* nh = nedbrytningshastighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "* nh = nedbrytningshastighet"

Transkript

1 Information till husdjursföreningarnas rådgivare om foderanalyser i NorFor Av Erica Lindberg, Svensk Mjölk, februari 2006 Förkortningarna uppdaterade av Maria Åkerlind Analysparametrar och metoder Det nya fodervärderingssystemet kommer att medföra en del nyheter när det gäller foderanalyserna. Vi har fångat upp en del frågeställningar som vi med detta informationsbrev försöker besvara, t ex: Vilka gamla parametrar används även i fortsättningen och vilka av dessa bör analyseras? Vilka är parametrarna vi kommer att behöva använda i en foderstat i framtiden? Vilka är de nya parametrarna och skall de analyseras? Nya viktiga parametrar i anges i tabell 1 nedan. I tabell 1 anges också efter varje ny parameter vad som rekommenderas i foderstatsberäkningen ett analysvärde eller ett tabellvärde. En översikt över fodrets fraktioner och vad som kan/bör analyseras, finns i pptserie på sajten om foderanalyser. Bilden beskriver den kemiska fraktioneringen av foder i, med markering för de parametrar/fraktioner som kan/bör analyseras. Tänk på att detta är generella rekommendationer. Eftersom olika fodermedel har olika innehåll av olika näringsämnen, kvarstår de tidigare rekommendationerna generellt att göra en bedömning utifrån varje enskilt fodermedel. De förkortningar som används i bygger på engelska benämningar, en lathund för parameternamn på olika språk med tillhörande förkortningar finns också på sajten. Tabell 1. Nya viktiga parametrar i 1. osmältbar NDF (indf) i grovfoder och kraftfoder ny analys, NIR-kalibrering 2. nh* för potentiellt nedbrytbar NDF (nhndf) i grovfoder och kraftfoder - beräknas 3. Lösligt råprotein (sråprot) i grovfoder och kraftfoder - analyseras med ny föreslagen metod, en buffertmetod kallad BSN, förhoppningsvis NIR-kalibrering inom kort 4. nh* för potentiellt nedbrytbart protein (nhråprot) i kraftfoder tabellvärde tillräckligt 5. nh* för potentiellt nedbrytbar stärkelse (nhstä) i kraftfoder tabellvärde tillräckligt 6. nh* för lösligt råprotein (nhsråprot) tabellvärde tillräckligt 7. osmältbart råprotein i kraftfoder (iråprot) tabellvärde tillräckligt * nh = nedbrytningshastighet Tabell 2 ger en översikt av de analysdata eller beräkningar som kommer att vara aktuella på analysbeskeden framöver, kort om deras bakgrund, om de använts i vårt tidigare fodervärderingssystem och vilka förkortningar som kommer att användas. Nya analyser (alternativt befintliga analyser som är nya som indata) för foderstatsberäkning är således följande: osmältbar NDF (indf) och lösligt råprotein (sråprot) = nya analyser, syror (nya som indata), alkohol (ny som indata) ammoniumkväve (ny som indata), se även tabell 2 nedan.

2 De nya analyserna planeras att vara möjliga att få analyserade till våren/sommaren NorFor har under vintern 2006 finansierat analyser av ett antal referensprover för indf och sråprot. Dessa analysvärden skall ligga till grund för kommande NIR-kalibreringar. För indf har man provat att kalibrera för NIR och det ser ut som om en NIR-kalibrering vore ett bra analysalternativ. Vi vet inte ännu hur det kommer att fungera att analysera lösligt råprotein med NIR. Referensanalyserna som körts kommer att ge oss data till fodertabellen som kan användas i brist på analyser. När det gäller indf är det bästa alternativet en NIR-analys enligt Analys- och tabellgruppen i NorFor. För sråprot finns dock en möjlighet att analysera denna kemiskt via en metod som kallas BSN (Buffer Soluble Nitrogen). I slutänden är det förstås prisläget på analyspaketen från laboratorierna som får avgöra vad man väljer att analysera i startskedet av. Önskvärt är dock att få såväl indf som sråprot och de hygienanalyser som krävs som indata i i paketerbjudande från laboratorierna till ett bra pris. Under tiden kan tabellvärden vara ett alternativ för vissa av parametrarna. Vad bör analyseras? När det gäller de analysparametrarna vi redan är vana vid, så är det egentligen inget som skiljer sig sedan tidigare. Bifogat finns en generell rekommendation över vad som bör analyseras i några olika fodermedelstyper, se bilaga 1. När det gäller de markeringar som har fått ett kryss inom parentes i bilaga 1, så kan detta vara en bedömningsfråga för den enskilda kunden om man väljer att analysera eller använda tabellvärden. Vi vill understryka att dessa parametrar är intressanta för en fullständig analys för, men att fodermedlets beskaffenhet och priset på analysen måste få avgöra om en analys skall göras. Framtida erfarenheter kring spridningen av de nya analyserna i olika typer av foder kommer också att ge oss viktig information. Grönmassa eller ensilage vad gäller i framtiden? Kan vi analysera grönmassa i fortsättningen? Kvalitetsparametrar (syror, alkohol och ammonium-kväve) har vi tidigare hanterat genom att vid behov ta en extra ensilageanalys i de fall man använt sig av grönmasseprov för näringsanalys. Nu liksom tidigare går det bra att komplettera med dessa analyser på ett prov av den ensilerade grödan i efterhand. Skillnaden är att det finns ytterligare en parameter en näringsparameter som också bör tas på den ensilerade grödan lösligt råprotein. Detta är en ny parameter och vi har inte helt klart för oss hur det kommer att fungera med en ev. NIRanalys. Analys är att rekommendera i ensilageprover förutsatt att priset på analysen är rimligt. I Danmark analyserar man en del grönmassor, men oftast ensilage. I Sverige har situationen i flera år varit den omvända många grönmasseprover men även en del ensilage. Rekommendationen från Dansk Kvæg kommer att vara att analysera ensilageprover i första hand. Rekommendationen för antalet analyser kommer att vara att köra en fullständig analys inklusive sråprot, syror, alkohol och NH 3 -N endast om det finns NIR-metod för de nämnda analyserna. Detta kommer annars troligen att bli för dyrt, och då kommer man att rekommendera att använda tabellvärden istället. I Danmark finns redan ett analyspaket för syror, etanol, NH 3 -N och ph som körs med NIR, där saknas alltså endast sråprot, förutsatt att vi får en bra NIR-kalibrering för indf.

3 Situationen i Sverige är lite annorlunda än i Danmark. Här i Sverige har vi inte för vana att göra särskilt många kemiska hygienanalyser på ensilageproverna. En rekommendation till er på de svenska husdjursföreningarna är att försöka förhandla fram ett bra paketpris på analyser där såväl gamla som nya analyser (indf, sråprot) samt syror, alkohol och NH 3 -N ingår. I dessa fall skall man rekommendera att köra en fullständig ensilageanalys alternativt två analyser, det vill säga en analys på grönmassa och en kompletterande ensilageanalys. Uppgifter om fodrets baljväxtandel och konservering behövs det i fortsättningen också? Ja till ungdjursfoderstaterna naturligtvis (för beräkning av energi och AAT), men inte i NorFor Plan. Där styrs detta av foderkoden (fodrets identitet), som gör att rätt beräkningar används för rätt foder. Foderkoden sätts av kunden/lantbrukaren/rådgivaren och rätt foderkod är helt avgörande för att analysen skall hanteras riktigt i beräkningarna som behövs för. Beräknade indata i De parametrar som anges som beräknade i tabellen nedan, kommer att beräknas i fodertabellen (FST), eller i det nya foderanalyssystemet (FAS, systemet beskrivs kort nedan). För varje resultat i foderanalysen rekommenderas från NorFor att man markerar om värdet är analyserat, beräknat eller tabellvärde. Det skall vara enkelt att uppmärksamma vad som är beräknat och vad som är analyserat. Denna uppgift kommer att finnas med i det svar som labben får från FAS (se nedan). Utskicket till kunden ligger sedan på labbets ansvar. FAS Feed Analyse System (IT system för foderanalyser) FAS är under gemensam utveckling inom NorFor IT. Delprojektet har en stram budgetram. FAS är ett system för beräkning av foderanalyser inom. Till skillnad från det gamla svenska svarssystemet så ingår ingen hantering av svarsutskick eller fakturering och analyserna sänds inte in som rådata från laboratoriet, utan färdigräknade parametrar så långt möjligt. Det är sedan de NorFor specifika beräkningarna som görs i FAS/FST/NorFor plan. Presentation av analyssvar och ev. fakturering kan ske i valfritt system vid sidan av FAS. Inget gemensamt system för själva utskicket av analysresultatet skall göras inom NorFor. Svensk Mjölk kommer att ta fram ett system för husdjursföreningarna som kommer att publicera analyssvar på Svensk Mjölks Web Entré samt skapa fakturaunderlag till det gemensamma faktureringssystemet. Utveckling av detta sker under senvåren För att på ett bra sätt förbereda foderlaboratorierna inför den kommande förändringen har en rad möten hållits, och foderlaboratorierna har haft möjlighet att påverka utformningen och innehållet i det nya systemet så att övergången blir smidig. Det övriga kvalitetsarbetet med kvalitetssäkring och ringtester pågår i normal omfattning parallellt. För att förenkla arbetet som ligger hos både Svensk Mjölk och husdjursföreningarna, och som är den affärsmässiga anpassningen av det nya systemet, har en särskild grupp bildats som kommer att handha husdjursföreningarnas affärsmässiga kontakter med foderlaboratorier. Till sin hjälp har gruppen IT och biologiskt stöd från Svensk Mjölk. Separat information kring detta har tidigare sänts ut från Svensk Mjölk via Patrik Nordgren (tel ).

4 Tabell 2. Tabellen visar vilka parametrar som behövs för en foderanalys till (uppdaterad ). G = gammal analys, d.v.s. den användes i AAT/PBV-systemet SE NY = ny analys eller ny beräkning A = analyseras i de fall det är intressant för fodermedlet i fråga (beror på innehållet) T = tabellvärde är ok eller i vissa fall enda tillgängliga värdet B = värdet beräknas utifrån andra data FAS = Feed Analyse System FRC = Feed Ration Calculator (foderstatsberäknaren, del av ) FST = Feed Stuff Table, nya fodermedelstabellen Parametrar i en Norfor Plan - analys G NY Analys / Tabell /Beräkn at värde Indata NorFor Plan Analysmetod el. beräkning Torrsubstans x A x Ny rekommendation för analysmetod för grovfoder, beskriven av NorFor 2005 Korrektion av TS (TS) för flyktiga ämnen i ensilerade foder x B Ny enligt rekommendation i NorFor Beräkningen bygger på faktiskt innehåll av syror och alkoholer och ensilagets ph. Kommentar Korrektionen kommer att göras på lab, ej i FAS/FST/FRC. Aska x A x Ref. 71/250/EEC Aska Organisk OS substans NY B x 1000-aska Ingen ny analys egentligen, men har använts i gamla SEsystemet för energiberäkning, se Förkortning TS Visas ej separat, endast korrigerad TS kommer att redovisas.

5 Råprotein x A Som tidigare, ref. metod Kjeldahl, accepterad metod är även Dumas. lösligt råprotein NY A Rek metod från NorFor = BSN (ref. kommentar OS smbh nedan. Råproteinet korrigeras för ammoniak (görs i FST). Råprot Ny viktig parameter som sråprot skall analyseras (dock ej Licitra, et. al., 1996.) i grönmassa). NY B Beräknas i FST pnråprot x A/T Ref. 71/393/EEC Har använts för hyg. bedömning i ensilerade foder, ny som indataparameter i NorFor Plan NH 3 -N Råfett x A/T x Ref. 98/64/EEC Råfett NDF x Ny rek. från NorFor, NDF / andf ref. Mertens, Osmältbar NDF NY A x Ny NIR-kalibrering från NorFor. Bygger på in sacco metod beskriven av NorFor. Potentiellt - potentiellt nedbrytbart råprotein - ammoniumkväve nedbrytbar NDF Nedbrytningshastighet för Ingen ny analys, men en ny metod är rek. Vi skiljer dessa åt genom att kalla den nya fibern för andf, där a = amylasbehandling. Ny viktig parameter som skall analyseras. indf NY B x 1000-iNDF Beräknas i FST. pnndf NY B x Ref. Weisbjerg, Beräknas i FST. Beräkningen baseras på nhndf

6 potentiellt nedbrytbar NDF Stärkelse x A/T x Enzymatisk metod. Exakt ref. metod diskuteras fortfarande, troligen en metod som är på väg att bli ISOstandard. Fermentationsprodukter (ensilerade foder) bl. a. innehåll av indf och OS smbh. Ny ref. metod jämfört med tidigare. NY B x Summan av syror och alkoholer i foder. - mjölksyra x A/T x HPLC / GC / titrering Syrorna analyseras för hygienisk bedömning i ensilerade foder, men är nu också indata i en foderstat. Utgör även basen för andra beräkningar i NorFor Plan, bl. a. FPF (se ovan) och korrigering av torrsubstans. Stä Ferm prod Mjölksyra ättiksyra x A/T HPLC / GC / titrering - - Ättiksyra propionsyra x A/T HPLC / GC / titrering - - Propsyra smörsyra x A/T HPLC / GC / titrering - - Smörsyra myrsyra x A/T HPLC / GC / titrering - - Myrsyra alkohol x A/T HPLC / GC Har använts för hyg. bedömning i ensilerade foder. Ingår nu i beräkningen för FPF (se ovan). Restfraktion NY B 1000-Aska-Råprot- Råfett-NDF-Stä-Ferm Beräknas i FST Alkohol RestCHO

7 prod Socker x A/T x 71/250/EEC Socker Organiska substansens smältbarhet x OS smbh x A (tabellvä rde för kraftfode r och helsäd i SE) Gamla nationella metoder används tills vidare. VOS i SE på vallfoder även i fortsättningen. Analysen har funnits i det gamla fodervärderingssystemet i SE, men varit bakgrundsdata till vårt värde för omsättbar energi och till NIRkalibreringen för energi. Växttråd x NEJ Endast för ungdjursfoderstaternas energiberäkning (krf, helsäd) Växttr Beräknade värden i FST/FAS Fyllnadsvärde B Nytt beräknat värde i FVL laktation Tuggningstidsind B Nytt beräknat värde i Tuggtid ex Nettoenergi vid 8 B Nytt beräknat värde i NEL P8 kg ts intag AAT vid 8 kg ts B Nytt beräknat värde i AAT P8 intag PBV vid 8 kg ts B Nytt beräknat värde i PBV P8 intag Nettoenergi vid B Nytt beräknat värde i NEL P20 20 kg ts intag AAT vid 20 kg ts B Nytt beräknat värde i AAT P20

8 intag PBV vid 20 kg ts intag B Nytt beräknat värde i PBV P20

9 DRAFT December 6, 2005 (uppdaterad ) Recommended minimum of analyses for feed planning in Input parameter in NorFor Abbreviation Svenska förkortn Grass/ clover grass Whole crop, maize/grain Green sample Silage sample Dry matter DM TS X X Ash Ash Aska X X Organic matter OM OS Calculated Calculated Organic matter OMD OS smbh X X digestibility Crude protein CP Råprot X X Soluble crude protein scp sråprot X Ammonia NH 3 -N NH3-N - (X) Potential degradable pdcp pnråprot Table value Calculated protein Indigestible crude protein icp iråprot Table value Table value Degradation rate, scp kdscp nhsråprot Table value Table value Degradation rate of pdcp kdcp nhråprot Table value Table value Amino acids AAN Aminos Table value Table value Crude fat CFat Råfett (X) (X) Fatty acids FA Fettsyr Table value Table value NDF NDF NDF X X Potential degradable NDF pdndf pnndf Calculated Calculated Indigestible NDF indf indf X X Degradation rate of kdndf nhndf Calculated Calculated pdndf Starch ST Stä X * Soluble starch sst sstä Table value Table value Potential degradable pdst pnstä Table value Table value starch Indigestible starch ist istä Table value Table value Degradation rate, sst kdsst nhsstä Table value Table value Degradation rate of pdst kdst nhstä Table value Table value Fermentation products FPF Ferm - Calc./table feed prod Lactic acid LAF Mjölksyra - (X) Acetic acid ACF Ättiksyra - (X) Propionic acid PRF Propsyra - Butyric acid BUF Smörsyra - Alcohol ALF Alkohol - Formic acid FOF Myrsyra - Rest fraction RestCHO Rest Calculated Calculated Degradation rate, kdrestcho nhrest Table value Table value restcho Sugar Sugar Socker (X) (X) Minerals Mineraler (X) (X) Vitamins Vitaminer Table value Table value Other parameters ph ph ph - (X) X: High priority, always necessary for input parameters in X * : Starch should be analysed in whole crop and maize silages but NOT in grass/clover silages (X): Moderate priority, is of interest depending on customers wish Blank: Low priority, depending on customers wish Table value: Not realistic to analyse Bilaga 1

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 BLGG AgroXpertus Råby 2003 S - 242 92 HÖRBY Kontaktperson: Charlotte Akerlind T kundservice: 0415-51 127 E kundservice@blgg.agroxpertus.se I blgg.agroxpertus.se

Läs mer

Beskrivning av NorFor-systemet -utbildningsmaterial

Beskrivning av NorFor-systemet -utbildningsmaterial Augusti 2005 Beskrivning av NorFor-systemet -utbildningsmaterial Sammanställt av NorFor projektgrupp Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Modellstruktur... 3 3. Indata... 4 Uppgifter om djur och

Läs mer

NorFor Plan, en översiktlig beskrivning. Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor

NorFor Plan, en översiktlig beskrivning. Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor 2004-06-22 NorFor Plan, en översiktlig beskrivning Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor * Arnt-Johan Rygh, Maria Mehlqvist, Marie Liljeholm, Mogens Larsen, Anders H Gustafsson, Harald

Läs mer

Vallfoder som enda foder till får

Vallfoder som enda foder till får Vallfoder som enda foder till får Gun Bernes, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå Lena Stengärde, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala Tyler Turner, Inst. för livsmedelsvetenskap,

Läs mer

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Kjell Martinsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, tel: 090-786 94 40, e-post: Kjell.Martinsson@njv.slu.se I norra Skandinavien har

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Skördesystem i vall. Slutrapport för SLF projekt nr H0541203

Skördesystem i vall. Slutrapport för SLF projekt nr H0541203 Slutrapport för SLF projekt nr H0541203 Skördesystem i vall Kjell Martinsson och Lars Ericson Institutionen för Norrländsk Jordbruksvetenskap SLU 90183 Umeå 1. Bakgrund Denna rapport redovisar resultatet

Läs mer

Ekonomisk optimal fodernivå Vad är det?

Ekonomisk optimal fodernivå Vad är det? Hans Lindberg är agronom och produkonsrådgivare med placering i Bollnäs i södra Hälsingland. Större delen av sin arbetsd arbetar han med kunskapssupport i foderfrågor i, men hinner också med en del produkonsrådgivning

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

Generella utfodringsrekommendationer

Generella utfodringsrekommendationer Generella utfodringsrekommendationer Generella utfodringsrekommendationer St Hippolyt Foderstatsberäkning och rekommendationer Fem övergripande frågor! 1. Häst information Ras, prestation, hull, vikt,

Läs mer

Betfor Inte bara nyttigt

Betfor Inte bara nyttigt Betfor Inte bara nyttigt Betfor. Från hobbyridning Betfor har varit en viktig komponent i svenska hästars foderstat i mer än 50 år. Skälet till detta är ganska självklart, efter- Betfor påverkar en rad

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

Hemmaproducerat proteinfoder satsa på kvalitet och kvantitet Råd i praktiken

Hemmaproducerat proteinfoder satsa på kvalitet och kvantitet Råd i praktiken Hemmaproducerat proteinfoder satsa på kvalitet och kvantitet Råd i praktiken Jordbruksinformation 9 2006 100 % ekologiskt foder till mjölkkor en utmaning Från den 1 januari 2008 ska ekologiska mjölkkor

Läs mer

Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat

Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat En dokumentation från betesperioden på sex KRAV-mjölkgårdar i Östergötlands län år 2003 Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst Öjeby,

Läs mer

Närproducerat foder i praktik och teori

Närproducerat foder i praktik och teori Ann-Theres Persson, Växa Sverige och Ulrik Lovang, Lovanggruppen ann-theres.persson@vxa.se, ulrik.lovang@lovang.se Endags utfodringskontroll på sex gårdar I projektet Närproducerat foder fullt ut genomfördes

Läs mer

Utfodring av mjölkkor med 100 % ekologiskt och lokalt producerat foder i Sverige

Utfodring av mjölkkor med 100 % ekologiskt och lokalt producerat foder i Sverige Utfodring av mjölkkor med 100 % ekologiskt och lokalt producerat foder i Sverige Torbjörn Pettersson, Jordbruksverket Christian Swensson, Svensk Mjölk Bakgrund Från 1 januari 2008 ska, enligt EU s regler

Läs mer

Nitratförgiftning kan bero på grovfoder

Nitratförgiftning kan bero på grovfoder 2013 08 06 Nitratförgiftning kan bero på grovfoder Om djur äter foder med för mycket nitrat kan det dö av kvävning. Blodet är då chokladbrunt till färgen. Vallfoder kan ackumulera nitrat vid stress, det

Läs mer

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 Näringslära Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 NÄRINGSÄMNEN - UPPBYGGNAD OCH FUNKTION... 2 KOLHYDRATER... 2 FETT... 3 PROTEIN... 3 MAKROMINERALÄMNEN OCH SPÅRELEMENT...

Läs mer

Få den bästa starten

Få den bästa starten Få den bästa starten Det bästa från naturen För att stoet och hingsten kan leverera hälsosamma avkommor, är det viktigt med en bra start i livet. Fodrets näringsämnen påverkar alla kroppens funktioner,

Läs mer

Mer protein genom samodling av sojaböna och vårvete till helsädesensilage i Örebro län

Mer protein genom samodling av sojaböna och vårvete till helsädesensilage i Örebro län Slutrapport 2012 Mer protein genom samodling av sojaböna och vårvete till helsädesensilage i Örebro län Eva Stoltz och Anna Redner HS Konsult AB, Box 271, 701 45 Örebro 2012-03-31 Foto: Eva Stoltz 2 Sammanfattning

Läs mer

Foderstatens fiber och stärkelsehalt i svensk mjölkproduktion en fältstudie

Foderstatens fiber och stärkelsehalt i svensk mjölkproduktion en fältstudie Foderstatens fiber och stärkelsehalt i svensk mjölkproduktion en fältstudie Fiber and starch in feed rations to swedish dairy cows a field study av Lotta Christvall Institutionen för husdjurens Examensarbete

Läs mer

2012-02- 01. Innehåll

2012-02- 01. Innehåll Innehåll Principer för ekologiskt lantbruk Rötning för produktion av biogas och biogödsel Effekter på växtodlings- och djurgårdar Rötning och grunder för ekologiskt lantbruk Slutsatser Andersson & Edström,

Läs mer

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Förutsättningar Processprincip Processparametrar Driftprincip och anläggningsutförande Biogas Anläggningskostnad

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Svenska Vallbrev. När ska majsen skördas?

Svenska Vallbrev. När ska majsen skördas? Svenska Vallbrev Utges av Svenska Vallföreningen Internet: www.svenskavall.se Nr 5. Sep 2011 När ska majsen skördas? Många delar av Sverige där majs nu odlas ligger på gränsen för majsens utbredningsområde.

Läs mer

Näringsfysiologi och fodervetenskap sammanfattning av föreläsningarna

Näringsfysiologi och fodervetenskap sammanfattning av föreläsningarna Näringsfysiologi och fodervetenskap sammanfattning av föreläsningarna Intro 28/8 Det finns vallfoder, spannmål, trindsäd (ärtväxter), oljeväxter, rotfrukter och rotknölar(potatis). Exempel på foder som

Läs mer

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång kalvnäring Starter och Mysli startfoder I och Hieho uppfödningsfoder Stabiliser, Electrolyte och Fiber

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Vilka inhemska proteinfodermedel finns att tillgå och hur användbara är de?

Vilka inhemska proteinfodermedel finns att tillgå och hur användbara är de? Vilka inhemska proteinfodermedel finns att tillgå och hur användbara är de? Margareta Emanuelson, Svensk Mjölk Affärsutveckling, 2004-03-05 Användningen av proteinfoder till mjölkkor har ökat under den

Läs mer

Näringsvärde hos vallgräs kring skörd 1 och 2

Näringsvärde hos vallgräs kring skörd 1 och 2 Näringsvärde hos vallgräs kring skörd 1 och 2 Magnus Halling Växjö möte 7 december 2011 Planering för denna ppt (dölj senare) Mål klart Litteratur Jämförelse Karl-Erik och Linda - delvis Metod förteckning

Läs mer

Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa.

Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Lyckad utfodring ger resultat! Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Med rätt foderval tryggar du besättningens avkastning och djurens välbefinnande på ett kostnadseffektivt

Läs mer

Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2004

Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2004 Bibliografiska uppgifter för Vallfoder fyller mjölken med nyttigheter Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2004 Tidskrift/serie Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur Nr/avsnitt

Läs mer

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU Effekter av att använda ensileringsmedel, syrabaserade resp. bakteriepreparat (de nyare preparaten med flera olika bakteriestammar) på lagringsförluster, mjölkproduktion och tillväxt Margareta Emanuelson,

Läs mer

PROTEINKVALITET OCH FETTSYRAMÖNSTER I HAMPFRÖ (FINOLA, FIN 314)

PROTEINKVALITET OCH FETTSYRAMÖNSTER I HAMPFRÖ (FINOLA, FIN 314) SLUTRAPPORT PROTEINKVALITET OCH FETTSYRAMÖNSTER I HAMPFRÖ (FINOLA, FIN 314) Av Kjell Martinsson Grovfodercentrum Institutionen för Norrländsk Jordbruksvetenskap Box 4097 904 03 Umeå SAMMANFATTNING Det

Läs mer

Starta programmet genom att klicka på knappen "Start the program"

Starta programmet genom att klicka på knappen Start the program Bruksanvisning För den otålige: Starta programmet genom att klicka på knappen "Start the program" (om knappen inte är synlig måste du, ladda ner java 1.4, se nedan!). Välj fjäderfäkategori (t.ex. Broiler

Läs mer

På samma sätt ges ph för en lösning av en svag bas och dess salt av:

På samma sätt ges ph för en lösning av en svag bas och dess salt av: Kemiska beräkningar HT 2008 - Laboration 2 Syrabastitrering Syftet med den här laborationen är att ge laboranten insikt i användandet av phmeter vid ph-titreringar, samt förstå hur titrerkurvor för starka,

Läs mer

Foder UTFODRING AV HÄSTEN

Foder UTFODRING AV HÄSTEN Foder Hästen är en gräsätare och i vilt tillstånd söker den föda omkring 16-18 timmar varje dygn. Uppstallade hästar måste utfodras regelbundet med rätt och lagom mängd foder vid varje tillfälle för att

Läs mer

Vallprognos och gräs i intensiva skördesystem- tre eller fyra skördar i gräsvallar Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Vallprognos och gräs i intensiva skördesystem- tre eller fyra skördar i gräsvallar Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Vallprognos och gräs i intensiva skördesystem- tre eller fyra skördar i gräsvallar Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Ett orienterande försök med tre eller fyra skördar med fyra olika gräsarter

Läs mer

NYHET. Norges mest köpta hundfoder lanseras nu i Sverige. Bäst i test 4 gånger! www.labb.se

NYHET. Norges mest köpta hundfoder lanseras nu i Sverige. Bäst i test 4 gånger! www.labb.se Labb brosjyre lansering_agripet 19.10.11 16.19 Side 2 NYHET Norges mest köpta hundfoder lanseras nu i Sverige TV2-2000 TV2 hjelper deg TV2-2004 TV2 hjelper deg NRK-2007 Forbrukerinspektørene VG-2009 Test

Läs mer

Uppfödning av charolaiskvigor med utnyttjande av naturbetesmarker

Uppfödning av charolaiskvigor med utnyttjande av naturbetesmarker Uppfödning av charolaiskvigor med utnyttjande av naturbetesmarker Beef production with Charolais heifers using seminatural grasslands Examensarbete av: Johanna Bengtsson Handledare: Anna Hessle Sveriges

Läs mer

Teknik för precisionsspridning av flytgödsel och rötrester - onlinemätning av växtnäringsinnehåll - surgörning för att minimera ammoniakförluster

Teknik för precisionsspridning av flytgödsel och rötrester - onlinemätning av växtnäringsinnehåll - surgörning för att minimera ammoniakförluster Teknik för precisionsspridning av flytgödsel och rötrester - onlinemätning av växtnäringsinnehåll - surgörning för att minimera ammoniakförluster Kjell Gustafsson, Agroväst Förutsättningar finns för precisionsgödsling

Läs mer

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxtakademin Lund 18 april 2012 Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxter, värda sin vikt i guld? Johannesbrödsträdets grekiska namn keration har gett namn åt måttet carat,

Läs mer

HIPPOS. Framgång föder framgång

HIPPOS. Framgång föder framgång HIPPOS Fraån föder fraån AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor fraån och har nu ett av marknadens mest omtyckta hästfoder. EDEL HIPPOS erbjuder ett komplett hökvalitativt foderoch

Läs mer

UPPBYGGNADEN AV ETT FODERSTATSPROGRAM FÖR DIKOR

UPPBYGGNADEN AV ETT FODERSTATSPROGRAM FÖR DIKOR Examensarbete inom Lantmästarprogrammet 2005:20 UPPBYGGNADEN AV ETT FODERSTATSPROGRAM FÖR DIKOR PROGRAMMING A FEEDING PLAN FOR BEEF COWS Lydia Gudmundsson Examinator: Jan Larsson Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Svenska Vallbrev. lantbruksforskning, där deltidsbete jämfördes med rastbete genomfördes

Svenska Vallbrev. lantbruksforskning, där deltidsbete jämfördes med rastbete genomfördes Svenska Vallbrev Utges av Svenska Vallföreningen Internet: www.svenskavall.se Nr 3. Maj 2012 Deltidsbete i stället för rastbete på gårdar med automatisk mjölkning På SLU:s forskningscentrum i Uppsala genomfördes

Läs mer

Försöksåret 2014 Ett axplock ur fältförsöksverksamheten på Hushållningssällskapet Sjuhärad

Försöksåret 2014 Ett axplock ur fältförsöksverksamheten på Hushållningssällskapet Sjuhärad Försöksåret 2014 Ett axplock ur fältförsöksverksamheten på Hushållningssällskapet Sjuhärad God Jul och Gott Nytt År önskar Hushållningssällskapet Sjuhärad och Rådgivarna i Sjuhärad Försök/växtodlingsåret

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Livsmedelsverket arbetar för Säker

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Extra AAT. Där det behövs. SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie

Nytt&Nyttigt. Extra AAT. Där det behövs. SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2014 2015 Stråla Extra AAT. Där det behövs SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie Sintiden Sintidsmineral

Läs mer

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm Jordbruksinformation 22 2011 Starta eko Lamm Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk lammproduktion Text och foto: Birgit Fag, Hushållningssällskapet i Jönköping (om inte annat anges) Denna broschyr vänder

Läs mer

Offertunderlag för: Skörd 2009

Offertunderlag för: Skörd 2009 Offertunderlag för: Skörd 2009 Bakgrund, R.L.S Foder & Transport: R.L.S Foder & Transport har under ett antal år (6), målmedvetet byggt upp produktion och försäljning av högkvalitativt grovfoder för häst

Läs mer

RS Mustang. Rainer Ström Vd

RS Mustang. Rainer Ström Vd RS Mustang RS Produkter/RS Mustang Lång erfarenhet RS Produkter har funnits i snart 30 år och varit aktiva i utvecklingen av stallströprodukter i Sverige. Idag har vi strötillverkning i tre anläggningar

Läs mer

Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete.

Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete. Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete. Utfodringens inverkan på prestation och hälsa hos hästar JAN ERIK LINDBERG De flesta hästar som svettas mycket har saltbrist.

Läs mer

Nytt & Nyttigt om Nöt 2011-2012

Nytt & Nyttigt om Nöt 2011-2012 Nytt & Nyttigt om Nöt 2011-2012 Innehåll! Läs mer på: www.svenskafoder.se www.djuronatur.se www.nomus.se 4 Foder för mjölkproduktion Att investera för ökad mjölkavkastning är oftast ett klokt beslut. Vi

Läs mer

NYTT&NYTTIGT. Tjäna3! X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten. Nyhet!

NYTT&NYTTIGT. Tjäna3! X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten. Nyhet! NYTT&NYTTIGT Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2015 2016 X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten

Läs mer

mjölk och nöt producenter nr 4

mjölk och nöt producenter nr 4 mjölk och nöt producenter nr 4 gör en bra affär I den här broschyren har vi samlat information för dig som är mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat, och trygghet i din produktion, krävs

Läs mer

Hästar och foderstater

Hästar och foderstater Hästar och foderstater Hästar är räsätare och har en mae som är anpassad till räs. Stora mänder av andra foder som spannmål är farlit för hästar eftersom de inte kan bryta ner spannmål i större mänder.

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration;

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; (H 132) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder. Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad

Nytt&Nyttigt. Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder. Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2013 2014 Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad kalvnäring X-zelit

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion. Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein

Nytt&Nyttigt. Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion. Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2012 2013 Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein

Läs mer

VISSA PRODUKTER SOM TILLFÖR PROTEIN ELLER KVÄVE

VISSA PRODUKTER SOM TILLFÖR PROTEIN ELLER KVÄVE VISSA PRODUKTER SOM TILLFÖR PROTEIN ELLER KVÄVE Produktgruppen s Produktens 1 2 3 4 5 6 7 1. PROTE INER SOM FRAM- STÄLLTS AV FÖLJANDE GRUPPER AV MIKRO- ORGANISME R Bakterier Bakterier som odlas på metanol

Läs mer

Stärkelserika kontra olje- och fiberrika fodermedel till högpresterande hästar Starch rich contra oil- and fibre rich feedstuff to performing horses

Stärkelserika kontra olje- och fiberrika fodermedel till högpresterande hästar Starch rich contra oil- and fibre rich feedstuff to performing horses Stärkelserika kontra olje- och fiberrika fodermedel till högpresterande hästar Starch rich contra oil- and fibre rich feedstuff to performing horses Bachelorprojekt i husdjurfodring 15 ECTS poäng Fag-Tema:

Läs mer

Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928

Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928 Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928 Ett foder för alla hundar! Vi lever upp till höga svenska kvalitetskrav på ingående råvaror, optimerad sammansättning, högteknologisk tillverkningsprocess

Läs mer

Metanproduktion hos mjölkkor utfodrade med hög andel grovfoder

Metanproduktion hos mjölkkor utfodrade med hög andel grovfoder Metanproduktion hos mjölkkor utfodrade med hög andel grovfoder Methane emissions from dairy cows fed high levels of forage av Rebecca Danielsson Institutionen för husdjurens Examensarbete 282 utfodring

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi Sid1 (28) Inledning 3 Fliken sökning 4 Fliken Avancerad sökning 5 Fliken Rapportutformning 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Kort Ärenderapport 11

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Sätta Livsmedelsverket på kartan

Läs mer

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1. Läkemedel

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1. Läkemedel UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1 Provdatum: torsdagen den 15 november Provtid: 120 minuter Hjälpmedel: Räknare, tabell- och formelsamling. Redovisning görs på svarsblanketten som

Läs mer

Majsproduktion på gårdar i södra Sverige odling, konservering och foderkvalitet

Majsproduktion på gårdar i södra Sverige odling, konservering och foderkvalitet Majsproduktion på gårdar i södra Sverige odling, konservering och foderkvalitet Maize production on farms in southern Sweden cultivation, conservation and feed quality Annika Arnesson, Bengt-Ove Rustas,

Läs mer

Tabell 2:1. Egenskaper för olika lagringssystem för ensilage Storbalar Storbalar i Tornsilo Plansilo Korv/slang Limpa

Tabell 2:1. Egenskaper för olika lagringssystem för ensilage Storbalar Storbalar i Tornsilo Plansilo Korv/slang Limpa Sida 1 av 10 Ensilering innebär att foderråvaran lagras utan tillträde till syre och att sockret i grödan under denna lagring ska omvandlas till mjölksyra. Alla system för lagring och hantering av ensilage

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

Interna och externa kontroller

Interna och externa kontroller ISSN 1400-6138 Interna och externa kontroller () Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Utgåvenumreringen följer den numrering dokumentet ev hade under tidigare ME-beteckning.

Läs mer

Fodermedel till köttdjur

Fodermedel till köttdjur Fodermedel till köttdjur Ju fler möjligheter det finns att hantera olika fodermedel på gården, desto fler olika produkter blir aktuella att utfodra till köttdjur. Detta ställer stora krav på både uppfödare

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

NG FÅ EMS N U T R I T I O N C O N C E P T S

NG FÅ EMS N U T R I T I O N C O N C E P T S FÅNG EMS NUTRITION CONCEPTS - Att det finns flera orsaker till att hästen får fång? - Akut överfodring med stärkelse eller protein kan resultera i en feljäsning i grovtarmen med fång som följd. - Långvarig

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Mineraler - vallfodrets innehål och mjölkkornas behov

Bibliografiska uppgifter för Mineraler - vallfodrets innehål och mjölkkornas behov Bibliografiska uppgifter för Mineraler - vallfodrets innehål och mjölkkornas behov Författare Eriksson H. Utgivningsår 2005 Tidskrift/serie Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur

Läs mer

Hygienisk kvalitet i vallfoder för hästar hö och inplastat vallfoder

Hygienisk kvalitet i vallfoder för hästar hö och inplastat vallfoder Hygienisk kvalitet i vallfoder för hästar hö och inplastat vallfoder Docent Cecilia Müller, samverkanslektor Inst. för Husdjurens Utfodring och Vård Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Hygienisk kvalitet

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

NUTRITIONALLY BALANCED 100% EXTRUDED COMPLETE. Problemfritt foder!

NUTRITIONALLY BALANCED 100% EXTRUDED COMPLETE. Problemfritt foder! NUTRITIONALLY BALANCED 100% EXTRUDED COMPLETE Problemfritt foder! en riktig foderhållning Många kaniner och smådjur får en otillräckligt balanserad föda. Som en konsekvens av detta uppstår ofta hälsoproblem.

Läs mer

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat Utredning:Blåmusslorsombiogassubstrat Enhet Datum Projekt Tekniska Verken i Linköping AB (TVAB) 2010 02 22 Musslorsombiogassubstrat Avd.SvenskBiogasFoU Utfärdare Delges/Beställare ErikNordell,TVAB KerstinKonitzer,EnergikontoretÖstraGötaland

Läs mer

Ny foderstrategi en lönsam historia

Ny foderstrategi en lönsam historia Ny foderstrategi en lönsam historia Erik Engelbrekts, 34 år, bor i Stockholm med sambo och barn. Han är utbildad ekonomargonom och har sina röer i Hälsingland. Erik arbetar på Växa Sverige, avdelningen

Läs mer

Miljögifter i livsmedel intag och halter

Miljögifter i livsmedel intag och halter 2013-09-18 Ren Åker Ren Mat Miljögifter i livsmedel intag och halter Procentuell andel av intaget av miljögifterna dioxin och dioxinlikande PCB från mjölk, ägg och kött respektive fet Östersjöfisk A. Från

Läs mer

Havre som foder till häst. Feeding oats to horses. Anders Herlin

Havre som foder till häst. Feeding oats to horses. Anders Herlin Havre som foder till häst Feeding oats to horses Anders Herlin Summary Oats is a very important and useful feedstuff for horses following forage. Feeding oats contains most of the nutrients needed by the

Läs mer

Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems

Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems SIS-remiss 9449 Remisstiden utgår: 2012-01-31 Remissen omfattar: ISO/DIS

Läs mer

Låt oss presentera ZiwiPeak Beef. Ännu ett helt naturligt, näringsrikt val för husdjuret du älskar!

Låt oss presentera ZiwiPeak Beef. Ännu ett helt naturligt, näringsrikt val för husdjuret du älskar! Låt oss presentera ZiwiPeak Beef Ännu ett helt naturligt, näringsrikt val för husdjuret du älskar! Vårt Nötkött. Märkbart mycket bättre Nötköttet vi använder kommer från djur som är gräsuppfödda på Nya

Läs mer

INBJUDAN TILL. 24-26 augusti 2004. Nya tag för en sund och lönsam produktion! Utsikten Konferens och Evenemang, Nynäshamn

INBJUDAN TILL. 24-26 augusti 2004. Nya tag för en sund och lönsam produktion! Utsikten Konferens och Evenemang, Nynäshamn INBJUDAN TILL 24-26 augusti 2004 Nya tag för en sund och lönsam produktion! Utsikten Konferens och Evenemang, Nynäshamn Djurhälso- och Utfodringskonferensen 10 år! Det tänkte vi fira med att ge er deltagare

Läs mer

Utfodring av torr eller stöpt hel kärna av korn, raps, åkerböna och ärt - effekt på träckegenskaper hos ickeproducerande tackor

Utfodring av torr eller stöpt hel kärna av korn, raps, åkerböna och ärt - effekt på träckegenskaper hos ickeproducerande tackor Utfodring av torr eller stöpt hel kärna av korn, raps, åkerböna och ärt - effekt på träckegenskaper hos ickeproducerande tackor Feeding of dry or soaked whole barley, rape seed, field bean and pea - effects

Läs mer

Seminariekurs i hästens biologi, 5 p 2012. Att utfodra hästen fett i form av vegetabilisk olja. Sofhie Hagen. Strömsholm

Seminariekurs i hästens biologi, 5 p 2012. Att utfodra hästen fett i form av vegetabilisk olja. Sofhie Hagen. Strömsholm Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Seminariekurs i hästens biologi, 5 p 2012 Att utfodra hästen fett i form av vegetabilisk olja Sofhie

Läs mer

Gris. producenter nr 2

Gris. producenter nr 2 Gris producenter nr 2 För säker och lönsam grisproduktion I denna broschyr har vi samlat information till dig som är grisproducent. För att få goda resultat och trygghet i din produktion krävs bra foder,

Läs mer

TUR SERIEN NA N U T R I T I O N C O N C E P T S

TUR SERIEN NA N U T R I T I O N C O N C E P T S NATUR SERIEN NUTRITION CONCEPTS NUTRITION CONCEPTS Vad får du när du väljer foder från St. Hippolyt? Sortimentet består av flera olika basfoder, anpassat för olika hästars behov och livssituationer. När

Läs mer

Prislista. Fasta bränslen och askor

Prislista. Fasta bränslen och askor Prislista Fasta bränslen och askor 0 I dagens energi- och miljömedvetna samhälle blir det allt viktigare att använda effektiva biobränslen i väl fungerande pannor. Likväl finns det stora miljövinster om

Läs mer

SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT

SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT Gå tillbaka till det naturliga och respektera hundarnas ursprung, dig själv och naturen Carnilove Carnilove har anpassats efter hundarnas naturliga ursprung. Eftersom spannmål

Läs mer

Vad vet vi om animaliska livsmedel?

Vad vet vi om animaliska livsmedel? Department of Food Science Vad vet vi om animaliska livsmedel? särskilt fokus på fettsammansättning Jana Pickova Institutionen för livsmedelsvetenskap; SLU DHA i maten har minskat Kyle and Arterburn, 1998

Läs mer

Utfodring av klövvilt

Utfodring av klövvilt Utfodring av klövvilt Att fodra och experimentera med olika foder och metoder är något jag tycker blir allt mer intressant för varje år. Det finns enormt mycket olika teorier om vad som är rätt eller fel.

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Cellämnesomsättningsprofil (UMP) Testning av organiska syror

Cellämnesomsättningsprofil (UMP) Testning av organiska syror Cellämnesomsättningsprofil (UMP) Testning av organiska syror Att förstå testning av organiska syror och testens kliniska användning kan ge dig den frihet du behöver för att på ett lättförståligt sätt nå

Läs mer