Svenska RP-föreningen. - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Svenska RP-föreningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska RP-föreningen. - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Svenska RP-föreningen"

Transkript

1 info 5:99 Svenska RP-föreningen - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Sid Innehåll 3 Välbesökt höstmöte 3 Tack Kjell Yngve! 3 Inbetalningskort för årsavgiften 3 Efterlysning 3 På gång 4 Att se - vad är det? 11 Behandlingsgenombrott 12 Spöket i Berlins Riksdagshus 13 Retina News Svenska RP-föreningen Gotlandsgatan 44 BV, STOCKHOLM Telefon: Postgiro , Postgiro (gåvor) Redaktör: Caisa Ramshage, tfn , Ansvarig: Leif Pehrson, tfn , Hemsida:

2 Våra informationsmaterial KLAVERTRAMP i RP-perspektiv heter en broschyr på 24 sidor, som dels tar upp en del medicinska och funktionella frågor och dels en del exempel på de grodor vi gör när vi ser som vi gör. Finns på svartskrift och kassett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. VITAMIN A INFORMATION är en sammanställning på 22 sidor med 37 frågor och svar betr vitamin A-tillskott som långtidsbehandling mot Retinitis Pigmentosa. Finns på svartskrift och kassett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. FÖREDRAG 95 är den föreläsning som professor Sven Erik Nilsson höll för föreningens medlemmar i maj 95. Den beskriver orsakerna till RP och den forskning som bedrivs, särskilt i Linköping. Finns på kassett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. FÖREDRAG 96 innehåller professor Berndt Ehingers anförande vid föreningens möte i Lund 96. Den tar upp det senaste i forskningsväg. Finns på kassett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. KORT OM RP är skriven av leg. optiker Annika Jonsson. Skriften, som är på 24 sidor i storstil, ger en bra nulägesbeskrivning. Texten innehåller en del medicinska ord och uttryck, varav många är välkända för oss retinitiker, men de förklaras även i ett separat avsnitt. Finns på storstil, kassett och diskett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. RP - EN ÄRFTLIG HISTORIA Skriven av retinitiker för retinitiker och deras familjer. Den ställer alla de vanliga frågorna, och ger svaren kring RP och närbesläktade ögonsjukdomar. 32 sidor, storstil, kassett och diskett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. MITT LIV En berg- och dalbana av Jörgen Forsåker. En självbiografisk skildring av hur det är att växa upp och leva med Ushers syndrom, dvs både hörselskada och RP. 60 sidor, storstil, kassett och diskett. Pris för medlemmar 50 kr, övriga 150 kr. HANDIKAPPERSÄTTNING FÖR OSS MED RP är speciellt anpassad för retinitiker. Skriften beskriver reglerna, tar upp begreppet Ledsyn, har en mall för att visa hur just din synförmåga ser ut och berättar om ansökningsblanketten och läkarutlåtandet, samt ger exempel på så kallade merkostnader. Den finns på storstil, 20 sidor, på kassett och diskett. Pris för medlemmar 25 kr, övriga 100 kr. Du beställer lättast genom att sätta in beloppet på postgirokonto Ange vilka material du vill ha och på vilka medier samt naturligtvis ditt namn och din adress. Studiecirkelmaterial Synskadades Riksförbund, SRF, har i samråd med föreningen tagit fram två studiematerial om RP. Det första är ett faktamaterial om RP och det andra om hur det är att leva med RP. Båda materialen bör studeras i grupp. Telefon till SRF

3 Välbesökt höstmöte Föreningens höstmöte avhölls på brukarhuset i Stockholm den 20 oktober. Ett 25-tal medlemmar deltog i mötet. Höstmötets viktigaste uppgift är att efter att ha hört styrelsens förslag till budget för det kommande året, fastställa medlemsavgiften. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift och detta blev även mötets beslut. Det innebär att medlemsavgiften för år 2000 är 150 kr för enskild medlem och huvudmedlem i familj. För övriga familjemedlemmar bosatta på samma adress är avgiften 75 kr. Tack Kjell Yngve! Föreningens grundare och förste ordförande Kjell Yngve Särlefalk berättade vid föreningens hösmöte att han just vunnit 5000 kronor på lotteri. Denna vinst överlämnade han till föreningen. Pengarna kommer att tillföras forskningsfonden. Höstmötet framförde ett tack till Kjell Yngve. Inbetalningskort för årsavgiften Snart får du ett brev med inbetalningskort för medlemsavgiften. Om det finns flera medlemmar i samma familj, kommer var och en att få ett eget inbetalningskort. Det är administrativt enklare för oss, och vi hoppas att ni har förståelse för det. Efterlysning av Caisa Ramshage På årsmötet i Göteborg efterlyste vi folk som hade tid över att hjälpa till med olika projekt inom RP-föreningen. En värmländska anmälde sig som intresserad, men din adress försvann i en flytt, om du fortfarande är intresserad (vilket jag hoppas), så hör gärna av dig till mig: På gång Välkomna att skicka in notiser till RP-info om vad som är på gång runt om i landet. Skicka antingen till RP-föreningen enligt adressen på framsidan av tidningen eller i form av till 27 mars 2000 RP-träff i Umeå med Täppas Fogelberg som gäst. Mer information kommer i februarinumret

