet tagit fram en kunskapsöversikt över trafik- och industrirelaterat buller relaterat till hälsoaspekter (Environmental noise and health current knowledge and research needs 2013). 17

18 Problembild Exempel hur riktvärden för industribuller påverkar samhällsutvecklingen/stadsbyggandet Bageri i Malmö n Detaljplan Trevnaden har vunnit laga kraft och bygglovsprocess pågår. Planen föreslår 160 till 200 bostäder på tidigare skoltomt. Planområdet omges av större vägar och påverkas av trafikbuller. Planerat bostadsområde påverkas även av bullerstörningar från verksamheten bageriverksamhet. Planprocessen har varit lång för att hitta en lösning som stad, verksamhet och länsstyrelse finner acceptabla. Ett avtal har upprättats mellan verksamhetsutövare och stad och planen ställer krav på dubbelfasad vid fönster för att boende ska kunna ha öppna fönster utan att störas av industribullret. Trafikbullernivåerna är de facto högre men bedöms inte utgöra en planeringsbegränsning. Spårdepå i Majorna i Göteborg n Majstångsgatan i Majorna en pågående detaljplan för att pröva möjligheten att bygga bostäder på befintlig parkeringsyta med sluten kvartersstruktur och tyst sida. I närheten finns vagnhallar för spårvagnar och maxbullret från spårvagnsdepån överskrids i planområdet. Det finns befintliga bostäder mellan vagnhallarna och aktuellt planområde. En hög skärm föreslås uppföras närmast vagnhallarna. Länsstyrelsen bedömer det rimligt att göra avsteg från Natur vårdsverkets allmänna råd då det inte är ett frekvent återkommande maxbuller utan begränsat till ett fåtal tillfällen. Kvarteret Trevnaden omges av trafikbuller som är dimensionerande, men bageriverksamhetens buller (verksamheten är lokaliserad i bildens nederkant) har inneburit särskilda krav i detaljplanen och avtal har upprättats mellan verksamhetsutövare och staden. (Illustration: Kanozi arkitekter) Tunnelbanedepå i Stockholm n Planering av bostadsbebyggelse i an slutning till en T-banedepå. Depån definieras som industribuller vilket medför krav på att riktvärden för industribuller ska uppfyllas vid nya bostäder trots att trafikbullret dominerar. Rangerbangård Hagalund i Solna n Krav på en nio meter hög skärm till orimlig kostnad. Växling på järnväg n Exempel från Trafikverket om att kommuner hävdar att växlingsrörelser på järnväg ska definieras som industribuller trots att det är rullande järnvägstrafik. Tillfällig verksamhet med begränsad tid n Ett sågverk med aktivitet fyra veckor per år måste hanteras som om verksamheten pågår dagligen året runt. Ovanstående exempel visar på orimligheten med så skarpa krav som gäller utomhus, oftast tolkat som att de gäller vid tomtgräns. Riktvärden för industribuller används som absoluta riktvärden medan annan typ av buller är tänjbara ibland kanske alltför elastiskt. Definitionen av natt mellan klockan 22:00 07:00 försvårar och att all verksamhet bedöms som att det pågår kontinuerligt inom respektive dag/kväll och nattperiod. Att industribuller omfattar all typ av verksamhet från tung industri till luftvärmepumpar och fotbollsplaner till lekande barn är inte heller rimligt i en levande stad. En spårvagnsdepå. (Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad) Lekande barn = industribuller. (Foto: Joakim Karlsson) 18

