Svenska RP-föreningen. - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Svenska RP-föreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska RP-föreningen. - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Svenska RP-föreningen"

Transkript

1 info 5:99 Svenska RP-föreningen - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Sid Innehåll 3 Välbesökt höstmöte 3 Tack Kjell Yngve! 3 Inbetalningskort för årsavgiften 3 Efterlysning 3 På gång 4 Att se - vad är det? 11 Behandlingsgenombrott 12 Spöket i Berlins Riksdagshus 13 Retina News Svenska RP-föreningen Gotlandsgatan 44 BV, STOCKHOLM Telefon: Postgiro , Postgiro (gåvor) Redaktör: Caisa Ramshage, tfn , Ansvarig: Leif Pehrson, tfn , Hemsida:

2 Våra informationsmaterial KLAVERTRAMP i RP-perspektiv heter en broschyr på 24 sidor, som dels tar upp en del medicinska och funktionella frågor och dels en del exempel på de grodor vi gör när vi ser som vi gör. Finns på svartskrift och kassett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. VITAMIN A INFORMATION är en sammanställning på 22 sidor med 37 frågor och svar betr vitamin A-tillskott som långtidsbehandling mot Retinitis Pigmentosa. Finns på svartskrift och kassett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. FÖREDRAG 95 är den föreläsning som professor Sven Erik Nilsson höll för föreningens medlemmar i maj 95. Den beskriver orsakerna till RP och den forskning som bedrivs, särskilt i Linköping. Finns på kassett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. FÖREDRAG 96 innehåller professor Berndt Ehingers anförande vid föreningens möte i Lund 96. Den tar upp det senaste i forskningsväg. Finns på kassett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. KORT OM RP är skriven av leg. optiker Annika Jonsson. Skriften, som är på 24 sidor i storstil, ger en bra nulägesbeskrivning. Texten innehåller en del medicinska ord och uttryck, varav många är välkända för oss retinitiker, men de förklaras även i ett separat avsnitt. Finns på storstil, kassett och diskett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. RP - EN ÄRFTLIG HISTORIA Skriven av retinitiker för retinitiker och deras familjer. Den ställer alla de vanliga frågorna, och ger svaren kring RP och närbesläktade ögonsjukdomar. 32 sidor, storstil, kassett och diskett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. MITT LIV En berg- och dalbana av Jörgen Forsåker. En självbiografisk skildring av hur det är att växa upp och leva med Ushers syndrom, dvs både hörselskada och RP. 60 sidor, storstil, kassett och diskett. Pris för medlemmar 50 kr, övriga 150 kr. HANDIKAPPERSÄTTNING FÖR OSS MED RP är speciellt anpassad för retinitiker. Skriften beskriver reglerna, tar upp begreppet Ledsyn, har en mall för att visa hur just din synförmåga ser ut och berättar om ansökningsblanketten och läkarutlåtandet, samt ger exempel på så kallade merkostnader. Den finns på storstil, 20 sidor, på kassett och diskett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. Du beställer lättast genom att sätta in beloppet på postgirokonto Ange vilka material du vill ha och på vilka medier samt naturligtvis ditt namn och din adress. Studiecirkelmaterial Synskadades Riksförbund, SRF, har i samråd med föreningen tagit fram två studiematerial om RP. Det första är ett faktamaterial om RP och det andra om hur det är att leva med RP. Båda materialen bör studeras i grupp. Telefon till SRF

3 Välbesökt höstmöte Föreningens höstmöte avhölls på brukarhuset i Stockholm den 20 oktober. Ett 25-tal medlemmar deltog i mötet. Höstmötets viktigaste uppgift är att efter att ha hört styrelsens förslag till budget för det kommande året, fastställa medlemsavgiften. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift och detta blev även mötets beslut. Det innebär att medlemsavgiften för år 2000 är 150 kr för enskild medlem och huvudmedlem i familj. För övriga familjemedlemmar bosatta på samma adress är avgiften 75 kr. Tack Kjell Yngve! Föreningens grundare och förste ordförande Kjell Yngve Särlefalk berättade vid föreningens hösmöte att han just vunnit 5000 kronor på lotteri. Denna vinst överlämnade han till föreningen. Pengarna kommer att tillföras forskningsfonden. Höstmötet framförde ett tack till Kjell Yngve. Inbetalningskort för årsavgiften Snart får du ett brev med inbetalningskort för medlemsavgiften. Om det finns flera medlemmar i samma familj, kommer var och en att få ett eget inbetalningskort. Det är administrativt enklare för oss, och vi hoppas att ni har förståelse för det. Efterlysning av Caisa Ramshage På årsmötet i Göteborg efterlyste vi folk som hade tid över att hjälpa till med olika projekt inom RP-föreningen. En värmländska anmälde sig som intresserad, men din adress försvann i en flytt, om du fortfarande är intresserad (vilket jag hoppas), så hör gärna av dig till mig: På gång Välkomna att skicka in notiser till RP-info om vad som är på gång runt om i landet. Skicka antingen till RP-föreningen enligt adressen på framsidan av tidningen eller i form av till 27 mars 2000 RP-träff i Umeå med Täppas Fogelberg som gäst. Mer information kommer i februarinumret

4 Att se - vad är det? av Anders Liljefors, professor vid KTH I förra numret av RP-info inledde Anders Liljefors, som är professor i belysningslära vid Kungl Tekniska Högskolan (KTH), en artikelserie om ljus och ljusstrålning. Han ger en beskrivning av seendet och dess samband med ljusstrålning. Belysningsläran behandlar hur det vi ser påver kas av ljusstrålning eller omvänt hur ljusstrålningen påverkar det vi ser. I den första artikeln behandlades seendets grunder. Frågan var då hur det går till att se. I denna artikel är frågan vad det är att se. Att se är i grunden en alldeles vardaglig upplevelse, så självklar att man kan se, utan att närmare behöva förstå vad se ende innebär. Kunskap i denna mening är däremot nöd vän dig för förståelsen av vad som är god belysning. För vis tel semiljön som hel het, liksom för synarbetet, är det våra synupplevelser och deras samband med ljusstrålningen som ger grunderna för hur ljuset bör behandlas. Vad det är att se är det långt ifrån alltid enkelt att beskriva, kanske just därför att vi är så vana att se. Att undersöka vad man ser kräver uppmärksamhet och koncentration. Att se Att se innebär att ha en visuell omgivningsupplevelse. Vi kan särskilja synintryck av rum, form, yta/textur, färg och ljus. Det vi ser våra syn upp levelser kan beskrivas på olika nivåer. Vi kan tala om att se ljus i rum och om ljuskvalitet. När vi talar om att se ljus i rum kan vi karaktärisera förhållanden som gäller omgivningen som helhet t.ex hur vi uppfattar rummet, dess atmosfär, lik som hur väl vi ser de detaljer vi vill se, synbarhet. I denna helhets upplevelse kan vi särskilja ljuskvaliteter som har med ljus och färg att göra. Dessa kan iakttas var och en för sig, även om de är oskiljbara i helhets upp le velsen. Likt alla sinnen ger även synsinnet information om den omgiv ning man vistas i. Synupplevelsen beskriver rum och rums se kvenser, d.v.s rum som på olika sätt står i förhållande till varandra. Begreppet rum har här en mycket vid inne börd som svarar mot vår om givning i dess tre dimensioner såväl ute som inne. Vår benä genhet att uttolka rumsligheter i det vi ser är obe tving lig. Beho vet att uppfatta rum där man vistas har psykolo gisk grund. Alla våra sinnen har utveck lats för att ge omgivnings information. Sinnena samverkar för att på olika sätt i första hand be kräf ta att jag finns till och var jag är. I andra hand berätta om det rum man är i, hur jag orienterar mig i förhållande till omgiv ningen, hur den upplevs genom syn, hörsel etc. Den information vi får genom kroppen när vi går, står, sitter eller ligger, det vi hör, luktar eller ser, allt väcker - 4 -

5 ele men tära kän s lor av olika slag och intensitet, t.ex trygghet otrygghet, instängd fri, skyddad utlämnad etc. Seendet ger ett i hög grad emotionellt helhetsintryck av den omgivning man vistas i, även utan att man egentligen behö ver iaktta något. Denna helhetsupplevelse förtydligas genom detaljseendet, som har ett mycket litet synfält, men i gengäld har förmågan att ge information om mycket fina de taljer. Att se ljus i rum När man vill karaktärisera ett rum kan man tala om rumslighet, atmosfär och synbarhet. Dessa rumsanknutna visuella begrepp ger information om rumsförhållanden och beskrivbara delar i rumsupplevel sen. Rumslighet är dels rumsuppfattning, t.ex volym eller rymd luftigt, trångt, avstånd nära, långt borta, proportioner högt, lågt, avlångt, dels orienterbarhet hur man förstår att röra sig i rummet. Atmosfär är av allmän karaktär glatt, trist, högstämt, vardagligt, privat, offentligt etc. Synbarhet är hur väl man ser detaljer i rummet. Form uppträder i två resp tre dimensioner med väsentligt olika vill kor för god synbarhet. Även om form seendet uppfattas som något givet och alldeles självklart, finns en rad exempel på situationer där form upp fattningen inte är entydig. Yta/textur. En yta karakteriseras av sin textur mönsterverkan som be skri ver ytan och dess specifika utseende. Färg uppträder bl a som ytfärg, fältfärg (t.ex himlen), volymfärg (t.ex vin i ett glas), lysfärg (t.ex trafikljus eller en ljuskällas färg) och ljusfärg (den färgton vi uppfattar hos ljuset). Ljus uppträder bl a som ljuskällor ljusstrålar lysande fält ly sande ytor belysta och skuggade ytor ytor med reflexer. Ljuskvaliteter Ett rum kan vara ljust utan att ljuset som sådant egent ligen framträder. Men ljuset i ett rum kan också vara något påtag ligt närvarande. Vi kan ibland förnimma ljuset som något som strå lar, något som har en bestämd riktning eller form, ibland när mast som materia. Att se hur ljuset är i ett rum är inte det sam ma som att se att rummet bara är ljust. Som tidi gare nämnts ser vi inte den fysi kaliska ljusstrål ningen. Som allt vi ser uttolkas även ljusets närvaro och karak tär genom de kontraster som ljus strål ningen förmedlar. Ljusets betydelse för hur ett rum uppfattas emotionellt är av se värd. Dels genom att ljuset beskriver eller gestaltar rum met, och bestämmer hur rummets fysiska egenskaper upp fattas visu ellt. Dels genom att upplevelsen av ljuset självt har stark inver kan på helhetsupplevelsen av rummet och dess emotionella ka raktär. De ljuskällor vi ser beskriver sig själva, genom form, ljus in tensitet och färgton. Deras ljus däremot upplever vi så som det beskrivs av rummet - 5 -

6 och rum met i sin tur upplevs så som ljuset beskriver det. Det är framförallt ge nom ljus fördel ning, skuggor och reflexer, som vi uttolkar ljusets närvaro i ett rum. Rums- och föremålsytor har härvid avgörande inver kan genom form, textur och färg. SJU GRUNDBEGREPP Hur man uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med sju begrepp som karakteri serar iakttagbara och beskrivbara delar av synupplevelsens helhet: ljusnivå hur ljust eller mörkt det är i rummet ljusfördelning var det är mörkare respektive ljusare skuggor var de faller och deras karaktär reflexer var de finns och deras karaktär bländning var den finns och hur märkbar den är ljusfärg hur ljusets färgton uppfattas färger om de ser naturliga eller förvanskade ut Dessa begrepp svarar mot specifika visuella förhållanden som kan beskrivas genom att ange dess avgränsning, uppträdandeform och variation. LJUSNIVÅ Ljusnivå i detta sammanhang avser endast en bestämning av förhållandet ljust mörkt, efter en gradering liknande en grå ska la, och avser inte hur bra eller dåligt man ser i rum met eller på en viss plats. Den upplevda ljusnivån kan relateras såväl till rummet som helhet som till viss plats i rummet, t.ex ljusnivån vid en arbets plats. Dessa förhållanden är inte kopplade till var an dra, och mås te därför hållas isär. Ett rum kan mycket väl upp le vas till räck ligt ljust, utan att ljusnivån på arbets platsen behöver vara tillfred stäl lande. Och motsatsen, ljus nivån på arbetsplat sen kan uppfattas hög samtidigt som ljusnivån i rummet kan vara låg. Ljusnivån erbjuder ett till synes mycket brett variations om rå de från mycket mörkt till mycket ljust. Studerar man närmare hur vi uppfattar karakteristiska steg i denna skala, finner man att de är förhållandevis få, åtminstone med tanke på de stora olikheter som gäller för fysika lisk strålning mellan solen och andra ljuskäl lor. Vid en jämförel se mellan rum med olika ljusnivå kan man uppfatta bestämda karak tärs olik heter hos fler än 10 oli ka ljus nivåer från mörkt till myc ket ljust. Närmar man sig 20 steg på denna skala börjar olik heter na mellan intillliggan de ljus ni våer bli svåra att uppfatta, när det gäller direktskattningar i rum obe ro en de av varandra. Vid direkt jämförelse mellan rum, t.ex om man rör sig mel lan rum med olika ljusnivå, kan väsentligt mindre steg upp fattas. Ett och sam ma rum kan upplevas ljust om det rum man kommer från har lägre ljusnivå, eller uppfattas mörkt om det rum man kommer ifrån har en väsentligt högre ljus nivå. Är ljushets skill na derna sto ra förändras det ljus intryck man först får, alltef ter som syn sinnet hin ner adaptera till den nya situationen. Det som - 6 -

7 in ledningsvis upp fattades mörkt blir ljusa re och tvärtom. LJUSFÖRDELNING Ljusfördelningen avser vår upplevelse av ljus sådant det be skrives av rummet, varifrån det kom mer och dess rums liga för delning. Denna egenskap karakteriseras av hur vi uppfattar att lju set fördelar sig i ett rum, var det är ljusare, var det är mörkare. En yta kan uppfattas ljusare än omkringliggande ytor utan att för denskull vara mer belyst. Ljusfördelningen representerar ett mycket stort variati ons område, från det fullständigt monotona ljuset till det mycket dra matiska i t.ex en ensam intensiv strålkastare i ett totalt mörker. Synsinnet är synnerligen känsligt för de skill na der i ljushet som finns i synfältet. Det medför att redan små för än dringar av ljus fördelningen kan uppfat tas. Ljusfördel ningen ger därför rika möj ligheter att gestalta ett rum. SKUGGOR Skuggan uppträder dels som egenskugga på ett belyst före mål, dels på en yta som slagskugga av ett föremål beläget mel lan ljus källan och den belysta ytan. I ett rum kan i huvudsak fyra skuggtyper karakteriseras: den stora rumsskuggan, som tecknas på rummets begränsningsytor, en följd av hur ljuset fördelas av fönster eller armaturer den stora föremålsskuggan, dvs skuggor av större inredningsföremål, skåp, bord, stolar etc den lilla föremålsskuggan, t.ex från en hand, bok etc detaljskuggan, t.ex av en pennspets eller i en ytas textur. De olika skuggtyperna är vanligen lätta att uppfatta. Minst lätt att uppfatta är den stora rumsskuggan som ofta vävs sam man med rummets ljusfördelning. Rumsskuggan är dock bara en av de faktorer som betingar ljusfördelningen. Man kan vanligen också iaktta olika grader av ljushet inne i en skugga. Dess mörkaste del brukar kallas kärnskugga. Utan för denna finns olika former av halvskugga. Oberoende av storlek karakteriseras en skugga av dels skillnaden i ljushet mellan skuggan och intilliggande belyst yta, dels av skuggans kontur som kan variera mellan skarp och diffus. Även kärnskugga och halvskugga karakteriseras av dessa faktorer. REFLEXER Med reflexer avses ytspeglingar, ofta benämnda blänk, glans etc, av ljuskällor eller andra ljusa ytor. Reflexer ger ibland upp hov till bländning. Des sa begrepp har båda sin spe ci fika innebörd och måste noga särskiljas. Reflexer ger långti från alltid bländning, och bländ ning uppträder på en rad andra sätt

8 Reflexer kan uppträda på alla ytor som inte är fullständigt matta, och vara mer eller mindre påtagliga. Reflexerna är be ro ende av betraktningsriktningen. De uppträder därför olika från skilda platser i ett rum. När man rör sig förändrar sig re flexerna och ger intryck av något närmast le vande. Reflex er na är ofta or sak till synförsvåran de störningar för detaljseendet genom att försäm ra kontrastför hål landen, t.ex i ett syn objekt. Reflexernas värld är synnerligen rik, med variationer i ut bred ning, intensitet och färg. Vår förmåga att hämta informa tion i de reflexer vi ser är synnerligen väl ut vecklad. Det är framför allt ett brett omfång av material egenskaper som re flexerna be rät tar om, i en rad karakte riserande lägen mellan helt matt och spe gel blankt. Sam tidigt ger reflexerna påtaglig information om egenskaper som knyts till ljusets karaktär. BLÄNDNING Bländning avser alla situationer där kontrasten i någon del av synfältet är större än vad ögat förmår att adaptera till. Bländningsobehag signalerar att påfrestningen på synsinnet är större än önsk värt. Bländningen är en reaktion på att synfältet inne håller olämp ligt stora ljushetskontraster. Den uppträder oli ka påtagligt i såväl dagsljus som vid elbelysning, mest uppen bart från föns ter och otillräckligt avskärmade ljus källor. Starkt belysta ytor kan likaså bli för ljusa för att vara behagliga i sitt sammanhang. Man skiljer mellan obehagsbländning och synförsvårande bländning. Den senare uppträ der när ögat adapteras till en större ljushet än synob jektets, t.ex vid en skrivmaskinsplats vänd mot ett fönster. Ögat adap teras därvid till fönsterljuset, varvid synobjektets uppfattbarhet för säm ras. Den synförsvårande bländningen behöver inte direkt uppfattas som obehaglig, men är i läng den starkt tröttande. Båda bländnings formerna uppmärksammas genom analys av syn fäl tets kontrastförhållanden. Bländningen kan variera från nätt och jämnt märkbar till out härdlig, och kan förorsakas av alltifrån mycket små lysan de punkter till ytor med stor utbred ning i synfältet. I extrema fall kan synfältet som helhet också vara för ljust, t.ex på en solig snö vidd, där gränsen för ögats maximala förmåga till adap tation över skrides. LJUSFÄRG Ljusfärgen avser den färgton som kan uppfattas hos lju set självt i rummet. Det är härvid inte frågan om ljus källans färg, som mer eller mindre kan avvika från den ljusfärg som finns i rummet. Inte heller kan den na egenskap direkt härle das ur de färger som uppfattas på ytor och föremål. Ljusfär gen är istället resultatet av en samverkan mellan rummets fär ger och dess belysning. Ljusfärgen uppfattas tydligast om olika ljusfärg samtidigt finns i synfältet, som t.ex när man utifrån i skymning ser ett fön ster till ett rum belyst med glöd ljus. Detta framträ der då gulaktigt med en dragning åt rött. Inne i rummet uppfattas ljuset i det närmaste neutralt med en varm ton. Skymnings

9 ljuset ute, sett genom fönstret, däremot får en blåaktig ton. Belysning från vanliga ljuskällor, liksom från dagslju set, upp fat tas vanligen ofärgat, men ändå med en dragning åt varmt eller kallt, något man känner mera än egentligen ser. När man vistas i ett rum anpassas synsinnet i viss grad även till den rå dande be lys ningens ljusfärg. Det innebär dock inte att denna efter en stunds adaptation alltid skulle uppfat tas vara neu tral. När man rör sig mellan rum med olika ljusfärg förstärks olikheterna på samma sätt som uppfattningen av ljus nivån. Vanliga ljuskällor uppvisar avsevärda olikheter i strål ningens sammansät t- ning, och ger mycket olika inverkan på den upplev da ljusfärgen i ett rum. De vanligaste be greppen för att beskriva upp levd färgton i rummet är varmt neu tralt kallt. Ljus färg kan också beskrivas i färgtermer, i synnerhet när den är mera påtag lig. Den kan varieras över hela spekt rum om ljuset färgas med t.ex filter eller färgade reflektorer. FÄRG Denna egenskap avser färger sådana de ser ut på ytor och fö remål. Den färgton som kan upplevas förknippad med lju set i rummet bedöms separat som egen ska pen ljusfärg. Åtskill naden är nödvändig därför att något direkt samband mellan dessa egenskaper inte föreligger. Att uppleva färg är lika självklart som att se. Vårt färg min ne är påtagligt, vi bär på erfarenheter av hur färger i kända sam man hang brukar se ut. Vår natur liga referens för färg världen är det vi ser i dagsljuset, med alla dess skiftning ar. Även i elbelys ning kan färger se naturliga ut. Inte sällan uppträder de dock mer eller mind re förvanska de. Även detta har vi blivit vana vid. I ett rum uppträder vanligtvis ett stort antal färger tillsam mans, vilket gör att inte bara kulörtonen hos en enskild färg utan också färgernas inbördes balans påverkas, när ljusets färggivande egen skaper förändras. Detsamma gäller i ett olik färgat mönster, t.ex en tapet, ett tyg eller en tavla, vars helhetsver kan för utsätter att balansen mellan de ingående färgerna är oförvanskad. Utöver kulörton och nyans kan en ytfärg ha även andra, mer svårbeskrivna karaktärsegenskaper som t.ex samman hänger med måleriteknik och ytans textur, som även inver kar på fär gens karaktärsförändringar i olika belysning. Rumsgestaltning Rumsgestaltning avser arbetet med att forma ett rum för våra sinnen. Det handlar om att utforma och ordna dess element så att krav i en rad olika avseenden till godo ses, funk tionella, klimatmässiga, akustiska etc. Ljusstrålnin g påverkar inte det fysiska rummet, men visu ellt upp levs detta så som det beskrivs av ljus och skugga, färg textur, material etc. Ljuset gestaltar interiören genom att ha av görande - 9 -

10 inverkan på hur ett rum uppfattas. Rum mets gestalt är vad vi upplever med sinnena. För det visuella gestaltningsarbetet är kunskap om syn upp l e vel sen en nödvändig grund. Som redovi sats ovan gäller vi su ella för hållanden här i första hand en rad grund läg gande frå gor som rums utformning, rumskaraktär, orien tering, atmos fär, syn bar het etc. Dessa kan tillgodoses på olika sätt, bra eller dåligt, men också vackert eller fult. Vare sig man vill det eller inte, har rums ge stalt ning alltid en estetisk dimen sion. Hur rum med sitt innehåll av installa tio ner, inredning etc ser ut, be stäms av ambi tion och förmåga hos dem som bär ansva ret för rums gestaltnin gen. En avgörande förutsättning för den visuella gestalt ningen är givetvis ljuset. Men detta är inte någon neutral förmedlare av omgivningen. Tvärtom bidrar ljuset med att i hög grad forma det vi ser. Ljuset är därigenom ett av de mest verk nings fulla med len för gestaltning i samverkan med rum, färg, form och yta/textur. Villkoren för denna samverkan behand las närmare i nästa nummer av RP-info. Behandlingsgenombrott Av Tom Hoglund, översättning Lars Görtz I en studie utav franska forskare i Oktobernumret av tidskriften Nature Medicine visas på ett genombrott i den terapeutiskt kliniska behandlingen när det gäller att bromsa synförlusten vid RP-sjukdomar hos djur, med hjälp av en vanlig receptförskriven hjärtmedicin vid namn Diltiazem. Det är första gången som ögonforskare har kunnat påvisa att en genbaserad farmaceutisk terapi kan fördröja utvecklingen av näthinnedegeneration. Genbaserad behandling utnyttjar den kunskap man fått genom att studera hur en muterad cell förorsakar celldysfunktioner och synförluster. Med hjälp av den här nya kunskapen kan forskarna pröva nya läkemedel som överbryggar sjukdomsprocessen. Den amerikanska RP-föreningens huvudexpert, Dr. Gerald Chader, säger: För att kunna utveckla effektiva behandlingsformer, måste vi först förstå en frisk gens funktioner i näthinnans celler och hur en genmutation leder fram till synförlust. Tack vare ett årtionde av intensiv genforskning har vi idag kartlagt många av de genmutationer som leder till näthinnedegenerationer. Forskning stödd av de internationella RP-föreningarna tycks alltså bära viss frukt. I den här studien har forskarna använt sig av en djurmodell som kallas Rd-Mus. Rd-musen uppvisar en autosomal recessiv form av RP som också

11 finns hos människor. Vid tidigare studier, bekostade av de Internationella RP-föreningarna, har man funnit att denna form av RP förorsakas av en mutation i en gen som kallas PDE beta. Den här genen producerar ett äggviteämne som är en del av ett enzym som kallas Phosphodiestrase (PDE) på engelska. PDE är ett ljuskänsligt enzym som hjälper till att reglera kalcium kanalerna i fotoreceptorernas yttre membran. Sjukliga förändringar i PDE beta genen tros störa funktionen hos dessa kalcium kanaler, vilket i sin tur leder till degeneration av fotoceller och synbortfall. Spöket i Berlins Riksdagshus Av Lars Görtz Jag vill berätta att det var mycket intressant och lärorikt att vara Svenska RP föreningens representant i Berlin på vår Europeiska RP organisations generalförsamling oktober. Jag anlände på fredagskvällen till Hotel Ibis, Berlin Mitte på Prenzlauer Allé 4. Ett trevligt litet konferenshotell i kärnan av Tysklands återblivna huvudstad. Redan under färden från Flygplatz Tegel kan jag konstatera att stan är en veritabel byggarbetsplats. Efter installationen på hotellrummet, där man mottogs av en mapp med diverse konferensmaterial, var det strax dags att träffas i hotellets lobby för att promenera, med vita käppen, cirka 40 minuter till en typisk tysk restaurant vid namn Mutter Hoppe. Där vi, ungefär 20 personer från 9 länder, åt och drack och lärde känna varandra lite grann. Vi var praktiskt taget alla retinitiker i olika stadier av sjukdomen. De enda som använde vit käpp, var jag själv och holländaren Charles Steijger. René Cleff, från Holland hade en underbar vit ledarhund vid namn Suomi, men i övrigt verkade de andra se tillräckligt bra utan att behöva använda några hjälpmedel vid förflyttning. Vi stannade kvar på Mutter Hoppe till klockan var över midnatt och sedan återstod ytterligare en promenad tillbaka. Vi var nog alla tacksamma för den eventuella spirituosa som vi hade inombords då, eftersom temperaturen hade sjunkit till uppskattningsvis +3, och vi hade ju som sagt minst 40 minuter framför oss att gå. Lördagsmorgonen började jag 07:30 med frukost nere i en obekant restaurant på första våningen i vårt hotell. Fördelen var att nu kände jag ju igen flera ansikten, så jag slapp att äta ensam även denna måltid. Kl. 9:00 exakt, i Hotel Ibis konferensrum Schönefeld började årsmötet med ett hälsningsanförande av den tyska Pro Retina ordföranden Rainald von Gizycki. Sen avhandlades föreningsformalia, samt en massa intressanta föredrag i en ständig ström fram till 18:

12 På kvällen var vi på studiebesök på Berlins centralstation för att se vad man hade gjort för anordningar för att underlätta tågresandet för bl.a. synskadade. Där hade man ljusindikering samt taktil markering i golvet på perrongerna. Skyltarna var med ljus text på mörk bakgrund och relativt stor stil. Mycket bra tycker jag. Jag vill gärna berätta om fortsättningen av kvällen. När vi hade sett på finesserna på Hauptbahnhof tog vi bussen till nya Reichtagshaus (Riksdagshuset) för att bese det. Byggnaden är ganska stor och har en stor glaskupol överst. Nå när vi efter mycket frysande kom in utan den beställda guiden, som var sjuk, skulle vi improvisera en visning utan guide. Rainald berättade vad han visste om byggnaden, och sedan skulle vi gå promenaden i glaskupolen. Där var en slags loftgångar runt insidan av ytterväggarna. Vi skulle gå upp åt ett håll och sedan ner igen. Nu är det så att riksdagens ledamöter befinner sig under kupolens glasgolv och publiken ska alltså kunna se in och ner på sina riksdagsledamöter i god öppen demokratisk anda. En lysande arkitektonisk finess för normalseende personer! Vi kom emellertid dit på kvällen med kolsvart himmel utanför och ett mycket starkt ljus underifrån golvet. Detta lyste oss synsvaga i ögonen, vilket resulterade i dålig orienteringsförmåga. Eftersom Retinitiker ofta har en förmåga att vilja kunna klara sig själva klagade ingen. Nå, gruppen började röra sig över det skinande golvet. Jag såg inte var någon tog vägen i ljuset, men jag hörde klart och tydligt klickljuden från Charles blindpinne, så jag följde den i trygg förvissning om att jag var på rätt väg. Jag njöt av utsikten över Berlin genom glasväggarna. Efter en stunds gående i spiral uppåt hörde jag inte längre Charles klickande, men man talade bruten engelska bakom mig. Det är väl de där gulliga polskorna, tänkte jag förnöjt, och traskade på. Då och då hörde jag nu även Charles högljudda skrattsalvor framför och ovanför mig. Efter en stund tyckte jag att nu har vi ju gått så många varv att vi borde vara högst upp snart. Var är de andra? Inte ett ansikte som belystes kände jag igen. Ingen talade längre engelska. Nej, bakom mig på den här avsatsen talades nog japanska. Till vänster verkade det vara en fransk-spansk grupp turister med sin guide. Och längre bort hörde jag en tysk turistgrupp. Nåja de är väl bara lite längre fram? Plötsligt kan man gå åt höger efter att bara ha gått till vänster, då slår min blindkäpp emot en annan Charles käpp. Han säger hej Lars och försvinner bakom mig. Jag vänder mig om för att fråga var de andra är, men Charlie är försvunnen igen. Nu hör jag honom skratta en våning högre upp. Gud vad snabb han är! Bäst att jag skyndar ikapp, tänker jag och ökar takten. När jag är halvvägs uppe på nästa plan hör jag honom skratta två våningar (minst) längre ner än jag. Gud vad han knatar! Det är nog bäst att jag vänder ned igen samma väg som jag kom upp, tänker jag. Jag har ju uppenbarligen gått fel

13 Bäst att verkligen springa lite så att gruppen inte behöver vänta på mig där nere. Tänkt och gjort. Jag ilar ned, mot strömmen av uppåtgående människor med blindpinnen vilt viftande fram och tillbaka. Puh, äntligen nere. Har du kommit bort från din grupp? Frågar en vakt mig omedelbart. Jag säger att så tycks vara fallet, och han visar mig till en skön fåtölj medan han lovar att söka efter en grupp människor med en blindhund och så. Jag sitter och väntar bland några andra turister i minuter. Sedan kommer vakten och för mig till hissen där ca. 7 personer av vår tjugomanna grupp finns, resten visar det sig är alla vilse i Riksdagshuset. Vi får vänta ytterligare någon halvtimme innan alla är återbördade. Men sedan tar vi oss per fot till Restaurant Engelbrecht under mycken övervakning att alla är med vid alla förändringar av färdriktningen. Väl framme utbringas en skål för The Phantom of the Reichstag. Och jag kommer underfund med att Charlie har fuskat! Han hade hittat en för mig osynlig hiss att åka upp och ned i. Nåja slutet gott allting gott. Och vi kom i säng något sena vid ca 02:00. Söndagen förflöt också med många intressanta föredrag, och utan missöden. Mötet avslutades med en gemensam lunch vid 14:30. Jag återkommer med mer faktainriktade artiklar från Berlinmötet. Retina News August 1999 RESEARCH IN SOUTH AFRICA The Programme for Technology and Human Resources for Industry in South Africa has just awarded matched grant funding to the department of human genetics at the university of Cape Town for their gene tracking project for retinal degenerative conditions. The Programme, administered by the Research Foundation of the South African Government, harnesses resources from the private sector to encourage research in South Africa.The grants they are matching are from the Retinal Preservation Foundation of South Africa and the American Foundation Fighting Blindness. A record total of R will now be spent on identifying the genes causing retinal blindness in south african families. Claudette Medefindt, the national secretary of the Foundation, Gene Specific Therapy will soon be a reality. We need to know exactly what genes are involved in our local families. This fantastic funding will ensure that sufferers of retinal degeneration from all our communities have the promise of access to therapy when it becomes available

14 GREAT NEWS FROM AMERICA The National Eye Institute in America recently announced that it will make Retinal Degenerative Disease research top funding priority over the next 3 to 5 years. Translated into dollars this means that research into these conditions will receive millions of dollars of additional support over that period. The US Foundation Fighting Blindness is now involved in lobbying the US Congress to provide the additional needed funding to the National Eye Institute (US Government Body that provides funding for research into eye conditions) so that it in turn can provide additional funding for Retinal Degeneration research. IMPORTANT MACULAR DEGENERATION GENE DISCOVERY The June issue of Nature Genetics reports on the discovery of a mutation in a gene causing an autosomal dominant form of macular degeneration called malattia leventinese. Malattia leventinese is also known as Doyne honeycombretinal dystrophy or dominant drusen. Although rare, malattia leventinese closely resembles typical age-related macular degeneration (AMD). In both these diseases, yellow-white fatty deposits called drusen accumulate beneath the macula. Drusen deposits interfere with the function of photoreceptor cells inthe macula and lead to central vision loss. The discovery of this gene is extremely important for macular degeneration research. Scientists can now create animal models with a mutation in this gene. With an animal model of malattia leventinese, researchers can study the function of this gene and learn how a disease-causing mutation leads to the formation of drusen. This geneticdiscovery will lead to a much better understanding of malattia leventinese and AMD and ultimately to treatments for these diseases. DEVELOPMENTS IN RETINAL CELL TRANSPLANTATION RESEARCH Professor Ray Lund in the Institute of Ophthalmology in London, at a recent conference into eye research held in Florida, released hopeful news about the progress being made in cell transplantation research. In the last few years several approaches to cell transplantation have been developed and each have worked to some degree at an experimental level but the biggest obstacle to date has been getting the transplanted cells to actually connect with remaining photoreceptor cells in the retina and to function. However, Professor Lund s team have developed the use of Schwann cells (protective sheath surrounding nerve cells in the body) from other parts of the body, to introduce new photoreceptor cells into the eye. Schwann cells can regenerate themselves and, when injected into the eye, help to improve the chemical environment of the outer retina, enabling the transplanted cells to link with the old, activating the nervous system, and keeping the photoreceptors healthy. The greatest advantage of this is that

15 immune problems can be avoided. While this is a great step forward, there is still a lot of work ahead to transfer this work from laboratory to clinical trials and this requires time and careful, systematic progress. GOOD NEWS FOR STARGARDT In 1997, it was discovered that Stargardt is caused by mutations in the ABCR gene, widely spoken about in the last two years. Since then, Drs. Travis and Birch (U.S.A) have discovered that the mutations in the ABCR gene are directly linked to the accumulation of lipofuscin, fatty deposits that form beneath the macula and eventually cause the photoreceptor cells in the macula to die off. Furthermore they have found, through their study of mouse models, that exposure to bright light seems to cause or accelerate the production of these harmful lipfuscins. The important implication of this research is that people with Stargardt could modestly slow down the progression of the disease by wearing sunglasses and avoiding exposure to bright light. According to Dr. Gerry Chader, researchers can now begin testing therapies that will inhibit the accumulation of the lipofuscins. In the meantime, if you have Stargardt, you would be well advised to get your sunglasses out! A NOTE OF CAUTION The question of Cuban treatments was recently raised in some quarters and we would like to remind members of the conclusions reached in 1996 about these treatments (Archives of Ophthalmology, May 1996). It is regarded as an elaborate method of temporarily increasing blood flow in the eye, therefore giving apparent improvement in vision. It involves an operation to insert fat under the sclerotic flap (white membrane surrounding the eyeball) but it cannot have any long-term benefit. INTERNATIONAL YOUTH EXCHANGE If you would like to become a member of this exchange, please write to Claudette Medefindt in the RP Foundation of South Africa, P.O. Box 40432, Cleveland 2022, or with your name and address

16 Returadress: Svenska RP-föreningen Brukarhuset Box STOCKHOLM FÖRENINGSBREV Återsändes därför att adressaten är okänd adressaten har flyttat ny adress är: BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING. Vid definitiv flyttning, återsänd med uppgift om nya adressen. Glöm inte Ditt bidrag till vår forskningsfond, postgiro Utgivningsplan för år 2000 Nr 1: 25 februari Nr 2: 25 april Nr 3: 25 juni, Nr 4: 25 september Nr 5: 25 november RP-info utkommer på storstil, kassett och punktskrift. Tala om önskemål om ändrat läsmedium eller adressändring på tel nr Manusstopp för nr 1/2000 är den 1 februari Tryck KTH, Högskoletryckeriet, Stockholm 1999

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

MÄNNISKAN OCH LJUSET

MÄNNISKAN OCH LJUSET MÄNNISKAN OCH LJUSET Inom fysiken definierar man ljus som en elektromagnetisk strålning inom ett våglängdsområde som ögat är känsligt för. Det är alltså elektromagnetisk strålning som ger bilder på ögats

Läs mer

Svenska RP-föreningen. - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa -

Svenska RP-föreningen. - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - info 2:99 Svenska RP-föreningen - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Sid Innehåll 2 Våra informationsmaterial 3 Informationsdagen om RP 4 Dagordning: vid årsmötet 1999 5 RP-träff i Västerås

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Belysning Belysningens betydelse för syn- och hörselskadade personer Bra belysning är speciellt viktig för personer med svag syn. Det beror på belysningens styrka och kvalitet och hur färger används hur

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa info 1:02 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2002 Innehåll 3. Informationshelg och årsmöte i Alvesta 13-14 april 4. Dagordning vid årsmötet 2002 5. Program

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

design & layout Distansskolan 1

design & layout Distansskolan 1 design & layout Distansskolan 1 Grundelementen Varje komposition är summan av dess grundelement. Om du tittar på en annons eller broschyr kommer du hitta både enkla och komplexa kompositioner. En del kompositioner

Läs mer

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. Infodag om RP den 13 maj

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. Infodag om RP den 13 maj info 2:00 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3. Infodag om RP den 13 maj 4. Dagordning vid årsmötet 2000 4. Tillägg till verksamhetsberättelsen 5. Aktuella

Läs mer

info 3:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Juni 2001

info 3:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Juni 2001 info 3:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3 Forskarkonferensen ARVO 2001 5 SRF bevakar näthinneforskning 6 Utblick - Irland 7 Nätverk för retinitiker under

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

t h e br i g h t e r si d e of li g h t

t h e br i g h t e r si d e of li g h t 1 9 9 6 t h e br i g h t e r si d e of li g h t Lysande lösningar för vackra miljöer Allt du ser är ljus. Med ljus skapar du atmosfär och värme. Med ljus sätter du färg och gör ditt hem, eller din arbetsplats,

Läs mer

RP-info 2:97 April 1997

RP-info 2:97 April 1997 1 of 5 2009-11-04 19:42 RP-info 2:97 April 1997 Svenska RP-föreningen, Brukarhuset Box 11054, 100 61 Stockholm Postgiro 62 21 08-9 Postgiro 24 75 19-2 (gåvor) Ansvarig: Leif Pehrson, tel. 08-790 88 01

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT

ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT EN PILOTSTUDIE AV ROXOR-FILTER MED FRÅGAN: KAN MAN FÖRSTÄRKA SYNINTRYCK OCH SAMTIDIGT MINSKA BLÄNDNING? av Krister Inde, synpedagog, Karlstad Det synliga ljuset och kantfilter Det

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning?

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Strålning Elektromagnetiska spektrumet Synlig strålning IR UV Våglängdsområden 100-280nm UV-C 280-315nm UV-B 315-400nm UV-A 400-780nm 780-1400nm 1400-3000nm

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni Nyhetsbrev # 2. 2012 Stockholm Sverige 16 juni Kära gåvogivare, medlemmar och samarbetspartners! Nu är sommaren snart här på riktigt och vi hoppas ni alla får en skön ledighet lite längre fram. Vi har

Läs mer

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen?

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen? Belysning sida 1 I flera av de tidigare delkurserna har det varit tal om ljus. Du har fått klart för dig att växter behöver ljus, men du sitter säkert med en mängd frågor kring det här med ljus. Det blir

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

info 4:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa September 2001

info 4:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa September 2001 info 4:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3 Retina Europa-mötet i Warsawa 4 RP-föreningar i Europa 5 Konstutställning 6 Syncentralerna svarar 7 Tack för

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2001

info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2001 info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3. Årsmöte 24 mars: Varför har vi RP och kommer den att kunna botas? 4. Årsavgift och budget för 2002 4. Ändrad

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Soliga dagar. Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64. Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt

Soliga dagar. Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64. Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64 annika.palmgren@fysik.lu.se Soliga dagar sofi.jonsevall@gavle.se www.fysik.org Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt Ord och begrepp

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 PROGRAM Minnen från Sundsgården 2013 Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat. Söndag den 26 juli

Läs mer

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15)

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

personlighet Hästbilder med Hästen är högt älskad av många. Det man älskar fotograferar Jag var ute i hagen runt halv sex på morgonen för att ge

personlighet Hästbilder med Hästen är högt älskad av många. Det man älskar fotograferar Jag var ute i hagen runt halv sex på morgonen för att ge Hästbilder med personlighet De är vackra eller otäcka beroende på vem du frågar. Men sedda genom linsen är hästar det perfekta motivet när du vill testa djurfoto. De kan förmedla både skönhet och styrka.

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken 1 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Fysik. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Fysik Delprov C Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning Gör det omöjliga möjligt genom bra hemtjänst och ledsagning Läsa post och hitta i kylen Per, 28 När jag skulle riva ost till pastasåsen upptäckte jag att jag tagit fel och köpt blodpudding istället. Största

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer