Örebro stad. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro stad. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

2 Historik Handlingarna omfattar tiden Fattigvården började i Örebro, i likhet med andra svenska städer, med frivillig hjälpverksamhet. Redan på 1760-talet fanns det tecken på att det fanns en ordnad fattigvård donerade handelsmannen Gustaf Clason och hans hustru Ulrica Christina frälsehemmanet Tybble till Örebro Stads Fattig-Cassa detta var början till en mer fast organiserad fattigvård bildades "Novembercassan" som skulle verka för fattiga barns uppfostran, vid denna tid bildades också Arbetshusförvaltningen som främst verkade för fattiga barn, men delade även ut allmosor till änkor och nödlidande i staden. I slutet av 1700-talet tillkom också fattighuset som låg strax söder om Olaus Petri kyrka. Det äldsta bevarade protokollet från Fattigvårdsdirektionen är från tillkom reglemente för Örebro stads fattigvård. För att få medel till fattigvården anordnades insamlingar vid jultid, Hindersmässan, fattigspektakel (teateruppförande för att insamla pengar), pengar delades inte ut kontant utan omvandlades till proviant, ved, kläder eller spannmål. På fattighuset fick de fattiga som kunde arbeta för maten, det var lin- och spånadsarbeten, tändstickor och strumpstickning. En del av fattigvårdsstyrelsens medel kom från Femmanskammaren efter att direktionen lämnat ett statförslag, när Femmanskammaren upphört blev det Drätselkammaren som övertog dess roll. Efter branden 1854 blev fattigvården mer organiserad och bättre. Till detta bidrog distrikts indelningen av staden. Under 1860-talet växer behovet av en Arbets- och Försörjningsanstalt fram och 1876 står byggnaden färdig. Arbets- och Försörjningsanstalten är egen arkivbildare men det är ofrånkomligt att till en viss del går arkiven i varandra och sökning måste ske i båda arkiven. Från mitten av 1800-talet försvinner naturaförmåner mer och mer och övergår i kontantunderstöd. Vedutdelningen kommer dock att fortsätta ett stycke in på 1900-talet. Fattigvårdsstyrelsen hade Tybble att ta ved ifrån och var också delägare i Vedbolaget. Fattigvårdsstyrelsen hade också soppkokningsanstalt och ordnade också med fattigbegravningar. I slutet av 1800-talet anordnas nödhjälpsarbeten för att avhjälpa arbetslösheten. I slutet på 1800-talet övertar Sundhetsnämnden den hälsovårdande delen från Fattigvårdsstyrelsen och mer och mer blir fattigvården specialiserad inrättas Folkskolestyrelsens Barnavårdsnämnd och övertar då en del av Fattigvårdsstyrelsens åliggande när det rörde barnavårdande insatser, de utomäktenskapliga barnen sköttes fortfarande av Fattigvårdsstyrelsen tillkom Nykterhetsnämnden och 1925 Barnavårdsnämnden delas Fattigvårdsstyrelsen upp i olika avdelningar: Första beredningsavdelningen för understödsärenden Andra beredningsavdelningen för arbetslöshetärenden Donationskommitté Lönekommitté Statkommitté Bespisningskommitté Senare förekom flera olika uppdelningar och organisationsförändringar upphör Fattigvårdsstyrelsens arbete med de sinnessjuka då Örebro Läns Sinnessjukeanstalt helt och hållet övertas av Örebro Landsting. I samband med ny socialvårdslagstiftning 1957 byter Fattigvårdsstyrelsen namn till Socialnämnden. Sida 1 av 2

3 Historik 1968 upphör Hemhjälpsnämnden och den verksamheten övertas av Socialnämnden. Under och 1960-talen tillkommer nya sociala tjänster, åldringsvården förändras då ålderdomshem byggs och den öppna åldringsvården tar en stor del av Socialnämndens arbete, handikappomsorg, färdtjänst är andra sociala tjänster som framträder mer och mer under de sista åren fram till Socialnämndens sista sammanträde hålls i december I samband med kommunsammanläggningen 1/ övergick Örebro Stad. Socialnämnd till Örebro Kommun. Socialnämnd 1. OBSERVERA - arkivet är delvis sekretessbelagt i 70 år enligt Sekretesslagen (SL). Förtecknat av av Britt-Marie Olsson Sida 2 av 2

4 Innehållsförteckning A A1 A2 A2a A2b A2c A2d A2e A2f A3 A3a A3b B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 C5 D D1 D2 D3 D4 D4a D4b D5 D6 D6a Protokoll Styrelsens/Nämndens protokoll med bilagor Kommittéprotokoll Byggnadskommitténs protokoll med bilagor Arbetsinrättningens byggnadskommittés protokoll med bilagor Ålderdomshemsbyggnadskommittés protokoll med bilagor Lokalkommitténs protokoll med bilagor Kommunala pensionstilläggkommitténs protokoll med bilagor Lönekommitténs protokoll med bilagor Övriga protokoll Samarbetsnämndens protokoll med bilagor Företagsnämndens protokoll med bilagor Utgående handlingar Utgående skrivelser Historik över Fattigvårdsstyrelsen Verksamhets-och Revisionsberättelser Diarier Diarier, huvudserie Mantalsdiarier Diarier över försumliga familjeförsörjare Diarier över inkomna skrivelser Rättegångsdiarier Register och liggare Fattigmatrikel Liggare över ensamstående mödrar Förteckningar över månadspenningar Förteckningar över julgåvor till stadens fattiga Förteckningar över utdelade julgåvor Förteckningar över frivilliga julgåvor till fattiga Utdelningslängder, spannmål och ved Register över fattigvård, donationer och verifikationer Register till Örebro fattigvårdsliggare

5 Innehållsförteckning D6b D6c D6d D6e D7 D8 D9 D9a D9b D9c D9d D10 D11 D12 E E1 E2 E3 F F1 F1a F1b F1c F1d F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F8a F8b F8c F9 Registerböcker över utslag i fattigvårdsmål Register över donationsinnehavare Register över donationer Registerböcker över verifikationer Stadssjuksköterskornas dagböcker Liggare över personer som intagits på olika anstalter. Kortregisterför understöd, personutredningar och hemortsrätt Understödskort Utredningskort Hemorträttskort Registerkort understödstagare Inventarieförteckningar Arkivförteckningar Övriga liggare och register Inkomna handlingar Diarieförda handlingar Inkomna skrivelser Korrespondens Ämnesordnade handlingar Fattigvårdsstyrelsens / Socialnämndens organisation Handlingar rörande organisation Handlingar rörande reglementen Handlingar rörande understödsnormer och taxor Handlingar rörande personal Handlingar rörande donationer Handlingar rörande fastigheter Handlingar rörande fattigvårdsmål Handlingar rörande fosterbarn Handlingar rörande landstingskrav Handlingar rörande återbetalningskrav Handlingar rörande humanitär hjälp Handlingar rörande beredskap i krig Handlingar rörande flyktinghjälp Handlingar rörande de brandskadade Handlingar rörande arbetslöshet

6 Innehållsförteckning F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 G G1 G1a G1b G2 G3 G4 G4a G4b G4c G4d G4e G5 G5a G5b G5c G6 G7 G8 G8a G8b G9 G10 G10a G10b G10c G11 Handlingar rörande Örebro Läns Upptagningsanstalt för sinnessjuka Handlingar rörande pensioner och pensionstillägg Handlingar rörande läkarrecept Distriktsböcker Handlingar rörande öppen åldringsvård Handlingar rörande statistik Personakter Personakter, äldreomsorg Ålderdomshemsakter Övriga handlingar ordnade efter ämne Räkenskaper Huvudräkenskaper Huvudböcker Månadsjournaler Utgiftsspecialer Avräkningsböcker Kassaböcker, memorialer och förskott Huvudkassaböcker Kassaböcker Kassaböcker distriktsunderstöd Memorialer Förskottsböcker Verifikationer Verifikationer huvudkassa Verfikationer Lilla kassan Verifikationer Arbetskassan Reversaler Deklarationer Lönespecialer Lönelistor Lönekort Donationsräkenskaper Bokslutsräkenskaper Bokslut Bokslutskladdar Specifikationer av utgifter och inkomster Budgethandlingar

7 Innehållsförteckning G12 K K1 K2 Ö Ö1 Övriga räkenskaper Fotografier Glasplåtar Fotografier Övriga handlingar Tidningsklipp

8 Styrelsens/Nämndens protokoll med bilagor A1 Serieanmärkning Serien inbunden om inget annat anges. Serien fortsätter i Örebro kommun, Socialnämndens arkiv Arkivkartong. 24/ / Arkivkartong. 23/ / Arkivkartong. 8/ / Arkivkartong. 19/ / Arkivkartong. 20/ / Arkivkartong. 3/ / Arkivkartong. Till och med 15/ Arkivkartong. Från och med 16/

9 Styrelsens/Nämndens protokoll med bilagor A Arkivkartong. Innehåller enstaka protokollsbilagor: 8 24/9 1885, 18 30/ , 16 31/3 1892, 12/ , 20 17/ , 23/2 1911, 13/3 och 24/

10 Styrelsens/Nämndens protokoll med bilagor A Med bilagor Med bilagor Med bilagor Med bilagor Med bilagor Med bilagor Med bilagor Med bilagor Med bilagor Med bilagor Med bilagor Med bilagor Med bilagor Med bilagor.

11 Styrelsens/Nämndens protokoll med bilagor A Med bilagor Protokoll samt bilagor 4a-282a Bilagor 282b-567a Protokoll samt bilagor 13a-238a Bilagor 238a-561b Protokoll samt bilagor 1a-265e Bilagor 265f-589a Protokoll samt bilagor 7a-281a Bilagor 282a-638b Protokoll samt bilagor 1a-340a Bilagor 340b-722a Protokoll samt bilagor 8a-200a Bilagor 202a-480d Protokoll samt bilagor 3a-258a Bilagor 258b-500a Protokoll samt bilagor 4a-212b Bilagor 213a-494a Protokoll samt bilagor 4a-218a Bilagor 219a-520a Protokoll samt bilagor 3a-294a Bilagor 297a-568a.

12 Styrelsens/Nämndens protokoll med bilagor A Protokoll samt bilagor 4a-230a Bilagor 230b-510c Protokoll samt bilagor 5a-295a Bilagor 296a-512b Protokoll samt bilagor 3a-226c Bilagor 226d-443c Protokoll samt bilagor 4a Bilagor b Protokoll samt bilagor Bilagor Protokoll samt bilagor 3-142a Bilagor 142b-402b Protokoll samt bilagor Bilagor Protokoll samt bilagor Bilagor 188a Protokoll samt bilagor Bilagor 192a Protokoll samt bilagor Bilagor Protokoll samt bilagor

13 Styrelsens/Nämndens protokoll med bilagor A Bilagor Arkivkartong. Protokoll Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor 12a Arkivkartong. Protokoll Arkivkartong. Bilagor 3-159a Arkivkartong. Bilagor 159b Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor d Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Protokoll och bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor

14 Styrelsens/Nämndens protokoll med bilagor A Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Endast protokoll, Namnbyte från och med 1957 till Socialnämnden Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor 3-171g Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong.Endast protokoll Arkivkartong. Bilagor 3-182g Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor 3-191f Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor

15 Styrelsens/Nämndens protokoll med bilagor A Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Endast protokoll Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Endast protokoll Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor 2-97b Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor 2-115i.

16 Styrelsens/Nämndens protokoll med bilagor A Arkivkartong. Bilagor 116a Arkivkartong. Bilagor Arkivkartong. Bilagor

17 Byggnadskommitténs protokoll med bilagor A2a Serieanmärkning Serien i arkivkartong Häri även Serie A3a Samarbetsnämndens protokoll med bilagor Serie A3b Företagsnämndens protokoll med bilagor Endast bilagor Endast bilagor.

18 Arbetsinrättningens byggnadskommittés protokoll med bilagor A2b Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Syftet med kommittén var att bereda frågan om ett ändamålsenligt ordnande av Arbets-och Försörjningsanstalten Häri även Serie A2d Lokalkommitténs protokoll med bilagor Serie A2e Kommunala pensionstilläggkommitténs protokoll med bilagor Serie A2f Lönekommitténs protokoll med bilagor

19 Ålderdomshemsbyggnadskommittés protokoll med bilagor A2c Serieanmärkning Serien i arkivkartong

20 Lokalkommitténs protokoll med bilagor A2d Serieanmärkning Ingår i A2b:1

21 Kommunala pensionstilläggkommitténs protokoll med bilagor A2e Serieanmärkning Ingår i A2b:1.

22 Lönekommitténs protokoll med bilagor A2f Serieanmärkning Ingår i A2b:1.

23 Samarbetsnämndens protokoll med bilagor A3a Serieanmärkning Samarbetsnämnden bestod av representanter från fattigvårdsstyrelsen, hemhjälpsnämnden, hälsovårdsnämnden och epidemisjukhuset Ingår i A2a:1.

24 Företagsnämndens protokoll med bilagor A3b Serieanmärkning Ingår i A2a:1.

25 Utgående skrivelser B1 Serieanmärkning Serien inbunden Arkivkartong Med register Med register Med register Med register Med register Januari-juni Juli-december Januari-juni Juli-december.

26 Utgående skrivelser B Januari-juni Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-mars April-juni Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-april Maj-augusti September-december Januari-juni Juli-december Januari-juni.

27 Utgående skrivelser B Juli-december Januari-mars April-juni Juli-september Oktober-december Januari-juni Juli-december Med register Januari-juni Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-juni Juli-december Januari-juni Juli-december

28 Utgående skrivelser B Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong.

29 Historik över Fattigvårdsstyrelsen B2 Serieanmärkning Serien inbunden. Författad av syssloman Willi Nyström

30 Verksamhets-och Revisionsberättelser B3 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Verksamhetsberättelser från åren 1909, 1927, Revisionsberättelser från åren

31 Diarier, huvudserie C1 Serieanmärkning Serien inbunden om ej annat anges Arkivkartong Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat.

32 Diarier, huvudserie C Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat.

33 Diarier, huvudserie C Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat Storformat.

34 Mantalsdiarier C2 Serieanmärkning Serien inbunden. Samtliga storformat

35 Diarier över försumliga familjeförsörjare C3 Serieanmärkning Serien inbunden. Storformat

36 Diarier över inkomna skrivelser C4 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Häri även Serie C5 Rättegångsdiarier

37 Rättegångsdiarier C5 Serieanmärkning Ingår i C4:1

38 Fattigmatrikel D1 Serieanmärkning Serien inbunden och storformat. Liggare över personer som fått fattigunderstöd Arkivkartong Storformat. Odaterad Storformat Storformat. 6 - Storformat. Odaterad. 7 - Storformat. Odaterad.

39 Liggare över ensamstående mödrar D2 Serieanmärkning Serien inbunden. Storformat Innehåller moderns namn, barnets namn, faderns namn, mot fadern vidtagen åtgärd och utgången av sådan och hur mycket modern erhöll i understöd.

40 Förteckningar över månadspenningar D3 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Redovisning av månadspengar, uppfostringshjälp och pensioner Innehåller Otto Joel Gumelius redovisning av fattigmedel , redovisningen mycket detaljerad med namn yrke och eventuella namn som personerna var kända under

41 Förteckningar över utdelade julgåvor D4a Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Namn på mottagaren och vad som erhållits i understöd En förteckning är odaterad En förteckning är odaterad. Förteckningen gäller 2:a distriktet i staden.

42 Förteckningar över frivilliga julgåvor till fattiga D4b Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Förteckningarna upplyser om givare och hur stor gåvan var. Vilka som fått julgåvor se serie D4a En förteckning är odaterad.

43 Utdelningslängder, spannmål och ved D5 Serieanmärkning Serien i arkivkartong En längd är odaterad. I vissa längder finns omdömen om personer noterade. Mellan åren även utdelning av kläder till fattiga barn förtecknade

44 Register till Örebro fattigvårdsliggare D6a Serieanmärkning Serien i arkivkartong. 1 - Odaterad.

45 Registerböcker över utslag i fattigvårdsmål D6b Serieanmärkning Serien i arkivkartong Häri även Serie D6c Register över donationsinnehavare Serie D6d Register över donationer

46 Register över donationsinnehavare D6c Serieanmärkning - Odaterad. Ingår i D6b:1

47 Register över donationer D6d Serieanmärkning Kronologiskt register med föreskrifter och anmärkningar. Ingår i D6b:1

48 Registerböcker över verifikationer D6e Serieanmärkning Serien i arkivkartong

49 Stadssjuksköterskornas dagböcker D7 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Patientens namn, ålder, yrke, bostad, sjukdom, antal besök, när sjukvården upphört och anmärkningar Stadssjuksköterskorna Ester Forsberg, Eva Friberg, Olga Magnusson och Gunilla Stenqvists dagböcker.

50 Liggare över personer som intagits på olika anstalter. D8 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Intagnas namn, titel eller civilstånd, bostad, anstalt vilken inträde sökes, protokollsdatum. Aktuella anstalter är sinnes-, tuberkulos-, sjuk och andra jämbördiga anstalter

51 Understödskort D9a Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Understödstagares namn i alfabetisk ordning, adress och form av understöd A-H I-L M-Ö.

52 Utredningskort D9b Serieanmärkning Serien i arkivkartong Utredningskort för fattigvård Utredningskort för åldringsvård Utredningskort för socialbidrag

53 Hemorträttskort D9c Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Ordnade alfabetiskt efter kommun. Innehåller personer per hemorträttskommun, liggarnummer och ingående balans

54 Registerkort understödstagare D9d Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Understödstagares efternamn i alfabetisk ordning. Familjesammansättning, adress, hemortsrätt, födelseort A - D E - Hal Ham - Karlsson, A Karlsson, B - Lö M - Pettersson, I Pettersson, J -S Z - Ö. En del namn som normalt stavas med Z kan finnas under bokstaven S.

55 Inventarieförteckningar D10 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Diverse inventarieförteckningar Kläder Konst 1966

56 Arkivförteckningar D11 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Äldre arkivförteckningar, inbunden volym fram till 1945 och den häftade volymen fram till

57 Övriga liggare och register D12 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Förteckning över gåvor till förekommande av tiggeri i staden 1790, utan år -Utdelningslängd Diverse längder , utan år -Längder över gåvor till fattiga Uppbördslängder på avgifter till de fattiga som högre ståndspersoner och flera, som icke till borgerskapet höra, erlade 1800, 1802, Förteckningar över bouppteckningsprocenten 1810, , Fattigspektakelredovisningar 1811, 1825, Förteckningar över de inhystas ägodelar Auktionsprotokoll efter änkan Christina Ringström och pigan Marie Catharina Larsdotter 1825, Brandvakten Arbolin 1827, Skinnskräddaren Sandstens hustru 1828, Slottsvakten L. Södervall 1850, Beata Forsberg 1870, Konstapel Nykvist utan år -Insamlingslista till torparen Lars Bengtsson Uppbördslista till fattighuset, med förnödenhetslista Uppgift till mantal-och skattskrivningen Förteckning på en del fattiga tiggare, av ålderdom orkeslösa, utan år -Förteckning på fattighusets invånare, utan år Förteckning över ledamöter i fattigvårdsstyrelsen , Liggare över införselärenden, kronologisk liggare över indrivningsärenden Förteckning över understödstagare, som helt eller delvis kan återbetala understöd Förteckning över bordlagda ärenden Förteckning över bevakning av fordringar Förteckning över behandlade ärenden, 1:a beredningsavdelningen Förteckning över behandlade ärenden, 2:a beredningsavdelningen Förteckning över barn som är intagna på barnhemmet och fattigvården bekostar uppehället för Journaler över utlämnade kläder , , Förteckningar över personer som är omhändertagna av fattigvården för varaktig försörjning

58 Övriga liggare och register D12 -Förteckning över barntillskrivningar (barns försörjningsplikt gentemot föräldrar) Förteckning över "tattare" "Svarta listan" Förteckning över personer missbrukat fattigvården Förteckning över personer som fått hyresunderstöd, men inte betalt hyra enligt hyresvärden, utan år -Förteckning över lägenheter i Örebro Förteckningar över personer som fått bidrag av Frivilliga Hjälpföreningen i Örebro Förteckning över sjukkassemedlemmar med löpande understöd Ärenden angående hörapparater behandlade av socialnämnden

59 Diarieförda handlingar E1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Diareförda handlingar kan även återfinnas i andra serier

60 Inkomna skrivelser E2 Serieanmärkning Serien i arkivkartong

61 Korrespondens E3 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Korrespondens, diverse intyg, utdrag ur dombok och rådstugurättens protokoll och förmyndarskapsprotokoll

62 Handlingar rörande organisation F1a Serieanmärkning Serien i arkivkartong Handlingar rörande fattigvårdens organisation Organisationsutredning Inkorporering av Eker, Hovsta, Almby, Ånsta och Längbro socknar Organisationsutredningar Omorganisation av distriktsarbetet Karta över distriktsindelningen i Örebro, utan år Fattigvårdens organisation med tillhörande instruktioner för personal Remissvar Socialvårdskommitténs lagförslag om socialhjälp Distriktsindelning för sjuksköterskor Socialnämndens organisation Utredning rörande centralisering av socialvården Rapport angående översyn av socialförvaltningen Utredning av socialregister Utredning inför kommunsammanslagningen angående socialvården Utredning om sociala nämnderna 1970

63 Handlingar rörande reglementen F1b Serieanmärkning Serien i arkivkartong Reglementsutredningar Handlingar rörande antaganden av nya reglementen 1815, 1819, 1832, 1835, utan år - Reglementen från 1848, 1864, 1868, 1871, Stadgar för Stiftelsen Örebro Arbetshusförvaltnings barnhem Stadgar för fonden för fattiga skolbarns bespisning Korrespondens rörande reglementen Reglementen 1924, 1942, 1943, Korrespondens rörande reglementen

64 Handlingar rörande understödsnormer och taxor F1c Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Serien innehåller utredningar och riktlinjer för olika understödsformer Dagavgiftsberäkningar Understödsutredningar Garphyttans sanatoriums taxor under 1930-talet - Riktlinjer för understöd Normer för understöd , utan år - Understödsutredning Understödsutredning Inackorderingsliggarens anvisningar och inackorderingsavgifter Understödsriktlinjer: , Utredning om understödsriktlinjer Utredning angående taxor, förteckning över privata vårdhem Understödsriktlinjer Avgifter på anstalter, "Svarta listan" Vårdkostnader, icke medellösa patienter Hemhjälpstaxor Understödsutredningar: Specialutredning rörande understöd Vårdavgifter, ålderdomshem

65 Handlingar rörande personal F1d Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Personalakter se Örebro kommun. Sociala Centralnämnden, serie F8a Förteckningar över personal, instruktioner Befattningsbeskrivningar, anvisningar för tillsyningsmannen vid olika situationer ex. alkoholister, busar, arbetsovilliga Pensioner och reglerade tjänster Korrespondens Korrespondens, intyg, personuppgifter Ansökningshandlingar Ansökningshandlingar och instruktioner Anställningsrutiner Tillsyningsmannatjänsten Förtroendemannaarvoden Ansökningshandlingar Korrespondens och ansökningshandlingar Personalhandlingar Stämningsmän Korrespondens och befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Löneutredning Personalen vid vårdhemmet och upptagningsanstaltens godkännande att övergå i landstingstjänst Kollektivavtal: Anstaltens predikanttjänst 1948

66 Handlingar rörande donationer F2 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Förteckningar över donationer , Frivilliga donationer och fonder för understöd inom Örebro samhälle Korrespondens , Redovisning till länsstyrelsen av donationer Lediga donationslegat med villkor och sökande till donationslegaten med förslag till utdelning, och Förteckningar över reverser, inteckningar, aktier och obligationer Lediga donationslegat med villkor och sökanden till donationslegaten med förslag till utdelning Donationsakter: - Karin Huldins minne - P.C. Sevén och hans hustrus testamente. - Olinska fonden. - Joseph Conti och hans hustru Mathilda Hofstedts gåva. - Fröken M Charlotta Bergenschölds disposition. - Änkan Greta Fahlströms disposition. - Madame Ringström och Jungfru Sundstedt. - Änkefru U.C. Heddes donation. - Änkan Catharina Frykstens disposition. - Guldsmedsgesäll E Barks disposition. - Smedbergska donationsfonden. - E.J. Persson och hustru Hilma Matilda Perssons, från Löre, fond. - Axel Perssons fond. - C.A. Olssons fond. - Gustaf Larssons fond. - Johanna och Karl Karlssons minne. - Grevinnan Estrid Kallings fond 1 och 2. - Jan Janssons fond. - Doktor Gustaf Herdmans sammanskottsfond. - Carl Atterstens fond. - Johan Gustavssons, i Årsta, sjukfond.

67 Handlingar rörande donationer F2 - Grillska donationsfonden. - Esplundafonden. - Eric Ersson och Lovisa Persdotters fond. - Landsfogde och fru Edengrens donationsfond. - Callebergska fonden. - Systrarna Eva och Sigrid Barvanders donationsfond. - Gustaf och Hildur Hammarbergs fond. - Katarinafonden. - Levinska fonden. - P.J. Petterssons fond. - Margareta Jansson. - Makarna Elin och Johan Lindins minne. - Lars Johan Uhlins fond. - Hedda Fornells donation. - Leon Söderströms fond. - Olof Lindströms fond. - Karl Erikssons fond. - Dylta Bruks fond. - August Dahlins fond. - Fabrikör C.G. Ströms donation. - Hedda Almgren. - Tengvallska fonden. - Anderssons fond. - Mjölkdroppens gåvomedel Donationsakter: - Almby Sockens Magasinskassa. - Åkerhjelmska donationen. - Mörnerska fonden. - Klara och Otto Larssons minnesfond. - Maria Furtenbachs donation. - Olof Anderssons fond. - Gunnel Blomqvists minnesfond. - Almbys Sockens fattigkassa. - Hedvig och Eric Anderssons minnesfond. - Per Petterssons minnesfond. - Sofia Anderssons minnesfond. - David Skogholms testamente. - Karl och Alfhild Karlssons minnesfond.

68 Handlingar rörande donationer F Donationsakter: - Mamsell Carolina Wollraths donation. - Hans Majestät Konung Carl XIV Johans nådiga gåvor. - Prostinnan Helena Maria Widéns donation. - Rådman Jonas Fahlbaums donation. - Kommerserrådet C.G. Broms donation. - Häradshövding C.G. Wadströms donation. - Krigsrådets G. Sahlefeldts donation. - Brukspatron Erik Elsviks donation. - Handlanden J.C. Kohls donation. - Jungfru Catharina Kihlgrens disposition. - Brukspatron J.C. Broms donation. - Krigsrådinnan A.C. Anderssons donation. - Mamsell Margareta Sofia Elgs donation. - Örebro Borgerskaps donation. - Mamsell Lovisa Norstedts disposition. - Ryttmästare M. Leyons donation Donationsakter: - Pamp-Ågrenska fonden. - Gustaf Wilhelm och Carolina Granbergs donation. - Handlanden J.W. Gyllanders donation. - Tenngjutare G.W. Lindbergs donation. - Fru Anna Helena Bergenschölds gåvofond. - Örebro Arbetsinrättnings belöningsfond. - Hedda Almgrens donation. - Mamsell Inga Westerlings minne. - Brita Christina Gyllanders donation. - Enkefru J. Sofi Ammelons donation. - Anna Catharina Qvarnströms donation. - Ida Elgérus minne. - Glasmästare J.G. Hellmans donation. - Maria Sofia Eklunds donation. - Fredrika och Fredrik Köhlers minne. - Valeriifonden. - Doctor Jacob Larssons donation. - Systrerna Lindbergs pensionsfond - Bromska fonden. - Kumlinska fonden. - Charlotta Widströms donation. - Rothmanska fonden.

69 Handlingar rörande donationer F2 - Gottlieb och Alma Spangenbergs understödsmedel. - Grosshandlare Eric Åqvists minne. - Johanna och Sofia Fagerhults donation. - Inga, Clara och Elisabeth Westerlings minne. - Augusta Fernqvists donation. - Makarna Th. Crysanders nödhjälpsfond. - Hilda Johanssons gåva. - D.J. Elgérus gåvofond. - Frans och Hanna Johanssons minne Donationsakt: - Fältläkare Otto Edvard Gills donation Donationsakter: - Fru Sofie Wesséns donation. - Fröken Hulda Wesséns donation. - Augusta Petterssons minne. - Augusta och Mina Sandbergs minne. - August Hedins julgåvor. - Garvargesällernas donation. - Häradsdomaren Carl Janssons, från Damsätter, fond. - Anna Sofia Persdotters fond. - Montgomery-Cederhielms fond. - Cecilia Montgomerys fond. - Arthur Montgomerys fond. - Stina Ersdotters fond. - Maja Stina Ersdotters donation. - August Anderssons donation. - Nils Gustaf Strömbergs fond. - Karl och Matilda Wallgrens fond. - Johan Janssons fond 1 och 2. - Maria Svenssons fond. - Ryttmästare Sahlefeldts gåva. - Nils Gustav Nilssons fond. - Sofie och Wilhelm Larssons donationsfond. - Johan Larssons fond. - August och Johanna Larssons fond. - Generalmajor Lagerhjelms fond. - Kammarherre Eric Königs gåva till Königska stiftelsen. - Fröken Amélie Königs fond. - Malcolm Kjellmans minne 1 och 2.

70 Handlingar rörande donationer F2 - Erik och Karolina Karlssons fond för gamla och sjuka. - Justitiekansler Bergenschölds gåva. - Fröken Bergenschölds gåva. - Almstedt-Edströmska testamentet. - Makarna Petterssons donation. - John Lindstedts donation. - Grandelie donationsfond. - Makarna Lindbergs, i Linneberg, besparingsfond. - Anders Larssons, i Nybble, donation. - J.P. Hyckerts och hans maka donationsfond. - Fru Anna Robsahms donation. - Thekla och Bernhard Lundqvists minne. - Malmqvistska fonden. - Petter Perssons fond 1 och 2. - Elin Hallgrens, född Engelbrektsson, fond. - Johanna Maria Brydolfs testamente. - Brydolfska fonden. - Matilda Tengvalls donation. - Hulda Teresia Wilssons donation.

71 Handlingar rörande fastigheter F3 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Arbetsinrättningen Byggnad och förbättring fattighuset Arrendekontrakt områden kring anstalten Mellringe och Längbrohemmet Ekonomibyggnaden arbets- och försörjningsanstalten Anstaltsfrågan Almby ålderdomshem Statsbidrag till driftkostnader av vårdhem Lån av kiosk Sörängen Ekelund, Brolyckan Storgatan 31,35,37, L.J. Liljeblads stuga Baggelyckan Fastighet: Tybble - Östra och Västra Marklyckorna, Elftomtalyckan Eklundalyckan Kyrkogårdsgatan 25, Tufängen Venaängen nr 622 och nr 663, 1877, Tomtgärdet Björkenlund Gården 7 D söder Stenkulla (Bergslagsgatan) Ladugårdsjord nr 69, 70, 122, 128,146,148, Södra Ladugårdsskogen nr 158, Skogslott nr 122 söder, 1898, Vasagatan gård 10 och 12, Hyreskontrakt, Ladugårdsjord nr 56 söder, 1911, Sjättedelsjordar Bygärdesbäcken Lundtorp 1929, Vete- och råginventering på fattigvårdsstyrelsens fastigheter

72 Handlingar rörande fastigheter F Fastighet: Tybble Förteckningar över innehavda jordar och fastigheter Inteckningsprotokoll Mantalsuppgifter fastigheter och jordar Inbunden. Storformat. Förteckning över fattigvårdsstyrelsens jordar Anstaltens ordnande Antalternas ombyggnad Stadsplan för området kring vårdhemmet Tjänstebostäder Utformning av ålderdomshem Socialförvaltningens lokaler Rostahemmet Rostahemmet: - Korrespondens Korrespondens Korrespondens Protokollsbilagor. offerter, fakturor Anbud Protokollskopior och resolutioner PM och protokollsbilagor Österängshemmet Tybblehemmet Österängshemmet, ritningar Norrbyhemmet Längbrohemmet 1960, Adolfsbergs ålderdomshem 1962, Ålderdomshem i Brickebacken Almbyhemmet Södermalmshemmet Ålderdomshem Mosjö, ritningar

73 Handlingar rörande fattigvårdsmål F4 Serieanmärkning Serien inbunden. Utslag i fattigvårdsmål rörande ansvarsförbindelser, hemortsrätt, vilken fattigvårdsstyrelse som är betalningsskyldig Arkivkartong Arkivkartong. - Fattigvårdsmål Tappade fattigvårdsmål Arkivkartong Arkivkartong Nummer Nummer Nummer

74 Handlingar rörande fosterbarn F5 Serieanmärkning Serien i arkivkartong om inget annat anges Fosterbarnskontrakt Förteckning över utackorderade barn Register över fosterbarn, utan år Storformat. Inbunden. - Redovisar barnens namn, fosterföräldrarnas namn, avgifter och anmärkningar

75 Handlingar rörande landstingskrav F6 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Serien innehåller skrivelser angående landstingskrav, förteckningar över personer för vilka fattigvårdsstyrelsen antingen betalt eller krävt ersättning för på olika anstalter och sjukhus

76 Handlingar rörande återbetalningskrav F7 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Förteckningar över personer som fattigvårdsstyrelsen krävt återbetalning av utdelat fattigunderstöd, från staten

77 Handlingar rörande beredskap i krig F8a Serieanmärkning Serien i arkivkartong

78 Handlingar rörande flyktinghjälp F8b Serieanmärkning SEKRETESS. Serien i arkivkartong Listor på flyktingar som varit inlagda på olika anstalter i fattigvårdsstyrelsens försorg

79 Handlingar rörande de brandskadade F8c Serieanmärkning Serien i arkivkartong Förteckning över utlämnade gåvor - Skrivelser - Ekonomiska redogörelser och verifikationer

80 Handlingar rörande arbetslöshet F9 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Arbetslöshetsutredningar Samarbete fattigvården-stockholms arbetslöshetskommitté Bättre utkomstmöjligheter för arbetslösa i Örebro Förteckningar över arbetslösa som får understöd 1931, Minnesanteckningar från sammanträden med samarbetskommitté Riktlinjer för understöd till arbetslösa Utbildningskurser Arbetslösa personer och olika åtgärder de satts i Arbetslöshetsstatistik Kontantunderstöd Förteckningar över anmärkningar till arbetslöshetssökningar Arbetslösa som kan erbjudas skördearbete Arbetslösa som hänvisats eller erhållit arbete vid Renhållningsverket Förteckning över arbetare hänvisade till Bröderna Erikssons Snickerifabrik Arbetslösa som är hänvisade till diversearbete Förteckning över personer som är lämpliga för arbete och hänvisats till arbetsförmedlingen, utan år - Förteckning över arbetslösa understödstagare som hänvisats till att ta hushållerske- eller dagplatser, utan år

81 Handlingar rörande Örebro Läns Upptagningsanstalt för sinnessjuka F10 Serieanmärkning SEKRETESS. Serien i arkivkartong Ombyggnation av anstalten Vårdavgifter Förteckningar över sinnessjuka personer Korrespondens Utackoderingar Budget Dagavgifter, intagna personer, budget

82 Handlingar rörande pensioner och pensionstillägg F11 Serieanmärkning SEKRETESS. Serien i arkivkartong. Understödstagares pensioner och pensionstillägg

83 Handlingar rörande läkarrecept F12 Serieanmärkning Serien i arkivkartong

84 Distriktsböcker F13 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Distriktsböckerna innehåller uppgifter om sökande och hur mycket denne fått i understöd. Staden var indelad i 9 distrikt från början, antalet distrikt ökade allt eftersom staden växte

85 Distriktsböcker F Distrikt 1, 2, 3, 4, 5, 6, Distrikt 8, 9, 10, 11, 12, 13, Distrikt 1, 2, 3, 4, 5, Distrikt 7, 8, 9, 10, 11, Distrikt 13, Distrikt 1, 2, 3, 4, Distrikt 6, 7, 8, 9, 10, Distrikt 12, 13, Distrikt 1, 2, 3, 4, 5, Distrikt 7, 8, 9, 10, Distrikt 12, 13, Distrikt 1, 2, 3, 4, 5, Distrikt 7, 8, 9, 10, 11, Distrikt 13, 14.

86 Distriktsböcker F Distrikt 1, 2, 3, 4, 5, Distrikt 7, 8, 9, 10, 11, Distrikt 13, Distrikt 1, 2, 3, 4, Distrikt 6, 7, 8, 9, 10, Distrikt 12, 13, Distrikt 1, 2, 3, 4, Distrikt 6, 7, 8, 9, 10, Distrikt 12, 13, Distrikt 1, 2, 3, 4, 5, Distrikt 7, 8, 9, 10, 11, Distrikt 13 och Distrikt 1, 2, 3, 4, 5, 6, Distrikt 8, 9, 10, 11, 12, 13, Distrikt 1, 2, 3, 4, 5, 6, Distrikt 8, 9, 10, 11, 12, 13, Distrikt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Distrikt 9, 10, 11, 12, 13, Distrikt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Distrikt 9, 10, 11, 12, 13, Distrikt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

87 Distriktsböcker F Distrikt 10, 11, 13, Distrikt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, Distrikt 10, 11, 13, Kodnyckel för understödsmotiv.

88 Handlingar rörande öppen åldringsvård F14 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Redogörelser för den öppna åldringsvården Hemhjälpstaxor Diverse öppen åldringsvård Diverse om personal inom öppna åldringsvården Öppen åldringsvård-skrivelser, PM, tidningsklipp Uppgifter till 1952 års åldringsvårdsutredning Allmänt om åldringsvård Information, pressdebatt PM för hemsamariter Uppgifter från andra städer ångående hemhjälp Åldringsvårdsutredning Utredning angående hemhjälpstaxor inom storstadsdelegationen Allmänt om åldringsvård Jämförande uppgifter angående åldringsvård i de större städerna Social hemhjälp, statistik Åldringsvård i en mellansvensk stad Tillfällig hjälp

89 Handlingar rörande statistik F15 Serieanmärkning SEKRETESS. Serien i arkivkartong om inget annat anges Statistisk redogörelse angående fattigvården Uppgifter angående fattigvårdens organisation Dyrtidsanslaget, statistikliggare Inbunden. - Statistisk redogörelse, statistik över understöd, kommunala pensionstillskott och sjukvårdsbidrag Storformat. - Statistiska redogörelser Storformat. - Statistik över understöd, kommunala pensionstillskott och sjukvårdsbidrag Jämförande understödsstatistik Understöd åt arbetslösa och nödhjälpsarbete Finansstatistik Statistiska sammandrag Statistik över understöd, kommunala pensionstillskott och sjukvårdsbidrag Statistik över understöd, kommunala pensionstillskott och sjukvårdsbidrag.

90 Personakter F16 Serieanmärkning SEKRETESS. Serien i arkivkartong. Serien innehåller samtliga akter till Från 1971 se Örebro kommun Socialnämnden, Sociala Centralnämnden samt Kommundelsnämnderna. Anmärkningen anger födelsetid. Se Akt. 1 A - F 2 G - J 3 K - N 4 O - Ö

91 Personakter F

92 Personakter F

93 Personakter F

94 Personakter F

95 Personakter F

96 Personakter F

97 Personakter F

98 Personakter F

99 Personakter F

100 Personakter F

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Askers storkommun. Socialnämnden.

Askers storkommun. Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Socialnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1926-1972 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom

Läs mer

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. 2014-12-18 Historik Handlingar omfattar tiden 1920-1970, verksamhetstid 1952-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och

Läs mer

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet.

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. 2014-10-03 Historik Handlingarna omfattar tiden 1799-1970 De äldsta handlingarna härrör från fattighuset och de arbeten

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-01-14 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1925-1951) En ny lag om samhällets barnavård kom den 6 juni 1924. Den föreskrev att samhällets barnavårdande

Läs mer

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. 2016-04-18 Historik Verksamhetstid 1919-1942 I lagen om samhällets barnavård, den 6 juni 1924, föreskrevs att samhällets barnavårdande

Läs mer

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-26 Historik Verksamhetstid 1919-1951, handlingar omfattar tiden 1869-1951 Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I Lännäs hade kommunalnämnden

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen Morlanda kommun 863-95 Fattigvårdsstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Fattigvårdsstyrelsens protokoll, huvudserie II. Fattigvårdskommitténs protokoll B. KONCEPT FINNS EJ C. Diarier D. LIGGARE

Läs mer

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar åren 1921-1952, verksamhetstid 1922-1951 Den 1 november 1846 skiljs fattigförsörjningen

Läs mer

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2016-04-14 Historik Handlingar omfattar tiden 1853-1951, verksamhetstid 1919-1951. Den första förordningen om fattigvård i Sverige

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

AB Smålägenheter i Örebro.

AB Smålägenheter i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Smålägenheter i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1916-1965 Konstituerande bolagsstämma 1916-10-05 hölls det konstituerande

Läs mer

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv Hyllsektione 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv A = Protokoll Kommunalstämmans protokoll 1863-1945 A 1 Kommunalfullmäktiges

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv. G = Räkenskaper. Verifikationer 1906-1910 G 1 Hyllsektion 82 -. 85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Björnlunda socken Kommunalstämmans arkiv A = Protokoll 1863-1931 A 1 E= Handlingar 1868-1869 E 1 Utlåningsbok 1907-1945 G 1 Kyrkostämmans arkiv.

Läs mer

Örebro kommun. Valnämnden.

Örebro kommun. Valnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Valnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1971- Enligt 1909 års vallag delades landet in i valkretsar för val till

Läs mer

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i

ONSLUNDA SKÅNE-TRANÅS SPJUTSTORP. Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i ONSLUNDA SPJUTSTORP SKÅNE-TRANÅS Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Onslunda kommun 1863 1951 Onslunda storkommun 1952-1968 Skåne-Tranås kommun 1863 1951 Spjutstorps

Läs mer

Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden.

Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden. 2015-01-14 Historik Historik för. ( Handlingar omfattar tiden 1880-1951 ) Lillkyrka kommun var belägen mellan Glanshammar i väster,

Läs mer

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden.

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. 2016-04-14 Historik 13. Ringkarleby socken (Beskrifning öfver Örebro län)verksamhetstid 1863-1951, handlingar omfattar tiden 1823-1951

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 Organisationsnummer 875001-2562 Invigning 1978

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. ( Verksamhetstid 1952-1970. Handlingar omfattar tiden 1932-1970) Ekeby-Gällersta storkommun

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 I början av 1970 talet hade kravet från allmänheten

Läs mer

Welanders släktarkiv.

Welanders släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Welanders släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1802-1938. Familjen Welanders släktarkiv sänktes som gåva till Örebro stadsarkiv (lev. 116/99, 53/01)

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Örebro stad. Örebro Flygplats.

Örebro stad. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro Flygplats. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1933-1970, handlingarna omfattar tiden 1940-1967 Flygplatsen byggs Under 1920-talet började man fundera

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Askers kommun. Nedre fattigvårdsroten.

Askers kommun. Nedre fattigvårdsroten. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers kommun. Nedre fattigvårdsroten. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar åren 1919-1921, verksamhetstid 1870-1921 Den 1 november 1846 skiljs fattigförsörjningen

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Stiftelsen Johanna Nilssons minne.

Stiftelsen Johanna Nilssons minne. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Johanna Nilssons minne. 2017-01-03 Historik Verksamhetstid 1904-1980, handlingarna omfattar tiden 1911-1984 Tillkomst Den 1 mars 1904 föredrogs ett donationsbrev

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//99:1. Utskriftsdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 99

KOMMUNFULLMÄKTIGE ARKIVFÖRTECKNING. Luleå kommuns stadsarkiv. Referenskod SE//99:1. Utskriftsdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING KOMMUNFULLMÄKTIGE Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare KOMMUNFULLMÄKTIGE 99 Uppgifter

Läs mer

Örebro stad. Parknämnden.

Örebro stad. Parknämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Parknämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1962-1970, handlingarna omfattar tiden 1944-1971 Utredning År 1957 insättades en Park-och idrottsnämnd som

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Östra Orust kommun Skolstyrelsen

Östra Orust kommun Skolstyrelsen Östra Orust kommun 96- Skolstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Skolstyrelsens protokoll med bilagor II. Skolbyggnadskommitténs protokoll med bilagor III. Östra Orust yrkesskola IV. Diverse protokoll

Läs mer

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse.

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1967-1975 Organisationsnummer Verksamhet Stiftelsen Fokus (Röda fjädern)

Läs mer

Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen.

Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1986-1997, handlingar omfattar tiden 1985-1997 Organisationsnummer 875001-4907 Bolagets

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll n inbunden om inte annat anges 1 1941-1942 2 1943 Samfällda drätselkammaren 3 1943 1:a och 2:a avdelningen 4 1944 Handlingar bundna tillsammans med protokollet 5 1945-1950 AK 6 1951

Läs mer

AB A. Widestrands trävarufirma.

AB A. Widestrands trävarufirma. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB A. Widestrands trävarufirma. 2014-10-13 Historik Historik för AB A. Widestrands trävarufirma (GF:39). Leveranser: Leveransnummer 2004:118 Sida 1 av 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Örebro stad. Kommunala flickskolan.

Örebro stad. Kommunala flickskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Kommunala flickskolan. 2014-10-03 Historik Veksamhetstid 1932-1963, handlingar omfattar tiden 1931-1972 Kommunala flickskolan (KF) bildades 1 juli 1932 efter

Läs mer

Stiftelsen Domarringen i Örebro.

Stiftelsen Domarringen i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Domarringen i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1973-1984. Organisationsnummer Ny stiftelse På sammanträdet 1973-10-31 beslöt

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP

BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP BENESTAD RAMSÅSA TRYDE ULLSTORP Förteckning i sammandrag över handlingar från styrelser och nämnder i Benestads kommun 1863 1951 Ramsåsas kommun 1863 1951 Tryde kommun 1863-1951 Ullstorps kommun 1863 1951

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Skävisunds säteri.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Skävisunds säteri. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Skävisunds säteri. 2017-01-04 Historik Handlingar omfattar tiden 1642-1898 Skävisund, berustat säteri nummer 34 Skäfwesund 3 mantal eller Skjedvi 2 mantal och Skredesta

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige.

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1950-1970 Kommunalfullmäktige i Askers storkommun sammanträdde

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Stiftelsen Studentbostäder, SÖS.

Stiftelsen Studentbostäder, SÖS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Studentbostäder, SÖS. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1966-1973, handlingar omfattar tiden 1963-1974 Organisationsnummer Nytt kommunalt bolag Stiftelsen

Läs mer

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1936 1945 Serien i arkivkartong. Häftad. I denna volymen ingår också A:2, A:3, A:4, B:1, B:2, B:3, D:1, E:1, F:1, F:2, F:3, F:4, F:5, F:6, F:7, F:8, G:1,

Läs mer

Örebro kommun. Brandförsvaret.

Örebro kommun. Brandförsvaret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Brandförsvaret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1997, handlingar omfattar tiden 1940-1997 1971-1973 Från Örebro kommuns bildande 1971 till 1973

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

Örebro kommun. Lönekontoret.

Örebro kommun. Lönekontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Lönekontoret. 2014-09-23 Historik Historik för Örebro kommun. Lönekontoret. Handlingarna omfattar åren 1970-2013. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor.

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1931-1969, handlingarna omfattar tiden 1908-1969. Högre allmänna läroverket för

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Örebro kommun. Förtroendenämnden.

Örebro kommun. Förtroendenämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Förtroendenämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar tiden 1992-1999 Nämnden inrättas Örebro kommun inrättade 1992-10-21 en

Läs mer

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd.

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Östernärke områdesnämnd ansvarar och utövar sina befogenheter inom Asker,

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. AB Örebro Varmbad.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. AB Örebro Varmbad. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Örebro Varmbad. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1897-1977 Organisationsnummer: 556002-3342 Bolaget bildas Bolaget bildades i februari

Läs mer

Ljunggrens släktarkiv.

Ljunggrens släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ljunggrens släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1856-1999. Ljunggrens släktarkiv innehåller handlingar från fem personer som på olika sätt är släkt

Läs mer

LULEÅ STAD BRANDKÅREN

LULEÅ STAD BRANDKÅREN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD BRANDKÅREN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN 9 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2016-04-13 Historik Organisationsnummer: 556005-0006 Allmännyttigt bostadsföretag 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten

Läs mer

Karin Nilssons porträttsamling.

Karin Nilssons porträttsamling. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karin Nilssons porträttsamling. 2014-10-07 Historik Familjen Nilsson Karin Johanna Nilsson föddes 1899-11-11 i Örebro och avled 1990-11-28 i Örebro Nikolai. Karin var

Läs mer

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register signum A Protokoll 1 1941-1951 Innehåller även register signum C Diarium 1 1944-1945 signum D1 Mantalslängder 1 1942 2 1943 3 1944 4 1945 5 1946 6 1947-1948 7 1949-1950 8 1951-1952 signum D2 Taxeringslängder

Läs mer

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. 1997 1997 Ingår i volym F14:1. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår

Läs mer

Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB.

Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar åren 1973-2003. Organisationsnummer 556167-8276 Bolagets registreras

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Fotoateljé Ebba Sundevall och Co.

Fotoateljé Ebba Sundevall och Co. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Fotoateljé Ebba Sundevall och Co 2017-01-04 Historik Handlingarna omfattar åren 1895-1939 Ateljén Sundevalls fotoateljé etablerades år 1895 i Örebro och drevs under detta

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016

Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016 Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016 http://www.orebro.se/stadsarkivetsdokumentarkiv Örebro Allmänna rådstugan Röstlängder 1817-1888 Arbetshuset för barn (Stiftelsen

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2014-10-13 Historik Historik för AB Marks Hyresbostäder. (GF:119) 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten var att den mark

Läs mer

von Friesendorffs släktarkiv.

von Friesendorffs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning von Friesendorffs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Släkten. (1771-1915) Släkten von Friesendorffs släktarkiv inkom till Örebro stadsarkiv som en deposition

Läs mer

Socialväsendet i Karlshamn 1664-1997

Socialväsendet i Karlshamn 1664-1997 Socialväsendet i Karlshamn 1664-1997 1698 Till ett hospitals eller fattighus inrättande hade Per Jönsson Rings efterlevande hustru Ingeborg, vanligen kallad Ingeborg Richert den 30 maj 1698 donerat sin

Läs mer

Örebro kommun. Familjeenheten.

Örebro kommun. Familjeenheten. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Familjeenheten. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-2002, Handlingarna omfattar åren 1926 - Arbetsuppgifter Familjeenheten handlägger bland annat vårdnads-,

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

ILSBO KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. se Arbetarsmåbruksnämnden. 2 Arbetslöshetskommittén 3 Barnavårdsnämnden

ILSBO KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar. se Arbetarsmåbruksnämnden. 2 Arbetslöshetskommittén 3 Barnavårdsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén 3 Barnavårdsnämnden Egnahemskommittén 4 Familjebidragsnämnden

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR A PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR A 1 Styrelseprotokoll med handlingar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1910-1918 1911-1920 1919-1934 1921-1933 1934-1938 1939-1944 1945-1959 1960-1969 1970-1986 Serien i arkivkartong

Läs mer

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS.

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1992-1998, handlingarna omfattar åren 1991-1997 Bildandet av Tekniska Servicekontoret

Läs mer

Arkiv: 436 Linköpingskretsen av Svenska Röda Korset Plats: 06/a. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Bilagor till protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 436 Linköpingskretsen av Svenska Röda Korset Plats: 06/a. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Bilagor till protokoll Seriesignum: A 2 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1914 1923 Ingår i volym A3:1. Inbunden protokollsbok. Innehåller även årsmötesprotokoll. 1924 1928 Ingår i volym A3:1. Inbunden protokollsbok med bilagor. 1 1929 1943

Läs mer