4 Att se - vad är det? av Anders Liljefors, professor vid KTH I förra numret av RP-info inledde Anders Liljefors, som är professor i belysningslära vid Kungl Tekniska Högskolan (KTH), en artikelserie om ljus och ljusstrålning. Han ger en beskrivning av seendet och dess samband med ljusstrålning. Belysningsläran behandlar hur det vi ser påver kas av ljusstrålning eller omvänt hur ljusstrålningen påverkar det vi ser. I den första artikeln behandlades seendets grunder. Frågan var då hur det går till att se. I denna artikel är frågan vad det är att se. Att se är i grunden en alldeles vardaglig upplevelse, så självklar att man kan se, utan att närmare behöva förstå vad se ende innebär. Kunskap i denna mening är däremot nöd vän dig för förståelsen av vad som är god belysning. För vis tel semiljön som hel het, liksom för synarbetet, är det våra synupplevelser och deras samband med ljusstrålningen som ger grunderna för hur ljuset bör behandlas. Vad det är att se är det långt ifrån alltid enkelt att beskriva, kanske just därför att vi är så vana att se. Att undersöka vad man ser kräver uppmärksamhet och koncentration. Att se Att se innebär att ha en visuell omgivningsupplevelse. Vi kan särskilja synintryck av rum, form, yta/textur, färg och ljus. Det vi ser våra syn upp levelser kan beskrivas på olika nivåer. Vi kan tala om att se ljus i rum och om ljuskvalitet. När vi talar om att se ljus i rum kan vi karaktärisera förhållanden som gäller omgivningen som helhet t.ex hur vi uppfattar rummet, dess atmosfär, lik som hur väl vi ser de detaljer vi vill se, synbarhet. I denna helhets upplevelse kan vi särskilja ljuskvaliteter som har med ljus och färg att göra. Dessa kan iakttas var och en för sig, även om de är oskiljbara i helhets upp le velsen. Likt alla sinnen ger även synsinnet information om den omgiv ning man vistas i. Synupplevelsen beskriver rum och rums se kvenser, d.v.s rum som på olika sätt står i förhållande till varandra. Begreppet rum har här en mycket vid inne börd som svarar mot vår om givning i dess tre dimensioner såväl ute som inne. Vår benä genhet att uttolka rumsligheter i det vi ser är obe tving lig. Beho vet att uppfatta rum där man vistas har psykolo gisk grund. Alla våra sinnen har utveck lats för att ge omgivnings information. Sinnena samverkar för att på olika sätt i första hand be kräf ta att jag finns till och var jag är. I andra hand berätta om det rum man är i, hur jag orienterar mig i förhållande till omgiv ningen, hur den upplevs genom syn, hörsel etc. Den information vi får genom kroppen när vi går, står, sitter eller ligger, det vi hör, luktar eller ser, allt väcker - 4 -

5 ele men tära kän s lor av olika slag och intensitet, t.ex trygghet otrygghet, instängd fri, skyddad utlämnad etc. Seendet ger ett i hög grad emotionellt helhetsintryck av den omgivning man vistas i, även utan att man egentligen behö ver iaktta något. Denna helhetsupplevelse förtydligas genom detaljseendet, som har ett mycket litet synfält, men i gengäld har förmågan att ge information om mycket fina de taljer. Att se ljus i rum När man vill karaktärisera ett rum kan man tala om rumslighet, atmosfär och synbarhet. Dessa rumsanknutna visuella begrepp ger information om rumsförhållanden och beskrivbara delar i rumsupplevel sen. Rumslighet är dels rumsuppfattning, t.ex volym eller rymd luftigt, trångt, avstånd nära, långt borta, proportioner högt, lågt, avlångt, dels orienterbarhet hur man förstår att röra sig i rummet. Atmosfär är av allmän karaktär glatt, trist, högstämt, vardagligt, privat, offentligt etc. Synbarhet är hur väl man ser detaljer i rummet. Form uppträder i två resp tre dimensioner med väsentligt olika vill kor för god synbarhet. Även om form seendet uppfattas som något givet och alldeles självklart, finns en rad exempel på situationer där form upp fattningen inte är entydig. Yta/textur. En yta karakteriseras av sin textur mönsterverkan som be skri ver ytan och dess specifika utseende. Färg uppträder bl a som ytfärg, fältfärg (t.ex himlen), volymfärg (t.ex vin i ett glas), lysfärg (t.ex trafikljus eller en ljuskällas färg) och ljusfärg (den färgton vi uppfattar hos ljuset). Ljus uppträder bl a som ljuskällor ljusstrålar lysande fält ly sande ytor belysta och skuggade ytor ytor med reflexer. Ljuskvaliteter Ett rum kan vara ljust utan att ljuset som sådant egent ligen framträder. Men ljuset i ett rum kan också vara något påtag ligt närvarande. Vi kan ibland förnimma ljuset som något som strå lar, något som har en bestämd riktning eller form, ibland när mast som materia. Att se hur ljuset är i ett rum är inte det sam ma som att se att rummet bara är ljust. Som tidi gare nämnts ser vi inte den fysi kaliska ljusstrål ningen. Som allt vi ser uttolkas även ljusets närvaro och karak tär genom de kontraster som ljus strål ningen förmedlar. Ljusets betydelse för hur ett rum uppfattas emotionellt är av se värd. Dels genom att ljuset beskriver eller gestaltar rum met, och bestämmer hur rummets fysiska egenskaper upp fattas visu ellt. Dels genom att upplevelsen av ljuset självt har stark inver kan på helhetsupplevelsen av rummet och dess emotionella ka raktär. De ljuskällor vi ser beskriver sig själva, genom form, ljus in tensitet och färgton. Deras ljus däremot upplever vi så som det beskrivs av rummet - 5 -

6 och rum met i sin tur upplevs så som ljuset beskriver det. Det är framförallt ge nom ljus fördel ning, skuggor och reflexer, som vi uttolkar ljusets närvaro i ett rum. Rums- och föremålsytor har härvid avgörande inver kan genom form, textur och färg. SJU GRUNDBEGREPP Hur man uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med sju begrepp som karakteri serar iakttagbara och beskrivbara delar av synupplevelsens helhet: ljusnivå hur ljust eller mörkt det är i rummet ljusfördelning var det är mörkare respektive ljusare skuggor var de faller och deras karaktär reflexer var de finns och deras karaktär bländning var den finns och hur märkbar den är ljusfärg hur ljusets färgton uppfattas färger om de ser naturliga eller förvanskade ut Dessa begrepp svarar mot specifika visuella förhållanden som kan beskrivas genom att ange dess avgränsning, uppträdandeform och variation. LJUSNIVÅ Ljusnivå i detta sammanhang avser endast en bestämning av förhållandet ljust mörkt, efter en gradering liknande en grå ska la, och avser inte hur bra eller dåligt man ser i rum met eller på en viss plats. Den upplevda ljusnivån kan relateras såväl till rummet som helhet som till viss plats i rummet, t.ex ljusnivån vid en arbets plats. Dessa förhållanden är inte kopplade till var an dra, och mås te därför hållas isär. Ett rum kan mycket väl upp le vas till räck ligt ljust, utan att ljusnivån på arbets platsen behöver vara tillfred stäl lande. Och motsatsen, ljus nivån på arbetsplat sen kan uppfattas hög samtidigt som ljusnivån i rummet kan vara låg. Ljusnivån erbjuder ett till synes mycket brett variations om rå de från mycket mörkt till mycket ljust. Studerar man närmare hur vi uppfattar karakteristiska steg i denna skala, finner man att de är förhållandevis få, åtminstone med tanke på de stora olikheter som gäller för fysika lisk strålning mellan solen och andra ljuskäl lor. Vid en jämförel se mellan rum med olika ljusnivå kan man uppfatta bestämda karak tärs olik heter hos fler än 10 oli ka ljus nivåer från mörkt till myc ket ljust. Närmar man sig 20 steg på denna skala börjar olik heter na mellan intillliggan de ljus ni våer bli svåra att uppfatta, när det gäller direktskattningar i rum obe ro en de av varandra. Vid direkt jämförelse mellan rum, t.ex om man rör sig mel lan rum med olika ljusnivå, kan väsentligt mindre steg upp fattas. Ett och sam ma rum kan upplevas ljust om det rum man kommer från har lägre ljusnivå, eller uppfattas mörkt om det rum man kommer ifrån har en väsentligt högre ljus nivå. Är ljushets skill na derna sto ra förändras det ljus intryck man först får, alltef ter som syn sinnet hin ner adaptera till den nya situationen. Det som - 6 -

7 in ledningsvis upp fattades mörkt blir ljusa re och tvärtom. LJUSFÖRDELNING Ljusfördelningen avser vår upplevelse av ljus sådant det be skrives av rummet, varifrån det kom mer och dess rums liga för delning. Denna egenskap karakteriseras av hur vi uppfattar att lju set fördelar sig i ett rum, var det är ljusare, var det är mörkare. En yta kan uppfattas ljusare än omkringliggande ytor utan att för denskull vara mer belyst. Ljusfördelningen representerar ett mycket stort variati ons område, från det fullständigt monotona ljuset till det mycket dra matiska i t.ex en ensam intensiv strålkastare i ett totalt mörker. Synsinnet är synnerligen känsligt för de skill na der i ljushet som finns i synfältet. Det medför att redan små för än dringar av ljus fördelningen kan uppfat tas. Ljusfördel ningen ger därför rika möj ligheter att gestalta ett rum. SKUGGOR Skuggan uppträder dels som egenskugga på ett belyst före mål, dels på en yta som slagskugga av ett föremål beläget mel lan ljus källan och den belysta ytan. I ett rum kan i huvudsak fyra skuggtyper karakteriseras: den stora rumsskuggan, som tecknas på rummets begränsningsytor, en följd av hur ljuset fördelas av fönster eller armaturer den stora föremålsskuggan, dvs skuggor av större inredningsföremål, skåp, bord, stolar etc den lilla föremålsskuggan, t.ex från en hand, bok etc detaljskuggan, t.ex av en pennspets eller i en ytas textur. De olika skuggtyperna är vanligen lätta att uppfatta. Minst lätt att uppfatta är den stora rumsskuggan som ofta vävs sam man med rummets ljusfördelning. Rumsskuggan är dock bara en av de faktorer som betingar ljusfördelningen. Man kan vanligen också iaktta olika grader av ljushet inne i en skugga. Dess mörkaste del brukar kallas kärnskugga. Utan för denna finns olika former av halvskugga. Oberoende av storlek karakteriseras en skugga av dels skillnaden i ljushet mellan skuggan och intilliggande belyst yta, dels av skuggans kontur som kan variera mellan skarp och diffus. Även kärnskugga och halvskugga karakteriseras av dessa faktorer. REFLEXER Med reflexer avses ytspeglingar, ofta benämnda blänk, glans etc, av ljuskällor eller andra ljusa ytor. Reflexer ger ibland upp hov till bländning. Des sa begrepp har båda sin spe ci fika innebörd och måste noga särskiljas. Reflexer ger långti från alltid bländning, och bländ ning uppträder på en rad andra sätt

8 Reflexer kan uppträda på alla ytor som inte är fullständigt matta, och vara mer eller mindre påtagliga. Reflexerna är be ro ende av betraktningsriktningen. De uppträder därför olika från skilda platser i ett rum. När man rör sig förändrar sig re flexerna och ger intryck av något närmast le vande. Reflex er na är ofta or sak till synförsvåran de störningar för detaljseendet genom att försäm ra kontrastför hål landen, t.ex i ett syn objekt. Reflexernas värld är synnerligen rik, med variationer i ut bred ning, intensitet och färg. Vår förmåga att hämta informa tion i de reflexer vi ser är synnerligen väl ut vecklad. Det är framför allt ett brett omfång av material egenskaper som re flexerna be rät tar om, i en rad karakte riserande lägen mellan helt matt och spe gel blankt. Sam tidigt ger reflexerna påtaglig information om egenskaper som knyts till ljusets karaktär. BLÄNDNING Bländning avser alla situationer där kontrasten i någon del av synfältet är större än vad ögat förmår att adaptera till. Bländningsobehag signalerar att påfrestningen på synsinnet är större än önsk värt. Bländningen är en reaktion på att synfältet inne håller olämp ligt stora ljushetskontraster. Den uppträder oli ka påtagligt i såväl dagsljus som vid elbelysning, mest uppen bart från föns ter och otillräckligt avskärmade ljus källor. Starkt belysta ytor kan likaså bli för ljusa för att vara behagliga i sitt sammanhang. Man skiljer mellan obehagsbländning och synförsvårande bländning. Den senare uppträ der när ögat adapteras till en större ljushet än synob jektets, t.ex vid en skrivmaskinsplats vänd mot ett fönster. Ögat adap teras därvid till fönsterljuset, varvid synobjektets uppfattbarhet för säm ras. Den synförsvårande bländningen behöver inte direkt uppfattas som obehaglig, men är i läng den starkt tröttande. Båda bländnings formerna uppmärksammas genom analys av syn fäl tets kontrastförhållanden. Bländningen kan variera från nätt och jämnt märkbar till out härdlig, och kan förorsakas av alltifrån mycket små lysan de punkter till ytor med stor utbred ning i synfältet. I extrema fall kan synfältet som helhet också vara för ljust, t.ex på en solig snö vidd, där gränsen för ögats maximala förmåga till adap tation över skrides. LJUSFÄRG Ljusfärgen avser den färgton som kan uppfattas hos lju set självt i rummet. Det är härvid inte frågan om ljus källans färg, som mer eller mindre kan avvika från den ljusfärg som finns i rummet. Inte heller kan den na egenskap direkt härle das ur de färger som uppfattas på ytor och föremål. Ljusfär gen är istället resultatet av en samverkan mellan rummets fär ger och dess belysning. Ljusfärgen uppfattas tydligast om olika ljusfärg samtidigt finns i synfältet, som t.ex när man utifrån i skymning ser ett fön ster till ett rum belyst med glöd ljus. Detta framträ der då gulaktigt med en dragning åt rött. Inne i rummet uppfattas ljuset i det närmaste neutralt med en varm ton. Skymnings

9 ljuset ute, sett genom fönstret, däremot får en blåaktig ton. Belysning från vanliga ljuskällor, liksom från dagslju set, upp fat tas vanligen ofärgat, men ändå med en dragning åt varmt eller kallt, något man känner mera än egentligen ser. När man vistas i ett rum anpassas synsinnet i viss grad även till den rå dande be lys ningens ljusfärg. Det innebär dock inte att denna efter en stunds adaptation alltid skulle uppfat tas vara neu tral. När man rör sig mellan rum med olika ljusfärg förstärks olikheterna på samma sätt som uppfattningen av ljus nivån. Vanliga ljuskällor uppvisar avsevärda olikheter i strål ningens sammansät t- ning, och ger mycket olika inverkan på den upplev da ljusfärgen i ett rum. De vanligaste be greppen för att beskriva upp levd färgton i rummet är varmt neu tralt kallt. Ljus färg kan också beskrivas i färgtermer, i synnerhet när den är mera påtag lig. Den kan varieras över hela spekt rum om ljuset färgas med t.ex filter eller färgade reflektorer. FÄRG Denna egenskap avser färger sådana de ser ut på ytor och fö remål. Den färgton som kan upplevas förknippad med lju set i rummet bedöms separat som egen ska pen ljusfärg. Åtskill naden är nödvändig därför att något direkt samband mellan dessa egenskaper inte föreligger. Att uppleva färg är lika självklart som att se. Vårt färg min ne är påtagligt, vi bär på erfarenheter av hur färger i kända sam man hang brukar se ut. Vår natur liga referens för färg världen är det vi ser i dagsljuset, med alla dess skiftning ar. Även i elbelys ning kan färger se naturliga ut. Inte sällan uppträder de dock mer eller mind re förvanska de. Även detta har vi blivit vana vid. I ett rum uppträder vanligtvis ett stort antal färger tillsam mans, vilket gör att inte bara kulörtonen hos en enskild färg utan också färgernas inbördes balans påverkas, när ljusets färggivande egen skaper förändras. Detsamma gäller i ett olik färgat mönster, t.ex en tapet, ett tyg eller en tavla, vars helhetsver kan för utsätter att balansen mellan de ingående färgerna är oförvanskad. Utöver kulörton och nyans kan en ytfärg ha även andra, mer svårbeskrivna karaktärsegenskaper som t.ex samman hänger med måleriteknik och ytans textur, som även inver kar på fär gens karaktärsförändringar i olika belysning. Rumsgestaltning Rumsgestaltning avser arbetet med att forma ett rum för våra sinnen. Det handlar om att utforma och ordna dess element så att krav i en rad olika avseenden till godo ses, funk tionella, klimatmässiga, akustiska etc. Ljusstrålnin g påverkar inte det fysiska rummet, men visu ellt upp levs detta så som det beskrivs av ljus och skugga, färg textur, material etc. Ljuset gestaltar interiören genom att ha av görande - 9 -

10 inverkan på hur ett rum uppfattas. Rum mets gestalt är vad vi upplever med sinnena. För det visuella gestaltningsarbetet är kunskap om syn upp l e vel sen en nödvändig grund. Som redovi sats ovan gäller vi su ella för hållanden här i första hand en rad grund läg gande frå gor som rums utformning, rumskaraktär, orien tering, atmos fär, syn bar het etc. Dessa kan tillgodoses på olika sätt, bra eller dåligt, men också vackert eller fult. Vare sig man vill det eller inte, har rums ge stalt ning alltid en estetisk dimen sion. Hur rum med sitt innehåll av installa tio ner, inredning etc ser ut, be stäms av ambi tion och förmåga hos dem som bär ansva ret för rums gestaltnin gen. En avgörande förutsättning för den visuella gestalt ningen är givetvis ljuset. Men detta är inte någon neutral förmedlare av omgivningen. Tvärtom bidrar ljuset med att i hög grad forma det vi ser. Ljuset är därigenom ett av de mest verk nings fulla med len för gestaltning i samverkan med rum, färg, form och yta/textur. Villkoren för denna samverkan behand las närmare i nästa nummer av RP-info. Behandlingsgenombrott Av Tom Hoglund, översättning Lars Görtz I en studie utav franska forskare i Oktobernumret av tidskriften Nature Medicine visas på ett genombrott i den terapeutiskt kliniska behandlingen när det gäller att bromsa synförlusten vid RP-sjukdomar hos djur, med hjälp av en vanlig receptförskriven hjärtmedicin vid namn Diltiazem. Det är första gången som ögonforskare har kunnat påvisa att en genbaserad farmaceutisk terapi kan fördröja utvecklingen av näthinnedegeneration. Genbaserad behandling utnyttjar den kunskap man fått genom att studera hur en muterad cell förorsakar celldysfunktioner och synförluster. Med hjälp av den här nya kunskapen kan forskarna pröva nya läkemedel som överbryggar sjukdomsprocessen. Den amerikanska RP-föreningens huvudexpert, Dr. Gerald Chader, säger: För att kunna utveckla effektiva behandlingsformer, måste vi först förstå en frisk gens funktioner i näthinnans celler och hur en genmutation leder fram till synförlust. Tack vare ett årtionde av intensiv genforskning har vi idag kartlagt många av de genmutationer som leder till näthinnedegenerationer. Forskning stödd av de internationella RP-föreningarna tycks alltså bära viss frukt. I den här studien har forskarna använt sig av en djurmodell som kallas Rd-Mus. Rd-musen uppvisar en autosomal recessiv form av RP som också

11 finns hos människor. Vid tidigare studier, bekostade av de Internationella RP-föreningarna, har man funnit att denna form av RP förorsakas av en mutation i en gen som kallas PDE beta. Den här genen producerar ett äggviteämne som är en del av ett enzym som kallas Phosphodiestrase (PDE) på engelska. PDE är ett ljuskänsligt enzym som hjälper till att reglera kalcium kanalerna i fotoreceptorernas yttre membran. Sjukliga förändringar i PDE beta genen tros störa funktionen hos dessa kalcium kanaler, vilket i sin tur leder till degeneration av fotoceller och synbortfall. Spöket i Berlins Riksdagshus Av Lars Görtz Jag vill berätta att det var mycket intressant och lärorikt att vara Svenska RP föreningens representant i Berlin på vår Europeiska RP organisations generalförsamling oktober. Jag anlände på fredagskvällen till Hotel Ibis, Berlin Mitte på Prenzlauer Allé 4. Ett trevligt litet konferenshotell i kärnan av Tysklands återblivna huvudstad. Redan under färden från Flygplatz Tegel kan jag konstatera att stan är en veritabel byggarbetsplats. Efter installationen på hotellrummet, där man mottogs av en mapp med diverse konferensmaterial, var det strax dags att träffas i hotellets lobby för att promenera, med vita käppen, cirka 40 minuter till en typisk tysk restaurant vid namn Mutter Hoppe. Där vi, ungefär 20 personer från 9 länder, åt och drack och lärde känna varandra lite grann. Vi var praktiskt taget alla retinitiker i olika stadier av sjukdomen. De enda som använde vit käpp, var jag själv och holländaren Charles Steijger. René Cleff, från Holland hade en underbar vit ledarhund vid namn Suomi, men i övrigt verkade de andra se tillräckligt bra utan att behöva använda några hjälpmedel vid förflyttning. Vi stannade kvar på Mutter Hoppe till klockan var över midnatt och sedan återstod ytterligare en promenad tillbaka. Vi var nog alla tacksamma för den eventuella spirituosa som vi hade inombords då, eftersom temperaturen hade sjunkit till uppskattningsvis +3, och vi hade ju som sagt minst 40 minuter framför oss att gå. Lördagsmorgonen började jag 07:30 med frukost nere i en obekant restaurant på första våningen i vårt hotell. Fördelen var att nu kände jag ju igen flera ansikten, så jag slapp att äta ensam även denna måltid. Kl. 9:00 exakt, i Hotel Ibis konferensrum Schönefeld började årsmötet med ett hälsningsanförande av den tyska Pro Retina ordföranden Rainald von Gizycki. Sen avhandlades föreningsformalia, samt en massa intressanta föredrag i en ständig ström fram till 18:

12 På kvällen var vi på studiebesök på Berlins centralstation för att se vad man hade gjort för anordningar för att underlätta tågresandet för bl.a. synskadade. Där hade man ljusindikering samt taktil markering i golvet på perrongerna. Skyltarna var med ljus text på mörk bakgrund och relativt stor stil. Mycket bra tycker jag. Jag vill gärna berätta om fortsättningen av kvällen. När vi hade sett på finesserna på Hauptbahnhof tog vi bussen till nya Reichtagshaus (Riksdagshuset) för att bese det. Byggnaden är ganska stor och har en stor glaskupol överst. Nå när vi efter mycket frysande kom in utan den beställda guiden, som var sjuk, skulle vi improvisera en visning utan guide. Rainald berättade vad han visste om byggnaden, och sedan skulle vi gå promenaden i glaskupolen. Där var en slags loftgångar runt insidan av ytterväggarna. Vi skulle gå upp åt ett håll och sedan ner igen. Nu är det så att riksdagens ledamöter befinner sig under kupolens glasgolv och publiken ska alltså kunna se in och ner på sina riksdagsledamöter i god öppen demokratisk anda. En lysande arkitektonisk finess för normalseende personer! Vi kom emellertid dit på kvällen med kolsvart himmel utanför och ett mycket starkt ljus underifrån golvet. Detta lyste oss synsvaga i ögonen, vilket resulterade i dålig orienteringsförmåga. Eftersom Retinitiker ofta har en förmåga att vilja kunna klara sig själva klagade ingen. Nå, gruppen började röra sig över det skinande golvet. Jag såg inte var någon tog vägen i ljuset, men jag hörde klart och tydligt klickljuden från Charles blindpinne, så jag följde den i trygg förvissning om att jag var på rätt väg. Jag njöt av utsikten över Berlin genom glasväggarna. Efter en stunds gående i spiral uppåt hörde jag inte längre Charles klickande, men man talade bruten engelska bakom mig. Det är väl de där gulliga polskorna, tänkte jag förnöjt, och traskade på. Då och då hörde jag nu även Charles högljudda skrattsalvor framför och ovanför mig. Efter en stund tyckte jag att nu har vi ju gått så många varv att vi borde vara högst upp snart. Var är de andra? Inte ett ansikte som belystes kände jag igen. Ingen talade längre engelska. Nej, bakom mig på den här avsatsen talades nog japanska. Till vänster verkade det vara en fransk-spansk grupp turister med sin guide. Och längre bort hörde jag en tysk turistgrupp. Nåja de är väl bara lite längre fram? Plötsligt kan man gå åt höger efter att bara ha gått till vänster, då slår min blindkäpp emot en annan Charles käpp. Han säger hej Lars och försvinner bakom mig. Jag vänder mig om för att fråga var de andra är, men Charlie är försvunnen igen. Nu hör jag honom skratta en våning högre upp. Gud vad snabb han är! Bäst att jag skyndar ikapp, tänker jag och ökar takten. När jag är halvvägs uppe på nästa plan hör jag honom skratta två våningar (minst) längre ner än jag. Gud vad han knatar! Det är nog bäst att jag vänder ned igen samma väg som jag kom upp, tänker jag. Jag har ju uppenbarligen gått fel

13 Bäst att verkligen springa lite så att gruppen inte behöver vänta på mig där nere. Tänkt och gjort. Jag ilar ned, mot strömmen av uppåtgående människor med blindpinnen vilt viftande fram och tillbaka. Puh, äntligen nere. Har du kommit bort från din grupp? Frågar en vakt mig omedelbart. Jag säger att så tycks vara fallet, och han visar mig till en skön fåtölj medan han lovar att söka efter en grupp människor med en blindhund och så. Jag sitter och väntar bland några andra turister i minuter. Sedan kommer vakten och för mig till hissen där ca. 7 personer av vår tjugomanna grupp finns, resten visar det sig är alla vilse i Riksdagshuset. Vi får vänta ytterligare någon halvtimme innan alla är återbördade. Men sedan tar vi oss per fot till Restaurant Engelbrecht under mycken övervakning att alla är med vid alla förändringar av färdriktningen. Väl framme utbringas en skål för The Phantom of the Reichstag. Och jag kommer underfund med att Charlie har fuskat! Han hade hittat en för mig osynlig hiss att åka upp och ned i. Nåja slutet gott allting gott. Och vi kom i säng något sena vid ca 02:00. Söndagen förflöt också med många intressanta föredrag, och utan missöden. Mötet avslutades med en gemensam lunch vid 14:30. Jag återkommer med mer faktainriktade artiklar från Berlinmötet. Retina News August 1999 RESEARCH IN SOUTH AFRICA The Programme for Technology and Human Resources for Industry in South Africa has just awarded matched grant funding to the department of human genetics at the university of Cape Town for their gene tracking project for retinal degenerative conditions. The Programme, administered by the Research Foundation of the South African Government, harnesses resources from the private sector to encourage research in South Africa.The grants they are matching are from the Retinal Preservation Foundation of South Africa and the American Foundation Fighting Blindness. A record total of R will now be spent on identifying the genes causing retinal blindness in south african families. Claudette Medefindt, the national secretary of the Foundation, Gene Specific Therapy will soon be a reality. We need to know exactly what genes are involved in our local families. This fantastic funding will ensure that sufferers of retinal degeneration from all our communities have the promise of access to therapy when it becomes available

14 GREAT NEWS FROM AMERICA The National Eye Institute in America recently announced that it will make Retinal Degenerative Disease research top funding priority over the next 3 to 5 years. Translated into dollars this means that research into these conditions will receive millions of dollars of additional support over that period. The US Foundation Fighting Blindness is now involved in lobbying the US Congress to provide the additional needed funding to the National Eye Institute (US Government Body that provides funding for research into eye conditions) so that it in turn can provide additional funding for Retinal Degeneration research. IMPORTANT MACULAR DEGENERATION GENE DISCOVERY The June issue of Nature Genetics reports on the discovery of a mutation in a gene causing an autosomal dominant form of macular degeneration called malattia leventinese. Malattia leventinese is also known as Doyne honeycombretinal dystrophy or dominant drusen. Although rare, malattia leventinese closely resembles typical age-related macular degeneration (AMD). In both these diseases, yellow-white fatty deposits called drusen accumulate beneath the macula. Drusen deposits interfere with the function of photoreceptor cells inthe macula and lead to central vision loss. The discovery of this gene is extremely important for macular degeneration research. Scientists can now create animal models with a mutation in this gene. With an animal model of malattia leventinese, researchers can study the function of this gene and learn how a disease-causing mutation leads to the formation of drusen. This geneticdiscovery will lead to a much better understanding of malattia leventinese and AMD and ultimately to treatments for these diseases. DEVELOPMENTS IN RETINAL CELL TRANSPLANTATION RESEARCH Professor Ray Lund in the Institute of Ophthalmology in London, at a recent conference into eye research held in Florida, released hopeful news about the progress being made in cell transplantation research. In the last few years several approaches to cell transplantation have been developed and each have worked to some degree at an experimental level but the biggest obstacle to date has been getting the transplanted cells to actually connect with remaining photoreceptor cells in the retina and to function. However, Professor Lund s team have developed the use of Schwann cells (protective sheath surrounding nerve cells in the body) from other parts of the body, to introduce new photoreceptor cells into the eye. Schwann cells can regenerate themselves and, when injected into the eye, help to improve the chemical environment of the outer retina, enabling the transplanted cells to link with the old, activating the nervous system, and keeping the photoreceptors healthy. The greatest advantage of this is that

15 immune problems can be avoided. While this is a great step forward, there is still a lot of work ahead to transfer this work from laboratory to clinical trials and this requires time and careful, systematic progress. GOOD NEWS FOR STARGARDT In 1997, it was discovered that Stargardt is caused by mutations in the ABCR gene, widely spoken about in the last two years. Since then, Drs. Travis and Birch (U.S.A) have discovered that the mutations in the ABCR gene are directly linked to the accumulation of lipofuscin, fatty deposits that form beneath the macula and eventually cause the photoreceptor cells in the macula to die off. Furthermore they have found, through their study of mouse models, that exposure to bright light seems to cause or accelerate the production of these harmful lipfuscins. The important implication of this research is that people with Stargardt could modestly slow down the progression of the disease by wearing sunglasses and avoiding exposure to bright light. According to Dr. Gerry Chader, researchers can now begin testing therapies that will inhibit the accumulation of the lipofuscins. In the meantime, if you have Stargardt, you would be well advised to get your sunglasses out! A NOTE OF CAUTION The question of Cuban treatments was recently raised in some quarters and we would like to remind members of the conclusions reached in 1996 about these treatments (Archives of Ophthalmology, May 1996). It is regarded as an elaborate method of temporarily increasing blood flow in the eye, therefore giving apparent improvement in vision. It involves an operation to insert fat under the sclerotic flap (white membrane surrounding the eyeball) but it cannot have any long-term benefit. INTERNATIONAL YOUTH EXCHANGE If you would like to become a member of this exchange, please write to Claudette Medefindt in the RP Foundation of South Africa, P.O. Box 40432, Cleveland 2022, or with your name and address

16 Returadress: Svenska RP-föreningen Brukarhuset Box STOCKHOLM FÖRENINGSBREV Återsändes därför att adressaten är okänd adressaten har flyttat ny adress är: BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING. Vid definitiv flyttning, återsänd med uppgift om nya adressen. Glöm inte Ditt bidrag till vår forskningsfond, postgiro Utgivningsplan för år 2000 Nr 1: 25 februari Nr 2: 25 april Nr 3: 25 juni, Nr 4: 25 september Nr 5: 25 november RP-info utkommer på storstil, kassett och punktskrift. Tala om önskemål om ändrat läsmedium eller adressändring på tel nr Manusstopp för nr 1/2000 är den 1 februari Tryck KTH, Högskoletryckeriet, Stockholm 1999

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN VISUELLA FÖRHÅLLANDEN Hur man uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med sju begrepp som kännetecknar de delar av synintrycken som man kan iaktta och beskriva ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, bländning,

Läs mer

Svenska RP-föreningen, Brukarhuset Box 11054, 100 61 Stockholm. Telefon: 0751-40 46 00. Postgiro 62 21 08-9 Postgiro 24 75 19-2 (gåvor)

Svenska RP-föreningen, Brukarhuset Box 11054, 100 61 Stockholm. Telefon: 0751-40 46 00. Postgiro 62 21 08-9 Postgiro 24 75 19-2 (gåvor) 1 of 6 2009-11-04 19:37 info 2:98 Svenska RP-föreningen - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Mars 1998 Innehåll Välkommen till Årsmötet Första testamentet Sällskapsresan 4 eller Blindstyren

Läs mer

David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign

David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign Synsinnet är anpassat till dagsljus som är varierade: - ljusstyrka - ljusfärg - ljuskaraktär Människan mår inte bra i statisk och monoton ljussättning. Människans

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

info 1:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

info 1:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa info 1:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari/Mars 2003 Möt våren i Borlänge Helgen den 5-6 april ordnar vi en kombinerad helg för årsmöte och RP-nöjen för alla

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Reinitis Pigmentosa

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Reinitis Pigmentosa info 1:00 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Reinitis Pigmentosa Innehåll 2. Våra informationsmaterial 3. Tre forskare får pengar ur forskningsfonden 4. Nationellt forskningscentrum för

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

MÄNNISKAN OCH LJUSET

MÄNNISKAN OCH LJUSET MÄNNISKAN OCH LJUSET Inom fysiken definierar man ljus som en elektromagnetisk strålning inom ett våglängdsområde som ögat är känsligt för. Det är alltså elektromagnetisk strålning som ger bilder på ögats

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Belysning. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Belysning Belysningens betydelse för syn- och hörselskadade personer Bra belysning är speciellt viktig för personer med svag syn. Det beror på belysningens styrka och kvalitet och hur färger används hur

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Svenska RP-föreningen. - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa -

Svenska RP-föreningen. - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - info 2:99 Svenska RP-föreningen - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Sid Innehåll 2 Våra informationsmaterial 3 Informationsdagen om RP 4 Dagordning: vid årsmötet 1999 5 RP-träff i Västerås

Läs mer

POLLETTEN SOM TRILLADE NER PDF

POLLETTEN SOM TRILLADE NER PDF POLLETTEN SOM TRILLADE NER PDF ==> Download: POLLETTEN SOM TRILLADE NER PDF POLLETTEN SOM TRILLADE NER PDF - Are you searching for Polletten Som Trillade Ner Books? Now, you will be happy that at this

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

info 2:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa April 2001

info 2:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa April 2001 info 2:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3. Välbesökt årsmöte 5. Den nya styrelsen 5. Två nya hedersmedlemmar 6. Tillbaka 7. Ögonsjukdomar hittas i tid

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Nelly Rapp monsteragent: Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 På hotell Fjällvidden Nej, sa mamma. Jo, sa pappa. Nej, sa mamma. Du är finare utan. Det blir som jag har sagt, sa pappa. Det är jag

Läs mer

Med användarna i fokus

Med användarna i fokus Framtida utveckling Framtiden för LED-tekniken är givetvis nära sammankopplad med städernas tillväxt, förändring och utveckling. Men förändrade levnadssätt och förväntningar hos städernas invånare, kommer

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

SANKTA LUCIA SÅ MÖRK ÄR NATTEN

SANKTA LUCIA SÅ MÖRK ÄR NATTEN SANKTA LUCIA 1 (Ingång) Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring. : Drömmar med vingesus under oss sia, tänd dina vita ljus, Sankta Lucia : 2 (Utgång) Kom i din vita

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Utblick av Aleksandra Stratimirovic. Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården

Utblick av Aleksandra Stratimirovic. Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården Utblick av Aleksandra Stratimirovic Förslag till konstnärlig gestaltning av Nipängens äldreboende, Bispgården Stockholm, 20 april, 2015 På uppdrag av Ragunda kommun, presenteras här att förslag till konstnärlig

Läs mer

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Där ljudet möter ljuset skapas komforten Utmaningarna för kontor Öppen kommunikation har förändrat hur vi arbetar. Kontoret är inte längre en plats man går

Läs mer

SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst.

SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst. version 1.4 SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst. Dra gå blocket i Scripts-området. Klicka på blocket för

Läs mer

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication Medicin till u-länder Lidgard, Hans Henrik Unpublished: 2005-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (2005). Medicin till u-länder. Artikel presenterad vid Anförande

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 17 August 2015, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 17 August 2015, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 17 August 2015, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 2234765). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

JAG AR INTE GALEN PDF

JAG AR INTE GALEN PDF JAG AR INTE GALEN PDF ==> Download: JAG AR INTE GALEN PDF JAG AR INTE GALEN PDF - Are you searching for Jag Ar Inte Galen Books? Now, you will be happy that at this time Jag Ar Inte Galen PDF is available

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

xperia p manual svenska

xperia p manual svenska Print and Online In case you are particular with knowing everything relating to this, you will need to search for this information. 2 XPERIA P MANUAL SVENSKA It absolutely was available on the web, and

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa info 1:02 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2002 Innehåll 3. Informationshelg och årsmöte i Alvesta 13-14 april 4. Dagordning vid årsmötet 2002 5. Program

Läs mer

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Publicerad: 2014-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Johansson, G. Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation)

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen?

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen? Belysning sida 1 I flera av de tidigare delkurserna har det varit tal om ljus. Du har fått klart för dig att växter behöver ljus, men du sitter säkert med en mängd frågor kring det här med ljus. Det blir

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus.

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Utvändig färgsättning Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Att färgsätta ditt eget hus är en både rolig och utmanande uppgift. Låt processen få ta den tid som krävs. Prova olika förslag och låt

Läs mer

Bilaga A. Fotodokumentation Befintlig belysning. Belysningsprogram för Vallentuna kommun MARS 2014

Bilaga A. Fotodokumentation Befintlig belysning. Belysningsprogram för Vallentuna kommun MARS 2014 MARS 2014 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-24 KF 13 2014 Bilaga A Fotodokumentation Befintlig belysning Dokumentet är en bilaga till Belysningsprogrammet för Vallentuna kommun. Fotodokumentationen

Läs mer

karl andersson & söner

karl andersson & söner mill Design Roger Persson 2012 Mill betyder fräsa på engelska. Mill är ett bord med massiv skiva och ben, där bordsskivans yta är nedfräst till sin karaktäristiska form. Mill finns som rund, kvadratisk

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Published in: Presentationer från konferensen den 3 maj 2012 Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

A-vitaminbehandling vid RP

A-vitaminbehandling vid RP A-vitaminbehandling vid RP Sedan nästan 20 år har man använt behandling med vitamin A för att om möjligt bromsa synförsämringen vid främst klassisk RP. Det har också kommit varningar på senare tid för

Läs mer

BELYSNINGSPLAN ÖVER VÄSTERHAMNS OMRÅDE BELYSNINGSKONCEPT 21.08.2008

BELYSNINGSPLAN ÖVER VÄSTERHAMNS OMRÅDE BELYSNINGSKONCEPT 21.08.2008 BELYSNINGSPLAN ÖVER VÄSTERHAMNS OMRÅDE BELYSNINGSKONCEPT 21.08.2008 DEN GLÖDANDE HAMNEN Då mörkret når Västerhamn, förvandlas rummet med elektrisk belysning till en glödande hamn. Hamnen förvandlas till

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer