Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens 2014"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens 2014 FRI Sammanfattning Fritidsnämnden har beslutat att arbetsutskottet månadsvis tar ställning till vilka av de inbjudningar till utbildningar och konferenser som ska översändas till fritidsnämnden för beslut. Förslag till beslut Fritidsnämnden förslås besluta att tre av nämndens förtroendevalda får möjlighet att besöka Årskonferensen i Jönköping augusti 2014, samt att sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår i enlighet med kommunstyrelsens Arvodesregler för förtroendevalda i Malmö stad Beslutsunderlag Inbjudan/program till årskonferens i Jönköping 26-28/ Tjänsteskrivelse Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens efter AU Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Fritidsnämnden har beslutat att arbetsutskottet månadsvis tar ställning till vilka av de inbjudningar till utbildningar och konferenser som ska översändas till fritidsnämnden för beslut. Till ärendet bifogas de inbjudningar som inkommit till fritidsnämnden den senaste månaden. Ansvariga Bo Sjöström, Direktör SIGNERAD

2 SFK BJUDER IN TILL konferens FRITIDS- OCH KULTURCHEFS- 2014

3 Program för Sveriges fritids- och kulturchefsförenings årskonferens Jönköping augusti 2014 Dag 1. Tisdagen den 26 augusti Kulturhuset Spira Invigning av konferensen Välkommen till Jönköping! Inger Gustafsson (Fp) kulturnämndens ordförande Erik Arnalid (Kd) fritidsnämndens ordförande, Jönköpings kommun 16:00 SFK:s årsmöte 18:30 Grillfest på Spira på Terrassen 22:30 Slut på programmet 13:30 En ny ungdomspolitik och utvecklingen inom civilsamhällesfrågor Alice Bah Kuhnke Generaldirektör på myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 14:30 Kaffe Kan idrottsrörelsen vara kommunens huvudstrategi för fysisk aktivitet bland äldre tonåringar? Ulf Blomdahl Forskningsledare Ung livsstil 16:00 Politikeröverläggningar

4 Dag 2. Onsdagen den 27 augusti Kulturhuset Spira 08:30 Konferensen startar med kulturinslag 09:00 Några tankar om folkbiblioteket som rum och plats Nick Jones Bibliotekschef Huddinge kommun Kaffe Ung livsstil Jönköping Ulf Blomdahl Forskningsledare Ung livsstil 10:00 Kaffe 10:30 Att leda med glädje Pia Sundhage förbundskapten för landslaget i damfotboll Bussar avgår till respektive lunchställe Lunch på tre olika ställen. KFUM/Kinnarps Arena/ Slottsvillan beroende på val av spår Tre alternativ: ungdomsspåret, fritidspåret och kulturspåret Ungdomsspåret Plats: Ungdomens Hus/KFUM Dreamhack då och nu spelbranschens möjligheter för kommuner Helena Nordström VD Placebrander Ungdomens Hus och Skatepark-hall/KFUM Henrik Lindberg Föreningschef KFUM Fritidsspåret Johan Eriksson guidar runt i Jönköpings kommuns fritidsanläggningar. Turen går bland annat till Kinnarps Arena, Rosenlundsbadet, Idrottshuset 5 hallar under samma tak, Stadsparken/Stadsparksvallen och guidning i bergrummet. Fika erbjuds efter vägen Kulturspåret: Kulturell utveckling i Jönköping från då till nu Fabriksmuseet i Huskvarna, ett av ortens kändaste varumärken. Smedbyns utveckling med besök på områdets barnteaterverksamhet. Den påbörjade gästateljéverksamheten i Smedbyn och fika i Smedbyns café. Stadens liv och innehåll stadsbyggnadsvisionen för Jönköping. 18:30 Middag med underhållning på Stora hotellet

5 Dag 3. Torsdagen den 28 augusti Kulturhuset Spira 08:45 Konferensen startar med kulturinslag 09:00 Kulturens och fritidens betydelse i samband med stadsplanering Charlotta Mellander Professor i nationalekonomi 10:00 Kaffe 10:30 Jämställd fritid för flickor och pojkar Magnus Jacobsson Kommunikationsstrateg på SKL 11:30 Avslutning av konferensen

6 1 Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö stad Ändr av kf 29/ , 196, bih 103, 17/6 2008, 122, bih 69, 17/6 2008, 121, bih 68, 28/ , 201, bih 123, 20/ , 267, bih 162, 20/4 2011, 68, bih 35, och 30/5 2013, 92, bih 54 Ändr av ks 30/4 2012, 141. Personkrets 1 Dessa bestämmelser gäller om inget annat sägs för valda eller utsedda ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och beredningar, utskott, kommittéer och arbetsgrupper tillsatta av kommunfullmäktige, av kommunstyrelsen, stadsrevisionen eller kommunal nämnd. Arvoden och ersättningar 2 Ersättning till förtroendevald kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode, inläsningsarvode, förrättningsarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resekostnadsersättning, och särskilda ersättningar enligt 9. Arvodes- och ersättningsnivåerna fastställs i särskild ordning av kommunfullmäktige. Gällande nivåer på årsarvoden, sammanträdesarvoden och inläsningsarvode framgår av bilaga../. Årsarvoden 3 Till ordföranden och vice ordföranden utgår årsarvode. Samtliga vice ordföranden erhåller ett arvode motsvarande 40 % av ordförandearvodet. I de fall kommunfullmäktige utser även en andre vice ordförande i en nämnd skall förste vice ordförande erhålla ett arvode motsvarande 20 % av ordförandearvodet, och andre vice ordförande erhålla ett arvode motsvarande 40 % av ordförandearvodet. För stadsområdesnämnd som väljer en annan ordförande för det sociala utskottet eller motsvarande utskott än den som är ordförande i nämnden, skall 20 % avräknas arvodet till nämndens ordförande. Detta belopp skall fördelas till ordföranden i nämndens sociala utskott eller motsvarande utskott. Sammanträdesarvode 4 Sammanträdesarvode utgår till förtroendevald för bevistat sammanträde med de organ som han eller hon valts eller utsetts till enligt 1. Vid sammanträde med nämnds beredning, delegation, arbetsutskott och liknande som enbart äger rum som förberedelse till nämndens sammanträde utgår inte arvode till ordförande och vice ordförande.

7 2 Sammanträdesarvode kan utgå i två nivåer, korttidsarvode, för sammanträden upp till och med fyra timmar och ett högre arvode för sammanträden som pågår längre än fyra timmar. För sammanträden som till någon del pågår efter kl utgår det högre arvodet. Arvode utgår även vid deltagande i partigruppmöte vid ett tillfälle med anledning av sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsrevisionen, nämnd, nämnds utskott samt nämnds beredning, vars huvudsakliga uppgift är att bereda beslutsärenden till nämnden. Då nämnd och någon av dess delegation eller liknande avhåller sammanträden i en följd skall sammanträdena i ersättningshänseende betraktas som ett sammanträde. Samma sak gäller när nämnd avhåller mer än ett sammanträde under en och samma dag. Inläsningsarvode 5 Inläsningsarvode utgår till förtroendevald för sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsrevisionen och övrig kommunal nämnd för varje bevistat protokollfört sammanträde. Kommunstyrelsen får medge att inläsningsarvode får utgå även för protokollfört sammanträde med nämnds delegation eller arbetsutskott, då detta organ fattar beslut med stöd av bemyndigande från nämnden. Förrättningsersättning 6 För deltagande i förrättning utgår arvode enligt samma regler som för deltagande i sammanträde. Ersättning förutsätter uppdrag och beslut från nämnden. Med förrättning menas: 1. förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen, 2. överläggning med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör, 3. sammankomst med kommunalt samrådsorgan, 4. sammankomst med intressentsammansatt organ, 5. överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 6. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag,

8 3 7. konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet, 8. besiktning eller inspektion. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 7 Utöver sammanträdesarvode kan ersättning utgå för förlorad arbetsförtjänst. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid bl a deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsrevisionen eller nämnd, vid förrättning, vid deltagande i kurser och konferenser, vid partigruppmöte inför kommunfullmäktiges sammanträde och vid gruppsammanträde i anslutning till sammanträde med nämnd, nämnds utskott samt nämnds beredning vars huvudsakliga uppgift är att bereda beslutsärenden till nämnden. Ersättning kan utgå för faktisk förlorad arbetsförtjänst/inkomstförlust upp till 7,5 x gällande prisbasbelopp. Härvid förutsätts att den förtroendevalde vidkänns inkomstavdrag/inkomstbortfall i sin ordinarie sysselsättning. Ersättning kan utgå för maximalt 8 timmar per dygn. Frågor om ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst utöver 7,5 x gällande prisbasbelopp, samt begäran om ersättning för längre tid än 8 timmar per dag prövas i det enskilda fallet av arvodeskommittén efter framställning. Förtroendevald skall lämna intyg som visar storleken på den arbetsförtjänst som förloras i samband med fullgörande av förtroendeuppdrag. Intyget skall lämnas i januari varje år och vid ändrad inkomst. Ersättning för respektive sammanträde skall vara begränsat till två timmar utöver sammanträdestiden. Ersättning utgår även vid sammanträde under betald semester. Förtroendevald som är egen företagare skall lämna intyg från någon i förhållandena väl insatt och opartisk person för att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst, exempelvis revisor eller motsvarande. Kostnadsersättning, m m 8 Vid förrättning utanför kommunen får förtroendevald resekostnadsersättning, resetillägg och traktamente enligt kommunens resebestämmelser. Särskilda ersättningar 9 Förtroendevald som i samband med fullgörandet av sitt uppdrag får kostnader för barntillsyn kan få ersättning av vederbörande nämnd.

9 4 Samma sak gäller förtroendevald med funktionshinder för kostnader för ledsagare till och från sammanträde eller annan förrättning, eller vid hjälp med inläsning av handlingar. Särskild ersättning för förlorade pensions- och semesterförmåner 10 Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensions- och semesterförmån som uppkommit i anledning av fullgörande av förtroendeuppdrag. Ersättning vid olycksfall 11 Kommunens förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) såvida ersättning för uppdraget inte utges av annan än den kommunala huvudmannen. Försäkringen gäller för olycksfall som uppkommer i samband med den förtroendevaldes verksamhet inom det verksamhetsområde för vilket han utsetts samt för färdolycksfall, d v s skador som inträffat vid färd till eller från sådan verksamhet. Allmänna bestämmelser 12 Fast arvode, förrättningsersättning, inläsnings- och sammanträdesarvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte till kommunalråd, politisk sekreterare och andra politiker som fullgör uppdraget på heltid eller minst 40 procent av heltid. 13 Arvoden och särskild ersättning utbetalas månadsvis i efterskott. Årsarvode utbetalas innevarande månad. 14 Frågor om tolkning av arvodesbestämmelserna behandlas av arvodeskommittén. Efter kommitténs bedömning hänskjuts sådan fråga till kommunstyrelsens avgörande.

10 5 Bilaga Nämnd/dyl Aktuella belopp per månad Kfm, ordf Kfm, 1:e vice ordf 7632 Kfm, 2:e vice ordf, (20%) 3790 Valberedningen 822 Valberedningen, vice 330 KR, Finansroteln KR, övriga Adm stöd, KF-grupperna Gruppled KF 5260 Grupp 1 Stadsområdesnämnd, inkl socialt utsk, ordf Stadsområdesnämnd, 1:e vice 2388 Stadsområdesnämnd, 2:e vice 4779 Förskolenämnd, ordf Förskolenämnd, 1:e vice 2388 Förskolenämnd, 2:e vice 4779 Grundskolenämnd, ordf Grundskolenämnd, 1:e vice 2388 Grundskolenämnd, 2:e vice 4779 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd, ordf Gymnasie- och 2388 vuxenutbildningsnämnd, 1:e vice Gymnasie- och 4779 vuxenutbildningsnämnd, 2.e vice Sociala resursnämnden, ordf Sociala resursnämnden, 1:e 2388 vice Sociala resursnämnden, 2:e 4779 vice Grupp 2 Teknisk nämnd, ordf 6754 Teknisk nämnd, 1:e vice 1353 Teknisk nämnd, 2:e vice 2703 SBN ordf 6754 SBN, 1:e vice 1353 SBN, 2:e vice 2703 Utbildningsnämnden, ordf 6754 Utbildningsnämnden, 1:e vice 1353

11 6 Utbildningsnämnden, 2:e vice 2703 Miljönämnden ordf 6754 Miljönämnden, 1:e vice 1353 Miljönämnden, 2:e vice 2703 Fritidnämnden, ordf 6754 Fritidsnämnden, 1:e vice 1353 Fritidsnämnden, 2:e vice 2703 Kulturnämnden, ordf 6754 Kulturnämnden, 1:e vice 1353 Kulturnämnden, 2:e vice 2703 Servicenämnden, ordf 6754 Servicenämnden, 1:e vice 1353 Servicenämnden, 2:e vice 2703 Grupp 3 Stadsrevisionen, ordf 3784 Stadsrevisionen, vice 1513 Valnämnden, ordf 3784 Valnämnden, 1:e vice 757 Valnämnden, 2:e vice 1513 Överförmyndaren, ordf 3784 Överförmyndaren, 1:e vice 757 Överförmyndaren, 2:e vice 1513 Förtroendenämnden, ordf 3784 Förtroendenämnden, 1:e vice 757 Förtroendenämnden, 2:e vice 1513 Sammanträdesarvoden Korttidsarvode, sammanträde upp till och med fyra timmar Arvode för sammanträde som pågår längre än fyra timmar, eller för sammanträde som till någon del pågår efter kl Inläsningsarvode 475 kr 813 kr 272 kr

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 1 Innehållsförteckning Bestämmelser om regler för ersättningar till förtroendevalda med uppdrag om högst 40 procent av heltid (sk fritidspoitiker)

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Protokoll 2015-06-15 Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) Peter Sahlqvist (C) Astrid Söderquist (C) Conny Boman (C) Annica Zetterholm

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Beslutad i Kommunfullmäktige den 24 september 2014, 302 Belopp uppräknade

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Sammanfattning Arvodeskommittén föreslår att revisorskollegiet placeras i grupp 2 i arvodesreglerna. Det innebär

Sammanfattning Arvodeskommittén föreslår att revisorskollegiet placeras i grupp 2 i arvodesreglerna. Det innebär SIGNERAD 2014-01-22 Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum 2014-01-22 Vår referens Tomas Bärring Kanslidirektör Tjänsteskrivelse tomas.barring@malmo.se Översyn av årsarvodena för revisorkollegiet STK-2014-30

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Landstingsfullmäktiges regler 2008 Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Förtroendemannaorganisation m m... 6 Arbetsordning för landstingsfullmäktige...6 Antalet ledamöter...6 Ordförande

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer