Verksamhetsberättelse för år 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för år 2012"

Transkript

1 1 Naturskyddsföreningen i Jönköpings län Verksamhetsberättelse för år 2012 Länsförbundets årsstämma Länsförbundets t.f. ordförande Anders Aldberg hälsade alla välkomna till den 44:e årsstämman för Jönköpings länsförbund på Lugnalandet Hotell & Konferens i Sommen och tackade Tranåskretsen för att de åtagit sig arrangemanget. Det omnämndes bland annat att Sommen har ett eget Naturum samt att Naturum vid Tåkern, är nybyggt och ska invigas den 25 maj. Tomas Wallertz berättade kort om Tranåskretsen, vilken startades Tomas nämnde också om de utflyktsmål som erbjöds efter stämman, Holavedens urskog, ett område med växten ryl samt den unika Trollstenen. En representant för Tranås-Posten var närvarande under årsmötet. Anders Aldberg välkomnade Anders Råsberg som var ordförande för stämman. Den senare informerade något om sin arbetsbakgrund i LRF med frågor om djur, miljö, vatten, kraftverk m.m. samt om sitt privata intresse för naturen. Årsmötesförhandlingar Efter godkännande av verksamhetsberättelse fastställdes resultat- och balansräkning. Revisorerna lämnade revisionsberättelsen och stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Verksamhetsplan och budget fastställdes för år Styrelsen fick följande sammansättning: Henrik Svensson (ordförande, nyval 1 år), Robert Erlandsson (omval 1 år), Anders Aldberg (omval 2 år), Albin Enlund (nyval 2 år), Inga-Britt Fälth, Bengt Ohlsson och Åke Jönsson (de tre sistnämnda valdes vid stämman 2011). Till revisorer omvaldes Ronny Korsberg (Eksjö) och Frank Lantz (Habo) och till revisorssuppleanter omvaldes Olof Nordström (Bankeryd) och Sonja Gustafsson (Sävsjö). Valberedningen fick följande sammansättning: Sven-Åke Svensson (Eksjö, omval, sammankallande, område 2), Uno Björkman (Eksjö, nyval, område 2) och Sigvard Magnusson (Gnosjö, omval, område 3). Område 1 omfattar Bankeryd, Habo, Mullsjö, Jönköping, Huskvarna. Område 2 omfattar Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda. Område 3 omfattar Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Vid årsmötet diskuterades även frågan om en eventuell försäljning av fastigheten Kåperyd Kåperyd 1:126 (Gruvgården). Anders Aldberg redogjorde för den enkät som var utskickad till kretsarna i slutet av 2011 och som gällde en eventuell försäljning av Gruvgården. 12 av 14 kretsar tillstyrkte en försäljning. Vid en försäljning ska gruvguiderna få förköpsrätt till

2 fastigheten. Värnamokretsen lämnade inget svar och Jönköpingskretsen ansåg att Gruvgården ska skänkas till gruvguiderna. Anders Aldberg informerade om ett nytt förslag angående försäljning av Gruvgården som innebär att fastigheten säljs för ett lägre pris än marknadsvärdet. För köparen (troligen gruvguiderna) ska betalningen delas upp i fyra delar som betalas av en gång per år. Pengarna sätts i en kretsfond som ska komma samtliga kretsar till del genom ansökningar av medel till bl.a. kretsaktiviteter samt kurser. Flera stämmodeltagare uttryckte sig positivt till förslaget. Styrelsen fick mandat att jobba vidare med detta förslag. Vidare avtackades Tomas Wallertz av Tranåskretsen för sitt engagemang i styrelsen. Därefter avtackade Anders Aldberg kassör Jan-Olof Berlin för sitt mångåriga styrelsemedlemskap i länsförbundets styrelse. Jan-Olof hade varit styrelseledamot sedan 1968, i 44 år, då länsförbundet bildades vid Ullinge värdshus. Jan-Olof hade även varit ordförande i Huskvarnakretsen i 47 år samt styrelsemedlem i Jönköpingskretsen från Styrelsens organisation AU: Henrik Svensson, Anders Aldberg och Inga-Britt Fälth Länsbladet: Henrik Svensson Besvärs-och överklagandeärenden: Anders Aldberg Hemsidan: Åke Jönsson Adressregister-utskick: Åke Jönsson, Anders Aldberg Kretskontakter: Anders Aldberg (Nässjö, Eksjö, Vetlanda, Sävsjö och Tranås), Åke Jönsson (Jönköping), Inga-Britt Fälth (Bankeryd, Habo och Mullsjö), Robert Erlandsson (Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo), Bengt Ohlsson (Huskvarna). Ekonomi Länsförbundet hade vid årets slut omsättningstillgångar på kr. Föreningens ekonomi är bättre än föregående år. En engångssumma på för såld skrot från Gruvgården tillfördes föreningen. Utgifterna blev i enlighet med budget. Den samlade ekonomin jämte budget för kommande år redovisas utförligt på stämman. Representation Styrelsen för Smålands Natur: Lars Andersson (kassör, ordinarie ledamot), Åke Jönsson (webmaster, suppleant) och Monika Mörk (suppleant) Valberedning för stämman för Smålands Natur: Styrelsen Stämman Smålands Natur, ombud: Anders Aldberg och Åke Jönsson Rädda Uttern i Småland, styrelsen: Anders Aldberg Rädda Uttern i Småland, revisor: Jan-Olof Berlin. Viltförvaltningsdelegationen: Lisbeth Carlsson (ledamot), Bengt Ohlsson (suppleant) Miljövänliga veckan: Pia Larsson (länsrepresentant) Höstkonferens: Henrik Svensson, Bengt Ohlsson Medlemsutveckling 2012 Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till vilket är en minskning jämfört med 2011 med 153 medlemmar. Statistik över medlemsutvecklingen för länets kretsar finns arkiverade från och med Fram till 1972 redovisades inte familjemedlemmar på grund av tekniska svårigheter vid riksföreningens databehandling. Efter år 1972 finns familjemedlemmar redovisade. Från Länsförbundets tillblivelse den 11 maj 1968 finns det tillgänglig statistik. Fram till 1995 var medlemsutvecklingen ökande frånsett en liten nedgång år Uppgången fortsatte sedan till år 1995 då ett absolut toppår uppvisade medlemmar. 2

3 3 Därefter minskade medlemsantalet fram till 2001 då trenden bröts för att åter igen dala fram till Efter detta har det noterats varierande ökningar och minskningar. För Länsförbundets del innebär det att årets återbäring blir kr, en minskning med 610 kr. Medlemsantal Tabell 1. Antalet medlemmar anslutna till Jönköpings länsförbunds kretsar, återbäring Krets Återbär ing Ordförande Bankeryd 259 (-18) :- Per Jonas Andersson Eksjö 557 (-2) :- Ronny Korsberg Gislaved 434 (-21) :- Albin Enlund Gnosjö 159 (-4) :- Sigge Magnusson tf. ordförande Habo 209 (-11) :- Gösta Börjesson Huskvarna 723 (-22) :- Jan-Olof Berlin Gränna Jönköping 1379 (-21) :- Jeanette Eld Mullsjö 211 (-11) :- Caroline Hedström Nässjö 538 (+2) :- Lars Lindfors Sävsjö 199 (+1) :- Britt-Marie Andersson Tranås 271 (+1) :- Märta Svärd Vaggeryd 208 (-9) :- Lisbeth Carlsson Vetlanda 466 (-17) :- Monika Mörk Värnamo 546 (-29) :- Peter Thorén Kretslösa 113 (-8) 105 TOTALT 6272 (-153) :- Länsförbundet Henrik Svensson Länsbladet Länsbladet har utkommit med ett nummer i början av år 2013 som skickats ut med e-post till kretsstyrelserna. Redaktör har varit Henrik Svensson. Syftet med Länsbladet är att förbättra dialogen med kretsarna och att sprida informationen om vad länsförbundet har uträttat och kan bistå kretsarna med. Konferenser Den oktober var det länsordförandekonferens i Västerås. Henrik Svensson deltog. Den 20 oktober arrangerades en kretsordförandekonferens på Södra Vätterbygdens folkhögskola. Anne-Catrin Almér och Henrik Svensson pratade om vattenfrågor och om miljöbalkens regler. Den november arrangerades en regional ledarskapsträff i Malmö. Henrik Svensson och Albin Enlund deltog. Samråd, remissärenden och överklaganden Ett möte ägde rum den 21 maj vid Gruvgården, Taberg, mellan Länsförbundet och Gruvguiderna. Länsförbundet representerades av Anders Aldberg, Inga-Britt Fälth, Jan-Olof Berlin och Henrik Svensson. Målsättningen var att diskutera den framtida förvaltningen av fastigheten. Ett nytt möte gällande förvaltningen av Gruvgården ägde rum vid Länsstyrelsen

4 4 den 3 oktober. Då deltog även Jönköpings kommun och Länsstyrelsen. Länsförbundet representerades då av Anders Aldberg, Inga-Britt Fälth och Henrik Svensson. Länsförbundet yttrade sig i november 2012 till Länsstyrelsen gällande koncession för brytning av sällsynta jordartsmetaller (REE-metaller) vid Norra Kärr norr om Gränna. Under året har Länsförbundet lämnat en stödskrivelse till Värnamokretsen gällande Lundsbo bokskog. Länsförbundet har under året även svarat på samråd avseende restaurering av fågelsjön Hyllingen i Aneby kommun, samt lämnat remissvar gällande Värna, Vårda, Visa (beteckning ). Styrelsens sammanträden och verksamhet Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden, därtill årsstämman i Tranås. Sammanträdena har ägt rum i Vrigstad, Ingaryd, Gruvgården i Taberg, vid Länsstyrelsen och hemma hos Inga-Britt Fälth i Bankeryd. Styrelsen har även aktivt arbetat med föreningen Smålands Natur och Tabergs Gruvguider. Taberg Länsförbundet äger och förvaltar byggnaden Gruvgården, vilken är belägen utanför Tabergs naturreservat. Tabergs Gruvguider disponerar byggnadens nedre plan för visningsverksamhet och det nya Fladdermuséet. Länsförbundet disponerar den övre våningen. Länsförbundet har överlåtit visningsrätten till Tabergs Gruvguider. Denna förening startades 2007 och är verksam inom Jönköpings länsförbund och redovisar sin verksamhet till länsförbundet. Länsförbundets styrelse har under det senaste året fortsatt att diskutera ägandet av fastigheten Gruvgården och de resurser som krävs för att äga den. Styrelsen anser att kostnaden och merarbetet med fastigheten utgör ett hinder för styrelsens arbete med naturvårdsfrågorna i länet. Vid länsstämman i Tranås fick styrelsen i uppdrag att bland annat ta fram förslag gällande försäljning av fastigheten. Osaby Föreningen Smålands Natur förvaltar sedan år 1994 Osaby säteri med ansvar för skötsel och ekonomi. I föreningen ingår länsförbunden i Jönköping och Kronoberg samt olika kretsar i dessa länsförbund. För övrig information om Osaby, se Länsförbundets hemsida. Föreningen Rädda Uttern i Småland Föreningen Rädda Uttern i Småland har nu en fristående hemsida, Under år 2012 har en ny broschyr skickats ut till kommuner och företag tillsammans med ett brev som uppmanar till medlemskap i föreningen. Under året har en spårningskurs arrangerats med ett drygt 15-tal deltagare.

5 5 Viltförvaltningsdelegationen Viltförvaltningsdelegationen består av Länsstyrelsens handläggare och representanter för naturvård, skogsnäringen, fiske, jordbruk, jakt, näringsliv, turism, polis, friluftsliv samt fem landstingspolitiker. Landshövdingen är ordförande. De dominerande frågorna rör älgjakt och jakttider, men även vildsvin och lodjur är aktuellt. Lisbeth Carlsson, Vaggeryd, är vår representant. Slutord Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Jönköpings län vill uppmuntra och tacka alla som arbetat med och bidragit till att föra fram Naturskyddsföreningens budskap under det föregående verksamhetsåret! Vi hoppas på ett gott nytt verksamhetsår då vi fortsätter förundras över vår natur och livet där, och fortsätter värna den biologiska mångfalden och den livsmiljö vi alla lever i!

6 6 Verksamhetsplan, målsättning för 2013 Länsförbundet (Lf) skall verka för att uppfylla Svenska Naturskyddsföreningen mål enligt fastställda stadgar Lf. skall hålla fortlöpande kontakt med kretsarna, bistå med råd och utvecklingsarbete Lf:s verksamhet skall omfatta 6-10 styrelsesammanträden Lf skall anordna en kretsordförandekonferens per år Lf. skall ge ut Länsbladet minst en gång per år Lf. skall besvara remisser från myndigheter och näringsidkare Lf. skall bevaka miljöbalksärenden och utnyttja besvärsrätt Lf. skall representeras i arrangemang som anordnas av SNF centralt Lf. skall driva och medverka i regionala arrangemang efter behov Lf. skall delta i kommittéer och samarbetsgrupper Lf. deltar i arbetet med Smålands Natur enligt stadgar Lf. äger och förvaltar Tabergs gruvgård som upplåts för Gruvguideverksamheten Lf. skall medverka och stödja arbetet på länsnivå i Handla miljövänligtfrågor

7 7 Resultaträkning INTÄKTER Medlemsåterbäring från Riks : :00 Försäljning av Skogsboken 3.020: :00 Försålt skrot Taberg 7.500:00 0 Ränta Swedbank 496:90 48:18 Ränta Nordea 1.471: :12 Föreningens intäkter : :30 KOSTNADER Administration : :00 Länsstämman : :00 Styrelsesammanträden 8.753: :00 Länsordf.konferens :00 Kretsordf.konferens 3.350:00 407:00 Avgifter,arvoden 3.547: :00 Medl.avg. Uttern, Smål.Natur 0 800:00 Gruvgården, Kåperyd 1: : :00 Handla Miljövänligt :00 Riksstämman 511:00 Kostnad Skogsboken 3020:00 Föreningens kostnader : :00 RESULTAT Föreningens resultat 8.331: :70

8 8 Balansräkning Not Anläggningstillgångar Fastigheten Kåperyd 1: Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Plusgiro :76 Swedbank Företagskonto 5.120: :41 Swedb. Placeringskonto : :49 Nordea Sparkonto :44 Lagerex. Skogsboken : :00 Summa omsättningstillgångar : :10 SUMMA TILLGÅNGAR : :10 Skulder Deponerat kapital från Anebykretsen : :11 Deponerat kapital från Nässjö Fältbiol : :50 SUMMA SKULDER 8.362: :61 SUMMA EGET KAPITAL : :49 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER : :10 Not 1 Gruvgården i Taberg som ägs av Länsförbundet Not 2 Vid årsskiftet ej försålda ex av Skogsboken upptagna till 80:-/ex. Not 3 Deponerade medel ingår i Länsförbundets bankmedel Not 4 Deponerade medel ingår i Länsförbundets bankmedel Plusgiro och Nordeakontot avslutade under året.

9 9 Budgetförslag Utfall 2012 Budget 2012 Utfall 2011 Budget 2013 Intäkter Återbäring medlemsavgifter (1) Försäljning av Skogsboken Räntor Taberg Summa intäkter Kostnader Administration Länsstämman Styrelsesammanträden Riksstämman Länsordf. Konferenser Kretsordf.konferenser Ersättn. styr Medlemsavgifter (Uttern, Smål.Natur) Gruvgården Taberg Handla Miljövänligt Utbildningar Summa kostnader Över-underskott Not 1. Återbäring för 2012 från Riks: Antalet fullbet. medl.(3581 st) x kr

10 10 Jönköping den 24 april 2013 Henrik Svensson, ordförande. Anders Aldberg, kassör och vice ordf. Åke Jönsson Inga-Britt Fälth, sekreterare Robert Erlandsson Bengt Ohlsson Albin Enlund

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012-01-01 - - 2012-12-31 KALLELSE Sturup den 20 februari 2013 SGA Regionernas representanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma lördagen den 12 april 2014 kl.11.00. Stämman hålls i kommunens möteslokal (samma lokal som 2013) bredvid polisstationen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer