3 milj arder. till vilken nytta? En rapport från Trelleborgs kommun Arbetsmarknadsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 milj arder. till vilken nytta? En rapport från Trelleborgs kommun Arbetsmarknadsförvaltningen"

Transkript

1 3 milj arder till vilken nytta? En rapport från Trelleborgs kommun Arbetsmarknadsförvaltningen

2 Inledning 93 procent av Sveriges kommuner finansierar med egna medel någon form av enhet/avdelning eller förvaltning med primärt uppdrag att hjälpa medborgare till egenförsörjning genom arbete eller studier. Finansieringen av detta uppdrag uppgår årligen till cirka 3 miljarder 1, en finansiering som tas direkt från den kommunala budgeten. Cirka personer är anställda inom kommunerna för att arbeta med målgruppen. På vilket uppdrag? Till vilken nytta? Det du håller i din hand är en kortare skrift som syftar till att sätta ansvarsfördelningen för de arbetsmarknadspolitiska insatserna mellan stat och kommun på sin spets. Skriften är tänkt som ett inspel i det samtal som, vi med mångårig erfarenhet, anser behöver komma igång och tas på allvar. Näringslivet och dess karaktär har utvecklats. Det finns idag väldigt få kommuner där näringslivet består av en stor industri och dess underleverantörer. Näringslivet idag är mångfacetterat, nära och i ständig utveckling. Näringslivets representanter är i betydligt lägre grad intresserade av att delta i branschråd och formaliserade samarbeten. De är intresserade av enkelhet och flexibilitet. Kommunernas framtida möjlighet att leverera enkelhet och attraktivitet kommer att vara avgörande för den egna tillväxten. I denna kontext får kommunernas arbetsmarknads- och näringslivspolitiska insatser en avgörande roll för utvecklingen. Det är inte längre möjligt för en kommun att sätta sin tillit till att en annan aktör ska göra arbetet. Kommunerna behöver agera sig själva in i framtiden. Kan det då vara rimligt att kommunerna, utan uppdrag, med egna skattemedel finansierar verksamhet till ett belopp motsvarande det Arbetsförmedlingen lämnar tillbaka till staten årligen? Har kommunerna några andra alternativ om vi vill säkra att kostnaderna för det ekonomiska biståndet inte skjuter i höjden i takt med att arbetslösheten ökar och till del befäster sig i delar av landet? Vi anser att svaret på frågan är givet vad anser du? Cecilia Lejon Förvaltningschef Arbetsmarknadsförvaltningen Ina Liljeberg Ordförande Arbetsmarknadsnämnden Ola Johnsson Arbetsmarknadschef Arbetsmarknadsförvaltningen

3 Beskrivning av organisation och målgrupp ur ett lokalt perspektiv Trelleborgs kommun har sedan 2011 valt att satsa och organisera sig utifrån ett fokus på arbetsmarknad och etablering. Vi har en egen arbetsmarknadsförvaltning och egen politisk nämnd som har sitt stora fokus på arbetsmarknadsfrågor. Ur ett kommunalt perspektiv är Trelleborgs kommun relativt unik med denna organisation i Sverige, även om fler och fler kommuner går mot att renodla arbetsmarknadsfrågor. Som vi nämnde i inledningen har 93 procent av Sveriges kommuner någon form av enhet som har till i uppdrag att arbeta med arbetsmarknadsfrågor, vilket kan uppfattas väldigt kontraproduktivt för den oinvigde då det är staten och Arbetsförmedlingen som har ansvaret för arbetsmarknadsfrågor. Vi kommer inte i detta kapitel gå in närmare på anledningar och möjliga förklaringar till utan återkommer senare i vår skrift för mer ingående förklaringar till detta. Arbete och kompetens Myndighetsenheten Arbetsmarknadsnämnden Etableringsenheten Förvaltningschef Arbetsmarknads chef Kvalitetsutvecklare Nämndsadm./ Servicedisk Navigatorcentrum Som du kan se intill har Trelleborgs kommun och arbetsmarknadsförvaltningen löpt hela linan ut när det gäller arbetsmarknadsplanering kopplat till det ekonomiska biståndet (myndighetsenheten). Vi har valt att lägga handläggningen av det ekonomiska biståndet under vår förvaltning, vilket förenklar kopplingen mellan den sökandes planering till självförsörjning och det ekonomiska biståndet. Det ekonomiska biståndet är en rättighetslagstiftning och gör du vad du kan för att närma dig arbetsmarknaden har du också rätt till ersättning från samhället. Därför har Trelleborgs kommun valt att inte problematisera detta utan ser själva handläggningen som en rent administrativ arbetsuppgift. Fokuset i handläggningen måste istället ses ur ett arbetsmarknadsperspektiv och inte ur ett socialtjänstsperspektiv. Den huvudsakliga träffytan för sökande med ekonomiskt 4 5

4 Nuläget ur ett lokalt perspektiv bistånd ska ligga på de som har kompetensen inom området, det vill säga professioner med nära kopplingar till näringsliv och vidare studier alternativt kompletterande studier (arbete och kompetens samt navigatorcentrum). Vi ser kopplingen till snabba arbetsmarknadsinsatser som rätt väg att gå det ska gå högst två dagar från det att den enskilde trelleborgaren ringer in och söker ekonomiskt bistånd till det att trelleborgaren får träffa en person som är ett stöd ut i arbetslivet. Höga förväntningar leder till höga resultat, låga förväntningar leder till låga resultat och vår målgrupp är inget undantag i detta. När det sen gäller ekonomisk försörjning för den enskilde trelleborgaren är detta en parallell process då det huvudsakliga målet är att komma ut i en anställning och inte vara beroende av samhällets stöd. Fokus ska därför vara på arbetsmarknadsplanering. Detta är en väg som Trelleborgs kommun valt att gå och vi ser en mängd fördelar med detta sätt att organisera sig. Men det absolut viktigaste perspektivet i detta är att koppla an till vem vi är till för och vilka drivkrafter vi fokuserar på när vi designar våra produktionsapparater. I Trelleborg har vi inga socialsekreterare som handlägger det ekonomiska biståndet. I Trelleborg har vi anställda rekryterare vars primära uppdrag är att hitta jobb till personer med ekonomiskt bistånd. Är det märkligt? För oss är det naturligt! En övervägande majoritet av arbetssökande, inskrivna på Arbetsförmedlingen, har idag inte rätt till a-kassa. Konkret innebär det att de är hänvisade till försörjning från anhöriga alternativt till kommunernas ekonomiska bistånd. De har inget behov av socialsekreterare och fördjupade utredningar de har behov av arbete och egen försörjning. Statliga ambitioner till trots är det vår samlade lokala bedömning att personer som uppbär ekonomiskt bistånd som grupp inte är prioriterade för Arbetsförmedlingens insatser. IFAU:s 2 rapport Fattig, sjuk och arbetslös 3 styrker detta då de konstaterar att personer med a-kassa är attraktivare på Arbetsförmedlingen. Detta behöver inte betyda att de är attraktivare på arbetsmarknaden men möjligheten att få statligt stöd för att komma dit ökar avsevärt. I Trelleborg, och i flertalet andra kommuner, är personer med ekonomiskt bistånd därmed i stort beroende av kommunalt stöd för ett nätverk och en etablering på arbetsmarknaden. Det kommuner gör, gör vi på marginalen. Det tycker vi är olyckligt då det visat sig att våra insatser, vårt bemötande och 2 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

5 vårt nätverk gynnar den enskildes etablering. Trots en arbetslöshet över såväl rikssnittet som Skånesnittet har Trelleborg en kostnad för ekonomiskt bistånd som ligger under rikssnittet per invånare. Trots en hög ungdomsarbetslöshet har vi färre unga biståndsmottagare än övriga riket. Vi handlägger biståndet till en lägre kostnad och vi säkerställer att fler inte kommer tillbaka till oss när de fått arbete (89 procent jämfört med 77 procent för riket 4 ). Vi arbetar helt enkelt ut personer med ekonomiskt bistånd i arbete hela vägen och på riktigt, inga konstgjorda andningar. I Trelleborgs kommun finns också en arbetsförmedling som vi har ett gott samarbete med. Vi anordnar platser inom sysselsättningsfasen. Vi bereder 80 personer med olika form av lönestödsarbete. Vi samordnar oss och arbetar gemensamt i olika projektverksamheter. Vi upprättar gemensamma etableringsoch handlingsplaner för de trelleborgare som staten, genom Arbetsförmedlingen, valt att prioritera. Det är bra men långt ifrån tillräckligt. Det är vår uppfattning att Arbetsförmedlingens syn på kommunerna de senaste åren har utvecklats från att se oss som en samarbetspartner till att se oss som en stor arbetsgivare med potential att, med lönestöd, anställa de personer som de själva inte lyckas matcha till annan arbetsgivare. 4 Enkel och kortsiktig lösning I skrivande stund finns det mängder med lönesubventionerade anställningar som erbjuds genom Arbetsförmedlingen och eftersom dessa erbjudanden varierar över tid är det svårt att få till stånd en långsiktig lösning för de personer som har rätt till stödet. För vår del i Trelleborgs kommun kan vi konstatera att vi är riktigt dåliga på att se till att de med mycket långvarigt bistånd (tre år eller längre) kommer ut på den reguljära arbetsmarknaden. Vi ligger högre än snittet både i jämförelse med Skåne och med övriga riket. I den omvärldsbevakning vi gjort kan vi dock konstatera att kommuner med hög andel lönesubventionerade anställningar i relation till kommunens storlek har låg andel personer med mycket långvarigt bistånd. Vi tillåter oss konstatera, utan någon som helst djupare forskningsempiri, att det finns en hög grad av korrelation mellan hög andel lönesubventionerade anställningar och låg andel mycket långvarigt bistånd. Det vi vill säga med detta konstaterande är att kommunerna agerar väldigt rationellt och smart ur ett kortsiktigt kommunekonomiskt perspektiv, men ur ett mänskligt perspektiv är detta förfarande en konstgjord andning och frisering av statistik. Att upprätta den typen av anställningar som har fokus på att gå förbi LAS-regler och att inte kvalificera sig för a-kassa är ett tydligt tecken på att vi hellre ser till Arbetsförmedlingens behov än den enskildes bästa. Vi leker vidare med tanken att kommunerna fortsätter anställa personer genom lönesubventionerade anställningar för att sänka 8 9

6 Arbetsmarknadsinsatser Förbrukade medel för arbetsmarknadsinsatser kr Snitt per person som erhållit bistånd och månad 549 personer per månad /549/12 = kr andelen med mycket långvarigt bistånd och därmed på kort sikt sänka kostnaden för det ekonomiska biståndet. Vi i Trelleborgs kommun har tittat på vad en person med ekonomiskt bistånd kostade under I denna uträkning har vi tittat på hur många personer som i snitt per månad varit aktuella för ekonomiskt bistånd, på förbrukad budget för arbetsmarknadsinsatser och faktiskt utbetalt försörjningsstöd, och sedan räknat ut den faktiska handläggningskostnaden per biståndstagare. Intill kan ni se uträkningen. Kostnaden blir alltså kronor per biståndstagare och månad om vi räknar med extra allt. Om vi då kopplar till vårt tidigare resonemang kring lönesubventionerade anställningar kan vi konstatera att det är en ekonomiskt väldigt lönsam affär för kommunerna att anställa dessa personer, med förbehållet att de har rätt till en lönesubventionerad anställning. För att göra det hela ännu mer spännande har vi tillåtit oss själva att ta en faktisk trelleborgare som erhållit ekonomiskt bistånd under 40 månader och räknat ut vad det som arbetsgivare kostar att anställa denna trelleborgare. Ekonomiskt bistånd Faktiskt utbetalt försörjningsstöd kr Snitt per person som erhållit bistånd och månad 549 personer per månad /549/12 = kr Handläggningskostnader för ekonomiskt bistånd Förbrukade medel för handläggning av ekonomiskt bistånd kr Snitt per person som erhållit bistånd och månad 549 personer per månad / 549 / 12 = 846 kr Total kostnad = kr/person och månad 10 11

7 Håkan är 56 år och har erhållit ekonomiskt bistånd i 40 månader. Han har haft en rad arbetsmarknadsinriktade insatser från både kommunen och Arbetsförmedlingen. Han har trots insatser inte fått fäste på arbetsmarknaden. Håkan har rätt till en trygghetsanställning som ger arbetsgivaren cirka 70 procents subventionering på lönekostnaden. Till detta har Håkan rätt till anordnarbidrag som ger arbetsgivaren 130 kronor per dag. Detta ger cirka kronor per månad i subvention till arbetsgivaren. Håkans månadslön på kronor innebär en kostnad på cirka kronor för kommunen inklusive semesterersättning och sociala avgifter. Nettokostnaden för Håkan blir således cirka kronor. Om vi då sammanfattar vårt typfall med den faktiska kostnaden för det ekonomiska biståndet på kronor per månad och jämför vad Håkans lönekostnad är för arbetsgivaren, så kan vi med enkel matematik konstatera att det är en lönsam affär. I detta fall innebär det en besparing för kommunen med närmare kronor per månad genom att anställa Håkan i kommunen istället för att han uppbär ekonomiskt bistånd. Kostnaden för Håkan förskjuts i huvudsak från kommunen till staten. Håkan har dock fått en anställning men beslutet på lönebidraget gäller bara i ett år och vad händer därefter? Lägg därtill att kommunen åläggs att administrera pappersexercisen för lönestödet, så blir det ett sammelsurium av inblandade parter och dolda kostnader. Med typfallet Håkan i bakfickan kan vi konstatera att det i många fall är en bättre ekonomisk affär att anställa personer med ekonomiskt bistånd i kommunen. För att dra det ännu längre och provocera lite till skulle kommunen, ur ett ekonomsikt perspektiv, vinna på att anställa alla personer som uppbär försörjningsstöd och istället för att handlägga biståndet sätta upp en uttagsautomat för att underlätta administrationen. Visst är det en provocerande tanke mot vår profession och kanske framförallt mot den enskilde medborgaren. En kommun tjänar helt enkelt pengar på att anställa alla biståndsmottagare. Inte för att de alla gånger behövs och utför ett gott arbete, arbetstillfällena finns nämligen inte, utan för att det är billigare. Vi får helt enkelt anställa dem och låta dem gå hemma alternativt skapa platser för dem där de kan vara, inte ur ett behovsperspektiv men ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi menar att utvecklingen där Arbetsförmedlingen ser på kommunerna som en stor arbetsgivare snarare än en samarbetspartner driver utvecklingen i denna riktning och menar därför att den något tillspetsade formuleringen är ett viktigt inspel i den kommande diskussionen när det gäller ansvarsfördelningen mellan stat och kommun ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv

8 Hållbara lösningar Se verkligheten! Som med det mesta annat menar vi att vi först och främst behöver våga vara öppna för verkligheten. Verkligheten för oss är att vi har en hög arbetslöshet och att vi som kommun idag enbart ges möjlighet att arbeta på marginalen. Vi har ingen möjlighet att påverka arbetslösheten i sin helhet. Vi kan med nuvarande struktur enbart arbeta för att de personer som har rätt till ekonomiskt bistånd länkas samman med det lokala och regionala näringslivet. Ett faktum som innebär att vare sig de enskilda trelleborgarna eller de lokala näringsidkarna har en realistisk möjlighet att bli nöjda med kommunernas arbete. Mät effekten av insatserna En av utmaningarna för kommunerna i denna fråga är att vi vet alldeles för lite om effekterna av de insatserna vi genomför. Vi följer utvecklingen av det ekonomiska biståndet och vi kan mäta hur många biståndsmottagare som blir självförsörjande genom arbete eller studier men vi har inget samlat system som mäter och synliggör det arbete vi utför. Vi har, tvärtemot, en uppsjö av olika system och skilda kodningsvarianter som försvårar nationella mätningar och jämförelser av vårt arbete. Reformera ersättningsformerna Det ekonomiska biståndet beviljas enligt socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen har sina rötter i gammal fattigdomslagstiftning. Bilaga 11 i långtidsutredningen 5 som kom 2011 diskuterade en reformering av det ekonomiska biståndet. Det är dags nu. Vi vet att det perspektiv vi har när vi möter människor i våra olika system kommer att påverka den bedömning vi gör av deras förmåga vilket i sin tur kommer att påverka den enskildes möjlighet till en långsiktig etablering i arbetslivet. Biståndets utformning saknar relevans i ett modernt samhälle och stimulerar inte till utveckling för den enskilde. Bryt strukturer lappa inte täcket (gör vi som vi alltid har gjort får vi samma resultat som vi alltid har fått) Det kan låta som en kliché men det är verkligen dags att sluta lappa. Arbetsförmedlingen är bra på att administrera arbetslöshet och ersättningsformer, låt dem fortsätta göra detta. Kommunerna har naturliga kontakter med såväl medborgarna som med företrädare för det lokala och regionala arbetslivet, låt oss utveckla detta. Kanalisera resurserna för matchning och kompetensförsörjning till kommunerna och låt oss utveckla detta tillsammans med företrädare för näringslivet. Vi har det yttersta ansvaret för våra medborgare och en avgörande betydelse för den lokala näringslivsutvecklingen. Vi behöver ha mandat att låta dessa delar samspela för den framtida tillväxten

9 En gemensam ingång Vi kan välja att göra saker svåra. Vi kan välja att göra saker enkla. Vi förespråkar det sistnämnda. Ur ett enkelhetsperspektiv är det en självklarhet att de samlade resurserna för arbetsmarknadsoch kompetenspåfyllnadsinsatser har en gemensam ingång. Så är det inte idag. Idag sitter vi låsta bakom sekretessen med skilda handlingsplaner och ibland kontraproduktiva uppdrag. Det gynnar inte den enskilde, det gynnar inte näringslivet och det gynnar inte tillväxten. Låt Arbetsförmedlingen fortsätta göra det de är bra på, att administrera arbetslöshet och ersättningsformer, men låt dem göra det under samma gemensamma ingång som de kommunala insatserna. Se till att den gemensamma ingången har en samlad lokal ledning och lokalt anpassade gemensamma mål. Använd och utveckla den flexibilitet, den kunskap och det nätverk som kommunerna har med det lokala näringslivet. Tillåt oss att agera oss själva in i framtiden! Värt att tänka på Vi är helt medvetna om komplexiteten i dessa frågor. Vi vet att det krävs mod för att förändra befintliga strukturer. Vi är helt på det klara med att reformer tar tid. Vi menar att det dags! Vår ambition med denna skrift är, som tidigare nämnts, att bidra med ett lokalt inspel i debatten. En debatt som tyvärr allt för ofta fokuserar på hinder och fastnar i nuvarande strukturer och prestige istället för att ta ut svängarna och se till det möjliga istället för det nödvändiga. Det finns sannolikt mängder av argument mot vårt inspel och lika många för. Det är bra, vi vill bidra till ett lokalt förankrat samtal som på nationell nivå långsiktigt bidrar till ett samhällssystem som är modernt, icke stigmatiserande och gynnar tillväxten

10 Alla kan inte göra allt men låt oss alla göra det vi kan göra! Vi hoppas att denna korta och stundtals provocerande skrift har gett dig några tankar kring din egen organisation och din egen möjlighet att bidra till att göra skillnad. För det fortsatta samtalet vill vi bidra med några konkreta frågeställningar: Är subventionerade anställningar det bästa sättet att sänka försörjningsstödet? Om ja är svaret på ovanstående fråga, ska kommuner då fortsätta ses som en viktig samverkanspart till Arbetsförmedlingen eller ska kommuner ses som en arbetsgivare som anställer personer med rätt till lönesubventionerade anställningar? Hur ska arbetsmarknads- och näringslivspolitiken verka för lokal förankring och tillväxt? Är det rimligt att kommuner lägger 3 miljarder skattekronor på ett område som egentligen är ett statligt uppdrag? Frågorna kan te sig enkla att svara på, men det finns fog att stanna upp och tänka till. Därför vill vi skicka med er en sista fråga: Vem är vi till för? 18 19

11

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaitningen Socialförvaltningen Dnr SN 2014/141, AMN 2014/54 BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

TRELLEBORG MOT TRENDEN

TRELLEBORG MOT TRENDEN TRELLEBORG MOT TRENDEN FÖRORD År 2013 bidrog Sveriges kommuner till försörjningen av drygt 400 000 människor, varav 140 000 barn, genom ekonomiskt bistånd. Drygt 400 000 människor som av olika anledningar

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi för Falköpings kommun

Arbetsmarknadsstrategi för Falköpings kommun Arbetsmarknadsstrategi för Falköpings kommun Arbetsmarknadsstrategi för Falköpings kommun Innehåll Inledning 3 Bakgrund 4 Inledning 4 Statistik 4 Ansvar och Ekonomi 4 Falköpings kommuns arbetsmarknadsarbete

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

Verksamhetsplan för arbetsmarknadsnämnden 2015

Verksamhetsplan för arbetsmarknadsnämnden 2015 1 (10) Datum 2015-01-09 Verksamhetsplan för arbetsmarknadsnämnden 2015 Beslutad 2014-09-15 Reviderad 2015-01-12 Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetsmarknadsnämnden Postadress: Box 63, 231 21 Trelleborg

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden 1 (7) Datum 2013-08-22 Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 24 187 32 715 34 253 1 538

Läs mer

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om den ökade andelen långtidsarbetslösa

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om den ökade andelen långtidsarbetslösa KF 116 24 april 217 Diarienummer KSN-217-1273 Kommunfullmäktige Interpellation av Mohamad Hassan (L) om den ökade andelen långtidsarbetslösa Då Liberalerna och Alliansen styrde arbetade vi ihärdigt för

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE Program för att stödja och utveckla arbetsintegrerande sociala företag - ASF! Ett år har gått sedan SKOOPIs

Läs mer

Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd

Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2015-11-18 AMN-2015-0356 Rev.2015-12-01 Arbetsmarknadsnämnden Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd Förslag till beslut: att inrätta

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Reformering av riktlinjer för försörjningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning

Reformering av riktlinjer för försörjningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMISKT BISTÅND O CH ARBETSMARKNADSÅTG ÄRDER Handläggare: Johan Hernman Telefon: 08-508 01 513 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) DNR 1.5.1.-337-2011

Läs mer

Socioekonomiska beräkningar som en opinionsbildare - Trelleborgs kommuns strategiska arbete med socioekonomiska beräkningar som utgångspunkt

Socioekonomiska beräkningar som en opinionsbildare - Trelleborgs kommuns strategiska arbete med socioekonomiska beräkningar som utgångspunkt Socioekonomiska beräkningar som en opinionsbildare - Trelleborgs kommuns strategiska arbete med socioekonomiska beräkningar som utgångspunkt Ola Johnsson Arbetsmarknadschef, Arbetsmarknadsförvaltningen,

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm

Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DNR 004-352/07 SID 1 (5) 2007-07-12 Handläggare: Anders Anagrius Telefon: 508 03 427 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm

Läs mer

Avslutade från Jobbtorg Stockholm med avslutsorsak "okänd"

Avslutade från Jobbtorg Stockholm med avslutsorsak okänd Arbetsmarknadsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-12-05 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 december 2013 Ärende 9 Avslutade från Jobbtorg Stockholm med avslutsorsak "okänd" Förvaltningens förslag

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd

Införandet av ett system för prova-på-studier för personer med försörjningsstöd Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2015-06-02 Handläggare Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Införandet av ett system

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

7. Rapport avseende åtgärder för långtidsarbetslösa inom stadsdelen Förslag till beslut

7. Rapport avseende åtgärder för långtidsarbetslösa inom stadsdelen Förslag till beslut Arbete och Bistånd Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2004-02-19 Handläggare: Agneta Mejbert-Carlsson Tfn: 508 03 154 Spånga-Tensta

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1697 av Désirée Pethrus (KD) Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Oskar Nordström Skans Långtidsutredningen 2011 SOU 2011:11 Analyserar den svenska arbetsmarknaden Sammanfattar relevant forskning i 12 mycket utförliga

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år.

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år. Tommy Berglund Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar 18-24 år. Inledning Arbetsförmedlingens egen återrapportering 2013 visar att

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

Bred översyn av statens åtagande och Arbetsförmedlingens uppdrag för en väl fungerade arbetsmarknad Ylva Johansson. Arbetsmarknadsdepartementet

Bred översyn av statens åtagande och Arbetsförmedlingens uppdrag för en väl fungerade arbetsmarknad Ylva Johansson. Arbetsmarknadsdepartementet Bred översyn av statens åtagande och Arbetsförmedlingens uppdrag för en väl fungerade arbetsmarknad Ylva Johansson Agenda Arbetsmarknadens utmaningar Arbetsförmedlingens roll Kompletterande aktörer för

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Svar på skrivelse om lånsiktigt hållbar arbetsmarknadspolitik

Svar på skrivelse om lånsiktigt hållbar arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-01-21 Handläggare Anna Almén Telefon: 08-508 35 821 Till Arbetsmarknadsnämnden den 2 februari 2016 Ärende

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

Samarbetspartner & projektägare

Samarbetspartner & projektägare Game Set Matchning Samarbetspartner & projektägare Båstads Turism och Näringsliv Båstads kommun Arbetsförmedlingen Bakgrund faktiska behov Företag på Bjäre uttryckt att de uppfattar brist på arbetskraft

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm Arbetsmarknadsförvaltningen Utveckling- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-12-08 Handläggare Rebecka Hagman Telefon: 08-508 356 03 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Glapp i kontakten? Malmö Välkomna!

Glapp i kontakten? Malmö Välkomna! Malmö Välkomna! Syfte För att motverka ungdomsarbetslöshet är det viktigt att bygga fler broar mellan unga och arbetsmarknaden och arbeta förebyggande. Vilka strategier har kommunerna? Hur organiserar

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd

Uppföljning ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-01-18 Diarienummer AMN-2017-0002 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Motion om gemensam arbetsmarknadsnämnd och förvaltning i Malmö

Motion om gemensam arbetsmarknadsnämnd och förvaltning i Malmö Malmö stad Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsberedningen 1 (1) Datum 2014-02-11 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2013-129 Till Kommunstyrelsen Motion om gemensam arbetsmarknadsnämnd och förvaltning

Läs mer

Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-09-02 Diarienummer AMN-2015-0265 Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd Förslag till beslut

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen FINSAM och Utvägen Information den 30 maj 2012 Karina Andersson Monica Malmqvist vill arbetar för att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och gemenskap, trots

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-15 Handläggare Karolina Landowska Tel: 508 35 509 Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Återhämtning i svensk ekonomi Relativ arbetslöshet bland ungdomar respektive total arbetslöshet, 1987

Läs mer

Regeringens proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken

Regeringens proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken Cirkulärnr: 2007:24 Diarienr: 2007/0735 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2007-03-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Ansvarig för arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

8 TESER FÖR ETT BÄTTRE MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA

8 TESER FÖR ETT BÄTTRE MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA 8 TESER FÖR ETT BÄTTRE MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA Trelleborgs kommun är Sveriges sydligaste kommun, en kommun med drygt 43 000 invånare, fantastisk kustremsa, grym potential och Sveriges andra största hamn.

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Presentation Arena Idé 18 januari 2016

Presentation Arena Idé 18 januari 2016 Presentation Arena Idé 18 januari 2016 Jennie K Larsson, fil.dr REMESO/Linköpings Universitet jennie.k.larsson@liu.se Integration bygger på arbete och möjlighet till egen försörjning. Därför är regeringens

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-01-13 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Hållbar upphandling med sociala hänsyn

Hållbar upphandling med sociala hänsyn Hållbar upphandling med sociala hänsyn Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Göran Lunander, Futurum Fastigheter och Annelie Sundqvist, Örebrobostäder

Läs mer

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Anders Kessling Tillträdande unga (16 30 år) på arbetsmarknaden samt åldersavgångar, 2008 2025 De

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 3 Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering Prop. 2012/3 I mars fick 143 000 personer sjukpenning, samtidigt konstaterade Arbetsförmedlingen

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Trepartsamverkan Irja Tiainen

Trepartsamverkan Irja Tiainen Trepartsamverkan Irja Tiainen Irja.Tiainen@Kommunal.se Arbetsmarknadsansvarig Kommunal Trollhättan Vänerväst 1 Regelbundna möten. Detta ställer krav på regelbundna möten med Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-11-03 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Remissyttrande över utredningen Matchningsanställningen - Nya vägar till jobb

Remissyttrande över utredningen Matchningsanställningen - Nya vägar till jobb Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2015-05-07 Handläggare Anna Almén Telefon: 08-508 35 804 Linda Truvered Telefon: 08-508 35 804 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014. 1 [7] Referens Jan Strandbacke Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Läs mer