* nh = nedbrytningshastighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "* nh = nedbrytningshastighet"

Transkript

1 Information till husdjursföreningarnas rådgivare om foderanalyser i NorFor Av Erica Lindberg, Svensk Mjölk, februari 2006 Förkortningarna uppdaterade av Maria Åkerlind Analysparametrar och metoder Det nya fodervärderingssystemet kommer att medföra en del nyheter när det gäller foderanalyserna. Vi har fångat upp en del frågeställningar som vi med detta informationsbrev försöker besvara, t ex: Vilka gamla parametrar används även i fortsättningen och vilka av dessa bör analyseras? Vilka är parametrarna vi kommer att behöva använda i en foderstat i framtiden? Vilka är de nya parametrarna och skall de analyseras? Nya viktiga parametrar i anges i tabell 1 nedan. I tabell 1 anges också efter varje ny parameter vad som rekommenderas i foderstatsberäkningen ett analysvärde eller ett tabellvärde. En översikt över fodrets fraktioner och vad som kan/bör analyseras, finns i pptserie på sajten om foderanalyser. Bilden beskriver den kemiska fraktioneringen av foder i, med markering för de parametrar/fraktioner som kan/bör analyseras. Tänk på att detta är generella rekommendationer. Eftersom olika fodermedel har olika innehåll av olika näringsämnen, kvarstår de tidigare rekommendationerna generellt att göra en bedömning utifrån varje enskilt fodermedel. De förkortningar som används i bygger på engelska benämningar, en lathund för parameternamn på olika språk med tillhörande förkortningar finns också på sajten. Tabell 1. Nya viktiga parametrar i 1. osmältbar NDF (indf) i grovfoder och kraftfoder ny analys, NIR-kalibrering 2. nh* för potentiellt nedbrytbar NDF (nhndf) i grovfoder och kraftfoder - beräknas 3. Lösligt råprotein (sråprot) i grovfoder och kraftfoder - analyseras med ny föreslagen metod, en buffertmetod kallad BSN, förhoppningsvis NIR-kalibrering inom kort 4. nh* för potentiellt nedbrytbart protein (nhråprot) i kraftfoder tabellvärde tillräckligt 5. nh* för potentiellt nedbrytbar stärkelse (nhstä) i kraftfoder tabellvärde tillräckligt 6. nh* för lösligt råprotein (nhsråprot) tabellvärde tillräckligt 7. osmältbart råprotein i kraftfoder (iråprot) tabellvärde tillräckligt * nh = nedbrytningshastighet Tabell 2 ger en översikt av de analysdata eller beräkningar som kommer att vara aktuella på analysbeskeden framöver, kort om deras bakgrund, om de använts i vårt tidigare fodervärderingssystem och vilka förkortningar som kommer att användas. Nya analyser (alternativt befintliga analyser som är nya som indata) för foderstatsberäkning är således följande: osmältbar NDF (indf) och lösligt råprotein (sråprot) = nya analyser, syror (nya som indata), alkohol (ny som indata) ammoniumkväve (ny som indata), se även tabell 2 nedan.

2 De nya analyserna planeras att vara möjliga att få analyserade till våren/sommaren NorFor har under vintern 2006 finansierat analyser av ett antal referensprover för indf och sråprot. Dessa analysvärden skall ligga till grund för kommande NIR-kalibreringar. För indf har man provat att kalibrera för NIR och det ser ut som om en NIR-kalibrering vore ett bra analysalternativ. Vi vet inte ännu hur det kommer att fungera att analysera lösligt råprotein med NIR. Referensanalyserna som körts kommer att ge oss data till fodertabellen som kan användas i brist på analyser. När det gäller indf är det bästa alternativet en NIR-analys enligt Analys- och tabellgruppen i NorFor. För sråprot finns dock en möjlighet att analysera denna kemiskt via en metod som kallas BSN (Buffer Soluble Nitrogen). I slutänden är det förstås prisläget på analyspaketen från laboratorierna som får avgöra vad man väljer att analysera i startskedet av. Önskvärt är dock att få såväl indf som sråprot och de hygienanalyser som krävs som indata i i paketerbjudande från laboratorierna till ett bra pris. Under tiden kan tabellvärden vara ett alternativ för vissa av parametrarna. Vad bör analyseras? När det gäller de analysparametrarna vi redan är vana vid, så är det egentligen inget som skiljer sig sedan tidigare. Bifogat finns en generell rekommendation över vad som bör analyseras i några olika fodermedelstyper, se bilaga 1. När det gäller de markeringar som har fått ett kryss inom parentes i bilaga 1, så kan detta vara en bedömningsfråga för den enskilda kunden om man väljer att analysera eller använda tabellvärden. Vi vill understryka att dessa parametrar är intressanta för en fullständig analys för, men att fodermedlets beskaffenhet och priset på analysen måste få avgöra om en analys skall göras. Framtida erfarenheter kring spridningen av de nya analyserna i olika typer av foder kommer också att ge oss viktig information. Grönmassa eller ensilage vad gäller i framtiden? Kan vi analysera grönmassa i fortsättningen? Kvalitetsparametrar (syror, alkohol och ammonium-kväve) har vi tidigare hanterat genom att vid behov ta en extra ensilageanalys i de fall man använt sig av grönmasseprov för näringsanalys. Nu liksom tidigare går det bra att komplettera med dessa analyser på ett prov av den ensilerade grödan i efterhand. Skillnaden är att det finns ytterligare en parameter en näringsparameter som också bör tas på den ensilerade grödan lösligt råprotein. Detta är en ny parameter och vi har inte helt klart för oss hur det kommer att fungera med en ev. NIRanalys. Analys är att rekommendera i ensilageprover förutsatt att priset på analysen är rimligt. I Danmark analyserar man en del grönmassor, men oftast ensilage. I Sverige har situationen i flera år varit den omvända många grönmasseprover men även en del ensilage. Rekommendationen från Dansk Kvæg kommer att vara att analysera ensilageprover i första hand. Rekommendationen för antalet analyser kommer att vara att köra en fullständig analys inklusive sråprot, syror, alkohol och NH 3 -N endast om det finns NIR-metod för de nämnda analyserna. Detta kommer annars troligen att bli för dyrt, och då kommer man att rekommendera att använda tabellvärden istället. I Danmark finns redan ett analyspaket för syror, etanol, NH 3 -N och ph som körs med NIR, där saknas alltså endast sråprot, förutsatt att vi får en bra NIR-kalibrering för indf.

3 Situationen i Sverige är lite annorlunda än i Danmark. Här i Sverige har vi inte för vana att göra särskilt många kemiska hygienanalyser på ensilageproverna. En rekommendation till er på de svenska husdjursföreningarna är att försöka förhandla fram ett bra paketpris på analyser där såväl gamla som nya analyser (indf, sråprot) samt syror, alkohol och NH 3 -N ingår. I dessa fall skall man rekommendera att köra en fullständig ensilageanalys alternativt två analyser, det vill säga en analys på grönmassa och en kompletterande ensilageanalys. Uppgifter om fodrets baljväxtandel och konservering behövs det i fortsättningen också? Ja till ungdjursfoderstaterna naturligtvis (för beräkning av energi och AAT), men inte i NorFor Plan. Där styrs detta av foderkoden (fodrets identitet), som gör att rätt beräkningar används för rätt foder. Foderkoden sätts av kunden/lantbrukaren/rådgivaren och rätt foderkod är helt avgörande för att analysen skall hanteras riktigt i beräkningarna som behövs för. Beräknade indata i De parametrar som anges som beräknade i tabellen nedan, kommer att beräknas i fodertabellen (FST), eller i det nya foderanalyssystemet (FAS, systemet beskrivs kort nedan). För varje resultat i foderanalysen rekommenderas från NorFor att man markerar om värdet är analyserat, beräknat eller tabellvärde. Det skall vara enkelt att uppmärksamma vad som är beräknat och vad som är analyserat. Denna uppgift kommer att finnas med i det svar som labben får från FAS (se nedan). Utskicket till kunden ligger sedan på labbets ansvar. FAS Feed Analyse System (IT system för foderanalyser) FAS är under gemensam utveckling inom NorFor IT. Delprojektet har en stram budgetram. FAS är ett system för beräkning av foderanalyser inom. Till skillnad från det gamla svenska svarssystemet så ingår ingen hantering av svarsutskick eller fakturering och analyserna sänds inte in som rådata från laboratoriet, utan färdigräknade parametrar så långt möjligt. Det är sedan de NorFor specifika beräkningarna som görs i FAS/FST/NorFor plan. Presentation av analyssvar och ev. fakturering kan ske i valfritt system vid sidan av FAS. Inget gemensamt system för själva utskicket av analysresultatet skall göras inom NorFor. Svensk Mjölk kommer att ta fram ett system för husdjursföreningarna som kommer att publicera analyssvar på Svensk Mjölks Web Entré samt skapa fakturaunderlag till det gemensamma faktureringssystemet. Utveckling av detta sker under senvåren För att på ett bra sätt förbereda foderlaboratorierna inför den kommande förändringen har en rad möten hållits, och foderlaboratorierna har haft möjlighet att påverka utformningen och innehållet i det nya systemet så att övergången blir smidig. Det övriga kvalitetsarbetet med kvalitetssäkring och ringtester pågår i normal omfattning parallellt. För att förenkla arbetet som ligger hos både Svensk Mjölk och husdjursföreningarna, och som är den affärsmässiga anpassningen av det nya systemet, har en särskild grupp bildats som kommer att handha husdjursföreningarnas affärsmässiga kontakter med foderlaboratorier. Till sin hjälp har gruppen IT och biologiskt stöd från Svensk Mjölk. Separat information kring detta har tidigare sänts ut från Svensk Mjölk via Patrik Nordgren (tel ).

4 Tabell 2. Tabellen visar vilka parametrar som behövs för en foderanalys till (uppdaterad ). G = gammal analys, d.v.s. den användes i AAT/PBV-systemet SE NY = ny analys eller ny beräkning A = analyseras i de fall det är intressant för fodermedlet i fråga (beror på innehållet) T = tabellvärde är ok eller i vissa fall enda tillgängliga värdet B = värdet beräknas utifrån andra data FAS = Feed Analyse System FRC = Feed Ration Calculator (foderstatsberäknaren, del av ) FST = Feed Stuff Table, nya fodermedelstabellen Parametrar i en Norfor Plan - analys G NY Analys / Tabell /Beräkn at värde Indata NorFor Plan Analysmetod el. beräkning Torrsubstans x A x Ny rekommendation för analysmetod för grovfoder, beskriven av NorFor 2005 Korrektion av TS (TS) för flyktiga ämnen i ensilerade foder x B Ny enligt rekommendation i NorFor Beräkningen bygger på faktiskt innehåll av syror och alkoholer och ensilagets ph. Kommentar Korrektionen kommer att göras på lab, ej i FAS/FST/FRC. Aska x A x Ref. 71/250/EEC Aska Organisk OS substans NY B x 1000-aska Ingen ny analys egentligen, men har använts i gamla SEsystemet för energiberäkning, se Förkortning TS Visas ej separat, endast korrigerad TS kommer att redovisas.

5 Råprotein x A Som tidigare, ref. metod Kjeldahl, accepterad metod är även Dumas. lösligt råprotein NY A Rek metod från NorFor = BSN (ref. kommentar OS smbh nedan. Råproteinet korrigeras för ammoniak (görs i FST). Råprot Ny viktig parameter som sråprot skall analyseras (dock ej Licitra, et. al., 1996.) i grönmassa). NY B Beräknas i FST pnråprot x A/T Ref. 71/393/EEC Har använts för hyg. bedömning i ensilerade foder, ny som indataparameter i NorFor Plan NH 3 -N Råfett x A/T x Ref. 98/64/EEC Råfett NDF x Ny rek. från NorFor, NDF / andf ref. Mertens, Osmältbar NDF NY A x Ny NIR-kalibrering från NorFor. Bygger på in sacco metod beskriven av NorFor. Potentiellt - potentiellt nedbrytbart råprotein - ammoniumkväve nedbrytbar NDF Nedbrytningshastighet för Ingen ny analys, men en ny metod är rek. Vi skiljer dessa åt genom att kalla den nya fibern för andf, där a = amylasbehandling. Ny viktig parameter som skall analyseras. indf NY B x 1000-iNDF Beräknas i FST. pnndf NY B x Ref. Weisbjerg, Beräknas i FST. Beräkningen baseras på nhndf

6 potentiellt nedbrytbar NDF Stärkelse x A/T x Enzymatisk metod. Exakt ref. metod diskuteras fortfarande, troligen en metod som är på väg att bli ISOstandard. Fermentationsprodukter (ensilerade foder) bl. a. innehåll av indf och OS smbh. Ny ref. metod jämfört med tidigare. NY B x Summan av syror och alkoholer i foder. - mjölksyra x A/T x HPLC / GC / titrering Syrorna analyseras för hygienisk bedömning i ensilerade foder, men är nu också indata i en foderstat. Utgör även basen för andra beräkningar i NorFor Plan, bl. a. FPF (se ovan) och korrigering av torrsubstans. Stä Ferm prod Mjölksyra ättiksyra x A/T HPLC / GC / titrering - - Ättiksyra propionsyra x A/T HPLC / GC / titrering - - Propsyra smörsyra x A/T HPLC / GC / titrering - - Smörsyra myrsyra x A/T HPLC / GC / titrering - - Myrsyra alkohol x A/T HPLC / GC Har använts för hyg. bedömning i ensilerade foder. Ingår nu i beräkningen för FPF (se ovan). Restfraktion NY B 1000-Aska-Råprot- Råfett-NDF-Stä-Ferm Beräknas i FST Alkohol RestCHO

7 prod Socker x A/T x 71/250/EEC Socker Organiska substansens smältbarhet x OS smbh x A (tabellvä rde för kraftfode r och helsäd i SE) Gamla nationella metoder används tills vidare. VOS i SE på vallfoder även i fortsättningen. Analysen har funnits i det gamla fodervärderingssystemet i SE, men varit bakgrundsdata till vårt värde för omsättbar energi och till NIRkalibreringen för energi. Växttråd x NEJ Endast för ungdjursfoderstaternas energiberäkning (krf, helsäd) Växttr Beräknade värden i FST/FAS Fyllnadsvärde B Nytt beräknat värde i FVL laktation Tuggningstidsind B Nytt beräknat värde i Tuggtid ex Nettoenergi vid 8 B Nytt beräknat värde i NEL P8 kg ts intag AAT vid 8 kg ts B Nytt beräknat värde i AAT P8 intag PBV vid 8 kg ts B Nytt beräknat värde i PBV P8 intag Nettoenergi vid B Nytt beräknat värde i NEL P20 20 kg ts intag AAT vid 20 kg ts B Nytt beräknat värde i AAT P20

8 intag PBV vid 20 kg ts intag B Nytt beräknat värde i PBV P20

9 DRAFT December 6, 2005 (uppdaterad ) Recommended minimum of analyses for feed planning in Input parameter in NorFor Abbreviation Svenska förkortn Grass/ clover grass Whole crop, maize/grain Green sample Silage sample Dry matter DM TS X X Ash Ash Aska X X Organic matter OM OS Calculated Calculated Organic matter OMD OS smbh X X digestibility Crude protein CP Råprot X X Soluble crude protein scp sråprot X Ammonia NH 3 -N NH3-N - (X) Potential degradable pdcp pnråprot Table value Calculated protein Indigestible crude protein icp iråprot Table value Table value Degradation rate, scp kdscp nhsråprot Table value Table value Degradation rate of pdcp kdcp nhråprot Table value Table value Amino acids AAN Aminos Table value Table value Crude fat CFat Råfett (X) (X) Fatty acids FA Fettsyr Table value Table value NDF NDF NDF X X Potential degradable NDF pdndf pnndf Calculated Calculated Indigestible NDF indf indf X X Degradation rate of kdndf nhndf Calculated Calculated pdndf Starch ST Stä X * Soluble starch sst sstä Table value Table value Potential degradable pdst pnstä Table value Table value starch Indigestible starch ist istä Table value Table value Degradation rate, sst kdsst nhsstä Table value Table value Degradation rate of pdst kdst nhstä Table value Table value Fermentation products FPF Ferm - Calc./table feed prod Lactic acid LAF Mjölksyra - (X) Acetic acid ACF Ättiksyra - (X) Propionic acid PRF Propsyra - Butyric acid BUF Smörsyra - Alcohol ALF Alkohol - Formic acid FOF Myrsyra - Rest fraction RestCHO Rest Calculated Calculated Degradation rate, kdrestcho nhrest Table value Table value restcho Sugar Sugar Socker (X) (X) Minerals Mineraler (X) (X) Vitamins Vitaminer Table value Table value Other parameters ph ph ph - (X) X: High priority, always necessary for input parameters in X * : Starch should be analysed in whole crop and maize silages but NOT in grass/clover silages (X): Moderate priority, is of interest depending on customers wish Blank: Low priority, depending on customers wish Table value: Not realistic to analyse Bilaga 1

ASKA ASH Aska bestäms som vanligt, förbränns vid 5ooºC. Enheten är g/kg DM Analysmetod 71/250/EEC rekommenderas.

ASKA ASH Aska bestäms som vanligt, förbränns vid 5ooºC. Enheten är g/kg DM Analysmetod 71/250/EEC rekommenderas. Analysera majsensilaget Maria Åkerlind, Svensk Mjölk 2009-03-09 ANALYSPARAMETRAR Att räkna foderstater med NorFor Plan kräver fler analysparametrar än med AAT/PBV-systemet. Långt ifrån alla parametrar

Läs mer

Räkneövningar i NorFor Plan. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde

Räkneövningar i NorFor Plan. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde Räkneövningar i NorFor Plan Nedanstående övningar syftar till att ge en ökad förståelse för hur NorFor Plan fungerar. 1. Betydelsen av foderintag på fodrets smältbarhet och näringsvärde Två foderstater

Läs mer

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015

Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 BLGG AgroXpertus Råby 2003 S - 242 92 HÖRBY Kontaktperson: Charlotte Akerlind T kundservice: 0415-51 127 E kundservice@blgg.agroxpertus.se I blgg.agroxpertus.se

Läs mer

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008 Utfodringen av nötkreatur Ann-Theres Persson 2008 1 Biologiska grundfunktioner Flockdjur rangordning Grovfoderomvandlare och idisslare 2 Flockdjur Djuren vill helst äta samtidigt, dricka samtidigt och

Läs mer

Hur långt kan man nå genom en förbättrad utfodring? Vad kan NORFOR betyda? Christian Swensson EC Consulting AB

Hur långt kan man nå genom en förbättrad utfodring? Vad kan NORFOR betyda? Christian Swensson EC Consulting AB Hur långt kan man nå genom en förbättrad utfodring? Vad kan NORFOR betyda? Christian Swensson EC Consulting AB Tumregler 1% ökad råproteinhalt i foderstaten ökar kväveförlusterna med 10 kg N per ko och

Läs mer

Skillnader mellan NorFor Plan och dagens fodervärderingssystem

Skillnader mellan NorFor Plan och dagens fodervärderingssystem Maj 2005 Skillnader mellan NorFor Plan och dagens fodervärderingssystem Sammanställt av NorFor projektgrupp 1 Inledning I dagens fodervärderingssystem finns flera svagheter som har beaktats vid utvecklingen

Läs mer

Beskrivning av NorFor-systemet -utbildningsmaterial

Beskrivning av NorFor-systemet -utbildningsmaterial Augusti 2005 Beskrivning av NorFor-systemet -utbildningsmaterial Sammanställt av NorFor projektgrupp Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Modellstruktur... 3 3. Indata... 4 Uppgifter om djur och

Läs mer

Innehåll. Utvärdering av majsensilage i foderstaten. Mjölkkon äter allt, men. Vad är vi duktiga på i Sverige 2009-12-15

Innehåll. Utvärdering av majsensilage i foderstaten. Mjölkkon äter allt, men. Vad är vi duktiga på i Sverige 2009-12-15 Innehåll Utvärdering av majsensilage i foderstaten Växjö möte 9 december 2009 Vilka fodermedel behöver svensk mjölkproduktion? kti Något om analyser Majsensilage ur kons perspektiv Reflektioner och slutsatser

Läs mer

NorFor Plan, en översiktlig beskrivning. Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor

NorFor Plan, en översiktlig beskrivning. Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor 2004-06-22 NorFor Plan, en översiktlig beskrivning Sammanställd och bearbetad av Projektgruppen*, NorFor * Arnt-Johan Rygh, Maria Mehlqvist, Marie Liljeholm, Mogens Larsen, Anders H Gustafsson, Harald

Läs mer

Foderstater med tanke på fodervärde, kvalité, miljö och ekonomi!

Foderstater med tanke på fodervärde, kvalité, miljö och ekonomi! Foderstater med tanke på fodervärde, kvalité, miljö och ekonomi! Framtidens grovfoder i sydöstra Sverige Kalmar 2015 02 25 Anders H Gustafsson Växa Sverige Proteingrödor, andel av arealen i EU: 1961:

Läs mer

NorFor-frågor till Rådgivarsajten

NorFor-frågor till Rådgivarsajten NorFor Övningsuppgift 2 Kunskapstest (översatt från Øvingsoppgaver NorFor Plan 2006) Hjälpmedel: Kursmaterial från våren 2006 och NorFor-tabellen NorFor-frågor till Rådgivarsajten Fråga 1. Är det korrekt

Läs mer

Foderstatsparametrar

Foderstatsparametrar Foderstatsparametrar Energibalans Vombelastning AAT/NEL AAT-balans PBV Vomn Råprot Fettsyror Fyllnadsvärde Vomn NDF Tuggningstid Kicki Markusson Emma Rudberg Eva-Maria Lidström 2008 (Uppdaterad 2010-04-25)

Läs mer

Tiltak for god proteinkonservering i surfôret. Hur utnyttjar vi bäst proteinet i ensilaget? Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet

Tiltak for god proteinkonservering i surfôret. Hur utnyttjar vi bäst proteinet i ensilaget? Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet Tiltak for god proteinkonservering i surfôret Hur utnyttjar vi bäst proteinet i ensilaget? Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet Håvard Steinshamn, Merko Vaga, Åshlid Taksdal Randby & Anne-Kjertsi

Läs mer

Värdering av grovfoder i fodervärderingssystemet NorFor Beskrivning av försöket Faktaruta. Definitioner och analyser NDF: ADF: ADL:

Värdering av grovfoder i fodervärderingssystemet NorFor Beskrivning av försöket Faktaruta. Definitioner och analyser NDF: ADF: ADL: Värdering av grovfoder i fodervärderingssystemet NorFor Maria Mehlqvist och Margareta Emanuelson, Svensk Mjölk, 27315 (översättning av dansk artikeln, se referens nedan) I en dansk studie har man jämfört

Läs mer

Proteinutfodring till mjölkkor med fokus på vall/grovfoder protein. Pekka Huhtanen SLU / NJV

Proteinutfodring till mjölkkor med fokus på vall/grovfoder protein. Pekka Huhtanen SLU / NJV Proteinutfodring till mjölkkor med fokus på vall/grovfoder protein Pekka Huhtanen SLU / NJV Innehåll Inledning Protein foder Grovfoder protein N-gödsling Konservering metod (hö vs. Ensilage) Kvalitet av

Läs mer

Tolkning av foderanalys BLGG

Tolkning av foderanalys BLGG Tolkning av foderanalys BLGG En ensilageanalys med mineraler ger svar på näringsstatus, smaklighet, ensileringsprocess, lagringstabilitet och gödslingsbalans. Analysdata ger därmed möjligheter för en optimal

Läs mer

Tolkning av foderanalys BLGG

Tolkning av foderanalys BLGG Tolkning av foderanalys BLGG En ensilageanalys med mineraler ger bland annat svar på näringsstatus, smaklighet, ensileringsprocess, lagringstabilitet och gödslingsbalans. Analysdata ger därmed möjlighet

Läs mer

Utnyttja vallensilagets protein till mjölkkorna med hjälp av tillsatsmedel

Utnyttja vallensilagets protein till mjölkkorna med hjälp av tillsatsmedel Utnyttja vallensilagets protein till mjölkkorna med hjälp av tillsatsmedel Elisabet Nadeau Inst. för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara Hushållningssällskapet Sjuhärad Michael Murphy Lantmännen Vallkonferens

Läs mer

En analys ger dessutom en uppföljning av årets växtodlingssäsong och du vet vad du har att förbättra till nästa år

En analys ger dessutom en uppföljning av årets växtodlingssäsong och du vet vad du har att förbättra till nästa år Sida 1 av 5 Foderanalys Sommaren är en stressig tid och många glömmer i farten att ta ut prov för att analysera det skördade grovfodret. Chansa inte i år utan bestäm dig i förväg för att analysera ditt

Läs mer

Rörsvingel Vad vet vi om den?

Rörsvingel Vad vet vi om den? Rörsvingel Vad vet vi om den? Elisabet Nadeau SLU Skara och Hushållningssällskapet Sjuhärad Christina Nyemad Lantmännen Lantbruk Ola Hallin Hushållningssällskapet Sjuhärad Bakgrund Rörsvingel och dess

Läs mer

Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014

Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Metoder Data om foderförbrukning, mjölkproduktion, priser m.m. Har samlats in för en dag i december

Läs mer

Konsekvenser av NORFOR-systemet vid beräkning av foderstater för mjölkkor

Konsekvenser av NORFOR-systemet vid beräkning av foderstater för mjölkkor Konsekvenser av NORFOR-systemet vid beräkning av foderstater för mjölkkor Consequences from using the NORFOR feed evaluation system when calculating feed rations for dairy cows av Charlotte Silfving Institutionen

Läs mer

från idé till verklighet

från idé till verklighet från idé till verklighet Särtryck av artiklar från tidningen Husdjur förord Välkomna på en liten resa i fodervärderingens spännande värld. Jag tänker då inte så mycket på en inre resa med minnen av doft

Läs mer

Vallfoder som enda foder till får

Vallfoder som enda foder till får Vallfoder som enda foder till får Gun Bernes, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå Lena Stengärde, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala Tyler Turner, Inst. för livsmedelsvetenskap,

Läs mer

HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA?

HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA? Tomas Rondahl, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå, E-post: Tomas.Rondahl@njv.slu.se HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA? I EU:s kompletteringsförordning

Läs mer

Kopplingen är viktig mellan foder och växtodling

Kopplingen är viktig mellan foder och växtodling Ladda vallfodret för din lammproduktion! Kopplingen är viktig mellan foder och växtodling * Vallblandning * Gödselstrategi * Skörd * Lagring * Foderstat Av TeamWork Agro AB, Charlotte Wirmola(Åkerlind)

Läs mer

Vallfodrets råprotein till mjölkkor - Hur råproteinet används bäst

Vallfodrets råprotein till mjölkkor - Hur råproteinet används bäst Vallfodrets råprotein till mjölkkor - Hur råproteinet används bäst Forage crude protein for dairy cows - How the crude protein is best used Henrik Rosenqvist Victor Lundbäck Självständigt arbete 10 hp

Läs mer

GROVFODER MED KVALITETSPROTEIN

GROVFODER MED KVALITETSPROTEIN GROVFODER MED KVALITETSPROTEIN en dokumentation från KRAV-mjölkgårdar i Östergötland Sammanställd av Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst Öjeby, Askeby 590 62 Linghem Skriften är finansierad av EU och

Läs mer

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Kjell Martinsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, tel: 090-786 94 40, e-post: Kjell.Martinsson@njv.slu.se I norra Skandinavien har

Läs mer

Metanproduktion från djur. Maria Åkerlind, Jan Bertilssons material

Metanproduktion från djur. Maria Åkerlind, Jan Bertilssons material Metanproduktion från djur Maria Åkerlind, Jan Bertilssons material Kor har en unik förmåga att utnyttja gräs.. men bildning av växthusgaser är en oundviklig följd av fodrets omsättning Bildning i av metan

Läs mer

Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet

Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet Helsäd i mjölk och köttproduktion Johanna Wallsten, Norrländsk jordbruksvetenskap, SLU johanna.wallsten@njv.slu.se 090-786 87 53 1 Innehåll Skörd och konservering av helsäd Fodervärde - kemisk sammansättning

Läs mer

Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar

Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 2 2014-02-20 Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar Anders H Gustafsson Ann-Theres Persson Ulrik Lovang 1 (57) Innehåll sid Förord 3 Summary 5 Inledning 6

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Guide för Typfoder 2012-06-11

Guide för Typfoder 2012-06-11 Guide för Typfoder 2012-06-11 Innehållsförteckning Synkronisering med NorFor-servern... 2 Generella funktioner i Typfoder... 3 Statusraden... 3 Knappraden... 4 Optimering-Autobalansering... 5 Besättningens

Läs mer

Åkerböna (Vicia faba L.) i samodling med vårvete som helsäd -avkastning och fodervärde. Kjell Martinsson

Åkerböna (Vicia faba L.) i samodling med vårvete som helsäd -avkastning och fodervärde. Kjell Martinsson Kjell Martinsson Kjell Martinsson, SLU NJV Grovfodercentrum Närproducerade kompletteringsfoder till vallfoder Del 2 Närproducerade kompletteringsfoder till vallfoder, 11 mars 2009 i Jakobstad Sammandrag

Läs mer

Bra vallfoder till mjölkkor

Bra vallfoder till mjölkkor Bra vallfoder till mjölkkor Foto: Jordbruksverket Jordbruksinformation 10-2014 Bra vallfoder till mjölkkor Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Vallen är grundstommen i ekologiska mjölkkors foderstat.

Läs mer

Av Helena Stenberg, Taurus. Kan tunga köttraser nå höga tillväxter på grovfoderrika foderstater?

Av Helena Stenberg, Taurus. Kan tunga köttraser nå höga tillväxter på grovfoderrika foderstater? Av Helena Stenberg, Taurus Kan tunga köttraser nå höga tillväxter på grovfoderrika foderstater? Bakgrund Under vintersäsongen 2010/2011 sköt priset på spannmål, och därmed även på färdigfoder, i höjden

Läs mer

Resurseffektiv utfodring av dikor

Resurseffektiv utfodring av dikor Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Resurseffektiv utfodring av dikor Mikaela Jardstedt, mikaela.jardstedt@slu.se Handledare: Anna Hessle, Elisabet Nadeau, Peder NØrgaard, Wolfram Richardt Jordbruksverkets

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2009

Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2009 Bibliografiska uppgifter för Ensilering påverkar inte grödans fettsyrasammansättning Författare Arvidsson K. Utgivningsår 9 Tidskrift/serie Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor?

Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor? Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor? Rolf Spörndly Inst för husdjurens utfodring och vård SLU, Uppsala I BEGYNNELSEN VAR VALLFODER För att göra en lång historia kort: En ko som får ett bra vallfoder

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring.

Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring. Funktionella utfodringsmodeller med Krono-foder Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring. Krono I, II, III och IV allfoder Krossi 125 Top, Krono 135

Läs mer

Skördesystem i vall. Slutrapport för SLF projekt nr H0541203

Skördesystem i vall. Slutrapport för SLF projekt nr H0541203 Slutrapport för SLF projekt nr H0541203 Skördesystem i vall Kjell Martinsson och Lars Ericson Institutionen för Norrländsk Jordbruksvetenskap SLU 90183 Umeå 1. Bakgrund Denna rapport redovisar resultatet

Läs mer

Goda skäl att öka andelen grovfoder

Goda skäl att öka andelen grovfoder Mikaela Patel, Inst för husdjurens uodring och vård, SLU mikaela.patel@slu.se Resultat från studier vid Instuonen för husdjurens uodring och vård vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visade a mjölkavkastningen

Läs mer

Typfoderstater. för ekologiska tackor och lamm

Typfoderstater. för ekologiska tackor och lamm Typfoderstater för ekologiska tackor och lamm HS Konsult AB, 22 Förord Typfoderstater för ekologiskt uppfödda tackor och lamm är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller

Läs mer

Ekonomisk optimal fodernivå Vad är det?

Ekonomisk optimal fodernivå Vad är det? Hans Lindberg är agronom och produkonsrådgivare med placering i Bollnäs i södra Hälsingland. Större delen av sin arbetsd arbetar han med kunskapssupport i foderfrågor i, men hinner också med en del produkonsrådgivning

Läs mer

Studie av introduktionen av NorFor Plan för foderstatsberäkning till mjölkkor i Sverige

Studie av introduktionen av NorFor Plan för foderstatsberäkning till mjölkkor i Sverige Studie av introduktionen av NorFor Plan för foderstatsberäkning till mjölkkor i Sverige Study of the introduction of NorFor Plan as a tool for ration planning to dairy cows in Sweden av Helena Åkerlund

Läs mer

Kan mjölkkor äta bara grovfoder?

Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Idisslare är unika foderförädlare, eftersom de kan omvandla grovfoder till mjölk. Ändå utfodras stora mängder spannmål till mjölkkor, som skulle kunna användas som mat

Läs mer

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring!

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Balanserad utfodring som beaktar djurets behov är grunden för

Läs mer

Friska får ger välmående gårdar

Friska får ger välmående gårdar Friska får ger välmående gårdar Vi kan Får! Med veterinärer och husdjursagronomer specialiserade inom lammproduktion erbjuder vi dig en unik kompetens. Vi kan hjälpa dig med allt från att förebygga och

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning 1. 100 % av foderstaten ska vara svenskodlad a) Kravet kan antingen uppfyllas genom egen eller närliggande foderproduktion eller genom att välja

Läs mer

Protein från vallen hur gör man? Vallen är den främsta proteinkällan för mjölkkor

Protein från vallen hur gör man? Vallen är den främsta proteinkällan för mjölkkor Protein från vallen hur gör man? Vallen är den främsta proteinkällan för mjölkkor Vilken vallfröblandning ska vi använda? Ska vi öka baljväxtandelen eller ska vi öka kvävegödslingen för att höja proteinhalten

Läs mer

Ekologiska foderstater beräknade med NorFor

Ekologiska foderstater beräknade med NorFor Ekologiska foderstater beräknade med NorFor Exempel från mjölkgårdar med hög självförsörjningsgrad Stina Hedén Självständigt arbete 1 hp Grundnivå, G1E Lantmästare - kandidatprogram Självständigt arbete

Läs mer

Emissionsfaktorer för beräkning av metan från husdjur använda vid beräkningar för officiell statistik, (kg metan/djur/år) Växthusgaser i Sverige

Emissionsfaktorer för beräkning av metan från husdjur använda vid beräkningar för officiell statistik, (kg metan/djur/år) Växthusgaser i Sverige Metanproduktion från djurens fodersmältning Jan.Bertilsson@slu.se Kor har en unik förmåga att utnyttja gräs.. men bildning av växthusgaser är en oundviklig följd av fodrets omsättning Kungsängens forskningscentrum

Läs mer

Ekologisk rapskaka till mjölkkor är det ett bra fodermedel i en 100 % ekologisk foderstat?

Ekologisk rapskaka till mjölkkor är det ett bra fodermedel i en 100 % ekologisk foderstat? Ekologisk rapskaka till mjölkkor är det ett bra fodermedel i en 100 % ekologisk foderstat? Kraven på ekologisk mjölkproduktion ökar i och med nya EU-regler. Hexanextraherade fodermedel förbjöds år 2000,

Läs mer

TYPFODERSTATER Ekologiska mjölkkor. Typfoderstater för ekologiska mjölkkor

TYPFODERSTATER Ekologiska mjölkkor. Typfoderstater för ekologiska mjölkkor TYPFODERSTATER Ekologiska mjölkkor Typfoderstater för ekologiska mjölkkor Förord Typfoderstater för ekologiska mjölkkor är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller

Läs mer

Inverkan av korta inläggningsavbrott på ensilagekvaliteten i plansilor

Inverkan av korta inläggningsavbrott på ensilagekvaliteten i plansilor JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 407 Inverkan av korta inläggningsavbrott på ensilagekvaliteten i plansilor Modellförsök Effects of short interruptions during filling on silage

Läs mer

Av: Leif Göransson, Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010. Råvaruvärdering

Av: Leif Göransson, Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2010. Råvaruvärdering Råvaruvärdering Innehåll Bakgrund 1 Råvaruvärdering i praktiken 2 Energi 2 Aminosyror 3 Makromineralämnen 3 Fosfor Övriga Spårelement 4 Vitaminer 4 Antinutritionella faktorer (ANF) 5 Bakgrund En noggrann

Läs mer

Tabell 1. Lagringstyp och tillsatsmedel i vallensilage hos de medverkande gårdarna

Tabell 1. Lagringstyp och tillsatsmedel i vallensilage hos de medverkande gårdarna Bilaga 1 Delredovisning till Jordbruksverket av FoU-projekt med diarienummer 25-5152/00 Skördemetodens och lagringens betydelse för vitamininnehållet i ensilage och mjölk på ekologiska mjölkgårdar. E.

Läs mer

2015-03-11. Innehåll. Utfodring av proteingrödor till idisslare - möjligheter och begränsningar. Stort intresse hela Europa.

2015-03-11. Innehåll. Utfodring av proteingrödor till idisslare - möjligheter och begränsningar. Stort intresse hela Europa. Innehåll Utfodrin av proteinrödor till idisslare - möjliheter och beränsninar Biritta Johansson HMH och EPOK Foderprotein till Idisslare Bakrund Djurkateorier Beränsninar Protein från Vall Raps Fröbaljväxter

Läs mer

Tabell 1. Foderstat till kor i början av laktationen, exempel från november 2001

Tabell 1. Foderstat till kor i början av laktationen, exempel från november 2001 Ekologisk mjölkproduktion med 100% ekologiskt foder på Tingvalls försöksgård. Delredovisning av projekt med diarienummer 25-5153/00 Grovfoderrik foderstat utan konventionella proteinfodermedel Ekologisk

Läs mer

Skördetidpunkt och ensilering av majs

Skördetidpunkt och ensilering av majs SLUTRAPPORT Skördetidpunkt och ensilering av majs SLF Projekt nr H0841018 Projektgrupp: Rolf Spörndly inst. för husdjurens utfodring och vård, SLU Thomas Pauly inst. för husdjurens utfodring och vård,

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt

Läs mer

SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller

SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller SKÖTSEL Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller 34 HÄSTFOCUS #6/2015 Höanalys - Få koll på vad ditt hö innehåller SKÖTSEL HÖANALYS - Få koll på vad ditt hö innehåller HÄSTFOCUS #6/2015 35 SKÖTSEL

Läs mer

Husdjursstatistik. Cattle statistics

Husdjursstatistik. Cattle statistics 2012 Husdjursstatistik Cattle statistics Innehåll Kokontroll... 6 Foderplanering... 6 KAP, Kött Avel Produktion... 6 Seminverksamhet med nötkreatur... 6 Djurhälsovård... 6 Diagram 1. Anslutning till Kokontrollen

Läs mer

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Anett Seeman & Helena Stenberg, Gård & Djurhälsan Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Målet i dikalvsproduktionen

Läs mer

Viktiga faktorer som påverkar vitamininnehållet i. i vallensilage.

Viktiga faktorer som påverkar vitamininnehållet i. i vallensilage. Elisabeth Nadeau, Institutionen för jordbruksvetenskap, SLU, tel: 0511-671 42, e-post: Elisabet.Nadeau@jvsk.slu.se Medarbetare: Birgitta Johansson, Institutionen för jordbruksvetenskap, SLU & Søren Krogh

Läs mer

Vad finns i grovfodret utöver det som förklaras av NorFors analyser? Peter Udén, SLU, Sida 1 av 5

Vad finns i grovfodret utöver det som förklaras av NorFors analyser? Peter Udén, SLU, Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 Introduktion De analyska metoder som används för a värdera foder utgör grunden för a NorFor ska fungera. Fodret uppdelas i följande frakoner: aska, fiber (NDF), råprotein (RP), stärkelse, råfe,

Läs mer

Skrivet av: Anders Flodberg Galoppkurs

Skrivet av: Anders Flodberg Galoppkurs Skrivet av: Anders Flodberg Galoppkurs Ensileringen är en jäsningsprocess och ett annat sätt att konservera gräs på. Ensilage är konserverat gräs som skördats vid högre vattenhalt än hö. Ensilage med högre

Läs mer

Mjölk på bara vall och spannmål

Mjölk på bara vall och spannmål Mjölk på bara vall och spannmål Milk production based on grass silage and cereal feeding Eva Spörndly och Rolf Spörndly Institutionen för husdjurens utfodring och vård Rapport 286 Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Att minska lysinförluster genom att sänka ph i blötfoder

Att minska lysinförluster genom att sänka ph i blötfoder Rubrik: Blötfoderteknik Att minska lysinförluster genom att sänka ph i blötfoder Av: Jos Botermans JBT/SLU Alnarp I vissa typer av blötfodersystem kan syntetiskt lysin försvinna när fodret står i slingan.

Läs mer

Fallstudier hos mjölkgårdar med närproducerat foder fullt ut!

Fallstudier hos mjölkgårdar med närproducerat foder fullt ut! FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 3 2014-06-30 Fallstudier hos mjölkgårdar med närproducerat foder fullt ut! 1 (68) Innehåll sid Förord 3 Summary 6 Material & Metoder 9 Slutsatser om foder 33 Djurvälfärd Slutsatser

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

Kan mjölkkors utnyttjande av vallprotein bli bättre?

Kan mjölkkors utnyttjande av vallprotein bli bättre? Kan mjölkkors utnyttjande av vallprotein bli bättre? -Utfodringsstrategier och konserveringsmetoder Av Emma Pettersson Engelsk titel: How can utilization of forage protein become more efficient for dairy

Läs mer

SLF-projekt : Ensilagets sammansättning och betydelse för mikroberna i vommen Slutrapport

SLF-projekt : Ensilagets sammansättning och betydelse för mikroberna i vommen Slutrapport SLF-projekt 0330054: Ensilagets sammansättning och betydelse för mikroberna i vommen Slutrapport Bakgrund Allmänt Övergången från hö till ensilage som bas i kornas utfodring är troligen den största förändring

Läs mer

Kvalitetssäkrad utfodring. Mjölkkor. Checklistor och dokumentblad

Kvalitetssäkrad utfodring. Mjölkkor. Checklistor och dokumentblad Kvalitetssäkrad utfodring Mjölkkor Checklistor och dokumentblad Kvalitetssäkrad utfodring mjölkkor 1 Lagerinventering foder Gård:... Datum:... Foderslag/silo Torrsubstans, % Höjd, m Längd, m Bredd, m Volym,

Läs mer

Mångsidiga foderlösningar effektiv tillväxt för köttdjuren

Mångsidiga foderlösningar effektiv tillväxt för köttdjuren Mångsidiga foderlösningar effektiv tillväxt för köttdjuren Primo mjölknäring Primo Kasvatus -foder Mineraler för köttnöt Komponenter för blandfoder till köttnöt En bra tillväxtstart för kalven ger resultat

Läs mer

Konsumtionsförmåga hos växande lamm beroende på vallfoderkvalitet Slutrapport till SLF Bakgrund

Konsumtionsförmåga hos växande lamm beroende på vallfoderkvalitet Slutrapport till SLF Bakgrund Konsumtionsförmåga hos växande lamm beroende på vallfoderkvalitet Slutrapport till SLF Gun Bernes, Mårten Hetta, Kjell Martinsson, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU. Bakgrund Det saknas svenska

Läs mer

Ensilering av grovfoder Del II- Stoppa varmgången

Ensilering av grovfoder Del II- Stoppa varmgången FORSKNINGSPROGRAM Ensilering av grovfoder Del II- Stoppa varmgången SLF Projekt nr V1330016 Slutrapport Projektgrupp: Rolf Spörndly, inst. för husdjurens utfodring och vård, SLU (huvudsökande) Peter Udén,

Läs mer

Träckdiagnostik- ett sätt att följa upp hur kornas foderstat fungerar Av: Katarina Steen

Träckdiagnostik- ett sätt att följa upp hur kornas foderstat fungerar Av: Katarina Steen Träckdiagnostik- ett sätt att följa upp hur kornas foderstat fungerar Av: Katarina Steen Är spannmålskrossen rätt inställd? Fungerar hackningen av majsensilaget tillfredställande? Får korna tillräckligt

Läs mer

2014-01-23. Driftoptimering hur säkerställer vi att vi gör rätt? Upplägg. Förutsättningar för en bra gasproduktion. Vem är jag och vad sker på SLU?

2014-01-23. Driftoptimering hur säkerställer vi att vi gör rätt? Upplägg. Förutsättningar för en bra gasproduktion. Vem är jag och vad sker på SLU? -- Upplägg Driftoptimering hur säkerställer vi att vi gör rätt? Anna Schnürer Inst. för Mikrobiologi, SLU, Uppsala Kort presentation av mig och biogasverksamhet på SLU Förutsättningarna för gasproduktion

Läs mer

Kväveeffektiv uppfödning av ungnöt

Kväveeffektiv uppfödning av ungnöt Komplettering till Uppslagsboken, Näring på gården: Kväveeffektiv uppfödning av ungnöt Av: Cecilia Lindahl, KRUT / Svensk Mjölk Ingår i Greppa Näringens Uppslagsbok www.greppa.nu Uppdaterad: 2003-01-20

Läs mer

7 LAMM. Förutom reglerna i detta kapitel ska du även uppfylla reglerna i kapitel 1, Allmänna regler, kapitel 2, Gården, kapitel 3, Växtodling.

7 LAMM. Förutom reglerna i detta kapitel ska du även uppfylla reglerna i kapitel 1, Allmänna regler, kapitel 2, Gården, kapitel 3, Växtodling. 7 LAMM 7.1 Baskrav 7.1.1 Övriga regler som ska uppfyllas Förutom reglerna i detta kapitel ska du även uppfylla reglerna i kapitel 1, Allmänna regler, kapitel 2, Gården, kapitel 3, Växtodling. 7.2 Djurhälsa

Läs mer

Vallskördeprognos för de nya vallväxterna käringtand och cikoria

Vallskördeprognos för de nya vallväxterna käringtand och cikoria Vallskördeprognos för de nya vallväxterna käringtand och cikoria Inledning Hur skiljer sig kvalitetsegenskaperna åt mellan käringtand, cikoria och våra vanliga klöverarter? Hur fungerar dagens vallskördeprognoser

Läs mer

Få strålande resultat med våmstimulans ända till mjölkningsperiodens slut

Få strålande resultat med våmstimulans ända till mjölkningsperiodens slut Bli vinnare mjölkningsperioden ut med våmstimulans Få strålande resultat med våmstimulans ända till mjölkningsperiodens slut Mainio-Krossi 1 3 allfoder Oiva-Krono Top och Puhti-Krossi Top halvkoncentrat

Läs mer

Principer för skattning av energiinnehåll i foder till grisar

Principer för skattning av energiinnehåll i foder till grisar Principer för skattning av energiinnehåll i foder till grisar Jan Erik Lindberg Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Box 7024, 750 07 Uppsala. Sammanfattning

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Ärt/havre-ensilage - hemodlat proteinfoder till mjölkkor

Bibliografiska uppgifter för Ärt/havre-ensilage - hemodlat proteinfoder till mjölkkor Bibliografiska uppgifter för Ärt/havre-ensilage - hemodlat proteinfoder till mjölkkor Författare Rondahl T. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap.

Läs mer

Utveckling av modeller för NorFor plan för beräkning av optimal ufodringsnivå till högt avkastande mjölkkor i Skandinavien

Utveckling av modeller för NorFor plan för beräkning av optimal ufodringsnivå till högt avkastande mjölkkor i Skandinavien Slutrapport för projekt H930015 Utveckling av modeller för NorFor plan för beräkning av optimal ufodringsnivå till högt avkastande mjölkkor i Skandinavien J. Bertilsson, R. Spörndly, B-O Rustas Institutionen

Läs mer

Slutrapport för SLF-projekt Mjölkproduktion V Kartläggning av den oförklarade delen i foderanalysen Introduktion Material och metoder

Slutrapport för SLF-projekt Mjölkproduktion V Kartläggning av den oförklarade delen i foderanalysen Introduktion Material och metoder Slutrapport för SLF-projekt Mjölkproduktion V1230037 Kartläggning av den oförklarade delen i foderanalysen Peter Udén Avdelningen för fodervetenskap Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 49/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 5.7.2004 - tillsvidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 49/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 5.7.2004 - tillsvidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 49/04 Datum Dnr 23.6.2004 2917/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 5.7.2004 - tillsvidare Bemyndigande 26 foderlagen (396/1998) Motsvarande EG-rättsakter

Läs mer

Kallpressad rapskaka eller rapsfrö till mjölkkor - mjölkproduktion och företagsekonomi

Kallpressad rapskaka eller rapsfrö till mjölkkor - mjölkproduktion och företagsekonomi Kallpressad rapskaka eller rapsfrö till mjölkkor - mjölkproduktion och företagsekonomi Slutrapport till Stiftelsen Lantbruksforskning Agr. Dr. Birgitta Johansson, Docent Karl-Ivar Kumm, Docent Elisabet

Läs mer

Hantering och utfodring med krossensilerad spannmål lagrad i plasttub

Hantering och utfodring med krossensilerad spannmål lagrad i plasttub Hantering och utfodring med krossensilerad spannmål lagrad i plasttub Specialistrådgivarutbildningen 2003-05 Annica Hansson Innehållsförteckning Inledning... 3 Skörd... 3 Kross och packning... 4 Konserveringsmedel...

Läs mer

Resurseffektiv utfodring av dikor

Resurseffektiv utfodring av dikor Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Resurseffektiv utfodring av dikor Mikaela Jardstedt, mikaela.jardstedt@slu.se Handledare: Anna Hessle, Elisabet Nadeau, Peder NØrgaard, Wolfram Richardt 23

Läs mer