19 Problembild Arbetet genomfördes i form av en littera turstudie med slutsatser av dagens kunskap och behov av framtida forskningsinsatser. I undersökningen framgår att det endast finns ett fåtal studier kring industribuller och hälsa. De som finns handlar uteslutande om subjektiva störningsupplevelser i enkätundersökningar. Som framgår av figur 1 nedan visar en av de fåtaliga studier som gjorts att störningsgraden från industribuller är något högre än för vägtrafik, men betydligt mindre störande än flyg- och vindkraftsbuller. Skillnaden är i storleksordningen 3 dba. Uttryckt på annat sätt är cirka 8 procent mycket störda från vägtrafikbuller vid nivån Lden 58 dba och motsvarande störningsgrad vid industribullernivån Lden 58 dba. Som de flesta andra störningsstudier är materialet baserat på en befolkning boende sedan en tid i redan etablerade bostadsområden. (Lden: Level day, evening, night) används i Europa som ett viktat medelvärde över dygnet, med högre värdering av bullret kvälls- och nattetid. Industribuller är inte homogent. Det består ofta av buller som är fullt jämförbart med trafikbuller såsom lastbilar och monotont fläktljud men det kan också bestå av extremt starka tillfälliga ljud, dunsar och rena toner buller som är av särskilt störande karaktär. Området är dåligt utforskat men det som finns pekar mot att hälsopåverkan av industribuller är jämförbar med trafikbuller så länge dess karaktär inte innehåller återkommande inslag av till exempel slagljud, gnissel, toner och låga frekvenser, se figur 1. Det är därför mycket viktigt att definiera komponenterna i verksamheternas buller och arbeta med att minimera dessa vid källan. Men å andra sidan är inte heller trafikbuller homogent. Det förekommer särskilt störande ljud även från trafiken i form av spårskrik, buller från motorcyklar och tunga fordon. Industribuller i planeringen I en traditionellt funktionsuppdelad stad, med lokalisering av miljöstörande verksamheter till industriområden, behöver riktvärden sällan tillämpas på ett skarpt sätt då det ofta finns buffertavstånd till bostäder. Inte sällan innehåller dessa zoner också vägar med trafikbuller som maskerar eventuellt förekommande industribuller. I syfte att vara mer resurseffektiva i mark utnyttjandet och minska behovet av transporter, finns starka önskemål från många kommuner att förtäta städerna och öka funktionsblandningen. Buller är nästan alltid den dimensionerande planeringsförutsättningen i staden. Omgivningsbuller kommer till den största delen från transportsystemen med vägar och järnvägar som dominerande källor. Industribuller står oftast för en liten del av stadens sammantagna ljudbild, men kan samtidigt vara avgörande för att kunna bygga bostäder i närheten av en hamn eller annan tillståndspliktig verksamhet. ett Moment 22 i den fysiska planeringen Boverkets allmänna råd Buller i planeringen (2008:1) möjliggör för kommuner att skapa goda boendemiljöer även i trafikutsatta områden. Rådet ger stöd för principen att man, med givna förutsättningar, kan kompensera boende för störningar på en bullerexponerad sida med en tyst inomhusmiljö och en skyddad utemiljö på den icke bullerexponerade sidan. Den anpassning som krävs av bebyggelsens struktur och gestaltning säkerställs i detaljplan och bygglov. En korrekt genomförd detaljplan med bostadsbebyggelse ska således innebära en garanti för en acceptabel boendemiljö samt att väghållaren inte drabbas av krav på bulleråtgärder. Detta under förutsättning att det inte sker några dramatiska förändringar i trafikföringen. Figur 1. Andelen mycket störda av en bullerexponering från olika källor. (Henk Vos, Mikael Ögren VTI/AMM GU) Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms stad har tillsammans inom projektet Trafikbuller och planering, utvecklat det kompensationstänkande som beskrivs i Boverkets allmänna råd. Arbetet har pågått under 15 år och finns redovisat i fyra rapporter, Trafikbuller och planering, del I IV. Här finns många goda exempel på hur man kan arbeta med anpassning av ny bebyggelse så att bra boendemiljöer kan åstadkommas även i bullerutsatta områden. 19

20 Problembild Projektet Stadens ljud bedömer att dessa principer till stora delar kan överföras till situationer där ny bebyggelse planeras i hamnnära miljöer. Eftersom det saknas riktlinjer för hur industri- och industrirelaterat buller ska hanteras i bebyggelseplaneringen, ges inte motsvarande möjligheter till att göra anpassningar av ny bebyggelse i anslutning till verksamheter. Det innebär att verksamhetsutövare löper stor risk att drabbas av inskränkningar i sin verksamhet om nya bostäder tillåts etableras i dess närhet. I ljuset av detta är det fullt förståeligt och rationellt att verksamhetsutövare och länsstyrelse motsätter sig nya detaljplaner med bostäder. Om verksamheten är av sådan art att den har villkor för buller, eller enligt föreläggande ska klara riktvärden, innebär detta i praktiken ett stopp för nya bostäder som inte klarar uppsatta riktvärden/villkor. Detta gäller även i fall när industribullret maskeras av trafikbuller. Projektet anser att detta inte är rimligt utifrån ett samhällsperspektiv. Att förhålla sig till riksintresse hamn I Sverige är 50 hamnar av riksintresse utpekade av Trafikverket enligt beslut den 2 juli Tidigare var Sjöfartsverket den sektorsmyndighet som gjorde anspråk på att en hamnverksamhet är av riksintresse. Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg är alla hamnstäder med en omfattande hamnverksamhet av riksintresse. Hamnarna är en del av stadens historia och näringsliv som också kommer att prägla stadens fortsatta utveckling. Globalt och nationellt har sjöfarten stor betydelse som troligen kommer att öka. Idag anländer drygt 80 procent av godset till Sverige via en hamn och motsvarande 65 procent av gods från Sverige skeppas ut via en hamn (Trafikanalys rapport 2012:7). Syftet med riksintresset är att långsiktigt skydda viktiga hamnfunktioner i hamnen med anslutande leder, det vill säga vägar, järnvägar och sjöfartsleder som ansluter till hamnområdet. Kommunen är skyldig att visa hur riksintresset säkerställs långsiktigt genom att tillräcklig yta avsätts för hamnverksamhet, säkerställa framkomlighet på anslutande leder och att hänsyn tas till hamnens omgivningspåverkan som exempelvis buller och hantering av farligt gods. Länsstyrelsen i Stockholm har i sin precisering av riksintresset Stockholms hamn (Rapport 2005:17) betonat att riksintresset inte är statiskt utan syftar till att skydda viktiga hamnfunktioner. Vid omlokalisering av hamnverksamhet ska riksintresset för den hamnfunktionen kunna omprövas. Riksintresset kan innebära restriktioner för hamnstäders möjligheter till stadsförtätning och omvandling av tidigare industri- och hamnområden. I några exempel har länsstyrelser i sina yttranden bedömt att om föreslagen bostadsbebyggelse i anslutning till hamnområdet inte klarar riktvärden för nyetablerad industri innebär det att riksintresset hotas. Enligt 3 kap 8 i miljöbalken står det att: Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. I miljötillståndet kan dock en hamn ha slutliga villkor alternativt prövotidsvillkor räknat till närmsta befintliga bostad med bullernivåer som är högre än riktvärden för nyetablerad industri eftersom hamnen annars inte kan bedriva sin hamnverksamhet. Det innebär att det är oklart om det är bullervillkoren, eller riktvärdena för externt industribuller (i de fall nivåerna inte är samma), som man har att förhålla sig till vid planering av bostäder och hur detta i så fall förhåller sig till riksintresset? Projektet genomförde ett dialogmöte med länsstyrelserna i de tre storstadslänen och diskuterade bland annat hur man kan förhålla sig till riksintresse hamn i bebyggelseplanering. Flera svårigheter identifierades bland annat att bullerfrågan hanteras olika i respektive län och länsstyrelserna anser själva att bedöma en detaljplans påverkan på riksintresse hamn är kanske ett av de svåraste. Länsstyrelserna från storstadslänen arbetar för att få bättre samordning och samsyn kring hur de ska förhålla sig till bland annat industribuller i hamnnära lägen. När en sektorsmyndighet pekar ut att en hamnverksamhet med vissa funk tioner är av riksintresse, är det då givet att stadens möjlighet till utveckling och förtätning får underordna sig riksintresset? Hamnarna måste ligga där de ligger intill vattenfarleder och med djuphamnslägen. En alternativ avvägning skulle kunna vara att eftersom hamnen är av riks intresse och inte kan omlokaliseras får stadens invånare acceptera en högre ljudnivå vid den bullerutsatta sidan än vad riktvärden för industribuller anger så länge goda ljudmiljöer totalt sett kan åstadkommas med en genomtänkt planering av bebyggelsen och möjligen åtgärder vid källan. Ett riksintresseanspråk prövas först när en detaljplan hamnar i mark- och miljö domstol vid ett överklagande eller överprövning av detaljplanen. Det finns också omprövningsmöjligheter för ett riksintresse när förändringar har skett och även villkor i en hamns miljötillstånd kan omprövas. 20

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 2015 04 21 Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 1. Varför har Boverket och Naturvårdsverket inte en gemensam vägledning? Eftersom vi på respektive myndighet jobbar utifrån olika lagstiftningar

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V PROJEKTGRUPP Anne Hallin Claes Halling Magnus Lindqvist Leif Åkerlöf Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stad, Miljöförvaltningen Åkerlöf

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012

Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Delegationen för hållbara städer Slutsatser av regeringsuppdrag september 2008 december 2012 Ställ om nu! 1 Steg för en hållbar stad Färdriktning Klimathotet och begränsade naturresurser tydliggör vilka

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. GOD BEBYGGD MILJÖ Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete Boverket Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete Miljömålsprojekt Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING Översiktsplan för staden Linköping KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING DECEMBER 2009 MILJÖKONSEKVENSER En sammanfattning av planen och dess miljökonsekvenser...4 Inledning...5 Beskrivning av planens strategiska

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 1 En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 20 februari 2014 2 NYBYGGARKOMMISIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 1. SAMMANFATTNING...5 2. SVERIGE HAR EN

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer