Svenska RP-föreningen. - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Svenska RP-föreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska RP-föreningen. - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Svenska RP-föreningen"

Transkript

1 info 5:99 Svenska RP-föreningen - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Sid Innehåll 3 Välbesökt höstmöte 3 Tack Kjell Yngve! 3 Inbetalningskort för årsavgiften 3 Efterlysning 3 På gång 4 Att se - vad är det? 11 Behandlingsgenombrott 12 Spöket i Berlins Riksdagshus 13 Retina News Svenska RP-föreningen Gotlandsgatan 44 BV, STOCKHOLM Telefon: Postgiro , Postgiro (gåvor) Redaktör: Caisa Ramshage, tfn , Ansvarig: Leif Pehrson, tfn , Hemsida:

2 Våra informationsmaterial KLAVERTRAMP i RP-perspektiv heter en broschyr på 24 sidor, som dels tar upp en del medicinska och funktionella frågor och dels en del exempel på de grodor vi gör när vi ser som vi gör. Finns på svartskrift och kassett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. VITAMIN A INFORMATION är en sammanställning på 22 sidor med 37 frågor och svar betr vitamin A-tillskott som långtidsbehandling mot Retinitis Pigmentosa. Finns på svartskrift och kassett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. FÖREDRAG 95 är den föreläsning som professor Sven Erik Nilsson höll för föreningens medlemmar i maj 95. Den beskriver orsakerna till RP och den forskning som bedrivs, särskilt i Linköping. Finns på kassett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. FÖREDRAG 96 innehåller professor Berndt Ehingers anförande vid föreningens möte i Lund 96. Den tar upp det senaste i forskningsväg. Finns på kassett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. KORT OM RP är skriven av leg. optiker Annika Jonsson. Skriften, som är på 24 sidor i storstil, ger en bra nulägesbeskrivning. Texten innehåller en del medicinska ord och uttryck, varav många är välkända för oss retinitiker, men de förklaras även i ett separat avsnitt. Finns på storstil, kassett och diskett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. RP - EN ÄRFTLIG HISTORIA Skriven av retinitiker för retinitiker och deras familjer. Den ställer alla de vanliga frågorna, och ger svaren kring RP och närbesläktade ögonsjukdomar. 32 sidor, storstil, kassett och diskett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. MITT LIV En berg- och dalbana av Jörgen Forsåker. En självbiografisk skildring av hur det är att växa upp och leva med Ushers syndrom, dvs både hörselskada och RP. 60 sidor, storstil, kassett och diskett. Pris för medlemmar 50 kr, övriga 150 kr. HANDIKAPPERSÄTTNING FÖR OSS MED RP är speciellt anpassad för retinitiker. Skriften beskriver reglerna, tar upp begreppet Ledsyn, har en mall för att visa hur just din synförmåga ser ut och berättar om ansökningsblanketten och läkarutlåtandet, samt ger exempel på så kallade merkostnader. Den finns på storstil, 20 sidor, på kassett och diskett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. Du beställer lättast genom att sätta in beloppet på postgirokonto Ange vilka material du vill ha och på vilka medier samt naturligtvis ditt namn och din adress. Studiecirkelmaterial Synskadades Riksförbund, SRF, har i samråd med föreningen tagit fram två studiematerial om RP. Det första är ett faktamaterial om RP och det andra om hur det är att leva med RP. Båda materialen bör studeras i grupp. Telefon till SRF

3 Välbesökt höstmöte Föreningens höstmöte avhölls på brukarhuset i Stockholm den 20 oktober. Ett 25-tal medlemmar deltog i mötet. Höstmötets viktigaste uppgift är att efter att ha hört styrelsens förslag till budget för det kommande året, fastställa medlemsavgiften. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift och detta blev även mötets beslut. Det innebär att medlemsavgiften för år 2000 är 150 kr för enskild medlem och huvudmedlem i familj. För övriga familjemedlemmar bosatta på samma adress är avgiften 75 kr. Tack Kjell Yngve! Föreningens grundare och förste ordförande Kjell Yngve Särlefalk berättade vid föreningens hösmöte att han just vunnit 5000 kronor på lotteri. Denna vinst överlämnade han till föreningen. Pengarna kommer att tillföras forskningsfonden. Höstmötet framförde ett tack till Kjell Yngve. Inbetalningskort för årsavgiften Snart får du ett brev med inbetalningskort för medlemsavgiften. Om det finns flera medlemmar i samma familj, kommer var och en att få ett eget inbetalningskort. Det är administrativt enklare för oss, och vi hoppas att ni har förståelse för det. Efterlysning av Caisa Ramshage På årsmötet i Göteborg efterlyste vi folk som hade tid över att hjälpa till med olika projekt inom RP-föreningen. En värmländska anmälde sig som intresserad, men din adress försvann i en flytt, om du fortfarande är intresserad (vilket jag hoppas), så hör gärna av dig till mig: På gång Välkomna att skicka in notiser till RP-info om vad som är på gång runt om i landet. Skicka antingen till RP-föreningen enligt adressen på framsidan av tidningen eller i form av till 27 mars 2000 RP-träff i Umeå med Täppas Fogelberg som gäst. Mer information kommer i februarinumret

4 Att se - vad är det? av Anders Liljefors, professor vid KTH I förra numret av RP-info inledde Anders Liljefors, som är professor i belysningslära vid Kungl Tekniska Högskolan (KTH), en artikelserie om ljus och ljusstrålning. Han ger en beskrivning av seendet och dess samband med ljusstrålning. Belysningsläran behandlar hur det vi ser påver kas av ljusstrålning eller omvänt hur ljusstrålningen påverkar det vi ser. I den första artikeln behandlades seendets grunder. Frågan var då hur det går till att se. I denna artikel är frågan vad det är att se. Att se är i grunden en alldeles vardaglig upplevelse, så självklar att man kan se, utan att närmare behöva förstå vad se ende innebär. Kunskap i denna mening är däremot nöd vän dig för förståelsen av vad som är god belysning. För vis tel semiljön som hel het, liksom för synarbetet, är det våra synupplevelser och deras samband med ljusstrålningen som ger grunderna för hur ljuset bör behandlas. Vad det är att se är det långt ifrån alltid enkelt att beskriva, kanske just därför att vi är så vana att se. Att undersöka vad man ser kräver uppmärksamhet och koncentration. Att se Att se innebär att ha en visuell omgivningsupplevelse. Vi kan särskilja synintryck av rum, form, yta/textur, färg och ljus. Det vi ser våra syn upp levelser kan beskrivas på olika nivåer. Vi kan tala om att se ljus i rum och om ljuskvalitet. När vi talar om att se ljus i rum kan vi karaktärisera förhållanden som gäller omgivningen som helhet t.ex hur vi uppfattar rummet, dess atmosfär, lik som hur väl vi ser de detaljer vi vill se, synbarhet. I denna helhets upplevelse kan vi särskilja ljuskvaliteter som har med ljus och färg att göra. Dessa kan iakttas var och en för sig, även om de är oskiljbara i helhets upp le velsen. Likt alla sinnen ger även synsinnet information om den omgiv ning man vistas i. Synupplevelsen beskriver rum och rums se kvenser, d.v.s rum som på olika sätt står i förhållande till varandra. Begreppet rum har här en mycket vid inne börd som svarar mot vår om givning i dess tre dimensioner såväl ute som inne. Vår benä genhet att uttolka rumsligheter i det vi ser är obe tving lig. Beho vet att uppfatta rum där man vistas har psykolo gisk grund. Alla våra sinnen har utveck lats för att ge omgivnings information. Sinnena samverkar för att på olika sätt i första hand be kräf ta att jag finns till och var jag är. I andra hand berätta om det rum man är i, hur jag orienterar mig i förhållande till omgiv ningen, hur den upplevs genom syn, hörsel etc. Den information vi får genom kroppen när vi går, står, sitter eller ligger, det vi hör, luktar eller ser, allt väcker - 4 -

5 ele men tära kän s lor av olika slag och intensitet, t.ex trygghet otrygghet, instängd fri, skyddad utlämnad etc. Seendet ger ett i hög grad emotionellt helhetsintryck av den omgivning man vistas i, även utan att man egentligen behö ver iaktta något. Denna helhetsupplevelse förtydligas genom detaljseendet, som har ett mycket litet synfält, men i gengäld har förmågan att ge information om mycket fina de taljer. Att se ljus i rum När man vill karaktärisera ett rum kan man tala om rumslighet, atmosfär och synbarhet. Dessa rumsanknutna visuella begrepp ger information om rumsförhållanden och beskrivbara delar i rumsupplevel sen. Rumslighet är dels rumsuppfattning, t.ex volym eller rymd luftigt, trångt, avstånd nära, långt borta, proportioner högt, lågt, avlångt, dels orienterbarhet hur man förstår att röra sig i rummet. Atmosfär är av allmän karaktär glatt, trist, högstämt, vardagligt, privat, offentligt etc. Synbarhet är hur väl man ser detaljer i rummet. Form uppträder i två resp tre dimensioner med väsentligt olika vill kor för god synbarhet. Även om form seendet uppfattas som något givet och alldeles självklart, finns en rad exempel på situationer där form upp fattningen inte är entydig. Yta/textur. En yta karakteriseras av sin textur mönsterverkan som be skri ver ytan och dess specifika utseende. Färg uppträder bl a som ytfärg, fältfärg (t.ex himlen), volymfärg (t.ex vin i ett glas), lysfärg (t.ex trafikljus eller en ljuskällas färg) och ljusfärg (den färgton vi uppfattar hos ljuset). Ljus uppträder bl a som ljuskällor ljusstrålar lysande fält ly sande ytor belysta och skuggade ytor ytor med reflexer. Ljuskvaliteter Ett rum kan vara ljust utan att ljuset som sådant egent ligen framträder. Men ljuset i ett rum kan också vara något påtag ligt närvarande. Vi kan ibland förnimma ljuset som något som strå lar, något som har en bestämd riktning eller form, ibland när mast som materia. Att se hur ljuset är i ett rum är inte det sam ma som att se att rummet bara är ljust. Som tidi gare nämnts ser vi inte den fysi kaliska ljusstrål ningen. Som allt vi ser uttolkas även ljusets närvaro och karak tär genom de kontraster som ljus strål ningen förmedlar. Ljusets betydelse för hur ett rum uppfattas emotionellt är av se värd. Dels genom att ljuset beskriver eller gestaltar rum met, och bestämmer hur rummets fysiska egenskaper upp fattas visu ellt. Dels genom att upplevelsen av ljuset självt har stark inver kan på helhetsupplevelsen av rummet och dess emotionella ka raktär. De ljuskällor vi ser beskriver sig själva, genom form, ljus in tensitet och färgton. Deras ljus däremot upplever vi så som det beskrivs av rummet - 5 -

6 och rum met i sin tur upplevs så som ljuset beskriver det. Det är framförallt ge nom ljus fördel ning, skuggor och reflexer, som vi uttolkar ljusets närvaro i ett rum. Rums- och föremålsytor har härvid avgörande inver kan genom form, textur och färg. SJU GRUNDBEGREPP Hur man uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med sju begrepp som karakteri serar iakttagbara och beskrivbara delar av synupplevelsens helhet: ljusnivå hur ljust eller mörkt det är i rummet ljusfördelning var det är mörkare respektive ljusare skuggor var de faller och deras karaktär reflexer var de finns och deras karaktär bländning var den finns och hur märkbar den är ljusfärg hur ljusets färgton uppfattas färger om de ser naturliga eller förvanskade ut Dessa begrepp svarar mot specifika visuella förhållanden som kan beskrivas genom att ange dess avgränsning, uppträdandeform och variation. LJUSNIVÅ Ljusnivå i detta sammanhang avser endast en bestämning av förhållandet ljust mörkt, efter en gradering liknande en grå ska la, och avser inte hur bra eller dåligt man ser i rum met eller på en viss plats. Den upplevda ljusnivån kan relateras såväl till rummet som helhet som till viss plats i rummet, t.ex ljusnivån vid en arbets plats. Dessa förhållanden är inte kopplade till var an dra, och mås te därför hållas isär. Ett rum kan mycket väl upp le vas till räck ligt ljust, utan att ljusnivån på arbets platsen behöver vara tillfred stäl lande. Och motsatsen, ljus nivån på arbetsplat sen kan uppfattas hög samtidigt som ljusnivån i rummet kan vara låg. Ljusnivån erbjuder ett till synes mycket brett variations om rå de från mycket mörkt till mycket ljust. Studerar man närmare hur vi uppfattar karakteristiska steg i denna skala, finner man att de är förhållandevis få, åtminstone med tanke på de stora olikheter som gäller för fysika lisk strålning mellan solen och andra ljuskäl lor. Vid en jämförel se mellan rum med olika ljusnivå kan man uppfatta bestämda karak tärs olik heter hos fler än 10 oli ka ljus nivåer från mörkt till myc ket ljust. Närmar man sig 20 steg på denna skala börjar olik heter na mellan intillliggan de ljus ni våer bli svåra att uppfatta, när det gäller direktskattningar i rum obe ro en de av varandra. Vid direkt jämförelse mellan rum, t.ex om man rör sig mel lan rum med olika ljusnivå, kan väsentligt mindre steg upp fattas. Ett och sam ma rum kan upplevas ljust om det rum man kommer från har lägre ljusnivå, eller uppfattas mörkt om det rum man kommer ifrån har en väsentligt högre ljus nivå. Är ljushets skill na derna sto ra förändras det ljus intryck man först får, alltef ter som syn sinnet hin ner adaptera till den nya situationen. Det som - 6 -

7 in ledningsvis upp fattades mörkt blir ljusa re och tvärtom. LJUSFÖRDELNING Ljusfördelningen avser vår upplevelse av ljus sådant det be skrives av rummet, varifrån det kom mer och dess rums liga för delning. Denna egenskap karakteriseras av hur vi uppfattar att lju set fördelar sig i ett rum, var det är ljusare, var det är mörkare. En yta kan uppfattas ljusare än omkringliggande ytor utan att för denskull vara mer belyst. Ljusfördelningen representerar ett mycket stort variati ons område, från det fullständigt monotona ljuset till det mycket dra matiska i t.ex en ensam intensiv strålkastare i ett totalt mörker. Synsinnet är synnerligen känsligt för de skill na der i ljushet som finns i synfältet. Det medför att redan små för än dringar av ljus fördelningen kan uppfat tas. Ljusfördel ningen ger därför rika möj ligheter att gestalta ett rum. SKUGGOR Skuggan uppträder dels som egenskugga på ett belyst före mål, dels på en yta som slagskugga av ett föremål beläget mel lan ljus källan och den belysta ytan. I ett rum kan i huvudsak fyra skuggtyper karakteriseras: den stora rumsskuggan, som tecknas på rummets begränsningsytor, en följd av hur ljuset fördelas av fönster eller armaturer den stora föremålsskuggan, dvs skuggor av större inredningsföremål, skåp, bord, stolar etc den lilla föremålsskuggan, t.ex från en hand, bok etc detaljskuggan, t.ex av en pennspets eller i en ytas textur. De olika skuggtyperna är vanligen lätta att uppfatta. Minst lätt att uppfatta är den stora rumsskuggan som ofta vävs sam man med rummets ljusfördelning. Rumsskuggan är dock bara en av de faktorer som betingar ljusfördelningen. Man kan vanligen också iaktta olika grader av ljushet inne i en skugga. Dess mörkaste del brukar kallas kärnskugga. Utan för denna finns olika former av halvskugga. Oberoende av storlek karakteriseras en skugga av dels skillnaden i ljushet mellan skuggan och intilliggande belyst yta, dels av skuggans kontur som kan variera mellan skarp och diffus. Även kärnskugga och halvskugga karakteriseras av dessa faktorer. REFLEXER Med reflexer avses ytspeglingar, ofta benämnda blänk, glans etc, av ljuskällor eller andra ljusa ytor. Reflexer ger ibland upp hov till bländning. Des sa begrepp har båda sin spe ci fika innebörd och måste noga särskiljas. Reflexer ger långti från alltid bländning, och bländ ning uppträder på en rad andra sätt

8 Reflexer kan uppträda på alla ytor som inte är fullständigt matta, och vara mer eller mindre påtagliga. Reflexerna är be ro ende av betraktningsriktningen. De uppträder därför olika från skilda platser i ett rum. När man rör sig förändrar sig re flexerna och ger intryck av något närmast le vande. Reflex er na är ofta or sak till synförsvåran de störningar för detaljseendet genom att försäm ra kontrastför hål landen, t.ex i ett syn objekt. Reflexernas värld är synnerligen rik, med variationer i ut bred ning, intensitet och färg. Vår förmåga att hämta informa tion i de reflexer vi ser är synnerligen väl ut vecklad. Det är framför allt ett brett omfång av material egenskaper som re flexerna be rät tar om, i en rad karakte riserande lägen mellan helt matt och spe gel blankt. Sam tidigt ger reflexerna påtaglig information om egenskaper som knyts till ljusets karaktär. BLÄNDNING Bländning avser alla situationer där kontrasten i någon del av synfältet är större än vad ögat förmår att adaptera till. Bländningsobehag signalerar att påfrestningen på synsinnet är större än önsk värt. Bländningen är en reaktion på att synfältet inne håller olämp ligt stora ljushetskontraster. Den uppträder oli ka påtagligt i såväl dagsljus som vid elbelysning, mest uppen bart från föns ter och otillräckligt avskärmade ljus källor. Starkt belysta ytor kan likaså bli för ljusa för att vara behagliga i sitt sammanhang. Man skiljer mellan obehagsbländning och synförsvårande bländning. Den senare uppträ der när ögat adapteras till en större ljushet än synob jektets, t.ex vid en skrivmaskinsplats vänd mot ett fönster. Ögat adap teras därvid till fönsterljuset, varvid synobjektets uppfattbarhet för säm ras. Den synförsvårande bländningen behöver inte direkt uppfattas som obehaglig, men är i läng den starkt tröttande. Båda bländnings formerna uppmärksammas genom analys av syn fäl tets kontrastförhållanden. Bländningen kan variera från nätt och jämnt märkbar till out härdlig, och kan förorsakas av alltifrån mycket små lysan de punkter till ytor med stor utbred ning i synfältet. I extrema fall kan synfältet som helhet också vara för ljust, t.ex på en solig snö vidd, där gränsen för ögats maximala förmåga till adap tation över skrides. LJUSFÄRG Ljusfärgen avser den färgton som kan uppfattas hos lju set självt i rummet. Det är härvid inte frågan om ljus källans färg, som mer eller mindre kan avvika från den ljusfärg som finns i rummet. Inte heller kan den na egenskap direkt härle das ur de färger som uppfattas på ytor och föremål. Ljusfär gen är istället resultatet av en samverkan mellan rummets fär ger och dess belysning. Ljusfärgen uppfattas tydligast om olika ljusfärg samtidigt finns i synfältet, som t.ex när man utifrån i skymning ser ett fön ster till ett rum belyst med glöd ljus. Detta framträ der då gulaktigt med en dragning åt rött. Inne i rummet uppfattas ljuset i det närmaste neutralt med en varm ton. Skymnings

9 ljuset ute, sett genom fönstret, däremot får en blåaktig ton. Belysning från vanliga ljuskällor, liksom från dagslju set, upp fat tas vanligen ofärgat, men ändå med en dragning åt varmt eller kallt, något man känner mera än egentligen ser. När man vistas i ett rum anpassas synsinnet i viss grad även till den rå dande be lys ningens ljusfärg. Det innebär dock inte att denna efter en stunds adaptation alltid skulle uppfat tas vara neu tral. När man rör sig mellan rum med olika ljusfärg förstärks olikheterna på samma sätt som uppfattningen av ljus nivån. Vanliga ljuskällor uppvisar avsevärda olikheter i strål ningens sammansät t- ning, och ger mycket olika inverkan på den upplev da ljusfärgen i ett rum. De vanligaste be greppen för att beskriva upp levd färgton i rummet är varmt neu tralt kallt. Ljus färg kan också beskrivas i färgtermer, i synnerhet när den är mera påtag lig. Den kan varieras över hela spekt rum om ljuset färgas med t.ex filter eller färgade reflektorer. FÄRG Denna egenskap avser färger sådana de ser ut på ytor och fö remål. Den färgton som kan upplevas förknippad med lju set i rummet bedöms separat som egen ska pen ljusfärg. Åtskill naden är nödvändig därför att något direkt samband mellan dessa egenskaper inte föreligger. Att uppleva färg är lika självklart som att se. Vårt färg min ne är påtagligt, vi bär på erfarenheter av hur färger i kända sam man hang brukar se ut. Vår natur liga referens för färg världen är det vi ser i dagsljuset, med alla dess skiftning ar. Även i elbelys ning kan färger se naturliga ut. Inte sällan uppträder de dock mer eller mind re förvanska de. Även detta har vi blivit vana vid. I ett rum uppträder vanligtvis ett stort antal färger tillsam mans, vilket gör att inte bara kulörtonen hos en enskild färg utan också färgernas inbördes balans påverkas, när ljusets färggivande egen skaper förändras. Detsamma gäller i ett olik färgat mönster, t.ex en tapet, ett tyg eller en tavla, vars helhetsver kan för utsätter att balansen mellan de ingående färgerna är oförvanskad. Utöver kulörton och nyans kan en ytfärg ha även andra, mer svårbeskrivna karaktärsegenskaper som t.ex samman hänger med måleriteknik och ytans textur, som även inver kar på fär gens karaktärsförändringar i olika belysning. Rumsgestaltning Rumsgestaltning avser arbetet med att forma ett rum för våra sinnen. Det handlar om att utforma och ordna dess element så att krav i en rad olika avseenden till godo ses, funk tionella, klimatmässiga, akustiska etc. Ljusstrålnin g påverkar inte det fysiska rummet, men visu ellt upp levs detta så som det beskrivs av ljus och skugga, färg textur, material etc. Ljuset gestaltar interiören genom att ha av görande - 9 -

10 inverkan på hur ett rum uppfattas. Rum mets gestalt är vad vi upplever med sinnena. För det visuella gestaltningsarbetet är kunskap om syn upp l e vel sen en nödvändig grund. Som redovi sats ovan gäller vi su ella för hållanden här i första hand en rad grund läg gande frå gor som rums utformning, rumskaraktär, orien tering, atmos fär, syn bar het etc. Dessa kan tillgodoses på olika sätt, bra eller dåligt, men också vackert eller fult. Vare sig man vill det eller inte, har rums ge stalt ning alltid en estetisk dimen sion. Hur rum med sitt innehåll av installa tio ner, inredning etc ser ut, be stäms av ambi tion och förmåga hos dem som bär ansva ret för rums gestaltnin gen. En avgörande förutsättning för den visuella gestalt ningen är givetvis ljuset. Men detta är inte någon neutral förmedlare av omgivningen. Tvärtom bidrar ljuset med att i hög grad forma det vi ser. Ljuset är därigenom ett av de mest verk nings fulla med len för gestaltning i samverkan med rum, färg, form och yta/textur. Villkoren för denna samverkan behand las närmare i nästa nummer av RP-info. Behandlingsgenombrott Av Tom Hoglund, översättning Lars Görtz I en studie utav franska forskare i Oktobernumret av tidskriften Nature Medicine visas på ett genombrott i den terapeutiskt kliniska behandlingen när det gäller att bromsa synförlusten vid RP-sjukdomar hos djur, med hjälp av en vanlig receptförskriven hjärtmedicin vid namn Diltiazem. Det är första gången som ögonforskare har kunnat påvisa att en genbaserad farmaceutisk terapi kan fördröja utvecklingen av näthinnedegeneration. Genbaserad behandling utnyttjar den kunskap man fått genom att studera hur en muterad cell förorsakar celldysfunktioner och synförluster. Med hjälp av den här nya kunskapen kan forskarna pröva nya läkemedel som överbryggar sjukdomsprocessen. Den amerikanska RP-föreningens huvudexpert, Dr. Gerald Chader, säger: För att kunna utveckla effektiva behandlingsformer, måste vi först förstå en frisk gens funktioner i näthinnans celler och hur en genmutation leder fram till synförlust. Tack vare ett årtionde av intensiv genforskning har vi idag kartlagt många av de genmutationer som leder till näthinnedegenerationer. Forskning stödd av de internationella RP-föreningarna tycks alltså bära viss frukt. I den här studien har forskarna använt sig av en djurmodell som kallas Rd-Mus. Rd-musen uppvisar en autosomal recessiv form av RP som också

11 finns hos människor. Vid tidigare studier, bekostade av de Internationella RP-föreningarna, har man funnit att denna form av RP förorsakas av en mutation i en gen som kallas PDE beta. Den här genen producerar ett äggviteämne som är en del av ett enzym som kallas Phosphodiestrase (PDE) på engelska. PDE är ett ljuskänsligt enzym som hjälper till att reglera kalcium kanalerna i fotoreceptorernas yttre membran. Sjukliga förändringar i PDE beta genen tros störa funktionen hos dessa kalcium kanaler, vilket i sin tur leder till degeneration av fotoceller och synbortfall. Spöket i Berlins Riksdagshus Av Lars Görtz Jag vill berätta att det var mycket intressant och lärorikt att vara Svenska RP föreningens representant i Berlin på vår Europeiska RP organisations generalförsamling oktober. Jag anlände på fredagskvällen till Hotel Ibis, Berlin Mitte på Prenzlauer Allé 4. Ett trevligt litet konferenshotell i kärnan av Tysklands återblivna huvudstad. Redan under färden från Flygplatz Tegel kan jag konstatera att stan är en veritabel byggarbetsplats. Efter installationen på hotellrummet, där man mottogs av en mapp med diverse konferensmaterial, var det strax dags att träffas i hotellets lobby för att promenera, med vita käppen, cirka 40 minuter till en typisk tysk restaurant vid namn Mutter Hoppe. Där vi, ungefär 20 personer från 9 länder, åt och drack och lärde känna varandra lite grann. Vi var praktiskt taget alla retinitiker i olika stadier av sjukdomen. De enda som använde vit käpp, var jag själv och holländaren Charles Steijger. René Cleff, från Holland hade en underbar vit ledarhund vid namn Suomi, men i övrigt verkade de andra se tillräckligt bra utan att behöva använda några hjälpmedel vid förflyttning. Vi stannade kvar på Mutter Hoppe till klockan var över midnatt och sedan återstod ytterligare en promenad tillbaka. Vi var nog alla tacksamma för den eventuella spirituosa som vi hade inombords då, eftersom temperaturen hade sjunkit till uppskattningsvis +3, och vi hade ju som sagt minst 40 minuter framför oss att gå. Lördagsmorgonen började jag 07:30 med frukost nere i en obekant restaurant på första våningen i vårt hotell. Fördelen var att nu kände jag ju igen flera ansikten, så jag slapp att äta ensam även denna måltid. Kl. 9:00 exakt, i Hotel Ibis konferensrum Schönefeld började årsmötet med ett hälsningsanförande av den tyska Pro Retina ordföranden Rainald von Gizycki. Sen avhandlades föreningsformalia, samt en massa intressanta föredrag i en ständig ström fram till 18:

12 På kvällen var vi på studiebesök på Berlins centralstation för att se vad man hade gjort för anordningar för att underlätta tågresandet för bl.a. synskadade. Där hade man ljusindikering samt taktil markering i golvet på perrongerna. Skyltarna var med ljus text på mörk bakgrund och relativt stor stil. Mycket bra tycker jag. Jag vill gärna berätta om fortsättningen av kvällen. När vi hade sett på finesserna på Hauptbahnhof tog vi bussen till nya Reichtagshaus (Riksdagshuset) för att bese det. Byggnaden är ganska stor och har en stor glaskupol överst. Nå när vi efter mycket frysande kom in utan den beställda guiden, som var sjuk, skulle vi improvisera en visning utan guide. Rainald berättade vad han visste om byggnaden, och sedan skulle vi gå promenaden i glaskupolen. Där var en slags loftgångar runt insidan av ytterväggarna. Vi skulle gå upp åt ett håll och sedan ner igen. Nu är det så att riksdagens ledamöter befinner sig under kupolens glasgolv och publiken ska alltså kunna se in och ner på sina riksdagsledamöter i god öppen demokratisk anda. En lysande arkitektonisk finess för normalseende personer! Vi kom emellertid dit på kvällen med kolsvart himmel utanför och ett mycket starkt ljus underifrån golvet. Detta lyste oss synsvaga i ögonen, vilket resulterade i dålig orienteringsförmåga. Eftersom Retinitiker ofta har en förmåga att vilja kunna klara sig själva klagade ingen. Nå, gruppen började röra sig över det skinande golvet. Jag såg inte var någon tog vägen i ljuset, men jag hörde klart och tydligt klickljuden från Charles blindpinne, så jag följde den i trygg förvissning om att jag var på rätt väg. Jag njöt av utsikten över Berlin genom glasväggarna. Efter en stunds gående i spiral uppåt hörde jag inte längre Charles klickande, men man talade bruten engelska bakom mig. Det är väl de där gulliga polskorna, tänkte jag förnöjt, och traskade på. Då och då hörde jag nu även Charles högljudda skrattsalvor framför och ovanför mig. Efter en stund tyckte jag att nu har vi ju gått så många varv att vi borde vara högst upp snart. Var är de andra? Inte ett ansikte som belystes kände jag igen. Ingen talade längre engelska. Nej, bakom mig på den här avsatsen talades nog japanska. Till vänster verkade det vara en fransk-spansk grupp turister med sin guide. Och längre bort hörde jag en tysk turistgrupp. Nåja de är väl bara lite längre fram? Plötsligt kan man gå åt höger efter att bara ha gått till vänster, då slår min blindkäpp emot en annan Charles käpp. Han säger hej Lars och försvinner bakom mig. Jag vänder mig om för att fråga var de andra är, men Charlie är försvunnen igen. Nu hör jag honom skratta en våning högre upp. Gud vad snabb han är! Bäst att jag skyndar ikapp, tänker jag och ökar takten. När jag är halvvägs uppe på nästa plan hör jag honom skratta två våningar (minst) längre ner än jag. Gud vad han knatar! Det är nog bäst att jag vänder ned igen samma väg som jag kom upp, tänker jag. Jag har ju uppenbarligen gått fel

13 Bäst att verkligen springa lite så att gruppen inte behöver vänta på mig där nere. Tänkt och gjort. Jag ilar ned, mot strömmen av uppåtgående människor med blindpinnen vilt viftande fram och tillbaka. Puh, äntligen nere. Har du kommit bort från din grupp? Frågar en vakt mig omedelbart. Jag säger att så tycks vara fallet, och han visar mig till en skön fåtölj medan han lovar att söka efter en grupp människor med en blindhund och så. Jag sitter och väntar bland några andra turister i minuter. Sedan kommer vakten och för mig till hissen där ca. 7 personer av vår tjugomanna grupp finns, resten visar det sig är alla vilse i Riksdagshuset. Vi får vänta ytterligare någon halvtimme innan alla är återbördade. Men sedan tar vi oss per fot till Restaurant Engelbrecht under mycken övervakning att alla är med vid alla förändringar av färdriktningen. Väl framme utbringas en skål för The Phantom of the Reichstag. Och jag kommer underfund med att Charlie har fuskat! Han hade hittat en för mig osynlig hiss att åka upp och ned i. Nåja slutet gott allting gott. Och vi kom i säng något sena vid ca 02:00. Söndagen förflöt också med många intressanta föredrag, och utan missöden. Mötet avslutades med en gemensam lunch vid 14:30. Jag återkommer med mer faktainriktade artiklar från Berlinmötet. Retina News August 1999 RESEARCH IN SOUTH AFRICA The Programme for Technology and Human Resources for Industry in South Africa has just awarded matched grant funding to the department of human genetics at the university of Cape Town for their gene tracking project for retinal degenerative conditions. The Programme, administered by the Research Foundation of the South African Government, harnesses resources from the private sector to encourage research in South Africa.The grants they are matching are from the Retinal Preservation Foundation of South Africa and the American Foundation Fighting Blindness. A record total of R will now be spent on identifying the genes causing retinal blindness in south african families. Claudette Medefindt, the national secretary of the Foundation, Gene Specific Therapy will soon be a reality. We need to know exactly what genes are involved in our local families. This fantastic funding will ensure that sufferers of retinal degeneration from all our communities have the promise of access to therapy when it becomes available

14 GREAT NEWS FROM AMERICA The National Eye Institute in America recently announced that it will make Retinal Degenerative Disease research top funding priority over the next 3 to 5 years. Translated into dollars this means that research into these conditions will receive millions of dollars of additional support over that period. The US Foundation Fighting Blindness is now involved in lobbying the US Congress to provide the additional needed funding to the National Eye Institute (US Government Body that provides funding for research into eye conditions) so that it in turn can provide additional funding for Retinal Degeneration research. IMPORTANT MACULAR DEGENERATION GENE DISCOVERY The June issue of Nature Genetics reports on the discovery of a mutation in a gene causing an autosomal dominant form of macular degeneration called malattia leventinese. Malattia leventinese is also known as Doyne honeycombretinal dystrophy or dominant drusen. Although rare, malattia leventinese closely resembles typical age-related macular degeneration (AMD). In both these diseases, yellow-white fatty deposits called drusen accumulate beneath the macula. Drusen deposits interfere with the function of photoreceptor cells inthe macula and lead to central vision loss. The discovery of this gene is extremely important for macular degeneration research. Scientists can now create animal models with a mutation in this gene. With an animal model of malattia leventinese, researchers can study the function of this gene and learn how a disease-causing mutation leads to the formation of drusen. This geneticdiscovery will lead to a much better understanding of malattia leventinese and AMD and ultimately to treatments for these diseases. DEVELOPMENTS IN RETINAL CELL TRANSPLANTATION RESEARCH Professor Ray Lund in the Institute of Ophthalmology in London, at a recent conference into eye research held in Florida, released hopeful news about the progress being made in cell transplantation research. In the last few years several approaches to cell transplantation have been developed and each have worked to some degree at an experimental level but the biggest obstacle to date has been getting the transplanted cells to actually connect with remaining photoreceptor cells in the retina and to function. However, Professor Lund s team have developed the use of Schwann cells (protective sheath surrounding nerve cells in the body) from other parts of the body, to introduce new photoreceptor cells into the eye. Schwann cells can regenerate themselves and, when injected into the eye, help to improve the chemical environment of the outer retina, enabling the transplanted cells to link with the old, activating the nervous system, and keeping the photoreceptors healthy. The greatest advantage of this is that

15 immune problems can be avoided. While this is a great step forward, there is still a lot of work ahead to transfer this work from laboratory to clinical trials and this requires time and careful, systematic progress. GOOD NEWS FOR STARGARDT In 1997, it was discovered that Stargardt is caused by mutations in the ABCR gene, widely spoken about in the last two years. Since then, Drs. Travis and Birch (U.S.A) have discovered that the mutations in the ABCR gene are directly linked to the accumulation of lipofuscin, fatty deposits that form beneath the macula and eventually cause the photoreceptor cells in the macula to die off. Furthermore they have found, through their study of mouse models, that exposure to bright light seems to cause or accelerate the production of these harmful lipfuscins. The important implication of this research is that people with Stargardt could modestly slow down the progression of the disease by wearing sunglasses and avoiding exposure to bright light. According to Dr. Gerry Chader, researchers can now begin testing therapies that will inhibit the accumulation of the lipofuscins. In the meantime, if you have Stargardt, you would be well advised to get your sunglasses out! A NOTE OF CAUTION The question of Cuban treatments was recently raised in some quarters and we would like to remind members of the conclusions reached in 1996 about these treatments (Archives of Ophthalmology, May 1996). It is regarded as an elaborate method of temporarily increasing blood flow in the eye, therefore giving apparent improvement in vision. It involves an operation to insert fat under the sclerotic flap (white membrane surrounding the eyeball) but it cannot have any long-term benefit. INTERNATIONAL YOUTH EXCHANGE If you would like to become a member of this exchange, please write to Claudette Medefindt in the RP Foundation of South Africa, P.O. Box 40432, Cleveland 2022, or with your name and address

16 Returadress: Svenska RP-föreningen Brukarhuset Box STOCKHOLM FÖRENINGSBREV Återsändes därför att adressaten är okänd adressaten har flyttat ny adress är: BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING. Vid definitiv flyttning, återsänd med uppgift om nya adressen. Glöm inte Ditt bidrag till vår forskningsfond, postgiro Utgivningsplan för år 2000 Nr 1: 25 februari Nr 2: 25 april Nr 3: 25 juni, Nr 4: 25 september Nr 5: 25 november RP-info utkommer på storstil, kassett och punktskrift. Tala om önskemål om ändrat läsmedium eller adressändring på tel nr Manusstopp för nr 1/2000 är den 1 februari Tryck KTH, Högskoletryckeriet, Stockholm 1999

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att vara delaktig Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att

Läs mer

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort VTI notat 5-2010 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort En fokusgruppsstudie med cyklister, äldre bilförare och äldre fotgängare Carina

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

Märith Bergström-Isacsson Rut Wallius Christina Grape Ann-Sofie Paulander Lars Persson Annika Lejonclour Hans-Olof Johansson

Märith Bergström-Isacsson Rut Wallius Christina Grape Ann-Sofie Paulander Lars Persson Annika Lejonclour Hans-Olof Johansson 16 N R 1 6 2 0 0 8 I S S N 1 6 5 0 3 9 5 3 F Ö R B U N D E T F Ö R M U S I K T E R A P I I S V E R I G E M E D L E M S T I D N I N G Märith Bergström-Isacsson Rut Wallius Christina Grape Ann-Sofie Paulander

Läs mer

DEN RYMLIGA GRÅHETEN - Om färg, ljus och rum

DEN RYMLIGA GRÅHETEN - Om färg, ljus och rum Karin Fridell Anter & Ulf Klarén DEN RYMLIGA GRÅHETEN - Om färg, ljus och rum KU Konstfack 2008 DEN RYMLIGA GRÅHETEN (The Spacious Greyness) - Om färg, ljus och rum Karin Fridell Anter & Ulf Klarén FÖRORD

Läs mer

Att öka tryggheten ger ökad livskvalitet för oskyddade trafikanter

Att öka tryggheten ger ökad livskvalitet för oskyddade trafikanter Thesis 129 Att öka tryggheten ger ökad livskvalitet för oskyddade trafikanter Emma Andersson 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Avdelning Trafikteknik Examensarbete CODEN:LUTVDG/(TVTT-5096)1-53/2005

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

LED-belysning i ishockeyanläggningar LED-lighting in icehockey venues

LED-belysning i ishockeyanläggningar LED-lighting in icehockey venues LED-belysning i ishockeyanläggningar LED-lighting in icehockey venues LED-belysning i ishockyanläggningar ur ett visuellt perspektiv LED-lighting in the icehockey venues from a visual perspective Adam

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Före årsmötet var Lars Ahlin och Örjan Salling med oss och orienterade om vad som nu är på gång inom Psykologförbundet,

Före årsmötet var Lars Ahlin och Örjan Salling med oss och orienterade om vad som nu är på gång inom Psykologförbundet, Senior Psykologen Årgång 11. 2:2009 Ordföranden har ordet Vi i Se n i o r p s y k o l o g e r n a står på tre ben ja, jag menar inte att alla går med käpp! Jag menar att föreningens syfte och innehållet

Läs mer

God biltillgänglighet eller god miljö i centrum?

God biltillgänglighet eller god miljö i centrum? 2000 God biltillgänglighet eller god miljö i centrum? Eva Gustavsson 2000 God biltillgänglighet eller god miljö i centrum? Eva Gustavsson Omslag: Tecknare Lotta Persson, Göteborg Utgivare: Publikation:

Läs mer

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context Kandidatuppsats i informatik Thesis work (Informatics) REPORT NO. 2008:043 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9

organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9 organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9 Nr 3 2008 Årgång 19 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet

Läs mer

STREET ART BORÅS SWEDEN

STREET ART BORÅS SWEDEN 2015 STREET ART BORÅS SWEDEN 3 6th OF SEPTEMBER 2015 nolimitboras.com facebook.com/nolimitboras @nolimitboras @nolimitboras Magazine från Svenska Stadskärnor Box 186, 201 21 Malmö Besök Jörgen Kocksgatan

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Annorlunda perception hos personer med autismspektrumtillstånd

Annorlunda perception hos personer med autismspektrumtillstånd Annorlunda perception hos personer med autismspektrumtillstånd Theres Gustafsson theresgustafsson@gmail.com Lotta Vedin mickeochlotta@yahoo.se Vi kan alla uppleva över- och underkänslighet inom våra sinnen

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Vad är det vi gör, som gör att det vi gör blir bra? Fyra familjeterapeuter om sin expertis

Vad är det vi gör, som gör att det vi gör blir bra? Fyra familjeterapeuter om sin expertis Vad är det vi gör, som gör att det vi gör blir bra? Fyra familjeterapeuter om sin expertis Johan Wallmark Psykoterapeutprogram med inriktning familjeterapi Examensarbete, 15 högskolepoäng, 2011 Handledare:

Läs mer

Elisabeth Lundström. Ett barn är oss fött.

Elisabeth Lundström. Ett barn är oss fött. Elisabeth Lundström Ett barn är oss fött. Att bli förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Ett beskrivande och tolkande perspektiv. HLS Förlag Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för individ,

Läs mer

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare Med andra ögon Naturmöten med invandrare RAPPORT 5808 APRIL 2008 Med andra ögon Naturmöten med invandrare Yusra Moshtat NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer