LEI. löllet.iis. FÖl:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEI. löllet.iis. FÖl:"

Transkript

1 LEI,. löllet.iis. FÖl:

2 Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken samt för att möjliggöra tillgänglighet över Internet. Den digitala filen har OCR skannats, vilket gör att kalendern är fritextsökbar. Fel i fritext sökningar kan förekomma. Se sökfunktionen främst som ett hjälpmedel att snabbt och enkelt gå igenom texten. Syftet med Göteborgs Stadsbyggnadskontors skanning av industri - och adresskalendrar är att skapa ett komplement till våra historiska kartprodukter vilka finns tillgängliga på Internet, och utgöra en grund för egen forskning om Göteborg. Har ni synpunkter eller åsikter tillgängliga filer eller produkter kan ni skicka dessa via e-post till:

3 GÖ~rEBORGS FÖR BANDELSTIDNHiGENS BOLAGS TRYCKERI, 1864.

4 -----~~--- Jnnehåll. Gotehorgs och Bohus laus Landsting, Administration, [ifrensom andra tiil lanet hörande allmauna inrattningar Göteborgs stads Kommunalstyrelse,,~dministration och Jurisdiktion, m. m. KYrkor asen, DI. m Illlitarstaten, m. m Tull- och Tolagskammare, m. m.. Banhasen Post-och Kommunikationsrasen Sjukvård, m. m Undervisningmrk Fattigvård och milda stiftelser samt föreningar för välgörande ändamål. Sällskaper och föreningar för omedelbart kristliga andarnål, vetenskap, skön ko?,st?ch aumau bildning, m. m. Assuransforenlllgar.. Skeppsklarerare och Stadsmaklare. Frcmmande makters Konsuler llöteller..... Carl Johans församling.. Göteborgs I\dresskalender, Annollskalellder och Skeppslista. sid. 3. " '19. 3L ~ " , " 87.

5 Göteborgs och Bolms läns Landsting, Administration, äfvensom andra till länet hörande allmänna inrättningar.

6

7 1 8c~fuedahZiJ härad. Landstingsmän: IZaptenen r. \TirgiIl på I\.oIHorp, Iiontraktsp;:osten C. S. Lindskog i Majorna, Skiftesgodemanncn Johan IJarsson i Bygärde och Egodelningbrä,ttsledal1loten Johan Andersson i Stora Asmundstorp. Suppleanter: Possessionaterne II. Schmidt på Partillecl och G. ly. IJu1lClström" på 8;;,[l'cnä8, Musikdirektören.J. N. 'öderling i :Majoma och Hcm!YI:msegarcn Anders Amler:öson i Astebo. Askims härad. Landstingsmän: Häradsskrifl'aren C. G. von IYachcnfeldt på Ängas, vice Pastor C. P. Millberg och C. J. Sandberg i Skintebo. Suppleanter: O. Kjellman " i J\.Iölnd'lhl, J. Bengtsson i luda och Landtbrubtren G. I,undgren * i Kråketorp. [nlands FnY!me härad. L:lndstingsmäll: Löjtnanten ;J. A. Gyllensvahn,', och IJandtbn:karen J. :F. Pettersson i Tj'jsti1l8röd. Suppleanter: Hemmansegarnc O. Andersson i Dramsl'ik och Em. Persson i IJunden. Inlands lvordre härad. Landstingsmän: Majoren och Jliddareu lvi. Hansson i Stora Risb)", Landtbmkarcn L. A. A1h&lerss0n i Ingctorp oeh Landthandlandcn Ch. Larsson" i GrÖssbY. Snppleanter: Lars Hansson" i Kälisby, Amund Andersson i Byhn och Kommissionslandtmiltal"pn S. N. Bårström i Skölclunga. Inlands TO/-pe härad. Landstingsmän: Kaptencn :F. VOll JVIatcrn * på Torp och Landtbrukaren.(). Evers * på Ström. Suppleanter: Ofyerjägaren l~. P. Af~clins" i Utby och ]~andtbrukaren A. Andersson" i Intagan. Inlands 8ödi"e häl wl. Landstingsmän: Hemmansegaren Daniel Mag'nusson i Flateby, Häradsdomaren Anrlrcas Eliasson " i Tunge och Nämndemannen Lars Pärsson istaby. Suppleanter: Löjtn~nten oeh Hiddaren O. ;r. Kihlman" på Tofta, Hemmanscgarcn Karl 'Wilhelm Andersson i Vilhtncl och Nämndemannen Andreas Hansson * i Hvena. Bullw'cns härad. Landstingsmän: Prosten C. A. Landberg " och Landthandlandm A. Andersson" i Tingmll. Suppleanter: Magnus Ifyarsson i Römne oeh Landthandlanden C. P. Mellanclcl'. (h'ille 11ärad. JJandstingsmiln: Kommissionslandtmlttaren R. T. C. Bnsek" i Hoo'" och niksdagsfullmäktigcn B..J. Holmlin * i Habhalshede. '" Suppleanter: Kaptenen S. Neigliek" och Handlanden M. Bnekelin.* Tanu1i1S lditad. I_andstingsmän: furre niksc!ugsfnllmllktigen Tobins Lind * i Gc.rnm och Pitl Andersson i Kyrkoryk. Snppleanter: Kuptenen C. E. 'Viens " pet Apels;;ter och C'11'1,Johan Hansson i Ulfl'csked. lvettc ltiii"ad. o I.Jant1sting:sr~1ä,n: Olans BiJrjcsson i Brehnh orn Carl Larsson Vahlbäek. Snppleanter: Carl Hansson i Vurp och.johml Gijransson i BjelfvCl'öd. Lane häj"(({l. I.Jantlstingsmän: IConllninistCl'll S. B. I.inne på, Åker, förre ]\n,11111 <lemännen August Christi:msson i UtbY och Nils Henn:mssoll* i Stenbncka. ~ Suppl~anter:. förre Nämru~emiLnnen Erik Jj'ahl'* i Björb~iek, Carl Nlloson l Utäng och Carl Thomas,Joh,ulsson * ichristevik. SÖ'rb?J[fdens IdiJ'ad. LalHlstingsmltn: IJandtbl'Ukarcn C. :Forssen " P" l~clt.l och A.,Johansson,', i Resta'.1. Suppleantcr.: Klockaren P. Nils.~on" i Troncr,hl och HUllS Alltlersoon i Onne. Stängenäs liänrd. I.. ant1stingsm~in: ChristiaH liansson *' i Silll1 och TullinspC'ktorcn G. E. Bnndscn. Supple'tIlter: Landtbrukaren ];'. J. Bnndsen pe, Holmcrijtl och Ni'tmndemmmcll Matias Olsson i Khttclle. 80tenCis 1ICirod. I"undstingsmän: Löjtnant.cn A. Nyeander på Äb)' och Matias Caro. lllsson" i Torp. Supplean~er: Inspektoren.T. Lnndin på Äby och.johannes :Persson J vvudt'sröd. Tunge hiinid. JJunLlst.ing81!.liin: A80e58orcn1. Koek * pit Smetlberg oeh Olof Nilsson i Oxna. Suppleanter: Öfyersten o(~h RitIdaren C. H.,"on Nanekhoff* och J"han Andersson i KnalTeyik.

8 6 Orousts och Tjörns häradc/. Landstingsmän: Häradsskrifvaren J. W. Svedmark, KOlllmissionslandtmätaren B. Hansson, Kyrkoherden C. M. Hhodin * samt Hemmansegarne Johan Henriksson i Kollbnxeröd, Johannes Nilsson * i Tönsäng och Olof Torberntsson * i Bna. Suppleanter: IIemmansegarne Andreas Olsson i Nötskär, Petter Andersson * i Hälleviken, Göran B.afstedt * i Ellingseröd, J anne Andersson i Skaftö, P. Olsson * i Krogeröd och Helge Svensson * i Sekreterare och Kamreral'e: :Fr. Almen, vice IIäradshöfdillg, Landstingcis Kommi1tI\Cl': d) Föl' helsovlirden. Ledamöter: J. Rhodin, Borgmästare. A. A. Holmertz, Rektor. Rob. M. Thorburn, Grosshandlare. Chr. Larsson, Landthandlande. Axel Nycandel', Löjtnant. J,andstingets Uelisorer: L. J. Hedenskog, Kronofogde. A. Svalander, Häradshöfding, R. N. O. S. A. Hedlund, Boktryckare. Snppleanter: J. D. Palmgren, Handlande. Kongelf. C. D. Lundström, Grosshandlare. S. N. Bårström, Kommissionslandtmätare. 7 a) Föl' fattigvc'lrclens orclnctncle. Ledamöter: J, Hhodill, Borgmästare. J. A. G-yllensvahn, Löjtnant. C. G. Ostlund, t. f. Borgmästare. C. P. Millberg, v. Pastor. C. A. J~andbe~g, Prost. Suppleanter: T. Benj. Linnli, Komminister. T. Lind, f. d. Hiksdagsfullmäktig. F. v. Matern, Kapten. ltob. M. Thorburn, Grosshandlare. O. Evers, Landtbrnkare. b) Fö)' vägföj'bättl'ingen. Ledamöter: T. C. Busck, Kommissionslandtmätare. :M. Hansson, Major. B. Hansson, Kommiss;onslandtmätare. Christian Hansson i Säm. C. K Norrman, Civilingenjör. c) Fö)' f'olkd'oleväsenclets orclnctnde. Ledamöter: Claes S. Lindskog, Prost. C. A. Landberg, Prost. Axel Nycander, J~öjtnant. S. 13e:1j. Li'll1e, Komminister. C. E. :Norrman, Civilingen]ur. Inspektor för folkskolcväsendet och fattigvårdcn: C. Hydberg. Landtstaten i Göteborgs och Bohus län. Landshöfding: O. r. JTåhrreus, f. d. Statsråd och Chef i Civildepartementet,.K. m. st. K. af K. N. O., L. af K. V. A. Landssekreterare: H. Westin, Assessor. L&ndskamrer: C. U. Tillii. Landträntmästare: A. P. Ekström, Fältkamrer, R. '.IV. O. Länsnotarie: G. Engelblom, v. Härac1shöfding, tjenstledig; R. Svensson, tillf. LänsbokhåJJare: C. J. Engelblom. Laniskanslist: H. IV. Regnholm. E. o. Landskanslist: A. Kristensson. E. o. Landskontorister: M. l!'. Stnrtzenbeeker, A. Wallgren och A. T. Davic1sson. >Chart13-Sigillatm-försäljningsman: A. P. Ekström, Fältkamrer. RänteEkrifvare: A. Jacobsson. :lylagasinsförvaltare: W. A. HedeJins, Löjtnant. Kronob~geri-föreståndare:R. Greiffe. Civilstatens Pensionskassas redogörare: A. P. Ekström, Fältkamrer. Hosfitalssyssloman: S. E. Sjöberg. Vaktmiistal'e vid Landskansliet, Landskontoret och Landtränteriet~ A. Pettersson. I,aldshöfdingens exliedition föl' utläudska resande: Land~höHingens atijutant vid expeditionen: F. Lindberg, Kapten Vid Kongl. Göta Art.-Ileg:te.

9 ~) Yill CclH'ällgclsct anstiillllc: T. f. :Fiingelse-Direktör: Th. F. Lewander. Liikare: A. M. Thunberg, Med. D:r, Chir. Mag. Predikant: Th. Wallerius, v. Pastor. Bevakningsbefiilhafvare: J. Pettersson. Göteborgs!<'ögllcl'i. Kronofogde: L. J. Hedenskog. Adress: Göteborg. Hiiradsskrifvare: C. G. von Wachenfeldt. Adress: Göteborg och _Ä..ngås. Kronohnsmiin: D. E. Vvidell. (Siifvedahls hiirads vestra distrikt). Adress: Göteborg och Majorna. A. Almen. (SiJ,fvcdahls hiirads östra distrikt). Adress: Göteborg. J:<'. Molin. (Askims hilrads distrikt). Adress: Mölnda1.,T. E. Tillander, Hofrf,ttskommissarie. (Hisings hiirmls distrikt). Adress: Göteborg och Tofter. Inlands llöglllll'i. Kronofogde: Vakant. Tillförordnad: D. E. Widell. Adress: Kongelf. Hiiradsskrifvare: H. R. Winter. Adress: Kongelf. Kronoliinsmiin: M. Hammarstranel. (Inlands Södre hiirads distrikt). Adress: KongeJf oeh Tunge. J. S. Hallander. (Inlands Nonlre hiirads distrikt). Tjenstledig. J. Nyström, tillf. Adress: Koagel!' oeh Harås. J. J<'. Frankenberg, Hofriittskommissarie. (Inlands Frilkne hiirads distrikt). Adress: U ddevalh oeh Hillle. J. W. P. Ahlenius. (Inlands Torpe hiirads distrikt). Adress: Thorskogs Bruk och Svenserö,l. OI'OIlSt och 'J',jÖI'lIS ll'ögllcl'i. Kronofogde: O. vvarmark. Adress: Oroust. Hilrallsskrifvare: J. W. Svedmark. Adress: Oroust och Bcliitteröd. KrolloHinsmän: F. Nordström. (Oronsts härads Vcstl'a distrikt). Adress: Oroust och Ihleberg... J. Jr. Wiekelberg. (Orousts hij.rads Ostra distrikt). Adress: Oroust. oeh Totorp. A. Nordström. (Tjörns härads distrikt! Adress: Oronst och Hoga. SUllllcnikcns ll'ögderi. Kronofogde: C. A. Nordvall. Adress: Uddevalla o Hiiradsskrifvare: Vakant. Tillförordnad: J. S. Ahlander, Lanuskontorist. Adress : Uddevalla och Mellby. Kronoliinsmän: A. E. Lundgren. (Lane hij.rads östra distrikt). Adress:. Uddeyalla och Hogen. G. 'V. Lange. (Lane härads vestra distrikt). Adress: Uddevalht och Lveke. J<'. VV. Lundbom. '(Tunge hij.rads distrikt). Adress: U ddc\"alla och Tyft. C. O. Svanberg. (StångeniJ.s hij.rads distrikt). Adress: Lysekihl och Lyse. L. H. Lundmarker. (Sörbygdens htirads c1istrikt). Adress: Uddevalla och Hiillesiiter. A. Olsen. (Sot.enäs hij.rads distrikt.). Aclress: Uddevalla och Fintorp. NOfnilwJls.'ögdCl'i. Kronofogde: A. T. HalJllin, Ho W. O. Adress: Stt'ömstad och vvettehnda. Häradsskrifval'e: C. E. Kleberg. Ac1ress: Strömstad och Rellen. KronoliJ.nsmiin: J. A. Hansson. (Tanums hij.rac1s c1istrikt). Adress: Uddevalla och Grebbestad. C. NI. Gädc1a, Hofriittskornmissarie. (Bullarens hij. rads distrikt). Adress: Uddevalla, Nafverstad och Bnllarby. A. Pettersson. (Qville härads distrikt.). Tjenstledig. O. Johansson, tillf. Adress: Uddevalla och Qville. C. G. Ljungqvist. (Wette härads c1istrikt). Adress: St.römstad och Rörvik. Landsfiskaler: C. G. Högberg, tillf. (Norra c1elen af Hinet). Adress: Strömst.ac1. H. Hanson, Y. Häradshöfding. (Södra delen af Hinet). Adress: Göteborg. A. J. :Fagerdahl, tillf. (Södra delen aflänet). Adress: Kongelf. Stadsfiskaler: H. Hanson, v. Hiiradshöfding. Adress: Göteborg. J..F. Kihlberg. Adress: Uddevalla. A..T. J<'agerdahl. Adress: Kongelf. A. Hesselborn. Adress: J'iIarstmnd. C. G. Högberg. Adress: Strömst~,,}.

10 10.Jurisdiktion. Häradshöfding i Vestra och Östra Hisings samt Askims härader: C. A. Svalandcr, R N. O. Adress: Göteborg och Bärby. Häradshöfding i Inlands Nordre med Fräkne sllmt Torpe och Södre härader: O. JL Ursell. Adress: Uddevalla. Häradshöfding i Orousts och Tjörns härader: F. W. Åberg. Adress: Oroust. Häradshöfding i Qville, Wette, Tanums och Bullarens härader: L. Norin, R. N. O. Adress: Uddevalla och Kragenäs. Häradshöfding i Lane, Tunge, Stångenäs, Sörbygdens oeh Sotenäs härader: A. M. Rosenqvist. Adress: Uddevalla. Häradshöfding i Säfvedahls härad: P. Ekman, Borgmästare, RN.O. Adress: Göteborg. Läkarevårfl. Provinsialläkare i länets södra distrikt: A. Monten, :M. D:r. Adress: Göteborg. o länets mellersta distrikt: O. E. Ahlström, M. D:r. Adress: Uddev,tlla. länets norm distrikt: W. A. Ingelson, M. L. Adress: Uddevalla oeh Grebbestad. Oroust och Tjörns distrikt: N. J. G. Högdahl, M. L. Adress: Oroust. Länsdjurläkare : J. :F. Riekman. Adre,,, Göteborg. Lanc!tllläteristlttcn. :Förste Landtmätare: C. A. Adamson, Kapten. Adress: Alingsås. Andre Landtmätare: C. J. Wennergren. Adress: Alingsås och Ulfvastorp. Kommissions-Landtmätarc: A. C. Dalin, tjenstledig. S. M. Ahlenius. Adress: Strömstad. B. Hansson. Adress: Oroust och Tyft. O. 'vv. Hällström. Adress: Göteborg. A. R Haralde. Adress: Uddevalla. S. N. Bårström. Adress : Uddevalla oeh Sköldunga. M. Hansson, Kapten, R S. O. Adress: Kongelf och Stora Risby. B. A. Ekström. Adress: Kongelf. M. E. Thoren. Adress: Uddevalla. R T. C. Busck. Adress: Uddevalla, Trätteianda oeh Haga. J. P. Ljungström. Adress: Uddevalla och Sälghugget. C. J. Uddman. Adress: Kongelf. Vice Kommissions-Landtmätare: H. W. Brandel. Adress: Göteborg. H. C. Richter. Adress: Göteborg. C. A. Ljungströrn. Adress: Uddevalla. ~afsborgs läns mcll Dahlslallll samt liötcbol'gs och Bohus läns J1Y1lothel,st'örelling. (Lokal: Gustaf Adolfs Torg N:o 3.) Direktion: Ordförande: B. 'vy. Hessie, Häradshöfding och Riddare. Ledamöter: W. C. Olivecreutz, v. Häradshöfding oeh Hiddare. C. von Proschwitz, Brukspatron. G. Ä. Belfrage, Kapten och ltiddare, F. Brusewitz, Brukspatron. S. G. de Frese, Possessionat. H. Frisell, Grosshandlare. Suppleanter: T. Berg, Kapten och Riddare. H. Schmidt, Possessionat. C. von Braun, Kapten. Tjenstemän: Ombudsman: A. Greiffe, v. I-Iäradshöfding. Förstc Kamrer: :F. FröIandel', Mönsterskrifvarc. Andre Kamrer: E. J. Nordenfelt. Kanslist: S. L. Grönvall, v. Häradshöfding. Bokhållare: G. W. :Fagerdahl, Konduktör. Vaktmästare: B. Börjesson. Göteborgs och Bohus läns Sjmrballk. Genom den af I..andstinget utsedda Beredning, bestående af Statsrådet :Fåhrrous, Kapten Virgin, Borgmästaren Rhodin, Landtbrukaren O. Evers och Kontraktsprosten Lindskog, hafva Direktörer i länets Sparbank blifvit utsedde, hvilka bland sig utsett ordförande och vice ordförande samt tillsatt ~jenstemän för an.~talten, som öppnades den 2 Januari detta år i huset Nr. 27 vid Ostra Hamngatan, 11

11 J2 frn'.f~tt derjfrån, den April, ilyttas till C. P. Blombergs hus N,o ved Knngstorgct. Direktion: Ordförande: H. "Vestin, Assessor och Landssekreterare. Vice Ordförande: S A. Hedlund, Boktryckare. I.Jed::nnnter: P. Vh'gin, l~apten. C. H. :Follin, Ryttmiistare och llilldare. A. Nycandel', :Löjtnant. C. E. Norrman, Civilingeniör. O. Evers, Landtbrukare. A. Il. Gren, Apothekare. IV. Gibson, Grosshandlare.,J. D. von Holten, I.andtbrnkare. C.,J. Lindeberg, Lektor. A. G. von Holten, Kapten och Hiddare. A. :\Ionten. Provillcialläkare. L. Hedcnskog, Kronofogde. O. J. Hafström, :Fältkamr81' oeh Hiddare. H. T. Landgren, Aktuarie.,J. T. Almroth, Öfverskult. N. :F. Ekerman, Mantalskommissal'ie. H. IV. Ström, Stadsmäklare. J. D. Palmgren, Ihndbllllc. A. Almen, Kl'onoliinsrnan. lfrans Almen, v. IIiiradshijfding. J. Dahl, Stadsmäklare. Erie "Vijk, Gl osshandlnre. ;'''U!nel'nre: S. A. Svalander, Konsll1. Kassör: EInelie Lundgren. Kontrollant: Charlotte Svensson. V'lktmiistare: B. Heljesson. ~;ötc"orgs och liohlls läns K~mgl. ilusltållllillgssiiliskailo Ordförande: O. I. F1thrmus, Landshgfding', f. d. Statsråd, m. m. :lice Ordiörande:.!\.ng. Petersens, Ofverstelujtnant, Ul. m. Skattmiistare: A. Oterdahl, Grosshandbre. Sekreterare: C. J. Lindeberg, I.ektor. :Förvaltningsutskottets Ledamöter: A. Keiller, Civilingeniör, IL Vl. O. V'hu Gibson, Grvsshan<llare. A. H. Gren, Apothekare. H. Schmidt, Possessionat. l'. Virgin, Kapten. C. H. Follin, Hyttmästare, R S. O.,James Rob:son Dickson, Grosshandlare, m. m. J. D. von Holten, Possession''ct. Filialafdelningal'l1es Ordförande: O.,J. Kihlrnan, Löjtnant, IL W. O. (för Inlands fijgderi). C. :M. Rhodin, Kyrkoherde (för Oroust och Tjörns fögderi). J. Koch, Assessor (för Sunnervikens fögdeti). C. Neiglick, Kapten (för Norrvikens södra fil.-afdeln.) C. E. Kleberg, Häradsskrifvarc (för Norrvikcns norra fii.-alkln.) I,iille!s Bralldstodsboi:.~g. Styrelse: Ordförandc: C. H. Nauekhoff, Öfverste, R. S. O. Led''1möter: A. Rosenqvist, HäradshMding. W. ]'. Thorburn, Konsul. H. Engelke, Landtbrukare. J. F. Frankenberg, Kronoliinsman. Suppleanter:,J. A. Gyllensvahn, Löjtnant. P. Olsson, Giistgifyare. Ombudsman: H. Zetterberg. KOlIgl. KaralltänskolllmissiollCIl. Ordförande: O. I. Fithrams, Landshöfding, m. m. P. A. K. Lagerstråle, Kommendörkapten i Kongl. Maj:ts flotta, Dep6tehef, R. S. O. (). R. Fr. II. L. ifrih. A. R. Leuhusen, Lotsdistriktchef, R S. O. o. R. D. D. O. C. H. Ewert, Handels- och Politieborgmä.stare, m. m. James Hob:son Dicksou, Grosshandlare, R. N. O. och R. N. Sit O. O. Ch:s Dickson, Med. D:r, K. W. O. o. R. K. C. XIII:, O. och Revisor: O. J. Hafström, l!'ältkamrer, R. W. O. V;.kltmäsl;are: N. Pettersson, Landsknnslivaktmiistare.

12 Göteborgs stads Eommunalstyrelse, Administration och Juris.. diktion, Kyrkoväsen, Bank- och Postväsen, allmänna inrättningar, m. m. 2

13 StatlsfuHmiill.tHge. Ol'dföramle: C. le. vvrern, Grossllfi.m11are, R. N. O., K. VV. O., R. N. S:t O. O., L. K. V. A. Vice Ordf()ran(1e: J.,J. Ekm:m, Grosshandlare, R. N. O. I,dam()tcr: ~.L J:n Dickson, Gro8shamlJa.re, R. N. O. ~~,J)~.J}.",0. O. Wiik. Grosshandlare. C. O. Kjellberg, Grosshandlare. M 'T. Berger., Y. ',IIäl'aclsböfdlng, lt "tv. O. Ch:s Dickson, Med. D:r, K. VY. O. o. R. K. C. XIII:s O. A. Kobb, Handlande. 1<'. F. lerisejj, Grosshandlare. A. N. Wickman, H:tl1dlande..Jul. I,indström, Handlande. C. E. Bi1Jqvist, Grosshandlare. G. :F. }.Llneen, Postdirektör. S. l~enström, Grosshfllldlarc, R. N. O. :Ed. Magnus, Grosshandlare, R N. O.,r. EJJiot, Grosshandbre. J. A. Boman, Handlande och Fabrikör. J. 'YedeEn, Skomakarcmii.stare. I>. A. vr. Lewgren, Grosshandlare. K G. Lindström, f. d. Handlande, R. 'vv. O. P. W. Malm, Grosshandlare. P. J. Rapp, Mnr- och Byggmästare. :B. E. Dahlgren, Grosshandlare. O. Olson, Sadelmalmremii.stare. ;r. G. Cavalli, Apothekare, R. W. O. C. J. Brusewitz, Grosshandlare. 'vv. Röhss, Gross1Jamllare. S. A. Hedlnnd, Boktryckare..A. Philipsson, Juris Kandidat. J'. E. Levisson, Grosshandlare. C. G. Prytz, Grosshandlare.

14 20 Ledamöter:,Q Andreas Jonsson, Handlande. - W. Gibson, Brukspatron. James Rob:son Dickson, Grosshandlare, R. N. O. o. R. N. S:t O. O. Aug. af Pctersens, Öfverstelöjtnant, R. S. O. ~" F. T. Blomstrand, Lektor. C. N. Berg, Öfverste, R. S. O. Frih. H. Jneetwood, f. d. Sjölmpten. A. H. Gren, f. d. Apothekare. F. A. Ekström, Med.. D:r. E. von Schoultz, Professor, R. N. S:t O. O. O. Dickson, Grosiihandlare, R. N. O." S. \Varburg, Grosshandlare, R. N. O. 1~. H. Lamberg, Handlande. Aug. Bark, Sniekaremästare. C. D. Lundström, Grosshandlare. E. vvillerding, Grosshandlare. A. L. Rcuterskjölcl, Major, R S. O. o. R. N. S:t O. O. D. O. Francke, Grosshandlare, R N. O. E. Boye, Grosshandlare. Sekreterare:~C. \"1. Drakenberg, v. I-Iäradshöfding. Vaktmästare: L. Pehrsson. GötelHlI'gs stads NIagistrat. Justitim-Borgmästare: P. Ekman, Häradshöfding i Säfvedahls härad, R. N. O. Handels- och Politie-Borgmästare: C. H. Ewert, R. N. O. och R. N. Sot O. O. Magistrats-Ledamöter: Rådm. Magistrats-Sekreterare: " " " M. Ingelman, I-Iäradshöfding. A. W. Björck, R. N. O., tjenst!.; tillf. P. A. Gabrielsson, Stadsnotarie. J. D. Hvitfcldt. E. Melin. :1<'. E. Roy. N. Tengberg. G. Kennedy. :1<'. A. Risberg. " E. Kullman. " J. G. Bratt. " G. Dickman. C. Prytz. Rådhus-Rätts-Notarier: Rådhus-Rättens FÖI'sta Afdelning. \'Jl.iförande: P. Ekman, Justitim-Borgmästare. A. W. Björck, R. N. O., tjenst!.; tijlf. P. A. Gabrielsson,. Stadsnotarie. E. Melin. F. E. Roy. N. Tengberg. E. Knllman. Rådhus-Rättens Andr(. Afdelning. OrdJorande: M. Ingelman, Rådman och Häradshöfding. ki.idmän: J. D. Hvitfeldt. G. Kennedy. F. A. Hisberg. J. G. Bratt. G. Diekman. Rlldlms-Rättens Afdelning för Tltllmlll. (>rdjörande: J. D. Hvitfeldt, Rådman. Ledamöter ombytas årligen efter tur bland Magistratens ledamöter. P. A. Gabrielsson. }. P -R.s l'st Afdeln E. Gjers, v. Häradsh. l ". "..a E. H. Brag, Filos: Mag. } i R.-R:s 2:dra ~. E. Ra~e, v. Ihra(lsh. Afdeln. Ji. M. CollIander, v. Ihradsh..Rii:dhus-Rättens Af(lelning för Tullmål: Notarie, yakant, F. M. Col liander, v. Häradshöfding, förestår tjensten tills Yidare. 8tadsfiskal: H. Hanson, v. Häradshöfding. Aktuarie: H. T. Landgrer.. Kar.slist i Arkivet och Aktuarie å Rådhus-Rättens 2:dra Afdelning: C. Lindquist, Y. Häradshöfding. Rådhus-Kanslister: A. Brusewitz, Sterbhus-Notarie. M. Lindberg, v. Häradshöfding. l'oliskammarcji.,rolismåstare: J. Löflnarck. Sekrerernre: S. Grönvall, v. Häradshöfding. ];':,yrarier: J. A. Lindegren, v. Häradshöfding. C. F. Agrell. 21

15 22 Reg'istrator: N. Nordberg. Polisfiskal:.T. A. Schoultz, Löjtnant, inneh. af G. Med. f. B. G. Polisko111missarier: l.\.. A.ndersson. R G. Wittholdt. O. N. Kant (Majorna). Chef för spnn,milc polisen: R G. \Vittholdt, l'oli;;kommissarie. Polis-öfvcrkonstc\p18i': C. N. Qvistgård (Majorna), A. Björckman (dito), G. Andersson (dito), C. ]'. Scttcrherg, J. Söderling, A..l\..ndersson, t. f. oeh S..A. II. Ek, t. f. :F(;r:,tc Polisvnktmästarc o<:h Magnsinsförvaltare: N. Göthberg. Aucll'c dito C..i\.. 'Viking. J>oliscxcklltor i J\1ajol'n,t: <). N. ICant, Pollskolnnrbsaric, t. f. Poli:skollstaplarnes antal rir 6:;~, af hvilka GO tjenstgöra i staden och. dess omgifningar samt IS i 1',lajorna. jit'rige tallt~lis tjenstcmiiu odl Iöntagamlc IlCfSOllCi'. Ingeniör för stadens k'1j- och br0hyggnal1sarhcten: J. G. I~ichert, Kapten, IL W. O. St"d>-Arkitel,t: H. T. St! ömhpl''.::. Stads-Ingeniör och Stacls-.Juster ~re: C..J. Ny>tröm, Löjtnant, tjenstledig, t. f. H. \V. Brandel, Kornmissionslandtmätarc. :Förste Stads-Fysikus: C. Ii'. Ewert, Med. D:r, R W. O. o. R N' O. Andre dito C. :Forsscnius, Med. ]):1'. Stads-Kirurg: A. G. Franek, Med. D:r, Kong!. Lifulcdikus. :Fältskär: M. I,. W. Hirschfeldt. })ispaschör: 'l'. Berger, v. II~iradshöfcling, H.,V. O. 'J'rans!' rub!.: H. C. T. CaravelJo,.Jur. D:1'. Ofverskulta1': J. T. Almroth och C. :F. Tanson. I~assör vid SamnHLnskottskassan: I). E. IIagelLerg. KroIlo-Upphörds-K'lssör: S. Sjöstedt. :Mantals-Kommissarie: N. 1<'. Ekermantl. ]\1ant~tls-Skrifvarc: G. liagelberg'. Auktions-Kassör: S. bjgstedt. Auktions-Notaric: H. Svensson. Auktions-?vIäklarc: A. Svensson. Auktions-Vaktmii:::tare: J. Jön:::son oeh,j. Joh~lns::,on. Stads-Musikant: G. Bohm, Se;'geant vift Kg!. Göta Art.-Reg. Poliscxckutor: G. Ilagelberg, 11antalsskrjfvltre. Stadsbud: L. LarSSOl1. 8tadstjenare: C. Ifvarsson, J. JVIattssOl~ J. Svensson, J.. M. vvestergren, L. Elander, N. Linelberg,.b. Hansson,.J. NIlsson,...J. P. Hellström, O. T. Bergendahl, P. Petterssor: och J. F. SJoberg. c;r"ktmästare vid Rådhuset: C. Ifvarsson, StadstJenare. Skorstensfejare: S. Reimans enlm, L. Larsen oeh C. J. L. Pettersson. Skarprättare: O. VY. Bergendahl. zfnttman: A. Jakobsson. (lode män öfvel' t'öl'mylldarcyål'den S. A. Svalaneler, Konsul. M. Lindberg, v. Häradshöfeling. G. A. Söderberg, v. Häradshöfding. R Smith, Bokhållare. Drätselkammarcn. Clöteborg. Till Ledamöter oeh Suppleanter utsågos af Stadsfullmäktige "ien 15 Januari d. å.: E. Melin, Hådman. S. Henström, Grosshandlare, R. N. O. O. Dickson, Grosshandlare, R N. O. ;Jul. Lindström, Handlande. :F. E. Hoy, Rådman. P. J. Happ, Mur- och byggmästare. Suppleanter: P. VV. Malm, Grosshandlare. J. E. I,cvisson, cl:o. J. A. Boman, Handlande oeh Fabrikör. Sekreterare: F. M. Colliander, v. Häraclshöfding. Stads-Kamrer: S. M. Svensson, H. W. O. Sraels-Bokhållare: K Sveusson. Staels-}{evisor: H. K Ahrenberg. Stails-Kassör: J. Brusewitz. Stads-Befallningsman: J. T. Almroth, Öfverskult, t. f. Stads-Byggmästare: A. Hansson. Arbets-Inspektor: O. J. Sydow. 'Material-Skrifvare: S. Stenström. TolaO's-Bokhållare: O. J. Hafström, Karantäns-Sekreterare oeh Fält~ kamrer, R. W. o. Yagmäst,are: E. Ahrenb0l'g oc~ C. \Vetterberg. ~lätare-alderman:j. SÖderstrom. 23

16 24 Hamnmästare: J. E. Nissen. Hamn- och Torgfogde: J. Wessberg. Hamnfogde: R. W. Edc1. Hamn-Lotsar: C. Möller, J. Hansson, B. Hansson och C. W. Nilsson" Vaktmästare: J. P. Hellström och L. Elander, Stadstjenare. Ledamöter: J. W. Wilson, Grosshandlare. P. Hammarberg, d:o. C. E. Björck, d:o. J. Brusewitz, Stadskassör. Vaktmästare: O. Eriksson. 25 Tillsyningsman vid Wil),ga båk och ledfyrarne på Buskär, Böttö och, Nya Elfsborg: N. Ahmansson, Lotskapten m. m. Fyrvaktare: J. Larsson, H. Heljesson och G. Nilsson. Göteborgs Nattbevakningskår. Befälhafvare: K. Bohle, Underlöjtnant i Armeen. Rotmästare: B. M. Andersson, E. Söderlund, C. Torkelsson, J. Lundblad, P. Osberg, A. Nilsson, G. Erlandsson och G. Andersson. Nattväktarnes antal är 82. Korporal: J. F. O. Siidow. Kåren består af 44 soldater. Göteborgs Stadsvakt. Handelsföreningens hilmäktige. Ordförande: James Rob:son Dickson, Grosshandlare, R. N. O. och R. N. S:t O. O. Vice Ordförande: E. Willerding, Grosshandlare. Ledamöter: C. F. Carlbom, Handlande. M. Jacobsson, Grosshandlare. J. A. Åwall, Handlande. P. Blidberg, S:r, Handlande. C. J. Brusewitz, Grosshandlare. E. G. Andersson, Handlande. T. W. Tranchell, Grosshandlare. A. VV. Lewgren, d:o. P. W. Malm, d:o. Ed. Dickson, d:o. BÖl'sl!irektiollen. Ledamöter: M. Jacobsson, Grosshandlare. S. Renström, Grosshandlare, R. N. O. 2 vakanter. Vaktmästare: G. A. Klingström. ~'abi'iksföl'ellillgen. Ordförande: C. D. Lundström, Grosshandlare. Ledamöter: A. Prytz, Fabrikör. J. A. Colliander, Grosshandlare. A. Keiller, J:r, Fabrikör. D. O. Francke, Grosshandlare, R. N. O. J. Lindström, Handlande. W. Tod, Urfabrikör. J. A. Boman, :Fabrikör. D. Robertson, d:o. Sekreterare: T. Berger, v. Häradshöfding, R. W. O. Vaktmästare: J. P. Larsson. liallt1tvel'ksföl'ellillgen. Ordförande: C. J. Sahlin, Snickaremästare. Vice Ordförande: L. J. vvedelin, Skomakaremästare. Kassör: W. Lyon, Juvelerare. Ledamöter: G. Ullgren, Murmästare. N. P. Holmberg, Sadelmakarcmästare. H. Pettersson, Kopparslagaremästare. G. Eklund, Bleckslagaremästare. A. F. Monthell, Skräddaremästare.

17 20 Ledamöter: P. liasmussen l Smccmitstarc. :N. O. WiJHln;st, Målaremästare. A. Hinriksson, 8varfvaremästare. Ii'. Tt. A..ngresius, IIattmakarcmästarc. Sekreterare: P. A. G&brielsson, Stadsnotarie. Vaktmästare: J. Jönsson. KOlIgl. ml'cktiohcn Öt'H~r 4~ötdll)i'gS Ihullll- och Elfal'bctclI. Eodamötcr: (Lokal: Söclra Hamngatan N:o 7.) Ordförande: 'V. Karström, Tnllclistriktsehef, K. W. O. Ledamöter: ~lakant (k G{jta I'.:.analbolags vägnar). d:o (å Trollhätte l\:analbolags vägnar). L ClcmentssoJl, Grosshandlare (IL Göteborgs Borgeskaps v1-ignar). K 11e1in, Håclman Ui Göteborgs stads vägnar). L. G. Bratt, Grosshandlare (å Göteborgs Handelsföreenings och Skeppsreda.res vä.gn~tr). Snppleanter: :F. :Frisell, Grosshandlare. A. :1<'. Ericson,,J:r, Gross ' "Q,cllare. N. Teng~cl'g,n.åclman. Kassör och Bokförare: G. R Setterherg. Sekreterare:,J. J. Biörklnnd, Tnlldistriktssekreterare. Arbetsehef: J. G. niehert, Kapten, R W. O. Materialförvaltare: K. Bohle, ra\jtnant. Befälhafvare å ånghogscringsfartyget Str(jmkarlen: O. Olsson. Vaktmästare: M. Lenandel' ml't(~rillgsl{ OllllUissiollCll. J. D. IhitfeJdt, Rådman. N. Tcngberg', d:o. IV. Airth, Hnndelshokhållare. J. A. Söderborg, f. d. Båtålderman. P. Billqvist, Grosshandlare. P. 016hn, Handlande. B. ~jöbetg, Snickaremästare. E. J ohnsson, Målaremästare. Sekreterare: E. Ahrenbcrg,,tågmästare. 'Kassör: I~. E. Hagelberg, Sammanskottskassör. Inspektor vid ArtilJerikaserncn: C. Åström, Löjtnant. Vaktmästare: L. Olsson. Tjenstemän: N(juto- och Uppbönhbokhållare: J. A. Gul1brandsson. Stallmästare: F. vv. Osterman. Hästläkare: N. Andersin. Väginspektor: G. JL Di\fke. Ilotmästare: J. P. Jonsson. Skjutskontoret beli:mes uti Håclhuset, undra våningen, till höger in på gården, Göt(~bol'gs tiatll- o~h Viigfönaltllillgcn. Ledamöter: J. G Hiehert, Kapten. IL W. O. A. Kobb, Handlande. I~. H. r,amberg, Handlande. G. KralIt, Konsul. O. IVijk, Grosshandlare. C. G. l'rytz, Grosshandlare. Suppleanter: J. E11iot, Grosshandlare..J. 13. Andersson, Handlande. O. Olson. S:ulclmakaremästare. stalls VaHcnlcdnhlgsdil'cktiOll. Ordförande: C. II. 1'l':ert, Borgrniistare, R N. O. o. R N. Sot O. O. Direktörer: J. 'Yessbcr", Handlande. A. 'V. Le,igren, Grosshandlare. Ed. Dickson, Grosshandlare. :F. T. Blomstmnd, Lektor. Ilörmästare: ]!'. T. Arncll. Stallens nl'alltll,å,. Öfverhefälhafvare: A. G. Hallgren, Handlande. Andre Befälhafvare: A. Lindgren, Boktryckare. Mönsterskrifvare: C. J. Bisberg. Då kåren skall reol""aniseras kunna några närmare uppgifter ej meddelas. '" 27

18 :de 5:te 6:te 4:de 5:te 6:te flöteijol'gs ll'i'ivilliga nralltll\år. Beställningspersoner : Brandmästare: C. A. Johnsson, Handlande. Vice Brandmästare: R J. Graf, Källaremästare. l:ste Kassör: A. N. Wickman, Handlande. 2:dre d:o P. L..Dymling, Handelsbokhållare. 1:ste Sekreterare: J. Lm'son, Handlande. 2:dre d:o J. Philipsson, Litteratör. l:ste Standarförare: G. ÅkerIing, Handlande. 2:dre d:o J. N. Lindberg, Handlande. Adjutanter: M. E. Falck, Grosshandlare. P. Sinclair, d:o. C. Åberg, Handhnde. S. A. V. Svalander, Handelsbokhållare. l:ste Rotmästare : vid losta Divisionen: E. A. Törnsten, Handlande. 2:dra d:o A. von Reis, Slagtaremästare. 3:dje d:o G. S. Warburg, Snickaremästare, och A. Magnus, Grosshandlare. 4:de d:o A. Svensson, Handlande. 5:te d:o G. P. Roy, Handlande. 6:te d:o G. R. Setterberg, Handlande. d:o d:o d:o' l :ste Strålmästare: vid losta Divisionen: F. Wessberg, Skeppsklarerare. 2:dra d:o H. Z. vyallerius, Handelsbokhållare. 3:dje d:o hvars verk är konstrueradt för vattenupp- d:o d:o d:o 2:dre Rotmästare : vid losta Divisionen: Z. Lindberg, Handlande. 2:dra d:o C. G. Bernström, Handelsbokhållare. 3:dje d:o J. C. Frrenkel, Bokhållare och C. W Olsson, Tunnbindaremästare. C. F. Kahl, Sjökapten. A. Jacobi, Grosshandlare. C. L. Larswn, Handlande. finnes derföre ej några strål- fordring, mästare. J. D. Lutti, Segelsömmare. K. Gjercke, Språklärare. N. A. Andersson, Handlande. vid losta Divisionen: 2:dra d:o 4:de d:o 5:te d:o 6:te d:o A. Mel1gren, Handelsbokhåll:ne. N. E. Eriksson, Målaremästare. J. P. Dahlberg, Traktör. L. Philip, Grosshandlare. E. M. Hällström, Handlande. vid losta Divisionen: E. Hel'es, Mur- och Byggmästare. 2:dra d:o A. G. VV. Wessberg, Handelsbokhållaro. 4:de d:o J. A. Helgesson, Hanc]]ando. 5:te d:o N. B. Holm, Handlande. Stimdarförare : vid losta Divisionen: 2:dra d:o 3:dje d:o 4:de d:o 5:te d:o 6:te d:o O. Olsson, Handlande. J. A. Andersson, Handlande. V. Nordberg, Handlande. J. G. Kayser, :Färgare. A. Söderström, Handlande. H. Nissen, Handelsbokhållare. losta, 3;dje oeh 5:te Divisionens sprutor förvaras uti spruthuset vid Södra Larmgatan och ArtiIlcristal1cn. fi::dra Divisionens nti spruthuset vid Arti1lerityggården. 4.:de d:o " d:o å Gamla Varfvet i Majorna. d:o i Haga. Göteborgs frivilliga Bergllillgsldil'. Hedersledamöter: C. Arvidson, Grosshandlare (f. d. anförare). A. H. Gren, f. d. Apothekm'e (f. d. anförare). S. A. Svalander, Konsul (f. d. adjutant). A. G. Franek, Kong!' Lifmedikus. J. A. Söderborg, f. d. Båtålderman (f. d. sekret.) J. Söderström, Mätareålderman (L d. förman). P. Blidberg, Handlande (f. d. förman). C. F. Carlbom, Handlande (f. d. förman.)

19 30 Eestiillningspersoner: Anförare: E. Boye, Grosshanularc. Vice Anförare: T.,V. TranchelI, Grosshandlare. Sekreterare: C. A. Dahlin, Stausmiiklare. Adjntanter: 1<'. Bliuberg, J:1', HmHllande. C. Meyer, Grosshandlare. S. JL Svalander, Grosshandlare. l:ste Afdelningsförman:.T. R Selling, :Fabrikö1'. 2:dre u:o V"kant. :>:dje d:o P. VV. M"lm, Grosshandlare. 4:de d:o ;J. VV. Bratt, Handlande.,,,te d:o Bo Öberg, Handlande. 6:te (J:o Vak"nt. 7:de d:o C. O. Hjort, Handlande. 8:de d:o F. VV. Ullrie, Mur- och Byggmiistare. 9:de d:o Vakant. 10:<le ll:o J. P. Sal1lJegren, Handelsbokhållare. Direktionen föl' Viig- oell ~'iir.ianliigglliilgen emellan Götl~borg och lilianit ih'vci' ilisillgeu. Ordförande: O. Äqvist, Kapten. Direktörer: L. A. Pettersson, J:r, Handlanue. L. M. Corin, Hancllande. S. '1'. Ahrenberg, liandlam1e. Kassör: J. I,. Brocldelius, Handlande. Sekreterare: J;'. M. Colliander, v. Hiiradshöfding. Göteborgs Gas-a!.tic-bolag. (Lokal: Surbrunnsgatan.) Direktion. Ledamöter: C. R. Lindhult, Grosshandlare och Konsul. C. A. Hoeek, Handlande. G. Spielhagen. Föreståndare: G. Spielhagen. Kamrerare: H. A. Lineke. Uppbördsman: N. Landin. Inspektor för allmij.nna belysningen: C. Pettersson. Inspektör för privat-belysningen: G. Dahllöf. Kontrollör å stadens vägll[(r för allmiinna belysningen, äfvensom gasometrar: S. Schaar, Telegrafdirektör, R. \V. O. Gasledningsarbeten inom hus utföras af: E. Smith och :F. Ramberg, Mekaniei. Verkmästare hos E. Smith: T. Bauer, :Mckanikus. Kyrkoväsen. Kllnsistorium. (Lokal: Vestra Hamngatan N:o 17.) Ordförande: G. D. Bjljrek, Stiftets Biskop, Teol. D:r, K. N. O. Ledamöter: Domprosten, Pastorerne vid Christinm församling samt Lektorerne vid Högre Elementar-liiroverket. Konsistorie-Notarie: H. A. Lindhult, Eil. Mag. Konsistorie-Amanuens: J. D. Magnussoll, Adjunkt. fiustari- cller DomkyrIHlförsamlingell. Presterskap. Pastor: P. Wieselgren, Domprost, Teol. D:r, L. N. O. Vice Pastor: L. J. HeganJt, utn. KyrkoherlJe. Adjunkt: C. C. Sjöblom, utn. v. Pastor. l:ste Komminister: J. O. Johansson, utn. Kyrkoherde. '2:dre d:o S. Dock. Stadskateehet: A. Lindegren, Adjunkt. Predikant vid Fattigförsörjnings-inrättningen: C. E. Hagstedt, utn. Kyrkoherde. Kyrkoråd. Ständig Ledamot: Domprosten. Ordförande: T. Berger, v. Häradshöfding, R. W. O. Vice Ordförande: F. T. Blomstrand, Lektor. 31

20 32 Ledamöter: M. Bergman, Grosshandlare. C. G. Boström, Plåtslagaremiistare. li'. M. Colliander, v. Häradshöfding. J. G. Cavalli, Apothekare, R W. O. P. Olehn, Handlande. G. P. Folkersson, Sockerbagaremästare. A. Bark, Snickarernästare. Snppleanter: J. Brusewitz, Stadskassör. J. WalEn, Fil. Mag. C. Arvidson, Grosshandlare, R. N. O. o. :N. S:t O. O. J. Dahl, Stadsmäklare. M. O. Gädda, Handlande. Srekrcterare: G. E. Gjcrs, v. Häradshöfding. h.lockare: C. O. Bergström. Orgelnist: J. :F. Seldener. Kantor: S. A. Troiii. Org'elnist vid Haga-Kyrkan: P. J. Åhlandel', Musikdir~ktör. Kantor vid d:o C. H. Olsson. ChristinID cller Tyska församlingen. Svonsk Kyrkoherde: J. C. Lamberg, Prost. Tysk Kyrkoherde: C. Prehn Prost. Komminister: G. Sellman. ' Kyrkoråd. Ordförande: J. A. Colliandcr, Grosshandlare. ~~a~saförvaltare: J. A. JllIclIgren, Handlande. Ofl'Jge Ledamöter: '.r. C. Heimers, KonsuL G. Krafft, Konsul. JL llisberg, Rådman. T. Tranchell, Grosshandlare. P. Billqvist, Grosshandlare. hvarjemte båda Kyrkoherclarne hafva säte oeh rådet. Sekreterare: E. F. Kullman, Rådman. Klockare: J. E. Andersson. Orgelnist: l. Sandström, Musikdirektör. Kantor: T. Bnhrman. stämma i Kyrko-" Garnisonsförsamlillgen. Regementspastor: J. :M. Kindberg. Bataljonspredikant: A. W. Ekman, Slottspastor. Kyrkoråd. Ordförande: Regementsehefen... Ledamöter: A. O. Treffenberg, Ofverstelöjtnant, m. m. J. S. A. Virgin, Kapten, R S. O. J. M. Kindberg, Regementspastor. S. T. Ahrenberg, Handlande, R. "V. O. F. W. Ullrich, Mur- och Byggmästare. A. Lindgren, Boktryekare. Klockare: J. Lind. Orgelnist: C. P. Lindell. Stadens }'attigjliisförsamling jcmte Allmänna KOl'l'cktiousiUl'ättllillgcll. Predikant: M. Hallen, v. Pastor. Orgelnist vid Fattighuskyrkan: J. S. Willandel'. Predikant: J. P. Magnusson. Krollo-llospitalsföl'samliugell. Engclska (EpiscOllala) ~'öl'saullillgen. Predikant: Rev:d W. Ellison. Orgelnist: J. Czapek, Musikdirektör. ~losaisli.a llörsamlingeu. Synagogan. Religionslärare och förste Predikant: D:r M. Wolff, Rabbin. Andre Predikant: M. R. Henriqucs, Fil. Kand. Orgelnist: J. Czapck, Musikdirektör. Sånganförare: \ A VY. l Förste Kantor: (. els er. Andre Kantor: A.. Baer, Klockare. 3 33

21 34 F Öre s t å n d are. Ordförande: Ed. Magnus, Grosshandlare, R. N. O. Xyrkoföreståndare: L. Beneeke, Grosshandlare. Xassaföreståndare: A. Philipsson, Juris Kandidat. Protokollförare: J. Philipsson, LitteratUr. Revisorer: Ed. Heyman, J:r, Grosshandlare, A. Fiirstenberg, Handlande. Stadens allmiinna begl'afllingsplatst'l. Styrelse. Ledamöter: T. Berger, v. HäradshUfding, R. W. O. J. A. Colliander, Grosshandlare. J. E. Ekman, Kommendörkapten, R. S. O., Officer af Fr. H. L., R R. Sot Annre O. 3:dje Kl., R. D. D. O. O. Andren, Grosshandlare (Kassaförvaltare). Suppleanter: L. M. Corin, Handlande. C. M. Nyström, Försäkringsagent. Inspektor: H. Liepe. MilitäraStaten. Kongt. Göta AI tillel'i-ltegenumte. Öfverste oeh Chef: C. N. Berg, t.f. Kommendant i Göteborg, R. S. O., L. af K. Xr. V. A. Öfverste-Löjtnant: A. O. Treffenberg, t. f. Tygmästare i Göteborg, R. S. O., C. XIV J. Med. Majorer: C. O. S. Mörner, Öfverste-Löjtnant i Artilleriet, Chef för 3:dje Divisionen,.. R. S. O., R K. N. Sot O. O. C. G. Lagercrantz, Ofverste i Armeen, Guvernör för Kgl. Krigs-Akad., Adjutant hos H. M. Konungen, R. S. O, K. af K. N. Sot O. O., R. af K. R. Sot Annre O. 2:a KL, R.!tf K. Fr. H. L., R. af K. D. D. O., R. af K. Pr. R. O. O. 3:e KL, L. K Kr. Vet. Akad. Adress: Stockholm. Majorer: A. L. Renterskjöhl, Chef för 2:th'a Diyisionen, R. S. O., R. af K. N. Sot O. O. L. J. M. Reenstjerna, GencralEtabs-Offtcer, Chef fiir l:sta Divisionen, R. S. O. C. E. af Chapman, R. S. O., R. af K. D. D. O. Kaptener: G. A. Hjärne, :Major i Artilleriet, R S. O. Adress: Carlsborg. :I<'rih. G..J. von Knorring, Major i Artilleriet, t. f. Ammunitions-Kapten, R S. O. A. L. Silfversvan, Major i Artilleriet, t. f. Tygmästare å Carlsten, Chef för 5:te DepiJt-Kompaniet, R. S. O. Adress: Marstrand. H. E. von Norrman, l\iajor i Artilleriet, R. S. O., R. af K. Ned. L. O., I,. K. Kr. V. A. J. l". Diederiehs, Tygkapten och Chef för Tygstats-Kompaniet, R. S. O. C. Staaf, Lärare vi<1 Kong!. Hf>gl'e Artilleri-Läroverket, IL S. O., L. IL Kr. V. A. Adress: Stockholm. J. S. A. Virgin. Uegements-QYartermastare, R S. O. G. VV. Löwenadler, Ro S. O. C. K G. :Flaeh, f. d. Ord.-OJ'f. hos frami. H. M. Konung Carl XIV J"oh.an, Hofmarskalk (tjenstg. hos H. IL H. Hertigen af Ostergötland), f. d. Kavaljer hos frami. H. K. H. Arf-:Fursten Frans Gnstaf Oskar, R S. O., IL af l:a Kl. af IL O. A. Y. N., Officer af K. Fr. H. L., Officer af K. Bel. Leop. O., Ro af K. D. D. O., IL af IL Ned. I". O., IL m. G. K. af IL H. G. O. Adress: Stockholm. C. L. Grill, Iviajor i Armeen, General-Stabs-Oftker, Stabs Chef vid 5:te Militar Distriktet, Ro S. O., IL K. D. D. O., L. K. Kr. V. A. Adress: Stockholm. I". A. S. Lindgren, Chef för l!:te Batteriet, R S. O. :I<'rih. K. E. Leijonhufvud, Chef för 3:dje Batteriet, IL S. O. H. J. Gjel's. D. Odelstjerna, Informations-Kapten, L. K. Kr. V. A. C. H. J. Torpadie, Chef för 8:de Batteriet, Ro K. N. Sot O. O. A. F. vveinberg, Chef för 10:<1e Batteriet. Grefve C. E. Lewenhaupt, General-Stabs.Offieer, Chef för 9:de Batteriet, Officer af K. Belg. Leop. O., Ro af K. D. D. O. P. C. J. Söderhjelm, Chef för 2:<1ra Batteriet. 'N. T. Strettenberg, Chef för 6:tc Dep0t-Kompaniet. Adress: Marstrand. 35

22 SG Kaptener: C. W. Kuylen.tjerna, t. f. Tygmiistare ii Carlsborg Chef, för ~.de.depot-kompaniet: Adtess: Carlsborg.' J<: L. ~': Lmdberg, Plats-Major i Göteborg. C. H. laldbergh. D. E. Tigerhielm, Artilleri-Stabs-Offieer, Lärare vid Kgl. Högre Art.-Lärov. Adress: Stockholm..,.. '.,.,-;:',. ',; A. G. von Holten, (),r.e10n.-offieer hos H. M. K~n'un;;en Informations-Offieer, H. af K. N. Sot O. O., R af K~ D: D. O., Ho af K. L Sot M. o. L. O. H. Nyberg, IL af. K. :Fr. H. L. IL A. Hyding, I>ärare vid Kg!. Högre Art.-Lärov., 1nfor. n;ati~tots-offieer vid Kg!. Kr.-Akad. Adress: Stockholm. O. E. lnpp. l Vakant. Löjtnanter: C. A. Prytz. C. G. Hjärne, Regements-Adjutant. A. L. Kinnander. A. :E'. Braune, Adjutant hos Kommendanten i Göteborg. C. B. Munck, General-Stabs-Officer, (tjenstgör i Landtf:- Dep. Komm.-Exp.) G. Blix. S. :F. Helcn. C. G. R. Follin. J. F. Palm. A. w. N. l{yding-. J. C. Bratt. E. O. Åqvist. F. A. Ullen..r. A. Örtendahl. G. H. Fröding. C. C. Landström. Uncler-Löjtnanter: E. VV. Heimers. A. R IIolmertz. A. G. Muh!. Frih. C. G. VV. Adress: Stockholm. von Knorring. C. \V..Jaeobsson. T>. S. O. Jonsson. G. R E. Bergendah!. G. Liljenroth. E. G. W. Smedmark. S. T>. Broberg. A. H. af Petersens. M. l!'. Hodhe. J. O. G. Smedmark. Under-Löjtnanter: I>. O. T. Berggren. O. Karlberg. C. Hedlund. F. G. Treffenberg. G Vakante. Regements-Stallmiistare: J. P. GrönY:,J!, Unl1er-I.lijtm"~t Armeen. Offieers-Kacletter: J. E. Hoos, Sviirdsman. C. G. Liljegren, Sviirdsman. Styckjunkare: VY. M. PfeiiTer, Svltrdsman; G. E. Sommar, Svärdsman ; F. E. A. Petersohn, Svltrdsman; :F. L. 'fimen, adress: Carlsoorg; C. J. V. Hallberg; E. \Yahlqvist; A. S. vyahlgren, Sv;;,nlsman; G. A. Winqvist; C. S. Mellgren; N. E. Lundvall, adress: Carlsborg ; J. A. l!'rendin; F. U. Sommar; A. P.F;;'rg;.J. W. Rydberg; C. F. Bronander, a'tress: :Marstmnd: J. Boberg; J. L. Hallberg; P. L. Seldener. Sergeanter: ;r. G. Landby; C. A. Sundstrlim, ["tress: :iy1arstra1ll1; J. :F. Hallcn; O. COrneCl'; A. T. Lundstrlim; S. A. Berlin, adrcss: :Marstrar.,l; C. L. Hallgren; A..F. Andersson; :F. VY. Bendroth; C. E. \Vestholm; I. A. Lunclström;.. I,. j\1. Asplund; K. J. Kinc\vall; O. O. Skytt; A. J. Ohlander, adress: Marstrand; F. O. })o.lll, adress: Carlsborg; J.F. Andersson;.J. Bjerstedt, adress: Car12 borg; C. A. T"undgren; A. I>. \Vennberg; J. A. Weunerholm, adress: Stockholm; C. lvr. S'onc1, adress: :Marstrand; C. G. W. vvettervik; S. A. Ortenc1ahl; E. E. Ahlgren; C. J. Clewe; C. Berggren; A. C. N. G. Bl1seh; G. W. Billmallson; P. Abn1hamsson; "b'. R Ewert; C. NI. Fl'uding; C. Alm; C. W. G. Grlinvall. Regements-Trumpetare: J. Czapek, Musikdirektör. Divisions-Trumpetare: J. ]j'. Bergendahl, Sergeant. G. Bohm, d:o F. O. Holm, d:o Batteri-Trumpetare: C. A. Ohlsson, G. Nordström, d:o d:o 1'. O. BOllteseII e,,1:0 A. ]j'. Bergendahl, d:o C. G. Bergendabl, d:o S. R Händel, d:o. Kongl. G' öta Al'tillm'i-Regementes Oivil-Stat. Regementspastol': J. M. Kindberg. Bataljonspredikallt : A. 'vy. Ekm:m. 37

23 38 Regementsanditör: G. T. Tollstorf, v. Häradshöfding. Vice d:o M. Lindberg, d:o Regementsläkare: O. F. Brinck, Med. D:r, Ch. Mag., R. W. O. ]!'örste Bataljonsläkare: C. A. L. Drakenberg, Med. D:r, Ch. Mag. Andre d:o G. Hjort, Med. D:r, Ch. Mag., Professor. A. M. Thunberg, Med. D:r, Ch. Mag. Regclllents-Skrifvare: S. Sjöstedt, Krono-Uppbörds-Kassör. Regclncllts-liästläkare: E. Bergström. Extra d:o M. B. Carlman. Vice Hcgelllents-Hofslagare: A. Skånberg. Tyg-Staten. T. f. Tygmästare : A. O. Treffenberg, Öfverste-Löjtnant m. m. Ammunitionsförvaltare : P. C. Toren, R \V. O. Tygförv:J.ltare: \V. A. Hedelius, Löjtnant i Armeen. Beväringsförvaltare: G. N. lleenstjerna. Adress: Carlsborg. Tygskrifvare: C. E. Mellbin. Adress: Marstrand. J. P. Mellbin. Adress: Elfsborg. K. F. Bergström. Adress: CarJsborg. G. W. S. S. I,indberg. Tyg-UnLler-Ofiicerare:,J. R Hoos, Officerskadett. P. J,. Seldener, Styckjnnkarc. Besigtnings-Hustmästarc:..l\.. Lindell. Adress; Carlsborg-. A. J. Gustafsson. Adress: Jönköping och Hus'lv'trnfL. Handtverksmäötare: G. A. Sjöberg, A. G. Gullander, G. Vlidell, E..E. StenvalJ och J. E. Agren. IJnder KlIllg!. Krigs-HoHllgium liöi'lllhill TjclIstemiin vid Utl'cdningsförrådernll. T. f. Intendent:,J. F. }'lae.h, Major i Al'lneen, R S. O..Förrådöförvaltnrc: O. J. Hafström, Fältkamrer, IL VY. O. Af Kungl. Ingeniörkårcn fillllas häl' förlagdc: Eortifikations-Befälhafvare: J. A. af Petersens, Öfverste-Löjtnant i Armeen, R S. O. :Fortifikations-Material-Bokhållare och I1:assör; O..F. Lundgren, KW. O. At' llllsar-uegementet KOllung Carl XV Kommenderings-Befälhafmre: C. M. :Friek, Löjtnant. Sergeant: R. Jungbeek. Kommenderingen består af 25 man hnsarer. Göteborgs Dellot af Kong!. l?iaj:ts I<'lotta. (Station: Nya Varfvet.) 39 Jl1:ilitär-Staten. Dep6t-Chef: P A. K. Lag'erstråle, Kommendörkapten, R. S. O. och R. Fr. H. L. Kapten-Löjtnanter: iiro häl' stationerade: J. E. Gndelius, Lärare vid Navigationsskolan i Göteborg. C. O. Selm eder. C. G. R Björksten, Chef föi' 2:dra Bohns Båtsmans-Kompani. Premier-IJöjtnant: Grefve 11. E. Lewenhaupt. Premier-I,öjtnant vid Konstrnktionskåren: A. O. Trygger, Kontroll- Officer vid Skeppsmätning i Göteborg. Kongl. :Flagg-Konstapel: J. Bergström, SYärdsman. Öfver-Konstapel: C. J. Nordström. Under-Konstapel: C. A. Eorssander. Öfyer-Skeppare: C. J. JIi~öller. Under-Skeppare: T. G. Aberg..il' ResCI v-staten. G. S. von Gegerfelt, Kommendör i Kongl. Flottan, R S. O., G. M., C. XIV J. Med. Civil-, ]{lcl'esi- och 2l-Iedicinal-Stater na. J!'örvaltare och Redogörare: M. Sjöborg, R. W. O. Kanslist och Kammarskrifvare : P. G. R. Matthsson. Bataljonspredikant: B. J. GlaselI. T. f. Skollärare: A. Kjellstorp. Förste Bataljonsläkare: P.L. Tranens, Med. D:r, tillf. Underläkare: A. Jmderström..t1 Indra.qnin,qs-Stat. Sekreterare och Anditör: C. G. Rytm"g, v. Häradshöfding. Eörvaltare: A. KelImodin, Postmästare i Gisslaved.

24 40 Timmcr'mans- och HandtvC1'7cs-$tatcr'na. Verkmästare: J. Palm. Pistol-Smedmästare: E. Sandberg. Snickaremästare : T. Bovitz. Murare-Verkgesäll : E. Pehrsson. Kammarskrifvare: E.. M. Lindqvist. J. G. Lignell. C. M. Beijer, t. f. Distriktehefs-Sekreterare; tjenstf. A. Holmblad. A. F. Wahlbom. C. L. Tengstedt. 41 Lots-St:tten. I,ots-Distriktchef: Frih. A. R. Leuhusen, f. d. Kapten vid KongL Maj:ts Flotta, R. S. O., R. K. D. D. O. Lots-Kapten och Fördelningschef: N. Åhmansson, f. d. Kaptenlöjtnant i Kongl. Maj:ts Flotta, Tillsyningsman Yid ledfyrarne på Buskär, Böttö, \Vinga båk och Elfsborgs fästning, Tt. S. O., inneh. af C. XIV J. Med. Lots-Fördelningschefer: H. A. Nattoch Dag, (Onsala), C. J. Wallin, (Marstrand), S. A. Simonsson, (Strömstad). Tull- och Tolagskammare. (Lokal: Norra Hamngatan N:o 10.) Distrikt-Chefs-Expeditiollen. Distriktchcf: VI'. Kal'ström, R. N. O. o. K. W. O. Distriktchcfs-Sekrcterare: J. J. Biörklund, Fil. Mag., tillförordnad Tullförvaltare; tjenstförr.: C. M. Beijer, Kammarskrifvare. Tullfiskal: C. W. Drakenberg, v. Häradshöfding. 11Ikommanlle Sjötllllskammaren. Tullförvaltare: C. A. Ahlberg, R. W. O. Kontrollör: L. G. Nordqvist. Bokhållare: Vakant. Utgående Sjiitullskammaren. Tullföl'Yaltare: Vakant. J. J. Diörklund, Distriktchefs-Sekreterare, tillförordnad. Kammarskrifvare: J. A. Rydberg. J. A. E. Almegren, tillf. Uppbörlls-Kontorct. Tullförvaltare: G. T. Bolailller, R. W. O. Kammarskrifvare: A. E. Ekström. Konfiskations- och Kassörs-Kontoret. Inspektor och Kassör: C. Annell, v. Häradshöfding. T. f. Kammarskrifvare: F. H. Runnerström. ll!lcllhlls-inspektiollen. Förste Inspektor: J. G. Lindqvist. Andre d:o J. E. Lange. Bevaknings-Kontrollör: J. M. \Vilskman, Tullförvaltare. Bokhållare: M. W. Berggren. Kontorsskrifvare: A. F. Sjöborg. Nederlags-Kontoret. Inspektor: C. H. von Siwcrs, Majer, IL S. O. Kontrollör: C. F. Dahlander. Kammarskrifvare: P. A. :Frcdl'icii. Öfver-Uppsyningsman: N. J. J. L. Almroth.

25 42 l'öqlassnings-tlilikamlllaren. Inspektor: Baron G. Åkerhjelm. Kammarskrifmre: H. J. F. Seldener. Sjötulls-Inspektionen. Inspektor: O. Rydholm. Kontrollör: J. F. C. Stockenberg. ~ammarskrifvare: A. J. :Fernborg. Ofl'er-Uppsyningsmlin: M. A. Wallgren. C. F. Adebahr. J. O. Granström. A. H. Westfelt. Uppsyningsmlin: J. }<'. ivetterlind. A. Nilsson. C. L. Bergström. J. }<'. Bygnert. 84 Vaktmlistare. 12 Roddarkadar. 8 Kontorsvaktmästare..lern- oell Metall-Vågen. (Lokalen är vid Smala Vilgcn i Masthugget.) Inspektor: C. vvenncrbcrg. Bokhållare: iv. G. Smith. Vågskrifvare: W. T. Åberg. D. E. Lmti. Å Stadens vilgnar: Vågmlistare: B. Ahrcnberg. C. Wetterberg. Vågskrifvare: B. Wetterberg, H. Ahrenberg, R. Bruhn, G. Berntsson och A. F. Malmgren. Kustbevakningen. Kustchef: A. Edgren, Ryttmästare. Kust-Sergeanter: A. Erlandsson, Kust-Inspektor (Nya Vm'fvet), J. Hallvarsson, A. P. Holm och B. A. Ahlströll1. Kust-Sergeanter till sjös: L. T. vvessberg, C. VY. A. Sahlberg, N. Sörensson och N. Molin. 3 Kustvakter till hilst, 20 till fot,.j, till sjös och 40 Kustroddll,rc. Tolagskammal'en. Tolagsbokhållare : O. J. Hafström, Fliltkamrer, R W. O. E. o. Tolagsskrifvare: R. J. Andersson. Vaktmlistare: J. P. Södergren. Bankväsen. Rikets Ständcrs ',ånckontor. (Lokal: Södra Hamngatan N:o 27.) Styrels e. Ledamöter: C. O. L. Mörner, Major, It. S. O., R. N. Sot O. O. J. C. Lamberg, Prost. C. Arvidson, Grosshandlare, R N. O., R. N. Sot O. O. J. Srnedberg, Riksthgsfullmliktig. Adress: Ulricehamn oeh Smedåkra. Banko-Ombud: G. E. Ferlin, Banko-Kommissarie, R iv. O. Suppleanter: J. S. A. Virgin, Kapten, R S. O. C. Prehn, Prost. Jöns lhmdbilek och Erik Christensson från Göteborgs och Bohus llin. Kansliet. Ombudsman: C. F. Jacobsson, v. Ihradshöfding. Kanslist: M. Lindberg, v. Hilradshöfding.

26 l(out or et. Kamrerare: N. N. Winberg, R. W. O. Kassör: G. N. Stade. :Förste Bokhållare: C. E. Carlson. Andre d:o G. E. Wigert. 'Tredje d:o C. E. Hammarström. Registrator: F. W. Hammarströrn. Kontorsskrifvare : J. R. H:;1llberg. Kamrerarens bitr;ide: P. Osterberg. Kassörens bitrilde: Adolf Henriei. Förste Yaktmilstare: S. Johnsson. Andre d:o C. J. Andersson. Yexlings-Kassör af Riksbankens förslitna sedlar: P. Toren, Ammunitionsförnl!tare vid Kong!. Göta Artilleri-Regemente, R. W. O. f,ötelwrgs Enskilda Ilank. (Lokal: Drottninggatan N:o Il.) Direktion. Dircktijrer: Ed. Magnus, Grosshandlare, R. N. O. J. Kjellberg, Grosshandlare. C. J. Brnsewitz, d:o. W. Ah tll. C. G. Prytz, Grosshandlare. Snuleaut-Direktörer:.J. R:n Diekson,Grosshandlare, R: N. O., R. " S:t O. O. O. Wijk, Grosshandlare. Ombndsman: T. Berger, v. Hilradshöfding, R. W. O. Ko.mrerare: H. Berggren. Kassör: H. O. Berg~nholtz. Registrator: A. H. Akerman. Kreditiv-Bokhållare: R. Smith. Giro-Bokhållare: J. G. Broms. Bokhål!o.re: O. A. LagercIVist. C. A. Hafström. O. Pettersson. Kassörens bitr;iclen: O. :F. I,nndgren, G. Hemning och G. CronselL V Bkrmilst1\re: P. Cronsel!. Skandillariska Kredit-Aktie-Bolltgt~t. (LoJ,.al: Södra Hamngatan N:o Direktör: T. Mannheimer, Grosshandlare. Bokförare: G. R Malmros. Kassör: Conr. Bergh, Konsul, R. D. D. O. fiöteborgs Sparbank. (Lokal: Drottninggatan N:o 32.) Direktion. Ordförande: O. Wijk, Grosshandlare. Ledamöter: Ed. Magnus, Grosshandlare, R N. O. A. Prytz, Fabrikör. H. FriselI, Grosshandlare. J. E. Leyisson, d:o A. L. Öliseh, d:o W. l'töhss, d:o O. Andren, d:o W. Lyon, Juyelerare. A. W. Lewgren, Grosshandlare. W. Ail:th. J. A. Awall, Handlande. Kamrerare: O. Bahrman. Bokhållare: F. A. Damm. Kontrollör: S. E. Jones. Yaktmilstare: L. Johansson. l förening med Sparbanken står: Göteborgs ltäutc- och Kapital-t'öl'säkl'ings-AlIstaH, för hyilken utom Sparbankens Direktion, blifyit tillsatt en Direktion af: F. T. Blomstrand, Lektor; D. O. Odelstjerna, Kapten; J. Lindström, Handlande och F. ltrölander, Kamrer.

27 -:-If; Post- och Kommunikationsväsen. WitcllOrgs Postkontor. (Lokal: Torgg:l.tan N:o 24.) Afdelningen fö!' afgående poster. I'ostdirektör: G. Gjers, R. W. O. Kontrollör: O. J. Widell (tjenstgöl' åfyen i afdelningcn fiir ankommande poster). Kontorsskrifvare: T. IGhlberg. A. W. Claesson. K. A. Zetterberg. Vaktmästare: B. C. Deflon. '. Afdebdngen för ankommande poster. rostdirektiir: G. Ameen. Kontorsskrifvare: O. Hemning. U. J? Zaehrisson. A. T. DaYidsson. Vaktmästare: O. Eriksson. Brcfbill'are: J. Olsson, J. Jonsson och G. Kjellman. l'aketwpostkontorct. (Lokal: FattigYårdens hns vid Drottningtorget.) Eöreståndare: J. F. Öijer. Elektriska Telegrafen. (Lokal: Norra Hamngatan N:o 12.) Direktör: S. A. Schaar, R. W. O. Kommissarier: S. Nyberg. C. G. Wessling. Eassörer: S. C. NorJander. P. J. Lnndblad. Assistenter: C. J. Carlqvist. C. R. Rnnqvist. H. E. Moberg. A. E. Runqvist. A. T. Edstriim. N. O. Stångberg. C. M. Höck. Lo O. Lindman. C. J? LundeJins. S. E. V. Follin. Vaktmästare: A. W. Pettersson. Jel nviigstratik-stat{~jl. (Lokal: J erllyägsstationen vid Drottningtorget.) Intenclent: Frih. C. U. Sparre, R. W. O. Intendents-Byrån. Byrå-Skrifvare: J. Damm. Kassör: F. J. Ahlberg. Vaktmästare: J. Hyllengren. B an-afddningen. Öfver-Ban-Ingeniiir: J. Råberg, Kapten. Trafik-Afdelningen. Trafik-Direktör: G. IL TroiJi, Stations-Inspektor, tilif. Bokhållare: G. F. Renter. Götebm'gs Stcttion. Stations.Inspektor: A. Ståhlbom, Bokhållare, tiiif. Bokhållare: C. F. Olsson. H. E. Johnson. V. Locrantz. C. P. Arnoldson. J. Andersson. O. G. Särnblad. A. Jacobson. J. Almcrantz. Telegrafist: E. F. Olsson. 47

28 48 jj;iaskin- och Fön åds-afdelningen. Maskin-Ingeniör: E. Framkel. Maskin-Assistent: A. Norström. Verkstads-Kamrer: N. L. Ahlberg. Material-Förvaltare: :F. W. Wallgren. Verkmästare: J. H. Gjörcke. Bokhållare: J. J. Ramberg. C. E. Ericsson. Ed. Ericsson. :F. Segerström. llitare: L. G. Berglund. Sjukvård. Sundhetsllämllden. Ordförande: F. A. Hisberg, Rådman. Kassaförvaltare: P. Billqvist, Grosshandlare. Öfrige Ledamöter: J. A. Roy, Hamnande. T. C. Reimers, Haudlande. A. von Iteis, Handelsagent. E. S. Warburg, Handelsbokhållare. N. A. Andersson, Handlande. J ohn Larsson, Handlande. C. Åström, Löjtnant. P. Bengtsson, Handlande. D. Bobertson, Fabrikör. A. Lindgren, Boktryckare. F. Blidberg, Hancilande. Sekreterare: G. E. Gjers, Stadsnotarie. Kommissarie vid sjukhuset i förra Möllerska plantaget: E. Blomstervall. Allmänna oeh Sahlgl'enska Sjukhuset. (Lokal: Södra I,arrngatan N:o 9.) Ordförande: F. E. Roy, Rådman. Vice Ordförande: F. A. Bisberg, Rådman. Ledamöter: Svenske Pastorn vid Christinro församling och Kom~ ministern vid Domkvrkan till skiftes. C. Arvidson, GrosshandHlre, R. N. O. o. R. N. S:t O. O. Ch. Dickson, Ivred. D:r, K. W. O. o. R. K. C. XIII:s O. Ed. Dickson, Grosshandlare. C. G. Hagström, Handlande. C. J. Sahlin, Snickarcmästare. l11edicinskc6 Afdelningen. äfver-läkare: A. Langell, Med. D:r. Andre Läkare: A. :B'. Kullberg, Mcd. D:r. Kirlwgiska Afdelnin.i]en. Öfver-Läkare:.J. A. Liborius, Med. D:r. Andre Läkare: A. M. Asplund, Med. D:r. Barnbönls-Afdelningen och Ba}'nrnol's7~e-nndel visnings-an8talten. Läkare och Lärare: Professor G. Hjort. Barnmorska och :Förcstånderska: ]!'ru J. Eriksson. Kommissarie: J. O. Wahlqvist. Hus!lållerska: Fru A. Antonsson. Gamisons-Sj UIi.huset. (Lokal: Kungsgatan N:o 10.) Föreståndare: O. F. Brinck, Med. D:r, R. ly. O., Regementsläkare vid Kongl. Göta Artilleri-Regemente. 49 4

29 Göteborgs Stads Sjukhus. (Lokal: Norra Larmgatan N:o 2.) I,äkare: A. G. Franek, Med. D:r, Kongl. Lifmedikus. Föreståndare för ekonomien och den närmaste tillsynen: J. A. Göthe, f. d. Poliskommissarie. Göteborgs Barn-Sjukhus. (Lokal: Östra Hamngatan N:o 9.) Direktion. C. Dickson, Med. D:r, K. W. O. o. R. K. C. XIII:s O. Ed. Dickson, Grosshandlare. Oscar Ekman, Konsul. Lakare: C. G. L. Billqvist, Med. D:r. Förestånderska: Fru E. C. Gylling. Ögon-Sjukhuset. (Lokal: Kronhusgatan N:o 17.) Läkare: F. A. Ekström, Med. D:r. Sjukhemmet. (Lokal: Husargatan i Östra Haga N:o 55.) S t Yr el s e. LedamOter : Ch:s Dickson, Med. D:r, K. W. O., R. K. C. XIII:s O. O. Dickson, Grosshandlare, R. N. O. W. Gibson, Grosshandlare, (Kassör). :b'. E. Roy, Rådmau. F. A. Ekström, Med. D:r, (Sjukhemmets Läkare). Stadens Läkare. Asplund, N. :M., Med. D:1', Chir. Mag., andre Läkare vid Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset. Billqvist, C. G. L., Med. nr, Chir. :Mag., Läkare vid Stadens Barnsjukhus. Brinck, O. F., Med. D:r, Chir. Mag., R~gementsHlkare vid Kgl. Göta Art.-Reg., R. W. O. Dickson, C., Med. D:r, Chir. :Mag., E:. W. O., R. K. C. XIII:s O. Drakenberg, C. A. L., Med. D:r, Chir. Mag., förste Bataljonsläkare vid Kgl. Göta Art.-Reg. Ekström, F. A., Med. D:r, Chir. Mag., I,äkare vid Ögon.Sjukhusct och Sjukhemmet. Ewert, C. F., Med. D:r, Chir. Mag., fi)rste Stadsläkare, Vaocinedepotföreståndare, R. W. O. o. R. N. O. Forssenius, C., Med. D:r, Chir. Mag'., andre Stat]slii.kare. Franck, A. G., Med. D:r, Chir. :;Vlag., förste Stadskirurg, Läkare vid Stadens Sjukhus och vid Göteborgs Central Hospital, Kg!. Lifmedikus. Gans, S. H., Med. och Chir. D:r. Heyman, E., Med. D:r, Chir. Mag. Hjort, G., Med. D:r, Chir. Mag., Professor, Direktor för Barnmorskeundervisnings-anstalten samt Accoucheur vid AlIm. och Sahlgrenska Sjukhuset, andre Bataljonsläkare vid Kgl. Göta Art.-Reg. Hultg:en, C. 'V., Med. D:r, Phil. och Chir. Mag., IAlkare vid Fattigvarden. Kullberg, A. F., Med. D:r, Chir. Mag., :mdre Läkal'e vid Allmänna och Sahlgrenska Sjukhuset. Langell, A. A., Med. D:r, Chir. "'lag" Öfvcrläk~we vid Allmli.nna och Sahlgreuska Sjukhuset. Liborius, J. A., Med. D:r, Chir. :Mag., Öfverkirurg Yid AllmiLnmt och Sahlgrenska Sjukhuset. Lundbhd, J. C., Med. D:r, Chir. Mag.?tIonten, A. U., Med. D:r, Chir. :Mag., Pl'Oyincialläkare i Giiteborgs distrikt. Thunberg, A. M., Med. D:!', Chir. Mag., I,åkare vid :Fattigvål'dcn och Cel1fängelsct, a.ndre Ba.taljonshkm e vid Kgl. Göta Art.-Reg. Tranens, P. L., Med. D:r, Chir. :Mag., t. f. EataljonsH,karc vid Kgl. Flottans stat~on ~t Ny::!. V2,rfvet. öl

30 Apotliek. Kj'OJwn, vanligen kalladt "Stora Arotheket", Korsgatan, 3. Apo. thetare: J. G. Cavalli, R. W. O. Enhörningen, vanligen kalladt "l~illa Apothcket", Södra Hamngatan, 1:3. Apothekare: A. Holmberg. Lejonet, :Masthnggsvägen vid Pustervik. Apothckare: :E. Landgren. RllnlUlOi's!i.tll'. Inom Staden, fö)"i,taden Stctrnpen samt Gamlestaden : Förestanc1crska: Amnlia Bengtsson, I{aserntorgct, 2. Johanna I-bnsson, Qvarnbc.rgsgatan, 13. Carolina Andersson, född Oberg, TOl'ggatan, 5. Bernhal'c1ina Olsson, IZyrkogatan, 2. Christina Andersson, Söclra Larmg"tan, 28. Elvira Lidström, Sillgatan, 57. A. C. Johansson, Eklundsgatan, 43. Johanna Jörgensen, Torggatan, g. Augusta Luudberg, J:\orra Liden, 86. :Ylaria Thorsell, Södra Liden, 98. Brita Uadber, Östra Hamngatan, 18..i\.nna. Swan, Fattighusgat:1n, 28. Olivia Möller, Södr" Hamngatan, 51. 1ng" H"rnm"r, Redbergsiiden, 13. 1Vencleb Sjöberg, Kasemtorget, 3. Helena Johansson, Gamlestaclens Spinncrihbrik. Elisabeth Sehinkler, Södra Hamngatan, 49. Magc1alcna Hanlmarströnl, Spanu1ålsgatan, 21. Carolina Andersson, Kyrkogatan, 60. Charlotta Sjöborg, Bazargatan, lo. Anna vvahlqvist, Trädgårdsgatan, 2..A.ugusta Carlsson, I\:.ungsgatan, 48. Maria Theresia Johansson, Köpmansgatan, 15. Angnsta Andersson, Norra Larmgatan, 23. Inom fö1'städm'na Haget. Förestånderska: Helena Sandst,'öm, Östergatan, 21'12 Anna Möller, Nygata.n, 32. Amanda Jacobsson, Ostra. Skansgatan, 9. Brita Bengtsson, Mellangatan, 48. Augusta. Hansson, LnndSvägsgatan, G2. ]yia~ia Elisabeth Gädda, f. d. Masthuggstullen, 3. Augusta MathiJda Eriksson, Husargatan, 28. Anna Nilsson, Nygatan, Stadens nya hus, Lit. H. Mathilda Andersson, Kapnniergat"n, 84. Betty Ca.roJina Kjellin, Ber~.sgatan, GO. ]';Iaria Charlotta Dahlman, Ostergatan, 28 ' 12. Fredrika.Jakobsson, Hagaheden, 100. Albertina Nordell, Pllsterviksgatan, 5. Undervisningsverk. Göteborgs Högre Elementarläl'overli.. (Lokalen är vi,l E:aserntorget.) EpllOl'US: Stiftets Biskop. llektor: A. O. Ileurlin, Gree. LingllDO 1.ektor. Lektorer: fiist., Mag. E. S. :Fagerberg. Math., Mag. F. T. Blomstram1. Eloq. & Poes., Mag. N. W. Ljnngberg. Natnrvetenskap, :Mag. C. J. Lindeberg. :Fremmande lefvande språk, Mag. M. IIenriques. Theologi och Hebreiska. språket, Mag. M. G. Rosenins, Theol. Kand. Filosofi och Svenska språket, 1Yhg. C..T. Sllndström. Adjunkter: Mag. A. F. Landtbonl, BibJiothekarie, v. Pastor. " B. G. Gyllensten. E. M. Ullman. " A. T. Bruhn, utn. Expeditionssekreterare. " :F. Wåhlstedt. ".T. C. Carlberg. " A. F. Lindegren. C. O. Breclberg. C. J. A. Thuden, J. D. Magnusson, T. Wiberg, G. Lund, Mag. M. Ullman. Phil. I(and. (1:0, Konsist.-Amanuens. d:o. d:o.

31 Bibliothekarie: A. :F. Landtbom, Adjunkt. Lärare i Musik och Sang: I. Sandström, Musikdirektör. " i Teckning: A. Hallin, Artist. " i Gymnastik: C. M. Edholm, Kongl. Sekreter. Chall'lH~rsska Slöjdskolan. (Lokal: Norm Larmgatan Ko 4.) Direktion. Ordförande: O. L :Fåhrmus, Landshöfding, K. m. St. K. N. O. Ledamöter: G. D. Björ~k, Biskop i Göteborgs stift, K. N. O. C. :F. Ewert, Med. D:r, Ho IV. O. o. R. N. O. S. ~enströlll, Grosshandlare, R N. O. O. Aqvist, Kapten. C. Te:lgstedt, 'Juvelerare. Sekreterare: Ed. von Schoultz, Professor R. S:t O. O. Bibliothckarie: G. Ho Dahlander, Lektor.' l'rofessor och :Föreståndarc: Ed. von S~houltz, R S:t O. O., Lärare i tillämpad -Fysik. Lektorer: D. Odelstjerna, Kapten vid Kg!. Göta Art.-Reg., i Mathematik, Mekanik, beskrifv. Geometri och Maskinritning. G. R Dahlander, i allmän ]'ysik, Mekanisk Teknologi och Byggnadskonst. A. w. Ewert: Phil. j',[ag., i Kemi, Kemisk Teknologi, Mineralogi och Geognosl. äfrige Lärare: P. O. Dalen, i Verkstadsarbete. S. A. Schaar, Telegrafdirektör, R W. O., i Mathematik. G. W. C. Billqvist, i j',lodellering. L. Messman, i Ornaments- och :Frihandsritning. }'örbcrcdalllle Skola till ljhalmcrsska SlöjdsKolan. :Föreståndare: B. Alldersin. Göteborgs Handels-Institut. (Lokal: Östra Larmgatan N:o 14.) Dire k tion. Ordförande: J. J. Ekman, Grosshandlare, R. N. O. Ledamöter: M. Jaeobson, Grosshandlare. E. Willerding, d:o Ed. Dickson, d:o C. J. Brllsewitz, d:o. Föreståndare och Lärare: C. Heinemann, Phil. D:r, Institutets Rektor. T. Caravello, Jur. Lie., Translator Publiklls. P. W. Wennerholm, Handlande. S. A. Leffler, Phil. Mag. J. C. Carlberg, Phil. 'Mag., Adjunkt vid h. Elem,-Lärov. A. W. Ewert, Lektor. E. Ewell, Skriflärare. Vaktmästare: B. L. Mellqvist. Göteborgs Navigationsskola. (Lokalen är belägen å Qvarnberget.) Direktion. Ordförande: J. R:n Dickson, Grosshandl., R. N. O. o, R No S:t O. O. Ledamöter: C. O. Kjellberg, Grosshandlare. T.,V. Tranehell, d:o. C. Westerberg, f. d. Sjökapten. D. L. Ohlson, Sjökapten. Sekreterare: C. F. Jacobsson, v. Häradshöfding. Tjenstgörande Lärare: Förste Lärare: J. E. Gadelius, Kapten-Löjtuant. Andre d:o J. F. Ohlsson. Lärare i ångmaskiners konstruktion och behandling: G. R. Dahlauder, Lektor. d:o i praktisk ångmaskiniära: E. Fränckel. 55

32 56 Real-Gymnasium.*) (Lokal: Köpmansgatan Ro 24.) Inspektor: G. D. Björek, Biskop öfver Göteborgs stift, K. N. O. Föreståndare: A. L. Schiller, Phil. Mag., undenisar i Svenska, Tyski't och Grekiska språkcn samt Kriaskrifning. Lärare: C. A. Zachrisson, Phil. Mag., nndervisar i Historia, Geo-. grafi, Philosofi och Latinska språket. J. Wallin, Phil. Mag., Inspektor för härv. Folkskolor, nndervisar i Fransyska språket. A. VY. Ewert, Lektor, i Kemi och Kemisk Teknologi vid Chalmersska Slöjdskolan, undervisar i Mathematik. M. Henrique,s, Phil. Mag., Lektor vid härv. Elem.-Lärov., undervisar i Philosofi och Latinska språket. J. O. Johansson, utn. Kyrkoherde, Komminister vid hän. Domkyrkoförsamling, undervisar i Religion. A. W. Malm, Intendent vid härv. Museum, R. W. O., undervisar i Zoologi. H. G. Letin, Språklärare, undervisar i Tyska språket. J. Th. Aubourne, Språklärare, underv. i Engelska språket. S. A. Schaar, Direktör vid Elektr. Telegrafen, R. W. O., undervisar i Algebra, lfysik och Kemi. S. E. V. Follin, Privatlärare, undervisar i Historia, Geografi och Aritmetik. J. F. Pettersson, vice Adjunkt vid härv. Elem.-Lärov., undervisar i Botanik. O. Svensson, Folkskolelärare, undervisar i Innanläsning. I. Sandström, Musikdirektör, undervisar i Sång. L. Meyer, Artist, undervisar i Skönskrifning. A. Hallin, Artist, undervisar i Teckning. C. M. Edholm, Gymnastiklärare vid härv. Elem.-Lärov.,. undervisar i Gymnastik. A. A. Malm, Phil. Stud., nndervisar i Mathematik och Svenska språket.,~) Detta Läroverk har ar Kongl. l\iaj:t rgtt rättighet att till Universitet dimittera ynglingar. MeyerbcI'gska Läl'oanstalten. (LOkal: Drottninggatan Ro 70.) Föreståndare: C. Herslow, Phil. Mag. Lärare: B. Audersin. H. Reuterskjöld, Löjtnant. H. C. T. Caravello, Juris D:r. H. G. Letin, Språklärare. A. W. Malm, Intendent vie] härv. Museum, R. VY. O. I. Saudström, Musikclirektör. A. Hallin, Ritlärare. C. M. Edholm, Gymnastiklärare. Mag. S. A. J,eflIel's Privata Elcmental'skola. (Lokal: Drottninggatan N:o 24.) Biträd. Lärare: O. T. Malmgren, H. G. Letin och O. Svcnsson. Slöjdförcningens Skola. (Lokal: Drottninggatan N:o 70.) Ordförande: Ed. von Sehoultz, Professor, Tt. Sot O. O. Vice Ordförande: T. W. Tranchell, Grosshandlare. Skattmästare: M. Jacobsson, d:o Sekreterare: B. Andersin. Ledamöter: C. Tengstedt, Juvelerare. G. F. BoJunder, Tullförvaltare, R. W. O. J. A. Colliander, Grosshandlare. D. O. Odelstjerna, Kapten. G. R. Dahlandel', Lektor. J. Lindström, Handlande. :F. A. Risberg, Rådman. G. Saloman, Artist. D. T. Löfmark, Snickaremästare. J. G. Riehert, Kapten, Tt. W. O. C. J. Ahlin, Målaremästare...' Lärare: Lektor G. R. Dahlandel', B. Andersin, A. HalJm, O. Svensson, L. P. Hammarström och Artisten L. Messmal1.

33 58 Göteborgs Handtverksskola. (Lokal: Drottninggatan N:o 70.) Styrelse. Ordförande: P. 'Wieselgren, Domprost, L. No O. Vice Ordförande: C. Prehn, Prost. Skattmästare: J onas Kjellberg, Grosshandlare. Ledamöter: C. A. Bolm, Målaremästare. O. Olson, Sadelmakaremästare. C. Nilsson, Skomakaremästare. C. J. Sahlin, Snickaremästare. N. Olsen, Smedmästare. Andreas JonsEOn, Handlande. E. Arfvidsson, Kopparslagaremästare. Lärare: S. A. Leffier, Phil. Mag. J. O. Johansson, ntn. Kyrkoherde. O. Svensson, :Folkskolelärare. Ritlärare: C. Godhe, Målaremästare. P. A. Strandman, d:o. Göteborgs stalls allmänua l'olkskoleväsen. Allmänn16 Folk8kolestY1'el8en. Sjelfskrifna Ledamöter: P. Wieselgren, Domprost, L. No O. J. C. Lamberg, Prost. C. Prehn, Prost. J. M. Kindberg, Regementspastor. Af Stadsfullmäktige för året valde Ledamöter: G. D. Björck, Biskop, K. N. O. E. G. Lindström, f. d. Handlande, R. W. O. A. T. Bruhn, Phil. Mag. S. A. Hedlund, Boktryckare. D. von Holten, Possessionat. Andreas Jonsson, Handlande. A. Bark, Snickltremästare. J. J. Ekman, Grosshandlare, R N. O. H. Renterskjöld, f. d. Löjtnant. G. Dickman, Rådman. A. Heurlin, Rektor. O. 'Wijk, Grosshandlare (Ka~8aförvaltare). H. Frisell, Grosshandlare. Fr. Rudgren, Handlande. Stadens Polismästare. Ordföranden i stadens Fattigförsörjning. Inspektor: J. Wallin, Phil. Mag. Sekreterare: J. A. Lindegren, v. Häradshöfding. Högre skolor inom den egentliga staden. Prin8 08k161's skolct, 1 rot. N:o 48. Lärare: J. M. Fridholm. St16dens skollws l~ StOJ 16 Otterhällan, 2 rot. 101 Lit. L Lärare: L. P. Hammarström. A. H. Berg. Lärarinnor: Mathilda Hedberg. Sally Chronander. Lärarinna: Laura Leyel. F. d. HolteJ'1nanska huset, 6 J ot. N:o 3. Småskolor inom den egentliga staden. Ty8ka Församlingens skolhus, 6 J ot. N:o 25. Lärarinnor: Lydia Lagergren. Hulda Petter~son. Karolina Hammarström. F. d. Holterm16nska huset, 6 rot. N:o 3. Lärarinnor: Margaretha Hellgren. Amelie Wallin. Charlotta Liljegren. Hanna Lindbäck. Huset N:o.97 i 2:d1'e J ot.vid Södiden. Lärarinna: Greta Maria Svensson. 59

34 GO liögl'c skolor illaga. Stallens skollms vid Skolgatan, N:o 3,;. L11rarc: C. G. Svensson. Andr. Carlsson. Lärarinnor: Hilda Bcrger. Emelie Fogelin. Gustafva Olssou. Josefina Kaminsky. Stadens skolklis 1Ji(l Kapnniergatan, N:o Liirare: C. P. Bonnevier. S. Andersson. Småskolor iiiaga. Stadens skolkus vid Slcolgatan, N:o 3';. Lärarinnor: Gustafva Grnndberg. Olivia Andersson. Stadens skollms vid Kapnnih'g(ttan, N:o Lärarinnor: Josefina Bank. \ Kristina Nordberg. Charlotta Ekström, Emma Jansson. Mathilda Bergström. Albertina Andersson. Augnsta Andersson. Aj'betarebostädm'na, N:o 49. J.ärarinnor: Elisabeth Goclbersson. Marti.na Dahlgren, Lärarinnor: Sofia Dahlgren. Kristina Drsell. Aj'betarebostädej'na, N:o 8'; Lit. A. Kj'istianssons1;;a lmset vid Breda Vägen, N:o 26. Lärarinnor: Leontina Paterson. Ellika Nilsson. Amalia Wilh. Gran. Lärare: B. C. Rodhe. Lärarinna: Leontina Hansson. Uögrc skolor å HagailCliclI. Stadens skol1ws, N:o 109. Lärarinna: \Vilhelmina Bredberg. Lärarinnor: Kristina Hero. Malvina Pettersson. Lärarinna: Helena Larsson. II/oset N:o 100. Småskolor å liagahctlcll. Stadens skolkus, N:o 109. Huset N:o 16, Lit. A <0 B. Huset N:o 74 å Lisebergs äng. Lärarinna: Elisabeth TvI. Magdalena Simsor\. Ilögrc skolor på Stamllcn. Willinska Fattig-jriskolan, 12j ot. N:o 42 <0 43. Lärare: J. J. Holmberg. P. Nyström. Lärarinnor: Albertina Ceeilia Wirström. Hanna Maria Ekroth. C. J. KindstecU, Smedmästare. A. P. Ahlgren, Vagnmakare. Lärare vid Slöjl1afdelningcn: Småskolor på Stampen. Willinska Fattig-jr'iskolan, 12 rot. 42 &; 43. Lärarinna: Sofia Magnusson. Gl

35 62 Arbetshuset, 12 7'ot. N:o 67, A. Lärare (i vexelnndervisn.-skolan): O. Svensson. Biträdande lärare: C. Svensson. Lärarinnor: Panlina WedeJin. Amalia Andersson. Lärarinnor: Amalia Wickstrand. Johanna Sjöberg. Lärarinna: Charlotta Anders~on. 8måskolor i Redbergslid. Huset N:o 12, L1:t. H. Huset N:o 18, Lit. D. Huset N:o 12, Lit. H. Lärarinna: Bernhardina Bergström. Högre skola i Gamlestaden. Stadens skolhus, J:! rot. N:o 10, Lit. A. Lärare: S. Pehrsson. Lärarinna: Olivia Snndler. 8måskola i Gamlestaden. Stadens 8kolh~t8, 12 rot. N:o 10, Lit. A. Lärarinna: Malvina Ljnnggren. Wminska l;'awg-frisl~olan och tless Slöjdafdelniilg. (Lokal: Fattighnsgatan, 12 rot., N:o 42 & 43.) :Förest,maare: J. J. Ekman, Grosshandlare, R. N. O. (Ordförande). J. A. Leffler, Stadsmaklare. J. Linijström, Handlande. J. A. Avall, d:o. Lärare: J. J. Holmberg, Inspektor och förl>te Lärare. P. Nyström, andre Lärare. Lärarinnor: A. Wirström, i högre Flickskolan. H. Ekeroth, i lägre d:o. S. Magnnsson, ismaskolan. Verkmästare: A. P. Ahlgren, i Vagnmakeriet. K. J. Kindstedt, i Smedjan. Prins Oskars skola. (Lokal: Kaserntorget N:o 7.) Direktion. Ordförande: A. O. Treffenberg, Öfverstelöjtnant, m. m. Ledamöter: J. S. A. Virgin, Kapten, R. S. O. J. M. Kindberg, Regementspastor. G. H. Fröding, Löjtnant. O. Smedmark, Underlöjtnant. Sekreterare: C. G. Liljegren, Offieerskadett. Larare: J. M. Fridholm. t'abril~sföreningens skola. (Lokal: Kaserntorget N:o 7.) Styrelse. Ordförande: J. A. Colliander, Grosshandlare. Ledamöter: J. R. Selling, :Fabrikör. A. Lampe, Fabrikör, (Kassaförvaltare). L;;'rare: J. Lim1 oeh A. Carlsson. Kjellbergska nickskolan. (Lokal: Pusterviksv;;'gen, 10 qvart., :N:o 2 Lit. Å.) Direktion. Ordförande: P. Wieselgren, Domprost, m. m. Ledamöter: J. O. Johansson, utn. Kyrkoherde. E. Ullman, Adjunkt. Rob. Dickson, Grosshandlare. Ed. Dickson, d:o. J. A. Colliander, d:o. J. A. Kjellberg, d:o. Förestanderska: Enkefru Helena Eldrup. 63

36 64 l<'rulltimmerst'örenillgclls ~'lickskola. (Lokal: Vallgatan N:o 24.) Direktion. Qrdförande: Biskopinnan Hariet Sophie Bruhn. Ofrige Ledamöter: :Fru Sophie Bergman. //1 " Rachel Magnus. " Catharine Charl. Geijer. " Konslllinnan Carin Röhss. " Borgmllstarinnan Charlotte Ewert: ~, Martina Ekman. Kassaförvaltare: J. J. Ekman, Grossh8ndlare, R. N. O. Sekreterare: A. Th. Bruhn, Phil. Mag. Lllrarinna och Förestånderska: M:ll C. Lysell, bitrlldd af M:n L. Dannberg. Lllrare i Kristendom: A. F. Lindegren, Adjunkt. i Historia, Geografi och Svenska språket: P. Bonnevier. i Gymnastik: C. E. vvestholm, Serge:\nt. Småbarnsskolan. (Lokalen llr vid RosenIundsvägen.) Direktion. Qrdförande: O. r. Fåhrmns, Landshöfding, f. d. Statsråd, ID. ID. Ofverdircktricc: Laura Fåhrmus, Statsrådinna. Öfrige Lcdamöter: A. af Petersens, Öfverstelöjtnant (v. OrM.). Fru af Petersens. E. W. Koch, Grosshandlare (Skattmllstarc). " Koch. Ch. Dickson, Med. D:r, m. m. " Dickson. Ed. Ekman, Kommendörkapten, m. m. "Ekman. A. H. Gren, Apothekarc. " Gren. C. D. Lundström, Grosshandlare. " Lundström. J. J:n Dickson, Grosshandlare, m. m. " Dickson. C. VV. Hultgren, Med. D:r. " Thulin. P. Butenschön, Possessionat. " Butensehön. J. G. Riehert, Kapten, m. m. " Riehert. P. Hammarberg, Grosshandlare. " Hammarberg. M. W rem, Grosshandlare. " vvmrn. Sekreterare: J. Wallin, Phil. Mag. Lärarinna: Ingeborg Holmberg. Småbarl/ss7colan i Redbergslid utgör en filialafdelning till den ofvan upptagna. Lärarinna: Elisabeth Lenandel'. Göthildaskolall. (Lokal: Östra Larmgatan Ko 12.) Direktion. Hedersledamöter: D:r M. Wolff, Rabbin. D. C. Heinemann, Phil. J):r. Direktörer: J. P. Valentin, Grosshandlare (Ordförande). Elias Heyman, Med. D:r (Kassaförvaltare). G. Saloman, Artist, (Sekreterare). Suppleant: S. H. Gans, Med. D:r. Lärare: M. R. Henriques, J. W. Lundstedt, A. Malm, J. C. Carlberg, Maxim. Axelson, A. Weisler, L. Meyer och A. Baer. Sällskapet "Dc t'ahiges Viinncrs" skola. (Lokal: Vallgatan N:o 1.) Inspektor: J. O. Johansson, utn. Kyrkoherde. Lärare! K.ristendom: J. P. Magnusson, Hospitalspredikant. l HIstoria och Geografi: M. Henriques, Lektor. Lärarinna: M:11 Alida Ullman. t'olkskolelärarc-scminarium. (Lokal: Elementarläroverkets hus vid Kaserntorget.) Inspektor: A. Th. Bruhn, Phil. Mag. Föreståndare: C. E. Hagstedt, ntn. Kyrkoherde; efter den l Maj: Mag. S. A. Leffler. Andre Lärare: J. Lind. Biträdande Lärare: T. Wallerius, Fångpredikant. A. M. Culin, Phil. Kandidat. J. V. Petersson, M. Phil. Kandidat. 5 65

37 67 GG I,ärare i Kyrkosång: C. J. Österberg, Styckjunkare. Gymnastik: C. M. Edholm, I\:ongl. Sekreter. Teckning: A. Hallin. Trädgårdsskötsel: L. B. Ljungdahl. Fattigvård och milda Stiftelser samt Föreningar för välgörande ändamål. Seminarium för LärarillUOI'. (Lokal: Köpmansgatan N:o 24.) Le.rare i Kristendom: D:r G. D. Björck, BiEkop, IL N. O. i Pädagogik: J. Wallin, FolkskolecInspektor. i Svenska språket: A. L. Schiller, Phil. Mag. i Historia och Geografi: C. A. Zachrisson, Phil. Mag. i Naturkunnighet: A. W. Malm, Intendent vid Museum,. Ro W. O. i Räkning: B. Andersin, Privatlärare. i Skönskrifning: L. P. Hammarström, Folkskolelärare. Sjömannasällskapets skola. (I,okalen är i Majorna.) Direktion. D. L. Ohlsson, Sjökapten (Ordförande). H. IL Schiitz, Sjökapten. Suppleant: C. F' Kahl, Sjökapten. Lärare: G. F. Lagerwall, Med. Phil. Kand. Göteborgs 1"attigt'öl'söl'juillgs-llll'iittuings Styrelse OCll Tjenstemäll år Ordförande: J. P. Qvensel, Grosshandlfire. Vice Ordförande: James J. Dickson, Grosshandlare och Rid(1are, som tillika ilr Direktör för uppsigten i 3:dje Fattigc1istriktet. I,edamöter: Stadens polismilstare. B. E. Dahlgren, Grosshandlare, Kassadirektör. S. A. Hedlund, Boktryckare, Direktör för Försörjningsoch Arbetshuset. P. Billqvist, Grosshandlare, Suppleant för sistnilmnde Direktör, mcd tillsyn öfver Klildförrådet. P. O1ehn, Direktör föl' Sopphnsen och Bageriet. J. N. Öhrn, Handlande, Direktör för hjons utackordering. C. J. l~isberg, Stilmpelmilstare, Direktör för uppsigten i 1:sta Fattigdistriktet. H. J. Ekeberg, Apothekare, Direlttör för uppsigten 2:dra Fattigdistriktet. P. W. Malm, Grosshandlare, Direktör för uppsigten i 4:de Fattigdistriktet. G. P. Folkersson, Sockerbagaremi1.stare, Direktör för uppsigten i 5:te Fattigdistriktet. C. L. Malmsjö, Urfabrikör och Handhmc1e. (Pastorerne vid hilrvarande församlingar ega rättighet att ~elta~å i Styrelsens förhanlllingar och beslut, nilr de af embersphgt finna sig dertill manade.) Suppleanter: C. Annel1, Tul1knssör och v. Hilraclshöfding. E. G. Andersson, Handlande, (för Kr,ssadirektören). A. J. Svensson, Handlande. KaIDTer: Carl August Sellman. Ombudsman: Jacob H. Hjelmberg, Tullinspektor. Sekreterare: N. Fr. Ekermann, Mantalskommissal ie.

38 68 Predikant och lteligionslärare: C. E. Hagstedt, Bataljonspredikaut och Kyrkoherde, lemnar befattningen den 1 Maj. Läkare: C. W. Hultgl en, Med. D:r,Chir.Mag., för 3:oje oeh 4:de Fattigdistrikten. A. M. Thunberg, Bataljonsläkare, Med. D:r, Chir. Mag., för 1:sta, 2:dm och 5:te Fattigdistrikten. HeviöOr: L. E. Hagelberg, Sammanökottskassör. Hufvudbokförare: Gustaf Hagdberg, Mantalsskrifvare. Inspektor, t. f.: J. A. Olsson, f. d. Hotmästa~ e. Bokhållare vid :Försörjnings- och Arbetshuset : No F. Andersson. Göteborgs siads JI'attiglms. (Lokal: Fattighusgatan, 12 rot., N:o 40.) Föreståndare: J. O. Gren, Grosshandlare, (Ordfömmle). C. E. Björek, d:o, (Kassör). F. C. Pripp, Bryggare. L. J. vvedelin, Skomakaremästare. Prellikaut: :M. Hallen, v. P,tstor. Bokhållare: J. Holm. Läkare: D:r A. G. FranC'k, Lifme,likns. 69 Staden med dess FÖl"stäcle1" och O1nrdden äl"o indelade 'iföljande Fattigdist1"il:ter och F(lttig'rota'r../ Första Fattigc1istriktet: den delen af sjelfva Staden inom Tullarne, som är belägen norr om stora Hamnkanalen, innefattande 1:sta och 2:dra Fattigrotarne. Andra d:o återstående delen af sjelfva Staden, söder om berörde kanal, innefattande 3:dje, 4:de och 5:te :Fattigrotarne. ' Tl elljc d:o Masthugget oeh den del af Hagorna, som är belägen vester om Husargatan, jemte Stadens 10:de qyarter, innefattande 6:te, 7:de oeh 9:de l!'attigrotarne. :Fjerde 0:0 öfriga delen af Hagorlllt jemte hela Hagaheden oeh den del af 12:te roten, som sträeker sig till Getebergsled och Underåsbro, samt begränsas af Mölndalsån och Fattighuskanalen, innefattande S:de, 10:de, 11:te och 12:te Fattigrotarne. l!'ellltc d:o så kallade Stampen och återstående, eller den på nordöstra sidan af Staden belägna delen af 12:te roten, innefattande 13:de, 14:de, 15:de oeh 16:de Fattigrotarne. :Fattigfogdar: R M. Kämpe i l:stlt oeh 2:om Distrikten. C. G. Friberg i 3:dje Distriktet. O. R,ödbom i 4:de Distriktet. J. Lundblad i 5:te Distriktet. Sjömanshuset. (Lokalen är vid Stigbergsliden :Masthugget.) Direktion. Ordförande:.J. Rn Dickson, Grosshandlare, R. N. O., R. Sot O. O. Ledamöter: T. W. TranchelI, Grosshandlare. C. O. Kjellberg, d:o. C.' Westerberg, Sjökapten. D. L. Ohlson, d:o. Sekreterare: C. J..Jaeohsson, IIäraz1shöfding. 'fjenstemiin. Ombul18man: T. Paterson. Notarie: J. I,. Paterson. Vaktmästare: A. BerntssoJl. fiötellorgs stads BarIlIms. (Lokal: Fattighnsgatan, 12 rot.,n:o 56.) Direktion. :Kuratorer: Landshöfdingen i Liinet, Biskopen i Stiftet samt Stadens tvenne Borgmiistare. Ekonomie-Direktör: J. L. Brolldelius, Handhude. Kassör: P. Hammarberg, Grosshandlare. Tillsynings-Direktör: L. M. Corin, Handlande. Lärare: V. S. Johnsson. I,ärarinna: M: II Hedv. Bergvall.

39 70 t'riolurul'e-ulll'ullllset. Styrelse. Ordförande: C. Diekson, Med. D:r, K. W. O. o. R. C. XIII:s O. Ledamöter: C. F. Ewert, Med. D:r, R W. O. o. R. N. O. A. G. von Holten, Knpten och lliddare. S. Renström, Grosshandlare, R. N. O. J. Mattsson, Grosshandlare. C. VV. Hultgren, Med. D:r. E. Q-. Andersson, Handlande. O. Aqvist, Kapten. R.' Dickson, Grosshandlare. Sekreterare: L. M. Lindborg, Possessionat. I"runtilluncrsförellillgell för llcn Jnre Missionen. Föreståndarinna: M:ll Eva Keventer. PellsiollsllllstaIt för ålderstigne 'J'jeJlstclijon. Styrels e. ~~~~~11f ao',.nl'vdel t E. GE' LMindström, f. d. Handlande, R. vv. O.. ',_ a are: ~. f agnus, Grosshandlare, R N. O. Ledamoter: O. Ekman, KonsuL J. A. Colliander, Grosshandlare. H. J. I-Ieyman, f. d. Handlande Suppleanter: C. O. Kjellberg, Grosshandlare: C. E. BiIlqvist, d:o. )lcllsiohsillrättllillgen i Göteborg. (F. d. benämnd Enke- och Pllpill-Kas:;au.) Direktion. Ordförande: E. Ahrenberg, Vågmästare. Ledamöter: M. IngeIman, Hådman. Th. Berger, v. Häradshöfding R W. O. J. G. Bratt, Rådman. ' Sekreterare och Bokhållare: C. M. Nvström (Kontor" Lilla Torget N:o 1.)." Sällskapet föl' lllllllllulltrande Ål'lIetUl'cbostiillel' Styrelse. Ordförande: E. Melin, Rådman. Kassaförvaltare: Ed. Dickson, Grosshandlare. Ledamöter: E. G. Lindström, f. d. Handlande, R. W. O. John Larsson, Handlande. C. Dickson, Med. D:r, K. W. O. o. R. C. XIII:s O. Andreas Jonsson, Handlande. Inspektor: F. O. Strömman. Dir e k tion. Ordförande: Fru Statsrådinnan L. Fåhrreus. Ledamöter: Fruarne Lagmanskan B. Ekström, Biskopinnan S. Bruhn, Domprostinnan M. Wieselgren, Sophie Bergman, Carol. Arfvidsson, C. C. Geijer, Raehel Magnus, Em. Magnus, C. Karström, Adolfine Qvensel och Fredrique v. Holten. Sekreterare: Fru M. Fröding. Föreståndarinna för Arbetsinrättningen : l!'ru Kinnberg. Carllegieska Stiftelsen föl' Döfstllmma. (Lokalen är yid Nya Y Ilrrfvet.) Direktion. Ordförande: O. Ekman, Konsul, R R. S:t Annre O. Kassaförvaltare: Ed. Dickson, Grosshandlare. Öfrige Ledamöter: J. J. Ekman, Grosshandlare, R. N. O. C. Prehn, Prost. A. T. Bruhn, Phil. Mag. Sekreterare: B. J. GlaselI, Bataljonspredikant. Föreståndare: B. J. GlaselI, Bataljonspredikant. Lärare: Johannes Johansson. Lärarinnor: M:11 Anna Olsson och Carolina Lidberg. Hushållerska: Maria Lidberg. 71 af ömoeh sedligmodersvård.

40 Sällskapet "De.'attiges Vänner". Förv!\ltning. Ordförande: C. Dickson, Med. D:r, K. W. O. o. R. C. XIll:s O. Ledamöter: J. C. Lamberg, Prost. A. H. Gren, Apothekare. A. Lindgren, Boktryckare. J. O. Johansson, utn. Kyrkoherde. P" Blidberg, Handlande. Kassör: J. A. Awall, Handlande. Sekreterare: J. M. Kindberg, Reg.-Pilstor. Räddnings-Institutet föl' vilseförda Qch IIl,Qraliskt,'auvårdade gossar. (Lokalen är på Hisingön.) Styrelse. OrdföramIe : P. Hammarberg, Grosshandlare. Hedersledamot: L. Sloman, f. d. Handlande. Ledamöter: D:r C. W. Hultgren, Institutets Läkare. J. Kjellberg, Grosshandlare, (Kassör). J. Lindström, Handlande. F. A. Rudgren, d:o..m. G. Rosenius, Lektor. Föreståndare:,J. Larsson. Rälldnings-Institutct för Jlickor. (Lokal: Skolgatan i Östra Haga N:o 27.) Föreståndarinna: M:llEvå Kevellter. Lärarinnor: M:1I C. Falk och J. Lindholm. Biträd. Lärare: J. J:n Holmberg, Inspektor och Lärare i Willinska Fattig-friskolan. Göthilda-Stiftclscn. Direktion. M. Jacobson, Grosshandlare. H. J. Heyman, f. d. Grosshandlare. L. Sloman, f. d. Handlande. Lichtenbergska.'.Vålgörcnhets-.'ÖreniII:;en. Direktion. J. P. Valentin, Grosshandlare. E. J. Heyman, d:o. A. Philipson, Juris UtI'. Kand. Israelitiska Sjukvårlls- och Begrafllings-Sållskapet. Hedersledamöter: 1):1' M. Wolff, Rabbin; D. C. Heinemann, Ph. D:r; 'vv. Lichtenberg, Handlande. Föreståndare: E. S. Warburg, Handelsbokh.; P" S. Hertz, Handl.; E. Delbanco, Grosshandlare. Suppleanter: H. J. Heyman, f. d. Grosshandl.; J. Josephsson, Handl. Ombud: S. Landsberg. Begrafningsplatsen. ~ På Församlingens vägnar: E. Magnus, Grosshandlare, R. N. O. På Sjukvårds- och Begrafningssällskapets vägnar: E. Delbanco, Grosshandlare. Vaktmästare : A. Ohlsson. 1\'rulItinllUel's-JI'Örcllingell. Ordförande: D:r C. Heinemann. Direktriser: Fruarnc Rachel MagilUs, född Jacobson; Amalia Hertz, född Abrahamsson ; Arnalia Hartvig, född Magnusson. Hedersledamot: Fru Doktorinnan Erncstine V{olff,född Saneter. Sekreterare: J. Rubensson, Grosshandlare. PantJ:lne"lnrättningclI. (Lokal: Fattigvårdens hus vid Drottningtorget.) Styr else. Ordförande: H. J. Heyman, f. d. Grosshandlare. Öfrige Ledamöter: J. L. Diederichs, Kapten, R. S. O. H. Henriques, Grosshandlare. E. Ullgren, Handlande. Suppleanter: W. Airth; C. Dickson, Med. D:r, m. m. T j en stemän. Kamrer: C. Warberg. Bokhållare: C. Ljunggren. 73

41 75 Göteborgs. ållgkök. (Lokalen är vid Fisktorget.) Styrelse. Ordförande: J. J. Ekman, Grosshandlare,. R. N. O. ~assaförvaltare: C. O. Kjellberg, Grosshandlare. Ofrige Ledamöter: D:r A. Monten. S. A. Hedlund, Boktryek l1re, (Sekreterare). II. J. Heyrnan, f. d. Grosshandlare. {,öteborgs Sjökalltells-I'örelling. Ordförande: M. F. Leffler, Segelsömmaremästare. ~assör: II. B. SehiUz, Sjökapten. Ofrige Ledamöter: J. M. Kruse, Sjökapteu. D. L. Olsson, d:o. J. E. Elfverson, d:o. Ilemföl'are-Båtfi)l'cnillgell. (Kontor:.I\:ungsgata\l. N:o 20.) Direktion. Ordförande: C. R. J,indhult, Grosshandlare. Direktör: C. G. Lindberg, d:o. Kassör: '1.'h. Mannheimer, (1:0. Ombudsman: C. O. Eneroth, f. d. Sjökapten. Sällskaper och Föreningar för omedelbart kristliga ändamål, vetenskap, skön konst och allmän.bildning, m. m. Götcborgs Ribelsiillskap. Komite. Ordförande: D:r G. D. Björck, Biskop, K. N. O.. Vice Ordförande: D:rP. Wieselgren,l)omprost, J:,. N. O. Ledamöter: Mag. J. C. Lamberg, Prost och Kyrkoherde. E. G. Lindström, f. d. Handlande, R W. O. A. W. Levgren, Grosshancl1are. Mag. A. 'fh. Bruhn, (Sekreterare). C. Prehn, Prost och Kyrkoherde. Ed. Dickson, Grosshandlare... T. O. Johansson, utn. Kyrkoherde, (ArkIVane). Rob. Dickson, Grosshandlare. J. D. von Holten, possessionat. J olm Kjellberg, Grossh"ndlare. Mag. e.s. Lindskog, Kontrr,kts-Prost. J..J. Ekman, Grosshandlare, R. N. O. Oskar Kylberg, Grosshandlare, (Skattmästare). (Sällskapets Bibel-förråd f~rvams i.domprosthuset och hålles för allmänheten öppet hvarje helgfn Onsdag kl. 6-7 e. m.) Ordförande: Ledamöter: Sekreterare: l'ållgvål'tls.,.sällskapet. Styrelse. H. "Vestin, Assessor. 'f. F. Lewander, Fängelse-Direktör. A. U. Monten, Med. D:r. T. P. Quensel, Grosshandlare. A. Lindgren, Boktryckare. H. A. Heuterskjöld, f. d. Löjtnant. T. Wallerius, Fångpredik[\nt. Ordförande: Ledamöter: Göteborgs Biträdcs Ribeisällskap. Komite. J. O. Johansson, ntn. Kyrkoherde. C. F. Carlbom, Handlande, (Skattmästare). l. Brag, Grossbandlare. C. W. Hedman, Bageri-idkare. C. G. Boström, Plåtslagaremästare. MaO'. A. F. Lindegren, Stadskateket, (Sekreterare). Mag. S. A. Leffler, Seminarii-föreståndare.

42 76 Gustaf Adolfs Stiftelsen. Styrelse. Ord1'Oranile: O. I. Fåhrreus,LaJj(lshOfdiug, f. il. Statsråd, K. N. O. Vice Ordförande: D:r P. Wieselgren, Domprost, L. N. O. Ledamöter: C. Prehn, Prost, (Sekreterare för Tyska språket). C. Levgreu, Grosshandlare. G. Krafft, Konsul, R. Ital. Sot M. o. L. O. Mag. A. Th. Bruhn, (Sekreterare för Svenska språket).,j. Kn Dickson, Grosshandlare, Ho N. O. o. N. Sot O. O. Götebol'gs Vetenskaps- och Vittei'hets-Samhälle. Förste :Hedersledamot: H. K. H. HERTIGEN AF ÖSTERGÖTLAND. Hedersledamötel': :ltrih. N. Silfverschjöld, Possessionat. S. Nilsson, Professor, K. N. O. E. :Fries, d:o d:o. D. W. Silfverstolpe, General-Major, K. S. O. O. T. :Fåhrreus, LandshOfdi!)g, f. d. Statsråd, K. N. O. m. St. K. Grefve A. E. von Rosen, Ofverste, K. 'vv. O. H. Ex. Grefve H. G. Trolle Wachtmeister, R. o. K. K. M. O. :Frih. B. von Beskow, Öfverste Kammarjunkare, R. o. K. K. M. O. Frih. F. J. Wrede, yeneral-major, K. S. O. m. St. K. :J!',.ih. Nils Ericson, Ofverste, K. W. O.. m.st. K. M. Huss, General-Dircktör, K. N. O. C. J. l\fnlmsten, Statsråd, K. N. O. n:r J. H. Thomander, Biskop, K. N. O. J[):r P. Wieselgren, Domprost, L. N. O..... Jh G. D. Björck, Biskop, K. N. O., (Ordförande för inneyll.rande år). VI. Karström, Tulldistrikts-Chef, K. 'vv. O. Arbetande Ledamötm': Ve ten skaps-afd elni ngen. Josta Klassen: Ren och Använd Mathematik. C. H. von Sivcrs, Major, R. S. O. H. E. von Norman!), Major, R. S. O. J. A. af Petel:~ens, Ofverste-Löjtnant, (Skattmästare). C. N. Berg, Ofverste, Ho S. O, A. Keiller, Civil-Ingeniör, R. W. O. :F. Th. Blo!Ustrand, Lektor. J. E. Gadelius, I\~pten-Löjtnant i Kg!. Maj:ts :l!'lotta. C. E. Norström, Ofverste-Löjtnant, R. N. O. G. R. Dahlander, Lektor. D. Odelstjerna, Kapten och Lektor. 2:dra Klassen: Kemi och Physik. M. O. Kylander, f. d. Apothekare. C. Palmstedt, Professor, K. W. O. B. G. Bredberg, f. d. Bergmästare, R N. O. G. Ekman, Direktör, K. W. O. J. S. Bagge, Professor, R. N. O. A. H. Gren, f. d. Apothekare. L. :F. Svanberg, Professor, R. N. O. Ed. von Schoultz, Professor, R. Sot O. O. E. 'vv. Olbers, Possessionat. Mag. A. Ewert, Lektor. 3:dje Klassen: Zoologi och Botanik. J. W. Zetterstedt, Professor, R N. O. P. F. Wahlberg, Professor, K. N. O. C. H. Boheman, Professor, R N. O. C. J. Sundevall, Profcssor, R. N. O. J. E. Areschong, Professor. Ko Westring, f. d. Tullförvaltare, R N. O., R W. O. S. Loven, Professor, R. N. O. W. von Wright, Kammaljunkare. J. G. Ao-ardh, Professor, R. N. O. A. W. Malm, Intenilent vid Göteborgs Museum, R. W. O. C. J. Lilldeberg, Lektor. O. M. Torell, Akademie Adjunkt. 4:de Klassen: Medicin och Chirurgi. A. G. l!'rallck, Med. D:r, Kgl. Lifmedikus. C. F. EW'ert, Med. D:r, R. N. O. J. A. Liborius, Med. D:r. C. W. Hultgren, Med. D:r. Ch. Dickson, Med. D:r, K. W. O., (Sekreterare). :F. T. Berg, :ti1:ed. D:r, Medicinal-Råd, R. N. O. C. G. Santesson, Meil. D:!', Professor, R. N. O. G. Hjort, Med. D:!', Professor. F. A. Ekström, Med. D:r. A. U. Monten, Med. D:r, Provineialläkare. 77

43 78 5:te Klassen: Statistik och Handelsyetenskap. P. U. Ekström, I.agn:an, R N. O. P. Ekman, Borgmästare, R No O. C. F. vvrern, Grosshandlare, R N. O., K. W. O. D. Carnegie, Grosshandlare, R. N. O. Mag. S. A. Hedlund, Boktryckare. J. J. Ekman, Grosshandlare, R. No O. 6:te Klassen: Ekonomi. H. Schmidt, Possessionat. J. Andersen Rossing, Skogsagronom. P. yon Möller, Ryttmästare, IL W. O.,James Dickson, Brukspatrun, R. No O. o. N. Sot O. O. L. W. Kylberg, f. d. Kapten, R. W. O. o. N. O. S. Warlmrg, Grosshandlare, R. N. O. 7:de Klassen: Allmän Lärdom. D:r A. J. Broman, Prost, L. No O..N. Paulsson, Prost, L. W. O. D:r J. Berggren, Prost, L. No O. J. E. Rietz, Prost, I. No O. D:r T. Wensjm, L. N. O. G. T. Ljunggren, Prost, L. No O. A. W. Levgren, Grosshandlare. J. G. Riehert, Kapten, R. W. O. Mag. A. Th. Bruhn, Expeditions-Sekreterare. C. J. Meyerberg, Folkslcole-Inspektor, R W. O. C. O. Bredberg, Lärare vid Elem.-Lärov. Vitter h e ts -A f(lelning en. D:r S. P. Bexell, L. W. O. A. P. Tranens, Prost, L. No O. 1. C. Bexell, f. d. BibJiothekarie. D:r J. Börjesson, Prost, L. N. O. J. E. Rudquist, Kgl. BibJiothekarie, R. N. O. A. Cronholm, Professor. C. vy. Böttiger, Professor, R. N. O. L. Aberg, Hektor Seholre, L. W. C. Thnnberg, f. d. Lektor. B. E. Malmström, Professor, Ordens Historiograf, Tt. N. O. R. Dybeek, Fornforskare. N. Arfvidsson, Protokolls-Sekreterare, R. N.O. N. W. Ljungberg, Lektor. C. G. Brnnins, Professor,K.W. O. Mag. J. Wallin, Folkskole-Inspektor. E. S. Fagerberg, Lektor. A. O. HeurJin, Lektor. Mag. J. J. Björklund. H. Ex. Frih. Louis de Geer, R. o. K. K. M. O. Utomdess eger Samhället 12 Norske och 20 utländske Ledamöter. A. W. Malm, R W. O.; A. Ewert, Lektor; G. Tt. Dah Göteborgs Museum. (Lokal: Norra Hamngatan N:o 12.) S tyr el s e. Ordförande: O. I. ]'åhrreus, Landshöfding, f. d. Statsråd, m. m. Vice Ordförande: C. F. 'vvrem, Grosshandlare, m. m. Kassaförvaltare: C. D. Lundström, G:rosshandlare. Öfrige Ledamöter: A. af Petersens, Ofverstelöjtnant, m. m. C. ]'. Ewert, Med. D:r, m. m. J. J:n Dickson, Grosshandlare, m. m. O. Dickson, Grosshandlare, m. m. S. Itenström, Grosshandlare, m. m. B. E. Dahlgren, Grosshandlare. Ed. von Schoultz, Professor, m. m. A. Bark, Sniekaremästare. O. Olson, Sadelmakaremästare. S. A. Hedlund, Boktryckare, (Sekreterare). Ombudsman: V. vou Gegerfelt, Arkitekt. T. f. BibJiothekarie: Alphtan, Löjtnant. Intendenter: lander, Lektor; M. Lagerberg. Göteborgs Konstförening. Styrelse. Ordförande: S. A. Hedlund, Boktryckare. Skattmästare: A. Prytz, Fabrikör. Öfrige Ledamöter: G. Krafft, Konsul och Ri(ldare. J. Lundgren, Handlande. G. Saloman, Artist. G. Tranchell, Fotograf. P. W. Malm, Grosshandlare. J. Dahl, Stadsmiiklare. Sekreterare: V. von Gegerfelt, Arkitekt. 79

44 so Harnloniska Sällskllpet. Direktion. Ordförande: J. J:n Dickson, Grosshandlare m. m. Ledamöter: A. Prytz, Fabrikör. ' O. T. Bolin, Grosshandlare. :F. A. Risberg, Rådman. 'o,'.. J. F. Seldener, Kammarskrifvare. Muo,kanfo,:are: J. Czapek, Musikdirektör. AckompanJör: A. Lindstrand, d:o. JagtsäUslmpet. Direktion. Ordförande: O. Diekson, Grosshandlare, R. N. O. Vice Ordförande: Th. nerger, v. Häradshöfding, R. W. O. Sekreterare: F. VV. Duff, v. Konsul. Skattmästare: Vakant. Öfrige Ledamöter: Th. Melin, Handelsbokhållare. N. Oterdahl, Grosshandlare. C. Meyer, d:o. N. Smith, :Fotograf. 81 ttötebol'gs LäkaresälIskap. \lrdförande: A. A. LangelI, Med. D:r. Sekreterare: E. Heyman, d:o. Bibliothekarie: A. Knllberg, d:o. SjölllauuasälIskllp. t~ötebol'gs.. Direktion. O,:dforande: T. W. TranchelI, Grosshandlare. V~ce o.rdföran~e: D. L. Ohlsson, Sjökapten. Direktorer: Fnl;. H..Fleetwood, Sjökapten. J. E. Stromberg, f. d. Sjökapten. r.. A. Olsson, Sjökapten. I~as~aforvaltar:: J. W. Lilljeqvist, Grosshandlare. Se.kI eter~re: E. Kullberg, f. d. Löjtnant. L..rarc VId sällskapets skola: C. Boström. Tl'ädgål'dsföl'ellillgeu.... Dire.l,tion. O:'dforande: A. W. Levgren, Grosshandlare. Yf,c.e 0Lrdfönmde: J. J:n Dickson, Grosshandlare m. m. O nge edamöter: C. W. Hultgren, Med. D:r. ' G. E. I;'erlin, Bankokommissarie R. W. O. A. Kobb, Handlande.. ' P. Kobb, d:o.. L. Roos, Grosshandlare. Skattmästare: H. Ahlberg, Handlande. S,e~ret.erare: E. F. Kullman, Rådman. 'I radgardsmästare : G. Löweo-ren Bokhållare:J. C. Ifrrenkel.". Köpmansförellillgell. Styrelse. J. A. Boman, Handlande. E. Samson, d:o. Fr. IngeIman, d:o. Suppleanter: Grosshandl. L. Abrahamsson, E. Boye oeh S. Heyman. Sekreterare: C. VV. Drakenberg, v. Häradshöfding. Göteborgs ~'I'irmiga Skarpskyttekår. Öjverbejälhajvaj e. A. G. von II o l t e n, Kapten vid Kgl. Göta Art.-Reg., Adjutant hos II. M. Konungen, R. Sot O. O., R. D. D. O., R.!tal. Sot M. o. L. O. Kornpan'ichejer. Ph. Male. Koch, Grosshandlare. P. C. Lundblad, Med. D:r. L. G. Bratt, Grosshandlare. Aug. Carlsson, d:o. Vice Kornpanichejer" R. 'V. 'Vahlgren, IIandelsbokhållare. Rob:t J. Graf, Källarmästare. Barth. Dahlgren, Grosshandlare. Th. Greiffe, Handlande. Plutonchejm". A. Jaeobi, Handelsbokhållare. A. H. Lundqvist, Stadsmäklare. W. Mattsson, Handelsbokhållare. A. Åwall, d:o. 6

45 82 Ax. von Holten, Grosshandlare. A. Prytz, Handelsbokhållare. E. J. Nordenfeldt, Kamrer. J. Hallberg, Handelsbokhållare. Korpraler'. J. A. Bredberg, Grosshandlare. S. A. Hedlund, Boktryckare. A. Fröding, IIandelsbokhållare. O. A. Lagerqvist, Baukbokhållare. G. A. Rossillg, Målaremiistare. A. Robertssoll, Handlande. C. G. Bernström, Handelsbokhållare. J. Eggertz, d:o. Carl Ll111dström. A. Liljeqvist, Handlande. S. F. Svalander, Grosshandlare. M. E. Falk, d:o. F. Kjellmodin, Kommissionär. C. E. Olsson, Varfsdisponent. G. E. Hagström, Halldelsbokhållare. L. F. Graf, d:o. Vice Korpralm'. Ernst Dahlgren. C. G. Bondesson, Handlande. C. L. 'l'engstedt, Kammarskrifvare. L. Ullman, Handelsbokhållare. C. A;;. Bagge, d:o. Fr. Aberg, Mäklarebokhållare. G. Kling, Handelsbokhållare. A. Bylander, d:o. C. Arvidsson, d:o. G. Wenster, d:o. A. J. Fernborg, Kammarskrifvare. A. G. Wennermark, Provisor. L. M. Lnndqvist, Skomakaremästare. J. F. Högberg, Handelsbetjent. J. A. Julin, Mantalsskrifvare. J. F. Jansson, IIandelsbokhållare. Assuransföreningar. Bl'allllstodskollliten föl' fast egendom, försäkra.1 Allmänna BrlllHlstodsbolag. Ledamöter: J. Brusewitz, St~.dskassör. J. T. Almroth, Ofverskult. H. J. Strömberg, Stadsarkitekt. E. Ullgren, Handlande. A. Lindgren, Boktryckare. A. Jonsson, Handlande. Rranustollskomiten föl' Lösören. Ledamöter: O. J. Hafström, :Fältkamrer, R. W. O. I,. M. Corin, Handlande. O. P. Andersson, Handlande. J. R. Selling, Fabrikör. Andreas Jonsson, Handlande. A. T. Ahrenberg, d:o. Sekreterare: N. Nordberg, Registrator vid Poliskammaren. l,ötdjol'gs Sjöassul'llusförclling. (Lokal: Lilla Torget N:o 1.) Dir ektion. Ordförande:.J. U:n Dickson, Grosshandlare, m. m. Direktörer: G. Melin, Grosshandlare. C. G. Lindberg, d:o. C. E. Olsson, Sjökapten. Suppleant-Direktörer; O. 'Vijk, Grosshandlare. 'V. Uöhss, Konsul. Sekreterare: C. Westerberg, Sjökapten. Besigtningsman: C. F. Bernsten, Sjökapten. Bokhållare: O. N. Liljegren. Städeu'nars

46 84 Sjöt'örsäkl'illgs-AktieboIllget "GallthioII". (Lokal: Svara. Hamngatan N:o.11.) Direktion. Ledamöter: H. Henriques, Grosshandlare, (verkstiillande.direktör). C. Arvidson, Grosshandlare, R. N. O. o. R. No S:t O. O. J. E. Ekman, Kommendörkapten, Ro S. O., Officer i Fr. H. L., R. R Sot Annre O. 3:e KL, R. D. D. O. Suppleanter: C. :M. Nyström, :Försiikringsagent. Frih. H. Fleetwood, Sjökapten. C. G. Lindberg, Grosshandlare. }I'örsäkdllgsbolaget SlialllHa. Bolaget, som har sitt hu1'vudkontor i Stockholm meddelar 1'ör ~iikring å Lif och..brands7cad01. Dess General-Agent i Göteborg' ar Hr C. )11. Nystrom, som har kontor i huset N:o 1, Lilla Torget. Skeppsklarerare och Stadsmäklare. Skeppsklarerare: Stadsmäklare: J. Hall & Son: P. M. Hiigg. A,lgUSt Leffler &.Co) L. Aug. L.effier. lo. Ro Melm. e. G. Mollberg. F. & H. G. WesSberg f Fr. Wessberg. " :.l J. M. Nordqvist. Schneldau, Llttman & Ca.: J;'. Littmr.n. H. G. Wessbergs Son & Ca. Barlind, Bersen & Ca. Andersson & "Wahlström. J. O. Bagger. C. von Bergen. S. O. Berggren. G. L. Bergman. D. R Bundy. J. L. Carlsson. Stadsmilklare: J. Dahl. C. A. D alllin. A. J;'rennesson. Hob. von Holten. P. :M. Hägg. (:Firma:.J. Hall & Son.) Aran Kjellberg..J. A. Lefflcr. L. Aug. I..effi er. (:Firma: Aug. Lefficr & Co.) D. L. Leffler. J!'. Littman. (];'irma: Schneidau, Littman & Ca.) ;r. I,jungberg. A. II. Lundqvist. O. R. Melin. (J<'irma: Ang. I..efflel & Ca.) C. G. Mollberg. (J;'irma: ];'. & II. G. Wessbcrg.).J. M. :Möllcr. B. Pripp. R. VV. Sandberg. "l!'. A. Spaak. ) II. W. Ström. (Fi;'ma: H. W. Ström & Ca. K Terserns. O. Wcnster. ;roh. Wessberg. I,. R \Vestness. J. \Vetterberg. C. W. Wigert. C. F. WuJlI. R Åb,,:!,g. (1'irma: H. W. Strijm & Ca.) C. r1"'. 011sch. Fremmandemakters Konsuler i Göteborg. E. Boye, Kongl. Preussisk Konsul..J. F. L. Brllsewitz, Kongl. Brasiliansk Konsul. C. :F. Engström, Kongl. Storhrittanisk Konsul. J<'. "'N. Dul!', Kongl. Storbrittauisk vice Konsul. A. Dobre, Argentinska Republikens Konsul. Alfred Evers, Kongl. Hannoveransk Konsul. F. Evers, Konsnl för Chili... r G. Krafft, Kongl. Italiensk KOllS,,1 och Kongl. Portngls1sk v. homul, R af Ital. Sot Jl,hur. o.laz. O.

47 86 H. E. Krause, Storhertig!. Oldenbur"isk Konsul. C. H. Lindhult, Konsul för Lttbeck." B. von Malein, Kollegii-Råd, Kejser!. Hysk KOU:;lll. Carl Meyer, 1\ejser!. Österrikisk Konsul. Adolf Meyer, Kougl. Sachsisk Konsul. C. G. Prytz, Konsul för Nederländerna. W. Höhss, Konsul för Hambur". N. Sirenius, Kejscrl. :Fransk vice l~onsul och Kejserl. Brasiliansk Konsularagent. S. A. Svalander, tillf. Kongl. Spansk Konsu!. W. W. Thomas, Nordamerikanska :Förenta Staternas Konsul M. S. 'Warburg, Kongl. Dansk Konsul, R af K. D. D. O.. August Leffler, Kong!. Dausk vice Kousu!. A. Wendler, Kongl. Belgisk och Storhertig!. Mecklenburgisk-Schwe_ rinsk Konsnl. J. C. \Vienckcn, Konslll för Bremen. Höteller. Bloms lime!, (J. A. Blom), Södra IIamn"atan 57. Göta Källare, (L. P. Hao-Illnd, J:r) Södr: Ha:llIwatan G?ta Lejon, (M:ll Annette Aberg),' Norra Hamng':.tan, 36. Hotel noyal, (C. G. Granbero-) Ostra Larmgatan 8 H?tcl \lami, (M:ll H. G. Ge~hult), Skeppsbron, \.. Hotel Stadt Hamburg, (K Andersson), Drottnin<"'atan 62. Jernvägs-H0telet, (Fru VV. Schmidt) Drottnino-t~~get '4. l T' :,-otc I Ch',l"JStlama,.. (L. E. Lindblad), "'" Magasinsgatan, l. Barks Hote!, (J. W. Bark), Lilla Drottninggatan, 4. Carl Johans Församling. KVl"kohel'de: C. S. Lindskog, Kontraktsprost och Kyrkohcnlc i äro gryte ]j'örsu,!nling. Komminister i Orgryte: A. M. Blidberg, v. Pastor. Kateket: S. Ivarsson, v. Pastor. Orgelnist: A. Lindstrand, Musikdirektör. Kantor: M. Christiernin. Klockare: G. O. Wikander. KY1'kor {i,d. Ordförande: ]j'önmmlingens Kyrkoherde. Kassör: J. W. Lilljequist, Handlande. (l öfrigt samma Ledamöter som Skolrådet.) Kommullal-l'uilllläktige. Ordförande: O. Eydhollll, Tullförvaltare. Vice Ordförande: M. ]j'. Leffler, Segelsömmaremästare. Ledamöter: D. L. Olsson, Sjökapten. ;J. l!'. Strömberg, d:o. H. B. Sehtttz, d:o. J. M. Kl'use, d:o. J. N. Dahlström, v. Häradshöfdillg. C. Åhmansson, ]j'abrikör. C. S. Lindskog, Kontraktsprost. C. ]j'. Höglund J:r, Handlande. C. A. Borgströlll, d:o. J. A. Helgesson, <1:0. G. F. Mandahl, d:o. C. G. Pettersson, Snickaremästare. Gustaf Andersson, d:o. 87

48 88 I"cdamöter:,J. W. Lilljequist, Handlande. C. G. Andersson, Skomakaremästare. A. G. Johansson, d:o. J. N. Söderling, Musikdirektör. O. Holmström, Skeppsstufvare. Lars Olsson, Klampare..J. :F. :F1aeh, f. d. Major, R. S. O. A. Lllndgren, Varfsegare. J. Gyberg, Inspektor. P. L. Traneus, Med. D:r. J. P. vvickström, Glasmästare..J. Bergqvist, Kakelugnsmakare. C. :F. vvinkrans, Rektor. Kmilmuual-Niimnllcu. Ordförande: J. N. Dahlström, v. Häradshöfding. Vice Ordförande: J. N. Söderling, Musikdirektör. Ledamöter: A. Landgren, Varfsegare.,J. :E:. Strömberg, Sjökapten. C. Ahmansson, ];'abrikör. D. L. Olsson, Sjökapten. H. B. Schiitr., d:o. Elcmclltal'-Ml'oVCI'kct. (Lokal: f. d. Carnegieska Sm',barnsskolan.) Ephorns: Stiftets Biskop. Inspektor: C. S. Lindskog, Kontraktsprost. Rektor: C. ];'. vvinkrans, Phil. Mag. KoHega: O. ];'. B:n Benzer. Extra Kolleger: S. Blomdahl, Phil. Kand. Almgren, Studerande. V. Aspegren, u:o. Lv.rare i Gymnastik: J. Callerström. i Musik och Sång: tillf. A. Lindstrand, liinsikdircktör,' Teckning: G. Brusewitz, Artist. }'oikskolall. (Lokal: Majornas 4:de rote, N:o 7.) S ko lrål1 et. Ordförande: C. S. Lindskog, Kontraktsprost. Ledamöter: J. N. Söderling, Musikdirektör. C. :F. Winkrans, Rektor. S. Ivarsson, Kateket. J. W. Lilljequist, Handlande. M. :F. Leffler, Segelsömmaremästare. C. P. Wiman, Handlancle. Lärare: D. Nyström och M. Christier.nin. Inspektor för Småskolorna: G. O..Wlkanc1er. Lärarinna i Slöjuskolan: M. E. Wlkander. Lärarinnor: Hilda Andersson, Mathilda Anuersson, H. Svensso~, II. Nyström, B. Betzen, A. Larsson, M. G. Hagberg och E. Landberg. Iianlitvcrkss!iolllll. Styrelse. Ordförande och Kassaförvaltare: J. N. Söuerling, Musikuirektör. Lärare: A. Hasselroth. Lärare i Teckning: A. Sjöberg. ll'attig- ocll iiclsovårdsstyrclscn. Ordförande: C. :F. Höglund J:r, HaJ:dhmde.. Vice Ordförande och Ombudsman vld nya :Fattlg- och Arbetshuset! E. Ericsson, Skomakaremästare. Kassaförvaltare: G. :F. Mandahl, Handlande. Sekreterare: :F. F. Roempke. Sjukhns- och Fattigläkare, i ycstra I?istr.: P. L. Traneus, M. D:r. d:o i östra Dlstr.: vakant. Kommunal-Inspektor: E. Kullberg, f. d. Löjtnant. 89

49 90 ltobert DicksoIIs Stiftelse. Styrelse. Ordförande: Ch:s Diekson, lvied. D:r, K. W. O. o. R. K. C. XIII:s O. Ledamöter: J. W. Lilljeqnist, Handlande. A. F. Landgren, Varfsegare. Ordförande: Ledamöter: Bralldstodskomiten rör Lösören. J. W. Lilljeqnist, Handlande. A. F. Landgren, Varfsegare. D. L. Ohlsson, Sjöka~t~n. Ch. Åhmansson, Fabnkor. E. Dahlström, Ha~dlande:. G. Andersson, Smekaremastare. (Lokal: N:o 31 SplU'&ankcn. Majornas 4:de rote, vid Stigbergsliden.) Direktion. Ordförande: J. N. Söderling, :iviusikdirektör. Viee Ordförande: A. F. Landgren, Varfsegare. I"edamöter: C.~. Lindskog, Kontraktsprost. C. Ahmansson, Fabrikör. J. F. Strömberg, Kapten. M. F. Leffier, Segelsömmaremästare. C. F. Winkrans, Hektor. J. VV. LilIjequist, Handhtnde. C. A. Borgström, d:o. H. B. Sehiitz, Sjökapten. C. F. Höglund, Handlande. J. Gyberg, Inspektor. J. A. Helgesson, Handlande. G. l!'. Mundahl, d:o. Th. Nilsson, d:o. BrlUldstodskollliten föl' fast egcndom, föl'säkjoad Allmänna lll'luliistollsholag. S ty r e Is e. Ordförande: E. Dahlström, Handlande. Bolagets Ombud: ;r. VV. LiIljequist, Handlande. Ledamöter: Ch. Ahmansson, Fabrikör. D. L. Ohlsson, Sjökapten. C. l!'. Hjärne, d:o. G. Andersson, Sniekaremästare. Städernas Braml- och Sprntstyrelsen. O 'df'rande: Förste Brandrnästaren C. O. Bliek, f. lob M sson Handlande. Kassaförvaltare:. agnu 'mnnal-inspektor. Sekreterare: E. Kullberg, Kom Apothek. Barnmorskor. Förestånderska: Maria C~rolina.00sson~ 3:dje Britta Christina Lind, Stlgbergshden, 3~2 Maria Christina Mellgren,.~:dre roten,,, :3 Anna Maria Sundberg, Grona Gatan, ~5. Gustafva Edman, Majberget, 35. d. Sjökapten. l i MaJ'ornas 4:de rote, Nx:o 9, straxt ofvanför Stig- Hjm ten, be äget H I le bergsliden. Apothekare: N.. sane r. roten, 126.

50 GÖTEBORGS AD RE~S ~KALENDER FÖ1=t

51 Abmhamson, A., (firma), kontor Kungsgtn, ;,7. Abmhamson, A., grosshandl., (finna A. Abmhamson), St. Nygatn, ] 71ft. Abrahamsson, P., sergeant vid Kgl. Göta Art.-reg:t.e, Art.-kasern. Abramson, L., grosshandl., (firma A. Abrahamson), Kungsgtn, 57. Adamson, A. J., smedrnäst., Trädgårdsgtn, 4. Adebahr, C. :F., öfver-uppsyningsrnan vid tullverket, ]0 qv., Pusterviksgtn, 4. Adebahr, J., handelsbetjent, Köpmansgtn, 58. Adell, A. G, modehandlerska, S. Larrngtn, ] l. Adler,T.M., handl., (fir~a, vvettergren & Söderström), S. Hamngtn, 35. Adler, H. V., hancn., O. Hamngtn, 5. Afzelius, A. :E., handelsbetjent, Kaserntorget, 8. Ahlberg, H., hamn., S. Hamngtn, 41. Ahlberg, C. P., handelsbetjent, S. Larmgtn, ] l. Ahlberg, C. A., tullförvaltare. St. Klädpressaregtn, 4. Ahlberg, B. TJ., enkefru, Vallgt, 38. Ahlberg, Ji'. J., kassör vid jernvägen, Vallgtn, 38. Ahlberg, N. L., material förvaltare vid jernvägcn, Vallgtn, 38. Ahlberg, N., handelsbctjent, KUllgstorget, 12. Ahlblad, Paul, skräddaremiist., (firma Ahlblad & Groeger), 4. r., Norra Liden, 86. Ahlblad & Groeger, (firma), butik Kungsgt.n, 57. Ahlbom, J. G., handelsbqkh. ]0 qvart., Pusterviksgtn, 4. Ahlbom, C. bokhållare, O. Hamllgtn, 43. Ahlbom, W. M., pharm. kandidat, Korsgtn, 3. Ahlgrell, Claes, handl., KUllgsgtn ] 5. Ahlgren, A. P., lärare vid WilliIlska fattigfriskobn, 12 r., Fattighusgtn, 42 & 43. Ahlgren, :E. E., sergeant vid Kgl. Göta Art.-reg:te, Köpmansgt?, 23. Ahlgnln, M. R, fabrikör och distillatör, Ji'isktorget. Ahlin, C. J., målaremäst.., Dr<?ttninggtn, 56. Ahlqvist, Anna, husbagcrska, Ostergtn i N. Haga, 5 & 6. Ahrenberg, S. T., hp.ndl., 'Torggtn, 22. Ahrenberg, A. T., handl., Spanmålsgtn,:!!4; butik 'Torggtn, 20. Ahrenberg, B. C., thebrödsbagcrska, St. Klädpressaregtn, 5.

52 4 Ahrenberg, K, vågmästare, V. Haga, 85, Lit. D, midt emot alleeu vid förm JliIasthuggstullen. Ahrenberg, A. T. kapten i handelsfl., dito Ahrenberg, A. K, handelsbokh., dito Ahrenberg, O. L:n, handelsbokh., Torggtn, 22. Ahrenberg, T. L:n, handelsbokh., Ahrenberg, H. E., stadsrevisor, 11 r., Breda Vägen, 10. B. Airth, W., direktör vid Göteborgs ensk. bank, S. Hamngtn, 19. Aken, H. W., von, enkefru. Kyrkgtn, 39. Aken, F. E., von, handelsbokh., Norra Alleegtn, 10 qvart., 11. Alldin, A., omnibus-egare, Il r., Smala Vägen, 38, 39 & 40. Alldin, J. A., krögare, 11 r., Smala Vägen, 38, 39 & 40. Allen, W., Qniberg i Gamlestadcll, 12 r., 4. Alm, C. A., kyrkvaktare, Nygtn i V. Haga, 67 & 68. Almegren, J. A. E., e. o. kammarskrifvare, V. Haga, Landsvagsgtn, 14. Almen, A., kronolänsman, S:t E1'ik8 torg, 2. Almen, Frans, vice hardshöfd., S:t Eriks torg, 2. Almfelt, O. F., kapten i handelsfl., 11 r., Smala Vägen, :'4, Lit. B. Almfelt, Hilda, stiftsfrökell, Vallgtn, 26. Almroth, J. T., öfverskult, St. Nygtu, 25. Almroth, N., öfvernppsyningsman vid tullverket, 11 r., Barlastkajcn, 36. Alpen, H. M. J., handl., Drottninggtn, 62. Ameen, G. F., postdirektör, Spanmålsgtn, 7. Aminoff, H. F., enkefrn, Sprängkullsgtn i Nya Haga, 42 & 43. Aminoff, vyalther, kapten i handelsil., Sprangkullsgtn i Nya Haga, 42 & 43. Amundsson, N., handlande 12 r., 112, (Hagaheden). Andahl, G., bokhållare, Pusterviksgtn, 10 qvart., 7. Andersen, A., hancll. och brygg'are, 12 r., :Fattighusgtn, 58. Andersiu, B., skollärare, Drottninggtu, 68. Andersin, N., veterinär-läkare, Eungsgtn, 55. Anderson & Son, O. P., (firma), kontor N. Hamngtn, 3(). Anderson, O. P., handl., (firma O. P. Anderson & Son), N. Hamngtn, 30. Anderson, Carl Aug., handl., (firma O. P. Anderson & Son), N. Hamngtn 30. Anderson, A. C., enkefrn, Köpmansgtn, 42. Andersson, No F., bokhållare vid nya al'bet,- och försörjningshuset, Drottningtorget. Andersson, S. P., krögare, Il r., Smala Vagen, 51. Andersson, A., målaremastare, Vestra Skansgtn i V. Haga, 56 & 57. Andersson, B. M., enkefm, Drottningtorget, l. Andersson, Aron, hanrll., Köpmansgtn, 58. Andersson, J. F., handl., aiorggtn, 13. Andersson, C., enkefl'll, V'1.llgtu, 1. Andersson, Aug., handl, Ö.: Larmgtn, 22. Andersson, David, handl., O. Larmgtn, 22. Andersson & Wahlström, (stadsmakl.-firma), kontor Magasinsgtn,3. Andersson, Aug., stadsmäklare, (firma Andersson & Wahlström), Drottninggtn, 6. Andersson, J., skomakaremastare, Kyrkgtn, Il. Andersson, C. A., hyrkusk, Kyrkgtn, 3. Andersson, C. A., enkefru, Kyrkogtn, 4. Andersson,.J. E., handelsbetjent. lsyrkgtn, 4. Andersson, B. 1<'., handelshetjent, O. Hamngtn, 43. Andersson, A., hyrkusk, y. Skansgtn i V. Haga, 63. Andersson, Carl, handl., O. Hamngtn, 43. Andersson, L. P., skräddaremästare, V. Hamngtn 4. Andersson, N. J., skräddaremästare, Kungsgtu, 19. Andersson, J. M. handl., Knngsgtn, 55; Andersson, E. G., handl., Kungsgtn, 50. Andersson, D., f. d. restauratör, N. Hamngtn, 4. Andersson, E., f. d. bokbindaremästare, Drottninggtn, 24. Andersson, A, S., handelsbokh., Köpmansgtn, 40. Andersson, O., läderhandl., SilJgtn, Andersson & Wallerius, (firma), butik O. Hamngtn, 4,~. Andersson, J.R, hancll., (firmaandersson&vyallerius), 0.Hamngtn,44. Andersson, C. :F., trädgårdsmitst., Il r., Breda Vägen, l & 2. Andersson, G., smedmästare, J l r., Bl1rlastkajen, 36. Andersson, Anna C., enke!'ru, (handel), 12 r., 17, Lit. A., (Redbergslid). Andersson, J. S., handelsexpedit. 12 r., 73, Lit. M., vägen vid Lorensberg. Andersson, M. A., handelsbokh., bor på S:1mma stalle. / Andersson, A. S., ornaments-bildhuggare. J 2 r., 92, (Gamla alleen). Andersson, Jonas, hamll., 12 r., 95, (Gamla alleen). Andersson, J. A., handl., (firma 'Wachenfeldt & Andersson), bor pa samma ställe. Andersson, A. F., f. d. handl.:, Il r., Breda Vagen, 8, Lit. A. Andersson, Johan, hyrkusk, O. Larmgtn, 5.. Andersson, E., hotelförest., (hotej Stadt Hamburg), :Qrottmnggtn, 62. Andersson, J. O., körsnär, DrottninggtI)., 69; butik O Hamngtn, 25. Andersson, Anders, skräddaremastare, O. Hamngtn, lo. Andersson, J. :F., kommissionär, Torggtn, 5; adresskontor Kungsgtn, 55. Andersson, C. B., handelsbetjent, Eungstorget, 10. Andersson, Lorens, handl., Kungstorget, 4. Andersson, And. Aug., handelsbokh., Kungsgtn, 57.. Andersson, J., handl., (finna J. Andersson & C:o), 2 r., Södra LIden, 81 & 82. Andersson, C. P., slagtaremästare, 3 r.., EkhlJldsgtn, 48.

53 7 A.ndersson, Andersson, Andersson, Andersson, Andersson, Andersso.n, Andersson, Andersson. Anden;son Andersson: Andersson; llndersson, Andersson, Andersson, J\.ndersson, Andersson,..Andersson,.A.ndersson, Andersson,.Andersson. Andersson, Andersson,.t\.ndcTsson. Andersson; Andersson, Joh., f. d. hand!., Torggtn, 19. ~., f. d. ha~dl., Qvnrnbergsgtn, ~3. C. F., cnkelru, mössf?rsäljning, O. Lanngtn, 3. J~. A... handl., Dl'<:ttlllnggtn, 7; butik Drottnin'''''t.n 36. A. E.,. ~andelsbetjcnt, Drottninggtn, 47. b", ~. ~'. h., handelsbokh., Drottninggtn, 47. Chnstma, harnmorska, S. Larmgtn, 4. L, handelsbetjcnt, KUllgsgtn, 57. O., lnätarc, K.yrkogtn, 77. A. ~'., serge'lnt :id Kg!. Göta Art.-reg:tc, Art.-kasern. J. :b., sergeant VId Kongl. Göta Art.-rco-:tc Kun0 s0 tn "'1 ~~. ~., hanc1elshetjcnt, 9.varnbergsgtn, "5.' o' b', -'. :b. G., handelsbctjent, O. Hamno-tn 39. "~'. F., h~ndclsb?tjcnt, Smedjegt~, ;,. hh~s, lnatarc, h.yrkgtn. l. C. J., handelsbctjent, Ö. llamngtn, 44.,Johan. hanc1elsbctjent, 4 1'., Norm Lidcn, 84. A. G., llmmscll, 4.. r., Norra Lidcn 7:) & 74. I,conard, handl.,.0. HltmngtJ.!' 25; butik å samma ställe. (~..i\.., halldclsbctj.cnt, l)rottnlnggt,n, 2. C. A., handelsbetjcnt, N. Hamn0'tn, 26. C. E., llläkleribokh., Lilla, Torg~t, , magasinsskrifvarc, I~(jprrlansgtn, 28. Angu~t, handdsbctjcnt,. 12,1'., 17" L~t. O, (Hedbergslid). L., bl.uhluppsylllll~.smad, 12 1'., :b attlghusgtn, 42 & 43. J., handl., Kllngsgtn, 51. 1:.,.bildhuggare, Kungstorgct, 10. ljil'l~m, krögerska,. Sillgtn, 44; försäljning N. Hanmo-tn 2. Andersson, Andersson, Andersson, Andersson,...!\ndersson, Andersson, Andersson, lid). A.lldersson..A.nd., tikrifvare, 12 r. 1-, L' M J. I> klockare Vid Christina) föl'sam!., Köpmansg~" '16,J. S., enkefru, Köpmansgtll. 16. A.,C., enkefrn, 12 r., Ii, (Nyfikeliclcn).,Jo"anncs, handelsbctj'ent, 12 r., 1i, I l t. C " (l' "0dllergs-,,!t..[., (Redbergslid). Andersson, A C" folkskole-lämrillna. J -~ r., ]8" L'.It. B., ( Redbergslid). nt~erssoll, C. P., kapten i handelsl!., Nygtn i O. Haga, J4, Lit. A. C...L\n(lCrSSOn, Carolina,.b:'1~~nmorbka, l(yrkogtn, 60.. Andersson, P. C" enkelru, (skol1lakareverkstad), 1') -" I' i\i (Korsvägen). - r., ''',,It. 1., ~\ndcl:s~on, l:e.tter,. k,ällaremäst., (Nya Teaterhm;et i Kungsparken). _\ndelsson, Elm, "jl,,;:skoterska, Sprängkullsgtn i Nva Hao-a 48 Andersson, N. A., hand!., L"ndsväo-sO'tn i V I'l"'O'a' "I,,". '\ '.. k " o. v"., -. "" naelsson,.ja 'ob, kanlll1akarernä~t. HllsarO'tn i Ö Ha"a 46...\ndcrsson, J., tapetsör, K.ronhusgtl~, 27.;::'.. ~ b".. Andersson, A. M., handl., (firma Ömbcrg & Andersson), V. Hamngtn, 21. Andersson, A. C., nipperhandlerska, Kronhnsgtn, 18. Andersson, A. A., f. d. krögare, 10 r., 89, (Qval'l1berget). Andersson, Samuel, handl., Kungsgtn, Andersson, E., kammakaremäst., Husargtn i O. Haga, 46. Andersson, n. I., tolagsskrifvare, förrådsintendent vid Göteborgs friv. skarpskyttekår. Sillgtn, Andersson, O. C., lärarinna vid folkskolan, Skolgtn i O. Haga, 35-36, Andersson, J oscf, handelsbetjent, Kungsgtn, 15. Andersson, A. C" enka. kyrkogtn, 67. Andersson, C. R, hanclelsbe~jent, Sillgtn, 26. Andersson, C. A., skomakaremäst., Spanmålsg~n, 23. Andersson, C. 1'11., konclitor (hotell PhCBnix), O. Hamngtn, 16. Andersson, Nils, mur- och byggmästare, Torggtn, 8. Andersson, F. T., handelsbetjent, Torggtn, Il. Andersson, G. A., boktryekerikonstförvandt, Torggtn, 11, Andersson, A. N., h~ndelsbetjent, Torggtn, 9. Andersson,.J., handelsbetjent, Torggtn, 4. Andersson, B. M., rotmästare vitl nattbevakningskåren, Torggtn, 5. Andersson, B., sockerbagare, S. Hamngtn, 61. Andersson & Lenngren (firma), kontor Korsgtn, 16. Andersson,,J. E., bokhållare, Kyrkogtn, J1. AntIersson, Sven, folkskolelärare, bor i f. d. Navigationsskolan vid Rosenlundsvligen. o Andersson, Nils, bagaremäst., 8 qvart. Litt. A., (Angköket). Andersson, Abr., t. f. polisöfverkonstapel, 10 qv., Norra Al1egtn, 13. Andersson, G., värdshnsföreståndare, 11 r., 34, vid Stibergsliden. Andersson, S" handelsbokh., Landsvägsgtn i V. Haga, 23. Andersson, Johan, kontorsvaktmästare, Nygtn i V. Haga, 85 Lit. F. Andersson, A. L., folkskolelärarinna, Skolgtn i N. Haga, 14 & 15. Andersson, A., poliskommissarie, Husargtn i Nya Haga. 27. Andersson, G., rotmästare vid nattbevakningskåren, Husal'gtn i Nya Haga, 37. Andersson, E. C., hnstrn (idkar handel), Husal'gtn i Nya Haga, 38 & 39. Andersson, Carl, maskinist, Al1cgtn i Nya Haga, 40. Andersson, M. F., krögerska, 10 qv., :Masthuggsvägen vid Pustervik, 10. Andersson, Alfred, handelsbetjent, KOl'sgtn, 17. Andersson, Samuel, kopparslagal'emäst., Vallgtn, 17. Andersson, J. M., nipperhandlers!5a, St. Klädpressaregtn, 6. Andersson, C. K, handelsbokh., O. Hamngtn, 15. Andersson, :b'rans Gustaf, bokhållare, St. Badhusgtn, 5, (Osearsdal i Snrbrunn). Andersson, Joh. Alfred, handelsbokh., Kaserntorget, 2. Andersson, A. P., skomakarernästare, Smedjegtn, 3.

54 8 Andersson, Leonard, handejsbetjent, Kronhusgtn, 23. Andersson, John Emil, handelsbokh., Pusterviksgtn, 10 qv., 4. Andersson, C. A., handl., (firma Andersson & I.enngren) St. Nygtn, 29. Andersson, B. J., fånggevaldiger, 10 r., Qvarnberget, 91. Andr~asson,A., handl., 12 ~., 116, Lit. A. B., (Kalll).nsgtn). Andren, Osca,;, grosshandl., (firma G. H. Hegardt& C:o), O. Hamngtn, 36. Andr~n, T. J!" handelsbokh., 11 r., Smala Vägen, 10, Lit. C. C. Andreen, W., enkefru, Vallgtn, 5. Andreen, G. A., enkefrn, Knngsgtn, 21. Andresen, C., fru, (tillverkar artificiella blommor), Magasinsgtn, 12~ Andrews, R. G., enkefru, Magasinsgtn, 6. Angresius, F. n., hattmakaremästare, Köpmansgtn 34. Annell, C., konfiskations.inspektor och tullkassör 'PusterviksO'tn 10. qv., 2, Lit. B. '", Appelberg, F., handl., 11 r., Smala Vägen, 53. Appelberg, Carl, bokhållare, Kronhnsgtn, 25. Apelman, A. W., kapten i handelsfl., V. Skansgtn V. Haga, 63. Apelman, John, mäkleribokh., Lilla TorO'et 4. Apel~oft, A. F., handelsbetjent, Ö. Hamngt~, 41. Arfv:dson, A. M., enkefru, N. Hamngtn, 22. ArfvIdson, J. A., handl., (firma Wachenfeldt & Andersson), N~ Hamngtn, 22. Arfvidsson, E., kopparslagaremästare Val1"tn 32. Arfvidsson, A., handlande, Husargtn'i Ö. liaga, 58. Arfvidsson, T., enkefru, Kyrkgtn, 20. Arfvidsson, J., f. d. tullvaktrnäst., (husegare), 4 r., 80 & 81, Otterhällan. Arnel1, F. T., verkmästare vid stadens vattenlednino' vattenreser~ voiren vid f. d. Gamle port. ", Arnold, Georg, bryggmästare, 12 r., Fattighusgtn, 54 & 55. Arnoldson, C. P., stationsbokh., hörnet af Östergtn och SpränO'- kullsgtn i Nya Haga, 45. " Arnold, H., handelsbokh., Vallgtn, 14. Aronson, Carl, handl., Drottningtorget, 4. Arosin, H., Nygtn i Nya Haga, 17, Lit. A; skobutik Kungsgtn, 38. Arvidson, C., grosshandl., N. Hamn"tn 8. Arv~dson, Chr., handelsbokh., Ö. H:m~gtn, 45. ArvI~son, E. G., f. d.. värdshus-idkare, 10 qv., J?usterviksgtn, 5, Lit. B..Arw:dson, C. F., pnvatskrifvare, Husargtn i O. Haga, 57. ArWldsson, C. F., bokhaudl. och boktryckare, Drottninggtn, 46; butik S. Hamngtn, 37. As!!:, O. P., boktryckeri-konstförvandt, hörnet af Sprängknllsgtn och Oetergtn i Nya Haga, 45. Ask, F., handelsbetjent, Kyrkgtn, 19. Asplund, N. M., med. d:r, bor å Allm. och Sahlgrens~a sju~hnset vid S. Larmgtn, 9. (Mottagningstimma: kl. 2-3 middagstiden). Asplund, L. M., sergeant vid KgJ. Göta Art.-reg:te, Art.-kasern. Asplund, H., handelsbetjent, V. Hamngtn, Aspworth, H., spinnmästare vid nosenlunds fabn~, FIsktorget. Auborne, Ino Th., privatlärare, Nya Teaterhuset l Kungsparken. Anffort, J. D., hnsegare, Kyrkgtn, 3. Aurell, G. VV., handl., Drottninggtn, 71...', Axelson, Maximilian, litteratör, 12 1"., 87, LIt. D., (ExercIsheden): Backlund, J., ljusstöpare, Skolgtn i Nya Haga, 16. Backman, M., enkefru, restauratrice, Köpn:ansgtn, 2J. Backman, A. J., vicar. hamnfogde, Spanmalsg.~u, 1. Baer, A., kantor vid Mosaiska församlingen, O. Larmgtn, 12. BaO'ge, V., f. d. hanen., S;t Erics torg, 2. '.. Bagge, Joh., grosshandl., (firma :Ferd. Körner & Co.), Stora Khdpressaregtn, 1. Ba"O'e & Bondeson, (firma), bntik S. Larmgtn, 9. Ragge, S. O., handl., (firma Bagge & Bondeson), S. Larmgtn, 9. Bagge, C. A., handelsboldl., Köpmansgtn, 20. Bagge, S. W., handelsbokh., Trädgårdsgtn, 8. Bagge, O. H., handelsbokh., Vallgtn, 26. BagO'e, G. M., handelsbokh., S. Hamngtu, 29. Bagger, J. O., stadsmäklare, Stora Klädp:'essaregtn, 3. Baggel', G. A., handelsbokh., d:~o. Bagger, M., enkefrn, dho.. Bahrman, O., kamrer vid Sparbanken, Drottnmggtn, 32. Balchen, G. A., snickaremäst., Kronhusgtn, 23.. ~ Banek, C. J., lärarinna vid folkskolan, O. Skausgtn l V. Haga, l. Barach, J. A., handl., Kyrkgtn, 54; bntik S. Hamngtn, 43. Barehman, C., försäkringsagent; kontor hörnet af Kors- & S. Hamngatorna.._ Barck, C., major, O. Hamngtn, 20. Barck, F. T., handl., Kungstorgct, 2: 'Barclay & C:o, A., (firma), kontor V. IIamngtn, 14. Barclay, A., grossh., konsul, (firma A. BarcJay & C:o), V. I-Iamngtn, Il. Barclay, J., enkefru, 12 r., 96, (11ariefred vid Gamla Alleen). Barclay, Alex., j:r, grosshandl.. V. Hamgtn, 14. Barclay, G. S., handelsbokh., V. I-Iamngtn, 14. Bark, J. A., sniekarcmäst., Lilla Kungsgtn, 2. Bark, Aug., snickaremäst., (firma Bark & Warbnrg), Il r., Smala Vägen, 10, Litt. C. C. Bark,.T. W., målaremäst., (Barks hotell), Lilla Drottninggtn,4. Barkow, W., enkefru, V. Hamngtn, 13. 9

55 10 Bartels, G., handelsbetjent, S. Hamngatan, 41. Banch, sergeant vid Kong!. Göta Art.-reg:te, ~O qv., Pusterviksgtll, 5, Litt. A. Bauek, C. P. E, handelsbokh., St. Nygatan, 23. Bauer, C., ehareuteriföreståndare, Magasinsgtn, 3. Bau.er, Theodor, verkmästare, Pusterviksgtn, 10 qvart., 4. Baz~er, ~. J.,.dentist, Stora Nygtn, 3. Bazler, ]j ra~lklm, h~ndelsbokh., St. Nygtn, 3. Beckman, h., enkefru, 11 r., Smala Vägen, 11 & 12. Beckman,,T. O., hand!., Trädgårdsgtn, 2; butik Ö. Larmgtn, 18. Beckman. A. E., enkefru, S. Larmgtn, 13. Beckman, H. I,., enkefru, Hoscnlllndsgtn. Beckman, A. M., provisor. S, Hamngtn, 13. Beckman, O., fotograf, SilJgtn, 40. Becku1un, c. ~., lnask!nist, JJandsvägsgtn i V. liuga, 23. Beekman, A. N., lokomotivförare, Stora Kli1dpressaregtn, ". Beekm:lll, H., grosshandj., Torggtn, 1. Befv?, C. A., hanrlj., Masthllggsv,'gen vid Pustervik, 10 qv., 10. Befvmg, Ad. Toll.. han(jl., Drottningtorget, 4. Behl;~nds,,J. ~., bagarcmäst.. S~ Hal1lngtn, 63; försi11jn. å stadens sluss. Ben('lot, :E. '\., sergeant VId h.g1. Göt" Art.-reg:te, Art.-kasern. BeJfmge, C. A., handelsbokh., DrottlI;l1ggtn, 69. Belfrage, A. S. C., enkefl'l1, (Ho. Beneeke, John, f. d. hallcll., Ö. Larmg~l!, 15. Beneeke, L., (firma), kontor S. Hamngtn, 43. Beneeke, T,,. ~'rosshandl., (firmn L. Beneeke), S. Hamngtn, 43. Benecke, FrÖJda, cnkefru, S. r-iarnngtn, 23. Beneeke, R., grosshand1., (firma E Samson & C:o), St. Nygtn, 3. Beneeke, L.. enkefru, S. lhmngtn. 6:3, Beneeke, Sillen, handclsbokh., S. Hamngtn, 6:3. Bengtsson, P., hand!.. 12 r., 17, Lit. C., (Redbergslid). Bengtsson,,T., glasmäst., Capouniergtn i V. Haga, 79. Bengtsson, O., kammakaremästare, Kaserntorget, 2. Bengtsson, A., barnrnorska, Bengtsson, B., E., banllnorska, J\1ellanO'tn i V. Hao-a 48.. Bengtsson, P. K, handelsbetjent, Kyrk~o'tn 98 b' Bengtsson, ~., grosshandl., I{aserntorget~ 2~... Bengtsson, Olof, handj., 8ilJgtn, 14. Bengtsson,.T., f. el. fattigfogde, V. Skansgtn i V. Haga, 6l. Bengtsson, S.,!"., nykterhets-värdshusidkare, Brogatan vid Pnstervik, 10 'Iv., l, LIt. A. Bengtssou., C.~ njpperhan~lcrska, liusargtn i Nya li:1ga, 38 & 39. Bentzen, IL K 'vv., musikant, hörnet af Skolgtn och NyO'tn i Nya Haga, 17. ~ " Berg, C. N., öfverstc och chef för K.gt Göta Art.-rcg:tc) Gustaf Adolfs torg, 2. Berg, G. R, hand!., Vallgtll, 5. Berg, C. M., handelsbetjent, Knngsgtn, ;h). Berg, r,onise, enkefrn, Kungsgtn, 45. Berg, A. S., enkefru, lviagasinsgtn, 3. Berg, Anton, referent vid Göteb. Hand.- & tijöf.-tidn., Magasinsgtn,3. Berg, Axel, f. d. fabrikör, Drottninggtn, 50. Berg, P. J., hand!., 10 'Iv., Pl;~sterviksgtn, 7. Berg, A. H., folkskoleliirare, Ostergtn i Nya Hag~, 28. Berg, C. C., förestånderska vid folkbibliotheket, Nygtn i V. Hag:" 85, Lit. E. BerIT A. J., landskapsmålare. V. liaga, I.Jandsvägsgtn. 3. Berg: F. J., perukmakare, Triidgårdsgtn, a; hårklippningskahinett S. Hamngtn, 15. Berg, H. T. A., bokbindaremäst., Kungstorget, 13: " Berg, C. J., hoktryekeri-kons.tförvandt, Husargtn I Nya. Haga, 3 t. Berg,,v. K, sko1himrinna, O. Skansgtn i V. Haga, 66. Berg, Charlotta Josefina, mamsell, V.jtllgtn, 19. Bergeliu. C. A., f. d. miikleribokh:, O. ~kansgtn, 6.. ~ Bergen, Carl, yon, stadsmäklare, Nygtn l V. Haga, 61 & 68. BeIgenclahl,.T. IL, sergeant viu Kgl. Göta Art.-reg:te, Husargtll O. Haga, 42. Bergendahl, A. F., sergemit vid Egl. Göta Art.-reg:te, Art.-kasern. Bergendahl, C. G., dito dito,. Bergendahl, O. 'V., skal'j~riittare,.12 1'., 52, LIt. <;:, (Nattmansheden). Bergendahl, O. T., stadstjenare, qvfcrnbe~'gsgtn, J.. BergenhoJtz, II. O., kassör v. Göteb. enskllda.. bank,.l,?rottnmggtn, l!. Bergenholtz, A. T., handj., 11 R, Smala Vag~n, :) i. Bergenholtz, A. G., vice kronoläns:nan, lyiagas1l1sgtn, 26. Bergenholtz, J. K, enkefru, Drottnll:ggtn, 11. Berger, C. W., f. d. tullförvaltare, h.ungsgtn, 29. l~ero'er Th., vice häradshöfding, Kuugsgtu, 22. Ber~c,.' liilda lärarinna vid folkskolan, Nygtn i V. Haga, 65, Lit. B. Berggren, "" B., E., en'e k f' m, h" ornet af "'\ u;:.olgtn oeh Allee)'n b'- i N.va Haga; 2:3. Berggren, M.,V.. sjötullsbokh., bor i samma hus. Berggren, Aug., hltndj., N. Hamngtn, 3S. Berggren, O., stadsmäklare, Kronhusgtn, 11.. Berggren, U. Ih, enkefru, (värdshus), 11 r., BarlastkaJcn, 36~ Berggren, C. T~., hand1., S. Larmgtn, 15;. kontor Val~gtn, 2:... Berggren, C. H., kamrer vid Göteb. enskilda bank, Kopmansgtn, 28. Berggren, O., underlöjtnant vid IZgl. Göta Art. reg:te, 10 qv., Pusterviksgtn, 5, Lit. B. 11

56 12 Berggren, M., öfversköterska " Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, bor derstädes, S. Larmgtn, 9. Berggren, C., sergeant vid Kg!. Göta Art.-reg:te, Art.-kasern. Berggren, A. D, handelsbokh., Drottninggtn, 44. Berglund, C. T., handels~xpedit, N. Alleegtn vid Pusten-ik, 10 Qv., 10. Berglund, G., krögare, O. Skansgtn i Nya Haga, 8 & 9. Berglund, ~. ~., haud;lsbokh., Il r., Breda Vägen, 3 & 4, Lit. B. Berglund, G. ]j., (lito dito Berglund, A. P., hamninspektor, dito Berglund, A. G., handelsbokh., dito Berglund, L. G., ritare vid jernvägcn, Capouniergtn V. Haga, 8l. Berglund, O. M., bagaremästare, Kungsgtn, 55. Bergman,.J. R, e. o. kammarskrifvare, Nygtn i Nya Haga, 16. Bergman, J. A., hand!., St. Klädpressaregtu, l; kontor Spanmålsgtn, 7. Bergman,EmiJ, hand!.,(firma Gnmdberg, Sta~1e & C:o), Ö. Hamngtn, 18. Bergman,.J., vagnmakaremäst., Skolgtn i O. Haga, 25. Bergman, L., grosshandl.,.(firma A. Barclay & C:o), Vallgtn, 12. Bergman, G. L" stadsmäklare, Drottninggtn, 5; kontor Vallgtn, 12. Bergn;~n,M.,grosshan::!., (firma Clarholll1 & Bergman), Magasinsgtn, 3. Bergqv:st, A., slagterndkare, S. Larmgtn, 10. Bergqv:st, S. M., reseexpedit, Drottninggtn, 34. Bergqv;st, A. P. G., handelsbokh., Stom Nygtn, 21. Bergsten, S., enkefru, Vallgtn, 16. Bergsten, C. W., hamlelsbokh., bor i samma hus. Bergströ.m, O. '.r., handelsbetjent, Köpmansgtn, 28. Bergstrom, C. W. E., veterinär-läkare vid Kong!. Göta Art.-reg:te, Magasinsgtn, 16. Bergström, Ed., f. d. hand!., hömet af Nygtn och Ö. Skansgtn i Ö. Haga, 13. Bergström, A. C., hnsbagerska, 4 r., Eklundsgtn, 68 & 69. Bergström, C. L., uppsyningsman vid tullv., f. d. Carlsports tullhus, 3. Bergström, C. O., handl., klockare vid Domkyrkoförsamlingen, Köpmansgtn, 28. Bergström, H. D. R, kapten i handelsfl., Kyrkgtn, 3. Bergström, Adolf, haneu., (firnm A. Bergström & Cool, v. Hamngtn, 18. Bergströr:.t, J onas, läderhandl., 12 r., Fattiglmsgtn, 49, 50 & 51; butik O. Hamngtn, 28. Bergströ.m, E. J., trädgårdsrnäst:, 12r., 12. (Christinedahli Gamlestaden). Bergstrom, A., handl., Drottmnggtn, 52. Bergström, J. P., handelsbokh., Spanmålsgtn, 21. Bergström, L., slagteri-idkare, 3 r., Eklundsgtn, 43. Bergströ.m, Bernh., folks~olelärarinna, 12 r., 12, Lit. K, (Nifikeliden). Bergstrom, D. G., bokhallare, 12 r., Fattighnsgtn, 57. Bergström, A. E. :F., handelsbetjent, f. d. Carlsport, 7. Berns, C. W., kapten i handelsfl., Sillgtn, Bersen, J. VV. R, kapten i handelsfi., f. d. Lmdstromska huset vid Fisktorget.. Berntson, G., vågskrifvare, 11 r., Breda Vägen, 8, LIt. A. Berntson, O. A., handelsbetjent, Knngstorget, 't Bernsten, J. F., kapten i handelsfi., 11 r., Breda..vagen, 10:. Ll.: B. Bernsten, C. F., besigtningsmau vid Göteborgs sjoassuraus-foremng, bor i samma hus. Bernsteu, C. E., styrman i handelsfl., dito Bernström N. E., handelsbetjent, Köpmansgtn, 26. Bernström; C. G., handelsbetjeut, bor på samma ställe... <) Bethander, A. S., demois., (uthyr rum till resande), MagaslIIsgtn, 1_, Betz, A.,.J:son, e. o. tullvaktmästare, Kyrkogtn, 75. Betzen,.J. I,., handl., Sillgtn, 45. Betzen, M. C., enkefru, Sillgtn, 9. Bexell,.J. C., proprietär, Vallgtn, 24., Bever, F. U. P., bokhand!., (firma N. J. Gumpert), Droottmngtorget, l. Beyel" C. M., t. f. tulldistl'.-chefs-sekreterare, Spanmalsgtn, 3. Billberg, C. H., iustrumentmakare, Vallgtn, 33. _.' " Biljer, E" grosshand!., (firma Sundberg,.Biljer & C:o), Tradgardsgtn, _. Billingdahl, A. J., stämpelskrifvare, Slllgtn, 59.,.. Billmansson, G., sergeant vid Kg!. Göta Art.-reg:te, 10 qv., I usteiviksgtn, 5, Lit. R r.., " -I 4 Billql1ist, C. K, grosshandj., (firma C. E. BlllqUlst & C:o), 'N. I amngtn, l. Billquist, P., grosshancu., N. Hamngtn, 2'}. Billquist, A. W., ma~sell, d:to. Billquist, H. O., dito dito.." Billquist, C. G. L., med. d:r, Kronhusgtn, Il. (Mottugnmgstimma k!. 9 f. m. och 2-3 e. m.) Billquist, G. vv. C., blcckslagaremästare, Köpmansgtn) 13. Bissmurk, A. M., civil-ingeniör, 12 r., %, (Gamla alleen). Björck, G. D., biskop, V. Hamngtn, 17. Björck A. W., rådman, V. Hamngtn, 9. Björck; C. E., grosshaud!., (firma Björck & Engström), V. Hamngtn, 9; kontor Lilla Kyrkgtu, 2... Björck, A. C., enkefl'll, (glasmästare-verkstac1\ Kopmansgtn, 27. Björck, C. M., glasmästare, N. Hamngatan, 36. Björck, C. J., handelsbetjent, Magasinsgtn, 7.. Biörklund, J. J., t. f. tullförvaltare, 11 r., 53, LIt. A, vid f. d. Bierhalleplatsen.. BjörckIund, O., resbetjent, 12 r., 110, Llt. C, (Hagaheden)... Björckman, C. G., öfveruppsyningsman vid tullv., Il r., Breda Vagell, 13. Björnberg, N. O., handelsbokh., Kyrkogtn, 28. Björner, A., glasmästare, Vallgtn, 5. 13

57 15 Bl~dbel'g & St:idsberb' (firma), butik S. Hamngtn, 25. B~;dberg, P., }'r, hanell., ~firma Blidberg & Stridsberg), Korso"tn 2. Bl~dberg, DavId, kapten l handelsfl., 10 qv., Norra Allceo';n \., BhdberO' :!,'red hand' (f' Bl'db b, v. b'., 1., mna, l erg & Strielsbero') 12 r 88 (Lyekan).,.,,.,., Bl!dberg, r., S:l', hand!., Korsgtn, 2. Bhdberg, A. C., mamsell, V. Hamno"tn 18 l,3lix, A., f. d. kapten-löjtnant 11 r. b S:U'll~ ~T"o'en 41 Bl' G l' ",,, V ~b, IX,., öjtnant vid Kgl. Göta Art.-re,, :te KU~lgsO'tn "O Blom, J. A., cgare af Bloms hotel S Hal~lllotn '5b~ ' -. Blom, J. 1;., nippcrha:,euerska, 12 'r., 'l(), (H~g~he~ cn). Blom, L. l., bagaremastare, IIusargtn i O. Hae'a Blomberg, Carl, vaktmäst~te vid paketpostkont;;)'~t, Span~lålso td 9. Blomberg, C. P., lwnd!.. O. IIamn0"tn 8 b, Blomdahl, A. If., handelshetj'ent Itl1n~'s;tn 39 Bl B., b",,' omgr:ll, "' kustsergeant, Nygtn, i V. ljaga, 85. Blomqv;st, J. G. H:, handelsbokh., Kyrkogtn, 56. Blomqvlst, J. A., 1']tare, LandsväO'sO'tn i V HaO'"., Bl,. 1 F '. '" b b~' v. '" o.n~tl~ne" '. 'l., lektor vld härv. h. elem.-läroverk. V. Hamnotn IS. x;lomstrom, H.,. handskmakaremäst., Il r., Smala VäCFen 53 bi'f C BlomsterYllll, sjukhuskommissarie, 11 r., Breda Vijpe~ { &'2. 1, Blomstervall, S. ",~., enkefrn, Kungsgtll, 56. b'. Bob:r g,. J.;.styckjut;k~re vid Kgl. Göta Art.-reg:te, hörnet af Pihloch O. Skansgtn l O. Haga, 9. :B0gren'TC, F" dentist, S. Hamngtn, 51. Boh~e, K. F., befä,hafvare vid DattbevaknilJCFen d l. malsgtn, 21. b,un er öjtnant, Span- B.Bohlin, J. E., arbetsinspektor N}'o'tn i V HaO'a se I't T' hr F E 'b' ~ b~' J, ~., O ~ld, '.., landtbrukare, Drottningtoro-et 2. BokeIund, A. E., kapten i handelsfl. SkolO';n i Ö HaO'a 29 L't D Bolin.' C. P;' llane., 11 K ungstorget 11; ''''' butik å samma "" ställe., l.. Holm; O. ~., grossh~ndj., (fir,ma O. T. Bolin & Cool, Kyrkgtn, 50. ~ohn., G., sergeant vhiicgl. Guta Art.-reg:te Stora ICllldpressareO'tD., olander, G. T., tullförvaltare, Gustafsber': Ö. HaO'a ~O Lit "'A' v. Bolander, ~ofie,.. mamsc!l, 10 qvart., Norrab'.Alleegt~, \~, 'Lit. '13. Boll, A., v"ktmastare vld museum S Larmo tn 8 B l C A o,... b', o ro,.., m~laremäst., Vallgtn, 19. Bolm" O. R, malaremäst., Vallgtn, 19; färo'försihjd. S. LarroO'tn 14 ~olmeer, ~. S., demois., (t~pisseri-och blomst:rhandel), N. HarnD'gtu' 3S' oman, S. C., enkefl'u, O. Hamngtn, 25. ' B o.'cllan, J. A., handl, tobaksfabrikör, (firma J. A B O. Hamngtn, 14.. oman & C,o), Bonell, C. W., hundelsbetjent. KunO'sotn 35 T'ounr.vipr C P "j'" H b b '... -'-'...,., 8,.;0 "n'are, usargtn i O. Haga, 54. Bonnier, D. F., bokhandlare och boktryckare, S. IIamngtn, 63; butik V. Hamngtn, 2. Bondeson, C. G., handl., (firma Bagge & Bondeson), S. Larmgtn, 9. Borg, W. G., handl., Spanrnålsgtn, 10. Borg, J., handelsbokh., Nygtn i Nya Haga, 1- Borg, Angusta, mamsell, DrottllinggtD, 68; fotografisk atelier på samma ställe. Borgman, S., demois., Ö. Hamngtn, 13. Borgström, Sven, ehirnrgisk instrumentmakare, Köpmansgtn, 25. Borgvall, J. A., kakelugnsmal;:aremäst., S. Larmgtn, 20. J'lorlind, A. C., enkefrn, 12 r., FattighusgtD, 44 & 45. Borlind, C. G. A., mäkleribokh., Bosträm, C. G., plåtslagaremästare, Kaserntorget, 8. Bomn, A., grosshandl, V. Haga, Landsvägsgtn, 4, Lit. C. Boutzell, P. O., sergeant vid Kgl. Göta Art.-reg:te, Art.-kasern. Boye, J. C. E., grosshandl, (firma E. Boye & C:o), S. Hamugtn, 29. Boye, L. A., hand!., Kungstorget, 10. Hoye & Hjort, (firma), kontor Knngstorget, l. Boye, O. E., hand!., (firma Boye & Hjort), Vallgtn, 38. Boye, Elisabeth, mamsell, Vallgtn, 18. Brag, E. H., stadsnotarie, Vallgtn. 15. Brag, G., enkefru, Brag, Isidor, grosshandl., Kyrkgtn, 41. Brag, F. A., handelsbokh., Kyrkgtn, 36. Brag, E. C., enkefru, 12 r., 96, Lit. C, (Nya alleen). Bramstedt, E. P., gymnastikli1rare, Drottninggtn, 73. Brandel, II. W., v. kommissionslandtmiltare, Nygtn i V. Haga, 67 & 68. Brandin, Il. C., enkefru, N. Hamngtn, 24. Brandt, M. F., restauratriee å klubben Enigheten, Kronhusgtn, 11. Braneltberg, G., husegare, 12 r., 89 & 90, (Lorensberg). 13raune, A., löjtnant vid ICgl. Gäta Art.-reg:te, Art.-k,'sern. 'l'~ratt, L. G., grosshandl., (firma L. G. Bratt & Cool, N. Hamngtn, 14; kontor Kyrkgtn, 10. Bratt, A. N., handelsbokh., 12 r., 87, (Hedås). Bratt, J. W., handl., Drottninggtn, 29. Bratt, C. W., handelsbokh., Stora NygtD, 33. Bratt, J. G., rådman, ~illa Torget, 6. Bratt, B. S., enkefru, O. HamngtD, 31. Bratt, A. L., handelsbokh., Kungstorget, 10. Bratt, J. W., handelsbokh., Drottninggtn, 29. Bratt, J. M., dito Bratt, C. E., handelsbokh., Lilla Torget, 6. Braune, J., grosshandl., (firma Francke & Bruune), V. Hamngtn, 19. Bredberg, J. A., grosshandl, V. Hamngtn, 21.

58 16 Bredberg, C. C., enkefru, V. Hamngtn, 21.., Bredberg, C. O., adjunkt vid härv. h. elem.-iäroverk, O. ~amngtn, 42. Bredberg, C., enkefru, Stora Badhusgtn, 5, (Oscarsdahs l Surbrunn). Bredberg, J. W., folkskole-lärarinna, 12 r., 100, (Hagaheden). Brcdberg, G. W., bageri-idkare, Kronhnsgtn, 33. Bredelins, K, dentist, Kapouniergtn i V. Haga, 78. Bressander, E., enkefrn, 12 r., 86, (Johanneberg). Brinck, O. F., regements-läkare, med. dir, V. Hamngtn, 6. (Mottagningstimmar från k!. 8-9 f. m. oeh 7--9 e. m.) Brinek, L., handelsbokh., V. Hamngtn, 6. Brinck, P. E., bokhållare, V:~)lgtn, 14. Brinkman, O. H., hautboist, Os.~ergtn i Nya Haga, 28. Broberg, G., hattmakaremäst., O. Hamngtn, 28. Broberg, A. N., handelsbokh., Lilla Korsgtn, 1. Broberg, S. L., underlöjtnant vid Kg!. Göta Art.-reg:te, Kopmansgtn, 48. Brobäck, R. V. C., bokhållat'e, Qvarnbergsgtn, 7. Brock, G. F., hand!., handskmakaremäst., Korgtn, 10; butik å samma ställe. Brockmun, J.,V., Lilla Kyrkgtn, 2... Brodahl, P. B., skollärare, Pihlgtn i O. H'}ga, 22, Lit. A. o ~ Broddelius, A. E., grossh., (firma Broddelius &Akerman), Spanmalsgtn, i. Broddelius, J. L., hand!., Korsgtn, 18. Broms, J. G., bokhållare vid Göteborgs enskilda bank, V. Hamngtn, 6. Bronander & Son, O., (firma), butik Torggtn, 27. Bruenech, E., skollärarinna, V. Hamngtn, 23. Bruhn, A. Th., adjunkt vid härv. h. elem.-läroverk, N. Hamngtn, 8. Bruhn, H. S., enkefru, N. Hamngtn, 8. Bruhn, Ro, vågskrifvare, 10 qv., PusterYiksgtn, 5, Lit. A. Bruhn, J. W., målaremästare, Spanmålsgtn, 15. Bruhn, J., anktions-vaktmästare, Smedjegtn 7. Bruhn, J. B., tullvaktmästare, Smedjegtn, 7. Brusewitz, E. :F., grosshandlare, (firma J. G. Grönvall & Co.), V. Harnngtn, 3. Brusewitz, Joh., stauskassöl', Sit Eriks Torg, 2. Brusewitz, A., sterbhusnotarie, V. Hamngtn, 3. Brusewitz, H. M.. enkefru, :No Hamngtn, 24. Brusewitz, G. H., artist, Majorna. Brusewitz, C. J., grosshandlare, Kungstorget, 2; kontor St. Nygtn, 7. Brusewitz, A. W., handelsbokhållare, Kungstorget, 2. Brusewitz, M. C., enkefru, Kungstorget, 2. Brusewitz, O., handelsbokhållare, Kungsgtn, 28. Brusewitz,,V., f. d. grosshandlare, Knngstorget 3. Bruzelins, G. G., löjtnant, Göthgtn, 4. Bryngelsson, P., slagtaremästare, Vallgtn, 39. Bryngelsson, C. B., handelsbetjent, Skansgtn. i Ö. Haga, 71. Buchholtz, L., handlande, 10 qyart., Pustervlksgtn, 4. Bundsen,.J., v. häradshöfding, 12 r., 92 (Gamla alleeu). Bandy, D. R., stadsmäklare, Kyrkogtn 40. :Buhrman, T., UJ'fabrikör, V. Haga, 3, (förra Masthnggstullen). Burman, A. A. A., krögare, Vallgtn, Bnsch,.T. VV., f. d. handlande, Kullen i O. Haga, 6.1, Lit. B.. :BIlsck, J. G., grosshandlare, (firma Almedahls försäijnings-magasm), Drottninggtn, usck A., handelsbokhåjlare, S. Hamngtn, Il. Hvn'ndrt M. E. nykterhets-yärdshusidkerska, 4 r., Nodiden, 72. Ey~nert: J. JT.,,tuilupps.-man, 4 r., Skrädda:'egtn vid NorJiden,.,. 13ylander, A.,V., handelsbokhållare, Drottmnggtn,. 50. Bylander, C. G., spegelfabrikör och glasmästare, h.yrkogtll, 25. Hylander, J. :F., bildhnggare, Sillgtn, :34. Evlander. M. C., eukefru, Drottninggtn, 50. 'Syrman, 'N. G., handlande, Knngsgtll, 49; butik Kungsgtll, &ck, G. O., syarfvaremiistare, Spanmålsgtn, ~3.. lhcklund, C. M., privatlärare, Landsvägsgtll l V. Haga, 16, LIt. B. Biickström, N. 1'., sadelmakaremästal'e, Smedjegtn, 3. J3örg~sson, G. L., handlande, 12 r., Fattighusgtll, 60. :Börjesson, I..l., br'yggare~ 12 r., Ifattighusgtn, 66. Börjcs,,'On,.T. K, handlande, Kungstqrget, 10. Börjesson, r., f. el. bryggare, 12 r., Akerigtn, 65. Börjesson, c., thebrödsbagerska, N. Hamngtn, :l(i. :Bör'jcssoll, 13., vaktmästare vid härv. hypotheksfören., Torggtn,.~4..Bör)cssoll, O., folkskole-vaktmästare, 2 r. 101, Lazarettsgtn, (Nya. Skolhuset). :Börjesson, Carolina, sjuksköterska, bor på sarulllll ställe. Eör)esson, A. S., nykterhets-värdshusidker~.ka, Kronhusgtn, 33. :Böö, ~J. II., skomakaremästare, Skolgtll i O. ringa, 34. (;abre, K, f. d. musikdirektör, Skolgtn i Nya Haga, 11. Calw'lgen, A. :F., handelsagent, Dr~ttllinggtn, 6.9. ~ Caravello, II. C. T., translator puqbljcuti, l)rott.lllnggtn, ~3. Caravello, 1'. K T., handelsbokhallare, (hto i 3. 'Callerstriim, Johan, gymnastiklärare, bor elementarlärov. skolhus vid S. Larmc;tn. Cal'landcr, C., llundelsbokhållal'e, 10 qvart., N. Aleegt~, 12, Litt. A. C'lrlander, N. r., f. d. lancltbrukare, 10 qyal't., N. Aleegtn, 11, B. Carlberg, A., hagaren1ästare, Torggtn, 14. "Carlberg, C.R., kontol'sskrifvare, ValJgtn, 4. Carlberg, J. C., adjnnkt vid härvarande h. elementar-läroverk, Ö. Hamngtn, 25. 2* 17

59 18 Carlbom, C. F., handlande, Köpmansgtn, 48. Carlbourn, P. G., maskinist, SiIlgtn, 44. Carlen, C. A., handelsbetjent, S. Hamngtn, 5. Carlgren, H. C., enkefru, Il r., 58. Carlgren, O., vaktmästare vid korrektionsinrättnino'en 12 r., 22. Carling, D. I., skomakaremästare, S. Hamngtn, 5t ' Carlman, M. R, e. o. veterinärläkare vid Kg!. Göta Art.-reg., Lilla Kungsgtn, 2. Carlson, A., grosshandlare, Kungsgtn, 60. Carlson, C. E., bokhållare vid R. St. härv. lånekontor Kyrkogtn, 25. Carlson, Aug. Th., handl., S. Ha,!IlDgtn, 5, kontor ;;, samma ställe. Carlsson, A., skomakaremästare, O. Hamngtn, 18. Carlsson, J. P., vaktmästare vid elementar-läroverkets skolhus bol' derstädes. ' lj Carlsson, H., konduktör vid jernvägen, 12 r., Fattighusgtn, 58. Carlsson, A. R, enkefru (glasmäst,lre-verkstad), SiIlgtn, 41. Carlsson, C. J., färgerifabrikör, 2 r., TeJeg!:afgtn, 85. Carlsson, C. M., bagaremästare, Skolgtn i O. Haga, 15. Carlsson, H. F. A. T., handelsb~);.hållare, V. Hamngtn, 20. Carlsson, C. A., handelsbetjcnt, O. Larmgtn, 21. Carlsson, V. A., handclsbokh., S. Larmgtn, 13. Carlsson, O. skomakaremästarc, l~ronhusgtn, 23. Carlsson, G. M., handelsbetjent, O. Hamngtn, 41. Carlsson, W. H., provisor, S. Hamngtn, 13. Carlsson, C. W., enkefru, (sockerbageri), Kungsgtn, 43. Carlsson, C. T., handelsbokhållare, Ö. Hamngtn, 18. Carlsson, C. VV., handlande, Torggtn, 16. Carlsson, F. T., slagtaremästare, Kungstorget, 6. Carlsson, J. F., dito dito 5. Carlsson, C., nipperhandlerska, Val1gtn, 17; förs,ujnino' Bazaren: vid Kungstorget. '" Carlsson, J oh. Aug., gördelmakaremästare, Kyrkogtn, 11. Carlsson, J. L., stadsmäklare, Drottninggtn, 71; kontor S. Hamngtn, 5. Carlsson, L., möbelhandlare och tapetsör, (firma L. Carlsson & Co.), Trädgårdsgtn, l. Carlsson, C. A., tyggårdssnickare, Sprängkullsgtn i Nya Haga, 45.. Carlsson, P., kontors-vaktmästare, V. Hamngtn, 7. Carlsson, A. M., barnmorska, Kungsgt.!1, 18. Carlsson, J., handlande, hörnet af Ostergtn och Skolgtn Nya. Haga, 12 A. Carlsson, A., folkskolclärare, Nygtn i Nyu Haga, 16. Carlsson, Johan, handlunde, 12 r. 17, Lit. O. (Hedbergslid). Cr.rlqvist, C. J., telegraf-assistent, 11 r., Dalllins gata, 6. Cal"lström,.J':..., handlande, ICöpmansgtn, 20; butik Göthgtn, 7" Carlström, Axel, handlande, l} r, Smala Vägen, 57. Carlström, J. A., handlande, O. Larmgtn, 21; butik å samma ställe och äfven å Kungsgtn, 24. Carnegie & Co., D., (firma), kontor S. Hamngtn, 11. Carnegie, D., grosshandlare, (firma D. Carnegie & 90.), s. Hamngtn, Jl. Casper, N. C., f. d. handelsbetjenc, Husargtn i O. Haga, 41. Cavalli,.J. G., apothekare, Korsgtn, 3.. Cederfe.lt, T., handelsbokhållare, Allegtn i Nya Haga~ 9. Cederskjöld, G. H., handels1;etjent, Kungsgtn, 51. Cederskog, Carl G., tunnbiq~aremästare, Kronhusgtn, 27. Cedervall, J., hattfabrikör, O. Hamngtn, 30. Cedervall, R K, fru, (modehandel), Cedervall, C. A., handelsbokhåjh~re, Köpmansgtn, 36. Celsing, W., haudelsbokhållare, O. Hamngtn, 2. Cervin, M. C., enkefru, Stora Nygtn, 21. Chapman, C. K, af, major vid Kg!. Göta Art.-reg., Magsinsgtn, 7. Chappuzeau, C. F. A., tapetfabrikör, 12 r., f. d. sockerbruket, 69. Christensson, A. C., eukefru, (slagteri-rörelse), Kungsgtn, 30. Christensson, C. E., handlande, S!.llgtn, 30. Christiansen, Olof, smedmästare, O. Haga vid Kullen, 70. Christman, F. K, handelsbokhållare, Sp,mmålsgtn, 3. Christoffersson, J. C., dito N. Hamngtn, 24. Chronander, J. A., f. d. landtbrukare, f. d. Carlsport, 7. Chrysander, A. T., v. hliradsböfding, Sillgtn, 30. Chytrams, C. O., pharm. candi dat, Korsgtn, 3. Claesson, A. W., kontorsskrifvare vid postverket, f. d. Carlspol t, 7. Claesson, A., handelsbetjent, Drottninggtn, 28. Claesson, A., bagaremästare, 10 r., Qvarnberget, 92 & 93. Claesson, C. E. :M., fabriksbokhåljare, f. d. Qarlsport, 7. Clancey, E., stämpelmästare vid packhuset, O. Hamngtn, 32. Clancey, S., f. d. landtbrukare, bor på samma ställe. Clancey, A. T., handelsbokhållare, Sillgtn, 44. CI'lT]lOlm & Bergman, (firma), kontor Smedjegtn, 5. Clase, P. H. A., styrman i handelsfi., 11 r., Bretb Vägen, 8, Lit. A. Clase, A. C., handelsbokhållare, Hl!.sargtn i Nya Haga, 3S & 39. Clansen, C. P., haudelsbokbållare, O. Hamngtn, 35. CI~mentsson, I., grosshandlare, ValJgtn, 25.. Clementsson, Joh., f. d. hofslagaremästare, V"llgtn, 25. Clementsson, :M., enkefru, Köpmansgtn, 46. Clementsson, G., handelsbokhållare, Körmansgtn, 46. Cleve, C. J., sergeant vid Kg!. Göta Art.-reg., Kungsgtn, 18. Colliander, J. A., gtosshandlare, förra sockerbruket vid 8. IIamngtn. Colliander, :F. M., stadsnotarie, Y. hliradshöfding, Kaserntorget, 6. ConraJ, M., verkmästare, 11 r., Breda Vägen, l~), Lit. B. 19

60 20 Cooper~.J.} sp:nnrl1u'stare, 1 ~ r., 11. (Ga!nlestaden). Cor!in, ;J.,T., (linn",,tonas Ohlsson & C:?), Drottningtorget, 3. Corm, Lmdhult & Co., (firma), kontor O. Hamngtn, 5. Cor~n, L. M., f. d. handlande, l Z 1'.,.Fattighusgtn, 59. Corm, O.M. F., handelsbokhållare, 12 r., Fattighusgtn, 59. Cornecr, O., sergeant Yid I(gl. Göta Art.-reg., Art.-kasern. Comeor, A. handlmde, 11 r., Breda Vägen vid f. d. Masthuggstu11en, 1- Cornecr, E' J l,-ii,l'c1shusidkarc, 11 1'., Breda, v-"ägen vid f. d. 1vlasthuggstu11en, 1- Cornil~.en. 'N. IL M., skräddllrcnlästare, SilIgtn, 4, flyttar d. l April till O. Hamngtn, 24; butik O. Hamngtn, 28. / Crohn, I-1. F., grosshandlare, S:t Eriks Torg, :3. Croix, dc ln, Charles, h<:l.ndelsbokh., 11 r., 53, Lit. C. Cronsell, P., vaktlnästa.rc vid Gb:;-s ensk. bank, Drottningtn, Il. Cronse11, C., styrman i handelstl., V. Skansgtn i V. Haga, 56 & 57. Cronzell, J.r O., haudelsbokhållarc, Drottninggtn, Il. Cnllberg, A. J., kapten i handelstl., V. Skansgtn i V. Haga, 56 & 57. Cysch, (.1. B., cigal'rfabrikör, I\:öpmansgtn, 23. I Czapek, J., musikdirektör vid Kgl. Göta Art.-reg., S. Hamngtn,.57. Dahl, J., stadsm'lklare, V. Hamngtn, 6; kontor Kyrkogtn, 20. Dahl,.A. H., enkefl'u, Magasinsgtn, 12. Dahl, P., f. d. handbnde, Kungsgtn, 50. Dahl, G., vaktmästare vid Gbgs friv. skarpskyttek&r, Kronhusgt11, :36. Dahlander, B. S., handlande, l{yrkogtn, 19. Dahlander, G., l"'ptc11 i handelsfi., Masthuggsvägen vid Pustervik, 10 'lvart., 4-. l)ahlullderj G, Il" lektor vid Chalnlerska slöjdskolan, 12 r., 96, Lit. E. (Np allecn.) Dahh~11der, J~nas, handlande och fabrikör, 12 r.. 96, Lit. B, (Nya' alleen); butlk O. Hamngtn, 18.. Dahlancler, C. F., nederlags-kontrollör vid tullverket, Fisktorget. Dahhtnder, I,., handlande, N. Hall1ngtn, 40. Dahlandel', J. E., handclsbetjent, 12 r., 104, Lit. B. (Hagaheden.) Dahlander, ;J. :F., lokomotivförare, 8panmålsgtn, 16. Dahiberg, C. A., handejsbokhål1are, 10 qvart., Pl1sterviksgtn, 4. Dahlberg, C. L., handelsbctjcnt, H:.öpmansgtr.l, 11- Dahlberg', G-..lA.., stcutryekare, Trädgårdsgtn, 3. Dahlbäck, C. K, handlande, S. Larmgtn, 15. Dahlgren, B. I~., grosshandlare, ICungsgtn, 41- Dahlgren, C..."i.., dito Ijilla Torget, 2. :Dahlgrcll, lvi. E., cnkefru, (thebrödsförsäjjning), ICyrkogtn, 14. Dahlgren, 1:T. C,) sllickarcm~tstarc, Spanlnålsgtn, 13. Dablgren, A. K, nykterhets-värdshnsidkerska, SilJgtn "14. Dahlgren, E. C., enkefru, V. ~Iamngtn, 2. Dahlgren, L., lumdelsbetjent, O. Hamngtn, 43. Dahlgren, M. K, handelsbokh:illare, 4 1'., Eklundsgtn, 70. Dahlgren & Co., C. E., (firma); kontor Lilla Kyrkogtn, 2. Dahlgren, C. K, handlancle, (firma C. E. Dahlgren &, Co.), 12 r., 87, (Hosengård mic1t emot Lorensherg). Dahlgren, B., grosshandlare, (firma C. E. Billqvist & Co.), Stora Nygtn, 5. Dahlgren, E. W., handelsbokhållare, Stora Nygtn, 5.. Dahlgren, N., maskinist, Allmänna oeh Sahlgrenska Sjukhuset. Dahlgren, M. S., lärarinna vid folksko1tul, Nygtn i V. Haga, 8r" Lit. K Dahlgren, P., handlande, S. Larmgtn, 15. Dahlgren, Axel, privatl&rare, Dahlgren, lyl, handelsbokhålhwe, Kyrkogtn, 14. Dahlgren, K A., dito Dahlgren, E. C, enka, 2 r., Södra I,iden, 79. Dalen, P. O., verkmäst. vid Chalmerska slöjdskolan, N. Larmgtn, 4. Dalen, L. M., bryggeribokhålhrc, 12 r, Fattighusgtn, 53. Dahlin, C. A., staclsm&kl~~re, NIagasinsgtn, 6. Dahlin, E. M., enkefl'l1, O. J;:lamngtn. 3:3. Dahlm'tn, C. I,., maskinist, Ostergtn i Nya Haga, 28. Dahlman, O., fahnjnnkul'c vid ](gl. Elfsborgs reg., Capouniergtn V. Haga, 83. Dahlqvist, J. P., restauratör, (Frim.-logens hus), S. Hmngtn, 3t. Dahlqvist, Panl, hadelsbetjent, Kyrkogtn, W. Dahlström, N. IL, f. d. skeppare, Vallgtn, :.3. Dahlström, A. T., hrandnppsyningsman, Vallgtn, 32. Dahlöf, G. A., loge-vaktmästare, S. Hamngtn, 3t. Dahlöf, G. A., inspektor vid gasverket, Alleegln i Nya Haga, 10. Damm, J., sekreterare vid jernvägen, 12 r., 32. (Stampen).. Damm, F. A., sparbanksbokh&llare, Masthuggsv&gen vid Pustervlk, 10 qvart., 10. Damm, C. A., urfahrikör, Magasinsgtn, 3. Dangott(', A. J., f. d. handlande, Göthgtn, 7. Danielsson, N., hagaremästare, Mugasin1gtn, l (J. Danielsson, S., handelshetjent, KorsgtIl, 9. Ihtnielsson, E., sadelmnl;:~{rcmä.sthrc, 10 qvart., Pustcrviksgt~, 4. DannhBrg, C. M., f. d. kapten i hanclelsft., Nya Alleegtn, JO qvart., 12, Lit. A. Dannberg, Z., kapten i handelsfl., Masthuggsv;tgen vid Pnstervik, 10 qvart., 10. Daug. H. W., f. d. H1!,siklärare, J2 r., Lit. 1'., CNyiikeliclen). 21

61 2'2 DaYidson, G. K, e. o. kammarskrifyare Sill"'tn 42. DaYidson, A. T., ko~.torsskri~yare vid postve~k~t, Sillgtn, 42. Dellon, B. C., vaktmastare vid postkontoret, Torggtn,.24. Delbanco, Ed., grosshandlare, Yallgtn, 21. Delmonte, Ph., hanlliandc, (firma P. S. Hcrtz & Co) Träd""'tn 2. Delpl:in, Ferdi,?and, bokhållare, Torggtn, 16.., bb; Denn~nghoff, l!. A., grosshandlare, Drottninggtn, 75. Dennmghoff, ]j'. W., handelsbokhållare, Köpmansgtn, 2 t. Dettergreu, B.. B., haudelsbetjeut, 12 r., 17, Lit. C, Redbergslid. Dettergren, A. C., enkefru, 12 r., 78, Lit. O, vid LorensberO'. D~ttergren, W. F., kommissionär, KUllgSgtu, 48. " D~ckman, G., rådman, No Alleegtn, 10 qvart., 12, Lit. B. D~ckson & Co., J.. (firma), kontor S. Hamngtn, 7. DIC~8'?U, J~m?s,.. J:n, grosshandlare, (firma J. Dickson & Co.), bor pa Ofveras l Orgryte socken. Dic~son, Oscar, grosshandlare, (firma.j. Dickson & Co.), 12 LIt..J::\.C, Gaulla allcell r., 7"..., D!ckson, Charles, med. d:r, 12 r., 72, Lit. AB, Nya alleen. DIckson, Edvard, grosshandlare, 12 r., 87, Gamla alleen' kontor S. Hamngtn, 1, 9.. ' D!ckson, J,ames, ~rosshalldlare oeh brllkspatron, Lilla Torget, 4. D~cks?n, hobert, f. d. grosshandlare, S. Hamngtn. 67. ]):edn?hs, J. L., kap.tcll vid Kg!' Göta.. Art.-reg., Magasinsgtn, 7. Dllllll~mg, Lars, sknfvare, Hnsargtn i O. Haga, 64. Dobree" Arthur, gtosshandlare, Ö. Hamngtn, 5. Dock, S. L., handlande, Kyrkogtn, 50. ~oek,.j. S., domkyrko-komministcr, Knllen i Ö. Haga, 67, Lit. A. d Orc1l1mont, F., grossh., S. Hanmgtn, 65; kontor Ö. HamnO'tn 11. Dr~kcnbcr~~ C. A. L., mcd. d:r, Träclgårdsgtn, 1. (Mott;gnings. timmar fore kl. 1/" 9 f. m. och 1-2 e. m.) Draken,bcrg, C. \V., tull~.skal och v. häradshöfding, sekreterare hos. hrr i5tadsfullmäktigc, O. Larmgtn, 15. Drakenbcrg, A.,. enkefru, f. d. Carlsport. 8. Dreyer, A., musikant, l!'rigångsgtn i Y. Haga, 39. Droug~e, C. T., målarem~stare, 10 qvart., Pusterviksgtn, 4. Duff, }j. W., v. ~onsul, I,]lla Klädpressaregtn, 8. Durchbach, D. ]j., f. d. slagtaremästare, ~. Hamngtn, 20. Durchbaeh, A. G. B., dito O. Hamngtn, 7; försäljnino' N. Hamngtn, 20. '" Dymling, C. J., grossh., Stora Nygtn, 7; kontor Ö. Hamn"'tn 31. Dyml!ng, P. L., handelsbokhållare, Ö. Hamllgtn, 1:3. b' Dyml~ng, M., enkefru. (läderhandcl), SilIgtn, 28. D~mlmg, A~ C:' enkefru, Drottninggtn, 68. Dufke, G.!!., mspektor, 12 r., 94, Gaml", alleen. Dähn, J., mur- och byggmästare, N. Alleegtn, 10 qvart., 11; kontor Yallgtn, :38. Döbeln, A. C., handelsbetjent, 10 r., Qvarnberget, 89 & 90. Edberg, A. F., enkefru, idkar repslagerirörelse, 12 r., 25, Stampen. Edbcrg, C. L., bokhållare, bor på samma ställe. Edberg, J., traktörska, Fisktorget. Edel, R. W., hamnfogde, kapteu i handelsfi., 10 qvart., Pnsten;ksgtn, 15, Lit. A. Edin, C. J., handlande, N. Hamngtn, 22. Edgrcu, A., kustchef, Alleegtn i N. Haga, 40. Edholm, C. M., gymnastiklärare vid härv. högre elem.-läroverk, nya skolhuset vid S. Larmgtll. Edholm, August, kommissionär, Kungsgtn, 58. Edhlund, C. E., f. d. badaremästare, Lilla Drottninggtn, 3. Edlund, A., bokbindaremästare, Drottninggtn, 24; butik Korsgtn, 6. Edman, S., hötel-vaktmästare, N. Hamngtn, 36. Edman, C., dito Edström, A. T., telegraf-assistent, 11 ~:' Smala Vägen, 57. Edström, C. J., lithograf, Husargtn i O. Haga, 59. Edström, IL, tapetsör, Torggtn, 8. Edström, And:s, mätare, Torggtn, 17. Eggers, C. D., tobaksfabrikör, S. Larmgtn, 22. Eggers, Theodor, handlande, Stora Klädpressaregtn, 3. Eggertz, P., handclsbohållare, Skeppsbron, 1- :Ehnbom, G. C., enkefru, Kungsportsplatsen, 2. Ehrnberg, J. E.,-handlande, Köpmansgtn, 28; butik Korsgtn, 2. Eichwurtzel, J. G., förste maskinist vid stadens brandkår, Landsvägsgtn i V. Haga, 15. Eiehwurtzel, G, maskinist, bor på samma ställe. Ek, S. H., t. f. polis_öfyerkonstapel, Nygtn i Ö. Haga, 67, Lit. C. Ekberg, C. B., handlanlie, 12 r., 13, Lit. II, (Nyfikelideu). Ekeberg, H. J., f. d. apothekare, 11 r., 10, Lit. B, Breda Vägen. Ekebom, E. U., dcmoiselle, 12 r., 5, (Gamlestaden). Ekholm, C. J., handlande, Ms.gasinsgtn, 22. Eklund, G., bleckslagarcmästare, S. Larmgtn, 6. Eklund, C., enkefru, Korsgtn, 26. Eklund, O., handelsbokhållare, Kungsgtn, 26. Ekelund, H, L., skomakaremästare, Stora Klädpressaregtn, 7. Ekelund, S. P" boktryckeri-konstförvandt, Kyrkogtn, 2;;. Ekengren, C. A., bokhållare, Göthgtn, 9. Ekengren, J. J., handlande, Y. Hamngtn, 21. Ekermanu, N. l!'., mantalskommissarie, 10 qvart., Pusterviksgtn, 6, Lit. A. 2";)

62 Ekman, P., justitire-borgmästare, Gustaf Adolfs torg, 2. Ekman, O., grosshandlare och v. konsul, Stora Nygtn, 33. Ekman, J. J., grosshandlare, (firma Ekman & Co.), Knngsgtn, 31~ Ekman, H. H., f. d. lotteri-kollektör, 10 r., Qvarnbergct, 92 & 93. Ekman, Emil, kommendör-kapten i Kgl. flottan, Stora Nygm, 9. Ekman, C. J., bokhållare, Landsvägsgtn i V. Haga, 16, Lit. R Ekroth, H. M., lärarinna vid Willinska fmtigfriskolan, 12 r., :Fattighusgtn, 42 & 4:3. Ekstrand, J. A., handelsbokhållare, Hosenhmdsgtn. 1':kström, P. U., lagman, Stora Nygtn, 33. Ekström, T., handelsbokh., Ekström & LeffJer, (firma), kontor Kyrkogtn, 52. Ekström, A., landträntmästare och fältkamrer, N. Hamngtn, 34. Ekström, C., tunnbindaremästare, Smcdjegtn, 3. l~kström, C., skomakaremästare, N. Hamngtn, 28. Ekström, F. A., med. d:r, Kyrkogtn, 24. (Mottaaningstimma kl 12-1 middagen.) to Ekström, R. VV., handclsbokhållare, Magasinsgtn, 7. Ekström, A. E., kammarskrifvare, Ekström, N. P., grosshandlare (firmor: Ekström & Lcffler, Leopold'. LelfJer & Co.), S. Harnngtn, 35. Ekström, R., fotograf, atelier N. IIamngtn, 36. Ekvall, A. G., skomakaremästare, Torggtn, 2. RIander, L. E., stadstjenare, Qvarnbergsgtn, 7. Eldrnp, H. K, enkefru, förestånderska för Kjelbergska fliekskolan,. Masthuggsvägen vid Pustervik, 10 qvart., 2, Lit. A. Elfven, H. J., värdshusidkare, Torggtn 7. ElfversSO!l, A. R, kapten i handelsfl., Kyrkgtn, 3. Elliot, J., grosshandl., (firma Moritz, L. Magnus & J. Hartwig), S. Hamngtn, 15. Ellison, W., pastor vid härvarande engelska församling, 12 r., 107, (Hagaheden). Elmgren, J. C., thebrödsbagerska, Sillgtn, 59. Enander, Carolina, eukefru, S. Lm'mgtn, 1:,. ]~nander, C. P., bokhållare, 12 r., 73, (~orra Bnrgården). bnander, C. A. E., f. d. landtbrukare, O. Hamngtn, 30. Eneroth, C. O., kapten i handelsfl., Kungsgtn,20. Eneroth, A. O., haudelsbokh., Drottninggtn, 10. Eneroth, E. R., underlöjtn. vid Gotlands nationalbeväring, Kungsgtn, Eneroth, John, handelsbokh., Drottninggtn, 10. Engblad, G. F., handl., Ml!,gasinsgtn, 5. Engel, F. A., grosshandl., O. Hamngtn, 39. Engelblom, G. A., länsnotarie, v. häradshöfd., Stora Nygtn, 33. Engelblom, C, J. F., länsbokhitllare, Enaelblom, G. M., enkefru, Stora Nygtn, S3. Engstedt, A. F., e. o. kmnmarskrifvarc, K~lngsgtn, 2e. Engström, P. A., grosshandl., 12 r., 32, (Stampen). EnO'strön1, C. F., konsul, Drottl1inggtn, 6. Engström, C. A., handelsbetjent, Kungsgtn, 49. Engström, C. G., skomakaremästare, N:: Hamngtn, 6. Engström, A. P., kontorsvaktmästare, O. Hr.rnngtn, 5. Enaström, C. E., målaremästare, Knngsgtn, 48. I~n~ströln, S. B., enkefru, V allgtn, 4~ _. Enfund, P., skomakaremäst.are, 12 r., 75, I,il. A, (Korsvägen VId Jo. hanneberg).., Enqvist, C. W., handl., Hnsa,rgtn i O. Haga, Erieson, A. F.,j:r, grosshandl., Drottninggtn, 49; kontor Skeppsbron, 1. Erieson, A. W., handelsbo)<h., N. Larmgtn, 15. Ericson, A. F., bryggare, O. Hamngtn; 17. Ericson, :!!'. O., bokhållare, Ericsson, R J., handelsbctjent, 12 r., 76, (Galgkrogarne). :Eriesson Arvid hamninspektor, 11 r., Smala Vägen, 41- Ericsson: Ande;s Johan, bokhållare, ångköket vid Fisktorget. Ericsson, Olaus, vaktmiistare vid postkontoret, 10 r., Qvarnberget, 92 & 93. :Ericsson, Lars, skomakaremäst.are, hö.rnet af Hllsargtn och ÖstCl'gtn i Nya Haga, 28. Ericsson, )), handelsbetjent, Kungsgtn, 17. Ericsson, 'V., kontorsvaktmästare, I(ungsgtn, 12. Ericsson, A. W., handelsbokh., Kronhusgtn, 33. Ericssou E. W.lumdelsbokh., Drottninggtn, 75. Ericsson: A. C.: nykterhctsvärdshns-idkerska, Sillgtn, 13. Ericsson, O., mätare, 2 r., Södra liden, 98. Ericsson, C. A., skräddaremäst.are, Kungsgtn..3~. Eriesson, P., handl., fabjikö.r, bryggare, försäljlnng Skeppsbron, 1. Ericsson, E. N., nlålaremastal'c, Torggtn, 2. Erieksson, L. G., skräddaremästare, Kaserntorget, 6. Ericksson, E., skräddaremästarc, I{öp:nansgtn, 34. ~ Ericksson, L., f. d. handelsbokh., 12 r., 92, Lit.. C,. Gamla alleen. Ericksson, Emanuel, trådgårdsmästare. 12 r., 96, (Kallens gata). Erikson, O., vaktmästarc vid tulldistrikt-chefs-kontoret och Handelsföreningen, 4 r., Norra Lipen, 95. Eriksson, P., värdshusförestandarc, f. d. Lindstl'ömska huset vid :Fisktorget. Eriksson, C. T., halldelsbctjent, KöpmansJ;tn, 26. Eriksson, Amanda. enkefrn, (bokbindareverkstad), Torggtn, 17. l';:riksson, O., svarfvarenlåstare, Torggtn, 5. Eriksson, K. M., nykterhetsvärdshus-illkerska, Magasingt.n, 3. 25

63 26 Eriksson, N., mätare, 4 r., Norra liden, 86. Eriksson, Edvard, materialbokil. vid jernvägen, 4 r., Södra liden, 9:1. Eriksson, O., vaktmästare vid tullverket, N. Hamngtn, 22. Eriksson, C. E., skrifvare vid jernvägen, Eriksson, E. J., skräddaremästare, Qvarnbergsgtn, 1 Eriksson, Johan, hrefbärare, Torggtn, 2. Eriksson, Carolina, sjuksköterska, ~!lla Kungsgtn, 2. Eriksson, Erik, handl., Husargtn i O. Raga, 43. Eschenburg, H. C. W., handelshokh., 10 qvart., Pusterviksgtn,:I, Lit. B. Evers, Alfred, grosshandl., S. Hamngtn, 5. Evers & C:o, A. H., (firma), kontor N. Hamngtn, 6. Evers, A. H., possessionat, N. Hamngtn, 26. Evers, C. N., enkefru, N. Hamngtn, 2. Evers, F. H., grosshandl., kontor N. Hamngtn, 6. Ewert, C. H., handels- och politie-horgmästare, Kungsportsplatsen, 2. Ewert, C. :F., med. doktor, Lilla torget, 3. (Mottagningstimmar: kl. 7-9 f. m. och 2-3 eftm.) Ewert, A. W., lektor vid Chalmersska slöjdskolan, N. Larmgtn, 4. Ewert, W. T., handclshokh., Lilla torget, 3. Bwel, E., privatlärarc, Torggtn, 17. I<'agerberg, B. S., lektor vid härvarande högre elementlu-iäroverk, V. Hamngtn, Fagerberg, C. J., h,mdl., hörnet af O. Skansgtn och Nygtn i Ö. Haga, 13. Fagerberg, J olm, handl., f. d. Carlsport, 7. :Fagerdahl, G. ""V., f. d. konduktör vid ingeniörkåren, Götgtn, 7. :Fagerlind, A. F., konsistorii-vakmäst., Husargtn i N. Haga, 38 & 39. :Falck, M. E., grosshandl., V. Hamngtn, 8. Falck, G, M., grosshandl., V. Hamngtn, 13. Falck, B. M., fabriksmäst., Masthuggsvägen vid Pustervik, 10 qvart., 2, Lit. A. Jj'ast, J. T., handskmakaremästare, Magasinsgtn, 22; butiken flyttas den 1 April till Kungsgtn, 38. Fawcett, J. H., handelsbokh., Kungsgtn, 23. Fehrlund, A. M., nipperhandlerska, Kungsgtn, 36. Felldin, L. J., f. d. bokhållare, Il r., Breda Vägen, 13. Jj'erlin, G. E., banko-ombud, S. Hamngtn, 27. Fernblad, A., handelsbetjent, Köpmansgtn, 28. Fernborg, A. J., kammarskrifvare vid tullverket, Drottninggtn,,;8. Jj'ernlund, A., skräddaremäst., 3 r., Bklundsgtn vid Kyrkliden, 48. Fiedler & Lundgren, (firma), butik Kyrkgtn, 40. Finerus, J. G., skomakaremästare, Köpmansgtn, 28. Fischer, B. N., handelsbokh., Kronhusgtn, 17. Fischerström, C. L., handelsbetjent, Korsgtn, Fleetwood, H., kapten i handelsfl., N. Allegtn, 10. qv&rt., 12, LIt. B. Flettwood, H. G., hundelsbokh., ~It?.. Flobeck, F. K, hand!., Qvarnbergsgtn, 13; försäljnmg l Bazaren Vid Kungstorget Flobeck, D. W., fabrikör, kontor och försäljmngsmagasm for Enka bergs gjuteri, Drottninggtn, 36..'.,.. Flobeck, J., mekanikns, Rosenlunds bomulls-spmnen Vid }i lsktorget. Floberg, Maria, mamsell, Vallgtn. 14. Floborg, L. P., skomakaremäst., Skolgtn i Nya Haga, 21 Flodin Axel, bokhållare, Vallgtn, 3. Floreli, J. A., mäkleri-bokhåll3;)'e, V. Hamngtn, 7. Floren, B. A., handelsbetjent, O. Hamngtn, 50. Flygare, C. J., traktör, Qvarnbergsgtn, 10. Flygare, Alex., b~garerr:äst,we, Kasernt?rget, 3.. Fo"elin B. lärannna Vid folkskolan, Skolgtn l.. O. Haga, 35 & 36. Foikers~on,' J. A., sockerbagaremästare, Kyrkgtn, 36. Folkersson, G. P., sockerbagaremästare, Kungsgtn, 23. Follin, S. B. V., privatlärare, Köpmansgtn, 24. Foersom, L., enkefru, Kungsgtn, 60.. ".. Forsberg, G. W., bokhandlare, S. Hamngtn, 33; butik a samma stalle. Jj'orssberg, J. :F., fortepiano-fabrik, Kronhusgtn" 33.. ~ Forssberg, J. P., musikant, hörnet af Skolgtn och Nygtn l Nya Haga, 1,. Forsen, J. A., handelsbetjent, Sillgtn, 50. Forssenius, C., med. doktor, 2:dre stadsläkare,.. " Tradgardsgtn, 6. (Mottagningstimmar: kl. 1-3 eftm.) Jj'orssman A. J., handelsbokh., Torggtn, I. Franek, A. G., med. doktor, Kgl. lifmeclikns..' (Mottagnmgstlmmar: kl f. m.) V. Hamngtn, 20.. Franck, A. H., tnllvaktmästare, 10 r., qva~'nberget, 92 & 93. Francke & Braunc, (iirma), kontor Drottmnggtn, 2. '.' Francke, J. B., grosshandl., (iirma :Francke & Bmune), l}' Han;;ngtn, 45. :Francke, D. O., grosshandl., (finna :FraI\cke &Braune), Stora Nygtn, 19. Francke, C., enkefru, Stora Nygtn, 15. Frankel S. fotograf, Husargtn i Nya Haga, 29. l!'ranck~, P.'B., handl., kontor Magasinsgtn, 6; bost:acl Stora Nygt~, 15. Frankenberg, J. F., värdshusidka:re, 12 r., 11, LIt; G., (Nyfikehclent Franzen, P., mältare, 12 r., Fattlghusgtn, 54 & 5~. ~ Fredricii, P. A., kammarskrifvare vid t~lllverket, K~.: kgt,:".'". Jj'redriksson, M., klädmäklcrska, Drottnmggtn, 61; iorsaljmng l Bazaren vid Kungstorget. Freding, F. A., handelsbokh., Trädgårdsgtn, l.. Frendin, J., styckjunkare vid Kgl. Göta Art.-reg:te, Nygtn l V. Haga. 50. Frennesol1, A., staclsmäklare, Drottninggtn,

64 28 Friberg, F. C., enkefru, Skolgtn i Ö. Haga, 15. Fr!manzon, A. U., privatskrifvare, Ö. Skansgtn i V. Haga, 75. 1<'nberg,,T. M., hand!., (firma J. M. Friberg & C:o), Magasinsgtn, 7. ]fri~erg, Gustaf, v~ktmästare vjd fftttigföl'sörjningen, Landsv~gsgtn i V. Haga, 15, Llt. B. FTiberger, G. vv., grosshandl., Kungsgtn, 22. Frick C. M., löjtnant vid husl1,r-rcgernentet Konung Carl den XV:de, Husar-kasernen vid Alleegtn i Nya Haga. Frick, H. A, handcjsbokh., N. Alleegtn, 10 qvart., Il. :1<'riek, J., k0nditor, Skeppsbron, l. }<'ridholm, ;J. M., fojkskoje-himre, Spanm,dsgtn, 13. ICl'iedlander, O. A., enkefru, 12 r., 28, Lit. A B, (Stampen). }<'riedliinder, S., handelsbokh., S. Hamngtn, 43. }<'rie8, H. }<'., bag-aremiistare, 4 r., EkJnndsgtn, 64. Jfrics, B. :rvl, rnusiklärure, l'~ungsgtn, 29. }<'risell, F. & H., (finna), kontor Skeppsbron, l. :Frisel!, :F. :1<'., grosshandj., (firma F. & H. :Frisell), V. Hamn9;tn, 2. Icrisell, II., grosshl1nd!., (finnlt :F. & H. Frisell), Ö. Hamngtn, ~24. :FroD1el<1, C.,J., sockerbagarcrnä.stare, ICungsgtn, 58; butik på S~Ulur.a ställe..:fryckholm, P..B., bjeckslagaremästarc, Tyggårdsgtn, 6. Fl'yekstedt, Carin, tmktörska, Kungstorget, 7. ]'xykstydt, J. A., shifvltre, Bergsgtn i V. Haga, 42, IJit. B. Frykman, Gustaf, f. d. fahnjllnkarc, Torggtn, l. Frrenkel, F., arrendator ::tf stadens sluss och qvn,rn, bor derstädes..frrenkej, J. C., bokhållare, Trädgårdsful'eningens 10kn1. }'ränkel, :M., hancljande, Knngsgtn, 30. }'ränckel, S., enkefrn, Kungsgtn, 30. ~'rilnckel, Eduard, eivilingeniör, Stora. Nygtu? 13. l!'\-öberg, A. 1v1., enkefru, höi:net af Alleegtn och I-Illsargtn i Nya. Haga, 38 & 39. :Fröderstrum, H. R., bokhålhtre, 11 r., Smala Vägen, 54, Lit. B. }'ruding, M. A., enkefl'll, Kungsgtn, 31. Fröding', Augusta, enkefru. Lilla Kl&dpressa.rcgtn, 7. }i'röcling-, A. A., handelsbokh., FrulaIlller, F., kamrer vid härv. hypoteksfören.. Gustltf Adolfs tor'" 3. :Frulieh, :1<'. M., priv~ltskrifv"re, vid Kullen i Ö. Hao-a 69. '" Jcröling, A. G., handelsbctjent, Sillgtn, 14. ", }i:uudin, C. VV., enkefr~l, (manufakturhandcl), Kungstorget, 3. :Burstenbaeh, S., demolselle, (modehandel),.~. Hmnngtn, 59. Furst, S. A., h,mdl, (finna :1<'iirst & C:o), O. Hamngtn, 50. Furst, M., handelsbokh., Baznrgtn, 10. Ff~rst:. Se.,:nrrti, handl., (firma SenlD11 Furst & C:o), Dl'ottninggtn, 56; t,>tejk l~or~gtn, 4. Fiirstenberg, TJ. Ph., hand!., (firma P. S. Hertz &; C:o), Stora Nygtn, 11 Furstenberg, S., handejsbokh., 12 r., 21,.. Lit. A, (Oscarsdal). Fiirstenberg & C:o, L., (firma), kontor O. Hamngtn, 44. Furstenberg, Hosa, enkcfru, (firma L. Fiirstenbcrg &; C:o), 12 r., 21, Lit. A, (Oscarsdal). ]:"'urstenbcl'g, Pontus, fabrikör, handl., (D.l"U1a L. FurstcDbcrg & C:o), bor på samma ställe. Fiirstenberg, Axel, hanih., fabrikör, (firma L. FUl'stcnlJerg & C:o), Ö. Hamngtn, 17. Fåhneus, O. J., 111ndshÖfding,.l11. m., S. Hamng-tn, L ]'åhr,1)us. E., handelsbokh., O. l'lunngtn, 36.,." y }'ärg, A.' P., styckjunkare vid Kgl. Göta Art.-reg:tc, :Nygtn l O. "laga, 67, Lit. A. }lärnström, C. O., hyrkusk, Hus,u-gtn i :Nya Haga, 30. Gabrielsson, P. A., stadsnotarie, KUllgsgtn. 18. ".. GadeIius,.T. K, lmptell-löjtn. vid Kgl. Muj:ts flotta" lärare vl<l hetrv. navigations-skolt; bor c1erstä.dcs, (Qvarnbergslldcn), G"mmcJin O. väo inspektor. 12 L, 101, Lit. M, (Hagl1hcdcu). G~ns, s. fl., ~-Ded~ doktor, Ö. Hanlugtn, 40, (l\{ottagningstimnul.. kl. 8-9 f. m. och kl. 4-5 eftm.) Gans, S. H., lmndejsbokh., förra sockerbruket vid S. Hamngtll. Gadel1, O., handl., Kyrlq,tn, 40. Garling, S. A., enkefru, Spunlnåls~tn, 6. Garne;', :E., cnkcfl'u, Nygtn i V. I-laga, 51 &,:;~, Gavin, H., enkefru, 11 1"., Smala Vk~e:.l, ',2,LJt. D. Gavuzzi, Fred., hanclelsbokh., Stora hladpressaregtn, 1- Gedda, H. J., handelsbokh., ValJgtn, ~ GCP'crfcldt V. von, nlur~ och byggmästare, Anncbcl'g, O.Hi.l.,ga 1,0, Gegerfelt, 'G. A., von, ångbåtsbefä,lhafvare, Landsvägsgtn 1 'l. Ilagt:" 4, Lit. B. Geijer, e. e., enkcfru, N. Hamngtn, 8. Gereke, K. L. H., fotograf, phil. d:r, S. Hamngtn, 59. Gehrekc, C. C. :l!'., s!,råhattfabrikör, Siilgtn, 38. Gel'son, A., grnvör,. I\:.unf?sgtn,.55.. '):' Gertsson, :N. I-I., dekoratl0l1ss111ckare, l)rottmnggtn,...). Getzlmlt, H. G., demois., (Hotel Garni), Skeppsbron, l. Gewalt, Z., bagaremäst., Sillgtn, 27; försäljning viet sanunrt gat<:l) 14. GewaJt, C. M., enkcfru, Stom KJädpressarcgtn, 6. Gewalt, M. C., bageri-idkerska, Kronhusgtn, 22. Gibson & Söner, VI!., (finna), kontor S. Hamngtn, 17. Gibson, W., hrnkspatron, (firma W. Gibson & Söner), V. Hamngtn, ll Gibson, H. C., enkefl'll, S. Hamngtn, 17. Gibson, J. A., fabriksidkare, 29

65 30 Gillberg, C. G., handelsexpetlit, Pllsterviksgtn, JO qvart., 7. Gillberg, Ludw., boktryckeri-konstförvandt, Torggtn, 5. Gillblad, A. J., handelsbctjent, Kyrkgtn, 28. Gillström, M. C., traktörska, Smedjegtn, 1; värdshus Vallgtn, 39. Gjers, A., f. d. postdirektör, Kungstorget, 1- Gjers, G., postdirektör, Kuugsportsplatsen, 2. G~ers, G. E., stadsnotarie, v. häradshöfding, Stora Nygtn, Il. G~~rs, H. J., kapten v.id n:gl. Göta Art.-re!i:tc, Gustaf Adolf3 torg, 2. ~Jurcke, J. H., verkmast. VId statens vestra Jernbana, Spanmålsgtn, 13. Ulasell, C. A., spegelfabrikör, Kungsgtn, 63. Glasell, B. J.. batalj.-predikant, bor vid tullstationen Klippan i Majorna. Godberson, E., lärarinna vid folkskola!!, Nygtn i V. Haga, 85, Lit. E. Godberson, Nancy, nipperhandlerska, O. Lm'mgtn, 4. Godhe, C., målaremästare, 12 r., Burgården, Lit. C, 73. Gretze, F. R, dentist, Korsgtn, 18. Graf, Rob. J., källaremästare. börshuset vid Gustaf A.doUs torg. Graf, L. :1"., ;landelsbokh., Lilla Kyrkgtn. 2. Graf, G. O., handl, (firma Greiffe & Graf), Ö. Hamngtn, 2!1. Gran, A. T., handelsbetjcut, Kungsgtn, 35. Granbe.rg, C. G., hotel-förestå.ndare, (hotel Royal), Drottninggtn, 67 oeh O. Larrngtn, 8. Grallberg,.J. A., boktryckeri-faktor, Drottninggtn, 46. Granstedt, J. L., skräddaremäst., 12 r., 116, Lit. AB, (Kallens gata). Granström, J. O., öfvernppsyllillgsman vid tullverket, :Masthuggsvä~zen vid Pustervik, 10 'lvart., 4. ~ Gra.u~rs, J. H., korgfabrikl,r, Kungsgtn, 55. Grelfte, A., ombudsman vid hypotheksfören., v. hitmdshöfd., Gustaf Adolfs torg, 3. ~re!ffe, Rob., kronobageri-fgreståndare, N. Larmgtn, 23. Urelffe, P. O., handelsbokh., Skeppsbron, 1- Greiffe, T. R, hamu., Skeppsbron, 1- Greiffe, E., enkefrn, Ö. HamnO'tn 43. Greiffe & Graf, (finna,), butik "Ö.' Hamngtn, 29. Greiffe, J. :M., handl., (firma Greiffe & Graf) Ö. Hamngtn, 29. Greiffe, T. 11., civilingenjör, Skeppsbron, 1. ' ~reig, VY., f. ll. bryggare, 12 r., Fattighusgtn, 66. Urell, P. A" halldelsbokh., Qvarnbergsgtn, Il. Gren, A. H., f. d. apothekare, V. Hamllgtll, 18. Gren, J. O., grosshandl., IJilla Kyrkgtn, 2. ~r:villiu~, C., enkefrn, 8 qvart" Lit. A., ÅngkökBt. ~r:schott~, C._, enkefru, Torggtn, 25. ~l'lschot~~, M., (kolluitori), 'l'orggtn, 25. ~roms~ 11. G., handl., (li.rma J. Luren & 0:0), I~ungsgtn, 1f>. l:rro,;:'ger L.~ ~:krä.(hhtremäsltre, (finna Ahlblad &Groeger)) I~ungsgtn,57. Gross, J. A. F., handelsbokhållare, Spanmålsgtn, 8... Groux,E. medieinre doktor, S. Hamngtn, 51. (MottagnlngstJmmar: 12-2 midd., oeh kl. 6 e. m.) o' Gmbe, C., Jithograf:. (firma Grube & C:o), Spanmalsgtll. 3; hthografiskt institut vid O. Hamngtn, Grundberg, Stade & C:o, (firma), kontor oeh lager O.l}amngtn, 25. Grundberg, A., handl., (firma Grnndberg, Stade & <;:2), Kungsgtn, 56, GrundberO' G. F., lärarinna vid folkskolan, Skolgtn 1 O. Haga, 35 ~ 36. Gullande~' N. P., grofsmedmästare vid Kgl. Göta Art'-reg:te, Ostra Skansgtn i V. Haga, Gnslander, J., inspektor, 12 r., 4 (Qvlberg l Gamlestaden). Guldbrandsen, O., klensmedsmästare,..knngsgtn, 60. Gnllbrandsson, E. H., handelsbokh., O. Hamn~tn, 2.. Gullbrandsson, J. A, bokhållare vid stadens skjutskontor, S,llgtn, 4 7, Gumpert, E., enkefru, S. Hnmngtn, 23.. Gumpert, N. J., (firma), bok-, musik- oeh konsth.; butik S. Hamngtn, 23, Gunnarsson, :M., skjuksköterska, N. Larmgtn, 19. Gunnarsohn, J. :\<'. S., handelsbetjent, Vallgtn, 4. GUllnarsson, Jakob, packhuskarl, 10 r., 86 (Qva;:nber.ge.t).. Gustafsson, P., fabriksbokh., Rosenlllnds bomullsspmnen VId FIsktorget. Gustafssou, G., resbetjent, Sillgtn, 55.,. Gustawson, J. C. C., skornakaremäst., N. Alleegtn, 10 qvart., 11, LIt. B. Gröuberg, C. R, brandnppsyningsrnan, Stora Nygtn, 21. Grönlnnd, Joh., fabriksbokh., 12 r., 11, (Gamlestaden). Grönvall & C:o J. G., (firma), kontor V. Harnngtn, 3. Grönvall, J. P.; stallmästar~ vid Kg1. ~öta Art.-reg:te, Knngsgtn, 20. Grönvall, J. D., handelsbetjent, Drottmnggtn, '. Grönvall, S., sekreterare i poliskammaren, v. haradshufd., Llllu Kungsgtn, 3.. Gyllenst~n B. G. adjnnkt vid hitrv. h' elem.-lärov...drottmnggtn, 50. Gylling, E. C., förest'ånderska vid barnsjukhuset, O. Hamngtn, 9. Gunther, C. O., handelsbetjent, 'l'rädgårdsgtn, 4. Gädda, :M. O., handl., Korsgtn vid Kungstorget, 17. Gädda, lvi:. R., barnmorska., Landsvä.gsgtn, V. Haga, 3. Gädda C. A., handelsbetjent, Korsgtn, l~. GiJdecke, J, H., guldsmedsmästar.e, Tyggardsgtn: 4., Gödecke, A., nykterhetsvänlshus-lllkerska,.tyggardsg:~;t. Göthberg, N., polisvaktmästare, adress pohsvakten 11Munset. Göthe, J. A" sjukhnsföreståndare, N. Larmgtn, 2. Hafström, O., tolagskamrer, Drottninggtn, 71- Hafström, C. A., kassörsbitri1de Vill Göteborgs enskilda lj.mk, Drott. ning'gtn, Hagberg, P. A., handl., Bazaren VId FJsktorget. 31

66 32 Hagbe]'g, H. N., handelsbetjent, N. Hamngtn, 34. Hagberg, Ellen, (finna), Drottninggtn, 62. Hagberg, C. G., handelsbokhållne, Lilla Korsgtn, 1- Hagbom, C. H.,. vi~ar. lärare vid härv. högre elem.-lärov., Vallgtn, l. Hagborg, P., pnvatliirare. Nygtn i Nya Haga, 16. Hagborg, W. M., enkefl'u. Kungsgtn, 35. Hagelberg> L. K~ sammanskotts- och il1fl"arterings-kassör, revisor VId fattlgförs., h..öpmansgtn, 28. Hagelberg, G., mantalsskrifvare, Mcllangtn i V. Haga, 45. Hagclqv;st,.T. C., fnbrikshokh., 12 r., Fattighusgtn, 44 & 45. Haglind, C.,V., bokhållare, 12 r., JTattighusgtn, 54 &o 55. Haglun,l, L. P., j:r, hane11., Hotell Götlut Källare. Haglund, L. P., s:r, f. d. handl., S. Hamngtn, 57. Haglund, T. handelsbokh., Kyrkogtn, 56. Hagman, G. 'IV., kapten i handelsfi., Il r., Smala VäO'en & 40 H l' "T. b.,.,.. flgrn~:n, ~. n., cnkefru, (modehandel), I(aserntorget) 2. Hagqvlst, E. A., handl,. Vallgtn, 14. Hagstcdt, C. K. kyrkoherde. batnlj-pred. vid Kgl. Göta Art.-reg:tc, JO Cjv., Masthuggsvägen vid Pustervik, 10, Hagström &o Hallgren, (firma), hutik Ö. Hamngtn, 38. Hagström, C. G., h:mdl., (firma Hagström &o Hallgren), 12 r., 95, (Gamla Alleen). Hagström,.J. A. C., handelsbokh., 12 r. 95, (Gamla Alleen). HaJ:ström, G. K, handelsbetjent, Kyrkogtn, 19. Hagström, J., packhuskal'1., 4 r., Norra Liden Hall, M. K, enkefru, N. Larmgtn, 40. Hall, J.. Kapten i handelsfi., Rosenlundsgtn. Hall &o Son, J., (statsmäkj.- och skeppskl.-lirma). kontor S. Hamngtn, 5. Hallberg,.J. R, t. f. bokh,illare vid rikets ständers härvarande lånekontor) f. d. Nayjgat1onsskolan vid Itosenlundsvägen. }!a!!berg, A. B., hand.elsbetjent, S. Lm mg tn, Il..li:::!.:herg, J. L., styekjunkurc vid I(gl. Göta Art.~reg:te, Mellangtn i 'lv. llaga, 49. Hallberg, tjo P., traktör, Torggtn, 18. Ha~lberg, C. J., gördelnakaremäst., 2 1'.,101, Lasarettsgtn, (Alphyddan). Hallberg, C., styckjunkare vid Kgl. Göta Art.-reg:te, Art.-kasern. H:1llberg, C., enkefrn, V SlGtnsgtn i V. Haga, 56 &o 57. Hallberg, S. A., demois., (tvål- och parfymerihandel), S. Hamngtn. 65. I:Ldlberg, J. IL) hande1shokhållarc, Stora Nyo'utan l. - Hallberg, J. O., handlande, Ö. Hamngtn, 46. b, IIallcn, tj..e '., sergeallt vid l~gl. Göta Art.-reg:te, Art.-kascrn. M., kyrkoherde, 12 1'., :Fattighnsgtn, 40. Ll:llleU()Org, Augusta, enkefru, Träc1gårdsgtn, 1- l'lcec:cborg. J. H. K, e. o. kolltorsskrifvare viel postverket,trädgårdsgtn,l. Hallengren, O., 1andtbrukare, 12.1'., 1, Lit. A., (Marielund). ~ Hallengren, A. M., demois.,.. (nykterhets-värdshus), Torggtn, 11. HallencYren, N. A., haneh., O. Hamngtn, 24. Hallgr~n, A. G., handl., öfverbejälhafvare vid stadens brandkol'ps, (firma Hagström & Hallgren), O. Hamngtn, 4. Hallgren, C. L., sergeant vid Kgl. Göta b-rt.-reg:te, Art.-kasern. Hallin, A., porträtt-irlålare och ritlärare, O. Hamngtn,. 41.,., Hallin, J., enkefru, (idkar halhlcl under firma G. A. Hallm), 'IoJggtn, 3. Hallström, J., hanclelsbetjent, Kungstorget, 3. Hallström, A., glasmäst., Sillgtn, 57. Hamberg &o Kärrhergh, (firma), kontor Skeppsbron l. _ Hamberg, C., grossil., (fin!!a Hamberg & Kärrb:rgh), StOTa Nygtn~ l::>. Hamberg,.J. G., haneh., O. Larmgtn, 15; butik O. Hamngtn, 4::>. Hamberg, E. C., f. el. bokh. vid fabriksstämpelkontoret, Kaserntorget, 6. Httlufeldt, 'vy., grosshandlare, Spamnålsgtn, 7. Hammarberg, P., grossh., (firma S. l'l,enströrp &o C:o), V. Hamngtn, 12. Hamlnaren, L.. grosshandl., Bazargtn, 6. ~, Hammarstrand; K W., handelsbctjent, 12 r., 92, Lit. C., (Gam~a Allceu). Hammarström, C. K, hokhållarc viul'ikets ständers härv. lallckontor, Sillgtn, 44.. llanllnarstl'örn P., handsklnakarcln~i.starc, Slllgtn, 63. o.ha,nmarström; :F.,V., registrator viu rikets ständers härv. lanekontor. Trädgårdsgtn, 4. Hammarström L. P., folkskolelärare, Köpmansgtn, 16. Hltl.lllschielcl, ]'., bryggmästare, 12 r., 73, (Södra Burgården, 3), Hansen, H. A. K., skrllclclarcmästare, Kungsgtn, 48. Hansen, G. W., bleckshlgtti'emästare, Kungsgtl~, 48. " Hansen T. byo'o'nadskonduktör, Allneberg l O. Haga, 10. Hanson: H.', SH~:lstiskal, v. hiiradshöfding, N. Hamngtn, 22. Hanson, B., stadstjenare, exckut.-betjent, 2 1'., loj, Lasarettsgtn, (Charlottehöjcl vid f. el. Carlsport).. o.. Hanson, H. A., handelsbokhållare, 8 <lv., I"t. A., (Angkoket).~ Hanson, C. J., hanclelsbokhållare, 10 1'.'. Qvttrnberget, 86 & 8,. Hanson, E., verkmästare, Lanclsvägsgtn J V. Haga, 3. :Hansson, J., barnl110rska, Q,varnbergsgtn,.il. Hansson, A., handlanue, 'Magasinsgtn, 3... Hansson, S., trädgårdsmästare, Il r., Breda Vagen, 11 & 12. Hansson, A., bryggare, 12 r., :Fattighusgtn, 58. Hansson, J oh., tapetsör, Magasin gtn, 20.. Hansson, K K, målaremästare, Ostergtu J Nr a Haga, 22. Hansson, C. W., tullvaktmllstare, J J r., Dahhlls gata, l & 2, Lit. B. Hansson. Niklas, handelsbetjent, V. Hamf.lgtn, 21. Hansson, B., privatskrifvare, Husargtn i 0._Haga, 52 & 53. Hansson, A., stadsbyggmästare, Kyrkgtn, 30. 3* 83

67 3i Hansson, O. G., hancielsbokh., S. Hamngtn, 33. Hansson, Amanda, folkskollärarinna, 12 r.:. 109, (Hagaheden). Harris, Mary, E., mamsell, skollärarinna, O. Larmgtn, 8. Hartman, J., handl., (firma Palm & Hartman), Kyrkogtn, 22; bntik å sammlt ställe. Hartwig, Ludvig, grosshandl., (firma Ludvig Hartwig & C:o), Agentur, kommissions- och speditions-affärer, 12 r., Lilla Kathrinelund, 7l & 72; kontor Kyrkgtn, 25. Hartwig, S., handlande och distillatör, Köpmansgtn, 48. Hartwig, A., enkefru, Kungsgtn, 56. Hartwig, H., handelsbokh., Hasselblad & C:o, F. V., (firma), kontor Kyrkgtn, 29. Hasselblad, F. V., handl., (firma :B'. V. Hasselblad & C:o), Kyrl\gtn, 29. Hasselblad, F. O., hand.~lsbokh., Kyrkgtn, 29. Hasselblad, H.,o hane11., O. Hamngtn., 27. Hasselblad & Avall, (firma), bntik O. Hamngtn, 32. Hasselblad, M. C., enkefru, S. Larmgtn, 13. Hasselgren, E. L., kontorsyaktmästare, S. Hamngtn, Il. Hasselin, G. E., smedmästare, Drottninggtn, 56. Hassellund, A. J., handelsbetjent, 12 r., 24, (Stampen). Hassellöf, F. R, hautboist, V. Skansgtn j V. Haga, 63. Hassellöf, J. G., musikant, (lito Hasselqvist, A., hanch., Magasinsgtn, JO. Hasselqvist, G., krögerska, 12 r., 73, Lit. L, (Korsvägen). Hautepie, A. L., de la, boktryckeri-konslförvandt, Qvarnbergsgtn, 5. Hayman, John, skräddaremästare, (firma Silvander & Hayman), St. Klädpressaregtn, 3. Hreger, L., handelsbokh. Kungsgtn, 23. Hreger, O. A., lärare vid härv. h. elem.-lärov., :Magasinsgtn, 3. Hreger, A. :B'., posses?ionat, 12 r., 14 & 15, (Härlanda). Hedberg, O., haneil. O. Hamngtn, 50. Hedberg & Prepke, (firma), kontor Lilla Kyrkgtn, 2. Hedberg, J. M., mäkleribokh., Magasinsgtn, 3. Hedberg, Karl J. E., handl., (firma Hedberg & Prepke),Drottninggtn, 58. Hedberg, M. K., enkefru, Lnndsvägsgtn i V. Hnga. 29 & 30. Hedeiin, P. J., handl., (firma Hedelin & Andersson), Drottninggtn, 69; butik N. Hamngtn, 36. Hedelin, F. O., hllndelsbetjent, N. Hamngtn, 36. Hedelin, Edv., byggmästare, JO r., 84 & 85, (Qvarnberget). Hedelius, W. A., tygförvaltare, Sillgtn, 8... Hedenberg, Sven, (firma), jernhand~), butik O. Hamngtn, 22. Hedenberg, B. A., handelsbetjent, O. Hamngtn, 39. Hedenberg. M., enkefru, Kronhusgtn, 11. Hedenberg, A. M., lumdelsbetjent, N. Hamngtn, 26. Hellenberg, L., enkefru, Drottninggtn, 69. Hedenberg, S. L., hancle1sbokh., Drottninggtn, 69. Hedenberg, A' B., handelsbokh., Hedenskog, L J., kronofogde, Landsvägsgtn i V.!!aga, 4, Lit. A. Hedlund, S. A., tidningsred., boktryckare och hand!., Q. Hamngtn, 12. Hedlund, Carl, nnderlöjtnant vid Kgl. Göta Art.-reg:te, O. I-Illmngtn, J2. liedman, C. v'v., bageri-idkare, (firma M. Sjöberg), Drottninggtn, 35. I-Iedman, J., hattll1akaremästare, Landsvägsgtn i V. Haga, 4, Lit. A. liedman, J. :B'., handl. Drottning:;tn, 30. Hedmark, B., bagare, 12 r., 75, Lit. A, (vid stora landsvägen åt Galgkrogarne). Hegltrdt, C. B., handelsbokh., Pl1stervik.~gtn, JO qv., 7. Hegardt & C:o, G. H., (firma), kontol' O. Hamngtn, 36. Hegardt, L. J., kyrkoherde, v. pastor viii Domkyrko-församl., Rosenlnnc1sgtn. ~. Hegardt, J., hanclelsbokh., O. Larmgtn, J 5. Hegardt, W., 11andelsbokh. Drottninggtn, 56. I-Iegnnnder, A., handelsbetjent, Korsgtn, 8. IIcidemau, J. A.,kirnrgisk instrnnlentmakare, I{ungsgtn, GO. Heilhorn, :B'. J., arkitekt, Drottninggtn, 73. Hcincmann, D. C., phil. d:r, föreståndare f. handelsinstitutet, Kyrkgtn, 33. Heinemann, M., handelsbokh.. Kyrkgtn, 33. Heinriei, A., diskontbokh., Kronhnsgtn, 3:3. Heland, P.F., handclsbokh., Magasinsgtn, 5. liebnd., :B'., f. d. hand!., S. Larmgtn., Il. Helander, C. V., hanen., bntik Korsgtn, 8. Hellberg, A. J., handelsbokh., Kyrkgtn, 3. Hellherg, J. A., hanclelshokh., St. Nygtn, 29. Hellberg, S., traktör, Lilla Torget, 6. Hellberg, G. A., maskinist, Slwlgtn i Nya Haga, H & 15. Hellberg, I,., cnkefru, Vallgtn, 38. Hellberg, Axel, handelsbokh., Kyrkgtn, 3. Helleberg, C. I,., fotograf, Torggtn, 2. Helleberg, B. :M., enkefru, Helleberg, A. G., ritare, Hellgren, Joh., skonmkaremästare, Sme.(ljegtn, 3. Hellgren, C. J., maskinist, Husargtn i O. Haga, 4(;. Jlellman, A. E., enkefrn, Kungsgtn, 60. Hellstenius & Magnus, (firma), kontor S. Hamngtn, 53. Hellstenius, C., grossh., (firma Hellstenius & Magnus), S. Hamngtn, 67. Hellstenins, P., hanclelsbokh., Köpmnnsgtn, 46. Hellstenius, M. H., enkefru, Spanmålsgtn, 13. Hellström, G. A., hnndelsbokh., Skeppsbron, 1. Hellström, J. P., stadstjenlll'e, vid Kusttorget i Majorna. 35

68 36 lleltstr.ötn, C. W., handl., Landsvä.gsgtn vid förra ivlasthuggstllllen, V. Haga, 3. liellströh1,.c. L., kontorsnlktm; Lstarc, 10 qv., I)ustenriksgtll, 6, Lit. 1-':... llcrnll~ng, ~)., kontorsskrifvare v~d pos~\'erket, St. Nygtn, 3. Hemnmg, ;5. A., handebbokh., :::lpanmälsgtll, 15. l-ic111uiug, l~. G., bokhållare, St. Nygtn, 3. I~ems},edt} ng.:.~1)(u:b~r:lr,e: ~(Yl:l~gtll, 29. l-!.enll:ng, \.T. ~., 1.. d. i~bnksl(tkarc, St. Nygtu, 0. licnllll1g, J., cnkefru, h.ungi:)portsplatsen, 2. Henricsson, C., enkefru, rijgtn i Ö. Haga, 69, I,it. A. l~enriesson, A.,V., f. d. landtbrukare, rilgtn i Ö. Haga, 59, Lit. A. licnncsson. Eva, skollä.rarlnna, ~Icnriksson, H. r., handelsbokh., 10 qv., Pnstpl'\'iksgtn, 4. licn.nks~on, :F. V., lloktryekeri-kolls:förvandt, Nygtn i V. Haga, 85, Lit. h.. "N HCIlr~'lucs, H., grosshand!., St. Nygtn, 1 3; kontor Lilla Torget, l. Ilen~'lques, E.,1vl., lx.la;n~cjl, (tapiss~fi-handel under nrmr.j. Henriques), nlldtclllol "Uust.i;1,1.l1..(lolis.. torg, 0. Ilamngtn, 30. Henriques, C. A., halllll., O. limllngtn, 30. llelll'iques, ~l.,.lektor vid härv. h. elern.-hlroverk, Trädgårdsgt.Il) 8~ li,enrl(lllcs, 11, IL, skollärare, Drottninggtn, 56. Heres, A., mur- och hyggmäst., NYR Teaterhnset i KUllgSl'arkcn. ljermanssol~, }\.!. (l'j lulndclsbetjcnt, l{.orsgtn, 17. liernlnnd, C. C., cnkefrn, n1agasinsgtn, 6. llernqvist, E. L., fabriksuppsyningsulau, llosenlunds spinneri vid. :Fisktorgct. Hero, C., lämrinna y,el folkskolan, 12 r., 109, (Hagahcden). 11crsloi~', ~,-lrl, /il~s. ll:ag., skolförestånd2se, Drottninggtn, 70. Hcrtz s, C:o, l. ti., (hrma), kontor S. HRmllgtn, 49. Hert", P. :::l., f. el. hamll., 8. Hamngtn, 49. HClt", L..J., bagaremi\st., f. d. Carlsport, 6. 11ort;;;, Chr., lhtn cl1., Drottninggtn, 6. Hourlin, ~.,'}., rektor ;'i:\ härv. h. ele'.p.-läroverk, Lilla Korsgtn, 4. ~J:eyman &, '-':0, II..J.. (11l'lnR), kontor O. Hamngtn, 48..l:leyn,all, lo:..j., grosshancll., (linna H. J. Heyman & C:o), 12 r., 72, (Nya Allecll). ~~eyman, 'y., gro~shandl., (linna H, J. Heyman & C:o), St. Nygtn, 31. Heym:m, II. J., f. d. grosshandl O. Hamnotn 4S. Heyman, S. T., (firma), kontor Ö. IIamnatn'" 38. Heym:m, J., gl:osshandl, (firma S..J. Il:YI~an), Ö, Hamngtn, :38. Heyman, Ed., P', grossbancll., (firma S. J.. Heyman), dit.o. Heyman, S., handl., (firma F. V. Hasselblad & C:o), Trädgårdsgtn, 2. 'l~h.,s., handl., (firma Th. Heyman & C:o), förra socker Vld tio Harnllgtn. :Heyman, L C., f. d. handl, T.illa Korsgtn, 2. Heyman,.T., e. O. notarie, O. Harrmgtn, 4S. Heyman, Theodor & C:o, (firma), kontor Ö. Ihmngtll, 3S. Heyman, A., hanclelsbokh., St. Nygtn, 9. Heyman, D., handl., l~!'ottninggtn, 44; butik Ö. Hamngtn, 40. Heyman, 1;'., enkefrn, O. Hamngtn, 38. licyman, R.) med. doktor, l~yrkogtn, 22. (1)Iottagninp,'stinnnar till kl 9 f. m. och 1-2 e. m.). -- Hiehens, Seaton & Hiehens, (firma), kontor St. Nya t'l 17. H;chen3, Bo C., grosshamll., (firma Hichem, SB~~O'l; & Hic1lcns), St. Nygtll, 17. Hic;lells, Ro, grosshancll, (finna HiehcllS, Scaton & Hichens), St. Nygtn, 17. Hildebrand, C. r., maskinist, Kyrkogtn, 69. Hillberg, Bo L., ham11., 4 r., St. Ottcrhällan, 97. Hi~lerström, F. C., måbremi\st., h ii1'l1et fil' Ny- och Ö. Slmnsgtll O. Haga, 13. liinriesson, A. svarfvaremiist., I{ronhusgtn, 23. Hirscllfeldt, M. L. W., St:llJsfäItslJ,r, Köpm:1.l1sgtn, 17; mkstega Ö. Hamngtll, 31. I-Ij.elmbcrg,;J. II., tnllinspcktnr, c)ll1hndsrn:1n v. fattigy., l~ijpmal1sgtl1, 28. HJelrnherg, G. R, hanclelsbokh., Köpmansgtn, 36. Hjelmqvist,,T. C., handelsbetjent, lv[ng'asinsgtn, G. Hjort, C. O., hancl., (finna Boye & Hjort), Bazargtn, s. Hjort, C. C., enkefrn, Baz:Hgtn, 8. Hjort, L. hane11., och vcxe!lör, Lilla Drottninggtn, 4; vexe1-kontor V. Hamngtn, 3. Hj'crt, G., med. doktor, professor, lhzargtn, 6, mi,it e'not fc>na ValJgrafvcn. (}\,'fottagningstimmar: kl. R-9 f. m. Odl endast fe,r fruntimmer kl. 1-2 midebgenl. Hjort, M, hamlelsbokh., I.illa DroHninggtn, 4, Hjärne, C. G., löjtnant Yid Kgl. Göta Art.-reg:te, Art..-kasern. IIoeek, C. A., handl., (fhm:, C. A. liocck & C:o), S. Hamngtn, G3. Hodgson~ G., Inekanikus, jernytigsstationshuset vid J)rottningtorget. Hollander,.T. 1'., f.,i. skeppare, 11 r., Smah Väg"", 52. Holm, N. O. :F., hamlejsbokh., Kronhnsgtn, 2~. Holm,.T., bokhållare vi,\ stadens Ltttighns, bol' clerstädes, 12 1'., 40. Holm, :F. O., sergeant vi,l Kgl. Göta Art.-rcg:tc, Skolgtn i Ö. Haga, 1r,. Holm, A., cnkefrn (tunnbindare-verkstad), :i\hgasinsgtn, 26. Holm, N. B., hanell., N. IIalllngtn, :'S. Ilolm, :NI. }~., thebrö(1sbngcrskfl, T orgg't.n, 7. IIolrn, A. B., klensrncclsrrdlst., Nrng:ns~.tlsgtn, 26. I~olm,.T. A., bagarell~r,st., Knllcn i O. Hnga, G7, T"it., n. J101m, J..A., h~lndl., O. Lanngtn! 22.

69 38 Holm, C. A., tunnbiudarcbesäll, Magasinsgtn, 26. Holmberg, B., traktör, Kronhusgtn, 3J. Holmberg, N. P., sadelmakare1lläst., Drottninggtn, 57. Holmberg, J., handl, LandsYägsgtn i V. Haga, 2J. Holmberg, J. J., kapten handelsfl., Landsvägsgtn i V. Hnga, 85, Lit. D. Holmberg, J. J., inspector sehol<\) oeh lärare vid WilIinska fattigfriskolan, 12 r., Fattigllllsgtn, 42 & 43. Holmberg, A., apothekare, S. IIamngtn, 13. Holmberg, C. E., styrman i handelsfl., Spanmålsgtn, 24. Holmberg, J., lärarinna vid Småbarnsskolan, bor derstädes, RosenlundsYägen. IIolmblad; A., e. o. kammarskrifvare vid tullverket, St. Klädpresstnegtn, 3. Holmdahl, A. P., f. d. musiklitrarc, Li.lla Qvambergsgtn, 7. Holmgren, V., handl, Anneberg i O. Haga, 70; kontol' Skeppsbron, l. Holmgren, :1<'., handelshokh., Torggtn, 17. Holmgren, VV., grosshandl, St. Nygtn, 21; kontor V. Hamngtn, 6. Holmgren, E., handelsbokh., 10 qy., l B. Masthuggsvägen vid Pustervik. Holmgren, E. G., hane1l., (finna A. J. Setterborg & C;o), Krollhusgtn, 12. Holmgren, A. T., haudclsbokh, Köpmallsgtn, 20. Holmgren, J. C., demois., (nyktcrhets-yärdshns), Torggtn, 17. Holmgren, C., onkofru, St. Badhusgtn, 5, (Oscarsdahl i Surhrunul. Holmgren, C. J., hanclelsbokh., 10 qy., MasthuggsYägen vid l'llstcrvik, 2 A. Holmgren, M. C., enkefru, 12 r., 80, Lit. A., (Galgkrogarue). Holmgren, :1<'. 'V., hanelelsbokh., ljlb Kungsgtn, 3. Holmgren, A. K, bryggare, (firma Noriund & Holmgren), 12 1"., 34, (Stampen). Holmgren, J. O., handel8bokh., Kungsgtn, 22. Holmgren, C. A W., haneil, (finna Robertson & Holmgren), Drottllinggtn, 35. Holmgren, C., byggmästare, Göthgtn, 4. Holmcn, A. P., musikant, Torggtn, l. Holmcn, A. :F., vice kronolänsman, Kullen Ö. Haga, 69, Lit. A. Rolming, G. R, f. d. kapten, KUllgsgtn, 63. Holmqyist, J. P., handelsbokh., Maöthuggsvägen vid J>ustervik, 10 qy" 2, Lit. A. Holmqvist, ]L L., handelsbokh., Vallgtn, 3. Holmstedt, C. E., handl., (firma C. E. Holmsteclt & C;o), Droltuiuggtn, 31; butik IC.orsgtn, 12. Holrnstedt, J. G., handl., Drotminggtn, 56. Holrcström, Th., h anel1., N. HRmngtn, 28. Holmström, B., sill- och fiskyrakare, N. Hamngtn, 28. Holmström, H., handelsbetjent, S. Larmgtn, 15. Holms;röm, J. F., handglsbokh., Drottninggtn, 33. Holst, J. P., handl., O. Lanngtn, 14; försäljning Bazaren vid Knngstorget. Holstein, S., enkefru, (diversehandel), Skeppsbron, l. Holten, A. J. von, grosshandl, N. Hamngtn, 32. Holten, A. G. von, kapten vid Kg.1. Göta Art.-reg:te, V. Ilamngtn, 20. Holten, A. W. von, grosshandl., O. Hamngtn, 6. Holten, E. A. von, h"ndelsbokh., N. Hamngtn, 32. Holten, J. D. von, possessionat, 12 r., JO, (Mal'ieholm i Gamlestaden). Holten, Rob. von, stadsmäklare, V. Hamngtn, 21; (kontor V. Hamngtn, 18). Holter, A. J. E., enkefru, S. Hall1ngtn, 35. Holtz, Th., handl, 11 L, 5:>, Lit. B. vid f. d. Bierballeplatsen; försäljning i Bazarcn vid Kungstorget. Hoof, O. S. M., handelsbetjellt, Korsgtn, 8. Hoppe, E. A., fabrikör, (firma Thormählen & Hoppe), 12 r., 19, Gnllbergsbro. Hoppe, E., snickaremäst., 10 qy., J>nsterviksgtn, 6, Lit. B. Hult, J. G. A., språk- och musiklärarinna, Köpmansgtn, 19. Hultgrcn, C. W., med. doktor, V. Hamllgtn, 18. (Mottagningstill1- mar; kl. 7-9 f. 1l1. och kl. 1-2 e. m.) Hulten,1\., kronolänsman, 12 r., 116, Lit. A. B., (Kallens gata). Hnltin, J. C., enkefru, 12 r., J!'attighusgtn, 67. Hnltman, II. J., skollärarinna, Torggtn, 5. Hultqyist, J!'. O., musikiiirare, Södra Larmgtn, 20. Hallström, F. R, distillatör, (ftrma Willasson & Hullström), Drottninggtn, 44. Haltström, C. E., bokbindarell1äst., Drottninggtn, 44. Hurfvander,.J. K, boktryckeri faktor, Spanmålsgtn, 2l. Hvitfeldt, J. D., rådman, Kaserntorget, 6. HYitfeldt, R. L. V., handcjsbokh., Kascrntorget, 6. Hybenctte, C. J. O., dentist, S. Hamngtn, 43. Hiibnel', H. J., grosshandl., Il r., 53, Lit. C., yid f. d. Bierhalleplatsen. Hiithling, C., löjtnant, gencralstabsoffteer, Kungsgtn, 23. Hygrell, C., handelsbokh., Stora NYstn, Hyllengren, J., vaktmästare vid jernyägsbyrå!), O. Hamngtn, 43. Hyllengrcn, J., nykterhetsvärdshns-iclkerska, O. Hamngtn, 43. Håkansson, A., trädgårdsmäst., 12 r., 91, (Cb~!stinelund). Håkansson, J. F., privatskrifyare, Bergsgtn i O. Haga, 4.

70 -to Håkansson, C., f. d. landskanslist, 11 r., Smala Vij,o-en 56. Hållström, R N., handelsbokh., Husargtn i Ö. Hag~, 56, Lit. C. Hägg, P. ]'vl, stadsmäkl. och skeppskl., (firma J. Hall &Son), Kyrkgtn, 3:'1. Hägg, A. M., handelsbokh., Kyrkgtn, 39. HällstrGm, G. A., handelsbokh., Landsvägsgtn i V. Haga, 17. Hällström, O. W., kommissions-landtmätare, S. Larmgtn, 6. Häggman, N. S., löjtnant, Kungsgtn, 38. Händel, S. E., sergeant vid Kgl. Göta Art.-reg:te, Art.-kasern. :m,rström, P., traktör, Sillgtn, 25. Högberg, J. W., kontorsvaktmästare, Köpmansgtn, 20. Högberg, A. J., bagare, Nygtn i Nya Haga, 1. Högberg, J. :F., handelsbetjent, Kungstorget, 8. Hölterling & C:o, C., (firma),.~utik Triidgårdsgtn, 2. Hörlind, J., skomakaremäst., Ostergtn i Nya HRga, 21 & 22. Hörlind, G. G., sadelmakaremäst., Magasinsgtn, 3, Hörqvist, R, branduppsyningsman, Landsväg~gtn i V. Haga, 28. Höök, C. M., telegraf.assistent, N. Hamngtn, 12. Ibsen, L., handelsbokh., Köpmangsgtn, 38. lfvarsson, C., stadstjenare, Gustaf Adolfs torg, 1. Ivarson, A., handelsbokh., Alleegtn i Nya Haga, 10. Ingelman, M., rådman, Korsgtn, 18. Ingeiman, F., handl., Ö. Hamngtn, 33; försäljning vid samma gata, 31. Ingelsson, J oh., boktryckeri-konstförvandt, Kyrkgtn, 25. Ingman, L., färgeri-idkare, 12 L, 35, (Stampen). Ingman, Wilhelmina, enkefrn, Vallgtn, 15. Isberg, C. VV., kontorsvaktmäst., Vallgtn, 30. Isberg, A. :F., maskinist, Spanmålsgtn, 16. Jaeobi, Eugen, grosshandl., Skeppsbron, 1. Jaeobi, Arthur, handelsbokh., Skeppsbron, L Jacobsen, Ludvig, bokh., Magasinsgtn, 3. ;Iaeobson,.J. C., hand:', Landsvägsgtn i V. Haga, 29 & 30..Jacobson, Thorger, handelsbokh., 2 r., 101 B., Lazarcttsgtn, (Charlottehöjd). Jacobson, M., grosshandl., (firma L. E. Magnus & C:o), S. Hamngtn, 45. Jacobsohn, J., fotograf; atclicr S. Hamngtn, 51. Jacobsson, C. G., kommissionär, Vallgtn, 38. Jacobsson, R., enkefru, Trädgårdsgtn, 6. Jacobsson, Aug., handelsbokh., förra sockerbruket vid S. Hamngtn. Jacobsson, C. :F., ombudsman vid R Ständers härv. lånekontor,. v. häradshöfd., S. Hamngtn, 27. 1:1oobsson, G. A., f. d. skomakaremäst., Spanmålsgtn, 23..Jacobsson. C. P. L., handelsbokh., V. Harungtn, 14..Jacobsson, C..J., bngarcmltst., )~Iagasinsgtn, l.?.jacobsson, Carl Joh., lumdl., O. Skansgtn i O. Haga, 9. ;jacobsson, J. vv., pepparkaks.bagerska, Köpnlltmgtn, 30. ;Jaeobsson, H., hanen., Drottninggtn, 47..Taeobsson, M., handelsbetjent,.jaeobsson, A., nattmall, 12 r., 52, (Nattmansheden). Jacobsson, C. T., h anell., Spamnålsgtn, 13; butik N. Ha,mngtn, 40..Jaeobsson, A., räuteri.skrifvare, Spriingkullsgtn i Nya Haga, 42 & 43. Jacobsson, A. C., enkerrn, Kyrkgtn, 56..JacObS.SOIl, A. M., handclsbokh., S. HamDgtn, 2. J,l(~obsson, C. G., tullvaktmustarc, 11 r., Smala Vä.gcn, 53..J aeobsson, J. A., handclsbetjent, TAlldsvägsgtn i V. Haga, 29 & 30. ;rrnssen, L. :F., lumdl., (firma TJ. :F. Janssen & Cool, Knllg'sgtn, 47..!nUSOl', H. F., kapten i handelsfl., l J r., 32..hnson, C. :F., öfverskult, Vallgtn, 3. S ans~on, Eva, ljusstöperska, Spmnnålsgtn, 21. Jansson, J. A., hane11., (l1rmlt J. A. Jansson & C:o), Knngsgtn, 17..Jansson, C. F., handclsbetj9nt, Knngsgtn, 17..),1115son, JYL, husbagerska, O. Hamngtn, 50. :r[~nsson,.johanna, husbröc1bngerska, ICöpmansgtn, 29..hnsson, J. A., hallclelsbetjent, Kungstorget, 7. Jansson, U. S., enkefrn, (handel, hurnet af Skolgtn och Alleegtn Nya Haga, 23.,)nnsson,,T. A., SkOHH\karcmllstare, l)l'ottlllnggtn, 51. Ja.nsson, Carl J., hane11., Rosenlnnd~gtn. S~1nsson,,J., skomakarenlä.st., R.ungsgtn, 48..}eanson, R. R, ångbåts-befiilhafvare, 11 r., Breda Vägen, 10, Lit. C. C. ;r canson, :F., hanclelsbetje1)t, Drottninggtn, 30. Jensen, A. 1\1., enkefrn, O:. Hamngtn, 17..Jensen, H., fabriksbokh., O. liamngtn, 17. Johansson, S. A., handl., 12 1'., 17, Lit. TJ., (Reclbcrgslicl)..J ohansson, A., h anell., 12 r., n, Lit. Q., (vvassnön). Johansson, Aug., hane11., Drottninggtn, 38..Tohansson, J.., hamlelsbetjent, Drottninggtn, :31. ;lohansson, TJ., vaktm;istare viel sparbanken, Drottninggtn, 32..Johanssoll, C., handl., I\:.ungsgtn, 49. ;Iolmnsson, J. O., domkydw-komminister, ntn. kyrkoherde, Vallgtn, 24..fohansson, N., hamninspektor, 11 r., Smala vijgen, 54, Lit. B..Iohansson, M. R, nykterhetsvrmlshus-idkerska, 2 l'., Kyrkliden, 72 &73..Tohansson, B.,resbctjent, Lilla Drottninggtn, 3..Johansson, J. B., hane11., Sillgtn, 48..J ohansson, C..J., hamit, Sillgtn,..26; butik å samma suille. ;Tohanssou, C. O., han<1elsbokh., O. lbmngtn, 50..Johansson, J oh., rcsbetjent, Spanmålsgtn, 21. Al

71 n Johansson, IJal's, hanell., (firma Eil. \Y'ablberg &o C:o), Ö. IIamngtn, 15. Johansson, E., hand!., Pilgtn i O. Haga, 8. Johansson, Johannes, handelsbokh., N. Alleegtn, 10 qv., 12, Lit. A. Johansson. J. G., skrifyare, LandsYägsgtn i V. Haga, 20. J ohansson, F., maskinist vid nya Teatern, bor derstädes. Johansson, Gnstaf, hamninspektor, Il r., Smala Vägen, 58..J ohansson, Anders, kontorsvaktmästare, S. Hamngtn, 15. Johansson, M. T., barnmorska, Köpmansgtn, 15. Johansson, C. A., hanclelsbe~jent, SilJgtn, 45. ;Johansson,.J. Do, nykterhetsvärdshus-idkerska, Smedjegtn, 6. Johansson, J. J., hand!., Torggtn, Il. Johansson, O. L., hand!., R0'3en1nnI1sgtn. Johansson, 11. E., styrman i handelsft, 10 qv., Pusterviksgtn, 7. Johansson, Jakob, auktionsyaktmästare, Landsvägsgtn i V. Haga, 13.,Johansson, N., kapten i handelsfl., Nygtn i V. Haga, 8.?, Lit. E..Johansson, A., nyktcrhetsvärdshus-idkare, Husargtn i O. Haga, 56, Lit. C.,Johansson, Elias, maskinist, Ö. Skallsgtn i Nya Haga, 3..Johans80n, J., postiljon, QY:lrnberget Johnson,.J. E., inspektor, Kullen i O. Haga, 67, I.it. A..Johnson, C. A., hand!., Drottninggtn, 3"1- ;rohnson, H. E., jernvä.gsbokh., Vallgtn, 32. Johnson, S. P., jernvägskonduktör, Kungsgtn, 35. Johnson, J. A., handelsbetjent, Korsgtn, 16. Johnson, A. J. H., handelsbokh., Köpmangtn, 20..J01111son, Amhjörn, f. d. hand!., Magasinsgtn, 12. Johnson, G. V., hanele1sbokh., Drottninggtn, 34. Johnsson, N., 10ge-vaktmästm'e, Drottninggtn, 61. J ohnsson, C., enkefru, J2 r., 32, (Stampen).,johnsson, V. S., H\rare vid stadens barnhus, 12 r., :Fattighnsgtn, h"ssou, J. A., nipperhandlei'ska, V. Hamngtn, 21.,Johnsson, L. "i'ii., hanel1., 11 r., Smala Vägen, 41.,Johnsson, Sofie, skjnlcsköterska, Qvarnberg3gtn, 5. J ohn5son, C. T., arren(1.1to1', 12 1'., 5, (Gamlestaden). Johnsson, J., brefbärare, Masthuggsvägen vid Pustervik, 10 qv., 10. :Johnsson, David, handelsbokh., Drottninggtn, 61..Johnsson, S., vaktmästare, vid R St. härv. lånekontor, S. Hamngtn, 27.,Tonason, L. M., urj'abrikör, Köpmansgtn, 48. ;10nason, A., litteratör, Jonason, Pauline, demois., (konst-.?eh diverse-handel), Köpmansgtn, 43.,Jonason, Sven, värdhus-idkarc, O. Larmgtn, JO,.Jonason, J. D., provisor, Korsgtn, 3..Tones, S. E., sparbanksbokh., Magasinsgtn, 5.,Jones, Louise, enkefru, tillverkar artificiella blommor, Drottninggtn, 56. Jonsson, P., trädgårdsmäst., 121'.,77-84, (Carlsberg vid Ga1gkrogarne). Jonsson, C., husbrödsbagerska, Vallgtn, 17. Jonsson, Andreas, hanell., Landsvägsgtn i V. Haga, 4, Lit. A.; kolltor Smedjegtn, 1- Jonsson, Emanuel, målaremäst.,..norra Alleegtn, 10 qv., 12, Lit. A. Jonsson, T. L., haude1sbetjent, O. Hamngtn, 37. Jonsson, Abraham, handelsbetjcnt, Kyrkgtn, 40. Jonsson, B. C., nipperhanellcrska, Spanmå1sgtn, 24..Jonsson, S. M., enkefru, (Yärdshus), Husa1'gtn, i N. Haga, 27. Jonsson, M., tobaksfabrikör, Kllugsgtn, 32. Jonsson, :F. L., hande1sbetjent, Kyrkgtn, 23..Jonsson, J. P., klensmedmäst., Spanmå1sgtn, 6. Jonsson, l~. VV., hande1sbetjent, Knngstorget, 7. Jonsson, Joh. Elisabeth, skollärarinna, Korsgtn, 17. Jonsson, J. A., skom<tka1'emäst., Kaserntorget, 8. Jonsson, M. B., enkefru Knngsgtn, 21. Jonsson, C. A., värdshus-föreståndare, Kungsgtn, 15. Jonsson, P. L., handelsbokh., Kyrkgtn, 23. Jonsson, A., värdshus-föreståndare, N. Larmgtn, 19. Jonsson, C..F., mätare, Kronhusgtn, 6. Jonsson, Johannes, värdshus-föreståndare, 11 r., 31..Jonsson, J., haud1., 12 r., J, Lit. D, (Kärret). Josephi, A., privat1ä"arc, Sko1gtn, i Nya Haga, 11. Josephi,.J., handl, skräddarcl1liist., S...Hamngtn, 29. Josephsson & Lamm, (tirma), kontor O. Hamngtn, 4:,. Josephsson, Semmi,hamll., (firma Josephsson &olmnm), N.Hamngtn, 14. Joso.pl1sson, Julius, hanell., S. Hanmgtn, 33. Josephsson, Samuel, f. d. hand!., Drottllinggtn, 39. Josephsson, Abraham, grosshand!., Drottmnggtn, 55. Josephsson, Herman, hancll., (firma Josephs80n & Lamm), N. Hamngtn, 28. J uh1, A. J., skräddaremäst., Skolgtn i Ny;, Haga, 16. Julin, J. A., manta1sskrifvarc, Il r., 53, Lit. A, vid Nya Masthuggsvägen. Jungbeck, R., sergeant vid husa1'-rcg:tet koll ung Carl XV, Husarkasernen vid Al1eegtn i Ny,t Haga. Juug'berg, C., enkefru, St. Nygtn, 23. Jungqvist, M., f. d. färg9yi-idkare, 12 1'., 93, (Gamla Alleen)..Jährig, G., mul'mästare, O. Larr!,gtn, 3. Jönsson, C. ]j'., handelsbetjent, O. Hamngtn, 44. Jönsson, J. E., hanclelsbokh. Jönsson,.Joh., auktionsvaktmästare, V. Hamngtn, 15. Jönsson,.Josef, mur- och byggmästare, hörnet af Nygtn och Skolgtn i Ny" Haga, 16.

72 JiinsSOTI, C. R., tapetsör, ITns~ll'g;tn "l Ö. lingn, 52 & ;)9; försäljning S. Larmgtn, 9.,Jönsson, I., enkefrn, V. Hamngtn, 21 Jc,rgensen, Scverin, sockcrbn,gal'e, Torggtn, 9. Jörgensen, H ru1lla, barnmorska, Kalen, :F. V., e. o. kanslist, St. Badhusgtn, 5, (Osearsllal i SnrbruJ1n). Kamp. Maria Elis., enkefrn, V. Hamngtn, 18. :Kaml'tz, J. G., mi)ssfabrikö,', I,andsvägsgtn,. i V. l~f,ga. 85, Li.t. D. }(ant, o. ~r., poliskonnnissr~ric1 11 r., 53, L1t. A, VId Brc:la Yagcn. Karlberg, Osear, underjijjtnant vi<1kg1. Göta Art.-reg:te, 'l)ädg:hdsgm, G. Karlsson,,J. :F., hallll1., (firma A.,J. Setterborg & C;o), O Hamngtn, 17. l~al'ström, VV., tulldistrikt-chef, Skeppsbn.lll, 1- Kasten, I"., enkefru, Skeppsbron, 1. Kaufmann, J. C. L., handskmakaremäst., Knngstorget, 2. Kanfmann, H. ;r. F., h:m<1elsb Jkh., 12 r., 92, Lit. C., (Gamla Alleen). Kayser, J. G. C., f"rgeri-f" brikör, Hosenlullllsgtn. Keil, :1". H. C., färgeri-fabrikör. O. Hmnngtn, 50. o Keiller & C:o, A., (firma), kontor i fabriken vid Angfartygshron. KeiJJer, Alexander, eivil-ingenic>r, grossh:llldl., (firma A. Kelne)" & C;o), N. Hamngtn, 4. Keiller, Alexander, jr)", (:ivil-ingenilir, grosshulllll., (firma A. Keiller & C:ol, N. Hamngtn, 2. )(eil1er, Jarnes, grosshandl., fabl:lköf, (flrma A. l\:.cillcr &C:o) ~:r. IL1\nngtn, 4. Kellmo<1in, :F., hokh"-]]are, Skeppsbron, l. l~em]l, T. L., grossllltudl., i V. ligga, 85, I,it. D, mi(1temot Al1een vid förra Ivlasthnggst1111en. lccnnedy, (}., rå.dman, grosshandl., l)rottninggtn, l{enncdy, '-r~r., grosshandl., St. Nygt~l, 9. Kennedy, A., f. d. grosshamll., St. Nygtn, 15. :Keventer, }~. 1.1., dcluois., 11ag'asinsgtn, 15. 'i\".eventcl',.1\. 1~., tlito llito. Kcventer, A. S., "ito., Kiel, F. E., lwn(lel:hetjent, O. Hamngtn, 37. IGel, P. G., fallrnz(jr, 12 r., sr}, (Galgkl'og:ll'ne); fgrsäljn. S. T.J':::l'mgt.n, IS. Kihlberg, E. A. T., kontorsskrifvarc vill postverket, St. liadhnsgtn, 5, (Osc::,~rsdal i Surbrnnn). :Kiblgren, A.F., hm1<11., Uosenlunllsgtn. }~illlman, C. G., grosshnndl., St. Nygtn, 21; kontor ICnllgsportsplatsen, 2. 1\.-jhlrrw.n, E. V., mäkleribokh., Spnnroålsgtn, 22..i(;hlm~'ln, Edvard & C:o, (finna), I{ungsportsplatscn, 2. l(ihlma:n, J..P., hanåehihetjent, Korsgtn, 9. lzihlman, N. G., h~1nddsbetjcnt, NygtIl i Kya 11ag~1} 1- Kihlman, R. Vi., skrihare, V. Skansgtn i V. Haga, 55, Lit. A. Kihlman, Mathilda, enkcfru, (hand!.), Nygtn i V. Haga, 84. E.1ndberg, J. To.i., rcgen1.-pastor, Drottninggtn, 29. E:indberg,,J. G., fabrikör, Sl'anmålsgtn, 20. Kinclberg, G. C., cnkcfrn IZindberg, J. r., f. d. officerskadctt, 1". d. Liudströlllska huset \'id Fisktorgct. l:indberg, }\tl. P., landsk,lpsn:itlaxc, Skolgtn i Ö. ligg'l, 2.'3. Kindberg, P. A., handcbbo:dl, SlH1llmåJsgtn. 20. Kinder, r. A., strumpfabrikor, 12 r., JI l, lliaghhcllcn;. l{lnc1nuuk, J. N. A., hattlllakarch1äst. (J. I--lanngtn, 22, butik l(ungso::rtn 99 E.i~ds'te~lt~ 1(0.L, lä,rarc vid "\VillillSki1 futtigfriskolan, 12 r., 1fattighusgtn, 42 &. 43. IZinc1vall, lc fj., sergeant vid l{gl. G-öta Art.~rcg:tc, Kygtn. i 'Vo ILlga, 50. l\.itte~dorff, IL, slagtaremä.st., Spnnmålsgtn, 10. Kiökemeistcr, O..F., prin~tskrifvare, Al1eeg.\!l i Nya Haga, 40. K'ellber"" & Söner, J. A., (I1rma), kontor O Hamngtn, Ejellberg, CarlO., grosshand1., (tirma J. A. Kjellberg &, Söner), O. Hamngtn, 19. hjellberg, J 011:15, grosshandl., (Iirnm J. A. KJellbcrg & Soner), O. Hamngtn 19. Kiellbc r;t', Aran, ~tadsmäjdare,s. IInlungtn, 3~3; k.ontor Lilla Torget, 4. l<jellbcl'g, J. VV., lmpten i handelsfl." 11 L, 32. E.jellberg, C. VV. E., pemkmakare, h:y rkgm,. 2~:...'. l'i.jeller, J. W., hanen., 2 r., Bödra Llden, 9;); iorsaljnmg Baneren vid Kungstorget. Ejel1grcn, O. S., handelsbokh., V. Hamngtn, 10. I<.jcllgren, C. Il., paraplyrnakare, Torgi?tn, D. IZjellmau, G., hrefbärare, 12 L, 122, (l~agaheden). Kjel1strlim, P., musiklärar.~, 12 r., 8, (Stampen). Kjerström, J. O., hand1., O. liamngtn, 16. Elein,,J. P., hanen., Drottninggtn, 37. Klein,,V., handelsbokh.,.,. IUewerstrlim, S. :F., handlande, Skolgtn i (). Haga, 34. lgiug, L. G., hhnllelshetjent, S. Hamngtn, 25. Klingspor, G., enkefru, 12 L, l 08, (Hagahc~lcn). I\:.lingstrÖnl, G. A.., börsvaktmåstare, ~lagaslnsgtn,. 12. Klint, C. A., boktryckeri-konstflirvaudt, Ostergtn l Nya Haga, 13. K1inteberg, C., enkefrn, f. d. Carlsport, 8., Knorring, G. J. von, major vie, Kg1. Göta Art.-reg., Spaumalsgtn, 10. I(norring, Ao U. von, friherrinna, Trä.c1ggårc1sgtn, 1.

73 Kobbs Söner, M. S., (firma), butik Korsgtn, 9. Robh, S. A., handl., (firma M. S. Kohbs Söner), Korsgtn,,. Kobb, P., handl., (finna M. S. Kobbs Söner),,lito. Kohb, M. A., mamsell, Drottninggtn, 21. Koch & Co., H. C., (firma), kontor Korsgtn, 12. Koeh, E. W., grosshandl., (firma H. C. Koeh & Co.), Korsgtn, 12. Koch, T., lotsålderman, S. Lanngtn, 11. Koch, Ph. lyi., hamll. (firma Telning & Koch), Trädgånlsgtn, 5. Koch, C. E. R, handelsbokh.. Korsgtn, 12. Kock, A. C., enka, 12 r., 20, vid skansen Lejonet. Kollberg, Edvard, bokhållare, Drottninggtn, 71. Kollinius, C. R, f. d. apothekare, 12 r., :Fattighusgtn, Koopman, C. P., sejlaremäst., 11 r., Breda Vägen, 10, I,it. A. Koopman, N. :F., väj'(lshus-föres.~åndare, Vallgtn, 30. Koppel, J. N., skräddaremäst.. O. Larmgtn, S. Korn, B.,T., enkefrn. 10 qv., Pusterviksgtn, 6, Lit. A. Korn, C. M., handclshetjent, Korn, J. A., handelsbokh., E.rafft, G., grosshandl. och konsul, S. Hamngtn, G. Krause, H. K, hamn. och konsul, N. Hamngtn, 2, (firma H. E. Kranse & C:o). Existenson, August, e. o. bndskanslist, S. Hamngtn, Gl. Krook, J. A., v. hliradshöfd., Köpmansgtn, 26. Krook, A., litteratör, Drottninggtn, 75. Kruse, Joh., f. d. grosshandl., Kungsgtn, 3J,.Kruse, S., snickaremäst., Vr.llgtn, 14. l(ruse, C., grosshunt11., I{yrkgtn, 54. Kruskopf, J., demois., Kuugsgtn, 63. Kri.\gcr, 1\.., mur- och byggmästare, 12 r., %, Lit. B., (Nya Allecn); kontor V. Hanmgtn, J8. Kuhlau, C., sergeant vid Kgl. Vestgötha Dahls reg:te, Skolgtn i Nya Haga, 11. Kuhr, :F. C., handl., (firma Lindqvist & Kuhr), Kyrkgtn, 24. Kullbcrg, L. I,., hanen., Kungsgtn, 35. Kullhcrg, O. H., handelsbokh., 12 r., Fattighusgtn, 67. Kullberg, A. F., med. och filos. doktor, bor å Allmänna & Sahlgrenska sjukhuset. Kullherg, E., kommunal-exekutor i Carl Jolmnn församling, sekreterm'e, (affärskontor), lvinjorna, 3 r., 31. Eullberg, J. G., handl., Köpmansgtn, 38. Kullgren, O. A. F., hanclelsbokh., Landsvägsgtn i V. Hnga, 23. Kullman, G. O., handl., hotell Götlla Källare. Kullman, E. :F., rlvlman, 10 qv., Norra Alleegtn, 13. Kullman, S., hanclelsbokh., Kunst, A., lithograf, Kronhusgtn, 29. Kylander, P. O., handelsbokh., St. Klädp1'essaregtn, 3. Kylberg, Oscar, grosshandl., N. I-Ianlngtn, G. Kylberg, C. L. J., handclsbokh., Kylberg, G. H., handelsbokh., Ö. Hamngtn, 19. Kylberg, C. vr., f. d. kassör vid jernvägen, 12 r., 28, (Stampen). Kämpe, M. R., privf,tskrifvare oeh fattigfogde, Spanlllålsgtn, J, Kärrbergh, A., grosshandl., (finna Hamberg & Kllrrbergh), Landsvägsgtn i V. Haga, 85, Lit. D. ~ärrbergh, G., handelsbokh., Landsv~gsgtn i V. Haga, S5, Lit. D. Körner & C:o, Ferd., (firma), kontor O., Harnngtn, 11. Körner, Eda, enkefru, N. Hamngtn, 40. Köster, A., lithograf, (finna Meijer & Köster), Nya Alleegtn, 10 qv., 13. Ladehoff, E., handelsbetjent, Kyrkogtn, 2'1. Lagerberg, J. W., enkefrn, 12 r., 106, Lit. A., (Hagaheden). Lagerberg, A. lyi., bokhållare, Lagergren, A. VV., handelsbetjent, Ö. Hanmgtn, 44. Lagergren, C. \V., boktryckeri-konstförvandt, Kronhusgtn, 29. Lngergren, C. J. E., handl., N. Hamng'in, 26. JAlgergren, Axel, hanen., (iirrm, Axel Lagergren & C:o), Ö. I,armgtn, 8; kontor N. liamngtn, 24. IJagergren, A. B. T., handelsbokh., Ö. I,armgtn, S. Lagergren, Lydia, folksko1hirarinnn, 2 r., 101 Lit. B., I,azarettsgtn, (Charlottehöjd). Lagerqvist, O. A., bokhållare vid Göteborgs enskilta bank, Sillgtn, 30. Lagerstedt, T. K, handelsagent, Drottninggtn, 69. Lagerwall, G. l!'., med. filos. kandidat, Nya Arbets- och Försörjningshuset, Drottningtorget. Lake, S. M., enkefru, Spanmålsgtn, 2. Lamberg, C. A., bagaremäst., 12 r., 17, (Rec1bcrget). Lamberg, L. H., hanen., Kungstorget, 12. I,amberg, J. C., prost och kyrkoherde vid Christinm församlings svenska afdelning, Köpmansgtn, 18. Lamberg, G., grosshandl., Magasinsgtn, 12. Lamm, A. M., grosshani\1., (firma :M. Levissons Sijner), Ö. Hamngtn, 4S. Lamm, O. L., haneh., O. Hamngtn, 5. Lampe, S., enkefru, Kyrkgtn, 19. Lampe, A., grosshr,ndl. och fabrikör, (firma Lampe & C:o), 12 r., 96, Lit. B., (Nya Alleen); kontor N. Hamngtn, 34. Landby, J. G., sergeant vid Kgl. Göta Art.-reg:te, Art.-kasern. Landgren, l!'., apothekare, Masthuggsviigen vid Pustervik, 10 qv., 1,Lit. B. Landgren, H. T., stadsaktaarie, 11 r., 53, Lit. A., vid f. d. Bierhalleplatsen. 47

74 48 I~andgren, J., Sk0I11Ukarcl1:i1st.., IJ!lh~.. EJäc1prcssaregtll, 7. I,andeberg, Gustaf, hanelelsbotjent, O. Hamngtn, Laudin, N., bokhållare Yid Gasycrket, Lanelsgtn I V. Haga, 4,!~it. ~. Lrcndström, A., fotograf, Kapuniergtn i V. Haga, 78, (Ateller Yld. Nya Alleen). Landström, C. C., lojtm1nt yiel Kgl. Göta Art.-reg:te, Art.-kasern. I,andsberg, S., slagtare, Köpmansgtn, 27. LandtbofIl, A. :1<'., adjunkt Yicl härv. h. dem.-läroyerk, Y. pastor, Kungsgtn, 15. J~ang, H. E., enkefru, St. Nygtn, 31. JAnge, J. E., tullförvaltare och packhusinspekto,r, 12 r., 87, (Roseno-årel mich ewot Lorensherg). J,a~gell, A. A., med. doktor, N. Hamngtn, 28. (Mottagningstimmar: före kl. '/2 9 f. m. och kl 1-'123 c. m.) I,arsen, L., skorstensfejaremäst., 4 r., Eklunds:.?;tn, 71-1,arson, J~., hane1l. och juvelerare, (linna L. l,arson & C:o), S. Hamngtn, 65.. I.JurssoU, J. P., kontorsvaktmästarc, Drottlllnggtn, 68. I,arsson & Öberg, (firma), kontor Knugsgtn:. 44. Larsson, ;fohn, handl., (fll'ma L:usson & Oberg), Trädgårdsgtn, 8. I~arsson, J. A., krögare, N. Hamngtn, 20. 1,arsson, L., stadsbud, Spanmålsg,u, 2 1. Larsson, Lars Aroll, Yärdshus-fOrestånelare, ] O qv., N on:a All~e.gtn, l? Larsson, Anders, lnmdl., Nygtn i Nya Haga, 32;!örsälJnmg Vid. I{ungstorget, 4... o.... 1,arsson, J an Aug., f. el. värdshus-förestandar9., 11 r., Smala V.agen, 02. Larsson, Carl Leaneler, handl., Hnsargtn l O. Haga, H, LIt. B. 1~arsson, Lars, handelsbetjcnt, l;::ungsgtn, 55. Larsson, Petter, hanclelsbokh., O. Larmgtn, lo. Larsson, lyl. E., demois., Lazarettsgtn, 10 L L:usson, J. B., cigarrfabrikör, Sillgtn, 45. Larsson, N., handl., Alleegtn i Ny" Haga, 24. 1,arsson, C. I,., värdshus-föreståndare, I,illa Torget, 6. Larsson, A. B. 1 krög:trc, V. Ihunngt.u, 2....,... Larsson, Johan,.Fredrik, hanelelshetjent, 10 qv., Norra Alleegtn, 1,,_ Larsson, Johannes, underkondnkwr vid. statens Vestra Stambana, '1 r., Norra Liden, 87. Larsson, Carl, kontorsvaktmästare, 2 r., Södra Liden, 97. J,..rsson, Carl, kontorsvaktmästare, N. Hamngtn, 6 1 Larsson, Benjamin, kontorsvaktmästare, Torggtn, 9. 1~arsson, Olof, handelsbe~jent, Torggtn, 20. 1,arsson, C. C., enkefru, Sillgtn, 57. Larsson, Anna Cajsa, traktörska, Sillgtn, 21 t. Larsson, H., handl., 12 r., 17, Lit. L., (ReelbergslIcl). Larsson, O. F., handl., (firma Stri:!!l1man & Larsson), f. d. Car1sport, 8. Larsson, C. M., handelsbetjent, O. Hamngt, 41. Larsson, G. E., hand!., 4 r., Norra Liden, 90. LarssoR, C. J. A., hand!., (firma J. A. Larsson & C:o), Lilla Torget, 6. Larsson, Johannes, handelsbetjent, Sillgtn, 14. Larsson, A. P., bagaremäst., Torggtn, 6. Larsson, C. E., klensmedmäst., Vallgtn, 17. Larsson, Anette, restauratriee, Bazargtn, 8. Larsson, C. G., bagaremäs~:, Nygtn, i V. Haga, 65, Lit. B. Larsson, J. G., maskinist, O. Skansgtn i Nya Haga, 3. Larsson, Helena, folkskollärarinna, 12 r., 116, Lit. A. B., (Hagaheden). Laval de, C. R. C., styrman i handelsfi., Landsvägsgtn i V. Haga, 23. Leffler, J. A., stadsmäklare, V. Hamngtn, 7. I,effler & C:o, August, (stadsmäklare- och skeppsklarerare-firma), kontor V. Hamngtn, 7. Leffler, L. Aug., stadsmäklare och skeppsklarerare, (firma Aug. Leffler & C:o), Köpmansgtn, 22. Leffler & C:o, Leopold, (firma), kontor Kyrkgtn, effler, G. L., grosshandl., (firmor: Ekström & Leffler, Leopold Leffler & C:o), Kyrkgtn, 52. Leffler, D. L., stadsmäklare, ~.illa Korsgtn, 4; kontor Lilla Torget, 6. J.-effler, J. E., handelsbokh., O. Hamngtn, 17. Lefflei', S. A., filos. mag., lärare vid handelsinstitutet, 12 r., Fattighusgtn, 67. Leffler, D., enkefru, Drottningtorget, 2. Leffler, Oetavia vvilh:a, demois., Kyrkgtn, 15. Leffler, J. B., handelsbokh., Ston, Nygtn, 29. Leiberg, S. L., trädgårdsmäst., 12 1'., 96, Lit. C., (Nya Alleen), försäljning N. Hamngtn, 12. Leidesdorff, M., enkefrn, (idkar handels- och fabriksrörelse under firma A. E. Leidesdorff), N. Hamngtn, 24; butik N. Hamngtn, 34. LeidesdorfI, E. A., bokhållare,.:j'<. Hamngtn, 24. Lehman, C. H., handelsbokh., O. Hamngtn, 50. Leman, L., grosshandl., Tri1dgårdsgtn, 2; kontor Drottninggtn, 14. Leman, D., enkefru, Drotlninggtn, 14. Leman, J., demois., V. Hamngtn, 20. Leman, M., grosshand!., (firma vvarburg, Leman & C:o), N. Hamngtn, 2. Leman, P. A., bokhållare, Drottninggtn, 14. Leman, H. M., f. d. landtbrukare, Lembeke, C. F., f. d. soekerbruksmäst., 12 r., 92, Lit. C., (Gamla Alleen). Lembcke, H. R., handl., (firma Lindström & Lembeke), f. d. Lindströmska hnset vid :Fisktorget. Lemoeen, J. J., skomakaremäst., Kungsgtn, 20. Lenander, M., kontorsvaktmästare, Rosenlundsgtn. 4* 49

75 50 Lenan<ler, E., folkskollärarinna, 12 r., i nya skolhuset vid Nya kyrkogården. Lenngren, J. F., handj., (firma Andersson & Lenngren) V. Hamngtn, 22. Leo, J. E., arkitekt, S. Larmgtn, 6. Lesehe, Emma, skollärarinna, Kronhusgtn, 22. Letin, H. G., språklitrare, Köpmansgtn, Leufvenmark, J. G., (firma Leufvenmar~ &. WIens), O. Hamng~n, 19. Leuhusen, A. R., chef för vestra lotsellstnktet, 11 r., 53, LIt. A., vid f. d. Birhalleplatsen. Lewander, T. F., t. f. elirektör vid eellfängelset, bor derstädes. Lewenhaupt, C. E., kapten vid K;;J. Göta Art.-reg:te, Magasinsgtn, 7. Levgren & Sou, L., (firma), kontor Drottninggtn, 13.. Levgren, A. W., grosshandl., (firma L. Levgren & Son), Drottmnggtn, 13. Levgren, C. L., grosshandj., (firma L. Levgren & Son), V. Hamngtn, 5..Lewerentz, :F. A., handels.!jokh., Trädgårdsgtn, 1- Levien, G., modehamlel, O. Hamngtn 40. Levien, J. J., handj., dit~: Levien, Hedda, nipperhandlerslm, O. Ha~ngtn, 40. Levien, J eanna, dito (1Ito.. Levin, E., enkefru, Masthnggsvitgen vid Pustervlk, 10 qv., 2, Lit. A. Lewin, Meleher, hamn., Torggtn, 10. J"evissons Söner, M., (firma), kontor V. Hamngtn, 10. I"evisson, J. E., grosshanclj., (firma M. Levissol1s Söner), V. Hamngtn, 10. Levisson, M., f. d. grosshandj., V. I-Iamngtn, 10. I"evisson, L., handj., (firma Ludvig Levisson & C:o), V. Hamngtn, 2, flyttar den 1 April till V. Hamngtn, 22. Leijel, L. A., folkskollärarinna, Kungsgtn, o Leijonhufvud, K. E., kapten vid KgJ.?öta Al:t.-reg:te,!radgardsgtn, 1 0'"iberg, A. E., enkefru, 12 r., 87, LIt. D. VId Exerelshede.n.. J.iborius, J. A., med. doktor, St. Nygtn, 9. (:J'ilottngIllllgstlmma kl. 4-5 e. m.) Liehtenberg, L., handl., S. Hamngtn, 47. Liehtenberg, J;'., bokhållare, VaJJgtn, 21. Lidbeck, C., kapten i handelsfl., Kungstorget, 2. I"ielbäek, H. C., språklärare, Vallgtn, 4. Lidberg, H. O., handelsbokh., Drottninggtn, 75. Lidberg, C. M., bagaremäst., Köpmansgtn, 15. Liedberg, Fred., hanel1., Köpm'lllsgtn, 48; kontor N. Hamngtn, 28. Lidström, E. S., husbagerska, '1'rädgårdsgtn, 3. Lidström, G. A., handj., Sillgtn, 57. Lidstri>m, E. N., barnmorska, Sillgtn, 57. Lidström, H. C., enkefru, S. Larmgtn, 8. I.idstri>m, R., mäkleribokh., V. Ibmngtll, 22. Liebmann, P., handelsexpedit, VaJJgtlJ, 9. L~epe, C. F., handj., Majornas 2 r., 60; f()rsäjjning S. Hanmgtn, 59. L~epe, W. E., tritdg1tr~smä~t., 12 r., (förra sockerbruket), 69. I"lepe, H. L., kyrkogards-mspektor, 12 r., Nya begrafningspjatsen. LigneJl, J. G., kammnrskrifvare vtd tullyc.rket, Ki>pmansO'tn 28. I.ilja, C., enkefru, (handel), hgrnet af Nygtn och Hu~argtu i Ö. Haga, 66. I.ilja, C. K, handelsbetjent, V. liamngtu, 21. I,iljeblad, S., skräddaremllst., Kyrkgtn, 22. Liljegren, D. K, packhusvaktmästare, 2 r., Kyrkli<len 107. I.iljegren, C. G., officers-kadett vid Kg!. Göta Art.-l:eg:tc, Kaserntorget, 7. I"iljegren, L. M., mnrmästare, 12 r., 26, (Stmnpen). Liljegren, O. N., bokhallare vid sjöassuransföreningen, Kaserntorgct, 7. I"iljcgrcn, Gillis, handelsbokh., Liljegren, Lovisa, bageri.idkerska, Hnsaro-tu i Ö. HaO'a 58. Lilljeqvist & Son, J., (firma), butik Skeppsbron,!.", Lilljeqyist, J. W., hanen. och skeppsfurnerare, (firma J. Lilljeqvist & Son), Skeppsbron, 1- I.illjeqvist, A., handl., (firma.t. Lilljeqvist & Son), Mastlmo'O'svllgen vid Pustervik, 10 qv., 2, Lit. A. "",. Lineke, H. A., kamrer vid gasverket, 10 qy., Norra AJleegtn, 13. Lind, D. K, hanell., Spanmålsgtn, 15. I"~nd, J., klockare, f. d. I.indström"lm llllset vid Fisktorget. Lmd, A. R, skrllddare, 11 r., 34 vid Stigbcrgsliden. Lind, J. A., fabriki>r. 12 r., 20, Lit. A. J"indahl, G. A., handl., Drottninggtu, 27; butik KOl'sgtn, 2. Lindahl, P. A., han<u., 12 r., l)), Lit. A., (Hagaheden). Lindahl, J. A., handejsbetjcnt, O. Hamngtn, 35. Liudahl, C. J., handelsbetjent, Kyrkgtn, 28. Lindahl, H. J., grosshancl!., kontor N. Hmnngtn, 14. Lindberg, C. G., grosshanål., 11 r., 53, Lit. C., vid f. el. BierhaJleplatsen. Lindberg, O., hamll., Bazargtn, 10. Lindberg, J. & M., (firma), butik S. Hamngtn, 35. Lindberg, J. R, hand!., (firma J. & lyr. Lindberg), St. Nygtn, 15. Lindberg, hanclelsbetjent, Kungstorget, 3. J"indberg, P. A., hand!., Il r., 53, A., vid f. d. BierhaJleplatsen. L!ndberg, ~". M., handl., (firma.j. & lv~. Li~db.~rg), Ö. Hamngtn, 27. Lmdberg, Z., handj., Bazargtu, 10; bntlk VId O. Hltmngtn 33. Lindberg, N., stadstjenare, Qvarnbergsgtn, 7. ' Lindberg, F. L. R, kapten ::id KgJ. GGta Art.-rcg,te, Köpmansgtn, 23. 'Lindberg, A. J;'., körsuär, O, Hamngtn. 27. fj1

76 52 Lindberg, J. D., lmndelsbetjent, Ö. Skansgtn i Ö. Haga, 4. Lindberg, M., rådhuskanslist, v. häradshöfd., St. Nygtn, II. Lindberg, J. T., handl., 11 r., Smala Vägen, 58: Lindberg, C. :F., handelsbokh., V. Hamngtn, 20. Lindberg, C. B., sockerbagaremäst., Korsgtn, 18. Lindberg, A. N.. handelsbokh., Sillgtn, -H. Lindberg, :Fred., bokhållare, Skeppsbron, 1. Lindberg, C. M., enkefru, Magasinsgtn, 12. Lindberg, J., boktryckeri-faktor, Smedjegtn, 5. Lindberg, C. O., handelsbetjent, Knngstorget, I J. Lindbergh, C. H., kapten vid Kg!. Göta Art.-reg:te, Art.-kasern. I-indblad, J. K, tapetsör, Kronhnsgtn, 2. I,indblad, L. E., värdshus-idkare, uthyr mm till resande (hotel Christiani!,), Magasinsgtn, 1. I~iudbhd, I,. R, handelsbetjent, Kyrkogtn, 25. I~indbohm, il.. J., f. d. landtbmkare, 10 'Iv., Masthuggsvägen vid Pustervik, 10. Lindborg, L. M., landtbrukare, 12 r., 9, (Gamlestaden). Lindbäck, Hanua, folkskollärarinna, 2 r., loj B., La~arettsgtu, (Charlottehöjd). ]~indeberg, C. J., lektor vid härv. h. elelll.-läroverk, V. Hamngtn, 20. I,indeblad, A. N., handelsbetjent, trädgårdsgtn, 2. I,indeblau, Lovisa, värdshnsförcstånderska, S. Larmgtn, 9. Lindegren, A. :F., stadskatechet och adjunkt vid härv. h. elem.-läroverk, Spanmålsgtn, 7. Lindegren, J. A., polisnotarie, v. häradshöfd., Magasinsgtn, 6. Linuelundh, J. 1'., skrifvarc, l\:yrkogtn, 77. I~indcn, P. M., skomakaremäst., Ekelundsgtn, 46. Linderberg, C. G., enkefru, V. Hamngtn, 17. Linderot, C. M., enkefru, ~(öpmansgtn, 3S. Linderot, N. K, enkefru, O. Hamngtn, 24. Lindgren, A., boktryckare OCll bokhand!., 2:dre befälhafvare vid Stadens brandkår, Rosenlundsgtu. Lindgren, L. A. S" kapten vid Kg!. Göta Art.-reg:te, f. d. earlsport, 7. I~indgren, J., sjökapten, hörnet af Skolgtn &, Nygtn i NY'l Haga, 16. Lindgren, J. C., enkefru, V. Hanlllgtn, 20., Lindgren, :M. J., nålstolskramhandlerska, O. Larmgtn, 15. LindgTen, Johanna, M., idkar minuthandel, Kungstorget, 14. Lindgren, L., handelsbetjent, Knngsgtn, 23. Lindgren, A., possessionat, Kyrkgtn, 29. Liudgren, M. C., traktörskl!;, hörnet 'lf Sko!.- & Nygtn, i Nya Haga, 16. Lindholm,.J. E, hand!., O. Larmgtn, 15. Lindholm, N. A., styrinan i handelsflottan, Kronhusgtn, 33. I".indholm, Carl, trädgårdsmästare, J2 r., 18, I,il. F., (l{edberg,~lid). Lllldhult, C. R., grosshandl., (firma Corin, Lindhult & C:o), Ostra Hamngtn, 13. Lindhult, H. A., konsistorii-notarie, Kronhnsgtn, 16. L~ndhult, C~ F. O., handl.:. St. Nygtn, 7; butik Kyrkgtn, 31. L~ndman, C. G., hand!., O. Hamngtn, 22, (finna Sven Hedenberg). Lllldman,.T. M., handelsbetjent, Lindman, J. A., maskinist,4 r., Ekelundso tn 72. Lindner, Angust, handelsbetjent, Korsgtn, "'17: L!ndne~', :M. K, demois., V. Hamngtn, IS. LllldqVlst, A., underkonduktör vid Jernvägen, Qvarnbergsgtn, 7. Lindqvist, C., aktnarie vid rådhusrättens andra afdelning, v. h,iradshöfd., N. Hamngtn, 24. Lindqvist, H., grosshand!., Bazargtn, 6. Lindqvist,.T. G., öfverinspektor vid tnll-paekhuset, Lilla Korsgtn, 4. Lindqvist, K :M., kammarskrifvare vid tnllverket, L!n(~qv!st & Kuhr, (firma), butik Kyrkgtn, 24. L~ntlqv,.st, C. G., ~laud!., (firma Lindqvist &, Kuhr), Kyrkgtn, 24. LllldqvJst, J. C., f. d. grosshandl., N. Hamngtn, 22. Lindqvist, O. 'V., skeppsklarerare, 12 r., 87, Lit. C. C., vid Exereisheden. L!ndqv!st, B..T., handelsbetjent, 12 r., 115, Lit. A., (Kallens gata). L:ndqv:st,.T. II., e. o. kammarskrifvare vid tnllverket, Magasinsgtn, 3. LllldqvJst, O., handdsbokh., Magasinsgtn, 3. I~indqvist, Lovisa Sofia, restanration i J ernvägsstationshuset, Sillgtn, 40. L!ndskog, C. J., tidningsredaktör och hoktryckare, Trädgårdsgtn, 8. Lllldskog, S., hyggnads-konduktör, QvarnherO'sgtn, 7. Lindstedt, Philip, bokhandels-bokh., S. Ham~gtn, 37. Lindstrand, A., musikdirektör, (musikaliskt lånbihliothek och handel med musikalier), Drottningtn, 44. Lindstrand, Axel, hleekslagaremäst., Kyrkgtn, 37. Lindström, Adolf, handl., Kyrkogtn, 56. Lindström, J. M., privatskrifvare, 12 r., 116, (Hagaheden). Lindström & Lembeke, (firma), hutik Fisktorget. I~indström, C. P., hand!., (firma Lindström &, Lembcke), f. <1. Lindströmska huset vill :Fisktorget. Lindström, K G., f. d. han<1!., Ö. Hamngln, 42. Lindström,.T. l}" hoktryekeri-konstförvandt, 12 r., 116, (Hagahedcn). I~in<1ström, A., handelshokh., Vallgtn, IS. I,indström, G. O., kapten i lmndelsfl., K11nO'sO'tl1, 46. Lindström, Julius, han(u., (firma Lindström'" &, Brattbcrg), Ö. Hamngtn, 3J; kontor Kungsgtn, 46. Lindström, C. M. K, fl'1l, (i<1kar hagerirörelse), :Magasinsotn, 3. Lindström, L.. C., nykterhetsvärdshus-idkerska, LandsYägsgtn i V. Haga, S5, LJt. D.

77 Lindström, G. N., mäkleribokh., V. Hamngtn, 6. Lindström, J. G., bokbindarcmäst., Trädgårdsgln, 3. I,indval1, G. L., konduktör vid jernvägen, 12 r., Fattighusgtn, 58. Linton, Adolf, hand!., (firma Fredrik Liedbcrg & C:o) No Hamngtn, 30. Lithman, J. E., hanc1elsbokh., Norra Alleegtn, 10 qv., 12, Lit. A. Lithman, J. G., handl., hörnet af Landsvägsgtn och Nygtn i V. Haga, 31 & 32. Littmann, J. :F., stadsmäklare och skeppsklarerare, (firma Schneidal1, Littmanll <<O C:o), S:t Eriks torg, 2. Ljungberg, J. P., körsnär, Kyrkgtn, 24. Ljungberg, A., skräc1darcluu,st., Drottninggtn, 39. Ljungberg, N. IV., lektor vid härv. h. elem.-hiroverk, Magasinsgtn, 5. Ljungberg, J., stadsmäklare, Drottninggtn, 47. Ljungbeq;, C. J., boktryckeri-konstförvandt, Torggtn, Il. Ljungdahl, C., vngnlnakarcmäst., Trädgårdsgtn, 3. Ljunggrcn, C. lo'., bokhållarc vid pautlålle-iurättningen, 12 1'., 73, Lit. Q. Vill Lorcnsbergsvägen. Ljunggl'cn, O., hanell. och fanllimätare, B:1zargtn, 6. Ljunggrcll, J:\lalvina, folkskollärarinna, 12 r., 10, Lit. A., (Marl1bikk i Gamlcstadcn). Ljunggrcn, J. G., mäkleribokh., V. Hamngtn, 7. Ljungqvist, P. L., hand!., 10 qv., Pnsterviksgtn, 7. Lohrcnsen, P., clmrcuteriföreståndare, Kyrkgtn, 10. Lokrantz, J'anne, handclsbetjent, Drottninggln, 4. Loftman, N., hanc1clsbetjent, f. d. Masthuggstullen vid Breda Vägen, 11 r., 1. L01'en & C:o, J., (firma), butik Kungsgtn, 15. Loren, J., f. d. hanen., 10 qv., Masthuggsvägcn vid Pustervik, 10. LOl'en, ;r. K, f. d. bryggare, bor på san~,ma ställe. Lorin, J. R, boktryekeri-konstförvandt, O. Skansgtn i Nya Haga, 3. Loven, G., hand!., J() qv., Pusterviksgtn, 5, Lit, B. Loij, IV., handejsbetjent, S. IIamngtn, 41. l~ul1d, C., handelsbokh., Kapunicrgtn i V. HRga, 7S. Lund, G., adjunkt vid h. elcm.-läroverket, Kungsgtn, 55. Lund, C. A., llt1.m11., (flrl1l'l C. K Dahlgren & C:o), Lilla Kyrkgtn, 2. Lundahl, C., f. d. värdshus-föreståndare, Kungsgtn, 15. Lundbeck, A., handelsbokh., 10 qv., Pusterviksgtn, 5, Lit. A. Lnndberg, E., sadclmnkaremäst., Kronhusgtn, 6. I,undberg, J. K, boktryekeri-konstförvandt, St. Klädpressaregtn, 3. Lundberg, L. E. E., boktryekeri-konstförvandt, N. Hamngtn, 40. Lundberg, F. A., f. d. rcsltul!:atör, Pustcrviksgtn, 10 qv., 4. Lundberg, H., hande13bokh., O. Hamngm, 15. Lundberg, C. E., handelsbokh" Skeppsbron, 1. Lundberg, C. K, handelsbokh., 4 r., 'l'elcgrafgtn, 0J. Lundberg, C. F., bagaremäst., Sillgtn, 47. Lundberg, Eva Sofia, minuthandlerska, Korsgtn, 17. Lnndberg, Augusta, barnmorska, 4 r., Norra Liden, S6. Lnndberg, A. A. R, styrman i handelsfi., Lundberg, C. A., fortepianostämmare, Köpmansgtn, 13. Lundberg, A. G., handelsbetjent, Köpmansgtn, 26. Lundblad, lo'. G. K, hoktryekeri-konstförvandt, Kronhusgtn, 29. Lundblad, J. C., med. doktor, l\:ungsgtn, 10. (Mottagningstimmar: kl. 7-8 f. m. oeh kl. 1-2 middagstiden). Lundblad,,P. J., kassör vid telegrafverket, Drottningtorget, L Lundblad. J., fattigfogde, 12 r., 31, (Stampen). Lundblad, J. J'., rotmästare vid nattbevakningskåren, St. Nygtn, 15. Lundblad, A. O., smedmiistare, S. Hamngtn, 51. Lnndborg, G., handl., 10 qv., Pusterviksgtn, 6, Lit. A. Lundborg, F. D., enkefl'u, 10 qv., Pusterviksgtn, 5, Lit. A. Lundell, C. J., traktör och bryggare, 12 r., S9 & 90, (Lorensberg). I,undCn, S. R, f. d., ham1l., Landsvägsgtn i V. Haga, 4, Lit. A. Lundgren, J. K, hancll., 11 r., Smala Vägen, 64. LU.J)dgren, C. A., handl., (lånbibliothek och antiqval'isk bokbandel), O. Lanngtn, 14; butik S. Hamngtn I,nndgren, H. :M. A., handelsbetjent, O. Hamngtn, W. Lundgren, F., handl., (firma J!'iedler & Lundgren), Kyrkgtn, 40. Lundgren, S. C., demois., (ljusfabrik, f. d. Callenii försäljning), Ö. La1'lngtn, 7. Lundgren, Joh., handl., (firma O. Bronander & Son), Köpmansgtn, 26. I-,undgren, O. lo'., fortifikations-kassör, SiIlgtn, 4. I,undgren, O. lo'., kassö.l shiträde vid enskilda banken, Sillgtn, 4. Lundgren, G., hancll., O. Hamngtn, 22. Lnndgren, Lo A., handelsbokh., 10 qv., Pnsterviksgtn, 2, Lit. R Lundgren, A. :M., handl., Sillgtn, 41. Lundgren, Magnus Fredrik, handelsbokh., Sillgtn, 4lo Lundgren, Lorentz, handj., (firl:l1a O. Bronandel' & Son), Korsgtn, 2. Lundgren, K, handelsbetjent, O. II:1mngtn, 37. Lundgren, C. A., sergeant viel Kgl. Göta Al't.-reg:te, 11 r., 53, Lit. J.\... vid nya 1\Jlasthuggsvägen. Lundgren, Axel, bokhållare, höl'l1et af V. Skansgtn och Nygtn i V. Haga, 65, Lit. A. Lnndgrcn, M., enkefrn, Vallgtn, 9. Lundgren, A. M., öfverste-löjtnant, Köpmansgtn, 26. Lundgren, M., enkefru, Nygtn i V. Haga, 65, Lit. A. Lundin, O. :F., traktör, Kungstorget, 14. Lundin,.J. A., tandläkar!j, S. Hamngtn, 33. Lundqvist, A. H., stadsmäklare, S~: Nygtn, 23. Lundqvist, A. G., klensmedmäst., Ostergtn i Nya Haga, 7 & 8. 55

78 57 Lundqvist, G. F., handelsbetjent, Trädgårdsgtn, 8. Lundqvist, C. A., boktryekeri-konstförvandt, Torggtn, 9. Lundqvist, N. P., skomakaremäst., 4 r., Eklundsgtn, 70. Lundqvist, Sara, sjuksköterska, Nygtu i V. Haga, 85, Lit. F. Lundqvist, F. L., värdshus föreståndare, Torggtn, 1. Lundstedt, J. W., privatlärare, Spanmålsgtn, s. Lundstedt, G., sniekaremäst., Tyggårdsgtn, 2. Lundstedt, S. C., bagare, Sillgtn, 2. Lundström, J. F., grosshandj., 10 qv., Norra Alleegtn, 13. _Lundström, C. D., grosshandl., V. Hamngtn, 11. Lundström, M. C., tunnbindaremäst., Vallgtn, 23. Lundström, J., handelsbetjent, Landsvägsgtn i V. Haga, 29 & 30. I.uudström,.J. J., mur- oeh byggmästare, Kungsgtn, 30. Lundström, J. A., trädgårdsrnäst., 12 r., 103, (Göthaberg). Lundström, A. T., sergeant vid Kgl. Göta Art. reg:te, Art. kasern. Lundström, L. A., sergeant vid KgJ. Göta Art..reg:te, Luther, C. A., skomakaremäst., 2 r., Kyrkgtn, 118. Lutti, B. A., haudelsbetjent, Kungstorget, Il. Liibeek, E. M., enkefru, (skomak~re-verkstad), St. Otterhällan, 4 r., 97. Liiddeeke, J. C. F., barberare, O. Hamngtn, 30. Lyon, H., grosshandj., Kyrkgtn, 23. Lyon, W., juvelerare, Magasinsgtn, 7. I.yon, John, grosshandl., (fj,rma John Lyon & C:o), Kyrkgtn, 23. Lyrholm, O., grosshandl., O. Larmgtn, 22; (förestår firman Edvard Kihlman & C:o). Lysander, A. D., enkefru, Vallgtn, 1. Lysell, C., skollärarinna, Vallg~!l, 24. Låstbom, J. E., handelsbokh., O. Hamngtn, 17. Löf, J., nipperhandlerska, Bazargtn, 6; försäljning' i Bazaren vid Kungstorget. Löfgren, N., kapten i handelsfl., V. Skansgtn i V. Haga, 56 & 57. Löfgren, C. J., värdshus-idkare, Sillgtn, 26. Löfgren, N. W., handelsbetjent, S. Hamngtn, 37. Löfgren, P. W., handelsbetjent, S. Hamngtn, 37. Löfmarek, J., polismästare, V. Hamngtn, 3. Löfmark, C. A., v. häradshöfd., N. Hamngtn, 38. Löfmark, D. T., sniekaremäst., Sillgtn, JO. Löfström, P., perukmakare, (firma P. Löfström & C:o), simskolans lokal; frisör-salong Korsgtn. 14. Löfström, P. J., slagtaremäst., 12 r., 104, (Leontinedahl). Löhner, C. F., fotograf, Trlidgårdsgtn, 2. Löhr, Aug. A., handj., V. Hamngtn, 21. Löhr, J.O., mäkleribokh., S. Hamngtn, 5. Lönnberg, A., handelsbokh., Landsvägsgtn i V. Haga, 32. Lörqvist, C. E., handj., Spaumålsgtn, 1. Löwegren, G., föreståndare för trädgårdsföreningen, bor dcrstädes. Löwegren, A. C., demois., musiklärarinna, Trädgårdsgtn, 3. ~Iagnus & C:o, L. E., (firma), kontor Frcdsgtn, 2. Magnus, Ed., grosshandj., (firma L. E. Magnus & C:o), förra socker. bruket vid S. Hamngtn. Magnus, E. L., f. d. grosshandl., S. Hamngtn, Magnus, S. A., groeshandj., (firma Hellstenius & Magnus), O. Hamn~ gtn, 30. J\'bgnus & C:o, Otto, (firma), kontor S. Hamngtn, 45. Magnus, Otto, grosshandl., (firma Otto Magnus & C:o), S. Hamngtn, 67. Magnus, Adolf, grosshandl., (firma Otto Magnus & C:o), Magnus, Emelie, enkefru, Kyrkgtn, 22. Magnusson, C. F., handl., 12 r., Fattighusgtn, 60. Magnusson, F. O., f. d. värdshus-förcståndare, Kungstorget,..6. :Ylagnusson, C., värdhus-föreståndare, hörnet af Skolgtll och Ostergtll i N. Haga, 21. Magnusson, S., lärarinna vid Willinska fattigfriskolan, 12 r., Fattig. husgtn, 42 & Magnusson, M. A., handj., O. Larmgtn, 8. Magnnsson, A. M., handl., Kungsgtn, 36; butik V. Hamngtn, 4'. Magnusson, J. D., possessionat, N. Hamngtn, 38. :YIagnnsson, J. P., hospitalspredikal}t, J2 r., 17, Lit. N., (Hedbergslid), l\iiagnusson, A., hand!., Skolgtn i O. Haga, 26. IvIagnusson, L. T., handelsbokh., N. Hamngtn, 38. Magnusson, A. C., sjuksköterska, Rosenlundsgtn. Magnusson, F. S., ritare vid museum, 12 r., 27, (Stampen). :Magnusson,.J. D., adjunkt vid härv. h. elem.-läroverk, konsistorie. amanuens, N. Hamngtn, 38. Magnusson, J., slagtaremäst., Vallgtn, 1. Magnusson, A., urmakare, V. liamngtn, 2. Maijgren, C. J., handj., 12 r., 94, (Gamla Alleen). ~1alein, B. von, konsul, Kungsportsplatsen, 2. Malm, A. W., intcndent vid härv. naturhistoriska museum, N. Ham]).. gtn, 12. Ivfalm, J. C., demois., N. Hamngtn, 4. Malm, P. W., grosshand!., (firma F. Malm & C:o), St. Nygtn, 29. Malm, C. F., handelsbokh., Malm,.T. A., enkefru, St. Nygtn, 29. Malm, J. M. F., handelsbokh., St. Nygtn, 23. Malm, S. C., enkefrn, Malmberg, B., mäkleribokh., Sillgtn, 2. Malmberg, G. F., skollärarinna, Köpmansgtn, 28.

79 58 MalmberO' B., hokhållarc, Qvarnbergsgtn, 10. Malmborg: E., hildhuggare, Torggtn, 4. Malmgren, A. :F., vågskrifvare, 12 r., 101 Lit. M., (Hagaheden). Malmgren, O. :F., hand!., Husargtn i Nya Haga, 38 & 39. Malmgren, A., vaktmästare vid folkskolan, Kapuniergtn i V. Haga, 72 & 74. Malmgren, C. A., bokhållare, St. Nygtn, 9. :Malmgren, H. P., smedmäst., Kyrkgtn, 37. Malmgren, O. W., musei-vaktmästare, 4 r., Telegrafgtn, 90. Malmgren, O. T., student, referent vid Göteborgs-Posten, 4' r., Norra I,iden, 88. Malmlen, A., f. d. hand!., Spanmålsgtn, 22. Malmros, G. R., handelsbokh., 10 qv., Pusterviksgtn, 5, Lit. B. Malmsjö, C. T.., hand!. och fabrikör, S. Hamngtn, 29. Mnlmsjö, :F. O., snickaremäst., 12 r., 92, (Gamla Alleen). Mnlmsjö, J'. G., musikalisk instrumentmnkare, 12 r., 92, (Gamla Alleen). Malmsjö, C. A., bokbindaremäst., Drottninggtn, 67. Malmstedt, Euphrosyne, demois., Kungstorget, 4. Mnlmstedt, vvilhelmil1a, sjuksköterska, Krouhusgtn, 17. Mandahl, L. C., enkefrn, 4,.., Kyrkliden, 65 & 66. Manekell, \V. A., fortepiano-stämmare, Drottninggtn, 46. :Maniette, C. R., skräddaremäst., Köpmansgtn, 20. Manl1heimer, T., grosshand!., (firma Pinens, Mannheimel' & C:o), S. Hamngtn, 41. Martens, C. I,., f. d. bokhållare, Mag'lsinsgtn, 13. Mal'tens, C. :F., pharmacie kandidat, Mattens, L., ritare, Kyrkgtl1, 31. Matern, J. 1'. von, grosslwnd!., St. Nygtn, 19. Matern, M. M., enkefru, Köpmansgtn, 15. lyllrtinsson, L. K, värdshus-idkare, St...Badhusgtn, Skeppsbron, l. Martinsson, J. H., krögare, Husargtn i O. Haga, 56, Lit. B. Matsen, J. K, enkefru, S. liamngtn, 63. :1VIatsen, L. H., grosshand!., Mattsson, M., hand!., Kungsgtn, 49. Mattsson & Braune, (firma), kontor Drottl1inggtn, 41. Matissoll, H. J., grosshand!., (firma Mattsson & Braunc), Drottninggtn, 41. :Mattsson, Julius, grosshal1d!., (firma Mattsson & Braune), N. Hamn- ~tn, 32. i-r,{ttsson, O. A., inspektor, Husargtn i Ö. Haga, 45. Mattsson, M., klensmedmäst., Spanrnålsgtn, 6. Mattsson, J., stadstjenare, Q,Yal'llbergsgtn, 10. Mattsson, H. V., handelsbokh., Drottninggtn, 41. Murtsson, L. A., styrman i handelsfl., 4 r., Skräddaregtn, 85. Mattsson, N., tulh-aktmästare, 4 r., Södra Liden, G5. Meeths, Herman, hand!., N. Hamngtn, 2; (firmlt Krause & C:o). Meineke, C., enkefru, Kronhusgtn, 29. Meisner, C. J., hand!., (firma C. J. Meisner & C:o), Knngsgtn, 28; butik å sarrnna ställe. Mellbin, C. :F., demois., uthyr rum till resande, :Magasinsgtn, 3. Mellbin, F. A., handelsbetjent, S. Larmgtn, 13. Melin, E., rådman, Korsgtn, 18. Melin, G., grosshand!., Skeppsbron, 1. Melin, O. R, stajsmäklare och skeppsklarerare, (firma Angust Leffler & C:o), Kungsgtn, 31. Melin, J. R., hand!., Drottninggtn, 2; butik S. IIamngtn, 23. Melin, A. W., grosshandl., (tirma C. F. WaJrn & C:o), V. Hamngtn, 13. Melin, Th., handelsbokh., KorsgtIl, 18. Melin, S., enkefru, Kyrkgtn, 30_ Mellgren, A. M., enkefru, 12 r., 107, (Hagaheden). Mellgren, C. S., styckjunkare vid Kg!. Göta Art.-regte, Kasemtorget, 2. Mellgren, E. S.,.mkefru, 12 r., 83, (Galgkrogarne). Mellgren, J. A., hand!. och fabrikör, lfinna E. Mellgrell), ISyrkgtr:, 41; butik Vallgtn, 40. Mcllgren, A. B., handelsbokh., Kyrkgtn, 41. Mellgren, F. L., hand!., (tirnm ~Iellgren & C:o), Kungstorget 7 och Vallgtn, 37_ Mellgren, P. N., snickaremäst., Torggtn, 7. Mellgren, Erik, handelsbetjent, Kungstorget, 7. Mellqvist, Bo L., vaktmästare vid handelsinstitutet, O. Larmgtn, 14. Meltzer, :F. T., smedmäst., 12 1'.,._37, (Stampen). Messman, L., artist, Husargtn i O. Haga, 52 & ~;3. Meyer & Köster, (firma), lithografisk inrättning, O. IIamngtn, 52. Meyer, L., lithograf, (firma Meyer & KÖ8ter), Meyer, Adolph. hand!., (firma Adolph Meyer & C:o), S. IIamngtn, 23; kontor å samma ställe. Meyer, O., handelsbokh_, S. Hamngtn, 28. Meyer, :F., enkefru, Vallgtn, G. Meyer, C. G., hand!., Kungsgtn, 30. Meyer, S., eukefru, Vallgtn, 16. Meyer, Carl, grosshand!., St. Nygtn, 19; kontor Skeppsbron, l. Meijer, S., civilingeniör, Vallgtn, 16. Meijer, Johan, korkfabrikör, Köpmansgtn, 10. Meijer, Robert, hanclelsbok!l., Träclgårdsgtn, 3. :Meys, 1\1., enkefru, 12 r., Akerigtn, 65. Meys, G. F., bokhållare, Michaeli, J. :F., hanen. och fabrikör, Lilla Kyrkgtu, 4.

80 GO JIiliehaeli, J. C., enkefru, LilJa Kyrkgtn, 4. Miehelsen, J. D., boktryekeri.konstförvandt, Smedjegtn, 5. Millberg, S. E., handelsbokh., Knngstorget, 10. Moberg, L., boktryekeri konstförvandt, Kronhusgtn, 3. Moberg, H. 1<::., telegraf.assistent, Knngsgtn, 12. Mogren, C. G., stämpel.bokhållare, MelJangtn i V. Haga, 49. lviolander, C. G., maskinist, 10 qv., N. AlIeegtn, 12, Lit. B. Molan, K., enkefrn, Qvarnbergsgtn, 7. MoJlberg, C. G. :F., stadsmäklare och skeppsklaremre, (firma F. & H. G. IVessberg), V. Hamngtn, 6. J'vIollberg, C. O., f. d. fängelse.direktör, Torggtn, 1. Monkhanse, H. R., 12 r., 96, Lit. A., (Park Villa vid Kungsparken). ]\fonten, A., med. doktor, provineial-iäkare, Bazargtn, 8. (Mottag llingstimmar: kl. 6-9 f. m. och kl. 1-2 middagstiden.) Nontgomery, H. V., grosshandl., St. Nygtn, 21; kontor Lilla Drott ninggtn, 3. lvionthell, A. F., skräddarem;;'st., VaJJgt.n, 9. lviortensson, J, O., inspekt.or, 11 r., 33. Moritz, L. Magnm; & J. Hartwig, (firma), kontor S. Hamngtn, 15. Moritz, J. C., missionår, S. Hamngtn, 63. Mosen, O., handelsbokh., N. Hamngtn, 40. Moss, G. H. F., korgfabrikör, SilJgtn, 19. JYlnhr, P. A., vaktmåstare vid mnsenm, N. Hamngtn, 12. Murrary, F. M., enkefru, (mannfaktnrhandel), Kungstorget, 2. Murrary, G., handelsbokh., Muhl, A. G., löjtnant vid Kgl. Göta Art.-reg:te, Vallgtn, 2. Muhlenboek, T. J. F., Yärdshus idkare, Köpmansgtn, 4. l\liuller, F., ingeniör, 10 qv., l, A, Brogtn yid PusterYik. Myrberg, O. A., krögare, Torggt.n, 4. JYlyrtin, H. F., demois., (soekerbageri), Magasinsgtn, 20. Malmsten, A. Månsson, byggmäst., VaJJgtn, 2. Mårtensson, A., fabriksmästare, Smedjegtn, 4. Möller, A. IV., privatlärarc, 11 r., Breda Vägen, 8... Möller, B. H., krögare, hörnet af Nygtn oeh IIusargtn, i O. Haga, 66. iylöller,.j. M., stadsmäklare, Vallgtn, 18. Möller, C., hand!., (ihma C. Möller & C:o), Kyrkgtn, 28. MöJJer, H., f. d. hand!., S. Larmgtn, 6. Möller,.J., slagtarcmäst., Trådgårdsgtn, 3; försäljn. Kungstorget, 7. Möller, M. II., husegare, 4 r., Skräddaregt.n, 78. Mimer, J. :F., handelshokh., Torggt.)!, 16. Möller, Carl, skrifvare, Husargtn i O Haga, 65. Möller, Olof, lumdelsbetjent, Drottningtorget, 3. JVlöJler, C. O., harnmorska, S. IIamngtn, f>l. Möller, C. M., handelsbetjent, N. Hamngtn, 28. Möller, C. G., f. d. kapten i handelsfl, Skeppshron, 1- Möllerström, A. J., handl., Köpmansgtu, 21, flyttar den 1 April till Korsgtn, 15. Möllerström,.J. R., kaptcn j handelsfl., Landsvi>gsgtn, i V. Haga, 85, Lit. D... Mörek, G., handelsbokh., O Larmgtn, Mörner, C. O. S., major vid Kgl. Göta Art.-reg:te, Drottlllnggtn, 32. Nabstedt, C. E., bleekslagaremäst., Smedjegtn, :J. Nabstedt, H., bleekslagaremäst., I\:öpmansgtn, 9. Nabstedt, J. H., enkefrn, Kungsgtn, 20. Natt och Dag, N. B., handl., Drottninggtn,.34. Nrernst, A. IV., handl. och skeppsfurnerare, Skeppsbron, 1. Netterblad, And:s, målal'cmåst., Kyrkgtn, 56. Neueammer, C., f. d. handl. Kronhusgtn, 19. Neuman, E. J., handelsbetjent, 12 r., 112, CHa.gaheden)- Neuman, ]'. J. R., fabriksmästarc, 12 r., 96 LIt. B. (Nya Allecn). Newton, James, mekanikus, 10.. qv., N. Alleegtn, 10. Nieekels, J. L., perukmakare, O. Hamngtn,.30. Nieekels, T., perukmakare, Lanclsvågsgtn l V. Haga, 8:), Lit. D, frisör.salong N. Hanmgtn, 21. Nieklasson, C. A., handelsbetjent, Drottninggtn, 27. Nicklasson, C. A., handelshetjent, Köpmansgtn, 28. Nilsson, L. J., skomakaremäst., 11 r., Breda Vägen, 1 & 2... Nilsson, N., boktryekeri-konstfönanclt, hörnet af HUSal'gtll o. Ostergtll i Nya Haga, Nilsson, C., kirurg. instrumentmakar~, Husargtn l O. Haga, 52. Nilsson, C. G., handskmakal'emäst., O. Lal'lugtn, 8. Nilsson, C., skomakaremäst., 1Syrkgtn, 41. Nilsson, J. E., hanclelsbokh., O. Larmgtn, 22. Nilsson, A. F., handelshetjent, Kyrkgtn, 40. Nilsson, N., korgfabriköf., Sillgtn, 40. Nilsson, C. A., handl., O. Hamngtn, 44. ~ Nilsson, P., hanclelsbokh., 10 qv., Pusterviksgtn, ~. Nilsson, And., tri>dgårdsmåst., 12 r., 13, (Bagarcgarden). Nilsson, J., staclstjenare, Qvarubergsgtn, 7. Nilsson, J. N., skomakaremäst.. Kyrkgtn, 41. Nilsson, J. S., handelsbetjent, Kyrkgtn, 40. Nilsson, J. A., bokhållare, Kungsgtn, 13. Nilsson, C. N., hanclelsbetjent, Drottninggtn, 26. Nilsson, O., handl., Husargtn i Nya Haga, 29. Nilsson, D. F., handelshokh., N. Halllngtn, 36. Nilsson, C. H., mäklel'ihokhållare, Kungsgtn, 13. Nilsson, Sven, packhuskarl, 10 r., St. Klädpressaregtn, 33. Gl

81 C2 Nilsson, Fredrika, enkefru, Ö. Hamngtn, 2. Nilsson, A. T., hanelelsbetjent, Drottninggtn, 47. Nilsson, Aug., handelsbetjent, Sillgtn, 26. Nilsson, A., enkefrn, St. Klädpressaregtn, 3. Nilsson, E. L, handelsbokh., Nilsson, Olof, f. el. handelsbokh., 11 r., Dahli!l5 gata, 6. Nilsson, ~. 'V., enkefru, (handel), Husargt.!l i O. Haga, 46. Nilsson, Ake, tritdgårdsmäst., Husargt!]. i O. Haga Nilsson, r. O., privatlärare, Pilgtn i O. Haga, 69, I.it. B. Nilsson,.Joh., kontorsvaktmästare, 12 r., 104, Lit. C, (Hagaheden). Nilsson, C. A., målaremäst., 10 qv., Pnsterviksgtn, 3, Lit. A. Nilsson, August, rotmästare vid nattbevakningskij,ren, f. d. Lind. strörnska huset vid Fisktorget. Nilsson, C. A., handelsbokh., J.O qv., N. Alleegtn, Il!, Lit. A. Nilsson, C., han(n., Pihlgtn i O. Haga, 22, Lit. A. Nilsson, J., krögare, 12 r., 31, (Stampen). l~isscn, J.. E., luullnkapten, 11 r., Smula Vä.gen, 54. Nissen, C. J., hyrkusk, Kyrkgtn, 58. Nissen, C. A., sockerbageri.idkare, Vallgtn, 19. Nitzen,.J. W., ham1l., Drottninggtn, 40. Nonnen, M., demois., 12 r., Liseberg, 74. Nonnen, K, demois., bor på samma ställe. Nonnen, C., demois., Nounen, A., demois., Norberg, C. 'V., fabriksmilst., Torggtn, 22. Norberg, H. C., barnmorska, Ny'gtn i Ö. Haga, 67, Lit. C. liforberg, J. P., lu\j1delsbetjent, O. Hamngtn, 3.~. Nordberg, K, l'('gistrator vid poliskammaren, O. Hamngtn, 20. Nordberg, V., han(n., (firma Salomon & Williamson), 12 r., 95, (Gamla Alleen). :Nordberg, A. C., lärarinna vid folkskolan, Skolgtn i N)'a Haga, 14 & 15. Kordberg, IL R., handelsbetjent, 12 r., 96, (Gamla Alleen). Nordberg, G., hamn., 12 r., 17, Lit. A, (Redberget). ~ordblom, F. l;. A., handl" (firma P. B. Nordblom), Torggtn, 9. Nordblom,.J. :E., enkefru, (nipperhandel), V. Hamngtn, 21. Nordenberg, C., demois. (tapisseri.handel), Kungsgtn, 29. Nordenfelt, E. J., kamrer vid härvarande hypotheksförening, Gustaf Adolfs torg, 3. Nordensvan, M. C., enkefru, Kullen i Ö. Haga, 67, Lit. A:. Nordensvan, B. A., furir vid Bohusläns reg:te, Kullen i O. Haga, 67, Lit. C. Nordgren, A. C., traktörska, Ö. Larmgtn, 10. Nordin, S., skräddaremäst., Kungsgtn, 12. Noren, G. L., brandförsäkringsagent, hörnet af Alleegtn o. Husargtn i Nya Haga, 38 & 39; kontor V. Hamngtn, 1. Noren, A. J., t. f. skeppsklarerare oeh stadsmäklare, JO qv., Brogtn, 3, Lit. A. Noring, C. E., handelsbokh., Kungstorg.9t, 10. Norlander & Wernbom, (firma), butik O. Hamngtn, 39. Nor1ander, C. M., handl., (firma Norlanc1er & Wernbom, Ö. Hamngtn, 39. Norlander, C. S., kassör vid telegrafbyr?n, Spanmålsgtn, 13. Nor1ing, J., maskinist, Alleegtn i Nya Haga, 24. Nor1uml & Holmgren, (firma), kontor 12 L, 34, (Stampen). Norlnnd, A. O., bryggare, (firma NorJund & Holmgren), Norlnnd, A. W., bokbindaremäst., 10.. qv., Pusterviksgtn, 5, Lit. B. Norman, A. M., kommissions.handl., O. Larmgtn, 6. Normann, H. E. von, major, Sillgtn, 44. Normann, A. L. B. von, handelsbokh., Kronhnsgt!), 11. NOl'l'man, J. D., handj., hörnet af PihJgtn och O. Skansgtn Ö. Haga, 9, Lit. A.. Nordqvist, S. A., handj., Kyrkgtn, 56. Nordqvist, L. G., kontrollör vid tullverket, Rosenlun<lsgtn. Nordqvist, Joh. Mauritz, skeppsklarerare, (fjfma :F. & H. G. 'Vessberg), Spanmålsgtn, 16. Norström, J., brukspatron, S. Hamngtn, 57. Nordström, P. A., f. d. handl., Landsvägsgtn i V. Haga, 4, Lit. B. Nordström, Carl E., grosshandl., Köpmansgtn, 36. Nordström, G. A., sergcant vid Kgl. Göta Art.-reg:tc, Pusterviksgtn, 10 qv., 2, Lit. B. Nordström, M. A., handl., Val1gtn, 34. Nordström, A., enkefru, (handel), 12 r., 76, (Galgkrogarne). Nordström, A., enkefru, Allergtn i N. Haga, 9. Nordström, C., cnkefrn, Köpmansgtn, 36. Norsten, C., handelsbetjcnt, Köpmansgtn, 8. Norsten, A. C., nykterhetsvärdshus.idkerska, Köpmansgtn, 8. Norström, O., enkefrn, 12 1'., 96, Lit. B., (Nya Alleen). Norström, A., ingeniör vid jernvägen, Vallgtn, 38. Notini, J., gipsfabrikör, Torggtn, 19. Nyberg, A., handl., Kungs.torget, 3. Nyberg, J. P., litteratöl:, O. Hamngtn, 10. Nyberg, L. J., hand!., O. Lanngtn, 8. Nyberg, S., telegraf-kommissarie, Kungsgtn, 26. Nygren, M. C., enkefru, Vallgtn, 2. Nyman, C. J., handl., Trädgårdsgtn, 2. Nyström, C. M., försäkrings.agent, St. Nygtn, 15; kontor Lilla Torget, 1. G3

82 154 Nyström, F., f. d. grosshandl., S. Hamngtn, 15. NystrÖm, A. M., privatskrifvare, SilIgtn, 26.. Nyström, r., lärare vid WilIinska fattig-friskolan, 12 r., Fattlghusgtn, 42 & 43. Nyström, E. L., enkefru, Torggtn, 4. Nyström, C. J., löjtnant, stadsingeniör och stadsjusterare, Kungstorget, 1- NystrÖm & C:o, L., (firma), kontor St. Klädpressaregtn, 1 Nyström, S. L., handl., (firma I~. Nyström & C:o), Nyström, O. :F., handl., (firma L. Nyström & C:o), NystrÖm, L. L., kapten i handelsfl., S. Hamngtn, 15. OMen, N. O., handl., S. Ham!)gtn, 35. Odehn, J. A., handelsbetjent, O Larmgtn, 14. Odelstjerna, D. O., kapten vid Kgl. Göta Art.-reg:te, Kungsgtn, 63. Odenius, M. G., handl., Kyrkgtn, 41. Odenins, J. C., demois., Sillgtn, 34. Olbers, M., bryggare, 12 r., 73,.. (Norm Burgår.d~n). Olbers, L. O., v. häradshöfd., O. Skansgtn i O Haga, /. Olehn, C. A., hand.~lsbetjent, Kungsgtn, 49. Olehn, r., handl., O Hamngtn, 52. Olehn, H., kyrkvaktare, 4 r., Eklundsgtn, 67. Ohlin, J. C., skollärarinna, Köpmansgtn, 28. Ohlin, A. W., handl., Torggtn, 8. Olin, J. F., hamn., Kungsgtn, 26.. Olofsson, A., handl., (firma A. J. Ohlsson & C:o), Vallgtn, 34. Olofson, J. E., vaktmästare vid jernvägen, bor i stationshuset vid Drottningtorget. Olsen, O., klensmedmäst., S. Larmgtn, 7. Olsen N., klensmedmäst., Kyrkgtn, 37; Ohlso'n, Jonas, handl., (firma Jonas Ohlson & C:o), Drottningtorget, 3. Ohlsson, J., kopparslagaremäst., Magasinsgtn, 20. Ohlsson, Alfred, Bo, handl., Kronhusgtn, 24. Ohlsson, J., handelsbetjent, Kungsgtn: 15. Ohlsson, C. L., fabrikör, 12 r., 13 LIt. O. O., (Nyfikelideu). Ohlsson, 1;'.1':., snörmakaremäst., Kyrkgtn, 12. Ohlsson, J., enkefru, 12 r., 26, (Stampen)... Ohlsson, C. G., folkskolelärarinna, Skolgtn, i O Haga 35 & 36. Olson, C. M. K, f. d. sjökapten, disponent förskeppsvarfvetkusten, Kllngsgtn, 53. Olson, O., sadelmakaremäst., S. Larmgtn, 11. Olson, O. R., bokhållare, Olson, J. J., handelsbokh., V. Haga, Landsvägsgtn, 3. Olsson, Magnus, handelsbokh., Trädgårdsgtn, 5. T Olsson, Sven, handl., S. Larmgtn, 10. Olsson, L., f. d. auktionsmäklare, Köpmanso'tn 40. Olsson, C. W., tannbindaremäst., Kyrkgtn, 60.' Olsson, J., f. d. maskinist, Smedjegtn, 6. DIsson, J. A., inspektor vid nya arbets- och föl'sörjningshuset,,drottning'torget. Olsson, J. U., brefbärare, 10 r., Qvarnberget, 91. Olsson, S., enkefrn, Landsvägsgtn i V. Haga, 27. Olsson, G. E., bokh~llare, 12 r., Fattighusgtn, 57. Olsson, A. J., bokhaljare, Olsson, Johanna, barnmorska, St. KlädpressareO'tn 3. Olsson, A., handl., Kyrkgtn, 35. ", Ols~on, BÖrje, värdshus-föreståndare, 12 r., 17, (Redberget). Ol~,on, J. J., handelsbokh., Landsväg3gtn vid förra Masthnggstullen l V. Haga, 3. Olsson, J. 1L, lämre vid nayigationsskolan, bor dm städes. fjsson, C. A..,sergeant,:: Kgl. Göta Art.-reO':te V. SkansO'tnl' V Haga sson, ' J'., mspe l,tor, O. Skansgtll i O... " Haga, 5. ".,. Olsson, O. :1"., bokhållare, KunO'stol'O'et 5 ' ')1,sson, J. r., privatskrifyare, Kronhasgtn, " ",. 19. Olsson, SVCl;,' handelsbetjen~, Bazareu vid :Fisktorgct. Olsson, A. ~., tapetseraremllst., S. Larmgtn, 8. Olsson, I., sjnksköterska, Kaserntorget, 8. Olsson, J. G., klädesfabrikör, Korsgtn, 15 (firma Anjon & Olsson). Olsson, O. H., handejsbokh., 11 r., Smaht Vägen, 54. Olsson, J., mätare, 2 r., Södra Liden, 99. Olsson, A. B., fabrikör., Surbrunn, 4. Olsson, A. l!'., styrman i handelsfl., Kyrkgtn, 41. Olsson, C. W., husbagerska, Kyrkgtn, 11. Olsson, L., tullvaktmästare, Drottnin''''''tll 51 DIsson, Carl, privatlärare, Spallmålsgt~, ;.. Olsson, Johan, handl., Bazargtn, 10; butik Vallgtn, 34. Olsson, G. L., boktryekeri-konstförvandt SkolO'tn i Ö. Haga 31. Olsson, J. M., husbagersl~a, Husargtn i 'Ö...Ha~a, 42. ' Olsson, O. r., handelsbetjent, Husargtn i O. HaO'a, 44 I,it. B. O;sson, C. W., sjukhusförestånderska, Hasargtn i ö. rlaga, 55. O.sson, Sofia, en~efru, 12 r., 26, (Stampen). Olsson, C., bokhallare, 10 qv., rusterviksgtn, 7. Olsson, Beata, nykterhetsvärdshus-idkerska, N. Larmgtn, 13. Olsson, H., enkefru, Landsvägsgtn vidförramasthuggstullen iv. H,tga, 3. Olsson, Joh. Edv., mäkleribokh., Skolgtn, i Ö. Haga, 18. Olsson, Olof Theo~or, handelsbetjent, Kaserntorget, 6. Olsson, Olof, bokhallarc, S. Hamngtn, 65. Olsson, Oscar, hand!., Spanmålsgtn, 1. 5* 65

83 GG Olsson, O. R., mäklcribokh., S. Larmgtn, 11. Olsson, P., diligenspostiljon, Kungsgtn, 50. Olsson, C. F., bokhållare vid jernvägen, Torggtn, 9. y Olsson, A. M., filrgare, (firma A. M. Olsson & C:o), hronhusgtn, 24; butik vid :N. Hamngtn, 40. Olsson, E. F., bokhållare vid jernvägen, V. Skansgtll i V. Haga, 65, Lit. A. Osberg, O. M., f. d. fanjunkare, (hyl'kuskverk), Drottninggtn, 66. Osbel'g, P. J., rotmästare vid natt?evakningskår?n,.t~.rgg:n, J. Osterman, F. W., stallmilstare VId stadens skjutsml':j.ttmng, 12. r., Åkel'igtn, 62 & Osterman, A. D., f. d. hand!., O. Larmgtn, 14. Osterman, G. W., fru, (modehandel), Osterman, :M. C., thebrödsbagerska, St. Klildpressaregtn, 3. Oterdahl, A., gl'osshandl., Lilla Torget, 6. Oterdahl, :N. A., handelsbokh., Otterström, J., grosshandl., V. Hamngtn, 4. Otterstl'öm, L. J!'., handl., Nya Teaterhuset. Otterström, A. R., handelshokh., Drottninggtn, 52. Otterström, S., hllsegare, Sillgtn, l Q: Otterström, G. A., handelsbetjent, O. I-Iamngtn, 41. Otto, Ferd., hamu., Trädgårdsgtn, 2. Otto, Amandlls, handl., O Lr,rmgtn, 10. Otto, Agathon, hanc1l., Vallgtn, 4. Paalzow, F. W., konditor, Il r., 53, B, vid f. d. Bierhalleplatsen. Paekendorff, R. J!'., kakelugnsmakaremäst., 12 r., 29, (Stampen). Palin, L. O., källaremäst., hotel Göta Källare vid S. Hamngtn. Palm, A., grosshand!., Gustaf Adolfs Torg, 3. Palm, J., husbagerska, Lilla Korsgtn, lo Palm, M., kapten i handelsfl., Gustaf Adolfs Torg, 3. Palm, M. A:son, handelsbokh., Kungsportsplatscn, 2. Palm, E. F., hanclelsbokh., 10 qv., Pusterviksgtn, 7. Palm, C. J. C., hanclelsbokh., Kyrkgtn, 14. Palm & Hartman, (firma), butik, Kyrkgtn, 14. Palmborg, F. M., llandl., Bazargtn, 6. Palmborg, A., (firma), butik No Hamngt, 28. Palmborg, C., handl., (firma A. Palmborg), N. Hamngtn, 28. Palmen, J., läderhand!., S. Larmgtn, 13. Paterson, J. L., sjömunshusnotarie, 11 r., Breda Vägen, 18. Patersson, Th:s, ombudsman vid sjömanshuset, Il r., Breda. Vägen, 18. Patersson, T. T., hanclelsbokh., Drottninggtn, 71. Paterson, P., enkefru, 11 r., Breda Vägen, 18. Paterson, P., handelsbokh., St. Klädpressaregtn, Paterson, J. A., enkefrn, 2 I'., 101 B, (Charloltehöid) l)aulin, A., handelsbokh., V. Hamngtn, 23. ". })ehrsson, P., nykterhetsvärdshns-idkare, S. Lanngtn, 4. p,ehrsson, O., kontorsvaktmhstare, SprHngknl!,gtn i Nya Hnga 49. I ehrsson, J. T., handelsbokh., Kyrkgtn, 42. Pehrsson,.J. A., handelshetjent, Mngasinsgtn, 7. Pehrsson, 1,ars, vaktmhstnre hos herrar StadsfullmiiktiO"e TorO"ot Pehrsson,.T., handelsbetjcnt, SkoJgtn i Nva HaQ'a, 2~.' ",,' p,ehrsson, O. K, underkondllktör vid jernvllgen, to r., Qvarnbcrget 9ll)ehrsson, A. T., mäklerihokh" 1,andsvilgsgt~1 i V. I-Inga, 9 & 10. l)ehrsson, A. F., hushager~ka, O Skansgtn i b. IIag~, 6. lersson, S. T:, boktryeken-konstförvandt, PihJgtn i O. Haga, 8. Persson, S., JolkskoJe-lilrare, 12 r., 10, Lit. A. (}'fariebilek i Gamlestaden). Peters, O. E., milklcrihokh., S. IIanmotn Il. Peters, Maria, enkefru, Sillgtn, 59. ", Petersen, C., lithogmf oeh hoktryckare, Drotlnino "tn 53. })etersens, A ng. af, öfverste-iöjtnant, J'ortilikut.-hefiI'illl,fvare, SillO"tn, 6. Petersens, A. II. af, uwlerwjtnant vid Kg!. Göta..,Art.-rcg:te, l(llngsgtn, 35. Petersohn, J!'. K A., styekjllnkare vid Kg!. Göta Art.-reg:te, G:1l'nisonssjukhnset, KUUgSgtll, 10. Peterson, J. B., handelsbetjent, Korsgtn, 16. Peterson, A. :B'., hamninspektor, 11 r., Smala Vägen 56. Peterson, K M., folkskole-lärarinlla, 12 r., 109, (Ihgaheden). Peterson, Gustftf, handl., I{ungsgtn, 20.. Peterson, M. J., enkefru, V. Hamngtn, 21. Peterson, S. C., khldmllklersk,", MagasillSgtn, 18. Peterson, J. F., handelsbokh., Kllngsportspla.tsen, J. Petersson, Joh., hand!., SkoJgtn i O. Haga, :33. Petersson, Charles R, hnsegare, hörnet af V. Skansgtn oeh NvO"tn i V. Haga, 65, Lit. A.. " Petterson, R R, hokhullarc, Spanmålsgtn, 15. Petterson,.J. R, handelshokh., ] O qv., Pusterviksgtn, 5, Lit. A. Pettersson, C. tullvaktmilstare, Köpmansgtn, 23. Pettersson, P. J!'., bokhållare, V. IInga, Lan(]svilgsgtn, 5. _Pettersson, C. G., t. f. bcvr,kningshefiuhafvtlrc vi:i hiirv. Cellfl\ngclse, hor derstädes. l)ettersson, A., f.,l. plantage-egarc, ] 2 r., 30, (Stampen). ~ettersson, C. ~. I~., ~korstellsfejnrcmä,st., l~ygtn :i Nya IInga, 33. l ettersson, P., hbnkshlkare, Torggtn, ]. Pettersson, H., kopparslagaremäst., Vallgtn, 22. Pettersson, M. J., vagnrnakarernäst., ICyrkgtn) 37. Pettersson, IV. T., SOCkerbagare, Vallgtn, 38.

84 68 Petten,son,,T. A, sockerbagare, Kyrkgtn, 40. PeUerGson, ;r. F., f. d. handl., Korsgtn, 16. Pettersson, Svante, handl., Knugsgtn, 48.., Pettersson, O., btndl., Drottninggtll, 26; cigarrbutjk nd Korögtn, 4. Pettersson, N., handl., Korsgtn 4; bntik Droltninggtn; 2. Pettersson, A., landskanslivaktmästare, S. Hamngtn,J. Pettersson, O., f. d. handl., Kungsportsp1at~en, 2. Pettersson, Olof, biträde vie1 Gijteborgs Ensk. Bank, Kllngsportsplatsen, 2. Pettersson, L. :F., handl., SilJgtn, 50. ". Pettersson, L. A., j:r,.jumdl., Kronlillsgtn, 12; kontor O. Hamngtn, Il. Pettersson. C. t'l., snickarmuäst., l(ronhusgtu, 32. :.1... Pettersson, J. R, ångbåts-bef;;'lhafmre, hijrnet af Lanusvagsgtn och NV"tn i V. Haga, 3t & 32.. Pettc~ssOllJ J., lnasldni5t~ 10 q\r., :N....~lleegtn, I], Llt. B':r.. Pettersson, Joh. L., hand!., hijrnet 'Ii O. Skansgtn och :Nygtn O. Haga, 1:3.." '. Pettersson, Anders, maskinist, llusargtn I O. n'lga, 67, Lit. C. Petterssoll, Eva, traktörska, Spanulålsgt11 1 4; vardshns vid l\:ungstorget, 2.. Pettersson, AnDers, resbetjent. Skeppsbron, 1. Pettersson, C<:trl Erik, bokhålh~rc, Gasverket YHl Snrbl'uunsgtn. Pettersson. Sven, bokbindnrel11äst., Kyrkgtn, 43. l"'ettcrsson: A. C., ldrldu1äklerska, f. d. Carlspol't, 7, försäljning Magasinsgtn, 16.. Pettersson. 1\L, h[tndcbbetjent, 4 1".,.... OtterhaUan, 8 l. Pettersson: C. S., skollärarinn<'l, I(.öplIlallsgtn, 20. Pettersson J. P., hanc]clsbetjent, Sillgtn, Pettersson; J. 'N., viear. adjunkt vid härv. högl'c clelllentarlaroverk, Spltnmålsgtn, Pettersson, P. J.) rnaskillist) Lalldtivag'sgtn.1 ~..,. V: IIa.g~t" T16, LIt.; B. Pettersson, J. W., fabriksmästare, 12 r., %, LIt. B, (Nya A11een). Pettersson, C. G" trädgårdsmäst., 12 r., 106, (Hngahcden). Pettersson, A., snörlifssömmerska, S. Hamngtn, l'cttersson, C. A., kapten i handelsfl., 11 r., 53, LIt. A, vid f. d. Bierhalleplatscn.." Pcttersson, A., phannaei'1j stncliosus, 10 qv., 1, B, Masthnggsvagen vie] Pustervik. Pettersson, C. :F., boktryckcri-konstförvanclt, Nygtn i V. Haga, 8, Lit. F. Pettersson, Pettersson, Pettersson. rettersson, Carl, krögare, nazargtn, 12. N. borstbindltre, Smedjegtn, 3. P. J., handelsbokh., V. IIamngtn, 19. A.o "'vv., vaktmä.stare vid telegraf-byrån, N. Hamngtn, 12. Pettersson, P. U., enkefrn, Vallgtn, 18. Pettersson, L. C., handl., 12 r., 101, Lit. r, (Hagaheden). Pettersson, M. E., handejsbokh. N. Hamngtn, 30. Pettersson, NI., enkefru, Korsgtn, 4. Pettersson, P., stadstjenare, Qvambergsgtn, 7. Pettersson, K M., traktijrska, Torggtn, 7; värdshus Kungstorget, 2. Petre, J. L. mäkjeribokh" Va]Jgtn, 4. Petsehler, F. O., handj., Kronhusgtn, 17. PetschIer, C.,,lemois., (handel), Kungstorget, 3. Prepke, F., lumdl., (flrm:< Heclherg & Prepke), Spanmålsgtn, 16. pfannestiej, K., f. d. provisor, Torggtn, (: Pfeiffer, A. A., gln3mästare, Husargtn i O. Haga, (.4. Pf~5ffer, W. :M., styckjunkare vid I{gl. Gijta Art.-reg:te, Hnsargtn O. Haga, 40. Philip, NI. K, grosshamll., N. Ihmngtn, 26. Philip, I,., hand!., Drottninggtn, 33. Philipsson, A., sakförare, juris ut1'. kandidat, Kungsgtn, 32. Philipsson, J" litteratör, S. IIamngtn, 61. Pihl, K. J., fängelse-direktör vid Korrektions-il1l'ättn., 12 r., 22. Pihlgren, J. A., han'lelsbokh., SkoJgtn, i Nya Haga, 11. Pihlman, C. F., maskinist, V. Haga, Lanclsvägsg tn, 14. Pineus, Manheimer & C:o, (firma), kontor Lilla Torget, 6. Pinens, A. L., grosshant1!., (firma, I'ineus NIannheimer & C:o), St. Nygtn, G. Pjerrouth, F., maskinist, hurnet af Lunclsviigsgtn och lhigångsgtn i V. Haga, 23. Planek, Ed., hallllelsbokh., 11 r., Smala Vitgen, 56. PJatin & C:o, C. G., (firma), fijrs;;'jjning vid Kungsgtn, 33. I'latin, C. G" hane11., N. A1Jeegtn, 10 qv., 13, 7; f(lrsäljning vid Kungsgtn, 33. Plomgren, C..T., handelshokh., St. Nygtn, 17. Pohlhammar, C. S., enkefrn, Kronhusgtn, 20. PoJel11ann, K, handl. och arrendator, 12 r., 19, (Gn1Jbergsbro). Prehn, C., prost och kyrkoherde Yid Christinre fijrsal11jings tyska afdejning, Köpmansgtn, 5. Pripp & Son, ;J. A., (firm:t), kontor 12 r., F:tttighnsgtn, 57. Pripp, J. A., f. el. ljryggm'e, bor på samma stä]]e. Pripp, F. C., hamit oeh bryggare, (firm:t J. A. Pripp & Son), I'ripp, O. H., kapten vid I{gl. GMa Art.-reg:te, S. Lal'mgtn, 11. Pripp, Berndt, grosshanell., O. r,armgtn, 22. Prytz & Wieneken, (firma), kontor V. Humngtn. 8. Prytz, A., tobaksfabrikl>r, (flrma Prytz & Wieneken), V. IIamngtn, 8. Prytz, C. G., grosslmn,ll., V. Hal!!ugtn, 8. Prytz, C., magistrats-sekreterare, O. Hanmgtn,

85 70 Prytz, C. A., löjtnant vid E.:~l. Göta Art.-reg :te, Art.-kasern. I'ryt;.o, M., f. d. boktryckare, 12 r., g6, Lit. cn, vid Nya Alieen. Pryt;.o, Georg, handelsbokh., Prytz, Ro, fabriksbokh., Prytz, C. A., handelsbokh., V. Hamngtn, 8. Pyk, A., handelsbokh., 10 qv., Pusterviksgtn, 6, Lit. A. Påhlm:m, O. J. 'vv., bokhållare, Qvarnbergsgtn, 7. Queusel, J. P., grosshandl., V. Hamngtn, lp. quist, :i\i. C., enkefm, Skolgtn i Nya Haga, J4 & 15. Qnist, J. :F., arbetsinspcktor, dito Quist, A., maskinifit, Ö. Skansgl:n i Nya Haga, 3. ihllc, B. E., stadsnotarie, v. h<iradshöfd., S. I,armgtn, l L l{adbcr, B. N., barnmorska, Kronhusgtn, 18. Ilahmn, C. M., enkcfru, N. Hamngtn, 8. Ital111111, G. :E'., handelsagent, Itosenlundsgtn. Ihhmn, A. 'V., ;lan,ll.,,lito. l~:l1nbcrg, ti. J., bokhållare, Sillgtn,,10. l{amstcn, J". C. M., cnkej'ru, Drottninggtn, 56. Hahmborg,.F..F., mekanikus, Surbrunn, 4. I{ahubcrg, C. ]'., prlvathi,rarc, Tyggardsgtn, 2. Itapp, 1). J., H\Ul'- Odl bygg-miistarc, N. IIa,mngtn, 2. Hasch, F., banal. och bryggare, 12 r., Fattighusgtn, llassmussen, I)., klensmedmäst., S:ll[ftn, 53. I~egnholm, H. VV., landskanslist, 10 qv., Brogtn, 1, A. l{chn, K G., provisor, Korsgtll, 3. Hchnherg, C. J!'., handl., Drottninggtn, 7:3. l1.ehnbcrg, O. lt., hand!., E:ungsgtn, 35; butik p& sa.~nln,t ställe. Heenstjenw, M., major vid KgJ. Göt" Art.-reg:tc, O. Hamngtn, 42. Rccs, L. L., dc, maskinist, Skolgtn i Ny,." Haga, 14 & 15. Reimun, S. C., cnkefrn, 4 1"., EkJundsgtn, 7l. Rcilllcrs, Äkcrholm & C:o, (firma), '~utik Kon:gtn, 11. Heimers, K, handl., (firma Hoimen', Akerholm & Cool, St. Nygtn, 19. Hcimers, T: C., fabrikör, (lirnm C. Ikimers & C:o), Korsgtn, 11. J1cin1ers, A., enkcfru, N. liumngtn, 2. Heimers, E. "'V., löjtnant vid li:gl. GötiL Art.-reg:tc, Korsgtn, 11. Heis, A. J. von, sjökapten, Korsgtn, 10. Itcis, A. von, slagtarelnästarc, ~dag(lsillsgtil, 17; försäljning I(nngstorget, o. Ileis, \V. von, handclsbokh., Skeppsbron, L Reis, A. VOll, hllndels,tgont, (finm! Axel ton Reis & Smith), Köpnlunsgtn, 33. Ronncfahrt, \V., sockerbagare, S. Larmgtn, Henström & e:o, S., (firma), kontor V. Hamngtn, 9. Renström, S., grosshandl:: (firma S. Renström & C:o), V. Hamngtn, 9. Hettig, M. A., enkofru, O. Hamngtn, 33. Renter, G. F., bokhållare vid jernvägen, 12 r., Fattighnsgtn 40, Lit. A. Relltererona, F., kapten i handelsfl.,. 11 r., Smala Vägen, 54, Lit. B. Renterdahl, J. L., skrädc1aremäst., O. Hamngtn, 50. Henterfelt, C. IL, bagaremäst., Kungsgtn, 43. Reuterfelt, J. K, bagaremäst., Kuno'sO"tn 13. ~eute~sk~~!ld, A. L., major vi.~ Kgt Göta A;t.-reg:t~, Kungsgtn, 17. heutelsicjo1c1, H. A., f. d. IOJtnant, N. Alleegtn VId PlIstervik, 10 qv., 10. R~ed!n, C. W., grosshandj., (firma M. W. Rhedin), S. Hamngtn, 39. H.lCdm, H. C., eukefru, S. IIamnO"tn 39. Hhodin, T., handelsbokh., $t. Nygtn, 19. Hhodin, J., mäkleribokh., O. HiLmngtn, 41. Hhodin, J., thebrödbagerska, Kyrkgtn, 56.!tichert, J. G., kapten och ingeniör vid stadens bro- och kajbyggnader, samt elfstyrelsens arbeten, St. Nygtn, 2l. Hiehter, J., handl., Köpmansgtn, 28. Iliehter, J. :1<'., bokhållare, I~!chter, Fred., bokbindaremäst., Knngstorget, 2. hlekauer, A., barberare, Brogtn, 10 qv., 3, B, rakstnga N. Hamngtn, 24. H!ekm,an, J. F., veterinär-läkare, fabrikör, 12 r:.' 109, (Hagaheden). R~ngner, A. kakelngnsmakilremäst., Husm'gtn i O. Haga, R:ngn~r, V. K, kakelugnsfahrikör, bor på samma ställe. Hmgncr, E., f. d. postmästare, hor på samma ställe. H!ngheim, E. V., handolsbokh., Navigationsskolan å Qvarnbergot. H:ngström, J. J!'., handelsbokh., Köpmansgtn, 48. Hmgström, G. K, halldelsbetjent, KorsO"tn 15. llisberg, C. J., föreståndm'e för fabriks-stämpel-kontoret Lilla NvO"tn 2 Hisborg, F. A., rådman, Kronhllso-t.n, 19. '. t>, Hisberg, G., enkefru, dito~ Robertson, D., fabrikör, 12 1'., J!'attighnsgtn, Robertson, W., fabrikör, Kronhusgtn, 18. Robertson & Holmgron, (firma), butik Korsgtn, 6. l~obertson, A., handl:, (firma l~?bortson & Holmgren), Drottninggtn, 35. hobertson. James, fabrikör, O. Hamngtn, 6. Rockstrohen, A., ritare, Pllster\,iksgtn, 10 qv., Lit. A. ~0c11~e, V. J., handl., (firma Lercn & Rodhe), Kaserntorget, 6. hoclhe, B. C., folkskol-iärare, 12 r., 109, (Hagaheden). Roempke, A. J!'., bryggare, 11 r., Smala Vägen, 64.

86 72 Roempke, L. U., enkefru, Il r., Smala Vägen, 64. Roempke, O., kapten i handelsfl., Roempke, L. M., handelsbokh., Rohdin, Aurora, tbebrödsbagerska, Kyrkgtn, 56. Rohdin, A. A., handelsbetjent, Köpmansgtn, 26. Roos, J. E., officers-kadett vid Kg!. Göta Art.-reg:te, St. Klädpressaregtn, 3. Roos, L., grosshand!., St. Nygtn, 17. o Rooth, B. A., sjökapten, ~ qv., Lit. A., Angköket. Rosberg, A. S., enkefru, O. Larmgtn, 7. Rosen, Pontus, von, grefve, Lilla Torget, 1. Ros~nberg, P., f. d. urmakare, 12 r., 116, Lit. K, (Hagaheden). Rosengren, J. P., svarfvaremäst., Smedjegtn, 3. Rosengren, O. W., lokomotiv-förare, Sillgtn, 63. Rosenlind, J., trädgårdsmäst., 12 r., 14, (St. Härlanda). Rosenlöf, C. E, hand!. och skräddaremäst., Gustaf Adolfs torg, 3; bostad St. Nygtn, 7. Rosenius, M. G., lektor vid härv. elem.-iäroverk, kyrkoherde, 10 qv., N. Alleegtn, 11. Rosenqvist, P. S., tunnbindaremäst., Husargtn i Ö. Haga, 61. Rosetzsky, B., skomakaremäst., Surbrunn, 4. Rossing, J. A., skogsagronom, V. Hamngtn, 21. Rossing, G. A., målaremäst., Drottninggtn, 58. Rothenborg, S., hattmakare, S. Hamngtn, 61- Rothmark, J., enkef~.u, Köpmansgtn. 40. Roy, J. A., hand!., O. Hamngtn, 37. Roy, E'. E., rådman, St. Nygtn, 23. Roy, G. P., handl, Vallgtn, 19. Roy, U., enkefru, Drottninggtn, 71- Rubenson, Gabriel, handelsbokh., Drottninggtn, 60. Rubensson, C., enkefru, (konditori och sockerbageri), Bloms hotel vid Drottninggtn, 60. Rubensson, J., grosshandl., (firma H. J. Heyman & C:o), St. Nygtn, 3. Rubensson, M., konditor, Bloms hotel vid Drottninggtn, 60. Rubensson, S. V., målaremäst., Drottninggtn, 64. l~ubin, H., hand!., Kungsgtn, 35. Rudebeck, A., hand!., (firma C. K Dahlgren & C:o), Pusterviksgtn, 10 qv., 7. Rudhen, F. L., skomakaremäst., Skolgtn, 34. Rudenschöld, J. G., handelsbokh., Kronhusgtn, 9. Rudgren, E'. A., hand!., (firma B. Thulin & C:o), Drottninggtn, 26. Rudgren, O. E., handl., (firma B. Thulin & C:o), Vallgtn, 22. Rumph, J. U., enkefru, Vallgtn, 26. Rundberg, L., enkefru, Kungsgtn, 38. Rundberg, S. V., handelsbokh., Masthuggsvägen vid Pustervik, 10 qy., 4. Rusch, P. C., målaremäst., St. Klädpressaregtn, 6. Ryberg, P., skollärare, Spanmålsgtn, }5. Ryberg, Ebba, J., nipperhandlerska, O. Larmgtn, 14. l~yberg, A. L., f. d. handelsbokh., hörnet af Husargtn och Alleegtn i Nya Haga, 38 & 39. Ryberg, A., handelsbetjent,..lilla Torget, 6. Rydberg, A. V., litteratör, O. Hamngtn, 12. Rydberg, C. A., skollärare, Drottninggtn, 70. l~ydberg, J. A., kammarskrifvare vid tullverket, Fredsgtn, 1. Rydberg, J. W., styckjunkare vid Kgl. Göta Art.-reg:te, 2., Södra Liden, 84. Rydgren, H. K, handl., Kungstorget, 7. Rydgren, B., handl., Torggtn, 13. Rydgren, O. J. E., handelsbeijent, Drottninggtn, 28. Rydström, M. C., krögerska, Landsvägsgtn i V. Haga, 29 & 30. Rydström, J. B., hand!., 12 r., 32, (Galgkrogarne). Råberg, Julius, kapten och öfver-ingeniör vid Vestra stambanan, Lilla Kungsgtn, 3. Råberg, J, O., verkmästare vid Göteborgs mekaniska verkstad. Röding, P. F., färgeri-idkare, J2 r., 21, (Fredriksdal). Röhss & C:o, Wilh., (firma), kontor N. Hamngtn, 6. Röhss, Carin, enkefru, (firma Wilh. Röhss & C:o), N. Hamngtn, 6. Röhss, Wilh., grosshandl och konsul, (firma Wilh. Röhss & C:o), l~öhss, Aug., grosshandl., (firma Wilh. IWhss & C:o), Höhss,.J., handelsbokh., Kungstorget, 2. IWhss, C., handelsbokh., Röhss, A. E., hand!., Knngstorget, 2; kontor Kyrkgtn, 23. Röing, A. G., hand!., Bazarcn vid Fisktorget. Röing, J. H., handelsbetjent, nöing, R. H., handelsbokh., N. Hamngtn, 24. Rönbäck, J. P., juvelerare, Vallgtn. 32. Rönning, T. M., fabriksmästare, Lilla Klädpressal'egtn, 7. 8ahlberg, A..J. A:.' grosshand!., (firma Sahlbei'g & C:o), Ö. Hamn. gtn, J 8; kontor O. Hamngtn, 20. Sahlberg, M. P., enkefru, Nygtn i V. Haga, 50. Sahlberg, A., alleevaktare, vaktstugan vid Alleen. Sahlberg, J. G. W., handelsbokh., Nygtn i V. Haga, 50. Sahlberg, H., enkcfru, Lilla Korsgtn, 2. Sahlberg, J. Lo, målaremäst., Nya Varfvet. Sahlberg, E. C., handelsbokh., Lilla Korsgtn, 2. Sahlin, C. J., snickaremäst., N. Lal'mgtn, 15. Sahlin, W. P., restauratrice, Magasingsgtn, 1. 73

87 Saloman, G.,.konstmålare, föna soc,kerbruket vid S. Hamngtn. Saloman, JulIus, hand!., S. Hamngtn, 33; buti~. å samma ställe. Saloman & Williamsson, (firma), bntiker vid O. Hamngtn, 35 och Korsgtn, 18. Saloman, A., hand!., (firma Salomon & Williamsson), Ö. Hamngtn, 35. Salomon, Gltel, klädmäklcrska, Knngsgtn 23. S:llomon, J. H., kammakaremäst., Ö. HaI~mgtn, 50. ~:llmonson, S. H., hane1l., S. Larmgtn, 6; butik Knngstorget, 2. Salmollson, M., skomakaeemäst., Kungsgtn, 20; butik på samma ställe. SalnlOnson, L., hand!., O. Larmgtn,.22. Samson & C:o, E., (firma), kontor O. Hamngtn, 33. Sllmson, K, grosslland!., (firma K Samson & C:o), St. Nygtn, 19. Samson, K, enkefru, Trädgårdsgtn, 6. Samuelsson,.J. A., handelsbetjent, Drottninggtn, 28. Samuelsson, S., enkei'ru, (idkar handel), 12 r., 17, Lit. S. S., (Redberget). Samuelsson, C., eukcfru, bo\. på samma ställe. Samnelzon, H. 1L, hand!., O. HamnO'tn 50; butik å samma ställe. Sandahl, C. U., privatskrifvare, Husal~t~ i Ö. Haga, 40. S,mdbeck, F. L., hamll. och tobaksfabrikör, Kungstn, 32. Sandbcrg, E. A., hamn., Sillgtn, 47. Sandbcrg, R W., stmlsmäklare, Sot l:rics torg, 2. Sandberg, O. A., handelsbokh., N. IIamngtn, 36. Sand?erg, M. C., nipperhandlerska, S:llgt!l, 44. Sand berg, S. A., handel,betjent, S. Larmgtn, Il. Sandberg, D. K, h:.ndelsbokh., 11 r., 53, Lit. C. vid f. d. Bierha!leplatsen. Sandberg, B. M., cnkefrn, Drottninggtn, 57. Sandberg, J., skrifnlre, 3 r., Ekelundsgtn, 46. Sandherg, A. G., handelsbokh., SilIgtn, 8. Sandegren, C. A., bagarcmäst., SilIgtn, 41. ~an~egren, G. B., slagtaremäst., Torggtn, 6. ~anclegren, J. P., handelsbokh., St. Nygtn, 15. S:lnclegren, C. J., modehallc1lerska, S. Larmgtn, Il. Sanc1elill, G., privatskrif\'are, 4 r., Otterhällan, 80 & 81. ~an(lc!in, C. A., bokhållare, Magasinsgtn,. 5. ~allll:l1, P. A., skomakarcmäst., (firma C. Aman & C:o), Kungsgtn, 61. öulhlcn, A. J., hotclvuktmästare, N. Hamnotn 36. Sandholm, A. F., vagnmakaremäst., hörnet"ar' Östergtn och Sprängkullsgtn i Nya Haga, 45. Sandlund, S., handelsbetjent, Kyrkgtn, 25. Sandström, Israel, musikdirektör, Spanmålsgtn, 16. Sandström, G., bokbindaremäst., Drottningtn, 46. Sandstl"Ö111, A., hanen., 12 r., 24, (Stampen). Sandström, G. A., hamuinspe!!:-tor, tl r., Smaht Vägen, 52. Sanne, C. V., handelsbokh., O. Hamngtn, 41. o Schaar, S. A., direktör vid härv. elektr. telegrafverk, Spanmulsgtn, 16; flyttar den l April till S. Larmgtn, 13.. Schagerström, H. J A., be:khållar?, Landsvägsgtn i y. ~agu, 85, Lit. D. Schalin, C. M., enkefrn, Nygtn l V. Haga, 85, Lit. K Scharff, P. L., handl., 12 r., Fattighusgtn, 46. Bcheel, J. F., skiffertäckaremästm'e, Trädgårdsgtn, 5. Scheel, C. F., sockerbagare, Drottningtorget, 4. Schenckenwald, G. bokjc!ållare, N. Hamngtn, 2. Schiller, G. S., hanch., O. Larmgtn, 22. Schiller, A. I,., filos. mag., Köpmansgtn, 24. Schinkler, Elise, barnmorska, S. Hamngtn, 49. Sehlanbiiseh, C., handelsbokh., Il r., Smala Vägen, &3, I,it. C. Schlegel, J. C., traktör, N. Hamngtn, J4.. 'Schleicher, J., enkefru, Il r., Smala Väg~:n, 10, I,lt. C. C. Schlessinger, A., f. d. hand!., Hnsal'gtn i O. Hag~, 4.;:;-51. Schmeisser,.J. F., hand!., N. IIttmngtn, 20; försäljn. O. l:hulngtn, ~2. Schmeiser, Mathilda, skollärarinna, Bazargtn, 6. Schmidt, D. IJ., snickaremäst., Kronllt:sgtn, 28. Schmidt, R, snickal emäst., cl1to.. "" Schmidt, G., hane1l., (G. Sl1lidt & C:o), Rosenl11ndsgtn, 2 1 / 2 Lit. B.; kontor N. IIamngtn, 2.. " Schmidt, W., fru, (nthyr rum till resanlie), JCnlvägöhotellct Vid Drottningtorget, 4. Schneidan, Littmann & C:o, (stadsmäkhtre- och skeppsklarerare-firma); kontor V. Hamngtn, 5. Schneidan Lovisa von, enkefru, Kyrkgtn, 2". Sehonltz, E. von, professor och kapten, förcst"ndare föl' Chalmersska slöjc1skolan, N. Larmgtn, 4. Schoult", A. B., enkefru, Kaponiergtn i V. H~ga, 78. Sehuback, J., possessionat, 12 r., 13, (Bagaregarden). Sehuldt, L. P., handelsbokh., St. Nygtn, 31. Schnltz, C. M., hand!., Götgtn, \l. Schultz,.Joh., fabrikör, 11 r., Smala Vägen, 51. Schultz Jr., handelsbokh., S. Hamngtll, 5. Schultz; J. A., polisfiskal, Nygtn i V. Haga, 65, Lit. B. Schultz, G. E., enkefru, (rcodehandel), Kyrkgtn,?9.. "'. Schultz, A. O. M., boktryckeri-konstför\'llnl1t, Nygtn I V. Haga, 6;), Lic. B. Schultzen, B. K, enkefru, Götgtn, 4. Schumann, W., gasmästare, Gasverket. Sehutz, M., traktör, Drottningtorget, 2. Sehutz, H. G., bagarcmäst., hörnet af Nygtll oeh Lalldsvägsgtn iv. Haga, 31 & 32.

88 7G Schwerln, :M. von, enkefriherrinna, Kungsgtn, 37. Schäl!', J. G., hamll., 2 r., ] OI, Lasarettsgtn vid f. d. Carlsport, (Charlottehöjd). Sehäldström, B., litteratör, SilJgtn, 40. Scott, J. c., enkefru, ] 2 r., 96, (Mariefred vid Gamla Alleen). Scott, A. C. lyi., enkefru, Lasarettsgtn, 101, Lit. B., (Charlottehöjd). Seatons, G., grosshandl., (firma Hiehens, Seaton & Hiehens), St. Nygtn, 5. Segerström, Frans, bokhållare vid jernvägen, Qvarnbergsgtn, 7. Seldener, H. J. F., organist vid Domkyrkan, K.!mgsgtn, 43. Seldener, H. J., f. d. tnllinspektor, Husargtn i i O. Haga, 44, Lit. C. Seldener, P. I,., sergeant vid Kgl. Göta Art.-reg:te, Art.-kasern. Selling,.T. R, tobaksfabrikör, T orggtn, 22. Selling, H....V., mil.kleribokh., Sellman, C. A., kamrer vid stadens nya arbets- och försöljningshus, 12 r., Fattighusgtn, 67, Lit. A. Sellman, G., komminister vid Christinre församling, Köpmangtn, 16. Sernberg, C. O., bokhållare, Rosenlundsgtn, R & K, 2'12, Lit. B. SernstrÖllJ, C. J., en.j;:efrn, (handel under firma C. L. Sernström), 1'orggtn, 9; butik O. fhmngtn, 28. Settel'berg, G. R, handl, kassör och bokfömre vid elfstyrelsen, LandSVil.gsgtn i V. Haga, 85, Lit. D.; kontor S. Hamngtn, 7. Setterberg, 1'. W., bokhållare, V. Haga, 85, Lit. D., midtemot Alleen vid förra Masthuggstullen. Setterborg, A., handl., O. Hamngtn, ] 7. Setrerborg & C:o, A. J., (firma), kontor Kronhusgtn, 11. Sidman, G. L., gravör, Kungsgtn, 14. Signeul, H..T. C., enkefrn, Skolgtn i Nya Haga, ]8. Silmnder,.T. F., f. d. grosshandl, S. Hamngtn, 21. SiJvan,ler, Fred., grosshandl., (firma.t. F. Silvander & Son), S. Hamngtn, 2J. Bilvander, H., skril.ddaremil.st., Kyrkgtn, 35. Silvandel' & Heyman, (firma), S. Hamngt~, 33. Sim en, John, handelsagent och konditor, O. Hamngtn, 35; konditori Torggtn, 25. Simmingskjöhl, C.,' enkefrn, Skolgtn i Nya Haga, J4 & 15. Simmingskjöld, C. '\V., handelsbe~jent, Lilla Klil.dpressaregtn, 5. Simmingskjöld, T., handelsbe~jent, Simon, J'. S., handclshokh., Lilla Nygtn, 2. Simson, E. M. M., folkskollärarinna, 12 r., 74, Liseberg. Sinclair, J., grosshandj., Ö. namngtn, 2. Sinclair, 1'., grosshandl., Sippe]ills, A. K, demois, dansiararinna, Kyrkgtn, 3G. Sirenius, C. J., grosshandl., (firma C. T. Sirenius & C:o), Skeppsbron, 1 Sirenius, N., grosshandl. oeh konsul, S. Hamngtn, ] 7. Sivers, C. H. von, neder1ag".illspektor och major, Klll'lgstorget, 14. Sivers, G. A. von, hand!.,.. Kung,torge:, ] 4; butik S. Hamngtn, 59. Sjöbeck, C. F., skrifval'?, O Skansg.tn '.V. Haga, 7J. Sjöberg, J. :F., snusfabnkör, ~?rottnl11gg,u, 30. Sjöberg, J. R, snusfabrikör, O. f~a?lngtn, 27.. O" Sjöuerg, M., (bageri-firma), försäljumg. Dl:ottnll1g~tn,r,~~' " Sjöberg, A. E., handelsbokh., 11 r., 53 Vid Smala '\ abe... Sjöberg, Carl, handelsbetjent, $.. IIamngtu, 41. Sjöberg, F. O., handelsbokh., O: Hamn~tn, 11. Sjöberg, S. M., demois., Dr~ttlllnggtn, u5. Sjöberg, R, snickaremäst., I\.lll1gsgtn, 36. "".. a'." S '''b '0' JO el b' A. J., bao"lrc ' b vid nva arbets- oeh forsurjnll10shn5~t,drott- t '" ningtorget. ", Sjöberg, J. F., stadstjcnarc, MagnsJllsgtn, J." Sj'öberg, W. C., barnmorska, Kuse.rnto..rget,,'>,'.. Sjöbcrg, G. A., klensmedmäst. VI d l :\.g l. Go, 11 Art.-re",o':te, Ostergtn i Nya Haga, 29. (1- l,'t I t) Sj'öberg S E hospitals-syssloman, 12 r., 1, :\.rono 10SP; afie "1"1 S'''b JO elg,. ' J'. A"., folkskollil.rarinna) 12. r... ' ] 3,... Lit. B. B., (:lsy ke H eu). <) Sjöberg, M., enkefru, 11 r., Smala Vagen, ~u. Sjöberg, H. F., halldelsbokh., Drottnin~~tn, 3(:. r, a' o Sj'o"bel'g A L byao'lladsritarc, KUj)oumergtn.' 'V. Hdo'" 8». C S 'öblom ' C.. C.., domkyrko-adjunkt, 00 Kullcn. ') Il 6- Li" 1 (. 'aga, " "'.' Sjöborg, J " A. :If., kammurskn'f'l vare VI, tuil' Vel" "'ct,n. TTÖjlJl1ansatn o' 20. Sjöborg, A. IL, glasmil.stare, Bazargtn, ] O. Sjöstedt, A. G., hand!., Kungst?rget, 8. Sjöstedt, J., minuthand!.,,bto.., N '0', 7 S'östedt, S., krono-uppbördskassör och l cg.-skl'1fvarc; St. Jabtn,... S~Og, A. O., grosshanell., Drottningtorget, 1; kontor S. Hamnotn, 40. Skog, A. R. R, handelsbokh., Drott'!.ingtorget, l. Skoalund J. A. hyrkt:sk, Kullen i O. Haga, 69.. Skuldt, O., konduktör viel Kg!. Ingeniör-kåren, S:lJg:n~,~' Sehytt, O., sergeant vid Kg!. Göta A~ t.-reg:te, Alt:-k>~sell1. Skånberg, A., hofslagaremäst., 3 r., 11.<kl;mdsgtn, 43 & 44. Sloman, L., f. d. han,ll., S. Hamngtn, l~. ",~" 1 Smedberg, A., f. d. vexel..k~lltrol\!jr, 11 1'., Bre~,'1. V:igen, 11 '" 2. Smedberg C. G. handclsbetjcnt, O. Hamngtn, 5_. Sme el ula1, ~k'- E. G'. "T n., under-löj'tnant vid Kg!. Gött, Art.-reg:te, Art.- kasern... Ir I G"t. A -t ca te Art Smedmark, J. O. G., under-löjtnant Vid "g. o,t I.-1 O" S ~athserin; J bol'hållare vid Göteboras enskilda bank, Landsvägsgttl mi, :\o. 0'... ö i V. Haga, 4, Lit. A... L' B Smith, W. G., vågbokhållare, V. Haga, Landavagsgtn, 4, lt.. 77

89 '78 ~m!th, ~., fotograf, Ö. Hamngtn, 18.,~n;lth, C. ~., tullvak~mästn.~ e, 10 l;' Qvarnbergsgtn, 9J. ',;oillman, 9 A., tjdnlilgsrcierent, Kungstorget, 7. Sommar, (:r. R, styckjunkare vid Kg!. Göta Art.-reg:te, Art.-kasern. Sommar, :F.. U., styekjunkare vid Kg!. Göta Art.-reg:te, 2 r., Lasarcttsgtn vhl f. d. Carlspol't, 101. SondelI, Johan, tllllvaktrnästare, 10 r., Qvarnberget, 92 & 93. ~p~ak, :F, A., sta.dsmä~lare, Lilla Kllngsgtn, 3; kontor S, Hamngtn, 19. SpJelhagen, G., lllgelljör, Gasverket. Spolen,.J. O., privatlärare, Hosenlundsgtn. Sparre, Carl, Ulfson, friherre, intendent vid statene jernvägstrafik, S. IIanlllgtn, 59. Spångberg, J" f. d. inspektor, HnsarO'tn i Ö. HaO'a 52 & 53. Spångberg, J. T., målaremäst., b b, Spångberg, P. S., hand~lsbetjent, Ö. HamlIO'tn 50. Stade, C. 0., enkefru, O, Hamngtn, 2. b' Siade, G. N., kassör vid It. St. härv. lånekontor, Ö.' Hamngtn, 2. Stade, W. II., hanc]]., (ilnna Grundberg, Stade & C:o), Spanmålsgtn, IG. SIadc, E. IL, halldelsbokh., Ö. Hamnotn 2. StanisIalls, R O., boktryckeri~.konstföl~va~dt, Torggtn, 5. ~ta~cll0'y, D. C. A., handl., O. Larmgtn, 6; butik S. IIamngtn, 37. Stelllorth, Elisabet, demois., Vallgtn, 14. ~ten,berg, A. E., lj(;khåjjare, 12 r., f. d. sockeruruket, 69. ~cell oerg, C. J., hamn., Torggtn, 19. Stenberg, R S., handelsbokh., 12 r., f. d. soekerbl'l1ket 69. Stenberg, R V., handelsbokh., ' Stenbåek,.T. :F., handelsbokh., Kyrkgtn, 50. Stenhoif, :F. Z., handl, Magasinsgtn 6' butik viel salllma gata, 2. Stenhoff, N. A.. handl, Nygtn i V.' H;lga, 50. ::ltenström, S., material-förvaltare, Spanmålsgtn, 26. tenvull,.f. R, sadelmakaremäst. vid Kg], Göta Art.-reg:te, Torggtn, 9. btemhagen, W., grosshand!., (firmor N. Wimnell & C:o oeh Sternhagen & C:o), 12 r., 72, (Nya AUeen). Sternhagen & C:o, (firma), kontor O. Hamngtn, 4. St?rnhagcn, vy. C., h:lllclelsbokh., 12 r., 72, (Nya AlMen). Stlberg, A. L., ha.ncl!., (firma A. Stiberg & C:o), 12 r., 95, (Gamla 1\ll6en); butik O. Hamngtn, 36. St!egler, W. A., handelsbetjent, Kungsgtn, 49. StJehJ, C. :F., kapten i haudelsft., Kungstol'get, 3. Stillström, A., hand!., Drottnjnggtn, 71; butik Kungsgtn, 39. Stockenberg, J. F. C., kontrollör vid tullverket, 10 'lv., 1, Lit. A.,.., l\lasthl1ggsväg:en vid!\lsten:.iksgtn. Stolpe, A. I,., i. d. tnpetsör, O. Hamngtu, 5. Stolpe, S. :;YL, enkefru, (idkar snörmakeri-r0relse under firma L. L. Stolpe), O. Hamngtn, 7. Stork, J., telegraf-inspektor, Drottningtorget, 4. Strandberg, A. J., handelsbetjent, Kyrkgtn, 36. Strandman, P. A., målaremäst., Norm Alleegtn, 10 'lv., 12, Lit. B. Stridsberg, C. J., handelsbetjent, N. Hamngtn, 38. Ström & C:o, H. W., (firma), kontor Kungsgtn, 56. Ström, H. W., stadsmäklare, (firma H. W. Ström & Cool, Knngsgtn, 56. Ström, J. P., f. d. stadsmäklare, 12 r., 12, (Christinedahl i Gamlestaden)... Ström, L. G., handelsbetjent, O. Hamngtn, 52. Strömer, P. A., privatskrifvaxe, Husargtn j Ö. Haga, 55. Strömberg, A. E., fotog,raf, O. Hamngtn, J8. Strömberg, L., lland]', O. Hamngtn, 39. Strömberg, H. J., stadsarkitekt, 12 r., 68, (Katrinetorp vid Exercis_ heden). Strömberg, G. :F., handelsbetjent, Kyrkgtn, n. Strömberg, J. G., handelsbokh., Pusterviksgln, 10 'lv., 3, Lit. A. Strömblad, K, handl., Bazaren vid :Fisktorget. Strömman, C., f. el. material-förvaltare, Kyrkgtn, JO. Strömman, F. O., handl., (firma Strömman & Larsson), inspektor vid arbetare-bostäderna i Haga, Nygtn i V. Haga, 8.'\, Lit. E. Strömman, G. F. A., bokhållare, Nygtn i V. Haga, 5J & 52. Strömvall, J. L., maskinist, Nygtn i V. Haga, 84. Sturtzenbeeker, M. :F., landskontorist, S. Hamngtn, 1. Ståhlbom, Adolf, jernvägsbokhållare, Kronlmsgtn, 2.3. Ståhlgren, :F. E., enkefru, Trädgårdsgtn, 3. Stångberg, N. O., te.legraf-assistent, Vallgtn, 16. Stötzer, C., handl., O. Hamngtn, 35. Suck, August, mnsikus, Köpmansgtn, 28. Sundberg, J. E., kapten i handelsft., Landsvllgsgtn V. Haga, 26. Sundberg, Eug., grosshandl., Lilla Korsgtn, 4. Sundblad, A. W., provisor, S. Hamngtn, 13. Sundius, M., bokhållare, Magasinsgtn, 6. Sundler, Olivia, folkskollärarinna, 12 r., 10, Lit. A. (Mariebäck i Gamlestaden). Suudqvist, L. M., skomakmemäst., Kungsgtn, 51; uutik Knn~sgtn, 52. Sundström, C. J., lektor vid härv. h. elem.-läroverk, :Maga~!nsgtn, 3. Svahn, W., perukmakare, 12 1'.,28, (Stampen); frisör-salong O. Hamngtn, 31. Svalander, S. F., gross1jandl., Torggtn, 22; kontor Ö. Hamngtn, 17. Svalander, S. H., enkefru, Torggtu, Svalander, S. A., karantäns-kassör och konsul, Brogtn Vid PustervJk, 10 'lv., 3, Lit. A. 79

90 80 Svalander, C. A., handelsbokh., Bt'Ogtn vid Pustervik, 10 qv., 3, Lit. A. Svalander, C. A. C., dito Svalander, J. V. S., dito Svalander, August, handelsbokh., 10 qv., Pusterviksgtn, 5, Lit. A. Svalin, K, enkefru, Vallgtn, 5. Svan, Emil, handelsbetjent, S. Hamngtn, 29. Svanberg, C. K, bokbindaremäst., Smedjegtn, 3. Svanberg, M. K, klädmäklerska, 4 r., TelegrnJgtn, 90. Svanström C., ellkefm, (urmakare-verkstad), O. Hamngtn, 4. Svartlillg, 'K, ellkefru, (modehandel), Vallgtn, 24; försäljning S. Hamngtn, 59. Svendsen, J. H., kapten i handelsfl., I1.andsvägsgtn i V. Haga, 4, Lit. C. Svensson, A., f. d. hofslagaremäst., O. Hamngtn, 50. S'-onsson, S. M., stadskamrer, Kyrkgtn, 10. Svensson, J., stadstjenare, Drottninggtn, 5l. Svensson, Alfred, handl, Kungsgtn, 60; butik å samma ställe. Svenss'on, Anders,handelsbetjent, Sillgtn, 43. Svensson,.Toh. Aug., handelsbetjent, 12 r., 95, (Gamla Alleen). Svensson, JT. L., bleckslagaremäs.~., Magasinsgtn, 13. Svensson, Elis, stadsbokhållare, O. Hamngtn, 50. Svensson, Hugo, handelsbokh., St. Nygtn, 23. Svensson, E., sjnksköterska, 4 r., Norra Liden, 73 & 74. Svensson, H. :F., skomakaremäst., St. Klädpressaregtn, 3. Svensson, H., auktions-notarie, St. Nygtn, 2l. Svensson, V. H., handelsbokh., Svensson, D. C., handl,.("t. Nygtn, 23. Svensson, A. J., handl, O. Larmgtn, 22. Svensson. M. C., traktörska, Bazaren vid :Fisktorgct. Svensson; I,. C., enkefru, St. Badhusgtn, 5, (Oscarsdal i Surbrunn). Svensson, C. J., segelsömmarem.äst., 11 r., Barlastkajen, 36. Svensson, Anu., slagtaremäst., Ostergtn i Nya Haga, 29. Svensson, B., cnkefru, 11 r., Breda Vägen, 8. Svensson, O., folkskollärare, nya arbets- oeh försörjningshuset vid DrottningtOl get. Svensson, Z., f. d. Iw.ndJ., 12 r., 96, Lit. C. A., (Nya Alleen). Svensson, A. M., enkefru, 12 r., 96,.. Lit. C., Svensson, J. P., bleekslagaremäst., O. Hamngtn, 7. Svensson, Johan, byggmästare, Lilla Kungsgtn, 2. Svensson, C., folkskollärare, nya arbets- och försörjningshuset vid Drottningtorget. Svensson, C. :M., enkefru, Kungsgtn, 39. Svensson, Andreas, handl, Nygtn i V. Haga, 84. Svensson, Lars, handl., 12 r., 101, Lit. B., (Hagaheden); butik: Nya Haga, Svensson, A., f. d. handl., Landsvägsgtn i V. Haga, 15, Lit. B. Svensson, G., handelsbetjent, Nygtn i V. Haga, 84. Svensson, C., maskinist, Nygtn i V. Haga, 85, Lit. E. Svensson, C. G., förste lärare vid högre folkskolan, Skolgtn Ö. Haga, Svensson, A. C.. enkefru, Vallgtn, 25; butik S. Larmgtn, 20. Svensson, John, slagtaremäst., Vallgtn, 35. Svensson, N., mätare, Kyrkgtn, 67. Svensson, H. J., tuj!yaktmästare, 2 r., Södra Liden, 96. Syensson, C. Y. N., handelsbokh., Kungsgtn, 14. Svensson, Lars, packhuskarl, 4 r., telegrafgtn, 93. Svensson, G., packhuskarl, 4 r., Norra Liden, 98 & 99. Svensson, S. C., husbagerska, S. Hamngtn, 51. Svensson, J. A., hand!., V. Skansgtn!. V. Haga, Svensson, :Magnus, instrumentmakare, O. Skansgtn i O. Haga, 12. Svensson, And:s, auktionsmäklare, förra tullhuset vid Lilla bommen. Svensson, N. J., handelsbokh., Trädgårdsgtn, 8. Svensson, Severin, vaktmästare vid museum, Köpmansgtn, 28. Svensson, J. K, handelsbokh., Masthuggsvägen vid Pustervik, 10 qv., 10. Svensson, J. F., mäkleribokh., Svensson, Svante, lll[\kleri-betjent, 4 r., Norm Liden, 73 & 74. Svensson, R, hancj!., Sillgtn, 32; försäljning SiIlgtn, 47. Siidow, O., stads-arbetsinspektor, SiIlgtn, 35. Sylvan, C. J., handelsbokh., Kungsgtn, 23. Söderberg. J. H., lllålaremäst.,! 2 r., Åkerigtn, 61. Söderberg, C. J., glasmäst. och spegelfabrikör, Köpmansgtn, 9. Söderberg, O. J., grosshandl., Skeppsbron, l. Söderberg, Oscar, handelsbokh., Bazargtn, 10. Söderberg, G. A., v. häraushöfding, S. Lm'mgtn, 13. Söderborg, J. A., f. d. båtålclerman, Kungsgtn, 63. Söderborg, C. :F., j:r, handelsbokh., Kungsgtn, 29. Söderborg, S. :M., demois., Drottninggtn, 5. Söderdahl, U., hanell., Kyrkgtn, 25; butik O. Hamngtn, 33. Södergren, J. P., tolagsvaktmästare, i r., Södra Liden, 90. Söderhjelm, P. C. J., kapten vid Kg!. Göta Art.-reg:te, 12 r., :Fnttighusgtn, 57. Söderholm, O., kommissionär, Kyrkgtn, 3. Söderling, J. N., orgelbyggare, Majorna, 3 r., 124, vid Djnrgårdsgtn. Söderling, C. :F., orgelhyggare, Majorna, 3 1'., 1j?4. Söderling, J. J., polisöfverkonstapel, Skolgtn i O. Haga, 19, Lit. A. SÖd~rlund, :Fredrik, vaktmästare vid pantlåneinrättningen, Spanmalsgtn, 4. SÖderström, Joh., handl. och m;(bre.ålderman, Knngstorget, 14. SÖderström, J. E., handelsbokh., 6*

91 82 Söderström, C. A., sniekaremäst., Torggtn, 18. Söderström, G., handelsbokh., Sillgtn, 4-l. Söderström, A. K, handl, Kungsgtn, 50. Söderström, P. G., förman för bärarelaget vid ångbåtarne och för tornväktare, 2 r., Södra Liden, 9G. Söderström, F. B., handelsbetjent, Kungsgtn, Söderström, C. F., lotskontorsskrifvare, hörnet af Ny- och O. Skansgtn i Ö. Haga, 13. Sörensen, S., handl, Magasinsgtn, 3. Sörensen, A. M., (modehandel), Drottninggtn, 50. Talavera, S., mäkleri10kh., 10 qv:, Pusterviksgtn, 5, Lit. A. Tauson, O. G., handels~()tjent, Rosenlundsgtn. Tengberg, :N., rådman, O. Ramng~p., 15. Tengner, C. J. E., handelsbokh., O. Hamngtn, 33. Tengstedt, R. C., handelsbokh., Korsgtn, 24. Tengstedt, C. L., kammarskrifvare, Korsgtn, 24. Tengstedt & Son, C., (firma), butik Tengstedt, C., juvelerare, (firma C. Tengstedt & Son), Korsgtn, 24. Tcngstcdt. J. P., juvelerare, (firma C. Tengstedt & Son), Terserns, E., stadsmakläre, (firma Ernst,V. Bley &o C:o), Kungsgtn, 22. Thavenins, J. G., skrifvare, 3 r., Eklundsg tn, 43 & 44. Thelin, J. E., handl, Knngsgtn, 49. Thelin, S. P., handl, :N. Ramngtn, 34; butik å samma ställe. Thelning & Koeb, (firma), kontor Kungsgtn, 50. Thelning, A. J., handl, (firma Thelning & Koeh), Bazargtn, 6. Thobin, M., skräddaremäst., Drottninggtn, 33. Thobin, Sven Svensson, skräddaremäst., (finna M. Thobin & C:o), Drottninggtn, 31. Thoren, E., enkefru, Sillgtn, Thoren, A. C., enkefru, Kullen i O. Haga, 67, Lit, A. Thoren, V. M., handl., Magasingsgtn, 7. Thoresen, C., handl, (firma Thoresen & C:o), 12 r., 96, Lit. C. A., (Nya Alleen); kontor Lilla Torget, 6. Toren, P. C., ammunitions.förvaltare vid Kgl. Göta Art.-reg:te, Skeppsbron, T oren, F., bleckslageri.fabrikör, verkstad O. Larmgtn, 9, Drottmnggtn, 62.. Toren, Ellen, nipperhandlerska (firma Ellen Hagberg), Drottnmggtn, 62. Thorin, C. M., snickaremäst., Lilla Kungsgtn,..3. Thormählen & Hoppe, (fabriksfirma), kontor O. Hamngtn, Thormählen, C. C., fabrikör, (firma Thormählen & Hoppe), O. Hamngtn, 17. Thornqvist, E., tullvaktmästare, Sillgtn, Thorse11, M. M. C., bnrnmorska 2 S". Thorsson J M h dl Ii,, r., odra LIden, 98. Th',..., an., ose,!llundsgtn., Olsson, Toblas, maskinist, O. Skansotn i H ~horsson, L. P., handclsbetjcnt, lvie11a~ytn i V ~ga, G9. 'Iho1'sson, L. A., handelsbetjcnt K '". ag:1, 45. ThucJen, A. N., hand!., S. L:1rmYt~ u~g:gtn, 53. 'I'huden, C., makleribokh., di~o' 13, flyttnr d. 1 A pr.il till Va11gtn, 26. Thulin. & C'o '.,.., B (firma) b t'k lo chto. ',Ul" \..orso'tn 5 Th nlm, B., i. d. hnndl cl "'t '. Th r J.,. lo. Thu m,.. J., hnndelsbetjent, D1'ottninggtn 35 unbelg, A. M., med. doktor, St. N otn' '" '. kl f. m. och kl 1-" 'd l Ye;,7. (Mottugnmgstlmmar' '1'1 h. ~ mi c ao"stlclen). mn olm, C. krögerskn h'" t t Ö. Thyboni, J., ~usikus oe1,' f-l~jl~~kn~e j;te;gt?- och Husurgtn Nya Thörner, C. O. urmakare 'lo.. "l,' rotnlljggtn, 57. 'f,., q\., llstervjksgtn 6 L't A T l vermun, R.,V. C hnndel'b kh.- H '" l. T'f., '.., o., O. amngtn 50 l ve1'm:1n, Alex. handelsbokh M',. TilO'ner J F l',., ngnslijsgtn, 10..?,'"., land!., hronhusgtn 2!' T~l.J'lIJder, A., handelsbokh., V nllg{n.~ l ~~I~~der, J. L., bokh:'tllare, Nygtn i' V 'll"ya 6 'Illhl, C. U. landsknlnrcr S H.' :."" 7 & 68. Till tr" A' h",. nmngtn, Gl>.,,. s om,., nnclelsngent, Bnznrytn G li~~~,ui. F. E., portföljfabrikant, t d: Carlsport, 7; butik Magasius- TingYren. C J m,".... o,.., nsklijist VlC] Jcrnvitycn SillYt 38 T lijnerholm C. J f'l '1'" "'.' o K Il '.,. c. gm \crj-fabnkör 1" n, r 116. L ( a ens gata). ' -.,,il. A. R, Tod, James, juyelerarc, MayasinsO"tn 5. Tod, M. E., enkefl'l1, '" '", Tod, W., urfabrikör, ~o~c, ~. M., värdshus-föreståndarc KunO'sto1'yet " o stol p, G. T., :1uditör vid Kyl' G"t "'A '", r., 87, Lit. R, (Frcdås). ",. o n rt. reg:te, Y. häradshöfd., Tor,kelsson, C. G., rotmästarc vid nattbev k. o mngsman vid Pusterviksbron b.' k' ah mngs karen och uppsy- Torpadie C Jr J k.' 01 l va t uset derstädes.,..., npten VId Kgl G"t A Torstcnson, C M handl j7. 0:1 rt.-reg:te, Korsgtn, 11 T h..,.,,\..ungsgtn "J") ra n, C. F., hnncl! (firma T" h ~ -<5' Trana, U. C., enkef;:u, Kyrkyt~n l~."" :0), Drottninggtn, 10. Tranberg, C. H., hnndj., Ma~nsinsO'tn 10 Tmnberg, G. R., boktryckertkonstf': 'l Tr~nchell, G., grosshandj., fotografi~~~~~~i~r4(;., Ekulundsgtn, O. H:1ffingtn, '27.., rma una & Hoffert), TranchelI, T. W. grosshaudi L'], T, '., 1 la orget, 2.

92 8i TranchelI, VV., enkefru, Drottninggtn, 33. Tranchell A. C., enkefru, S. liamngtn, 67. Trapp, A.; tobaksfabrikör och h~ndl, Kungsgtr;, 19; ~uti~ Kunl?sgtn, 21 Treffenbcrg', A. O., öfverstc-löjtnant och major vid h.gl Gota Art.- reg:te, Ö. Ihtmngtn, 29.. Treffenberg, :F. G., uneler-löjtnant vid Kgl: Göta Art.~regte, dito. Troili, G. K., stations-inspektor vid härv. JernvägsstatlOn, bor i stationshuset vid Drottningtorget. Troili, S. A.. kantor vid domkyrkan, Nygtn i V. Haga, 50. Troilius, F. U., grosshancll, S. Humngtn, 15. Tryselius, C. :F., kapten i handelsfl., 11 r., Barlastkajen, 36. Träo-årdh, J., hand!., Drottninggtn, 7l. Töp~l, :F. O., boktryckeri-kons.tföryalidt, Nygtn i V. Haga, 85, Lit. :F. Töpffcr, C. :F., handelsbokh., O. Hamngtll, 2. Töpffer, E. E., handelsbokh., S. Hamngtn, 43. Törnberg, A. L., hane11., S. Hamngtn, Il. Törner, A. E., privatlärare, Kronhu.~gtn, 3. Törnqvist, A. G, skomakaremäst., O. Larmgtn, 10. Törnsten, A. :F., hane11., KOl'sgtn, 15. Törnsten, E. A., hane11., (firma E. & A. TÖl'llstcn), S. Larlllgtn, 13. Törnsten, R, grosshandl, Kyrkgtn, 36. Ude1enberg, K, handelsbokh., Kungsgtn, 23. Uebel, C., mur- och byggmästa):e, Kyrkgtll, 21. Uggla, C., grosshandl., kontor 0; Hamngtn, 12. Ulanc1er, :M. C., enkefru, Spanmalsgtn, 13:. Ullperg,.J., kammakare111äst., Hllsargtll i O. Haga, 44, Lit. A.; butik O. Larmgtn. Ullgren,.J. A., byggmästare, St. Nygtn, 23. UIIgrell, H., krögerska, l\fagasinsgtn, 18. Ullo"'cn, J., trällgårdsmäst., 11 r., Breda Vägen, 13. Ull~rell, K, f. d. hane11., 12 r., 96, Lit. C. C., (Nya Alleen). Ullgren, A. :M., nipperhandlerska, Sprängkullsgtn i N. Haga, 42 & 43. Ullman, E. M., adjnnkt vi~l härv. h. ele111.-läroverk, St. Nygtn, 21. Ullman, I,., handelsbokh., O. Ha111ngtn, 39. UII111an, 11'1., handelsbokh., c Ullman, G. N., hnndelsbokh., UII111nn, A. M., enkefrn, Ullman, A. S., förestånderska för de fattiges "änners skola, Vallgtn, 1. Ullman, Carl Axel, handelsbetjent, Kungstorget, 12. Ullman, C. A., mäkleribokh., V. Hamngtn, 7. Ullman, A. L., handelsbokh., S. Hamngtll, 43. Ullrich, JL W., mur- och byggmästare, Rosenlnnclsgtn. Unge, C. E. L., ångbåts-hefälhnfvare, Landsvägsgtn i V. ILtga, 85, Lit. D. Unge, C. G. J., cigarrfabrikör, Sillgtn, 55. Ungewitter & C:o, (firma), kontor V. Hamngtn, !nrens, U. J., hanen., :N. Hamngtn, 22; försäljning O. Larmgtn, 14. Unreus, O. R, handl., Kungsgtn, 19. UrselI, C. W., f. d. v. kronolänsman, Mellangtn i V. Haga, 40. Valent!ns enka, V. J., (firma!, kontor Lilla Torget, 5. Valentm, J. P., grosshandl, (firmav. J. Valentins enka), Lilla Torget, 5. Valentin, M., grosshandl, (firma V. J. Valentins enka), I,illa Torget, 6. Valentin, M., fabrikör, Lilla Korsgtn, 4. Virgin, A., enkefru, Lilla Korsgtn, 4. Virgin, H. C., enkefru, (mäklerifirma :F. A. Virgin), S. Lm'mgtn, 13. Virgin,.J. S. A., kapten, vid I{g1. Göta Art.-reg:te, Vallgtn, 2. Virgin, J. E., handelsbetjent, DrottningtoTget, 4. Vollbrecht, A. F., f. el. musikus, 12 r., 105, (Bruntdahla). Volkert, A. H., kapten i handelsfl., f. d. Carlsport, 7. Voullair~, M. W., föreståndare för härv. brödrasocietet, Kungsgtn, 45. Waehenfelllt & Andersson, (finna), butik N. IIamngtn, 24. vvaehenfelllt, B. A., enkefru, :N. Hamngtll, 22. \Vadström, M. K, enkefrn, Kyrkgtn, 15. Wallström, Oscar, handelsag'ent, kontor St. Kliil1pressaregtn, l. Wahlberg, A. M., enkefru, 'ö. L:nmgtn.: 5. Wahlberg & C:o, Ed., (firma), kontor O. liamngtn, 15. vvahlberg, Edvard, hand1., (orma Edvard,Vahlberg & C:o), Ö. Hamngtn, 15. Vlahlbom, A. :1"., kammarskrij'vare vid tullverket, Kungsgtn, 23. Vrall1gren,.J. P., fabrikant, 12 r., 19, (Gullbcrgsbro). vvahlgrell, J. K, hanel1., mrgeri-fabriklir, 12 r., (Gullbergsbro); försäjjning, af garn n1. m. vid ICungstorget, 14. Wahlgren, C., fabriks-idkare, 12 1'., (Gullbergsbro). \Vahlgren, O. L., dito Wahlgren, C. :F., hand!., 12 r., Lisebergs f. d. sockerbruk, 74. Wahlgren, R. VV., handelsbokh., vvahlgren, A. S., styckjunkare "id Kg!. Göta Art.-reg:te, Art.-kasern. Wahlgren, C. :F. j:r, fabrikant, 12 1'.,- 74, (Liseberg). vvahlund, C..J., krögare, 10 q"., 1 A, Brogtll vill Pnstervik. \Vahlqvist, J. O., kommiss:lrie vid Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, bor derstädes. vvahlqvist, E., styckjunkare, vi,1 Kg!. Göta Art.-reg:te, Art.-kascrn. Wahlström, G., stadsmäklare, (firma Andersson & Wahlström), Li11a Torget, G. Wahlström, Axel, kapten i hande1sfl., 11 r., Smala Vligen, 41. Wahlström, I_., löjtnant]] r., Smala Vligcn, 53, Lit. C. 85

93 86 Wahlström, :F. G., bokhållare, Magasinsgtn, 15. 'Wahlström, Augusta, nipperhandlerska Ma"asins"tu 15. '\-Yallström, J. A., svarfvaremilst., nya Arbets- och F'örsörjningshuset, Drottningtorget. Wahrolin, G., handl., hofkamrer, 12 r., 68, Katrinetorp vid Exercisheden. vyahrolin, A., handelsbokh., dito Wahrolin, C. F., handelsbokh. dito Wallberg, Ad., grosshandl., Ö.'Halllngtn,37. Walld::u, Bo II:, handelsbetjcnt, 4 r., Södra Liden, 94. \VallerlUS, ArvId, handl., (tirma Audersson & Wallerills) St. Nv. gtn, 15. ' vyaile~!us, Theodor, predikant vid l:ilrv. cellfilngclse, Spanmålsgtn, J. WallcI:us, D. W., haudclsbokh., LIlla KliLdprcssarcgtn, 5. Wallcr:us, H. Z~, handelsbokh., K~!pll1ansgtn, 48. Waller:us, A. K, hanc1elsbetjent, O. IIamngtn, 4a. vyallcrlus, A., handclshokh., I,ilhL KliLdpressarcgtn, 5. \Yallgrcll, A., skrii\'are, Nygt!! i Nya Haga, 16. vyallgrcn, F. 'V". materialförvaltare vid jernvilgcn, Spanmåls,"tn 22. 'Val1~'fcn, Albcrtlna, krugerska, 'Torggtn, 7. o, Wallu;, filos. mag., inspektor för stac1ens folkskolor, 10 (IV. Norra Alleegtn, 1a.;, Wallin, :F. A., boktryckeri-konstförvandt, Landsv,lo's"tn i V Ha<Y'l 1') vyallin, C. A., blcckslagarcmäst., Östergtn i Nva,'"lran'a 4' 0',- Wall!n, l~. T., hand!., 11 r., Smala Viigen, 83; Lit. C.'. \Va!llll, l!. nykterhetsvilrdshus-idkerska, MilsthuggsviLgen viclpnster. VIk, 10 qv., 2, Lit. A. - vyallin, Aug., handelsbokh,. J\Iasthu"0'svä"en vic1 Pusterv;k 10 (IV., 2, Lit. A.. 00 b ', \Yallin, A. C., folkskoleliirarinna, S. Larm<Ytn 13. vyall!n, P., civilingeniör, Skeppsbron, 1. b, \Valllll, S. A., handelsbetjent, St. Bac1husgtn, 5 (Oscarsc1ahl Surbrunn). ' Wallin, O G., handelsbokh., dito Wallin, C. J., tullvaktil1ilstarc, 4 r., Telegrafgtn, g3. \Valther, A. IV., demois., (modehandel), Ö. J,armgtn, 8. vvalther, A. \V., haudelsijetjcnt, Walther, V.?, handelsbetjent, Hllsargtn i Ö. Haga, 61. W~lther, C. l!.; halldel~boklj.,}2 r., 100 (Hagahedcn). \Vanfeldt, G. E., bokhallare, h.öjlmansgtn, 21. \Vllrbe;g, G., kamrerare vill pantlånciurilttningen, Dahlins gata, '19, (Majornas 6 rote).. \Varburg, M. S., grosshand!' och konsul, Drottnino "tn 49. Warburg, E. S., handclsboklj., dito~b, Warburg, G. S., snickaremilst., (firma Bark & Warburg), LandsviLgsgtn i V. Haga, 4, Lit. A.. _ WarburO" S. hnndelsbokh., Drottmnggtn, 00. Ivarburg: F: E., handels-expedit, Drottninggtn, 50. Warburg, C. S., filos. kandidat, \Varburg J,eman & C:o, (firma); kontor N. Hamngtn, 2. Warelius; C. G., skomakaremilst., Skolgtn i Nya Haga, 19. Warelius, F. O., handelsbetjent, S. Jlamngtn, 41. Warenius, J. A., hattmakaremäst., O. Hamngtn, 28. 'Warmark, A. L" enkefru, Köpmansgtn, aa. Warmark, M. T., handl., (firma J. A. Warmarks enka & C:o), Knngsgtn, 39. Warmark S. M., enkefru, Köpmansgtn, aa. Wassberg: J. J., vaktmästare vid elementar-läroverkets gymnastikskola, bor derstildes... \Vastenins, T., målaremiist., O. Larmgtn, 14. Wedherg, E. M., enkefru, (handel under firma C. B. Wedbergs cnka). Kungsgtn, 53. Wedelin, L. J., skomakaremilst., S. IIamngtn, 59. \Vedelin, J. P., f. d. landtbrukare, 10 r., Qvarnberget, 89 & 90. Weibull, A. C., hamll., butik Bazargtn, 10, Kaserntorget, 8. Weibull, L. G., hanc1l, Trädgårdsgtn, 4. Weichbrodt, G., handelsbokh., N. Hamngtn, 6. 'Weinberg, B. G., hanc1elsbokh., 12 r., 86, (Johanneberg). Weinberg, C. B., handelsbokh., Knngstorget, 2. T Weinberg, A. l!'., kapten v. Kgl. Göta Art.-reg:te, V. Hamngtn, 2a. Weinbcrg, Ernst, handelsbokh., Köpmansgtn, 2a... "Weisler, A., kantor "id mosaiska församlingen, O. Larmgtn, 12. 'Weiss, A. E., boktryekeri-konstförvandt, Qvarnbergsgtn, 7. Weiss, G. W., nykterhetsvilnlshus-idkerska, Köprnansgtn, 6. Welin, Ph., hanell., 11 r., Smala Viigen, 52. 'Vendell, John A., kapten, hamnfogde vid ångfartygsbron, Lands vägsgtn i V. Haga, 85, Lit. D. Wendler, A., grosshalldl. och konsul, St. Nygtn, la, Byttar den l April till samma gata n:o 11. Wenc1t, E., grosshandl., V. Hamngtn, 22. Wendt, C. C., enkefru, St. Nygtn, 21. Wendt, F., tapetsör, Torggtn, 1. Wenngren, A. C., traktörsklt, Landsvägsgtn i V. Haga, 4 Lit. A; värdshus Vallgtn, ao... Wengren, C. T., handclsbetjent, O. Hamngtn, 27. Wener<Yrllnd J. A., grosshandl., Kronhusgtn, a3. Wrenerlund,'J. E., handl., f. d. Carlsport, 7; försilljning på samma ställe. 87

94 88 Wenster, I... E.. enkefru, Magasinsgtn, 7. Wenster, O., stadsmäklare, Wenster, G. G., handelsbetjent,,vennberg, G. M., handl., Korsgtn, 17. Wennberg, N. A., urfabrikör, Kaserntorget, 4. Wennberg, A. L., sergeant vid Kgl. Göta Art.-reg:te, Art.-kasern. Wennerberg, C., våginspektor, Il r., 53, Lit. A, vid f. d. Bierhalleplatsen. W~.nnerberg, Joh., grosshandl., fabrikör, (firma J. Wennerberg & C:o), O. Hamngtn, 20. Wennerberg, B. A. K, handelsbokh., Il r., 53, A, vid f: d. Bierhalleplatsen... Wennerberg, J. A., handelsbokh., O. Hamngtn, 20. Wennerberg, J. W., språklärare, Köpmansgtn, 33. lvennergren, A., handelsbokh., 10 qv., Pusterviksgtn, 2 B. Wennerbom, J. O., f. d. handelsbetjent, f. d. Masthuggstullen vid Breda Vägen, 11 r., 1. Wennerholm, J., f. d. fabrikör, Pllsterviksgtn, J O qv., 3, Lit. A. Wennerholm, P. W., handl., Anneb«,g i Ö. Haga, 70. Wennerlllnd, C. L., handelsbe1jent, O. Larmgtn, 21. Wennerlund, B. L., demois., Magasinsgtn, 22. Wennerlund, A., kapten i handelsfl., V. Skansgtn i V. Haga, 63. Wennerlund, A. B., kapten i handelsfl., f. d. Carlsport, 7. lvennerlöf, C., traktörska, Fredsgtn, 3. 1Vennermark, A. G., provisor, Korsgtn, 3. Wennersten, C. W., handelsbokh., Drottninggtn, 69. Werming, B. S., enkefru, (modehandel), Kungsgtn, 39. Woorn & C:o, C. F., (firma), kontor V. Hamngtn, 13. Woorn, r., handelsbokh., Gustaf Adolfs torg, 3.,Voorn, C. F., grosshandl., (firma C. F. Woorn & C:o), 12 r., 96, Lit. CC, (Nya Alleen). Wrern, M. E., handelsbokh., 12 r., J3 (Bagaregårdel)). Wernbom, P., handl., (finna Norlander & Wernbom), O. Hall).ngtn, 39. IVernbom, A. M.,.. handl., (firma A. M. Wernbom & C:o), O. Hamngtn, 25; butik O. Hamngtn, Wernbom, M. R., handelsbetjent, O. Hamngtn, 25. IVerner, F. W., handl. och fabrikör, 12 r., 68 (Katrinetorp vid Exercisheden). Werner, C. J. L., handl., Kungsgtn, 48. Wessberg, F. & H. G., (stadsmäklare- och skeppsklarerare-firma), kontor V. Hamngtn, 4. Wessberg, Jonas, handl., Masthuggsvägen vid Pl1stervik, 10 qv., 10. Wessberg, J., hamnfogde, Kyrkgtn, 3. Wessberg, O. L., handelsbokh., N. Hamngtn, 34. 8H Wessberg, A. G., handelsbokh., Kyrkgtn, 3. Wessberg, Fr. L., skeppsklarerare, (firma F. & H. G. Wessberg), St. Nygtn, Il. Wessberg, J. W., stadsmäklare och skeppsklarerare, (firma Lindqvist, Wessberg, & C:o), 11 r. 53, B., vid f. d. Bierhalleplatsen. Wessberg, A. B., handelsbokh., O. Hamngtn, 15. Wessb~rg, O. T., handelsbokh., Kungstorget, 2. 'Wessberg, C. H., bokhållare, 11 r., Smala Vägen, JO, Lit. CC. 1Vesslau, H. H., handl., Vallgtn, 32; butik Kl1ngstorget, 7. Wesslau, Uddo, handelsbokh., bor på Almedahls fabrik. Wessling, C. G., telegraf-kommissarie, Rosenlundsgtn. Wessman, G. E., mössmakare, 2 r., Kyrkliden, 69; försäljning i Ba_ zaren vid Kungstorget. Westerberg, C., sekreterare vid sjöassuransfören., Drottningg tn, 77. Westerberg, Anders, kapten i handelsfl., Landsvägsgtn i V. Haga, 4, B. 1Vesterberg & Souttar, (arkitekts-firma), kontor St. Nygtn, 7. Westerberg, J. A. j:r, arkitekt, (firma Westerberg & Souttar), St. Nygtn, 7. Westerberg, G. F., kapten i handelsfl., St. Nygtn, 7. lvesterberg, M. C., krögerska, Spanmålsgtn, 15; värdshus 11 r., 34, vid Stigbergsliden. Westergren, J. W., stadstjenare, Börshuset, Sillgtn, 37. Westfelt, A. H., tullöfver-llppsyningsman, 11 r., Smala Vägen, 52, Lit. D. Westholm, O; E., sergeant vid Kgl. Göta Art.-reg:tc, hörnet af Skol_ gtn oeh Nygtn i Nya Haga, J6. Westin, H., landssekreterare, St. Nygtn, Il. 1Vestness, L. R., mäkleribokh., Korsgtn, 16. 1Vestring, N., f. d. tullförvaltare, S:t Eriks torg, 2. Westring, C. K, f. d. tullförvaltare, St. Kläclpressaregtn, 4. Westring, J. E., handelsbokh., S:t Eriks torg, 2. Wetterberg, C., undervägare vid jern- och metallvågen, Landsvägs_ gtn i V. Haga, 8. Wettcrberg, G. B., vågbokhållare, Landsvägsgtn i V. Haga, 85, Lit. D. 1Vetterbcrg, J., mäkleribokh., Kllngsgtn, 39. Wetterberg, A., handelsbokh., Landsvägsgtn i V. Haga, 8. Wettergren & Söderström, (firma), butik S. Hamngtn, 35. 1Vcttergren, J. A., handl., (fhma J. A. Wettcrgren, & C:o), Ö, Hamngtn, 41. Wettcrling, G. M., sadelmakaremäst., St. Klädpressaregtn, 3. Wettcrling, H. M., enkcfrn, Korsgtn, 2. Wetterlind, C. J., skrifvare, Nygtn i V. Haga, 85, Lit. F. Wetterquist, G., handelsbokh., Kungsgtn, 57., Wetterqvist, C. A., skrifvm'e, Nygtn i )fya Haga, 32, Lit. B.

95 90.. A 1, G handelsbokh., St. Nygtn, 5. "lvetterstrom,.. 1" el l b '-h Bazargtn. 6. t" G 11 lanesok, Wetters rom, '.., 'el KO'l Göta Art.-reg:te, 10 qv., Plt Wettervik, C. W., sergeant Vt " sterviksgtn, ~, Lit. ~d' h'" höo're elementarläroverk, Nygtn i Nya Wiberg, T., adjunkt \1 arv. " :aaga, 17 A A:"T 1 11 (fir'na Wickman & Stillström), Kyrkgtn, 38. 'Vlckman. 1'0., lam.,. ", t"o w~ckman:"a'ap,c' th~~~~~~fe:~~~:;;'n~~ ~I2a~.~g ~3, ;)Llt. BB, Nyfike- "lvlckstranu,.., liden.. k d C E enkefru 12 r., F a tt' 19 huso'tn ", 60 'V,C 'stran,..,,. t 6 ",' l 11 O J post-kontrollör, 'prottmngg n,. nice,., Ilbt' tohomngtn52. Widell, J. :F., ham e s e J~n, "el KO'1 GÖta Art.-reg:tc, Sillgtn. 27. 'V'dell G. lavettmakaremastarc ~' ". W:dholm'E skräddaremäst., Slllgtn, 40. ) W:'llund ' R" f. d. hand!., 12 r., 17, (R_edberget..,, C d. Vall"'tn l;) 'Vicllnnc1, Anna,., emoflbs.: y :. ko~sul' (firma Prytz, & Wiencken), 'Vienckcn, J. C., tobaks a Il 01,,!(nngstdrget, 2. dl (firma Lenfvenmark & Wiens), Ö. Hamngtn, 19. Wiens, G. J., han.,.. t. V Ha"'a Wigert, C. W., st~dsmakh:~e, ly~:' Jhär~. Efn~kontor, Pilgtn i O. Wigert, G., bokllallare VI Haga, ~ 0'"" 'ifvarc Il r., Sll![lh~ Vägen, W~gert, ~. ~"C' f.md. Hva"h~~dl: ('musik. illstrnmenthandel), O. Hamn- 'Wllckerlmg,.. ~.,, O"tn, 24. L'll Y 'sgtn 4,vilkens, O. J., hanc1clsbokh., J a '-01,. W "l- H V cnkefrll I..illa Torget, 1. lj ".., fl ),; t r S HamnO'tn, 7. Wijk, Olof, (Irma, "on o '0 W"k) Lilla TorO'et, 1. \Vijk, O., grosshalld!., (firma. ~~.' " "'''k ni), E., - O'rosshandl., (firma S O. WIJk), 01 t 6 wikandcr,~a., bokhållare, panm~s& n, 'O" 6 Wikström, A. E., grosshalllll.~ Tradgarels",tn.... O handl Drottmnggtn, 30. 3~ 'VIkstrom,., S' ". l' t och fortepiano-stämmare; 12 r., I, Willaneler, J.., Olge ms (St,ampen)... (fl' ) St Badhnsgtn, 5; kontor Oscarsdal "Willasson & Hnllstrom, uma,. i Surbrunn.... (fi' Willasson & Hullström), St. Willasson, E. M., cllstlllat~r, Ima Badhusgtn, 5, Oscarsel~i l(~urbr;i~ierdino' & C:o), Knngstorget, 7. Willerding, E., grosshan h" drlmal'lla Torg"'et 3. "Il d' F f d O'ross an., l,, 'VI er mg,.,.. '".. 'd ackhuset TorO'O'tn, 16. Wilskman, J. M., kontrollorö' H P O'tn 45' ko';'tor Skeppsbron, l. "Wilson, J. W., grosshandl.,. amn"", Wimmermark, Hndolf, nppbördsskrifvare, Landsvägsgtn, i V. Haga, 4, J"it. A. Wimming, Marcus, handl., hörnet af Pihlgtn oeh Ö. Skansgtn i Ö. Haga, 9, Lit. A. Wimnell, & C:o, N., (firma), kontor Ö. Hamngtn, 4. Wimnell, R, grosshandj., (i}.rrna R WinmeJl & C:o), Ö. Hamngtn, 4. Winberg, Amalia, demois", O. Hamngtn, 2. Winberg, C. A., handl., Korsgtn, 16. Winberg, N., kamrer vid R-. St. härv. lånekontor, 12 r., 88, (lande. riet Lyckan). Winberg, P., mätare, 2 r., Södm Liden, 98. Winblad, J. A., possessionat, Kungstorget, 1- Wingqvist, G. A., styckjunkare vid KgJ. Göta Art.-reg:te, Art.-kasern. Winqvist, R O., målaremäst. Drottninggtn, 44. Winqvist, J., kontorsvaktmästare, Nygtn i V. Haga, 85, Lit. F. Winqvist, P. L., blockmakare, 11 r., Barlastkajen, 36. Wingstedt, A. Ji., hattfabrikör, 11 r., Smala Vägen, 53. Wingstedt, G. A., handelsbokh., Wingstedt, V., handelsbokh., Winkrans, A. A nel:n, f. d. handl., Torggtn, 12. Wiotti, P., stuckatör, Lilla Korsgtn, 22. Wirström, A. S., lärarinna vid WiIlinslm fattigfriskolan, 12 1'., :Fattig. husgtn, 42 & 43. Wieselgren P., domprost, Korsgtn, 22. Witte, C., schal-fabrikör, Lilla Gnbbero, Wittboldt, R G., poliskommissarie, Torggtn, l. Wittrock, C. F., målaremäst., 10 r., Qvarnberget, 92 & 93. WIeugel, C. P., mäkleribokh., Masthuggsvägen vid Pustervik, 10 qv., 4. 'Woekatz, M., enkefru, Kun.~storget, 3. Wohlfart, F. \V., demois., 11 r., Breda Vägen, WoHr, M., phil. d:r, rabbin vid mosaiska församlingen O. Larmgtn, 15. Wolpers, II. L., nykterhctsvärdshns-idkare, 12 r., 101, Lit. A, (Hagaheden). Wollenberg, ly1. E., enkefr.\i, Götgtn, 7. Wred, C. J., gl'osshandj., O. Hamngtn, 18. WnH1:', C. E., stadsmäklare och skeppsklarerare, (firma J. Hall & Son), Sprängkllllsgtn i Nya Haga, 42 & 43. Wnlff, C., mäkleribokh., Kun6"sgtn, 45. Wulf, MathiJda, demois., V. Hamngtn, 18. Wåhlstedt, P., handelsbc~jent, Korsgtn, 5. Wåhlstedt, F., adjunkt vid härv. h. elem-iäroverk, Drottninggtn, 37. Zachrisson, C. A., filos. magister, Köpmansgtn, 24. Zachrisson, M., enkefru, Kungsgtn, 12.

96 92 Zachrisson, D. K, handelsbetjent, Drottninggtn, 27.. Zaehrisson, U. :1<'., kontorsskrifvare vid postverket, Sll!gtn, 42. Zeehan, J. M., kapten i handelsfi., 10 qv., Norra Alleegtn, 13. Zetterberg, R. L., skomakaremäst., Vallgtn, 19. Zetterberg, K. A., kontorsskrifvare vid postverke~, Sillgtn, 44. Zetterberg, C. F., polisöfverkonstapel, 12 ::., ~ 7, LIt. SS, (~edberget). Zetterblad, C. A., f. d. handl., Husargtn l :Nya flaga, 2 I. Zetterblom,,T. W., urfabrikör, f. d. Carlsport, 7; verkstad Kungs. gtn, 28. Zetterblom, G. j:r, urfabrikör, Kungsgtn, 20. Zetterblom, Justus, handelsbetjent, Kungsgtn, 15. ~ Zetterlind. 11'1., nykterhetsvärdshus-idkare, Qvarnbergsgtn, J. Zetterström, J. H., traktörska, Sprängkullsgtn i Nya flaga, 42 & 43; värdshus 11 1'., Smala Vägen, 52. Zetterström, N. A., bokhållare, 10 qv., Norra Alleegtn, 13. Zimmer, F., handelsbokh., Kungsgtn, 23. Zimmerman, O. F., bagaremäst., Spanmålsgtn, 8. Ziwertz, J. A., perukmakare, (firma P. TJöfström & C:o), Kyrkgtn, 30. Ziwertz, 'M. C., nipperhanel1erska, butik Kyrkgtn, 30. Ziwertz, O. A. G., kontorsskrifvare, Qval'l1bergsgtn, 10. Åberg, R, stadsmäklare, (firma H. W. Ström & C:o), S. Hamngtn 35. Aberg, J. 11., enkefru, Kungsgtn, 58. Åberg, Annette, demois., (hotel pöta Lejon), N:. Hamngtn, 36. Åberg, C. O., hand1., (firma C. AbCl'g & C:o), O. Hamngtn, 42. Åberg, J. M., hand1., Vallgtn, 3. Aberg, K. A., hand!., Spanmålsgtn, 13. Aberg, If., mäkleribokh., Magasinsg tn, 5. Aberg, W. T., vågskrifvare, Nygtn i V. Haga, 51 & Aberg, C. O., vaktmästare, viel stämpelkontoret, bol' pa samma stalle: Ågren, J. F., hjulmakaremäst., vid I{gl. Göta Art.-reg:te, Nygtn l V. Haga, 85, Lit. E. Åumansso n, N., lotskapten, 11 1'., Smala Vägen, 58. Åhsberg, S. J., färgeri-fabrikör, 12 r., Fattighusgtn, 46. Åsberg, C., värdshus-föreståne1!we, Kungsgtn, 20. Asberg, G. E., handelsbetjent, S. Larmgtn, 11: 4. sber g, O., f. d. landtbrukare, TJ:llldsvägsgtn,.V, Haga, 16, TJit. B. Asberg, H. O., bagaremiist.,.. dito. Åhslunel, TJ., hand!., Husargtn i..o. Haga, 36 & 39. Åhslnnd, G. A., haudelsbokh., O. Hamngtn, 24. Åhslnnd, P., hand!., I{apouuiergtn i V. Haga, 83. Åkerblom,.J., sadelmakaremäst., Vallgtn, 9..Akerhjelm, G. A. J., förpassn.-inspektor vid tullverket, TJandsvägsgtn i V. Haga, 4, TJit. C..e..kerholm, N. J., handelsbukh., KunO'storo'et 10. Akerholrr;, J. K, hand!., (firma Rein~ers bakerholm C.. No Alleegtn, 10.,& :0), 10 qv.,..;\.kerling, G., hand!., Lilla Korsgtn, 1. 1kkermank' A. H., registrator vid Göteb. enskilda bank TrädO'årdsO'tn l, ermar -, A. W., haud!., S. Larmgtn tl' butik I{orsO't; Il b,. Akermark 'b,. J M., grosshan dl., (fi'nna'..' Akermark & C o) b" landeriet.. Gl raltar; kontor V. Hamngtn, 9..,..;\.kermark, E., enkefru, S. Larmgtu, tl. 4-llander, P. J., musikdirektör, Ö. Hamngtn, 7...;\.man & C:o, C., (sko maken-firma), butik Kungsgtn, man, S., handelsbokh., 11 r., Smala Vägen, 52. 1qq~:ss~, 00" pf. dl "~trbets-ch.edf VJd Göteborgs elf-arbeten, Skeppsbron '..., ojnant, VI väg- och vattenbyo'o'nadskåren dito'..;\.qvis~, OSSlan, löjtnant vid Kg!. Göta Art.-reg,te, ' dito' 4-hs:.rom, O. A.,., handelsbokh., Ky.rkgtn, stl~m, C., 10jtnant, Husargtn i Haga, 52 & 53..;\.strolU, J. G., nipperhandlerska, V. Hamngtn 2 [.. t~:u' t ~., lflanlcl!'h' (firllua liasselblad & Å,;all), Ö. Hamngtn, 32...,. >.,. e. and., 10 qv. Pustervil-wtn 5 Lit B 4-wall, J. A., handelsbetjent, Ö IIamngtn, 3'2~,',.. 4-wall, E. C., dito Awall, C. G., dito Qberg, Ed., hand!., (firma Larsson & ÖberO') St. Nygtn, 19. Qberg, C. :1<'., tapetsör, Kronhusgtn, 32. ö, Qberg, Joh:s handelsbokh., bor på Almeclahls fabrik. Qberg, B. J., thebrödsbagerska S. LarmO'tn 10. Qberg, O. F., handelsbetjent, Kunosto]'g~t '10. Qberg, C. A., lackfabrikör, V allgt~, 9. ' Ohlandc Qdberg, J. JB., W' handelsbetjent,."., 12 r 104 Lit C ( Il.. agahedcn)... ~ r,.., l1lppcrb.ancllcrska, Vallgtn, 26. Qhlm, A. G., handelsbctjent, N. Hamngtn, 28. Qhncll, A. F., skomakaremäst., SpanmålsO'tn l Qhrn,.~. N., hand!., Ö. T,armgtn, 15; butu{ ~id' Drottnino O'tn. 28 Q~rstrom, F. D., handelsbokh., 10 qv. PusterviksO'tn 3 "'I"t' A. Oljer ". ' J. F., f' orcs t- an d are "ör ~ paket-postkontoret, KronhusO'tn b,,,].. Q3 ql:seh, C. 'r., stadsmäklare,.kungsgtn, 28.' b,"h. Q!Isch, A. L., grosshandl., 1'\orra Alleco-tn 10 qv l' L' A Qliscb, A., cnkefru, Kungsgtn, 28. b",.,~, lt. '. Q1'11berg & Andersson, (firma),. butik Korso-tn 18. O1'11berO'....b"" A G h',mu.,. "1 (fl' Jllna Ornb erg &' Andersson) ö, V Hamngtn 21 Q1'11sko~cl, A. O. le..:. f. d. k~pten, 11 r., 2, vid Breda V;gen. '. OrtemLhl, J. A., 10jtnant VId Kgl. Göta Art.-reg:tc, Art.-kase1'11.

97 94 Qstberg, G. W., hand.elsbokh., 10 qv., Pusterviksgtn, 7. Qstberg, Hanna, nykterhetsvärdshus-idkerska, Trädg1trdsgtn, 1 Osterberg, A. F., kapten i handelsfl., SprällgkuJJsgtn i Nya Haga, 42 & 43. Österberg, Q. J., f. d. styckjunkare vid KgJ. Göta Art.-reg:te, Hu-.. sargtn i O. Haga, 44, Lit. B. Osterberg, P., t. f. diskontbokh., f. d. Navigationsskolan vid Rosenlundsvägen. I?sterberg, C., mätare, VaJJgtll, 3. Qsterberg, J. A., milkleribokh., Kronhusgtn, 11. qstcrgren, C. J., kapten i handelsfl., Kronhusgtll, 18. qstergren, D., lackfabrikör, VaJJgtn, 27. Qstergrcn, J. C., hamu., Skeppsbron, 1- qsterjing, H. A., arrrendator, 12 1'., 74, (Liseberg). Osterroth, G. A., biljardföreståndare, Spt,mnålsgtn, 15. '.rilläg~: Ber~er, C. W., f. d. tullförvaltare, flyttar d. 1 April till St. Nygtn, SS. GaVln, Helena, enkefru, Il r., Smala Vägen, 52, Lit. D. Gavin, Adam, sjökapteu, dito LMqvist, S. J., 12 r., 116 E., (Hagaheden).

98 GÖTEBORGS ANNON.~-KALEND ER FÖR "

99 oo.,ooooooooooooooo~ooo:')ooooooooooo ~.. ~~ d ~ c.::. ~ ::l ~.~ :: ~ r;, o ~ ~..i: ~ ~ ~ r.f). ~ ~~ ~,j ~ r.f). o ~ -o I I ~ '3 o.j [B ~ ~ ~ ~ o ~ o o = lti :ii ~ o ~ o <.0 O...! ~ < d = o al {~ CD 3 ~ :z ;;S ~ ~ o ~ go :E :> :}> -o < ~ ~ ~ :z: -o l:: o ':J < ~ ~ o =... I ~ ~ CO o o ~~.o ~ := " g ~ ~ ~." ::s """" ~ ~ ~ ö o = c, ~ ~ d d 63 r" O ~... :: ~ = l:: -o [II ~ :: o ~ 'X)... "-.- o g ~ o ~ n o, ~ ~~. ioo ~ ;t,

100 J:.,~~.- 'III'.~, ~ Stora Södta Hamngatan N:r 41, ~ mldt:fo'i' Brwzns]Jarken. MANUFAKTURHANDEL :JIE:J:"llIli[ -=--=-:&-.-.t! ii...cili:::.::--= =-- ~":IE'" AlLI:JL.;_ Rikt och väl sorteradt Lager af M.öbeltyger, dyrbara och billiga, samt GA-RDINTY~]2jR, i alla genres, såväl hvitafiomlwlörta; Ombesörjer klädsel af Möbler, samt dekorering af Gardiner m. m. Stort och väl sorteradt Lager af I{ l ä d n i n gs ty g e.. ~ från dc mest eleganta Siden, I-Ialfsiden, Flor, Bareger, Hel- och HalfyJle, till billiga af förenämnde tygsorter. l)ameka\1\1or... s O r g- A r t i k l a l' af alla slag. Koftor och 'Ma\\ti\\er i stort urval och till moderata priser; tillika ombesörjes syning af alla.!lessa artiklår såväl som Klädningar. c.n Lagret af SBHAWLAR erbjuder det mångfaldigaste urval från Ostindiska Crepe,äkta Pariser och Lyoner, till ordinära Engelska, Skottska och Tyska. luadapo1alll, Shirting, (Jambrlc, samt rikt urval af livita Tyger, Silkes- och BOIllulls-StI'UWltOr, Paj~i6er-Halld6kar afaldra bästa qvali~e. Parapl)'cr, En-touts-Cas och Parasoller,> 111, 111. Ilenr. Ahlbe,"y.

101 r Enkefru C. F. Anderssons', ~,,~..~."G'~~ ~~~~~_ ~~~ _~~+~~~m ~~~"E ~k.. v\~~l~ ~.;.'. ~~ ~. ~ (f. d. A. Anderssons) ~ + i t m~~~fllid1idh~lk! t flyttas i. slutet af lllars månad 1864 t t fr, hörnet af Östra Larm- och Drottninggatorne till huset t t "lili~i~~iiii!~[i:h~ hörnet af Östra liamn- och Drollninggatorne, och finnes till salu. samt emottages beställningltr å. alla sorter Mililar- samt Civilstatens ijnifol'msmiissor äfveusolll Skarpskytte-, Mans- och Barnmössor, l äfven finnes ständigt Lager af alla till uniformer t hörande. Beläggnings/l'ränsar, Galoner och Snören af guld, silfver, silke och ylle, Kokarder, Tjenste- t och Gradbeteckuings-stjernor, krollor, kilappar m, m, I + i ~~~~~~~ + i ~. If, m o : ~. ~~ Östra Hamngatan N:o 40.,:.ot m\:~) ;'"~,,~}\~~ ~;/~ ' "j", ~ ~.~-~~-~~+---~~._~~~~~~ ~ ~-""':=...*L'--' Ö SKOG~-ULL eller TALLBARRSTOFF, hvilkens företräden framför de ht'ttills brukhga inlag såsom bomull. fårull. jjiider. sjögräs eller tagel. hafva redan vt'd enskt'ldt bruk.,~åväl. som i de mjnga offenthga anstalter. hospt' tater och läroverk. hvilka sedan lång tid tillbaka be~jenat StiJ af skogsul(stäcken, madrasser och kuddar, vtsat StiJ sj erkända, och t'vetenskaplt'ga tidskrijter. i de storsta tyska dagblad. Hkasom.' ock genom patentering gjort St'g så gällande. att man väl kan fo"rutsäga. att denna produkt så småningom kommer att uttränga de Mt#lls for ny8snämnda ändamål begagnade. Enh'gt säkra läkaretittyg.hafvasåväl tej.;n2ska som medt'cinska forsi/k med skogsullen lemnat jo"(jande re8ttlta:t~r: 1:0) är den det säkraste medel mot mal och sängohyra; 2:0) underhåller den en behaglt'g. all#djemn säng- och kroppsvärme. sådan hvarken bomull eller fåmll. ännu mindre.fjäderbolstrar. förskaffar; 3:0) kan den. Wljöl,je af Stn atarm aromatiska lukt. hvarken blijva fuk#g eller unken; 4:0) mndrar den utbredandet af fixa. smt'ttosamma ämnen. lwt'lkas utapri~ dande särdeles gynnas af ull- och jjädertäcken. halmsäckar m. m. For öjrzgt är det vt"sadt. att skogsulls-madrassen icke blott är den beqvämaste.alltid 1:t"lca för sänglakanen, mest renltija och. mt'nst kostsamma bädd. utan ock att den efter ett åttaån'gt begagnande vtsat sig vara 4 Rdr Rmt miligare iim en vanh'g halmmadrass, Skogsztllifabn"kater hafva i Tyskland redan fo"rvärjvat St'g de mest relcommenderande tntyg. a/lväl"af berömda läkare och fore8tåndare fiir större s,jukvårds~nstalter. med hänsyn till skogsullifabrzlcaternas sam'tära egenskaper, som af t"ndzt8tn"idkare, med ltänsyn till skogsullens tekniska företreiden framför andra stoppmngsämnen, Mångfaldtga sådana intyg kunna förevt"sas. 7

102 ~\~?:~~~~ fik~tff}sr:i/~'?rdrfp~ f:tjj0 l.?~ ~~f~ ~~~ Q:l'J I '~ (~l(, ~':J Peruker. ~i~ i~ ~~~ Tourer,Flätor, Benor, Lockar och ~~ Valkar, Kostymperuker, Lösskägg ~:s (!fl och Mustager i alla variationer, finnas ~\ }:1/ i större sorteradt lager, äfvensom Par- ~ ~!f f)tmer till billiga priser hos undertecknad ~ i ~,YI~~,~ pel'ukmakaremästarfe~. J Berg ~! ~.:~ - - 'GI ~! ~ Södra Hamngatan ~W 15, ~l ~I t( näst lilla Apothekct. ~ \J, if( l~ ~i ~ I anseende till att jag ständigt är lii ~~~t.,..,.. försedd med ett större lager af ofvannämnda, lij ~~6, desamma till de mest billiga, pnser.,rjjr/ ~ hårarbeten, är jag i til.lf~lle k~nna lemna g«,. ~~~"". '~g'~~,"',"'; ~(3~~~~.v\.:~~~~,~(;;5,.. -'-v~~"'~~ 8 BLIDBERG 8I,STRIDSBERG. Södra Hamngatan N:r 25. liet- och lialf~iden, 'Rikt försedt Lager af Sv~nska, t'ransyska o~i! Nederländska t[tljd~n ~~V~E~i:RN g &: ~P~"EHr~~ Svell~kt, Fransyskt och Engelskt Stort urval af liel- och lialfylle samt Sil,~~ssålllmet VJlITT~e~tt~ Lagret är ständigt försedt med ett rikt urval af BYXTYGEB, iu"och utländska, i alla av~"lite;er. ENGELSK Röd och hvit FLANELL, RATJNER och LAMAS YLLEFODER, såväl af inhemsk som utländsk tillverkning, med flera varor, som höra till en välordnad KLÄDESHANDEL. Dessutom emottagas uppdrag att ombesörja förfärdigand9t af'alla sorters Manskläder. 9

103 >:: 11\ '->=l en :IICC =-= lic 0:1 c.:» := +> b() ;.a >=l :0:1 ""'" ~ m ~ m Q) o \3 >=l - >n m ~ Z o O ;"...=1 ~ ::=.::;: d ~ ~ ~..., Q) d ;". ~ O QI) ~ ~ o ~ ~...-<..., m ~ >=l O ~ P::l EJ... m m... m EJ EJ ;". o ~ ~ ~ m =c::::»..=1 >:: 0:1 <:) O,-f::; ::::l :c ~ 0 -~ Qf)<+< o '-' ~ 0:1 c. ~ 00:1 t-- ~jj l,- ""'" m...-< ~......, o '"O c....-< +> ~ -i-l 0:1 a 10 FARG- & MATERIALIE-HANDEL. SÖDRA LAIUIGATAN N:o 14. S.oirteradt Lager af Torra och OlJerifna o ".,.A~A~E!!,&B,~E~~ finape oeh gpöfpe PENSLAR, FERNISSOR och OLJOR, 'f~~~,],~~ ~&~~~~fjmj!>.. fjmj., genom Otto B. Bolm, Målaremästare. ~"= 5"~'~===~-="=-_o~~.. ~. ~ornnltn, i ~::~a~:u I ~ (UlibtemO~\f" l)uiet). ~ I :f...;;~:r n:~:tiir:::t:b:~ ~:n::i~:; I!<. billiga l)tifer. ij ~-~:;;;:;;;> ~===>"G='<"-=-"'=="'==;==~~ 11

104 I-'- fly ~~ NVJ~V~" V~~ONV,~v 'JVVV 'N' VJNV~' l' f ~ ~ S( R,~, 'j(? ~ ~ ~ ~ ~ ~,."., ~I. Q ~ 19'"... to.- "'., tl1 j vv~vj~ '=::'~~VV J ~JV~~T~vvV'l ~ p.:>..- ~ 'j~~:;!i~' 2l. ~. ky gs;: ~ ~: (i. ".,,~ ~ ~ t;:j ~ f? El \fcl.} >1 ~ t;';;:-:f1 ~ ~ et> L. l' '"..-w ~ '~. LJ >:i i:::l. '" ~. t"" ~ ~' t2) S tt 8.p, ~ CI2 ~ ~ity p.:>::= tr.:i. g:' ~ ~ c-+-,.---,<;,: :>:X" ~ == ~ cg _-o,"~ ''''.''-'>'''- ~ 7 P.dl ~ ~ ~ ~:tt s:.:o.,.. * ~.Q... ~ g ~ S ~ ~ ~y ~ ;' S' s......"..;:,-... ~ p.:> cf:l g.'.... ~ ~ p e.-.,.. *. '''wl ~g. (j)l9"'. ~ C':l...,. i:::l ~~.,'_ (1l "'"l t-j ~ <:::i"" m" - o' ~ '" c:>.dl i:::l...if. i~ I» i:::l... "'. :;2 ~' \fcl ~ ~'if = p.:> \JlJ ~ ~ WJ. ~~".~ ~go~ '~Ii!'1[l'''~. ~ ~. ~(jij Il'<' P" lootoi t!!'j ~ '" "~: ~ lj"\j? o e'i' ""J; 1111 hil C" ~... t::f :;2 >-:... ~ o.. :i" ~""""'". ~.. S' tr.:i ~ '" "", ~ ')J ~ D ~: lootoi c:'mr lii1i di'... e"i' N lilllll... ~ ~g/?~~~~~~'~~~nj'"n~'jj~~~'vv'~~aa~v:"~~~~~~ G..''Bii; dr.;;~0?i"f20'.'0.'.fy!f2~~"2~~. '~'~Q~~"'r-~~~~~~~~e5'2.~'...,.. m.," 1l \;' ~+:'t3.~,j_,_-h,~,:.\.".,... t.<-k,-,'..,_,.._r.~~l(j-v; - _ti:. ~~~ -~ - '.v.;",. ~...,,-~-- -,'," - - ~ - - "-'.'... ~- '.',, "~'.:;".' ~ AUCUI'r IDBGpm~1 ~ Jlnhanntringn-, ~omutin5ionn- Om ~pebithmn-~ontor ~ (fl 'i!',.., ~ <...;:",) ~ ~ ;;,.z0j~~(99~,=/k"'''q'05'i'kp i~ "-"'?(>fol K..,nfl'9.'Jt..lt"n.1\':0 5&. Q)';6"... l wl(rs,. Tl'l1lD"..yattl1llV fr:}?'" m.. ~ <tl\:0 (Nara M,UIlCgl'll.) ~Ju./.;. 't~...' (Nara Manegen.) {2;;u~ m n~ ~ 0-,,:,< '4' ~~'6/?7q'.;6d~li:'~",(9... '.0J. jj'li, '{J \\Xi Ii./; k /{'t.'i'" J,i.",o, 'Q' n.,., IT\r JU Y:)){fl I.\\\.\\.XI ~Z~ '''~'6J~.80d~.... ~' '. c:p. \]l..]': ~ !fl ~ ~ ombesöl:ier med ackuratess och på billiga vilkor d.e UI.)I)dra g, ärade K~...:...m......m I '. Ht.e... nter ~' behaga anförtro, såsom Inkasseringar, Stads- och Landtegendomars68t'*~Ijning, Låns., Arrendens och Inteck.ningal'.s uppgörande samt. anskaffande afplatser för.. ( Herrar' Förvaltare, Inspektorer, Bokhållare, IIandelsbetjenter och :Trädgårds- 4 mästare...' ~ ;.. ~K ~ I~erI'ar Brukspatront'r, Possessionater, Gross- och lli ~ erhålla på ofvallllämnda Kontorkostnac\sfl'itt passande med lli ~. de mest hedrande rekommendationer. ~ ;.-: ~. ~ C. Aberg o Obs.,\ C:o,JJ. Vidare ~adsson UpplySningar l... (.. & C:o,.Läderhandlanden UIllla erhållas afoch Herrar ~ och Handelsfirman Omhe!'g & Amlel'sSOIl m. fl....., ~.. :)3' fI:':l.~v 'l>.a"="'~'!:p'" "ijcjc7z:.(;::)ja~v~~----:::jj;j.'0vkvv1ilv-...}it."'v"'_'l;rv~i)v'c7i14v~vpc'ct;et\jcimr:::)'cj74'c..':j;;ic;>..jl»v,-",~"". -..n...'fu::)""-""''''...n'''..''d...'''' "o..."' "', '!fn", -y."'~=""n""""'...""d"o.."'''''...,.,..n...1''ti';~a.8 ~;. ~ ~

105 ~ "~ JRuntur Z< tugrrmugusin (Gronvallska hnset, hörnet af Veslra liamn- och Drotlninggatorne.) & l\dhd ~Q) Oljor,.'Soda, Kali,Talg, Hartz. JrJETItMIT TIt ]f111e~itj:[. $åpa, (mål,.,arf~uttritr ~cfty' Ut. Ut. ) ilmlllilll GJUTERI OCH MEKANISKA VERKSTAD. D.W.' FL0BE6K rejcommenderar sitt i J!örst~b mngs.magasinet v'id ljrottning,r;atan..,12 36 varande välassorterade lager af Ofutgodsartt"klar pir J!artY,r;. Husbyggnader. Hushåll. Trädgårdars m. fl. beho]; Grafstaketer oc1, 01'afkors samt Oalvam'seradc arbeten. Äjven emottagas beställm'ngar å alla till denna branch hörande ar beten. lzvilka utföras med ackuratess oc1, skyndsamhet samt #ll de mest billiga pn'ser, J. &, B.OANS' LÅNBIBLIOTHEK för Svensk och utländsk Romanlitteratur, Norra Hamngatan N:o 20, är försedt med ett rikhaltigt urval af såväl den 'Svenska och Tyska, Engelska och Franska skönlitteraturen och förökes fortfarande med det nyaste oeh intressantast~ derutaf, samt utlånar böcker på billiga villwr såväl inom staden, som äfven åt på landet och i grannstäderna boende,.~ Tryckta Ilataloger jemte Bi/tang finnas att tlllgå. ' 15

106 ~ ~4 Undertecknad har äran att relwtnmendera sitt väl ;,~ 'f, Il S f ;~ assortc~rtgdefa,qer; af BrQdelri~1/' T!1>er,: v e - ~ ~ sar9>ijiqnder, livita fas0'i2erade I(!iJ:iJn~"!!lf'ty- " ~ ger, Linon, Organd!J,.Tarlafan, Nansoc, ~;.~ Indienne, Grass-Cloaflt,. Ca11'tbrics, SItir- rt 6~ ting,!jjadapol(zm, C1'f!pe, Linne- ~ Battist- ~ ~ K? ",'. 1Viisdltl.a1/~... Slöj01', Blind, K,'inoliner, ~t ~ Haisd'uk,ar"m. fl. varor. K? ~ ~r ~ ~ Bert/ler;Ffc/diet', Underärlnar, ltior,qon- ~ ~ mii.ssor,garibaldi-blllset' 4' Hjolar finnes i p ~ ~ 1:i 8tiind~qt la,qer, oc1l bestiillnin,qar derå emottages o{lvut- i<} '~>l ';:!,.;;; föt"es inom kort tid hos ~", _<n"'_.n H,n.n.",. lg e

107 TI II. Ireilfe, Agent för flera Engelska och Snnska Fabriker och Machinverkstäc1er, tillhandao'år med Planer. LUtningar och Koslnadsförsla.fJ a Fahriksanliig.fJnin.9ar. 6a,/lver/. och andra industriella företag, samt levererar alla för Jernvligar. ffiiekanislfa Verkstäder. Spinnerier. Väfve1"ier. m. m. enforderhga machiner och eifecter, såsom: Lokomotiver. Vagnar och Skenor. jemte öfriga för jernvägsanläggningar nödiga delar; Ång'lllochiner och Panuor mej apparat för bränslebesparing; Turh#ler, Vallenhjul. Amlar och UlzJemlin!lar; 11IacJtiner för Trä- och Jernarhelen; Spinn- och 17äfmacltiner för Bomull, Ull, Lin och Silke: Blek-l'ipparater och AplJretur-ltlacl';ner; Såg- och!}varnverk; lfiac/dner för Socker och Papperstillverkning; Eldsliicknillgs-Apparater, större och mindre, af nyaste construction; Gasklockor, Retorter. Renilllls-Apparaler. Kranar och Ventiler. samt hvad mera till Gasverk hörer; Tak-. Bryggor. Pelare. B,ielkar. 17iirmt'ör m~ fl. smidda och gjutna J ernarbeten. Dessutom utföras beställningar af: Remmar, Sågar. Filar. Skrufvar. 6"Julstål m. m.,.iern-. Stål- och ljiessin.fjstråd. Jern- och Kopparplåtar. smidda och gjutna Rör för 6as- och Vatlentedninflar, äfvensom alla för Spinnerier, Väfverier' och anclra Pahri/..ers uncler Mill erforderliga clelar. Försäljning och Spedition af dylika C!1,tikZur ombesörjes äf1;e'j1 genom T. IW. Gre~ffe, NO 5, Södra l!amn~ala!l, i nalheten af Skeppsbron. 1" ~ '\it.' ~,;~_~.." (,.'~( '~. K[",-~.,'J i""_~'~'~" >'f,w;0"-';;~"''':;;~c~/ ~0W ~ ~;?g t! m'~t~t ($),~.t rt" ti;t t~\fr ';'~'fhrl',j. ~~0'<\\ ~~.. ~h~hh,'\\-- Ji~ GttUl'!3gnfrm 311:rr 30 mihjrmrrt.idii1lllttjritmr J 1i1': \lrr fi (!jerr,llåui111tll Jitcrill6 OH-;) re; ~".;y;,.,.1(:; tcrommenberat fig fy00 ben tef\,l eftiije \13uotifen. }~.:;;:1 mebaf~t fy.ma? ben ni)ltfte tlben utjijfunnit i di,<j %anblaratefon}ten. 12~ D:pewtioner, menometingnr, \13L01llL 1 ering, k~i ~{lltering (meb bet b(ifll (f)ldarigenom en lmärtanbe od) i(jåhn tmtb meb," t~~~~ Lättf)et od) utan fmätta fl)ne0 0C~) göre>3 Lira :?J.;'$~ - Emlreat fom en friff tanb), famt ltrtificieha QiM~! %änber0 infättanbe, i enligfyet meb be ni)afte.~~?j förl1ättringar od) tljjjjfinningar. ~ma ojjewtloner ntföw0 me\) ftörftlt lätt~et,~ o,d) utan mi)cfe;t flltäxta, genom te i nii,tfte ~~ ttber uj):pfumw mftnnnenterfi begngmmbe. '" Dm ett teett OU) fyumant bel)(mbling0[ätt i förening meb faciltt :prifer ran en f)tdltt toam öfiderti)gab. _ %UHta finne<3 900 mig ben berömba ~rcm~ fra %anbtinfturen od) %anb}julflllcr, lom fon~ lertoem tänber Del) tanbfött, borttaga bålig anbebrägt l)c~ roinften lamt gifma tl~nberna ben.1i3 friffet ad) 1tCtturligtt 9\uita färg. 19! (,i,"'

108 VAFNADS- OCH GARN-HANDEL. J. O. BALLBER8. (Butik och lager uti Ilerr F. V. Ilasselblads hus, Östra Hamugatau N:o 46.) Dmllullsgarn, alla slag, Färgadt, Blekt &Oblekt, -Väfnader af egen tillverkning i äkta färger, såsom: Uolstervar af Hellinne, Halflinne & Bomull, IHädningstygeI', jjiöbeltyger, Blus-, Rockoch Byxtyger, Förklädstyger, Gardintyger, Parkum, luattgltngar, Bomulls-Lärfter och Lamafoder, samt dessutom ständigt lager af Engelsk Segelduk, Tältduk och Rävenduk, Engelska Blekta, Oblekta &Färgade Linne-Läl-fter, d:o Blekta och Kulörda Linne-Näsdukar, d:o Damast- och Drälls-Duktyger, d:o Blekta och Oblekta Linne-Byxtyger, Snörlifsty~~r och Itlal~r;elduksväfnader jemte Norl'landslårfter, Dl'all till Handdukar och Duktyg, Hel- och Halfylle-Inauell, Domestik och Calico, Färgad, Blekt och Oblekt, samt Buldan och liailandssäckar m. m. till billigaste priser. 20 Östra Hamngatan Ro 41, Mi'net aj It'ungsgatan, 2 tro upp. Emottag~r beställningal' el POl'träiter i oljefärg, Sl'31'tkrita och blyerts. Kopierar och renoverar Oljefärgstaflor m. m. '"fif-are i Tl"cl,:n'ing hö:?:e!slementar-lu.'if?verket., Rea~!J!JJnnas%'%lm, Slöj"d- ~.'. joremngens oelt Me1jerbergska tkolorna m. fl. \:: BJ UTt ~~~~~ I!J ~ & i min. atelier under ofvanstående adress, hvarest systematiskt ordnad undervisning i Frihandsritllill'~ och OI.ienHlInill~ meddelas. Både nybegynnare och försigkomna Elever emottagas, och för de Elever som anmäla sig för helt qvartal, fort.går undervisnino-en under terminerna på bestumda, för Damer och HeI~'<H' särskilda, tider, hvarom i början af hvarje termin genom annons i stadens tidningar närmare meddelas. Enskilda rekt.ioner hemma hos mig eller hos Eleverna kunna, så långt. tiden medgifver, efter öfverenskom ~ rl ') melse erhållas. Göteborg i Januari ~ A. HALLIN. ~ r~ ~~ ~~---7~ c,,~/n -:>-.-'" ~~o 21

109 rekommenderar sin &lri- och VÄPHANDBL, af goda varor och väl sortermu Lager, med Eomullsgarn, hvitt och färgadt; Lingarn; Sko-, Mark-, Bind- och Fiskredskapsgarn samt Mattvarp; Linne Damast och Drällsduktyger, i större och mindre garnitur ; Linne Randd.uksdräU; Linne Lärfter, fina och ordinära, blekta, oblekta och färgade; Linne Näsdukar, hvita och kulörda; Segelduk, Tältduk och Buldan, samt de flesta Lilllle-, HalfJilll1e- och Bomullsväfnader, s~som BoUstervar, Möbelöfverdrag, Rock-, Byx- och Klädningstyger, hvit och färgad Schirting, Domestics, Tvill- och Foderlärfter m. m. Dessutom Hel- och Halfylle-Flanell ; Linne- och Bomulls-Sytråd m. f1. till denna handel hörande artiklar. r--..., I I~ G~ HÖRL~ND~'\ I SADELMAKARE~IÄSTARE,. Magasinsgatan N:o 3, Skogströmska huset, rekommenderar sig med utförande af alla till yrket hörande arbeten och alla sorters \ Cd möbler till stoppning och Öfverklädning, ackuxatess och ~~~~;iind.) 23 22

110 ~~m1 I 4t~~~~~~~:)Lz:"",~~ I ma~id~mmm~~m ~ i I ~ W ~ ~ m ~ I ~ ~ ~ I BRANDFÖRSÄKRINGS. SÄLLSKAP I ~ afslutar genom undertecknade, dess Hufvud-Agenter, för- M W W säkringar mot brandskada ä byggnader, qvarnar, fabriker, ~ varor, möbler, kreatur, gröda, brädgärdar, skogar, fartyg ~ M i hamn och pä stapel, m. m., samt ångpannor mot ex- MI.. W plosion. ~~~, W I K. K. priv. Allmänna Försäkringsbolaget I ~ ~~~~~OJ~:~d~~~~ Tri~~~~[3a(!.~ ~ I Afdelning för LiJförsäkring, ii ~n mottager genom undertecknade, befullmäktigade Hufvud- Agenter för bolaget, lifförsäkringar på de förmånligaste vilkor och till de billigaste premier. i H. E. KRAUSE &, COMP. I M Nor1"Cc Hamngatan N:o 2. M W KO~nnSSIONS-, SPEDITIONS- OCH AGENTUR-AFFi\RER. W ~~ ~~, ~~~~~~~~jl ~I;~:)~~::!,- -'~:lls_._(.:~~ 24 I w.'1 1 ~ ",,'L (J e O~<X~UI~~~ _<X.~,et- <X.f: MODERNASTE BORDSILFVER. 25

111 C. F. Liepe rekommenderar sitt rikt sorterade lager af allt, som hörer till en väl fournerad HANDELSTRÄDGÅRD. Kontoret och Fröiagret, Södra Hamngatan N:o 59, midt emot Bloms Hotel oeh Göta Källare, tir sttindigt och väl försedt med alla sorter friska, fullkomligt pålitliga Kökstriidgårds- och Blomsterfrön, Tr1;d- och Bnskvextfrön samt alla nu brukliga sorter af ('r1is- och KWfverfriin, Turnips (Foderro[vor) och Foder illorotsfrön, Nyaste och erkiindt bästa Sädesarter och l'otatis, allt i såväl större som mindre partier. ~N'N"F~~~'~ Äkta Raarlemer Blomsterlökar, såsom: Hyacinther, Tulipaner, Croeus, Liljor, Tazetter och Narcisser m. m. i stort och rikt urval. Af Trlidg,mls- och 1kerbruk~~~'d~~aste och ändamålsenligaste konstruktion, finnes älven sortcradt lagcr. Triidskolorua och Vexthusen etc. etc., till hvilkas besök inbjudes, äro belägna pji egendomen Sågen i luajorna, vid Carl Johans kyrka. (Från SkepPBbron afga. ångbrttar hval'jc 'halftimma~.hvijkj).påbcgåratllå!?ga till 'Vid egcn~ dornen Sågen1 flf\'enså J)1lfl,8Crm' o1j1niburhvarje timmf\d~t forn.) 'l'm tri.lrlskolorn:t användes' en areal af circu.18 tunnland, bestilendc af en Hitt, sandbh\ndad, i mindre hu"" lmltur \'anmdc jol'dmtm, samt ett for aha vindar öppet l<ige, sil. att dc derbtiidcs cu1 tivcradc exc~nplar äro fullkomligt hiirdlldc, vtijrotl1ue och i öfrigt ej ömtåliga attförtlyttas i hvilken annan jonlm:.tn som helst. Erbjudes ilet rikaste u!"val af alla slags }'rukttriid i mjingfaldiga former, sjisom: hög och halfstammiga, dverg- och cspalierformiga, col'don horizonta! och oblique, m. fi. former. ~_~NV.~ Allce och l'..rkträd, Bär. Blomster och l'rydlladshuskar, COlliferre och alltid grönsjiande Träd och Buskar samt l'erennel'ande Vexter, etc. etc. Af Orangnivexter, sjisom Azaleer, Acacier, Camellior, Rhododendron, etc. etc., det bästa som finnes att få i utlandets mest berömda trädgjirdar. Rosor för fritt land, hvarih!and dc yppersta sorter Remontant-Hosor i stam- och buskform. Mitt sortiment, bcstjiende af circa 600 sortcr, torde ännu vara dct största här i landet, hal' sednare,ircn 18liO & li:~ vid olika expositioner blifvit krönt med första priset. J:~ Praktfulla Dahlier (Georgincr), Nejlikor och Stockrosor i rikt och väl sortcradt urval. Priskuranter (jfyd' Frolager, Trädskolealster, Blomsterlökar och Triidgärdll>redskap etc., utkomma årligen och tillsi~ndas resp. xeqvirentcr gro.tis. el Fl LlEPEI 26.~:v\-v,~i ~J"FjQUIST 'rekommendera ett vcil sorteradt lagej' af: T/1gvi'l'ke af Herrar Wennerblad & Svenssons väl 7dinda tillve'l'1tning,. Svensk; och Engelsk Segelduk; Block; smcirre Engelska I~ett1:n.9ar och An7tare; allehanda 1'ifna och Q?'7j?W Fci?'ger; Penslar och Bm'staJ' afdive1'se S01't61'; Varnish; Fenu'ssor,.s/1 som: Kopal- af olika slag, Porcellm'ne-Lack-, Asphalt-, Linol;je- m. fl.; Bom-, Hamp- och Lin Olfa; Talf, Beck, Tjära och Dref, samt allehancla tal pt()m:antering hörande VlctuaZzer. och Specerie1', deriblctnd diverse Konse1'ver; iifvenso'ln J.Yrm#ska Ir/.8trwnenter sdsorn: Sextanter, Oetanter, Ibkare.fl era sla.lf, deribland dubbla jl1arinkikare, Patenllo,lfgar, Barometrar, Tlwnnometrar, I{ompasser, Lo,q,q- oeh Tim.qlas; S~qnal Lantiilf"fl,o'r, Lampor ocl, Lyktor af koppar, messin,lf och lackeradt bleek; samt dessutom 11# lokalen vid Stigber,qsl2'den: Svens/et och Engelskt Stdn,r;-, Fy'rkant-, Ru,nd:' oeh ]Janqiem; Svenska och Engelska valsade Jernpldtew; förtenta Bleekplåtar ocl. Zinkpldt; divm'se gj1dgods,,~åsom: Spz's1tallar, Grytor, I{aminer, Takfönster och Spjell m. m,; allehanda Dön'- och Fön 8terbeslag: Svenska och En,lfl!lska 'VerktY,1f sdsom: 8dgar, liyf 'vel,jcln, liug,r;jem, Yxor, Harmnare, ]Ioftiinger, Borr, Filar' och Raspar' 'In. &. Skeppsbron N:r l och vid Stigbergsliden /)'O*, m,: Bord-, Plmn- och Sjömansknifvar; Engelska och Svenska Sb:pstenar; Tackbly ; med flera varor till moderata och besti?mda prl'ser. 27

112 J. & M. LINDBERG. GÖTEBORG. Lager af Franska, Engelska & Tyska Galanteri-, Quillcailleri- & Bijouteri-Varor. Ljuskronor, Viiggarmar, Canclelabrar, Lampor, En,qelska Pliitet arbeten ;Y Bordnyst7jver, Optt'ska ;Y J1;Iatlwmat'iska instrumenter, Cktrurgtska Bandager. JI1ihtiira ;Y Civila Unijorms sal,er, Käppar, Piskor, Ridspön ;Y Par-aplyer, Gummivar'or, Res ~ffekter, Rullgardt'ner, Gardinornamenter, Handskar';Y Vantm' af l:a qvahte. lifijssor 9' Hattar, Engelska arme-löskragar m. fl, Herre-artt'klar, Franska, Engelska, Tyska;y Svenska Parfumen'er m. m. I,okal: 6okC(, ~ectlt<""sc(,tcu" i)(::o 27, r, ;) ~eolee ~ G."'b 8a/d'. ~ J, & JU, Lindberg nytta den l:sta April d. ~, till Hotel Prins Carl med lagret. Jngnu1itu i< ~f:u?(rc ~JldtrcUunutd Kyrkogatan.lV:o 19.,.älll hxiijhjl ~~i\he.dl\j KI,IJI Au hxmjj lvliujj L\\.d.11:JnX,'J bo~wj 1 ~~ki.nltll\j ~ffi'\'\tcl uff aj tj11 RJnJ l\\öjj L\bi>J!\II,caJJ ~~'L\;\C\!t1hi) '" j'\,o.rndl.~) J,öWJYU!s),().;.:d.~OJJ 1 L\jijtJ L\~ \ni'filoj 0~,\attiJ Ilv~') dt 28 29

113 U. J. ~Ieisner &U~.speceri] Delikatess] Vin, liart.liattssoii, ~rutnsmnlmiintnrt. (Spanmålsgatan N:o 6.) Spirituosa, Viktualie- och Diverseh.a.. Ild.e.l Spedilions- och Kommissiollsaffiil'er.... ;, (~ v ~1\11(;\~ "'\1J Brand- och dyrkfria Kassaskåp, Kakelugnsramar med jcl'lloch messingsdörmr, Instuckna Dörrlås, Portlås, Förstugudörrlås, Dyrkfria Kontol'slås, Dörrgångjern af flera sorter, Fönsterbeslag, Spiraldörrdrifvare och Ringklocksledningar. Dessutolll emotlagas hestllllningar il alla tl!! JTket hörande arjlelen, som med ackuratess oeh till hilliga priser utföras. :io GÖTEBORG. Ro 28. Kungsgatan. N:o

114 BIJiR ~ ~~ GÖTEBORG. Q0Ummi!JftiuUl1-,~Ftuitinr!l1-2G 1tgtutl1r-nftlir. ~ml~irci!j~el6!l~~!r' ~Jf Joungs Parafin- samt Amerikansk Fotogen-Olja och Lampor. Minnlfiil'siiljnillgsiokal af dessa arliklar är Kungsgatan N:o 39, midt emot Domkyrkan. stora Sö~ra tt,),)lloccat,) - Xoulo'(>,.(jamll!}utall Jl:o 32, <!:Illlerru -Bullljlerts fjus. Generalagentur for Sverige filr L'Imperiale, Lifförsäkringsbolag i Paris; Baseler Brandforsäkringsbolaget i Basel. Hufvudagentur for Helvetia, Sjöförsäkringsbolag i S:t Gallen. BefulImaktigade Haverie-Commissional'er för Bremer Sjöassuransbolagen; Dresdener Sjöförsäkringsbolaget ; llelvetia " " hvadan vid inträffade haverier de resp. lastemottagare eller kaptener ha att hällyända sig till oss för erhållande af nödiga attester m..m. Göteborg i Januari (J\ungstorgct J1:0 7) forsaijei' Sul., Juft och Bindsulläder, Smorläder, Platt läder, Vaxlädershudar och Skinn, Altona Ross läder, svart Hästläder, alunerade Fårskinn, Sämskskinn, Saffianer i alla färger, Franska Lackerade Hudar och Skinn, både för Skomakare och Sadelmakare, Resor- och Stöfvelband, Amerikansk Skopligg, Engelsk Skostift, Skogarn, Läster och Block af röd och hvit Bok, äfvensom diverse slags Verktyg för Garfvare. ---1\9~~~) III 33

115 samt enda äkta tillverkning af J{ungens uf Llunmura J3röstsocfter..3 it~ &0 ew.9 'Mh et "M,~tLt. J.9. V.<lLLGi\'I'AN.19., <T~~~~----..,--~----- rf S [Is ~ Snörmakare Mästare. (K,?j1 kogatan N:o 12, ncira Domkyrl~an.) SNÖRMAKERIER för mi~~~l1~m~j~mi ~m~~m~~u~~~rni ~~l:j~i]mj ~arnit~rtr nrh ~~nappar flör ~amtr, () (t,mt '\\Y (t,~~t,)g er..e.i(ht~h~ ~~(,. llt. ~ Beställningar mottagas och utföras skyndsamt till billiga priser. :14 l micltförbrunn&parken. --~.~:%-- Bly, Färgstofter, Oljor, Slipstenar, TenIly ;S '1~' I~. er.,( ~.,fl "p!'o, ~ Cf(I:1 \i( r--ut-.., U \Jl.'"'(.ChA)... ~~Ct(},..,.,..-t..(1iL-ct-i..Ia' j'i i ~ ~~~cg~--~~~'><?~~'-v--vc~~~~ '--'~~~ il;;

116 L. A.PETTERSON J0R. fistra Hamngatan N:Q 11. lager af ~tl1ppabt lldjll~l1ppabtfl\öbltr, Massiv Mahogny, Jacaranda, PockenhoXtz& Ebenhortz, Mahogny-, Jacaranda- &Walnöts-Faner, Stol-Rotting, samt Prima Danziger Tagel. OSCAR REHNBERG & C~ XlfJu:J":J(t,buL 30:0 35 (midtfor Domkyrkan.) Lager och Fabrik af nyaste Dame-Kappor, Mantiller, Koftor m. m. samt,. C A F E C H A N T A N T. Bloms Rotel. ~~~ %~~~~~~Q'j English and German spoken here. Deutsch und Englisch wird hier gesprochen. 37

117 Stort Lager af och SOltTERAD TOBAKSHANDEL.

118 .. JULIUS SALOMAN~ Herrekiperings-Magasin ~~ ~ljli\{\) ~~JitOJ ~jjj(y\m~cikm) ~~ rekommenderar sitt Etablissement af diverse Mansartiklar samt Tillverkning af Skjortor, Löskragar, Manschetter m. m. uti Darnbasinslcolan hvarest emottages aua Tvättkläder till tvättning. 33. Stora Södra Hamngatan 33. ~L~ ~~~a <ur V~~~fla;{ 7~4 7 7Z~~ ~~: $ Cff::;~//. rr;7,n4 <Hlva7~;L4~~ ~&~~ ~a~4#z;k;~~~ 40 n ' A~~~~~~~~~~~~~~,~ ~& ~& ~,~ ~ P ~8 I.. Snörma~eri-Bandel, Q ~ ~bhol ~oj\,akw J~:ll "I..iÅb t\liob 11wYVl il.tsi. n Rekommenderar sitt väl sorterade Lager af alla I asorters Snör~ak:ri-arbeteH, samt em~ttager med ~~ck ~ samhet bestallmngar af allt som till yrket horer, ~ hvilka med ackuratess och skyndsamhet skola blifva ~ verkställda. ~ ~~~~~~g~~~~~g~~~ 4J

119 59. SÖDRA HAMNGATAN. 59. g,f; ~f; VON Si~~ (LtL~()lemot S3fottta ~Golef oc& q~la, Xä,Cfa,"(,e) rekommenderar sitt välsorterade lager af de flesta sorter in- och utländska ~~...r a Cigarl'er, Snuser, Rök och Tuggtobaker, jemte alla andra artiklar, hörande till Tobakshandel. (\ (\ \ 0;\y~.~~~)~ i~~~ustsuii.~ ~~ ~)er~ FOTOC RAFI SK ATEL I ER.!lJlit ~lu~n, U1idt cmot Nya Tcatcrhusct. --'8\,'8> reqvirenter Beqvisz'tioner från landsorten ombesörjas noga och' kun~a allt'id påräkna att erhålla torra och jullkomlz"gt aflagrade Cigarrer samt z öfrigt bästa varor till facila priser. G. A. von Sivc'rs. Södra Hamngatan 1'1:0 59. Skomakare. Hörnet af Kung~~atan & Östra Hamngata.n N:o 52. CCSJ G O T E B O l{ G. 0:D.ca.~e"(,. a.f fä,"(,()~;r,a. S[OMgetet~ f " C\f' " '0"(, J\Je"(,"(,a."(, ocb CDa.nw"(,. Prisbrliinl filr Skoarbetrn i London 1862.

120 ~==~O"""""""'O""""""",,,oe:=:=3~~ ~ ~ ~C!RI STÖTIER.! I Jlannfaktur-lid) JI"brbanbtl, i Hörnet af ÖSlra Hamn- & KJrkogalorne ~ N:o 3S. ~ (Salomon & Williamsons hus.) 44 I ~ Q J); 7;'''" T);;:~O~!,lO'i;~-==;;;:;;01; 7?>~-'--'-"-7"'~!~ ~ Hos finnes ständigt Lager af friska och fullkomligt pålitliga Köksträdgårds- och Blomsterfrö, Träd- ock Buskvämtfrö; Gräs- och öfrigefoderfrö, såsom Jätterod~rmorÖtter, t'oderbetor, Sockerbetor, Roffrö af de bästa engelska Turnips, hvit och röd Klöfver, Alsike- och Bokhara-Klöfver, Thimotej- och Raygräsfrö m. fl. Riklig tillgång på lefvande växter, blommor, Bouquetter och Kransar, blommande Orangeriväxter, såsom: Azaleer, Camellier, Fuchsier, Heliotroper, Lantana, Ericer, Acacier, Amaryllis, m. fl.j vackra Dekorations.. och Bladväxter, slisom Dracaena, Canna, vackra Ampelväxter m. fl.. Stort sortiment af de vackraste DaAlier eller 6eorgfner, Rosor för fritt land och i krukor, Pelargonier och Verbenor, hvilka finnas närmare specificerade i katalogen, som upptagerfiel,'e hundrade olika sorter. Från vlira trädskolor tillhandahållas det fullständigaste sortiment Fruktträd- och Bärbuskar, Alle- och Parkträd, b1omsterbuskar, perenna växter m. m. Af Å'kta Haarlemer Blomster-lökar ett rikt urval hvarje höst. ~ Prish~ranter <i s<iväl frö, växter, som lökaj', tillhandah/illas beredvilligt och tillsändas j esp. j'eqvirenter gratis. 45

121 ~~V'.fV,-/~,.,,.t:.. WICK AN & STILLSTRÖM. 38. KYRKOGATAN. 38.!!lP 6.J"ul'.ftälldigt$ortcl-adt Lage,- af: Kolonia'! Vm'Ol', Sl)ecericl', Sytlt'rukter, Konserver, Delikatesser, }'illure ltiner, Spil'ituosuoch Divei;sc \Tar(H', m. m. Beqvisitioner jdtn landsorten ut/öras nwd 01J2sQrg och slcyndsantlwt f:-:-~""'+:f!3,(?$)>-'~~~~~~&?~ " med rundtt (cylindf'islm) SOLAR", FOTO.GEN.. Verkliga SOLI~R"I)AJ\fPOR i olika storlekar till all slags belysning, samt OCH PARAFIN.. OLJAl" försäljes hos JFic/"man 4' 8tillstrom. Göteborg, Kyrkogatan N:r 38, "'" -I Till yttre arbeten. NYA. ENGELSK.A ~IÅLARE-FÄRGER, sammansatta af JliIetaller och Mineralier, i alla kulörer, med c1ertill hörande preparerad Linolja att blanda med färgerna ut~n rifning, hvarefter strykning dermed kan verk stti)las af hvilken arbetare som l~~lst, försäljas hos WICKMAN & STILLSTRÖM. Göteborg, Kyrkogatan N:r 38. ~ Till Hel'1'(!)' Handlande, S/«(!1Jl!~"l!dflre, Landlhrukare, J1fl'Uare Bchöp'ige l'esp, l'o!i8ulncntel' i andra städer oehbrter, som ön81m när71wre upplysningar,.. itfsänrla 'IJt 1((J,rlllar/s(rUI pi'ofvel' (l fär,qe1'lw,jcmte fullständiga p1'is1tppgtftcl'och beskrlj'niu{j, dd Hum pi' posto del'mn behagm' talsk1'i;/va OS8.

122 + ~ ~ i lp ~ ~ =='. ~ ~~ ~~!.~ ~ 8". + ~ :..""''"'' e O- == ~ <:.cs=i _... +:;:: l!!! ~ 2." '~ r'2;;:.:i:-~~~~~ = O'" >4 <Il ~... :I:~~. ~-; ~ == i D ~ == (J1:l~~ ~::;:j... - ~<Sn ~ ~ ~- = ~ -2 t-<...j ""t C1Q p:> ~ >4 ~... ~ + t gr cc. <Il I -_.e >-<--< ~ to; ~. ;.; ~ ~ =~(I) ~ rt ITI;-~ ~ ~~ + ~:; \I ~ ws: ~ ~~ t ~$!;: ~ w l:r' ~ y~ + ~ ~ r ~ ~ + ~ ""» ~ ~... t 1% = ooc... ~ 0<.. "'- t I/~y + H -'1 Landtbruks-Macbiner ocb Redskaper! såsom l.o"komobiler, I1ackelsemachiner, Angmac.hiuer, Sädesrensare, Tröskyerk, Rotrirlliugsmachiuer, J<'I~'ttbara Q"arnar, Oljekakskrossare, Plog'ar af flera modeller nl Allt efter bästa konstruktion och som af Pris-Conranten utvisas 11l'i8lJclönta vid flera af Englands Landtbruksmöten försäljas till billiga priser aj RANSOMES& SIMS i Ipswil:h (England) genom vllr Agent härstädes F. WILHELM WERNER, 40, ]Jl'ottnill.fJllatan, som lifven lillhandah~llcr Svenska Pris-Collrantcr mcd priscr i svenskt mynt och lcmnar alla för lcvcranser nödiga npplysningar ~~, Presse nninga l' 1 ~mhllj~~e (ljlltstålsfabrikation i Essen. Pressenningar af bästa material, strukna (Rhenprcusscn.) med olja eller gummiupplösning, finnes, af Emottager genom undertecknad/dess be eget fabrikat, på lager samt förfärdigas efter "" fullmäktigade ombud för Sverige, beställningar mlltt m. m, inom kort tid, till facila priser..., och.. lmjmas UPPlYF~ilj~~If~~~r ;liiner, ~ F. WILHELM WERNER,?,j9, Dl'ottninggatHn. 4D, Drottninggatan.

123 OJ, o ]1 0 1VILHElj~{ WERNER. (49, Drottninggatan, Göteborg) rclwlllmcliderar sig 1111'11 lager af följanlle Chlllllui- (mlkaniserall Kautsciluk) och GnttapeJ'cJla-l'arol', såsom: RING/\R och CYLINDRAR föl' puffertar, dig och reservkedjor föl' jernvagnar, l'tnghammare, äfvensom till fjederunderlag för kanoner, m. m. SL.\Nt"lR, alla slag, af ren Kautschuk, såsom: Slllngar för gns- och vattenledningar utan tryek;: Slongar med hnmpinlägg, för 3Ilg- och vnttenledningar med tryck;: Slongar fiir brandsprutor; Slangar för kcmbjka ändamär ; SlIg8IIlII/l:ar med inlagda spiraler, som TiIlbringllre m. m.; G08ledningar fiir lampor, föl' gas-, 1<01<- oeh viirmeapparater. SK'. 'VOn med och utan hampinlägg, i alla dimensioner. SNORli~N " " ". " I'ACKNI,VGAR föl' Rng-, gas- och vattenledningar, socker- och pappersbruk, Ill. m. V.~N'rILI<~n, runda, fyrkantiga m.. m., föl' vatteri-, InftpnmptU' m. m. SUGTRATTAR och CONUS m. m. for sockerfabriker. BILJAIW.VALLAH. VATTENTÄTA VÄI<'NADER, alla slag, s?tsom underlägg m. m. CHIR. och ljjed. REDSKAPER af Kautschuk m. m. I~A~~ONEiU DI~ JU[J'rSCnUK-lt:U'i"!'On. Ileställningar 3 varor, som ej finnas pr lager, och efter ritningar elfcktucrhs nom kortaste tid. u'e~nur af Kautschuk (patent Masldn-Beltillgs). D:o " Guttapercha. D:o " best Higaer hampa, för elevatorer m. m. nista I~NGm;SIU IHhumRE~niAlf. HAMPVf\F-SLANGAR i alla dimensioner. BnANDnEDSKAPI<~8, SKSt/ffi ÄMBARE m. m. F. WILI-IELlVI VVEI{NER. (49, Drottninggatan, Göteborg.) Armaturer för ångmaskiner m. m., såsom: Pat. luanometrar för l'tngpa11l1o'r, Iocomobiler, för vacuum, hydraulik samt för marinen. Gitrarcls Itut. Injedcur med nyaste förbättringar. Wcstons patt Diffcrential.lIissblock. IJansbrows pat. Califol'niapump, såsom sug-, tryck- och brandspruta. Ilat. Slagtäljarc. " Con.densutions"Vattcnuflcdare. " Vattenståndsvisare i Komposition och jern. I'jellcrvågar (Springbalallcer), l'enther i alla dimensioner, Säkerhetsventiler, pat. ~ Ängtrycks"lteduccringsventil (Tryckregulator kallad), Indicatorer med nyaste förbättringar, 'l'ermometrar för vacuum, Väktarc"KontrolIur (l. Burks patent), nvisselpipor, Vattenpass (dubbla) för montörer m. 1II1., Knlf"ltengörJngshlasli.iner, m. m,

124 ~~~~~~~~~~~~~~~~ n Q ~ l!lfllf i M I' ~ n. n Il Q BPABRIKS-AKTIE-BOLAGS ~ I goda och varaktiga tillverkningar af H ~ MURTEGEL, ~ ft PLATTA TAKPANNOR, ti I.. n ~ DIKESROR, D D M.M. D ~ forsäljas af undertecknade, som hålla ständigt n ~ lager, och skynds""'t utl1lr~. ~åv.l beställ- fi ~ nmgar på platsen som reqvlsltloner om af- 1tl I skeppningar till andra orter. ~ ~ ft WILLERDlNG &. C~ ~ I f. d. Sockerbruksbyggnaden, Vallgatan. ~ I ~ '-{~~~:iq\:~~~l9t~~~~~~ 52 tt c~ WILCKEBLING, lius~~alisk INSTRmIENTHANDEL! COSTRA HAMNGATAN N 24.) Rekommenderar for~farande ett väl sorte?'adt Lager af alla sla.cjs Musilcalislca Instrumente1' samt allt hvad till en välordnad )v[usilcalz:e Instrumenthandel hör.. Pian~rorte, såväl nya som bega.qnadn, tz~~. alla pnser: sa;mt Orgelharmonium af viil 7ca.nclaste fabn1catwn, passande tz1l slwlm' och mznclre kyrlw7', finnas ständigt på lager hos C", WILCKERLING5 Ostra Hamngatan N:o <:>Q~._--- CARL G. CEDERSKOG, (iunn5inbare, 27 KRONHUSGATAN 27 (nä"a Ba"t/lb den.) Lager (~f ()e. ~tte.~t Gu&f~~a, a,'(.getett; liroat> litw(;la,9'il.'~) Gc~L&CfHUt~a,'(, a f dft ~o~ t~a ~.t.f"el; ~ö'l:,ei'(" oej; ul/öt>eo otönc; rta,'(.-l'toj.~e.[-.e.vt> ~ ('toffa, efte'(, vvl;'(,~iuhl!,d; pa,,)oauve fa,,)o lle'(,. 53

125 lilgj (]l GJ ~ lj ~ [plillilgl ~ S~.iU~S.:iE~4~~ i GÖTEBORG, Kontor N:o 19, Stora Södra Hamngatan, ~N'{\Lhc'\jm ~c)~) JJcld ~Ci\hii~iJY\im~J jj~~ 11)1);\J)i\J) i\.urx~(n\) 1 'jj!l,tj~~\lktl bjljy\~b IIlLVuk)rot\UJtl) &,~ hi~j ij\jjhbt\~(n\} JJc1 ~ihlcjy\,tcjunl1jj1\l hoolixj.cmd.\jjj t1~~j,\~(b Lihl!N~JRJ U)ITdMI.l~. ~~~~~*~~ffi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~%. '"~'--"' ""'"~In. &.~I~I~~ J!' ~ ij.is,~)i~\jil ~ I ~ v ~ ~ :BLECK. & PLÅTSLAGARE,,1" ~ ~ ~ (Mrnet (If Larm- oclt JiYrko.fJatorna) * utfo"ver beställnillgar å alla till vrket hörande arbeten, i1i < ~ ~ hvaribland må nämnas: ~j *1 Plåt-, Koppar- och Zinktäckningar. *'?i; ~ Stl'vkniu"o' med o]j"efiirg å!rammal pult. ~: * ~. u c' ~ ~ Ny konstruktion fl 11lftve;lding, hvarigenom rum som 3'j 'i fukta blifva alldeles tolti1, och uti lmkelugnarne ~.' * bättre dra",r, ~ ~ Vanliga till yrket hörande arbeten finnas alltid färdiga, ~ *' ~ äfvensom Aquarier och Fogelburar. ~ (;;) (;;) D~ lp~ lblljbit1~~mcoidl~ SADELMAKAREMÄSTARB, (Smecb'egatan N:o 3. eller vidf. d, gamla Baracken) rekommenderar sig med utförande af alla till yrket hörande arbeten. - Skyndsmnhet och ackuratess, i förening med ytterst billiga priser, utlofvas. 54 Go"teborg i Februari N. P. BcickstrrJm.

126 IAIL ~oo 'IIMILLI Konditori o och Angfabrik för Chocolad 58. Kungsgatan. 58. (nära Manegen) rekommenderar ett ständigt assortement af: Confecturer, Karameller, Pastiller, Sylter, Geleer, Chokolad, Bonbons, Pralines, Marcepani, Candie, etc. etc.,,~ %~%~,~~~\\\~ TORTOR, KROKANER, GLACER, MER'NGUE DE SUISSE, FRANSKA UPPSATSER, GElEER, M. M. till de billigaste men bestämda priser. lleqvz'sitionel' från Landsorten exped~'eras med skyndsamhet. Följande rekommenderas för resp. resande: Cb.oco\at de ~o"'y\\ge.. "P-re8ent-{)\\ocolad.. C\\oco\at de8 Dame8.. CarllC\\8 \l&8ti\\e-r i a8ka-r., Limol\ö."fO\l8., Limon1:l.de-~ock.et'.. Ra\\Ol\8u;{t m. m. äfvensom Cartonnager och Jm~nonetter från de utmärktaste fabriker i Paris, såväl ordinära som eleganta, till billi~a priser. ==== CM! (kg af Of<JctLl.",hie,41.JC> 9ot'(,fr,et~rue,~6! ~ilt-cgocorc(,j oeg 8\jCto'v CC'f"o p'vi,obd'oltccv ~i,o å:vo "c'ocooe<rpo.\i,ci,olt i,.coltoolt. 56 JOHIN MEYER. 57

127 ~1t}ltr & ~itzter!5 LITHOGRAFISKA ATELIER OCH PAPPERSHANDEL ÖSTRA HAMNGATAN N:r '":I:"" ::IlIE:: ::JlBl:..::EEC... 4EiiW Utföre;r beställningar å Vi8it- och Acb-e881col't, Bjudm:ng801'ej', Notifikationer, Oi1'kulärer, Aktiebrej', Pr'i8kuranter, Kar-tor', Vyer, Porträtter, Ilh8tnttioner' till f1'yckta Verk m. m. Stämpling af Kort, Dokumenter, Papper, Oouvert, med hvit. och vattenstämpling. Lager af alla slags Merkantila.'ormulär, Etiketter m. m; PAPPERSIIANDELN lir försedd med ett rikt urval af alla dertill hörande ar. tiklar, såväl för Kontors- som SkoIbehof etc" såsom Kontor8-, Skri}-, Copie- och Noticebö'cker, Papper och Couvert af alla slag, Bläck, Pennor, Bokbt'ndare-Clotll e- Papp, färga(lt, marmoreradt och pre88adt Papper m. m. OBS. På M}<}YER Vid re'lvbition af belris papper stämplas detsamma gratis, & KösT}<}Rs förlag har utkommit: GÖTEBORG ~ied DESS OMGIFNINGAR, 48 Flancher i tontryck, samt beskrifvande text på 8ven,~1ca, en. ge18ka och tyska spr'dlcen, elegant bunden i cloth il, 25R:drR:rnt. NORMALwSKRIFBOK ".,. för Skolor och Bjelfzmder'visning efter Swan's i Endand method, ~ antagen och begagnad vid Real- och Elementarläroverken, samt Folkskolorna i Göteborg, Stockholm samt många af landsorts ~ städerna. Serien B, 9 hotten. l häfte öre, 12". R:dr l: 20 " ~ftfung, (hörnet af Södra Larm och Lilla Korsgatan N;o t & 9) Spannu'Us- och Hommissionsairä..er. ~ng~r n~ aua S{lrt~r Mjöl, Gryn, Fiskvaror, Liineburgerw och Bordsalt samt Fönsterglas i alla dimensioner af Glafva Bruks väl ackrediterade tillverkning. ~ Serien A, 1Z härten. - l häfte..., öre. 12".. R:dr 2: _,U,~".." 21:- -~-

128

129 Hallberg, J. O., Väfnads- och Garnhandel. llallin, A., Porträttmålare och Hirlärare. llamberg, J. G., Garn- och Väfhandel. liedberg, Oscar, Möhclmagasin. HÖl'lind, G. G., Sadelmakaremästare. Krause &: Comp., H. E., Agent för Magdeburger Brandförsäkrings_ Sällskap och Försäkringsbolaget Assielll'fiziolli Generali. Larson & Comp., L., Juvelerare. Liepe, C. P, :Frö- & Blomsterhandel, m. m. Lilljeqvist tf: Son, J., Skeppsfournerare. Lindberg, J. & ]Y1., Lager af Galanteri-, Quincailleri- och Bijouterivaror. Loh1'ensen & Comp., P., Charcuterihandel. Lundström & Blomqvist, Mur- och Byggmästare. Lundin, J. A., Tandläkare. Mattsson, J11., Klensmedmästare. Meisner & Comp., C. J., Speceri- & Vinhandel, m. m. l1ieym' & Comp., Adolph, Kornmi,sions-, Speditions- & Agenturaffarer, m. ffi. Meyer, Johan, Korkfabrikör. Meym' & Köster, Lithografisk Atelier och Pappershandel. Stötzer, Carl, Manufaktnr_ och Modehandel. Suck, A'ugust, Fotografisk Atelier. Sundqvist, L. M, Skomakare, lager af färdiga Skoarbeten. Tm'cn, F., BJeck- & Plåtslagare. Trädgårdsj'örem:ng, Götebo1'gs, Fröhandel, m. m. JJ7arburg, Leman & Comp., Banquier- & Kommissionsaffärer. We1'ner, F. Wilhelm, Landtbruks-Maskiner och Hedskaper, m. m. " Lager af Gummi; och Gnttapercha-varor, m. m. " Armaturer för Angmaskiner, m. m. Wesslau, H. ri., The-Magasin. Wiekman tf: Stitlström, 8pecerihandel. " Solar-Lampor & Olja. " Nya Engelska Målarefilrger. Willenlin,q & Comp., lager af Utby Fabriks-ti1lycrkningar. JVilckeding, C., Musikalisk InstrumenthandeJ...ik;erling, G., Spanmåls- & MjölhancleJ. Nissen, 0., Chokolad- & Konfektyrfabrik. NV'II'Ian, C. J., Läderhandel. Ohlsson, F. E., Snörmakarernästare. Palmborg, A., Jcrnhaudel. Pettersson, L. A., J:or, Möbelhr.ndel, m. m. Rehnberg & Comp., Oscar, Manufaktl1rhaudeL Rothenborg & Comp., S., Hat/fabrik. Rz!benson, R., Konditori, ('are och Biljanl i Bloms hotel. Saloman, J/lHus, Herrekiperings-Magasin. Selling, J. R., Tobakshandel. Silvander & Ilayman, Skräddare..'3ivers, C. A. von, Tohakshandel. 8paak, August, 6tactsmäklare. Stiberg & Comp., Axel, Tobakshandel. Stolpe, L. L., Snönnakerihanrle1.

130 GÖrrEBORGS STADS SKEPPS-LISTA den 1 Januari 1864., De härvarande SJÖ-ASSURANCE-FÖRENING upptagne Fartyg, hafva sine Register-hummer utförde en särskild kolumn. 1= -=~~~~~~~"="'===~=~~===;===~~~==~=~~ -,----~ LästetaI. ~ I l ~]~ Ueg:rl llyggnadsämne. Sjö-Kaptenens Namn. Korrespondent-Red:s Namn. Fadyg. II'artygens Namn. I--s-v-år-a-'I----I ;g -: E 1\:1'. 'I' Liistcl' Nva Läs/cr. c~-~ "'- ~. J _,, Brigg. Skepp. Brigg. Skepp. dito Brigg. Skepp. Galeas. Skepp. Brigg. dito Skonert. dito Brigg. Äng-Skon. Skepp. dito Brigg. Skonert. Skepp. dito dito dito dito di~o dito dito dito Skon.-Skepp. Brigg. Skepp. dito dito dito 'Ång-Skon. Skepp. on.-skepp. Skepp. dito dito dito dito dito.. dito dito dito dito dito Avance Svartvik Carl Johan Alex,'lIlder Mentor Rapid Westervik Johan Wilhelm COl1stantia Mathilda Galathea Fidele Leopold Clinton Thor Gustafva Superior Clara Free Trade Robert Dickson Kronprinsen Oscar 1:ste Caroline Elizabeth Cecilia Charlotte Gustaf Adolf Ocean Danube Eleonore Miltiades 13l00mer Amazoll Penelope London Göteborg Urdur William & Anna l'industrie Skåne Oscar Harald Thetis lviontrose Triton Solo Antilope Fat" Morgana Balder Selma Activ Emil Zephir Susanna Alida Helena Elisabeth Jenny IchlIla Atlantic Charles Tottie Hosenborg Alida Anna Maria Carl Oscar Anna Wilhelmina Dundee Lejonet Anureas Baluer Minona Gudiva Hapiu Selma Eleonore Gurli Oberon Alexandra Minona Anna Margaretha Jenny Sverio'e Fred;rika Preciosa Pylad B1enda Fortuna Julius EToppet Solide Prins Oscar Fredrik Tdnna Andromeda AllJazon Alert Cleopatra Diadem l'rins Carl Julie C"pella Hiuuoo la Plata Mathilda Cal'in Dygden Emma Wallja Ida Siilboda Anna Sophia Activ Tl'el1t Union W<tralctigheten Prins Oscar Ellida Bernhardina Charlotta Siri Columba Prinsessan Louise Olof Ellen Christina Gustaf Wasa Hamburger Paquet 91,84 196, ' 209: '52 164'56 46' :- 122, '61 67' '39 48;'7 272,81 272,21 98, ' 34 3G!'57 317>8 308, : 217, ' '78 90: >1 10D.2G > '75 150: : fi5: ' '55 175:67 lfi \0 11 G: > :- fi3,89 59, > '48 80:-. 48'04 68'31 35' S8 56'48 220: ls9:65 141, ' 1'>9' 81 79' 65 74: 96 65; i53 116' 191'63 154: '45 107: , : 138'75 340>" 26') : >0 1'.16, ()2,50 95,:\5!J8,z, 156, 475,SO 20G '41 ;l, 130, 51,57 4'1' 2J 43: 60 (m,69 J(j5,82 72,75 3(),47 1!JO, >3 7:3,5 l ; 140,92 145, OG '14 10J,68 4'1, : OG 70'12 174'52 120: '79 26' ' GO 70' 56 48'22 38'37 39>6 90, 8 28,15 157,14 156,79 56,48 50, 208,71 208,26 182,7,5 177 so 13<22 127,30 124, : 08 67, ::!,' 1!J7, lem !J,39 37,84 167, ,' ' 58 1GO: ,13 123,93 108, >9 97, 6 72,OG 6G,D ,90 44,89 51,26 3H.80 34; 02 ') <32 140,58 37,14 46, 8 27, ;67 32,50 126, \»4 81,22 7G ; 74 74,77 45,88 43,18 37,4,1 63,14 6J,94 6G,82 110,38 8!J,os 66,91 7!J,17 62,16 56,21 57," 170,46 103,10 7!J,92 195,94 151,18 115,22 \) !J; 72 63,65 11,);22 58,52 36, 54,92 56,59 8~), ,06 118,97 37,6 8 74,88 33,'6 2 d, 46 25," 40,14 95;1;)1 4\,90 22,73 109,46 68,Jl 43,85 4') 34 71: ,63 81, Ö> ,57 25,86 3 Fartyg, utgörande 100 Svära Läster = l0:3lg5/100 Ny Läster.., ,l;-:.I,.-",~<l-:O -,~(::_I:O- ~J.-'-...::."'-.,,(.I.:JO.~,.':I.:::0,,~'''_'',,'l:235,J2'100 <1:0 <1: lek & Furu 115 dito 24 dito 9 dito 42 dito \)8 Furu i Ek & Furu 8 dito 1 dito 25 dito 4() dito 40 dito 54 dito dito Furu 37 l Ek & Furu J dito 70 dito 7 dito 3 dito 124 dito 110 dito 15 dito 61 dito 59 dito 18 dito 16 dito dito 5() dito 74 dito 17 Ek Jern Ek & Furu dito 111 Ek 128 Ek & Furu 4 dito Furu dito dito dito dito uito dito dito Ek & liuru dito Furu Ek & Furu Furu Ek Furu Ek & Furu dito Furu 14 Ek & Furu 92 dito dito Ek Furu Ek & Ii'uru dito dito Furu 88 dito 99 dito 116 dito 113 dito 21 Ek & Furu dito 4\ dito dito dito 28 dito 47 Furu 117 Ek & Furu dito Ek Furu dito Ek & Furu Furu Ek & FUl'll Furu 95 Ek & Furu \JO dito 11 Ek 5 dito 10 dito 77 dito 60 Ek & Furu 2 dito 129 dito 83 Ek Ek & l~uru dito 36 dito 51 Ek 26 Furu 53 Ek & Furu Furu 3\J Ek & I~uru 94 Furn Ek & Furu dito dito 96 dito dito dito 32 dito 2\J dito Furu dito 6 dito Ek & Bok ~J8 Furu 30 Ek & Furu 12 dito 49 Furu Jem Ek & Furu Andersson, P. F. Bergström, O. Pettersson, P. A. Axberg, C. J. Tegnander, J. M. Jacobsson, C. A. Vacant. Vacant. Hellberg, P. A. Hoot, B. A. Westel'berg, A. Svensson, N. Ahrenberg, F. E. Bengtsson, J.. Appelberg, A. W. Palm, E. M. T. Clase, A. Nilsson, G. Vacant. Hjärne, B. Bothen, C. E. Larsson, F. W. Wennerholm, J. W. Tryselius, C. F. Svensson, J. H. Mellander, A. G. Nilsson, S. N. Larsson, G. R. Larsson, J. F. Brockman, J. A. Liclbeck. C. Ö. G Ȯ. P. Olsson, J. Holmgren, G. Wulff,.P. J. Bredelius, P. V. Hhodin, C. J. T. Löfgren, G. M. Kr:Bft, J. M. Wiman, C. A. Törnström, C. J. E. Stj ernberg, C. A. Sjöberg, C. A. Larsson, S. LÖl'qvist, J. O. Gädda, G. F. Hultman, N. P. Heclerstedt, G. J. A. Bergst~'öm, H. D. B. Höyter, II. P. Johansson, A. J. Andersson, O. A. Fleetwood, W. Prytz, C. W. Cedel'berg, C. G. Vacant.,JönssoIl, C. J. Behrendt, F. G. Vacant. Holmberg, J. J. Berg, C. F. Berg, L. Wikström, J. P. Roempke, O. F. Åsberg, L. O. Jansson, H. F. Wright, S. Gadd, C. Christensson, O. L. Jonsson, C. M. Wulff, S. F. Kleverström, J. A. Lassen, J. S. Hudin, A. Svensson, J. Hallengren, A. Olsson, C. M.. Pnetorius, J. E. Paterson, J. E. Höglund, C. A. Brandt, H. Paulsson, B. Graif, S. G. Sandberg, J. F. Dannberg, Z. Dallllberg, Z. P. Vac,mt. D,mnberg, C. M. Hansson, A. E. Österberg, A. F. Sundberg, J. E. Möller Peterson, P. Magnusson, B. Hegnell, J. G. Cullberg, A. J. Matern, F. P. F. von Ahrenberg, A. T. Ohlson, B. Söderberg, A. A. VD.cant. Edgren, C. A. Vacant. Kronhamn, H. ElfversBOn, J. Nilsson, A. Andersson, N. Öberg, B. A. Runclberg, P. L. Olsson, J. H. Larsson, J. Lindgren, M. E. Myhre, J. P. Almfelt, O. F. Bengtsson, B. I"u'sson, J. ~Vaeant. Stiehl, C. F. Pettersson, C. L. Andersson. O. P. & Son. Barchmalllis. C. C. S:h. deläg.. Barclay, A. & C:o. Bernsten, C. F. Björck & Engström. Bom'n, A. Bratt, J. W. Bratt, L. G. & C:o. Brocldelins. J. L. dito: Corin, L. M. Corin. LindhuIt & C:o. Dickson. James & C:o. Dickson, James. Ekman & C:o. Evers, A. H. Francke & Braune. Friberger, G. W. Gibson, William & Söner. Grönvall. J. G. & C:o. Hamberg & Kärrberg. Hegardt, G. H. & C:o. Henning, O. Hiibner, H. J. Keiller, A. & C:o. Kjellberg, J. A. & Söner. Kjerrström, J. O. Landgren, A. F. Leffier, August. Leffier, M. F. Lindberg, C. G. Lindberg, O. Lindberg, P. A. Lundberg, C. O. Lyon, John & C:o. Magnus, L. E. & C:o. Mattsson & Braune. Melin, Gustaf. Möller, J. M. Nilsson, T. Olsson, B. Olsson, C. E. Oterdahl, A. Höhss, W. & C:o. Sirenius, N. & C:o. Svensson,' Alfred. Dllgewitter & C:o. W:Brn, C. F. & C:o. vvennnerberg, J. & C:o. Wennerblad & Svensson. Westerbug, C. Wijk, OM. Ähmansson. C.. Akermark & C:o. Äges af Bolag. dito" }J'örolvch:ade 5 Fartyg, utgörande 3G7,06/ 100 SvRra Läster '211,42/ 100 Ny Läster. S~lltle" Hi (\:0 d:o 1t)~ 2,,6S!1()() d:o <1:0.:-~=:: 960~05/100 d:o d:o

131 ~;P(":l<J'*==S,i(; Pri:;. 2 R:dr I\:mt. ~ill<ll!:iiiöiiiöil$eeeolinhiiiliiiiill""~

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ V 32 KEMPA 08:00-08:30 Positionsträning Alexander Figueras 08:30-09:00 (Fokus 9M) Hampus Heym 09:00-09:30 Vila Ludvig Söderbaum 09:30-10:00 Razmus Nyman 10:00-10:30 Positionsträning Samuel Andreasson Samarbets

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit:

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit: Jönköpings varvlopp 2013 Resultat P10-12 Distans: 9 km Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 1 195 2050634 Estehag Gabriel Nässjö CK 22:03 2 193 2062362 Pettersson Jesper Halmstads CK 3 194

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Sida 1 av 8. 1. (2) Erhard Klerck, f. 1675; Kyrkoherde i Kjellstorp i Skåne; död 1714 2/3. Gift med Anna Pehrsdotter.

Sida 1 av 8. 1. (2) Erhard Klerck, f. 1675; Kyrkoherde i Kjellstorp i Skåne; död 1714 2/3. Gift med Anna Pehrsdotter. Sida 1 av 8 Nordisk familjebok sid 437-438 / Utgifen 1858-1864 Adel. och Friherrl. ätterna af Klercker, N:ris 2432, A, och 334. Förmenas hafva gemensamt ursprung med adel. ätterna Clerck, N:ris 433, 442

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

SKARPÄNGSSKOLAN KUNSKAP TRYGGHET GLÄDJE. Skarpängsskolan Tel. exp: 08-55 55 83 01 Ljungmyrsvägen 20-24 Telefax: 08-473 04 80 187 46 Täby

SKARPÄNGSSKOLAN KUNSKAP TRYGGHET GLÄDJE. Skarpängsskolan Tel. exp: 08-55 55 83 01 Ljungmyrsvägen 20-24 Telefax: 08-473 04 80 187 46 Täby ARBETSLAG BLÅ: 6A, 7A, 7B, 8A, 9A, 9B Tel: 08-55 55 83 23 Alsö, Caroline (Aö) 6B caroline.also@taby.se Arbetslagsledare/ Ankn. 8305 Augustson, Camilla (An) 6B camilla.augustson@taby.se Borg, Cecilia (Br)

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658 Klass Förnamn Efternamn Klubb PDGA r1 r2 r3 r4 Final Totalt Placering Dam Birgitta Lagerholm Järva DGC 15916 69 64 63 57 61 314 1 Dam Angelica Frantz Kalmar FK 29053 66 66 66 62 65 325 2 Dam Lydie Lykke

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

57:6 Ur Gunnar Tonnquists databas DISGEN 8 57:6

57:6 Ur Gunnar Tonnquists databas DISGEN 8 57:6 Stamtavla för Johan Krakau Trolig sonson(son) till Mårten Krakow, men vem var fadern? Tabell 1 Johan Krakau. Kaptenlöjtnant. Född omkring 1635. Död 1690. Hypotetisk släktrelation för den enligt en från

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Anfäder Ebba Viktoria Malm

Anfäder Ebba Viktoria Malm Anfäder Ebba Viktoria Malm Ebba Viktoria Malm. Född 1895-03-20 Haga. Död 1968-12-23 Hisings Backa. Far: I:1 August Andersson Malm. Mor: I:2 Karolina Johansdotter. Ebba Viktoria Malm blev 73 år. Äktenskap

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Fjällbacka GK. Lennart Malm Peter Holmstedt Stellan Hellström Lars Lundén

Fjällbacka GK. Lennart Malm Peter Holmstedt Stellan Hellström Lars Lundén Fjällbacka GK 5 av 5 resultat räknas 1 Lennart Malm 44 44 88 1095 Peter Holmstedt 42 37 79 411 Stellan Hellström 40 38 78 1506 placering Lars Lundén 42 39 81 1 Christer Hoel 41 44 85 Torreby GK 1 5 av

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård 1 Fröstorp (Ranten) Andreas Jacobsson f 1784 i Od h Greta Andersdotter f 1796 i Fröstorp s Johannes f 1818 s Olaus f 1822 d Eva f 1826 Fröstorp (Ranten) Andreas Jonsson f 1762 i Fröstorp h Ella Andersdotter

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida 1 Flickor 1750 meter 14 anmälda 1 Ebba Berglin OK Dacke 7:14 0:00 2 Frida Berglin OK Dacke 7:33 0:19 3 Hilda Lindell KA2 IF 7:44 0:30 4 Emma Zettervall OK Dacke

Läs mer

Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015

Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015 Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015 1A 1 Benny Lagerström Eksjö Skyttegille 55565566 43/20 26 B 2 Magnus Johansson Halmstad/Snöstorp PSF 56666454 42/22 28 B 3 Fredrik Petersson Jönköpings PSK 56465446 40/20

Läs mer

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg Damer seniorer Pl Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg 1 Johansson Amanda Örebro KK 1996 Örebro 091213 28 34 62 2 Fors Julia Trelleborgs ABK 1998 Landskrona 090222 18 32 50 3 Seger Julia

Läs mer

Örgryte Friidrott Inomhusstatistik 2012 Uppdaterad 15/3 2012

Örgryte Friidrott Inomhusstatistik 2012 Uppdaterad 15/3 2012 Örgryte Friidrott Inomhusstatistik 2012 Uppdaterad 15/3 2012 M 60m Erik Olsson 89 7.52 12/2 DM FIH M 300m Felix Francois 90 34.70 8/1 Berlin M 400m Felix Francois 90 47.76 15/1 Örebro Daniel Skatt 91 55.22

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3)

Klass: 2A Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3) Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22 Klass: 1A 1 Mathias Melin Fryksdalens PSK 35324356 31/22 18 2 Stefan Höög Hagfors-Uddeholms PSK 34453461 30/22 25 3 Andres Blomfors Överby PK 23225352 24/18 13

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Innehåll. Diverse yrken, Näshulta (före 1938) 1 (21)

Innehåll. Diverse yrken, Näshulta (före 1938) 1 (21) Diverse yrken, Näshulta (före 1938) 1 (21) Innehåll Lars Dahlin... 2 Anders Dahlin... 3 Anders Fredrik Dahlin... 4 Johan Wilhelm Dahlin... 5 Gabriel Meuer... 6 Jonas Westbohm... 7 Anders Scharberg... 8

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 oktober 2013 Sara Axelsson Caroline Berg Mathias

Läs mer

Swe Cup 6 Sprint OFFICIELLA RESULTAT

Swe Cup 6 Sprint OFFICIELLA RESULTAT 2015-02-01 Swe Cup 6 Sprint Åktid L L T Total Diff. H11 Skidskytte sprint 1 2 KARLSSON Isak Anundsjö SF 15:44.0 3 5 8 15:44.0 0.0 H13 Skidskytte sprint 1 3 GRIP William Svegs IK 11:36.5 0 0 0 11:36.5 0.0

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22

Tävling: VSM Fält 2016 22Maj, 2016-05-22 Klass: GA 1 Johan Nilsson Hagfors-Uddeholms PSK 66666656(1) 47/31 32 S 2 Crister Larsson Mariestads PK 56666666(2) 47/31 31 S 3 Jan Färnlöf Överby PK 66655666(3) 46/31 35 S 4 Erik Everbrink Hagfors-Uddeholms

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

D ä nu Svensk Tidskrift i ny gestalt träder inför offentligheten,

D ä nu Svensk Tidskrift i ny gestalt träder inför offentligheten, --, r------------------------------------------------, SVENSK TIDSKRIFT UTGIFVEN AF l ELI F. HECKSCHER OCH GÖSTA BAGGE r---- l L ÄRG. l. - 1 911 - HÄFT. 1. L -------------------------------------------~

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

STARTLISTA den 8 maj 2016 Dynekilens 18 Hålsbana

STARTLISTA den 8 maj 2016 Dynekilens 18 Hålsbana Tid Hål Tee Namn Klubb GolfID Klass 08:18 1 08:27 1 08:36 1 08:45 1 08:54 1 Staffan Almhede / Staffan Rothelius Strömstads Golfklubb Gul ALMHEDE, Staffan Strömstads Golfklubb 500729013 3 Gul ROTHELIUS,

Läs mer

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Totalt antal starter: 102 A-vapen Antal starter: 22 Silver 277 279 Brons 267 267 Hans-Peter Sörensson Charlottenbergs PK 3A 281 S Bengt Olofsson Arvika

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista

Sisjöfälten 2015 Mölndals Skytteförening Startlista Patrull 1 08:30 1 Rickard Alvén C 3 Mölndals Skytteförening 2 Dawid Kaleta C 3 Mölndals Skytteförening 3 Marie Björk C 3 Mölndals Skytteförening Peter Henriksson C 1 Mölndals Skytteförening Urban Waldenström

Läs mer

Mudrace OFFICIELLA RESULTAT

Mudrace OFFICIELLA RESULTAT 2015-06-10 Man Löpning 1 83 SÖDERGREN Anders Trångsviken IF 25:50.6 0.0 2 25 OLSSON-BAD Olle Hallkutarna 25:55.7 5.1 3 81 KRISTIANSSON Martin Trångsvikens IF 26:01.1 10.5 4 75 KARDIN Oskar Sportsgym SportsClub

Läs mer

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/ RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/12 1996 60 M P 16 1 Mikael Jakobsson -81 KFUM Örebro 7.42 2 Patrik Lado -82 Stocksäters IF 7.86 3 Johan Roth -82 Stocksäters IF 8.34 4 Roy Lilja -82 Stocksäters IF 8.73

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM DAMER RESULTAT D 21 1 Emma Kilenstam HBIK Härnösands Räddningstjänst 2352 59.57 D 21 2 Mikaela Bergner Nyköping BKF 2354 1.01.02 D 21 3 Josefine Hedberg Räddningstjänsten Storgöteborg 2128 1.06.17 D 21

Läs mer

F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn

F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn 84,5 Alexandra Lill -99 IFK Kristinehamn 81 Hanna Olsson

Läs mer

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE STARTLISTA XC KLASS: Pojkar 13-14 2X3,7 = 7,4 KM 09:30 Färg på nummerlapp: Vit 2010-09-26 11 Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE19961130 12 Lucas Eriksson Borås CA SWE19960410 13 Robin Thyrstedt Kolmårdens

Läs mer

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0)

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) 1 TV-pucken 1996 GRUPP A TIMRÅ OMGÅNG 1 960920 11.45 1 ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) 960920 13.30 2 DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) OMGÅNG 2 960920 18.15 3 JÄMTLAND/HÄRJEDALEN - ÅNGERMANL 1-4

Läs mer

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström Omgång 1 Stege A Omgång 2 Stege A Omgång 2 Stege B 1 Sista speldag - 4 Juni Sista speldag - 30 Juni Sista speldag - 30 Juni Christian Westerman 0 Tomas Guldbäck Micke Helgesson 1 1 Ronny Jansson 1 Janne

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

BMK Uddevalla. Motocross Reservlag Div 2 Södra. Resultat reservlag div 2 Södra Heat 1

BMK Uddevalla. Motocross Reservlag Div 2 Södra. Resultat reservlag div 2 Södra Heat 1 Motocross 2004-04-18 Reservlag Div 2 Södra Resultat reservlag div 2 Södra Heat 1 1 192 Robert Toresson BMK Uddevalla Husaberg 501 26:26 2 131 Erik Gustavsson Varbergs MK Yamaha 250 26:39 3 40 Christoffer

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2013-09-30 Sida 1 Philip Oterdahl. Handlande. Död 1753. Tabell 1 Gift med Johanna Christina Böker. Ägare Särö säteri. Död 1786. Anders Philipson Oterdahl. Grosshandlare. Född 1726 i Domkyrkoförs I Gbg

Läs mer

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn 2011-06-12 Män 100m Vind 2,8 m/s 1 Per Strandquist-87 Öresunds FK 11,13 2 Fredrik Ottosson-84 Alvesta Friidrott 11,20 3 Simon Tofft-93 FIF Gnistan 11,39 4 Adam Axelsson-93

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik.

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik. II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 Personförteckning i Olov Bergqvist släktforskning per tisdag 30 oktober 2012 s. 1 (5) 1585 Henrik Henriksson Laaininen Far t III-2 1570 Anders Olsson Far t III-3 1570 Simon

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden Slutgiltigt valresultat Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2014-01-01-2017-12-31 Valår: Val till: Beslutande organ: 2013 Visby stift Stiftsfullmäktige Medeltredingens valkrets Centerpartiet

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

BVC enheter Namn, e-post, tel

BVC enheter Namn, e-post, tel Reviderad december 2015 BVC enheter Namn, e-post, tel Område V8 Götene vårdcentral Centrumhuset Torggatan 4 533 30 Götene Lena Mathiason Ann-Katrin Fredriksson Freda Lennartsson lena.matiasson@vgregion.se

Läs mer

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg 13.00-13.25 Carlsson, Magdalena Olle Stendahl Magdalena Öström 125 Hjärnkontoret 13.30-13.55 Eriksson, Sara Olle Stendahl Magdalena Öström 123

Läs mer