Flerkärnig regionplanering Internationella exempel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flerkärnig regionplanering Internationella exempel"

Transkript

1 Flerkärnig regionplanering Internationella exempel Polycentric Regional Development - International Examples Polyzentrisch Regionalentwicklung - Internationale Beispiele 1

2 2

3 Förord Den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2001) baseras på en flerkärnig struktur där sju regionala kärnor planeras för att avlasta Stockholms centrum och uppnå en mer balanserad tillväxt i regionen i ett 30-års perspektiv. Att planera och förverkliga fungerande och dynamiska regionala kärnor är ingen enkel process: det kräver insatser från olika håll och aktörer samt samverkan och timing. Hur ska processen hanteras för att lyckas? Regionplane- och trafikkontoret bedriver ett projekt där begreppet flerkärnighet belyses ur olika aspekter, där den här promemorian utgör ett av underlagen. För att få inspiration från omvärlden och dra lärdom för Stockholmsregionen har Regionplane- och trafikkontoret givit i uppdrag till Inregia AB att undersöka hur några jämförbara storstadsregioner har utvecklat konceptet om flerkärnighet i sin regionala utvecklingsplanering. Vad är tänkandet bakom deras planeringsstrategi? Hur skapar de förutsättningar för koncentration av utveckling i kärnorna? Vad innehåller en kärna? Hur arbetar man för genomförandet: vilka är drivkrafter och aktörer? hur påverkar de? Finns det kritiska framgångsfaktorer? Promemorian presenterar undersökningens resultat. Projektledare på Inregia har varit David Andersson (steg 1) och Michael Viehhauser (steg 2). Projektledare på RTK har varit Suzanne Dufresne. En slutrapport om flerkärnighet i Stockholmsregionen kommer att utarbetas och remitteras under våren Stockholm i februari 2003 Börje Wredén T f regionplanedirektör 3

4 Innehållsförteckning Förord 3 Innehållsförteckning 4 Sammanfattning 7 Sambanden måste beaktas 9 Bakgrund och syfte 10 Del 1: Översikt regionerna Berlin, Boston och Lyon 11 Berlin 11 Stadsutvecklingsplaner 14 Några exempel på nya kärnor 16 Regional flerkärnighet 17 Boston 19 Befolkning och sysselsättning 19 Regionkärnor inom fokusområdet 21 Sysselsättningsutveckling 22 Lyon 24 Rumslig planering 26 Stor-Lyons utvecklingskärnor 26 Del 2: Fördjupad analys Dublin och München 29 Dublinregionen 29 Dublinregionen en beskrivning 29 Planeringsprocessen 36 Strategiska planeringsriktlinjer för Dublinregionen 40 Strategiens utvärdering 46 Strategien har implementeringsproblem 46 Exempel på tillväxtcentra 48 Blanchardstown (Fingal County) 49 Swords (Fingal County) 50 Naas-Newbridge-Kilcullen (Kildare County) 50 Relevanta aktörer 52 4

5 Drivkrafter för en polycentrisk utveckling 55 Slutsatser för Dublinregionen 56 Münchenregionen 59 Beskrivning av Münchenregionen 59 Planeringsprocessen 64 Regional planering för flerkärnighet 66 Relevanta aktörer och drivkrafter 76 Exempel på regionala centra 79 Staden Freising 79 Kommunen Ismaning 84 München följer centralortskonceptet 88 Exempel stadsdelcentrum: Perlach 93 Nya kärnor i München 98 Staden Münchens strategier och investeringar för kärnutveckling 100 Slutsatser för Münchenregionen 102 Slutsatser och relevans för Stockholmsregionen 107 Begrepp kring flerkärnighet 107 Dublin och München resonerar som Stockholm 111 Utmaningar och angreppssätt 112 Planeringsförutsättningar för flerkärnighet 113 Framgångsfaktorer 116 Från koncept till genomförande 117 Kommunen avgör - men näringslivet en viktig part 119 Starkt regioncentrum är en förutsättning 120 Sambanden måste beaktas 121 Preface 122 Summary 123 Relationships must be considered 125 Conclusions and relevance to the Stockholm Region 126 Notions related to polycentricity 126 Dublin and Munich reason like Stockholm 128 Challenges and how to face them 129 Planning preconditions for polycentricity 130 Factors for success 132 5

6 From concept to implementation 134 Municipalities decide 136 Strong metropolitan centre a requirement 137 Relationships must be considered 138 Vorwort 139 Zusammenfassung 140 Planungszusammenhänge müssen beachtet werden 142 Bedeutung für die Region Stockholm 144 Begrifflichkeiten rund um Polyzentralität 145 Dublin und München denken wie Stockholm 146 Herausforderungen und Lösungsansätze 147 Planungsvoraussetzungen für Polyzentralität 150 Erfolgsfaktoren 152 Die Gemeinde entscheidet 156 Ein starkes Regionszentrum ist wichtig 158 Beachtung von Planungszusammenhängen 159 Källor och referenser 160 Berlin 160 Boston 160 Dublin 160 Lyon 162 München 163 Stockholm 165 Bilagor 166 Förteckning över bilder, figurer, kartor och tabeller 171 ISSN X RTN

7 Sammanfattning Den regionala utvecklingsplaneringen i Stockholmsregionen inriktas på att stimulera utveckling i flera regionala kärnor. Rapporten Flerkärnig regionutveckling Internationella exempel har utarbetats som ett av flera kunskapsunderlag för detta arbete. I promemorian beskrivs översiktligt regionala förutsättningar, planeringssystem samt rumsliga strategier och utvecklingskoncept för de fem storstadsregionerna Berlin, Boston, Lyon, Dublin och München. De fem storstadsregionerna har en flerkärnig struktur eller en utvecklingsplanering som inriktas mot flerkärnighet. De studerade storstadsregionerna har också strukturella likheter ekonomiskt, fysiskt, demografiskt etc. jämfört med Stockholmsregionen. Efter denna inledande översikt redovisas fördjupade studier av Dublin- och Münchenregionerna. Dessa storstadsområden liknar Stockholmsregionen i flera avseenden. Alla tre har en tydligt monocentrisk struktur, ett näringsliv som domineras av kunskapsintensiva branscher och betydelsefulla flygplatser. Både Dublin- och Münchenregionerna befinner sig, liksom Stockholmsregionen, i en expansiv fas med ekonomisk tillväxt, ökande folkmängd och växande bebyggelseområden även långt utanför den centrala kommunen. Många problem är också likartade, exempelvis ökande trängseln i trafiken, bostadsbrist och hotande utspridning av bebyggelsen. Strävan efter långsiktigt hållbar utveckling betonas i alla tre storstadsregionerna. En gemensam grundläggande princip för den rumsliga utvecklingsplaneringen i de tre storstadsregionerna är att storstadsområdet långsiktigt ska utvecklas mot att bli mer flerkärnigt. München- och Dublinregionernas planering för flerkärnighet uppvisar dock olika drag inbördes och i jämförelse med Stockholmsregionen. Dublinregionen har en relativt ung regionplaneringstradition. Den regionala utvecklingsplaneringen i Dublin utgår från strategier för rumslig utveckling som EU redovisat (ESDP 1 ). I Dublinregionen försöker man styra den starka tillväxten med stöd av en övergripande utvecklingsstrategi från år Betydande investerings- och planeringsinsatser krävs för att strategin ska kunna genomföras. Strävan är att den framtida tillväxten ska koncentreras till fyra inre och nio yttre tillväxtcentra. Dessa centra är lokaliserade i fem utvecklingskorridorer utanför centrala Dublin. Münchenregionens planering bygger på en nationell policy för rumslig utveckling som genomsyrar all utvecklingsplanering i Tyskland. Policyn utgår från en hierarkisk struktur med orter i olika zon- och ortsklasser, definierade enligt speciella kriterier. Planeringen för flerkärnighet i Münchenregionen utgår från det s.k. centralortskonceptet och strävan efter decentraliserad koncentration. Ett 30-tal bebyggelsetyngdpunkter anges inom den närmaste förtätningszonen utanför Münchens centrum. Ett 50-tal olika mindre centra pekas ut i omlandet. Konceptet bekräftar snarare den rådande strukturen än det anvisar hur strukturen ska förändras i framtiden. Inga nya centra pekas ut. 1 ESPD: European Spatial Development Perspective, Utvecklingsplanering i europeiskt perspektiv 7

8 Innebörden av slutsatserna från studierna av Dublin- och Münchenregionernas regionala utvecklingsplanering med avseende på flerkärnighet, sammanfattas enligt följande: Den centrala regionkärnan måste förbli stark och bibehålla en ledande roll Förtätningszonen kring den centrala regionkärnan spelar en avgörande roll; en betydande del av regionens tillväxt sker i den zonen Funktionen i yttre regionala centra är att avlasta den centrala regionkärnan Strävan är att regionens tillväxt enbart ska ske i utpekade centra Fungerande kollektivtrafik med god tillgänglighet till regionala centra är en viktig förutsättning Bevarade grönområden och dämpad trafikökning är starka motiv för flerkärnighet Projekt som är olämpliga från regionala utgångspunkter behöver kunna förhindras Regional förankring och uppföljning av utvecklingen i regionala kärnor är viktigt Planeringen bör avse hela den ekonomiskt funktionella storstadsregionen Genomförande av planer för flera regionala kärnor förutsätter samsyn och samverkan om olika utvecklingsinsatser: Det är nödvändigt att regionala kärnor på olika geografiska och funktionella nivåer får ett centralt läge och att centrala funktioner lokaliseras dit Särskilda strategier och planer behöver utvecklas för varje enskild kärna Både offentliga och privata aktörer måste engageras, och även kunna samverka sinsemellan, vid genomförande av planerna Det behövs någon form av incitament för att stärka utvecklingen mot flerkärnighet Medvetenheten om de svårigheter, som är förknippade med etablering av nya centra behöver vara hög hos alla inblandade Den viktigaste erfarenheten är kanske att konceptet med flera regionala kärnor måste bli så tydligt att alla inblandade, i synnerhet kommunala aktörer och privata investerare, kan förstå bärande motiv, avgörande förutsättningar och eftersträvade konsekvenser. En annan slutsats av den internationella studien är att Stockholmsregionen, jämfört med de studerade regionerna, verkar ha kommit långt i sin strävan att förstå de grundläggande drivkrafterna och villkoren för att kunna utveckla en flerkärnig regional struktur. 8

9 Sambanden måste beaktas Övergripande erfarenheter av relevans för Stockholmsregionen sammanfattas i det följande: En lyckad utveckling av en flerkärnig struktur förutsätter ett komplext samspel inom regionen mellan företrädare för olika sektorer, intressen och aktörsgrupper. Samverkan mellan regionens olika aktörer måste fungera väl. Principerna om en regional struktur med flera kärnor måste vinna hög acceptans för att kunna genomföras. Samordnade investeringar och incitament måste kombineras med en väl genomförd process för att flerkärnighetskonceptet ska bli väl förankrat inom regionen. Regioncentrums betydelse måste beaktas. Initiativ kan komma att krävas för att stärka regioncentrums roll. Utveckling av flera kärnor inom en storstadsregion kan på ett väsentligt sätt bidra till minskad trängsel och till att nya miljöer med stor framtida utvecklingspotential etableras. Intressenterna i respektive kärna, kommun och näringsliv, måste tillsammans definiera de speciella strategier och planer som ska vägleda den enskilda kärnans utveckling. 9

10 Bakgrund och syfte Projektet om Flerkärnig regionutveckling Internationella exempel utgör ett delprojekt inom RTK:s arbete kring regionala kärnor. Det kommer att vara kopplat till ett antal andra delprojekt och ingår i en sammanfattande slutrapport om Stockholmregionens flerkärniga utveckling. Projektet skall ses som kunskapsoch informationsunderlag för beslut som rör Stockholmsregionens planering för utvecklingen av en flerkärnig region. Studien belyser fem flerkärniga storstadsregioner utanför Sverige (Berlin, Boston, Dublin, Lyon och München). Dessa regioner har valts ut därför att de har en utpräglad flerkärnig struktur eller en genomarbetad utvecklingsplan för att styra den rumsliga regionala utvecklingen mot flerkärnighet. För jämförelsen med Stockholmsregionen var det också viktigt att de fem regionerna har en ekonomisk jämförbar struktur med tonvikt på postindustriella tjänstenäringar, en folkmängd på mellan en och fem miljoner invånare inom den funktionella regionen och en positiv tillväxt. Bland de frågor som tas upp i studien är planering för flerkärnighet, politiskt beslutsfattande, praktiskt genomförande av planeringen samt regionalekonomiska frågeställningar relevanta för flerkärnighetens livskraft och hållbarhet. Beskrivningen och analysen av de studerade regionerna ger upphov till insikter som kan tillämpas inom ramen för Stockholmsregionens planering. Studien genomfördes i två steg. Det första steget bestod i en översiktlig analys av de fem stadsregioner. Beskrivningarna finns i första delen av studien. Den andra delen omfattar en fördjupad analys (inklusive några intervjuer) av Dublin- och Münchenregionen som bedömdes vara mest intressanta som jämförelseobjekt. Slutkommentarerna baseras huvudsakligen på del två och visar hur man planerar i Dublin- och Münchenregionen. Kommentarerna anses ha relevans för Stockholmsregionen men inkluderar ingen direkt jämförelse med Stockholmsregionen. En översiktlig redovisning av nyckeltal och en jämförelse av olika utpekade kärnor/centra finns som bilagor. 10

11 Del 1: Översikt regionerna Berlin, Boston och Lyon Berlin Berlin är ett bra exempel för att belysa en flerkärnig struktur och hur planering för nya kärnor kan gå till. Staden har både en spontan, historiskt betingad flerkärnighet men här bedrives också en aktiv planering för att förstärka befintliga kärnor och för att skapa nya. Av tradition har den offentliga sektorn och näringslivet samarbetat vid utvecklingen av staden och dess industri- och bostadsområden. Ett antal stora multinationella teknologiföretag har sitt ursprung i Berlin, bland annat kan nämnas AEG och Siemens. Ett exempel på att det tidigt skapades nya kärnor i Berlin är stadsdelen Siemensstadt som tillkom med fabriker, kontor, bostäder, kyrkor, parker, järnvägsstationer med mera redan kring förra sekelskiftet. Den omstrukturering som har skett i och med återföreningen, huvudstadsstatusen och den allmänna utvecklingen av världsekonomin samt den nya ekonomin har inneburit ett omfattande planarbete i Berlin och dess omgivningar. Nedan visas exempel från den aktuella planeringen och hur staden försöker möta framtiden. Intressant i sammanhanget är att flygplatsstrukturen står inför en stark omvandling då den för närvarande största flygplatsen, Tegel i nordväst, och den näst största, Tempelhof (motsvarar Bromma), ska läggas ner 2007 och ersättas av en ny storflygplats i sydost, där nuvarande Schönefeldflygplatsen ligger idag. Om detta översätts till Stockholmsförhållanden skulle det vara samma sak som att Arlanda och Bromma lades ner för att ersättas av Skavsta. Detta förhållande påverkar stora delar av stads- och regionplaneringen mer eller mindre. Relevans för Stockholm Vad Berlin främst har gemensamt med Stockholm är att de båda är huvudstäder. I övrigt råder ett antal övergripande skillnader: Berlin ligger mitt i före detta DDR som kämpar med hög arbetslöshet, låg tillväxt och avfolkning. Staden Berlin upplever i nuläget en befolkningsminskning bland annat på grund av en uppdämd efterfrågan på småhusboende i förortsmiljö. Berlin är huvudstad i ett mycket decentraliserat land med hård konkurrens från betydligt mer expansiva städer som Frankfurt, Hamburg, Köln och München. Stora tillväxtförväntningar gav upphov till forcerad planering, exploatering och en kraftig byggboom. Detta har lett till att utbudet av kontor, bostäder och industrimark överstiger efterfrågan. Trots dessa olikheter finns det mycket i region- och stadsplanering som är relevant för Stockholm, bland annat följande: Den delstatsöverskridande gemensamma regionplaneringen som har som mål att avlasta Berlin och sprida tillväxt till omgivande städer och orter med hjälp av en decentraliserad koncentration. 11

12 Berlins spontana och planerade flerkärniga struktur. Hur staden Berlin planerar och verkar för att omstrukturera och omvandla övergiven industrimark och andra markområden. Planering för nya vetenskaps- och teknologikärnor i delar av staden med låg tillväxt och hög arbetslöshet. Spontan och styrd flerkärnighet Berlin har av tradition en flerkärnig struktur. Berlins nuvarande stadsgräns tillkom 1920 då Storberlin bildades. Samtidigt inkorporerades 7 städer och 59 självständiga kommuner med Berlin. Befolkningsmängden uppgick då till 3,8 miljoner invånare. Staden drabbades hårt av kriget och befolkningen minskade från 4,3 miljoner invånare 1939 till 2,8 miljoner Delningen av Berlin och dess särskilda status under kalla kriget gjorde att staden inte har utvecklats som andra storstäder. Invånarantalet i den nu återförenade staden uppgår till cirka 3,3 miljoner. Ytterligare 0,9 miljoner människor bor i Berlins närmaste omgivningar, bl.a. i städer som Potsdam (huvudstad i delstaten Brandenburg) och Oranienburg. Berlin som både utgör stad och egen delstat är indelad i stadsdelar som till viss del bygger på de självständiga städer och kommuner som fanns före Varje stadsdel har därför en egen kärna/centrum som i de flesta fall har uppstått spontant långt före bildandet av Storberlin Grundinriktningen i stadsplaneringen har varit att bevara och förstärka dessa kärnor genom en polycentrisk stadsplanering. Varje stadsdelscentrum ska innehålla bostäder, arbetsplatser, handel, service, krogar och nöjen. Tabell 1: Staden Berlin och dess 12 Bezirke (stadsdelar) Stadsdel Beteckning (invånare) I. Mitte ( ) II. Friedrichshain-Kreuzberg ( ) III. Pankow ( ) IV. Charlottenburg-Wilmersdorf ( ) V. Spandau ( ) VI. Steglitz-Zehlendorf ( ) VII. Tempelhof-Schöneberg ( ) VIII. Neukölln ( ) IX. Treptow-Köpenick ( ) X. Marzahn-Hellersdorf ( ) XI. Lichtenberg-Hohenschönhausen ( ) XII. Reinickendorf ( ) 12

13 Figur 1: Staden Berlin och dess 12 Bezirke (stadsdelar) Kollektivtrafik Planeringen av trafikinfrastrukturen är sedan länge inriktad på att förbinda de olika kärnorna med varandra och med linjenätet för såväl Stadsbanan, S-Bahn, och tunnelbanan, U-Bahn. Det finns ännu inte i egentlig mening någon huvudknutpunkt för den spårbundna kollektivtrafiken. Ett större antal knutpunkter finns utspridda längs den öst-västliga huvudjärnvägen, bland annat stationerna Zoologischer Garten, Friedrichstrasse, Alexanderplatz och Hauptbahnhof. Övergripande kärnor Berlin kan sägas ha två kärnor av övergripande betydelse, det ursprungliga Mitte med Unter den Linden, Friedrichstrasse och områdena österut mot Alexanderplatz, samt City West med Bahnhof Zoologischer Garten, Kurfürstendamm och Tauenziehenstrasse. Dessa två kärnor (3 km avstånd från varandra), utgjorde centrum i varsin halva under de 40 åren staden var delad. Nya innerstadskärnor För närvarande byggs en ny stor station, Lehrter Bahnhof, som kommer att bli huvudknutpunkt på en plats där en delvis ny nord-sydlig järnväg korsar den befintliga öst-västliga. Lehrter Bahnhof ligger i norra delen av Spreebogen - området, nordväst om den ena stadskärnan Mitte och i närheten av regeringskvarteren med riksdagshuset, de nybyggda departementshusen, regeringskansliet etc. I och omkring den nya stationen planeras för kontor och handel. Ytterligare en kärnpunkt kommer således att växa fram här. Ett par kilometer söder om Lehrter Bahnhof, sydväst om Mitte och öster om City West har ännu en centralt belägen kärna, Potsdamer Platz skapats eller snarare återskapats. På ett markområde som var ingenmansland under kalla kriget har kontorsskrapor, bostadskomplex, affärsgallerior, biografer och restauranger vuxit fram. En ny underjordisk station för regionaltåg och S-bahn byggs för närvarande som kompletterar tunnelbane- och bussförbindelser. 13

14 Karta 1: Berlins centrumstruktur i hierarkisk ordning Centrumsområden Mitte och Zoo Övriga huvudcentra Stadsdelscentra Delcentra 5 km Stadsutvecklingsplaner Sedan murens fall har det pågått en intensiv planering för stadens utveckling: dels som ny huvudstad i Tyskland och dels som europeisk storstad i mitten av det nya Europa. Förväntningarna på stark tillväxt har varit mycket höga och under det senaste decenniet har en byggboom rått i staden. Byggverksamheten har både bestått av nybyggnad och ombyggnad. Omfattande ödelagda områden har rivits, sanerats och återbebyggts. Detta både i den så kallade murzonen och i övergivna fabriksområden och kaserner. Förutom planering för de nya huvudstadsfunktionerna i centrum av Berlin har så kallade stadsutvecklingsplaner upprättats för försörjning av bostäder, industri, handel, kontor och fritidsanläggningar över hela staden. Efterfrågan på kontor men framförallt på bostäder har inte motsvarat förväntningarna och överlag har Berlinregionens tillväxt varit låg de senaste 10 åren. Befolkningen i Berlin har till och med minskat. Tjänstesektorn växer dock men inte i takt med utbudet av kontor som har växt kraftigt de senaste 10 åren. Hyrorna är låga i nuläget och med tanke på de stora potentialer som återstår att bebygga eller omvandla till kontor så kommer det att dröja många år innan det kan bli tal om överhettning. Nedanstående karta visar var efterfrågan och potential finns för att erbjuda arbetsplatser i form av kontor. Förutom en kraftig vidareutveckling av kontorsarbetsplatser i de centrala delarna pekas fem andra områden ut i mer perifera delar. 14

15 Karta 2: Potentiella ytor/lägen för kontorsetablering 1 km Utveckling av nya och befintliga industri-/verksamhetsområden Det övergripande målet för den fysiska planeringen med avseende på industri- och näringsliv är att understödja en modernisering och utveckling av Berlins näringsliv i riktning mot forskning, utveckling och kunskapsintensiv produktion. Av tradition har Berlin en omfattande och teknikintensiv produktionsindustri. Denna vill man också värna och utveckla eftersom man anser att en konkurrenskraftig industriell bas är en avgörande förutsättning för Berlins utveckling som tjänsteproduktionsmetropol. Den näringslivspolitiska utvecklingsstrategin går ut på att vårda och vidareutveckla befintliga industriella och vetenskapsinriktade kärnområden. Staden har utarbetat en lägesprofilering och arealindelning av befintliga och kommande industriområden. På en övergripande nivå har stadens olika delar profilerats efter olika teman inom den rumsliga utvecklingen. Exempel på det är Berlins innerstad där man satsar på verksamheter inom media, kläder, grafisk produktion, kommunikationsteknik, IT, läkemedel, kosmetik och solarteknik, andra exempel är Berlin-Ost med branscher inom logistik, byggindustri och maskintillverkning eller Berlin-Nordost med biomedicin, byggindustri och miljöteknik. På mer detaljerad nivå har de olika ytorna profilerats efter branscher och verksamhetstyper. 15

16 FoU- inriktade industriområden Exempel på en mer detaljerad profilering av industrilokaliseringar är de som särskilt pekas ut som lämpliga för etablering av företag inom FoU-sektorn. Dessa lägen är i sin tur specialiserade på enskilda ämnesområden och teknologikluster. Fem områden/kärnor har identifierats. Dessa skall bibehållas och/eller utvecklas: Området kring Tekniska universitetet (TU) i de centrala delarna av staden Tegel i nordvästra delen av Berlin på ett tidigare fabriksområde Området kring sjukhusklinikerna i Buch i nordöstra Berlin Adlershof (sydöstra delen av Berlin), omkring Humboldtuniversitetets (HU) från centrum utlokaliserade campus Området kring Freie Universität Berlin (FU) i de sydvästra delarna. Karta 3: Områden inriktade på företag inom FoU-sektorn Några exempel på nya kärnor Nedan beskrivs tre av de på ovanstående karta markerade områdena närmare. Alla ligger cirka åtta till tio kilometer från Berlin-Mitte. Ett av dem, Adlershof, är ett bra exempel på en flygplatsnära kärna med inriktning på FoU-sektorn. Tegel På ett privatägt gammalt industriområde (Borsig) håller en ny kärna på att etable- 16

17 ras med industripark, handel, kultur- och fritidsanläggningar. På området har man också skapat en kuvös för nystartade företag. Området började planläggas av staden 1991 på privat initiativ. Den främsta etableringen hittills är Motorola med mobitelefontillverkning. Buch På ett sjukhusområde i nordöstra Berlin med delvis nerlagda kliniker kommer en teknologipark med inriktning på biomedicin och bioteknik att utvecklas. Befintlig medicinsk forskningsverksamhet ska locka till sig företag i branschen. Utvecklingen av området har precis börjat. Konkreta resultat finns ännu inte. Adlershof På en tidigare flygplats för flygplatstester och platsen för en vetenskapsakademi etablerade DDR ett kasernområde och anläggningar för TV-produktion. Efter murens fall upphörde den militära verksamheten, vetenskapsakademin och TVproduktionen beslutade delstatsregeringen att Adlershof skulle utvecklas till ett vetenskaps- och näringslivsområde. Parallellt med sanerings- och rivningsarbeten började företag inom utvalda teknologibranscher etableras i närområdet. För ändamålet bildades ett utvecklings- och exploateringsbolag. En översiktsplan för området gjordes 1993 som innebär en satsning på naturvetenskaplig utbildning och forskning, etablering av industrier, mediaföretag och företag inom tjänstesektorn. Enligt planen skall även bostäder, handel, hotell, fritidsanläggningar och parker inrymmas på området. Idag är Adlershof ett integrerat vetenskaps- näringslivs- och mediaområde. Kärnan i området är en vetenskaps- och teknologipark. Hit har bland annat Humboldtuniversitetet förlagt institutionerna för matematik, kemi och media. Bredvid teknologiparken har en mediastad uppstått med film- och tv-produktion. I nuläget finns det ca arbetsplatser på området samt studenter. Målet för 2010 är arbetsplatser och studenter. Dessutom skall bostäder byggas på området. Ur kommunikationssynpunkt är Adlershof bra beläget då direktanknytning med S-bahn finns både till centrala Berlin och den kommande storflygplatsen Schönefeld som ligger tre kilometer från Adlershof. Området är dessutom motorvägsanslutet och vägförbindelserna kommer ytterligare att förbättras efterhand som bygget av Berlins inre motorvägsring fortskrider. I närområdet och i riktning mot flygplatsen planeras ytterligare industri- och teknologiparker. De som ligger närmast flygplatsen förväntas exploateras först efter år Regional flerkärnighet Efter murens fall inleddes ett samarbete med den nybildade delstaten Brandenburg som omsluter Berlin. Ett mellan de två delstaterna gemensamt planeringsorgan har fastställt en regional utvecklingsplan som innehåller en vision om en decentraliserad men koncentrerad stadsutveckling i området närmast Berlin. Visionen går ut på att koncentrera den tillväxt som sker i Berlins närområde till en stadskrans med sex stycken regionala utvecklingskärnor. På detta sätt vill man kunna avlasta Berlin från exploateringstryck samtidigt som omgivande områden med låg tillväxt 17

18 kan utvecklas på ett marksnålt och långsiktigt hållbart vis. Detta innebär att man vill undvika en ohämmad exploatering av Berlins närmaste omgivningar i form av till exempel ytkrävande och trafikalstrande externhandels-etableringar och villaområden. Ambitionen är alltså att stärka eller skapa flerkärnighet i hela Berlins omgivning. Grundtankarna i visionen är: Ingen ensidig satsning på Berlin Förstärkning av de regionala fördelarna som motor för en utjämnad bebyggelsestruktur Fördelning av stödmedel utefter de olika omgivande områdenas utvecklingspotential eftersträvas. Karta 4: Visionen angående decentraliserad koncentration i Berlin och Brandenburg Inre förtätningszon Yttre utvecklingszon Regionalt utvecklingscentrum (inre regiondel) Regionalt utvecklingscentrum (yttre regiondel) Industri och tillverkning utvecklingsort Ort med särskilt utvecklingsbehov (inre del) Centrum (inre regiondelen) 20 km 18

19 Boston Boston är liksom Stockholm en hamnstad, med en glesbefolkad skärgård i öst, ett ganska tätbefolkat centrum och ett antal småstäder och förorter i nordlig, västlig och sydlig riktning. Många av småstäderna i Bostonregionen uppstod som bondbyar på slutet av sextonhundratalet och början av sjuttonhundratalet, då regionen var en del av en brittisk koloni. Många av småstäderna utvecklades under den industriella revolutionen till att bli bruksorter med inriktning på sko- eller textilindustrin. Boston är numera känt för sina många universitet, eftersom många av Amerikas mest prestigefyllda universitet, tekniska högskolor och medicinska institut är belägna i regionen. Bostons ekonomi är för närvarande baserad på tjänstenäringar med en tyngdpunkt på finansiell service och en högteknologikorridor längs motorvägen Route 128, som omringar staden. Ringvägen 495 omringar regionen på en distans av ungefär fyra mil från innerstaden. Här finner man en spridd bebyggelse förutom vissa gamla industristäder. Bostonregionen betjänas av ett omfattande kollektivtrafiksystem som består av tunnelbanor, busslinjer, spårvagnar och pendeltågslinjer i nordlig, sydlig och västlig riktning och drivs av trafikhuvudmannen MBTA. Det finns dessutom över parkeringsplatser vid pendeltågs- och tunnelbanestationer. Även om många förorter har tillgång till pendeltåg med tämligen täta avgångar, är det ett problem att det sällan finns anslutningsbussar eller annan kollektivtrafik i förorterna. Detta kan vara ett skäl till den genomgående höga användningen av personbilar i regionen. Bostonregionen har ett väl utvecklat motorvägnät. Planeringsorganisation Storstadsregionens planeringsråd (Metropolitan Area Planning Council, grundades 1973) är ansvarigt för översikts- och transportplaneringen och är en oavhängig offentlig myndighet som består av kommunala tjänstemän, representanter för delstatsmyndigheter och oberoende medlemmar tillsatta av guvernören. Det omfattar 101 kommuner i Bostonregionen varav sex är representerade i organisationens planeringskommitté. Staden Boston är permanent medlem av kommittéen. Själva planeringsarbetet genomförs av den regionala planeringsorganisationen MPO som är kopplad till planeringsrådet. Rådets funktion är att vara en sorts länk mellan regionens transportsystem och markanvändningsplanering. Rådet tar fram en regionplan (MetroPlan): den senaste är daterad år Planens syfte är att förstärka befintliga regionkärnor, framförallt de som har bra tillgång till kollektivtrafik och vatten/avloppssystem som klarar en befolkningsökning. Däremot är det den enskilda kommunen som beslutar om markanvändningsbestämmelser. Befolkning och sysselsättning Boston ( invånare) är den största staden i delstaten Massachusetts och också dess huvudstad. Bostonregionen (drygt tre miljoner invånare), som den är definierad enligt Bostonregionens planeringsorganisation (Boston MPO), utgör cirka en tredjedel av delstatens yta men med hälften av delstatens befolkning. 19

20 Både Bostons stad och delstaten Massachusetts har direktvalda parlament och folkvalda ledare (borgmästare i staden och guvernör i delstaten). Bostonregionens planeringsorganisation har dessutom definierat ett inpendlingsområde till Boston som omfattar nästan 7,5 miljoner människor i östra Massachusetts samt delar av delstaterna New Hampshire, Maine, Connecticut och Rhode Island. Det utpekade fokusområdet omfattar tre miljoner människor inom en distans av 35 till 40 km från innerstaden. Fokusområdet kan även definieras som området mellan innerstaden och motorvägen Route 128 samt kommunerna i anslutning till motorvägen i väster. Karta 5: Bostonregionen fokusområde Delstatsgränser Bostonregionen (MPO) 25 km Befolkningsmönstret har ändrats dramatiskt sedan Fram till femtiotalet bodde huvuddelen av befolkningen i Boston eller i grannkommunerna runt Boston eller längs kusten. Under femtiotalet byggdes Route 128, den stora tullmotorvägen som sträcker sig över hela delstaten i öst-västlig riktning (Massachusetts Turnpike), den nord-sydliga motorväg Nr 3 och flera andra stora motorvägar. De stora motorvägarna orsakade en omfattande suburbanisering av befolkning och jobb, framförallt längs motorvägarna Route 128 och Route 3. Utflyttningen fortsatte under perioden 1960 till 1970, men då var det områden väster om ringvägen och i sydost som växte mest till 1980 fortsatte suburbaniseringsprocessen; kommunerna inom fokusområdet tappade befolkning medan ytterkommunerna växte. Efter 1980 vände trenden: folk började att flytta tillbaka till centra längs Route 128 och till innerstaden, men den nya trenden är svag jämfört med fyra decenniers utflyttning. 20

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare - En studie av samverkan mellan kommuner och näringsliv i bostads- och infrastrukturplanering. Rapport 2009: 3 Förord Norrortsgruppen är ett samarbete mellan

Läs mer

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Uppdaterad version februari 2012 Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Mälardalsrådet Hantverkargatan 3H 105 35 Stockholm www.malardalsradet.se Tillväxt,

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11 Rapport 2011:11 Orter med befolkningsökning - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010 Denna studie visar befolkningsutvecklingen inom Sveriges tätorter under åren 2000-2010. Syftet med studien har

Läs mer

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan Foto: Östra Göinge kommun 1 Titel: Tillväxt kräver planering Tryck: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 200 ISBN tryck: 978-91-7563-058-8

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG ARBETSMARKNADSSTUDIE Local Agenda Network for Employment HELSINGBORG The Project is supported by the European Commission, DG Employment and Social Affairs RAPPORT Bo Eriksson FRAMTIDSUTBILDNING AB 2001-07-05

Läs mer

Mälardalen. en region?

Mälardalen. en region? Mälardalen en region? Regionplane- och trafikkontorets rapporter 1997 1 Nio gånger i livet 1997 2 Tankar om framtiden 1997 3 Våra näringar 1997 4 Minsta möjliga intrång 1997 5 Sociala konsekvenser 1997

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser

Förutsättningar för allmänflygplatser Rapport mars 2014 Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholms regionen och dess närhet Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess närhet 1 Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom först Tullinge

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Västsverige: Hallands län Västra Götalands län CCI 2007SE162PO 2 1. INLEDNING... 3 2. ANALYS... 5

Läs mer

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7 Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7 Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft

Läs mer

Framtidens näringsliv

Framtidens näringsliv Framtidens näringsliv vilka krav ställer det på den fysiska planeringen? TemaPM: Näringslivsdialog Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur Strukturbild för Skåne 1 Markanvändning, tillgänglighet

Läs mer

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. 2 Denna rapport är framtagen i samarbete

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA A2008:005 Nationella strategier för ökad konkurrenskraft Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA Björn Falkenhall, Martin Flack, Magnus Härviden och Per Tervahauta Nationella

Läs mer

Urban livsstil som lockar

Urban livsstil som lockar nr 1 2008 en tidning från regionplane- och trafikkontoret TEMA: Consumer City Urban livsstil som lockar SAMSPEL Konsument, producent och plats ger näring till varandra och stimulerar framväxten av nya

Läs mer

Regioner, handel och tillväxt

Regioner, handel och tillväxt Regioner, handel och tillväxt Marknadskunskap för Stockholmsregionen Rapport 6 1998 Regionplane- och trafikkontoret Tryck från Regionplane- och trafikkontoret Rapporter 1995:1 Regionplanering i praktiken

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE OPERATIVT PROGRAM 2007-2013 CCI 2007SE162PO007

Läs mer

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER Strategisk analys Underlagsrapport till SAMPLAN Slutrapport från arbetsgruppen för det strategiska området Storstaden och dess transporter November 1999 1 Förord Detta är

Läs mer

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009 Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys Tyréns Temaplan Februari 2009 Innehåll nulägesanalys Södertälje Syd 1. Sammanfattning och slutsatser 2. Inledning 3. Omvärldsanalys 3.1 Konjunktur

Läs mer

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE I Sakta vi går genom stan sjöng Monika Zetterlund att här bor en miljon. Det var sant då som nu. Sen har det dröjt till slutet på 2000-talet innan

Läs mer