* nh = nedbrytningshastighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "* nh = nedbrytningshastighet"

Transkript

1 Information till husdjursföreningarnas rådgivare om foderanalyser i NorFor Av Erica Lindberg, Svensk Mjölk, februari 2006 Förkortningarna uppdaterade av Maria Åkerlind Analysparametrar och metoder Det nya fodervärderingssystemet kommer att medföra en del nyheter när det gäller foderanalyserna. Vi har fångat upp en del frågeställningar som vi med detta informationsbrev försöker besvara, t ex: Vilka gamla parametrar används även i fortsättningen och vilka av dessa bör analyseras? Vilka är parametrarna vi kommer att behöva använda i en foderstat i framtiden? Vilka är de nya parametrarna och skall de analyseras? Nya viktiga parametrar i anges i tabell 1 nedan. I tabell 1 anges också efter varje ny parameter vad som rekommenderas i foderstatsberäkningen ett analysvärde eller ett tabellvärde. En översikt över fodrets fraktioner och vad som kan/bör analyseras, finns i pptserie på sajten om foderanalyser. Bilden beskriver den kemiska fraktioneringen av foder i, med markering för de parametrar/fraktioner som kan/bör analyseras. Tänk på att detta är generella rekommendationer. Eftersom olika fodermedel har olika innehåll av olika näringsämnen, kvarstår de tidigare rekommendationerna generellt att göra en bedömning utifrån varje enskilt fodermedel. De förkortningar som används i bygger på engelska benämningar, en lathund för parameternamn på olika språk med tillhörande förkortningar finns också på sajten. Tabell 1. Nya viktiga parametrar i 1. osmältbar NDF (indf) i grovfoder och kraftfoder ny analys, NIR-kalibrering 2. nh* för potentiellt nedbrytbar NDF (nhndf) i grovfoder och kraftfoder - beräknas 3. Lösligt råprotein (sråprot) i grovfoder och kraftfoder - analyseras med ny föreslagen metod, en buffertmetod kallad BSN, förhoppningsvis NIR-kalibrering inom kort 4. nh* för potentiellt nedbrytbart protein (nhråprot) i kraftfoder tabellvärde tillräckligt 5. nh* för potentiellt nedbrytbar stärkelse (nhstä) i kraftfoder tabellvärde tillräckligt 6. nh* för lösligt råprotein (nhsråprot) tabellvärde tillräckligt 7. osmältbart råprotein i kraftfoder (iråprot) tabellvärde tillräckligt * nh = nedbrytningshastighet Tabell 2 ger en översikt av de analysdata eller beräkningar som kommer att vara aktuella på analysbeskeden framöver, kort om deras bakgrund, om de använts i vårt tidigare fodervärderingssystem och vilka förkortningar som kommer att användas. Nya analyser (alternativt befintliga analyser som är nya som indata) för foderstatsberäkning är således följande: osmältbar NDF (indf) och lösligt råprotein (sråprot) = nya analyser, syror (nya som indata), alkohol (ny som indata) ammoniumkväve (ny som indata), se även tabell 2 nedan.

2 De nya analyserna planeras att vara möjliga att få analyserade till våren/sommaren NorFor har under vintern 2006 finansierat analyser av ett antal referensprover för indf och sråprot. Dessa analysvärden skall ligga till grund för kommande NIR-kalibreringar. För indf har man provat att kalibrera för NIR och det ser ut som om en NIR-kalibrering vore ett bra analysalternativ. Vi vet inte ännu hur det kommer att fungera att analysera lösligt råprotein med NIR. Referensanalyserna som körts kommer att ge oss data till fodertabellen som kan användas i brist på analyser. När det gäller indf är det bästa alternativet en NIR-analys enligt Analys- och tabellgruppen i NorFor. För sråprot finns dock en möjlighet att analysera denna kemiskt via en metod som kallas BSN (Buffer Soluble Nitrogen). I slutänden är det förstås prisläget på analyspaketen från laboratorierna som får avgöra vad man väljer att analysera i startskedet av. Önskvärt är dock att få såväl indf som sråprot och de hygienanalyser som krävs som indata i i paketerbjudande från laboratorierna till ett bra pris. Under tiden kan tabellvärden vara ett alternativ för vissa av parametrarna. Vad bör analyseras? När det gäller de analysparametrarna vi redan är vana vid, så är det egentligen inget som skiljer sig sedan tidigare. Bifogat finns en generell rekommendation över vad som bör analyseras i några olika fodermedelstyper, se bilaga 1. När det gäller de markeringar som har fått ett kryss inom parentes i bilaga 1, så kan detta vara en bedömningsfråga för den enskilda kunden om man väljer att analysera eller använda tabellvärden. Vi vill understryka att dessa parametrar är intressanta för en fullständig analys för, men att fodermedlets beskaffenhet och priset på analysen måste få avgöra om en analys skall göras. Framtida erfarenheter kring spridningen av de nya analyserna i olika typer av foder kommer också att ge oss viktig information. Grönmassa eller ensilage vad gäller i framtiden? Kan vi analysera grönmassa i fortsättningen? Kvalitetsparametrar (syror, alkohol och ammonium-kväve) har vi tidigare hanterat genom att vid behov ta en extra ensilageanalys i de fall man använt sig av grönmasseprov för näringsanalys. Nu liksom tidigare går det bra att komplettera med dessa analyser på ett prov av den ensilerade grödan i efterhand. Skillnaden är att det finns ytterligare en parameter en näringsparameter som också bör tas på den ensilerade grödan lösligt råprotein. Detta är en ny parameter och vi har inte helt klart för oss hur det kommer att fungera med en ev. NIRanalys. Analys är att rekommendera i ensilageprover förutsatt att priset på analysen är rimligt. I Danmark analyserar man en del grönmassor, men oftast ensilage. I Sverige har situationen i flera år varit den omvända många grönmasseprover men även en del ensilage. Rekommendationen från Dansk Kvæg kommer att vara att analysera ensilageprover i första hand. Rekommendationen för antalet analyser kommer att vara att köra en fullständig analys inklusive sråprot, syror, alkohol och NH 3 -N endast om det finns NIR-metod för de nämnda analyserna. Detta kommer annars troligen att bli för dyrt, och då kommer man att rekommendera att använda tabellvärden istället. I Danmark finns redan ett analyspaket för syror, etanol, NH 3 -N och ph som körs med NIR, där saknas alltså endast sråprot, förutsatt att vi får en bra NIR-kalibrering för indf.

3 Situationen i Sverige är lite annorlunda än i Danmark. Här i Sverige har vi inte för vana att göra särskilt många kemiska hygienanalyser på ensilageproverna. En rekommendation till er på de svenska husdjursföreningarna är att försöka förhandla fram ett bra paketpris på analyser där såväl gamla som nya analyser (indf, sråprot) samt syror, alkohol och NH 3 -N ingår. I dessa fall skall man rekommendera att köra en fullständig ensilageanalys alternativt två analyser, det vill säga en analys på grönmassa och en kompletterande ensilageanalys. Uppgifter om fodrets baljväxtandel och konservering behövs det i fortsättningen också? Ja till ungdjursfoderstaterna naturligtvis (för beräkning av energi och AAT), men inte i NorFor Plan. Där styrs detta av foderkoden (fodrets identitet), som gör att rätt beräkningar används för rätt foder. Foderkoden sätts av kunden/lantbrukaren/rådgivaren och rätt foderkod är helt avgörande för att analysen skall hanteras riktigt i beräkningarna som behövs för. Beräknade indata i De parametrar som anges som beräknade i tabellen nedan, kommer att beräknas i fodertabellen (FST), eller i det nya foderanalyssystemet (FAS, systemet beskrivs kort nedan). För varje resultat i foderanalysen rekommenderas från NorFor att man markerar om värdet är analyserat, beräknat eller tabellvärde. Det skall vara enkelt att uppmärksamma vad som är beräknat och vad som är analyserat. Denna uppgift kommer att finnas med i det svar som labben får från FAS (se nedan). Utskicket till kunden ligger sedan på labbets ansvar. FAS Feed Analyse System (IT system för foderanalyser) FAS är under gemensam utveckling inom NorFor IT. Delprojektet har en stram budgetram. FAS är ett system för beräkning av foderanalyser inom. Till skillnad från det gamla svenska svarssystemet så ingår ingen hantering av svarsutskick eller fakturering och analyserna sänds inte in som rådata från laboratoriet, utan färdigräknade parametrar så långt möjligt. Det är sedan de NorFor specifika beräkningarna som görs i FAS/FST/NorFor plan. Presentation av analyssvar och ev. fakturering kan ske i valfritt system vid sidan av FAS. Inget gemensamt system för själva utskicket av analysresultatet skall göras inom NorFor. Svensk Mjölk kommer att ta fram ett system för husdjursföreningarna som kommer att publicera analyssvar på Svensk Mjölks Web Entré samt skapa fakturaunderlag till det gemensamma faktureringssystemet. Utveckling av detta sker under senvåren För att på ett bra sätt förbereda foderlaboratorierna inför den kommande förändringen har en rad möten hållits, och foderlaboratorierna har haft möjlighet att påverka utformningen och innehållet i det nya systemet så att övergången blir smidig. Det övriga kvalitetsarbetet med kvalitetssäkring och ringtester pågår i normal omfattning parallellt. För att förenkla arbetet som ligger hos både Svensk Mjölk och husdjursföreningarna, och som är den affärsmässiga anpassningen av det nya systemet, har en särskild grupp bildats som kommer att handha husdjursföreningarnas affärsmässiga kontakter med foderlaboratorier. Till sin hjälp har gruppen IT och biologiskt stöd från Svensk Mjölk. Separat information kring detta har tidigare sänts ut från Svensk Mjölk via Patrik Nordgren (tel ).

4 Tabell 2. Tabellen visar vilka parametrar som behövs för en foderanalys till (uppdaterad ). G = gammal analys, d.v.s. den användes i AAT/PBV-systemet SE NY = ny analys eller ny beräkning A = analyseras i de fall det är intressant för fodermedlet i fråga (beror på innehållet) T = tabellvärde är ok eller i vissa fall enda tillgängliga värdet B = värdet beräknas utifrån andra data FAS = Feed Analyse System FRC = Feed Ration Calculator (foderstatsberäknaren, del av ) FST = Feed Stuff Table, nya fodermedelstabellen Parametrar i en Norfor Plan - analys G NY Analys / Tabell /Beräkn at värde Indata NorFor Plan Analysmetod el. beräkning Torrsubstans x A x Ny rekommendation för analysmetod för grovfoder, beskriven av NorFor 2005 Korrektion av TS (TS) för flyktiga ämnen i ensilerade foder x B Ny enligt rekommendation i NorFor Beräkningen bygger på faktiskt innehåll av syror och alkoholer och ensilagets ph. Kommentar Korrektionen kommer att göras på lab, ej i FAS/FST/FRC. Aska x A x Ref. 71/250/EEC Aska Organisk OS substans NY B x 1000-aska Ingen ny analys egentligen, men har använts i gamla SEsystemet för energiberäkning, se Förkortning TS Visas ej separat, endast korrigerad TS kommer att redovisas.

5 Råprotein x A Som tidigare, ref. metod Kjeldahl, accepterad metod är även Dumas. lösligt råprotein NY A Rek metod från NorFor = BSN (ref. kommentar OS smbh nedan. Råproteinet korrigeras för ammoniak (görs i FST). Råprot Ny viktig parameter som sråprot skall analyseras (dock ej Licitra, et. al., 1996.) i grönmassa). NY B Beräknas i FST pnråprot x A/T Ref. 71/393/EEC Har använts för hyg. bedömning i ensilerade foder, ny som indataparameter i NorFor Plan NH 3 -N Råfett x A/T x Ref. 98/64/EEC Råfett NDF x Ny rek. från NorFor, NDF / andf ref. Mertens, Osmältbar NDF NY A x Ny NIR-kalibrering från NorFor. Bygger på in sacco metod beskriven av NorFor. Potentiellt - potentiellt nedbrytbart råprotein - ammoniumkväve nedbrytbar NDF Nedbrytningshastighet för Ingen ny analys, men en ny metod är rek. Vi skiljer dessa åt genom att kalla den nya fibern för andf, där a = amylasbehandling. Ny viktig parameter som skall analyseras. indf NY B x 1000-iNDF Beräknas i FST. pnndf NY B x Ref. Weisbjerg, Beräknas i FST. Beräkningen baseras på nhndf

6 potentiellt nedbrytbar NDF Stärkelse x A/T x Enzymatisk metod. Exakt ref. metod diskuteras fortfarande, troligen en metod som är på väg att bli ISOstandard. Fermentationsprodukter (ensilerade foder) bl. a. innehåll av indf och OS smbh. Ny ref. metod jämfört med tidigare. NY B x Summan av syror och alkoholer i foder. - mjölksyra x A/T x HPLC / GC / titrering Syrorna analyseras för hygienisk bedömning i ensilerade foder, men är nu också indata i en foderstat. Utgör även basen för andra beräkningar i NorFor Plan, bl. a. FPF (se ovan) och korrigering av torrsubstans. Stä Ferm prod Mjölksyra ättiksyra x A/T HPLC / GC / titrering - - Ättiksyra propionsyra x A/T HPLC / GC / titrering - - Propsyra smörsyra x A/T HPLC / GC / titrering - - Smörsyra myrsyra x A/T HPLC / GC / titrering - - Myrsyra alkohol x A/T HPLC / GC Har använts för hyg. bedömning i ensilerade foder. Ingår nu i beräkningen för FPF (se ovan). Restfraktion NY B 1000-Aska-Råprot- Råfett-NDF-Stä-Ferm Beräknas i FST Alkohol RestCHO

7 prod Socker x A/T x 71/250/EEC Socker Organiska substansens smältbarhet x OS smbh x A (tabellvä rde för kraftfode r och helsäd i SE) Gamla nationella metoder används tills vidare. VOS i SE på vallfoder även i fortsättningen. Analysen har funnits i det gamla fodervärderingssystemet i SE, men varit bakgrundsdata till vårt värde för omsättbar energi och till NIRkalibreringen för energi. Växttråd x NEJ Endast för ungdjursfoderstaternas energiberäkning (krf, helsäd) Växttr Beräknade värden i FST/FAS Fyllnadsvärde B Nytt beräknat värde i FVL laktation Tuggningstidsind B Nytt beräknat värde i Tuggtid ex Nettoenergi vid 8 B Nytt beräknat värde i NEL P8 kg ts intag AAT vid 8 kg ts B Nytt beräknat värde i AAT P8 intag PBV vid 8 kg ts B Nytt beräknat värde i PBV P8 intag Nettoenergi vid B Nytt beräknat värde i NEL P20 20 kg ts intag AAT vid 20 kg ts B Nytt beräknat värde i AAT P20

8 intag PBV vid 20 kg ts intag B Nytt beräknat värde i PBV P20

9 DRAFT December 6, 2005 (uppdaterad ) Recommended minimum of analyses for feed planning in Input parameter in NorFor Abbreviation Svenska förkortn Grass/ clover grass Whole crop, maize/grain Green sample Silage sample Dry matter DM TS X X Ash Ash Aska X X Organic matter OM OS Calculated Calculated Organic matter OMD OS smbh X X digestibility Crude protein CP Råprot X X Soluble crude protein scp sråprot X Ammonia NH 3 -N NH3-N - (X) Potential degradable pdcp pnråprot Table value Calculated protein Indigestible crude protein icp iråprot Table value Table value Degradation rate, scp kdscp nhsråprot Table value Table value Degradation rate of pdcp kdcp nhråprot Table value Table value Amino acids AAN Aminos Table value Table value Crude fat CFat Råfett (X) (X) Fatty acids FA Fettsyr Table value Table value NDF NDF NDF X X Potential degradable NDF pdndf pnndf Calculated Calculated Indigestible NDF indf indf X X Degradation rate of kdndf nhndf Calculated Calculated pdndf Starch ST Stä X * Soluble starch sst sstä Table value Table value Potential degradable pdst pnstä Table value Table value starch Indigestible starch ist istä Table value Table value Degradation rate, sst kdsst nhsstä Table value Table value Degradation rate of pdst kdst nhstä Table value Table value Fermentation products FPF Ferm - Calc./table feed prod Lactic acid LAF Mjölksyra - (X) Acetic acid ACF Ättiksyra - (X) Propionic acid PRF Propsyra - Butyric acid BUF Smörsyra - Alcohol ALF Alkohol - Formic acid FOF Myrsyra - Rest fraction RestCHO Rest Calculated Calculated Degradation rate, kdrestcho nhrest Table value Table value restcho Sugar Sugar Socker (X) (X) Minerals Mineraler (X) (X) Vitamins Vitaminer Table value Table value Other parameters ph ph ph - (X) X: High priority, always necessary for input parameters in X * : Starch should be analysed in whole crop and maize silages but NOT in grass/clover silages (X): Moderate priority, is of interest depending on customers wish Blank: Low priority, depending on customers wish Table value: Not realistic to analyse Bilaga 1

Metanproduktion hos mjölkkor utfodrade med hög andel grovfoder

Metanproduktion hos mjölkkor utfodrade med hög andel grovfoder Metanproduktion hos mjölkkor utfodrade med hög andel grovfoder Methane emissions from dairy cows fed high levels of forage av Rebecca Danielsson Institutionen för husdjurens Examensarbete 282 utfodring

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Elevmissuppfattningar kring syror och baser

Elevmissuppfattningar kring syror och baser Fakulteten för teknik och naturvetenskap Kemi Helene Lindeblad Elevmissuppfattningar kring syror och baser En kartläggning och kvantitativ analys av svenska gymnasieelevers missuppfattningar inom kemiavsnittet

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Lämpliga proteinfodermedel för svensk lammproduktion

Lämpliga proteinfodermedel för svensk lammproduktion Lämpliga proteinfodermedel för svensk lammproduktion en litteraturöversikt Gun Bernes, Kjell Martinsson Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Bakgrund I denna litteraturstudie görs en genomgång

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Grunden för IT-säkerhet inom Försvarsmakten KRISTOFFER LUNDHOLM, JOHAN BENGTSSON, JONAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1 Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) fungerar. Först definieras ett antal viktiga begrepp. Därefter

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik - Vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot?

Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik - Vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot? Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik - Vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot?

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I MJÖLKPRODUKTIONEN

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I MJÖLKPRODUKTIONEN RAPPORT 2009:3 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I MJÖLKPRODUKTIONEN UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING Christel Cederberg and Maria Berglund INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Metanbildning hos idisslare...3 2.1 Mätning

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU Effekter av att använda ensileringsmedel, syrabaserade resp. bakteriepreparat (de nyare preparaten med flera olika bakteriestammar) på lagringsförluster, mjölkproduktion och tillväxt Margareta Emanuelson,

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer